Deres ref. Vår ref. Dato /JFR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deres ref. Vår ref. Dato 200900199-/JFR 30.01.2009"

Transkript

1 Deres ref. Vår ref. Dato /JFR Forslag til regelverk for å følge opp forslag i St.meld. nr.18 ( ) Arbeidsinnvandring og forslag til forskrifter til ny utlendingslovs kapittel 3 om arbeid og studier mv. I. Innledning For å følge opp forslag i arbeidsinnvandringsmeldinga legger Arbeids- og inkluderingsdepartementet fram forslag til endringer i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven), heretter kalt 2008-loven, og forslag til forskrifter til 2008-lovens kapitler 1, 2, 3, 6 og 7. Samtidig legger departementet fram øvrige forslag til forskrifter til 2008-lovens kapittel 3 om arbeid og studier mv. Disse forslagene tar sikte på å erstatte utlendingsforskriftens 2-5a til gjeldende utlendingslov (1988-loven). Departementet viser videre til høringsbrev av 21. august 2007 hvor det ble foreslått at det innføres en ordning med krav om arbeidstillatelse for sjøfolk som skal arbeide på skip som henter gods eller passasjerer i en norsk havn. Det er foreløpig ikke lagt fram forslag til gjennomføring i forskrift til loven. Den nye ordningen foreslås også gjennomført etter 2008-loven. Det krever lovendring og gjennomføring i forskrifter til lovens kapitler 1, 2, 3 og 7. Vi viser til gjennomgangen nedenfor under II, III, og IV og til vedlagte høringsnotat med forslag til forskrift til 2008-lovens kapittel 3. Denne forskriften vil inngå som kapittel 6 i utlendingsforskriften som skal dekke alle forskriftsbestemmelser til 2008-loven. Vi ber om uttalelse til forslagene i dette høringsbrevet og særskilt til forslagene til bestemmelser i kapittel 6 i utlendingsforskriften, jf. lovens kapittel 3 som er behandlet i det vedlagte høringsnotatet. De øvrige forslagene til forskrifter til lovens øvrige kapitler vil inngå i høringsbrev fra departementet som sendes ut i to omganger, henholdsvis medio februar og medio mars For øvrig viser vi til høringsbrev datert 19. januar 2009 med frist 2. mars 2009 om endringer i loven som følge av forslagene i arbeidsinnvandringsmeldinga, jf. punkt II nedenfor og endringer grunnet ordningen for sjøfolk, jf. punkt IV nedenfor. Frist for uttalelse settes til 24.april Vi ber om at uttalelsen også sendes i e-post til II. Regelverk for gjennomføring av forslagene i arbeidsinnvandringsmeldinga I meldingas avsnitt 1.7 og avsnittene 12 og 15 er det gitt en nærmere beskrivelse av forslagene.

2 Arbeidsgiver økt ansvar og mulighet til å sette arbeidstaker i arbeid før oppholdstillatelse er gitt tidlig arbeidsstart: Forslaget i meldinga går ut på at arbeidsgivere som oppfyller visse kriterier som skal fastsettes i samråd med partene i arbeidslivet, skal kunne rekruttere utenlandsk arbeidskraft direkte og la arbeidstakerne starte i arbeidet før tillatelse foreligger. En slik saksgang skal gjelde for faglærte som defineres etter sin kompetanse og for spesialister som defineres på bakgrunn av lønn. I det følgende redegjør vi for ordningen på bakgrunn av foreløpige avklaringer. Aktuelle kriterier for arbeidsgivere og lønnsnivå har vært tatt opp med partene i arbeidslivet. Departementet foreslår nå at arbeidsgivere som tilfredsstiller kravene etter regelverket om offentlige anskaffelser, se lov 16. juli 1999 nr. 69, skal kunne bruke ordningen. Det dreier seg om følgende kriterier: attest for betalt merverdiavgift og skatt og egenerklæring for å overholde lovbestemte krav innen helse, miljø og sikkerhet. Lønnsnivå ved rekruttering uten vurdering av kompetanseforeslås satt til et lønnstilbud på minst kr pr år. Forslagene til gjennomføring i regelverket tar hensyn til aktuelle elementer som må reguleres selv om ikke alle detaljer ennå er på plass. Arbeidsgivere som er aktuelle for ordningen med tidlig arbeidsstart, defineres etter nærmere angitte kriterier, jf. ovenfor. Det legges ikke opp til særskilte godkjenningsordninger, men at det skjer en aksept av arbeidsgiver i forbindelse med den konkrete saken til behandling. Om en arbeidsgiver ikke aksepteres fordi vilkårene ikke er oppfylt, må den vanlige søknadsprosedyren benyttes hvor arbeidstakeren må ha fått oppholdstillatelse før arbeidets oppstart. Det foreslås at slike avgjørelser ikke skal kunne påklages blant annet fordi vanlig behandling av oppholdstillatelser er forutsatt å ta 4 uker når nytt regelverk og elektronisk saksbehandlingsverktøy er på plass. Arbeidsgivere som fyller vilkårene, kan søke om oppholdstillatelse for arbeidstakere som er faglærte og som defineres etter sin kompetanse, og for spesialister som defineres på bakgrunn av lønnstilbudet. Arbeidsgiveren kan søke uten at arbeidstakeren gir særskilt fullmakt. Det skal gis en foreløpig bekreftelse til arbeidsgiveren på at fullstendig utfylt søknad er innlevert. Denne foreløpige bekreftelsen innebærer også at arbeidsgiveren anses å fylle vilkårene for bruk av ordningen. Den foreløpige bekreftelsen registreres i utlendingsforvaltningens dataregister (DUF) mv., slik at en utenriksstasjon som skal utstede innreisevisum, ikke skal måtte foreta egne vurderinger. Innen syv dager etter innreise skal arbeidstakeren henvende seg til politiet for identitetskontroll og for å bekrefte søknaden om tillatelse som arbeidsgiveren har levert. Politiet utsteder da en bekreftelse til arbeidstakeren som gir grunnlag for å starte arbeidet uten at søknaden om tillatelse er behandlet. Arbeidstakere som ikke trenger visum, kan eventuelt selv sette fram søknad under forutsetning av at arbeidstilbudet er gitt av en arbeidsgiver som er omfattet av ordningen. Det åpnes for at Utlendingsdirektoratet gir retningslinjer for hva som anses for å være en fullstendig utfylt søknad. Politiets bekreftelse til arbeidstakeren vil være dokumentasjon på adgangen til å arbeide overfor skatteetaten/folkeregisteret. Bekreftelsen, som registreres i DUF, vil være grunnlag for at folkeregisteret skal kunne utstede D-nummer/fødselsnummer som er nødvendig for å kunne starte arbeidet, jf. at det for å få utbetalt lønn er nødvendig med skattekort, opprettelse av bankkonto mv. Ordningen med tidlig arbeidsstart forutsetter at arbeidstakeren er bundet til denne bestemte arbeidsgiveren inntil søknaden er ferdig behandlet. Først da vil det eventuelt være adgang til å

3 skifte arbeidsgiver. Det må gjøres unntak fra kravet om tillatelse for at arbeidstakeren kan starte arbeidet som foreslått. Hvis arbeidstakeren får avslag på søknaden om oppholdstillatelse, vil arbeidsforholdet måtte avsluttes og søkeren forlate landet. Utgifter mv. i denne forbindelsen vil være et forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsgivere som bryter vilkårene, kan miste retten til å benytte ordningen (sanksjoner), og vil eventuelt kunne straffes etter 2008-lovens straffebestemmelser. Det vil være aktuelt å se på hvorvidt arbeidsgiver har utøvd sin kompetanse til å rekruttere arbeidskraften i tråd med forutsetningene. Med utgangspunkt i ordningen for faglærte mv. foreslås at bare de med formell kompetanse og realkompetanse skal kunne omfattes, mens de som faller inn under ordningen med skjerpede vilkår holdes utenfor. For spesialister somdefineres på bakgrunn av lønnstilbud foreslås blant annet at ordningen best kan gjennomføres ved at den lønn som tilbys settes til et pengebeløp og ikke naturalytelser eller omregnet verdien av naturalytelser. Både faglærte mv. som defineres etter kompetanse og spesialister som defineres på bakgrunn av lønnstilbudet, kan også søke oppholdstillatelse selv og vil kunne starte arbeidet før søknaden er behandlet dersom søknaden bygger på arbeidstilbud fra en arbeidsgiver som fyller kriteriene for ordningen med tidlig arbeidsstart. For ordens skyld nevnes at faglærte mv. også kan søke oppholdstillatelse selv om arbeidsgiveren ikke fyller kriteriene, men vil da måtte avvente søknadsbehandlingen før arbeidet kan starte opp. Lovhjemler for ordningen med tidlig arbeidsstart, jf. forslaget til lovens 23 nytt fjerde ledd og regler for sanksjoner ved misbruk av ordningen, jf. lovens 27 a, framgår av eget høringsbrev som nevnt innledningsvis. Vedlegget omtaler søkergrunnlag for arbeidsgivere og forskrift om misbruk av ordningen, samt søkergrunnlag for faglærte mv., spesialister og egen bestemmelse om lønnsfastsettelse. Ansatte i internasjonale selskaper: Forslaget i meldinga går ut på at ansatte i internasjonale selskaper skal gis anledning til å starte arbeidet før tillatelse foreligger. Forslaget om gjennomføring i regelverket bygger på at denne gruppen arbeidstakere vil fanges opp av de vanlige bestemmelsene for søkergrupper som faglærte mv., spesialister, utsendte arbeidstakere og praktikanter. Tilretteleggingen skjer med utgangspunkt i ansettelsesforholdet i det internasjonale selskapet. Det gis unntak fra kravet om tillatelse før arbeidet tar til og åpnes for å søke tillatelse etter innreise, samt bekreftelse når det foreligger fullstendig utfylt søknad som gir adgang til å starte arbeidet. For visumpliktige er det en forutsetning at arbeidsgiveren som fullmektig har søkt om tillatelse og det er utstedt en foreløpig bekreftelse, slik at denne vil være grunnlag for utstedelse av innreisevisum. Ordningen forutsettes å hvile på kriteriene internasjonalt selskap. Det legges opp til at UDI gir

4 nærmere retningslinjer om hva som skal anses som et slikt selskap. Det vil her være et poeng at det kan dokumenteres at det finnes en arbeidsgiver her i landet eller i utlandet og at selskapet har kontor i minst ett land ved siden av Norge. Medarbeidere som skal delta i bedriftsintern opplæring innenfor et internasjonalt selskap innenfor en tidsramme på tre måneder, foreslås unntatt fra kravet om oppholdstillatelse. Ordningen vil fange opp de som faller utenom de aktuelle søkergrunnlagene, i praksis de som faller utenfor praktikantbestemmelsen, fordi det er mer enn to år siden de avsluttet utdanningen. Vi viser til vedlegget for søkergrunnlag for ansatte i internasjonale selskaper enten disse er faglærte mv., spesialister, utsendte arbeidstakere eller praktikanter. Nyutdannede mv.: Forslaget i meldinga går ut på at utenlandske studenter i Norge skal kunne gis tillatelse til å søke arbeid etter endt utdanning hvis de har kompetanse som faglærte. Tillatelsen skal gis for seks måneder og også gi anledning til å jobbe som ufaglært for å fylle kravet til underhold. Ordningen skal også omfatte andre grupper som i dag gis oppholdstillatelse med adgang til deltid, slik som forskere, kulturformidlere mv. og som kan antas å ha kompetanse som faglært. Kompetanse som faglært mv. må dokumenteres som et av vilkårene for slik tillatelse til å søke arbeid. Forslaget om gjennomføring i regelverket omfatter et eget søkergrunnlag som gis i tilknytning til lovens 26 studier mv. ut fra begrunnelsen at det her ikke kreves et arbeidstilbud. Det er en forutsetning at kravet til underhold er oppfylt. Hvis utlendingen ikke har et konkret arbeidstilbud, vil det måtte legges fram dokumentasjon på at vedkommende har tilstrekkelige egne midler. Søkergrunnlaget for studenter omfatter de som har tatt utdanning her i landet og også andre grupper med kompetanse som faglært mv. Dette gjelder faglærte mv. som gis tillatelse for å ta tilleggsutdanning for eksempel for å få norsk autorisasjon eller for språkopplæring. Det foreslås ingen karensbestemmelse, jf. at det kan være aktuelt å få slik tillatelse flere ganger hvis studenten går tilbake til studiene og ønsker en ny runde etter å ha avlagt ytterligere eksamener. Dette søkergrunnlaget skal ikke gi rett til familiegjenforening med mindre søkeren allerede har fått det på det tidligere søkergrunnlaget som student. I så fall skal familien kunne være her også under søkerperioden. Vi viser til vedlegget for søkergrunnlag for nyutdannede mv. Ufaglært arbeidskraft: Forslaget i meldinga går ut på å innføre ufaglærte arbeidstakere som en egen generell gruppe som kan gis tillatelse etter retningslinjer fra departementet om hvilke næringer eller geografiske områder dette

5 skal gjelde for. Det foreslås videre at denne gruppen i første omgang skal omfatte russere fra Barentsregionen i de tre nordligste fylkene. Forslaget om gjennomføring i regelverket bygger på at et regelforslag skal synliggjøre russiske arbeidstakere, samtidig som det skal åpnes for at også andre ufaglærte kan fanges opp ved retningslinjer. Dette søkergrunnlaget skal ikke gi anledning til familiegjenforening. Vi viser til vedlegget for søkergrunnlag for ufaglært arbeidskraft mv. Russiske grensependlere: Forslaget i meldinga går ut på at det for grensependlere fra Russland også skal gis oppholdstillatelse for deltidsarbeid. Forslaget om gjennomføring i regelverket innebærer et eget søkergrunnlag som dekker slike arbeidstakere uavhengig av en vurdering av deres kompetanse. Det stilles ingen krav til pendlerrytme, men det forutsettes en stillingsbrøk på mindre enn 80 %. Det vises til at 2008-lovens 23 krever kvote eller individuell prøving. Det foreslås en ordning med individuell prøving slik som for ufaglært arbeidskraft. Det finnes ikke tallgrunnlag for fastsettelse av en kvote for grensependlere. Tillatelsen danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse selv ikke for dem som er faglærte. Begrunnelsen for dette er at arbeidstakeren må være bosatt i Russland, og det skal ikke gis en tillatelse som fører til permanent oppholdstillatelse for personer som ikke er bosatt i Norge. Vi viser til vedlegget for søkergrunnlag for russiske grensependlere. Arbeidssøkerperiode for faglærte mv.: Forslaget i meldinga går ut på å utvide dagens ordning med at arbeidssøkere på minst faglært nivå gis anledning til å søke arbeid i Norge i seks måneder. Dette innebærer en utvidelse fra tre måneder til seks måneder. Forslaget om gjennomføring i regelverket innebærer en kombinasjon av unntak fra kravet om oppholdstillatelse for dem som ikke trenger visum, mens de som trenger visum skal kunne gis en oppholdstillatelse av utenriksstasjonen. Begge kategorier vil omfattes av reglene for meldeplikt enten innenfor tre måneder, eventuelt innen 7 dager etter innreise. Ordningen omfatter et eget søkergrunnlag som gis i tilknytning til lovens 26 som gjelder studier mv. ut fra begrunnelsen at det her ikke kreves et arbeidstilbud. Det er en forutsetning at kravet til underhold er oppfylt. Det er videre en forutsetning at utenriksstasjonen treffer vedtak for den perioden utlendingen kan dokumentere midler for. For utenriksstasjonen, vil den foreslåtte ordningen ikke være mer belastende enn dagens arbeidssøkervisum. Hvis utlendingen er gitt tillatelse for mindre enn seks måneder, vil det ikke være anledning til å utvide perioden etter ankomst. En adgang til fornyelse vil innebære nye oppgaver på politiet. Det bør dessuten kunne legges til grunn at dokumentasjon på egne midler bør foreligge før innreisen, jf. at det ikke skal være anledning til å arbeide mens arbeidssøkingen pågår. Det er også forslag om en karenstid på ett år

6 før vedkommende kan søke ny slik periode. Tillatelsen gir ikke adgang til familiegjenforening før søkeren har et arbeidstilbud som faglært mv. Forslaget berører ikke dagens ordning med at arbeidstakere med arbeidstilbud kan søke fra Norge eller at arbeidstakere som har søkt tillatelse, kan reise inn og vente på vedtaket her i landet. Vi viser til vedlegget for søkergrunnlag for arbeidssøkere som er faglærte mv. og trenger visum. Heltidsarbeid for familier til studenter mv.: Forslaget i meldinga går ut på å gi familier til studenter adgang til å arbeide heltid selv om studenten bare gis anledning til deltid. Forslaget om gjennomføring i regelverket går ut på å bygge dette inn som en del av regelverket for familiemedlemmer, og at ordningen bare skal gjelde ektefeller og samboere. I tillegg til at dette gjøres for studentfamilier, forelås det også gjort gjeldende for andre grupper hvor referansepersonen har et annet formål enn arbeid med sitt opphold og finansierer dette med deltidsarbeid etter dagens regelverk. Generelt om adgangen til å søke fra Norge: Forslaget i meldinga går ut på å gi flere adgang til å søke fra Norge enn i dag. Dette fremmes som et særskilt tiltak i tillegg til det som følger av de øvrige forslagene om tidlig arbeidsstart for faglærte mv. og spesialister og ansatte i internasjonale selskaper. I tillegg til de forslagene som allerede er nevnt, videreføres ordninger i gjeldende regelverk for de med fagutdanning og spesielle kvalifikasjoner og sesongarbeidstakere. Tjenesteytere og selvstendig næringsdrivende som har kompetanse som faglært mv., vil falle inn under den generelle ordningen om at søkere som er fagutdannet eller har spesielle kvalifikasjoner, kan søke fra Norge. Særlige regler for å lette søknadsprosedyren for familiemedlemmer til faglærte mv. og spesialister: Forslaget i meldinga understreker at det er viktig å legge til rette for at faglærte og spesialister kan få med seg familien til Norge så snart som mulig etter at tillatelse er gitt. Det understrekes videre at man i arbeidet med utforming av forskrifter til 2008-loven, vil se på muligheten for fleksible løsninger. Forslaget om gjennomføring i regelverket tar utgangspunkt i ordninger som er mulige å gjennomføre innenfor gjeldende regelverk, men som ikke gjennomføres i dag. Etter forskriften 106 tredje ledd, kan Utlendingsdirektoratet gi retningslinjer om utstedelse av D-visum til familiemedlemmer, slik at familiemedlemmet kan søke tillatelse etter innreise. Det legges til grunn at det i denne omgangen bare vil være aktuelt å gi slikt D-visum når referansepersonen har fått oppholdstillatelse. Et D-visum vil da åpne for at familien kan søke om oppholdstillatelse etter ankomst, eventuelt reise inn og avvente søknadsbehandlingen.

7 Andre forenklinger når det gjelder saksbehandlingen, herunder personlig frammøte for utlendingsmyndigheten. Forslaget om personlig frammøte ble ikke tatt opp i meldinga, men kom opp under stortingsbehandlingen og retter seg direkte mot frammøte ved søknad om fornyelse. Etter en gjennomgang av problemstillingen mener departementet det er hensiktsmessig å se på personlig frammøte i de ulike stadiene av saken: frammøte ved første gangs søknad, under behandling av saken, ved utstedelse av tillatelsen og eventuelt i forbindelse med fornyelse. Forslaget om gjennomføring i regelverket tar utgangspunkt i behovet for å kontrollere søkerens identitet. Dette bør helst skje før det gis første gangs tillatelse, eventuelt før det utstedes bekreftelse som gir anledning til å arbeide før tillatelse foreligger. I tillegg foreslås at søkeren innkalles under behandlingen av saken hvis det er behov for dette. Denne løsningen innebærer at det som hovedregel ikke skal kreves frammøte ved søknad om fornyelse. Dette er heller ikke tilfellet i dag. Forslaget innebærer at det er politiet som etter ankomst foretar kontrollen uavhengig av det som har skjedd på utenriksstasjonen. Forslaget innebærer også at dagens ordning med personlig fremmøte for anmerking av tillatelse i reisedokument faller bort, jf. det pågående arbeidet med utarbeidelse av de såkalte Schengen-kortene og en sammenlikning med norske pass som nå kan sendes i posten. Forslaget innebærer videre at det rutinemessig bare blir en kontroll etter innreise, jf. at lovens 83 åpner for at utlendingen kan innkalles hvis det er behov for det. Neste kontroll av identitet vil kreves ved søknad om permanent oppholdstillatelse. III. Forskrifter til 2008-lovens kapittel 3 som erstatter forskriften til lovens 2-5a 2008-lovens kapittel 3 gir grunnlag for en oppdeling av forskriftens bestemmelser som er noe annerledes enn i dag. Derfor har det vært naturlig å regulere søkergrunnlagene på en ny og mer tilgjengelig måte enn dagens ordning. Det er utarbeidet forslag til bestemmelser som tar utgangspunkt i 1988-lovens 5 annet ledd og utlendingsforskriftens 2-5a som inneholder reglene for søkergruppene og som skal ligge til grunn for ny forskrift. Forslagene under pkt II fra arbeidsinnvandringsmeldinga er også lagt inn i forslaget til forskrift til 2008-lovens kapittel 3. I tillegg til de bestemmelsene som direkte gjelder søkergruppene, fremmes også forslag til mer eller mindre generelle bestemmelser som gjelder for to eller flere av søkergruppene. Det dreier seg om supplerende bestemmelser for arbeidstakere om hvem som kan være arbeidsgiver og dennes ansvar, herunder for arbeidstilbudet, lønnsvilkår, arbeidsledighet og tilbakekall, ev. adgang til å oppholde seg i Norge i en arbeidssøkerperiode og regler for arbeidsmarkedsmessig prøving, samt ulike typer kvoter. Det gjelder videre bestemmelser som supplerer reglene for tjenesteytere om hvem som kan være oppdragsgiver og dennes ansvar og regler om tilbakekall. Det dreier seg videre om supplerende bestemmelser ved tillatelse til studier mv. hvor en felles bestemmelse gir regler om krav til alder, om formålet for tillatelsen og begrensninger i adgangen til å ta arbeid og også regler for deltidsarbeid uten konkret arbeidstilbud.

8 For øvrig viser vi til vedlegget. IV. Særskilt om forslag til regler for sjømenn på utenlandske skip, jf. forskrift til 1988-lovens 8 annet ledd og forslag til omlegging Det foreslås at utenlandske sjøfolk må ha arbeidstillatelse for å arbeide på utenlandske skip i norsk innenriks fart, se forskrift til 1988-lovens 8 annet ledd, hvor utenlandske sjøfolk på utenlandsregistrerte skip som frakter gods og passasjerer mellom norske havner, er unntatt fra kravet om tillatelse. Departementet har tidligere sendt på høring ett forslag om å gjennomføre en tilsvarende ordning i gjeldende regelverk. Under etterarbeidet med den høringen er det oppstått tolkingstvil om hvorvidt utenlandske skip i virksomhet på norsk kontinentalsokkel er omfattet av regelen. På grunn av denne tvilen ber departementet om synspunkter på om disse skipene skal være omfattet av regelen. Å ta opp forslaget i dette regelverket innebærer blant annet et søkergrunnlag i forskrift til 2008-lovens 23. Kravet om tillatelse skal gjelde når de nevnte skipene som driver virksomhet av et visst omfang er i norsk territorialfarvann. Det gjøres unntak for sjøfolk om bord på cruiseskip og skip registrert i skipsregister i EØS-land. Bestemmelsen har som formål å motvirke at skip med lav standard når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår får adgang til å drive innriksfart i norske farvann. Oppholdstillatelsen vil gjelde arbeid om bord på skipet og i forbindelse med skipsanløp. Det skal ikke foretas vurdering av mannskapets kompetanse. Slike tillatelser er ikke tidsbegrensede, jf. at det legges opp til at tillatelsen fornyes etter skipets og rederiets behov. Tillatelsen danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Det foreslås at UDI gir retningslinjer om kravet om norsk arbeidsgiver. På nærmere betingelser skal kapteinen anses for å representere rederiet. Det vil være adgang til å starte arbeidet før søknaden er behandlet på grunnlag av bekreftelse om innlevering av fullstendig utfylt søknad. Etter lovens 23 første ledd bokstav c er det et krav om arbeidsmarkedsmessig vurdering. Det er ikke aktuelt å innføre en individuell arbeidskraftmessig vurdering for ufaglært arbeidskraft, og det foreligger ingen mulighet for en egen kvote for denne søkergruppen. Det skal heller ikke foretas en vurdering av kompetanse. De som eventuelt ville falt inn under ordningen for faglærte mv., skal gis etter særbestemmelsen for sjøfolk. Det er derfor foreslått en endring av lovens 23 første ledd bokstav c ved at det gjøres unntak for denne søkergruppen, se eget høringsbrev som nevnt innledningsvis. Vi viser til vedlegget for søkergrunnlag mv. I tillegg til det vedlagte høringsnotatet om forslag til bestemmelser i utlendingsforskriften kapittel 6, vedlegges forslag til forskriftsbestemmelser, en oversikt over kapitlene i utlendingsforskriften og bestemmelsene i kapittel 6, samt en liste over høringsinstansene Med hilsen Rune Solberg (e.f.) ekspedisjonssjef Henriette Munkebye avdelingsdirektør

Kapittel 6 - Opphold i forbindelse med arbeid og studier mv.

Kapittel 6 - Opphold i forbindelse med arbeid og studier mv. 30.01.09 Kapittel 6 - Opphold i forbindelse med arbeid og studier mv. Lovens 23 Oppholdstillatelse til arbeidstakere som skal arbeide for en arbeidsgiver i riket 6-1 Oppholdstillatelse til faglærte mv.

Detaljer

HØRINGSNOTAT UTLENDINGSFORSKRIFTENS KAPITTEL 6 - OPPHOLDSTILLATELSE I FORBINDELSE MED ARBEID OG STUDIER MV.

HØRINGSNOTAT UTLENDINGSFORSKRIFTENS KAPITTEL 6 - OPPHOLDSTILLATELSE I FORBINDELSE MED ARBEID OG STUDIER MV. 30.01.09 HØRINGSNOTAT UTLENDINGSFORSKRIFTENS KAPITTEL 6 - OPPHOLDSTILLATELSE I FORBINDELSE MED ARBEID OG STUDIER MV. Bakgrunn Sammenheng mellom gjeldende regelverk (1988-loven) og nytt regelverk (2008-loven)

Detaljer

Innledning: Reglene om oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid og studier mv. er regulert i lovens kapittel 3 og forskriftens kapittel 6.

Innledning: Reglene om oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid og studier mv. er regulert i lovens kapittel 3 og forskriftens kapittel 6. Vedlegg 6 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid og studier mv. Innledning: Reglene om oppholdstillatelse

Detaljer

DI Utlendingsdirektoratet

DI Utlendingsdirektoratet DI Utlendingsdirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Arbeidsmarkedsavdelingen Postboks 8019 Dep 0030 OSLO ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEM MOTTATT 29 APR 2009 Deres ref: : 200900199 Vår ref:

Detaljer

SVAR FRA UDI - HØRING OM ENDRINGER I UTLENDINGSREGELVERKET OM ARBEIDSINNVANDRING

SVAR FRA UDI - HØRING OM ENDRINGER I UTLENDINGSREGELVERKET OM ARBEIDSINNVANDRING Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres ref: : 12/2296 Vår ref: 12/2178-5/EGJ Oslo, 13.08.2012 SVAR FRA UDI - HØRING OM ENDRINGER I UTLENDINGSREGELVERKET OM ARBEIDSINNVANDRING Vi viser til

Detaljer

1. RETTEN TIL Å STARTE ARBEIDET FØR OPPHOLDSTILLATELSE FORELIGGER

1. RETTEN TIL Å STARTE ARBEIDET FØR OPPHOLDSTILLATELSE FORELIGGER Vedlegg 1 Høringsnotat 1. RETTEN TIL Å STARTE ARBEIDET FØR OPPHOLDSTILLATELSE FORELIGGER 1.1 Gjeldende rett Muligheten til å kunne starte arbeidet før tillatelse foreligger gjelder for faglærte som søker

Detaljer

Deres ref: 15/2459 Vår ref: 15/07450-3 Dato: 22.09.2015

Deres ref: 15/2459 Vår ref: 15/07450-3 Dato: 22.09.2015 Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Unntatt offentlighet jf. Deres ref: 15/2459 Vår ref: 15/07450-3 Dato: 22.09.2015 Utlendingsdirektoratets høringssvar - forslag til endringer i utlendingsforskriftens

Detaljer

Arbeidsinnvandring m.m.- Oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid og studier

Arbeidsinnvandring m.m.- Oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid og studier Arbeidsinnvandring m.m.- Oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid og studier En oversikt over regelverket Kristine Bjørnsund Hosar Våren 2012 Fire hovedveier til Norge Arbeid: EØS og andre land Familiegjenforening

Detaljer

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) DATO: FOR-1990-12-21-1028 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Utlendingsdirektoratet,

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover DATO: LOV-2009-06-19-41 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 987 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

3. Forhåndsgodkjenningsordningens forhold til andre tiltak.

3. Forhåndsgodkjenningsordningens forhold til andre tiltak. Vedlegg 2 Utredning av en modell med forhåndsgodkjenning av større virksomheter 1 Innledning Ifølge regj eringserklæringen skal det bli "enklere for næringslivet å tiltrekke seg høykompetent arbeidskraft

Detaljer

Rammer for innvandring til Norge. Eirik Trengereid, enhetsleder

Rammer for innvandring til Norge. Eirik Trengereid, enhetsleder Rammer for innvandring til Norge Eirik Trengereid, enhetsleder Innvandring til Norge Arbeid Familieinnvandring studier, utveksling, vitenskap, kultur Beskyttelse Sterke menneskelige hensyn eller særlig

Detaljer

Kvalitetsstandard - utlendingsforskriften 6-13 - innvilgelse

Kvalitetsstandard - utlendingsforskriften 6-13 - innvilgelse Kvalitetsstandard - utlendingsforskriften 6-13 - innvilgelse 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet Statsborgerskap Fødselsdato Kjønn Sivilstand Dato for sivilstand Yrkeserfaring/praksis

Detaljer

ARBE IDS- OG 1NKLUaER INGSDEPARTEMENTET MOTTATT "L1NOV 2007 VAR REF

ARBE IDS- OG 1NKLUaER INGSDEPARTEMENTET MOTTATT L1NOV 2007 VAR REF ARBE IDS- OG 1NKLUaER INGSDEPARTEMENTET MOTTATT "L1NOV 2007 Utlendingsdirektoratet Arbeids- og inkluderingsdeparteme Pb. 8019 Dep. 0030 Oslo tet DERES REF 200703178/SKK VAR REF 07/5575 RTD DATO 19.11.2007

Detaljer

Oppholdstillatelse for studenter. 17. mars 2010 v/kristine Vierli, Oppholdsavdelingen UDI

Oppholdstillatelse for studenter. 17. mars 2010 v/kristine Vierli, Oppholdsavdelingen UDI Oppholdstillatelse for studenter 17. mars 2010 v/kristine Vierli, Oppholdsavdelingen UDI Ny utlendingslov og forskrift Fra 1. januar 2010 - Oppdatere regelverket - Nytt dataverktøy 2 Studenter Internasjonalisering

Detaljer

Kvalitetsstandard Sakstype: utlendingsforskriften 6-1 - avslag 1 REGISTRERING I DUF KRITERIER / PROSESS KRAV. Personopplysninger.

Kvalitetsstandard Sakstype: utlendingsforskriften 6-1 - avslag 1 REGISTRERING I DUF KRITERIER / PROSESS KRAV. Personopplysninger. Kvalitetsstandard Sakstype: utlendingsforskriften 6-1 - avslag 1 REGISTRERING I DUF Personopplysninger Saksforberedelse Vedtak Navn på søker Alias identitet Statsborgerskap Fødselsdato Kjønn Sivilstand

Detaljer

IM 2012-003V14. 1. Registrering i DUF. Kriterier / Prosess Personopplysninger. Vedtak

IM 2012-003V14. 1. Registrering i DUF. Kriterier / Prosess Personopplysninger. Vedtak IM 2012-003V14 Standard for god saksbehandling - avslag oppholdstillatelse til utsendte arbeidstakere utf 6-13 1. Registrering i DUF Personopplysninger Vedtak Korrespondanse Navn på søker Aliasidentitet

Detaljer

Seminar om arbeidsinnvandring. Spørsmål og svar. Tid: Mandag 23. april kl. 09.00-13.00 Sted: Oslo Kongressenter (Folkets Hus)

Seminar om arbeidsinnvandring. Spørsmål og svar. Tid: Mandag 23. april kl. 09.00-13.00 Sted: Oslo Kongressenter (Folkets Hus) Seminar om arbeidsinnvandring Tid: Mandag 23. april kl. 09.00-13.00 Sted: Oslo Kongressenter (Folkets Hus) UDIs mål er å yte bedre service, og ønsker derfor et tettere samarbeid med arbeidsgivere og arbeidslivets

Detaljer

Retningslinje ved ansettelse av utenlandske arbeidstakere

Retningslinje ved ansettelse av utenlandske arbeidstakere Retningslinje ved ansettelse av utenlandske arbeidstakere Alta kommune Fagområde Tema Sektor/ avdeling/ virksomhet Personal Ansettelse Alle IK Kvalitetssystem Utstedt av/ dato Lønn- og pers.avd Versjon

Detaljer

Arbeidstillatelse sesongarbeid/ferieavvikling. rådgiver Kristine Vierli, UDI

Arbeidstillatelse sesongarbeid/ferieavvikling. rådgiver Kristine Vierli, UDI Arbeidstillatelse sesongarbeid/ferieavvikling rådgiver Kristine Vierli, UDI 19. mai 2008 Ny utlendingslov og forskrift Fra 1. januar 2010 - Oppdatere regelverket - Nytt dataverktøy 2 Tredjelandsreglene

Detaljer

Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter,

Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter, Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter, Susanne Wien Offermann, seniorrådgiver november 2014 Ulikt regelverk nordiske borgere unntatt fra kravet om tillatelse (melding om bosetting

Detaljer

Besøksadresse: Hausmanns gate 23, Oslo ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET. 0032 OSLO E-post: post@imdi.no DERES REF VÅR REF DATO

Besøksadresse: Hausmanns gate 23, Oslo ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET. 0032 OSLO E-post: post@imdi.no DERES REF VÅR REF DATO Postadresse: ARBEIDS- 06 INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Postboks 8059 Dep, MOTTATT 0031 Osio Integrerings- og mangfoldsdirekto atet 6 MAI 2009 Besøksadresse: Hausmanns gate 23, Oslo ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET

Detaljer

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap - krav ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap - krav ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap Opplæring i norsk og samfunnskunnskap - krav ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap Seniorrådgiver Norunn Breivik og seniorrådgiver Cecilie Uteng, Utlendingsdirektoratet 9. februar

Detaljer

Høringssvar endring av utlendingsforskriften plikt til å inneha Schengenstandardisert oppholdskort, grenseboerbevis mv.

Høringssvar endring av utlendingsforskriften plikt til å inneha Schengenstandardisert oppholdskort, grenseboerbevis mv. Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo postmottak@jd.dep.no Oslo, 24.04.2012 Høringssvar endring av utlendingsforskriften plikt til å inneha Schengenstandardisert

Detaljer

Vedlegg 3 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Visum

Vedlegg 3 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Visum Vedlegg 3 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Visum Flere av bestemmelsene om visum som har vært regulert i utlendingsforskriften

Detaljer

Nr. Vår ref Dato GI-01/2016 14/8150-UMV 14.01.2016

Nr. Vår ref Dato GI-01/2016 14/8150-UMV 14.01.2016 Rundskriv Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda, Politidirektoratet Nr. Vår ref Dato GI-01/2016 14/8150-UMV 14.01.2016 GI-01/2016 Instruks om tolking av utlendingsloven 37 og 63 når flyktningen har

Detaljer

Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og sammfunnskunnskap

Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og sammfunnskunnskap Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/4310-4/IKH 05.02.2015 Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet

Detaljer

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv.

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. DATO: LOV-2008-12-19-123 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 14 s 1977 IKRAFTTREDELSE: Kongen fastset. ENDRER:

Detaljer

Høringsuttalelse - Endringer i utlendingsregelverket om arbeidsinnvandring

Høringsuttalelse - Endringer i utlendingsregelverket om arbeidsinnvandring Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 2012/01874-2 201205093 08.08.2012 Høringsuttalelse - Endringer i utlendingsregelverket om arbeidsinnvandring Vi viser

Detaljer

IM 2012-004V4. Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012

IM 2012-004V4. Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 IM 2012-004V4 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring foreldre med barn under 18 år i Norge utl 43, 44 og 45 1. Registrering i DUF Personopplysninger

Detaljer

of Utlendingsdirektoratet

of Utlendingsdirektoratet of Utlendingsdirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Integrerings- og mangfoldsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo,.,.:;..:-..-.,s... Deres ref: 05/2787-25 NWO Vår ref: 05/13166 KRE - Z

Detaljer

INFORMASJON TIL NORSKE VIRKSOMHETER. Skal du rekruttere arbeidskraft fra EØS-/EFTA-området?

INFORMASJON TIL NORSKE VIRKSOMHETER. Skal du rekruttere arbeidskraft fra EØS-/EFTA-området? INFORMASJON TIL NORSKE VIRKSOMHETER Skal du rekruttere arbeidskraft fra EØS-/EFTA-området? 1 Skal du rekruttere fra utlandet? Side 3: Opphold For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en oppholdstillatelse

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring foreldre med barn under 18 år i Norge utl. 43, 44 og 45 1 Registrering i DUF

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring foreldre med barn under 18 år i Norge utl. 43, 44 og 45 1 Registrering i DUF IM 2010-026V4 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring foreldre med barn under 18 år i Norge utl. 43, 44 og 45 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er

Detaljer

Intern retningslinje. Avgjørelsesformer i UNE

Intern retningslinje. Avgjørelsesformer i UNE Intern retningslinje En intern retningslinje (IR) sikrer en effektiv og kvalitetsmessig god nok behandling og avgjørelse av UNEs saker ved å gi sentrale og grunnleggende rutiner for saksbehandlingen. En

Detaljer

UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STATSBORGERLOVEN. Utlendingsloven 34 annet og tredje ledd skal lyde:

UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STATSBORGERLOVEN. Utlendingsloven 34 annet og tredje ledd skal lyde: FORSLAG TIL ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN, UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STATSBORGERLOVEN 1 FORSLAG TIL ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN Utlendingsloven 34 annet og tredje ledd skal lyde: En utlending som omfattes

Detaljer

IM 2012-004V8. Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012

IM 2012-004V8. Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 IM 2012-004V8 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Innvilgelse permanent oppholdstillatelse - utl 49 og utl 49, jf. utf 9-7 bokstav a, b, c, d 1. Registrering i DUF

Detaljer

Stortingsmelding om. Sverre Try (AID) Torsdag 24. april 2008

Stortingsmelding om. Sverre Try (AID) Torsdag 24. april 2008 Stortingsmelding om arbeidsinnvandring Sverre Try (AID) Torsdag 24. april 2008 Økende arbeidsinnvandring de siste årene 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1990 1995 2000 2005 Arbeid Flukt Familie Utdanning

Detaljer

SAKSTYPE: INNVILGELSE SESONGARBEID (UTF 6-3 LEDD) - TREDJELAND (UTENFOR EØS)

SAKSTYPE: INNVILGELSE SESONGARBEID (UTF 6-3 LEDD) - TREDJELAND (UTENFOR EØS) IM 2010-045V5 Saksnummer: 10/1775 SAKSTYPE: INNVILGELSE SESONGARBEID (UTF 6-3 LEDD) - TREDJELAND (UTENFOR EØS) 1 REGISTRERING I DUF Personopplysninger Saksforberedelse Vedtak Navn på søker Aliasidentitet

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL NY MIDLERTIDIG FORSKRIFT TIL UTLENDINGSLOVEN 8 ANDRE LEDD - NÆRMERE OM VILKÅRET "SÆRLIG TILKNYTNING TIL RIKET"

HØRING - FORSLAG TIL NY MIDLERTIDIG FORSKRIFT TIL UTLENDINGSLOVEN 8 ANDRE LEDD - NÆRMERE OM VILKÅRET SÆRLIG TILKNYTNING TIL RIKET UTLENDINGSDIREKTORATET Avdeling for faglig strategi og koordinering Kommunal - og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO OR Deres ref: 04/2732-11 LGR Vår ref: 03/6957 - /GBS Oslo, 06.12.04 HØRING

Detaljer

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET Driver du næringsvirksomhet i Norge? 1 Driver du næringsvirksomhet i Norge? Side 3: Opphold For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en oppholdstillatelse

Detaljer

Enslig mindreårige - Tillatelser og mulighet for familiegjenforening 14.06.12 Jonas Lea, BFE/ UDI

Enslig mindreårige - Tillatelser og mulighet for familiegjenforening 14.06.12 Jonas Lea, BFE/ UDI Enslig mindreårige - Tillatelser og mulighet for familiegjenforening 14.06.12 Jonas Lea, BFE/ UDI Innhold BFE og LEAN-metodikk, bakgrunn Etter intervju Utfall: tillatelser og avslag Reisedokument Familiegjenforening

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven 1988 og utlendingsloven 2008 (gjennomføring av forordning nr.

Lov om endringer i utlendingsloven 1988 og utlendingsloven 2008 (gjennomføring av forordning nr. Lov om endringer i utlendingsloven 1988 og utlendingsloven 2008 (gjennomføring av forordning nr. 767/2008 og rådsbeslutning nr. 633/2008 vedrørende visuminformasjonssystemet VIS) mv. DATO: LOV-2009-06-19-38

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring barn utl. 42 første, andre, tredje og fjerde ledd. 1 Registrering i DUF

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring barn utl. 42 første, andre, tredje og fjerde ledd. 1 Registrering i DUF IM 2010-026V3 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring barn utl. 42 første, andre, tredje og fjerde ledd. 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er

Detaljer

Samarbeidsregjeringens flyktning- og innvandringspolitikk. 1. august 2004

Samarbeidsregjeringens flyktning- og innvandringspolitikk. 1. august 2004 Samarbeidsregjeringens flyktning- og innvandringspolitikk 1. august 2004 Innvandringspolitikk 02.08.04 13:22 Side 2 I Norge er innvandringen regulert og kontrollert. Innvandringens omfang og karakter må

Detaljer

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 15. oktober 2009 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers

Detaljer

Circular, published 23.09.1999 Rundskriv G- 75/99 1

Circular, published 23.09.1999 Rundskriv G- 75/99 1 Circular, published 23.09.1999 Rundskriv G- 75/99 1 Saksnr 95/06901 FJB1 GLB Dato: 23.09.99 Til: Utlendingsdirektoratet Fylkesmennene Politimestrene Sjefen for Kriminalpolitisentralen Sjefen for Politiets

Detaljer

Arbeids og sosialdepartementet

Arbeids og sosialdepartementet YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeids og sosialdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: ØK 25 sept. 2014 Høring - midlertidig ansettelse og inn/utleie fra bemanningsforetak YSviser til høring vedrørende

Detaljer

HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN - INNFØRING AV SCHENGENSTANDARDISERT OPPHOLDSKORT MED ELEKTRONISK LAGRET BIOMETRI

HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN - INNFØRING AV SCHENGENSTANDARDISERT OPPHOLDSKORT MED ELEKTRONISK LAGRET BIOMETRI Justis- og politidepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 201101405 Vår ref: 11/828-9/ANS Oslo, 23.05.2011 HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN - INNFØRING AV SCHENGENSTANDARDISERT

Detaljer

Innvilgelse Schengen-visum - utl 10, jf. utf 3-4 første ledd

Innvilgelse Schengen-visum - utl 10, jf. utf 3-4 første ledd IM 2010-046V1 Saksnummer: 07/4335-2 Innvilgelse Schengen-visum - utl 10, jf. utf 3-4 første ledd 1 Registrering i NORVIS/ DUF Personopplysninger / søknadsopplysninger Etternavn, fornavn, mellomnavn Kjønn

Detaljer

Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden. Fafo Østforum 30. september 2010

Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden. Fafo Østforum 30. september 2010 Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden Fafo Østforum 30. september 2010 Lov og regelverk i Norge Ny utleningslov i 2008 gjelder fra 2010 Arbeidsinnvandring fra tredjeland: Generelt

Detaljer

BESLUTNING nr. 181. av 13. desember 2000

BESLUTNING nr. 181. av 13. desember 2000 Nr. 6/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende BESLUTNING nr. 181 av 13. desember 2000 om fortolkning av artikkel 14 nr. 1, artikkel 14a nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 og 2 i rådsforordning

Detaljer

Besl. O. nr. 46. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 46. Jf. Innst. O. nr. 33 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 72 (2007 2008)

Besl. O. nr. 46. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 46. Jf. Innst. O. nr. 33 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 72 (2007 2008) Besl. O. nr. 46 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 46 Jf. Innst. O. nr. 33 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 72 (2007 2008) År 2008 den 15. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Standard for god saksbehandling - Innvilgelse familieinnvandring samboer utl. 41

Standard for god saksbehandling - Innvilgelse familieinnvandring samboer utl. 41 Intern melding 2012-004 vedlegg 2 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling - Innvilgelse familieinnvandring samboer utl. 41 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn

Detaljer

SAKSTYPE: INNVILGELSE UTDANNING (UTF 6-19 1) - TREDJELAND (UTENFOR EØS)

SAKSTYPE: INNVILGELSE UTDANNING (UTF 6-19 1) - TREDJELAND (UTENFOR EØS) IM 2010-045V3 Saksnummer: 10/1775 SAKSTYPE: INNVILGELSE UTDANNING (UTF 6-19 1) - TREDJELAND (UTENFOR EØS) 1 REGISTRERING I DUF Personopplysninger Saksforberedelse Vedtak Navn på søker Aliasidentitet Statsborgerskap

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl. 46

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl. 46 Im 2010-026V6 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl. 46 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er

Detaljer

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Deres ref Vår ref Dato Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Virksomhetsoverdragelse Vi viser til tidligere informasjon, og informasjonsmøte dd.mm.åååå. Fra

Detaljer

Arbeidsinnvandring til Norge. Underdirektør Jonas Folmo, UDI

Arbeidsinnvandring til Norge. Underdirektør Jonas Folmo, UDI Arbeidsinnvandring til Norge Underdirektør Jonas Folmo, UDI 04.11.2011 En uke i UDI 1 760 vedtak fattet 6 490 henvendelser til Opplysningstjenesten 770 besøk til Servicesenteret 45 309 besøk på nettsidene

Detaljer

Rutinebeskrivelse. Identitetsvurderinger - saksbehandlingsrutiner

Rutinebeskrivelse. Identitetsvurderinger - saksbehandlingsrutiner Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013

Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013 Rundskriv Universiteter Høyskoler Private høyskoler Statens lånekasse for utdanning Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013 Støtteordningen gjennom

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS

Høringsuttalelse - Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 14/4391- Vår ref.: 14/10075-7 Saksbehandler: Elisabeth Olafsen Dato: 08.01.2015 Høringsuttalelse - Forslag til ny

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet 11. mars 2015

Arbeids- og sosialdepartementet 11. mars 2015 Høring om endringer i forskrift om id-kort for bygge- og anleggsplasser og i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter nytt navn på id-kort i bygge- og anleggsbransjen og i renholdsbransjen

Detaljer

Om skatt, skattekort og selvangivelse

Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Utlendingsdirektoratets merknader - forslag om endringer i utlendingsforskriften - Heving av underholdskravet og ny hjemmel for unntak

Utlendingsdirektoratets merknader - forslag om endringer i utlendingsforskriften - Heving av underholdskravet og ny hjemmel for unntak Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 14/3812 Vår ref: 14/1470-9/IKH 29.09.2014 Utlendingsdirektoratets merknader - forslag om endringer i utlendingsforskriften - Heving

Detaljer

Praksisforeleggelse etter utlendingsloven 26, jf utlendingsforskriften 6-25

Praksisforeleggelse etter utlendingsloven 26, jf utlendingsforskriften 6-25 Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen v/ ekspedisjonssjefen Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: Praksisforeleggelse etter utlendingsloven 26, jf utlendingsforskriften

Detaljer

Søknad om EØS-/EFTA-tillatelse Gjelder tillatelser i henhold til utlendingsloven kap. 8

Søknad om EØS-/EFTA-tillatelse Gjelder tillatelser i henhold til utlendingsloven kap. 8 Søknadssted (politidistriktets eller utenriksstasjonens stempel) Dato DUF-nr Saksnummer Bilde x 2 Bildene skal være identiske og av nyere dato Søknad om EØS-/EFTA-tillatelse Gjelder tillatelser i henhold

Detaljer

FOR 2006-06-30 nr 756: Forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerforskriften) 1

FOR 2006-06-30 nr 756: Forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerforskriften) 1 FOR 2006-06-30 nr 756: Forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerforskriften) 1 -------------------------------------------------------------------------------- DATO: FOR-2006-06-30-756

Detaljer

Utlendingsdirektoratetes merknader - endringer i utlendingsloven - 24-årsgrense for familieetablering

Utlendingsdirektoratetes merknader - endringer i utlendingsloven - 24-årsgrense for familieetablering Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/1470-10/IKH 29.09.2014 Utlendingsdirektoratetes merknader - endringer i utlendingsloven - 24-årsgrense for familieetablering

Detaljer

Dette innebærer at 7 første ledd, bokstav a etter vår mening bør lyde som følgende:

Dette innebærer at 7 første ledd, bokstav a etter vår mening bør lyde som følgende: Arbeids- og inkluderingsdepartementet Integrerings- og mangfoldsavdelingen Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres ref: : 200805212 Vår ref: 09/3268-6/JHDA Oslo, 12.10.2009 HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV

Detaljer

Høring - beskyttelse mot tvangsekteskap - tiltak for å motvirke at unge personer sendes til og holdes tilbake i opprinnelseslandet for å tvangsgiftes

Høring - beskyttelse mot tvangsekteskap - tiltak for å motvirke at unge personer sendes til og holdes tilbake i opprinnelseslandet for å tvangsgiftes Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200603652-/ CEF 2006/02438-4 008 22.11.2006 Høring - beskyttelse mot tvangsekteskap - tiltak

Detaljer

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET Driver du næringsvirksomhet i Norge? 1 Driver du næringsvirksomhet i Norge? Side 3: Opphold For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en oppholdstillatelse

Detaljer

050.96 1.0 INNLEDNING. 1.1 Formål

050.96 1.0 INNLEDNING. 1.1 Formål offshore personell sør for N 62 breddegrad 2 1.0 INNLEDNING 1.1 Formål Politiet har pålagt enhver ikke-nordisk statsborger som ønsker å reise til norsk sokkel å medbringe sitt pass eller annet godkjent

Detaljer

ROV-personell PTIL/PSA

ROV-personell PTIL/PSA ROV-personell Aml. 1-2 (2), litra a) 1-2. 1 Hva loven omfatter (1) Loven gjelder for virksomhet som sysselsetter arbeidstaker, 2 med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i loven. (2) Unntatt fra loven

Detaljer

Innspill til språket i rundskrivene

Innspill til språket i rundskrivene Innspill til språket i rundskrivene Arkitekst har gått gjennom tre rundskriv for å vurdere språket og strukturen: Er rundskrivene i tråd med språkprofilen og statens satsing på klart språk? Hva fungerer

Detaljer

Til : Justis og beredskapsdepartementet - Ref.: 14/7056

Til : Justis og beredskapsdepartementet - Ref.: 14/7056 Til : Justis og beredskapsdepartementet - Ref.: 14/7056 Fra : Tor Kragh Fosse Høringsuttalelse - Forslag til lov og forskriftsendringer Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - hevet botidskrav

Detaljer

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS BESTEMMELSE OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE - TILKALLINGSAVTALER MV.

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS BESTEMMELSE OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE - TILKALLINGSAVTALER MV. ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Att: Rune Ytre-Arna Postboks 8019 dep. 0030 Oslo Deres ref: 200804809-/RYA Oslo, 14. oktober 2009 Vår ref: Dagny Raa /DOK-2009-02376 HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS

Detaljer

IS-9/2006. Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l.

IS-9/2006. Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l. IS-9/2006 Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l. 7 Attester/helseerklæringer o.l. til bruk i utlendingssaker De generelle reglene og innholdsmessige kravene som er omtalt

Detaljer

Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet: Oppfølging av tiltak i St.meld. nr. 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning.

Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet: Oppfølging av tiltak i St.meld. nr. 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning. Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet: Oppfølging av tiltak i St.meld. nr. 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning. Tilrettelegging for internasjonale forskere og studenter - kartlegging og problembeskrivelse

Detaljer

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter En ny forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er vedtatt ved kongelig resolusjon av 8. februar 2008. Forskriften

Detaljer

Brosjyren er laget for å gi en kort oversikt over innvandrerkvinners rettsstilling i Norge. Reglene som behandles i brosjyren gjelder også for menn.

Brosjyren er laget for å gi en kort oversikt over innvandrerkvinners rettsstilling i Norge. Reglene som behandles i brosjyren gjelder også for menn. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren er laget for å gi en kort

Detaljer

Rundskriv, 01.06.1999

Rundskriv, 01.06.1999 Rundskriv, 01.06.1999 Rundskriv G-46/1999 Til: By- og herredsrettene Administrative bestemmelser om dommerfullmektigers ansettelsesforhold 1. Ansettelse av dommerfullmektiger 1-1 Ansettelse av dommerfullmektiger

Detaljer

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Tiltak Akershus Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Park og anlegg med steinlegging i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling Anskaffelse etter forskriftens del

Detaljer

Anonymisert uttalelse

Anonymisert uttalelse Anonymisert uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse fra A av 5. september 2008. A har barn med en tyrkisk borger. Faren til barnet har søkt om familiegjenforening med barnet.

Detaljer

Høring Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS

Høring Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS Høring Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS Arkivsak-dok. 14/08277-2 Saksbehandler Kari Strand Saksgang Møtedato Saksnr Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 27.01.2015 25/15

Detaljer

Utlendingsdirektoratet viser til departementets høringsbrev av 14. juli 2009.

Utlendingsdirektoratet viser til departementets høringsbrev av 14. juli 2009. Arbeids- og inkluderingsdepartementet Innvandringsavdelingen V/Ekspedisjonssjef 0030 OSLO Deres ref:200903742-/jrs Vår ref: 09/2666-11/IKH Oslo, 25.09.2009 HØRINGSSVAR - KRAV OM FIRE ÅRS UTDANNING ELLER

Detaljer

This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013)

This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013) This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013) LOV 2005-06-10 nr 51: Lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven). DATO:

Detaljer

Avslag Schengen-visum utl 10, jf. utf 3-4, 3-5 og 3-6

Avslag Schengen-visum utl 10, jf. utf 3-4, 3-5 og 3-6 IM 2010-046V2 Saksnummer: 07/4335-2 Avslag Schengen-visum utl 10, jf. utf 3-4, 3-5 og 3-6 1. Registrering i NORVIS/ DUF Personopplysninger / søknadsopplysninger Etternavn, fornavn, mellomnavn Kjønn Fødselsdato

Detaljer

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) DATO: FOR-2009-10-15-1286 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 11 s 1813

Detaljer

Høring - Endring i utlendingsforskriften - engangsløsning for lengeværende barn

Høring - Endring i utlendingsforskriften - engangsløsning for lengeværende barn Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/1666-6/LRI 23.05.2014 Høring - Endring i utlendingsforskriften - engangsløsning for lengeværende barn Utlendingsdirektoratet

Detaljer

VEDRØRENDE ARBEIDSTILLATELSE FOR BORGERE FRA LAND UTENFOR EU/EØS-OMRÅDET

VEDRØRENDE ARBEIDSTILLATELSE FOR BORGERE FRA LAND UTENFOR EU/EØS-OMRÅDET Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven). Dato LOV 1993 06 04 58 Departement Arbeids og sosialdepartementet Sist endret LOV 2013 06 14 32 fra 01.01.2014 Publisert Avd I 1993 477

Detaljer

NYHETSBREV ARBEIDSLIV

NYHETSBREV ARBEIDSLIV NYHETSBREV ARBEIDSLIV Desember 2014 Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven Regjeringen fremmet den 5. og 12. desember 2014 forslag til en rekke, betydelige endringer i arbeidsmiljølovens

Detaljer

Oslo Bygningsarbeiderforening

Oslo Bygningsarbeiderforening avd. 603 17nFellesforbundet Oslo Bygningsarbeiderforening MOTTATT 1 3 DES 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTE Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Oslo 10. desember 2010 Vikarbyrådirektivet høringsnotat

Detaljer

Samarbeidsregjeringens flyktning- og innvandringspolitikk

Samarbeidsregjeringens flyktning- og innvandringspolitikk Denne brosjyren vil bli oppdatert regelmessig på følgende nettadresse: www.dep.no/krd/norsk/innvandring/brosjyre Vil du vite mer: www.dep.no/krd/norsk/innvandring www.udi.no www.une.no Samarbeidsregjeringens

Detaljer

Utlendingsdirektoratets høringsuttalelse - Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - Gjennomføring av Dublinforordningen

Utlendingsdirektoratets høringsuttalelse - Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - Gjennomføring av Dublinforordningen Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 13/2403-3/STPE 03.09.2013 Utlendingsdirektoratets høringsuttalelse - Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

VEILEDNING FOR EU-BORGERE OG DERES FAMILIEMEDLEMMER. Generelle bestemmelser for oppholdet av EU-borgere i Den Polske Republikken

VEILEDNING FOR EU-BORGERE OG DERES FAMILIEMEDLEMMER. Generelle bestemmelser for oppholdet av EU-borgere i Den Polske Republikken VEILEDNING FOR EU-BORGERE OG DERES FAMILIEMEDLEMMER Generelle bestemmelser for oppholdet av EU-borgere i Den Polske Republikken Oppholdssaken for EU-borgere behandles umiddelbart. Oppholdssaken for deres

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Høring om endringer i utlendingsforskriften - varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker)

Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker) Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker) I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T Dato LOV 2013 06 21 92 Departement

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

Rutinebeskrivelse. Behandling og avgjørelse av saker om beskyttelse der klageren oppholder seg på ukjent sted eller i utlandet

Rutinebeskrivelse. Behandling og avgjørelse av saker om beskyttelse der klageren oppholder seg på ukjent sted eller i utlandet Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer