Høring på forslag til ny forskrift for fiske etter anadrome laksefisk og innlandsfisk i vassdrag i Finnmark for årene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring på forslag til ny forskrift for fiske etter anadrome laksefisk og innlandsfisk i vassdrag i Finnmark for årene"

Transkript

1 FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvemavdelingen Alta Laksefiskeri Interessentskap Finnmarkseiendomen Sametinget Stabbursdalen Elveeierlag Kommunene i Finnmark Adresseliste FINNMARKKU FYLKKAMANNI Birasgåhtte OrulMUNE Sentraladministrasjon s M. R. AVD. V ARKKODE P 3 0 JAN ARK.1M 8 i AKBBEH. Deres ref Deres dato Vår ref Sak 2007/3108 Ark Vår dato Saksbehandler/direkte telefon: Harald Muladal Høring på forslag til ny forskrift for fiske etter anadrome laksefisk og innlandsfisk i vassdrag i Finnmark for årene Fylkesmannen skal på.bakgrunn av retningslinjer gitt av Direktoratet for naturforvaltning fastsette ny forskrift for fiske etter anadrom fisk (laks, sjørøye og sjøørret) i Finnmark og sender med dette forslaget på høring. Fristen for høringen settes til 15. mars Forslaget omfatter ikke grenseelvene Grense Jakobselv, Pasvikelva, Neiden- og Tanavassdraget. ( disse vassdragene- blir fisket regulert av regler utarbeidet for det enkelte vassdrag, Direktoratet for naturforvaltning -har et forslag om omfattende regulering av sjølaksefisket ute på høring. De foreslåtte reguleringene i sjøen skal sikre Tanavassdraget og de øvrige vassdrag i fylket mer gytefisk. Reguleringer i sjøen alene vil imidlertid ikke være tilstrekkelig, også fangsten i elvene må reduseres for å sikre gytebestandene. Fylkemannens forslag innebærer i forhold til gjeldende forskrift: at fisket etter laks blir inntil 7,5 uker kortere at fisket etter sjørøye blir inntil 7,5 uker kortere at det opprettes fredningssoner at det kan bli fiskeforbud fra søndag kl 1800 til mandag kl 1800 Forslaget til ny forskrift avviker fra gjeldende forskrift ved at vi nå er pålagt å bruke forvaltningsmål og gytebestandsmål i en føre-var tilnærming i forvaltningen av laks. Forvaltningsmålet er nådd når gytebestandene er over gytebestandsmålet i tre av de fire siste årene. Gytebestandsmål kan defineres som den mengde gytefisk som vassdragene bør ha for å utnytte sitt naturlige produksjonspotensial fullt ut. Begge begrepene er mer omfattende beskrevet i, dokumenter på vår hjemmeside no/finnmark/nv forskrift for laksefisk/. Vi bruker også føre-var tilnærming i forvaltningen av sjørøye og sjøørret, men uten at det blir utarbeidet gytebestandsmål for disse artene. Det er utviklet gytebestandsmål og beregnet gytebestand for flere vassdrag. Gytebestandsmål og gytebestandsberegninger for de resterende vassdragene vil bli utarbeidet og skal etter planen foreligge i august I tiden frem til gytebestandsmål foreligger, skal Fylkesmannen vurdere disse vassdragene skjønnsmessig med hensyn til om gytebestanden er tilstrekkelig til å utnytte produksjonspotensialet før det åpnes for fiske og restriksjonsnivået for fisket bestemmes. Dersom det ikke foreligger fangststatistikk for Postadresse : Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Statens hus httpj/ 4kesmannen.no/Flnnmark 9815 VADSØ

2 vassdrag kommer vi. ikke til å åpne for fiske før det blir dokumentert at fisket vil være forsvarlig. "Regionvis vurdering av anadrom laksefisk i Finnmark", som følger vedlagt, gir gytebestandsmål for 18 av vassdragene, mens bestandene av laks, sjørøye og sjøørret er omtalt for nesten 70 av vassdragene i fylket. Det er utført undersøkelser i flere vassdrag som indikerer at over halvparten av de laksene som årlig svømmer opp i elvene kan bli tatt i det fisket som gjeldende forskrift har gitt muligheter for. Mer enn halvparten er en urovekkende stor andel. Der gytebestandsmålet er fastsatt viser rapporten at det ikke er tilstrekkelig mange holaks til at potensialet elvene har til å produsere laks blir fullt utnyttet. Vi regner med at situasjonen er den samme der gytebestandsmålene ikke er beregnet. Rapporter tyder på at situasjonen kan være minst like alvorlig for bestandene av sjørøye. Vi har foreslått kortere fisketid på sjørøye fordi vi har rapporter som indikerer reduserte gytebestander. For å motvirke dette foreslår vi i tillegg til kortere fisketid at det opprettes fredningssoner for å beskytte sjørøya mot overbeskatning. Vi foreslår at slike soner også opprettes for laks og sjøørret i forskriftsperioden, men at det fra og med i år blir prioritert å få på plass soner for sjørøya. Vi mener at fisketid og soner med fiskeforbud er de mest effektive virkemidler for å ivareta hensynene til den enkelte bestand. Finnmarkseiendommen eier retten til fisket i vassdragene for mesteparten av det området denne forskriften gjelder for. Fiskeretten har vært leid av foreninger og lag i lang tid og disse har hatt ansvar for kortsalg, tilrettelegging og oppsyn. I den senere tid har det kommet i gang arbeid knyttet til organisering og drift av vassdragene i tråd med bestemmelsene i lakseloven. Vi regner med at dette arbeidet kommer til å forsette også der det fins andre rettighetshavere. Dersom samarbeid ikke resulterer i organisering og drift slik lakseloven beskriver blir ikke vassdraget åpnet for fiske verken etter laks, sjørøye og sjøørret eller innlandsfisk, før slikt samarbeid er på plass eller det blir dokumentert at organiseringen og driften av vassdraget blir ivaretatt på annen måte, enten av Finnmarkseiendommen eller andre rettighetshavere. Forskriftsforslaget angir om det blir åpnet for fiske i de enkelte vassdrag og til hvilke tider. De vassdrag som er på listen over vassdrag som ikke blir åpnet ønsker vi spesielt tilbakemeldinger på. Vi ber om at lag og foreninger som leier fiskeretten sender uttalelsen til oss med kopi til Finnmarkseiendommen. I kommentardelen til forskriftsforslaget er de enkelte bestemmelsene utdypet i tillegg til at det er presisert hva vi må ha tilbakemelding om. Med hilsen ;hte Dh kesmilp ul^ stiansen (Marald Muladal vernsjef fagleder Mer informasjon på: no/finnmark/^ - Vedlegg: 1. Forslag til; Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk og innlandsfisk i vassdrag i Finnmark for årene

3 2. Kommentarer til forslag til ny forskrift 3. Regionvis vurdering av anadrom laksefisk i Finnmark 4. Adresseliste 5. Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk og innlandsfisk i vassdrag, Finnmark ( ) Kopi uten vedlegg : Finnmark Fiskarlag, Postboks 383, 9751 Honningsvåg Sjølaksefiskerne i Finnmark v/astrid Daniloff, Håbet 38, 9910 Bjørnevatn Sjølaksefiskerne i Finnmark, Postboks 372, 9751 Honningsvåg

4 Vedlegg 1 Forslag til; Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk og innlandsfisk i vassdrag i Finnmark for årene Med hjemmel i lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. av 15. mai 1992 nr 47 15, 33, 34, delegasjon fra Miljøverndepartementet til Fylkesmannen av hhv. 24. februar og 13. mai 1993, FOR nr 736: Forskrift om åpning for fiske etter anadrome laksefisk (åpningsforskriften ) 2, FOR nr 256 : Forskrift om oppgaveplikt og om redskaper som er tillatt benyttet ved fiske etter anadrome laksefisk 2 har Fylkesmannen i Finnmark den... fastsatt følgende bestemmelser om fiske etter anadrom laksefisk og innlandsfisk i vassdrag i Finnmark fylke. 1. Virkeområde Forskriften gjelder i vassdrag med hovedelv, sideelver og innsjøer så langt det forekommer anadrom fisk, unntatt i: Neiden- og Tanavassdraget, Grense Jakobselv opp til Grense Jakobselwatn (grensemerke 329) og Pasvikelva. 2. Definisjoner Med anadrom laksefisk menes laks, sjørøye og sjøørret. Med innlandsfisk menes all annen fisk enn anadrom fisk. Med laks menes all laks som ikke med sikkerhet kan bestemmes til rømt oppdrettslaks eller stillehavslaks ( regnbueørret, pukkellaks m.fl.) ut fra ytre kjennetegn. Med vinterstøing menes laks, sjøørret og sjørøye som har gytt om høsten og har stått i elva over vinteren. Med rettighetshaver menes den som eier retten til fiske. Med indikatorfiske menes fiske etter rømt regnbueørret og opprettslaks der anadrom fisk skal settes tilbake i vassdraget. 3. Rapportering av fangst og fangststatistikk Den som har fisket anadrome laksefisk skal hvert år levere oppgave over fangsten til bruk for den offentlige statistikk. For fiske i vassdrag påligger plikten rettighetshaver. Den som leier fiske i vassdrag eller kjøper fiskekort plikter å gi opplysninger om fangsten til rettighetshaver. Oppgave over fangst skal sendes vedkommende fylkesmann innen fire uker etter fiskesesongens avslutning. Oppgaven skal gis på fastsatt skjema og skal inneholde fiskerens, eventuelt rettighetshavers navn og adresse, kommunens og vassdragets navn, typer og antall redskaper, fangstens fordeling på redskaper, fangstens fordeling i vektgrupper, fangstens vekt og antall for laks, sjørøye, sjøørret, oppdrettsfisk og annen laksefisk fordelt på uke. Gjenutsatt fisk skal rapporteres på samme måte, men at den er gjenutsatt. 4. Fisketid A Fiske på laks fra 1. juni kl 0000 til 15. august kl 2400 Fiske på sjørøye fra 24. juni kl 0000 til 31. juli kl 2400 Fiske på sjøørret fra 24. juni kl 0000 til 15. august kl 2400 Fiske på sjøørret fra sjøen og opp til egnete gyteområder for laks fra til 15. september kl 2400 august kl B Fiske på laks fra 24. juni kl 0000 til 11. august kl 2400 Fiske på sjørøye fra 24. juni kl 0000 til 31. juli kl 2400

5 Fiske på sjøørret fra 24. juni kl 0000 til 11. august kl 2400 Fiske på sjøørret fra sjøen og opp til egnete gyteområder for laks fra 12. august kl 0000 til 15. september kl 2400 C Fiske på laks fra 24. juni kl 0000 til 10. juli kl 2400 Fiske på sjørøye fra 24. juni kl juli kl 2400 Fiske på sjøørret fra 24. juni kl 0000 til 10. juli kl 2400 Fiske på sjøørret fra sjøen og opp til egnete gyteområder for laks fra 12. august kl 0000 til 15. september kl 2400 Fiskere skal gjøres kjent med hvor det er tillatt å fiske sjøørret, se fjerde kulepunkt i A, B og C over. Både i A og B kan det etter søknad fra rettighetshaver gis tillatelse til indikatorfiske etter rømt oppdrettsfisk fra og med 20. august til og med 20. september. 5. Åpning av fiske Anadrome laksefisk og innlandsfisk er fredet fra søndag kl 1800 til mandag kl 1800 i vassdrag som har fisketid som i 4 B og 4 C. Følgende vassdrag åpnes for fiske med fisketid som i ^ 4 A: Altaelva Kongsfjordelva Vestre Jakobselv. Følaende vassdrag åpnes for fiske med fisketid som i & 4 B: Bergebyelva Risfjordvassdraget Børselva Sandfjordelva Komagelva Skallelva Lakselva Storelva Langfjordelva ( Laggo) Lille Porsangerelva Syltefjordvassdraget (Ordo) Repparfjordelva Følgende vassdrag åpnes for fiske med fisketid som i 4 C: Futelva Skillefjordelva Halselva (Vassbotnelva ) Snefjordvassdraget ( Måsøy) Karpelv Stordalselva (Berlevåg) Klokkerelv Storelva (Lebesby) Mehamnelva Sør-Tverrfjordelva Munkelv Sør-Tverrfjordelva Oksevågvassdraget Tømmervikvassdraget Russelva med Ravduljohka Veidneselva Sandfjordelva (Båtsfjord ) Ytre Billefjordelva Sandlandselva Følgende vassdrag blir ikke åpnet for fiske enten i hele eller deler av vassdraget: Blåfjellvassdraget Nyelva Botneelva Rekvikelva Braselva (Sør-Varanger) Sandneselva Brennelva Smørfjordelva Hamnevassdraget Sommerheimsvassdraget Haukelva Stabburselva

6 Ifjordelva Julelva Kvalsundelva Lafjordelva Lakselva i Kviby Lille Langfjordvassdraget Mattiselva Molvikvassdraget Stordalselva (Berlevåg) Store Torskefjordvassdraget Storvatnet Strandelwassdraget Transfarelva Tverrelva til Altaelva Vassdalsvassdraget (Vassdalsvannet) Vesterelv i Nesseby Vi restuer med å få tilbakemeldinger som fører til at vi kan åene for fiske i hele eller deler av disse vassdragene. Vassdragene som ikke blir åpnet vil ikke bli nevnt i den endelige forskriften. og dermed er vi avhengig av tilbakemelding for å åpne for riske i dem som er nevnt her. 6. Tilbakesetting Vinterstøinger, laks mindre enn 35 cm og sjøørret og sjørøye mindre enn 30 cm skal handteres skånsomt og settes tilbake i vassdraget umiddelbart. Dersom en får anadrom fisk utenom fisketiden for arten (se 4) skal fisken håndteres skånsomt og umiddelbart settes tilbake i vassdraget. 7. Redskap og hjelpemidler Som redskap er kun følgende tillatt: flue, mark (uten søkke ), sluk, spinner og wobbler. Fiske med reke er forbudt. Ved fiske med flue eller mark er ett oppheng tillatt, og kun dupp eller fluesnøre kan utgjøre kastevekten. Særskilt fra og med 10. juli og ut sesongen: Mark, sluk, spinner og wobbler er ikke tillatt Fluesnøre hvor deler av snøret synker er ikke tillatt I innsjøer kan en bruke alle godkjente redskapstyper hele sesongen. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken kan krøkes. forlates under fiske. Fiskeredskap skal heller ikke 8. Områder med redskaps- eller fiskeforbud. Der det er åpnet for fiske etter anadrom fisk etter 5 skal det være forbudt å: fiske på isen i innsjøer fiske med garn og oter i innsjøer fiske fra alle deler av bruer, kulverter, rør og/eller veier fiske i fisketrapper og/eller sprengte fiskerenner fiske på begge sidene av elva fra 50 meter nedenfor til 50 meter ovenfor fisketrapper eller sprengte fiskerenner der det ikke er etablert andre soner Fiskeforbudsområder tilknyttet fisketrapper og sprengte fiskerenner skal være merket, men forbudsområdene skal håndheves selv om slik merking midlertidig mangler.

7 9. Fiske etter innlandsfisk med stang og håndsnøre I vassdrag og deler av vassdrag hvor det går anadrome laksefisk, gjelder de samme regler om redskapsbruk, fisketid og fredningssoner for innlandsfisk som for anadrome laksefisk, jamfør 4 og Stengning av fiske Rettighetshaver og/eller Fylkesmannen kan stenge fisket når det er lite oppgang av anadrom fisk til vassdraget eller når andre forhold gjør stengning nødvendig. 11. Dispensasjon Fylkesmannen kan dispensere fra alle bestemmelser i denne forskriften. 12. Kontroll og tilsyn Rettighetshaver, lag og foreninger skal gi Fylkesmannen tilgang til all informasjon som vedrører driften av vassdraget. Fylkesmannen skal kunne føre tilsyn med at bestemmelsene i forskriften blir etterlevd. 13. Straff Overtredelse av forskriften straffes i medhold av 49 i lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. av 15. mai Ikrafttreden Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 14. april 2003 nr 526 om fiske etter anadrome laksefisk og innlandsfisk i vassdrag i Finnmark.

8 Vedlegg 2 Kommentarer til forskriftsforslaget. Det er viktig at vi får innspill på alle i forslaget, men særlig viktig for 3, 4, 5, og 10. Kommentarer til avtebestandsmål oa forvaltningsmål Direktoratet for naturforvaltning har gitt retningslinjer for regulering av fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjø for sesongene der gytebestandsmål og forvaltningsmål blir beskrevet. En finner en beskrivelse av disse begrepene i NINA rapport 226 "Gytebestandsmål for laksebestander i Norge" og rapporten "Regionvis vurdering av anadrom laksefisk i Finnmark". Retningslinjene og rapportene ligger i sin helhet på no/finnmark/nv forskrift for laksefisk/. Den sistnevnte rapporten er også vedlagt dette brevet. I rapporten 'Regionvis vurdering av anadrom laksefisk i Finnmark" blir gytebestandsmålet for laks angitt for 18 av vassdragene i fylket. I figurene er gytebestandsmålet angitt som tykk horisontal rød strek. Figurene viser beregnet mengde hunnlaks (blå punkt) som er igjen for å gyte etter at fiskesesongen er over. For å finne ut om en når forvaltningsmålet går en inn på figurene som viser en fangst (beskatningsrater) på 50 % og teller blå punkter i forhold til den røde streken. De blå punktene for årene 2004, 2005, 2006 og 2007 legges til grunn for om en når gytebestandsmålet i tre av de fire siste årene. Det er utført undersøkelser i flere vassdrag som indikerer at over halvparten av de laksene som årlig svømmer opp i elvene kan bli tatt i det fisket som gjeldende forskrift har gitt muligheter for. Resultatene indikerer at fangsten kan bli så høy som 80% år om annet. Det er alvorlig at mer enn halvparten av de laksene som svømmer opp i elvene kan bli tatt i det fisket som har foregått i vassdragene. Gytebestandsmålene i "Regionvis vurdering av anadrom laksefisk i Finnmark" er "første generasjon". Gytebestandsmålene kan bli forbedret av at rettighetshavere og foreninger opparbeider mer kunnskap om forholdene i det enkelte vassdrag. Gytebestandsmålene i "Regionvis vurdering av anadrom laksefisk i Finnmark " skal imidlertid nyttes nå og inntil en eventuelt får bedre grunnlag å fastsette gytebestandsmålene på. I de tilfellene hvor det ikke er etablert gytebestandsmål åpner Fylkesmannen for fiske på bakgrunn av skjønn knyttet til drift av vassdraget, kunnskap om vassdraget og bestandene. Kommentar til 4 3 Forvaltningen av bestandene skal baseres på kunnskap om og kontroll med det fisket som skjer. Dette vil ikke være mulig uten at det i det minste eksisterer statistikk for fangstene og at dette blir rapportert. Derfor er det vanskelig å åpne for fiske der en enten mangler eller har mangelfull kunnskap om bestandene og lite kontroll med organiseringen og driften av fisket. Vi mangler det formelle grunnlaget for å åpne for fisket når fangststatistkikk er mangelfull eller når vi ikke har mottatt slike. Vi har likevel foreslått å åpne disse vassdragene dersom vi i tilbakemeldingen på dette forslaget får informasjon om at dette vil bil ivaretatt. Dersom en ikke gir tilbakemelding på dette vil vassdrag hvor vi mangler denne type informasjon ikke bli åpnet for fiske. Forhold knyttet til fangststatistikk og fangstrapporter er også omtalt i kommentarene til 5. Altaelva er et eksempel på at fisket er svært godt drevet hvor en har god kontroll og en allerede har etablert ordninger for å ivareta laksebestanden. I tillegg har en kunnskap om laksebestanden og god kontroll med fisket og har dermed mulighet for å påvirke endelig fangst. På grunn av dette blir fisketiden foreslått som angitt i 4 A, selv om forvaltningsmålet ikke er nådd.

9 Vestre Jakobselv er eksempel på at forvaltningsmålet for laks er nådd. Kontrollen med fisket kan imidlertid gjøres bedre. Kontrollen med fisket må trolig bedres dersom en også i fremtiden skal nå forvaltningsmålet. Vesterelv i Nesseby er et annet eksempel på at forvaltningsmålet for laks kan være nådd, men detter er ikke dokumentert ved fangstrapportering fra rettighetshavere for en stor del av vassdraget. Dersom denne situasjonen forsetter vil vi åpne for fiske der Finnmarkseiendomen er rettighetshaver etter 4 A, mens resten av elven blir stengt for fiske. Dette kan en unngå ved å samarbeide om rapportering av fangst slik at 3 blir ivaretatt. Repparfjordelva når nesten forvaltningsmålet. Vi har vurdert å åpne for fiske som i 4 A, men på grunn av manglende rapporterting foreslår vi fisketid som i 4 B. Vi mottar ikke fangstrapporter fra tre gode fiskeområder i Stabburselva og derfor har vi foreslått elva blant dem som ikke blir åpnet for fiske enten i hele eller deler av vassdraget. De områdene av, elva som det er aktuelt å åpne foreslår vi fisketid som i 4 B. Poenget med eksemplene er å konkretisere hva 3 gir muligheter for gjennom kvalitet på statistikk og rapporter og kontroll med fisket (fangstuttaket, antall fiskere m.m). Eksemplene beskriver at kunnskap, kontroll og drift regulerer fisketiden. Kommentarer - 4 Fisketiden for det enkelte vassdrag kan bli endret fra ett år til neste år i forskriftsperioden fra A til B, fra B til A, fra B til C og fra C til B. Vassdrag kan også bli stengt for fiske i forskriftsperioden, men en kan ikke gå fra fisketid som i 4 A til stengt vassdrag fra ett år til ett annet. Derimot kan det bli aktuelt å stenge vassdrag med fisketid etter 4 B fra ett år til ett annet-dersom forvaltningsmål i flere _år ikke blir ivretatt.,imidlertid mener vi at det i slike tilfeller vil vavre naturlig at fisketiden blir som i 4 C før vassdraget eventuelt blir stengt. For at fisketiden skal bli endret i forskriftsperioden må rettighetshavere be oss om det. Vi ønsker tilbakemelding på de foreslåtte fisketidene og endringene mellom A, B eller C i forskriftsperioden. Kommentarer -4 5 Vi foreslår generelt innkorting av fisketid som virkemiddel for å ivareta forvaltningsmål eller for å sikre elvene nok gytefisk. Kortere fisketid alene er ikke tistrekkelig for å ivareta hensynene spesielt til sjørøya, men også til laks og sjøørret. Fredningssoner For at vi skal kunne åpne for fiske må det opprettes fredningssoner med helt eller delvis fiskeforbud enten i hele eller deler av fisketiden. Fiskere skal gjøres kjent med hvor i vassdraget sonene er. Eksisterende fredningssoner bør en videreføre og supplere med nye. Vi ber om tilbakemelding på navngitte nye soner. I tilbakemeldingene kan både nye og eksisterende soner merkes på kart eller kartkopier fra M 711 serien. I vedlagte gjeldende forskrift er eksisterende soner angitt i 7, 8, 9 og 10. I den endelige forskriften blir eksisterende og nye soner angitt i samme tabell i 5 som angir fisketiden for de vassdrag som blir åpnet for fiske. Vi har følgende forslag til oppretting av nye soner: For laks bør sonene lokaliseres til viktige oppholdskulper og til viktige gyteområder For sjørøye bør sonene lokaliseres til flo og fjære området, til viktige oppholdskulper og til viktige gyteområder For sjøørret bør sonene lokaliseres til viktige gyteområder

10 Flere vassdrag har allerede etablert fredningssoner og i noen vassdrag ivaretar eksisterende soner 5. Likevel er det aktuelt å vurdere plassering og størrelse på nytt i forbindelse med at vassdragene skal sikres mer gytefisk og. Fredningssoner er områder hvor det skal være forbudt å fiske eller områder hvor det gjennomføres andre tiltak som vil ha tilsvarende effekt for bestandene. Andre tiltak kan være gjenutsetting av arten som sonen er tenkt å beskytte. Vi mener at fredningssonene bør være fiskeforbudsområder fordi dette vil være effektivt både for bestandene og med hensyn på kontroll av fiske. Sonene bør være store, ellers får de ikke tilsiktet effekt. Sonene for oppholdskulper blir likevel mindre og begrenset til selve kulpen. Fredningssoner for laks og sjøørret Store fredningssoner i gyteområder for laks vil etter vår vurdering være det mest effektive virkemiddel for å ivareta lakse- og sjøørretbestandene. I tilbakemeldingene på dette forslaget kan en angi hvor de nye fredningssonene for laks og sjøørret blir plassert, men vi krever det ikke. Derimot krever vi at det skal opprettes nye fredningssoner for laks og sjøørret innen utgangen av Fredningssoner for sjørøye Sjørøya er eksponert for fangst i deler av vassdragene og dermed lett å overbeskatte med et fritt fiske. Bestandene bør derfor beskyttes i slike områder. Vi foreslår derfor å lokalisere fredningssoner til hele området av elven som fremkommer mellom full fjære og full flo. I tillegg bør det lokaliseres fredningssoner til viktige gyte- og oppholdsområder. I disse sonene bør det være forbudt å fiske etter sjørøye. I mange vassdrag er det ikke tilstrekkelig kontroll med sjørøyefisket og ikke god nok kvalitet på fangsstatistikkene. Rapporter indikerer også at mange sjørøyebestander er i kraftig-eskegang. Vi vurderer situasjonen-or bestandene av sjørøye som alvorlig. Likevel mener vi fisket vil være forsvarlig etter de bestemmelsene forskriften setter. Vi gir imidlertid nå signal om at vi ikke kommer til å åpne for fiske på sjørøye i mange vassdrag dersom fredningssoner ikke blir etablert. Vi må få tilbakemelding på hvor fredningssoner for sjørøye blir plassert i de enkelte vassdrag. Dersom vi ikke får slik tilbakemelding vil vi ikke åpne for fiske på sjørøye. I den endelige forskriften blir vassdragene som åpnes for fiske satt inn i en tabell i 5 der fisketid og fredningssoner blir angitt. Flere vassdrag har allerede etablert fredningssoner og i noen vassdrag ivaretar eksisterende soner nesten hensynene til laks. Derfor vil det være nødvendig å vurdere plassering og størrelse på nytt fordi soner er valgt som virkemiddel i tillegg til fisketid. Fisketid Jamfør 4 A I vassdrag der forvaltningsmålet er nådd åpner Fylkesmannen for fiske etter 4 A. Åpning etter 4 A kan også skje i tilfeller der forvaltningsmålet er i ferd med å nås dersom kunnskap om bestandene og driften av vassdraget ellers er god. Vi foreslår at fisket på laks slutter 15. august. Dersom det er god kontroll med fisket og dette kan dokumenteres kan åpning til 31. august vurderes. Jamfør 4 B I vassdrag der forvaltningsmålet ikke er nådd åpner Fylkesmannen for fiske etter 4 B. Vi foreslår at fisket etter laks slutter 11. august, men det kan også være aktuelt å stanse dette fisket 4. august og da åpne for fisket fra søndag kl til mandag kl jamfør 5 første ledd. Dersom forvaltningsmålet ikke blir nådd i flere år skal fisketiden endres til 4 C.

