Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret"

Transkript

1 Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: Sted: Kultursalen Fra kl/til kl: Behandla saker: 10/08-19/08 Tilstades: Funksjon Ordførar Varaordførar Vara kstyret Navn Oddvar Grøthe Olav Støyten Tove Eggen Lien Sveinung Halbjørhus Kjell Kristiansen Odd Holde Jan Egil Halbjørhus Ellen Møllerplass Mythe Odd Bekkevold Runar O Sletten Bjøberg Håvard Venås Signe-Lise Hovig Jordheim Ernst-Tore Eggen Helene Sagabråten Martin Lindal Tor Grøthe Pål Terje Rørby Forfall: Viel Ribberud Som varamedlemer møtte: Pål Terje Rørby møtte for Viel Ribberud

2 Side 2 av 18 Odd Holde ugild i sak 16/08 styremedlem i Hemsedal Infrastruktur AS. Camilla C. Underland møtte som vara. Andre: Rådmann Gabriel Johannessen Diverse merknader: Invitasjon til Skistar Brosjyre frå Norges Bondelag vart delt ut Landbruket i fjellbygdene,brosjyre vart delt ut Uttale frå eldrerådet i samband med sak 19/08 vart delt ut Ordførar orienterte frå Hallingtinget om NTP uttale frå Hallingtinget vert lagt ved protokollen Nye borgarar til Hallingdal Underskrifter: Oddvar Grøthe Olav Støyten

3 Side 3 av 18 Saksoversikt Saknr. Arkivsaksnr. Tittel 10/08 08/362 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ FORRIGE MØTE 11/08 08/362 MELDINGAR 12/08 07/1432 BARN OG UNGE SIN REPRESENTANT I PLANSAKER SØKNAD OM FRITAK 13/08 08/215 SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL). REVIDERING AV TILTAKSSTRATEGI FOR HEMSEDAL/HALLINGDAL 14/08 08/104 BEHOVSUNDERSØKING OM UTVIDA OPNINGSTID I BARNEHAGANE 15/08 07/1606 RETNINGSLINJER FOR HANDSAMING AV SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT 16/08 07/1083 UTBYGGINGSAVTALE HEMSEDAL INFRASTRUKTUR AS 17/08 08/339 HALLINGDAL INNKREVINGSKONTOR - REVIDERING AV VEDTEKTER 18/08 08/329 ØKONOMIPLAN AUKE AV INNTEKTER 19/08 08/360 BUDSJETT FRAMLEGG TIL INNSPARINGAR OG JUSTERINGAR ETTER HANDSAMING I ØKONOMIUTVALET

4 Side 4 av 18 Saknr. 10/08 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ FORRIGE MØTE Protokoll frå møtet i kommunestyret 7. februar 2008 vert godkjent Innstilling vedteken. Samrøystes. Protokoll frå møtet i kommunestyret 7. februar 2008 vert godkjent Saknr. 11/08 MELDINGAR Kommunestyret har ingen merknader til meldingane Skatteinngang for mars vart lagt fram muntlig. Innstilling vedteken. Samrøystes. Kommunestyret har ingen merknader til meldingane Saknr. 12/08 BARN OG UNGE SIN REPRESENTANT I PLANSAKER - SØKNAD OM FRITAK 1. Jarle Bu får fritak. 2. Ole Petter Espe rykkjer opp som barn og unge sin talsmann i plansaker for kommunestyreperioden. 3. Som ny vara vert vald.

5 Side 5 av 18 Framlegg frå Oddvar Grøthe Formannskapet får fullmakt til å peke ut varamedlem Framlegg frå Odd Holde Andreas Colbro vert vald som vara. Framlegg frå Tove Eggen Lien Ragnhild Intelhus vert vald som vara. Innstilling med framlegg frå Oddvar Grøthe vedteken. Samrøystes. Kommunestyret si innstilling til formannskapet 1. Jarle Bu får fritak. 2. Ole Petter Espe rykkjer opp som barn og unge sin talsmann i plansaker for kommunestyreperioden. Formannskapet får fullmakt til å peke ut varamedlem Saknr. 13/08 SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL). REVIDERING AV TILTAKSSTRATEGI FOR HEMSEDAL/HALLINGDAL Hovudutval for Plan og Ressurs si innstilling til kommunestyret: Hemsedal kommunestyre vedtar Tiltaksplan for skogbruket i Hallingdal og Tiltaksplan for jordbruket i Hallingdal slik dei ligg føre. I samsvar med forslag til tiltaksstrategi for skogbruket delegerer Kommunestyret til lokal skogbrukssjef / skogbruksforvaltar å gjere vedtak på spesielle miljøverkemiddel i skogbruket. Skogbrukssjef / skogbruksforvaltar handsamar også evt. klage før den vert sendt over til Fylkesmannen for endeleg avgjerd. SMIL-utvalet består av to frå faglaga (bondelag og småbrukarlag) ein politikar, og to frå kommuneadministrasjonen. Pål Terje Rørby vert valt som politisk representant.

6 Side 6 av 18 I samsvar med forslag til tiltaksstrategi for jordbruket delegerer Kommunestyret til det lokale "SMIL-utvalet" å gjere vedtak på spesielle miljøverkemiddel i jordbruket. "SMIL-utvalet" handsamar også evt. klage før den vert sendt over til Fylkesmannen for endeleg avgjerd. Kommunen sitt SMIL- medlem Pål Terje Rørby Tiltaksstrategiane vert oversendt Fylkesmannen i Buskerud til orientering / godkjenning. Framlegg frå Oddvar Grøthe: Som vara for Pål Terje Rørby vert Runar Bjøberg valt. Innstilling samt framlegg frå Oddvar Grøthe vedteken. Samrøystes. Hemsedal kommunestyre vedtar Tiltaksplan for skogbruket i Hallingdal og Tiltaksplan for jordbruket i Hallingdal slik dei ligg føre. I samsvar med forslag til tiltaksstrategi for skogbruket delegerer Kommunestyret til lokal skogbrukssjef / skogbruksforvaltar å gjere vedtak på spesielle miljøverkemiddel i skogbruket. Skogbrukssjef / skogbruksforvaltar handsamar også evt. klage før den vert sendt over til Fylkesmannen for endeleg avgjerd. SMIL-utvalet består av to frå faglaga (bondelag og småbrukarlag) ein politikar, og to frå kommuneadministrasjonen. Pål Terje Rørby vert valt som politisk representant. I samsvar med forslag til tiltaksstrategi for jordbruket delegerer Kommunestyret til det lokale "SMIL-utvalet" å gjere vedtak på spesielle miljøverkemiddel i jordbruket. "SMIL-utvalet" handsamar også evt. klage før den vert sendt over til Fylkesmannen for endeleg avgjerd. Kommunen sitt SMIL- medlem Pål Terje Rørby Tiltaksstrategiane vert oversendt Fylkesmannen i Buskerud til orientering / godkjenning. Nytt pkt Investeringstiltak som fremmar organisert beitebruk Tilskot kan gjevast til alle typer tiltak som fremmarbeitebruken i eit område. Tiltak i regi av beitelag vert prioritert. Det kan gis inntil 50% tilskao av godkjent kostnadsoverslag. Noverande punkt Andre tiltak vert nytt punkt Som vara for Pål Terje Rørby vert Runar Bjøberg valt.

7 Side 7 av 18 Saknr. 14/08 BEHOVSUNDERSØKING OM UTVIDA OPNINGSTID I BARNEHAGANE Hovudutval for Livsløp si innstilling til kommunestyret: Opningstida ved Tuv og Ulsåk barnehagar blir oppretthalden som i dag. Leiar i Hovudutval for Livsløp Sveinung Halbjørhus orienterte om saka. Innstilling vedteken. Samrøystes. Opningstida ved Tuv og Ulsåk barnehagar blir oppretthalden som i dag. Saknr. 15/08 RETNINGSLINJER FOR HANDSAMING AV SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT Hovudutval for Plan og Ressurs si innstilling til kommunestyret: Med bakgrunn i forskrift om avfallsbehandling 4 jf forureiningslova 30 andre ledd, og vurderinga ovanfor, vedtek Hemsedal kommunestyre retningslinjer for behandling av søknader om fritak frå renovasjonsordning. Retningslinjene vert gjort gjeldande frå vedtaksdato. Endringar: Boliger: Under Eget bruk, pkt. a vert det stilt krav om fysisk endring av leiligheten. Ny tekst i pkt. a vert som følgjer. For boliger som har leilighet/hybler for utleie, men vil gå over til å benytte hele huset til eget bruk, kan på vilkår om at det vert gjort fysiske endringar av leiligheten, søke om fritak for renovasjonsordningen og gebyrplikta for bruksenheten som tidlegare vart leigd ut. b. Endres frå 6 mnd til 1 år

8 Side 8 av 18 c. Endres frå 6 mnd til 1 år d. Endres frå 6 mnd til 1 år Hytter: Avstand, pkt. C vert tatt ut av retningslinene. Leiar i Hovudutval for Plan og Ressurs Håvard Venås orienterte om saka. Notat frå leiar teknisk drift Bjørn Olav Viken vart delt ut i møtet. Pkt a må endrast tilbake til rådmannen sitt framlegg: For boliger som har leilighet/hybler for utleie, men vil gå over til å benytte hele huset til eget bruk, kan en søke kommunen om fritak fra renovasjonsordningen og gebyrplikten for bruksenheten som tidligere ble leid ut. Innstilling samt at pkt a må endrast tilbake til rådmannen sitt framlegg vedteken. Samrøystes. Med bakgrunn i forskrift om avfallsbehandling 4 jf forureiningslova 30 andre ledd, og vurderinga ovanfor, vedtek Hemsedal kommunestyre retningslinjer for behandling av søknader om fritak frå renovasjonsordning. Retningslinjene vert gjort gjeldande frå vedtaksdato. Endringar: Pkt a: For boliger som har leilighet/hybler for utleie, men vil gå over til å benytte hele huset til eget bruk, kan en søke kommunen om fritak fra renovasjonsordningen og gebyrplikten for bruksenheten som tidligere ble leid ut. b. Endres frå 6 mnd til 1 år c. Endres frå 6 mnd til 1 år d. Endres frå 6 mnd til 1 år

9 Side 9 av 18 Hytter: Avstand, pkt. C vert tatt ut av retningslinene. Saknr. 16/08 UTBYGGINGSAVTALE HEMSEDAL INFRASTRUKTUR AS Hemsedal kommunstyre vedtek utbyggingsatale mellom Hemsedal Infrastruktur AS og Hemsedal kommune dagsett Odd Holde ugild styremedlem i Hemsedal Infrastruktur AS, forlot møte. Camilla C Underland møtte som vara. Framlegg frå Jan Egil Halbjørhus: Saka vert utsett. Forholdet avlastningsveg/fylkesveg må avklarast Kommunestyret ønskjer både merknader og vedlegg i saka. Framlegg frå Oddvar Grøthe vedteken. Samrøystes. Saka vert utsett. Forholdet avlastningsveg/fylkesveg må avklarast. Kommunestyret ønskjer både merknader og vedlegg i saka.

10 Side 10 av 18 Saknr. 17/08 HALLINGDAL INNKREVINGSKONTOR - REVIDERING AV VEDTEKTER Formannskapet si innstilling til kommunestyret: 1. Revidert avtale om Felles innkrevingskontor i Hallingdal blir godkjent. 2. Hemsedal kommune sitt ansvar som er pålagt i Lov om betaling og innkreving av skatt av 21. november 1952 nr 2 med tilhøyrande forskrift og instruksar, og Instruks for skatteoppkrevjarar fastsett av Skattedirektoratet 2. mai 2000, unntatt 42, blir i sin heilskap delegert til Felles folkevalt nemnd for Innkrevingskontoret i Hallingdal. 3. Kommunen sin kompetanse til å drive inn og sikre kommunale krav med legalpant eller inkasso etter særlov vert delegert til Felles folkevalt nemnd for Innkrevingskontoret i Hallingdal. 4. Som Hemsedal kommune sine medlemmer i folkevalt nemnd blir valt medlem:.. varamedlem 1:. medlem:.. varamedlem 2:.. 5. Som Hemsedal kommune sitt medlem i klagenemnda blir valt medlem:.. varamedlem: 6. Vedtaket blir gjennomførd så snart alle deltakande kommunar har fatta likelydande vedtak. Framlegg frå Oddvar Grøthe: Pkt. 4 og 5. : Kommunestyret delegerer val av medlemer og varamedlemer til formannskapet. Innstilling med framlegg frå Oddvar Grøthe vedteken. Samrøystes. Kommunestyret si innstilling til formannskapet: 1. Revidert avtale om Felles innkrevingskontor i Hallingdal blir godkjent. 2. Hemsedal kommune sitt ansvar som er pålagt i Lov om betaling og innkreving av skatt av 21. november 1952 nr 2 med tilhøyrande forskrift og instruksar, og Instruks for skatteoppkrevjarar fastsett av Skattedirektoratet 2. mai 2000, unntatt 42, blir i sin

11 Side 11 av 18 heilskap delegert til Felles folkevalt nemnd for Innkrevingskontoret i Hallingdal. 3. Kommunen sin kompetanse til å drive inn og sikre kommunale krav med legalpant eller inkasso etter særlov vert delegert til Felles folkevalt nemnd for Innkrevingskontoret i Hallingdal. 4. Vedtaket blir gjennomførd så snart alle deltakande kommunar har fatta likelydande vedtak. Kommunestyret delegerer val av medlemer og varamedlemer til formannskapet. Saknr. 18/08 ØKONOMIPLAN AUKE AV INNTEKTER Økonomiutvalet si innstilling til kommunestyret: Hemsedal kommunestyre ber om at det blir lagt fram ei sak som syner: 1. Inntektsmoglegheiter for kommunen ved å selja andels- og konsesjonskrafta til beste pris på kraftmarknaden. Korleis vil dette verke på Hemsedal Energi som nettselskap. 2. Omsette krafta vår gjennom Hemsedal Energi som før, men med endring av vedtektene for Hemsedal Energi slik at krafta vert omsett til markedspris. Kva utbytte kan Hemsedal kommune rekne med ved ei slik ordning, og kva er framtidsutsiktene for Hemsedal Energi då? 3. Hemsedal formannskap og styret i Hemsedal Energi gjennomfører denne prosessen og får fullmakt til å innhente nødvendig kompetanse for å gjera arbeidet. 4. Frist for utgreiinga vert sett til 1. juni Framlegg frå Oddvar Grøthe: Nytt pkt 5: Formannskapet skal samstundes legg fram ei sak for å avklare nokre prisipielle spørsmål kring eigedomsskatt så som: Takstgrunnlag og botnfrådrag Skattesats same sats for alle skatteobjekt? Bedrifter regelverk

12 Side 12 av 18 Framlegg frå Ernst Tore Eggen: Nytt punkt til Oddvar Grøthe sitt framlegg: Landbruket - regelverk. Votering. Punkt 1. vedteken mot 1 røyst (Frp) Punkt 2. vedteken mot 1 røyst (Frp) Punkt 3. vedteken mot 1 røyst (Frp) Punkt 4. vedteken mot 1 røyst (Frp) Punkt 5 (framlegg frå Oddvar Grøthe og Ernst Tore Eggen ) vedteken mot 1 røyst (Frp) Hemsedal kommunestyre ber om at det blir lagt fram ei sak som syner: 1. Inntektsmoglegheiter for kommunen ved å selja andels- og konsesjonskrafta til beste pris på kraftmarknaden. Korleis vil dette verke på Hemsedal Energi som nettselskap. 2. Omsette krafta vår gjennom Hemsedal Energi som før, men med endring av vedtektene for Hemsedal Energi slik at krafta vert omsett til markedspris. Kva utbytte kan Hemsedal kommune rekne med ved ei slik ordning, og kva er framtidsutsiktene for Hemsedal Energi då? 3. Hemsedal formannskap og styret i Hemsedal Energi gjennomfører denne prosessen og får fullmakt til å innhente nødvendig kompetanse for å gjera arbeidet. 4. Frist for utgreiinga vert sett til 1. juni Formannskapet skal samstundes legg fram ei sak for å avklare nokre prisipielle spørsmål kring eigedomsskatt så som: Takstgrunnlag og botnfrådrag Skattesats same sats for alle skatteobjekt? Bedrifter regelverk Landbruket - regelverk Kaffepause

13 Side 13 av 18 Saknr. 19/08 BUDSJETT FRAMLEGG TIL INNSPARINGAR OG JUSTERINGAR ETTER HANDSAMING I ØKONOMIUTVALET Økonomiutvalet gjer framlegg om slike endringar i budsjettrammene for etatane i Hemsedal kommune for budsjettåret 2008: 1) Endring i skatt og rammetilskot for 2008 vert gjort i samband med framlegging av revidert nasjonalbudsjett i mai ) Auke i avdragstid på lån kan gje kommunen ei betring i likviditet og driftsresultat i 2008 med inntil kr Dette vert ikkje vurdert før kommunen ser resultatet ved framlegging av revidert nasjonalbudsjett mai ) Reduksjonar ansvarsområde: Rådmann a. 10% reduksjon folkevalde godtgj. Ordførar b. Reduksjon till.løyvingar c. It-utstyr,bevertn.,opplæring d. Kons.tenester / IKT Hallingdal e. Velferdstiltak,annonsering, f. Jur.bistand m.m. tils Ekstrahjelp / overtid økonomi Sum reduksjon ramme rådmannen ) Reduksjonar ansvarsområde: Kultur og oppvekst a. Ansvar 2010: Kultur-og oppvekstsjef b. Ansvar kultur og musikkskulen c. HBU d. Ulsåk skule e. Tuv skule f. Barnehagane auke inntekt Sum reduksjon ramme kultur og oppvekst Spørsmålet om auka rammetimetal og dekking av dette må takast opp i eiga sak i Hovudutval for Livsløp og vidare i økonomiutval og kommunestyret. Helse- og sosial etaten får kompensert kr for manglande ramme tildelt for ) Reduksjonar ansvarsområde: Helse og sosial a. Stillingar NAV, sosialavdeling, fysioterapi b. Auke inntekt flyktningar-integreringstilskot

14 Side 14 av 18 Sum reduksjon/korr.ramme helse-og sosial ) Reduksjonar ansvarsområde: Pleie og omsorg c. Tiltak 1-8 i etaten sitt framlegg,ekskl.velferdstiltak for bebuarar Sum reduksjon/korr.ramme pleie-og omsorg ) Reduksjonar ansvarsområde: Teknisk d. Løn, ekstrahjelp e. Gatelys f. Andre reduksjonar, event. auke i inntekter, utsetjing av vedlikehald,, samarbeid. med H.Energi ekskl.nedlegging av off. toalett Trøim Sum reduksjon/korr.ramme teknisk Framlegg frå Tor Grøthe (A og B): A. Hemsedal FrP fremjar forslag om å utsetje bygging av barnehagar på Ulsåk og Tuv grunna stram kommuneøkonomi, jfr protkolltilførsel alternativ 3, og at dette takast omsyn til i økonomiplanen for Framlegg A frå Tor Grøthe fall mot 1 røyst. B. Fruktordning ved Hemsedal barne- og ungdomsskule oppretthaldast som før. Den totale ramma for kutt innanfor skule skal oppretthaldast som framlagt til saken. Protokolltilførsel - Frp sitt dokument vert lagt ved protokollen: UTDRAG FRÅ NOTAT UTLEVERT I MØTE SAMT FRAMLEGG TIL VEDTAK I SAK 18/ Hemsedal FRP utleverte et notat til kommunestyrerepresentantane i kommunestyremøte den vedrørande sak 140/07 økonomiplan Viser til overnemnde notat, sjå fylgjande utdrag: Sak 140/07 - kommunestyret Barnehageutbygging, framtidig sentralisering av barneskulen. Av økonomiske årsaker, og med bekymring for framtidig eigedomsmasse i kommunen, vil Hemsedal fremskrittsparti ta opp denne saka. Framtida kan bli krevjande økonomisk, og ein

15 Side 15 av 18 vil stå overfor enten å auke skatter og avgifter, eller å måtte redusere i tenestetilbodet. Eit godt alternativ til innsparing er å redusere eigedomsmassen ved skulane. Om ein vel ein form for sentralisering, blir ikkje tilbodet til elevane dårlegare, men tvert om, antakeleg betre. Ein vil betre samordne lærar ressursane, noko som gir den enkelte elev ein betre kompentanse i undrevisninga. Det blir lettare å gi midlar til spesialundervisning, og om ein ynskjer det kan ein for eksempel dele klassane i t.d. norsk undervisninga, som ofte blir villedande for mange elevar som blandar nynorsk og bokmål. Skulefritidsordninga vil og bli rimelegare for brukarane ved ein sentral barneskule. Som alternativ til framtidige inversteringar foreslåast fylgjande: Alternativ 2: Finne private aktørar for å unngå større investeringar. Pr. 11 desember 2007 kom det inn ein førespurnad til kommuna der ein inisiativtaker ynskjer å starte ein privat barnehage i Hemsedal. I dette tiltaket vil ein spare kr to gonger i drift og vedlikehald, pluss sparte kapitalkostnader på 8% av budsjettramme på 11mill, som er kroner. Totalt sparer kommuna årleg ca kr om ein unngår utbygging til 11 mill.kr. Private aktørar må vurderast! Alternativ 3: Det beste alternativet er å fjerne oppvekstsentra, og bruke Ulsåk skule som barneskule i Hemsedal, og då for alle fire klassar, med dei investeringane som trengs for å gjere denne til ein god barneskule. Det vil vere mykje å spare på denne modellen, både i lærarressurs, administrasjon, drift og vedlikehald. Ein beheld då barneskulen på Ulsåk, og bruker Tuv som eit hovudanlegg for barnehagane. Ein vil antakelig spare ca. kr. 3 mill i årlege driftskostnader, ved å velje dette alternativet. Ein kan kvitte seg med anna eigedom, bl.a. Skadvin, og bruke midlane til å investere i framtidig skule og barnehage i Hemsedal. Innsparing alternativ 3: Pkt.1:Lønnsmassen på 12 stillingar Ulsåk og Tuv var i 2006 kr , altså kr pr. stilling. 0.4 årsverk i reduksjon pr. trinn gir for 4 trinn totalt 1.6 årsverk, og denne reduksjonen gir ein innsparing på ca. kr Pkt.2:Innsparing 0,5 årsverk på rektor er ca kr Pkt.3: Administrativ drift læring på Tuv var i 2006 kr Med ein lønsmasse på Tuv i 2006 på godt 3 mill. og med ein stipulert reduksjon på ca. 0,8 årsverk, og om ein då legg til grunn at drift læring av elev er ca. 25% av lærar ressurs, vil me få ein innsparing på drift elev ca. kr (her er brukt same formel som tidlegare budsjettforslag der alternativet var å auke med ein 50% stilling ved Hemsedal b/u-skole, frå innspel til økonomiplan ) Pkt.4: Fjerne Tuv skole, her vil du spare på følgjande: Leige av skule, strøm og renovasjon, vedlikehald bygning, vaktmester, vaskehjelp, og andre driftskostnader, totalt budsjett 2007 for Tuv til innsparing kr: (dette må være eit svært nøkternt overslag frå kommuna til fordeling av utgifter til Tuv skole, men det blir brukt i dette reknestykket.) Pkt.5: Skulen på Tuv vil få store areal til framtidige barnehageplassar, og ein vil kunne selje Skadvin og anna unyttbar eigedom.) Ein vil og kunne redusere i leige og drift på anna eigedom, som i dag blir nytta til barnehage. Her i Pkt.5 blir det ikkje lagt inn fordelaktig beløp til berekning av gevinst ved ein sentralisering av barneskulen. Pkt.6: Innsparinga ovanfor er for dei 4 fyrste punkta 2,5 mill. under føresetnad av at ein utbygging av barnehage på Ulsåk blir lagt til skulebygget/gymsalen, og at det ved denne utbygging blir tilrettelagt slik at det lett kan handtere ein sentral barneskule i denne

16 Side 16 av 18 bygningsmassen for framtida. Om posisjonspolitikerane også vel å påstarte ein utbygging av barnehage ved Tuv skole, vil dette for alternativ 3 gi ein ytterlegare innsparing på driftskostnad kr , og ein kapitalkostnadsreduksjon på ca. kr (sparte renter og renters rente, brukt 8% av ein investering på ca kr.4.7 mill) Den totale ramma for innsparing er derfor inntil 3,1 mill. kr. i alternativ 3, og i dette alternativ vil elevane få ein betre skule, og den blir rimelegare for brukarane og Hemsedal kommune! Alternativ 4: Det aller viktigaste er at dei investeringane som no skal gjerast, er svært godt gjennomtenkte, og at det tek omsyn til framtidige endringar og tiltak som kan skje ved skulen. Sjølv om ein i dag ikkje er villige til endre på oppvekstsenter modellen, bør kommunen likevel gjere dei nødvendige vurderingar i forhold til framtidig bygningsmasse, så ein lett kan omdisponere bruken frå barnehage til skule, då den tida kjem. Kommunen må sjølv om det ikkje er aktuelt i dag gjere ein prioritering på kvar ein barneskule må liggja i framtida, om dette nokon gong skulle bli aktuelt. Hemsedal fremskrittsparti ber kommunestyret om å sjå nærmare på dei 4 alternativa ovanfor, med hensyn til framtidig kommuneøkonomi, og med hensyn til ein god og framtidsretta barneskule i Hemsedal. Votering: Punkt 1 Samrøystes vedteken. Punkt 2 Samrøystes vedteken. Punkt 3 Samrøystes vedteken. Punkt 4 unntatt fruktordninga Samrøystes vedteken. Framlegg B frå Tor Grøthe fall med 15 mot 2 røyster (FrP og A) Punkt 5 Samrøystes vedteken. Punkt 6 Samrøystes vedteken Punkt 7 Samrøystes vedteken Økonomiutvalet gjer framlegg om slike endringar i budsjettrammene for etatane i Hemsedal kommune for budsjettåret 2008: 1) Endring i skatt og rammetilskot for 2008 vert gjort i samband med framlegging av revidert nasjonalbudsjett i mai 2008

17 Side 17 av 18 2) Auke i avdragstid på lån kan gje kommunen ei betring i likviditet og driftsresultat i 2008 med inntil kr Dette vert ikkje vurdert før kommunen ser resultatet ved framlegging av revidert nasjonalbudsjett mai ) Reduksjonar ansvarsområde: Rådmann a. 10% reduksjon folkevalde godtgj. Ordførar b. Reduksjon till.løyvingar c. It-utstyr,bevertn.,opplæring d. Kons.tenester / IKT Hallingdal e. Velferdstiltak,annonsering, f. Jur.bistand m.m. tils g. Ekstrahjelp / overtid økonomi Sum reduksjon ramme rådmannen ) Reduksjonar ansvarsområde: Kultur og oppvekst h. Ansvar 2010: Kultur-og oppvekstsjef i. Ansvar kultur og musikkskulen j. HBU k. Ulsåk skule l. Tuv skule m. Barnehagane auke inntekt Sum reduksjon ramme kultur og oppvekst Spørsmålet om auka rammetimetal og dekking av dette må takast opp i eiga sak i Hovudutval for Livsløp og vidare i økonomiutval og kommunestyret. Helse- og sosial etaten får kompensert kr for manglande ramme tildelt for ) Reduksjonar ansvarsområde: Helse og sosial g. Stillingar NAV, sosialavdeling, fysioterapi h. Auke inntekt flyktningar-integreringstilskot Sum reduksjon/korr.ramme helse-og sosial ) Reduksjonar ansvarsområde: Pleie og omsorg i. Tiltak 1-8 i etaten sitt framlegg,ekskl.velferdstiltak for bebuarar Sum reduksjon/korr.ramme pleie-og omsorg ) Reduksjonar ansvarsområde: Teknisk j. Løn, ekstrahjelp k. Gatelys l. Andre reduksjonar, event. auke i inntekter,

18 Side 18 av 18 utsetjing av vedlikehald,, samarbeid. med H.Energi ekskl.nedlegging av off. toalett Trøim Sum reduksjon/korr.ramme teknisk

Ingrid Jordheim Brenna (SP) Rådmann Sveinung Halbjørhus, NAV leiar Janne Brøndbo, Leiar av teknisk etat Ola Frogner

Ingrid Jordheim Brenna (SP) Rådmann Sveinung Halbjørhus, NAV leiar Janne Brøndbo, Leiar av teknisk etat Ola Frogner MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 19.01.2012 kl. 19:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00007 Tilstades: Funksjon: Ordførar Varaordførar Navn: Oddvar Grøthe Helene Sagabråten Tove Eggen Lien Knut H.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03.

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Oddvar Grøthe Helene Sagabråten Marthe Thorset Steimler Jan Egil Halbjørhus Olav Støyten Andre:

Detaljer

Rådmann Sveinung Halbjørhus og leiar av teknisk etat Ola Frogner. Godkjenning av protokoll frå møte i Formannskapet 23.

Rådmann Sveinung Halbjørhus og leiar av teknisk etat Ola Frogner. Godkjenning av protokoll frå møte i Formannskapet 23. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 20.11.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Møtande varamedlemer: Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (Kristeleg Folkeparti),

Detaljer

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (KrF), Odd Holde (H) og Tor Grøthe (FrP),

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (KrF), Odd Holde (H) og Tor Grøthe (FrP), MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 12.02.2013 kl. 9:00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03162 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten

Detaljer

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (Kristeleg Folkeparti), Jan Egil Halbjørhus (Høgre), Marte Steimler Thorset (Høgre)

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (Kristeleg Folkeparti), Jan Egil Halbjørhus (Høgre), Marte Steimler Thorset (Høgre) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 25.04.2012 kl. 14:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten

Detaljer

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim MØTEPROTOKOLL Hovudutval for Livsløp Dato: 26.01.2012 kl. 12:00 Stad: Hemsedal Folkebibliotek Arkivsak: 12/00010 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Håvard Venås (KrF), Øyvind

Detaljer

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (KrF), Jan Egil Halbjørhus (H), Marte Steimler Thorset (H)

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (KrF), Jan Egil Halbjørhus (H), Marte Steimler Thorset (H) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 19.11.2013 kl. 8:30 15:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03162 Tilstades: Møtande varamedlemer: Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (KrF), Jan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Olafur Erling Nesse Inga Midttun Rådmann Vidar Roseth Sekretær

Detaljer

Odd Holde (H), Tove Eggen Lien (Sp), Iren Halbjørhus (H), Pål Terje Rørby (Sp), Anita Bækken (Sp), Tronn Inge Tuv (Frp), Olav Syversbråten (Ap)

Odd Holde (H), Tove Eggen Lien (Sp), Iren Halbjørhus (H), Pål Terje Rørby (Sp), Anita Bækken (Sp), Tronn Inge Tuv (Frp), Olav Syversbråten (Ap) MØTEPROTOKOLL Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 21.11.2013 kl. 12:00-15:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Tilstades: Møtande varamedlemer: Odd Holde (H), Tove Eggen Lien (Sp), Iren Halbjørhus

Detaljer

Øystein W Embretsen (Høgre) og Ingrid Jordheim Brenna (Sp)

Øystein W Embretsen (Høgre) og Ingrid Jordheim Brenna (Sp) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 06.09.2012 kl. 19:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00007 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten

Detaljer

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (Kristeleg Folkeparti), Jan Egil Halbjørhus (Høgre), Odd Holde (Høgre)

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (Kristeleg Folkeparti), Jan Egil Halbjørhus (Høgre), Odd Holde (Høgre) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 17.12.2012 kl. 12:00 13.30 Stad: Hemsedal alpin Lodge Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (Kristeleg Folkeparti), Jan

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

Økonomiutvalet vert sett med 11 medlemmer. Pål Rørby møtte som nestleiar i Hovudutval for Livsløp

Økonomiutvalet vert sett med 11 medlemmer. Pål Rørby møtte som nestleiar i Hovudutval for Livsløp MØTEPROTOKOLL Økonomiutvalet Dato: 01.12.2015 kl. 8:00-09:40 Stad: Skogshorn Arkivsak: 15/01272 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Oddvar Grøthe (Sp), Kjell Erik Skølt (Ap),

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-11:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Håvard Venås (KrF), Jan Egil Halbjørhus (H), Marte Steimler Thorset (H)

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Håvard Venås (KrF), Jan Egil Halbjørhus (H), Marte Steimler Thorset (H) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 23.10.2013 kl. 14:00-15:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03162 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Håvard Venås

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet. MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.11.2010 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 29.08.2011 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Stangeland gjestegård, Stolmen Saksnr.: 077/11-097/11 Følgjande medl. møtte: Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 30.09.2014 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 13.40 Tilstades: Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten gikk frå møte etter sak 28/14,

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 10:00-14:00 Saksnr. 14/15 og 15/15 er brukt ved ei feilregistrering og går ut. Frammøtte medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 19:00-20:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Jan Erik Espelid Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem

Detaljer

20/12 12/00145-2 Godkjenning av protokoll frå Kommunestyret 19.01.2012 3. 21/12 12/00159-2 Meldingar til kommunestyret 22.03.

20/12 12/00145-2 Godkjenning av protokoll frå Kommunestyret 19.01.2012 3. 21/12 12/00159-2 Meldingar til kommunestyret 22.03. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 22.03.2012 kl. 19:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00007 Tilstades: Møtande varamedlemer: Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Syversbråten (Ap), Tor

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT

JØLSTER KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT JØLSTER KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 04.03.2008 Møtetid: Kl. 13:00 14.00 Møtestad: Livsmeistringssenteret Skei Saksnr.: 001/08-005/08 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.02.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 15:00 kl. 17:00 Til stades Medlemmer: Berit Moslett Borge, Eli Hole, Ingemar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2014 Tid: 09.00, NB! Gruppemøte kl. 08.00

MØTEINNKALLING. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2014 Tid: 09.00, NB! Gruppemøte kl. 08.00 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset : 25.09.2014 Tid: 09.00, NB! Gruppemøte kl. 08.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet,

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

Leiar av Helse og Omsorg er sekretær i møte. Godkjenning av protokoll frå møte i Hovudutval for Livsløp 23.022012

Leiar av Helse og Omsorg er sekretær i møte. Godkjenning av protokoll frå møte i Hovudutval for Livsløp 23.022012 MØTEPROTOKOLL Hovudutval for Livsløp Dato: 22.03.2012 kl. 10:00 Stad: Ulsåk oppvekstsenter Arkivsak: 12/00010 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Håvard Venås (Kristeleg Folkeparti),

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 13.05.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 11:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011.

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.12.2007 Sak: 95/07 Resultat: Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011. Handsaming: Det vart vist til innkomne dokument i

Detaljer

Møteprotokoll (09/1432)

Møteprotokoll (09/1432) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/1432) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 14.05.2009 Tid: 13:30 17:00 Dagsorden: Kl. 13:30 14:00: Orientering om cruise ved dagleg leiar i Sogn

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Tilrådingar: Tilråding, med 8 røyster (4 Ap, Sp, Sv, KrF, V): 1. Kommunestyret godkjenner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Sigrun Dale, leiar Ken Heine Bakke Renate Rendedal Siv Midtbø Lidal Siren Ese

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Sigrun Dale, leiar Ken Heine Bakke Renate Rendedal Siv Midtbø Lidal Siren Ese MØTEPROTOKOLL Utval for plan og utvikling Møtestad: Rådhuset Møtedato: 17.04.2012 Kl: 12.30 14.20 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Sigrun Dale, leiar Ken Heine Bakke Renate Rendedal

Detaljer

Formannskap/økonomiutval

Formannskap/økonomiutval Seljord kommune Møteprotokoll Formannskap/økonomiutval Utval: Møtestad: Møterom 2, Kommunehuset Møtedato: 27.03.2014 Møtetid: 09:00 14:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhuset- møterom 2.etg. Dato: 02.11.2012 Møtet tok til: 09.00 Møtet slutta: 13.40 August Vonheim leia møte. Faste medlemar som møtte: August

Detaljer

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 02.09.11 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 16/11 24/11 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (T) John Martin

Detaljer

ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO:

ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: Åseral kommune ÅRSBUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018 ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 150 2014/422 Kjell Gunnar Olsen UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 14/16 Arbeidsmiljøutvalet 13.11.2014 14/68

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp KVAM HERAD KVAM ELDRERÅD MØTEPROTOKOLL Dato: 25.04.03 Kl.: 10.00-13.00 Stad: Jondal nye aldersheim Saknr.: 004/03-007/03 Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg

Detaljer

BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR

BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR Meløy kommune ordførar rådmann 8150 Ørnes 03.12.2014 BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR Landslaget for nærmiljøskulen (LUFS) arbeider med denne saka på oppdrag frå Foreldrerådet (FAU) ved Neverdal skule

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 MØTELEIAR Magne Ivar Fauskanger (Frp) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (Ap)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE VOSS KOMMUNE ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE Vedtekne i kommunestyret 30. november 1995, sak 93. Endra i kommunestyret 26. august 1999, sak 49 20. juni 2001, sak 53 27. november 2007, sak 78 (kursiv) og 29.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 05.04.2016 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jørgen Amdam Leiar AP Fride Schjølberg

Detaljer

Møte i valnemnda starta rett etter at møtet i formannskapet var over. 1/15 15/00411-40 Hemsedal Eldreråd - val for perioden 2015-2019 4

Møte i valnemnda starta rett etter at møtet i formannskapet var over. 1/15 15/00411-40 Hemsedal Eldreråd - val for perioden 2015-2019 4 MØTEPROTOKOLL Valnemnd Dato: 27.10.2015 kl. 18:25-21:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/01273 Tilstades: Oddvar Grøthe (Sp), Kjell Erik Skølt (Ap), Maria Jartman (H), Tove Eggen Lien (Sp), Olav Støyten

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014. Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.30

MØTEPROTOKOLL. Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014. Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.30 MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.30 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Ivar

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

Ingen vara møtte for Petter Owesen (HBL) Jordskiftedommarar - val for perioden 1.1.2017 til 31.12.2020

Ingen vara møtte for Petter Owesen (HBL) Jordskiftedommarar - val for perioden 1.1.2017 til 31.12.2020 MØTEPROTOKOLL Valnemnd Dato: 26.04.2016 kl. 09.30 10:10 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/01273 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Oddvar Grøthe (Sp), Kjell Erik Skølt

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 19.06.2014 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Masfjorden kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Møtetid: 08:00-09:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Karstein Totland, ordførar H Ordførar Lene Hansen Kvamsdal H Medlem

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Kraftfondsstyret

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Kraftfondsstyret Vedtaksprotokoll Kraftfondsstyret Møte nr 6, den 09.09.2013 Side 1 av 1 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Kraftfondsstyret Den 09.09.2013 kl 16.20 17.05, heldt Kraftfondsstyret møte på Kommunehuset.

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A. Sogn regionråd Postboks 153 6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:3013:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar Aurland

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 25.11.2009 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 16:30 Saksnr til og frå: 057/09-059/09 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 04.02.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00-2230 Representanten Asbjørn Brandtun gjekk frå møte kl. 2110. Møtedeltakarar Parti Rolle

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 16:00-20:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Stig Arne Helsem Sævik MEDL H Bjarne Kvalsvik NESTL FOLK/SP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Stig Arne Helsem Sævik MEDL H Bjarne Kvalsvik NESTL FOLK/SP MØTEPROTOKOLL Utval: Komite for oppvekst Stad: Herøy rådhus, Møterom 1 Dato: 17.09.2014 Tid: 14:00 15:50 Medlemer som møtte: Ann-Kathrin (Tine) Storøy Medlem H Stian Sævik Elveseter Medlem H Solveig Helen

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Ordførarkontoret Møtedato: 06.02.2006 Tid: 14.30 15.10 (Møte i planutvalet kl. 15.10) 16.00 18.50.

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Ordførarkontoret Møtedato: 06.02.2006 Tid: 14.30 15.10 (Møte i planutvalet kl. 15.10) 16.00 18.50. Vanylven kommune OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Ordførarkontoret Møtedato: 06.02.2006 Tid: 14.30 15.10 (Møte i planutvalet kl. 15.10) 16.00 18.50. Møtet var innkalla ved utsend sakliste

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Odd Arne Folkestad Medlem FERJELISTA Dan Helge Bjørneset Nestleiar H

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Odd Arne Folkestad Medlem FERJELISTA Dan Helge Bjørneset Nestleiar H VOLDA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: 1. etg., Samfunnshuset i Volda Dato: 13.01.2015 Tid: 14:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Arild Iversen Leiar KRF Helge

Detaljer

Grete S. Lundekvam møtte frå administrasjonen. Eldgrim Springgard og Hilde Løkensgard Bjørnsvik

Grete S. Lundekvam møtte frå administrasjonen. Eldgrim Springgard og Hilde Løkensgard Bjørnsvik MØTEPROTOKOLL Sektorutval for kultur og oppvekst Dato: 17.12.2013 kl. 9:00-13.00 Stad: Sando barnehage Arkivsak: 13/00009 Tilstades: Birger Jorde (Krf), Ellen Oppsato Mikkelrud (V), Bjørg Torsteinsrud

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Kviteseid kommune. Møteinnkalling

Kviteseid kommune. Møteinnkalling Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 30.01.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 05.11.2015 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset Av7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: I staden

Detaljer

Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus. Eli Bergsvik, Kristian Johannessen, Gro Heidi Skoge,

Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus. Eli Bergsvik, Kristian Johannessen, Gro Heidi Skoge, MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet i Fjell kommune Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus Møteleiar: Jan Bratland Medlem som møtte: Forfall: Frå revisjonen: Frå administrasjonen: Steinar Nesse Eli

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling MØTEINNKALLING Økonomiutval Dato: 18.11.2014 kl. 9:00 Stad: Kommunestyretsalen Arkivsak: 12/00526 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for kultur og levekår. Dato: 23.01.2013 kl. 8:30 - Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005

MØTEPROTOKOLL. Utval for kultur og levekår. Dato: 23.01.2013 kl. 8:30 - Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005 MØTEPROTOKOLL Utval for kultur og levekår Dato: 23.01.2013 kl. 8:30 - Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005 Tilstades: Ludvig Munkejord (AP,V,Krf og SV), Svein Eide (AP,V,Krf og SV), Leif Norhaug

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 27.03.2012 Møtetid: Kl. 15:45 18:15 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 001/12-007/12 Forfall meldt frå følgjande medl. Hallvard Herland Else Marie

Detaljer

Selje kommune MØTEBOK

Selje kommune MØTEBOK Selje kommune MØTEBOK MØTEBOK Kommune Styre, råd, utval o.a. Møtedato Møtestad Frå kl. Til kl. Selje Kontrollutvalet 18.06.2014 Kommunehuset 11.00 12.30 TILSTADES PÅ MØTET Per Egil Hellebust Medlemer Renate

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Møtestad: rådhuset Møtedato: 10.06.2008 Kl: 12.30 15.00

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Møtestad: rådhuset Møtedato: 10.06.2008 Kl: 12.30 15.00 MØTEPROTOKOLL Utval for plan og utvikling Møtestad: rådhuset Møtedato: 10.06.2008 Kl: 12.30 15.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Knut Thue, leiar Britt Kvam Gabriel Slørdal Råmund

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-03 Tid: 8. april 2014 kl. 15.30 18.00 Stad: Lærdal, Møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (styreleiar) Jarle Molde Gro Starheimsæter

Detaljer