Deres ref. Vår ref. Dato /JFR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deres ref. Vår ref. Dato 200900199-/JFR 30.01.2009"

Transkript

1 Deres ref. Vår ref. Dato /JFR Forslag til regelverk for å følge opp forslag i St.meld. nr.18 ( ) Arbeidsinnvandring og forslag til forskrifter til ny utlendingslovs kapittel 3 om arbeid og studier mv. I. Innledning For å følge opp forslag i arbeidsinnvandringsmeldinga legger Arbeids- og inkluderingsdepartementet fram forslag til endringer i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven), heretter kalt 2008-loven, og forslag til forskrifter til 2008-lovens kapitler 1, 2, 3, 6 og 7. Samtidig legger departementet fram øvrige forslag til forskrifter til 2008-lovens kapittel 3 om arbeid og studier mv. Disse forslagene tar sikte på å erstatte utlendingsforskriftens 2-5a til gjeldende utlendingslov (1988-loven). Departementet viser videre til høringsbrev av 21. august 2007 hvor det ble foreslått at det innføres en ordning med krav om arbeidstillatelse for sjøfolk som skal arbeide på skip som henter gods eller passasjerer i en norsk havn. Det er foreløpig ikke lagt fram forslag til gjennomføring i forskrift til loven. Den nye ordningen foreslås også gjennomført etter 2008-loven. Det krever lovendring og gjennomføring i forskrifter til lovens kapitler 1, 2, 3 og 7. Vi viser til gjennomgangen nedenfor under II, III, og IV og til vedlagte høringsnotat med forslag til forskrift til 2008-lovens kapittel 3. Denne forskriften vil inngå som kapittel 6 i utlendingsforskriften som skal dekke alle forskriftsbestemmelser til 2008-loven. Vi ber om uttalelse til forslagene i dette høringsbrevet og særskilt til forslagene til bestemmelser i kapittel 6 i utlendingsforskriften, jf. lovens kapittel 3 som er behandlet i det vedlagte høringsnotatet. De øvrige forslagene til forskrifter til lovens øvrige kapitler vil inngå i høringsbrev fra departementet som sendes ut i to omganger, henholdsvis medio februar og medio mars For øvrig viser vi til høringsbrev datert 19. januar 2009 med frist 2. mars 2009 om endringer i loven som følge av forslagene i arbeidsinnvandringsmeldinga, jf. punkt II nedenfor og endringer grunnet ordningen for sjøfolk, jf. punkt IV nedenfor. Frist for uttalelse settes til 24.april Vi ber om at uttalelsen også sendes i e-post til II. Regelverk for gjennomføring av forslagene i arbeidsinnvandringsmeldinga I meldingas avsnitt 1.7 og avsnittene 12 og 15 er det gitt en nærmere beskrivelse av forslagene.

2 Arbeidsgiver økt ansvar og mulighet til å sette arbeidstaker i arbeid før oppholdstillatelse er gitt tidlig arbeidsstart: Forslaget i meldinga går ut på at arbeidsgivere som oppfyller visse kriterier som skal fastsettes i samråd med partene i arbeidslivet, skal kunne rekruttere utenlandsk arbeidskraft direkte og la arbeidstakerne starte i arbeidet før tillatelse foreligger. En slik saksgang skal gjelde for faglærte som defineres etter sin kompetanse og for spesialister som defineres på bakgrunn av lønn. I det følgende redegjør vi for ordningen på bakgrunn av foreløpige avklaringer. Aktuelle kriterier for arbeidsgivere og lønnsnivå har vært tatt opp med partene i arbeidslivet. Departementet foreslår nå at arbeidsgivere som tilfredsstiller kravene etter regelverket om offentlige anskaffelser, se lov 16. juli 1999 nr. 69, skal kunne bruke ordningen. Det dreier seg om følgende kriterier: attest for betalt merverdiavgift og skatt og egenerklæring for å overholde lovbestemte krav innen helse, miljø og sikkerhet. Lønnsnivå ved rekruttering uten vurdering av kompetanseforeslås satt til et lønnstilbud på minst kr pr år. Forslagene til gjennomføring i regelverket tar hensyn til aktuelle elementer som må reguleres selv om ikke alle detaljer ennå er på plass. Arbeidsgivere som er aktuelle for ordningen med tidlig arbeidsstart, defineres etter nærmere angitte kriterier, jf. ovenfor. Det legges ikke opp til særskilte godkjenningsordninger, men at det skjer en aksept av arbeidsgiver i forbindelse med den konkrete saken til behandling. Om en arbeidsgiver ikke aksepteres fordi vilkårene ikke er oppfylt, må den vanlige søknadsprosedyren benyttes hvor arbeidstakeren må ha fått oppholdstillatelse før arbeidets oppstart. Det foreslås at slike avgjørelser ikke skal kunne påklages blant annet fordi vanlig behandling av oppholdstillatelser er forutsatt å ta 4 uker når nytt regelverk og elektronisk saksbehandlingsverktøy er på plass. Arbeidsgivere som fyller vilkårene, kan søke om oppholdstillatelse for arbeidstakere som er faglærte og som defineres etter sin kompetanse, og for spesialister som defineres på bakgrunn av lønnstilbudet. Arbeidsgiveren kan søke uten at arbeidstakeren gir særskilt fullmakt. Det skal gis en foreløpig bekreftelse til arbeidsgiveren på at fullstendig utfylt søknad er innlevert. Denne foreløpige bekreftelsen innebærer også at arbeidsgiveren anses å fylle vilkårene for bruk av ordningen. Den foreløpige bekreftelsen registreres i utlendingsforvaltningens dataregister (DUF) mv., slik at en utenriksstasjon som skal utstede innreisevisum, ikke skal måtte foreta egne vurderinger. Innen syv dager etter innreise skal arbeidstakeren henvende seg til politiet for identitetskontroll og for å bekrefte søknaden om tillatelse som arbeidsgiveren har levert. Politiet utsteder da en bekreftelse til arbeidstakeren som gir grunnlag for å starte arbeidet uten at søknaden om tillatelse er behandlet. Arbeidstakere som ikke trenger visum, kan eventuelt selv sette fram søknad under forutsetning av at arbeidstilbudet er gitt av en arbeidsgiver som er omfattet av ordningen. Det åpnes for at Utlendingsdirektoratet gir retningslinjer for hva som anses for å være en fullstendig utfylt søknad. Politiets bekreftelse til arbeidstakeren vil være dokumentasjon på adgangen til å arbeide overfor skatteetaten/folkeregisteret. Bekreftelsen, som registreres i DUF, vil være grunnlag for at folkeregisteret skal kunne utstede D-nummer/fødselsnummer som er nødvendig for å kunne starte arbeidet, jf. at det for å få utbetalt lønn er nødvendig med skattekort, opprettelse av bankkonto mv. Ordningen med tidlig arbeidsstart forutsetter at arbeidstakeren er bundet til denne bestemte arbeidsgiveren inntil søknaden er ferdig behandlet. Først da vil det eventuelt være adgang til å

3 skifte arbeidsgiver. Det må gjøres unntak fra kravet om tillatelse for at arbeidstakeren kan starte arbeidet som foreslått. Hvis arbeidstakeren får avslag på søknaden om oppholdstillatelse, vil arbeidsforholdet måtte avsluttes og søkeren forlate landet. Utgifter mv. i denne forbindelsen vil være et forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsgivere som bryter vilkårene, kan miste retten til å benytte ordningen (sanksjoner), og vil eventuelt kunne straffes etter 2008-lovens straffebestemmelser. Det vil være aktuelt å se på hvorvidt arbeidsgiver har utøvd sin kompetanse til å rekruttere arbeidskraften i tråd med forutsetningene. Med utgangspunkt i ordningen for faglærte mv. foreslås at bare de med formell kompetanse og realkompetanse skal kunne omfattes, mens de som faller inn under ordningen med skjerpede vilkår holdes utenfor. For spesialister somdefineres på bakgrunn av lønnstilbud foreslås blant annet at ordningen best kan gjennomføres ved at den lønn som tilbys settes til et pengebeløp og ikke naturalytelser eller omregnet verdien av naturalytelser. Både faglærte mv. som defineres etter kompetanse og spesialister som defineres på bakgrunn av lønnstilbudet, kan også søke oppholdstillatelse selv og vil kunne starte arbeidet før søknaden er behandlet dersom søknaden bygger på arbeidstilbud fra en arbeidsgiver som fyller kriteriene for ordningen med tidlig arbeidsstart. For ordens skyld nevnes at faglærte mv. også kan søke oppholdstillatelse selv om arbeidsgiveren ikke fyller kriteriene, men vil da måtte avvente søknadsbehandlingen før arbeidet kan starte opp. Lovhjemler for ordningen med tidlig arbeidsstart, jf. forslaget til lovens 23 nytt fjerde ledd og regler for sanksjoner ved misbruk av ordningen, jf. lovens 27 a, framgår av eget høringsbrev som nevnt innledningsvis. Vedlegget omtaler søkergrunnlag for arbeidsgivere og forskrift om misbruk av ordningen, samt søkergrunnlag for faglærte mv., spesialister og egen bestemmelse om lønnsfastsettelse. Ansatte i internasjonale selskaper: Forslaget i meldinga går ut på at ansatte i internasjonale selskaper skal gis anledning til å starte arbeidet før tillatelse foreligger. Forslaget om gjennomføring i regelverket bygger på at denne gruppen arbeidstakere vil fanges opp av de vanlige bestemmelsene for søkergrupper som faglærte mv., spesialister, utsendte arbeidstakere og praktikanter. Tilretteleggingen skjer med utgangspunkt i ansettelsesforholdet i det internasjonale selskapet. Det gis unntak fra kravet om tillatelse før arbeidet tar til og åpnes for å søke tillatelse etter innreise, samt bekreftelse når det foreligger fullstendig utfylt søknad som gir adgang til å starte arbeidet. For visumpliktige er det en forutsetning at arbeidsgiveren som fullmektig har søkt om tillatelse og det er utstedt en foreløpig bekreftelse, slik at denne vil være grunnlag for utstedelse av innreisevisum. Ordningen forutsettes å hvile på kriteriene internasjonalt selskap. Det legges opp til at UDI gir

4 nærmere retningslinjer om hva som skal anses som et slikt selskap. Det vil her være et poeng at det kan dokumenteres at det finnes en arbeidsgiver her i landet eller i utlandet og at selskapet har kontor i minst ett land ved siden av Norge. Medarbeidere som skal delta i bedriftsintern opplæring innenfor et internasjonalt selskap innenfor en tidsramme på tre måneder, foreslås unntatt fra kravet om oppholdstillatelse. Ordningen vil fange opp de som faller utenom de aktuelle søkergrunnlagene, i praksis de som faller utenfor praktikantbestemmelsen, fordi det er mer enn to år siden de avsluttet utdanningen. Vi viser til vedlegget for søkergrunnlag for ansatte i internasjonale selskaper enten disse er faglærte mv., spesialister, utsendte arbeidstakere eller praktikanter. Nyutdannede mv.: Forslaget i meldinga går ut på at utenlandske studenter i Norge skal kunne gis tillatelse til å søke arbeid etter endt utdanning hvis de har kompetanse som faglærte. Tillatelsen skal gis for seks måneder og også gi anledning til å jobbe som ufaglært for å fylle kravet til underhold. Ordningen skal også omfatte andre grupper som i dag gis oppholdstillatelse med adgang til deltid, slik som forskere, kulturformidlere mv. og som kan antas å ha kompetanse som faglært. Kompetanse som faglært mv. må dokumenteres som et av vilkårene for slik tillatelse til å søke arbeid. Forslaget om gjennomføring i regelverket omfatter et eget søkergrunnlag som gis i tilknytning til lovens 26 studier mv. ut fra begrunnelsen at det her ikke kreves et arbeidstilbud. Det er en forutsetning at kravet til underhold er oppfylt. Hvis utlendingen ikke har et konkret arbeidstilbud, vil det måtte legges fram dokumentasjon på at vedkommende har tilstrekkelige egne midler. Søkergrunnlaget for studenter omfatter de som har tatt utdanning her i landet og også andre grupper med kompetanse som faglært mv. Dette gjelder faglærte mv. som gis tillatelse for å ta tilleggsutdanning for eksempel for å få norsk autorisasjon eller for språkopplæring. Det foreslås ingen karensbestemmelse, jf. at det kan være aktuelt å få slik tillatelse flere ganger hvis studenten går tilbake til studiene og ønsker en ny runde etter å ha avlagt ytterligere eksamener. Dette søkergrunnlaget skal ikke gi rett til familiegjenforening med mindre søkeren allerede har fått det på det tidligere søkergrunnlaget som student. I så fall skal familien kunne være her også under søkerperioden. Vi viser til vedlegget for søkergrunnlag for nyutdannede mv. Ufaglært arbeidskraft: Forslaget i meldinga går ut på å innføre ufaglærte arbeidstakere som en egen generell gruppe som kan gis tillatelse etter retningslinjer fra departementet om hvilke næringer eller geografiske områder dette

5 skal gjelde for. Det foreslås videre at denne gruppen i første omgang skal omfatte russere fra Barentsregionen i de tre nordligste fylkene. Forslaget om gjennomføring i regelverket bygger på at et regelforslag skal synliggjøre russiske arbeidstakere, samtidig som det skal åpnes for at også andre ufaglærte kan fanges opp ved retningslinjer. Dette søkergrunnlaget skal ikke gi anledning til familiegjenforening. Vi viser til vedlegget for søkergrunnlag for ufaglært arbeidskraft mv. Russiske grensependlere: Forslaget i meldinga går ut på at det for grensependlere fra Russland også skal gis oppholdstillatelse for deltidsarbeid. Forslaget om gjennomføring i regelverket innebærer et eget søkergrunnlag som dekker slike arbeidstakere uavhengig av en vurdering av deres kompetanse. Det stilles ingen krav til pendlerrytme, men det forutsettes en stillingsbrøk på mindre enn 80 %. Det vises til at 2008-lovens 23 krever kvote eller individuell prøving. Det foreslås en ordning med individuell prøving slik som for ufaglært arbeidskraft. Det finnes ikke tallgrunnlag for fastsettelse av en kvote for grensependlere. Tillatelsen danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse selv ikke for dem som er faglærte. Begrunnelsen for dette er at arbeidstakeren må være bosatt i Russland, og det skal ikke gis en tillatelse som fører til permanent oppholdstillatelse for personer som ikke er bosatt i Norge. Vi viser til vedlegget for søkergrunnlag for russiske grensependlere. Arbeidssøkerperiode for faglærte mv.: Forslaget i meldinga går ut på å utvide dagens ordning med at arbeidssøkere på minst faglært nivå gis anledning til å søke arbeid i Norge i seks måneder. Dette innebærer en utvidelse fra tre måneder til seks måneder. Forslaget om gjennomføring i regelverket innebærer en kombinasjon av unntak fra kravet om oppholdstillatelse for dem som ikke trenger visum, mens de som trenger visum skal kunne gis en oppholdstillatelse av utenriksstasjonen. Begge kategorier vil omfattes av reglene for meldeplikt enten innenfor tre måneder, eventuelt innen 7 dager etter innreise. Ordningen omfatter et eget søkergrunnlag som gis i tilknytning til lovens 26 som gjelder studier mv. ut fra begrunnelsen at det her ikke kreves et arbeidstilbud. Det er en forutsetning at kravet til underhold er oppfylt. Det er videre en forutsetning at utenriksstasjonen treffer vedtak for den perioden utlendingen kan dokumentere midler for. For utenriksstasjonen, vil den foreslåtte ordningen ikke være mer belastende enn dagens arbeidssøkervisum. Hvis utlendingen er gitt tillatelse for mindre enn seks måneder, vil det ikke være anledning til å utvide perioden etter ankomst. En adgang til fornyelse vil innebære nye oppgaver på politiet. Det bør dessuten kunne legges til grunn at dokumentasjon på egne midler bør foreligge før innreisen, jf. at det ikke skal være anledning til å arbeide mens arbeidssøkingen pågår. Det er også forslag om en karenstid på ett år

6 før vedkommende kan søke ny slik periode. Tillatelsen gir ikke adgang til familiegjenforening før søkeren har et arbeidstilbud som faglært mv. Forslaget berører ikke dagens ordning med at arbeidstakere med arbeidstilbud kan søke fra Norge eller at arbeidstakere som har søkt tillatelse, kan reise inn og vente på vedtaket her i landet. Vi viser til vedlegget for søkergrunnlag for arbeidssøkere som er faglærte mv. og trenger visum. Heltidsarbeid for familier til studenter mv.: Forslaget i meldinga går ut på å gi familier til studenter adgang til å arbeide heltid selv om studenten bare gis anledning til deltid. Forslaget om gjennomføring i regelverket går ut på å bygge dette inn som en del av regelverket for familiemedlemmer, og at ordningen bare skal gjelde ektefeller og samboere. I tillegg til at dette gjøres for studentfamilier, forelås det også gjort gjeldende for andre grupper hvor referansepersonen har et annet formål enn arbeid med sitt opphold og finansierer dette med deltidsarbeid etter dagens regelverk. Generelt om adgangen til å søke fra Norge: Forslaget i meldinga går ut på å gi flere adgang til å søke fra Norge enn i dag. Dette fremmes som et særskilt tiltak i tillegg til det som følger av de øvrige forslagene om tidlig arbeidsstart for faglærte mv. og spesialister og ansatte i internasjonale selskaper. I tillegg til de forslagene som allerede er nevnt, videreføres ordninger i gjeldende regelverk for de med fagutdanning og spesielle kvalifikasjoner og sesongarbeidstakere. Tjenesteytere og selvstendig næringsdrivende som har kompetanse som faglært mv., vil falle inn under den generelle ordningen om at søkere som er fagutdannet eller har spesielle kvalifikasjoner, kan søke fra Norge. Særlige regler for å lette søknadsprosedyren for familiemedlemmer til faglærte mv. og spesialister: Forslaget i meldinga understreker at det er viktig å legge til rette for at faglærte og spesialister kan få med seg familien til Norge så snart som mulig etter at tillatelse er gitt. Det understrekes videre at man i arbeidet med utforming av forskrifter til 2008-loven, vil se på muligheten for fleksible løsninger. Forslaget om gjennomføring i regelverket tar utgangspunkt i ordninger som er mulige å gjennomføre innenfor gjeldende regelverk, men som ikke gjennomføres i dag. Etter forskriften 106 tredje ledd, kan Utlendingsdirektoratet gi retningslinjer om utstedelse av D-visum til familiemedlemmer, slik at familiemedlemmet kan søke tillatelse etter innreise. Det legges til grunn at det i denne omgangen bare vil være aktuelt å gi slikt D-visum når referansepersonen har fått oppholdstillatelse. Et D-visum vil da åpne for at familien kan søke om oppholdstillatelse etter ankomst, eventuelt reise inn og avvente søknadsbehandlingen.

7 Andre forenklinger når det gjelder saksbehandlingen, herunder personlig frammøte for utlendingsmyndigheten. Forslaget om personlig frammøte ble ikke tatt opp i meldinga, men kom opp under stortingsbehandlingen og retter seg direkte mot frammøte ved søknad om fornyelse. Etter en gjennomgang av problemstillingen mener departementet det er hensiktsmessig å se på personlig frammøte i de ulike stadiene av saken: frammøte ved første gangs søknad, under behandling av saken, ved utstedelse av tillatelsen og eventuelt i forbindelse med fornyelse. Forslaget om gjennomføring i regelverket tar utgangspunkt i behovet for å kontrollere søkerens identitet. Dette bør helst skje før det gis første gangs tillatelse, eventuelt før det utstedes bekreftelse som gir anledning til å arbeide før tillatelse foreligger. I tillegg foreslås at søkeren innkalles under behandlingen av saken hvis det er behov for dette. Denne løsningen innebærer at det som hovedregel ikke skal kreves frammøte ved søknad om fornyelse. Dette er heller ikke tilfellet i dag. Forslaget innebærer at det er politiet som etter ankomst foretar kontrollen uavhengig av det som har skjedd på utenriksstasjonen. Forslaget innebærer også at dagens ordning med personlig fremmøte for anmerking av tillatelse i reisedokument faller bort, jf. det pågående arbeidet med utarbeidelse av de såkalte Schengen-kortene og en sammenlikning med norske pass som nå kan sendes i posten. Forslaget innebærer videre at det rutinemessig bare blir en kontroll etter innreise, jf. at lovens 83 åpner for at utlendingen kan innkalles hvis det er behov for det. Neste kontroll av identitet vil kreves ved søknad om permanent oppholdstillatelse. III. Forskrifter til 2008-lovens kapittel 3 som erstatter forskriften til lovens 2-5a 2008-lovens kapittel 3 gir grunnlag for en oppdeling av forskriftens bestemmelser som er noe annerledes enn i dag. Derfor har det vært naturlig å regulere søkergrunnlagene på en ny og mer tilgjengelig måte enn dagens ordning. Det er utarbeidet forslag til bestemmelser som tar utgangspunkt i 1988-lovens 5 annet ledd og utlendingsforskriftens 2-5a som inneholder reglene for søkergruppene og som skal ligge til grunn for ny forskrift. Forslagene under pkt II fra arbeidsinnvandringsmeldinga er også lagt inn i forslaget til forskrift til 2008-lovens kapittel 3. I tillegg til de bestemmelsene som direkte gjelder søkergruppene, fremmes også forslag til mer eller mindre generelle bestemmelser som gjelder for to eller flere av søkergruppene. Det dreier seg om supplerende bestemmelser for arbeidstakere om hvem som kan være arbeidsgiver og dennes ansvar, herunder for arbeidstilbudet, lønnsvilkår, arbeidsledighet og tilbakekall, ev. adgang til å oppholde seg i Norge i en arbeidssøkerperiode og regler for arbeidsmarkedsmessig prøving, samt ulike typer kvoter. Det gjelder videre bestemmelser som supplerer reglene for tjenesteytere om hvem som kan være oppdragsgiver og dennes ansvar og regler om tilbakekall. Det dreier seg videre om supplerende bestemmelser ved tillatelse til studier mv. hvor en felles bestemmelse gir regler om krav til alder, om formålet for tillatelsen og begrensninger i adgangen til å ta arbeid og også regler for deltidsarbeid uten konkret arbeidstilbud.

8 For øvrig viser vi til vedlegget. IV. Særskilt om forslag til regler for sjømenn på utenlandske skip, jf. forskrift til 1988-lovens 8 annet ledd og forslag til omlegging Det foreslås at utenlandske sjøfolk må ha arbeidstillatelse for å arbeide på utenlandske skip i norsk innenriks fart, se forskrift til 1988-lovens 8 annet ledd, hvor utenlandske sjøfolk på utenlandsregistrerte skip som frakter gods og passasjerer mellom norske havner, er unntatt fra kravet om tillatelse. Departementet har tidligere sendt på høring ett forslag om å gjennomføre en tilsvarende ordning i gjeldende regelverk. Under etterarbeidet med den høringen er det oppstått tolkingstvil om hvorvidt utenlandske skip i virksomhet på norsk kontinentalsokkel er omfattet av regelen. På grunn av denne tvilen ber departementet om synspunkter på om disse skipene skal være omfattet av regelen. Å ta opp forslaget i dette regelverket innebærer blant annet et søkergrunnlag i forskrift til 2008-lovens 23. Kravet om tillatelse skal gjelde når de nevnte skipene som driver virksomhet av et visst omfang er i norsk territorialfarvann. Det gjøres unntak for sjøfolk om bord på cruiseskip og skip registrert i skipsregister i EØS-land. Bestemmelsen har som formål å motvirke at skip med lav standard når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår får adgang til å drive innriksfart i norske farvann. Oppholdstillatelsen vil gjelde arbeid om bord på skipet og i forbindelse med skipsanløp. Det skal ikke foretas vurdering av mannskapets kompetanse. Slike tillatelser er ikke tidsbegrensede, jf. at det legges opp til at tillatelsen fornyes etter skipets og rederiets behov. Tillatelsen danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Det foreslås at UDI gir retningslinjer om kravet om norsk arbeidsgiver. På nærmere betingelser skal kapteinen anses for å representere rederiet. Det vil være adgang til å starte arbeidet før søknaden er behandlet på grunnlag av bekreftelse om innlevering av fullstendig utfylt søknad. Etter lovens 23 første ledd bokstav c er det et krav om arbeidsmarkedsmessig vurdering. Det er ikke aktuelt å innføre en individuell arbeidskraftmessig vurdering for ufaglært arbeidskraft, og det foreligger ingen mulighet for en egen kvote for denne søkergruppen. Det skal heller ikke foretas en vurdering av kompetanse. De som eventuelt ville falt inn under ordningen for faglærte mv., skal gis etter særbestemmelsen for sjøfolk. Det er derfor foreslått en endring av lovens 23 første ledd bokstav c ved at det gjøres unntak for denne søkergruppen, se eget høringsbrev som nevnt innledningsvis. Vi viser til vedlegget for søkergrunnlag mv. I tillegg til det vedlagte høringsnotatet om forslag til bestemmelser i utlendingsforskriften kapittel 6, vedlegges forslag til forskriftsbestemmelser, en oversikt over kapitlene i utlendingsforskriften og bestemmelsene i kapittel 6, samt en liste over høringsinstansene Med hilsen Rune Solberg (e.f.) ekspedisjonssjef Henriette Munkebye avdelingsdirektør

27.,APR ARBEIDS- OG INNIUDERINGSDEPARTEMENTET MOTTATT. Arbeids- og inkluderingsdepartementet PB 8019 Dep 0030 Oslo. Oslo

27.,APR ARBEIDS- OG INNIUDERINGSDEPARTEMENTET MOTTATT. Arbeids- og inkluderingsdepartementet PB 8019 Dep 0030 Oslo. Oslo MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinnerjobber for å bedre innvandrer- og flyktningkvinners levekår i Norge. Vi tilbyr juridisk bistand, krisehjelp og veiledning, kurs og seminarer, og er

Detaljer

Arbeidsinnvandring i utlendingsloven 2008

Arbeidsinnvandring i utlendingsloven 2008 Arbeidsinnvandring i utlendingsloven 2008 Henriette Munkebye Universitetet i Oslo 28. mars 2011 Oversikt Bakgrunn Innfallsport til regelverket Lovens grunnlag for tillatelse Vilkår i loven Oppbygging av

Detaljer

Kapittel 6 - Opphold i forbindelse med arbeid og studier mv.

Kapittel 6 - Opphold i forbindelse med arbeid og studier mv. 30.01.09 Kapittel 6 - Opphold i forbindelse med arbeid og studier mv. Lovens 23 Oppholdstillatelse til arbeidstakere som skal arbeide for en arbeidsgiver i riket 6-1 Oppholdstillatelse til faglærte mv.

Detaljer

HØRINGSNOTAT UTLENDINGSFORSKRIFTENS KAPITTEL 6 - OPPHOLDSTILLATELSE I FORBINDELSE MED ARBEID OG STUDIER MV.

HØRINGSNOTAT UTLENDINGSFORSKRIFTENS KAPITTEL 6 - OPPHOLDSTILLATELSE I FORBINDELSE MED ARBEID OG STUDIER MV. 30.01.09 HØRINGSNOTAT UTLENDINGSFORSKRIFTENS KAPITTEL 6 - OPPHOLDSTILLATELSE I FORBINDELSE MED ARBEID OG STUDIER MV. Bakgrunn Sammenheng mellom gjeldende regelverk (1988-loven) og nytt regelverk (2008-loven)

Detaljer

Innledning: Reglene om oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid og studier mv. er regulert i lovens kapittel 3 og forskriftens kapittel 6.

Innledning: Reglene om oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid og studier mv. er regulert i lovens kapittel 3 og forskriftens kapittel 6. Vedlegg 6 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid og studier mv. Innledning: Reglene om oppholdstillatelse

Detaljer

SVAR FRA UDI - HØRING OM ENDRINGER I UTLENDINGSREGELVERKET OM ARBEIDSINNVANDRING

SVAR FRA UDI - HØRING OM ENDRINGER I UTLENDINGSREGELVERKET OM ARBEIDSINNVANDRING Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres ref: : 12/2296 Vår ref: 12/2178-5/EGJ Oslo, 13.08.2012 SVAR FRA UDI - HØRING OM ENDRINGER I UTLENDINGSREGELVERKET OM ARBEIDSINNVANDRING Vi viser til

Detaljer

DI Utlendingsdirektoratet

DI Utlendingsdirektoratet DI Utlendingsdirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Arbeidsmarkedsavdelingen Postboks 8019 Dep 0030 OSLO ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEM MOTTATT 29 APR 2009 Deres ref: : 200900199 Vår ref:

Detaljer

JUR1120/JUS5120 Utlendingsrett Arbeidsinnvandring. Kjetil M. Larsen

JUR1120/JUS5120 Utlendingsrett Arbeidsinnvandring. Kjetil M. Larsen JUR1120/JUS5120 Utlendingsrett Arbeidsinnvandring Kjetil M. Larsen Politiske føringer «Arbeidsinnvandrere tilfører det norske samfunnet viktig kompetanse og bidrar til å dekke arbeidskraftsmangler i flere

Detaljer

Deres ref: 15/2459 Vår ref: 15/07450-3 Dato: 22.09.2015

Deres ref: 15/2459 Vår ref: 15/07450-3 Dato: 22.09.2015 Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Unntatt offentlighet jf. Deres ref: 15/2459 Vår ref: 15/07450-3 Dato: 22.09.2015 Utlendingsdirektoratets høringssvar - forslag til endringer i utlendingsforskriftens

Detaljer

1. RETTEN TIL Å STARTE ARBEIDET FØR OPPHOLDSTILLATELSE FORELIGGER

1. RETTEN TIL Å STARTE ARBEIDET FØR OPPHOLDSTILLATELSE FORELIGGER Vedlegg 1 Høringsnotat 1. RETTEN TIL Å STARTE ARBEIDET FØR OPPHOLDSTILLATELSE FORELIGGER 1.1 Gjeldende rett Muligheten til å kunne starte arbeidet før tillatelse foreligger gjelder for faglærte som søker

Detaljer

Arbeidsinnvandring m.m.- Oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid og studier

Arbeidsinnvandring m.m.- Oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid og studier Arbeidsinnvandring m.m.- Oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid og studier En oversikt over regelverket Kristine Bjørnsund Hosar Våren 2012 Fire hovedveier til Norge Arbeid: EØS og andre land Familiegjenforening

Detaljer

Generelt om arbeidsinnvandring

Generelt om arbeidsinnvandring Det kongelige Arbeids- og inkluderingsdepartement Vår dato 28.04.2009 Postboks 8019 Dep Deres dato 30.01.2009 0030 Oslo Vår referanse 209502 Deres referanse 200900199-/JFR Høringssvar - forslag til regelverk

Detaljer

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) DATO: FOR-1990-12-21-1028 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Utlendingsdirektoratet,

Detaljer

Rammer for innvandring til Norge. Eirik Trengereid, enhetsleder

Rammer for innvandring til Norge. Eirik Trengereid, enhetsleder Rammer for innvandring til Norge Eirik Trengereid, enhetsleder Innvandring til Norge Arbeid Familieinnvandring studier, utveksling, vitenskap, kultur Beskyttelse Sterke menneskelige hensyn eller særlig

Detaljer

3. Forhåndsgodkjenningsordningens forhold til andre tiltak.

3. Forhåndsgodkjenningsordningens forhold til andre tiltak. Vedlegg 2 Utredning av en modell med forhåndsgodkjenning av større virksomheter 1 Innledning Ifølge regj eringserklæringen skal det bli "enklere for næringslivet å tiltrekke seg høykompetent arbeidskraft

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover DATO: LOV-2009-06-19-41 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 987 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

Kvalitetsstandard - utlendingsforskriften 6-13 - innvilgelse

Kvalitetsstandard - utlendingsforskriften 6-13 - innvilgelse Kvalitetsstandard - utlendingsforskriften 6-13 - innvilgelse 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet Statsborgerskap Fødselsdato Kjønn Sivilstand Dato for sivilstand Yrkeserfaring/praksis

Detaljer

2. Økt ansvar for arbeidsgiverne - mulighet til å sette arbeidstaker i arbeid før oppholdstillatelse er gitt

2. Økt ansvar for arbeidsgiverne - mulighet til å sette arbeidstaker i arbeid før oppholdstillatelse er gitt Høring forslag til endringer i lov av 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) og enkelte andre lover 1. Innledning... 2 2. Økt ansvar for arbeidsgiverne

Detaljer

ARBE IDS- OG 1NKLUaER INGSDEPARTEMENTET MOTTATT "L1NOV 2007 VAR REF

ARBE IDS- OG 1NKLUaER INGSDEPARTEMENTET MOTTATT L1NOV 2007 VAR REF ARBE IDS- OG 1NKLUaER INGSDEPARTEMENTET MOTTATT "L1NOV 2007 Utlendingsdirektoratet Arbeids- og inkluderingsdeparteme Pb. 8019 Dep. 0030 Oslo tet DERES REF 200703178/SKK VAR REF 07/5575 RTD DATO 19.11.2007

Detaljer

Kvalitetsstandard Sakstype: utlendingsforskriften 6-1 - avslag 1 REGISTRERING I DUF KRITERIER / PROSESS KRAV. Personopplysninger.

Kvalitetsstandard Sakstype: utlendingsforskriften 6-1 - avslag 1 REGISTRERING I DUF KRITERIER / PROSESS KRAV. Personopplysninger. Kvalitetsstandard Sakstype: utlendingsforskriften 6-1 - avslag 1 REGISTRERING I DUF Personopplysninger Saksforberedelse Vedtak Navn på søker Alias identitet Statsborgerskap Fødselsdato Kjønn Sivilstand

Detaljer

Oppholdstillatelse for studenter. 17. mars 2010 v/kristine Vierli, Oppholdsavdelingen UDI

Oppholdstillatelse for studenter. 17. mars 2010 v/kristine Vierli, Oppholdsavdelingen UDI Oppholdstillatelse for studenter 17. mars 2010 v/kristine Vierli, Oppholdsavdelingen UDI Ny utlendingslov og forskrift Fra 1. januar 2010 - Oppdatere regelverket - Nytt dataverktøy 2 Studenter Internasjonalisering

Detaljer

Seminar om arbeidsinnvandring. Spørsmål og svar. Tid: Mandag 23. april kl. 09.00-13.00 Sted: Oslo Kongressenter (Folkets Hus)

Seminar om arbeidsinnvandring. Spørsmål og svar. Tid: Mandag 23. april kl. 09.00-13.00 Sted: Oslo Kongressenter (Folkets Hus) Seminar om arbeidsinnvandring Tid: Mandag 23. april kl. 09.00-13.00 Sted: Oslo Kongressenter (Folkets Hus) UDIs mål er å yte bedre service, og ønsker derfor et tettere samarbeid med arbeidsgivere og arbeidslivets

Detaljer

IM 2012-003V14. 1. Registrering i DUF. Kriterier / Prosess Personopplysninger. Vedtak

IM 2012-003V14. 1. Registrering i DUF. Kriterier / Prosess Personopplysninger. Vedtak IM 2012-003V14 Standard for god saksbehandling - avslag oppholdstillatelse til utsendte arbeidstakere utf 6-13 1. Registrering i DUF Personopplysninger Vedtak Korrespondanse Navn på søker Aliasidentitet

Detaljer

Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter,

Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter, Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter, Susanne Wien Offermann, seniorrådgiver november 2014 Ulikt regelverk nordiske borgere unntatt fra kravet om tillatelse (melding om bosetting

Detaljer

Arbeidstillatelse sesongarbeid/ferieavvikling. rådgiver Kristine Vierli, UDI

Arbeidstillatelse sesongarbeid/ferieavvikling. rådgiver Kristine Vierli, UDI Arbeidstillatelse sesongarbeid/ferieavvikling rådgiver Kristine Vierli, UDI 19. mai 2008 Ny utlendingslov og forskrift Fra 1. januar 2010 - Oppdatere regelverket - Nytt dataverktøy 2 Tredjelandsreglene

Detaljer

ARBEID I NORGE - Sjekkliste/huskeliste for deg med utenlandske arbeidstakere og oppdragstakere i Norge

ARBEID I NORGE - Sjekkliste/huskeliste for deg med utenlandske arbeidstakere og oppdragstakere i Norge 17 ARBEID I NORGE - Sjekkliste/huskeliste for deg med utenlandske arbeidstakere og oppdragstakere i Norge Gjøremål Beskrivelse Sjekket Skaffe arbeidskraft Informasjon om arbeidssøkere fra utlandet: www.nav.no,

Detaljer

Retningslinje ved ansettelse av utenlandske arbeidstakere

Retningslinje ved ansettelse av utenlandske arbeidstakere Retningslinje ved ansettelse av utenlandske arbeidstakere Alta kommune Fagområde Tema Sektor/ avdeling/ virksomhet Personal Ansettelse Alle IK Kvalitetssystem Utstedt av/ dato Lønn- og pers.avd Versjon

Detaljer

ARBEIDSTILLATELSE TIL IDRETTSUTØVERE OG TRENERE, JF UTLENDINGSFORSKRIFTEN 4A FØRSTE LEDD BOKSTAV G OG UTLENDINGSFORSKRIFTEN 35 OM FORNYELSE

ARBEIDSTILLATELSE TIL IDRETTSUTØVERE OG TRENERE, JF UTLENDINGSFORSKRIFTEN 4A FØRSTE LEDD BOKSTAV G OG UTLENDINGSFORSKRIFTEN 35 OM FORNYELSE Indekspunkt: uf 4a: idrettsutøver/trener - arbeidstillatelse Indekspunkt: uf 35: fornyet tillatelse etter 4 og 4a RUNDSKRIV UDI 02-10 OPA Saksnummer: 98/2703 Oslo, 06.februar 2002 TIL: Politimestrene Utenriksstasjonene

Detaljer

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven Ot.prp. nr. 2 (2004 2005) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 1. oktober 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Innledning Kommunal- og regionaldepartementet fremmer

Detaljer

Høring - Forslag til endringer i barneloven og straffeloven

Høring - Forslag til endringer i barneloven og straffeloven Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Deres ref: 13/4481 Vår ref: 16/05604-3 Dato: 21.12.2016 Høring - Forslag til endringer i barneloven og straffeloven Utlendingsdirektoratet

Detaljer

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted 1 Innledning Hovedpunktene i høringsnotatet gjelder: Endring

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT 15. OKTOBER 2009 OM UTLENDINGERS ADGANG TIL RIKET OG DERES OPPHOLD HER (UTLENDINGSFORSKRIFTEN)

FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT 15. OKTOBER 2009 OM UTLENDINGERS ADGANG TIL RIKET OG DERES OPPHOLD HER (UTLENDINGSFORSKRIFTEN) FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT 15. OKTOBER 2009 OM UTLENDINGERS ADGANG TIL RIKET OG DERES OPPHOLD HER (UTLENDINGSFORSKRIFTEN) 1-1 syvende ledd skal lyde: Russiske borgere fra Barentsregionen som skal

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato /TNØ

Deres ref. Vår ref. Dato /TNØ Høringsinstanser, jf. vedlagte liste Deres ref. Vår ref. Dato 201101833- /TNØ 22.06.2011 Høring forslag til endringer i utlendingsforskriften utlendinger på lystseilas i norsk territorialfarvann 1. Innledning

Detaljer

Vedlegg 3 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Visum

Vedlegg 3 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Visum Vedlegg 3 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Visum Flere av bestemmelsene om visum som har vært regulert i utlendingsforskriften

Detaljer

Utkast til forskrift om endring i forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret

Utkast til forskrift om endring i forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret Utkast til forskrift om endring i forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret I forskrift 18. august 2008 nr. 942 om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret gjøres følgende endringer: 3 nr. 2

Detaljer

Besøksadresse: Hausmanns gate 23, Oslo ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET. 0032 OSLO E-post: post@imdi.no DERES REF VÅR REF DATO

Besøksadresse: Hausmanns gate 23, Oslo ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET. 0032 OSLO E-post: post@imdi.no DERES REF VÅR REF DATO Postadresse: ARBEIDS- 06 INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Postboks 8059 Dep, MOTTATT 0031 Osio Integrerings- og mangfoldsdirekto atet 6 MAI 2009 Besøksadresse: Hausmanns gate 23, Oslo ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET

Detaljer

1. OM OPPHOLDSTILLATELSE TIL PRAKTIKANTER

1. OM OPPHOLDSTILLATELSE TIL PRAKTIKANTER HØRINGSNOTAT Forslag til endringer i utlendingsforskriftens regler om oppholdstillatelse til praktikanter og om klagerett til personer som ikke har fått utstedt oppholdskort 1. OM OPPHOLDSTILLATELSE TIL

Detaljer

Nr. Vår ref Dato GI-01/2016 14/8150-UMV 14.01.2016

Nr. Vår ref Dato GI-01/2016 14/8150-UMV 14.01.2016 Rundskriv Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda, Politidirektoratet Nr. Vår ref Dato GI-01/2016 14/8150-UMV 14.01.2016 GI-01/2016 Instruks om tolking av utlendingsloven 37 og 63 når flyktningen har

Detaljer

Høringssvar endring av utlendingsforskriften plikt til å inneha Schengenstandardisert oppholdskort, grenseboerbevis mv.

Høringssvar endring av utlendingsforskriften plikt til å inneha Schengenstandardisert oppholdskort, grenseboerbevis mv. Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo postmottak@jd.dep.no Oslo, 24.04.2012 Høringssvar endring av utlendingsforskriften plikt til å inneha Schengenstandardisert

Detaljer

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap - krav ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap - krav ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap Opplæring i norsk og samfunnskunnskap - krav ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap Seniorrådgiver Norunn Breivik og seniorrådgiver Cecilie Uteng, Utlendingsdirektoratet 9. februar

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring i utlendingsforskriften varighet av innreiseforbud.

Høringsnotat. Forslag til endring i utlendingsforskriften varighet av innreiseforbud. Justis- og beredskapsdepartementet, 18. november 2015 Høringsnotat. Forslag til endring i utlendingsforskriften varighet av innreiseforbud. 1. Innledning Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette

Detaljer

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv.

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. DATO: LOV-2008-12-19-123 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 14 s 1977 IKRAFTTREDELSE: Kongen fastset. ENDRER:

Detaljer

Høringsuttalelse - Endringer i utlendingsregelverket om arbeidsinnvandring

Høringsuttalelse - Endringer i utlendingsregelverket om arbeidsinnvandring Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 2012/01874-2 201205093 08.08.2012 Høringsuttalelse - Endringer i utlendingsregelverket om arbeidsinnvandring Vi viser

Detaljer

SAKSTYPE: INNVILGELSE SESONGARBEID (UTF 6-3 LEDD) - TREDJELAND (UTENFOR EØS)

SAKSTYPE: INNVILGELSE SESONGARBEID (UTF 6-3 LEDD) - TREDJELAND (UTENFOR EØS) IM 2010-045V5 Saksnummer: 10/1775 SAKSTYPE: INNVILGELSE SESONGARBEID (UTF 6-3 LEDD) - TREDJELAND (UTENFOR EØS) 1 REGISTRERING I DUF Personopplysninger Saksforberedelse Vedtak Navn på søker Aliasidentitet

Detaljer

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 204 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet) Tilråding

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring foreldre med barn under 18 år i Norge utl. 43, 44 og 45 1 Registrering i DUF

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring foreldre med barn under 18 år i Norge utl. 43, 44 og 45 1 Registrering i DUF IM 2010-026V4 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring foreldre med barn under 18 år i Norge utl. 43, 44 og 45 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er

Detaljer

UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STATSBORGERLOVEN. Utlendingsloven 34 annet og tredje ledd skal lyde:

UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STATSBORGERLOVEN. Utlendingsloven 34 annet og tredje ledd skal lyde: FORSLAG TIL ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN, UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STATSBORGERLOVEN 1 FORSLAG TIL ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN Utlendingsloven 34 annet og tredje ledd skal lyde: En utlending som omfattes

Detaljer

of Utlendingsdirektoratet

of Utlendingsdirektoratet of Utlendingsdirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Integrerings- og mangfoldsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo,.,.:;..:-..-.,s... Deres ref: 05/2787-25 NWO Vår ref: 05/13166 KRE - Z

Detaljer

Høring Forslag til endringer i utlendingsforskriften Adgang til å ta lyd- og bildeopptak av asylregistreringen

Høring Forslag til endringer i utlendingsforskriften Adgang til å ta lyd- og bildeopptak av asylregistreringen Høringsinstansene, jf. vedlagt liste Deres ref. Vår ref. Dato 201201237 - /KBH 14.08.2012 Høring Forslag til endringer i utlendingsforskriften Adgang til å ta lyd- og bildeopptak av asylregistreringen

Detaljer

Innst. O. nr ( ) Innstilling til Odelstinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Ot.prp. nr. 97 ( )

Innst. O. nr ( ) Innstilling til Odelstinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Ot.prp. nr. 97 ( ) Innst. O. nr. 119 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Ot.prp. nr. 97 (2008 2009) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om lov om endringer i utlendingsloven

Detaljer

IM 2012-004V4. Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012

IM 2012-004V4. Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 IM 2012-004V4 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring foreldre med barn under 18 år i Norge utl 43, 44 og 45 1. Registrering i DUF Personopplysninger

Detaljer

Vår referanse:

Vår referanse: Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 16/7537 Vår referanse: 201700960-7 008 Sted, Dato Oslo, 03.05.2017 HØRINGSSVAR FRA POLITIDIREKTORATET

Detaljer

Dato: 10. juni Høring - Utkast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Dato: 10. juni Høring - Utkast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Dato: 10. juni 2011 Byrådssak 1292/11 Byrådet Høring - Utkast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen SOSE SARK-03-201100086-26 Hva saken gjelder: Arbeidsdepartementet

Detaljer

INFORMASJON TIL NORSKE VIRKSOMHETER. Skal du rekruttere arbeidskraft fra EØS-/EFTA-området?

INFORMASJON TIL NORSKE VIRKSOMHETER. Skal du rekruttere arbeidskraft fra EØS-/EFTA-området? INFORMASJON TIL NORSKE VIRKSOMHETER Skal du rekruttere arbeidskraft fra EØS-/EFTA-området? 1 Skal du rekruttere fra utlandet? Side 3: Opphold For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en oppholdstillatelse

Detaljer

Høringsnotat. Innvandringsavdelingen Dato: 21. juni 2017 Saksnr: 17/3822 Høringsfrist: 15. september 2017

Høringsnotat. Innvandringsavdelingen Dato: 21. juni 2017 Saksnr: 17/3822 Høringsfrist: 15. september 2017 Høringsnotat Innvandringsavdelingen Dato: 21. juni 2017 Saksnr: 17/3822 Høringsfrist: 15. september 2017 HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL ENDRING I UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STYKKPRISFORSKRIFTEN - FRI RETTSHJELP

Detaljer

Krav til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap

Krav til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap 1 ) Krav til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap 7. februar 2017 Anette Thoresen og Mari Alnes Haslie Endringer i utlendingsloven 62 Utl

Detaljer

Skattedirektoratet Oslo

Skattedirektoratet Oslo Skattedirektoratet firmapost@skatteetaten.no Oslo 13.03.17 Høringssvar til forslag til ny forskrift til lov om folkeregistrering - punktet hvem som skal regnes for å være bosatt i Norge, skattedirektoratets

Detaljer

Intern retningslinje. Avgjørelsesformer i UNE

Intern retningslinje. Avgjørelsesformer i UNE Intern retningslinje En intern retningslinje (IR) sikrer en effektiv og kvalitetsmessig god nok behandling og avgjørelse av UNEs saker ved å gi sentrale og grunnleggende rutiner for saksbehandlingen. En

Detaljer

Vi viser til departementets høringsbrev av

Vi viser til departementets høringsbrev av Kommunal- og moderniseringsdepartementet Akersgata 59 Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Deres ref.: Vår ref.207.19øbe Dato: 14.01.14 Høring Ny lov om karantene eller saksforbud ved overgang fra politisk stilling

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat

Vedlegg 1 Høringsnotat Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til overgangsbestemmelse for helseattester til tidligere hørt endring i vedlegg 1 til forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. Vegdirektoratet

Detaljer

Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og sammfunnskunnskap

Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og sammfunnskunnskap Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/4310-4/IKH 05.02.2015 Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet

Detaljer

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET Driver du næringsvirksomhet i Norge? 1 Driver du næringsvirksomhet i Norge? Side 3: Opphold For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en oppholdstillatelse

Detaljer

Vi viser til høringsnotat og brev av fra Finansdepartementet

Vi viser til høringsnotat og brev av fra Finansdepartementet ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET I Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET MOTTATT 2 5 MA12007 ores rec.: 2007011361 s.+nr u,,r 07/9143/LM,22.05.07

Detaljer

IM 2012-004V8. Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012

IM 2012-004V8. Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 IM 2012-004V8 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Innvilgelse permanent oppholdstillatelse - utl 49 og utl 49, jf. utf 9-7 bokstav a, b, c, d 1. Registrering i DUF

Detaljer

Stortingsmelding om. Sverre Try (AID) Torsdag 24. april 2008

Stortingsmelding om. Sverre Try (AID) Torsdag 24. april 2008 Stortingsmelding om arbeidsinnvandring Sverre Try (AID) Torsdag 24. april 2008 Økende arbeidsinnvandring de siste årene 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1990 1995 2000 2005 Arbeid Flukt Familie Utdanning

Detaljer

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 15. oktober 2009 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers

Detaljer

IM V5. Saksnummer: 11/ Dato: 2. februar 2012

IM V5. Saksnummer: 11/ Dato: 2. februar 2012 IM 2012-004V5 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl 46 1. Registrering i DUF Personopplysninger

Detaljer

Ot.prp. nr. 23 ( ) Om lov om endringer i introduksjonsloven

Ot.prp. nr. 23 ( ) Om lov om endringer i introduksjonsloven Ot.prp. nr. 23 (2005 2006) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 10. november 2005, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Innledning og sammendrag Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN OG UTLENDINGSFORSKRIFTEN HEVET BOTIDSKRAV FOR PERMANENT OPPHOLDSTILLATELSE MV

HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN OG UTLENDINGSFORSKRIFTEN HEVET BOTIDSKRAV FOR PERMANENT OPPHOLDSTILLATELSE MV Arbins gate 7 0253 Oslo Jusstudentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Oslo,

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL NY MIDLERTIDIG FORSKRIFT TIL UTLENDINGSLOVEN 8 ANDRE LEDD - NÆRMERE OM VILKÅRET "SÆRLIG TILKNYTNING TIL RIKET"

HØRING - FORSLAG TIL NY MIDLERTIDIG FORSKRIFT TIL UTLENDINGSLOVEN 8 ANDRE LEDD - NÆRMERE OM VILKÅRET SÆRLIG TILKNYTNING TIL RIKET UTLENDINGSDIREKTORATET Avdeling for faglig strategi og koordinering Kommunal - og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO OR Deres ref: 04/2732-11 LGR Vår ref: 03/6957 - /GBS Oslo, 06.12.04 HØRING

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring barn utl. 42 første, andre, tredje og fjerde ledd. 1 Registrering i DUF

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring barn utl. 42 første, andre, tredje og fjerde ledd. 1 Registrering i DUF IM 2010-026V3 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring barn utl. 42 første, andre, tredje og fjerde ledd. 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er

Detaljer

Høringsnotat endringer i utlendingsforskriften krav om selvforsørgelse for rett til permanent oppholdstillatelse

Høringsnotat endringer i utlendingsforskriften krav om selvforsørgelse for rett til permanent oppholdstillatelse Høringsnotat endringer i utlendingsforskriften krav om selvforsørgelse for rett til permanent oppholdstillatelse 1 INNLEDNING Justis- og beredskapsdepartementet foreslår endringer i forskrift 15. oktober

Detaljer

Standard for god saksbehandling Innvilgelse statsborgerskap etter søknad statsborgerloven av 10. juni 2005 statsborgerloven 7

Standard for god saksbehandling Innvilgelse statsborgerskap etter søknad statsborgerloven av 10. juni 2005 statsborgerloven 7 Intern melding 2012-002 vedlegg 1 Saksnummer: 11/3720-3 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Innvilgelse statsborgerskap etter søknad statsborgerloven av 10. juni 2005 statsborgerloven

Detaljer

SAKSTYPE: INNVILGELSE UTDANNING (UTF 6-19 1) - TREDJELAND (UTENFOR EØS)

SAKSTYPE: INNVILGELSE UTDANNING (UTF 6-19 1) - TREDJELAND (UTENFOR EØS) IM 2010-045V3 Saksnummer: 10/1775 SAKSTYPE: INNVILGELSE UTDANNING (UTF 6-19 1) - TREDJELAND (UTENFOR EØS) 1 REGISTRERING I DUF Personopplysninger Saksforberedelse Vedtak Navn på søker Aliasidentitet Statsborgerskap

Detaljer

Enslig mindreårige - Tillatelser og mulighet for familiegjenforening 14.06.12 Jonas Lea, BFE/ UDI

Enslig mindreårige - Tillatelser og mulighet for familiegjenforening 14.06.12 Jonas Lea, BFE/ UDI Enslig mindreårige - Tillatelser og mulighet for familiegjenforening 14.06.12 Jonas Lea, BFE/ UDI Innhold BFE og LEAN-metodikk, bakgrunn Etter intervju Utfall: tillatelser og avslag Reisedokument Familiegjenforening

Detaljer

Utlendingsdirektoratets innspill til høring om forslag til endringer i utlendingslovens regler om tvangsmidler

Utlendingsdirektoratets innspill til høring om forslag til endringer i utlendingslovens regler om tvangsmidler Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 16/7930 Vår ref: 16/06285-3 Dato: 13.02.2017 Utlendingsdirektoratets innspill til høring om forslag til endringer i utlendingslovens

Detaljer

Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden. Fafo Østforum 30. september 2010

Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden. Fafo Østforum 30. september 2010 Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden Fafo Østforum 30. september 2010 Lov og regelverk i Norge Ny utleningslov i 2008 gjelder fra 2010 Arbeidsinnvandring fra tredjeland: Generelt

Detaljer

Ot.prp. nr. 44 ( )

Ot.prp. nr. 44 ( ) Ot.prp. nr. 44 (2003 2004) Om lov om endringer i utlendingsloven (EØS-utvidelsen) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 19. mars 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

«1. Redegjør for adgangen etter utlendingsloven 10 annet ledd til å gjøre unntak fra retten til visum etter første ledd.

«1. Redegjør for adgangen etter utlendingsloven 10 annet ledd til å gjøre unntak fra retten til visum etter første ledd. Kort sensorveiledning JUS5120 Utlendingsrett våren 2017 Oppgaveteksten lyder: «1. Redegjør for adgangen etter utlendingsloven 10 annet ledd til å gjøre unntak fra retten til visum etter første ledd. 2.

Detaljer

Circular, published 23.09.1999 Rundskriv G- 75/99 1

Circular, published 23.09.1999 Rundskriv G- 75/99 1 Circular, published 23.09.1999 Rundskriv G- 75/99 1 Saksnr 95/06901 FJB1 GLB Dato: 23.09.99 Til: Utlendingsdirektoratet Fylkesmennene Politimestrene Sjefen for Kriminalpolitisentralen Sjefen for Politiets

Detaljer

Svar fra UDI på høring - endringer i utlendingsloven - midlertidig arbeidstillatelse til asylsøkere

Svar fra UDI på høring - endringer i utlendingsloven - midlertidig arbeidstillatelse til asylsøkere Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Waqas Malik Deres ref: 16/4755 Vår ref: 16/04030-3 Dato: 15.08.2016 Svar fra UDI på høring - endringer i utlendingsloven - midlertidig arbeidstillatelse

Detaljer

BESLUTNING nr. 181. av 13. desember 2000

BESLUTNING nr. 181. av 13. desember 2000 Nr. 6/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende BESLUTNING nr. 181 av 13. desember 2000 om fortolkning av artikkel 14 nr. 1, artikkel 14a nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 og 2 i rådsforordning

Detaljer

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Deres ref Vår ref Dato Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Virksomhetsoverdragelse Vi viser til tidligere informasjon, og informasjonsmøte dd.mm.åååå. Fra

Detaljer

Innvilgelse Schengen-visum - utl 10, jf. utf 3-4 første ledd

Innvilgelse Schengen-visum - utl 10, jf. utf 3-4 første ledd IM 2010-046V1 Saksnummer: 07/4335-2 Innvilgelse Schengen-visum - utl 10, jf. utf 3-4 første ledd 1 Registrering i NORVIS/ DUF Personopplysninger / søknadsopplysninger Etternavn, fornavn, mellomnavn Kjønn

Detaljer

IM V1. Saksnummer: 11/ Sist endret: 17. desember 2013

IM V1. Saksnummer: 11/ Sist endret: 17. desember 2013 IM 2012-002V1 Saksnummer: 11/3720-10 Sist endret: 17. desember 2013 Standard for god saksbehandling Innvilgelse statsborgerskap etter søknad statsborgerloven av 10. juni 2005 statsborgerloven 7 1. Registrering

Detaljer

Ot.prp. nr. 105 ( ) Om lov om endringer i utlendingslovgivningen (beslag, meldeplikt og bestemt oppholdssted)

Ot.prp. nr. 105 ( ) Om lov om endringer i utlendingslovgivningen (beslag, meldeplikt og bestemt oppholdssted) Ot.prp. nr. 105 (2008 2009) Om lov om endringer i utlendingslovgivningen (beslag, meldeplikt og bestemt oppholdssted) Tilråding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet av 26. juni 2009, godkjent i statsråd

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FRA JUSS-BUSS VEDRØRENDE FORSLAG TIL ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN TILTAK MOT UFRIVILLIG DELTID

HØRINGSUTTALELSE FRA JUSS-BUSS VEDRØRENDE FORSLAG TIL ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN TILTAK MOT UFRIVILLIG DELTID Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres ref: 12/4229 Oslo, 9. februar 2013 Vår ref.: EF Må alltid oppgis. HØRINGSUTTALELSE FRA JUSS-BUSS VEDRØRENDE FORSLAG TIL ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN

Detaljer

ARBEIDS. 00 INKLUOINNOSOEPA~ MOTTATT 02MAR2009

ARBEIDS. 00 INKLUOINNOSOEPA~ MOTTATT 02MAR2009 Mr17,,st MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner jobber for å bedre innvandrer- og flyktningkvinners levekår i Norge. Vi tilbyr juridisk bistand, krisehjelp og veiledning, kurs og seminarer,

Detaljer

Samarbeidsregjeringens flyktning- og innvandringspolitikk. 1. august 2004

Samarbeidsregjeringens flyktning- og innvandringspolitikk. 1. august 2004 Samarbeidsregjeringens flyktning- og innvandringspolitikk 1. august 2004 Innvandringspolitikk 02.08.04 13:22 Side 2 I Norge er innvandringen regulert og kontrollert. Innvandringens omfang og karakter må

Detaljer

Unntak - når kan arbeidsgiver ansette midlertidig?

Unntak - når kan arbeidsgiver ansette midlertidig? 1 Innhold Midlertidige ansettelser... 3 Hovedregel: Arbeidstaker skal ansettes fast... 3 Unntak- når kan arbeidsgiver ansette midlertidig?... 3 Når arbeidet er av midlertidig karakter... 3 For arbeid i

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet 11. mars 2015

Arbeids- og sosialdepartementet 11. mars 2015 Høring om endringer i forskrift om id-kort for bygge- og anleggsplasser og i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter nytt navn på id-kort i bygge- og anleggsbransjen og i renholdsbransjen

Detaljer

Utlendingsdirektoratets innspill til høring om forslag til endring i utlendingslovens regler om visitasjon i forbindelse med asylregistreringen

Utlendingsdirektoratets innspill til høring om forslag til endring i utlendingslovens regler om visitasjon i forbindelse med asylregistreringen Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 17/262 Vår ref: 15/09173-12 Dato: 10.03.2017 Utlendingsdirektoratets innspill til høring om forslag til endring i utlendingslovens

Detaljer

Besl. O. nr. 46. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 46. Jf. Innst. O. nr. 33 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 72 (2007 2008)

Besl. O. nr. 46. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 46. Jf. Innst. O. nr. 33 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 72 (2007 2008) Besl. O. nr. 46 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 46 Jf. Innst. O. nr. 33 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 72 (2007 2008) År 2008 den 15. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE

OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/ Katina Ulven seniorrådgiver Opphør av representantoppdraget Opphør av oppdrag som representant - Utlendingsloven

Detaljer

Standard for god saksbehandling Avslag statsborgerskap etter søknad statsborgerloven av 10. juni 2005 statsborgerloven 7

Standard for god saksbehandling Avslag statsborgerskap etter søknad statsborgerloven av 10. juni 2005 statsborgerloven 7 Intern melding 2012-002 vedlegg 2 Saksnummer: 11/3720-3 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Avslag statsborgerskap etter søknad statsborgerloven av 10. juni 2005 statsborgerloven 7 1.

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl. 46

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl. 46 Im 2010-026V6 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl. 46 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er

Detaljer

Høringssvar om endringer i arbeidsmiljøloven

Høringssvar om endringer i arbeidsmiljøloven Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Oslo, 29. september 2017 Deres refnr: 17/2266 Vår refnr: 27115 Høringssvar om endringer i arbeidsmiljøloven Arbeids- og sosialdepartementet sendte

Detaljer

X32. Vår ref. Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd - Høring av forskrift

X32. Vår ref. Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd - Høring av forskrift Arbeids- og inkluderingsdepartementet V./ Ekspedisjonssjef Rune Solberg Postboks 80004 Dep N-0030 Oslo X32 S q, 02,0 i Saksbeh.: Deres ref 200604457-/ØO Vår ref G.S. Dato 01.02.07 Forsøk med tidsubestemt

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013

Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013 Rundskriv Universiteter Høyskoler Private høyskoler Statens lånekasse for utdanning Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013 Støtteordningen gjennom

Detaljer

050.96 1.0 INNLEDNING. 1.1 Formål

050.96 1.0 INNLEDNING. 1.1 Formål offshore personell sør for N 62 breddegrad 2 1.0 INNLEDNING 1.1 Formål Politiet har pålagt enhver ikke-nordisk statsborger som ønsker å reise til norsk sokkel å medbringe sitt pass eller annet godkjent

Detaljer