11 Jamfør 4 C I vassdrag der rapporter av fangst er mangelfull åpner Fylkesmannen for fiske etter 4 C. I forslaget åpnes det for fiske som beskrevet. Forutsetningen for åpningene er imidlertid at vi får konkrete tilbakemeldinger på hvor fredningssonene for sjørye blir slik at vi kan ta dette med i tabellen i 5. Vassdragene kan plasseres inn i kategorier som beskriver hvor driften av vassdraget kan bli bedre. En kategori er vassdrag der vi ikke har fått fangststatistikk, fangststatistikken har vært mangelfull ogleller der det ikke eksisterer eller er mangelfull fo rpaktning. Eventuell åpning av fiske i slike vassdrag baserer vi på skjønn knyttet til vår kunns k ap om vassdraget, fisket og bestandene. Vi ønsker at det skal kunne fiskes for å ha kontrol med vassdraget og at fangster skal bil rapportert. Dersom dette ikke kommer til å fun gere blir vassdraget stengt for fiske fra og med sesongen Vassdraa som er i denne kategorien er: Blåfjelivassdraget Lille Langfjordvassdraget Stabburselva Braselva (Sør-Varanger) Nufsvågelva Storelva i Berlevåg Brennelva Oksevågvassdraget Storvatnet Eibyelva (Alta) Russelva med Ravduljohka Strandelwassdraget Halselva Sandfjordelva ( Båtsfjord ) Syltevikvassdraget Hamnevassdraget Sandlandselva Sør-Tverrfordelva Jomfrudalselva i Loppa Skillefjordelva Tverrelva til Altaelva Julelva _Smalfjordelva Vesterely i Nesseby Kvalsundelva Snefjordvassdraget i Måsøy Ytre -Billefordelva Lakselva i Kviby Sommerheimvassdraget Forutsetningene for at disse elvene skal bli åpnet for fiske er at vi får tilbakemelding på hvordan fangststatistikk og forpaktning blir løst. Disse vil da bli åpnet som i 4 C eller 4 B dersom kravet om fredningssoner blir ivaretatt. En annen kategori av vassdraa er de som ikke onofvller 80% rannorterina av sesonakort: Botneelva Stabburselva Vassdalsvannet Mattiselva Stordalselva (Berlevåg) Vesterelv i Nesseby Oksevågvassdraget Storelva (Lebesby Ytre Billefjordelva Russelva med Ravduljohka Sør-Tverrtjjordelva Sandlandselva Transfarelva En tredje kategori av vassdraa er de som ikke oogfvller 80% rannortering av døankort : Halselva (Vassbotnelva) Sandlandselva Vesterelv i Nesseby Oksevågvassdraget Skillefjordelva Ytre Billefjordelva Russelva med Ravduljohka Snefjordvassdraget (Måsøy) Sandfjordelva ( Båtsfjord) Sør-Tverrfjordelva En fjerde kategori av vassdrag er de som ikke har sendt inn fanastraonorter for 2007: Blåfjellvassdraget Kvalsundelva Storvatnet Braselva (Sør-Varanger) Lakselva i Kviby Strandelwassdraget Brennelva Lille Langfjordvassdraget Syltevikvassdraget Hamnevassdraget Sommerheimsvassdraget Tverrelva til Altaelva Julelva Stordalselva (Berlevåg)

12 Den siste kategorien kan være vassdrag uten eller med manaelfull foraaktning: Blåfjjellvasdraget Lille Langfjordvassdraget Smørfjordelva Haukelva Molvikvassdraget Stabburselva (fjordelva Nyelva Store Torskefjordvassdraget Julelva Rekvikelva Vassdalsvassdraget Lafjordelva Sandneselva Vesterelv i Nesseby Vi mener at det er en klar sammenheng mellom hvordan fisket i vassdraget blir organisert og drevet og om en kan nå forvaltningsmålet. Inntil videre foreslår vi derfor å plassere vassdragene slik som beskrevet i forslaget i 5. Dersom organiseringen og driften av vassdraget er god og en når forvaltningsmålet i forskriftsperioden kan fisketiden bli endret fra 4 C til 4 B eller fra 4 B til 4 A. Vi mener at rettighetshavere via denne forskriften får anledning til å påvirke fangsten og slik kan sikre at forvaltningsmålet blir nådd. Rettighetshavere kan med andre ord selv sørge for tiltak for å hindre at vassdraget får redusert fisketid eller blir stengt for fiske ved å iverksette tiltak før en opplever at gytebestandsmålet ikke blir nådd i et konkret år. Kommentarer 10 Dersom det viser seg at rettighetshavere ikke benytter seg av 10 for å nå gytebestandsmålet i en konkret sesong kan vassdraget bli stengt for fiske resten av dette året av Fylkesmannen. Dette kan bli aktuelt i år hvor det blir registrert liten oppvandring av anadrom fisk noe ut i fiskesesongen.

Forskrift om fiske i vassdrag med laks, sjørøye og sjøørret i Finnmark

Forskrift om fiske i vassdrag med laks, sjørøye og sjøørret i Finnmark FYLKSMANNN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Lovdata sendes som e-post eres ref eres dato Vår ref Vår dato Sak 2009/3742 19.02.2010 Ark 443.0 Saksbehandler/direkte

Detaljer

Forskrift om fiske i vassdrag med anadrom laksefisk i Finnmark

Forskrift om fiske i vassdrag med anadrom laksefisk i Finnmark Forskrift om fiske i vassdrag med anadrom laksefisk i Finnmark Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 15. april 2009 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. 15, 33, 34, delegeringsvedtak

Detaljer

MØTEBOK. Leder Medlem Nestleder Medelem

MØTEBOK. Leder Medlem Nestleder Medelem Styre, råd, utvalg m.v. Innlandsfiskenemda Møtested Rådhuset Møtedato: 06.03.2008 Fra kl. 1400 Til kl. 1500 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Odd Erik Rønning Toril Dahl Aud Dolonen Siren Jankila Parti

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2008 HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.02.2008 Tid: Fra kl.: 18.15 - til kl. 19.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Vår dato: 18.03.2010 Adressater i følge liste Fastsettelse av regler for fiske i lakseelver i Buskerud 2010-2014 Forskrift for fiske etter laks og sjøørret i elv skal revideres

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Knut Ivar Kristoffersen 77 64 22 07 02.05.2014 2012/2613-28 443.3

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Knut Ivar Kristoffersen 77 64 22 07 02.05.2014 2012/2613-28 443.3 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Knut Ivar Kristoffersen 77 64 22 07 02.05.2014 2012/2613-28 443.3 Deres dato Deres ref. Statskog v/lars Frihetsli, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos Bardu

Detaljer

Lakselva Informasjon, regelverk og kart

Lakselva Informasjon, regelverk og kart Lakselva Informasjon, regelverk og kart Norsk utgave / Norwegian edition - 2015 Lakselva - fish of a lifetime Best på fiskeutstyr. Vi hjelper deg med riktig utstyr. Banaksenteret - Lakselv sentrum - Telefon:

Detaljer

12.08.2015 15/1538 2 Deres dato/din beaivi Deres ref./din čuj. 12.06.2015 2014/14364

12.08.2015 15/1538 2 Deres dato/din beaivi Deres ref./din čuj. 12.06.2015 2014/14364 Vår dato/min beaivi Vår ref./min čuj. 12.08.2015 15/1538 2 Deres dato/din beaivi Deres ref./din čuj. 12.06.2015 2014/14364 Miljødirektoratet postboks. 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM HØRINGSSVAR: FORSLAG TIL

Detaljer

Tana og Omegn Sjølaksefiskeforening. (TOS)

Tana og Omegn Sjølaksefiskeforening. (TOS) Tana og Omegn Sjølaksefiskeforening. (TOS) Gardak 9845 Tana 13.1.2014 Miljødirektoratet Klima- og Miljøverndepartementet v/ Statsråd Tine Sundtoft Miljødirektoratets ref. 2013/11119 Regulering av fiske

Detaljer

Lakselva Informasjon, regelverk og kart

Lakselva Informasjon, regelverk og kart Lakselva Informasjon, regelverk og kart Norsk utgave / Norwegian edition - 2014 Lakselva - fish of a lifetime www.lakselva.no Kvadraten kjøpesenter - Tlf. 911 72 090 / 78 46 11 11 - E-post: post@vblakselv.no

Detaljer

Fangstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015

Fangstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015 angstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015 angstdagboka tilhører: (fiskers navn) iskekortnummer: Informasjon til fiskerne Tanavassdragets iskeforvaltning (T) ønsker alle fiskere velkommen til en

Detaljer

Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold

Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen i Vestfold xx.xx.2011 med hjemmel i lov om forvaltning av

Detaljer

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk fra 2013 revisjon av gjeldende forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen og i vassdrag

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk fra 2013 revisjon av gjeldende forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen og i vassdrag Regulering av fisket etter anadrome laksefisk fra 2013 revisjon av gjeldende forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen og i vassdrag Vi viser til høringsbrev datert 15.2.2013. Direktoratet

Detaljer

Fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag. Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag. Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Laksefangstar i 2014 17,8 tonn avliva laks i Sogn og Fjordane 4,2 tonn i sjø 13,6 tonn i elv

Detaljer

Overvåking av innslaget oppdrettslaks i 15 vassdrag i Finnmark 2012-2014

Overvåking av innslaget oppdrettslaks i 15 vassdrag i Finnmark 2012-2014 Overvåking av innslaget oppdrettslaks i 15 vassdrag i Finnmark 2012-2014 Naturtjenester i Nord AS Rapport-3 2015 2 Utførende foretak: Naturtjenester i Nord AS Finansiering: Miljøfondet FHL Referat: Prosjektansvarlig:

Detaljer

Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011

Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011 Etter adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/16297 ART-FF-EYS 27.12.2010 Arkivkode: 456.3/1 Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011./.

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen fra sesongen 2009 - høring

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen fra sesongen 2009 - høring Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 08/13776 ART-FF-SJ 19.12.2008 Arkivkode: 456.3/1 Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen fra sesongen 2009 - høring Vi viser

Detaljer

Faktaark inntekter og utgifter 2012, utvalgte forpaktede laksevassdrag

Faktaark inntekter og utgifter 2012, utvalgte forpaktede laksevassdrag Fremlagt på møte 9.-11. 4. 2014 Vedlegg til orienteringssak Saknr. 14/00048 Arknr. 732.0 Faktaark inntekter og utgifter 2012, utvalgte forpaktede laksevassdrag Lakselva Forpaktes av Lakselv grunneierforening.

Detaljer

Fiskesesongen 2013. Kontaktinformasjon

Fiskesesongen 2013. Kontaktinformasjon Fiskesesongen 2013 Kontaktinformasjon Navn E-mailadresse Telefon Thorleif Brandskogsand, leder t.brand@online.no 916 22 715 Tor Hågbo, nestleder torhagbo@frisurf.no 952 42 120 Johan M. Olsborg, sekretær

Detaljer

Elveeierlaget - roller og handlingsrom. Drammen 24.mai 2016

Elveeierlaget - roller og handlingsrom. Drammen 24.mai 2016 Elveeierlaget - roller og handlingsrom Drammen 24.mai 2016 Meny Lakse- og innlandsfiskloven St.prp 32 (2006-2007) Forskrift om pliktig organisering Historikk Regulering av fisket Lakse- og innlandsfiskloven

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Se adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16340 ART-FF-KMJ 04.12.2012 Arkivkode: Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Nordland 1

Fisken og havet, særnummer 2b-2015 Vassdragsvise rapporter Nordland 1 Nordland 1 80 Urvollvassdraget 144.5Z Nordland Vurdering: Lavt til moderat innslag Datagrunnlag: Begrenset Prosent oppdrettslaks 60 40 20 0 0.0 Sport Høst Stamf. Gytet. Annet Årsp. 2 Antall 0 2 4 6 8 Datakvalitet:

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2013 Vedlegg 1 Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2013 Forslag til endringer i gjeldende sbestemmelser for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og i sjøen 1 Innhold Finnmark... 4 228.4 A

Detaljer

Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk

Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk Side 1 av 6 Dato Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk Departement FOR-2013-06-25-761 Klima- og miljødepartementet Publisert I 2013 hefte 10 Ikrafttredelse 25.06.2013

Detaljer

Notat. Vurdering av laksesesongen 2013 per begynnelsen av juli 2013. - Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger

Notat. Vurdering av laksesesongen 2013 per begynnelsen av juli 2013. - Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger Notat Dato: 12. juli 213 Til: Miljødirektoratet v/stig Johansson Kopi til: Fra: Peder Fiske og Arne J. Jensen, NINA Emne: Foreløpig vurdering av laksefangster i 213 Vurdering av laksesesongen 213 per begynnelsen

Detaljer

Lakseregulering 2012 - innspill fra Fylkesmannen i NT

Lakseregulering 2012 - innspill fra Fylkesmannen i NT Saksbehandler: Anton Rikstad Deres ref.: Vår dato: 30.09.2011 Tlf. direkte: 74 16 80 60 E-post: ar@fmnt.no Vår ref.: 2009/3424 Arkivnr: 443.2 Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485

Detaljer

Innspill til fiskeregler for laksefiske i elv og sjø i Buskerud 2012

Innspill til fiskeregler for laksefiske i elv og sjø i Buskerud 2012 Vår dato: 27.09.2011 Vår referanse: 2011/6238 Arkivnr.: 443.2 Deres referanse: 15.09.2011 Saksbehandler: Erik Garnås Direktoratet for Naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Innvalgstelefon:

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Kari

Detaljer

Notat. Direktoratet for naturforvaltning v/eyvin Sølsnes

Notat. Direktoratet for naturforvaltning v/eyvin Sølsnes Notat Dato: 10. juni 2009 Til: Kopi til: Fra: Emne: Direktoratet for naturforvaltning v/eyvin Sølsnes Peder Fiske og Torbjørn Forseth, NINA Veileder for vurdering av gytebestandsmåloppnåelse midtveis i

Detaljer

MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland

MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland DATO: 5.10.2011 TILSTEDE: Trond Erik Børresen, møteleder og referent (FMRO), Knut Ståle Eriksen (NJFF Rogaland), Sigve Ravndal (Rogaland grunneigar og sjøfiskarlag),

Detaljer

Finnmarksloven FeFo er ikke en vanlig grunneier som alene innehar retten til å høste av de fornybare ressurser.

Finnmarksloven FeFo er ikke en vanlig grunneier som alene innehar retten til å høste av de fornybare ressurser. Vedlegg Bakgrunnsnotat Grunneiers myndighet Innlandsfisket i Finnmark reguleres av ulike lover gitt av offentlig myndighet, blant annet lakse- og innlandsfiskeloven, naturmangfoldsloven, innlandsfiskeforskriften

Detaljer

Aust-Agder og Vest-Agder. Disse fylkene utgjør region Agderkysten.

Aust-Agder og Vest-Agder. Disse fylkene utgjør region Agderkysten. Aust-Agder og Vest-Agder Disse fylkene utgjør region Agderkysten. 18 Elv Aust-Agder og Vest-Agder Aust-Agder Nidelva i Arendal: Fisketid 15.06 15.09. Fylkesmannen mener at måloppnåelsen er bedre enn det

Detaljer

FORSKRIFT OM FISKE ETTER LAKS, SJØØRRET OG INNLANDSFISK I TELEMARK

FORSKRIFT OM FISKE ETTER LAKS, SJØØRRET OG INNLANDSFISK I TELEMARK FORSKRIFT OM FISKE ETTER LAKS, SJØØRRET OG INNLANDSFISK I TELEMARK Fastsatt av Fylkesmannen i Telemark 08.04 2008 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. 15, 33, 34 og

Detaljer

Styret vedtok å sende det utvidede reguleringsforslaget på høring etter FL 27, 5. ledd i styremøte Det kom 17 høringsuttalelser.

Styret vedtok å sende det utvidede reguleringsforslaget på høring etter FL 27, 5. ledd i styremøte Det kom 17 høringsuttalelser. Klage på regulering av tilreisende fiskere i Vestre Jakobselv Innledning Forpakter ønsket å endre fiskedøgnet slik at de tilreisende får 18 timers fisketid fra kl 21.00 til kl.15.00. Bakgrunnen var å spre

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Arne Jørrestol 01.10.2015 Tlf. 90 18 54 30 Deres dato Deres referanse

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Arne Jørrestol 01.10.2015 Tlf. 90 18 54 30 Deres dato Deres referanse Direktoratet for naturforvaltning postmottak@dirnat.no Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Arne Jørrestol 01.10.2015 Tlf. 90 18 54 30 Deres dato Deres referanse Høringsuttalelse fra Noregs grunneigar-

Detaljer

12. Fiskeforskrifter for Skøelva

12. Fiskeforskrifter for Skøelva 12. Fiskeforskrifter for Skøelva Forskriftene er nå revidert ut fra ny 5 årsplan for perioden 2015-2019 og bestandsvurdering med midtsesongsevaluering skal gjøres 1.august. Her skal beskatningen på tildelt

Detaljer

Spesielle bestemmelser

Spesielle bestemmelser Fylke Fylke/Kommune Vassdrag Fisketider L:laks Ø:sjøørret R:sjørøye Nordland Alstahaug Hertenelva L:15.06 17.08 Nordland Andøy Buksnesvassdraget L:01.06 31.08 Ø:01.06 31.08 Nordland Andøy Forfjordelva

Detaljer

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk i Finnmark og Nord-Troms for 2012. - Rapport fra arbeidsutvalg

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk i Finnmark og Nord-Troms for 2012. - Rapport fra arbeidsutvalg Regulering av fisket etter anadrome laksefisk i Finnmark og Nord-Troms for 2012 - Rapport fra arbeidsutvalg Forord Miljøverndepartementet og Sametinget inngikk 24. november 2010 en rammeavtale om gjennomføring

Detaljer

Overvåking av anadrome fiskebestander i Nasjonale laksevassdrag, Finnmark 2011

Overvåking av anadrome fiskebestander i Nasjonale laksevassdrag, Finnmark 2011 Overvåking av anadrome fiskebestander i Nasjonale laksevassdrag, Finnmark 211 Gytefiskregistreringer i Eibyelva, Repparfjordelva, Stabburselva, Lakselva, Børselva, Langfjordelva, Vestre Jakobselv, Komagelv

Detaljer

Avtale mellom Norge og Sverige om forvaltningen av laks og ørret i Svinesund, Iddefjorden og Enningdalselva

Avtale mellom Norge og Sverige om forvaltningen av laks og ørret i Svinesund, Iddefjorden og Enningdalselva Avtale mellom Norge og Sverige om forvaltningen av laks og ørret i Svinesund, Iddefjorden og Enningdalselva Norges og Sveriges regjeringer, som understreker behovet for å sikre de naturlige bestander av

Detaljer

Innlandsfiske i Finnmark

Innlandsfiske i Finnmark Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat Tlf. 09975 Postadresse/poasta ujuhus: Postboks 133, 9811 Vadsø post@fefo.no - www.fefo.no Besøksadresser/ ujuhusat: Lakselv / Leavdnja Kirkegt. 20, Vadsø / áhcesuolu

Detaljer

Forvaltning av sjøørret i Buskerud. Drammen 18.03.2015 Fylkesmannen i Buskerud Erik Garnås

Forvaltning av sjøørret i Buskerud. Drammen 18.03.2015 Fylkesmannen i Buskerud Erik Garnås Forvaltning av sjøørret i Buskerud Drammen 18.03.2015 Fylkesmannen i Buskerud Erik Garnås Hva er forvaltning av sjøørret? 1 Lov om laksefisk og innlandsfisk: 1. Lovens formål er å sikre at naturlige bestander

Detaljer

Lakselva Informasjon, regelverk og kart

Lakselva Informasjon, regelverk og kart Lakselva Informasjon, regelverk og kart Norsk utgave / Norwegian edition - 2016 Lakselva - fish of a lifetime Kjøp fiskeutstyret ditt på Intersport Lakselv og få lokalkunnskapen på kjøpet! Banaksenteret

Detaljer

Sportsfiske i Norge Angling in Norway Angelplätze Norwegen

Sportsfiske i Norge Angling in Norway Angelplätze Norwegen Sportsfiske i Norge Angling in Norway Angelplätze Norwegen Fangststatistikk Elver Norge Laks og Sjøørret / Sjørøye Catch statistics in Norway Salmon Sea-trout (Sea-char) Fangstatistik Norwegen Lachs Meer-forelle

Detaljer

REGISTRERING AV FANGST

REGISTRERING AV FANGST LÅGENS FRAMTID Laksebørs Numedalslågen REGISTRERING AV FANGST Leif Eriksen 20.05.2013 Rev. 0 20. mai 2013 1. utgave Veiledning i - Hvordan registrere/rapportere fangst til laksebørsen/databasen LAKSEBØRS

Detaljer

Hvem bør ha ansvaret for å forvalte og regulere ei lakseelv?

Hvem bør ha ansvaret for å forvalte og regulere ei lakseelv? Hvem bør ha ansvaret for å forvalte og regulere ei lakseelv? - Refleksjoner basert på en undersøkelse blant elveeiere i Norge og sammenligning av norsk og nordamerikansk lakseforvaltning Laks og verdiskaping,

Detaljer

Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget

Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget Vedlegg 1 Fastsatt ved Kgl. res. av 4. februar 2011 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser

Detaljer

Overvåking av innslaget oppdrettslaks i Finnmark 2012 og 2013

Overvåking av innslaget oppdrettslaks i Finnmark 2012 og 2013 Overvåking av innslaget oppdrettslaks i Finnmark 2012 og 2013 Gytefiskregistreringer i Eibyelva, Repparfjordelva, Stabburselva, Lakselva, Børselva, Storelva, Langfjordelva, Vestre Jakobselv, Skallelv,

Detaljer

Miljøfondet Resultat fra utfiske av oppdrettslaks i elv for 2011-2013

Miljøfondet Resultat fra utfiske av oppdrettslaks i elv for 2011-2013 Miljøfondet Resultat fra utfiske av oppdrettslaks i elv for 2011-2013 Navn på prosjekt og elv Nordnorge Sperrevassdrag i Nordland- reultat 2011, overvåkning/uttak med felle/ruse 2011 2012 2013 2011 2012

Detaljer

Reisaelva www.reisaelva.no fiskeregler 2009

Reisaelva www.reisaelva.no fiskeregler 2009 Reisaelva www.reisaelva.no fiskeregler 2009 Kort informasjon om Reisaelva Reisaelva i Nord-Troms er et varig vernet vassdrag som ligger i et av Norges mest naturskjønne dalfører. Elva går gjennom Reisa

Detaljer

Notat. Miljødirektoratet v/ Sindre Eldøy, Stig Johansson og Raoul Bierach Peder Fiske, Eli Kvingedal og Gunnbjørn Bremset, NINA Midtsesongevaluering

Notat. Miljødirektoratet v/ Sindre Eldøy, Stig Johansson og Raoul Bierach Peder Fiske, Eli Kvingedal og Gunnbjørn Bremset, NINA Midtsesongevaluering Notat Dato: 30. juni 2015 Til: Fra: Emne: Miljødirektoratet v/ Sindre Eldøy, Stig Johansson og Raoul Bierach Peder Fiske, Eli Kvingedal og Gunnbjørn Bremset, NINA Midtsesongevaluering Veileder for midtveis

Detaljer

FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE I DET NORDVESTLIGE A1LANTERHAV (NAFO-OMRÅDET).

FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE I DET NORDVESTLIGE A1LANTERHAV (NAFO-OMRÅDET). MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-37-95 (J-25-94 UTGÅR) FISKERIDIREKTORATET Tlf.: 55 23 80 00 -Telefax: 55 23 80 90 -Telex 42 151 Bergen, 9.3.1995 JM/BJ FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE I DET NORDVESTLIGE

Detaljer

Reguleringer av laksefiske - hvor finnes informasjonen?

Reguleringer av laksefiske - hvor finnes informasjonen? Reguleringer av laksefiske - hvor finnes informasjonen? Nettsidene til Fylkesmannen, nyheter og forvaltning, www.fmno.no se miljøvern Herfra lenke til Miljøstatus, som gir oppdatert kunnskap om hvordan

Detaljer

Samarbeid og ansvarsfordeling mellom fylkesmannen og fylkeskommunen i forvaltningen av innlandsfisk Stig Johansson Rica Hell 1.

Samarbeid og ansvarsfordeling mellom fylkesmannen og fylkeskommunen i forvaltningen av innlandsfisk Stig Johansson Rica Hell 1. Samarbeid og ansvarsfordeling mellom fylkesmannen og fylkeskommunen i forvaltningen av innlandsfisk Stig Johansson Rica Hell 1.11-2012 Samrådsgruppe miljøvernområdet Hovedansvaret for forvaltningen av

Detaljer

SORTERINGSFISKE AV LAKS MED KILENOT I. SALVASSDRAGET, Fosnes kommune, NT

SORTERINGSFISKE AV LAKS MED KILENOT I. SALVASSDRAGET, Fosnes kommune, NT Rapport nr 5-2004 SORTERINGSFISKE AV LAKS MED KILENOT I SALVASSDRAGET, Fosnes kommune, NT Mulig plasering av kilenot ved utløpet av Salvatn (figuren er ikke målestokkriktig) Utarbeidet av Anton Rikstad

Detaljer

Årsrapport 2014 Elvevakta i Kongsfjordelva

Årsrapport 2014 Elvevakta i Kongsfjordelva Berlevåg Jeger og fiskerforening Årsrapport 2014 Elvevakta i Elvevakt Håvard Vistnes Januar 2015 Generelt om oppsynet 2014 Vaktholdet i 2014 startet 20. Juni og varte til 30. september. Vakta administrerte

Detaljer

Fisket og bestandsstatus for Numedalslågen 2013

Fisket og bestandsstatus for Numedalslågen 2013 Fisket og bestandsstatus for Numedalslågen 2013 Fangst 2013 Det ble fanget tilsammen 2 550 laks med en samlet vekt på 11 643 kg laks i Lågen i 2013. Av dette ble 51 laks på tilsammen ca 195 kg satt tilbake

Detaljer

Drift av laksetrappa ved Hellefoss i Drammenselva

Drift av laksetrappa ved Hellefoss i Drammenselva Vår dato: 15.01.2013 Vår referanse: 2012/1100 Arkivnr.: 542.0 Deres referanse: 22.05.2012 Saksbehandler: Erik Garnås Til Soya-Hellefoss Grunneierlag Åmot og Omegn Fiskerforening Buskerud Fylkeskommune

Detaljer

Høring innlandsfiske 2015

Høring innlandsfiske 2015 Høring innlandsfiske 2015 Forslag til kunnskapsinnhenting og reguleringer Åpen folkemøte i Alta 05.02.2015 Ved Einar J. Asbjørnsen, leder utmark FeFo 1 Innhold: Del 1: Finnmarksloven, FeFo sin strategiplan

Detaljer

FRITIDSFISKE OG FERDSEL PÅ SJØEN I TRØNDELAG 2013

FRITIDSFISKE OG FERDSEL PÅ SJØEN I TRØNDELAG 2013 FRITIDSFISKE OG FERDSEL PÅ SJØEN I TRØNDELAG 2013 Sammendrag av gjeldende regler og forskrifter pr. 4. februar 2013 Nils Roger Duna lensmann/miljøkoordinator og sjøtjenesteansvarlig Flatanger lensmannskontor

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) mandag 14.september 2015 på FeFo FeFo kontoret Vadsø

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) mandag 14.september 2015 på FeFo FeFo kontoret Vadsø Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) mandag 14.september 2015 på FeFo kontoret Vadsø. Møtested: FeFo kontoret Vadsø Møtetid: Mandag 14.september 2015 kl. 09.00 13.15

Detaljer

Fiskeregler for Salten. Gjelder fra 01.01.2016

Fiskeregler for Salten. Gjelder fra 01.01.2016 Fiskeregler for Salten Gjelder fra 01.01.2016 Innlandsfiske på statsgrunn i Salten Denne brosjyren vil gi deg de viktigste opplysninger og regler for fiske på statens grunn i kommunene Saltdal, Meløy,

Detaljer

Resultater og videreføring av Havbruksnæringens Miljøfond Årsmøte Nord-Norsk Aina Valland, direktør miljø

Resultater og videreføring av Havbruksnæringens Miljøfond Årsmøte Nord-Norsk Aina Valland, direktør miljø Resultater og videreføring av Havbruksnæringens Miljøfond Årsmøte Nord-Norsk Aina Valland, direktør miljø Om miljøfondet Havbruksnæringens miljøfond presentert på FHLs generalforsamling 7. april 2011.

Detaljer

Fangst-statistikk 2008. Øvre Målselv Elveeierlag

Fangst-statistikk 2008. Øvre Målselv Elveeierlag Fangst-statistikk 2008 Øvre Målselv Elveeierlag Fangst i Øvre Målselv Elveeierlag sitt område Statistikken med diagrammer er utarbeidet av Øvre Målselv Elveeierlag v/ Odd-Helge Utby Målselv, 5. januar

Detaljer

STØREN JEGER OG FISKERFORENING POSTBOKS 5

STØREN JEGER OG FISKERFORENING POSTBOKS 5 2016 40000_Fiskeguiden 2009:Fiskeguiden 2006 18-05-10 14:54 Side 1 postboks 5 7291 støren tlf. 469 42 315 www.njff.no/storen NYE G-SPORT STØREN AS STØRENSENTERET E6 Tlf. 72 43 10 80 www.iss.no STØREN JEGER

Detaljer

Slukfisker ikke diskriminert på grunn av funksjonsevne

Slukfisker ikke diskriminert på grunn av funksjonsevne NOTAT Til: Fra: Ingeborg Grimsmo Vår ref. 10/1069-17/SF-470, SF-584, SF-711, SF-822, SF-902//IG Dato: 12.02.2011 Slukfisker ikke diskriminert på grunn av funksjonsevne En sportsfisker tok kontakt med ombudet

Detaljer

Videoovervåking av laksefisk i Roksdalsvassdraget -2007

Videoovervåking av laksefisk i Roksdalsvassdraget -2007 Videoovervåking av laksefisk i Roksdalsvassdraget -27 Laks med deformasjoner i ryggen på vei opp Åelva i 27 Anders Lamberg Håvard Wibe Martin Osmundsvåg Norsk Naturovervåking AS Selsbakkveien 36 727 Trondheim

Detaljer

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning. Kapittel I. Generelle bestemmelser

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning. Kapittel I. Generelle bestemmelser Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 8. mars 2004 med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende

Detaljer

Vurdering av fordeler og ulemper ved å la sjøørret og laks ta i bruk Fustavassdraget ovenfor fisketrappa

Vurdering av fordeler og ulemper ved å la sjøørret og laks ta i bruk Fustavassdraget ovenfor fisketrappa Sak: Fisk i Fustavassdraget Til: Styringsgruppe, reetableringsgruppe og FUSAM Fra: Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler: Tore Vatne Tlf:75531548 Dato:19.03.2013 Sak: Arkivkode: Side 1 / 7 Vurdering av

Detaljer

Sør-Trøndelag Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b 2016

Sør-Trøndelag Rømt oppdrettslaks i vassdrag F&H, særnr. 2b 2016 Sør-Trøndelag Vassdragsvise grunnlagsdata I vedleggsrapportene presenterer vi det komplette datamaterialet som er brukt for vurderingen av innslaget rømt slaks i vassdragene. Vi presenterer her resultatet

Detaljer

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014 FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014 Robin Sommerset 28.11.2014 Forsåvassdragets Elveeierlag Ballangen kommune- Nordland Sesongen 2014 ble en middels sesong med oppgang av laks. Høyeste antall laks siden

Detaljer

Vassdraget Osen Vestre Hyen

Vassdraget Osen Vestre Hyen Vassdraget Osen Vestre Hyen Forvaltningsrapport 2014 Elveeigarlaget Osen - Vestre Hyen (EOVH) Skrevet av Helge Anonsen for styret i EOVH, juli 2015 Sammendrag Vitenskapelig Råd for Lakseforvaltning har

Detaljer

Regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2012

Regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2012 Notat Dato: 6. mars 2012 Regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2012 Direktoratet for naturforvaltning (DN) har hatt på høring forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk

Detaljer

Forvaltningsreform 01.01.2010

Forvaltningsreform 01.01.2010 Forvaltning av innlandsfisk - aktører, regler, roller og oppgaver Stig Johansson Rica Hell 6.12-2011 Forvaltningsreform 01.01.2010 ..Fylkeskommunen får oppgaver knyttet til å sikre bestandene av de høstbare

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2014

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2014 VEDLEGG1 Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2014 Forslag til endringer i gjeldende reguleringsbestemmelser for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjø Innhold Innhold... 1 1. Fylker...

Detaljer

DRIFTSPLAN. Kvina Elveeierlag Fellesforvaltningen

DRIFTSPLAN. Kvina Elveeierlag Fellesforvaltningen DRIFTSPLAN Kvina Elveeierlag Fellesforvaltningen Rev: 1 9.5.2015 1 Innhold Driftsplan for Kvina Elveeierlag forvaltningslaget.... 4 Organisering av fellesforvaltningen... 4 Andelshavere... 5 Andeler...

Detaljer

Fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag sesongen 2011

Fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag sesongen 2011 Fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag sesongen 2011 I forbindelse med at myndigheten til å regulere fisket etter anadrome laksefisk både i sjø og vassdrag er blitt samlet hos Direktoratet for

Detaljer

Innspill til regulering av fiske etter anadrome laksefisk 2014

Innspill til regulering av fiske etter anadrome laksefisk 2014 Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Saksb.: Tore Vatne e-post: fmnotva@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 48 Vår ref: 2013/7542 Deres ref: 13/8851 Vår dato: 02.12.2013 Deres dato: 25.10.2013

Detaljer

Bakgrunnsnotat bortforpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen

Bakgrunnsnotat bortforpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Servicetlf 09975/ www.fefo.no Bakgrunnsnotat bortforpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Dette dokumentet danner grunnlaget for de viktigste endringene Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat

Detaljer

Referatsaker. Helse- og omsorgsutvalget 08.02.2012

Referatsaker. Helse- og omsorgsutvalget 08.02.2012 Referatsaker Helse- og omsorgsutvalget 08.02.2012 FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI Kommunene i Finnmark 0 OT-UJ-ir JAN 2012 I Deres ref Deres dato Vår ref Sak 2011/4206 Ark 111 Vår dato 05.01.2012

Detaljer

Laksebestandene i Tanavassdraget Status. Kjell-Magne Johnsen

Laksebestandene i Tanavassdraget Status. Kjell-Magne Johnsen Laksebestandene i Tanavassdraget Status Kjell-Magne Johnsen Tanavassdragets fiskeforvaltning Deanučázádaga guolástanhálddahus Tanavassdraget Nedslagsfelt ca 16 000 km 2 70 % Norge, 30 % Finland 50 elver

Detaljer

Brukerveiledning for rettighetshavere i Målselvvassdraget

Brukerveiledning for rettighetshavere i Målselvvassdraget Brukerveiledning for rettighetshavere i Målselvvassdraget Versjon 3.0 14. mai 2014 Fossenes elveierlag 14.05.2014. 1 Fangstrapportering for Målselvvassdraget Spesielt for Midtre Målselv elveierlag I dette

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder MiljØvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder MiljØvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder MiljØvernavdelingen Saksbehandler: Edgar Vegge og ørnulf Haraldstad Deres ref.: Vår dato: 03.10.2011 Tlf.: 38 17 60 00 Vår ref.: 2011/4004 Arkivkode: 443.0 Direktoratet for naturforvaltning

Detaljer

Norconsult AS Apotekergaten 14, NO-3187 Horten Pb. 110, NO-3191 Horten Tel: +47 33 02 04 10 Fax: +47 33 02 04 11

Norconsult AS Apotekergaten 14, NO-3187 Horten Pb. 110, NO-3191 Horten Tel: +47 33 02 04 10 Fax: +47 33 02 04 11 Til: Fra: Geir Lenes Elisabeth Lundsør og Gunn Lise Haugestøl Dato: 2015-01-19 Områderegulering - Kommunedelplan for Tømmerneset. Delutredning 7.6 Laksefisk og marin fisk. Utredningen Tema Naturmiljø i

Detaljer

Protokoll fra TF styremøte 17.-18. september 2012 på Elva hotell Tana.

Protokoll fra TF styremøte 17.-18. september 2012 på Elva hotell Tana. Protokoll fra TF styremøte 17.-18. september 2012 på Elva hotell Tana. Møtetid: 17. september 09.30 17.05, 18. september 09.00 17.10 Møteleder: Styreleder Helge Samuelsen Møtende styremedlemmer: Ulf T.

Detaljer

Info og tips om gjenutsetting! Sportsfiskerens rolle i dagens laksefiske

Info og tips om gjenutsetting! Sportsfiskerens rolle i dagens laksefiske Info og tips om gjenutsetting! Sportsfiskerens rolle i dagens laksefiske Foto: Steinar Johansen, Gaula Fra overflod til knapphetsgode På 25 år har mengden atlantisk villaks som vender tilbake til norske

Detaljer

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning Sakshandsamar: Martine Bjørnhaug Vår dato Vår referanse Telefon: 57655151 29.11.2010 2010/2186-443.2 E-post: mab@fmsf.no Dykkar dato Dykkar referanse Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen

Detaljer

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk i sjøen for perioden 2010-2014

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk i sjøen for perioden 2010-2014 Notat Fra: Direktoratet for naturforvaltning Til: Miljøverndepartementet Dato: 17. mars 2010 Regulering av fisket etter anadrome laksefisk i sjøen for perioden 2010-2014 Direktoratet har foreslått og hatt

Detaljer

Rapport 2014-01. Norsk fangst i Tanavassdraget i sesong 2013

Rapport 2014-01. Norsk fangst i Tanavassdraget i sesong 2013 Rapport 2014-01 Norsk fangst i Tanavassdraget i sesong 2013 Rapport nr: 2014-01 Antall sider: 14 Tittel: Norsk fangst i Tanavassdraget i sesong 2013 Forfatter: Narve Stubbraaten Johansen Oppdragsgiver:

Detaljer

Y3. Saksnrg* Ö' S. Det vises til betingelser for refusjon av bompenger ved fiske i Nordelva.

Y3. Saksnrg* Ö' S. Det vises til betingelser for refusjon av bompenger ved fiske i Nordelva. MOTTATT Ul SEPT 2015 R$SAKOMMUNE 1-E RÃSÉ-.Å K(}.`*f'l.\1U.\'[É U? SEPT 2015 Y3. Saksnrg* Ö' S "øl Kjell H. Kveberg 30.08.2015 Olav Tryggvasons gt 28 7011 Trondheim Rissa Kommune Servicetorget Rådhuset

Detaljer

Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 2011

Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 2011 VFI-rapport 9/212 Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 211 Plassering av videosystem i Futelva (rød ring) ca. 13 m fra munningen i sjøen. Anders Lamberg Rita Strand Sverre Øksenberg* * Øksenberg

Detaljer

Info og tips om gjenutsetting Rettighetshaverens rolle i dagens laksefiske

Info og tips om gjenutsetting Rettighetshaverens rolle i dagens laksefiske Info og tips om gjenutsetting Rettighetshaverens rolle i dagens laksefiske Foto: Steinar Johansen, Gaula Fra overflod til knapphetsgode På 25 år har mengden atlantisk villaks som vender tilbake til norske

Detaljer

Forvaltning av stor fisk i elva: Fangststatistikk som grunnlag for forvaltning og markedsføring

Forvaltning av stor fisk i elva: Fangststatistikk som grunnlag for forvaltning og markedsføring Forvaltning av stor fisk i elva: Fangststatistikk som grunnlag for forvaltning og markedsføring Skogmuseet, 19. januar 2011 Jon Museth, NINA Lillehammer Økologisk forutsetninger for fiske(turisme) Ikke-biologiske

Detaljer

Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning 6. 7. desember 2013 på Thon hotel Kirkenes

Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning 6. 7. desember 2013 på Thon hotel Kirkenes Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning 6. 7. desember 2013 på Thon hotel Kirkenes Møtetid: 6. desember kl. 13.50 18.15, 7. desember kl. 09.30 13.10 Møteleder: TF leder Helge Samuelsen Møtende

Detaljer

I TANAVASSDRAGET III;

I TANAVASSDRAGET III; DEN ATLANTISKE LAKSEN (Salmo salar, L.) I TANAVASSDRAGET III; Variasjoner i sammensetning av laksefangst innen fiskesesong og mellom år samt tidspunkt for når fangster blir tatt på ulike redskaper Niemelä,

Detaljer

Gytefiskregistrering i Saltdalselva i 2010 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 19. til 21. oktober 2010

Gytefiskregistrering i Saltdalselva i 2010 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 19. til 21. oktober 2010 V&F-rapport 17/2010 Gytefiskregistrering i Saltdalselva i 2010 Resultater fra drivtellinger av laks, ørret og røye 19. til 21. oktober 2010 Anders Lamberg* Sondre Bjørnbet* Vemund Gjertsen ** Øyvind Kanstad

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Utviklingsavdelingen Se adresseliste Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/2750 Anne Fløgstad Smeland, tlf.: 46400264 10.11.2014 Høring av ny grense mellom sjø og

Detaljer

Retningslinjer for innlandsfiske

Retningslinjer for innlandsfiske Retningslinjer for innlandsfiske 1 Retningslinjer for forvaltningen av innlandsfiske i Finnmark. Sendt ut på høring desember 2008 Høringsfrist mars 2009 Kontaktmøter med gjennomgang av høringsinnspill

Detaljer

TILLEGGSHØRING - REGULERING AV FISKET ETTER KVEITE OG BREIFLABB

TILLEGGSHØRING - REGULERING AV FISKET ETTER KVEITE OG BREIFLABB Flere mottakere Att: Saksbehandler: Thord Monsen Telefon: 90592863 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 11/15299 Deres referanse: Vår dato: 30.10.2012 Deres dato: TILLEGGSHØRING - REGULERING AV

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ingvar Korsen 73

Detaljer