Vår referanse: Arkivkode: Saksbehandler: Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår referanse: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 30.10.2015"

Transkript

1 KomUT prosjektet Fra kommuner i KomUT prosjektet Vår referanse: Arkivkode: Saksbehandler: KomUT Heidi Slagsvold Dato: Høringssvar fra KomUT prosjektet Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 Helsedirektoratet har sendt på høring utkast til Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0, med tilhørende dokumenter Høringsbrev Helsefaglige funksjonelle krav Administrative funksjonelle krav Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. I tillegg er det også utarbeidet et endringsdokument som beskriver endringer fra versjon 1.6 til versjon 2.0 Høringsnotatet består av mange ulike dokumenter som man må se i sammenheng. Det er utfordrende å se helheten for meldingsflyten da det ikke foreligger noen flytskjema for prosessen med meldingskommunikasjon. KomUT har på best mulig måte prøvd å gi et oversiktlig høringssvar ut fra de vedlagte dokumentene. Dette notatet er et høringssvar fra deltakende kommuner i KomUT og vi representere ikke alle kommuner i Norge. Notatet inneholder kommentarer og innspill fra de representantene i KomUT som har hatt behov for å gi tilbakemeldinger på utkastet. Vi har satt i sammen alle innspill til et felles notat med mål om en samlet tilbakemelding. Det er viktig påpeke at det er noe uenighet i KomUT til enkelte områder, spesielt om man skal gå for en revidert melding eller to. Helsedirektoratet må ta dette til etterretning når man går igjennom høringssvaret. Utenom dette området, så er det kun enkelt punkter KomUT er uenige om. Vi har markert uenighetene gjennom hele dokumentet med kommentarer og markert teksten i rødt. Svar på spørsmål i høringsutkastet Spørsmål til høringsinstansene Høringsinstansene bes spesielt om å gi tilbakemelding på: 1. Om det fremgår tydelig hvilke krav som er obligatorisk for den type virksomhet høringsinstansen tilhører? 2. Om kapittel 1.2 Versjonshåndtering i Administrative funksjonelle krav til Pleie- og omsorgsmeldinger v2.0 støtter opp under sømløs innføring? 3. Om kodebeskrivelsene i kodeverk som skal benyttes inneholder relevante strukturerte opplysninger ut fra høringsinstansens behov? Generell tilbakemelding: En ønsket endring Vi ønsker velkommen en revisjon av pleie- og omsorgsmeldingene. Det er behov for at meldingene gjøres mer fleksible og enklere i bruk for sluttbruker. Det er også viktig å legge til rette for at flere aktører kan ta i bruk meldingene. Og det er ønskelig å redusere antall meldinger.

2 Svar på spørsmålene i høringsbrevet 1. Gjennom koding av de forskjellige kravene og oversikten på slutten av «helsefaglige funksjonelle krav» er det stort sett mulig å se hvilke krav som er foreslått obligatorisk for kommunenes systemer og legekontorsystemene. KomUT har, som det framgår under, ønske om at mange av disse kravene endres. o Det som er angitt som obligatorisk innhold bør i de fleste tilfeller heller angis som standard innhold, dvs. det innholdet som systemet henter inn og presenterer i meldingen som default før den som oppretter meldingen eventuelt utelater noen av disse meldingselementene, eller tilføyer andre. o Meldingsanvendelser som skal kunne sendes fra eller mottas i systemene til aktør-typene må utvides vesentlig for å ta høyde for kommunikasjon på tvers av kommuner, samt at kommunale tjenester i noen grad benytter legekontorsystem eller helseforetakssystem som EPJ. 2. De endringene som er foreslått i høringsutkastet vil være svært krevende å teste, pilotere og utbre, selv om eksisterende kommunikasjon ikke avsluttes umiddelbart. De nye meldingstypene vil vanskelig kunne tas i bruk før alle kommunikasjonsparter til en pilotaktør er i stand til å motta de nye meldingene. Innføringen kompliseres ytterligere av at en må innføre ny logikk for valg av meldingstype.det vil være viktig å kunne vise alle innkommende meldinger, uansett versjon. For de i KomUT som foreslår en revidert melding fremfor to vil også endringen kreve sitt, men den vil være vesentlig lettere å gjennomføre (ref. avsnitt: En eller to revidert(e) meldingstype(r) ). 3. Når det gjelder kodeverk som skal benyttes, mener vi at disse jevnt over inneholder nødvendige strukturerte opplysninger, med utgangspunkt i den informasjonen som avsender og mottaker av meldinger vil ha behov for. Et unntak i denne forbindelse er kodeverk 8408 Sted som skal beskrive hva pasient skrives ut til i Melding om utskrevet pasient. Kodeverket er relatert til NPR, og skiller bl.a. ikke mellom pasienter som skrives ut til privat bolig og pasienter som skrives ut til sykehjem eller annen kommunal institusjon. KomUT ønsker at Helsedirektoratet tar initiativ til dialog med NPR for å få utvidet dette kodeverket på en hensiktsmessig måte, slik at helseforetakene skal slippe å måtte kode utskriving etter to parallelle kodeverk med noenlunde samme formål. Merknad [HS1]: Tilleggskommentar: Tror det kan være nyttig med en bedre beskrivelse på hva en standard er og hva obligatorisk betyr, samt forskjellen mellom dem? Merknad [HS2]: Det er uenigheter om vi skal gå for en eller to meldinger. Se side 3. Andre generell kommentarer Nye aktører Vi savner beskrivelse av det omfattende kommunesamarbeidet som eksisterer innen helse- og omsorgstjenestene. Det er stort behov for kommunikasjon på tvers av kommuner, og dette er ikke hensynstatt i tilstrekkelig grad. I forbindelse med at elektronisk meldingsutveksling er i ferd med å utbres mellom kommunenes PLOtjeneste og spesialisthelsetjenestens psykiatritjeneste, erfarer vi at det ikke er mulig å starte kommunikasjon med mange rusinstitusjoner fordi deres EPJ-system ikke støtter utveksling av PLOmeldinger. Vil FOR (Forskrift om IKT-standard) med krav om elektronisk pasientjournal bidra til at rusinstitusjoner også skal kunne sende og motta meldinger? Hvis ikke er det er behov for å få tydeliggjort forventning om at rus- og rehabiliteringsinstitusjoner støtter elektronisk meldingsutveksling med disse meldingene. Det vil være nødvendig å kunne sende eller videresende meldinger internt i et fagsystem f,eks, fra Psyk. Sykepleie til sykepleietjenesten, fra KAD til sykepleietjenesten (for å ha samme rutiner som til øvrige kommuner). Vi vet at systemet som CosDoc har tilrettelagt for dette, men hva med de andre? Én eller to revidert meldingstyper? noe uenigheter i KomUT Merknad [HS3]: KomUT uenig

3 For de som ønsker en revidert melding begrunner dette med: I innledningen til de tre dokumentene som beskriver versjon 2.0 av pleie- og omsorgsmeldingene, framgår det at det fra et myndighetsperspektiv ikke er ønskelig at det utvikles flere PLO-meldinger. Likevel innebærer forslaget at det nå presenteres to nye PLO-meldinger. De skal riktignok erstatte flere av de eksisterende, men de må sannsynligvis i en relativt lang overgangsperiode eksistere i tillegg til de gamle. Å opprette to nye meldingstyper med ny logikk for å velge mellom dem vil medføre store utfordringer når de nye meldingene skal testes, piloteres og utbres. Enkelte i KomUT kan ikke se at behovet for å skille mellom meldinger til henholdsvis saksbehandlertjeneste og utførertjeneste i kommunene på denne måten, er så tungtveiende at det forsvarer ekstrabelastningen som skapes. Man ønsker å foreslå at man i stedet anbefaler å erstatte de andre PLO-meldingene som inneholder strukturerte helseopplysninger med en revidert utgave av en av de eksisterende PLO-meldingene: Helseopplysninger. Denne benyttes allerede i flere anvendelser. Den reviderte meldingen må inneholde struktur som dekker det som er beskrevet både for «Helseopplysninger saksbehandling» og «Sammenfatning» i forslaget. Hvis man allikevel velger å erstatte helseopplysninger, utskrivnings og innleggelsesrapport med sammenfatning, må meldingsvariant framgå tydelig. Det må være enkelt å velge riktig meldingsvariant. Det må også være enkelt å velge legemiddel-varianten som separat melding, dersom denne meldingen i 2.0 skal inngå i sammenfatning, men likevel kunne sendes separat. For de som støtter bruk av to reviderte meldinger begrunner dette med: To meldinger gjør det blant annet mer klargjørende for avsender på sykehus hvilken rolle en sender informasjon til. Det ikke snakk om to nye meldingstyper. Helseopplysninger ved søknad har vi hatt i bruk som tidligmelding og oppdaterte opplysninger. Den nye meldingen Helseopplysninger saksbehandling erstatter denne. For statistikk og innhold, samt presentasjon i journaloversikt, kan det være en fordel at denne meldingen skilles fra sammenfatning. Den meldingen som nå kalles Sammenfatning erstatter flere meldinger: Utskrivningsrapport, medisinske opplysninger (fra lege), innleggelsesrapport, helseopplysninger til lege. Det blir en forenkling at det blir færre meldinger å forholde seg til. Og innhold i meldingen varierer etter formål. Behov for fleksibilitet I forhold til de komplekse og mangfoldige helse- og omsorgstjenestene er beskrivelsen av bruksområder for meldingene mer detaljert enn nødvendig. Detaljeringen vanskeliggjør tilrettelegging for nye rutiner og arbeidsmåter, for tjenestene er stadig i utvikling og endring. For de ulike anvendelser av meldingene ønsker vi beskrevet profiler for hvilke innholdselementer som skal inngå som standard for denne anvendelsen. Vi ønsker ikke at disse elementene skal defineres som obligatoriske, for helsepersonell må ha anledning til å vurdere om det er god nok grunn til at noen «standard» informasjonselementer bør tas bort eller andre mulige elementer i meldingen(e) bør tilføyes i den konkrete situasjonen og anvendelsen av meldingen. Forenkling slå sammen tekstelementer Videre mener vi at meldingene bør forenkles ved at noe informasjon som beskrives i fritekst og så langt ikke er kodet, bør stå i ett fritekstfelt med anbefalte ledetekster, heller enn som flere isolerte felt i melding og EPJ. Dette gjelder feltene Aktuell problemstilling Forløp og behandling Planer for videre oppfølging Merknad [HS4]: Det er en noen som er uenig i dette. De har tenkt motsatt i sitt arbeid med Utskrivingsrapporten. Dette kan være ut fra hvilke system de bruker i regionen

4 Ledetekstene bør utheves med fet og kanskje større skrift. Meldingsdefinisjonen bør ta høyde for enkel formatering av innholdet i fritekstfelt: med utheving, understreking, kursiv og økt skriftstørrelse. Vedlegg Det er en stor fordel at det skal legges til rette for å kunne sende vedlegg. Både selve meldingene og vedleggene må framstå som dokumenter i pasientjournalen. Legemiddelinformasjon PLO 2.0 innebærer en forbedret mulighet for overføring av legemiddelinformasjon. KomUT vil understreke at løsningen bygger på at en har ulike lokale kopier av LIB (legemidler i bruk), og at det er fare for uoverensstemmelse mellom disse kopiene. Det vil være en forbedring om sykepleier får forskriftshjemmel for oppslag på LIB i reseptformidleren, eller om sykepleier kan etterspørre M25 fra kjernejournal. En fullgod løsning vil vi ikke ha før vi får et felles legemiddelkort som aksesseres og oppdateres fra alle EPJ-systemene. Kansellering av sendt melding Dokumentene indikerer svakt at det finnes en mulighet for å kansellere sendte meldinger. Vi etterlyser en tydeligere beskrivelse av denne muligheten: i hvilke situasjoner skal det være mulig å kansellere en sendt melding, hvilke rutiner bør gjelde i den forbindelse, og hvilken funksjonalitet skal avsender- og mottakersystem ha for å håndtere og følge opp kanselleringsmeldinger. Merknad [HS5]: En region har manuelle rutiner på dette og de ser ikke behovet for dette, mens de andre gjør Kopimottaker Høringsdokumentene sier ikke noe om mulighet for å sende PLO-meldingene til kopimottaker. Det bør tydeliggjøres i dokumentasjonen at dette skal være mulig, og hvordan det skal håndteres. Evt mulighet fro å sende samme melding på nytt til ny mottaker. Mer strukturerte pleie- og behandlingsplaner Pleie- og omsorgssystemene gir mulighet for å dokumentere tiltaks- og pleieplaner for den praktiske helsehjelpen ytt av helsepersonell, uten direkte relasjon til vedtak. Vi savner mulighet for å overføre disse planene på en strukturert måte: problemområder med tilhørende målsettinger og tiltak. Det er økende fokus på strukturering av dokumentasjon, og ulike kodeverk utredes. Det kan være hensiktsmessig å vurdere tilrettelegging av pleie- og behandlingsplaner slik at det blir mulig å knytte målsettinger og tiltak til diagnoser. Dette vil i neste omgang forenkle oversikt og oppfølging. Avvik Utredningen fokuserer ikke på «Melding om avvik», som er obligatorisk for alle i henhold til Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten. Det er behov for å kunne sende denne meldingen ved feil adressat på PLO meldinger. Avvik må kunne behandles fra innboks, uten å måtte opprette pasient i journalsystemet. Avvik fra innboks må kunne hente nødvendige pasientidentifikatorer fra innkommende melding slik at avviksmelding blir korrekt rutet tilbake til avsender. Det er behov for kommunen også å kunne bruke denne meldingstypen for avvik i basismeldinger (epikriser, henvisninger og labsvar) da det brukes mye tid på manuelle rutiner rundt avvik ved mottak av disse meldingstypene Avvik som berører enkeltpasient, og som helsepersonell i ulike virksomheter kommuniserer om, må være dokumentert i pasientjournalen, enten avviket gjelder selve kommunikasjon mellom virksomheter eller behandling eller oppfølging av pasienten. For pasient og pårørende vil det være relevant og viktig å kunne følge med på hvordan avviket følges opp. Det vil derfor være ønskelig at avviksmeldingen tilføres mer struktur og tilnærmer seg avviksmeldingen som sendes Kunnskapssenteret. Helseforetakene må gjøre en Merknad [HS6]: Noen mener at man bør bruke feilmelding, siden denne meldingen kun skal brukes ved feilsendinger. Avvik kan gi misforståelser i forhold til hva meldingen skal brukes til.

5 revurdering av sin systemarkitektur rundt avvikshåndtering hvis denne er til hinder for en bedret avviksdokumentasjon i pasientjournalen. Korrektur Dokumentene har behov for korrekturlesing for å sikre god logikk i alle setninger. EPJ leverandører Funksjonaliteten som er foreslått i meldinger, og som ikke er mulighet for i journalsystemet i dag, må det tilrettelegges for i EPJ. Og det må samtlige journalleverandører i helse- og omsorgstjenesten støtte. Det er flere funksjoner som er beskrevet i høringen som det ikke er funksjonalitet for i dagens EPJ, men som det er behov for. Det vil være en stor jobb for leverandørene å etterkomme disse kravene, og det må følge med penger og tydelige krav for å få fortgang i denne utviklingen. Tjenestebasert adressering I følge de nasjonale retningslinjene for PLO-meldingene skal «Melding om innlagt pasient» og «Melding om utskrevet pasient» til sykepleietjenesten. Som et resultat av dette har DIPS hardkodet at «Melding om innlagt pasient» og «Melding om utskrevet pasient» sendes automatisk til sykepleietjenesten helseopplysninger, og «Melding om utskrivningsklar pasient» og «Avmelding utskrivningsklar pasient» sendes automatisk til saksbehandlertjenesten. De ulike dialogmeldinger og epikrisemeldinger kan adresseres til ulike tjenester som den enkelte kommune har publisert. Konsekvensen av dette er at tjenesteadresseringens målsetting om meldinger til korrekt tjeneste ikke kan oppnås. Prinsippene for tjenestebasert adressering er jo nettopp at avsender ikke skal trenge å kjenne til intern organisering i kommunen eller hvor pasienten fysisk er lokalisert. Iflg lov og forskrift osv. skal helsepersonell bare ha tilgang til de pasienters opplysninger som en har tjenstlig behov for, men her blir konsekvensen at man må gi tilgang til flere pasienter enn behovet er. For at hardkodinga for disse meldingene i DIPS skal fjernes må de nasjonalt retningslinjene endres. I profil kan man gi tilgang til en eller flere tjenesteadresser som sykepleie og sak. Tilbakemelding på dokumentet "Informasjonsmodell - Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0" Dokumentet inneholder informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. Dokumentet beskriver den hierarkiske oppbyggingen av meldinger og deler av meldinger. Generelt savnes flere eksempler i de ulike kapitlene, for å illustrere hvordan en melding vil se ut for sluttbruker. Kapittel Pårørende/foresatt Ikke alle tjenestebrukere har familie som pårørende. Kapittelet burde heller kalles Nettverk, og roller som nabo og venn burde inngå i relasjonsbeskrivelsen. I kapittel er det viktig å presisere at informasjon om avsenderavdeling og avsender med kontaktopplysninger inkl telefonnummer er obligatorisk i alle meldinger. Mottaker må ha mulighet til å ta kontakt umiddelbart hvis meldingen gir grunn til det, og tjenesteadressen til avsender er ikke tilstrekkelig til å dekke behovet der det trenges rask avklaring. I kapittel står det behov opphørt dato for tolk som en attributt. Dette er ikke en funksjon som brukes av tjenesten i dag. Dersom behovet for tolk ikke er tilstede vil ikke det sendes informasjon om tolk i meldingen som sendes

6 I kapittel står det dårlig beskrevet hvilken tjenestetype benevning som skal benyttes. Hvis det er IPLOS tjenestetype som blir standard vil ikke kodeverket bli tilstrekkelig og mottaker få lite informasjon om tjenestetypene som tildeles da flere tjenester tildeles under samme IPLOS tjenestetype. For eksempel vil hjemmesykepleie og psykiatritjeneste begge være Helsetjenester i hjemmet Det er viktig at tjenestetype benevnelse også kommer klart fram i meldingen. Under betegnelse på tjeneste er det Tiltak morgenstell som er beskrevet og ikke tjenestetype. Tjenestetype er f.eks. hjemmesykepleie. Det er viktig å skille klart på tjenester og tiltak i meldingene. Et forslag kan være at den lokale tjenestebenevnelsen ble selve beskrivelsen, og så IPLOS-termen i parentes? For eksempel Psykiatritjeneste (Helsetjeneste i hjemmet). En meldingsanvendelse er beskrevet som «løpende kontakt med PLO». Dette er ikke et godt begrep, når meldingene skal inkludere flere aktører innenfor kommunal helse- og omsorgstjeneste, som for eksempel fysioterapi, ergoterapi, sykehjemsleger og andre. En alternativ betegnelse kan være «pasientoppfølging». Meldingstypen «Orientering tjenstestetilbud» bør ikke videreføres. Den er lite brukt, og informasjon om brukers tjenester kan inkluderes i "Sammenfatning" og være standard i den anvendelsen av denne som saksbehandling PLO skal benytte. Det må ellers være tydelig for leverandørene hva som skal utvikles, og deres høringsuttalelser må tillegges vekt. Legemidler M25 noe uenighet i KomUT (kun på uthevet tekst) Det står i dokumentet at: En meldingsinstans av M25 (Legemidler i bruk) skal overføres inkludert i hodemeldingen. I Høringsutkastet til Helsefaglige og funksjonelle krav kapittel står det et obligatorisk krav om at EPJ systemet skal kunne sende en instans av M25 som vedlegg til sammenfatning.m25 meldingen sendes fra Reseptformidleren (RF). I PLO sektoren i kommunen så er det kun lege i sykehjem som har tilgang til RF. Sykepleier i hjemmetjenesten har ikke tilgang til RF og har ikke tilgang til å sende denne meldingen som vedlegg til sammenfatningsmeldingen som sendes fra kommunen. Noen ser ikke at det er behov for kommunene å sende denne informasjonen da legetjenesten og spesialisthelsetjenesten selv har tilgang til oppslag i RF og da kan se hva pasientene står på av medisiner ved innleggelse. Kommunene har derimot behov for å motta denne meldingstypen da sykepleier i kommunehelsetjenesten ikke har tilgang til oppslag i RF. Vi har behov for at dette presiseres i dokumentasjonen. I versjonen av meldinger som brukes i dag får saksbehandler ikke informasjon om medisiner fra spesialisthelsetjenesten i helseopplysninger ved søknad, men informasjonen følger med i medisinske opplysninger fra fastlegen da denne meldingen både sendes til saksbehandler og til utførertjenesten. Når meldingene blir rendyrkede meldinger til saksbehandlertjenesten og utførertjenesten er det ikke nødvendig at medisininformasjon følger med i helseopplysninger saksbehandling meldingen. Legen må uansett sende en egen melding sammenfatning med informasjon om medisiner til utførertjenesten ved behov for hjelp til medisiner da det må være mulig å sette opp tilganger slik at utførertjenestene ikke har tilgang til informasjon sendt til saksbehandlertjenesten. Merknad [HS7]: Uenighet om Tilbakemelding på dokumentet "Administrative funksjonskrav" Dokumentet inneholder krav til utveksling og håndtering av meldinger, vedlegg og kvitteringer i elektroniske pasientjournalsystemer. 2.1 Bruk av rammeverk Poa-2 Krav om utelukkende å bruke NHN Adresseregister som kilde for mottakerinformasjon utelukker pt kommunikasjon med en del helseforetak, laboratorier, legevakter, fengselshelsetjenester mv fordi aktuell installasjon av EPJ og meldingstjener hos disse ikke støtter standard adressering iht NHN Adresseregister.

7 2.2 Adressering Det er behov for å understreke at helseforetak som avsenderadresse på nivå 2 for pleie- og omsorgsmeldinger samt dialogmeldinger om inneliggende pasienter til pleie- og omsorgstjenesten, skal benytte tjeneste Plo meldingsmottak somatikk for somatiske avdelinger, og Plo meldingsmottak psykiatri for psykiatriske avdelinger. Det er et ønske når helseforetakene begynner med full tjenestebasert adressering at de får noen flere enn disse. For å nevne noen; psykiatrisk fylkesavd, avd. rusbehandling og barne- og ungdomspsykiatrisk. 2.4 Krav til sending og mottak av applikasjonskvittering Poa-7 Riktig nivå hos opprinnelig avsender må varsles både om negativ og om manglende applikasjonskvittering. 2.3 Krav til hodemelding Det er viktig å vite hvilken del av tjenesten det kommuniseres med. Helseforetakene har fått etablert en tjenesteadresse «teknisk avsenderadresse» som identifiserer hvilken fagsysteminstans en kommuniserer med for å sikre korrekt håndtering av applikasjonskvitteringer. Dette er en altfor teknisk tilnærming til anvendelsen av elektronisk meldingsutveksling, og den tar ikke høyde for kommunenes behov. Kommunene trenger å vite umiddelbart om en melding kommer fra en somatisk eller psykiatrisk avdeling for å kunne distribuere internt uten å åpne meldingen. Det kom en anbefaling fra Helsedirektoratet (datert 2012) at helseforetakene skal opprette to nye adresser: PLO somatikk meldingsmottak og PLO psykiatri meldingsmottak. Disse to adressene skal primært benyttes når kommunene skal sende en PLO-melding eller en dialogmelding til sykehuset før pasienten er lagt inn. Dette står ikke omtalt i KITH rapport 06/08:2012, Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp (den endelige versjonen fra Elin-K). Dette bør bli et krav til at disse adressene må også benyttes som avsenderadresser. 2.6 Krav til sending/mottak av dialogmeldinger. Dialogmeldinger skal kunne sendes og mottas knyttet til alle PLO-meldinger. Vi tolker dette slik at en dialog ikke lenger kan bestå kun av ett spørsmål og ett svar, men at det vil være mulig å svare på svar/føre en dialog gjennom flere meldinger. Det er positivt. Vi bemerker at dialogtråder må vises tydelig i journalsystemene. Man må kunne sende en melding på nytt også når det mangler kvittering, forutsatt at første melding kan kanselleres. Her må det videre være mulig å kunne definere gitte frister for hvor lang tid det skal gå før kvittering må kunne forventes mottatt. Po-17 Er dette helt gjennomtenkt? Eller vil det generere behov for "Gule lapper"?(jf.amulante team?) Type innhold må fremkomme i meldingsoversikten og være søkbare. Må ikke være satt til en default verdi av leverandøren. 2.9 Visningsfiler PLO-meldinger og dialogmeldinger som går mellom ulike helse-aktører er juridiske dokumenter som pålegger mottaker et ansvar. Det må derfor være et krav at mottatt melding i ettertid må kunne vises med samme visningsfil som ble benyttet da meldingen ble mottatt. I praksis bør EPJ ta var på både opprinnelig melding i XML-format, og html-oversettelsen av meldingen ved godkjenning av mottak. Muligheten for å kunne bytte ut visningsfiler mellom ordinære programvareoppdateringer må være ved opprettelse av nye meldinger etter at ny visningsfil er publisert, og ved mottak av meldinger som er produsert med ny visningsfil. Tilbakemelding på dokumentet "Helsefaglige funksjonskrav" Dokumentet beskriver helsefaglige funksjonelle krav til elektroniske pasientjournalsystemer (EPJsystemer) som skal kunne sende og motta versjon 2.0 av pleie- og omsorgsmeldinger. Dokumentet beskriver bruk og innhold.

8 Til 1 Innledning Kapittel 1.6 refererer til henvisning og epikrise. Ifølge Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten 6.3 plikter virksomheter som yter tjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenestelovens 3-2 første ledd nr 6 å kunne motta epikrise. Krav om mottak av epikrise må derfor være obligatorisk, ikke bare anbefalt. Videre bør PLO-system også kunne sende epikrise, og de bør kunne sende og motta henvisning. Leger på sykehjem må ha mulighet til å sende epikriser til fastlege etter endt opphold, samt mulighet til å sende henvisninger på pasienter til spesialisthelsetjenesten. Sykehjem behandler etter samhandlingsreformen mye sykere pasienter samt at PLO systemet brukes ved kommunal akutt døgnenheter og har derfor behov for samme tilgang til meldingstyper som fastleger og spesialisthelsetjenesten. Ifølge Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten plikter virksomheter som yter tjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenestelovens 3-2 første ledd nr 6 å kunne motta svarrapport vedr medisinsk kjemisk undersøkelse, mikrobiologisk undersøkelse, immunologisk undersøkelse, patologisk undersøkelse og radiologisk undersøkelse. Mottak av laboratoriesvar må derfor omtales og kravsettes som obligatorisk for PLO-system. Til 2 Krav til innhold og bruk av PLO-meldingene- (uenigheter om) Beskrivelsen av søknad og vedtak som startpunkt og grunnlag for helsehjelp i kommunene er ikke fullt ut dekkende. Kortvarige institusjonsopphold kan tildeles uten vedtak, og i mange tilfeller iverksettes tjenester før det er mulig å fatte et formelt vedtak. Videre er ofte saksbehandler i kommunen samtidig koordinator for pasienten, og yter på den måten selv helse- og omsorgstjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Dette er argumenter som bidrar til vår konklusjon om at det ikke er god nok grunn til å ha ulike meldingstyper til saksbehandler og tjenesteutøver. Det er noen i KomUT som foreslår endring av navn på melding «Sammenfatning», til at den heller kan hete «pasientinformasjon». De mener dette er et mer dekkende navn på meldingen. Merknad [HS8]: Uenighet om som går på spørsmålet om en eller to meldinger Po-5 Skal det være Anbefalt krav? Bør det ikke være rom for et faglig skjønn her på hva som må med? Bør man aktivt legge til elementer? Po-12 Kan være en fare for å sende av gårde gammel informasjon uten å ville det - må være en form for varsling? Det bør være et valg om en vil høste eller ikke. Man ser en utfordring knyttet til polikliniske forløp Krav til bruk av Helseopplysninger Saksbehandling HOS Po Meldingsbetegnelsen bør være Helseopplysninger, ikke Helseopplysninger saksbehandling (HOS) Po Meldingsanvendelse bør være Søknadsunderlag, ikke Søknad Krav til innhold i Helseopplysninger Saksbehandling HOS Po Meldingsbetegnelsen skal være Helseopplysninger, ikke Helseopplysninger saksbehandling (HOS) Po-19 For anvendelsene Tidligvarsel, Oppdatert varsel og Søknadsunderlag skal følgende innhold være standard: Aktuell problemstilling, oppfølging og behandling Legemiddelhåndtering (se kommentar under) Merknad [HS9]: Viktig å påpeke at dette ikke betyr legemiddelliste. Sykepleier har ikke ansvaret for denne, men legene

9 Funksjonsbeskrivelse Opplysninger om egensøknad er sendt Merknad [HS10]: Menes det er IPLOS eller VIPS. Er det mulig å oversette disse? Hva menes med: Legemiddelhåndtering i denne sammenheng? Minner om en bestilling av en bestemt tjeneste fra kommunen. Sykehuset skal beskrive funksjonsevnen, ikke bestille konkrete tjenester. " Po-20 For anvendelse Tidligvarsel og Oppdatert varsel skal også Forventet utskrivingstidspunkt være standard. Po-22 Informasjonselementene skal være standard, ikke obligatorisk Po-24 Når helseopplysninger benyttes fordi en pasient har behov for nye eller endrede kommunale tjenester, skal type innhold ha verdi Søknadsunderlag. Søknad skal komme fra bruker selv eller en som opptrer på brukers vegne. Å kalle meldingen Søknad vil skape forvirring og bidra til å svekke brukers rett til selv å etterspørre eller la være å etterspørre tjenester. Po-27 Dekkes av krav 19 Po-28 For meldingsanvendelse Søknadsunderlag er skal også følgende innholdselementer være standard: Medisinske diagnoser Funksjonsbeskrivelse Om egensøknad er sendt Under samme punkt står det at når Helseopplysninger saksbehandling benyttes av fastlege som vedlegg til søknad er det obligatorisk at Funksjonsbeskrivelse følger med. Fastlegene bruker ikke funksjonsbeskrivelse og dette bør ikke være et obligatorisk felt for fastleger å fylle ut. Po-29 er gjentakelse av krav Po Sammenfatningen Krav til bruk av sammenfatning Po For de som ønsker en revidert melding, så ønsker de at betegnelsen skal være "Helseopplysninger "i alle disse punktene Vi lar forslaget til hdir stå til dette evt blir endret. Po-30 Anvendelsen spesifiseres til Utskriving, Poliklinisk kontakt/dagbehandling eller Tilstandsrapport Merknad [HS11]: Dette er noen uenig i og som går igjen på om vi skal ha en eller to meldinger Po-32 For anvendelsene Utskriving, Poliklinisk kontakt/dagbehandling eller Tilstandsrapport bør følgende innholdselement være standard: Viktige opplysninger- hva menes her? Utenom Cave står det andre viktige opplysninger. Kommer ikke godt nok frem hva det skal være. Kan en vurdere å bruke begrepet Kritisk informasjon og Kjernejournal sin definisjon? Medisinske diagnoser Aktuell problemstilling, forløp og behandling Funksjonsbeskrivelse Legemiddelopplysninger (se kommentar under) Opplysninger om pasientens mindreårige barn som pårørende Opplysninger om individuell plan Andre relevante tilstander

10 I helsefaglige og funksjonelle krav står det under kapittel Po 32 at legemiddelopplysninger er obligatorisk. I dokumentet Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse kapittel 6.2 hierarkisk oversikt over sammenfatning står det legemiddelhåndtering. Opplysninger om legemidler og håndtering av legemidler er 2 forskjellige ting. Hva skal følge med i denne meldingen? Under sammenfatning er det samme obligatoriske felt for at Funksjonsbeskrivelse følger med. Fastlegene bruker ikke funksjonsbeskrivelse og dette bør ikke være et obligatorisk felt for fastleger å fylle ut. Det er diskusjon om en også skal angi hvilke medisiner som er sendt med pasienten. Påpekes at hjemsending av medisiner må gjøres basert på en vurdering som også inkluderer sosiale forhold. Po32 sier videre at meldingen skal inneholde Andre relevante tilstander. Hva menes med dette? Vil ikke tilstander dekkes under medisinske diagnoser? Hvis dette skal med er det nødvendig med en presisering av hva dette er. Po-33 For anvendelse Utskriving og Poliklinisk kontakt/dagbehandling bør følgende informasjon være standard i tillegg til innhold som er standard iht Po-32 Planer for videre oppfølging (se punkt under) Medisinsk forbruksmateriell Kontrolltimer Vedørende "Planer for videre oppfølging" Hvilke planer snakker man om her? Kan ikke bestille nivå for tjenestene ute, men må beskrive pasientens funksjon. Po-34 Det er aktuelt å benytte type innhold Utskriving også ved utskriving fra KAD-avdeling, sykehjem, rehabiliteringsinstitusjon, rus-institusjon eller annen type institusjon. Po-36 Når Sammenfatning sendes fra Saksbehandler PLO skal standard være at oversikt over hvilke tjenester bruker mottar følger med som del av meldingen. Tjenesteoversikt skal ikke være standard når meldingen sendes fra kommunal utfører. Med henvisning til Po 60 og Po 61 i helsefaglige og funksjonelle krav er tjenester pasienten mottar beskrevet. Det er viktig at tjenestetype benevnelse også kommer klart fram i meldingen. Under betegnelse på tjeneste er det Tiltak morgenstell som er beskrevet og ikke tjenestetype. Tjenestetype er f.eks. hjemmesykepleie. Det er viktig å skille klart på tjenester og tiltak i meldingene (Jfr. Kapittel 7.2.3). Po-37 Anvendelse Innleggelse benyttes også ved innleggelse i andre institusjoner enn de spesifiserte, som sykehjem, rus-institusjon, rehabiliteringsinstitusjon mv. som ikke benytter samme EPJ-instans som avsender. Po-38 Sammenfatning innleggelse skal også kunne sendes fra helseforetaksystem og fra legekontorsystem hvis de benyttes som journalsystem for KAD-avdeling mv. Under dette punktet burde man få med at det er når man svarer på melding om innlagt pasient. Forslag til tekst: «Når sammenfatning benyttes av pleie- og omsorgstjenesten i forbindelse med innleggelse og sendes som svar på «melding om innlagt pasient» er mottatt, skal Innleggelse settes automatisk. Merknad [HS12]: KAD avdeling må kunne kommunisere med alle meldingstypene som brukes i PLO-systemet Po-39 Sammenfatning utskriving skal også kunne sendes fra PLO-system og fra legekontorsystem når de benyttes som journalsystem for KAD-avdeling, sykehjem eller annen institusjon. Po-40: Benevnelsen Tilstandsrapport er ikke en god benevnelse. Et forslag er å bruke "Pasientinformasjon". Uansett betegnelse må man gjøre det lett forståelig for kommunene når de skal sende denne og til hvilke tjenester skal meldingen sendes til.

11 Po-41 og 42 PO 41 og 42 hvorfor ikke samme type innhold? Bør være løpende oppfølging i begge tilfeller. PO 44 IPLOS Funksjonsvariabler er totalt intetsigende for sykehusets ansatte og fastlegene. Hvis de skal sendes med, må de ha en forklarende tekst med mulighet for fritekst og merknader. PO 54 Forskjellen på Istandgjøring av legemidler og Tilbereding av legemidler? Bestilling til kommunen? Utøvende tjeneste må være med i utskrivningsforløpet og bekrefte endelig mottak av pasienten Utdypende krav til opplysninger om funksjonsbeskrivelse Tilleggskrav: EPJ-systemet skal kunne sende samlemål for funksjonsvurdering, samt merknad til vurderingen som helhet Utdypende krav til opplysninger om individuell plan Po-51 I forbindelse med at meldingen informerer om at det finnes/arbeides med Individuell plan, bør den også være tilrettelagt slik at en enkelt kan se hvem som er koordinator for planen, med kontaktopplysninger til vedkommende Legemiddelopplysninger og krav til informasjonsinnhold P0-53 Bra at meldingen «legemiddel i bruk» M25, blir en frittstående melding. Denne burde også kunne sendes til apotek for bestilling av medisiner fra f.eks hjemmetjeneste. PO 54 Forskjellen på Istandgjøring av legemidler og Tilbereding av legemidler? Bestilling til kommunen? Utøvende tjeneste må være med i utskrivningsforløpet og bekrefte endelig mottak av pasienten Kapittel 2.4 Orientering om tjenestetilbud i kommunen Saksbehandling PLO skal kunne sende Sammenfatning tjenesteinformasjon. Som standard skal meldingen formidle informasjon om alle kommunale helse- og omsorgstjenester bruker mottar. Vanlige regler for krav om samtykke og mulighet for reservasjon. Dette innebærer at den som sender meldingen teknisk må ha mulighet til å unnta tjenester fra meldingen. Det kan ikke være obligatorisk å sende informasjon om alle tjenester. Merknad [HS13]: Uenighet og går på en eller to meldinger- For de som ønsker en melding så vil de bruke "helseopplysninger" Det er viktig at meldingen inneholder både beskrivelsen av tjenesten etter Iplos-standard, som «Helsetjenester i hjemmet» lokal betegnelse på tjenesten, som «Pleie natt» Aktivitet/tiltak som skal gjennomføres, som «Tilsyn» I meldingsdefinisjonen synes den lokale betegnelsen å mangle, men den kan ofte gi den informasjonen som gjør at mottaker skjønner hva som faktisk ytes av tjeneste. Po-59 I høringsdokumentene fremgår det at melding om tjenestetilbud skal bestå. Her refereres det til kommentar side 6 om at det ikke er behov for at denne meldingen videreføres. Dersom den meldingen fortsatt skal eksistere, bør det være ett generelt kommentarfelt, enten i tillegg til ett felt for hver tjeneste eller kun ett generelt. Saksbehandler har behov for å skrive generelle svar i tillegg til å sende tjenesteoversikt. Uten et generelt kommentarfelt, blir enten resultatet som nå, at man ender med å opprette en ekstra melding hvor det skrives generelt svar, eller at kommentarfelt for en av tjenestene blir benyttet til generell kommentar/svar på forespørsel. Po skal gjelde meldingsanvendelse «Tjenesteinformasjon»

12 Tidligvarsel Oppdatert varsel Søknadsunderlag Innleggelses Utskriving Poliklinisk kontakt/dagbehan Tilstandsrapport dling Pasientoppfølging Tjenesteinformasj on Legemiddelopplys ninger Innlagt pasient Utskrivingsklar Avmelding utskrivingsklar Utskrevet Tilbakemelding utskrivingsklar Orientering om dødsfall Po-61 det står at opplysninger om mengde tjenestetilbud skal oppgis i beregnet tidsbruk (minutter, timer per dag eller uke). Det tenker KomUT er unødvendig da det som er nødvendig å si noe om er antall timer per dag eller uke og tidspunkt for utførelse av tjenesten. I dokumentet Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse kapittel står det dårlig beskrevet hvilken tjenestetype benevning som skal benyttes. Hvis det er IPLOS tjenestetype som blir standard vil mottaker få lite informasjon om tjenestetypene som tildeles da flere tjenester tildeles under samme IPLOS tjenestetype. Det er viktig at tjenestetype benevnelse også kommer klart fram i meldingen. Under betegnelse på tjeneste er det Tiltak morgenstell som er beskrevet og ikke tjenestetype. Tjenestetype er f.eks. hjemmesykepleie. Det er viktig å skille klart på tjenester og tiltak i meldingene. 2.6 Pasientlogistikkmeldinger Det står i dette kapittelet at logistikkmeldinger sendes fra sykehus eller andre døgninstitusjoner til pleieog omsorgstjenester. I og med at det nå er tatt inn en ny meldingstype svar på melding om utskrivningsklar pasient så må det også settes opp at logistikkmeldinger sendes fra PLO tjenesten til sykehus eller andre døgninstitusjoner. KomUT savner mulighet for strukturert overføring av prøvesvar. Så lenge det ikke er etablert noen felles lagring av slike, samtidig som det utføres en del lokal prøvetaking og måling, bør det være mulig å overføre prøvesvar strukturert. Økende fokus på gode laboratorieark i PLO-systemene drar i samme retning. Prøvesvar som skrives i fritekst må manuelt overføres til laboratoriearket i mottakssystemet der det er behov for å følge utvikling over tid. Slik overføring vil nødvendigvis generere overføringsfeil som kan føre til feilvurderinger, og i det minste til misbruk av personal- og pasienttid. Po 81 Hele denne beskrivelsen ble noe uklar. Hva menes med punkt 2 og 2a? Dette burde omformuleres evt utdypes. Hvilke meldingsanvendelser må kunne sendes/mottas i de ulike systemene Generelt bør alle system kunne ta imot og sende alle anvendelser av PLO-meldingene, basert på kodeverk. Følgende oversikt er et minimumskrav. PLO-system SM SM SM SM SM M SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM Fastlege/legesystem M M SM SM SM SM SM SM M SM SM SM SM SM SM SM Helseforetaksystem S S S SM SM SM SM SM M SM SM S S SM SM SM

Høringsuttalelse fra Masfjorden kommune, 15/8087 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0

Høringsuttalelse fra Masfjorden kommune, 15/8087 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 Høringsuttalelse fra Masfjorden kommune, 15/8087 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 Generell tilbakemelding: En ønsket endring Vi ønsker velkommen en revisjon av

Detaljer

Høringsuttalelse fra KS - PLO 2.0

Høringsuttalelse fra KS - PLO 2.0 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Helsedirektoratet Postboks 7000 St.Olavs plass 0130 OSLO Vår referanse: 15/01584-1 Arkivkode: 0 Saksbehandler:

Detaljer

15/8087 HØRINGSUTTALELSE FRA SAUDA KOMMUNE STANDARD FOR ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON MED PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN 2.0

15/8087 HØRINGSUTTALELSE FRA SAUDA KOMMUNE STANDARD FOR ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON MED PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN 2.0 Helsedirektoratet Postboks 7000 t. Olavs plass 0130 OLO Deres ref. Vår ref./aksbehandler Arkivkode: Dato: 12/422-24/15/11673/Aina Olene Tveit K1-026, K2 - G00, 25.11.2015 K1-056 15/8087 HØRINGUTTALELE

Detaljer

Høringsuttalelse fra Vestlandsløftet Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0

Høringsuttalelse fra Vestlandsløftet Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 Høringsuttalelse fra Vestlandsløftet Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 Helsedirektoratet har sendt på høring utkast til Standard for elektronisk kommunikasjon med

Detaljer

Høringsuttalelse. Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0

Høringsuttalelse. Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 Byrådssak 421/15 Høringsuttalelse. Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 KRTO ESARK-03-201500090-154 Hva saken gjelder: Helsedirektoratet har sendt høringsutkast til

Detaljer

Svar på Høring Standard for elektronisk kommunikasjon med pleieog omsorgstjenesten 2.0

Svar på Høring Standard for elektronisk kommunikasjon med pleieog omsorgstjenesten 2.0 Til: Fra: Helsedirektoratet Helse Vest RHF Dato: 28.10.2015 Arkivref: - Svar på Høring Standard for elektronisk kommunikasjon med pleieog omsorgstjenesten 2.0 Pleie- og omsorgsmeldinger (PLO-meldinger)

Detaljer

Høyringsuttale frå Lindås kommune Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstenesta 2.0

Høyringsuttale frå Lindås kommune Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstenesta 2.0 Høyringsuttale frå Lindås kommune Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstenesta 2.0 Helsedirektoratet har sendt på høring utkast til Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie-

Detaljer

Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Byrådssak 1051 /16 Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling KRTO ESARK-03-201600085-13 Hva saken gjelder: Helsedirektoratet har sendt utkast

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFT OM IKT-STANDARDER I HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN

HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFT OM IKT-STANDARDER I HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Helse og omsorgsdepartementet Postmottak@hod.dep.no Oppvekst og levekår Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Ny Olavskleiv 6 Telefon: 04005. Faks: 51508555 E-post: postmottak.oppvekst@stavanger.kommune.no

Detaljer

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Pasientlogistikkmeldinger(v1.6)

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Pasientlogistikkmeldinger(v1.6) HIS 1149:2014 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Pasientlogistikkmeldinger(v1.6) HIS 1149:2014 1 Publikasjonens tittel: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie-

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Gjelder: Mottaker: Avsender: Kopi sendt til: Vedlegg: Svar på «Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling E-helse 15/54, postmottak@ehelse.no Helse Midt-Norge og

Detaljer

Høring av forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren

Høring av forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Helse- og omsorgsdepartementet, HOD Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Vår referanse: 13/01426-4 Arkivkode: 0 Saksbehandler:

Detaljer

Meldingsbasert dialog i et samhandlingsperspektiv

Meldingsbasert dialog i et samhandlingsperspektiv Meldingsbasert dialog i et samhandlingsperspektiv Brukerforum Oslo 24. mars 2011 Annebeth Askevold www.kith.no Status og bruk Samhandlingsflyt mellom pleie- og omsorgstjeneste, sykehus og fastlege Bruk

Detaljer

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper Byrådssak 1133 /17 Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper KRTO ESARK-03-201700052-42 Hva saken gjelder: Direktoratet for e-helse har sendt utkast til

Detaljer

Endringsnotat Pleie- og omsorgsmeldinger: Fra versjon 1.6 til 2.0 08.09.2015

Endringsnotat Pleie- og omsorgsmeldinger: Fra versjon 1.6 til 2.0 08.09.2015 Endringsnotat Pleie- og omsorgsmeldinger: Fra versjon 1.6 til 2.0 08.09.2015 1 Innhold Innledning om dokumentet... 2 Nye meldinger, endrede navn på meldinger... 2 Meldinger med endrede navn fra 1.6 til

Detaljer

Framgangsmåte oppkobling av elektronisk kommunikasjon mellom Pleie- og Omsorg i kommune (PLO)og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN)

Framgangsmåte oppkobling av elektronisk kommunikasjon mellom Pleie- og Omsorg i kommune (PLO)og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) 1 Framgangsmåte oppkobling av elektronisk kommunikasjon mellom Pleie- og Omsorg i kommune (PLO)og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) Innledning Informasjon og henvendelser om oppkobling mellom PLO-kommuner

Detaljer

Byrådssak 1463 /13. Høring - forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren ESARK

Byrådssak 1463 /13. Høring - forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren ESARK Byrådssak 1463 /13 Høring - forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren NSNY ESARK-03-201300090-50 Hva saken gjelder: Helse- og omsorgsdepartementet sendte 24.06.2013 forslag til

Detaljer

Helse Sor-øst RHF Fcs:boks 404. Høringssvar - Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0

Helse Sor-øst RHF Fcs:boks 404. Høringssvar - Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 HELSE SØR-ØST Helse Sor-øst RHF Fcs:boks 404 Telefc)n: (2411 elefoks: 62 50 55 01 posirnott:3khelse-sorost.nc: Org.nr. 991 324 968 MOTTATT 3 NOV2015 Li_rjRLi ;r(:)1ar(..t.tj Helsed irektoratet Postboks

Detaljer

Hvordan sikre drift og organisere meldingsovervåkning FUNNKe nettverksmøte 8. nov 2012

Hvordan sikre drift og organisere meldingsovervåkning FUNNKe nettverksmøte 8. nov 2012 Hvordan sikre drift og organisere meldingsovervåkning FUNNKe nettverksmøte 8. nov 2012 Line Nordgård, rådgiver IKT helse og omsorg Om Tromsø kommune Antall innbyggere: ca 70 000 Legesamarbeid: 13 private

Detaljer

Brukerveiledning for pleie- og omsorgsmeldinger (PLOmeldinger)

Brukerveiledning for pleie- og omsorgsmeldinger (PLOmeldinger) Brukerveiledning for pleie- og omsorgsmeldinger (PLOmeldinger) System: Winmed 2.11 Meldingstyper: PLO meldinger v1.5 www.compugroupmedical.no Side 1 av 12 Revisjonshistorikk Dato Versjon Beskrivelse Forfatter

Detaljer

Fra: Forvaltningssenter EPJ med innspill fra lokale forvaltningsenheter ved Helseforetakene i Helse Nord

Fra: Forvaltningssenter EPJ med innspill fra lokale forvaltningsenheter ved Helseforetakene i Helse Nord Til: Postmottak@ehelse.no Kopi: Fra: Forvaltningssenter EPJ med innspill fra lokale forvaltningsenheter ved Helseforetakene i Helse Nord Saksbehandler: Gro Wangensteen Ansvarlig: Hanne-Therese Ridderseth

Detaljer

Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger i Meldal

Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger i Meldal MELDAL KOMMUNE Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger i Meldal Sist revidert 211211 Meldingsløftet i Meldal kommune 2011 Retningslinjer: Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger 3 Innholdsfortegnelse

Detaljer

HIS 1162:2015 høringsutkast

HIS 1162:2015 høringsutkast HIS 1162:2015 høringsutkast Høringsutkast til Helsefaglige funksjonelle krav til Pleie- og omsorgsmeldinger 2.0 15.09.2015 Helsefaglige funksjonelle krav til Pleie- og omsorgsmeldinger 2 Publikasjonens

Detaljer

Samhandling med kommuner

Samhandling med kommuner Samhandling med kommuner Status, muligheter og eksempler på full elektronisk samhandling Digitale Gardermoen 11. juni 2010 Annebeth Askevold www.kith.no Litt om KITH Nasjonalt kompetansesenter for IT i

Detaljer

Elektronisk meldingsutveksling Nord-Trøndelag. Regional Rehabiliteringskonferanse Rica Hell 20.10.14 Anne Solberg og Tanja Skjevik

Elektronisk meldingsutveksling Nord-Trøndelag. Regional Rehabiliteringskonferanse Rica Hell 20.10.14 Anne Solberg og Tanja Skjevik Elektronisk meldingsutveksling Nord-Trøndelag Regional Rehabiliteringskonferanse Rica Hell 20.10.14 Anne Solberg og Tanja Skjevik Veien blir til mens vi går.. Elin-k Meldingsløftet KOMUT Oppdraget Fase

Detaljer

Adressering av meldinger. ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold

Adressering av meldinger. ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold Adressering av meldinger ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold www.kith.no Hovedprinsipper for adressering Kommuner, helseforetak, tannklinikker Tjenestebasert adressering

Detaljer

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6)

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6) HIS 1144:2014 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6) HIS 1144:2014 1 Publikasjonens tittel: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og

Detaljer

Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp

Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp Veiviser for helsepersonell og saksbehandlere Utarbeidet i samarbeid med ELIN-k prosjektet VERSJON 2.1 7. juli 2012 KITH-rapport 06/08:2012 Til utbredelse

Detaljer

Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp: Veiviser for helsepersonell og saksbehandlere HISD 80806:2012

Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp: Veiviser for helsepersonell og saksbehandlere HISD 80806:2012 HISD 80806:2012.. Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp: Veiviser for helsepersonell og saksbehandlere Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Bruk av

Detaljer

Elektronisk meldingsutveksling Hvem kan sende meldinger Ansatte som er autorisert for meldingsfunksjonene.

Elektronisk meldingsutveksling Hvem kan sende meldinger Ansatte som er autorisert for meldingsfunksjonene. Elektronisk meldingsutveksling Hvem kan sende meldinger Ansatte som er autorisert for meldingsfunksjonene. I Bergen kommune har vi definert disse nivåene: Meldingsansvarlige har et særlig ansvar for meldinger

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Prosjektledelse: Sissel Skarsgaard NSF Annebeth Askevold KITH Finansiering:

Detaljer

Erfaringskonferanse. Veien Videre: Erfaringsutveksling, utfordringer og muligheter knyttet til utbredelse av PLO-meldingene.

Erfaringskonferanse. Veien Videre: Erfaringsutveksling, utfordringer og muligheter knyttet til utbredelse av PLO-meldingene. Erfaringskonferanse Veien Videre: Erfaringsutveksling, utfordringer og muligheter knyttet til utbredelse av PLO-meldingene. ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten

Detaljer

Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger

Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger HISD 1154:2013 Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger 1 Publikasjonens tittel: Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring,

Detaljer

Elektroniske varslingsmuligheter Erfaringer og videre fokus - Hvordan kan verktøyet bidra?

Elektroniske varslingsmuligheter Erfaringer og videre fokus - Hvordan kan verktøyet bidra? Elektroniske varslingsmuligheter Erfaringer og videre fokus - Hvordan kan verktøyet bidra? Samhandlingskonferansen Svolvær 15. Juni 2016 Katrine Brovoll Svendsen, Nordlandssykehuset Elektronisk samhandling

Detaljer

MiK i BK Meldingsløftet i kommunene Bergen kommune

MiK i BK Meldingsløftet i kommunene Bergen kommune MiK i BK Meldingsløftet i kommunene Bergen kommune Sidsel Sunde-Tveit Rådgiver Bergen kommune Målsetting meldingsløftet Status MiK i BK Meldingstypene Tjenesteadressering Suksessfaktorer Gevinster Samarbeid

Detaljer

Når en melding feiler

Når en melding feiler Når en melding feiler hvordan fanges dette opp? Stiklestad 5. desember 2014 v/ Bente Bredholt (med god støtte fra andre i Hemit) Viktig prinsipp: Ansvaret er hos avsender! Det er den som sender fra seg

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonsparter i en kommune

Elektroniske kommunikasjonsparter i en kommune NOTAT Til Forfatter Kommuner og EPJ-leverandører Annebeth Askevold Dato 11. januar 2011 KITH-notat nr. 1028 Versjon 1.1 Revisjonshistorikk Dato Kommentar Ansvarlig 7.01.2011 Distribuert til pilotkommuner

Detaljer

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen Tj.avtale nr. 5 utkast endringer som konsekvens av PLO-varsling 1. Parter Avtalen er inngått mellom xxxxx kommune og Nordlandssykehuset HF (NLSH HF). 2. Bakgrunn Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold

Detaljer

Meldingsutveksling PLO

Meldingsutveksling PLO Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Seksjon kliniske ikt-systemer Veiledning i bruk av DIPS Elektronisk pasientjournal og pasientadministrativt system Meldingsutveksling PLO testversjon Dokumentet

Detaljer

Presentasjon Nord-Trøndelag. Onsdag

Presentasjon Nord-Trøndelag. Onsdag Presentasjon Nord-Trøndelag Onsdag 27.04.16 Oppdrag og mandat 2015 - KomUT KomUT videreføres i 2015 og skal blant annet: følge opp elektronisk samhandling nye tjenester, meldinger og forvaltningsrutiner

Detaljer

ELIN-k Samspill og mer... HelsIT

ELIN-k Samspill og mer... HelsIT www.pwc.no ELIN-k Samspill og mer... HelsIT 27.9.2011 Agenda Kort om ELIN-k Erfaringer, hva fungerte bra... Anbefalinger PwC 2 ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten

Detaljer

HØYRING I FORHOLD TIL STANDARD FOR ELEKTRONISKE KOMMUNIKASJON MED PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN 2.0

HØYRING I FORHOLD TIL STANDARD FOR ELEKTRONISKE KOMMUNIKASJON MED PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN 2.0 postmottak@helsedir.no Rådmannen sin stab aksh: Halldis Djuve Nedrelid Tlf: 53 65 65 39 Dato : 10.11.2015 Vår ref: 15/15176 Dykkar ref: Arkiv: HØYRING I FORHOLD TIL TANDARD FOR ELEKTRONIKE KOUNIKAJON ED

Detaljer

Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger i Stjørdal kommune.

Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger i Stjørdal kommune. ETAT:PLEIE OG OMSORG Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger i Stjørdal kommune. Oppdatert 07.06.2012 Sølvi Nymo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN, FORMÅL OG ANSVAR... 3 1.1 MÅLSETNING... 3 1.2

Detaljer

Tjenesteavtale 3 og 5

Tjenesteavtale 3 og 5 + ++ + Overhalla kommune +++ positiv, frisk og frarnsynt Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011w 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Medisinske opplysninger (v1.6)

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Medisinske opplysninger (v1.6) HIS 1147:2014 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Medisinske opplysninger (v1.6) HIS 1147:2014 1 Publikasjonens tittel: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie-

Detaljer

ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL

ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL 1892011 Versjon 3 ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL mellom pleie- rehabilitering og omsorgstjenesten og fastlege Innhold Hva betyr meldingsboksene? 3 Hvordan behandle meldinger i innboksen? 3 Hvordan

Detaljer

Høringsutkast Administrative funksjonelle krav til Pleie- og omsorgsmeldinger 2.0

Høringsutkast Administrative funksjonelle krav til Pleie- og omsorgsmeldinger 2.0 Høringsutkast Administrative funksjonelle krav til Pleie- og omsorgsmeldinger 2.0 15.09.2015 Administrative funksjonelle krav til Pleie- og omsorgsmeldinger 2.0 2 Publikasjonens tittel: omsorgsmeldinger

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Høringsuttalelse på PLO 2.0 (15/8087)

Høringsuttalelse på PLO 2.0 (15/8087) Bodø, 30. oktober 2015 Helsedirektoratet Pb. 7000, St. Olavs plass 0130 Oslo Mail: postmottak@helsedir.no Høringsuttalelse på PLO 2.0 (15/8087) Innledningsvis takker vi for muligheten til å få være høringsinstans

Detaljer

Status meldingsutveksling

Status meldingsutveksling Status meldingsutveksling Skei 03.02.17 Gunn Vigdis Myklatun og Kari Støfringsdal Kvar er vi i dag? PLO-meldingar og dialogmeldingar inneliggande pasientar Somatikk og psykiatri Somatikk oppstart 2013

Detaljer

3 års med elektronisk samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og PROtjenesten i Stavanger - hva har en lært?

3 års med elektronisk samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og PROtjenesten i Stavanger - hva har en lært? 3 års med elektronisk samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og PROtjenesten i Stavanger - hva har en lært? Prosjektleder Egil Rasmussen, Stavanger kommune Tema Evaluering Meldingstypene Andre lærdommer

Detaljer

Fra vellykket pilot til nasjonal løsning

Fra vellykket pilot til nasjonal løsning Stavanger Kommune Stavanger Universitetssjukehus Fra vellykket pilot til nasjonal løsning Egil Rasmussen - Ove Nordstokke Det startet med en ide` I 2002 startet sykehuset å sende elektroniske epikriser

Detaljer

Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak

Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak Rådmannsmøte på Bryne 14.juni 2013 Astrid Simonsen Hva er Vestlandsløftet? Vestlandsløftet er

Detaljer

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket.

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket. Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. Utkast av19.11.15 1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX

Detaljer

Nr Sak Aksjon Gjennomgang aksjonslista Oppfølging etter samling 26.01 Referat, tiltaksliste

Nr Sak Aksjon Gjennomgang aksjonslista Oppfølging etter samling 26.01 Referat, tiltaksliste Side 1 av 5 Møtetittel : KomUT-nettverk Sted :Lync Møteleder : Grimnes Olsen Referent : Går til : Asbjørn Kjelsvik, Trine Hansen, Tanja Skjevik, Anne Solberg, Bjørn Roar Lien, Atle Betten, Bente Bredholt,

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ses@mkonferanse Eventyrlige muligheter 26.09.06 v/merete Lyngstad Prosjektleder ELIN - prosjektene

Detaljer

Bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger

Bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger Retningslinjer: Bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger Veiledning Sist endret 30.06.2010 Opprinnelig dato 02.07.2008 KITH 06/08 rev. 1 Retningslinjer: Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger 3 Innholdsfortegnelse

Detaljer

1. Parter Denne avtalen er inngått mellom XX kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (heretter UNN/helseforetaket).

1. Parter Denne avtalen er inngått mellom XX kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (heretter UNN/helseforetaket). Xx KOMMUNE Tjenesteavtale 5 mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Saksinnmelding_Sak 14-2015_SamUT-Revisjon-PLOv2 0.docx Saksinnmelding_Sak 15-2015_Basismelding Rtg rekvisisjon og svar.docx

Saksinnmelding_Sak 14-2015_SamUT-Revisjon-PLOv2 0.docx Saksinnmelding_Sak 15-2015_Basismelding Rtg rekvisisjon og svar.docx Saksinnmelding_Sak 14-2015_SamUT-Revisjon-PLOv2 0.docx Saksinnmelding_Sak 15-2015_Basismelding Rtg rekvisisjon og svar.docx Innmelding av sak: SamUT 10.06.2015 Tittel: Revisjon av PLO-meldinger v2.0 Saksnummer:

Detaljer

Elektronisk meldingsutbredelse (KomUt) i Vestre Viken opptaksområde. Statusrapport 2012-2014

Elektronisk meldingsutbredelse (KomUt) i Vestre Viken opptaksområde. Statusrapport 2012-2014 Elektronisk meldingsutbredelse (KomUt) i Vestre Viken opptaksområde Statusrapport 2012-2014 Forord Vestregionen og Kommunehelsesamarbeidet vil takke Norsk Helsenett for at våre kommuner fikk delta i prosjektet

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

Hva skjer? Hvor og når?

Hva skjer? Hvor og når? Elektronisk samhandling mellom kommunehelsetjenesten og sykehus Hva skjer? Hvor og når? Erfaringer og status i ELIN-k prosjektet. ELIN-k prosjektet bidrar til utvikling og utprøving av nye nasjonale og

Detaljer

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom Tjenesteavtale nr. 5 Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon mellom NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 14. juni 2017

Produktstyre e-helsestandarder. 14. juni 2017 Produktstyre e-helsestandarder 14. juni 2017 Agenda Sak Tema Sakstype 4/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 5/17 Oppsummering eksisterende meldingsstandarder - Drøfting prioritering

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Delavtale nr. 5 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

Funksjonskrav i ELIN-h prosjektet

Funksjonskrav i ELIN-h prosjektet Funksjonskrav i ELIN-h prosjektet Utvikling av helsefaglig innholdsstandard og struktur for elektronisk informasjonsutveksling i helsestasjonstjenesten i kommunene Fødselsepikrise for nyfødt barn Fødselsepikrise

Detaljer

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Dato: 09.03.2016 Tid: 10.00-15.00 Sted: Park Inn Oslo Airport, Gardermoen Sak Tid Ansvar Velkommen 10-00-10.10 Agenda NHN Informasjon fra sekretariat 35/16 Referansekatalogen

Detaljer

Tjenestebasert adressering

Tjenestebasert adressering Tjenestebasert adressering Del 1: Generelle krav Tjenestebasert adressering - Del 1: Generelle krav Kolofon Publikasjonens tittel: Tjenestebasert adressering Del 1: Generelle krav Utgitt: 10/2016 Utgitt

Detaljer

Anbefaling til. Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger

Anbefaling til. Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger Anbefaling til Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger VERSJON 2.0 7.april 2011 KITH-rapport 06/08: 2011 Retningslinjer: Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger 3 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn...

Detaljer

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 80704:2009.. Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse 1 Publikasjonens tittel: Standard for elektronisk kommunikasjon med

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 13. desember 2017

Produktstyre e-helsestandarder. 13. desember 2017 Produktstyre e-helsestandarder 13. desember 2017 Agenda Sak Tema Sakstype 10/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 11/17 Henvisning 2.0 Tilslutning 12/17 Meldingsvalidator Orientering

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

Variabelliste og utkast til informasjonsmodell

Variabelliste og utkast til informasjonsmodell Variabelliste og utkast til informasjonsmodell Dette dokumentet beskriver et utkast til informasjonsmodell for uttrekk av data fra et EPJ-system. Modellen er i stor grad basert på eksisterende EPJ-standarder

Detaljer

Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger i PLOtjenesten

Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger i PLOtjenesten Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger i PLOtjenesten i Tromsø kommune VERSJON 1.0 8. aug. 2011 Lokalt tilpasset etter utg.pkt i KITH-rapport 06/08: 2011 Retningslinjer: Bruk av elektroniske

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Nr.6 Rutine om IKT-løsninger lokalt. Meldingsutveksling

Nr.6 Rutine om IKT-løsninger lokalt. Meldingsutveksling samarbeidsavtalen 0..204 Nr.6 Rutine om IKT-løsninger lokalt. Meldingsutveksling Formål Samhandlingsrutinen skal sikre at begge parter følger opp meldingene etter lik rutine og praksis. Begge parter føler

Detaljer

Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding

Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding HISD 80903:2009.. Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 2 Prinsipper for utskrift

Detaljer

17.11.2015 kl 09-11 i konferanserom 6. etg internatet

17.11.2015 kl 09-11 i konferanserom 6. etg internatet Tema: Dato/Tid/Sted: Til stede: IKT-samhandlingsgruppe 17.11.2015 kl 09-11 i konferanserom 6. etg internatet Ove Nordstokke, SUS Egil Rasmussen, Stavanger kommune Kjetil Meling Hetta, PKO-legeordningen

Detaljer

Sørlandets sykehus HF

Sørlandets sykehus HF Avtale 1 mellom Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune Delavtale 5 om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon

Detaljer

Retningslinjer: Bruk av ELIN-k meldinger mellom Pleie- og omsorgstjenesten i kommunen og allmennleger

Retningslinjer: Bruk av ELIN-k meldinger mellom Pleie- og omsorgstjenesten i kommunen og allmennleger Retningslinjer: Bruk av ELIN-k meldinger mellom Pleie- og omsorgstjenesten i kommunen og allmennleger Til utprøving 02. juli 2008 KITH 06/08 Retningslinjer: Bruk av ELIN-k meldinger 2 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Erfaringer fra risikovurdering av meldingsflyten i en helseregion (Helse Nord)

Erfaringer fra risikovurdering av meldingsflyten i en helseregion (Helse Nord) Erfaringer fra risikovurdering av meldingsflyten i en helseregion (Helse Nord) HelsIT 2012 Eva Skipenes, NST, eva.skipenes@telemed.no Eva Henriksen, NST, eva.henriksen@telemed.no Line Nordgård, Tromsø

Detaljer

Høringsinstansene er bedt om å gi tilbakemelding på følgende punkter:

Høringsinstansene er bedt om å gi tilbakemelding på følgende punkter: Sak: Høring Referansekatalog over IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten Klinikk: Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Til: Fag- og forskningssenter Saksbeh.: Heidi Merete Jacobsen Ephorte

Detaljer

Kurs eldremedisin, Hedmark 04. juni 2015 Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege Askøy kommune. Spesialist i indremedisin og samfunnsmedisin, Godkjenning

Kurs eldremedisin, Hedmark 04. juni 2015 Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege Askøy kommune. Spesialist i indremedisin og samfunnsmedisin, Godkjenning Kurs eldremedisin, Hedmark 04. juni 2015 Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege Askøy kommune. Spesialist i indremedisin og samfunnsmedisin, Godkjenning i kompetanseområde alders- og sykehjemsmedisin Lovgrunnlag

Detaljer

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Del 1 1. Partene Partene er Vestre Viken HF og. kommune. Vestre Viken

Detaljer

MØTEREFERAT 1 AGENDA 2 REFERAT. 2.1 Forvaltning. Referat Arkivref. Versjon 1.0 Dato 07.11.2014 Side

MØTEREFERAT 1 AGENDA 2 REFERAT. 2.1 Forvaltning. Referat Arkivref. Versjon 1.0 Dato 07.11.2014 Side MØTEREFERAT Møte: Møte i KomUT Midt-Norge Møtedato: 07.11.2014 Sted: Hemit Trondheim + telefon Møteleder: Hilde Grimnes Olsen Referent: Hilde Grimnes Olsen Til stede: Bente Bredholt (Hemit), Atle Betten

Detaljer

3 Samarbeid om pasientforløp ved innleggelse i HNT.

3 Samarbeid om pasientforløp ved innleggelse i HNT. elliranz F>1 Tjenesteavtale -Fra hord til fjell 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetfeneste med mer 2-1 e.

Detaljer

Multidose i e-resept - ny sentral funksjonalitet for «Legemidler i bruk»-melding i Reseptformidleren. Innherred medisinske forum Caroline Cappelen

Multidose i e-resept - ny sentral funksjonalitet for «Legemidler i bruk»-melding i Reseptformidleren. Innherred medisinske forum Caroline Cappelen Multidose i e-resept - ny sentral funksjonalitet for «Legemidler i bruk»-melding i Reseptformidleren Innherred medisinske forum Caroline Cappelen Innhold Multidoseordningen Status og videre planer for

Detaljer

Nr.6 Rutine om IKT-løsninger lokalt. Meldingsutveksling

Nr.6 Rutine om IKT-løsninger lokalt. Meldingsutveksling samarbeidsavtalen 0..04 Nr.6 Rutine om IKT-løsninger lokalt. Meldingsutveksling Formål Samhandlingsrutinen skal sikre at begge parter følger opp meldingene etter lik rutine og praksis. Begge parter føler

Detaljer

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 5 om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon

Detaljer

Bakgrunn Formål Begrepsavklaringer

Bakgrunn Formål Begrepsavklaringer Tjenesteavtale for samarbeid om innleggelse i og utskrivning fra spesialisthelsetjenesten innen somatisk sektor for Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus AS 1. Bakgrunn 1.1 Avtalen bygger på

Detaljer

Interkommunalt LSU. Samarbeidsavtaler kommunene - St Olavs hospital

Interkommunalt LSU. Samarbeidsavtaler kommunene - St Olavs hospital Interkommunalt LSU Samarbeidsavtaler kommunene - St Olavs hospital Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen https://stolav.no/documents/samarbeid savtale%20kommuner.pdf Retningslinje 2 1 Formål: Sikre at

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem

Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem Se vedlagt høringsliste Deres ref Vår ref Dato 12/5170-20.12.2012 Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Tilbakemelding om feil i mottatt melding v1.0

Tilbakemelding om feil i mottatt melding v1.0 Tilbakemelding om feil i mottatt melding v1.0 Opprinnelig dokumenttittel: Avviksmelding Profil av Standard for dialogmelding v1.0 (HIS 80603:2006) Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil

Detaljer

Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning.

Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning. Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning. I siste møte i Lokalt samarbeidsutvalg (LSU) 7. september sak nr. / ble det besluttet at avtalen om inn og utskrivning

Detaljer

Samarbeidsavtale om helhetlig pasientforløp

Samarbeidsavtale om helhetlig pasientforløp Samarbeidsavtale om helhetlig pasientforløp 1 Generelle forhold... 2 1.1 Parter... 2 1.2 Formål og virkeområde... 2 1.3 Lovgrunnlag... 2 1.4 Elektronisk samhandling... 2 1.5 Brukermedvirkning... 3 1.6

Detaljer

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur)

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur) NOTAT Fra KITH v/bjarte Aksnes m.fl. Dato 29.03.06 Samhandlingsarkitektur for helsesektoren En viktig forutsetning for at aktører i helsesektoren skal kunne samhandle elektronisk på en god måte er at alle

Detaljer