TREKKTABELLER Del 1: Tabellnummer Del 2: Tabellnummer 7100 P P

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TREKKTABELLER 2013. Del 1: Tabellnummer 7100-7233 Del 2: Tabellnummer 7100 P - 7233 P"

Transkript

1 TREKKTABELLER 2013 Del 1: Tabellnummer Del 2: Tabellnummer 7100 P P RF

2 TIL ARBEIDSGIVERNE TIL ARBEIDSGIVARANE Spørsmål om bruk av trekktabellene og gjennomføring av trekk rettes til skatteoppkreveren i kontorkommunen. Spørsmål om grunnlaget for utskriving av tabellen for den enkelte arbeidstaker rettes til skattekontoret i arbeidstakerens skattekommune. Spørsmål om bruk av trekktabellane og gjennomføring av trekk rettast til skatteoppkrevjaren i kontorkommuna. Spørsmål om grunnlaget for utskriving av tabellen for den einskilde arbeidstakar, skal rettast til skattekontoret i skattekommunen til arbeidstakaren. Arbeidstakere med tabellkort får ikke trekktabeller sammen med Arbeidstakarar med tabellkort får ikkje trekktabellar saman med skattekortet. Hovedarbeidsgivere vil derfor bare få del 1 av skattekortet skattekortet. Hovudarbeidsgivar vil dirfor berre få del 1 av skattekortet fra arbeidstakerne. På del 3 av skattekortet blir det gitt et utdrag av frå arbeidstakarane. På del 3 av skattekortet blir det gitt eit utdrag månedstabellen på det inntektsnivå arbeidstakeren forutsettes å være. av månadstabellen på det inntektsnivået ein reknar med at arbeids- I tabellene i heftet er også trekkbeløpene for 14-dag-, uke- og daglønn takaren har. Tabellane i heftet inneheld også trekkbeløpa for 14-dag-, tatt med. veke- og daglønn. Arbeidstakere som ønsker å se den fullstendige trekktabellen, henvises til eller skattekontoret. Arbeidstakarar som vil sjå den fullstendige trekktabellen, vises til eller skattekontoret. TREKKTABELLSYSTEMET Tabellene for lønnsmottakere er gjengitt i heftets Del 1, og trekktabeller for beregning av månedstrekk på pensjoner mv er gjengitt i heftets Del 2. Trekktabellnummeret: Første siffer, 7, står for maksimumssatsen for inntektsskatter til kommune og fylkeskommune, for tiden til sammen 14,25%. Annet siffer viser skatteklassen. De to siste sifrene angir fradrags- eller tilleggsbeløp, jf skjematisk fremstilling nedenfor. TREKKTABELLSYSTEMET Tabellane for lønnsmottakarar er tekne inn i Del 1 i heftet, og trekktabellar for utrekning av månadstrekk på pensjonar m m er tekne inn i Del 2 i heftet. Trekktabellnummeret: Første siffer, 7, står for maksimumssatsen for inntektsskattar til kommune og fylkeskommune, for tida til saman 14,25%. Andre siffer viser skatteklassa. Dei to siste sifra viser til frådrags- eller tilleggsbeløp jf skjematisk framstilling nedanfor. Fradrag/tillegg i inntekt som innarbeides i trekk- Trekktabellnummer Intertabellene utenom person- valler fradrag og minstefradrag. (trinn) Kr. Klasse 1 Klasse 2 Intet (normaltabell) Fradrag Tillegg

3

4 SKATTESATSER FOR 2013 Formuesskatt til kommunen: Trygdeavgift: Sats: 0,7% Lav sats: 4,7% Fribeløp: (ef ) Mellomsats: 7,8% Høy sats: 11,0% Formuesskatt til staten: Sats Klasse 0, 1 og 2 Minstefradrag: 0% inntil kr (ef ) - ved forskuddsutskrivingen: 0,4% Av det overskytende beløp pensjon sats: 22,88% minimum: kr maksimum: kr Personfradrag (tidl klassefradrag): lønn sats: 35,20% Klasse 1: minimum: kr Klasse 2: maksimum: kr Særskilt fradrag i Nord-Troms og Finnmark: - ved ligningen: Klasse 1: kr pensjon sats: 26% Klasse 2: kr minimum: kr maksimum: kr Inntektsskatt til kommune og fylket: lønn sats: 40% Sats: 14,25% minimum: kr maksimum: kr Fellesskatt: Lønnsfradrag: Sats i Nord-Troms og Finnmark: 10,25% - ved forskuddsutskrivingen: kr Sats i landet for øvrig 13,75% - ved ligningen: kr Toppskatt: Særfradrag: kr Sats Klasse 0, 1 og 2 0% inntil kr Boligsparing for ungdom: 9%* av de neste Sats: 20% 12% Av det overskytende beløp Maks. sparebeløp: kr * I Finnmark og Nord-Troms 7% SKATTEDIREKTORATET 01.desember 2012 Del 1: Trekktabeller for lønn mv. RETTLEDNING FOR GJENNOMFØRING AV TABELLTREKK I LØNN MV. Del 1: Trekktabellar for lønn mm. RETTLEIING FOR GJENNOMFØRING AV TABELLTREKK I LØNN MM. Gjelder lønnen for høyst 4 dager, brukes dagtabell. Gjeld lønna for høgst 4 dagar, skal dagtabell nyttast. Gjeld lønna Gjelder lønnen 5-10 dager, brukes uketabellen dagar, nyttar ein veketabellen. Gjeld lønna dagar, Gjelder lønnen dager, brukes 14-dagerstabellen. nyttar ein 14-dagarstabellen. Gjeld lønna for en halv månad, skal Gjelder lønnen for en halv måned, skal trekket leses av i trekket lesast av i månadstabellen på det dobbelte av lønnsmånedstabellen på det dobbelte av lønnsbeløpet og trekkbeløpet summen og trekksummen dividerast med 2. Gjeld lønna divideres med 2. Gjelder lønnen dager, skal trekket dagar, skal trekket lesast av i veketabellen på ein tredjedel av leses av i uketabellen på en tredjedel av lønnsbeløpet, og lønnssummen, og trekksummen skal multipliserast med 3. Gjeld trekkbeløpet multipliseres med 3. Gjelder lønnen for minst 25 lønna for minst 25 dagar og ikkje for meir enn 1 månad og 3 dagar, dager og høyst 1 måned og 3 dager, brukes månedstabellen. skal månadstabellen nyttast. Gjeld lønna for 4 veker skal trekket Gjelder lønnen for 4 uker skal trekket leses av i 14-dagers- lesast av i 14-dagarstabellen på halvdelen av lønnssummen, og tabellen på halvdelen av lønnsbeløpet, og trekkbeløpet multi- trekksummen skal multipliserast med 2. Gjeld lønna for fleire pliseres med 2. Gjelder lønnen for flere måneder, eller hele månader, eller heile månader pluss minst 25 dagar eller pluss måneder pluss minst 25 dager eller pluss høyst en uke, skal høgst 1 veke, skal trekket lesast av i månadstabellen på lønnstrekket leses av i månedstabellen på lønnsbeløpet delt med summen delt med nærmaste månadstall, og trekksummen skal nærmeste månedstall, og trekkbeløpet multipliseres med samme multipliserast med samme månadstall. Gjeld lønna for 1 månad månedstall. Gjelder lønnen for 1 måned pluss 4-24 dager eller pluss 4-24 dagar eller fleire månader pluss 8-24 dagar, skal flere måneder pluss 8-24 dager, skal trekket leses av i trekket lesast av i veketabellen på lønnssummen delt med uketabellen på lønnsbeløpet delt med nærmeste uketall, og nærmaste veketall, og trekksummen skal multipliseres trekkbeløpet multipliseres med samme uketall. med samme veketall. Om feriedager, julefritaking, fraværsdager og søn-, hellig- Om feriedagar, julefritaking, fråværedagar og søn-, helge-, og og høytidsdager viser en til 13 i forskuddstrekkreglene, høgtidsdagar viser ein til 13 i forskottstrekkreglane, Skattedirektoratets arbeidsgiverhefte Del 1 s Skattedirektoratets arbeidsgivarhefte Del 1 s (2000-utgaven). (2000-utgåva). Lønnsbeløpet (trekkgrunnlaget) avrundes nedover, i måneds- Lønnssummen (trekkgrunnlaget) rundar ein av nedover, i tabellen til nærmeste beløp som er delelig med 100. I månadstabellen til nærmaste sum som er delelig med 100. I 14-dagerstabellen til nærmeste beløp som er delelig med 50 og 14-dagarstabellen til nærmaste sum delelig med 50 og i vekei uke- og dagtabellene til nærmeste beløp som er delelig med og dagtabellane til nærmaste sum som er delelig med *) Er det lønnsbeløp (trekkgrunnlag) som er gjenstand for *) Er lønnssummen (trekkgrunnlaget) som det skal tabelltrekk, større enn det beløp vedkommende tabell går gjennomførast tabelltrekk i, større enn den summen tabellen går til, skal det i den overskytande delen trekkjast slik: 51 pst 55 pst 51 pst 55 pst Månedstabell og mer Månadstabell og meir 14 dagers tabell og mer 14 dagars tabell og meir Uketabell og mer Veketabell og meir 4 dagers tabell og mer 4 dagars tabell og meir 3 dagers tabell og mer 3 dagars tabell og meir 2 dagers tabell og mer 2 dagars tabell og meir 1 dags tabell og mer 1 dags tabell og meir 3

5 Del 2: Trekktabeller for pensjon RETTLEIING FOR GJENNOMFØRING AV TABELLTREKK I PENSJON. Ved tabelltrekk i pensjoner, livrenter, attføringspengar, vartpengar og lønn m m til arbeidstakar som fyller 70 år eller meir i inntektsåret, som det skal betalast trygdeavgift av etter låg sats, skal det for månadspensjon m m (og for halvmånads- pensjon sjå 13 i forskottstrekkreglane) trekkjast etter den særskilte månadstabellen for PENSJON. RETTLEDNING FOR GJENNOMFØRING AV TABELLTREKK I PENSJON. Ved tabelltrekk i pensjoner, livrenter, attføringspenger, vartpenger samt lønn mv til arbeidstaker som fyller 70 år eller mer i løpet av inntektsåret, som det skal svares trygdeavgift av etter lav sats, skal det for månedspensjon mv ( halvmånedspensjon se 13 i forskuddstrekkreglene) trekkes etter den særskilte månedstabell for PENSJON. Del 2: Trekktabellar for pensjon **) Er pensjonsbeløpet (trekkgrunnlag) som det blir **) Er pensjonsbeløpet (trekkgrunnlaget) som det blir trukket i etter tabell, større enn det beløp tabellen trekt i etter tabell, større enn det beløp tabellen går til, skal det i det overskytende trekkes med 45% inntil går til, skal det i det overskytande trekkjast med 45% kr For beløp ut over dette, trekkes 49%. inntil kr For beløp ut over dette, trekkjast 49%. Vanlig lønnsinntekt til pensjonist skal trekkes etter tabell for lønn bortsett fra i slike tilfeller som er nevnt ovenfor. Vanleg lønnsinntekt til pensjonist skal trekkjast etter tabell for lønn bortsett frå i slike tilfelle som er nemnde ovanfor. 4

6 RETURADRESSE: Skatteoppkreveren B

7 Trekktabell 7150 Tax deduction table 7150 Klasse 1, trygdeavgift, trekk i 12 måneder Vær oppmerksom på at eventuelt overskudd i ytelser fra arbeidsgiver til dekning av kost, losji og besøksreiser til hjemmet skal medtas i trekkgrunnlaget. Tax Code 1, National Insurance Contributions, tables based on 12 months deduction Please note that any surplus from allowances paid for by the employer, covering board, lodging and travelling, are liable to taxation. Gjelder lønnen for minst 25 dager og høyst 1 måned og 3 dager, If the income refers to a period from at least 25 days to 1 month brukes månedstabellen. Gjelder lønnen dager, deler en and 3 days at the most, the month table should be used. If the lønnen på tre, går inn i uketabellen og multipliserer skatten med tre. income refers to days, divide the income amount into three, Gjelder lønnen dager, brukes 14 - dagerstabellen. use the week table and multiply the tax with three. If the income Gjelder lønnen 5-10 dager brukes ukestabellen. refers to days the 14-days table should be used. If the Gjelder lønnen 1-4 dager, brukes vedkommende dagtabell. income refers to 5-10 days, the week table should be used. If the income refers to 1-4 days the relevant day table should be used. *) Er det lønnsbeløp (trekkgrunnlag) som er gjenstand for tabelltrekk større enn det beløp vedkommende tabell går If the income exceeds the maximum amount stated in the tax tables, the employer must withhold tax of the exceeding amount according to the table shown below: 45 pst 48 pst 45 pst 48 pst Månedstabell og mer Month table and more 14 dagers tabell og mer 14 days table and more Uketabell og mer Week table and more 4 dagers tabell og mer 4 days table and more 3 dagers tabell og mer 3 days table and more 2 dagers tabell og mer 2 days table and more 1 dags tabell og mer 1 day table and more Tabellene er regnet ut etter jevnt trekk gjennom hele året (12 måneder). Det skal derfor ikke gis trekkfritak i feriemåneden(e). The calculated tax amounts in the table are based on deductions throughout the whole year (12 months). Therefore the employer must deduct tax also in vacaton months when using this table. If a statement from social security authorities is presented certifying that the employee is exempted from paying contributions to the Norwegian National Insurance Scheme, tax table 7160 can be used. The employer must keep the statement. Dersom det fremlegges dokumentasjon fra trygdemyndighetene om at arbeidstakeren er fritatt for trygdeavgift, kan tabell 7160 benyttes. Arbeidsgiveren skal oppbevare slik dokument- The local social security office can give information about asjon. NAV kan gi orientering om reglene for trygdefritak. the regulations on social security exemption.

8 Trekktabell 7250 Tax deduction table 7250 Klasse 2, trygdeavgift, trekk i 12 måneder Vær oppmerksom på at eventuelt overskudd i ytelser fra arbeidsgiver til dekning av kost, losji og besøksreiser til hjemmet skal medtas i trekkgrunnlaget. Tax Code 2, National Insurance Contributions, tables based on 12 months deduction Please note that any surplus from allowances paid for by the employer, covering board, lodging and travelling, are liable to taxation. Gjelder lønnen for minst 25 dager og høyst 1 måned og 3 dager, If the income refers to a period from at least 25 days to 1 month brukes månedstabellen. Gjelder lønnen dager, deler en and 3 days at the most, the month table should be used. If the lønnen på tre, går inn i uketabellen og multipliserer skatten med tre. income refers to days, divide the income amount into three, Gjelder lønnen dager, brukes 14 - dagerstabellen. use the week table and multiply the tax with three. If the income Gjelder lønnen 5-10 dager brukes ukestabellen. refers to days the 14-days table should be used. If the Gjelder lønnen 1-4 dager, brukes vedkommende dagtabell. income refers to 5-10 days, the week table should be used. If the income refers to 1-4 days the relevant day table should be used. *) Er det lønnsbeløp (trekkgrunnlag) som er gjenstand for tabelltrekk større enn det beløp vedkommende tabell går If the income exceeds the maximum amount stated in the tax tables, the employer must withhold tax of the exceeding amount according to the table shown below: 45 pst 48 pst 45 pst 48 pst Månedstabell og mer Month table and more 14 dagers tabell og mer 14 days table and more Uketabell og mer Week table and more 4 dagers tabell og mer 4 days table and more 3 dagers tabell og mer 3 days table and more 2 dagers tabell og mer 2 days table and more 1 dags tabell og mer 1 day table and more Tabellene er regnet ut etter jevnt trekk gjennom hele året (12 måneder). Det skal derfor ikke gis trekkfritak i feriemåneden(e). The calculated tax amounts in the table are based on deductions throughout the whole year (12 months). Therefore the employer must deduct tax also in vacaton months when using this table. If a statement from social security authorities is presented certifying that the employee is exempted from paying contributions to the Norwegian National Insurance Scheme, tax table 7260 can be used. The employer must keep the statement. Dersom det fremlegges dokumentasjon fra trygdemyndighetene om at arbeidstakeren er fritatt for trygdeavgift, kan tabell 7260 benyttes. Arbeidsgiveren skal oppbevare slik dokument- The local social security office can give information about asjon. NAV kan gi orientering om reglene for trygdefritak. the regulations on social security exemption.

9 Trekktabell 7160 Tax deduction table 7160 Klasse 1, ikke trygdeavgift, trekk i 12 måneder Tax Code 1, exclusive National Insurance Contributions, tables based 12 months deduction Gjelder lønnen for minst 25 dager og høyst 1 måned og 3 dager, brukes månedstabellen. Gjelder lønnen dager, deler en lønnen på tre, går inn i uketabellen og multipliserer skatten med tre. If the income refers to a period from at least 25 days to 1 month Gjelder lønnen dager, brukes 14 - dagerstabellen. and 3 days at the most, the month table should be used. If the Gjelder lønnen 5-10 dager brukes ukestabellen. income refers to days, divide the income amount into three, Gjelder lønnen 1-4 dager, brukes vedkommende dagtabell. use the week table and multiply the tax with three. If the income refers to days the 14-days table should be used. If the *) Er det lønnsbeløp (trekkgrunnlag) som er gjenstand for income refers to 5-10 days, the week table should be used. If the tabelltrekk større enn det beløp vedkommende tabell går income refers to 1-4 days the relevant day table should be used. If the income exceeds the maximum amount stated in the tax tables, the employer must withhold tax of the exceeding amount according to the table shown below: 37 pst 40 pst 37 pct 40 pct Månedstabell og mer Month table and more 14 dagers tabell og mer 14 days table and more Uketabell og mer Week table and more 4 dagers tabell og mer 4 days table and more 3 dagers tabell og mer 3 days table and more 2 dagers tabell og mer 2 days table and more 1 dags tabell og mer 1 day table and more Tabellene er regnet ut etter jevnt trekk gjennom hele året, The calculated tax amounts in the table are based on deductions (12 måneder). Det skal derfor ikke gis trekkfritak i feriemåneden(e). throughout the whole year (12 months). Therefore the employer must deduct tax also in vacaton months when using this table. Tabellen skal bare brukes dersom det er fremlagt dokumentasjon fra NAV som viser at arbeidstakeren er fritatt for trygdeavgift. Arbeidsgiveren skal oppbevare slik dokumentasjon. The tax table must only be used, if a statement from social security authorities is presented, certifying that the employee is exempted from paying contributions to the Norweigan National Insurance Scheme. The employer must keep the statement.

10 Trekktabell 7260 Tax deduction table 7260 Klasse 2, ikke trygdeavgift, trekk i 12 måneder Tax Code 2, exclusive National Insurance Contributions, tables based 12 months deduction Gjelder lønnen for minst 25 dager og høyst 1 måned og 3 dager, brukes månedstabellen. Gjelder lønnen dager, deler en lønnen på tre, går inn i uketabellen og multipliserer skatten med tre. If the income refers to a period from at least 25 days to 1 month Gjelder lønnen dager, brukes 14 - dagerstabellen. and 3 days at the most, the month table should be used. If the Gjelder lønnen 5-10 dager brukes ukestabellen. income refers to days, divide the income amount into three, Gjelder lønnen 1-4 dager, brukes vedkommende dagtabell. use the week table and multiply the tax with three. If the income refers to days the 14-days table should be used. If the *) Er det lønnsbeløp (trekkgrunnlag) som er gjenstand for income refers to 5-10 days, the week table should be used. If the tabelltrekk større enn det beløp vedkommende tabell går income refers to 1-4 days the relevant day table should be used. If the income exceeds the maximum amount stated in the tax tables, the employer must withhold tax of the exceeding amount according to the table shown below: 37 pst 40 pst 37 pct 40 pct Månedstabell og mer Month table and more 14 dagers tabell og mer 14 days table and more Uketabell og mer Week table and more 4 dagers tabell og mer 4 days table and more 3 dagers tabell og mer 3 days table and more 2 dagers tabell og mer 2 days table and more 1 dags tabell og mer 1 day table and more Tabellene er regnet ut etter jevnt trekk gjennom hele året, The calculated tax amounts in the table are based on deductions (12 måneder). Det skal derfor ikke gis trekkfritak i feriemåneden(e). throughout the whole year (12 months). Therefore the employer must deduct tax also in vacaton months when using this table. Tabellen skal bare brukes dersom det er fremlagt dokumentasjon fra NAV som viser at arbeidstakeren er fritatt for trygdeavgift. Arbeidsgiveren skal oppbevare slik dokumentasjon. The tax table must only be used, if a statement from social security authorities is presented, certifying that the employee is exempted from paying contributions to the Norweigan National Insurance Scheme. The employer must keep the statement.

11 Trekktabell 7170 og 7270 (10,5 måneder) Skattetabell eksklusiv trygdeavgift Gjelder lønnen for minst 25 dager og høyst 1 måned og 3 dager, brukes månedstabellen. Gjelder lønnen dager, deler en lønnen på tre, går inn i uketabellen og multipliserer skatten med tre. Gjelder lønnen dager, brukes 14 - dagerstabellen. Gjelder lønnen 5-10 dager brukes ukestabellen. Gjelder lønnen 1-4 dager, brukes vedkommende dagtabell. *) Er det lønnsbeløp (trekkgrunnlag) som er gjenstand for tabelltrekk større enn det beløp vedkommende tabell går Tax deduction table 7170 and 7270 (10,5 months) Tax table exclusive National Insurance Contributions If the income refers to a period from at least 25 days to 1 month and 3 days at the most, the month table should be used. If the income refers to days, divide the income amount into three, use the week table and multiply the tax with three. If the income refers to days the 14-days table should be used. If the income refers to 5-10 days, the week table should be used. If the income refers to 1-4 days the relevant day table should be used. If the income exceeds the maximum amount stated in the tax tables, the employer must withhold tax of the exceeding amount according to the table shown below: 42 pst 46 pst 42 pct 46 pct Månedstabell og mer Month table and more 14 dagers tabell og mer 14 days table and more Uketabell og mer Week table and more 4 dagers tabell og mer 4 days table and more 3 dagers tabell og mer 3 days table and more 2 dagers tabell og mer 2 days table and more 1 dags tabell og mer 1 day table and more Tabellen skal bare brukes dersom det er fremlagt dokumentasjon fra NAV som viser at arbeidstakeren er fritatt for trygdeavgift. Arbeidsgiveren skal oppbevare slik dokumentasjon. The tax table must only be used, if a statement from social security authorities is presented, certifying that the employee is exempted from paying contributions to the Norweigan National Insurance Scheme. The employer must keep the statement.

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

RF - 2008 TREKKTABELLER 2012

RF - 2008 TREKKTABELLER 2012 RF - 2008 TREKKTABELLER 2012 TIL ARBEIDSGIVERNE TIL ARBEIDSGIVARANE Spørsmål om bruk av trekktabellene og gjennomføring av trekk rettes til skatteoppkreveren i kontorkommunen. Spørsmål om grunnlaget for

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret 2011?

Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Heftet gir informasjon om skatteberegningen med eksempel, skjema og tabeller for beregning av skatt og trygdeavgift Om beregning av skatten Netto for mue Enslige,

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

BEREGNING AV FORSKUDDSTREKK INNTEKTSÅRET 2014. Desember 2013. Skatteetatens IT- og Servicepartner

BEREGNING AV FORSKUDDSTREKK INNTEKTSÅRET 2014. Desember 2013. Skatteetatens IT- og Servicepartner BEREGNING AV FORSKUDDSTREKK INNTEKTSÅRET 2014 Desember 2013 Skatteetatens IT- og Servicepartner ii FORORD Vedlagt følger dokumentasjon og subprogram i COBOL for beregning av forskuddstrekk for inntektsåret

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 4 Skattekort for 2015 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

RF Hva blir skatten for 2016

RF Hva blir skatten for 2016 RF 2014 Hva blir skatten for 2016 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 400 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Skatteetatens IT- og Servicepartner

Skatteetatens IT- og Servicepartner BEREGNING AV FORSKUDDSTREKK INNTEKTSÅRET 2011 Desember 2010 Skatteetatens IT- og Servicepartner ii FORORD Vedlagt følger dokumentasjon og subprogram i COBOL for beregning av forskuddstrekk for inntektsåret

Detaljer

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet)

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet) TRYGDEAVGIFT 2011 2010 2009 2008 2007 Lønnsinntekt 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % Lønn til personer under 17 år og over 69 år 4,70 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2013 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

meldinger SKD 9/08, 6. juni 2008

meldinger SKD 9/08, 6. juni 2008 Skatteetaten meldinger SKD 9/08, 6. juni 2008 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis

Detaljer

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Skattedirektoratet meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen

Detaljer

BEREGNING AV FORSKUDDSTREKK INNTEKTSÅRET Desember Skatteetatens IT- og servicepartner

BEREGNING AV FORSKUDDSTREKK INNTEKTSÅRET Desember Skatteetatens IT- og servicepartner BEREGNING AV FORSKUDDSTREKK INNTEKTSÅRET 2017 Desember 2016 Skatteetatens IT- og servicepartner ii FORORD Vedlagt følger dokumentasjon og subprogram i COBOL for beregning av forskuddstrekk for inntektsåret

Detaljer

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv. Ved den foreløpige skatteberegningen legges automatisk den gunstigste ligningsmåten

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 3/14 11. mars 2014 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

meldinger SKD 1/06, 03. januar 2006

meldinger SKD 1/06, 03. januar 2006 Skattedirektoratet meldinger SKD 1/06, 03. januar 2006 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2015 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2015 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2016

Skatteetaten. Skattekort for 2016 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2016 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

meldinger SKD 2/05, 25. januar 2005

meldinger SKD 2/05, 25. januar 2005 Skattedirektoratet meldinger SKD 2/05, 25. januar 2005 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 5/11 14. mars 2011 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

HISTORISK OVERSIKT OVER SKATTESATSER M.V. DEL II

HISTORISK OVERSIKT OVER SKATTESATSER M.V. DEL II I0 75/6 5. februar 1975 HISTORISK OVERSIKT OVER SKATTESATSER M.V. DEL II ÅRENE FRA 1970 TIL 1975 INNHOLD Side I. Inntekts- og formuesskatter, personlige skattytere 1. Formuesskatt til staten 4 2. Formuesskatt

Detaljer

Skattesatser, fradrag og beløpsgrenser 2018 og 2019

Skattesatser, fradrag og beløpsgrenser 2018 og 2019 Skattesatser, fradrag og beløpsgrenser 2018 og 2019 regler 2018 2019 regler Endring 2018 2019 Skatt på alminnelig inntekt Personer 1 23 22 1 enhet Bedrifter 2 23 22 1 enhet Skatt på grunnrentenæringer

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2014

Skatteetaten. Skattekort for 2014 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2014 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15

Detaljer

Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis

Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis 19.07.2013 Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis Dette er utdrag fra Skattedirektoratets melding 27. februar 2013 For mer utfyllende informasjon se: http://www.skatteetaten.no/upload/pdfer/skdmeldinger/skd%20melding%204%202013.pdf?epslanguage=nb-no

Detaljer

Informasjon til utanlandske arbeidstakarar: Om skatt, skattekort og skattemelding

Informasjon til utanlandske arbeidstakarar: Om skatt, skattekort og skattemelding Vår dato 6. mars 2017 Informasjon til utanlandske arbeidstakarar: Om skatt, skattekort og skattemelding Denne brosjyren er meint for deg som arbeider i Noreg for ein norsk arbeidsgivar. Her finn du opplysningar

Detaljer

Arbeidsnotat 2/2005. Skattefunksjoner i Norge Vivian Almendingen

Arbeidsnotat 2/2005. Skattefunksjoner i Norge Vivian Almendingen Arbeidsnotat 2/2005 efunksjoner i Norge 1990-2004 Vivian Almendingen Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research Arbeidsnotat 2/2005 efunksjoner

Detaljer

meldinger SKD 6/06, 2. juni 2006

meldinger SKD 6/06, 2. juni 2006 Skattedirektoratet meldinger SKD 6/06, 2. juni 2006 Kost og losji i 2006. Reiseutgifter ved besøk i heimen, trekkfri bilgodtgjering, fordel ved bruk av arbeidsgivar sin bil og rentefordel ved rimelege

Detaljer

Personlig økonomi - Skatt. Karl Erik Roland Skatt sør

Personlig økonomi - Skatt. Karl Erik Roland Skatt sør Personlig økonomi - Skatt Karl Erik Roland Skatt sør Hva skal vi gjennom i dag? Hvorfor betaler vi skatt? Begrep definisjoner Skattekort Typer skattekort Enkelt eksempel på bergning av prosentkort Skattesatser

Detaljer

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt.

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2017 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Skattekommune. Fødselsdato/ D-nr, Telefon Privat Arbeid. Sambuar. Einsleg forsørgjar. Namnet på barnet Fødselsdato Namnet på barnet Fødselsdato.

Skattekommune. Fødselsdato/ D-nr, Telefon Privat Arbeid. Sambuar. Einsleg forsørgjar. Namnet på barnet Fødselsdato Namnet på barnet Fødselsdato. Skatteetaten Sjølvmelding for person som ikkje har motteke førehandsutfylt sjølvmelding 2014 Namn Skattekommune Fødselsdato/ D-nr, Det er utarbeidd ei eiga rettleiing, RF-2042 Fristen for innlevering er

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort med lavere trekk, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2012.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort med lavere trekk, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2012. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2012 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Kunngjering av 21. desember 2007 om satsane for trekkpliktige naturalytingar i 2008 er teke inn som vedlegg.

Kunngjering av 21. desember 2007 om satsane for trekkpliktige naturalytingar i 2008 er teke inn som vedlegg. Skattedirektoratet meldinger SKD 1/08, 15.01.2008 Kost og losji i 2008. Reiseutgifter ved besøk i heimen, trekkfri bilgodtgjering, fordel ved privat bruk av arbeidsgivar sin bil og rentefordel ved rimelege

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (v17) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2017 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. desember 2017 kl. 15.35 PDF-versjon 3. januar 2018 12.12.2017 nr. 2183 Stortingsvedtak

Detaljer

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1 Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1 Del 1: Forskuddstrekk Påleggstrekk Regnskap Oppgjør Ansvar Innhold Forord Side 6 7 1. Innledning 7 1.1 Skattebetalingsordningen 7 1.2 Forskuddsordningen 7 1.3 Forskuddstrekk

Detaljer

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Permittering diverse info lønn Spørsmål Svar Lønnsslipp ved permittering Sjå eksempel på lønnsslippar - side 3-6 Lønnspliktdagar Sjukmelding Fagforeningskontingent

Detaljer

Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver. Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett

Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver. Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett Kodeoversikta og tillegget finst òg på www.skatteetaten.no

Detaljer

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014.

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014 Mentor Ajour Skattesatser for 2014 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Skattesatsene for 2014 2013-regler Skatt på alminnelig

Detaljer

Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak)

Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak) Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak) Utskriftsdato: 1.1.2018 02:21:58 Status: Gjeldende Dato: 27.11.2009 Nummer: 1493 Utgiver: Finansdepartementet

Detaljer

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013.

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013 Mentor Ajour Skattesatser for 2013 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. 2013 MentorAjour 2 1 Skattesatsene for 2013 2012-regler

Detaljer

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold Fullmakt Herved gis org. nr.. firmanavn.. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold vedrørende: org.nr firmanavn Fullmakten gjelder opplysninger som er taushetsbelagte

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 22. juni 2018 kl. 15.10 PDF-versjon 22. juni 2018 22.06.2018 nr. 65 Lov om endringar i

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011.

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. 13. desember 2012 SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. Forskuddssatser Fri kost og losji - satser per døgn

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende TAX RETURN 2013 Guidelines for foreign employees and self-employed persons Final date of submission 30. april

Detaljer

standardfradrag - se bruttometoden, eller ikke å kreve standardfradraget og i stedet få nettometoden på ytelsene fra arbeidsgiver/oppdragsgiver.

standardfradrag - se bruttometoden, eller ikke å kreve standardfradraget og i stedet få nettometoden på ytelsene fra arbeidsgiver/oppdragsgiver. Skatteetaten - Sentralskattekontoret for utenlandssaker Central Office - Foreign Tax Affairs Rettledning til utfylling av Inntektsoppgaven 2008/Guidance to the Tax Return 2008 Rettledningen bør leses nøye

Detaljer

Selvangivelsen 2009 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende

Selvangivelsen 2009 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende Selvangivelsen 2009 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende Tax return 2009 Guidelines for foreign employees and self-employed persons Norsk (bokmål)/english Innhold:

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 2/18 20. februar 2018 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Sjølvmelding 2015 0400 for lønnstakarar og pensjonistar o.a.

Sjølvmelding 2015 0400 for lønnstakarar og pensjonistar o.a. Pensjon Kari Stredet 15 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Sjølvmelding 2015 0400 for lønnstakarar og pensjonistar o.a. Fødselsnummer 08 08 26 002 00 Skatteklasse 1E Ektefelles

Detaljer

Kunngjering av 22. desember 2004 om satsane for trekkpliktige naturalytingar i 2005 er teke inn som vedlegg.

Kunngjering av 22. desember 2004 om satsane for trekkpliktige naturalytingar i 2005 er teke inn som vedlegg. Skattedirektoratet meldinger SKD 6/05, 3. april 2005 Kost og losji i 2005. Reiseutgifter ved besøk i heimen, trekkfri bilgodtgjering, fordel ved bruk av arbeidsgivar sin bil og rentefordel ved rimelege

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag Statsbudsjettet 2016 Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2016 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1,2 millioner kroner til

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN 1 GOL04.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o. Foreldrefradraget

Detaljer

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv 0301 Christiansen Tor Hermod Kløfterhagen 44 1067 Oslo Fødselsnummer Skatteklasse 1 Guidelines to the tax

Detaljer

Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende

Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende skatteetaten.no Selvangivelsen 2012 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende Leveringsfrist 30. april 2013 Tax return 2012 Guidelines for foreign employees and self-employed

Detaljer

Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende. Guidelines for foreign employees and self-employed persons

Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende. Guidelines for foreign employees and self-employed persons SELVANGIVELSEN 2014 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende TAX RETURN 2014 Guidelines for foreign employees and self-employed persons Leveringsfrist: 30. april 2015 Final

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 07 July 2017. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING 1 GOL04.doc (v14) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING OPPGAVE 4 A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o (ny regel

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding Vår dato 6. mars 2017 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger

Detaljer

7100 14 dagers-/dagarstabell Trekkgrunnlag 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950

7100 14 dagers-/dagarstabell Trekkgrunnlag 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 7100 Måneds-/Månadstabell for LØNN 7100 Måneds-/Månadstabell for LØNN (Forts.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000 13965 14016 14068 14120 14172 14223 14275 14327 14378 14430 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41000 14482

Detaljer

meldinger Forskuddsutskrivingen for år 2004 Skattedirektoratet

meldinger Forskuddsutskrivingen for år 2004 Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 17/03, 22. desember 2003 Forskuddsutskrivingen for år 2004 Denne meldingen redegjør for forskuddsutskrivingen på grunnlag av skattevedtaket for år 2004. Det er tatt hensyn

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

meldinger Forskuddsutskrivingen for 2010

meldinger Forskuddsutskrivingen for 2010 174 meldinger SKD 12/09, 18. desember 2009 Rettsavdelingen, personskatt Forskuddsutskrivingen for 2010 Denne meldingen redegjør for forskuddsutskrivingen på grunnlag av skattevedtaket for inntektsåret

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne skattemeldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning fra inntektsåret 2011, og har derfor ingen interesse for det forestående

Detaljer

Retningslinjer for korrigering og tilbakebetaling av forskuddstrekk

Retningslinjer for korrigering og tilbakebetaling av forskuddstrekk Side: 1 av 18 Retningslinjer for korrigering og tilbakebetaling av forskuddstrekk Hva handler retningslinjen om? Korrigering og tilbakebetaling av forskuddstrekk ved oppståtte feil i forbindelse med utbetaling

Detaljer

Selvangivelse 2012 0400

Selvangivelse 2012 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2012 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING GOL05.doc (v15) OPPGAVE 5A - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest inntekt,

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 4/17 27. februar 2017 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

94/21 Rapporter Reports

94/21 Rapporter Reports 94/21 Rapporter Reports 94/21 Rapporter Reports Skatter og overføringer til private Historisk oversikt over satser mv. Årene 1975-1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1994 Standardtegn

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (h15) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest

Detaljer

HISTORISK OVERSIKT OVER SKATTESATSER M.V. DEL II. INNHOLD Side Inntekts- og formuesskatter, personlige skattytere 1. Formuesskatt til staten

HISTORISK OVERSIKT OVER SKATTESATSER M.V. DEL II. INNHOLD Side Inntekts- og formuesskatter, personlige skattytere 1. Formuesskatt til staten Dronningensgt. 16, Oslo-Dep., Oslo 1. Tlf. 41 38 20 IO 76/17 8. juni 1976 HISTORISK OVERSIKT OVER SKATTESATSER M.V. DEL II ÅRENE FRA 1970 TIL 1976 I. INNHOLD Side Inntekts- og formuesskatter, personlige

Detaljer

Basisoppgaver til 1P kap. 2 Økonomi

Basisoppgaver til 1P kap. 2 Økonomi Basisoppgaver til 1P kap. 2 Økonomi 2.1 Forhold 2.2 Prosentregning 2.3 Prisindeks 2.4 Konsumprisindeks. Reallønn 2.5 Lønnsutregning 2.6 Skattetrekk. Ferielønn 2.8 Utregning av skatt (2.7 og 2.9 har ikke

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd quarter 2017

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd quarter 2017 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 17/946 15.12.2017 To the licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN 1 GOL04.doc (h17) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o. Foreldrefradraget

Detaljer

Om skatt, skattekort og selvangivelse

Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Trekk i lønn for ferie

Trekk i lønn for ferie 14.12.2016 Trekk i lønn for ferie Ny inntektsbeskrivelse - Kontantytelse Trekk i lønn for ferie Opplysningspliktige som foretar trekk i lønn for ferie skal, fra og med inntektsåret 2017, benytte denne

Detaljer