Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon Masterprogrammene PhD Etter og videreutdanning Læringsmiljø...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø..."

Transkript

1

2 Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING RESULTATRAPPORTERING FOR UTDANNING Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon Masterprogrammene PhD Etter og videreutdanning...26 Læringsmiljø FORSKNING FORMIDLING OG SAMFUNNSKONTAKT INTERNASJONALISERING ORGANISASJON OG RESSURSER Personalforvaltning Økonomiforvaltning Øvrig rapportering PLANER FOR Plan for virksomheten Plan for tildelt bevilgning for VEDLEGG

3 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING Om Rapport og planer for NHH Norges Handelshøyskole legger med dette frem Rapport og planer Rapport og planer tar utgangspunkt i de sektormål, virksomhetsmål og styringsparametere som er fastsatt i tildelingsbrevet fra KD og høyskolens egne målsettinger og styringsparametere slik de er fastsatt av høyskolens organer og styret. Rapport og planer utgjør en aggregert tilstandsrapport for høyskolen og er et sentralt internt styringsdokument. Tidligere utarbeidet høyskolens ledelse en årlig kvalitetsrapport til styret om kjerneområdet utdanning, ihht. krav fra NOKUT. I tillegg utarbeidet man det årlige budsjettdokumentet til KD. Innholdet i rapportene var i stor grad sammenfallende, hvilket innebar mye dobbeltrapportering. Styret vedtok derfor at høyskolen fra skulle prøve ut et nytt rapporteringssystem hvor det ble utarbeidet én felles rapport - Rapport og planer - som skulle dekke både KDs krav til rapportering og NOKUTs overordnede krav til kvalitetsrapport. Ordningen med èn rapport videreføres. Styrets arbeidsutvalg (Plan- og strategiutvalget), høyskolens institutter, programutvalg, øvrige utvalg og en rekke administrative enheter har deltatt i prosessen med utarbeidelse av rapporten. Forrige strategiprogram for perioden er lagt til grunn for resultatrapporteringen i årets Rapport og planer, mens den nye strategien som nå er vedtatt for perioden ligger til grunn for skisserte tiltak for Høyskolens studietilbud Nasjonale tilbud o Femårig siviløkonomutdanning inndelt i et treårig bachelorprogram og et toårig masterprogram i økonomi og administrasjon (MØA) o Toårig masterprogram i regnskap og revisjon (MRR) o Treårig bachelorprogram i språk og interkulturell kommunikasjon (SPIK), fellesgrad med Universitetet i Bergen Studietilbud undervist på engelsk o Master in International Business (INB) o Master in Energy, Natural Resources and the Environment (ENE) o PhD programme Etter- og videreutdanningstilbud o Bachelorprogram tilrettelagt som deltidsstudium o Erfaringsbaserte programmer på masternivå o Bedriftsinterne programmer 2

4 Styrets vurdering av sitt arbeid i 2009 Styret har hatt 6 møter i 2009 og behandlet vel 90 saker. Fra høstsemesteret 2009 fikk styret ny sammensetting som følge av valg av rektor og interne representanter samt KDs oppnevning av eksterne styremedlemmer for ny fireårsperiode. Styrets oppfatning er at man har en sammensetning av interne og eksterne representanter med en bred kompetanseprofil og et godt erfaringsgrunnlag for å treffe beslutninger som støtter opp om de hovedmål som er formulert av KD for NHH som en vitenskapelig høyskole og som gjenspeiles i den vedtatte strategiplanen. Samarbeidsklimaet i styret er åpent og konstruktivt og oppleves positivt. Både styret som fungerte i vårsemesteret og det nye styret har hatt fokus på strategiprosesser og strategiarbeid. Det nye styret er tilfreds med at man har kunnet vedta en ny og revidert strategiplan som vil være retningsgivende både for høyskolen og for styrets arbeid fremover. Styret vil legge opp til å trekke aktivt på styremedlemmenes spesielle erfaringsgrunnlag og planlegger å legge en strategisamling til en av NHHs utenlandske samarbeidsinstitusjoner for selv å få direkte impulser til sitt arbeid. Styret har i løpet av året ikke hatt behov for å iverksette korrigerende tiltak innenfor de aktivitetsområder som det var fastsatt resultatmål for i Budsjettfullmaktene for 2009 og fullmakt til å forvalte statens eierinteresser har vært forvaltet uten problemer eller merknader fra tilsynsmyndighetene. Styret har fastsatt institusjonsspesifikke retningslinjer for hvordan statens aksjer skal forvaltes i randsoneinstitusjonene AFF og SNF. 3

5 STRATEGI FOR NHH Strategisk fundament og mål Høyskolen gjennomførte i slutten av foregående styreperiode en omfattende revisjon og oppdatering av det strategiske handlingsprogrammet for Ny strategiplan for perioden ble vedtatt av styret i juni Den nye strategien består av strategisk fundament (visjon, formål, verdigrunnlag og strategiske føringer) og hoved- og delmål for høyskolens virksomhet. STRATEGISK FUNDAMENT FOR NHH Visjon og formål NHH skal være en handelshøyskole av høy internasjonal klasse, og en drivkraft for samfunns- og næringsutvikling. NHH skal utdanne mennesker for verdiskapning, velferd og bærekraftig utvikling. NHH skal gjennom forskning, utdanning og formidling dekke kunnskapsbehov i næringsliv og forvaltning. Verdigrunnlag Kvalitet og høy etisk standard er fundamentale verdier som ligger til grunn for all virksomhet ved NHH. Ansatte og studenter kjennetegnes ved at de er engasjerte, nysgjerrige og inkluderende. Strategiske føringer For å realisere visjonen ligger følgende strategiske føringer til grunn for NHHs virksomhet. Kvalitetsutvikling av fag- og studiemiljø NHH skal stå for fremragende undervisning og forskning Internasjonalisering NHH skal befeste og videreutvikle sin internasjonale orientering og posisjon Rekruttering NHH skal tiltrekke seg fremragende studenter og medarbeidere både nasjonalt og internasjonalt Samfunnsengasjement NHH skal være en aktiv premissleverandør i samfunnsdebatten Mangfold og likestilling NHH skal aktivt fremme mangfold og likestilling 4

6 Strategiske valg for NHH Det strategiske fundamentet slår fast at NHH skal være en handelshøyskole av høy internasjonal klasse og en drivkraft for samfunns- og næringsutvikling. I dette ligger at høyskolen ønsker å være en fullskala handelshøyskole med fulltids studieprogrammer på alle nivåer, samt tilby relevant etter- og videreutdanning. Handelshøyskolebetegnelsen, eller business school på engelsk, tilsier at NHH ønsker å være en spesialisert og forskningsorientert institusjon på universitetsnivå. De strategiske valg som NHHs virksomhet er basert på definerer dermed en klar faglig ramme for de økonomiske prioriteringer som styret legger opp til og den faglige rekrutteringspolitikken som skal føres. Internasjonalt signaliserer handelshøyskolebetegnelsen meget godt hvilken faglig innretning som kan forventes av NHH. Denne innretningen har gitt høyskolen et betydelig internasjonalt nettverk og gode muligheter for forsknings- og utdanningssamarbeid med ledende utenlandske institusjoner. For å få slikt samarbeid til å fungere, er det nødvendig at NHHs faglige miljø representerer både bredde og dybde. Styrets økonomiske prioriteringer i driften av høyskolen har derfor lagt opp til å opprettholde breddeaspektet ved å holde fast ved de hovedfagområdene som er representert ved høyskolen. Samtidig har instituttene som utgjør disse områdene fått tilført nok ressurser til å kunne bygge opp flere mindre og mer spesialiserte faggrupper som gjør det mulig både i forskning og undervisning å være dybdeorientert. Organisatorisk og administrativt har de strategiske valg som er gjort ved å holde fast ved handelshøyskoleinnretningen og tverrfaglighet også lagt klare føringer. Høyskolen har i foregående styreperiode startet en større organisatorisk gjennomgang. Styret har blant annet besluttet å videreføre matriseorganiseringsmodellen med faginstitutter og programutvalg. Denne matriseløsningen vurderes å være den beste til å ivareta kjernevirksomheten. I norsk sammenheng har kategoriseringen som vitenskapelig høyskole vært formålstjenlig for NHH. Når vi også har kunnet kommunisere vår egenart og faglige nivå internasjonalt, har det ikke vært behov for å tilstrebe en universitetsbetegnelse eller å utvide fagtilbudet. Vi ser det som viktig å rendyrke vår faglige spesialisering. 5

7 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Internasjonalt samarbeid Målsetningen om å være en handelshøyskole av høy internasjonal klasse tilsier at NHH som institusjon må samarbeide med ledende utenlandske institusjoner innen det økonomiskadministrative fagfeltet både når det gjelder utdanning og forskning. NHH har noen av de største fagmiljøene i Norge innen sitt fagfelt. I internasjonal målestokk regnes også fagmiljøene våre for å være store og ha høy kompetanse. NHH har derfor kunnet inngå i avanserte og kvalitativt meget gode internasjonale utdanningssamarbeid, først og fremst gjennom CEMS the global alliance in management education. NHH har i mange år hatt et felles gradssamarbeid innenfor CEMSprogrammet, og har i 2009 inngått avtaler om dobbelgradsprogram med tre andre CEMSinstitusjoner. Vi tar sikte på å inngå flere samarbeid om doble grader de nærmeste årene. Samtidig har den faglige staben et utstrakt forskningssamarbeid med en rekke utenlandske fagmiljøer. Nasjonalt samarbeid På grunn av våre store fagmiljøer med gode internasjonale kontakter og vår nasjonale posisjon, kan NHH fungere som et bindeledd mellom ledende utenlandske fagmiljøer og det nasjonale økonomisk-administrative fagmiljøet. I lys av dette har NHH sammen med 13 andre institusjoner formalisert en nasjonal forskerskole i bedriftsøkonomi. Formålet er å øke kvaliteten på doktorgradsutdanningen i Norge og å stimulere forskningen innenfor bedriftsøkonomi. Se nærmere omtale under kapitlene om PhD-programmet og forskning. NHH spiller en sentral rolle i NRØA nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning og har de siste årene hatt ledervervet der. Master of Technology Management, MTM, er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU og NHH. I tillegg inngår også utenlandske institusjoner. Sammen med forskere fra åtte ulike forskningsmiljøer i Norge deltar NHH i samarbeidet om CenSES (Centre for sustainable energy studies). CenSES legger vekt på studier av beslutningstøtte som fremmer et nytt bærekraftig energisystem. Lokalt samarbeid NHH har et utstrakt samarbeid på lokalt plan med Universitetet i Bergen (UiB) og de andre høyskolene i Bergen, enten direkte eller indirekte gjennom Samskipnaden i Bergen (SiB), Karrieresenteret og Utdanning i Bergen. Samarbeidet med UiB dreier seg både om forskning, utdanning og formidling. Jfr. eget vedlegg om samarbeidet med UiB. NHH legger stor vekt på å kunne samarbeide med relevante fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt for derigjennom å sikre høy kvalitet i forskning og utdanning, og for å oppfylle vårt ansvar som ledende institusjon innen de økonomisk-administrative fagområder. For en institusjon som NHH er det naturlig å samarbeide med et bredt sett av institusjoner, og vi legger spesielt vekt på det internasjonale samarbeidet for å kunne videreutvikle NHH som handelshøyskole av høy internasjonal klasse. Samtidig viser oversikten over samarbeid med UiB at vi lokalt utnytter de gode mulighetene som ligger i at det er to ledende institusjoner på universitetsnivå i Bergen, og at vi nasjonalt gjennom ulike samarbeidsrelasjoner bidrar til å videreutvikle det økonomiskadministrative fagfeltet i Norge. 6

8 Vurdering av NHHs muligheter til å møte fremtidig økning i ungdomskullene med flere studieplasser I den utbyggingen av studiekapasiteten som nylig er gjennomført innen høyere utdanning med bakgrunn i st.meld 44 ( ), har man ut fra arbeidsmarkedsbehov valgt å prioritere kapasitetsøkning i helse-, lærerutdanning og i realfaglige utdanningstilbud. Det har hittil ikke vært fokus på forventet arbeidsmarkedsbehov som meldingen påviser for personell med kompetanse innen høyskolens fagområder. Økonomisk-administrative fag er imidlertid nå det nest-største utdanningsområdet på landsbasis etter helse og sosialfag målt i registrerte studenter. Det må være rimelig å anta at når en så stor andel av studentene i dag søker seg til høyskolens fagområder, så speiler dette i stor grad dagens arbeidsmarked. Når det i følge meldingen kan forventes større etterspørsel i arbeidsmarkedet etter personer med økonomisk-administrativ utdanning i årene som kommer, og det samtidig er en ungdomsbølgen på vei inn i høyere utdanning, må det forventes at det vil bli et større press på studieplassene som er tilgjengelige innen våre fagområder. Som en av de største tilbyderne innen økonomisk-administrativ utdanning i Norge er NHH innstilt på å delta i nødvendig oppbygging av studiekapasitet for å møte denne utviklingen. Mulig økning på kort sikt I det helt korte perspektivet har høyskolen allerede foreslått en mindre kapasitetsøkning på masternivå gjennom flere studieplasser til den nyopprettede masterprofilen i energi og miljøøkonomi. Det vises til særskilt ekspedisjon av til departementet med forslag om 25 studieplasser i 2010 og 25 i Forslaget ble ikke tatt til følge, men høyskolen er innstilt på å videreføre forslaget for 2011 og Dette representerer en økning som vil bli absorbert innenfor dagens infrastruktur, gitt at nødvendige lønnsutgifter og andre driftsutgifter kompenseres gjennom finansieringsmodellens satser. På bachelornivå vil det ikke være mulig med økning i opptaket før det prosjekterte nybygget er på plass og gjennom økning av auditoriekapasiteten legger til rette for en mindre økning i kullstørrelsen i den femårige siviløkonomutdanningen. Mulig økning på mellomlang og lang sikt På mellomlang og lang sikt vil det være mulig å vurdere kapasitetsøkning både på bachelor og masternivå, gitt at det prosjekterte nybygget står ferdig i slutten av Da kan det foretas mindre ombygninger og tilpasninger i den gamle bygningsmassen som kan gi det nødvendige antall studentarbeidsplasser uten å utløse for store investeringsbehov. Vi presiserer at den grunnleggende forutsetningen for eventuelle kapasitetsøkninger må være at nødvendig faglig og administrativ kapasitet kommer på plass slik at man opprettholder studiekvaliteten. 7

9 Hovedresultater for virksomheten 2009 Område Registrerte studenter* Registrerte PhD-studenter Studiepoengproduksjon* (60-studiepoengsenheter) Studiepoeng pr student* (Beregningsgrunnlag: Studenter 15.okt.) Studiepoeng pr student* (Beregningsgrunnlag: Gj.sn. studenter vår /høst) Studiepoengproduksjon etter- og videreutdanningen Studenter per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling ,3 44,2 45,0 45,4 45,8 50,9 47,3 49,2 48,5 48, ,2 21,0 22,6 22,0 Uteksaminerte kandidater Bachelornivå Uteksaminerte kandidater Masternivå (inkl. fireårig siviløkonomstudium) Avlagte doktorgrader Vitenskapelig publisering ** NFR-tildeling pr faglig ansatt (tall i 1000) NFR-tildeling pr faglig ansatt inkl. SNF (tall i 1000) 14,5 32,0 23,4 25,2 23, ,2 Årsverk Årsverk andel kvinner (%) * Gjelder bachelor- og masterprogrammene ** Prognose 8

10 Oppsummering av høyskolens virksomhet i 2009 UTDANNING Resultater for 2009 tilsier at hovedmålene for utdanning er nådd. Hovedutfordringen fremover vil fortsatt være å konsolidere og ytterligere forbedre de nye studiestrukturene. NHH har fullført den strukturelle omleggingen som følge av Kvalitetsreformen. Endringene har vært krevende, men utdanningstilbudet fremstår fortsatt som et av de mest attraktive i Norge. Høyskolen er likevel bevisst at det er nødvendig med kontinuerlig utvikling av undervisningstilbudet. NHH har et bredt utdanningstilbud på alle nivåer fra grunnivå til doktorgradsnivå innenfor økonomisk-administrative fagområder. Studieprogrammene er på høyde med tilsvarende tilbud ved de beste internasjonale studiestedene. FT-rangeringen 1 for 2009 viser bla. dette ved at NHH siden 2008 har klatret 23 plasser til en 34.plass blant europeiske handelshøyskoler. NHH har ambisjoner om å tiltrekke seg dyktige studenter nasjonalt og internasjonalt. Høyskolen er godt fornøyd med både søking og opptak i Siviløkonomstudiet ved NHH framstår som det mest attraktive studiet innen økonomisk-administrative studier i Norge. Antallet utenlandske fulltidsstudenter har siden 2005 økt fra ca 50 til 125. I perioden med omlegging av studiestrukturen til 3+2-modellen har det på grunn av utfasing av eldre studieprogrammer og innfasing av nye vært store endringer i studenttallet ved NHH. Høyskolens prognoser tyder på at studenttallet vil stabilisere seg på det man nådde i 2009, dvs. i overkant av Financial Times - European Business school rankings 2009 ( 9

11 Målet om en stabil kvinneandel blant studentene på over 40 % ligger fast. Blant de nye bachelorstudentene har det siden 2007 vært over 40 % kvinner. På masternivå ligger andelen kvinner fremdeles i underkant av 40 %. Kvinneandelen på master er i stor grad avhengig av kvinneandelen i bachelorprogrammet. Siden denne har steget fra ca. 36 % til ca. 42 % de siste 4 årene, forventes det at kvinneandelen på master vil stige tilsvarende de nærmeste årene. Den totale studiepoengproduksjonen for 2009 ble enheter, en økning på ca 2 % sammenliknet med Dette er den høyeste noensinne, men representerer det nivået som vi venter vil være det normale i årene fremover. Studiepoengproduksjon per student på årsbasis kan beregnes ved å dele totalproduksjonen for året på et gjennomsnitt av antall registrerte studenter i vår- og høstsemesteret. Beregningen for 2009 viser en gjennomsnittlig studiepoengproduksjon på 48,3 sp/student i 2009, hvilket tilsvarer ca. 81 % av en norm på 60 sp per år. Totalt utstedte NHH 900 grader i 2009 (bachelor- og master, fulltidsprogrammene). Dette innebar en reduksjon på 85 sammenliknet med tallet inkluderte imidlertid 224 kandidater fra det fireårige siviløkonomstudiet som enten fullførte en siviløkonomgrad innen siste frist våren 2008, eller som fikk utstedt en bachelorgrad på bakgrunn av studiets tre første år. I 2009 hadde NHH kun 23 kandidater av denne kategorien (som alle fikk utstedt en bachelorgrad). Ser man bort fra de ekstraordinære gradene i det fireårige siviløkonomstudiet, hadde høyskolen dermed en betydelig økning i antall grader Økningen er skjedd på masternivå, mens antall kandidater fra bachelorstudiet er på nivå med fjoråret. 10

12 NHHs bachelor- og masterprogrammer holder et høyt faglig nivå, og gir samlet det mest omfattende tilbudet innen økonomisk-administrativ utdanning i Norge. For bachelor- og masterstudiene gjennomføres det evalueringer av alle kurs hvert semester. I tillegg er det de siste to årene gjennomført helhetlige studentevalueringer på programnivå. Tilbakemeldingene fra studentene er jevnt over meget gode. PhD-programmet hadde i 2007 en rekordhøy doktorgradsproduksjon på 19 kandidater. Antallet som disputerte i 2008 sank imidlertid til 15. For 2009 sank antall disputaser ytterligere til kun 8. Høyskolen er ikke tilfreds med denne lave produksjonen og er i gang med en større evaluering av PhD-programmet. FORSKNING NHHs forskningsaktivitet spenner tematisk over hele det økonomisk-administrative fagområdet, inklusive fagspråk. Det utføres mye godt forskningsarbeid ved NHH, og flere av våre faggrupper produserer forskning på topp internasjonalt nivå. En viktig indikator i denne sammenheng er NHHs publikasjonsbonus. Publikasjonsbonusordningen ble innført for å stimulere til publisering i de aller beste internasjonale tidsskrifter og omfatter 36 tidsskrifter innenfor NHHs fagområder. I 2009 fikk 7 forskere publikasjonsbonus, og det er særlig gledelig at de fleste av våre fagområder nå har forskere som publiserer i disse tidsskriftene. For strategiperioden har NHH som mål å øke antall publikasjonspoeng pr. faglig ansatt og andelen tilsatte som bidrar med publikasjonspoeng. Som en del av målsettingen om å publisere i de beste internasjonale tidsskrifter, har NHH også et mål om økt publisering på nivå 2. Foreløpige prognoser viser at NHH for 2009 vil få ca. 140 publikasjonspoeng. Dette er en nedgang fra 2008, og antallet ligger godt under målsettingen for En foreløpig gjennomgang tyder på at en større andel av våre forskere ser ut til å ha bidratt med tellende publikasjoner i 2009 enn tidligere år. I perioden har forfatterandelen på nivå 2 ligget rundt 25 %, omtrent på linje med samfunnsvitenskaplige fagmiljøer og noe bedre enn for andre økonomisk-administrative fagmiljøer. Det er for tidlig å si hvordan andelen blir for Nærmere analyse av resultatene vil bli foretatt når offisielle tall foreligger, og analysene vil benyttes til å bestemme hvilke tiltak som bør prioriteres for strategiperioden NHH organiserer mye av den eksternt finansierte forskningen i samarbeid med SNF. NHH-SNF-miljøet klarer seg samlet sett godt i konkurransen om ekstern finansiering fra Norges forskningsråd (i 2009 ca kroner per fagårsverk). Når det gjelder midler fra EU er bildet imidlertid et annet (i 2009 ca kroner per fagårsverk). NHH-forskere har de senere årene i 11

13 svært begrenset grad vært involvert i EU-prosjekter. Dette er i ferd med å endre seg. Det arbeides med å skape et større engasjement for EU-forskning ved NHH, og flere forskere har i 2009 vært involvert i søknadsinitiativ rettet mot EUs 7 rammeprogram. Til tross for positive utviklingstrekk ved forskningsvirksomheten ved NHH og i NHH-miljøet, har NHH over tid produsert og produserer fortsatt for lite forskning målt etter resultatindikatorene for forskningsvirksomheten i sektoren (publikasjonspoeng, midler fra EU/Norges forskningsråd og avlagte doktorgrader). Datagrunnlaget for forskningsvirksomheten blir stadig bedre og gir oss muligheter til å arbeide mer målrettet med våre tiltak for å bedre og klargjøre vilkårene for forskning ved institusjonen. Som et ledd i dette har det blitt nedsatt en arbeidsgruppe for å utarbeide forslag til rutiner for jevnlig evaluering og kvalitetssikring av våre fagmiljøer. Formålet er å gi fagmiljøene bedre kunnskap om egen virksomhet og dermed forbedre beslutningsgrunnlaget for eget utviklingsarbeidsarbeid. I tillegg vurderer NHH organisering og finansiering av NHH-miljøets forskningsinfrastruktur. Ettersom stadig mer av forskingen innenfor det økonomisk-administrative fagfeltet er av empirisk art, er dette et viktig bidrag for å tilby gode rammevilkår for våre forskere. Nøkkeltall for forskning, utdyping av enkeltpunkter og øvrige tiltak for 2010 er beskrevet i forskningskapitlet. FORMIDLING Høyskolen har som målsetting å være en aktiv og sentral formidler av økonomisk-administrativ innsikt og kompetanse i Norge. Det er et klart mål for NHH at fagstaben er aktiv i samfunnsdebatten og at kunnskapen kommer til nytte for verdiskaping og god samfunnsutvikling. En større andel av fagstaben har de senere årene engasjert seg mht. formidling. NHH har nådd sitt mål om å øke antall artikler i forskning.no fra NHH, AFF og SNF. Antallet artikler har steget fra 24 i 2007 til 44 i 2008, men viste en nedgang i Til tross for nedgangen har høyskolen de senere år hatt en økning i forskningsformidlingen til allmennheten gjennom media. INTERNASJONALISERING NHHs nye strategi vektlegger høyskolens internasjonale profil. Internasjonalisering skal fremover være integrert i all faglig virksomhet ved NHH og bidra positivt til NHHs kvalitetsutvikling og internasjonale omdømme. NHH er godt fornøyd med utviklingen de senere år mht økningen i antallet avtaler med utenlandske utdanningsinstitusjoner, økningen i antallet utvekslingsstudenter og den økende andelen utenlandske studenter. CEMS the global alliance in management education skal fortsatt være en spydspiss i NHHs internasjonale samarbeid. Samarbeidet bidrar bl.a. til økt interaksjon mellom institusjoner, bedriftspartnere og studenter. Ved rekruttering til fagstillinger ved NHH skal internasjonal erfaring og kompetanse tillegges vekt. Vel 30 % av de vitenskapelig ansatte er utenlandske. NHH har i 2009 inngått avtaler om dobbelgradsprogram med tre andre CEMS-institusjoner. 12

14 2. RESULTATRAPPORTERING FOR UTDANNING BACHELORPROGRAMMET I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON KD SEKTORMÅL 1 Universiteter og høyskoler skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. KD VIRKSOMHETSMÅL 1.1 Universiteter og høyskoler skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov. NHH HOVEDMÅL Bachelorprogrammet skal være det beste programmet i økonomisk-administrative fag i Norge og tilpasset et årlig opptak på 400 studenter. NHH DELMÅL Gi studentene fundamental, forskningsbasert kunnskap og analytiske verktøy for å mestre aktuelle og praktiske økonomisk-administrative problemstillinger i en global økonomi. Gi studentene særskilt forståelse for etiske og miljømessige problemstillinger og hvordan slike kan og bør håndteres. Gi studentene fremmedspråks- og kulturkunnskaper nok til å opptre profesjonelt på en internasjonal arena. Sikre bred nasjonal søking med hensyn til sosial tilhørighet, hjemsted og faglig bakgrunn til høyskolens femårige siviløkonomutdanning, styrke kvinneandelen, andelen av søkere med minoritetsbakgrunn og av søkere med funksjonshemming Tabell: Opptak - bachelor Resultat Ambisjonsnivå NHH Ant. søkere NHH Ant. primærsøkere KD KD NHH NHH Ant. primærsøkere per studieplass Ant. kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass 1) Opptakskrav (poengsum i Primær- / Ordinærkvote) Opptakskrav (poengsum i Førstegangsvitnemålskvoten / Ordinærkvote) 2) 3,94 4,30 4,69 4,98 4,81 4,40 Utgår 3,20 3,38 3,68 4,03 3,65 Ny 3,65 P:54,9 O:56,5 P:56,5 O:57,8 P:57,5 O:58,7 P:58,2 O:60,0 Utgår F:52,3 O:54,4 Opprettholde nivået fra 2008 Ny Utgår Opprettholde nivået fra 2009 NHH Møtt til studiestart ) Søkere som har generell studiekompetanse og tilfredsstiller NHHs spesielle opptakskrav. 2) Fra 1. januar 2010 trådde ny opptaksforskrift i kraft med nye kvote- og poengregler. Primærkvoten P (40 % av plassene) ble erstattet av Førstegangsvitnemålskvoten F (50 % av plassene). 13

15 Tabell: Kvinneandel - bachelor Resultat Ambisjonsnivå NHH NHH Kvinneandel møtt til studiestart (%) Kvinneandel registrerte studenter (%) Tabell: Minoritetsbakgrunn - bachelor Resultat Ambisjonsnivå NHH NHH Født i Norge av norskfødte foreldre (%) Født i Norge av ikkenordiske foreldre (%) 2006* 2007* 2008* 2009* ,4 91,2 92,9 91,6 NHH ønsker en høyere andel studenter med 2,5 3,8 2,4 4,1 minoritetsbakgrunn NHH ønsker en høyere andel studenter med minoritetsbakgrunn NHH Ikke født i Norge (%) 4,1 5 4,8 4,3 *) Tallene for 2006 og 2007 viser andelen blant semesterregistrerte studenter ved NHH, mens tallene fra og med 2008 viser andelen blant møtt-registrerte nye studenter i den femårige siviløkonomutdanningen. Vurdering Antallet søkere til den femårige siviløkonomutdanningen var rekordhøyt i 2008, og er fremdeles svært høyt i 2009, selv med en nedgang på 1,6 % totalt og 3,3 % i antallet førsteprioritetssøknader. NHHs bachelorstudium er fortsatt det studiet med flest primærsøkere i Samordna opptak. Også målt pr studieplass har NHH mange søkere, uavhengig av om man måler med den gamle eller den nye indikatoren. Antallet studenter som møtte til studiestart var 424, og ganske nær målsettingen om Opptakskravene i 2009 er som følge av omleggingen av opptaksforskriften ikke sammenlignbare med tidligere år. NHHs opptakskrav er fortsatt høyest i landet når det gjelder opptak til siviløkonomstudier og bachelorstudier i økonomi og administrasjon, og det er ikke grunn til å anta at årets opptak har gitt svakere kandidater enn tidligere opptak, til tross for at grensene nominelt ligger lavere enn tidligere. Høyskolen har et mål om at skjevfordelingen mellom kjønnene ikke skal være større enn 60/40. I 2007 nådde man for første gang på fem år en kvinneandel på over 40 % blant de nye bachelorstudentene som møtte til studiestart. Kvinneandelen steg ytterligere i 2008, til 43,8 %, den høyeste kvinneandel noensinne. I 2009 ble kvinneandelen 42,7 %, ett prosentpoeng lavere enn i 2008, men over målsettingen om 40 %. Fortsatt fokus på kvinnerekruttering er nødvendig for å opprettholde det høye nivået. Som en nasjonal institusjon ønsker NHH å rekruttere de beste økonomistudentene fra hele landet, og ha en geografisk fordeling av søkerne tilsvarende den geografiske fordelingen av søkerne til tilsvarende studier i Samordna opptak. Som tidligere år er Vestlandet noe overrepresentert i søkermassen, mens Nord- og Midt-Norge er noe underrepresentert. NHH ønsker en økt andel studenter med minoritetsbakgrunn i bachelorstudiet. Sammenlignet med tidligere år har man i 2009 sett en viss økning i andelen studenter født i Norge av utenlandske foreldre. Tallmaterialet er imidlertid noe usikkert. 14

16 Tiltak for 2010 Rekruttering I følge høyskolens strategi for skal bachelorprogrammet være et klart førstevalg innenfor økonomisk-administrative fag og tiltrekke seg de beste studentene i Norge. Dette målet er nådd og NHH vil arbeide for at posisjonen som det mest attraktive økonomisk-administrative studiet opprettholdes. Ordinære rekrutteringsaktiviteter som deltakelse på utdanningsmesser og skolebesøk er allerede igangsatt for opptaket i NHH vil opprettholde fokuset på å sikre kvinneandelen i studiet og vil blant annet arrangere den fjerde jentedagen ved høyskolen. KD VIRKSOMHETSMÅL 1.2 Universiteter og høyskoler skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning. NHH DELMÅL Tilby varierte undervisnings- og vurderingsformer i tråd med kvalitetsreformens intensjoner og nyere pedagogisk forskning. Tabell: Studiepoeng og kandidatproduksjon - bachelor Resultat Ambisjonsnivå NHH NHH Nye studiepoeng per egenfinansiert student per år (Beregningsgrunnlag: Gj.sn. studenter vår /høst) Nye studiepoeng totalt alle studenter på bachelornivå ,7 52,1 50,6 47, NHH Ant. uteksaminerte kandidater KD Gjennomføring i henhold til avtalt utdanningsplan (%) 87,1 81,5 85,3 83,6 82,6 80 Tabell: Kursevaluering - bachelor Resultat Ambisjonsnivå NHH Studentenes evaluering av kurskvalitet (gj.sn. total fornøydhet alle kurs) (1-5) ,8 3,9 4,0 4,0 4,0 Vurdering NHH er godt fornøyd med en gjennomføringsgrad på over 80 % når det gjelder avtalt utdanningsplan. Den reelle gjennomføringsgraden er enda høyere, da mange studenter av ulike årsaker legger inn flere kurs i utdanningsplanen enn det antallet som tilsvarer full semesterbelastning, uten nødvendigvis å ha intensjon om å gjennomføre alle kursene. Samtidig er vi oppmerksom på at antall studiepoeng pr student har gått noe ned de senere år og har satt i verk tiltak for å motvirke dette. 15

17 NHH driver systematisk oppfølging av studentene i bachelorstudiet i forhold til progresjonskrav hjemlet i høyskolens forskrifter. Bachelorstudenter som viser en progresjon i et intervall ned mot progresjonskravene inviteres til veiledningssamtale, mens studenter som ikke tilfredsstiller progresjonskravene risikerer å miste studieretten. NHH ønsker vurderingsformer tilpasset læringsmålene i bachelorkursene. I dag har ca. 1/3 av kursene alternative vurderingsformer. Når det gjelder studentenes tilfredshet med kurskvaliteten på bachelorstudiet, så har vi i 2009 nådd ambisjonsnivået med en gjennomsnitts-score på 4.0. Dette er en indikasjon på at vi totalt sett har et velfungerende studium. Vi overvåker imidlertid kurskvaliteten nøye og setter i verk tiltak der hvor evalueringsresultatene er særlig lave. Tiltak for 2010 Våren 2010 er det implementert en rekke endringer i studiestrukturen for å motvirke gjentak av eksamen for å forbedre karakterene, noe som er en kilde til forsinkelse i studieprogresjonen. En utvikling i retning av svakere matematikk-kunnskaper blant nye studenter er avdekket gjennom Norsk Matematikkråds årlige forkunnskapstest. Svekkede matematikk-kunnskaper skaper utfordringer for undervisningen i en rekke fag. Vi har her satt inn to tiltak. For det første vil vi våren 2010 legge ut en matematikk-selvtest på NHHs hjemmeside som søkere til Høyskolen kan ta for å få en forståelse for hvilke forventninger vi har til deres matematikk-kunnskaper. De som gjør det relativt svakt på denne selvtesten, vil bli oppfordret til å følge et forkurs på en uke i matematikk i forkant av studiestart. For det andre har Programutvalget iverksatt et prosjekt for å skaffe seg bedre kunnskap om eksamensprestasjoner og studieprogresjon blant NHH-studentene. Karakterdata skal her samles inn både fra videregående skole og fra de obligatoriske kursene på bachelorstudiet. Ett viktig spørsmål vil være hvilken betydning matematikk fra videregående skole og metodefag tidlig i bachelorstudiet har for prestasjoner og progresjon videre i studiet. NHH vil i 2010 fokusere på å skape et mer integrert bachelorstudium. Det er ønskelig å bygge bro mellom de ulike økonomisk-administrative fagene, og mellom disse og metodefagene. Integrasjon skal skje gjennom regelmessige møter hvor foreleserne deler erfaringer og utfordringer, gjennomgang av case som blir belyst fra ulike faglige perspektiv og gjennom tilgang til de ulike kurssidene på it s:learning. Det er også satt i gang et arbeid for å utvikle det pedagogiske opplegget ved høyskolen. Dette arbeidet har hele siviløkonomstudiet som fokus, og dekanene for både bachelor og masterutdanningene ved NHH er involvert i arbeidet. Arbeidet med pedagogikk vil skje i lys av, og parallelt med, implementeringen av det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning i løpet av de nærmeste to årene. I sum skal fokuset på pedagogikk, case-basert undervisning og økt grad av kommunikasjon og samhandling på tvers av faggrensene heve kvaliteten på bachelorstudiet (fra et allerede høyt nivå), i form av økt læringsutbytte, bedre eksamensprestasjoner, økt studenttilfredshet, og høyere gjennomstrømning. 16

18 MASTERPROGRAMMENE Masterprogrammene omfatter masterprogram i økonomi og administrasjon (MØA) og masterprogram i regnskap og revisjon (MRR). MØA inkluderer to engelskspråklige program, international business (INB) og Energy, Natural Resources and the Environment (ENE). KD SEKTORMÅL 1 Universiteter og høyskoler skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerlig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap på sine fagområder. KD VIRKSOMHETSMÅL 1.1 Universiteter og høyskoler skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov. NHH HOVEDMÅL Mastergradsprogrammene skal være høyskolens hovedprodukter, utvikles til å representere det absolutte toppnivå innenfor norsk masterutdanning og fremstå blant de beste i Europa. De skal ha en klar profesjonsorientering, men skal også forberede for doktorgradsstudiet. Programmene skal tilpasses et årlig opptak på ca. 700 studenter. NHH DELMÅL Utgjøre det faglig mest omfattende mastergradstilbudet innenfor økonomisk-administrative fag i Norge Vektlegge faglig integrasjon og relevans med sikte på anvendelse i praksis Tilrettelegge for et internasjonalt studentmiljø gjennom utvekslingsordninger og ved at sentrale deler av undervisningen gis på engelsk Bevisstgjøre studentene om etiske og miljømessige problemstillinger i fremtidig yrkesvirksomhet Sikre bred nasjonal søking med hensyn til sosial tilhørighet, hjemsted og faglig bakgrunn til høyskolens femårige siviløkonomutdanning, styrke kvinneandelen, andelen av søkere med minoritetsbakgrunn og av søkere med funksjonshemming Tabell: Opptak - master NHH Møtt til studiestart NHH Kvinneandel møtt til studiestart (%) NHH Intern overgang bachelor - master NHH Opptakskrav - Masterstudiet i øk. og adm. eksterne søkere (A=5, B=4 osv) Resultat Ambisjonsnivå (90 % av ba) 325 (90 % av ba) 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 17

19 Tabell: Registrerte studenter - master NHH NHH Registrerte studenter Kvinneandel registrerte studenter (%) Resultat Ambisjonsnivå Tabell: Uteksaminerte kandidater - master KD Ant. uteksaminerte kandidater Resultat Ambisjonsnivå Vurdering Sammenlignet med høsten 2008 opplevde høyskolen høsten 2009 en økning i antall eksterne søkere til masterstudiet i økonomi og administrasjon (MØA) på 14,2 % og til masterstudiet i regnskap og revisjon (MRR) på 6,7 %. Karakterkravet for opptak ble holdt uendret fra fjoråret (3,8 når A = 5, B = 4, C = 3, osv.) for å øke antallet studenter som ble tatt opp. Karakterkravet vurderes å være et godt minimumskrav som gir svært gode studenter. Kravet ligger betydelig høyere enn for andre tilsvarende utdanninger i Norge. Det totale antallet interne studenter som ble innvilget overgang til masterstudier ble høsten 2009 redusert med ca. 6 %. Nedgangen skyldes at bachelorkullet som normert skulle uteksamineres i år (2006-kullet) var 10 % mindre enn fjorårets (2005-kullet). Det er ikke tegn til at andelen som går videre til masterstudier er fallende. Basert på de tre første bachelorkullene ser det ut til at andelen studenter som har fullført en bachelorgrad og som går videre i masterstudier ved NHH (evt. etter et kortere opphold) har stabilisert seg på bortimot 90 %, noe som må betegnes som svært bra. Siden innføringen av den nye engelskspråklige profilen Energy, Natural Resources and the Environment med internasjonalt opptak høsten 2008, har antallet nye studenter i denne profilen økt fra 16 til 22 i Det er ønskelig å øke dette antallet ytterligere. NHH er svært fornøyd med antallet søkere til de to engelskspråklige profilene i ENE fikk 129 søkere (mot 38 i 2008) og INB fikk 377 søkere (mot 226 i 2008). Trass i den sterke økningen i antall søkere til ENE og INB i 2009 ble ikke dette reflektert i antall opptatte søkere. Dette mener NHH har en sammenheng med den økonomiske krisen som har rammet store deler av verden og at flere søkere på grunn av dette har måttet takket nei til tilbud om opptak, samtidig som kandidatene søkte flere muligheter for å gardere seg (og dermed hadde flere alternativer de måtte takke nei til). Det er fremdeles stor geografisk spredning blant søkerne og de opptatte studentene i de to engelskspråklige profilene, noe som anses som viktig. NHH er ikke fornøyd med en kvinneandel i opptaket på 37 % (møtt til studiestart) og en kvinneandel for registrerte studenter på 36 %. Kvinneandelen i masterstudiene er imidlertid i stor grad avhengig av kvinneandelen i NHHs bachelorprogram. Kvinneandelen i opptaket til bachelor var i ,5 %, mens den økte i 2007 til 42 % og har ligget på det nivået siden. Dette betyr at kvinneandelen i masterstudiene vil øke i 2010, når bachelorkullet fra 2007 blir tatt opp. Hvis vi ser på de eksterne norskspråklige søkerne til MØA, så lå kvinneandelen på 35 prosent høsten 2009, mens den høsten 2008 var på bare 30 prosent. I 2007 var kvinneandelen på 36 %, slik at denne varierer ganske kraftig over tid, antakelig fordi totalantallet er relativt beskjedent 18

20 (med i overkant av 100 studenter). I MRR var kvinneandelen i det eksterne opptaket på 40 % høsten Antall uteksaminerte kandidater i 2009 er i tråd med ambisjonsnivået. Tallet er betydelig lavere enn i 2008, men 2008-tallene inkluderer 224 kandidater som tok ut en fire-årig siviløkonomgrad før fristen for dette gikk ut sommeren Antallet ordinære mastergrader økte således fra 407 i 2008 til 525 i Tiltak for 2010 Profilen Marketing and Brand Management vil bli startet opp høsten Det vil i 2010 bli vurdert om profilen kan tilrettelegges for internasjonalt opptak fra høsten 2011, på lik linje med ENE og INB. Det er planer om å opprette en felles mastergrad med UiB innen språkfag (master i tolking, omsetjing og terminologi). Endelig beslutning er ennå ikke fattet. Det eksisterer i dag allerede en slik fellesgrad mellom de to institusjonene på bachelornivå. Dette programmet ble startet opp i For å sikre høyt nivå på opptatte utenlandske studenter er det vedtatt å høyne de formelle minimumskravene til resultatet som kreves av søkernes GMAT, GRE, TOEFL og IELTS-tester. Vedtaket trer i kraft fra og med opptaket Det er altså minimumskravene som er blitt endret. I selve opptaksprosessen kan opptaksnemnden for det aktuelle opptaket vedta høyere krav. De siste årene har det vært svært få studenter som har blitt tatt opp med resultater under de nye minimumskravene. NHH fortsetter med markedsaktiviteter på samme måte som tidligere. NHH har hatt stor suksess med å besøke andre norske utdanningsinstitusjoner for å markedsføre masterstudiene overfor bachelorstudentene der. Dette vil bli videreført også i NHH har hatt en betydelig økning de siste årene i antall studenter fra utlandet. Disse studentene krever en annen og tettere oppfølging enn de norske. Det er også viktig å legge til rette for velferdsaktiviteter for denne gruppen. Det er en stor utfordring å få nok gode interne masterkandidater til å søke seg inn på doktorgradsprogrammet. Det vil bli arbeidet med å legge forholdene best mulig til rette for rekrutteringen. 19

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Strategisk fundament og mål Strategi for NHH.

Strategisk fundament og mål Strategi for NHH. Strategisk fundament og mål 2010-2013 Strategi for www.nhh.no Strategi for Strategisk fundament for Strategi for Denne strategien ble vedtatt av styret for Norges Handelshøyskole () 11. juni 2009, og spesifiserer

Detaljer

Rapport og planer 2007-2008. 1. mars 2008

Rapport og planer 2007-2008. 1. mars 2008 Rapport og planer 2007-2008 1. mars 2008 INNLEDNING Visjon og mål for institusjonens virksomhet Høyskolens studietilbud... Sammendrag... Sammenfattende vurdering av måloppnåelse for aktiviteten i 2007

Detaljer

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav

Detaljer

STR ATE GI

STR ATE GI STR ATE GI 2014 2017 STRATEGI FOR NHH 2014 2017 STRATEGI SOM VISER VEI NHH SKAL VÆRE EN DRIVKRAFT FOR SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING OG UTDANNE MENNESKER FOR VERDISKAPING OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING. NHH har

Detaljer

MASTERSTUDIER PÅ NHH MASTERDAGEN 21. APRIL 2017 JAN I. HAALAND DEKAN FOR MASTERUTDANNINGEN

MASTERSTUDIER PÅ NHH MASTERDAGEN 21. APRIL 2017 JAN I. HAALAND DEKAN FOR MASTERUTDANNINGEN MASTERSTUDIER PÅ NHH MASTERDAGEN 21. APRIL 2017 JAN I. HAALAND DEKAN FOR MASTERUTDANNINGEN NHH når kvalitet teller! Norges fremste miljø for forskning og utdanning i økonomi og administrasjon (NHH, SNF,

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 1 INNLEDNING Hensikten med årsplanen er å løfte frem og fokusere på hva som er viktig for instituttet i 2008, samt å konkretisere planene. Til

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på e-post suks@nhh.no Kort om undersøkelsen NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse er

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Studienes kvalitet Universitetene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerlig

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Kvalitetsrapport for Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Kvalitetsrapport for Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetsrapport for 2014 Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 1. Innledning Doktorgradsprogrammet i Samfunnsvitenskap

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i sosialantropologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2013

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2013 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2013 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål rundt undersøkelsen kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på epost suks@nhh.no eventuelt til seksjonsleder Kjetil S.

Detaljer

DATASPESIFIKASJONER FOR STYRINGSPARAMETERE Virksomhetsmål 1.1. Antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass

DATASPESIFIKASJONER FOR STYRINGSPARAMETERE Virksomhetsmål 1.1. Antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass DATASPESIFIKASJONER FOR STYRINGSPARAMETERE 2010 Virksomhetsmål 1.1 Antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass Virksomhetsmål 1.2 Antall nye studiepoeng per egenfinansiert heltidsekvivalent per

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Denne prosedyren beskriver hvordan Universitetet i Stavanger innen 31. desember 2018 skal sikre at studiene oppfyller nye krav til akkreditering

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord universitet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord universitet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

Struktur og styring av norsk høyere utdanning systemsvikt? Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse

Struktur og styring av norsk høyere utdanning systemsvikt? Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse Struktur og styring av norsk høyere utdanning systemsvikt? Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse Hvilke statlige virkemidler finnes i forhold til rolle og arbeidsdeling

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 26/2010 Sak nr.: 2010/7830 Møte: 14.09.10 Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Denne

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 52 / 13 10.09.2013 Dato: 02.09.2013 Arkivsaksnr: 2013/9096-BGR Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Veiledning til utarbeidelse av årsplan

Veiledning til utarbeidelse av årsplan Veiledning til utarbeidelse av årsplan 2017-2019 Innledning Dette dokumentet er en veiledning til utforming av årsplan 2017-2019. Veiledningen gjelder for alle enheter under universitetsstyret som skal

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Forskerutdanningsmelding

Forskerutdanningsmelding Forskerutdanningsmelding 2008-2009 Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen 1 1. RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER Resultatindikator 2008 2009 Måltall Resultat Måltall Totalt antall disputaser

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

2012/1337-KJEHØ 09.03.2012

2012/1337-KJEHØ 09.03.2012 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for økonomi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Referanse Dato 2012/1337-KJEHØ 09.03.2012 Utdanningsmelding Institutt for økonomi 1. Generell omtale av

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Professor 1964 Førsteamanuensis 1952 Professor 1943 Professor (60%) b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 53/16 06.09.2016 Dato: 29.08.2016 Arkivsaksnr: 2016/1677-INC Orientering om opptak

Detaljer

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier:

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier: KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATER 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord Universitetet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Master of Laws in Law of The Sea

Navn studieprogram/retning: Master of Laws in Law of The Sea Navn studieprogram/retning: Master of Laws in Law of The Sea Vurderingskriterier Søkertall perioden 2011-2016 Kommentar Vi ser at søkertallene har hatt en jevn stigning fra 2011 (17 søkere), og til de

Detaljer

Oversikt over alle grupper av ansatte er hentet fra rapporter i PAGA og FRIDA

Oversikt over alle grupper av ansatte er hentet fra rapporter i PAGA og FRIDA FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FINSK OG KVENSK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1947 Professor 1943 Førsteamanuensis 1949 Førsteamanuensis (20% stilling) 1957 Førsteamanuensis

Detaljer

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier Vedtatt i AS januar 2010 (AS 06-10) Journalnr. 2008/273 Strategiplan 2008 2011 Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier - med resultatmål for 2010 Virksomhetsidé Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

Utdanningsmelding Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen

Utdanningsmelding Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen Utdanningsmelding 2012 Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen Forslag til Fakultetsstyret 19.03.2013 Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2011 Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket

Detaljer

Samarbeid om doktorgradsutdanning. Hege Torp, Norges forskningsråd

Samarbeid om doktorgradsutdanning. Hege Torp, Norges forskningsråd Samarbeid om doktorgradsutdanning Hege Torp, Norges forskningsråd FM 2009 «Klima for forskning»: Kvalitet i doktorgradsutdanningen Nye utfordringer: Flere gradsgivende institusjoner, flere phd-programmer

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 UHR har vedtatt en strategi for 2011 2014 med følgende tre mål: Mål 1: UHR skal bli en enda

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Førsteamanuensis 1959 Førsteamanuensis 1961 Professor 1963 Førsteamanuensis b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier:

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier: KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATER 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav.

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Strategisk plan 2011-2015

Strategisk plan 2011-2015 Strategisk plan 2011-2015 Strategisk Plan 2011-2015 Hvorfor NIH? Idrett og fysisk aktivitet har stort omfang i norsk samfunns- og kulturliv. Alle barn møter kroppsøvingsfaget i skolen. Tre av fire barn

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

Ph.d. i studier av profesjonspraksis

Ph.d. i studier av profesjonspraksis NO EN Ph.d. i studier av profesjonspraksis Doktorgraden i studier av profesjonspraksis er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (Ph.d.). Utdanningen er normert til tre år og

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1942 Professor 1940 Førstelektor 1945 Professor 1954 Professor 1943 Førsteamanuensis 1952 Instituttleder

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november 2016 Seniorrådgiver Rachel Glasser 2 21.12.2016 Føringer Strukturmeldingen Konsentrasjon for kvalitet o Skjerpede krav til kvalitet i lov og forskrift

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2016 HØST, versjon 05.feb.2016 03:02:16 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Egenevaluering av 5-årig masterprogram i Informatikk Profesjonsstudiet (PS)

Egenevaluering av 5-årig masterprogram i Informatikk Profesjonsstudiet (PS) Bakgrunn Egenevaluering av 5-årig masterprogram i Informatikk Profesjonsstudiet (PS) Dag T. Wisland 01.07.2007 I henhold til programpresentasjonen skal det fem-årige masterprogrammet i informatikk (Profesjonsstudiet

Detaljer

Hvordan kan vi implementere det. i ph.d.-utdanninga?

Hvordan kan vi implementere det. i ph.d.-utdanninga? Hvordan kan vi implementere det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket kasjonsrammeverket i ph.d.-utdanninga? Et forslag UHRs nasjonale seminar om implementering av kvalifikasjonsrammeverket i forskerutdanning

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse NOKUTs rolle NOKUT er et faglig uavhengig forvaltningsorgan med

Detaljer

Kommentarer til noen kapitler: Verdier

Kommentarer til noen kapitler: Verdier STi-sak 13/11 NTNUs strategi - høringssvar Vedtak: Høringssvar til Rektor NTNU strategi Studenttinget NTNU setter stor pris på å ha fått lov til å påvirke NTNUs strategiprosess. Strategien skal legge føringene

Detaljer

7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 ( ) I Meld. St. 16 ( ) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen

7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 ( ) I Meld. St. 16 ( ) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen 7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 (2016 2017) I Meld. St. 16 (2016 2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen at flere store grep og reformer har endret premissene

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Å rsplan for Økonomisk institutt

Å rsplan for Økonomisk institutt Å rsplan for Økonomisk institutt 2017-2019 Vedtatt i instituttstyret 31.01.17 Planen tar utgangspunkt i Økonomisk institutts strategi, og viser tiltak som instituttet vil gjennomføre for å nå målene i

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Toårig masterprogram i farmasi

Navn studieprogram/retning: Toårig masterprogram i farmasi Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

Vedtakssaker. 27/15 15/ Godkjenning av møteprotokoll og saksliste PBU 2. 28/15 15/ Anvendt metode 3. 29/15 15/ Mandat PBU 4

Vedtakssaker. 27/15 15/ Godkjenning av møteprotokoll og saksliste PBU 2. 28/15 15/ Anvendt metode 3. 29/15 15/ Mandat PBU 4 MØTEINNKALLING Programutvalget for bachelorutdanningen Dato: 16.09.2015 kl. 12:15 Sted: Kollegierommet Arkivsak: 15/00085 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til utvalgssekretær. SAKSKART Side Vedtakssaker

Detaljer

Toårig masterstudium i fysikk

Toårig masterstudium i fysikk Toårig masterstudium i fysikk Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker

Detaljer

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Reglene er gitt med hjemmel i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer