-Årsberetning. -noter -Revisjonsberetning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "-Årsberetning. -noter -Revisjonsberetning"

Transkript

1 Brunstad Kristelige Menighet Drammen 213 Organisasjonsnummer r2t -Årsberetning -Ärsregnskap -resultafiegnskap -balanse -noter -Revisjonsberetning

2 Brunstad Kristelige Menighet Drammen ÅnsnpnnrNlNc 2ot3 Virksomhetens art og hvor den drives Virksomheten har som formål å fremme kontakt mellom alle menighetens medlemmer i en kristen and og tro og gjennom aktiviteter av forskjellig art. Foreningens forsamlingslokale er lokalisert i Drammen kommune. Fortsatt drift Årsregnskapet for 213 for Brunstad Kristelige Menighet Drammen er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som betydning ved bedømmelsen av foreningen. Utvikling, resultat og stilling Etter styrets oppfatning gir arsregnskapet med tilhørende noter et rettvisende bilde av resultatet for 213 og stillingen pr. 3 1.I2.2I3. En del av aktivitetene som i212 har vært organisert i underavdelinger i foreningen og som har inngått i det totale regnskapet til BKM Drammen, har blitt lagt ned i213. Noen av disse aktivitetene er fra2i3 organisert i egne foreninger og inngar ikke i årsregnskapet til BKM Drammen. Skattemessige forhold Brunstad Kristelige Menighet Drammen er etablen som en allmennyftig forening og er i henhold til skattelovens $ 2-32 ikke skattepliktig for sin hovedvirksomhet. Brunstad Kristelige Menighet Drammen er også fritatt for arveavgift pà aw og gave i henhold til arveavgiftslovens $ 4 og $ 46, samt er omfattet av skattelovens $ 6-5 gaver til visse fr ivillige organisasjoner. Arbeidsmiljø Det er kun ansatte i virksomheten relatert til åpen barnehage. Hele virksomheten for øwig er basert på frivillig og ulønnet arbeid. Styret anser arbeidsmiljøet i virksomheten som bra og følger gjeldende bestemmelser for helse, miljø og sikkerhet. Medarbeidere og ledere i virksomheten har ikke vært utsatt for ulykker eller skader i forbindelse med utførelse av virksomheten.

3 Likestilling Styret består av 3 menn og 2 kvinner. Styret har fokus på likestilling ved tildeling av vetv og oppgaver i organisasjonen. Ytre miljø Etter styrets oppfatning er det ikke forhold ved virksomheten som kan medføre negativ påvirkning på det ylre mlljø. Fremtidig utvikling Etter styrets oppfatning har Brunstad Kristelige Menighet Drammen en god utvikling i henhold til nedfelte vedtekter og foreningens formåi, Styret vil i tiden som kommer sammen med medlemmer legge til rette for at denne virksomheten kan utvikles videre på en sunn og positiv måte. Drammen den,74 mai2l4 Ove August Reiersrud styrets leder I Sigurd Lhl,// k,fllnou Hilde Karine Johansen styremedlem I Elise styremedlem Vidar

4 Resultatregnskap Brunstad Kristelige Menighet Drammen DRIFTSII\NTEKTEROG DRIFTSKOSTNADER Note DRIFTSINNTEKTER Drift sinntekter BKM Drammen Gaver Oflentlig tilskudd Leieinntekter And e inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Vareforbruk Lønnskostnad Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Gaver SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT F'INAI\SI INTEKTER OG.KOSTNADER Renteinntekt fra selskap i sarrme konsern Renteinntekter Andre finansinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader RESULTAT AV FINANSPOSTER r t r7s 43',' I4L I ó t t I s s s t Ånnrs overskudi) 8 r OVERFøRINGER Ov erført til annen egenkapital L Brunstad Kristcligc I)r mmc Sidc

5 Balanse Brunstad Kristelige Menighet l)rammen EIENDELER Note 213 2t2 AI\LEGGSMIDLER Varige driftsmidler Bygninger Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lfutil foretak i samme konsem Andre langsiktige fordringer SUM AIITLEGGSMIDLER OMLøPSMIDLER Varer Varebeholdning Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l. SUM OMLøPSMIDLER SUM EIEI\DELER sst 62 I t I tt 44r s ,3 ó 4s5 4t r Brunct d Kristclige Mcnighct Drrmmen Side 4

6 Balanse Brunstad Kristelige Menighet l)rammen EGENKAPITAL OG GJELD Note EGENKAPITAL Egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELI) Langsiktig gjeld Langsiktig gield Gj eld til kredittinstitusj oner Sum langsiktig gield Kortsiktig gield Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld SUM GJELI) SUM EGENKAPITAL OG GJELI) s s s t s ( Styrets leder Drammen, Styret i Brunstad Kristelige Menighet Drammen Karine J styremedlem Schøll styremedlem Brunst d I)rammen Side

7 Brunstad Kristelige Menighet Drammen Noter til regnskapet 213 Note I Regnskapsprinsipper,Ärsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring av gaver skjer på gavetidspunktet, altså nar råderetten til gaven er overført foreningen, eller når gavebeløpet er innbetalt på bank. Inntektsføring av leieinntekter og driiftsinntekter ellers skjer når de er opptjent. Skatt Brunstad Kristelige Menighet Drammen er etablert som en allmennyttig forening og er i henhold til skattelovens $ 2-32 ikke skattepliktig for sin hovedvirksomhet. Klassifïsering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbartbeløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering for de enkelte fordringene. Varer Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi etter FlFO-prinsippet. Aksjer i datterselskap Investering i datterselskap er vurdert etter kostmetoden - det er nedskrevet for usikkerhet-jmfr note a J. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt. 6

8 Brunstad Kristelige Menighet Drammen Noter til regnskapet 213 Note 2 Varige driftsmidler Bygning Fredheim Drammen Eiendom Bolstad Gård Sande t s7 566 Bokført verdi 1.1 Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akk. avlnedskrivninger Balanseført verdi Totalt t rl Årets avskrivninger r Avskrivningssats Avskrivningsplan Økonomisk levetid Endring i avskrivningsplan t% lineær 1 år nei T% lineær 1 ar Nei Note 3 Investering i datterselskaper Aksjer i datterselskaper er oppført til historisk kost. Datterselskapets navn: Forretningskontor: Eier/stemmeandel Egenkapital pr Ä.rets resultat: Avsatt konsernbidrag Egenkapital pr Bokført verdi pr 1.1 Bokført verdi pr Avantum AS Drammen 1 % Konsernregnskap er ikke utarbeidet i medhold av regnskapslovens $3-2(4) I I Note 4 Bankinnskudd, kontanter o.l I posten inngår bundne bankinnskudd med følgende beløp: Sum Skyldig skattetrekk pr utg ørlrr Foreningen har oppbevart skattetrekksmidler i samsvar med reglene i skattebetalingsloven. 7

9 Brunstad Kristelige Menighet Drammen Noter til regnskapet 213 Note 5 Egenkapital Pr ,A ets resultat Sum Annen Sum egenkapital egenkapital s 949 I Note 6 Gjeld, pantstillelser og garantier m.v. Gjeld som forfaller til betaling senere enn fem år Gjeld som er sikret ved pant o.l.: Pantelån Sum Balanseført verdi av eiendeler som er stillet som sikkerhet for denne gietd: Bygninger, tomter Sum s s

10 Brunstad Kristelige Menighet Drammen Noter til regnskapet 213 Note 7 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgiørelserr lån til ansatte m.m. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall årsverk Ytelser til ledende personer Løwt Annen godtgjørelse Sum Lån ansatte Ansatte/tillitsvalgte t '5 r5 Daglig leder Styre OTP Foreningen er ikke pälagt å tegne lovpålagt tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Revisor Kostnadsført honorar til revisor i 213 utgjør kr eksl.mva. Revisjon Teknisk regnskapsbistand Andre tjenester Sum t Note 8 Kundefordringer Utestående kundefordringer til pålydende Avsatt latent tap Oppført i balansen t s 4r4 2222t Note 9 Andre Langsiktige fordringer Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapårets slutt: tt 44r 24st 9

11 BDO Ttf: Fax: Kniveveien 31 33ó Drammen TiI generatforsamtingen i Brunstad Kristelige Menighet Drammen Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Brunstad Kristetige Menighet Drammen, som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av batanse per 31. desember 213, resultatregnskap, for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets onsvor for örsregnskopet Styret er ansvartig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bitde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å mutiggjøre utarbeidetsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feitinformasjon, verken som følge av misligheter etler feit. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med [ov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder lnternationai Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi ettertever etiske krav og ptanlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke innehotder vesentlig feitinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handtinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opptysningene i årsregnskapet. De valgte handtingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skytdes mistigheter etler feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn tii den interne kontrolten som er relevant for foreningens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bitde. Formålet er å utforme revisjonshandtinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foreningens interne kontrott. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samtede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis titstrekketig og hensiktsmessig som grunntag for vår konklusjon. BDO 45, et norsk aksjesetskap, er dettaker i 8DO lnternationat Limited, et engetsk setskap med begrenset ansvat, og er en del av det internasjonate BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte tand. Foretaksregisteret: NO MVA

12 BDO Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bitde av den finansiette stittingen til Brunstad Kristetige Menighet Drammen per 31. desember 213, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regter og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om örsberetni ngen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opptysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentosjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrotthandtinger vi har funnet nødvendig i henhotd til internasjonai standard for attestasjonsoppdrag SAE 3 "Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon e[ler forenklet revisorkontroll av historisk finansietl informasjon", mener vi at ledelsen har oppfytt sin ptikt tit å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Drammen, 14. mai214 BDO AS ã Jq Tor J Statsautorisert revisor BD AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO lnternationat Limited, et engetsk setskap med BDO-nettverket, som består av uavhengige setskaper i de enkette tand Foretaksregisteret: NO begrenset ansvar, og er en del av det internasjonate MVA.

Compello Software AS. Arsberetning 2010

Compello Software AS. Arsberetning 2010 Compello Software AS Arsberetning 2010 Virksomhetens art og beliggenhet Compello Software AS utvikler standard programvare for automatisering og effektivisering av administrative prosesser. Selskapet lanserte

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Godkjenning av rekneskap for 2012

Godkjenning av rekneskap for 2012 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside: http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2013 SAK 3, FORBEREDT AV

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR LINJEBO BORETTSLAG AlL 2012

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR LINJEBO BORETTSLAG AlL 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR LINJEBO BORETTSLAG AlL 2012 Styret innkaller til ordinær generalforsamling for Linjebo Borettslag AlL. Generalforsamlingen vil bli avholdt onsdag 15. mai kl. 18.00

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013 ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013 Innovasjon Norge Noter til årsregnskapet 2013 SELSKAPSINFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Selskapsinformasjon Innovasjon Norge er et særlovsselskap med formål

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side

INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNHOLDSFORTEGNELSE Side Studentsamskipnaden i Oppland 2011... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap 2011... 7 Balanse pr 31.12.2011... 8 Kontantstrømanalyse... 10 Noter til regnskapet... 11 Femårsoversikt

Detaljer

Compello AS. Arsberetning 2011

Compello AS. Arsberetning 2011 Compello AS Arsberetning 2011 Virksomhetens art og tilholdssted Selskapets navn var tidligere Client Computing Europe AS. I 2011 ble Compello Software AS innfusjonert i selskapet. Samtidig skiftet selskapet

Detaljer

Årsregnskap. Norges Ishockeyforbund

Årsregnskap. Norges Ishockeyforbund Årsregnskap Norges Ishockeyforbund 2014 RESULTATREGNSKAP Noter 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 9 973 959 11 911 635 Tilskudd 2 13 189 850 13 451 217 Andre inntekter 3 10 835 476 10

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap Generalforsamling 11. juni 2012 Behandlet i styremøte 21. mai 2012 2011 2011 Årsmelding 2011 AL Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) med forretningskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

ÅnsnnRETNrNG 2011 HEIMDAL BOLIG AS

ÅnsnnRETNrNG 2011 HEIMDAL BOLIG AS Årsrapport 211 ÅnsnnRETNrNG 211 HEIMDAL BOLIG AS VIRKSOMHETENS ART OG ORGANISERING Forretningsvirksomheten består av erverv, utvikling, produksjon og salg av fast eiendom med hovedvekt på boliger, samt

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

2012 ÅRSRAPPORT BKM GRENLAND

2012 ÅRSRAPPORT BKM GRENLAND 2012 ÅRSRAPPORT BKM GRENLAND 4 6 7 8 10 11 14 22 24 26 2012 - et aktivt arbeidsår BKM Grenland ruster seg for fremtiden Styret for BKM Grenland Høydepunkter i Grenland, 2012 BKM Grenlands virksomhetsområder

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til generalforsamling i Songvaar Vekst AS onsdag 23. april 2014 kl. 9.00 i Søgne Rådhus. Saker til behandling: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Konstituering

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

Årsrapport for 2014 Netfonds Bank AS Org.nr: 976 546 180

Årsrapport for 2014 Netfonds Bank AS Org.nr: 976 546 180 Årsrapport for 2014 Netfonds Bank AS Org.nr: 976 546 180 side 1 side 2 Årsberetning 2014 Forretningsområder Netfonds Bank AS yter investeringstjenester gjennom et elektronisk system for selvbetjent handel

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011

Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011 1 Norges Bilbransjeforbund Dokumenter til generalforsamlingene i 2011 2 Innhold Dagsorden for generalforsamlingen i Forbundet 2 Dagsorden for generalforsamlingen i Servicekontoret 2 Årsberetning 2010 3

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer