ARBE IDS- OG 1NKLUaER INGSDEPARTEMENTET MOTTATT "L1NOV 2007 VAR REF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBE IDS- OG 1NKLUaER INGSDEPARTEMENTET MOTTATT "L1NOV 2007 VAR REF"

Transkript

1 ARBE IDS- OG 1NKLUaER INGSDEPARTEMENTET MOTTATT "L1NOV 2007 Utlendingsdirektoratet Arbeids- og inkluderingsdeparteme Pb Dep Oslo tet DERES REF /SKK VAR REF 07/5575 RTD DATO ARBEIDSTILLATELSE FOR UTENLANDSKE SJØFOLK PÅ UTENLANDSKE SKIP I NORSK INNENRIKSFART Utlendingsdirektoratet viser til departementets brev av 21. august 2007, hvor det redegjøres for de endringer som foreslås i utlendingsforskriften i forbindelse med gjeninnføring av arbeidstillatelse for visse grupper utenlandske sjøfolk. Høringsfrist er satt til 21. november Departementet har presisert at det ikke er tilstrekkelig å uten videre oppheve dagens unntaksbestemmelse i utlendingsforskriften 8 annet ledd. Dette fordi det før innføringen av unntaket i 2005 hersket tvil om hva som var rettstilstanden på området. Direktoratet har, i forkant av høringsbrevet, gitt departementet innspill i form av brev av 22. november 2006 (deres referanse /EPT) og møte 12. mars Direktoratet har derfor bare mindre merknader til departementets endringsforslag. Hørin sbrevets ka ittel l o 2 - Bak runn o omfan Som det går frem av vårt brev av 22. november 2006 har Utlendingsdirektoratet i liten grad utviklet praksis på området. Sakstypen synes å ha et relativt lite omfang. Det er ikke pålitelig statistikk i direktoratets database vedrørende antall arbeidstillatelse for utenlandske sjøfolk i norsk innenriksfart. Inntil kravet om arbeidstillatelse for denne gruppen ble fjernet i 2005 ble de ofte vurdert som spesialister etter 3, annet ledd bokstav a. Det er dermed ikke mulig å skille dem fra andre grupper arbeidstakere som har fått spesialisttillatelse. Direktoratet mener det er grunnleggende positivt at det foreslås regler som skal sikre ordnede lønns- og arbeidsvilkår. Utlendingsdirektoratet Telefon Bankkontonr Avdelingen for faglig strategi og koordinering Telefaks Organisasjonsnr E-post udi udi.no Hausmannsgate 21 Postboks 8108 Dep Oslo

2 Hørin sbrevets ka ittel 3 - Krav om arbeids - o o holdstillatelse Kravet om arbeidstillatelse er for det første inntatt som en særlig presisering i utlendingsforskriften 6 (nytt) annet ledd. Dernest er det foreslått å plassere selve hjemmelen for å gi arbeidstillatelse i utlendingsforskriften 4a annet ledd (ny) bokstav g. 6 for øvrig er av generell karakter. Direktoratet bemerker at en særlig presisering av krav om arbeidstillatelse for en relativt snever gruppe som dette, kan synes å bryte med forskriftens struktur. På den annen side er dette en nyttig presisering fordi den i noen grad klargjør hva som ligger i begrepet "innenriksfart". Dersom man velger å ha en slik presisering bør imidlertid 6 annet ledd og 4a annet ledd bokstav g benytte samme ordlyd. Nå benyttes henholdsvis begrepene "utlendinger som arbeider om bord på skip" og "mannskap om bord på skip". Kravet om oppholdstillatelse for EØS-borgere er på samme måte foreslått tatt inn som en særskilt presisering i utlendingsforskriften 172 tredje ledd. Det samme hensynet som nevnt i forhold til nytt annet ledd i 6 gjør seg også gjeldende her. Departementet fremhever i høringsbrevet at presiseringen i 6 (nytt) annet ledd tar sikte på å klargjøre hvilke situasjoner som skal dekkes av begrepet innenriksfart. Av siste avsnitt i punkt 3.3 fremgår det at departementet forutsetter at kravet om arbeidstillatelse ikke skal gjelde situasjoner der skip bare leverer varer eller bare henter varer i flere norske havner før det igjen går ut av Norge. Dette synes å innebære at skip som kombinerer det å hente og det å levere i flere norske havner, faller innenfor kravet om arbeidstillatelse. Eksempel på sistnevnte situasjon: utenlandsk skip seiler fra Storbritannia til Ålesund og leverer appelsiner der. I tillegg henter skipet singel i Ålesund og seiler til Bergen. I Bergen leveres flere appelsiner. I tillegg henter skipet mer singel i Bergen og seiler deretter tilbake til England. Det kan innvendes at dette synes å være en for snever og ufleksibel regel. Ut fra formålet med reguleringen burde det være tilstrekkelig å kreve arbeidstillatelse dersom skipet rutinemessi frakter gods eller passasjerer mellom norske havner. I høringsbrevets punkt 3.4 kommenteres forholdet til. EØS-avtalen særlig. Forslaget innebærer at det ikke skal gjelde krav om arbeidstillatelse for utenlandske sjøfolk på utenlandske skip som er registrert i EØS-land. Direktoratet har ingen kommentarer til dette. Selv om dette gjelder en relativt liten gruppe, kan det likevel være grunn til å vurdere om det kan iverksettes andre tiltak for å sikre gruppens lønns- og arbeidsvilkår. Videre vil direktoratet påpeke det at den foreslåtte unntaksbestemmelsen, jf 8 (nytt) annet ledd er formulert på en måte som ikke bidrar til å klargjøre rettstilstanden på akkurat overnevnte område. Det vises særlig til at det er nødvendig med tolkning av internasjonale avtaler for å fastslå om det gjelder unntak eller ikke. Direktoratet ser at dette er vanskelig å fremstille på en klar måte i forskriften. Hørin sbrevets ka ittel 4 - n tt h'emmels runnla bord å utenlandske o norske ski for arbeidstillatelser til utlendin er om Forslaget til hjemmel for arbeidstillatelse i 4a annet ledd bokstav g sidestiller utlendinger om bord på utenlandske skip med utlendinger om bord på norske skip. Forslaget innebærer ikke noe krav til utlendingens kompetanse. Dette innebærer en utvidelse av retten til arbeidstillatelse i forhold til det som i dag gjelder for sjøfolk om bord på norskre istrerte skip i innenriksfart, slik at Side 2 av 5

3 også ufa lærte far rett til arbeidstillatelse i inntil 2 år. Direktoratet har ingen prinsipielle motforestillinger mot en slik utvidelse. Forslaget legger opp til at det kan gis tillatelse for nye toårsperioder etter en karantenetid (det vil si opphold utenfor riket) på et år. Direktoratet har ingen innvendinger mot denne løsningen. Direktoratet peker likevel på at det i praksis kan oppstå tilfeller der det etableres en relativ nær tilknytning til Norge for mannskap på utenlandske skip som utelukkende trafikkerer norske havner. Den faglærte arbeidstakeren kan fa permanent opphold ved å søke tillatelse etter faglærtbestemmelsen. Det kan imidlertid oppleves som urimelig å avskjære fortsatt opphold ut over to års perioden for den ufaglærte arbeidstakeren, både i forhold til utlendingen som etablerer seg i Norge i løpet av toårsperioden og overfor arbeidsgiver som fortsatt har behov for denne typen arbeidskraft. Etter bestemmelsen om ufaglært arbeidskraft i fiskeindustrien, jf forskriften 4a annet ledd bokstav f, skal det foretas en arbeidsmarkedsvurdering fra NAV før tillatelse gis. Dette skal ikke gjøres i henhold til den foreslåtte bestemmelsen om sjøfolk. Bestemmelsen for fiskeindustrien gir således sterkere uttrykk for at arbeidsbehovet bare er midlertidig, mens det for de utenlandske sjøfolkene må gis tillatelse selv om arbeidsledigheten for norske eller europeiske sjøfolk skulle bli høy. Forslaget innebærer videre at utlendingsforskriften j2 kommer til anvendelse i sin helhet. Direktoratet mener det bør klargjøres i det videre arbeidet hva som i praksis ligger i at kapteinen "må stå ansvarlig overfor utlendingsmyndighetene i henhold til loven og forskriften" og om dette dekker noe ut over det å innestå for arbeidstilbudet og lønns- og arbeidsvilkår. Det legges opp til at det er kapteinen som på vegne av rederiet skal opptre som ansvarlig arbeidsgiver, jf. kravet i 2 første ledd punkt 1. Direktoratet mener at dette er en praktisk løsning, ettersom utenlandske rederiet ofte vil være mer utilgjengelig for utlendingsmyndighetene. Spørsmålet om dette er innenfor rammene for hva rederiet kan pålegge kapteinen av ansvar i henhold til sjølovens regler, overlates til andre instanser å vurdere. Direktoratet bemerker at det i utgangspunktet ikke er kapteinen som fastsetter mannskapets lønnsforhold, men at han nå vil kunne sanksjoneres på denne bakgrunn. Videre foreslås det at arbeidstillatelse skal knyttes til bestemt arbeid og bestemt arbeidssted. Direktoratet slutter seg til dette forslaget, som er i tråd med hovedreglene for arbeidstillatelser. Når det gjelder oppholdstillatelse til utlendinger som er omfattet av EØS-avtalen/EFTAkonvensjonen, vil oppholdstillatelse vurderes i henhold til utlendingsforskriften 174 og 175. Direktoratet minner om at 175 første ledd ikke bokstavtolkes etter ordlyden, men praktiseres i tråd med EØS-retten (slik at det ikke stilles krav til minimum halv stilling og at det heller ikke ses hen til lønnsnivå), jf fotnote 1 i høringsbrevet. Horin sbrevets ka ittel 5 - ad an til å søke fra riket/vedtakskom etanse Departementet foreslår at denne gruppen (både faglærte og ufaglærte) skal få adgang til å søke fra riket. Direktoratet mener at dette er en hensiktsmessig løsning. Side 3 av 5

4 Det gjøres oppmerksom på at søkere etter tredjelandsregelverket ikke kan arbeide før tillatelse er innvilget og effektuert. Det kan dermed oppstå tilfelle hvor nylig ankomne skip ikke lovlig kan driftes i det mannskapet står uten arbeidstillatelse. Enkelte politidistrikt har også relativ lang saksbehandlingstid på foreløpig tillatelse, jf 14. For EØS-borgere som ikke omfattes av overgangsordningene vil dette stille seg annerledes. Når det gjelder borgere omfattet av overgangsordningene er direktoratet kjent med forenklingstiltak ved rekruttering av faglært arbeidskraft (deres ref ). Ett av de foreslåtte forenklingstiltak ved slik rekruttering er å endre overgangsreglene slik at start av arbeid kan skje allerede etter innlevering av fullstendig søknad om arbeidstillatelse. Det bør videre avklares om kapteinen kan fremme søknad for arbeidstakeren, jf 11 fjerde ledd. Imidlertid vil kapteinen ikke være i riket før mannskapet om skipet kommer seilende inn i farvannet. Videre foreslås det at politiet skal tildeles vedtaksmyndighet i henhold til utlendingsforskriften 13. Direktoratet anser dette som hensiktsmessig da det kan bidra til reduserte saksbehandlingstider idet politiet selv kan innvilge uproblematiske saker. Faglærte sjøfolk kunne fa tillatelse etter faglærtbestemmelsen i forskriften 3 annet ledd bokstav a og dermed i visse tilfelle ha rett på bosettingstillatelse etter 3 år. Direktoratet har i utgangspunktet fast praksis for å gi tillatelse etter den bestemmelsen som gir utlendingen best rettigheter. Denne type tillatelse kan ikke innvilges av politiet, men de kan gi en foreløpig tillatelse etter anmodning, jfforskriften 14. Siden det er foreslått at både de faglærte og de ufaglærte sjøfolkene kan søke fra riket kan det oppstå situasjoner der utlendingen må velge mellom rask saksbehandling etter 4a hos politiet eller å sende saken over til direktoratet for trolig lengre saksbehandlingstid, men også til vurdering av en tillatelse som gir bedre rettigheter når den først er innvilget. Det vil være viktig å gi god informasjon om denne valgmuligheten, slik at utlendingen selv kan velge hva som gir størst utbytte for vedkommende. Det kan tenkes tilfeller her der søkeren og arbeidsgiveren som har fullmakt for å søke på vegne av utlendingen ikke har sammenfallende interesser, og dermed at den faglærte utlendingen først blir oppmerksom på forskjellene i hjemmelsgrunnlaget etter 2 års opphold i riket. HØrin sbrevets ka ittel 6 - kontroll/tils n I utgangspunktet er det kun en kontroll av søknadspapir som foretas når politiet og direktoratet fatter vedtak. I praksis har andre typer kontroller vist seg mer effektive for å avdekke sosial dumping, som for eksempel arbeidstilsynets kontrollmuligheter. Imidlertid kan politi og utlendingsdirektorat ved mistanke i fornyelsesomgangen, avsløre at lønnsforholdene ikke har vært tilfredsstillende. Direktoratet er enig med departementet om at meldeplikt etter utlendingsforskriften gir en viss oversikt og kontroll over mannskap på skip i norsk farvann. Utledningsloven 11 a hjemler en karantenebestemmelse overfor arbeidsgiver som grovt eller gjentatte ganger bryter utledningsregelverkets regler til vern om arbeidstakerens lønns- og arbeidsvilkår. Direktoratet kan i så tilfelle treffe vedtak om at det ikke skal innvilges arbeidstillatelse for å utføre arbeid hos vedkommende arbeidsgiver for en toårs periode. Direktoratet går her ut fra at det er rederiet og ikke kapteinen som skal sanksjoneres. I motsatt fall kan rederiet erstatte kapteinen med ny, og dermed unngå karantene. Direktoratet bemerker at Side 4 av 5

5 denne bestemmelsen ikke gjelder for EØS-borgere, og rederiet kan dermed lovlig ansette EØSborgere i karantenetiden. Hørin sbrevets ka ittel 7 - økonomiske o administrative konsekvenser Forslaget vil innebære økt saksmengde. Det er vanskelig å anslå omfang av økningen, da det er lite tallmateriale rundt denne gruppen utlendinger. Det må også avsettes noe ressurser til utarbeidelse av eventuelle rundskriv. Hørin sbrevets ka ittel 8 - forsla til forskriftsendrin er Det vises i det alt vesentlige til kommentarene over. Det bemerkes imidlertid at forslaget til unntaksbestemmelse i 8 tredje ledd bokstav i ikke er nærmere omtalt i høringsbrevet. Det fremgår av den foreslåtte ordlyden at det skal gjøres unntak for personell på utenlandske skip i utenriksfart. Forslaget om gjeninnføre kravet om arbeidstillatelse i 6 (nytt) annet ledd omhandler skip innenriksfart. Dessuten fastsetter utlendingsloven 49 siste ledd at loven ikke far anvendelse for norske skip i utenriksfart, og da er det vel heller ikke rimelig at den skal få anvendelse for utenlandske skip i utenriksfart. Det er derfor behov for å avklare hva som er bakgrunnen for forslaget i 8 tredje ledd bokstav i. Med hilsen Ida Børresen direktør Av elingsdirektør Side 5 av 5

DI Utlendingsdirektoratet

DI Utlendingsdirektoratet DI Utlendingsdirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Arbeidsmarkedsavdelingen Postboks 8019 Dep 0030 OSLO ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEM MOTTATT 29 APR 2009 Deres ref: : 200900199 Vår ref:

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 200900199-/JFR 30.01.2009

Deres ref. Vår ref. Dato 200900199-/JFR 30.01.2009 Deres ref. Vår ref. Dato 200900199-/JFR 30.01.2009 Forslag til regelverk for å følge opp forslag i St.meld. nr.18 (2007-2008) Arbeidsinnvandring og forslag til forskrifter til ny utlendingslovs kapittel

Detaljer

HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN - INNFØRING AV SCHENGENSTANDARDISERT OPPHOLDSKORT MED ELEKTRONISK LAGRET BIOMETRI

HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN - INNFØRING AV SCHENGENSTANDARDISERT OPPHOLDSKORT MED ELEKTRONISK LAGRET BIOMETRI Justis- og politidepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 201101405 Vår ref: 11/828-9/ANS Oslo, 23.05.2011 HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN - INNFØRING AV SCHENGENSTANDARDISERT

Detaljer

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker Oslo kommune Byrådet B rådssak 21/12 HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE - FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN. NYTT KAP. 20 OM ADGANG TIL Å GI PÅLEGG OM UTBEDRING AV BEVARINGSVERDIGE BYGNINGER

Detaljer

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT - et praktisk verktøy for norske bedrifter - Oppdatert pr. 12. februar 2009 0 Innledning 1 Ansettelse 2 Innleie 3 Innleie 4 Innleie 5 Avtale 6 Oppdragsavtale

Detaljer

Ot.prp. nr. 75. Om lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) (2006 2007)

Ot.prp. nr. 75. Om lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) (2006 2007) Ot.prp. nr. 75 (2006 2007) Om lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) Særskilt vedlegg: NOU 2004: 20 Ny utlendingslov Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold 2.5 Migrasjonsbildet...

Detaljer

Skattedirektoratet. Høring - Ny skatteforvaltningslov. FINANSDEPARTEMENTET Postboks 8008 DEP 0030 OSLO postmottak@fin.dep.no

Skattedirektoratet. Høring - Ny skatteforvaltningslov. FINANSDEPARTEMENTET Postboks 8008 DEP 0030 OSLO postmottak@fin.dep.no Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Ann-Cathrin Øien 02.03.2015 Katharina Kvitvik Telefon Deres referanse Vår referanse 22077352 2014/846650 FINANSDEPARTEMENTET Postboks 8008 DEP 0030

Detaljer

31.10.05 2005/11760 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres referanse Hanne Østgård, 55 23 83 66 24.06.05

31.10.05 2005/11760 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres referanse Hanne Østgård, 55 23 83 66 24.06.05 Vår dato Vår referanse 31.10.05 2005/11760 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres referanse Hanne Østgård, 55 23 83 66 24.06.05 Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO HØRING

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

Høring om offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen. Arbeidsdepartementet, 7. juli 2011

Høring om offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen. Arbeidsdepartementet, 7. juli 2011 Høring om offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen Arbeidsdepartementet, 7. juli 2011 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 EØS-rettslig vurdering... 3 1.2.1 Utgangspunkt... 3 1.2.2 Godkjenningsordningen...

Detaljer

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen Deres referanse Vår referanse Dato NVE 200702230-7 kv/emb 26.03.2010 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges

Detaljer

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER 1.1 Kort om dagens ordning Introduksjonsloven inneholder i dag ingen bestemmelse om avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap. Deltakere

Detaljer

Dato Referanse Tit 25.08.2011 2011/617242 Kjetil Neset. Høringssvar fra Fastsetting MVA, Skatt øst

Dato Referanse Tit 25.08.2011 2011/617242 Kjetil Neset. Høringssvar fra Fastsetting MVA, Skatt øst Eik# Skatt øst notat Dato Referanse Tit 25.08.2011 2011/617242 Kjetil Neset Fra Lars Berger Kopi Høringssvar fra Fastsetting MVA, Skatt øst Det vises til høringsnotat av 15.6.2011 fra Finansdepartementet

Detaljer

Staten og Den norske kirke et tydelig skille. Forslag til endringer i kirkeloven til behandling i Kirkemøtet 2015

Staten og Den norske kirke et tydelig skille. Forslag til endringer i kirkeloven til behandling i Kirkemøtet 2015 DEN NORSKE KIRKE KM 10/15 Kirkemøtet 2015 Trondheim, 09. 15. april 2015 Referanser: KM 4/14, 5/13, 10/12, 9/07 og 8/07 KR 37/14, 11/15 Saksdokumenter: KM 10.1/15 Staten og Den norske kirke et tydelig skille.

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 1 av 10 Arkivkode I henhold til høringsliste FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Direktoratet

Detaljer

Høring - Endringer i arbeidsmiljølovens regler om midlertidig ansettelse

Høring - Endringer i arbeidsmiljølovens regler om midlertidig ansettelse Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: 14/2614 14/2874-22 440.01/NIKR Oslo, 22.09.2014 Høring - Endringer i arbeidsmiljølovens regler om midlertidig ansettelse

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring Side 1 av 28 Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: 31.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4081 Deres referanse: Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Høring om forskriftsendringer

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT»

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» Utlendingsnemndas rapport til Justisdepartementet om tiltak 3 i stortingsmeldingen 17. juni 2013 Av rapporten fremgår bl.a.: Avgjørelsene som omfattes av rapporten gjelder

Detaljer

Innst. O. nr. 30. (1998-99)

Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innstilling fra justiskomiteen om midlertidig lov om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven). Ot.prp. nr. 6 (1998-99). Til Odelstinget. 1.

Detaljer

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Dette notatet gir en innføring i barnerett og barnevernsrett. I saker hvor barnevernsbarn har sak til behandling i UNE gir notatet en innføring i skjæringspunktene

Detaljer

Innst. 266 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2012 2013)

Innst. 266 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2012 2013) Innst. 266 L (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 65 L (2012 2013) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser

Detaljer

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven 1. Innledning Det vises til høringsnotat av desember 2011, samt brev av 22. desember 2011, med høringsfrist til 20. mars 2012.

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER JULI 2014

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER JULI 2014 Del II ADVOKATER Kapittel 2 Advokatbevilling Vilkår for advokatbevilling (1) Rett til å få advokatbevilling har enhver myndig person som kan godtgjøre at personen a) har mastergrad i rettsvitenskap eller

Detaljer

Ot.prp. nr. 96 (2001-2002)

Ot.prp. nr. 96 (2001-2002) Ot.prp. nr. 96 (2001-2002) Om lov om endring i lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling Tilråding fra Finansdepartementet 14. juni 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel

Detaljer

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 3 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om øvrige

Detaljer

Høring om konkurranse-, kunde- og ikkerekrutteringsklausuler. Arbeidsdepartementet 18. juni 2010

Høring om konkurranse-, kunde- og ikkerekrutteringsklausuler. Arbeidsdepartementet 18. juni 2010 Høring om konkurranse-, kunde- og ikkerekrutteringsklausuler Arbeidsdepartementet 18. juni 2010 1 1 Innledning... 4 2 1.1 Høringens hovedinnhold... 4 1.2 Bakgrunn... 5 2 Generelle hensyn... 6 3 Konkurranseklausuler...

Detaljer

av Ane Larsdatter Fladvad

av Ane Larsdatter Fladvad Fremstilling og sammenligning av arbeidsmiljøloven 14-9 femte ledd annet punktum og den ulovfestede regelen om fast ansettelse ved varig behov; med fokus på reglenes praktiske virkeområde. av Ane Larsdatter

Detaljer

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no DATO 16.06.2015 REFERANSE DERES DATO 17.03.15 DERES REFERANSE 15/1514-1 SAKSBEHANDLER Yvonne Curtis Delphin VEDLEGG Kopi til: Endring i LOA/FOA pga

Detaljer

Innst. O. nr. 18. (2003-2004) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 98 (2002-2003)

Innst. O. nr. 18. (2003-2004) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 98 (2002-2003) Innst. O. nr. 18 (2003-2004) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen Ot.prp. nr. 98 (2002-2003) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i straffeprosessloven (utvidelse av politijuristenes

Detaljer