for Regnskap 2013 MENTAL HELSE, Buskerud MENTAL HELSE. Buskerud Side 1 Side lnnhold:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "for Regnskap 2013 MENTAL HELSE, Buskerud MENTAL HELSE. Buskerud 31.12.2013 Side 1 Side lnnhold:"

Transkript

1 MENTAL HELSE. Buskerud Regnskap 2013 for MENTAL HELSE, Buskerud lnnhold: Kort regnskapsrappod med kurve Resultat Balanse Noter til regnskapet Side Side 1

2 MENTAL HELS E. Buskerud Kort reg nskapsrappo rl 2013 RESULTAT Salgs- og driftsinntekt Lønnskostnad Annen driftskostnad Finansielle poster Samlet resultat (Underskudd) Res , , ,27 349, ,82 Bud Res , , ,23 561, ,85 BALANSE Eiendeler Bal ,83 Bal ,75 Egenkapital og gjeld , ,75-350' 300' 25o', 200' 1 50' 100' 50' 0-50' -1 00' -150' Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Res-2013 Bud-2013 Res-2012 Side 2

3 MENTAL HELSE Buskerud RESULTAT Note Res-2012 Bud-2013 Res-2013 SALGS. OG DRIFTSINNTEKT Egenandel Kurs/seminarer Tilskudd Velferdsmidler/tiltak M Kontigentandel VO - Funkis tilskudd Andre inntekter/ tilskudd Salgsinntekt, unntatt avgift Off. tilskudd Helse Sør RHF Off. tilskudd Helse Sør/øst Regio Regionssamarbeide Grasrotandel Norsk TiPPing Verdensdagen MVA kompensasjon Mottatt gaver Leieinntekter SUM SALGS. OG DRIFTSINNTEKT , , , , ,54-16, , , , ,50-2,522, ' , , ,38- LøNNSKOSTNAD H onorarer/tapt a rbeidsfortjeneste Gaver SUM LøNNSKOSTNAD , , , ,00 ANNEN DRIFTSKOSTNAD Husleie Lys, varme Renhold Leie kopimaskin Service kopi/print lnventar Rekvisita Revisjonshonorarer Reg nskapsføri ngshonora rer Datadrift ekstern konsulenttjeneste POål kostnad velferd tilbakebet.a Blomster o.l, Kontorrekvisita Konto rm aski ner/data/utstyr Kontorm ø bler/l nventa r Trykksak/Tidskrift / Kurshefter/K Møter, kurs, likemannsarb. Styrets/ AU møteugtifter Kurs/sem i narer/konferanser Ungdomsarbeide Landsmøte Velferds og trivselstiltak Regionssamarbeide Sør I øsl Studiearbeide Brukermedvirkning /Likemannsarbei Telefon og telefax Porto Bilgodtgjørelse, (km) Bompenger/Parkering Reisekostnad, mot kvittering Diettkostnad, ikke oppgavepliktig Annonser , , , , ,00 3,837, , , , ,00-977, ,75 344,38 158,00 945, , , ,00 112,629, , ,50 8,924, , , s , , , ,00 5,25 453, , , , , , ,00 62, , , , ,7s 2.484, ,58 696,00 265,13 Side 3

4 MENTAL HELSE Buskerud RESULTAT 2OI 3 Note Res-2012 Bud-2013 Res-2013 Ko nti g e nte r/a rsavg ifte r At Lokaltag Kongsberg Lokallag Røyken og Hurum Lokallag Ringerike og Hole Lokallag Øvre Eiker Lokallag Drammen Lokallag Nedre Eiker Lokallag Sigdal Lokallag Lier Lokallag Nore og Uvdal Lokallag Mental Helse Modum Lokallag Bank- og kortgebyr Øreavrunding Avsatt overskudd regionssamarbeid Tilbakeført tidligere avsatt mvak Opprydning levereskontro Tap på fordringer SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD KOSTNADER 7.623, , , , ,0O 3.277, , , , , ,O , , , ,20 3,365, , , , , , , ,00 359, ,00 6,00 3,44 589, ,O , ,23 FINANSIELLE POSTER Renteinntekter Rentekostnader/P u rregebyr SUM FINANS ELLE POSTER 2.629, ,53-697, ,80 349,80 561,00-561,00- RESULTAT (Underskudd) , ,85 Side 4

5 MENTAL HELSE Buskerud BALANSE 2013 Nofe EIENDELER Kundefordringer Bank Foreningskonto 2291' Bank Depositiumkonto I Bank Regionssamarbe dt ' SUM EIENDELER , , , , ,O , , , ,75 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Leverandørgjeld Gjeld lokallag kontigent 2013 Gjeld regionssamarbeid neste år SUM EGENKAPITAL OG GJELD , , ,O , , , , , ,75- CLunc.. ['') e^-tô U\q'Q"\ A ina Rt16g.tSüt'et..l Nssr te Þse l\ I l.0p /u,/o r{lud Tr erìo ka-sscres f t'^,.lrhc"nsc'd' Aßî{E otf,ahjé,et.) eþrc-cwne.dhrvn, "->tr^'l( W-^^*.J^^.J t/ete-ter Re toðse.r e$evrø.l$o n" ì,-na (,6-lr,nnYLLlc \psue Êea egçortugu.k *5eÞ.tela- Side 5

6 NOTER 2013 MENTAL HELSE, Buskerud Note I - Generelt Arsregnsakpet er satt opp etter regnskapsprinsippet som i flor. Dvs at inntekter er medtatt når de er opptjent, og kostnader er medtatt når de er påløpt. Note 2 - Eqenkapital Egenkapital tor 2013 utgjør Kr ,75 Note 3 - Honorarer/Tapt arbeidsfortieneste Aina Rugelsjøen Kr 2000,- Ragnhild Tveito Kr 2000,- lrene Eggar Grønnevik Kr 2000,- Wenche Steentrup Kr 3000,- Note 4 - Husleie Leie av Lokaler Kr ,50 Lys Varme Kr 2.883,76 Renhold Kr 12j78,60 Sum total leieforhold kr ,86 Note 5 - Kurs/seniinarer/konferanser Avik i henhold regnskapbudsjett utgjør kr ,- Styret vil vurdere nærmere deltagelse på eksterne kurs og andre tilbud som kan begrense kostnadene. Note 6 - Arsresultat Viser et underskudd pâ kr ,85 Matrix Økonomisystem Side 6

7 BDO Te[ Fax Kniveveien Drammen Tit årsmøtet i Mental Helse Buskerud REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for foreningen Mental Hetse Buskerud som viser et underskudd på kr ,85. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne dato, og en beskrivelse av vesentlige anvendte i'egnskapsprinsippei' og andre noteoppl'ysninger. Styret onsvor for ãrsregnskopet Styret er ansvartig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med regnskapsprinsippet som beskrevet under regnskapsprinsipper, og for slik intern kontrotl som styret finner nødvendig for å mutiggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke innehotder vesenttig feitinformasjon, verken som følge av misligheter eller feit. Rewsors oppgover og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med [ov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder lnternational Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi ettertever etiske krav og ptantegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feitinformasjon. En revisjon innebærer utføretse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opptysningene i årsregnskapet. De vatgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter etter fei[. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn tii den interne kontrollen som er retevant for foreningens utarbeidelse av et årsregnskap. Formåtet er å utforme revisjonshandtinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foreningens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige, samt en vurdering av den samtede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekketig og hensiktsmessig som grunntag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening gir årsregnskapet uttrykk for foreningens finansiette stitting og for resuttatene i regnskapsåret i samsvar med regnskapsprinsippet som er beskrevet under regnskapsprinsipper. Drammen, 19. februar 2014 Statsautorisert revisor BDO AS, et norsk aksjesetskap, er dettaker i BDO lnternational Limited, et engetsk setskap med begrenset ansvar, og er en del av det ìnternasjonate nettverket BDO, som består av uavhengige selskaper i de enkette tand. Foretaksregisteret: NO ó50 MVA.

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

Godkjenning av rekneskap for 2012

Godkjenning av rekneskap for 2012 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside: http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2013 SAK 3, FORBEREDT AV

Detaljer

A4 2038118805 A7 4238118805 A6 1827118805 A5 2078t18805 A1 3277118805 A3 2344118805 3003/1 8805 GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET.

A4 2038118805 A7 4238118805 A6 1827118805 A5 2078t18805 A1 3277118805 A3 2344118805 3003/1 8805 GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET. Side 2 584'l Sjølyststranda Garasjesameie Siden forrige ordinære same ermøte har sameiets tillitsvalgte væd følgende: STYRET Leder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Reidar Knudsen

Detaljer

Compello Software AS. Arsberetning 2010

Compello Software AS. Arsberetning 2010 Compello Software AS Arsberetning 2010 Virksomhetens art og beliggenhet Compello Software AS utvikler standard programvare for automatisering og effektivisering av administrative prosesser. Selskapet lanserte

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 27/15 REGNSKAP 2014

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 27/15 REGNSKAP 2014 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 11.06.2015 Tid: Fortløpende etter NFO Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 19.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammerborg torg 1. Til behandling foreligger:

Detaljer

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013 ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013 Innovasjon Norge Noter til årsregnskapet 2013 SELSKAPSINFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Selskapsinformasjon Innovasjon Norge er et særlovsselskap med formål

Detaljer

Til beboerne i Konglerudtoppen BS

Til beboerne i Konglerudtoppen BS 1 Konglerudtoppen Bs Til beboerne i Konglerudtoppen BS Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Innholdsfortegnelse 1.1 Årsberetning 2011 Utdanningsforbundet konsern s. 1 1.2 Revisjon, årsregnskap konsern og organisasjonsdrift

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Ka sse re r. Styret. Styret har i 2013 bestått av følgende medlemmer. Ledet. Bjørn Mathiesen. Nestleder. Ivar Tansem. Hege Eide. Sekretær.

Ka sse re r. Styret. Styret har i 2013 bestått av følgende medlemmer. Ledet. Bjørn Mathiesen. Nestleder. Ivar Tansem. Hege Eide. Sekretær. \ Nestleder Ivar Tansem Ledet Bjørn Mathiesen Styret har i 2013 bestått av følgende medlemmer innmeldt i foreningen. Det er avholdt 10 styremøter, 2 møter med skyttertaget og 1 møte med skogeierforeningen.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie 1 Herslebsgate 9-11 Sameie Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ

Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ M r /, r I I Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ ~1~~~1 INIMMIIMMININIMMI~~~1~111 111~1~~~INININIIII~M~I~M~01BMMINI~MNIOM Postadresse : Besøksadresse : Telefon og fax : Org.nr. pb 1095, 8001 Bodø

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til arsmete i Sendre Krakerey Vann- og Avlepslag SA.

Innkalling til arsmete i Sendre Krakerey Vann- og Avlepslag SA. SKVA Innkalling til arsmete i Sendre Krakerey Vann- og Avlepslag SA. Det innkalles til arsmote for 2014 i SKVA SA, 10rdag 27. juni 2015, kl. 1100. M0tet firmer sted pa Speiderhuset, Speider veien 7, Fredrikstad.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag

Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side

INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNHOLDSFORTEGNELSE Side Studentsamskipnaden i Oppland 2011... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap 2011... 7 Balanse pr 31.12.2011... 8 Kontantstrømanalyse... 10 Noter til regnskapet... 11 Femårsoversikt

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 1 AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål 2009

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer