Tillatelse etter forurensningsloven til sanering av kaianlegg/fylling i sjø på eiendommen 41/70, Hafrsfjord, Stavanger kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tillatelse etter forurensningsloven til sanering av kaianlegg/fylling i sjø på eiendommen 41/70, Hafrsfjord, Stavanger kommune"

Transkript

1 Deres ref.: Vår dato: Vår ref.: 2014/12434 Arkivnr.: 472 Stavanger Byggdrift KF Postboks STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: F: E: Tillatelse etter forurensningsloven til sanering av kaianlegg/fylling i sjø på eiendommen 41/70, Hafrsfjord, Stavanger kommune Fylkesmannen har ferdigbehandlet søknaden fra Stavanger Byggdrift KF av , og har på visse vilkår besluttet å gi tillatelse etter forurensningsloven og forurensningsforskriften til sanering av kaianlegg/fylling på 41/70, Kvernevik i Hafrsfjord, Stavanger kommune. Omsøkt tiltak omfatter fjerning av ca m 3 masser. Vi viser til søknad av , der PeWe Entreprenør AS søker på vegne av Stavanger Byggdrift KF om tillatelse til sanering av kaianlegg og fylling på 41/70. Det vises for øvrig også til andre dokumenter fremkommet under behandling av søknaden. Søknad Søknaden gjelder sanering av kaianlegg/fylling på eiendommen 41/70 i Kvernevik, Hafrsfjord i Stavanger kommune. I følge brev fra Stavanger kommune av er eiendommen omfattet av reguleringsplan 1075 og er vist som friområde i plan. Det eksisterende kaianlegget er ikke innregulert og vil derfor i følge Stavanger kommune, ikke kreve dispensasjon fra plan- og bygningsloven 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. Stavanger kommune ønsker nå å opparbeide området til det som det er regulert til. PeWe Entreprenør AS har opplyst om at eiendommen tidligere har vært brukt til verkstedsdrift og består av et verksted og en betongkai. Betongkaien er bygd oppå en steinfylling med støpt betongplate. Kaien er senere blitt forlenget med ca. 20 meter og oppbygd med støpt betongplate på stålpeler. I følge PeWe Entreprenør AS, samt Stavanger kommune, har det fremkommet opplysninger om at det kan ha blitt nedgravd miljøfarlig avfall (utrangert skrot, bilvrak etc.) i steinfyllingens indre del. Risikovurderingen til PeWe Entreprenør AS har avdekket at det kan være fare for at sjøen kan vaske ut steinfyllingen etter at fremre del av kai er fjernet. Søker har derfor nå planlagt at kaikonstruksjoner og alle utfylte masser, inkludert eventuelt avfall i fyllmassene, fjernes inn til opprinnelig strandlinje og ned til naturlig sjøbunn. I følge Multiconsult

2 sin rapport av er forurensningen knyttet til finstoffet i massene, og fyllmassene skal sorteres og løsmasser med kornstørrelse mindre enn ca. 25 mm skal leveres til godkjent mottak. Det inngår i planen at alt avfall skal sorteres ut og leveres til godkjent mottak. Volumoverslag av fyllingen er antatt å være m 3, og det antas en finstoffandel på om lag m 3. Arbeidene er planlagt ferdigstilt i løpet av mai Fylkesmannen mottok Multiconsult sin rapport «Kvernevika Ring 197, Hafrsfjord» av , hvor det bl.a. fremgår at miljøtekniske undersøkelser ble foretatt av Multiconsult i 2012 (multiconsult-rapport , datert ). Rapporten konkluderte med at området er forurenset. Feltarbeidet i 2012 omfattet graving av 14 prøvegroper, og det ble tatt prøver fra hver av prøvegropene, avhengig av massenes lagdeling. Totalt ble det analysert 15 løsmasseprøver. Resultatene fra prøvene ble sammenstilt med forurensningsforskriftens normverdier og klassifisert etter Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009. Prøvene i tiltaksområdet påviste konsentrasjoner av arsen, kobber og PAH over forurensningsforskriftens normverdier i 1 av 9 prøver, bly, krom, nikkel, sink og PCB i 2 av 9 prøver og olje i 4 av 9 prøver. Arsen, krom, kobber, PAH og PCB ble påvist i konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse 2 (god), bly og sink i tilstandsklasse 3 (moderat), nikkel og olje i konsentrasjoner inntil tilstandsklasse 4 (dårlig). I følge rapporten av er det under saneringsarbeidene både risiko for utvasking av forurenset finstoff, samt at det kan oppstå situasjoner med fri fase olje på sjøen dersom en treffer på oljeholdige konstruksjoner etc. Det skal derfor iverksettes tiltak som hindrer spredning av forurenset sediment, samt tiltak for å samle opp eventuell olje i vannmassene. Det skal også etableres et mellomlager på tomten, med tett dekke. Fylkesmannen har i e-post av godkjent at fjerning av betongdekke og ytre deler av kaikonstruksjonen (som ikke grenser mot steinfyllingen), kunne starte uten at det ble gitt tillatelse etter forurensningsloven. Dette forutsatte at tiltaket ikke førte til oppvirvling av sedimenter og at det ikke ble utført noen form for gravearbeider i den delen av fyllingen som kan være forurenset. Multiconsult sin rapport av støtter dette; (sitat) Fjerning av betongdekker og ytre deler av kaikonstruksjoner kan utføres uten at det iverksettes egne miljøtiltak mot forurensningsspredning. Fylkesmannens vurdering Rettslig grunnlag En sak skal være så godt opplyst som mulig før vedtak treffes, jf. forvaltningsloven 17, naturmangfoldloven 8 og forurensingsforskriften Vurderingstemaet suppleres av kravene i vannforskriften 4-6, og kravene i naturmangfoldloven 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved skjønnsutøvelsen etter forurensningsloven. Bruk av best tilgjengelige teknikker (BAT) Våre vurderinger og krav er basert på prinsippet om bruk av beste tilgjengelige teknikker (BAT), jf. forurensningsloven 2 nr. 3 og naturmangfoldloven 12 om bruk av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Forurensning Arbeidene i sjø omfatter fjerning av eksisterende kaianlegg/fylling. Uten særskilte tiltak vil arbeidene i sjø kunne føre til utlekking av forurenset grunn til sjø og oppvirvling av potensielt Side 2 av 7

3 forurensede sedimenter. Det er i vilkårene satt krav om bruk av oljelense og partikkelbarriere/siltgardin for å hindre eventuell utlekking av fri fase olje fra fyllingen, samt spredning av eventuelt forurenset sediment fra tiltaksområdet. Naturmangfold Vurdering av tiltaket etter rettsprinsippene i naturmangfoldlovens 8-12, jf. 7 tilsier at naturen i området kan bli negativt påvirket av tiltaket. I følge Miljødirektoratets naturbase er det foretatt en registrering av en ålegrasforekomst, øst for kaianlegget. Ålegrasforekomsten består av vanlig ålegras og er en lokalt viktig forekomst som er klassifisert til verdi C. I følge Miljødirektoratets fakta ark er det en svært liten ålegraseng, med spredt til middels vegetasjon lokalisert på ca. 2,5 til 4 meters dyp. De største truslene for naturtypen er utfylling, mudring, drenering og eutrofiering. Spredning av partikler vil redusere lysforholdene, en viktig forutsetning for vekst av ålegras. I tillegg kan partiklene føre til nedslamming av ålegraset. Det er også i nærheten av tiltaksområdet foretatt registreringer av den kritisk truede sjøfuglen lomvi, den sterkt truede sjøfuglen krykkje, og de sårbare sjøfuglene alke, makrellterne samt bergand. Varsomhetskravet må legges til grunn i denne saken fordi det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger tiltaket kan ha for det marine miljøet tilknyttet eiendom 41/70, og nærliggende områder (jf. naturmangfoldloven 9). Vannforskriften Vannforskriftens 4 om miljømål setter krav om at tilstanden i vannet skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomsten skal ha minst god økologisk tilstand og god kjemisk tilstand jf. forskriftens klassifisering. I henhold til vannforskriftens inndeling ligger omsøkt tiltaksområde i vannforekomst Vistebukta som tilhører vanntypen moderat eksponert kyst. Vannforekomstens økologiske tilstand er foreløpig klassifisert til god, mens den kjemiske tilstanden er klassifisert til oppnår ikke god. Endring av tilstanden i en vannforekomst i negativ retning vil innebære forringelse av vannforekomsten. Forringelse av en vannforekomst kan ikke tillates med mindre det foreligger adgang til å gi unntak, jf. vannforskriften 12. Søknaden omfatter arbeider i sjø som ved utføring vil kunne føre til oppvirvling av forurenset sediment, samt eventuell utlekking av fri fase olje i vannmassene. Tiltaket er likevel tidsbegrenset, og vil således kun føre til en kortvarig forringelse av vannforekomsten. Tiltaket vil på sikt kunne føre til en bedring av miljøkvaliteten i området, med tanke på eventuell avrenning fra eksisterende fylling til sjø. Med hensyn til arbeidenes omfang i tid og rom, mener vi det omsøkte tiltaket utført i henhold til fastsatte vilkår, utgjør en liten risiko for forringelse av miljøtilstanden i vannforekomsten som helhet jf. miljømålet i vannforskriftens 4. Samlet belastning Ut i fra kunnskapsgrunnlaget i saken er det en risiko for skade på naturmangfoldet ved utføring av arbeidene i sjø ved Kvernevik, jf. naturmangfoldloven 10. Uten særskilte tiltak vil spredning av partikler under arbeidene i sjø føre til oppvirvling av sedimenter, samt mulig spredning av fri fase olje i vannmassene, noe som vil kunne gi negative effekter på det marine miljø, blant annet ved nedslamming og reduksjon i lysforhold for ålegrasforekomsten, samt at eventuelt forurensede partikler blir gjort biotilgjengelige. Det vil derfor være viktig å hindre partikkelspredning, og forurensning generelt. Arbeidene i sjø skal foregå i et område allerede påvirket av menneskelig aktivitet, samt utenom vekstsesong for ålegras. Det er derfor ikke sannsynlig at tiltaket, utført i henhold til fastsatte vilkår, vil gjøre ytterligere skade på naturmangfoldet. Side 3 av 7

4 Det vil være positivt for området at eiendommen opparbeides i henhold til plan. Som det fremgår av vilkårene i tillatelsen krever Fylkesmannen at det blir gjennomført tiltak for å hindre spredning av sedimenter under arbeidene, samt eventuell forurensning i fyllingen. Metode Tiltakshaver må dekke kostnadene ved å begrense eventuell skade på naturmiljø som følge av tiltaket, jf. naturmangfoldloven 11. Søker har vurdert det slik at avbøtende tiltak i form av bruk av oljelense og siltgardin, for å hindre partikkelspredning og eventuell utlekking av fri fase-olje under arbeidene, er hensiktsmessig. Det skal også etableres et mellomlager på tomten. Mellomlageret skal ha tett dekke slik at eventuelt forurenset vann fra massene ikke får avrenning til grunnen. Eventuelt sigevann fra mellomlager skal ledes slik at det renner tilbake til sjø innenfor området som er avgrenset av siltgardin og oljelense, jf. Multiconsults rapport av Fylkesmannen vil også bl.a. stille krav til at arbeidene blir utført utenom vekstsesong for ålegras, samt at siltgardin og oljelense blir montert nærmest mulig østlig del av kaianlegget/fyllingen, for minst mulig påvirkning av ålegrasforekomsten. Fylkesmannen vil også stille krav til at støy fra arbeidene ikke skal overstige grenseverdiene i Miljøverndepartementets Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Risikoklasse Fylkesmannen skal som en del av behandlingen av omsøkt tiltak ved Kvernevik plassere anleggsarbeidene i risikoklasse. Risikoklassifiseringen er et uttrykk for forurensningspotensialet som foreligger, og er gradert fra 1 til 4, der 1 er høyeste risiko. På bakgrunn av arbeidenes omfang, vanntype, resipientforholdene ved Kvernevik, samt de opplysningene som er gitt i søknaden, vil anlegget bli plassert i risikoklasse 3. Plassering i risikoklasse gir føringer for rutinemessig, formell kontakt mellom Stavanger Byggdrift KF og Fylkesmannen. Konklusjon og begrunnelse Vurdering av tiltaket etter forurensningsloven, naturmangfoldloven og vannforskriften tilsier at naturen i området kan bli påvirket av tiltaket. Tiltaket er likevel relativt lite og tidsbegrenset, samt i et område som er tidligere påvirket av menneskelig aktivitet og inngrep. Fylkesmannen finner derfor på visse vilkår å kunne gi tillatelse til sanering av kaianlegg/fylling på eiendommen 41/70 i Kvernevik, Hafrsfjord, Stavanger kommune. Tillatelsen er begrunnet i at tiltaket ikke vil føre til uakseptable miljøvirkninger, samt at det er liten risiko for forringelse av miljøtilstanden i vannforekomsten, forutsatt at tiltaket utføres i henhold til fastsatte vilkår. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknaden av , og opplysninger fremkommet under behandlingen av søknaden. Vedtak Med hjemmel i lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 11, jf. 16, og i henhold til forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 22-6, gir Fylkesmannen i Rogaland på visse vilkår Stavanger Byggdrift KF, tillatelse til sanering av kaianlegg/fylling på eiendommen 41/70 ved Kvernevik, Hafrsfjord i Stavanger kommune. Tiltaket omfatter fjerning av en fylling med et volum på ca m 3. Ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis og ved fastsettingen av vilkår, er det lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket, sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre. Prinsippene i naturmangfoldlovens 8-12 er lagt til grunn som retningslinjer for beslutningen. Søknaden er også vurdert etter bestemmelsene i vannforskriften. Det stilles Side 4 av 7

5 nedenfor vilkår om tiltak for å begrense eventuell forurensning, og for å motvirke skader på det marine miljø. Vilkår Med hjemmel i forurensningsloven 16 blir det stilt følgende vilkår for tillatelsen. Vilkårene er nummerert for å lette den planlagte rapporteringen, særlig med tanke på avvik. 1. Stavanger Byggdrift KF er ansvarlig for at tillatelsen blir overholdt og plikter å orientere dem som skal gjennomføre arbeidene i sjø om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på arbeidene. Det er videre Stavanger Byggdrift KF sitt ansvar å sørge for å fremskaffe alle nødvendige opplysninger slik at arbeidet kan gjennomføres tilfredsstillende og i henhold til tillatelse. Stavanger Byggdrift KF er også ansvarlig for å gi tilbakemelding til Fylkesmannen når arbeidene i sjø starter. 2. I henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av , plikter Stavanger Byggdrift KF å påse at det etableres internkontroll som sikrer at kravene i denne tillatelsen overholdes slik at arbeidet kan revideres. Fylkesmannen skal ha uhindret adgang til anleggsarbeidene, dokumenter m.m., for å kunne føre tilsyn med aktivitetene. 3. I forbindelse med arbeidene i sjø skal det iverksettes tiltak som hindrer spredning av partikler/sediment og fri fase olje ut av tiltaksområdet: 3.1. Sanering av kaianlegg/fylling skal utføres på en så skånsom måte som mulig, slik at minst mulig finpartikulært materiale virvles opp og spres i vannmassene, og at det ikke oppstår fare for utlekking av fri fase olje til sjø Før arbeidene i sjø starter skal det monteres en partikkelbarriere/siltgardin og en oljelense rundt hele tiltaksområdet. Partikkelbarriere/siltgardin skal være montert slik at partikkelspredning ut av tiltaksområdet ikke forekommer. Oljelensen skal være montert slik at spredning av olje i fri fase ikke forekommer. Det skal utføres daglig visuell inspeksjon av begge barrierene for å sikre at de fungerer etter hensikten. Barrierene skal ikke demonteres før 8 dager etter at arbeidene er avsluttet På østlig del av kaianlegg/fylling, hvor det er registrert en ålegrasforekomst, skal partikkelbarriere/siltgardin og oljelense monteres så nær kaianlegget/fylling som mulig Før arbeidene i sjø starter, skal det etableres et mellomlager på tomten. Mellomlageret skal ha tett dekke slik at tiltaket ikke fører til forurensning av grunnen Før arbeidene starter, skal det tas sedimentprøver utenfor siltgardinen, og når arbeidene er ferdige skal det tas tilsvarende sedimentprøver innenfor siltgardinen. For å dokumentere at arbeidene ikke har ført til spredning av forurensning, skal det etter avsluttet arbeid, tas tilsvarende kontrollprøver utenfor siltgardinen. 4. Fjerning av kaianlegg/fylling skal foregå i rekkefølgen som vist i Multiconsults rapport av Avfall i fyllmassene, samt masser med kornstørrelse under ca. 25 mm, skal sorteres ut og leveres til godkjent mottak på land. Side 5 av 7

6 6. Arbeidene i sjø skal foregå utenom vekstsesong for ålegras, og være ferdigstilt i løpet av mai Dersom det påvises områder med fri fase olje i grunnen skal oljen fjernes med sugebil. 8. Arbeidene i sjø må avsluttes på en måte som hindrer eventuell utlekking av forurenset vann fra grunnen til sjø. 9. Støy fra arbeidene skal ikke overstige grenseverdiene i Miljøverndepartementets Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012). 10. Dersom det påtreffes kulturhistorisk materiale (glass, keramikk, vrakdeler, bearbeidet flint, etc.) må arbeidene stanses og Museum Stavanger AS og Rogaland fylkeskommune varsles (jf. lov om kulturminner 8 og 14 tredje ledd). 11. Før arbeidene i sjø starter, må Stavanger Byggdrift KF ha etablert en beredskapsplan som skal gjennomføres straks det viser seg at arbeidet bidrar til forurensning. 12. Ved avvik fra vilkår i denne tillatelsen eller andre uventede hendelser som berører ytre miljø er Stavanger Byggdrift KF ansvarlig for at Fylkesmannen varsles umiddelbart. 13. Når arbeidet er ferdig skal Stavanger Byggdrift KF utarbeide en kort rapport der samtlige resultater fra arbeidene presenteres, og hvor en dokumenterer at vilkårene i denne tillatelsen er oppfylt. Rapporten skal angi mengde levert avfall/masser. Eventuelle avvik skal begrunnes og dokumenteres. Rapporten sendes Fylkesmannen innen 8 uker etter avsluttet arbeid. Vi vil understreke at all forurensning fra arbeidene ved kaianlegget/fyllingen i Kvernevik isolert sett er uønsket. Brudd på vilkår i en tillatelse medfører straffeansvar etter forurensningsloven, jf. 78. Vi gjør oppmerksom på at denne tillatelsen ikke fritar for erstatningskrav for eventuelle skader eller ulemper som følger av virksomheten, jf. 53. For å sikre at bestemmelsene i forurensningsloven eller tillatelsen blir overholdt, kan forurensningsmyndigheten fastsette tvangsmulkt til staten, jf. forurensningsloven 73. Vi gjør oppmerksom på at tillatelsen ikke fritar fra plikter i henhold til annen lovgivning. Etterhåndskunngjøring Tillatelsen blir kunngjort i Stavanger Aftenblad for søkers regning. Tillatelsen og søknadsdokumentene vil bli lagt ut til offentlig ettersyn på nettsiden til Fylkesmannen i Rogaland under emnet «Miljø og klima». Varsel om gebyr Fylkesmannens behandling av søknader om tillatelser etter forurensningsloven er omfattet av en gebyrordning, jf. kapittel 39 i forurensningsforskriften. Fylkesmannens behandling av denne saken har medført en ressursbruk tilsvarende gebyrsats 4 jf. forurensningsforskriften Stavanger Byggdrift KF skal derfor betale et gebyr på kr ,- for Fylkesmannens behandling av søknaden. Eventuelle merknader til varselet sendes Fylkesmannen innen 3 uker fra mottak av dette brevet. Side 6 av 7

7 Klageadgang Tillatelsen kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker fra melding om vedtaket er mottatt. En eventuell, begrunnet klage stilles til Miljødirektoratet, og sendes Fylkesmannen i Rogaland. Med hilsen Marit Sundsvik Bendixen ass. fylkesmiljøvernsjef Marte Kjelby rådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift Saksbehandler: Marte Kjelby Saksbehandler telefon: E-post: Kopi til: PeWe Entreprenør AS Strandgaten BERGEN Side 7 av 7

8 Deres ref.: Vår dato: Vår ref.: 2014/12434 Arkivnr.: 472 Stavanger Byggdrift KF Postboks STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: F: E: Stavanger Byggdrift KF - Endring av tillatelse etter forurensningsloven til sanering av kaianlegg/fylling i sjø på eiendommen 41/70, Hafrsfjord, Stavanger kommune Med hjemmel i forurensningsloven 18 endrer Fylkesmannen tillatelsen til sanering av kaianlegg/fylling i sjø på eiendommen 41/70, Hafrsfjord i Stavanger kommune. Endringen gjelder tidspunkt for gjennomføring av tiltaket, samt at kaianlegg/fylling skal sikres slik at det ikke forekommer utlekking av eventuell forurensning til sjø i tiden før arbeidene starter opp igjen. Vedtaket om endring av tillatelsen kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker. Vi viser til søknad av , der PeWe Entreprenør AS søker på vegne av Stavanger Byggdrift KF om tillatelse til sanering av kaianlegg/fylling på 41/70. Det vises for øvrig til andre dokumenter i saken, samt tillatelsen av , og søknad om endring av tillatelse av Bakgrunn for saken Fylkesmannen i Rogaland gav tillatelse til Stavanger Byggdrift KF til sanering av kaianlegg/fylling på 41/70 ved Hafrsfjord i Stavanger kommune. Tillatelsen omfattet fjerning av ca m 3 masser. I følge brev fra Stavanger kommune av er eiendommen omfattet av reguleringsplan 1075 og er vist som friområde i plan. Det eksisterende kaianlegget er ikke innregulert og vil derfor i følge Stavanger kommune, ikke kreve dispensasjon fra plan- og bygningsloven 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. Stavanger kommune ønsker nå å opparbeide området til det som det er regulert til. På bakgrunn av forurensningssituasjonen i fyllingen, ble det stilt vilkår om avbøtende tiltak for å hindre skade på det marine miljø. Tillatelsen av er hjemlet i forurensningsloven 11 og 16, og forurensningsforskriften 22-6.

9 Søknad om endring av tillatelse Stavanger Byggdrift KF søkte i e-post av om endring av tillatelsen av Ettersom regelverket for offentlige anskaffelser hindret Stavanger Byggdrift KF i å tildele en tilleggskontrakt direkte til opprinnelig entreprenør «PeWe Entreprenør AS». Det er derfor nødvendig å lyse ut ny konkurranse om fjerning av kaianlegget/fyllingen, og arbeidet dermed bli forsinket til starten av Fylkesmannens vurdering Fylkesmannen er av den oppfatning av at disse opplysningene burde ha fremgått i opprinnelig søknad. Det at en søknad inneholder mest mulig riktige opplysninger om arbeidene, er viktig både med tanke på omgivelsene og for de vilkår som settes til arbeidene. Det er nå kommet inn nye opplysninger om tidspunktet for gjennomførelse av saneringsarbeidet, noe som gjør at arbeidene starter opp i begynnelsen av 2016 i stedet for mars En sak skal være så godt opplyst som mulig før vedtak treffes, jf. forvaltningsloven 17, naturmangfoldloven 8 og forurensningsforskriften Vurderingstemaet suppleres av kravene i vannforskriften 4-6, og kravene i naturmangfoldloven 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved skjønnsutøvelsen etter forurensningsloven. For vurdering av temaene forurensning, naturmangfold, vannforekomst viser til tillatelsen av Konklusjon og begrunnelse Fylkesmannen endrer tillatelsen av ved at vilkår 6 endres. Etter vår vurdering vil utsetting av arbeidene til starten av 2016 ikke føre til noen forandring i påvirkningen tiltaket kan ha for det marine miljø, forutsatt at kaianlegget/fyllingen er tilstrekkelig sikret i tiden frem til sanering slik at det ikke forekommer noen utlekking av forurensning til sjø. Fylkesmannen vil derfor tilføye dette til vilkår 6. Endringen er begrunnet i at tiltaket ikke vil føre til uakseptable miljøvirkninger, samt at det er liten risiko for forringelse av miljøtilstanden i vannforekomsten, forutsatt at tiltaket utføres i henhold til fastsatte vilkår. Fordelene med endringen vurderes derfor samlet sett som større enn ulempene, jf. forurensningsloven 11. Risikoklasse Fylkesmannen skal som en del av behandlingen av omsøkt tiltak ved Hafrsfjord plassere anleggsarbeidene i risikoklasse. Risikoklassifiseringen er et uttrykk for forurensningspotensialet som foreligger, og er gradert fra 1 til 4, der 1 er høyeste risiko. På bakgrunn av arbeidenes omfang, vanntype, resipientforholdene i Hafrsfjord, samt de opplysningene som er gitt i søknaden, vil anlegget bli plassert i risikoklasse 3. Plassering i risikoklasse gir føringer for rutinemessig, formell kontakt mellom Stavanger Byggdrift KF og Fylkesmannen. Vedtak Med hjemmel i forurensningsloven 18 endrer Fylkesmannen vilkår 6 i tillatelsen til sanering av kaianlegg/fylling i sjø gitt Stavanger Byggdrift KF Øvrige vilkår i tillatelsen endres ikke. Endringen gjelder tidspunkt for gjennomføring av tiltaket, samt at kaianlegg/fylling skal sikres slik at det ikke forekommer utlekking av forurensning til sjø i tiden før arbeidene starter opp igjen. Ved avgjørelsen av om endring av tillatelsen skal gjøres og ved fastsettingen av endret vilkår, er det lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper Side 2 av 3

10 som tiltaket for øvrig vil medføre. Prinsippene i naturmangfoldloven 8-12 er lagt til grunn som retningslinjer for beslutningen. Tiltakshaver må dekke kostnadene ved å begrense eventuell skade på naturmiljø som følge av tiltaket, jf. naturmangfoldloven 11. Endret vilkår 6 Med hjemmel i forurensningsloven 16 blir det stilt følgende krav i endret vilkår 6 i tillatelsen av : 6. Arbeidene i sjø skal foregå utenom vekstsesong for ålegras, og være ferdigstilt i løpet av mai Kaianlegg/fylling skal tilstrekkelig sikres slik at ikke utlekking av forurensning forekommer i tidsrommet før arbeidene starter opp igjen. Etterhåndskunngjøring Dette brevet og søknadsdokumentene vil bli lagt ut til offentlig ettersyn på nettsiden til Fylkesmannen i Rogaland under emnet «Miljø og klima». Klageadgang Endringen av tillatelsen kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker fra melding om vedtaket er mottatt. En eventuell, begrunnet klage stilles til Miljødirektoratet, og sendes Fylkesmannen i Rogaland. Varsel om fastsetting av saksbehandlingsgebyr Fylkesmannens behandling av søknader om tillatelser etter forurensningsloven er omfattet av en gebyrordning, jf. kapittel 39 i forurensningsforskriften. Fylkesmannen behandling av denne saken har medført en ressursbruk tilsvarende gebyrsats 3 jf. forurensningsforskriften 39-5 Gebyr for endring av tillatelser. Nedre Vågen 9 AS skal derfor betale et gebyr på kr ,- for Fylkesmannens behandling av søknaden om endring av tillatelse. Etter forvaltningsloven 16 har partene i en sak rett til å uttale seg før vedtak blir gjort. Eventuelle merknader til varselet sendes Fylkesmannen innen 2 uker fra mottak av dette brevet. Med hilsen Marit Sundsvik Bendixen ass. fylkesmiljøvernsjef Marte Kjelby rådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift Saksbehandler: Marte Kjelby Saksbehandler telefon: E-post: Side 3 av 3

11 Deres ref.: Even Blengsli Vår dato: Vår ref.: 2014/12434 Arkivnr.: 472 Stavanger kommune Postboks 8001 Stavanger Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: F: E: Endring av tillatelse etter forurensningsloven til sanering av kaianlegg/fylling i sjø på eiendommen 41/70, Hafrsfjord, Stavanger kommune Med hjemmel i forurensningsloven 18 endrer Fylkesmannen i Rogaland tillatelsen til sanering av kaianlegg/fylling i sjø på eiendommen 41/70, Hafrsfjord i Stavanger kommune. Endringen gjelder utfylling i sjø og mudring av et cm sedimentlag. Vi varsler gebyr for behandling av søknaden. Vedtaket om endring av tillatelsen kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker. Vi viser til søknad av der Stavanger kommune søker om endring av tillatelse til utfylling i sjø på eiendommen 41/70 i Kvernevik. Det vises også til opprinnelig tillatelse av , med endring , samt andre dokumenter i saken. Bakgrunnen for saken Fylkesmannen gav Stavanger Byggdrift KF tillatelse til sanering av kaianlegg/fylling på eiendommen 41/70 ved Hafrsfjord i Stavanger kommune. Tillatelsen omfattet fjerning av omlag m 3 masser. Etter søknad ble tillatelsen endret den Endringen gjaldt tidspunktet for gjennomføringen av tiltaket og sikring av kaianlegg/fylling mot utlekking av forurensing til sjø som følge av stopp/opphold i arbeidet. Eiendommen er omfattet av Stavanger kommunes reguleringsplan 1075 Donevika som offentlig friområde. Stavanger kommune ønsker nå å opparbeide området til reguleringsformålet. I den forbindelse søker Stavanger kommune nå om utfylling i sjø som ikke er omfattet av tillatelsen av , med tilhørende endring Stavanger kommune overtar dermed ansvaret som tiltakshaver etter Stavanger Byggdrift KF. Det skal etableres en ny fylling tilsvarende den eksisterende fyllingen. Hensikten er å få sortert vekk potensielt miljøskadelig avfall og sedimenter i nåværende fylling som vil være mer eksponert for utvasking som en følge av fjerning av kaianlegget utenfor eksisterende fylling. Søknad om endring av tillatelse Omsøkt endring gjelder etablering av fylling i sjø tilsvarende den eksisterende fyllingen. Fyllingen er beregnet til ca m 3 ± 400 m 3 bestående av gjenbrukt usortert stein (større enn 25 mm) og vil

12 berøre et areal på ca m 2 ± 200 m 2 som etter Miljødirektoratets veileder M «Håndtering av sedimenter» klassifiseres som et mellomstort tiltak. Tiltaket er planlagt gjennomført i januar/februar For å unngå spredning av potensielt forurenset sediment planlegges det å grave ut eksisterende fylling på en slik måte at det blir stående igjen en 5-6 meter bred ytre barriere på vestre del av eksisterende fylling. Det planlegges også å mudre det øvre opprinnelige mest forurensingsutsatte sedimentlaget (ca cm) under eksisterende fylling, etter endt arbeid med fjerning av kaianlegg og eksisterende fylling innenfor barrieren. Hensikten med mudringen av topplaget er å unngå spredning av potensielt forurensede sedimenter under etablering av ny fylling. Den nye fyllingen vil så bli fylt ut innenfor barrieren. Den ytre barrieren vil deretter fjernes innenfor ett kort tidsrom. Utfyllingsmaterialet vil bestå av ren gjenbrukt sortert masse med kornstørrelse grovere enn 25 mm fra eksisterende fylling, supplert med ren sprengsteinmasse ved behov. Gjenværende masse med kornstørrelse finere enn 25 mm skal sorteres ut og leveres til godkjent mottak på land. Sortering av massene vil foregå på selve utgravingsstedet eller på mellomlageret etablert nord på eiendommen. Ifølge undersøkelser foretatt av Multiconsult 1 består de eksisterende fyllmassene av mye blokk og sprengstein, grus og sand. Det ble også observert noe avfall i fyllingen under undersøkelsene. Som et forebyggende tiltak for i størst mulig grad unngå spredning av eventuelle partikler til ålegrasengen øst for tiltaksområdet, vil det i hovedsak fylles ut med masser på fallende vannstand, når den sterkt tidevannspregede hovedstrømningen går vestover ut Hafrsfjord. Fylkesmannens vurdering Fylkesmannen er av den oppfatning av at disse opplysningene burde ha fremgått i opprinnelig søknad. Det at en søknad inneholder mest mulig riktige opplysninger om arbeidene, er viktig både med tanke på omgivelsene og for de vilkår som settes til arbeidene. Søknaden omfatter arbeider i sjø som ved utføring vil kunne føre til oppvirvling av potensielt forurensede sedimenter. Strømforholdene gjør det lite hensiktsmessig å benytte siltgardin under utfyllingsarbeidene i sjø. Fylkesmannen anser mudring av topplaget av potensielt forurensede sedimenter og utfylling på fallende vannstand som tilfredsstillende avbøtende tiltak for å unngå partikkel spredning. I dette tilfellet ønsker søker å nyttiggjøre den grove fraksjonen av eksisterende fylling i en tilsvarende fylling hvor den potensielt forurensede finfraksjonen av eksisterende fylling er sortert vekk. Med hensyn til arbeidenes omfang i tid og rom, mener vi det omsøkte tiltaket utført i henhold til fastsatte vilkår, utgjør en liten risiko for forringelse av miljøtilstanden i vannforekomsten som helhet jf. miljømålet i vannforskriften 4. Tiltaket skal også foregå utenom vekstsesong for ålegras, noe som reduserer risiko for negativ påvirkning på denne. For videre vurdering av temaene forurensning, naturmangfold og vannforekomst viser vi til tillatelsen av Risikoklasse Fylkesmannen skal som en del av behandlingen av omsøkt tiltak ved Hafrsfjord plassere anleggsarbeidene i risikoklasse. Risikoklassifiseringen er et uttrykk for forurensningspotensialet som foreligger, og er gradert fra 1 til 4, der 1 er høyeste risiko. På bakgrunn av arbeidenes omfang, vanntype, resipientforholdene i Hafrsfjord, samt de opplysningene som er gitt i søknaden, vil 1 Multiconsult AS (2015) Kvernevika Ring 197, Hafrsfjord. PeWe Entreprenør AS RIGm-RAP-001 Side 2 av 5

13 anlegget bli plassert i risikoklasse 3. Plassering i risikoklasse gir føringer for rutinemessig, formell kontakt mellom Stavanger kommune og Fylkesmannen. Konklusjon og begrunnelse Fylkesmannen endrer tillatelsen av til også å omfatte utfylling i sjø fra land. Det gis også tillatelse til å fjerne det øverste potensielt forurensede sedimentlaget (10-20 cm) under eksisterende fylling. Endringen er begrunnet i at tiltaket ikke vil føre til uakseptable miljøvirkninger, samt det er liten risiko for forringelse av miljøtilstanden i vannforekomsten, forutsatt at tiltaket utføres i henhold til fastsatte vilkår. Tiltaket er tidsbegrenset, samt i et område som tidligere er påvirket av menneskelig aktivitet og inngrep. Endring av tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av og opplysninger fremkommet under behandling av søknaden. Ved avgjørelsen av om endring av tillatelsen skal gjøres og ved fastsettingen av endret vilkår, er det lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre. Prinsippene i naturmangfoldloven 8-12 er lagt til grunn som retningslinjer for beslutningen. Tiltakshaver må dekke kostnadene ved å begrense eventuell skade på naturmiljø som følge av tiltaket, jf. naturmangfoldloven 11. Vedtak Med hjemmel i forurensningsloven 18 endrer Fylkesmannen tillatelsen av til sanering av kaianlegg/fylling i sjø på gnr. 41, bnr. 70 ved Hafrsfjord i Stavanger kommune. Endringen gjelder utfylling i sjø av ca m 3 gjenbrukte rene masser, som vil berøre ca m 2 sjøbunn. Grunnet flere endringer anser Fylkesmannen det hensiktsmessig å gjengi de gjeldende vilkårene av tillatelsen av , endring av tillatelse av , samt tilføre ytterliggere vilkår som følge av siste omsøkte endring: 1. Stavanger kommune er ansvarlig for at tillatelsen blir overholdt og plikter å orientere dem som skal gjennomføre arbeidene i sjø om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på arbeidene. Det er videre Stavanger kommune sitt ansvar å sørge for å fremskaffe alle nødvendige opplysninger slik at arbeidet kan gjennomføres tilfredsstillende og i henhold til tillatelse. Stavanger kommune er også ansvarlig for å gi melding til Fylkesmannen når arbeidene i sjø starter. 2. I henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av , plikter Stavanger kommune å påse at det etableres internkontroll som sikrer at kravene i denne tillatelsen overholdes og slik at arbeidet kan kontrolleres. Fylkesmannen skal ha uhindret adgang til anleggsarbeidene, dokumenter m.m., for å kunne føre tilsyn med aktivitetene. 3. I forbindelse med arbeidene i sjø skal det iverksettes tiltak som hindrer spredning av partikler/sediment og fri fase olje ut av tiltaksområdet: Side 3 av 5

14 3.1 Arbeidene skal utføres på en så skånsom måte som mulig, slik at minst mulig finpartikulært materiale virvles opp og spres i vannmassene, og at det ikke oppstår fare for utlekking av fri fase olje til sjø. 3.2 På østlig del av kaianlegg/fylling, hvor det er registrert en ålegrasforekomst, skal partikkelbarriere/siltgardin og oljelense monteres så nær kaianlegget/fylling som mulig. 3.3 Før arbeidene starter, skal det tas sedimentprøver utenfor siltgardinen, og når arbeidene er ferdige skal det tas tilsvarende sedimentprøver innenfor siltgardinen. For å dokumentere at arbeidene ikke har ført til spredning av forurensning, skal det etter avsluttet arbeid, tas tilsvarende kontrollprøver utenfor siltgardinen. 3.4 Under mudrings- og utfyllingsarbeidene skal det være montert en siltgardin langs østlige del av tiltaksområdet, jf. søknaden. Under fjerning av eksisterende fylling og mudring av sedimentlaget skal det benyttes oljelense rundt tiltaksområdet. Det skal utføres daglig visuell kontroll av partikkelinnhold i sjø under arbeidene. Siltgardinen skal ikke demonteres før 8 dager etter at arbeidene er avsluttet. 3.5 Det skal fortrinnsvis fylles ut i sjø på fallende vannstand, når den primære vannstrømningen er vestover, ut Hafrsfjord. 4. Avfall i fyllmassene, samt masser med kornstørrelse under ca. 25 mm, skal sorteres ut og leveres til godkjent mottak. 5. Arbeidene i sjø skal foregå utenom perioden mai september mht. vekstsesong for ålegras. 6. Dersom det påvises områder med fri fase olje i grunnen skal oljen fjernes med sugebil. 7. Arbeidene i sjø må avsluttes på en måte som hindrer eventuell utlekking av forurensing. 8. Støy fra arbeidene skal ikke overstige grenseverdiene i Klima- og miljødepartementets Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012). 9. Dersom det påtreffes kulturhistorisk materiale (glass, keramikk, vrakdeler, bearbeidet flint, etc.) må arbeidene stanses og Museum Stavanger AS og Rogaland fylkeskommune varsles (jf. Lov om kulturminner 8 og 14 tredje ledd). 10. Før arbeidene i sjø starter, må Stavanger kommune ha etablert en beredskapsplan som skal gjennomføres straks det viser seg at arbeidet bidrar til forurensning. 11. Ved avvik fra vilkår i denne tillatelsen eller andre uventede hendelser som berører ytre miljø er Stavanger kommune ansvarlig for at Fylkesmannen varsles umiddelbart. 12. Når arbeidet er ferdig skal Stavanger kommune utarbeide en kort rapport der samtlige resultater fra arbeidene presenteres, og hvor en dokumenterer at vilkårene i denne tillatelsen er oppfylt. Rapporten skal angi mengde levert avfall/masser. Eventuelle avvik skal begrunnes og dokumenteres. Rapporten sendes Fylkesmannen innen 8 uker etter avsluttet arbeid. 13. Gjenbrukte og eventuelle tilkjørte utfyllingsmasser skal være dokumentert rene, og fri for plastavfall. Side 4 av 5

15 Tillatelsen gjelder i 2 år fra dags dato. Etterhåndskunngjøring Dette brevet og søknadsdokumenter vil bli lagt ut til offentlig ettersyn på nettsiden til Fylkesmannen i Rogaland under emnet «Miljø og Klima». Varsel om fastsetting av saksbehandlingsgebyr Fylkesmannens behandling av søknader om tillatelser etter forurensningsloven er omfattet av en gebyrordning, jf. kapittel 39 i forurensningsforskriften. Fylkesmannen behandling av denne saken har medført en ressursbruk tilsvarende gebyrsats 8 jf. forurensningsforskriften 39-4 Gebyr for arbeid med fastsettelse av nye og endring av tillatelser. Stavanger kommune skal derfor betale et gebyr på kr ,- for Fylkesmannens behandling av søknaden om endring av tillatelse. Etter forvaltningsloven 16 har partene i en sak rett til å uttale seg før vedtak blir gjort. Eventuelle merknader til varselet sendes Fylkesmannen innen 2 uker fra mottak av dette brevet. Klageadgang Endringen av tillatelsen kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker fra melding om vedtaket er mottatt. En eventuell, begrunnet klage stilles til Miljødirektoratet, og sendes Fylkesmannen i Rogaland. Med hilsen Marit Sundsvik Bendixen ass. fylkesmiljøvern Marte Kjelby rådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. Saksbehandler: Lasse Aase Tønnesen Saksbehandler telefon: E-post: Kopi til: Stangeland Maskin AS Postboks STAVANGER Kystverket Vest Postboks ÅLESUND Rogaland fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER Fiskeridirektoratet Region Sør Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN Museum Stavanger AS Musegata STAVANGER Stavanger Byggdrift KF Sandvikveien STAVANGER Multiconsult AS Stokkamyrveien SANDNES Side 5 av 5

Endring av tillatelse etter forurensningsloven til sanering av kaianlegg/fylling i sjø på eiendommen 41/70, Hafrsfjord, Stavanger kommune

Endring av tillatelse etter forurensningsloven til sanering av kaianlegg/fylling i sjø på eiendommen 41/70, Hafrsfjord, Stavanger kommune Deres ref.: Even Blengsli Vår dato: 06.01.2017 Vår ref.: 2014/12434 Arkivnr.: 472 Stavanger kommune Postboks 8001 Stavanger Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til sanering av kaianlegg/fylling i sjø på eiendommen 41/70, Hafrsfjord, Stavanger kommune

Tillatelse etter forurensningsloven til sanering av kaianlegg/fylling i sjø på eiendommen 41/70, Hafrsfjord, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 04.03.2015 Vår ref.: 2014/12434 Arkivnr.: 472 Stavanger Byggdrift KF Postboks 8001 4068 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune Deres ref.: Vår dato: 24.02.2015 Vår ref.: 2015/102 Arkivnr.: 461.5 Karmsund Havnevesen IKS Postboks 186 5501 HAUGESUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Tillatelse til pele- og mudringsarbeider i sjø ved Sunde, Hafrsfjord, Stavanger kommune

Tillatelse til pele- og mudringsarbeider i sjø ved Sunde, Hafrsfjord, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 01.10.2014 Vår ref.: 2014/1882 Arkivnr.: 461.5 Steinar Aasland Mikkelsmessveien 23 4048 HAFRSFJORD Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Nedre Vågen 9 AS - Tillatelse til mudring i sjø på gnr. 7 bnr. 92, Hundvåg, Stavanger kommune

Nedre Vågen 9 AS - Tillatelse til mudring i sjø på gnr. 7 bnr. 92, Hundvåg, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 14.10.2014 Vår ref.: 2014/10239 Arkivnr.: 461.5 Nedre Vågen 9 AS Forusbeen 78 4033 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Bøneset Eiendom AS - Tillatelse til utfylling i sjø på 146/17, Bøneset, Karmøy kommune

Bøneset Eiendom AS - Tillatelse til utfylling i sjø på 146/17, Bøneset, Karmøy kommune Deres ref.: Vår dato: 15.09.2014 Vår ref.: 2014/8333 Arkivnr.: 461.5 Bøneset Eiendom AS Bønesvegen 70 4260 TORVASTAD Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune Deres ref.: Vår dato: 24.02.2015 Vår ref.: 2015/102 Arkivnr.: 461.5 Karmsund Havnevesen IKS Postboks 186 5501 HAUGESUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Kystverket Vest - Tillatelse til vedlikeholdsmudring i Obrestad havn, Hå kommune

Kystverket Vest - Tillatelse til vedlikeholdsmudring i Obrestad havn, Hå kommune Deres ref.: Vår dato: 12.09.2014 Svein Gunnar Vallestad Vår ref.: 2012/11597 Arkivnr.: 461.5 Kystverket Vest Postboks 1502 6025 Ålesund Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Nedre Vågen 9 AS - Tillatelse til mudring i sjø på gnr. 7 bnr. 92, Hundvåg, Stavanger kommune

Nedre Vågen 9 AS - Tillatelse til mudring i sjø på gnr. 7 bnr. 92, Hundvåg, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 14.10.2014 Vår ref.: 2014/10239 Arkivnr.: 461.5 Nedre Vågen 9 AS Forusbeen 78 4033 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Vedtaket kan påklages innen tre uker fra dette brevet er mottatt.

Vedtaket kan påklages innen tre uker fra dette brevet er mottatt. Deres ref.: Mette Alsvik Vår dato: 08.08.2016 Vår ref.: 2016/7395 Arkivnr.: 461.5 Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø ved gnr. 4, bnr. 142, Melingssiden, Tananger, Sola kommune.

Tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø ved gnr. 4, bnr. 142, Melingssiden, Tananger, Sola kommune. Deres ref.: Vår dato: 22.06.2016 Vår ref.: 2016/7704 Arkivnr.: 461.5 Stavangerregionen Havnedrift AS Strandkaien 46 4005 STAVANGER Att. Odd Bjørn Bekkeheien Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

Magnar Sandanger - Tillatelse til mudring på 32/2, Sæbøvåg, Fogn, Finnøy kommune

Magnar Sandanger - Tillatelse til mudring på 32/2, Sæbøvåg, Fogn, Finnøy kommune Deres ref.: Vår dato: 02.04.2013 Vår ref.: 2013/2666 Arkivnr.:461.5 Magnar Sandanger Sæbøveien 1 4164 FOGN Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T:

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Kværner Verdal og deponering av rene masser på oppfyllingsområdet til Verdal kommune

Tillatelse til mudring ved Kværner Verdal og deponering av rene masser på oppfyllingsområdet til Verdal kommune Kværner Verdal Hamnevegen 7 7652 VERDAL Vår dato: 30.03.2016 Deres dato: Vår ref.: 2016/1467 Arkivkode:461.5 Deres ref.: Tillatelse til mudring ved Kværner Verdal og deponering av rene masser på oppfyllingsområdet

Detaljer

Aibel AS, Risøy, Haugesund kommune - Tillatelse til arbeider i sjø - Etterhåndskunngjøring

Aibel AS, Risøy, Haugesund kommune - Tillatelse til arbeider i sjø - Etterhåndskunngjøring FYLKESMANNEN I ROGALAND Aibel AS, Risøy, Haugesund kommune - Tillatelse til arbeider i sjø - Etterhåndskunngjøring Fylkesmannen har gitt tillatelse til Aibel AS til arbeider i sjø ved riggkaien på sørsiden

Detaljer

Endring av tillatelse til arbeid i sjø eiendom 7/38 i Stavanger kommune -

Endring av tillatelse til arbeid i sjø eiendom 7/38 i Stavanger kommune - Deres ref.: Vår dato: 18.06.2018 Vår ref.: 2017/6775 Arkivnr.: 461.5 Jadarholm AS Høylandsgata 4 4011 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger kommune

Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger kommune Sjøbadet Småbåthavn Boks 241 7600 LEVANGER Vår dato: 11.02.2015 Deres dato: 25.11.2014 Vår ref.: 2014/7103 Arkivkode:461.5 Deres ref.: Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger

Detaljer

Hagen Rent Corporation AS tillatelse til arbeid i sjø på eiendommen 41/389 og 41/1110, Stavanger kommune

Hagen Rent Corporation AS tillatelse til arbeid i sjø på eiendommen 41/389 og 41/1110, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 29.09.2017 Vår ref.: 2017/8800 Arkivnr.: 461.5 Hagen Rent Corporation AS Kvernevik Ring 177 4048 HAFRSFJORD Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i sjø ved eiendom 59/1712, Kalhammarvigå i Stavanger kommune - Byfjordparken AS

Tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i sjø ved eiendom 59/1712, Kalhammarvigå i Stavanger kommune - Byfjordparken AS Deres ref.: Vår dato: 24.04.2018 Vår ref.: 2018/2910 Arkivnr.: 461.5 Byfjordparken AS Dusavikveien 37A 4007 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø erosjonssikring, Jadarholm, Hundvåg, Stavanger kommune

Tillatelse til utfylling i sjø erosjonssikring, Jadarholm, Hundvåg, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 14.08.2017 Att. Johnny Galta Vår ref.: 2017/6775 Arkivnr.: 461.5 Jadarholm AS Høylandsgata 4 4011 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Tillatelse til arbeid i sjø på gnr 86 og bnr 23 og 238 på Husøy (Stutøy), Karmøy kommune

Tillatelse til arbeid i sjø på gnr 86 og bnr 23 og 238 på Husøy (Stutøy), Karmøy kommune Deres ref.: Vår dato: 26.02.2018 Vår ref.: 2018/1797 Arkivnr.: 461.5 Karmsund Interkommunale Havnevesen Garpeskjærsveien 5 5527 Haugesund Att. Per Ørpetveit Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø ved gnr./bnr. 17/4, Tauvågen, Strand kommune

Tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø ved gnr./bnr. 17/4, Tauvågen, Strand kommune Deres ref.: Vår dato: 13.05.2016 Vår ref.: 2016/3337 Arkivnr.: 461.5 Strand videregående skole avd. Strand Ryfylkevegen 1914 4120 TAU Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Endring av tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø på eiendommen 17/4, Tauvågen, Strand kommune

Endring av tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø på eiendommen 17/4, Tauvågen, Strand kommune Deres ref.: Vår dato: 10.05.2017 Vår ref.: 2016/3337 Arkivnr.: 461.5 Vestlie AS Kvernvegen 62 4120 TAU Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51 56

Detaljer

Indre Vågen Utbyggingsselskap AS - Tillatelse til arbeider i sjø på 38/23, Indre Vågen, Sandnes kommune

Indre Vågen Utbyggingsselskap AS - Tillatelse til arbeider i sjø på 38/23, Indre Vågen, Sandnes kommune Deres ref.: Vår dato: 12.05.2014 Vår ref.: 2014/1087 Arkivnr.: 461.5 Indre Vågen Utbyggingsselskap AS Reidar Berges gate 9 4013 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Tillatelse til tiltak i sjø - Kaiutbygging 86/248 Stutøy, Flatskjer, Karmøy

Tillatelse til tiltak i sjø - Kaiutbygging 86/248 Stutøy, Flatskjer, Karmøy Vår dato: Vår ref: 22.01.2019 2019/589 Deres dato: Deres ref: KARMSUND HAVN IKS Postboks 186 5501 HAUGESUND Saksbehandler, innvalgstelefon Linn Berge Vormedal, 51568740 Tillatelse til tiltak i sjø - Kaiutbygging

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Avinor sitt område på Trondheim lufthavn Værnes og dumping i Stjørdalsfjorden

Tillatelse til mudring ved Avinor sitt område på Trondheim lufthavn Værnes og dumping i Stjørdalsfjorden Avinor Trondheim lufthavn Værnes 7502 STJØRDAL Vår dato: 06.11.2014 Deres dato: 09.07.2014 Vår ref.: 2014/5496 Arkivkode:461.5 Deres ref.: Tillatelse til mudring ved Avinor sitt område på Trondheim lufthavn

Detaljer

Indre Vågen Utbyggingsselskap AS - Tillatelse til arbeider i sjø på 38/23, Indre Vågen, Sandnes kommune

Indre Vågen Utbyggingsselskap AS - Tillatelse til arbeider i sjø på 38/23, Indre Vågen, Sandnes kommune Deres ref.: Vår dato: 12.05.2014 Vår ref.: 2014/1087 Arkivnr.: 461.5 Indre Vågen Utbyggingsselskap AS Reidar Berges gate 9 4013 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Sola Blandeverk AS - Tillatelse til mudring og utfylling i sjø Risavika sør-øst, Sola kommune

Sola Blandeverk AS - Tillatelse til mudring og utfylling i sjø Risavika sør-øst, Sola kommune Deres ref.: Vår dato: 15.12.2016 Vår ref.: 2016/11388 Arkivnr.: 461.5 Sola Blandeverk AS Tornefjellv. 8 4056 TANANGER Att. Anne Lene Ølberg Støver Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Sola Blandeverk AS - Tillatelse til mudring og utfylling i sjø Risavika sør-øst, Sola kommune

Sola Blandeverk AS - Tillatelse til mudring og utfylling i sjø Risavika sør-øst, Sola kommune Deres ref.: Vår dato: 24.04.2018 Vår ref.: 2016/11388 Arkivnr.: 461.5 Sola Blandeverk AS Tornefjellv. 8 4056 TANANGER Att. Anne Lene Ølberg Støver Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Risøy, Haugesund kommune - Tredje endring av tillatelse til arbeider i sjø

Risøy, Haugesund kommune - Tredje endring av tillatelse til arbeider i sjø Deres ref.: Vår dato: 01.03.2016 Vår ref.: 2016/2288 Arkivnr.: 461.5 Aibel AS Postboks 2118 5504 Haugesund Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T:

Detaljer

Tillatelse til mudring i sjø ved eiendom 51/480, Bangarvågen i Stavanger kommune - JTR Gruppen AS

Tillatelse til mudring i sjø ved eiendom 51/480, Bangarvågen i Stavanger kommune - JTR Gruppen AS Vår dato: Vår ref: 02.05.2019 2019/4309 Deres dato: Deres ref: JTR GRUPPEN AS Bjorhaugslettå 34 4365 NÆRBØ Kontakt saksbehandler Kirsten Redmond Kristiansen, 51568777 Tillatelse til mudring i sjø ved eiendom

Detaljer

Sandnes Indre Havn Infrastruktur AS - Tillatelse til arbeider i sjø på gnr. 111, bnr. 253, ved Sandnes gjestehavn, Sandnes kommune

Sandnes Indre Havn Infrastruktur AS - Tillatelse til arbeider i sjø på gnr. 111, bnr. 253, ved Sandnes gjestehavn, Sandnes kommune Deres ref.: Vår dato: 12.05.2015 Vår ref.: 2015/1986 Arkivnr.: 461.5 Sandnes Indre Havn Infrastruktur AS Havnegata 15 4306 SANDNES Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til graving/mudring i sjø avløpsledning Bøvågen - Karmøy

Tillatelse etter forurensningsloven til graving/mudring i sjø avløpsledning Bøvågen - Karmøy Deres ref.: Vår dato: 06.04.2017 Vår ref.: 2016/12989 Arkivnr.: 461.5 Karmøy kommune Postboks 167 4291 KOPERVIK Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Fylkesmannen ber om at eventuell uttalelse til søknaden sendes oss innen 4 uker. Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift

Fylkesmannen ber om at eventuell uttalelse til søknaden sendes oss innen 4 uker. Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift Randaberg kommune Søknad fra Mekjarvik Eiendom AS om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling og pelearbeid i sjø ved Mekjarvik, Randaberg Utlegging til offentlig ettersyn Fylkesmannen i Rogaland

Detaljer

Tillatelse forurensningsloven utfylling i sjø 36/16 Ormaneset, Rennesøy - Green Mountain AS

Tillatelse forurensningsloven utfylling i sjø 36/16 Ormaneset, Rennesøy - Green Mountain AS Deres ref.: Vår dato: 14.01.2018 Vår ref.: 2018/10105 Arkivnr.: 461.5 GREEN MOUNTAIN AS Postboks 42 4159 RENNESØY Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø ved gnr./bnr. 17/4, Tauvågen, Strand kommune

Tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø ved gnr./bnr. 17/4, Tauvågen, Strand kommune Deres ref.: Vår dato: 13.05.2016 Vår ref.: 2016/3337 Arkivnr.: 461.5 Strand videregående skole avd. Strand Ryfylkevegen 1914 4120 TAU Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Syre Båtforening AS - Tillatelse til arbeider i sjø ved 38/163, Habnavågen, Kamøy kommune

Syre Båtforening AS - Tillatelse til arbeider i sjø ved 38/163, Habnavågen, Kamøy kommune Deres ref.: Vår dato: 16.01.02019 Vår ref.: 2018/9295 Arkivnr.: 461.5 Syre Båtforening Kai gt 26 4280 SKUDENESHAVN Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Sandnes Indre Havn Infrastruktur AS - Tillatelse til arbeider i sjø på gnr. 111, bnr. 253, ved Sandnes gjestehavn, Sandnes kommune

Sandnes Indre Havn Infrastruktur AS - Tillatelse til arbeider i sjø på gnr. 111, bnr. 253, ved Sandnes gjestehavn, Sandnes kommune Deres ref.: Vår dato: 12.05.2015 Vår ref.: 2015/1986 Arkivnr.: 461.5 Sandnes Indre Havn Infrastruktur AS Havnegata 15 4306 SANDNES Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Tillatelse forurensningsloven utfylling i sjø 137/4 Liarvågen, Tysvær - PDS Arkitekt AS

Tillatelse forurensningsloven utfylling i sjø 137/4 Liarvågen, Tysvær - PDS Arkitekt AS Deres ref.: Vår dato: 07.09.2018 Vår ref.: 2018/4472 Arkivnr.: 461.5 Jan Oscar Wiklund Liarvågvegen 165 5560 Nedstrand Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Egersund Havn - Endring av tillatelse til utdyping og utfylling i sjø i Holeviga ved Kaupanes i Eigersund kommune

Egersund Havn - Endring av tillatelse til utdyping og utfylling i sjø i Holeviga ved Kaupanes i Eigersund kommune Deres ref.: Vår dato: 26.04.2016 Vår ref.: 2015/12261 Arkivnr.: 461.5 Eigersund Næring og Havn KF Postboks 117 4379 EIGERSUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø i Smedasundet, Haugesund kommune

Tillatelse til utfylling i sjø i Smedasundet, Haugesund kommune Deres ref.: Vår dato: 09.05.2017 Vår ref.: 2016/5378 Arkivnr.: 461.5 Odd Hansen Prosjekt AS Sundvegen 20 4250 Kopervik Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Stavangerregionen Havn IKS Tillatelse til peling i sjø på eiendommen 3/1279, Melingsundet moloen, Tananger, Sola kommune

Stavangerregionen Havn IKS Tillatelse til peling i sjø på eiendommen 3/1279, Melingsundet moloen, Tananger, Sola kommune Deres ref.: Vår dato: 08.11.2017 Vår ref.: 2017/11059 Arkivnr.: 461.5 Stavangerregionen havn IKS Strandkaien 46 4005 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Arne Helleland Tillatelse etter forurensningsloven til mudring og peling i sjø på eiendommen 15/1, Tauvågen, Strand kommune

Arne Helleland Tillatelse etter forurensningsloven til mudring og peling i sjø på eiendommen 15/1, Tauvågen, Strand kommune Vår dato: 11.10.2017 Vår ref.: 2017/10262 Arkivnr.: 461.5 Arne Helleland Ugelivegen 56 4120 Tau Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51 56 87 00

Detaljer

Thorstein Lund - Tillatelse til mudring og utfylling i sjø på 6/848, Hundvåg, Stavanger kommune

Thorstein Lund - Tillatelse til mudring og utfylling i sjø på 6/848, Hundvåg, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 26.03.2014 Vår ref.: 2013/12488 Arkivnr.: 461.5 Thorstein Lund Postboks 153 4086 HUNDVÅG Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø område 3 Husøy, kaifront Stutøy

Tillatelse til utfylling i sjø område 3 Husøy, kaifront Stutøy Deres ref.: Vår dato: 24.10.2017 Att. Thor Baarsrud Vår ref.: 2017/8839 Arkivnr.: 461.5 Karmøy kommune Rådhuset 4250 Kopervik Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Adresseliste. Med hilsen. ass. fylkesmiljøvernsjef. Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Adresseliste. Med hilsen. ass. fylkesmiljøvernsjef. Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. Deres ref.: Vår dato: 16.08.2017 Vår ref.: 2017/8839 Arkivnr.: 461.5 Adresseliste Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51 56 87 00 F: 51 52 03 00

Detaljer

Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til arbeid sjø ved eiendom 81/1, Rekejord i Søkndal kommune - Rekefjord Stone AS

Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til arbeid sjø ved eiendom 81/1, Rekejord i Søkndal kommune - Rekefjord Stone AS Deres ref.: Vår dato: 02.03.2018 Vår ref.: 2018/2096 Arkivnr.: 461.5 Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 Hauge I Dalane Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Vi viser til søknad av fra Petter J. Rasmussen AS på vegne av Aibel AS, endring av søknaden av , og annen kontakt i saken.

Vi viser til søknad av fra Petter J. Rasmussen AS på vegne av Aibel AS, endring av søknaden av , og annen kontakt i saken. Deres ref.: Vår dato: 11.03.2014 Jens Sørhus Vår ref.: 2014/1060 Arkivnr.: 461.5 Aibel AS Postboks 2118 5504 HAUGESUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Anmodning om uttalelse - Mudring og peling i sjø ved eiendom 111/1203, 253 i Sandnes kommune

Anmodning om uttalelse - Mudring og peling i sjø ved eiendom 111/1203, 253 i Sandnes kommune Vår dato: Vår ref: 07.05.2019 2019/3984 Deres dato: Deres ref: «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Kontakt saksbehandler Vegard T. Våge, 51568820 Anmodning om uttalelse - Mudring og

Detaljer

Salhusveien 218 AS - Tillatelse til utfylling på gnr. 36, bnr. 662, Salhusveien 218, Haugesund kommune

Salhusveien 218 AS - Tillatelse til utfylling på gnr. 36, bnr. 662, Salhusveien 218, Haugesund kommune Deres ref.: Vår dato: 05.07.2012 Vår ref.: 2012/2868 Arkivnr.: 461.5 Kruse Smith Entreprenør AS Longhammarvegen 36 5536 HAUGESUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Tillatelse til peling sjø 49/675, Strand kommune -Strand Båtsenter AS Jørpeland

Tillatelse til peling sjø 49/675, Strand kommune -Strand Båtsenter AS Jørpeland Deres ref.: Vår dato: 25.10.2017 Vår ref.: 2017/9868 Arkivnr.: 461.5 Strand Båtsenter AS Stålverksvegen 67 4100 JØRPELAND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

AGA AS - Tillatelse til arbeider i sjø i forbindelse med legging av sjøledninger - Gnr. 55, bnr. 54, Susort - Frekasundet, Tysvær kommune

AGA AS - Tillatelse til arbeider i sjø i forbindelse med legging av sjøledninger - Gnr. 55, bnr. 54, Susort - Frekasundet, Tysvær kommune Deres ref.: Vår dato: 18.07.2012 Vår ref.: 2012/2792 Arkivnr.:461.5 AGA AS Postboks 13 Grefsen 0409 OSLO Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51

Detaljer

Høring - søknad fra Ecofact AS, om tillatelse etter forurensningsloven til arbeid i sjø - gnr./bnr. 36/16 Rennesøy, kommune

Høring - søknad fra Ecofact AS, om tillatelse etter forurensningsloven til arbeid i sjø - gnr./bnr. 36/16 Rennesøy, kommune Deres ref.: Vår dato: 30.10.2018 Vår ref.: 2018/10105 Arkivnr.: 461.5 Rennesøy kommune Postboks 24 4159 Rennesøy Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Statens vegvesen Region vest Askedalen LEIKANGER

Statens vegvesen Region vest Askedalen LEIKANGER Deres ref.: Vår dato: 04.02.2015 Dag Daland Vår ref.: 2013/8935 Arkivnr.: 461.5 Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Endring av vilkår i tillatelse til utslipp av lensevann til Indre Vågen, Sandnes kommune

Endring av vilkår i tillatelse til utslipp av lensevann til Indre Vågen, Sandnes kommune Deres ref.: Vår dato: 01.02.2018 Vår ref.: 2017/7921 Arkivnr.: 461.2 IVAR IKS Postboks 8134 4069 Stavanger Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T:

Detaljer

Høring - søknad om mudring og sprengning i sjø ved Gjellestadvika, Eigerøy fra Aker Solutions AS

Høring - søknad om mudring og sprengning i sjø ved Gjellestadvika, Eigerøy fra Aker Solutions AS Deres ref.: Vår dato: 08.09.2017 Vår ref.: 2017/9195 Arkivnr.: 461.5 Eigersund kommune Postboks 580 4379 Egersund Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Strand kommune - Tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø ved eiendommen 49/37, indre Jørpelandsvågen, Strand kommune

Strand kommune - Tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø ved eiendommen 49/37, indre Jørpelandsvågen, Strand kommune ATT.: Jostein Wagle Vår dato: 30.01.2018 Vår ref.: 2017/11786 Arkivnr.: 461.5 Strand kommune Postboks 115 4126 Jørpeland Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved eiendommen 68/14, Eidsbotn, Karmøy kommune

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved eiendommen 68/14, Eidsbotn, Karmøy kommune Deres ref.: Ann Helen Hystad Vår dato: 29.08.2016 Vår ref.: 2016/3575 Arkivnr.: 461.5 Karmsund Maritime Eide AS Postboks 484 4291 KOPERVIK Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Oversending av rapport etter kontroll Utfylling i sjø, Buøy, Stavanger kommune

Oversending av rapport etter kontroll Utfylling i sjø, Buøy, Stavanger kommune Deres ref.: Mette Alsvik Vår dato: 23.11.2015 Vår ref.: 2015/12645 Arkivnr.: 461.5 Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Omega AS - Tillatelse til mudring og utfylling i sjø på 294/8, 14, 23, 107, Ølensvåg, Vindafjord kommune

Omega AS - Tillatelse til mudring og utfylling i sjø på 294/8, 14, 23, 107, Ølensvåg, Vindafjord kommune Deres ref.: Vår dato: 09.05.2014 Vår ref.: 2013/9200 Arkivnr.: 421.3 Omega areal AS Kvassen 5582 ØLENSVÅG Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51

Detaljer

Egersund Seilforening - Tillatelse til utfylling på gnr. 47, bnr. 63, Nysundhalsen,

Egersund Seilforening - Tillatelse til utfylling på gnr. 47, bnr. 63, Nysundhalsen, Deres ref.: Vår dato: 10.07.2012 Vår ref.: 2012/2233 Arkivnr.: Egersund Seilforening Postboks 287 4379 EGERSUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Kystverket Vest Revidert tillatelse til mudring i sjø på Husøy og Garpeskjær, Karmøy- og Haugesund kommune

Kystverket Vest Revidert tillatelse til mudring i sjø på Husøy og Garpeskjær, Karmøy- og Haugesund kommune Deres ref.: Vår dato: 02.01.2013 Vår ref.: 2012/8939 Arkivnr.:461.5 Kystverket Vest Postboks 1502 6025 Ålesund Att. Thommy Dahl Olsen Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø ved gnr./bnr. 17/4, Tauvågen, Strand kommune

Tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø ved gnr./bnr. 17/4, Tauvågen, Strand kommune Deres ref.: Vår dato: 13.05.2016 Vår ref.: 2016/3337 Arkivnr.: 461.5 Strand videregående skole avd. Strand Ryfylkevegen 1914 4120 TAU Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven for mudring og deponering av masser ved Kvaløysæter fiskerihavn i Flatanger kommune

Tillatelse etter forurensningsloven for mudring og deponering av masser ved Kvaløysæter fiskerihavn i Flatanger kommune Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND Vår dato: 14.12.2017 Deres dato: Vår ref.: 2017/5707 Arkivkode:461.5 Deres ref.: Tillatelse etter forurensningsloven for mudring og deponering av masser ved Kvaløysæter

Detaljer

Midlertidig tillatelse - Hogstad komposteringsanlegg

Midlertidig tillatelse - Hogstad komposteringsanlegg Vår dato: Vår ref: 13.05.2019 2019/4735 Deres dato: Deres ref: IVAR IKS Postboks 8134 Forus 4069 STAVANGER Kontakt saksbehandler Mariann Størksen, 51 56 89 06 Midlertidig tillatelse - Hogstad komposteringsanlegg

Detaljer

Tillatelse til peling sjø 49/675, Strand kommune -Strand Båtsenter AS Jørpeland

Tillatelse til peling sjø 49/675, Strand kommune -Strand Båtsenter AS Jørpeland Deres ref.: Vår dato: 25.10.2017 Vår ref.: 2017/9868 Arkivnr.: 461.5 Strand Båtsenter AS Stålverksvegen 67 4100 JØRPELAND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til arbeid i sjø, 5/545 og 6/264 Sola kommune

Tillatelse etter forurensningsloven til arbeid i sjø, 5/545 og 6/264 Sola kommune Deres ref.: Vår dato: 05.03.2018 Vår ref.: 2017/12386 Arkivnr.: 461.5 Norsea Ekofiskvegen AS Postboks 5023 4084 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Tillatelse til mudring av inntil 75 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 10/23 og disponering av massene på gnr/bnr 10/23 på Justøya i Lillesand kommune

Tillatelse til mudring av inntil 75 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 10/23 og disponering av massene på gnr/bnr 10/23 på Justøya i Lillesand kommune Miljøvernavdelingen Justøygavlen Velforening Anton Brøggers gate 47 4041 HAFRSFJORD Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/5005 / FMAACKI 20.04.2015 Tillatelse til mudring av inntil

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø på eiendommen 86/238 og 234 ved Husøy, Karmøy kommune

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø på eiendommen 86/238 og 234 ved Husøy, Karmøy kommune Deres ref.: Vår dato: 31.08.2015 Vår ref.: 2015/4008 Arkivnr.: 461.5 Karmsund Havnevesen IKS Postboks 186 5501 HAUGESUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Haugesund kommune Postboks Haugesund

Haugesund kommune Postboks Haugesund Deres ref.: Vår dato: 17.02.2017 Vår ref.: 2016/5378 Arkivnr.: 461.5 Haugesund kommune Postboks 2160 5504 Haugesund Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Strandkanten K9B og K10, Tromsø kommune

Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Strandkanten K9B og K10, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 27.6.2014 2014/2670-6 461.5 Deres dato Deres ref. Norsk Boligprosjekt AS Postboks 95 9305 FINNSNES Vedtak om tillatelse til

Detaljer

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen Steigen kommune postmottak@steigen.kommune.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2013/8824 Deres ref: Vår dato: 31.03.2014 Deres dato: 06.12.2013 Arkivkode:

Detaljer

Vi viser til søknad av fra Sivilingeniør Petter J. Rasmussen AS på vegne av Aibel AS, og annen kontakt i saken.

Vi viser til søknad av fra Sivilingeniør Petter J. Rasmussen AS på vegne av Aibel AS, og annen kontakt i saken. Deres ref.: Jarle Østenstad Vår dato: 29.11.2011 Vår ref.: 2011/9045 Arkivnr.: 461.5 Aibel AS Postboks 2118 5504 HAUGESUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, N-4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sjøbunn ved Per Strand Eiendom AS, Harstad kommune.

Tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sjøbunn ved Per Strand Eiendom AS, Harstad kommune. Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 31.08.2015 2015/3560-7 461.5 Deres dato Deres ref. 17.06.2015 Per Strand Eiendom AS Margrethe Jørgensens vei 6 9406 HARSTAD

Detaljer

Tillatelse til tiltak i sjø på Gnr: 86, Nr: 23 Husøy (Stutøy), Karmøy

Tillatelse til tiltak i sjø på Gnr: 86, Nr: 23 Husøy (Stutøy), Karmøy Deres ref.: Vår dato: 05.10.2017 Att. Thor Baarsrud Vår ref.: 2017/116 Arkivnr.: 461.5 Karmøy Kommune Postboks 167 4291 KOPERVIK Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Inspeksjon ved Statnett SF sitt anleggsarbeid ved Helganes, Suldal kommune april 2016

Inspeksjon ved Statnett SF sitt anleggsarbeid ved Helganes, Suldal kommune april 2016 Deres ref.: Lars Størset Vår dato: 11.05.2016 Vår ref.: 2016/4709 Arkivnr.: 461.5 Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Postadresse: Postboks 59 Sentrum, N-4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Høring - Rogfast E02 - vegtrase utfylling Kvitsøy - Statens vegvesen Region Vest

Høring - Rogfast E02 - vegtrase utfylling Kvitsøy - Statens vegvesen Region Vest Deres ref.: Vår dato: 25.10.2017 Vår ref.: 2017/10137 Arkivnr.: 461.5 Kvitsøy kommune Kommunehusveien 6 4180 Kvitsøy Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Tillatelse til midlertidig arbeid i sjø ved innløpet til Hillevågsvatnet ved Strømsbrua - Stavanger kommune

Tillatelse til midlertidig arbeid i sjø ved innløpet til Hillevågsvatnet ved Strømsbrua - Stavanger kommune Vår dato: Vår ref: 05.07.2019 2019/4445 Deres dato: Deres ref: MULTICONSULT ASA Postboks 265 Skøyen 0213 OSLO Kontakt saksbehandler Alexander Reppert, 51568727 Tillatelse til midlertidig arbeid i sjø ved

Detaljer

Eigersund Næring og Havn KF - Tillatelse til arbeider i sjø ved 8/288, Holeviga, Kaupanes, Eigersund kommune

Eigersund Næring og Havn KF - Tillatelse til arbeider i sjø ved 8/288, Holeviga, Kaupanes, Eigersund kommune Deres ref.: Vår dato: 24.08.2017 Vår ref.: 2017/6435 Arkivnr.: 461.5 Eigersund Næring og Havn KF Postboks 223 4379 EGERSUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø ved Breivika, parsell I3 nord, Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø ved Breivika, parsell I3 nord, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 03.11.2011 2011/1770-8 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune Rådhuset 9299 Tromsø Tillatelse til utfylling i sjø ved Breivika,

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø ved Stakkevollvegen, Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø ved Stakkevollvegen, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 15.12.2011 2011/3435-5 461.5 Deres dato Deres ref. AS Jøvik Sildolje & Kraftforfabrik Stakkevollvegen 65 9010 Tillatelse til

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Statens vegvesen - Kuneset, Hundvåg, Stavanger kommune - Tillatelse til utfylling i sjø av sprengsteinsmasser fra driving av Solbakktunnelen (Ryfastforbindelsen) - Etterhåndskunngjøring

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved gnr./bnr. 8/232 Hovland, Eigersund kommune

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved gnr./bnr. 8/232 Hovland, Eigersund kommune Deres ref.: Vår dato: 10.05.2017 Vår ref.: 2016/14621 Arkivnr.: 461.5 Bertelsen & Garpestad AS Hovlandsveien 70 4374 EGERSUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Molde kommune - A. Hammerø AS - Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø ved Cap Clara

Molde kommune - A. Hammerø AS - Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø ved Cap Clara 23.02.2017 2017/1288/FMMRTHAU/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Vår dato Vår ref. A. Hammerø AS Julsundvegen 140 6410 MOLDE Molde kommune

Detaljer

Tillatelse til utslipp av lensevann til Gandsfjorden i forbindelse med bygging av Sandnes rådhus

Tillatelse til utslipp av lensevann til Gandsfjorden i forbindelse med bygging av Sandnes rådhus Deres ref.: Vår dato: 10.05.2017 Vår ref.: 2017/3557 Arkivnr.: 472 Sandnes Tomteselskap KF Postboks 583 4305 SANDNES Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland har mottatt søknad fra Statens vegvesen Region vest om tillatelse etter forurensningsloven 11 jf. 16.

Fylkesmannen i Rogaland har mottatt søknad fra Statens vegvesen Region vest om tillatelse etter forurensningsloven 11 jf. 16. Strand kommune Søknad fra Statens vegvesen om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø langs rv. 13 ved Solbakk Utlegging til offentlig ettersyn Fylkesmannen i Rogaland har mottatt søknad

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Tillatelse etter forurensningsloven til Oslo kommune til å mudre i Groruddammen og anlegge midlertidig behandlingsanlegg for forurensede masser, Oslo kommune Tillatelsen er gitt i medhold

Detaljer

Tillatelse til mudring og peling ny bru Launes 3 - Eigersund kommune

Tillatelse til mudring og peling ny bru Launes 3 - Eigersund kommune Deres ref.: Vår dato: 28.04.2017 Att. Hafslund Beate Vår ref.: 2017/1328 Arkivnr.: 461.5 Bane NOR SF Postboks 4350 2308 HAMAR Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til testforsøk av lekter dump i Byfjorden -

Tillatelse etter forurensningsloven til testforsøk av lekter dump i Byfjorden - Deres ref.: Vår dato: 12.09.2018 Vår ref.: 2016/6277 Arkivnr.: 461.5 Statens vegvesen, Region Vest Askedalen 4 6863 Leikanger Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Tillatelse til utslipp av lensevann til Spilderhaugsvigå, Stavanger kommune

Tillatelse til utslipp av lensevann til Spilderhaugsvigå, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 18.07.2017 Vår ref.: 2017/7734 Arkivnr.: 472 Norsk Saneringsservice AS Østensjøveien 15 D 0661 OSLO Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø i forbindelse med utvidelse av Fv. 511 Bygnes - Søylebotn, Kittilsbotn, Karmøy kommune

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø i forbindelse med utvidelse av Fv. 511 Bygnes - Søylebotn, Kittilsbotn, Karmøy kommune Deres ref.:helene Russel Vastveit Vår dato: 13.09.2017 Vår ref.: 2016/8917 Arkivnr.: 461.5 Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø for å utvide arealet ved Kleppestøkaien

Tillatelse til utfylling i sjø for å utvide arealet ved Kleppestøkaien Sakshandsamar, innvalstelefon Kjell Kvingedal, 5557 2317 Vår dato 26.08.2011 Dykkar dato 16.06.2011 Vår referanse 2010/117328 461.5 Dykkar referanse Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø Tillatelse

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø i forbindelse med utvidelse av Fv. 511 Bygnes - Søylebotn, Nordalsbotn, Karmøy kommune

Tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø i forbindelse med utvidelse av Fv. 511 Bygnes - Søylebotn, Nordalsbotn, Karmøy kommune Deres ref.:helene Russell Vastveit Vår dato: 12.09.2017 Vår ref.: 2016/3596 Arkivnr.: 461.5 Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø over forurensede sedimenter ved Skattøravegen 23, Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø over forurensede sedimenter ved Skattøravegen 23, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 19.5.2016 2016/1277-9 461.5 Deres dato Deres ref. Transportsentralen Tromsø Eiendom AS Stakkevollveien 21 9010 TROMSØ Tillatelse

Detaljer

Statens vegvesen - Endring av tillatelse for RV 13 Ryfast, utvidet utfylling Buøy 51/1, 1022 Stavanger

Statens vegvesen - Endring av tillatelse for RV 13 Ryfast, utvidet utfylling Buøy 51/1, 1022 Stavanger Deres ref.: Vår dato: 13.11.2018 Vår ref.: 2017/6710 Arkivnr.: 461.5 Statens vegvesen, Region Vest Askedalen 4 6863 Leikanger Att. Mette Alsvik Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment Breivika Havn ved kai 25 - Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment Breivika Havn ved kai 25 - Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 16.10.2015 2010/6988-20 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø Havn KF PB 392 9254 TROMSØ Tillatelse til utfylling i sjø over

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved eiendom 8/36 i Eigersund kommune - Aker Solutions AS

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved eiendom 8/36 i Eigersund kommune - Aker Solutions AS Deres ref.: Vår dato: 08.03.2018 Vår ref.: 2017/9195 Arkivnr.: 461.5 Aker Solutions AS Hovlandsveien 160 4374 EGERSUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Tillatelse til mudring og disponering av masser - Ankenes båthavn - Ankenes båtforening - Narvik

Tillatelse til mudring og disponering av masser - Ankenes båthavn - Ankenes båtforening - Narvik ANKENES BÅTFORENING Støa 24 8520 ANKENES Saksb.: Trine Moland e-post: fmnotrm@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 50 Vår ref: 2018/4713 Deres ref: Vår dato: 11.01.02019 Deres dato: 11.07.2018 Arkivkode: 461.5

Detaljer

Brødrene Sperre AS - Vedtak om endring av tillatelse til utfylling i sjø ved industrianlegget på Hoff - Forlengelse av tillatelsens gyldighet

Brødrene Sperre AS - Vedtak om endring av tillatelse til utfylling i sjø ved industrianlegget på Hoff - Forlengelse av tillatelsens gyldighet Vår dato: Vår ref: 12.06.2019 2019/1087 Deres dato: Deres ref: BRØDRENE SPERRE AS Ellingsøyvegen 680 6057 ELLINGSØY Saksbehandler, innvalgstelefon Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Brødrene Sperre AS - Vedtak

Detaljer

Me fikse det! Stavanger byggdrift KF Postboks STAVANGER. Side 1 av 2. Hei Marte.

Me fikse det! Stavanger byggdrift KF Postboks STAVANGER. Side 1 av 2. Hei Marte. file://\\fmroephweb03\pdfserverdocprocessing\ephorte\823514_fix.html Side 1 av 2 08.04.2015 Fra: [tom.karlsen@stavanger.kommune.no] Dato: 07.04.2015 10:37:09 Tittel: Kvernevik ring Viser til telefon hyggelig

Detaljer