20/12 12/ Godkjenning av protokoll frå Kommunestyret /12 12/ Meldingar til kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "20/12 12/00145-2 Godkjenning av protokoll frå Kommunestyret 19.01.2012 3. 21/12 12/00159-2 Meldingar til kommunestyret 22.03."

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: kl. 19:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00007 Tilstades: Møtande varamedlemer: Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Syversbråten (Ap), Tor Grøthe (Frp), Tronn Inge Tuv (Frp), Jan Egil Halbjørhus (Høgre), Odd Holde (Høgre), Iren Halbjørhus (Høgre), Tore Flaget (Høgre), Olav Støyten (Kristeleg Folkeparti), Håvard Venås (Kristeleg Folkeparti), Tove Eggen Lien (Sp), Pål Terje Rørby (Sp), Knut H Ulsaker (Sp), Torstein Tuv (Sp) Runar O.S. Bjøberg (Høgre) for Marte Steimler Thorset, Elin Tangen (Sv) for Martin Lindal Andre: Protokollførar: Rådmann Sveinung Halbjørhus Pia Rørby Ruud SAKSKART Side Saker til behandling 20/12 12/ Godkjenning av protokoll frå Kommunestyret /12 12/ Meldingar til kommunestyret /12 12/ Prosjekt isolasjon loft/reparasjon tak Tuv oppvekstsenter 5 23/12 12/ Sal av kommunale bygg 6 24/12 12/ /12 12/ Oppgradering av Helselagshuset. Prosjektavslutning prosjekt 157 Prosjektavslutning 044, utbygging av barnehagen på Ulsåk 7 8 1

2 26/12 12/ Prosjektavslutning - Etablering gangveg og VArehabilitering langs Kyrkjebønsvegen - Prosjekt /12 12/ Berkening av tomtepris - Svøo III 11 28/12 12/ Sluttrapport prosjekt Rehabilitering av ledningsnett /12 12/ Prosjektavslutning prosjekt bustadtomter Tuv II 14 30/12 12/ Etablering av infrastruktur Svøo industriområde - prosjektavslutning, prosjekt /12 12/ Vasslekkasje Ulsåk - prosjektavslutning - prosjekt /12 12/ Prosjektavslutning - Utførte tiltak i samsvar med trafikktryggleiksplan /12 12/ Festeavgift for gravplass 18 34/12 12/ Retnigsliner for ENØK- tiltak - Revidering 19 35/12 12/ RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BUSTADTOMTER I KOMMUNALE BUSTADFELT OG ENKELTTOMTER 20 Hemsedal, Oddvar Grøthe Ordførar Helene Sagabråten Varaordførar 2

3 Saker til behandling 20/12 Godkjenning av protokoll frå Kommunestyret Kommunestyret /12 Rådmannen si innstilling: Protokoll frå møte i Kommunestyret vert godkjent.. Protokoll frå møte i Kommunestyret vert godkjent. 3

4 21/12 Meldingar til kommunestyret Kommunestyret /12 Rådmannen si innstilling: Kommunestyret har ingen innvendingar til meldingane Kommunestyret har ingen innvendingar til meldingane 4

5 22/12 Prosjekt isolasjon loft/reparasjon tak Tuv oppvekstsenter 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 26/12 Omforeint framlegg: Det vert løyvd kroner ,- til etterisolering av loft på Tuv skule. Prosjektet vert finansiert ved auka låneopptak Det vert løyvd kroner ,- til etterisolering av loft på Tuv skule. Prosjektet vert finansiert ved auka låneopptak. Det vert løyvd kroner ,- til etterisolering av loft på Tuv skule. Prosjektet vert finansiert ved auka låneopptak. 5

6 23/12 Sal av kommunale bygg 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 28/12 Omforeint framlegg: 1. To kommunale leilegheiter i Skeievegen vert lagt ut for sal. 2. Ein kommunal bustad i Elgvegen på Svøo vert lagt ut for sal. Eigedomen skal seksjonerast og seljast som tre einingar. Dersom innkomne bud er under takst må formannskapet godkjenne salget. 1. To kommunale leilegheiter i Skeievegen vert lagt ut for sal. 2. Ein kommunal bustad i Elgvegen på Svøo vert lagt ut for sal. Eigedomen skal seksjonerast og seljast som tre einingar. Dersom innkomne bud er under takst må formannskapet godkjenne salget. 1. To kommunale leilegheiter i Skeievegen vert lagt ut for sal. 2. Ein kommunal bustad i Elgvegen på Svøo vert lagt ut for sal. Eigedomen skal seksjonerast og seljast som tre einingar. Dersom innkomne bud er under takst må formannskapet godkjenne salget. 6

7 24/12 Oppgradering av Helselagshuset. Prosjektavslutning prosjekt Formannskapet /12 2 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 22/12 Oddvar Grøthe (SP) foreslo at tidlegare finansieringsvedtak jfr. K-sak 40/11 står ved lag, men at tilleggsfinansieringa på kr ,- må finansierast ved hjelp av lån. Forslag frå ordførar Oddvar Grøthe (SP) vart vedteken.. 1. Kommunens andel av investeringsutgiftane på kr ,- vert finansiert med tilskot frå kapitalfondet jfr. vedtak i K-sak 40/ Tilleggsfinansiering på kr vert finansiert ved bruk av lån 3. Kommunestyret tek saka elles til orientering 1. Kommunens andel av investeringsutgiftane på kr ,- vert finansiert med tilskot frå kapitalfondet jfr. vedtak i K-sak 40/ Tilleggsfinansiering på kr vert finansiert ved bruk av lån 3. Kommunestyret tek saka elles til orientering 7

8 25/12 Prosjektavslutning 044, utbygging av barnehagen på Ulsåk 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 36/12 Omforeint framlegg: Punkt fire i rådmanns tilråding går ut. Formannskapet ber om ei nærmare vurdering av kostnadane med ferdigstilling av uteområde Kommunestyret godkjenner sluttrapporten for investeringsprosjektet 044 med ei total kostnadsramme på kroner Netto byggekostnad kr vert finansiert ved låneopptak 2. Mva på prosjektet kr vert finansiert ved bruk av ubunde kapitalfond, som får tilført tilsvarande sum ved momsrefusjon Kommunestyret løyver kroner 3. Overforbruk på kr vert finansiert med låneopptak. Formannskapet ber om ei nærmare vurdering av kostnadane med ferdigstilling av uteområde. Kommunestyret godkjenner sluttrapporten for investeringsprosjektet 044 med ei total kostnadsramme på kroner Netto byggekostnad kr vert finansiert ved låneopptak 2. Mva på prosjektet kr vert finansiert ved bruk av ubunde kapitalfond, som får tilført tilsvarande sum ved momsrefusjon Kommunestyret løyver kroner 3. Overforbruk på kr vert finansiert med låneopptak. 8

9 26/12 Prosjektavslutning - Etablering gangveg og VA-rehabilitering langs Kyrkjebønsvegen - Prosjekt Formannskapet /12 2 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 34/12 Omforeint framlegg: 1. Kommunestyret tek saka til orientering med ei samla kostnadsramme for tiltaket på kr I tråd med K sak 85/09 og K sak 51/10 er det løyvd fylgjande finasiering: bruk av lån 2,3 millionar, bruk av ubuden kapitalfond 2,2 millionar og tilskott frå private Overforbruk på kr , samt dekning av moms på kr , og redusert privat tilskot på kr ,- vert finansiert ved bruk av lån. 1. Kommunestyret tek saka til orientering med ei samla kostnadsramme for tiltaket på kr I tråd med K sak 85/09 og K sak 51/10 er det løyvd fylgjande finasiering: bruk av lån 2,3 millionar, bruk av ubuden kapitalfond 2,2 millionar og tilskott frå private Overforbruk på kr , samt dekning av moms på kr , og redusert privat tilskot på kr ,- vert finansiert ved bruk av lån med tillegg i punkt 3. Punkt 3 vil sjå slik ut: «3. Overforbruk på kr , samt dekning av moms på kr , og redusert privat tilskot på kr ,- vert finansiert ved bruk av lån, til saman kr ,-.» 9

10 1. Kommunestyret tek saka til orientering med ei samla kostnadsramme for tiltaket på kr I tråd med K sak 85/09 og K sak 51/10 er det løyvd fylgjande finasiering: bruk av lån 2,3 millionar, bruk av ubuden kapitalfond 2,2 millionar og tilskott frå private Overforbruk på kr , samt dekning av moms på kr , og redusert privat tilskot på kr ,- vert finansiert ved bruk av lån, til saman kr ,-. 10

11 27/12 Berkening av tomtepris - Svøo III 2 Formannskapet /12 3 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 30/12 1. Dei totale kostnadene kommunen har i samband med utvikling av Svøo III, berekna til kr , vert lagt til grunn for berekning av tomtepris. 2. Basert på framlagte berekningar og føringar gitt i F-sak 17/12 fastsett kommunestyret fylgjande tomtepris (grunnkjøpspris + anleggtilskot) på Svøo III: a. Grunnkjøpspris i. Tomt 1-26, 28-31: 138 kr/kvm ii. Tomt 27: 132 kr/kvm b. Anleggstilskot i. Tomt 1-3, 10 og 13: kr/tomt ii. Tomt 4-9,11-12,14-26 og 28-31: kr/tomt iii. Tomt 27: kr/tomt Elin Tangen som stiller som vara for Martin Lindal har jobba med saka administrativt i kommunen, og er dermed inhabil i saka. Elin Tangen trer ut av møtet. Nytt framlegg, punkt 2 b: Anleggstilskot på tomt 27 vert redusert med kr som vert fordelt med kr i tillegg på kvar eining i Svøo 3. Fordelinga vert då slik: - Tomt: og 13 kr /tomt - Tomt: 4-9, 11-12, og kr /tomt 11

12 - Tomt: 27: kr /tomt, eller avklart gjennom utbyggingsavtale knytt til detaljregulering for tomta. med nytt punkt 2 b. 1. Dei totale kostnadene kommunen har i samband med utvikling av Svøo III, berekna til kr , vert lagt til grunn for berekning av tomtepris. 2. Basert på framlagte berekningar og føringar gitt i F-sak 17/12 fastsett kommunestyret fylgjande tomtepris (grunnkjøpspris + anleggtilskot) på Svøo III: a. Grunnkjøpspris i. Tomt 1-26, 28-31: 138 kr/kvm ii. Tomt 27: 132 kr/kvm b. Anleggstilskot på tomt 27 vert redusert med kr som vert fordelt med kr i tillegg på kvar eining i Svøo 3. Fordelinga vert då slik: - Tomt: og 13 kr /tomt - Tomt: 4-9, 11-12, og kr /tomt - Tomt: 27: kr /tomt, eller avklart gjennom utbyggingsavtale knytt til detaljregulering for tomta. 12

13 28/12 Sluttrapport prosjekt Rehabilitering av ledningsnett Formannskapet /12 2 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 33/12 1. Kommunestyret tek saka til orientering 2. Restløyving, stor kr , vert overført til investeringsfond 1. Kommunestyret tek saka til orientering 2. Restløyving, stor kr , vert overført til investeringsfond 13

14 29/12 Prosjektavslutning prosjekt bustadtomter Tuv II 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 29/12 Omforeint forslag: 1. Kommunestyret tek saka til orientering og godkjenner ei samla kostnadsramme på kr Finansiering av tiltaket vert gjort ved hjelp av lån på kr ,- jfr. K-sak 46/10 3. Overforbruk på kr ,- vert finansiert ved lån 4. Inntekter frå sal av tomter på kr ,- vert overført kapitalfond 1. Kommunestyret tek saka til orientering med ei samla kostnadsramme på kr Finansiering av tiltaket vert gjort ved hjelp av lån på kr ,- jfr. K-sak 46/10 3. Overforbruk på kr ,- vert finansiert ved lån 4. Inntekter frå sal av tomter på kr ,- vert overført kapitalfond 1. Kommunestyret tek saka til orientering med ei samla kostnadsramme på kr Finansiering av tiltaket vert gjort ved hjelp av lån på kr ,- jfr. K-sak 46/10 3. Overforbruk på kr ,- vert finansiert ved lån 4. Inntekter frå sal av tomter på kr ,- vert overført kapitalfond 14

15 30/12 Etablering av infrastruktur Svøo industriområde - prosjektavslutning, prosjekt Formannskapet /12 2 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 31/12 1. Kommunestyret tek saka til orientering 2. Finansiering, stor kr vert gjort i samsvar med vedtak i K-sak 89/10 3. Meirforbruket, stort kr , vert finansiering ved bruk av lån 1. Kommunestyret tek saka til orientering 2. Finansiering, stor kr vert gjort i samsvar med vedtak i K-sak 89/10 3. Meirforbruket, stort kr , vert finansiering ved bruk av lån 15

16 31/12 Vasslekkasje Ulsåk - prosjektavslutning - prosjekt Formannskapet /12 2 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 32/12 1. Kommunestyret tek saka til orientering 2. Restløyving, stor kr , vert avsett på ubundne investeringsfond 1. Kommunestyret tek saka til orientering 2. Restløyving, stor kr , vert avsett på ubundne investeringsfond 16

17 32/12 Prosjektavslutning - Utførte tiltak i samsvar med trafikktryggleiksplan Formannskapet /12 2 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 35/12 1. Kommunestyret tek saka til orientering 2. Utgifter påløpt i investeringsregnskapet vert finansiert slik: Bruk av ubundne kapitalfond: Bruk av bundne fond: Andre statstilskot: Kommunestyret tek saka til orientering 2. Utgifter påløpt i investeringsregnskapet vert finansiert slik: Bruk av ubundne kapitalfond: Bruk av bundne fond: Andre statstilskot:

18 33/12 Festeavgift for gravplass 1 Kommunestyret /12 Rådmannen si innstilling: Kommunestyret vedtek å auke festeavgifta på gravplassen frå 100 kroner til 150 kroner pr. år. Kommunestyret vedtek å auke festeavgifta på gravplassen frå 100 kroner til 150 kroner pr. år. 18

19 34/12 Retnigsliner for ENØK- tiltak - Revidering 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 18/12 Framlegg frå Jan Egil Halbjørhus (H): Auke tilskotet i punkt G, vatn til vatn varmepumpe, til kr med tillegget frå Jan Egil Halbjørhus. Formannskapet i Hemsedal vedtar dei nye endringane med tillegg i punkt G, der tilskotet til varmepumpe vatn til vatn aukas til kr Kommunestyret i Hemsedal vedtar dei nye endringane med tillegg i punkt G, der tilskotet til varmepumpe vatn til vatn aukas til kr

20 35/12 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BUSTADTOMTER I KOMMUNALE BUSTADFELT OG ENKELTTOMTER 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 16/12. Hemsedal Formannskap rår kommunestyret til å vedta framlegg til nye retningslinjer for tildeling av bustadtomter i kommunale bustadfelt og enkelttomter. Reglar for tildeling av bustadtomter i kommunale bustadfelt og enkelttomter. 1. KUNNGJERING 1. Bustadtomter for salg skal kunngjerast ledige i dagspressa, på heimesida vår og i Kommuneposten 2. Før kunngjering skal saka leggjast fram for formannskap som kan bestemme: - at verksemder / institusjonar kan få bestemte kvoter av tomter innanfor kvart enkelt felt - at eit bestemt antal tomter kan reserverast til spesielle formål 3. I kunngjeringa skal det fastsettast bestemt frist for innlevering av søknad på bustadtomt 2. SØKNAD 1. Søknad på bustadtomt skal skrivast på fastsett skjema 2. Ektefeller, sambuarar eller andre som aktar å bu saman kan berre levere ein søknad 3. Firma som søkjer på vegne av tilsette, må oppgje namn på desse. Om dette ikkje er mogeleg, må det grunngjevast i søknaden. 20

21 4. Ved sal av 2- eller fleirmannsbustadar kan entreprenører likestilles med kjøparar beskrive i pkt. 2.2 på vilkår om at reglane i høve til buplikt etter konsesjonslova vert følgt opp. 5. På søknadsskjema kan søkjar sette opp 3 ynskjer i prioritert rekkjefølge 3. FORDELING 1. Etter at søknadsfristen har gått ut, tek formannskapet ut kjøparane til tomtene. Dei har rett til å forkaste søknader som ikkje oppfyller krava etter punkt 3.2 Dersom kjøpartalet overskrid tomtetalet, eller det er fleire som har søkt på same tomta, tek formannskapet tomtekjøparane ut ved loddtrekning. 2. Søkjarar som har einebustad eller byggjetomt i Hemsedal kommune skal haldast utanfor når antal søkjarar overstig antal ledige tomter. Dette unntaket gjeld likevel ikkje dersom vedkommande kan dokumentere at dei skal selje einebustad/ byggjetomt som lekk i å finansiere tomtekjøp. 3. Dersom det melder seg fleire søkjarar til ei bestemt tomt, vert tildelinga føreteke ved loddtrekning. 4. Kjøparar av tomter som er reserverte til bedrifter/institusjoner eller spesielle formål etter punkt 1.2, vert utpeika av formannskapet. 5. KJØPEVILKÅR 1. Tomta skal betalast kontant mot skøyte. 2. Kjøpesummen for tomtene vert indeksregulert pr 1. januar kvart år i tråd med konsumprisindeksen, med utgangspunkt i indeksen pr 15. oktober. 3. Tomtekjøparane må ha sett i gang byggjearbeidet innan 2 år etter overskøytinga. Byggjeløyve fell bort dersom arbeidet vert innstilt i lengre tid enn 3 år etter at løyve er gjeve. Det vert vidare forutsett at byggjearbeidet vert ferdigstilt i tråd med Plan og bygningslova sine krav til ferdigstilling. 4. Dersom tomta ikkje er teke i bruk som bustad før 5 år etter underskrive skøyte, plikter kjøparen, dersom kommunen krev det, å skøyte ho attende til kommunen for same pris jfr. pkt. 5.1 og utan omkostningar (dok.avgift, tinglysningsgebyr etc.) for kommunen. I slike høve skal tomtekjøparen betale eit betalingsgebyr tilsvarande 1% av kjøpesummen til kommunen. Kjøparen har rett til å få attendebetalt tilkoblingsavgifter for vatn, kloakk og oppmålingsgebyr. 5. Dersom tomtekjøpar ynskjer å overdra tomta til andre innan byggjefristen på 2 år, skal kommunen ha forkjøpsrett. 21

22 Hemsedal Kommunestyre vedtar framlegg til nye retningslinjer for tildeling av bustadtomter i kommunale bustadfelt og enkelttomter. Reglar for tildeling av bustadtomter i kommunale bustadfelt og enkelttomter. 1. KUNNGJERING 4. Bustadtomter for salg skal kunngjerast ledige i dagspressa, på heimesida vår og i Kommuneposten 5. Før kunngjering skal saka leggjast fram for formannskap som kan bestemme: - at verksemder / institusjonar kan få bestemte kvoter av tomter innanfor kvart enkelt felt - at eit bestemt antal tomter kan reserverast til spesielle formål 6. I kunngjeringa skal det fastsettast bestemt frist for innlevering av søknad på bustadtomt 2. SØKNAD 6. Søknad på bustadtomt skal skrivast på fastsett skjema 7. Ektefeller, sambuarar eller andre som aktar å bu saman kan berre levere ein søknad 8. Firma som søkjer på vegne av tilsette, må oppgje namn på desse. Om dette ikkje er mogeleg, må det grunngjevast i søknaden. 9. Ved sal av 2- eller fleirmannsbustadar kan entreprenører likestilles med kjøparar beskrive i pkt. 2.2 på vilkår om at reglane i høve til buplikt etter konsesjonslova vert følgt opp. 10. På søknadsskjema kan søkjar sette opp 3 ynskjer i prioritert rekkjefølge 3. FORDELING 5. Etter at søknadsfristen har gått ut, tek formannskapet ut kjøparane til tomtene. Dei har rett til å forkaste søknader som ikkje oppfyller krava etter punkt

23 Dersom kjøpartalet overskrid tomtetalet, eller det er fleire som har søkt på same tomta, tek formannskapet tomtekjøparane ut ved loddtrekning. 6. Søkjarar som har einebustad eller byggjetomt i Hemsedal kommune skal haldast utanfor når antal søkjarar overstig antal ledige tomter. Dette unntaket gjeld likevel ikkje dersom vedkommande kan dokumentere at dei skal selje einebustad/ byggjetomt som lekk i å finansiere tomtekjøp. 7. Dersom det melder seg fleire søkjarar til ei bestemt tomt, vert tildelinga føreteke ved loddtrekning. 8. Kjøparar av tomter som er reserverte til bedrifter/institusjoner eller spesielle formål etter punkt 1.2, vert utpeika av formannskapet. 5. KJØPEVILKÅR 6. Tomta skal betalast kontant mot skøyte. 7. Kjøpesummen for tomtene vert indeksregulert pr 1. januar kvart år i tråd med konsumprisindeksen, med utgangspunkt i indeksen pr 15. oktober. 8. Tomtekjøparane må ha sett i gang byggjearbeidet innan 2 år etter overskøytinga. Byggjeløyve fell bort dersom arbeidet vert innstilt i lengre tid enn 3 år etter at løyve er gjeve. Det vert vidare forutsett at byggjearbeidet vert ferdigstilt i tråd med Plan og bygningslova sine krav til ferdigstilling. 9. Dersom tomta ikkje er teke i bruk som bustad før 5 år etter underskrive skøyte, plikter kjøparen, dersom kommunen krev det, å skøyte ho attende til kommunen for same pris jfr. pkt. 5.1 og utan omkostningar (dok.avgift, tinglysningsgebyr etc.) for kommunen. I slike høve skal tomtekjøparen betale eit betalingsgebyr tilsvarande 1% av kjøpesummen til kommunen. Kjøparen har rett til å få attendebetalt tilkoblingsavgifter for vatn, kloakk og oppmålingsgebyr. 10. Dersom tomtekjøpar ynskjer å overdra tomta til andre innan byggjefristen på 2 år, skal kommunen ha forkjøpsrett. 23

Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret

Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 03.04.2008 Sted: Kultursalen Fra kl/til kl: 19.00 22.50 Behandla saker: 10/08-19/08 Tilstades: Funksjon Ordførar Varaordførar Vara kstyret Navn Oddvar

Detaljer

Kl. 09.00 same dag er det møte i styringsgruppa for strategisk næringsplan.

Kl. 09.00 same dag er det møte i styringsgruppa for strategisk næringsplan. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 14.05.2013 kl. 12:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03162 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (KrF), Odd Holde (H) og Tor Grøthe (FrP),

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (KrF), Odd Holde (H) og Tor Grøthe (FrP), MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 12.02.2013 kl. 9:00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03162 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten

Detaljer

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån.

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån. Retningslinjer for kommunale kraft- og næringsfond. Retningslinjene vart vedtek av Kommunestyret i K-sak 29/08. Retningslinjene er basert på Vedtekter for Kraftfondet, endeleg stadfesta av Fylkesmannen

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

MØTEBOK - TITTELBLAD - KOMMUNESTYRET

MØTEBOK - TITTELBLAD - KOMMUNESTYRET MØTEBOK - TITTELBLAD - KOMMUNESTYRET Møtestad: Møtedato: Frå kl.: Til kl.: TINGSALEN 3. MARS 2011 1300 1645 Møteleiar: Ordførar Olav Lunden Møteinnkalling: (kunngjering): Sendt medlemer og varamedlemer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Per Inge Olsen 14/467 Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Opptak av startlån og søknad om boligtilskot

Detaljer

Retningsliner for næringsfondet. Gol kommune. Endra i samsvar med vedtak i K-sak 0055/00 den 21.11.00

Retningsliner for næringsfondet. Gol kommune. Endra i samsvar med vedtak i K-sak 0055/00 den 21.11.00 Retningsliner for næringsfondet i Gol kommune Endra i samsvar med vedtak i K-sak 0055/00 den 21.11.00 RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE 1 Kraftfond Heimel, kapital og avkastning Alle konsesjonsavgifter,

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09

Saksprotokoll. Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09 Saksprotokoll Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09 Tittel: :: Luster kommune - Budsjett 2010, økonomiplan 2010-13 og planleggingsprogram 2010-13 Arkivsak: 09/1968 Behandling: Endringsframlegg frå AP v/anders

Detaljer

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 Investeringsprogram Tabell under viser berre dei prosjekt som er vedtekne i økonomiplanperioden 2013-2016. B. Finansiering av investeringar Lån Kommunen

Detaljer

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. 1 Kraftfond Heimel, kapital og avkasting. Alle konsesjonsavgifter, renter og anna avkasting skal bli tatt til inntekt for kraftfond og må disponerast i samsvar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 13.10-16.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

Balestrand kommune. Framlegg av 27.01.2014

Balestrand kommune. Framlegg av 27.01.2014 Balestrand kommune 1 Framlegg av 27.01.2014 INNHALD Generelt om økonomireglementet... 4 Bakgrunn... 4 Føremål... 4 Ajourhald... 4 Andre vedtekne dokument... 4 Plan- og økonomisystem... 4 Årsbudsjett og

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINER FOR BARNEHAGESEKTOREN I FJELL KOMMUNE GJELDANDE FRÅ 01.08.2011

LOKALE RETNINGSLINER FOR BARNEHAGESEKTOREN I FJELL KOMMUNE GJELDANDE FRÅ 01.08.2011 LOKALE RETNINGSLINER FOR BARNEHAGESEKTOREN I FJELL KOMMUNE GJELDANDE FRÅ 01.08.2011 A. Lokale retningsliner til Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlege tilskot til ikkje-kommunale

Detaljer

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken HB 7.B.4 (N) Mars 2014 Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken 1 Formål Barnehagelån skal medverke til å dekkje behovet for gode barnehagar. Barnehagelånet skal fremje kvalitet i det fysiske

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS

SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS Heimel: LOV 1999-01-29 nr 06: Lov om interkommunale selskaper I medhald av 4, er folketalet pr. 01.01.2008 oppgitt av SSB lagt inn 22.februar 2008(publiseringsdato)

Detaljer

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14 Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14 Utgangspunktet for sakshandsaming av næringssaker som gjeld finansiering i Luster kommune er «Vedtektene

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-04 Tid: 27. mai 2014 kl. 15.00 17.00 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Gro Starheimsæter Kari Sigrun Lysne Hallvard

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13 Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13 Utgangspunktet for sakshandsaming av næringssaker som gjeld finansiering i Luster kommune

Detaljer