Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon Masterprogrammene PhD Etter og videreutdanning Læringsmiljø...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø..."

Transkript

1

2 Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING RESULTATRAPPORTERING FOR UTDANNING Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon Masterprogrammene PhD Etter og videreutdanning...26 Læringsmiljø FORSKNING FORMIDLING OG SAMFUNNSKONTAKT INTERNASJONALISERING ORGANISASJON OG RESSURSER Personalforvaltning Økonomiforvaltning Øvrig rapportering PLANER FOR Plan for virksomheten Plan for tildelt bevilgning for VEDLEGG

3 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING Om Rapport og planer for NHH Norges Handelshøyskole legger med dette frem Rapport og planer Rapport og planer tar utgangspunkt i de sektormål, virksomhetsmål og styringsparametere som er fastsatt i tildelingsbrevet fra KD og høyskolens egne målsettinger og styringsparametere slik de er fastsatt av høyskolens organer og styret. Rapport og planer utgjør en aggregert tilstandsrapport for høyskolen og er et sentralt internt styringsdokument. Tidligere utarbeidet høyskolens ledelse en årlig kvalitetsrapport til styret om kjerneområdet utdanning, ihht. krav fra NOKUT. I tillegg utarbeidet man det årlige budsjettdokumentet til KD. Innholdet i rapportene var i stor grad sammenfallende, hvilket innebar mye dobbeltrapportering. Styret vedtok derfor at høyskolen fra skulle prøve ut et nytt rapporteringssystem hvor det ble utarbeidet én felles rapport - Rapport og planer - som skulle dekke både KDs krav til rapportering og NOKUTs overordnede krav til kvalitetsrapport. Ordningen med èn rapport videreføres. Styrets arbeidsutvalg (Plan- og strategiutvalget), høyskolens institutter, programutvalg, øvrige utvalg og en rekke administrative enheter har deltatt i prosessen med utarbeidelse av rapporten. Forrige strategiprogram for perioden er lagt til grunn for resultatrapporteringen i årets Rapport og planer, mens den nye strategien som nå er vedtatt for perioden ligger til grunn for skisserte tiltak for Høyskolens studietilbud Nasjonale tilbud o Femårig siviløkonomutdanning inndelt i et treårig bachelorprogram og et toårig masterprogram i økonomi og administrasjon (MØA) o Toårig masterprogram i regnskap og revisjon (MRR) o Treårig bachelorprogram i språk og interkulturell kommunikasjon (SPIK), fellesgrad med Universitetet i Bergen Studietilbud undervist på engelsk o Master in International Business (INB) o Master in Energy, Natural Resources and the Environment (ENE) o PhD programme Etter- og videreutdanningstilbud o Bachelorprogram tilrettelagt som deltidsstudium o Erfaringsbaserte programmer på masternivå o Bedriftsinterne programmer 2

4 Styrets vurdering av sitt arbeid i 2009 Styret har hatt 6 møter i 2009 og behandlet vel 90 saker. Fra høstsemesteret 2009 fikk styret ny sammensetting som følge av valg av rektor og interne representanter samt KDs oppnevning av eksterne styremedlemmer for ny fireårsperiode. Styrets oppfatning er at man har en sammensetning av interne og eksterne representanter med en bred kompetanseprofil og et godt erfaringsgrunnlag for å treffe beslutninger som støtter opp om de hovedmål som er formulert av KD for NHH som en vitenskapelig høyskole og som gjenspeiles i den vedtatte strategiplanen. Samarbeidsklimaet i styret er åpent og konstruktivt og oppleves positivt. Både styret som fungerte i vårsemesteret og det nye styret har hatt fokus på strategiprosesser og strategiarbeid. Det nye styret er tilfreds med at man har kunnet vedta en ny og revidert strategiplan som vil være retningsgivende både for høyskolen og for styrets arbeid fremover. Styret vil legge opp til å trekke aktivt på styremedlemmenes spesielle erfaringsgrunnlag og planlegger å legge en strategisamling til en av NHHs utenlandske samarbeidsinstitusjoner for selv å få direkte impulser til sitt arbeid. Styret har i løpet av året ikke hatt behov for å iverksette korrigerende tiltak innenfor de aktivitetsområder som det var fastsatt resultatmål for i Budsjettfullmaktene for 2009 og fullmakt til å forvalte statens eierinteresser har vært forvaltet uten problemer eller merknader fra tilsynsmyndighetene. Styret har fastsatt institusjonsspesifikke retningslinjer for hvordan statens aksjer skal forvaltes i randsoneinstitusjonene AFF og SNF. 3

5 STRATEGI FOR NHH Strategisk fundament og mål Høyskolen gjennomførte i slutten av foregående styreperiode en omfattende revisjon og oppdatering av det strategiske handlingsprogrammet for Ny strategiplan for perioden ble vedtatt av styret i juni Den nye strategien består av strategisk fundament (visjon, formål, verdigrunnlag og strategiske føringer) og hoved- og delmål for høyskolens virksomhet. STRATEGISK FUNDAMENT FOR NHH Visjon og formål NHH skal være en handelshøyskole av høy internasjonal klasse, og en drivkraft for samfunns- og næringsutvikling. NHH skal utdanne mennesker for verdiskapning, velferd og bærekraftig utvikling. NHH skal gjennom forskning, utdanning og formidling dekke kunnskapsbehov i næringsliv og forvaltning. Verdigrunnlag Kvalitet og høy etisk standard er fundamentale verdier som ligger til grunn for all virksomhet ved NHH. Ansatte og studenter kjennetegnes ved at de er engasjerte, nysgjerrige og inkluderende. Strategiske føringer For å realisere visjonen ligger følgende strategiske føringer til grunn for NHHs virksomhet. Kvalitetsutvikling av fag- og studiemiljø NHH skal stå for fremragende undervisning og forskning Internasjonalisering NHH skal befeste og videreutvikle sin internasjonale orientering og posisjon Rekruttering NHH skal tiltrekke seg fremragende studenter og medarbeidere både nasjonalt og internasjonalt Samfunnsengasjement NHH skal være en aktiv premissleverandør i samfunnsdebatten Mangfold og likestilling NHH skal aktivt fremme mangfold og likestilling 4

6 Strategiske valg for NHH Det strategiske fundamentet slår fast at NHH skal være en handelshøyskole av høy internasjonal klasse og en drivkraft for samfunns- og næringsutvikling. I dette ligger at høyskolen ønsker å være en fullskala handelshøyskole med fulltids studieprogrammer på alle nivåer, samt tilby relevant etter- og videreutdanning. Handelshøyskolebetegnelsen, eller business school på engelsk, tilsier at NHH ønsker å være en spesialisert og forskningsorientert institusjon på universitetsnivå. De strategiske valg som NHHs virksomhet er basert på definerer dermed en klar faglig ramme for de økonomiske prioriteringer som styret legger opp til og den faglige rekrutteringspolitikken som skal føres. Internasjonalt signaliserer handelshøyskolebetegnelsen meget godt hvilken faglig innretning som kan forventes av NHH. Denne innretningen har gitt høyskolen et betydelig internasjonalt nettverk og gode muligheter for forsknings- og utdanningssamarbeid med ledende utenlandske institusjoner. For å få slikt samarbeid til å fungere, er det nødvendig at NHHs faglige miljø representerer både bredde og dybde. Styrets økonomiske prioriteringer i driften av høyskolen har derfor lagt opp til å opprettholde breddeaspektet ved å holde fast ved de hovedfagområdene som er representert ved høyskolen. Samtidig har instituttene som utgjør disse områdene fått tilført nok ressurser til å kunne bygge opp flere mindre og mer spesialiserte faggrupper som gjør det mulig både i forskning og undervisning å være dybdeorientert. Organisatorisk og administrativt har de strategiske valg som er gjort ved å holde fast ved handelshøyskoleinnretningen og tverrfaglighet også lagt klare føringer. Høyskolen har i foregående styreperiode startet en større organisatorisk gjennomgang. Styret har blant annet besluttet å videreføre matriseorganiseringsmodellen med faginstitutter og programutvalg. Denne matriseløsningen vurderes å være den beste til å ivareta kjernevirksomheten. I norsk sammenheng har kategoriseringen som vitenskapelig høyskole vært formålstjenlig for NHH. Når vi også har kunnet kommunisere vår egenart og faglige nivå internasjonalt, har det ikke vært behov for å tilstrebe en universitetsbetegnelse eller å utvide fagtilbudet. Vi ser det som viktig å rendyrke vår faglige spesialisering. 5

7 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Internasjonalt samarbeid Målsetningen om å være en handelshøyskole av høy internasjonal klasse tilsier at NHH som institusjon må samarbeide med ledende utenlandske institusjoner innen det økonomiskadministrative fagfeltet både når det gjelder utdanning og forskning. NHH har noen av de største fagmiljøene i Norge innen sitt fagfelt. I internasjonal målestokk regnes også fagmiljøene våre for å være store og ha høy kompetanse. NHH har derfor kunnet inngå i avanserte og kvalitativt meget gode internasjonale utdanningssamarbeid, først og fremst gjennom CEMS the global alliance in management education. NHH har i mange år hatt et felles gradssamarbeid innenfor CEMSprogrammet, og har i 2009 inngått avtaler om dobbelgradsprogram med tre andre CEMSinstitusjoner. Vi tar sikte på å inngå flere samarbeid om doble grader de nærmeste årene. Samtidig har den faglige staben et utstrakt forskningssamarbeid med en rekke utenlandske fagmiljøer. Nasjonalt samarbeid På grunn av våre store fagmiljøer med gode internasjonale kontakter og vår nasjonale posisjon, kan NHH fungere som et bindeledd mellom ledende utenlandske fagmiljøer og det nasjonale økonomisk-administrative fagmiljøet. I lys av dette har NHH sammen med 13 andre institusjoner formalisert en nasjonal forskerskole i bedriftsøkonomi. Formålet er å øke kvaliteten på doktorgradsutdanningen i Norge og å stimulere forskningen innenfor bedriftsøkonomi. Se nærmere omtale under kapitlene om PhD-programmet og forskning. NHH spiller en sentral rolle i NRØA nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning og har de siste årene hatt ledervervet der. Master of Technology Management, MTM, er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU og NHH. I tillegg inngår også utenlandske institusjoner. Sammen med forskere fra åtte ulike forskningsmiljøer i Norge deltar NHH i samarbeidet om CenSES (Centre for sustainable energy studies). CenSES legger vekt på studier av beslutningstøtte som fremmer et nytt bærekraftig energisystem. Lokalt samarbeid NHH har et utstrakt samarbeid på lokalt plan med Universitetet i Bergen (UiB) og de andre høyskolene i Bergen, enten direkte eller indirekte gjennom Samskipnaden i Bergen (SiB), Karrieresenteret og Utdanning i Bergen. Samarbeidet med UiB dreier seg både om forskning, utdanning og formidling. Jfr. eget vedlegg om samarbeidet med UiB. NHH legger stor vekt på å kunne samarbeide med relevante fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt for derigjennom å sikre høy kvalitet i forskning og utdanning, og for å oppfylle vårt ansvar som ledende institusjon innen de økonomisk-administrative fagområder. For en institusjon som NHH er det naturlig å samarbeide med et bredt sett av institusjoner, og vi legger spesielt vekt på det internasjonale samarbeidet for å kunne videreutvikle NHH som handelshøyskole av høy internasjonal klasse. Samtidig viser oversikten over samarbeid med UiB at vi lokalt utnytter de gode mulighetene som ligger i at det er to ledende institusjoner på universitetsnivå i Bergen, og at vi nasjonalt gjennom ulike samarbeidsrelasjoner bidrar til å videreutvikle det økonomiskadministrative fagfeltet i Norge. 6

8 Vurdering av NHHs muligheter til å møte fremtidig økning i ungdomskullene med flere studieplasser I den utbyggingen av studiekapasiteten som nylig er gjennomført innen høyere utdanning med bakgrunn i st.meld 44 ( ), har man ut fra arbeidsmarkedsbehov valgt å prioritere kapasitetsøkning i helse-, lærerutdanning og i realfaglige utdanningstilbud. Det har hittil ikke vært fokus på forventet arbeidsmarkedsbehov som meldingen påviser for personell med kompetanse innen høyskolens fagområder. Økonomisk-administrative fag er imidlertid nå det nest-største utdanningsområdet på landsbasis etter helse og sosialfag målt i registrerte studenter. Det må være rimelig å anta at når en så stor andel av studentene i dag søker seg til høyskolens fagområder, så speiler dette i stor grad dagens arbeidsmarked. Når det i følge meldingen kan forventes større etterspørsel i arbeidsmarkedet etter personer med økonomisk-administrativ utdanning i årene som kommer, og det samtidig er en ungdomsbølgen på vei inn i høyere utdanning, må det forventes at det vil bli et større press på studieplassene som er tilgjengelige innen våre fagområder. Som en av de største tilbyderne innen økonomisk-administrativ utdanning i Norge er NHH innstilt på å delta i nødvendig oppbygging av studiekapasitet for å møte denne utviklingen. Mulig økning på kort sikt I det helt korte perspektivet har høyskolen allerede foreslått en mindre kapasitetsøkning på masternivå gjennom flere studieplasser til den nyopprettede masterprofilen i energi og miljøøkonomi. Det vises til særskilt ekspedisjon av til departementet med forslag om 25 studieplasser i 2010 og 25 i Forslaget ble ikke tatt til følge, men høyskolen er innstilt på å videreføre forslaget for 2011 og Dette representerer en økning som vil bli absorbert innenfor dagens infrastruktur, gitt at nødvendige lønnsutgifter og andre driftsutgifter kompenseres gjennom finansieringsmodellens satser. På bachelornivå vil det ikke være mulig med økning i opptaket før det prosjekterte nybygget er på plass og gjennom økning av auditoriekapasiteten legger til rette for en mindre økning i kullstørrelsen i den femårige siviløkonomutdanningen. Mulig økning på mellomlang og lang sikt På mellomlang og lang sikt vil det være mulig å vurdere kapasitetsøkning både på bachelor og masternivå, gitt at det prosjekterte nybygget står ferdig i slutten av Da kan det foretas mindre ombygninger og tilpasninger i den gamle bygningsmassen som kan gi det nødvendige antall studentarbeidsplasser uten å utløse for store investeringsbehov. Vi presiserer at den grunnleggende forutsetningen for eventuelle kapasitetsøkninger må være at nødvendig faglig og administrativ kapasitet kommer på plass slik at man opprettholder studiekvaliteten. 7

9 Hovedresultater for virksomheten 2009 Område Registrerte studenter* Registrerte PhD-studenter Studiepoengproduksjon* (60-studiepoengsenheter) Studiepoeng pr student* (Beregningsgrunnlag: Studenter 15.okt.) Studiepoeng pr student* (Beregningsgrunnlag: Gj.sn. studenter vår /høst) Studiepoengproduksjon etter- og videreutdanningen Studenter per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling ,3 44,2 45,0 45,4 45,8 50,9 47,3 49,2 48,5 48, ,2 21,0 22,6 22,0 Uteksaminerte kandidater Bachelornivå Uteksaminerte kandidater Masternivå (inkl. fireårig siviløkonomstudium) Avlagte doktorgrader Vitenskapelig publisering ** NFR-tildeling pr faglig ansatt (tall i 1000) NFR-tildeling pr faglig ansatt inkl. SNF (tall i 1000) 14,5 32,0 23,4 25,2 23, ,2 Årsverk Årsverk andel kvinner (%) * Gjelder bachelor- og masterprogrammene ** Prognose 8

10 Oppsummering av høyskolens virksomhet i 2009 UTDANNING Resultater for 2009 tilsier at hovedmålene for utdanning er nådd. Hovedutfordringen fremover vil fortsatt være å konsolidere og ytterligere forbedre de nye studiestrukturene. NHH har fullført den strukturelle omleggingen som følge av Kvalitetsreformen. Endringene har vært krevende, men utdanningstilbudet fremstår fortsatt som et av de mest attraktive i Norge. Høyskolen er likevel bevisst at det er nødvendig med kontinuerlig utvikling av undervisningstilbudet. NHH har et bredt utdanningstilbud på alle nivåer fra grunnivå til doktorgradsnivå innenfor økonomisk-administrative fagområder. Studieprogrammene er på høyde med tilsvarende tilbud ved de beste internasjonale studiestedene. FT-rangeringen 1 for 2009 viser bla. dette ved at NHH siden 2008 har klatret 23 plasser til en 34.plass blant europeiske handelshøyskoler. NHH har ambisjoner om å tiltrekke seg dyktige studenter nasjonalt og internasjonalt. Høyskolen er godt fornøyd med både søking og opptak i Siviløkonomstudiet ved NHH framstår som det mest attraktive studiet innen økonomisk-administrative studier i Norge. Antallet utenlandske fulltidsstudenter har siden 2005 økt fra ca 50 til 125. I perioden med omlegging av studiestrukturen til 3+2-modellen har det på grunn av utfasing av eldre studieprogrammer og innfasing av nye vært store endringer i studenttallet ved NHH. Høyskolens prognoser tyder på at studenttallet vil stabilisere seg på det man nådde i 2009, dvs. i overkant av Financial Times - European Business school rankings 2009 ( 9

11 Målet om en stabil kvinneandel blant studentene på over 40 % ligger fast. Blant de nye bachelorstudentene har det siden 2007 vært over 40 % kvinner. På masternivå ligger andelen kvinner fremdeles i underkant av 40 %. Kvinneandelen på master er i stor grad avhengig av kvinneandelen i bachelorprogrammet. Siden denne har steget fra ca. 36 % til ca. 42 % de siste 4 årene, forventes det at kvinneandelen på master vil stige tilsvarende de nærmeste årene. Den totale studiepoengproduksjonen for 2009 ble enheter, en økning på ca 2 % sammenliknet med Dette er den høyeste noensinne, men representerer det nivået som vi venter vil være det normale i årene fremover. Studiepoengproduksjon per student på årsbasis kan beregnes ved å dele totalproduksjonen for året på et gjennomsnitt av antall registrerte studenter i vår- og høstsemesteret. Beregningen for 2009 viser en gjennomsnittlig studiepoengproduksjon på 48,3 sp/student i 2009, hvilket tilsvarer ca. 81 % av en norm på 60 sp per år. Totalt utstedte NHH 900 grader i 2009 (bachelor- og master, fulltidsprogrammene). Dette innebar en reduksjon på 85 sammenliknet med tallet inkluderte imidlertid 224 kandidater fra det fireårige siviløkonomstudiet som enten fullførte en siviløkonomgrad innen siste frist våren 2008, eller som fikk utstedt en bachelorgrad på bakgrunn av studiets tre første år. I 2009 hadde NHH kun 23 kandidater av denne kategorien (som alle fikk utstedt en bachelorgrad). Ser man bort fra de ekstraordinære gradene i det fireårige siviløkonomstudiet, hadde høyskolen dermed en betydelig økning i antall grader Økningen er skjedd på masternivå, mens antall kandidater fra bachelorstudiet er på nivå med fjoråret. 10

12 NHHs bachelor- og masterprogrammer holder et høyt faglig nivå, og gir samlet det mest omfattende tilbudet innen økonomisk-administrativ utdanning i Norge. For bachelor- og masterstudiene gjennomføres det evalueringer av alle kurs hvert semester. I tillegg er det de siste to årene gjennomført helhetlige studentevalueringer på programnivå. Tilbakemeldingene fra studentene er jevnt over meget gode. PhD-programmet hadde i 2007 en rekordhøy doktorgradsproduksjon på 19 kandidater. Antallet som disputerte i 2008 sank imidlertid til 15. For 2009 sank antall disputaser ytterligere til kun 8. Høyskolen er ikke tilfreds med denne lave produksjonen og er i gang med en større evaluering av PhD-programmet. FORSKNING NHHs forskningsaktivitet spenner tematisk over hele det økonomisk-administrative fagområdet, inklusive fagspråk. Det utføres mye godt forskningsarbeid ved NHH, og flere av våre faggrupper produserer forskning på topp internasjonalt nivå. En viktig indikator i denne sammenheng er NHHs publikasjonsbonus. Publikasjonsbonusordningen ble innført for å stimulere til publisering i de aller beste internasjonale tidsskrifter og omfatter 36 tidsskrifter innenfor NHHs fagområder. I 2009 fikk 7 forskere publikasjonsbonus, og det er særlig gledelig at de fleste av våre fagområder nå har forskere som publiserer i disse tidsskriftene. For strategiperioden har NHH som mål å øke antall publikasjonspoeng pr. faglig ansatt og andelen tilsatte som bidrar med publikasjonspoeng. Som en del av målsettingen om å publisere i de beste internasjonale tidsskrifter, har NHH også et mål om økt publisering på nivå 2. Foreløpige prognoser viser at NHH for 2009 vil få ca. 140 publikasjonspoeng. Dette er en nedgang fra 2008, og antallet ligger godt under målsettingen for En foreløpig gjennomgang tyder på at en større andel av våre forskere ser ut til å ha bidratt med tellende publikasjoner i 2009 enn tidligere år. I perioden har forfatterandelen på nivå 2 ligget rundt 25 %, omtrent på linje med samfunnsvitenskaplige fagmiljøer og noe bedre enn for andre økonomisk-administrative fagmiljøer. Det er for tidlig å si hvordan andelen blir for Nærmere analyse av resultatene vil bli foretatt når offisielle tall foreligger, og analysene vil benyttes til å bestemme hvilke tiltak som bør prioriteres for strategiperioden NHH organiserer mye av den eksternt finansierte forskningen i samarbeid med SNF. NHH-SNF-miljøet klarer seg samlet sett godt i konkurransen om ekstern finansiering fra Norges forskningsråd (i 2009 ca kroner per fagårsverk). Når det gjelder midler fra EU er bildet imidlertid et annet (i 2009 ca kroner per fagårsverk). NHH-forskere har de senere årene i 11

13 svært begrenset grad vært involvert i EU-prosjekter. Dette er i ferd med å endre seg. Det arbeides med å skape et større engasjement for EU-forskning ved NHH, og flere forskere har i 2009 vært involvert i søknadsinitiativ rettet mot EUs 7 rammeprogram. Til tross for positive utviklingstrekk ved forskningsvirksomheten ved NHH og i NHH-miljøet, har NHH over tid produsert og produserer fortsatt for lite forskning målt etter resultatindikatorene for forskningsvirksomheten i sektoren (publikasjonspoeng, midler fra EU/Norges forskningsråd og avlagte doktorgrader). Datagrunnlaget for forskningsvirksomheten blir stadig bedre og gir oss muligheter til å arbeide mer målrettet med våre tiltak for å bedre og klargjøre vilkårene for forskning ved institusjonen. Som et ledd i dette har det blitt nedsatt en arbeidsgruppe for å utarbeide forslag til rutiner for jevnlig evaluering og kvalitetssikring av våre fagmiljøer. Formålet er å gi fagmiljøene bedre kunnskap om egen virksomhet og dermed forbedre beslutningsgrunnlaget for eget utviklingsarbeidsarbeid. I tillegg vurderer NHH organisering og finansiering av NHH-miljøets forskningsinfrastruktur. Ettersom stadig mer av forskingen innenfor det økonomisk-administrative fagfeltet er av empirisk art, er dette et viktig bidrag for å tilby gode rammevilkår for våre forskere. Nøkkeltall for forskning, utdyping av enkeltpunkter og øvrige tiltak for 2010 er beskrevet i forskningskapitlet. FORMIDLING Høyskolen har som målsetting å være en aktiv og sentral formidler av økonomisk-administrativ innsikt og kompetanse i Norge. Det er et klart mål for NHH at fagstaben er aktiv i samfunnsdebatten og at kunnskapen kommer til nytte for verdiskaping og god samfunnsutvikling. En større andel av fagstaben har de senere årene engasjert seg mht. formidling. NHH har nådd sitt mål om å øke antall artikler i forskning.no fra NHH, AFF og SNF. Antallet artikler har steget fra 24 i 2007 til 44 i 2008, men viste en nedgang i Til tross for nedgangen har høyskolen de senere år hatt en økning i forskningsformidlingen til allmennheten gjennom media. INTERNASJONALISERING NHHs nye strategi vektlegger høyskolens internasjonale profil. Internasjonalisering skal fremover være integrert i all faglig virksomhet ved NHH og bidra positivt til NHHs kvalitetsutvikling og internasjonale omdømme. NHH er godt fornøyd med utviklingen de senere år mht økningen i antallet avtaler med utenlandske utdanningsinstitusjoner, økningen i antallet utvekslingsstudenter og den økende andelen utenlandske studenter. CEMS the global alliance in management education skal fortsatt være en spydspiss i NHHs internasjonale samarbeid. Samarbeidet bidrar bl.a. til økt interaksjon mellom institusjoner, bedriftspartnere og studenter. Ved rekruttering til fagstillinger ved NHH skal internasjonal erfaring og kompetanse tillegges vekt. Vel 30 % av de vitenskapelig ansatte er utenlandske. NHH har i 2009 inngått avtaler om dobbelgradsprogram med tre andre CEMS-institusjoner. 12

14 2. RESULTATRAPPORTERING FOR UTDANNING BACHELORPROGRAMMET I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON KD SEKTORMÅL 1 Universiteter og høyskoler skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. KD VIRKSOMHETSMÅL 1.1 Universiteter og høyskoler skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov. NHH HOVEDMÅL Bachelorprogrammet skal være det beste programmet i økonomisk-administrative fag i Norge og tilpasset et årlig opptak på 400 studenter. NHH DELMÅL Gi studentene fundamental, forskningsbasert kunnskap og analytiske verktøy for å mestre aktuelle og praktiske økonomisk-administrative problemstillinger i en global økonomi. Gi studentene særskilt forståelse for etiske og miljømessige problemstillinger og hvordan slike kan og bør håndteres. Gi studentene fremmedspråks- og kulturkunnskaper nok til å opptre profesjonelt på en internasjonal arena. Sikre bred nasjonal søking med hensyn til sosial tilhørighet, hjemsted og faglig bakgrunn til høyskolens femårige siviløkonomutdanning, styrke kvinneandelen, andelen av søkere med minoritetsbakgrunn og av søkere med funksjonshemming Tabell: Opptak - bachelor Resultat Ambisjonsnivå NHH Ant. søkere NHH Ant. primærsøkere KD KD NHH NHH Ant. primærsøkere per studieplass Ant. kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass 1) Opptakskrav (poengsum i Primær- / Ordinærkvote) Opptakskrav (poengsum i Førstegangsvitnemålskvoten / Ordinærkvote) 2) 3,94 4,30 4,69 4,98 4,81 4,40 Utgår 3,20 3,38 3,68 4,03 3,65 Ny 3,65 P:54,9 O:56,5 P:56,5 O:57,8 P:57,5 O:58,7 P:58,2 O:60,0 Utgår F:52,3 O:54,4 Opprettholde nivået fra 2008 Ny Utgår Opprettholde nivået fra 2009 NHH Møtt til studiestart ) Søkere som har generell studiekompetanse og tilfredsstiller NHHs spesielle opptakskrav. 2) Fra 1. januar 2010 trådde ny opptaksforskrift i kraft med nye kvote- og poengregler. Primærkvoten P (40 % av plassene) ble erstattet av Førstegangsvitnemålskvoten F (50 % av plassene). 13

15 Tabell: Kvinneandel - bachelor Resultat Ambisjonsnivå NHH NHH Kvinneandel møtt til studiestart (%) Kvinneandel registrerte studenter (%) Tabell: Minoritetsbakgrunn - bachelor Resultat Ambisjonsnivå NHH NHH Født i Norge av norskfødte foreldre (%) Født i Norge av ikkenordiske foreldre (%) 2006* 2007* 2008* 2009* ,4 91,2 92,9 91,6 NHH ønsker en høyere andel studenter med 2,5 3,8 2,4 4,1 minoritetsbakgrunn NHH ønsker en høyere andel studenter med minoritetsbakgrunn NHH Ikke født i Norge (%) 4,1 5 4,8 4,3 *) Tallene for 2006 og 2007 viser andelen blant semesterregistrerte studenter ved NHH, mens tallene fra og med 2008 viser andelen blant møtt-registrerte nye studenter i den femårige siviløkonomutdanningen. Vurdering Antallet søkere til den femårige siviløkonomutdanningen var rekordhøyt i 2008, og er fremdeles svært høyt i 2009, selv med en nedgang på 1,6 % totalt og 3,3 % i antallet førsteprioritetssøknader. NHHs bachelorstudium er fortsatt det studiet med flest primærsøkere i Samordna opptak. Også målt pr studieplass har NHH mange søkere, uavhengig av om man måler med den gamle eller den nye indikatoren. Antallet studenter som møtte til studiestart var 424, og ganske nær målsettingen om Opptakskravene i 2009 er som følge av omleggingen av opptaksforskriften ikke sammenlignbare med tidligere år. NHHs opptakskrav er fortsatt høyest i landet når det gjelder opptak til siviløkonomstudier og bachelorstudier i økonomi og administrasjon, og det er ikke grunn til å anta at årets opptak har gitt svakere kandidater enn tidligere opptak, til tross for at grensene nominelt ligger lavere enn tidligere. Høyskolen har et mål om at skjevfordelingen mellom kjønnene ikke skal være større enn 60/40. I 2007 nådde man for første gang på fem år en kvinneandel på over 40 % blant de nye bachelorstudentene som møtte til studiestart. Kvinneandelen steg ytterligere i 2008, til 43,8 %, den høyeste kvinneandel noensinne. I 2009 ble kvinneandelen 42,7 %, ett prosentpoeng lavere enn i 2008, men over målsettingen om 40 %. Fortsatt fokus på kvinnerekruttering er nødvendig for å opprettholde det høye nivået. Som en nasjonal institusjon ønsker NHH å rekruttere de beste økonomistudentene fra hele landet, og ha en geografisk fordeling av søkerne tilsvarende den geografiske fordelingen av søkerne til tilsvarende studier i Samordna opptak. Som tidligere år er Vestlandet noe overrepresentert i søkermassen, mens Nord- og Midt-Norge er noe underrepresentert. NHH ønsker en økt andel studenter med minoritetsbakgrunn i bachelorstudiet. Sammenlignet med tidligere år har man i 2009 sett en viss økning i andelen studenter født i Norge av utenlandske foreldre. Tallmaterialet er imidlertid noe usikkert. 14

16 Tiltak for 2010 Rekruttering I følge høyskolens strategi for skal bachelorprogrammet være et klart førstevalg innenfor økonomisk-administrative fag og tiltrekke seg de beste studentene i Norge. Dette målet er nådd og NHH vil arbeide for at posisjonen som det mest attraktive økonomisk-administrative studiet opprettholdes. Ordinære rekrutteringsaktiviteter som deltakelse på utdanningsmesser og skolebesøk er allerede igangsatt for opptaket i NHH vil opprettholde fokuset på å sikre kvinneandelen i studiet og vil blant annet arrangere den fjerde jentedagen ved høyskolen. KD VIRKSOMHETSMÅL 1.2 Universiteter og høyskoler skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning. NHH DELMÅL Tilby varierte undervisnings- og vurderingsformer i tråd med kvalitetsreformens intensjoner og nyere pedagogisk forskning. Tabell: Studiepoeng og kandidatproduksjon - bachelor Resultat Ambisjonsnivå NHH NHH Nye studiepoeng per egenfinansiert student per år (Beregningsgrunnlag: Gj.sn. studenter vår /høst) Nye studiepoeng totalt alle studenter på bachelornivå ,7 52,1 50,6 47, NHH Ant. uteksaminerte kandidater KD Gjennomføring i henhold til avtalt utdanningsplan (%) 87,1 81,5 85,3 83,6 82,6 80 Tabell: Kursevaluering - bachelor Resultat Ambisjonsnivå NHH Studentenes evaluering av kurskvalitet (gj.sn. total fornøydhet alle kurs) (1-5) ,8 3,9 4,0 4,0 4,0 Vurdering NHH er godt fornøyd med en gjennomføringsgrad på over 80 % når det gjelder avtalt utdanningsplan. Den reelle gjennomføringsgraden er enda høyere, da mange studenter av ulike årsaker legger inn flere kurs i utdanningsplanen enn det antallet som tilsvarer full semesterbelastning, uten nødvendigvis å ha intensjon om å gjennomføre alle kursene. Samtidig er vi oppmerksom på at antall studiepoeng pr student har gått noe ned de senere år og har satt i verk tiltak for å motvirke dette. 15

17 NHH driver systematisk oppfølging av studentene i bachelorstudiet i forhold til progresjonskrav hjemlet i høyskolens forskrifter. Bachelorstudenter som viser en progresjon i et intervall ned mot progresjonskravene inviteres til veiledningssamtale, mens studenter som ikke tilfredsstiller progresjonskravene risikerer å miste studieretten. NHH ønsker vurderingsformer tilpasset læringsmålene i bachelorkursene. I dag har ca. 1/3 av kursene alternative vurderingsformer. Når det gjelder studentenes tilfredshet med kurskvaliteten på bachelorstudiet, så har vi i 2009 nådd ambisjonsnivået med en gjennomsnitts-score på 4.0. Dette er en indikasjon på at vi totalt sett har et velfungerende studium. Vi overvåker imidlertid kurskvaliteten nøye og setter i verk tiltak der hvor evalueringsresultatene er særlig lave. Tiltak for 2010 Våren 2010 er det implementert en rekke endringer i studiestrukturen for å motvirke gjentak av eksamen for å forbedre karakterene, noe som er en kilde til forsinkelse i studieprogresjonen. En utvikling i retning av svakere matematikk-kunnskaper blant nye studenter er avdekket gjennom Norsk Matematikkråds årlige forkunnskapstest. Svekkede matematikk-kunnskaper skaper utfordringer for undervisningen i en rekke fag. Vi har her satt inn to tiltak. For det første vil vi våren 2010 legge ut en matematikk-selvtest på NHHs hjemmeside som søkere til Høyskolen kan ta for å få en forståelse for hvilke forventninger vi har til deres matematikk-kunnskaper. De som gjør det relativt svakt på denne selvtesten, vil bli oppfordret til å følge et forkurs på en uke i matematikk i forkant av studiestart. For det andre har Programutvalget iverksatt et prosjekt for å skaffe seg bedre kunnskap om eksamensprestasjoner og studieprogresjon blant NHH-studentene. Karakterdata skal her samles inn både fra videregående skole og fra de obligatoriske kursene på bachelorstudiet. Ett viktig spørsmål vil være hvilken betydning matematikk fra videregående skole og metodefag tidlig i bachelorstudiet har for prestasjoner og progresjon videre i studiet. NHH vil i 2010 fokusere på å skape et mer integrert bachelorstudium. Det er ønskelig å bygge bro mellom de ulike økonomisk-administrative fagene, og mellom disse og metodefagene. Integrasjon skal skje gjennom regelmessige møter hvor foreleserne deler erfaringer og utfordringer, gjennomgang av case som blir belyst fra ulike faglige perspektiv og gjennom tilgang til de ulike kurssidene på it s:learning. Det er også satt i gang et arbeid for å utvikle det pedagogiske opplegget ved høyskolen. Dette arbeidet har hele siviløkonomstudiet som fokus, og dekanene for både bachelor og masterutdanningene ved NHH er involvert i arbeidet. Arbeidet med pedagogikk vil skje i lys av, og parallelt med, implementeringen av det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning i løpet av de nærmeste to årene. I sum skal fokuset på pedagogikk, case-basert undervisning og økt grad av kommunikasjon og samhandling på tvers av faggrensene heve kvaliteten på bachelorstudiet (fra et allerede høyt nivå), i form av økt læringsutbytte, bedre eksamensprestasjoner, økt studenttilfredshet, og høyere gjennomstrømning. 16

18 MASTERPROGRAMMENE Masterprogrammene omfatter masterprogram i økonomi og administrasjon (MØA) og masterprogram i regnskap og revisjon (MRR). MØA inkluderer to engelskspråklige program, international business (INB) og Energy, Natural Resources and the Environment (ENE). KD SEKTORMÅL 1 Universiteter og høyskoler skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerlig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap på sine fagområder. KD VIRKSOMHETSMÅL 1.1 Universiteter og høyskoler skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov. NHH HOVEDMÅL Mastergradsprogrammene skal være høyskolens hovedprodukter, utvikles til å representere det absolutte toppnivå innenfor norsk masterutdanning og fremstå blant de beste i Europa. De skal ha en klar profesjonsorientering, men skal også forberede for doktorgradsstudiet. Programmene skal tilpasses et årlig opptak på ca. 700 studenter. NHH DELMÅL Utgjøre det faglig mest omfattende mastergradstilbudet innenfor økonomisk-administrative fag i Norge Vektlegge faglig integrasjon og relevans med sikte på anvendelse i praksis Tilrettelegge for et internasjonalt studentmiljø gjennom utvekslingsordninger og ved at sentrale deler av undervisningen gis på engelsk Bevisstgjøre studentene om etiske og miljømessige problemstillinger i fremtidig yrkesvirksomhet Sikre bred nasjonal søking med hensyn til sosial tilhørighet, hjemsted og faglig bakgrunn til høyskolens femårige siviløkonomutdanning, styrke kvinneandelen, andelen av søkere med minoritetsbakgrunn og av søkere med funksjonshemming Tabell: Opptak - master NHH Møtt til studiestart NHH Kvinneandel møtt til studiestart (%) NHH Intern overgang bachelor - master NHH Opptakskrav - Masterstudiet i øk. og adm. eksterne søkere (A=5, B=4 osv) Resultat Ambisjonsnivå (90 % av ba) 325 (90 % av ba) 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 17

19 Tabell: Registrerte studenter - master NHH NHH Registrerte studenter Kvinneandel registrerte studenter (%) Resultat Ambisjonsnivå Tabell: Uteksaminerte kandidater - master KD Ant. uteksaminerte kandidater Resultat Ambisjonsnivå Vurdering Sammenlignet med høsten 2008 opplevde høyskolen høsten 2009 en økning i antall eksterne søkere til masterstudiet i økonomi og administrasjon (MØA) på 14,2 % og til masterstudiet i regnskap og revisjon (MRR) på 6,7 %. Karakterkravet for opptak ble holdt uendret fra fjoråret (3,8 når A = 5, B = 4, C = 3, osv.) for å øke antallet studenter som ble tatt opp. Karakterkravet vurderes å være et godt minimumskrav som gir svært gode studenter. Kravet ligger betydelig høyere enn for andre tilsvarende utdanninger i Norge. Det totale antallet interne studenter som ble innvilget overgang til masterstudier ble høsten 2009 redusert med ca. 6 %. Nedgangen skyldes at bachelorkullet som normert skulle uteksamineres i år (2006-kullet) var 10 % mindre enn fjorårets (2005-kullet). Det er ikke tegn til at andelen som går videre til masterstudier er fallende. Basert på de tre første bachelorkullene ser det ut til at andelen studenter som har fullført en bachelorgrad og som går videre i masterstudier ved NHH (evt. etter et kortere opphold) har stabilisert seg på bortimot 90 %, noe som må betegnes som svært bra. Siden innføringen av den nye engelskspråklige profilen Energy, Natural Resources and the Environment med internasjonalt opptak høsten 2008, har antallet nye studenter i denne profilen økt fra 16 til 22 i Det er ønskelig å øke dette antallet ytterligere. NHH er svært fornøyd med antallet søkere til de to engelskspråklige profilene i ENE fikk 129 søkere (mot 38 i 2008) og INB fikk 377 søkere (mot 226 i 2008). Trass i den sterke økningen i antall søkere til ENE og INB i 2009 ble ikke dette reflektert i antall opptatte søkere. Dette mener NHH har en sammenheng med den økonomiske krisen som har rammet store deler av verden og at flere søkere på grunn av dette har måttet takket nei til tilbud om opptak, samtidig som kandidatene søkte flere muligheter for å gardere seg (og dermed hadde flere alternativer de måtte takke nei til). Det er fremdeles stor geografisk spredning blant søkerne og de opptatte studentene i de to engelskspråklige profilene, noe som anses som viktig. NHH er ikke fornøyd med en kvinneandel i opptaket på 37 % (møtt til studiestart) og en kvinneandel for registrerte studenter på 36 %. Kvinneandelen i masterstudiene er imidlertid i stor grad avhengig av kvinneandelen i NHHs bachelorprogram. Kvinneandelen i opptaket til bachelor var i ,5 %, mens den økte i 2007 til 42 % og har ligget på det nivået siden. Dette betyr at kvinneandelen i masterstudiene vil øke i 2010, når bachelorkullet fra 2007 blir tatt opp. Hvis vi ser på de eksterne norskspråklige søkerne til MØA, så lå kvinneandelen på 35 prosent høsten 2009, mens den høsten 2008 var på bare 30 prosent. I 2007 var kvinneandelen på 36 %, slik at denne varierer ganske kraftig over tid, antakelig fordi totalantallet er relativt beskjedent 18

20 (med i overkant av 100 studenter). I MRR var kvinneandelen i det eksterne opptaket på 40 % høsten Antall uteksaminerte kandidater i 2009 er i tråd med ambisjonsnivået. Tallet er betydelig lavere enn i 2008, men 2008-tallene inkluderer 224 kandidater som tok ut en fire-årig siviløkonomgrad før fristen for dette gikk ut sommeren Antallet ordinære mastergrader økte således fra 407 i 2008 til 525 i Tiltak for 2010 Profilen Marketing and Brand Management vil bli startet opp høsten Det vil i 2010 bli vurdert om profilen kan tilrettelegges for internasjonalt opptak fra høsten 2011, på lik linje med ENE og INB. Det er planer om å opprette en felles mastergrad med UiB innen språkfag (master i tolking, omsetjing og terminologi). Endelig beslutning er ennå ikke fattet. Det eksisterer i dag allerede en slik fellesgrad mellom de to institusjonene på bachelornivå. Dette programmet ble startet opp i For å sikre høyt nivå på opptatte utenlandske studenter er det vedtatt å høyne de formelle minimumskravene til resultatet som kreves av søkernes GMAT, GRE, TOEFL og IELTS-tester. Vedtaket trer i kraft fra og med opptaket Det er altså minimumskravene som er blitt endret. I selve opptaksprosessen kan opptaksnemnden for det aktuelle opptaket vedta høyere krav. De siste årene har det vært svært få studenter som har blitt tatt opp med resultater under de nye minimumskravene. NHH fortsetter med markedsaktiviteter på samme måte som tidligere. NHH har hatt stor suksess med å besøke andre norske utdanningsinstitusjoner for å markedsføre masterstudiene overfor bachelorstudentene der. Dette vil bli videreført også i NHH har hatt en betydelig økning de siste årene i antall studenter fra utlandet. Disse studentene krever en annen og tettere oppfølging enn de norske. Det er også viktig å legge til rette for velferdsaktiviteter for denne gruppen. Det er en stor utfordring å få nok gode interne masterkandidater til å søke seg inn på doktorgradsprogrammet. Det vil bli arbeidet med å legge forholdene best mulig til rette for rekrutteringen. 19

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2011

Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2011 Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2011 2 Kunnskap om kunnskapsinstitusjoner er viktig Universiteter og høyskoler har stor betydning for landets kulturelle, sosiale og økonomiske utvikling.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Utkast Versjon: 4. mars 2015 til behandling i styremøte 11. mars Forslag til omslag på årsrapporten: 2 Innhold 1 Styrets beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall...

Detaljer

Finansieringssystemet i høyere utdanning

Finansieringssystemet i høyere utdanning Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren? Temanotat 4/2014 Temanotat 4/2014 Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren?

Detaljer

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015)

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) FORORD Dette dokumentet er rapport for 2014 og planer for 2015 for Samisk høgskole (SH). Høgskolestyret har behandlet denne saken i to møter, i desember 2014 og i februar 2015.

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015)

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Avdelingen i universitetsadministrasjonen Arkiv nr: 14/01810 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 12.02.14

Detaljer

FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART

FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART HANDLINGSPLAN FOR FORSKERUTDANNING VED UiB 2008-2015 HØRINGSUTKAST Forord Utvalget som ble nedsatt av Rektor og Universitetsdirektør i august 2007 leverer med dette sitt

Detaljer

28.04.2014 NOTAT. Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler

28.04.2014 NOTAT. Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 28.04.2014 NOTAT Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 2 NOTAT DAMVAD.COM DAMVAD Grensen 13 N-0159 Oslo Tel. +47 970 43 859 E-post: info@damvad.com damvad.no NOTAT DAMVAD.COM 3 Innhold 1

Detaljer

Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser

Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkrykode: Styresak: Sak nr.: zoly Møte: 30.10.2014 Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser Bakgrunn Det vises til Styresak 54114 om studieprogram

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Sluttrapport fra Kunnskapsdepartementets strategiske forskningsprogram 2009 2011 NIFU 2012 2 Utgitt av: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Årsrapport (2014-2015) Innhold I Styrets beretning 3 II Introduksjon til virksomheten og hovedtall 7 III Årets aktiviteter og resultater 15 Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Rapport om implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning, SAK- samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon innenfor høyere teknologisk

Detaljer

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark _e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 0,9 I-+^ei l i ^5- jqf\ ovd, Høgskolen i Hedmark Lærerskolealleen 1 2418 ELVERUM ^,; vk, LD, Hef f+`:t4?h Deres ref Vår ref Dato 200905460 18.12.2009 Statsbudsjettet

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Innhold Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 1. Innledning...2 2. Sammendrag og konklusjoner...3 Undervisning og læring...3 Forsknings- og utviklingsarbeid...3

Detaljer

Høyere utdanning 2015

Høyere utdanning 2015 Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Publikasjonskode: F-4406 B Omslagsillustrasjon: Gjerholm Design/Anne Leela Trykk: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 05/2015 - opplag

Detaljer

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 Forslag til vedtak: Styret tar årsrapporten for 2013-2014 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS Tirsdag 18.11.14, 12:15-14:00 Styrerom 125, EAL-hus Faste medlemmer: Gunnar Christensen, viserektor NHH Ola Kvaløy, professor Håvard Hansen, professor

Detaljer

Fakultet for Visuell Kunst Kunstakademiet

Fakultet for Visuell Kunst Kunstakademiet Fakultet for Visuell Kunst Kunstakademiet Kvalitetsrapport 2010 Plan 2011 OM FAKULTETSRAPPORT og -PLAN I fakultetsrapport og -plan oppsummerer dekanen sentrale utfordringer og tiltak. Vurderinger om studieprogrammene

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer