Eierskapsmelding for Åmot kommune. 1. september 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eierskapsmelding for Åmot kommune. 1. september 2014"

Transkript

1 Eierskapsmelding for Åmot kommune 1. september 2014 Vedtatt av kommunestyret 15. oktober 2014

2 Forord Åmot kommune har i lang tid valgt å tilby kommunens innbyggere tradisjonelle kommunale tjenester utenfor den ordinære, kommunale forvaltningen. Dette gjelder blant annet innen idrettsformål, arbeidstrening (VTA) og avløps- og renovasjonsområdet. Gjennom foretaks- og selskapsorganisering som virkemiddel for utøvelse av tjenesteproduksjon kreves det at Åmot kommunes folkevalgte utøver kommunens eierskap og eierstyring innenfor de juridiske rammer som regulerer kommunale foretak, aksjeselskaper og interkommunale selskaper. Eierskapsmeldingen skal bidra til å sikre at Åmot kommune fremstår som en ryddig, tydelig og samfunnsansvarlig eier. Dette dokumentet er kommunens eierskapsmelding og er overordnet kommunens aktivitet overfor selskaper som kommunen er eier / medeier av. Eierskapsmeldingen ble vedtatt i kommunestyret første gang 13. juni Dette er første revisjon av opprinnelig eierskapsmelding. Rådmann 1. september 2014 Eierskapsmelding - Åmot kommune Side 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 - Eierstyring Innledning Utfordringer Selskapsformer Prinsipper for godt eierskap 6 2 Viktige prinsipper for Åmot kommune som eier Formelle organer i Åmot kommune Det skal være åpenhet knyttet til kommunens eierskap Utøvelse av eierskapet Eier stiller krav til selskapene. Styret er ansvarlig for strategier og resultater Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets egenart Valg av representanter Godtgjøring og forsikring Selskapskontroll Rådmannens forhold til selskapene 9 3 Viktige prinsipper for selskapene Selskapet skal være bevisst sitt samfunnsansvar Aktiv informasjon Forholdet mellom eierorgan og styre Økonomi Personalpolitikk Styret Generalforsamling / representantskap Valgkomité for styreutnevnelse Offentlighetsloven Lovgivning Rapportering 11 4 Kjøreregler / gjennomføring Forberedelse til møter i generalforsamling / representantskapsmøte / årsmøte Eiermøter Instruere Rapportering 13 Eierskapsmelding - Åmot kommune Side 3

4 4.5 Informasjonsutveksling mellom eier og selskapene Årlig oppfølging og vurdering av selskapene Kontaktperson Arkivering av dokumenter i eierorganet Offentlighetsloven 14 DEL 2 Opplysninger om hvert selskap Eidsiva Energi AS Tekstilvask Innlandet AS Åmot Engerdal Bilselskap AS Åmøtet Vekst AS ElverumRegionens Næringsutvikling AS Rena Fjernvarme AS Furutangen Aktivitetssenter AS Sør Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (SØIR) SØIR Husholdning AS SØIR Næring AS Labpartner IKS Hedmark Revisjon IKS Kommunekraft AS (via Landssamanslutninga av Vasskraftkommuner) Skramstadseter Grunneierlag Andre eierposter 26 Eierskapsmelding - Åmot kommune Side 4

5 DEL 1 - Eierstyring 1.1 Innledning Oppbygging av eierskapsmeldingen Eierskapsmeldingen består av to deler, der del I presenterer kommunens eierstyring og del II omtaler selskaper og samarbeid Åmot kommune eier eller er medeier i. Eierskapsmeldingen er generell og omfatter alle selskaper. Der det er nødvendig med mer spesifikt uttrykte krav til enkeltselskaper, gjøres dette gjennom vedtekter, eventuelt også gjennom selskapsavtale / aksjonæravtale / eieravtale. I tillegg kan det lages instruks. Det anbefales årlig gjennomgang av selskapene, der kommunestyret tar stilling til forhold som gjelder eierskapet. Vedlagt eierskapsmeldingen er en foretaksanalyse av hvert selskap som er hentet fra PureHelp for utdypende informasjon. Del I Eierstyring Del I beskriver Åmot kommunes overordnede eierstrategi, rammene for utøvelse av eierskap i ulike selskapsformer, felles prinsipper for godt eierskap, og regler og prosedyrer for politisk og administrativ utøvelse av eierskapet. Det første som har betydning for eierstyring er foretakets formål. En kan kategorisere eierskapet avhengig av hvilke formål kommunen har definert for foretaket. Dette er beskrevet i eget kapittel. Det andre forholdet som påvirker muligheten for å utøve eierskap er lovverket som regulerer eierstyring i de ulike selskapsformene. I eget kapittel omtales utøvelsen av eierstyring i ulike typer selskapsformer. Åmot kommune tar sikte på å utvikle en egen eierstrategi for alle selskaper kommunen deltar i. For noen av selskapene er det aktuelt å utvikle eierstrategi sammen med andre eiere, f eks for interkommunale selskaper. I del I av eierskapsmeldingen beskrives prinsipper for godt eierskap, med tanke på at disse kan anvendes og tillempes for hvert enkelt selskap. Som siste del av eierskapsmeldingen er det utarbeidet et regelverk og prosedyrer for kommunens utøvelse av eierskap. Det beskrives kjøreregler for politisk og administrativ utøvelse av eierstyring. Del II Om selskapene Del II er den selskapsspesifikke delen av eierskapsmeldingen. Det foretas en enkeltvis gjennomgang av selskaper og samarbeid kommunen deltar i. Oppdatering om selskapene må skje jevnlig etter at årsmelding og årsregnskap er avlagt. 1.2 Utfordringer Eierstrategien gir retningslinjer for hva kommunen ønsker med selskapene. Strategien legger grunnlag for tydeligere retningslinjer til selskapene, for eksempel i forhold til utforming av vedtektene og styrearbeid. Når kommunen etablerer et foretak eller selskap, alene eller sammen med andre, gjør kommunen det for å oppnå noe. Det kan handle om økonomisk utbytte og begrense forpliktelser (finansielt motivert) å posisjonere kommunen (politisk motivert) oppnå mer samfunns resultater (samfunnsøkonomisk motivert) styrke regionens muligheter og posisjon (regionalpolitisk posisjonering) finne fellesløsninger som bidrar til mer effektiv tjenesteproduksjon enn å yte tjenesten selv (motivert av effektivisering av tjenesteproduksjonen). Eierskapsmelding - Åmot kommune Side 5

6 1.3 Selskapsformer Valg av selskapsform hva bør vektlegges ved beslutning? Kommunen står i prinsippet fritt til selv å velge selskapsform i de tilfellene der selskapsdannelse er aktuelt. Før det avgjøres hvilken selskapsform som er den mest formålstjenlige i forhold til de motiver kommunen har lagt til grunn for selskapsdannelsen, må det gjøres en rekke avveininger. Vurderingen må gjøres med tanke på at selskapsformen står i forhold til de oppgaver og funksjoner selskapet er tenkt å utføre og hvilke rammebetingelser selskapet trenger. Det må også gjøres vurderinger i forhold til hvor sterk politisk styring som ønskes. Det legges til grunn at før selskapsformen velges, skal følgende forhold være vurdert: Muligheter for politisk styring Rolleavklaringer Kommunens ansvar, selskapets frihet Risikovurdering (blant annet risiko-, sårbarhets-, lønnsomhets- og konsekvensanalyse), økonomisk, markedsutsikter, miljø og samfunnssikkerhet, kvalitet og kvantitet av den kommunale tjenesten og forholdet til sluttbruker/innbyggerne Egenregi versus konkurranse Avklaring av hvilke lover og forskrifter som gjelder herunder forholdet til forvaltningslov/offentlighetslov, lov om offentlige anskaffelser Skatte- og avgiftsmessige forhold Vurdere innfordringsmuligheter (legalpant/formuesrettslig innfordring) Arbeidsgiverpolitikk Regnskapsføring / ressursbruk Nedenfor presenteres aktuelle selskapsformer: Kommunalt foretak Interkommunalt Aksjeselskap (AS) (KF) selskap (IKS) Eget rettssubjekt Nei Ja Ja Hvem kan eie Kommune Kommuner / IKS Ingen begrensning Eiers ansvar Fullt ansvarlig for foretaket Fullt ansvar i henhold til eierandel Kun for sin del av aksjekapitalen Operativt eierorgan Kommunestyret Representantskap Generalforsamling Styringsgrunnlag Vedtekter, kommunestyrevedtak Selskapsavtale. Vedtak i representantskapet Vedtekter og stiftelsesdokument. Generalforsamlingsvedtak Formell arbeidsgiver Kommunen Selskapet ved styret Selskapet ved styret 1.4 Prinsipper for godt eierskap Hensikten med å ha felles prinsipper for kommunens eierskap er å bidra til god forvaltning og utvikling av selskaper som kommunen er involvert i. Kommunens eierskap bør være forutsigbart og bevisst ift et eventuelt langsiktig perspektiv. Eierskapsmelding - Åmot kommune Side 6

7 2 Viktige prinsipper for Åmot kommune som eier 2.1 Formelle organer i Åmot kommune Kommunestyret delegerer til Formannskapet å utøve eierrollen overfor selskaper kommunen er eier/deleier i. Formannskapet representerer hele kommunens eierandel og gir en samlet stemme for hele eierandelen. Formannskap er generalforsamling for kommunens heleide aksjeselskap. Forholdet mellom formannskapet og kommunestyret. Alle store prinsipielle og politiske spørsmål skal forelegges kommunestyret til avgjørelse. Det påhviler formannskapet / ordfører å vurdere hva som er prinsipielle spørsmål. Selskaper som får kommunale tilskudd, har ikke gyldig budsjett før det er godkjent i kommunestyret(-ene). Følgende prinsipper legges generelt til grunn, men må tilpasses avhengig av eierandel: 2.2 Det skal være åpenhet knyttet til kommunens eierskap Meroffentlighet skal være et prinsipp Politisk behandling av årsmelding og utforming av overordnet eierstrategi skal foregå åpent Kommunestyret og offentligheten skal orienteres om saker av interesse Det skal være åpenhet rundt eierkommunenes valg av styremedlemmer Det skal være åpenhet rundt godtgjørelse til styret 2.3 Utøvelse av eierskapet Åmot kommune som eier skal fremme sine interesser og utøve sitt eierskap gjennom generalforsamling / representantskap / årsmøte (heretter kalt eierorganet). Styret kan, på egenhånd eller etter krav fra eiere, når som helst innkalle til ekstraordinære møter i eierorgan når spesielle saker ønskes avklart. Eierskapsmeldingen danner rammen for de fullmakter eierrepresentantene har i eierorganet. Det bør utarbeides avtale mellom eierne, der det er flere eiere. Åmot kommune skal ikke handle ut fra informasjon som ikke er kjent for alle eiere / aksjonærer. Åmot kommune skal som en del av folkevalgtopplæringen gjennomføre obligatoriske kurs og/eller eierskapsseminarer for samtlige folkevalgte i de ulike aspektene knyttet til eierstyring av utskilt virksomhet. 2.4 Eier stiller krav til selskapene. Styret er ansvarlig for strategier og resultater Tydelig og godt utformete vedtekter gir rammer for selskapets virksomhet. Eier kan i eierorganet utforme instruks til styret. Styrets adgang til å etablere datterselskaper, gå inn i andre selskaper etc skal være beskrevet i vedtekter/instruks til styret eller godkjennes av eierorganet. Eier stiller krav til styret som skal sikre god ledelse av selskapet. Det skal være klart skille mellom eier og kunde/bruker der hvor kommunen opptrer i begge roller. Hvorvidt selskapet skal utføre oppgaver etter egenregiprinsippet eller konkurranseeksponeres, skal tydelig fremgå av vedtekter eller selskapsavtale. Ved tjenesteleveranse fra selskapet til eier bør det stilles krav om tjenesteavtaler. Gjennom krav til resultat og rapportering gir eieren tydelige signaler på hva som forventes av virksomheten. Eierorganet må gi styret disse signalene. Slike resultatkrav kan være krav til Eierskapsmelding - Åmot kommune Side 7

8 kundetilfredshet, HMS-forhold, samt krav til klima og miljø, likestilling og samfunnsansvar. Styret rapporterer dette til eier i årsrapporten. Det skal framkomme tydelige forventninger til selskapene ut fra selskapenes art og hensikt. Det bør stilles like krav til selskapene som til kommunale avdelinger med hensyn til effektivitet. 2.5 Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets egenart Det er eiers ansvar å sørge for at styret sammensettes og gis de nødvendige styringsrammene for å utøve sitt virke som et profesjonelt organ. Et profesjonelt styre som kollegium består av personer med egnede personlige egenskaper som utfyller hverandre kompetansemessig. I selskaper med betydelige sektorpolitiske målsettinger bør det vurderes konkret om styrets medlemmer bør ha nær tilknytning til kommunens politiske og administrative ledelse. Eier må sikre seg at styremedlemmene har tilstrekkelig kompetanse og forståelse for sitt ansvar. I dette ligger det også at eier står fritt til å skifte ut styremedlemmer innenfor valgperioden. Men styret selv har også et selvstendig ansvar for å jevnlig vurdere egen kompetanse i forhold til eiernes formål med selskapet. 2.6 Valg av representanter Formannskapet er kommunal valgkomité. Styret i selskapene skal gjennomføre en kompetansekartlegging og melde behov til valgkomiteen i forkant av valg i representantskap / generalforsamling. Samme personer skal ikke sitte i styret og i generalforsamling/representantskap i samme selskap. Demokratiske aspekter. Dersom et kommunestyremedlem velges til et styre i et av kommunens selskaper, er vedkommende inhabil når saker vedr dette selskapet behandles. Av dette følger at et kommunestyremedlem må velge på hvilken arena en vil drive politisk virksomhet på dette området. I utgangspunktet anbefales det å unngå situasjoner der styrets medlemmer jevnlig blir vurdert i forhold til forvaltningslovens regler om habilitet og derfor kritisk vurderer bruken av ledende politikere i selskapsstyrene. Valgbarhet. Rådmannen eller stedfortreder kan ikke velges til styre i kommunale foretak. For aksjeselskap og interkommunale selskaper anbefales det at kommunestyret oppnevner politisk ledelse som selskapets representanter til generalforsamling/representantskap. Denne skal speile kommunestyrets samlede/flertallsbeslutning. 2.7 Godtgjøring og forsikring Åmot kommune skal ikke være ledende hva angår godtgjøring av styremedlemmer. Godtgjøring for verv skal allikevel avspeile den risiko vervet innebærer og den innsats verv i det aktuelle selskapet forutsetter. Kommunen følger opp regionrådets vedtak om anbefalt godtgjøring: o Interkommunale/regionale selskap følger KS Eierforums nivå på godtgjøring: o Styreleder tilstås fast godtgjøring tilsvarende 6 % av daglig leders godtgjøring. o Medlemmene i styret mottar møtegodtgjøring tilsvarende 3,5 % av leders godtgjøring. For ekstra arbeid tilstås styreleder og -medlemmer lønn etter timesats etter avtale. o Medlemmer i representantskapet tilstås en godgjøring tilsvarende dagens nivå; leder 3,5% o av styreleders godtgjøring, øvrige ca 1% av styreleders godtgjøring. Tapt arbeidsfortjeneste og kjøregodtgjørelse bør tilstås på samme måte som kommunale ombuds- og tillitsverv. Forsikring. Åmot kommune holder ikke styremedlemmer i aksjeselskap forsikret. Det må eventuelt hvert AS ta stilling til selv. Eierskapsmelding - Åmot kommune Side 8

9 Gjennom forskrift er bestemt at styrer i kommunale foretak og i interkommunale selskaper ikke kan være med å fastsette sin egen godtgjøring. Dette prinsippet skal gjøres gjeldende for alle selskaper kommunen er eier / medeier i. 2.8 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal på kommunestyrets vegne påse at det føres kontroll med kommunens eierinteresser i selskaper. Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll som skal vedtas av kommunestyret. Planen skal angi hvilke eierinteresser og selskaper som vil kunne være aktuelle for kontroll, og i hvilken grad det er aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Kommunestyret skal innenfor kommunelovens bestemmelser fastsette regler for selskapskontrollen, herunder hvilke dokumenter som uoppfordret skal sendes kontrollutvalget med angivelse av hvem denne plikten påhviler. Kontrollutvalget og kommunens revisor skal varsles når generalforsamling/representantskap og tilsvarende organer avholder møter, og de har rett til å være til stede på slike møter. I note til årsregnskapet skal kommunen opplyse om hvordan den samlede virksomheten i kommunen er organisert, med blant annet om kommunen har opprettet kommunale foretak, er deltaker i interkommunalt samarbeid eller deltakere i interkommunale selskaper eller har eierinteresser i aksjeselskaper. I selskaper med flere eiere bør kommunene som eiere avtale hvorledes selskapskontrollen best kan samordnes mellom eierkommunene. Som orientering til kommunene og deres kontrollutvalg, bør selskapene med flere kommuner som eiere, opplyse i årsmeldingen om de selskapskontrollene som er gjennomført i løpet av året. Kontrollutvalgets oppgave i forbindelse med selskapskontroll er todelt; en obligatorisk del som benevnes eierskapskontroll og en frivillig del som kan omfatte forvaltningsrevisjon. Det er opp til kommunestyret å avgjøre om selskapskontrollen også skal omfatte forvaltningsrevisjon som innebærer systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut i fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 2.9 Rådmannens forhold til selskapene Rådmannen har ikke ansvar for eller innflytelse over selskapene kommunen har, og har dermed ingen mulighet til å gripe inn. Rådmannen kan på eget initiativ ta opp saker med formannskapet som eierorgan. Rådmannen må stå ansvarlig for risikovurderinger før et selskap dannes. Rådmannens vurderinger behandles politisk. Rådmannen er ansvarlig for å saksforberede eiersaker som skal til politisk behandling, jf kommuneloven 23 nr 2. Rådmannen tar ansvar for en årlig gjennomgang av alle selskapene overfor kommunestyret. Til budsjettbehandlingen skaffer rådmannen oversikt over tilskudd o.l. til selskapene, for å gi kommunestyret et samlet beslutningsgrunnlag. Rådmannen er ansvarlig for å ajourføre eierskapsmeldingen og informasjonen om selskapene. 3 Viktige prinsipper for selskapene 3.1 Selskapet skal være bevisst sitt samfunnsansvar Alle selskap der Åmot kommune er majoritetseier skal vedta etiske retningslinjer, og påvirke til at det vedtas i øvrige selskaper. Selskapenes plassering av kapital i aksjer og fond skal følge reglene til Statens Pensjonsfond Utland. Eierskapsmelding - Åmot kommune Side 9

10 3.2 Aktiv informasjon Selskapet skal følge opp kommunelovens 4 om aktiv informasjon overfor innbyggerne/brukerne innenfor sitt virkeområde. 3.3 Forholdet mellom eierorgan og styre Det skal tilrettelegges for god dialog i eierorganet mellom eiere, styret og ledelsen. Selskapet skal gi dekkende informasjon i god tid om saker som er til behandling, saksdokumenter skal være utførlig nok til at eierne kan ta stilling til alle saker som behandles. I aksjeselskaper skal innkalling og saksdokumenter til generalforsamling sendes minst fire uker før generalforsamlingen. Generalforsamling skal være avholdt innen 1.7. hvert år om annet ikke er angitt. For interkommunale selskaper skal innkalling og saksdokumenter til representantskapsmøte sendes minst fire uker for møtet skal holdes. Årsmøte skal være avholdt innen 1.7. hvert år. 3.4 Økonomi Selskapets åpningsbalanse skal være tilpasset formålet med eierskap og selskapets situasjon. Finansiering av selskapet må tilpasses typen av virksomhet. Selskapet skal ha en egenkapital som er tilpasset mål, strategi og risikoprofil. 3.5 Personalpolitikk Hovedprinsippet bør være at selskapene med kommunen som majoritetseier følger kommunal lønnsstrategi og lønnsnivå. Eventuell bonus skal ikke fremme risikovillighet. Bonusordninger skal godkjennes av generalforsamlingen. Selskapene skal slutte seg til Åmot kommunes seniorpolitiske plan. 3.6 Styret Styrerepresentantene i selskapene representerer seg selv og skal ivareta selskapets interesser. Styret skal overfor daglig leder på uavhengig grunnlag ha en aktiv rolle med hensyn til tilsyn, kontroll og strategiutvikling. Styret skal utarbeide en årlig plan for sitt arbeid med særlig vekt på mål, strategi og gjennomføring (styreinstruks). Selskapene har også et ansvar selv for å ta kontakt med eier hvis det er ønske om et mer aktivt eierskap. 3.7 Generalforsamling / representantskap Valgte representanter til generalforsamling og representantskap i selskapene, representerer Åmot kommune som eier og skal ivareta kommunens interesser. Av saker av betydning for Åmot kommune som eier skal representantene sørge for å behandle saker i aktuell politisk organ i forkant av behandling i selskapet. Eierskapsmelding - Åmot kommune Side 10

11 3.8 Valgkomité for styreutnevnelse Ved valg av styre til selskaper organisert etter aksjeloven og lov om interkommunale selskaper bør det vedtektsfestes bruk av valgkomité hvor formålet er å sikre sammensetning av styre med komplementær kompetanse og i tråd med eiers formål med selskapet. Representantskapets/generalforsamlingens leder velger leder av valgkomiteen. I selskap med flere eierkommuner bør valgkomiteen sammensettes for å speile eierandel. Flertallet av valgkomiteen bør være uavhengige av styret og ansatte. Valgkomiteens innstilling bør begrunnes. Valgperioden kan vedtektsfestes men allikevel være fleksibel i forhold til eiers behov og kompetanse. 3.9 Offentlighetsloven Selskapene må avklare hvordan det enkelte selskapet står i forhold til offentlighetsloven, og sørge for praksis i tråd med loven Lovgivning Selskapene må forholde seg til den lovgivning som er styrende på sitt område Rapportering Styret rapporterer i årsberetningen, i tillegg til ordinær rapportering status i forhold til krav som eier stiller. Eierskapsmelding - Åmot kommune Side 11

12 4 Kjøreregler / gjennomføring Beskrivelse av noen aktuelle begrep: Typer avtaler / Innhold Ansvar styringsdokumenter Eierskapsmelding Et dokument som uttrykker eiers, dvs Kommunestyret i Åmot kommunens, overordnede policy for de selskaper den eier. Beskrivelse av status for alle selskapene kommunen eier, følger som vedlegg. Intensjonsavtale Før dannelsen av et selskap, enten kommunen er Kommunestyret i Åmot eneeier eller eier sammen med andre, kan det skrives en intensjonsavtale som gir retningslinjer for etableringen og som en kan evaluere selskapet mot, på et senere tidspunkt. Selskapsavtale Selskapsavtale lages for nærmere å beskrive Formannskapet i Åmot eierskap, innskudd og formål m.m. Gjelder IKS. Aksjonæravtale Aksjonæravtaler beskriver enighet mellom Formannskapet i Åmot aksjonærene (eierne) i AS om prioriteringer og retningslinjer. Aksjonæravtale er kun bindende for aksjonærer og ikke for styremedlemmer. Derfor vil slike avtaler kunne regulere hvordan aksjonærer opptrer og stemmer i generalforsamlingen. Eieravtale Inngås mellom eiere i IKS. Ellers som over. Formannskapet i Åmot Styreinstruks Styreinstruksen lages og vedtas av styret selv. Det Styret i AS er en selvpålagt veiledning for hvordan styret skal arbeide. Generalforsamlingen kan eventuelt vedta en styreinstruks eller kreve å få den som er utarbeidet av styret, til godkjenning. Instruks til styret Generalforsamlingen kan, innenfor det loven eller vedtektene gir den mulighet til, gi styret instruks om hvordan bestemte saker skal behandles. Eier gjennom generalforsamlingen Stiftelsesdokument Tjenesteavtale For å stifte et aksjeselskap skal den eller de som skal tegne aksjer i selskapet (stifterne), opprette et stiftelsesdokument. Stiftelsesdokumentet skal inneholde selskapets vedtekter. Aktuelt der et selskap eid av flere skal yte tjenester tilbake til eierne. Den som er ansvarlig for etableringen Styret i selskapet 4.1 Forberedelse til møter i generalforsamling / representantskapsmøte / årsmøte Valgte representanter har ingen myndighet til alene å forplikte kommunen i saker av prinsipiell, økonomisk eller politisk karakter. For kommunens representanter i a) representantskap i IKS er og i b) generalforsamlinger der kommunen er medeier, gjelder: saker av stor prinsipiell, økonomisk og politisk interesse skal legges fram for formannskapet som eier før saken behandles. Representanten(e) tar dette opp med ordfører. Når ordfører får seg slike spørsmål forelagt, tas dette opp med formannskapet, og saken behandles og avgjøres med vanlig flertall. Formannskapet vurderer om kommunestyret må involveres. Eierrepresentanter fra flere kommuner/eiere kan også ha behov for å snakke sammen før møter i eierorganet. Eierskapsmelding - Åmot kommune Side 12

13 I og med at det forutsettes at dokumenter til møter i eierorganet er klar 4 uker på forhånd (se under Viktige prinsipper for selskapene), skapes det rom for forberedende behandling i kommunen av de saker som kommer opp. I dette tidsrommet er det mulig å gjennomføre f eks et eller flere møter i formannskapet eller møter mellom flere kommuner på eiersiden, for å komme fram til omforent innstilling før behandlingen i det formelle eierorganet. 4.2 Eiermøter Eiermøte er møte mellom eierne. Eiermøte kan også være møte mellom eier/eierne og styreleder i selskapet. Dette er uformelle treffpunkter der en ikke treffer beslutninger. Selskapene kan heller ikke instrueres av uttalelser / føringer fra eiermøter. 4.3 Instruere a. Eier kan instruere sin(e) representant(er) i generalforsamling / representantskapet. Som representant stiller en med fullmakt fra eier. b. Generalforsamling/representantskapet kan instruere styret, så langt lovverket tillater det. c. Styret kan instruere daglig leder. Instruksjon skjer kun i formelle møter (eierorganet og styremøter). 4.4 Rapportering Kommunen som eier kan velge å be om særskilt statusrapportering fra sine selskaper. Store prosjekter kan ha egen rapporteringssyklus i den hensikt å oppdage risiko i tide (spørsmål om hva, når, kostnader). Slik rapportering må gå til eier. Ansvaret for å oppdage kritiske forhold og iverksette tiltak ligger på formannskapet som utøver eierskapet på vegne av kommunen. Dersom formannskapet som eierrepresentant vil trenge bistand i oppfølgingen, så kan det tas kontakt med rådmannen eller med eksterne. De selskaper som leverer tjenester på vegne av kommunen, skal rapportere til overordnede myndigheter, f.eks Kostra. 4.5 Informasjonsutveksling mellom eier og selskapene Informasjon utveksles i formelle møter i eierorganet. Eier(ne) kan be styret innkalle til ekstraordinært møte i eierorganet. 4.6 Årlig oppfølging og vurdering av selskapene Alle selskaper skal oversende årsrapport til kommunen. Rådmannen bearbeider innkomne årsrapporter og årsregnskap og gjør en innstilling med vurdering av kommunens engasjement, til eier (formannskapet). Rådmannen kan måtte støtte seg på revisor. Sak med vurdering av selskapene gjøres en gang i året og behandles av både formannskapet og kommunestyret. Eierskapsmelding - Åmot kommune Side 13

14 4.7 Kontaktperson Hvert selskap bør ha en kontaktperson i kommunen. Denne sikrer kommunikasjon ved de tilfellene det er nødvendig. 4.8 Arkivering av dokumenter i eierorganet Hvert selskap skal ha et arkiv over dokumenter til de formelle møtene med eier (ordinære og ekstraordinære møter i eierorganet, eiermøter). Kommunen skal til sitt arkiv motta kopi av alle formelle møter i eierorganet, og ha komplett dokumentarkiv fra slike møter (inkl eventuelle dokumenter som blir delt ut på møter). Eiermøter skal også dokumenteres i arkivet med innkalling og referat. 4.9 Offentlighetsloven For hvem gjelder offentlighetsloven? Alle KF er underlagt offentlighetsloven. For andre selskaper er det avgjørende om det offentlige har bestemmende innflytelse over selskapet. For selskaper der det offentlige har mer enn halvparten av stemmene, gjelder offentlighetsloven. For andre typer samarbeid (selvstendige rettssubjekt, 27-samarbeid og lignende) gjelder offentlighetsloven dersom det offentlige har rett til å velge mer enn halvparten av medlemmene med stemmerett. Det er stemmeretten i øverste organ som er avgjørende. Egne rettssubjekt som hovedsakelig driver næringsvirksomhet i direkte konkurranse med andre og på samme vilkår som private, unntas fra offentlighetsloven. (Konkurransesituasjonen må være tilspisset for at selskapet skal falle utenfor.) Hensikten er like rammevilkår som konkurrentene. Etter at vurderinger er gjort, så skal enten hele selskapet være underlagt offentlighetsloven, eller hele selskapet være utenfor. Hvis et selskap faller innenfor og det kun har en arbeidende styreformann, så må det allikevel tilrettelegges for offentlig innsyn. For selskaper uten ansatte gjelder ikke offentlighetsloven. Hva må gjøres i forhold til offentlighetsloven? Gjelder offentlighetsloven, skal det lages postjournal m.m. og publikum må gis innsyn. Det kan allikevel være taushetsbelagt informasjon for å beskytte selskapet selv; dette er ikke offentlig. Det samme gjelder interne dokumenter. Eierskapsmelding - Åmot kommune Side 14

15 DEL 2 Opplysninger om hvert selskap Under er en kort oppsummering av hvert selskap Åmot kommuner er medeier i eller eier av. I tillegg legges det ved en foretaksanalyse av hvert selskap hentet fra PureHelp. Forklaring på begreper: Resultatgrad: (Driftsresultat / Omsetning) x 100 Gjeldsgrad: Størrelsen på driftsresultat før skatt i forhold til omsetning (Kortsiktig gjeld + Langs. gjeld) / (Bunden EK + Fri EK) Gjeldsgrad er forholdet mellom egenkapital og gjeld (kortsiktig og langsiktig gjeld) og er et uttrykk for i hvilken grad en virksomhet er rustet til å tåle tap før det går utover forpliktelsene til långivere. Ved en høy gjeldsgrad vil kontantstrømmen måtte betjene store, faste utgifter til renter og avdrag. I «dårlige tider» vil det bli lite igjen til eierne siden kreditorene har prioritet. Videre vil investorene kreve en kompensasjon for denne finansieringsrisikoen i form av et høyt avkastningskrav i prosjekter med høy gjeldsgrad. Egenkapitalandel: (Bundet EK + Fri EK) / Sum gjeld og egenkapital Forholdet mellom egenkapital og sum kapital. Normal krav fra bank ift lån vil ligge på 20-25% Likviditetsgrad 1: (Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld) Bør være over 2 Måler bedriftens evne til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Likviditetsgrad 2: ((Omløpsmidler varebeholdning) / Kortsiktig gjeld) Bør være over 1 Samme som over men her er varebeholdning trukket fra som er de minst likvide omløpsmidlene. 5.1 Eidsiva Energi AS Grunnlagsdata Org.nr Forr.adresse: Vangsveien 73, 2317 Hamar Post adresse: PB 4100, 2307 Hamar Telefon: Nettadresse: Stiftet 24. mai 2001 Eierskap Åmot kommunes andel - 1,2 % - bokført verdi Største eiere Hamar Energi Holding AS 22,08 % Hedmark Fylkeskraft AS 22,08 % LGE Holding AS 16,77 % Ringsaker kommune 14,83 % Kraftproduksjon og tilknyttede tjenester i Innlandets hovedvassdrag og i Orklavassdraget. Nettvirksomhet og detaljsalg av kraft i nåværende nettområde og tilgrensede nettområder, herunder regionalnett i Hedmark og Oppland fylker samt virksomhet innen beslektet infrastruktur i Innlandet. Fortsettelse av eller inntreden i annen virksomhet som har nær og fordelaktig sammenheng med kraftproduksjon i nevnte vassdrag, og/eller nettvirksomhet og annen infrastruktur eller detaljsalg i nåværende eller tilgrensede områder. Produksjon og distribusjon av bioenergi i Innlandet. Deltakelse i virksomhet som har nær og fordelaktig sammenheng med forannevnte virksomheter. Styringsform og AS med generalforsamling og styre med 7 medlemmer styringsorganer Styreleder Alexandra Bech Gjørv Administrativt ansvar Administrerende direktør Ola M Rinnan Rapportering Ingen fast rapportering Kommunens Andel av aksjekapital pålydende kr ,-, samt ansvarlig lån stort kr ,- ref. sak 11/32 i kommunestyret. Eierskapsmelding - Åmot kommune Side 15

16 engasjement Nøkkeltall Resultatgrad 25,17% 21,76% 25,16% Gjeldsgrad 2,16 2,10 2,05 Egenkapitalandel 31,6% 32,2% 32,8% Likviditetsgrad 1 0,54 0,70 0,74 Likviditetsgrad 2 0,54 0,69 0,73 Godtgjøring/honorar Honorar 2013 Styreleder kr ,-, styrets nestleder kr ,- Øvrige styremedlemmer kr ,- Godtgjørelse til bedriftsforsamling 2013 Leder kr ,- pr år Øvrige medlemmer kr 3.200,- pr møte 5.2 Tekstilvask Innlandet AS Grunnlagsdata Org.nr Forr.adresse: Furnesvegen 26, 2380 Brumunddal Post adresse: PB 68, 2312 Ottestad Telefon: Nettadresse: Stiftet 26. februar 2010 Eierskap Åmot kommunes andel 0,82 % (1.636 aksjer) - bokført verdi Største eier Sykehuset Innlandet HF 85,00 % Tekstilutleie, tekstilvask, renseri og annen tekstilservice for selskapets eiere, samt for øvrige kunder i den grad selskapets kapasitet tillater dette. Styringsform og AS med generalforsamling og styre med 8 medlemmer styringsorganer Styreleder Dag Georg Jørgensen Administrativt ansvar Administrerende direktør Dag Georg Jørgensen Rapportering Ingen fast rapportering Kommunens Andel av aksjekapital pålydende kr ,- engasjement Nøkkeltall Resultatgrad -7,43% -15,41% -0,74% Gjeldsgrad 4,61 4,51 1,09 Egenkapitalandel 17,80% 18,10% 47,90% Likviditetsgrad 1 0,68 0,80 2,07 Likviditetsgrad 2 0,68 0,80 2,07 Godtgjøring/honorar Styremedlemmer fra kommuner, andre arbeidsgivere og ansatte representanter honoreres kr ,-. Styreleder og styremedlemmer ansatt i SIHF skal ifølge interne retningslinjer ikke motta styrehonorar fra Tekstilvask Innlandet AS. Eierskapsmelding - Åmot kommune Side 16

17 5.3 Åmot Engerdal Bilselskap AS Grunnlagsdata Org.nr Forr.adresse: Brugata 2, 2450 Rena Post adresse: Brugata 2, 2450 Rena Telefon: Nettadresse: Stiftet 4. januar 2001 Eierskap Åmot kommunes andel 46,80 % - bokført verdi Største eiere Engerdal kommune 46,80% Transport av personer og gods evt. drift av tilhørende verksted og annen eiendom som selskapet måtte ha eller erverve, samt ved aksjetegning eller på annen måte delta i beslektet virksomhet. Styringsform og AS med generalforsamling og styre med 5 medlemmer styringsorganer Styreleder Thomas Meinich Administrativt ansvar Administrerende direktør Tore Haugen Rapportering Ingen fast rapportering Kommunens Andel av aksjekapital pålydende kr ,- engasjement Nøkkeltall Resultatgrad -5,21% -1,06% -0,77% Gjeldsgrad 1,50 1,04 1,06 Egenkapitalandel 40,0% 49,0% 48,6% Likviditetsgrad 1 1,21 1,22 1,27 Likviditetsgrad 2 1,21 1,22 1,27 Godtgjøring/honorar Styreleder honoreres med kr ,- pr år Styremedlemmer honoreres med kr ,- pr år Hvert styremedlem får i tillegg kr 1.500,- pr møte, varamedlem kr 1.700,- Ingen godtgjøring til GF representanter 5.4 Åmøtet Vekst AS Grunnlagsdata Org.nr Forr.adresse: Brugata 20, 2450 Rena Post adresse: PB 112, 2451 Rena Telefon: Nettadresse: Stiftet 16. mars 2005 Eierskap Åmot kommunes andel % Styringsform og Gjennom arbeidsmarkedstiltak å skape varige tilrettelagte arbeidsplasser i Åmot kommune og utvikle andre tiltaksformer. AS med generalforsamling og styre med 4 medlemmer Eierskapsmelding - Åmot kommune Side 17

18 styringsorganer Styreleder Einar Røe Administrativt ansvar Administrerende direktør Stein Gunnar Frostrud Rapportering Ingen fast rapportering Kommunens Aksjekapital pålydende kr ,- engasjement Nøkkeltall Resultatgrad -4,93% 3,85% 2,26% Gjeldsgrad 0,44 0,41 0,59 Egenkapitalandel 69,5% 70,9% 62,9% Likviditetsgrad 1 3,36 3,95 3,12 Likviditetsgrad 2 2,61 3,29 2,73 Godtgjøring/honorar Styreleder, fast godtgjøring pr år kr ,- Styremedlemmer, fast godtgjørelse pr år kr 6.500,- Møtegodtgjørelse ordinære styremøter kr 1.300,- pr møte Reiseutgifter iht statens satser 5.5 ElverumRegionens Næringsutvikling AS Grunnlagsdata Org.nr Forr.adresse: Storgata 20, 2406 Elverum Post adresse: PB 142, 2402 Elverum Telefon: Nettadresse: Stiftet 27. juni 2007 Eierskap Åmot kommunes andel 33,3 % Øvrige eiere Elverum kommune 33,3% Våler kommune 33,3% Å være kommunene Elverum, Våler og Åmot sitt felles organ for å utvikle en integrert, attraktiv og synlig region med vekst i befolkning og verdiskaping. Selskapet skal særlig fokusere på utvikling av samarbeid i prosjekter i grensesnittet mellom privat næringsliv, offentlige virksomheter, kommunene og høgskole/forskning (Triple Helix). Styringsform og AS med generalforsamling og styre med 7 medlemmer styringsorganer Styreleder Christian Børresen Administrativt ansvar Administrerende direktør Knut Henrik Aas Rapportering Kommunens engasjement Ingen fast rapportering Andel av aksjekapital pålydende kr ,-. Årlige tilskudd på kr ,- Nøkkeltall Resultatgrad 6,86% 1,65% 3,18% Gjeldsgrad 0,81 0,98 1,46 Egenkapitalandel 55,1% 50,5% 40,6% Likviditetsgrad 1 1,38 1,21 1,29 Likviditetsgrad 2 1,38 1,21 1,29 Godtgjøring/honorar Styreleder honoreres med kr ,- pr år Styremedlemmer honoreres med kr ,- pr år Eierskapsmelding - Åmot kommune Side 18

19 5.6 Rena Fjernvarme AS Grunnlagsdata Org.nr Forr.adresse: Post adresse: Furuheim, 3576 Hol Telefon: Nettadresse: Stiftet 27. juni 2007 Eierskap Åmot kommunes andel 33,34 % Øvrige eiere Hans Peter Kilde 33,33% Løsseting AS 33,33% Produksjon, distribusjon og salg av varmeenergi. Produksjon av, salg og handel med brensel og drivstoff. Deltakelse i andre selskaper med tilstøtende virksomhet. Styringsform og AS med generalforsamling og styre med 3 medlemmer styringsorganer Styreleder Jan Magnus Bjørne-Larsen Administrativt ansvar Administrerende direktør Per Sjølie Rapportering Kommunens engasjement Ingen fast rapportering Andel av aksjekapital pålydende kr ,- Nøkkeltall Resultatgrad 7,73% 16,94% 26,36% Gjeldsgrad 8,18 7,84 7,65 Egenkapitalandel 10,9% 11,3% 11,6% Likviditetsgrad 1 1,75 2,57 0,76 Likviditetsgrad 2 1,75 2,57 0,76 Godtgjøring/honorar Ingen godtgjøring til styrets medlemmer. 5.7 Furutangen Aktivitetssenter AS Grunnlagsdata Org.nr Forr.adresse: v/jan Skogheim, 2460 Osen Post adresse: PB 25, 2460 Osen Telefon: Nettadresse: Stiftet 08. juni 2007 Eierskap Åmot kommunes andel 17,28 % Største eier Furutangen AS 73,73% Styringsform og styringsorganer Utvikling og drifte fritidsrettede aktiviteter og levere tjenester i tilknytning til dette, herunder matservering og utleie av lokaler og løsøre. AS med generalforsamling og styre med 4 medlemmer Styreleder Lise Skogheim Eierskapsmelding - Åmot kommune Side 19

20 Administrativt ansvar Administrerende direktør Jan Skogheim Rapportering Ingen fast rapportering Kommunens engasjement Aksjekapital innskutt ved etablering pålydende kr ,-. Sum aksjekapital kr ,- Nøkkeltall Resultatgrad -35,96% -38,06% -58,23% Gjeldsgrad 0,12 0,23 0,32 Egenkapitalandel 89,3% 81,5% 75,6% Likviditetsgrad 1 3,02 0,96 0,51 Likviditetsgrad 2 2,68 0,85 0,43 Godtgjøring/honorar Ingen godtgjøring til styrets medlemmer. 5.8 Sør Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (SØIR) Grunnlagsdata Org.nr Forr.adresse: St. Olavs gate 6, 2406 Elverum Post adresse: PB 155, 2402 Elverum Telefon: Nettadresse: Stiftet 08. juni 2007 Eierskap Åmot kommunes andel 15,0 % Øvrige eiere Elverum kommune 60,0 % Trysil kommune 25,0 % Styringsform og Bidra til en lavest mulig avfallsproduksjon og en forsvarlig avfallsbehandling. Selskapet skal gjennom aktivt informasjonsarbeid og ved å legge til rette for kildesortering, gjenbruk og gjenvinning, bidra til å fremme bevisste økologiske holdninger og skape ansvar hos privatpersoner, husholdninger, næringsliv og offentlige etater for egen ressursbruk. Selskapet kan også utføre andre oppgaver innenfor fagområdet renovasjon, avfallshåndtering eller beslektede områder. Selskapet skal ha det overordnede driftsansvar for avfallshåndtering i kommunene og er ansvarlig for alle operative funksjoner. Dette innebærer ansvar for ordninger som sikrer effektiv kildesortering, innsamling, transprort, gjenvinning og gjenbruk og forsvarlig håndtering av alle avfallsfraksjoner. Kommunene har plikt til å levere alt forbruksavfall/husholdningsavfall til selskapets innsamlings- og behandlingssystem, og skal ikke videreføre eller opprette mottaksanlegg for forbruks og produksjonsavfall uten etter avtale med selskapet. Selskapet skal videre ha ansvaret for den praktiske oppfølgingen overfor produksjonsavfallet i kommunene innenfor de generelle rammer som gjelder. Dette innebærer bl.a. at selskapet er utsatt for normal konkurranse fra private aktører på dette området. Dette omfatter alle rutiner, tilbud og informasjonsaktiviteter overfor næringsliv og offentlig forvaltning. Selskapets oppgaver kan løses av selskapet selv, eller det kan inngås avtaler med private og/eller offentlige virksomheter for transport og behandling av avfall. IKS med representantskap og styre med 5 medlemmer Eierskapsmelding - Åmot kommune Side 20

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer

Eierskapsmelding for Elverum kommune. 2011 Sist endret 30.1.2013. Elverum kommune. God selskapsstyring. kommune. 10. august

Eierskapsmelding for Elverum kommune. 2011 Sist endret 30.1.2013. Elverum kommune. God selskapsstyring. kommune. 10. august Elverum kommune Eierskapsmelding for Elverum kommune 10. august 2011 Sist endret 30.1.2013 Denne eierskapsmeldingen har til hensikt å øke kommunens kunnskap om eierskap, og gjennom dette, gi grunnlag for

Detaljer

Møteinnkalling. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kontrollutvalget Dato: 13.06.2017 Tidspunkt: 09:00 Stortrevet, Åmot kulturhus Forfall med begrunnelse meldes snarest og senest to dager før møtedagen til møtesekretær tlf.

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune Plan for selskapskontroll for Trysil kommune 1. BAKGRUNN... 2. KRAVET TIL SELSKAPSKONTROLL... 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL... a) Obligatorisk eierskapskontroll... b) Valgfri forvaltningsrevisjon... 4.

Detaljer

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Eierstyring Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni 2016 Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Kommunen står i stor grad fritt til å velge hvordan de ulike tjenestene skal organiseres:

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Lierne kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune Vedtatt i kommunestyret 1.12.2016, sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Tydal kommune 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015.

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Åmot Rådhus. Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Åmot Rådhus. Dato: Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 25.02.2015 Tidspunkt: 18:00 Kommunestyresalen, Åmot Rådhus Forfall med begrunnelse meldes snarest og senest to dager før møtedagen til postmottak@amot.kommune.no

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS 24.06.2015 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Fosnes kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014, sak 78/14. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Frosta kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser... 4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Frosta kommune

Detaljer

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo.

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo. Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena Rådgiver og partner Jan Lunder Agendum AS Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo Advokat og partner Vibeke

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Gjesdal kommune Vedtatt av kommunestyret 01.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Gjemnes kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i.

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i. OVERSIKT OVERSIKT OVER OVER EIERSKAP EIERSKAP I I HAMAR HAMAR KOMMUNE KOMMUNE Pr. Pr. 1. 1. 2010 2010 Kommunestyret Kommunestyret Aksjeselskap 100% Aksjeselskap 100% Hamar Energi Holding AS Hamar Energi

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Midtre Gauldal kommune Vedtatt av kommunestyret 10.11.2014, sak 67/2014 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det

Detaljer

Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune. Forslag lagt fram for kommunestyret Arkiv: 10/1592-6

Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune. Forslag lagt fram for kommunestyret Arkiv: 10/1592-6 Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune EIERSTRATEGI Forslag lagt fram for kommunestyret 19.5.2011 Arkiv: 10/1592-6 Eierstrategi Hadeland Energi og Hadeland Kraft - 1 - Innhold 1. Innledning Bakgrunn

Detaljer

Eierskapsstyring i ØRU. Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014

Eierskapsstyring i ØRU. Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014 Eierskapsstyring i ØRU Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014 FELLES EIERPOLITIKK Gode tjenester for innbyggerne God politisk styring God økonomisk kontroll Krever aktive eiere som kan samarbeide. Eierskapsstyring

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap 29. november 2006 KS-Konsulent Konsulent as ved advokat og seniorrådgiver Vibeke Resch-Knudsen vibeke.resch-knudsen@ks.no knudsen@ks.no Påstand:

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL ØYER KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL ØYER KOMMUNE ØYER KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2015 ØYER KOMMUNE Utarbeidet av Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet Vedtatt i kommunestyret INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN 3 2. HJEMMEL

Detaljer

Rapporter fra begrenset selskapskontroll

Rapporter fra begrenset selskapskontroll Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/2165-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Rapporter fra begrenset selskapskontroll VEDLEGG: Utrykte vedlegg i

Detaljer

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015 Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.11.2015 78558/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 18.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Bodø kommunes

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Plan for selskapskontroll valgperioden

Plan for selskapskontroll valgperioden Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2008/1117-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Plan for selskapskontroll valgperioden 2007-2011 VEDLEGG 1. Utkast

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hemne kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hemne kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hemne kommune Vedtatt i kommuenstyret sak 75/14 den 25.11.2014 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Fylkesrevisjonen - for demokratisk innsyn og kontroll Gjennomføring av selskapskontroll i Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS Risør kommune Aust-Agder fylkesrevisjon August

Detaljer

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Gjesdal kommune Plan for selskapskontroll 2016 2020 Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den Innholdsliste Plan for selskapskontroll 2016 2020... 1

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 NAMDALSEID KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 213/16 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune 1 av 6 for Stokke kommune 22.10. 2008 2 av 6 Innhold 1. Bakgrunn 2. Krav til selskapskontroll 3. Omfang og avgrensning 4. Formål og kontrolltilnærming 5. Kontroll av andre selskap hvor kommunen har eierandeler

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: SELSKAPSKONTROLLEN "EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE"

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: SELSKAPSKONTROLLEN EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/9530-1 Dato: 15.09.2017 SELSKAPSKONTROLLEN "EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE" Vedlegg: Revisjonsrapport utarbeidet av Innlandet

Detaljer

Eierstrategi for Interkommunale selskaper. Verran kommune

Eierstrategi for Interkommunale selskaper. Verran kommune 2013 Eierstrategi for Interkommunale selskaper Verran kommune Interkommunale selskap (IKS) Interkommunale selskaper må etableres og drives med utgangspunkt i Lov om interkommunale selskaper. Hensikten

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Flatanger kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Flatanger

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Nesset kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Nesset kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Nesset kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Rauma kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Rauma kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Rauma kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Vestnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Vestnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Vestnes kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

Indre Østfold Renovasjon IKS

Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

Eieravtale vedtatt i representantskapsmøtet 26.10.2011. Eieravtale for IKA Finnmark IKS

Eieravtale vedtatt i representantskapsmøtet 26.10.2011. Eieravtale for IKA Finnmark IKS Eieravtale for IKA Finnmark IKS Innhold 1. Avtalens formål... 3 2. Formålet med IKA Finnmark IKS... 3 3. Styringsdokumenter... 3 4. Styringsorganer i selskapet... 4 4.1. Organer etter loven... 5 4.1.1.

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen...

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen... PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 - NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE- Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll... 3 1.2 Selskaper som omfattes av kontrollen... 3 1.3

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold Saksnr.: 15/1487-24 VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE 04.02.16 Innhold Kapittel 1. Foretaket...2 1-1 Navn og forretningskontor...2 1-2 Formål...2 Kapittel 2. Ansvarsforhold

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/113-1 Saksbehandler Dag Ole Teigen Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 07.02.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi 1. FORSLAG TIL

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den 12.12.16. Malvik kommune 1 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens

Detaljer

Ringebu kommune, Kontrollutvalget

Ringebu kommune, Kontrollutvalget Ringebu kommune, Kontrollutvalget Selskapskontroll 2006/2007 Gudbrandsdal Energi AS Bilde fra www.ge.no Inter Revisjon Gudbrandsdal AS -sekretariat for kontrollutvalgene- Postboks 68 2639 Vinstra Tlf:

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 04.11.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Orkdal kommune Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Agdenes kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Agdenes kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Agdenes kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 43/2014, 22.10.2014 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/ Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/ Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/1626-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune 2016-2019 Andre saksdokumenter

Detaljer

HATTFJELLDAL VEKST AS

HATTFJELLDAL VEKST AS HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HATTFJELLDAL VEKST AS 24.06.2015. 1 INNHOLD: 1. Innledning... 3 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 4 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig

Detaljer

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS Meldal kommune Desember 2012 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hitra kommune Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Buskerud, Telemark og Vestfold investeringsfond AS. Skien kommune 2016 ::

Buskerud, Telemark og Vestfold investeringsfond AS. Skien kommune 2016 :: Buskerud, Telemark og Vestfold investeringsfond AS Skien kommune 2016 :: 406 006 Innhold Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger...3 1.2 Metode...3 1.3 Kriterier...3

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/13 Dato: 14.02.2013 kl. 09.00 11.15 Sted: Evjemoen, formannskapssalen

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS)

SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS) 18.09.15 SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS) 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Agder Kommunerevisjon IKS. 2 SELSKAPSFORM / EIERANDEL Selskapet

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2008 66719/2008 2002/3870 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/183 Bystyret 11.12.2008 Plan for selskapskontroll 2007-2011 Saksopplysninger

Detaljer

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Holdes av EY (Ernst & Young) Joachim Charlsen Pande, advokat Tlf. 95 81 12 23 joachim.pande@no.ey.com Hva skal jeg snakke

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Sunndal kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Sunndal kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Sunndal kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

Skriftlig spørsmål til ordføreren fra Marte R. Ulltveit-Moe, MDG, om Styrerepresentanter i Avfall Sør AS

Skriftlig spørsmål til ordføreren fra Marte R. Ulltveit-Moe, MDG, om Styrerepresentanter i Avfall Sør AS ORDFØRER Marte Rostvåg Ulltveit-Moe Solbergveien 3 4615 KRISTIANSAND S Vår ref.: 201701735-1 (Bes oppgitt ved henvendelse) Deres ref.: Dato: Kristiansand, 17.02.2017 Skriftlig spørsmål til ordføreren fra

Detaljer

Saksframlegg EIERSKAPSMELDING 2014 FOR GAUSDAL KOMMUNE

Saksframlegg EIERSKAPSMELDING 2014 FOR GAUSDAL KOMMUNE Saksframlegg Ark.: Lnr.: 368/14 Arkivsaksnr.: 14/80-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren EIERSKAPSMELDING 2014 FOR GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: 1. Gausdal kommunes eierskap pr. januar 2014 2. Eierskapspolitikk

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS.

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS er et selskap i henhold til Lov om Interkommunale Selskap (IKS-loven) 29.01.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/11621 - / Saksordfører:

Detaljer

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til:

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til: Saksfremlegg Saksnr.: 09/1328-13 Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: EIERSKAPSMELDING FOR ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

Lunner kommune. Eierskapspolitikk. for Lunner kommune

Lunner kommune. Eierskapspolitikk. for Lunner kommune Lunner kommune Eierskapspolitikk for Lunner kommune 23.8.2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Politikk for selskapsdannelse og selskapsform.... 4 3 Politikk for eierutøvelse...5 4 Politikk for

Detaljer

Asker kommune - Eierskapspolitikk

Asker kommune - Eierskapspolitikk Asker kommune - Eierskapspolitikk Del I Generelle prinsipper Utkast 0.4 av 4.10.2017 A/P 3 «Interkommunale samarbeid og eierskap» 1. Innledning... 3 2. Prinsipielle sider ved kommunens eierskap til selskaper...

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering.

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering. Saksfremlegg Arkivsak: 07/3818 Sakstittel: SØRUMSAND ASVO AS: EIERSKAPSKONTROLL K-kode: 037 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF Styreinstruks for Helse Nord IKT HF Side 1 av 9 Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets organer... 3 2.1. Foretaksmøtet... 3 2.2. Selskapets styre... 3 2.3. Administrerende

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Hemne kommune

UTKAST TIL PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Hemne kommune UTKAST TIL PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Hemne kommune Vedtatt av kommunestyret i sak XX/2012, XX.XX.2012 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at

Detaljer

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012 Saknr. 13/11768-1 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Geir Aalgaard Heidi Skåret Brede K. Myhre Kari Mette Hoel Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/750 MODUM KRAFTPRODUKSJON KF - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/750 MODUM KRAFTPRODUKSJON KF - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/750 MODUM KRAFTPRODUKSJON KF - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET Rådmannens innstilling: 1. Vedlagte eierstrategi vedtas. 2. Selskapets vedtekter

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Sola Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 07. februar 2013 Innholdsliste Innholdsliste... 2 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer