Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger i Stjørdal kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger i Stjørdal kommune."

Transkript

1 ETAT:PLEIE OG OMSORG Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger i Stjørdal kommune. Oppdatert Sølvi Nymo

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN, FORMÅL OG ANSVAR MÅLSETNING MÅLGRUPPE FORMÅL ANSVAR PROSESS OG KVALITETSSIKRING ADRESSERING AV MELDINGENE TJENESTEBASERT ADRESSERING SAMTYKKE MELDINGSMOTTAK I STJØRDAL KOMMUNE AVVIKSHÅNDTERING BRUK AV PLO-MELDINGER FOR KOMMUNE I SAMHANDLING MED FASTLEGE FORESPØRSEL OG SVAR PÅ FORESPØRSEL I PROFIL ORIENTERING OM DØDSFALL AVVIK BRUK AV PLO- MELDINGER FOR FASTLEGE I SAMHANDLING MED KOMMUNE FRA WIN-MED FORESPØRSEL OG SVAR PÅ FORESPØRSEL ORIENTERING OM DØDSFALL AVVIK BRUK AV PLO- MELDINGER FOR KOMMUNE I SAMHANDLING MED SYKEHUS FORESPØRSEL/ SVAR PÅ FORESPØRSEL AVVIK BRUK AV PLO- MELDINGER FOR SYKEHUS I SAMHANDLING MED KOMMUNE FORESPØRSEL OG SVAR PÅ FORESPØRSEL AVVIK PASIENTLOGISTIKKMELDINGER VEDLEGG 1: SAMTYKKE... 31

3 1. BAKGRUNN, FORMÅL OG ANSVAR Pleie- og omsorgstjenesten i kommunene har begynt å ta i bruk pleie og omsorgsmeldingene i samhandling med fastleger og helseforetak. Pleie og omsorgstjenesten har ikke startet med elektronisk samhandling med helseforetak. Håper på oppstart i løpet av Samhandlingsløsningene skal fungere på tvers av virksomheter og nivåer. Helsepersonell og andre ansatte som skal samhandle elektronisk har et spesielt ansvar for å kvalitetssikre at det benyttes korrekt meldingstype, at det daglige innholde er tilfredsstillende, og at meldingen blir sendt til riktig mottaker. Trygg og sikker informasjonsutveksling krever at alle ansatte har et bevisst forhold til bruk av meldingene. Ved innføring av elektroniske samhandlingsløsninger er det derfor nødvendig at den enkelte enhet utarbeider og gjennomfører opplæring for de som skal sende og motta elektroniske meldinger. Ansatte må være kjent med ulike typer feil som kan oppstå, samt konsekvenser disse feilene kan ha. Videre er det nødvendig med klare rutiner for avvikshåndtering, både internt og mellom legekontor/ helseforetak. 1.1 Målsetning I tråd med at elektronisk kommunikasjon blir mer utbredt er det behov for brukerveiledning som kan sikre korrekt bruk av meldingene. Dette dokumentet er utarbeidet for å gi råd og anbefalninger ved bruk av pleie- og omsorgsmeldingene. 1.2 Målgruppe Dokumentet er myntet på helsepersonell og saksbehandlere som skal benytte pleie- og omsorgsmeldinger. 1.3 Formål 1. Retningslinjene skal sikre at alle enheter i Stjørdal kommune har lik håndtering for sending/mottak av elektroniske meldinger i Profil. 2. Videre skal retningslinjene sørge for at elektroniske meldinger blir registrert, behandlet, eventuelt videreformidlet og fulgt opp raskest mulig og på en forsvarlig måte. 1.4 Ansvar 1. Retningslinjene omfatter alle enheter som bruker Profil som sitt pasientjournalsystem. 2. Avdelingsledere har ansvar for å utpeke meldingsansvarlig, som skal ha det overordnete ansvaret for at e-meldinger blir fulgt opp og avvik håndtert riktig. Meldingsansvarlig har også et særskilt ansvar for opplæring i bruk av meldinger!

4 3. Alle sykepleiere/vernepleiere, psykiatriske sykepleiere, tilsynsleger, fysioterapeuter og ergoterapeuter kan motta/sende e-meldinger, men meldingsansvarlig/teamleder/ansvarlig, sykepleier/vernepleier har ansvar for daglig sjekk og behandling fra innboksen og ellers ubehandlede meldinger (Gruppens/Mine ubehandlede meldinger), evt. delegering. Alle som har fått opplæring i behandling av elektroniske meldinger har et ansvar for å sjekke opp mine ubehandlede og gruppens ubehandlede meldinger. MEN det er meldingsansvarlig som har ansvar for daglig sjekk av Innboksen og delegering av meldinger fra denne. 4. Avdelingsleder og avdelingens meldingsansvarlig(-e) er ansvarlig for at retningslinjene for mottak av e-meldinger er kjent og blir fulgt opp av alle ansatte. 5. Det er viktig å påse at det kun er nødvendige meldinger som legene og at det kun er relevante opplysninger som tas med i de ulike meldingene! Systemansvarlig Systemansvaret for Unique Profil er underlagt Pleie- og omsorgstjenesten i Stjørdal kommune, Sølvi Nymo, telefon , og har det overordnete systemansvaret for programvaren herunder bruk av elektroniske meldinger. 1.5 Prosess og kvalitetssikring Retningslinjene er utarbeidet i ELIN-k prosjektet av en arbeidsgruppe som har bestått av systemansvarlige i noen kommuner, fastleger, sykehjems- og kommuneoverleger, avdelingssykepleiere, sykepleiere, sykepleierforbundet, prosjektledelsen i ELIN-k og KITH. Retningslinjene er revidert og tilpasset Stjørdal kommune av systemansvarlig for profil. Retningslinjene for elektroniske meldinger skal evalueres kontinuerlig. Ved endring av innhold skal meldingsansvarlige og leder får e-post om dette. Det skal til enhver tid være en oppdatert versjon på kvalitetssida INNSIDA. Vurdering av krav til samtykke i forhold til den enkelte melding samt utarbeiding av kapittelet "Om samtykke" er utført av Leif Erik Nohr og Ellen Christiansen hos NST (Nasjonalt Senter for Telemedisin). 2. ADRESSERING AV MELDINGENE Tjenestebasert adressering er viktig ved elektronisk meldingsutveksling. Det for å sikre at informasjonen kommer frem til riktig mottaker. Det benyttes NHN Adresseregister for å registrere kommunikasjonspartner som skal sende/ motta informasjon elektronisk eller som vanlig brev. Kommunikasjonsparten kan representere en enkelt person i en bestem rolle knyttet til en bestemt virksomhet (eks lege ved et legekontor), eller den kan representere en tjeneste for mange enheter og personer i et tjeneste- eller fagområde (for eksempel kommune, behandlingssted i helseforetak eller sykehus).

5 5 2.1 Tjenestebasert adressering Tjenestebasert adressering innebærer at meldinger til tjenesten som ytes i stedet for til den enkelte ansatte eller til en organisatorisk enhet. Dette vil være en mer robust måte å definere kommunikasjonsparter på, da tjenestetilbudet vil endre seg mindre enn intern organisering i en virksomhet. Samhandlingen blir også mindre sårbar i forhold til ansattes fravær og turnus. Helsepersonell som samhandler med mange virksomheter behøver da ikke å ta stilling til hvordan den enkelte virksomhet er organisert, kun hvilke tjeneste som tilbys ved det behandlingsstedet. Eksempler på tjenestetyper for kommuner er sykepleietjeneste pleie- og omsorg, psykisk kommunehelsetjeneste pleie- og omsorg, fysioterapitjeneste, helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Adresseregisteret inneholder oversikt over aktuelle tjenestetyper som kan benyttes i kommunen. Spesialisthelsetjenesten skal definere tjenestetyper med utgangspunkt i virksomhetens helsetilbud og sted der tjenesten tilbys (eks gastromedisin, UNN, Tromsø). Registreringen av kommunikasjonspartner skal støtte opp om retten til fritt sykehusvalg; gjennom sitt valg av en kommunikasjonspart som mottaker av en henvisning, skal en lege kunne signalisere hvilket behandlingssted innenfor helseforetaket pasienten ønsker seg til. 3. SAMTYKKE Det å utveksle meldinger vil si å dele pasientopplysninger med andre. Pasientopplysninger er taushetsbelagte og det å utveksle disse krever et grunnlag (en hjemmel) for å gjøre unntak fra taushetsplikten. Det viktigste grunnlaget for deling av helseinformasjon er samtykke fra den informasjonen gjelder. I tillegg kan deling og annen behandling av informasjon være lovpålagt, eller det kan være anledning til å dele informasjon i visse situasjoner. Se vedlegg MELDINGSMOTTAK I STJØRDAL KOMMUNE Adresse Håndtering i mottakssystem Sykepleietjenesten, PLO Legetjenesten, PLO Psykisk kommunehelsetjeneste Elektroniske meldinger skal behandles fra innboksen, leses og følges opp av meldingsansvarlig/teamleder/sykepleier/vernepleier/fysiotearpeut/ergoterapa ut samme dag som meldingen mottas. Meldinger som ligger til forfall under Gruppens ubehandlede meldinger og/eller Mine ubehandlede meldinger skal også behandles umiddelbart, enten ved å sette lengre forfallsdato eller ferdigbehandle den. Alle meldinger journalføres automatisk når de ferdigbehandles, slik at de blir

6 6 Rehabilitering Saksbehandler pleie, omsorg, rehab. underlagt EPJ-regimet. Det betyr at elementet låses for sletting og redigering 8 timer etter journalføring. Meldingsansvarlig/sykepleier/vernepleier/fysiotearpeut/ergoterapaut kan fordele meldingen til behandling til annen saksbehandler eller helsepersonell (eksempelvis tilsynslege, primærsykepleier og lignende) dersom behov. For de som er autorisert for å ha tilgang til informasjon om aktuell pasient, får følgende funksjonsgruppe opp meldingsvarsel i Profil om at det ligger elektroniske meldinger med forfall. De har tilgang til Innboksen, Gruppens ubehandlede meldinger og Mine ubehandlede meldinger: o Lege o Avdelingsleder o Sykepleier/vernepleier o Fysio/Ergo o Meldingsansvarlig Behandling innebærer at en godkjenner at rapporten er kommet til korrekt pasient/journal, og at meldingen er lest og fulgt opp Meldinger som gjelder pasienter som tidligere ikke har mottatt tjenester eller som ikke ligger inne i Profil fra Stjørdal kommune blir kun synlig for avd.ledere/meldingsansvarlige i tillegg til systemansvarlige. Avd.lederne/meldingsansvarlige sørger for opprettelse av brukermappe så snart som mulig for å få meldingen rutet riktig, og videreformidler deretter mottak av meldingen til aktuell enhet/saksbehandler. Ulike valg ved behandling av meldingene: o Behandlingsstatus Under behandling Settes dersom meldingen ikke gjøres ferdig straks, men skal følges opp senere. Meldingen vil nå legge seg i Gruppens ubehandlede meldinger i tillegg til i pasientjournalen under Elektroniske meldinger og i brukers mappe under Meldinger. I tillegg vil meldingen også bli liggende under Mine ubehandlede meldinger til operatøren som er satt som saksbehandler på meldingen. Det kan skrives inn tekst i feltet Saksutredning over meldingen for evn å klargjøre hva som gjenstår. o Behandlingsstatus Fordelt til behandling Settes dersom andre har ansvar for å ferdigbehandle og journalføre meldingen. En må da skrive inn initialene til vedkommende som har ansvar for å følge opp meldingen når behandlingsstatusen settes. Meldingen vil nå legge seg i Gruppens ubehandlede meldinger i tillegg til i pasientjournalen under Elektroniske meldinger og brukers mappe under Meldinger Meldingen blir også liggende under Mine ubehandlede meldinger til operatøren som er satt som saksbehandler på meldingen. Det kan skrives inn tekst i feltet Saksutredning over meldingen for evn å klargjøre hva som gjenstår.

7 7 o Behandlingsstatus Ferdig behandlet Settes når en ferdigbehandler meldingen. Journalføring skjer automatisk. Etter lagring vil meldingen kun finnes igjen i pasientjournalen under Elektroniske meldinger og i brukers mappe under Meldinger. Evt innskrevet tekst i feltet for Saksutredning over meldingen vil låses for redigering etter 8 timer. 5. AVVIKSHÅNDTERING Hva er et avvik? Hvordan skal avvik følges opp? Avvik i forbindelse med meldinger kan være: Når man ikke mottar applikasjonskvittering. Når man mottar negativ applikasjonskvittering. Når melding til feil mottaker. Når det melding om feil pasient. Når man ikke mottar svar på melding innen en definert frist, som man kan forvente svar på. Når pasienter som trenger kommunale helsetjenester ikke meldes via telefon før utskrivelse. Når sykehuset/andre nekter å oppgi informasjon over telefon fordi det er sendt ut elektronisk melding. Når søknad om lang-/korttidsopphold i institusjon med pasientens underskrift ikke etter pr. post. Når elektronisk melding/epikrise brukes som eneste henvendelse (søknad) om kommunale tjenester, eller en opplever andre forhold vedrørende elektroniske meldinger som er avvik fra vanlig saksgang eller samhandling. Avvik knyttet til melding fra avsender. For eksempel a. Feilsending b. Mangelfulle opplysninger Annet Avvik fra disse retningslinjene registreres i avvikssystemet på Innsida og til nærmeste leder. Husk anonymisering av personopplysningene på avviksskjemaet. Tidspunkt for hendelse dato og klokkeslett Beskrivelse av hendelse - Pasienten skal ikke ha kommunale tjenester - Sendt til feil kommune/feil sykehus - Manglende personnummer - Feil mottaker (eks. feil fastlege/ ev feil kopimottaker) - Annet Beskrivelse av strakstiltak gjort hos mottaker eller tiltak som bør gjøres Avsender fritekst Forslag til forbedringstiltak fritekst Meldt av navn/tittel/arbeidssted/telefonnummer Dersom man ikke får svar innen avtalt frist (3 dager) og det ikke foreligger feil i forsendelsen, skal man benytte dialogmelding Forespørsel Annet til å purre.

8 8 Man skal selvsagt bruke telefonen dersom det er noe som haster! Dersom det er behov for å gi elektronisk tilbakemelding til avsender om avvik, skal dialogmelding Avviksmelding benyttes. Sendte meldinger blir liggende uten applikasjonskvittering: Fordel meldingen i journalsystemet (som ligger under Avvik sendte) til behandling for den som følger opp avviket. Ta kontakt med mottaker for å høre om de har feil/gi beskjed om at de har feil. Skriv inn oppfølgingen av avviket under Saksbehandling på meldingen og ferdigbehandle deretter meldingen. Ta kontakt med aktuell kommunal enhet for å gi beskjed om at det er feil/har vært feil, og de må sende meldingen på nytt eller ta kontakt med mottaker på annet vis. Mottar negativ applikasjonskvittering: Fordel meldingen i journalsystemet (som ligger under Avvik sendte) til behandling for den som følger opp avviket. Sjekk hva den negative applikasjonskvitteringen sier. Avhengig av dette: ta kontakt med aktuell kommunal enhet for å gi beskjed om at de må sende meldingen på nytt. Skriv inn oppfølgingen av avviket under Saksbehandling på meldingen, og ferdigbehandle deretter meldingen.

9 6. BRUK AV PLO-MELDINGER FOR KOMMUNE I SAMHANDLING MED FASTLEGE Følgende meldinger er utviklet til bruk i samhandling mellom pleie- og omsorgstjenesten og fastlege: Orientering om tjenestetilbud fra kommunen Helseopplysninger til lege Forespørsel/ svar på forespørsel Orientering om dødsfall Avvik Orientering om tjenestetilbud fra kommunen (fra helsepersonell til lege) Obligatorisk innhold Akseptabel tidsfrist for Hvordan skal Fra saksbehandler når vedtak om kommunale helsetjenester til bruker. Meldingen kan også ved andre tjenester Fra saksbehandler ved forespørsel fra lege Fastlege Type tjeneste, startdato, utførende avdeling Telefonnummer til utførende avdeling når relevant Telefonnummer til avsender Oppdragets art, varighet, merknad kan presumeres forutsatt at pasienten og/ eller pårørende har fått informasjon om at denne type melding, og at pasienten kan motsette seg dette. Pasienten skal også informeres om mulige konsekvenser av å motsette seg slik utlevering Meldingen vil normalt bli tatt til orientering. Ikke aktuelt Avvik og vedr saksbehandling mv til avsender Henvendelser vedrørende den enkelte tjenestetilbudet som forespørsel til kommunen ved relevant tjeneste. Lege må vurdere om innholdet i den opprinnelige meldingen skal følge med. Aktuelle tjenesten kan f.eks være sykepleietjeneste pleieog omsorg, legetjeneste pleie- og omsorg, psykisk kommunehelsetjeneste mv.

10 Helseopplysninger til lege (forespørsel, svar, orientering) (fra helsepersonell til lege) Andre forhold Benyttes i forbindelse med den løpende kontakt mellom pleie- og omsorg og lege Ønske om legevurdering på bakgrunn av endringer i helsetilstanden. Oppdaterte helseopplysninger som svar på en forespørsel fra legen. Oppdaterte helseopplysninger til orientering. Lege Status, problemstilling og begrunnelse for henvendelsen Tiltak iverksatt Medisinkort (Legemiddelopplysninger, cave, mv) Funksjonskartlegging (Iplos) kan presumeres forutsatt at pasienten og/eller pårørende har fått informasjon om at denne type melding Avhengig av situasjonen. Ved ønske om legevurdering er svarmelding fra legen Medisinske opplysninger. De øvrige tas til orientering. Vurderes av legen En foreløpig tilbakemelding med svar på forespørsel bør hvis det tar mer enn 3 dager før en legevurdering vil kunne foretas. Adresseres til avsender Telefon skal benyttes i tillegg til elektronisk melding i hastetilfeller. 6.1 Forespørsel og svar på forespørsel i Profil Meldingen benyttes vanligvis i tilknytning til fagmelding i dialogen med fastlege/ sykehus. Forespørselmeldingen inneholder et sett kodeverdier som angir bakgrunn for henvendelsen, og som dermed også sørger for at mottakersystemet automatisk kan hente frem korrekt svarmelding. Type forespørsel Benyttes i samhandling med: Medisinske opplysninger Fastlege og/ eller sykehus Legemiddelopplysninger Fornye resept (er) Time til undersøkelse/ behandling Status/ plan for utskrivning Annen henvendelse Fastlege og/ eller sykehus Fastlege Fastlege Sykehus Fastlege og sykehus

11 For å sikre at felles forståelse for bruk, innhold, forventet tid av meldingen er den enkelte forespørseltype beskrevet i egen tabell: Forespørsel om medisinske opplysninger (Fra helsepersonell (inkl saksbehandlere/ merkantil) til lege eller sykehus) Benyttes ved etablering av ny tjeneste. For eksempel Ved 1.gangsvurdering av søknad om tjenester Ved 1. innleggelse på sykehjem I forbindelse med revurdering av tjenester ev sykehusinnleggelse hvor helsepersonell har behov for oppdaterte helseopplysninger Fastlege Ev privatpraktiserende spesialist som har fast oppfølging av bruker Standardisert spørsmål: Medisinske opplysninger Informasjon om bakgrunn for henvendelsen Om søknad/ samtykke er innhentet kan presumeres forutsatt at pasienten og/eller pårørende har fått informasjon om at denne type melding Svarmelding: Medisinske opplysninger, evt svar på forespørsel 3 dager Forespørsel om oppdaterte legemiddelopplysninger (fra PLO til lege) Ved behov Når det oppdages manglende samsvar mellom opplysninger fra ulike kilder (for eksempel fra fastlege, spesialist, sykehjem, sykehus) Avhengig av situasjon. Til fastlege Til sykehus, spesialist mv. Standardisert spørsmål: Legemiddelopplysninger Begrunnelse for forespørselen kan presumeres forutsatt at pasienten og/eller pårørende har fått informasjon om at denne type melding

12 12 Svarmelding: Legemiddelopplysninger 3 dager Forespørsel om fornying av resept (fra helsepersonell utførertjeneste til lege) Forutsetning: Pasienten har vedtak om hjelp til administrering av legemidler. Meldingen når hjemmesykepleien administrerer medisiner som ikke er pakket i multidose, og gjeldende resept er i ferd med å løpe ut. Benyttes unntaksvis. Normalt får pasienten resepter ved legekontroll. Er det behov for ny resept, bør den normalt utstedes i forbindelse med en konsultasjon. Meldingen bør når det er ca. en måned til gammel resept utgår. Skal, hvis mulig, sende forespørsel om flere medikamenter samtidig hvis man ser at det må fornyes flere resepter i nærmeste fremtid. Hvis levering haster eller hvis det er ferietid, må telefon benyttes i tillegg. Fastlege (eller pasientansvarlig lege) Informasjon om hvilke legemidler (eller bandagiutstyr) som resept skal fornyes for. Ønsket hentested for resepten og hvem som skal hente resepten kan presumeres forutsatt at pasienten og/eller pårørende har fått informasjon om at denne type melding Svarmelding: Svar på forespørsel (m/ informasjon om resept og hentested) 3 dager Adresseres til avsender

13 Forespørsel om time (fra helsepersonell utførertjeneste til lege) fra mottaker Forutsetning: Pasienten mottar PLO-tjeneste og pasienten ikke har mulighet til å foreta timebestilling på egen hånd. Meldingen når PLO-tjenesten i samarbeid med pasient mener at pasienten bør få en time hos fastlege Fastlege Ønsket tidspunkt (ukedag -er, evt. ønsket tidspunkt på dagen) Formålet med konsultasjonen kan presumeres forutsatt at pasienten og/eller pårørende har fått informasjon om at denne type melding Svar på forespørsel om time. 3 dager Adresseres til avsender Svar kan i tillegg også gis på SMS/telefon eller brev til pasient/pårørende Forespørsel: Annen henvendelse (fra PLO til lege eller sykehus) Ved behov for å innhente informasjon som ikke er dekket innenfor de øvrige forespørseltypene Fastlege, ev sykehus Standardiserte spørsmål: Annen henvendelse Informasjon om bakgrunn for henvendelsen kan presumeres forutsatt at pasienten og/eller pårørende har fått informasjon om at denne type melding av informasjon Svarmelding: svar på forespørsel 3 dager

14 Orientering om dødsfall (fra PLO til lege) Forutsetning: Pasienten har vært aktiv mottaker av pleie - og omsorgs tjenester. Meldingen som orientering til fastlege Fastlege Dødsdato Evt merknad Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt 6.3 Avvik (PLO til fastlege/ sykehus) Avvik som omhandler opplysninger om pasient. Denne type avvik skal dokumenters i pasientjournalen. For eksempel: Feilsending Mangelfulle opplysninger Annet Avviksmeldingen skal ikke benyttes i forbindelse med systemavvik. Avhengig av situasjon Beskrivelse av avviket, ev konsekvenser. Forslag til forbedringstiltak kan presumeres forutsatt at pasienten og/eller pårørende har fått informasjon om at denne type melding Vurderes i den enkelte situasjon Avvik behandles i henhold til gjeldende retningslinjer 3 dager

15 15 7. BRUK AV PLO- MELDINGER FOR FASTLEGE I SAMHANDLING MED KOMMUNE FRA WIN-MED Følgende meldinger er utviklet til bruk i samhandling mellom fastlege og pleie- og omsorgstjenesten: Medisinske opplysninger Legemiddelopplysninger Forespørsel og svar på forespørsel Avvik Orientering om dødsfall Medisinske opplysninger (fra lege til PLO) Benyttes i forbindelse med: Etablering av ny tjeneste, for eksempel: Etter forespørsel fra saksbehandler ved 1. vurdering av søkand om tjenester eller revurdering av tjenester. Vedlegg til pasientens egensøknad i de tilfeller legen bistår pasient med søknad om tjenester Ved 1. innleggelse på sykehje, Løpende kontakt mellom PLO og lege: Statusrapporter etter konsultasjoner Svar på forespørsel om legevurdering fra PLO- tjenesten Situasjonsavhengig: Til saksbehandler som vedlegg til egensøknad Øvrige tilfeller melding til legetjenesten, evt til avsender som svar på forespørsel I forbindelse etablering av tjenester: Medisinske diagnoser, tidligere sykdommer, medisinkort (legemiddelopplysninger, cave, mv) Aktuelle problemstillinger på det tidspunkt opplysningene etterspørres Aktuelle utredningsresultater Eventuelt sykemelding Familie/sosialt, informasjon gitt til pasient og pårørende Tilleggsopplysninger hvis legen hjelper pasienten med å sende søknad til pleie- og omsorgstjenesten: Vurdering av hvilke tjenester som anses nødvendig og hvorfor Er pasientens egensøknad sendt? I forbindelse med løpende kontakt med PLO: Kontakttype (Utredning, kontroll, indirekte pasientkontakt)

16 Undersøkelsesdato (ev. med klokkeslett) Medisinsk diagnose, aktuell problemstilling (kliniske funn) og vurdering (inkludert planer for videre oppfølging) Informasjon gitt til pasient/pårørende Resept levert til pasient / sendt apotek, evt. navn på apotek Legemiddelopplysninger (aktuelle legemidler) Viktige opplysninger: Cave Luft- og kontaktsmitte Andre allergier enn legemiddelrelaterte Anafylaktiske reaksjoner Reservasjoner 16 Andre forhold kan presumeres forutsatt at pasienten og/eller pårørende har fått informasjon om at denne type melding Avhengig av situasjonen. Meldingen tas normalt til orientering. I forbindelse med behandling av søknad vil fastlegen motta tilbakemeldingen Orientering av tjenestetilbud Jmf. forvaltningslovens regler om behandling av søknad Adresseres til avsender Telefon skal benyttes i tillegg til elektronisk melding i hastetilfeller. 7.1 Forespørsel og svar på forespørsel Meldingen benyttes vanligvis i tilknytning til fagmelding i dialog med pleie og omsorgstjenesten. Forespørselmeldingen inneholder et sett kodeverider som angir bakgrunn for henvendelsen, og som dermed også sørger for at mottakersystemet automatisk kan hente frem korrekt svarmelding. Samlet oversikt over kodeverdier for forespørselmeldingen i Win-Med: Type forespørsel Tjenestetilbud Tilstandsvurdering Annen henvendelse Benyttes i samhandling med PLO-tjenesten for å innhente Opplysninger om hvilke tjenester pasienten mottar Opplysninger om den helsemessige tilstanden til pasienten Benyttes til andre henvendelser, spørsmålet må stå i fritekst

17 For å sikre felles forståelse for bruk og innhold av forespørsel/ svar på forespørsel er den enkelte type beskrevet i egen tabell: Forespørsel om tjenestetilbud (fra fastlege til saksbehandler) Når fastlegen har behov for opplysninger om hvilke pleie og omsorgstjenester pasienten allerede mottar fra kommunen Vedtakskontoret/ saksbehandler Standardisert spørsmål: Tjenestetilbud Informasjon om bakgrunn for henvendelsen kan presumeres forutsatt at pasienten og/eller pårørende har fått informasjon om at denne type melding Svarmelding: Orientering om tjenestetilbud 3 dager Forespørsel om tilstandsvurdering (fra fastlege til PLO) Ved ønske om opplysninger om den helsemessige tilstanden til pasienten. Avhengig av situasjonen Standardiserte spørsmål: Tilstandsvurdering. Informasjon om bakgrunn for henvendelsen kan presumeres forutsatt at pasienten og/eller pårørende har fått informasjon om at denne type melding Svarmelding: Helseopplysninger til lege 3 dager

18 Forespørsel: Annen henvendelse (fra fastlege til PLO) Ved behov for å innhente informasjon som ikke er dekket innenfor de øvrige forespørseltypene. Avhengig av situasjonen Standardiserte spørsmål: Annen henvendelse Informasjon om bakgrunn for henvendelsen kan presumeres forutsatt at pasienten og/eller pårørende har fått informasjon om at denne type melding Svarmelding: Svar på forespørsel 3 dager Svar på forespørsel om fornying av resept (fra fastlege til PLO) Forutsetning: Hjemmesykepleien administrerer medisiner jamfør vedtak. Etter forespørsel fra PLO, i hastetilfeller benyttes telefon i tillegg, man dokumenterer i meldingen at telefon er benyttet Avsender (svar på forespørsel) Informasjon om resept Hentested for resepten kan presumeres forutsatt at pasienten og/eller pårørende har fått informasjon om at denne type melding Svar på forespørsel om time (fra fastlege til PLO) Forutsetning: Pasienten mottar PLO-tjenester og timebestilling er sendt fra PLO- tjenesten. Meldingen når pasienten har fått tildelt time Avsender (svar på forespørsel) Svar med tidspunkt for konsultasjonen

19 19 o Dato o Klokkeslett o Navn på lege Informasjon om det er sendt svar (telefon/sms/brav til pasient/pårørende) kan presumeres forutsatt at pasienten og/eller pårørende har fått informasjon om at denne type melding Avhengig av situasjonen Følge pasient til avtalt time Til orientering hvis pasienten drar selv eller med hjelp fra pårørende 7.2 Orientering om dødsfall (fra fastlege til PLO) Forutsetning: Pasienten har vært aktiv mottaker av pleie - og omsorgs tjenester. I de tilfeller hvor fastlegen er gjort kjetn med opplysning om dødsfall først, melding til PLO PLO Dødsdato Evt merknad Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt 7.3 Avvik (fra fastlege til PLO) Avvik som omhandler opplysninger om pasient Denne type avvik skal dokumenteres i pasientjournalen. For eksempel: Feilsending Mangelfulle opplysninger Annet Avviksmeldingen skal ikke benyttes i forbindelse med tekniske feil. Avhengig av situasjonen Beskrivelse av avviket, ev konsekvenser.

20 20 Forslag til forbedringstiltak. kan presumeres forutsatt at pasienten og/eller pårørende har fått informasjon om at denne type melding Videresende til riktig instans. Avvik behandles i henhold til gjeldende retningslinjer. 3 dager 8. BRUK AV PLO- MELDINGER FOR KOMMUNE I SAMHANDLING MED SYKEHUS Følgende meldinger er utviklet til bruk i samhandling mellom sykehus og pleie- og omsorgstjenesten. Disse er ikke klare til bruk i fagsystemene ennå, men vi håper å komme i gang med disse tidligst i Innleggelsesrapport (sending) Helseopplysninger ved søknad (mottak) Utskrivningsrapport (mottak) Forespørsel/ svar på forespørsel (sending/ mottak) Avvik (sending/ mottak) Logistikkmeldinger: - Melding om innlagt pasient - Melding om utskrivningsklar pasient - Avmelding utskrivningsklar pasient - Melding om utskrevet pasient Innleggelsesrapport (fra PLO/ utførertjeneste til sykehus) Fra sykehjem når pasienten legges inn på sykehus Fra hjemmebaserte tjenester når det er kjent at pasienten legges inn på sykehus Som svar på Melding om innlagt pasient når PLO ikke har vært kjent med sykehusinnleggelsen. Sykehus Ikke kommunal institusjon Medisinske opplysninger Viktige opplysninger: o Cave o Luft- og kontaktsmitte o Andre allergier enn legemiddelrelaterte

21 21 Andre forhold o Anafylaktiske reaksjoner o Reservasjoner Tjenester som pasienten mottar Medisinkort (legemiddelopplysninger, cave med mer) Sykepleieropplysninger Telefonnummer til utførende avdeling når relevant IKPLOS- kartlegging kan presumeres forutsatt at pasienten og/eller pårørende har fått informasjon om at denne type melding Meldingen vil normalt bli tatt til orientering. Følges opp i henhold til samarbeidsavtale. I henhold til samarbeidsavtale med foretaket. Evnt forespørselr og avvik til avsender Avvik følges opp jamfør punkt avvik. 8.1 Forespørsel/ svar på forespørsel Meldingen benyttes vanligvis i tilknytning til fagmelding i dialogen med sykehus/fastlege. Forespørselmeldingen inneholder et sett kodeverdier som angir bakgrunn for henvendelsen, og som dermed også sørger for at mottakersystemet automatisk kan hente frem korrekt svarmelding. Samlet oversikt over kodeverdier for forespørselmeldingen i PLO- systemene: Type forespørsel Helseopplysninger Legemiddelopplysninger Fornye resept Time til undersøkelse/ behandling Status/ plan for utskrivning Annen henvendelse Benyttes i samhandling med Sykehus og fastlege Sykehus og fastlege Fastlege Fastlege Sykehus Sykehus og fastlege

22 Forespørsel om status/ plan for utskrivning (fra PLO til sykehus) Ved behov for å innhente informasjon om sykehusets planer for utskriving og opplysninger om den helsemessige tilstanden til pasienten for å tilrettelegge/ planlegge mottak i pleie- og omsorgstjenesten. Anhengig av situasjon: Aktuell tjeneste ved sykehus Standardisert spørsmål: Status/ plan for utskriving Informasjon om bakgrunn for henvendelsen kan presumeres forutsatt at pasienten og/eller pårørende har fått informasjon om at denne type melding Svarmelding: Helseopplysninger ved søknad, ev svar på forespørsel Følges opp i henhold til lokal samarbeidsavtale 8.2 Avvik (fra PLO til sykehus) Avvik som omhandler opplysninger om pasient Denne type avvik skal dokumenteres i pasientjournalen. For eksempel: o Feilsending o Mangelfulle opplysninger o Annet Avviksmeldingen skal ikke benyttes i forbindelse med tekniske feil Avhengig av situasjon Beskrivelse av avviket, ev konsekvenser Forslag til forbedringstiltak kan presumeres forutsatt at pasienten og/eller pårørende har fått informasjon om at denne type melding Vurderes i den enkelte situasjon. Avvik behandles i henhold til gjeldende retningslinje

23 23 9. BRUK AV PLO- MELDINGER FOR SYKEHUS I SAMHANDLING MED KOMMUNE Følgende meldinger er utviklet til bruk i samhandling mellom sykehus og pleie- og omsorgstjenesten: Type forespørsel Innleggelsesrapport Helseopplysninger ved søknad Utskrivningsrapport Forespørsel/ svar på forespørsel Avvik Logistikkmeldinger: o Melding om innlagt pasient o Melding om utskrivningsklar pasient o Avmelding utskrivningsklar pasient o Melding om utskrevet pasient mottak Sending Sending Sending/ mottak Sending/ mottak Sending Helseopplysninger ved søknad (fra sykehus til saksbehandler/ PLO) Forutsetter: egensøknad for pasienter som ikke har kommunale helsetjenester fra før. Benyttes når pasienten har behov for nye eller endrede pleie- og omsorgstjenester i kommunen etter utskrivelse fra sykehus. Meldingen kan benyttes umiddelbart etter innleggelse for å opprette tidlig kontakt med kommunen/ saksbehandler for planlegging av utskrivning fra sykehus. Den kan også benyttes senere i forløpet for å overføre oppdaterte helseopplysninger som har betydning for saksutredning, og ev i tilknytning til melding om utskrivningsklar pasient. Saksbehandlertjenesten i kommunen Kontaktopplysninger på ansvarlig helsepersonell på sykehuset Informasjon om egensøknad er sendt eller etter, ev viktige opplysninger fra søknaden. Følgende helseopplysninger skal følge med i meldingen dersom de er tilgjengelig på aktuell tidspunkt: Foreløpige medisinske opplysninger: medisinsk diagnose, aktuell problemstilling (kliniske funn) og vurdering (inkludert planer for videre oppfølging) Viktige opplysninger: o Cave

24 o Luft- og kontaktsmitte o Andre allergier enn legemiddelrelaterte o Anafylaktiske reaksjoner o Reservasjoner Informasjon gitt til pasient/pårørende Foreløpige sykepleieopplysninger: o sykepleiediagnoser/ressurser/ tiltak som er iverksatt/ mål/ forventet resultat/ ev forventet status/ funksjonsnivå (ADL) ved utskrivning, ev anbefalt videre oppfølging. Planlagt dato for utskrivelser hvis dette kan angis 24 Andre forhold Legemiddelopplysninger (aktuelle legemidler) Andre fagrapporter inkl navn og kategori helsepersonell på den som skriver denne delen av utskrivningsrapporten. anses avgitt ved innsending av egensøknad forutsatt at det er opplyst om dette i selve søknaden. For pasienter som allerede er mottakere av kommunale helsetjenester kan samtykke presumeres forutsatt at pasienten og/eller pårørende har fått informasjon om at denne type melding og at pasienten kan motsette seg dette. Pasienten skal også informeres om mulige konsekvenser av å motsette seg slik deling Avhengig av situasjonen. Svarmelding fra saksbehandler med kontaktopplysninger i kommune til avsender Saksbehandler kontakter sykehus for planlegging av vurderingsbesøk Avhengig av situasjonen 1 døgn (virkedag) for å gi tilbakemelding med kontaktopplysninger på saksbehandler Adresseres til avsender Telefon skal benyttes i tillegg til elektronisk melding i hastetilfeller. Meldingen skal som dokumentasjon. Meldingen må betraktes som vedlegg til pasientens egensøknad, selv om egensøknad kommer i etterkant. Det er viktig å påse at pasienten (ev pårørende) er informert og ha samtykket til at informasjon til kommunen, og at kommunen på dette grunnlaget starter saksutredning for å vurdere/ tildele kommunale helsetjenester.

25 Utskrivningsrapport Andre forhold Sendes utskrivningsdagen for pasienter som skal følges opp av kommunens pleie- og omsorgstjeneste Sykepleietjenesten Utskrift leveres til pasient Kopi til fastlege Medisinske opplysninger Viktige opplysninger som Cave, luft- og kontaktsmitte, andre allergier enn legemiddelrelaterte, anafylaktiske reaksjoner, reservasjoner Planlegging og oppfølging Informasjon gitt til pasient og pårørende Ev planlagt kontrolltime på sykehus o Navn på sykehus o Tidspunkt på timen Legemidler (aktuelle og seponerte under opphold) inkl informasjon om: o Ev svelgvansker o Behov for hjelp til administrering av legemidler o Legemidler sendt med pasienten o Ev resept er formidlet til apotek Sykepleieopplysninger inkl informasjon om o Status ved utskriving og anbefalt videre tiltak o Medikamenter gitt i dag o Ev om nødvendig bandasjemateriell og engangsutstyr som rekker til neste hverdag er sendt med pasienten o Ev pasientens egne vurderinger o Andre fagrapporter inkl navn og kategori helsepersonell på den som skriver denne delen av utskrivningsrapporten kan presumeres forutsatt at pasienten og/eller pårørende har fått informasjon om at denne type melding Meldingen vil normalt bli tatt ti orientering. Følges opp i hht lokal samarbeidsavtale med helseforetakene I henhold til lokal samarbeidsavtale med helseforetakene Ev forespørsel og avvik til avsender Avvik følges opp i henhold til lokal samarbeidsavtale

26 Forespørsel og svar på forespørsel Meldingen benyttes vanligvis i tilknytning til fagmelding i dialog med pleie og omsorgstjenesten. Forespørselmeldingen inneholder et sett kodeverdier som angir bakgrunn for henvendelsen, og som dermed også sørger for at mottakersystemet automatisk kan hente frem korrekt svarmelding. Type forespørsel Benyttes i samhandling med PLO-tjenesten for å innhente: Medisinske opplysninger Ytterlige helseopplysninger utover det som er mottatt i innleggelsesrapport Legemiddelopplysninger Status/plan for utskriving Annen henvendelse Ytterlige legemiddelopplysninger utover det som er mottatt i innleggelsesrapport Informasjon om status og planer i forbindelse med forestående utskrivning Benyttes til andre henvendelser. Spørsmålet må stå i fritekstfeltet Forespørsel om helseopplysninger Ved innleggelse i sykehus sender vanligvis kommunen innleggelsesrapport enten på eget initiativ eller som på at sykehuset har sendt Melding om innlagt pasient. Innleggelsesrapporten inneholder helseopplysninger. Ved behov for å innhente ytterligere informasjon eventuelt få avklaringer knyttet til helse- og sosiale forhold for pasienten. Sykepleietjenesten Standardisert spørsmål Helseopplysninger Informasjon om bakgrunn for henvendelsen kan presumeres forutsatt at pasienten og/eller pårørende har fått informasjon om at denne type melding Svarmelding: Svar på forespørsel Følges opp i henhold til samarbeidsavtale

27 Forespørsel om legemiddelopplysninger Ved innleggelse i sykehus sender vanligvis kommunen innleggelsesrapport enten på eget initiativ eller som på at sykehuset har sendt Melding om innlagt pasient. Innleggelsesrapporten inneholder bl.a. legemiddelopplysninger. Ved behov for å innhente ytterligere informasjon eventuelt få avklaringer knyttet til legemiddelhåndtering. Sykepleietjenesten Standardiserte spørsmål: Legemiddelopplysninger Informasjon om bakgrunn for henvendelsen kan presumeres forutsatt at pasienten og/eller pårørende har fått informasjon om at denne type melding Svarmelding: Svar på forespørsel, ev innleggelsesrapport Følges opp i henhold til lokal samarbeidsavtale mellom helseforetak og kommunen Forespørsel om status/plan for utskrivning (fra sykehus til PLO) Ved behov for å innhente informasjon om kommunehelsetjenestens/ sykehusets/ rehabiliteringsinstitusjonens planer og tilrettelegging i forbindelse med forestående utskriving. Saksbehandlertjenesten Standardiserte spørsmål: Status/ plan for utskrivning Informasjon om bakgrunn for henvendelsen kan presumeres forutsatt at pasienten og/eller pårørende har fått informasjon om at denne type melding Svarmelding: Svar på forespørsel Følges opp i henhold til lokal samarbeidsavtale mellom helseforetak og kommunen

28 Forespørsel: Annen henvendelse Ved behov for å innhente informasjon som ikke er dekket innenfor de øvrige forespørseltypene Avhengig av situasjon Standardiserte spørsmål: Annen henvendelse Informasjon om bakgrunn for henvendelsen kan presumeres forutsatt at pasienten og/eller pårørende har fått informasjon om at denne type melding Svarmelding: Svar på forespørsel Følges opp i henhold til lokal samarbeidsavtale mellom helseforetak og kommunen 9.2 Avvik Avvik som omhandler opplysninger om pasient Denne type avvik skal dokumenteres i pasientjournalen. For eksempel: o Feilsending o Mangelfulle opplysninger o Annet Avviksmeldingen skal ikke benyttes i forbindelse med tekniske feil Avhengig av situasjon Beskrivelse av avviket, ev konsekvenser Forslag til forbedringstiltak kan presumeres forutsatt at pasienten og/eller pårørende har fått informasjon om at denne type melding Vurderes i den enkelte situasjon. Avvik behandles i henhold til gjeldende retningslinje Følges opp i henhold til lokal samarbeidsavtale mellom helseforetak og kommunen

29 PASIENTLOGISTIKKMELDINGER (Fra sykehus til PLO) Logistikkmeldinger skal ivareta behov for å overføre administrativ informasjon knyttet til en sykehusinnleggelse, planlegging av utskriving og til selve utskrivingen. Meldingene inneholder ingen helseinformasjon om pasienten Melding om innlagt pasient Forutsetning: kommunen i de tilfeller det er kjent at pasienten mottar helsetjenester og/ eller andre relevante tjenester fra kommunen. Sendes snarest mulig etter innleggelse slik at: Pleie- og omsorgstjenesten kan sende innleggelsesrapport til sykehuset Pleie- og omsorgstjenesten kan vurdere hvilke av pasientens tjenester som skal settes på midlertidig opphør. Andre forhold Sykepleietjenesten Dato for innleggelse kan presumeres forutsatt at pasienten og/eller pårørende har fått informasjon om at denne type melding. Tas til orientering Om innleggelsesrapport ikke er sendt inn tidligere skal kommunen i hht samarbeidsavtale sende innleggelsesrapport. Snarest mulig/ i henhold til samarbeidsavtale Avvik: I henhold til retningslinjer for avvikshåndtering. Avvik følges opp i henhold til lokal samarbeidsavtale mellom helseforetak og kommunen Melding om utskrivningsklar pasient Forutsetning: Pasienten kan ikke reise hjem uten oppfølging av kommunens pleie- og omsorgstjeneste At kommunen har mottatt oppdaterte helseopplysninger om pasient ( Helseopplysninger ved søknad ) slik at de kan gjennomføre saksutredning og tilrettelegge for nødvendig helsehjelp etter utskrivning fra sykehus. Sendes når beslutningsansvarlig lege har vurdert pasienten som utskrivningsklar i hht. Forskrift om kommunal betaling av utskrivningsklare pasienter FOTR nr. 1447

30 30 Andre forhold Saksbehandlertjenesten Utskrivningsklar dato Navn på beslutningsansvarlig lege kan presumeres forutsatt at pasienten og/eller pårørende har fått informasjon om at denne type melding. I henhold til forskrift Avvik følges opp i henhold til lokal samarbeidsavtale mellom helseforetak og kommunen Avmelding utskrivningsklar pasient Andre forhold Sendes umiddelbart når det er vurdert at pasienten ikke lenger er utskrivningsklar i hht. Forskrift om kommunal betaling av utskrivningsklare pasienter FOTR nr Saksbehandlertjenesten Dato pasienten er avmeldt utskrivningsklar Navn på beslutningsansvarlig lege kan presumeres forutsatt at pasienten og/eller pårørende har fått informasjon om at denne type melding. I henhold til forskrift Avvik følges opp i henhold til lokal samarbeidsavtale mellom helseforetak og kommunen Melding om utskrevet pasient a) Sendes utskrivningsdagen i tillegg til utskrivningsrapport for pasienter som mottar kommunale helsetjenester b) Sender til kommunen uten utskrivningsrapport når pasienter mottar andre tjenester enn helserelaterte tjenester som for eksempel hjemmehjelp, matombringing, trygghetsalarm etc. c) Ved dødsfall meldingen til kommunen uten utskrivningsrapport Sykepleietjenesten

31 31 Ved dødsfall til saksbehandlertjenesten Andre forhold Utskrivningsdato kan presumeres forutsatt at pasienten og/eller pårørende har fått informasjon om at denne type melding. Dersom melding gjelder avdød pasient er det ikke krav om samtykke. Tas normalt til orientering Ikke aktuelt Avvik følges opp i henhold til lokal samarbeidsavtale mellom helseforetak og kommunen Vedlegg 1: I dette kapittelet vil det bli gitt kort informasjon om samtykke generelt, samt en redegjørelse for noen av kravene som stilles til samtykke i forbindelse med bruk av meldinger i ELIN-K prosjektet. Mer spesifikke retningslinjer er gitt for hver enkelt melding. Det å utveksle meldinger vil si å dele pasientopplysninger med andre. Pasientopplysninger er taushetsbelagte og det å utveksle disse krever et grunnlag (en hjemmel) for å gjøre unntak fra taushetsplikten. Det viktigste grunnlaget for utveksling av helseinformasjon er samtykke fra den det gjelder. I tillegg kan utveksling og annen behandling av informasjon være lovpålagt, eller det kan være anledning til å utveksle informasjon i visse situasjoner. Foreligger det ikke hjemmel for unntak fra taushetsplikten kan pasientopplysninger ikke utveksles. Innenfor rammene av ELIN-k vil utveksling av meldinger i all hovedsak falle inn under reglene i helsepersonelloven (hpl) 25 og 45 om det å gi opplysninger til annet samarbeidende personell for å kunne gi pasienten/klienten forsvarlig behandling. Hpl 25 er en av bestemmelsene som gir unntak fra hovedregelen og taushetsplikt: 25. Opplysninger til samarbeidende personell Med mindre pasienten motsetter seg det, kan taushetsbelagte opplysninger gis til samarbeidende personell når dette er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp. Taushetsplikt etter 21 er heller ikke til hinder for at personell som bistår med elektronisk bearbeiding av opplysningene, eller som bistår med service og vedlikehold av utstyr, får tilgang til opplysninger når slik bistand er nødvendig for å oppfylle lovbestemte krav til dokumentasjon. Personell som nevnt i første og andre ledd har samme taushetsplikt som helsepersonell. Bestemmelsene baserer seg på såkalt presumert samtykke der pasienten må motsette() seg at opplysninger deles for at opplysninger ikke skal kunne videreformidles.

32 32 er definert blant annet i personopplysningsloven (persoppl) 1 2 nr 7: samtykke: en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den registrerte om at han eller hun godtar behandling av opplysninger om seg selv, Hva som er en personopplysninger er definert i personopplysningsloven 2,1): I denne loven forstås med: 1)personopplysning: opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson Videre i 2 definerer loven også det som kalles sensitive personopplysninger og blant disse finnes opplysninger om helseforhold. Personopplysningslove 8 og 9 bestemmer uttrykkelig at samtykke er det primære grunnlag for behandling av personopplysninger, og kravene er særlig strenge når det er snakk om å behandle sensitive personopplysninger. Krav til samtykke Gyldig samtykke kan bare gis av en person som har samtykkekompetanse. I det ligger at vedkommende skal være gammel nok til å kunne samtykke. Han eller hun skal også være i stand til å forstå at vedkommende samtykker og hva det samtykkes til. kompetansen følger vanligvis myndighetsalderen, men for helsehjelp gjelder en særregel om at man har selvstendig rett til å samtykke på egne vegne fra fylte 16 år. Av større betydning i vår sammenheng er at personer som i utgangspunktet er kompetente til å samtykke, på grunn av høy alder eller annen svekkelse, kan bli vurdert som ikke kompetente på grunn av dette. I slike tilfeller må noen avgi samtykke på deres vegne. I en del tilfeller kan man legge til grunn et presumert samtykke for personer som ikke har samtykkekompetanse pga. svekkelse. Dette må vurderes ut fra det regelverk som gjelder i hvert enkelt tilfelle. Dersom det er behov for et eksplisitt samtykke, kan nærmeste pårørende samtykke på vegne av disse. Dersom en person er umyndiggjort eller det er oppnevnt hjelpeverge for vedkommende, skal henholdsvis vergen eller hjelpevergen samtykke på vegne av den det gjelder. Hvordan samtykke? Det stilles ingen generelle, formelle krav til samtykke. Et samtykke kan være muntlig, skriftlig, presumert og til og med hypotetisk. Dersom det er særlige behov for å dokumentere at samtykke faktisk ble gitt, anbefales det at man innhenter skriftlig samtykke. Der dette vurderes som nødvendig, skal opplysninger om pasientens samtykke eller det at pasienten ikke samtykker, føres i journalen. Informert samtykke For at et samtykke skal anses å være informert, må pasienten på en forståelig måte få den informasjon som er nødvendig for selv å kunne vurdere om samtykke skal gis. I forbindelse med innhenting av samtykke til deling av informasjon om pasienten, vil sentral informasjon kunne være: Formålet med deling av informasjonen 1 LOV nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

33 33 Hvem skal ha opplysningene? Hvilke opplysninger skal vedkommende ha? Hvordan skal opplysningene/informasjonen behandles hos mottaker? Hvem andre kan ev. få opplysningene? Det er også svært viktig at det informeres om at samtykket kan trekkes tilbake når som helst og hvilke konsekvenser dette i så tilfelle vil få. Dersom noen samtykker på vegne av en person, skal på tilsvarende måte informasjon gis til vedkommende. Hvem skal innhente samtykke? Det er det helsepersonell som skal behandle opplysninger om pasienten som også skal innhente samtykke eller eventuelt påse at pasienten ikke motsetter seg (f.eks.) deling av opplysninger. Denne personen skal også vurdere om pasienten er i stand til å avgi samtykke og/eller forstå hva det samtykkes til. Hvor lenge varer et samtykke? Et samtykke gjelder i utgangspunktet bare for det som det gis samtykke til. Når den aktuelle situasjonen er over, stopper også gyldigheten av samtykket. I forhold til meldingsutveksling i pleie- og omsorgstjenestene foreligger det et mer eller mindre kontinuerlig behov for deling og innhenting Det vil ikke være nødvendig å innhente eller vurdere samtykke for hver gang informasjon skal deles eller innhentes, men det er viktig at det fremgår klart hva slags deling det er samtykket til og i hvilke situasjoner. Dersom situasjonen skulle endres, enten ved at det blir snakk om deling av informasjon med nye grupper, at tjenestetilbudet endres eller at pasientens situasjon endres, bør helsepersonellet informere pasienten og/eller pårørende på nytt. Oppsummering om samtykke For å kunne behandle personopplysninger må man ha et grunnlag en hjemmel for behandlingen. Dette gjelder også for meldinger mellom enheter og nivåer i pleie- og omsorgstjenestene. Det generelle grunnlaget er samtykke fra den som opplysningene gjelder. Den/de som ønsker å behandle personopplysninger har ansvar for å innhente samtykke der det er nødvendig. Dette omfatter også en plikt til å vurdere samtykkekompetansen til den det gjelder, samt å gi tilstrekkelig informasjon. Tre spørsmål er viktig å stille i forbindelse med meldingsutveksling og samtykke Når er ikke samtykke nødvendig? er ikke nødvendig når det finnes annet grunnlag for behandling av personopplysninger, typisk at behandlingen er lovbestemt. Eksempler på slike tilfeller er: Føring av opplysninger i pasientjournal Opplysninger i forbindelse med henvisning Opplysninger til enkelte registre (f.eks.iplos) Når kan man forutsette/presumere samtykke? I mange av de daglige, ordinære situasjonene kan man forutsette at pasienten/klienten vil samtykke til at opplysninger om vedkommende brukes og til en viss grad også deles.

Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger i Meldal

Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger i Meldal MELDAL KOMMUNE Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger i Meldal Sist revidert 211211 Meldingsløftet i Meldal kommune 2011 Retningslinjer: Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger 3 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerveiledning for pleie- og omsorgsmeldinger (PLOmeldinger)

Brukerveiledning for pleie- og omsorgsmeldinger (PLOmeldinger) Brukerveiledning for pleie- og omsorgsmeldinger (PLOmeldinger) System: Winmed 2.11 Meldingstyper: PLO meldinger v1.5 www.compugroupmedical.no Side 1 av 12 Revisjonshistorikk Dato Versjon Beskrivelse Forfatter

Detaljer

Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp

Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp Veiviser for helsepersonell og saksbehandlere Utarbeidet i samarbeid med ELIN-k prosjektet VERSJON 2.1 7. juli 2012 KITH-rapport 06/08:2012 Til utbredelse

Detaljer

Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger oppdatert 25 juni 2010. Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger

Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger oppdatert 25 juni 2010. Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger oppdatert 25 juni 2010 Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn...3 2.0 Retningslinjer formål og ansvar...3

Detaljer

Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp: Veiviser for helsepersonell og saksbehandlere HISD 80806:2012

Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp: Veiviser for helsepersonell og saksbehandlere HISD 80806:2012 HISD 80806:2012.. Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp: Veiviser for helsepersonell og saksbehandlere Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Bruk av

Detaljer

Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger i PLOtjenesten

Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger i PLOtjenesten Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger i PLOtjenesten i Tromsø kommune VERSJON 1.0 8. aug. 2011 Lokalt tilpasset etter utg.pkt i KITH-rapport 06/08: 2011 Retningslinjer: Bruk av elektroniske

Detaljer

Anbefaling til. Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger

Anbefaling til. Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger Anbefaling til Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger VERSJON 2.0 7.april 2011 KITH-rapport 06/08: 2011 Retningslinjer: Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger 3 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn...

Detaljer

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Pasientlogistikkmeldinger(v1.6)

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Pasientlogistikkmeldinger(v1.6) HIS 1149:2014 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Pasientlogistikkmeldinger(v1.6) HIS 1149:2014 1 Publikasjonens tittel: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie-

Detaljer

Bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger

Bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger Retningslinjer: Bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger Veiledning Sist endret 30.06.2010 Opprinnelig dato 02.07.2008 KITH 06/08 rev. 1 Retningslinjer: Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger 3 Innholdsfortegnelse

Detaljer

VERDAL KOMMUNE. Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger

VERDAL KOMMUNE. Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger Retningslinjer: Bruk av elektroniske meldinger pro-fastleger VERDAL KOMMUNE Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger Pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenesten Verdal kommune 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Retningslinjer: Bruk av ELIN-k meldinger mellom Pleie- og omsorgstjenesten i kommunen og allmennleger

Retningslinjer: Bruk av ELIN-k meldinger mellom Pleie- og omsorgstjenesten i kommunen og allmennleger Retningslinjer: Bruk av ELIN-k meldinger mellom Pleie- og omsorgstjenesten i kommunen og allmennleger Til utprøving 02. juli 2008 KITH 06/08 Retningslinjer: Bruk av ELIN-k meldinger 2 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Elektronisk meldingsutveksling Hvem kan sende meldinger Ansatte som er autorisert for meldingsfunksjonene.

Elektronisk meldingsutveksling Hvem kan sende meldinger Ansatte som er autorisert for meldingsfunksjonene. Elektronisk meldingsutveksling Hvem kan sende meldinger Ansatte som er autorisert for meldingsfunksjonene. I Bergen kommune har vi definert disse nivåene: Meldingsansvarlige har et særlig ansvar for meldinger

Detaljer

Meldingsbasert dialog i et samhandlingsperspektiv

Meldingsbasert dialog i et samhandlingsperspektiv Meldingsbasert dialog i et samhandlingsperspektiv Brukerforum Oslo 24. mars 2011 Annebeth Askevold www.kith.no Status og bruk Samhandlingsflyt mellom pleie- og omsorgstjeneste, sykehus og fastlege Bruk

Detaljer

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Medisinske opplysninger (v1.6)

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Medisinske opplysninger (v1.6) HIS 1147:2014 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Medisinske opplysninger (v1.6) HIS 1147:2014 1 Publikasjonens tittel: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie-

Detaljer

ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL

ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL 1892011 Versjon 3 ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL mellom pleie- rehabilitering og omsorgstjenesten og fastlege Innhold Hva betyr meldingsboksene? 3 Hvordan behandle meldinger i innboksen? 3 Hvordan

Detaljer

Samhandling med kommuner

Samhandling med kommuner Samhandling med kommuner Status, muligheter og eksempler på full elektronisk samhandling Digitale Gardermoen 11. juni 2010 Annebeth Askevold www.kith.no Litt om KITH Nasjonalt kompetansesenter for IT i

Detaljer

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen Tj.avtale nr. 5 utkast endringer som konsekvens av PLO-varsling 1. Parter Avtalen er inngått mellom xxxxx kommune og Nordlandssykehuset HF (NLSH HF). 2. Bakgrunn Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Meldingsutveksling PLO

Meldingsutveksling PLO Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Seksjon kliniske ikt-systemer Veiledning i bruk av DIPS Elektronisk pasientjournal og pasientadministrativt system Meldingsutveksling PLO testversjon Dokumentet

Detaljer

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6)

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6) HIS 1144:2014 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6) HIS 1144:2014 1 Publikasjonens tittel: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Prosjektledelse: Sissel Skarsgaard NSF Annebeth Askevold KITH Finansiering:

Detaljer

Nr.3 Rutine for varsling om innleggelse og utskrivningsklar pasient med bruk av elektronisk meldingsutveksling

Nr.3 Rutine for varsling om innleggelse og utskrivningsklar pasient med bruk av elektronisk meldingsutveksling Nr.3 Rutine for varsling om innleggelse og utskrivningsklar pasient med bruk av elektronisk meldingsutveksling Formål Rutinen gjelder alle pasienter som er innlagt i SI og som sannsynligvis trenger bistand

Detaljer

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 5 om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon

Detaljer

Pasientflyt og samhandling innen helse og omsorg i Ålesund kommune

Pasientflyt og samhandling innen helse og omsorg i Ålesund kommune Pasientflyt og samhandling innen helse og omsorg i Ålesund kommune Brukermedvirkning og individuelt tilpassede tjenester Sikre at mestrings-og rehabiliteringsfokuset legges til grunn når tjenester tildeles

Detaljer

Erfaringskonferanse. Veien Videre: Erfaringsutveksling, utfordringer og muligheter knyttet til utbredelse av PLO-meldingene.

Erfaringskonferanse. Veien Videre: Erfaringsutveksling, utfordringer og muligheter knyttet til utbredelse av PLO-meldingene. Erfaringskonferanse Veien Videre: Erfaringsutveksling, utfordringer og muligheter knyttet til utbredelse av PLO-meldingene. ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4

Detaljer

1. Parter Denne avtalen er inngått mellom XX kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (heretter UNN/helseforetaket).

1. Parter Denne avtalen er inngått mellom XX kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (heretter UNN/helseforetaket). Xx KOMMUNE Tjenesteavtale 5 mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Adressering av meldinger. ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold

Adressering av meldinger. ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold Adressering av meldinger ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold www.kith.no Hovedprinsipper for adressering Kommuner, helseforetak, tannklinikker Tjenestebasert adressering

Detaljer

Tjenesteavtale 3 og 5

Tjenesteavtale 3 og 5 + ++ + Overhalla kommune +++ positiv, frisk og frarnsynt Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011w 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Framgangsmåte oppkobling av elektronisk kommunikasjon mellom Pleie- og Omsorg i kommune (PLO)og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN)

Framgangsmåte oppkobling av elektronisk kommunikasjon mellom Pleie- og Omsorg i kommune (PLO)og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) 1 Framgangsmåte oppkobling av elektronisk kommunikasjon mellom Pleie- og Omsorg i kommune (PLO)og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) Innledning Informasjon og henvendelser om oppkobling mellom PLO-kommuner

Detaljer

Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak

Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak Rådmannsmøte på Bryne 14.juni 2013 Astrid Simonsen Hva er Vestlandsløftet? Vestlandsløftet er

Detaljer

MiK i BK Meldingsløftet i kommunene Bergen kommune

MiK i BK Meldingsløftet i kommunene Bergen kommune MiK i BK Meldingsløftet i kommunene Bergen kommune Sidsel Sunde-Tveit Rådgiver Bergen kommune Målsetting meldingsløftet Status MiK i BK Meldingstypene Tjenesteadressering Suksessfaktorer Gevinster Samarbeid

Detaljer

Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Byrådssak 1051 /16 Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling KRTO ESARK-03-201600085-13 Hva saken gjelder: Helsedirektoratet har sendt utkast

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold 1. Parter...3

Detaljer

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde:

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: Kategori: 3. Omsorgstjenester 3.2 Medikamenthåndtering Side 1 av 3 ANSVARSFORDELING OG NØDVENDIG BRUKERINFORMASJON Vedlegg: 2 Ansvarlig: Rådmannen Godkjent den: 17.12.2012

Detaljer

Hvordan sikre drift og organisere meldingsovervåkning FUNNKe nettverksmøte 8. nov 2012

Hvordan sikre drift og organisere meldingsovervåkning FUNNKe nettverksmøte 8. nov 2012 Hvordan sikre drift og organisere meldingsovervåkning FUNNKe nettverksmøte 8. nov 2012 Line Nordgård, rådgiver IKT helse og omsorg Om Tromsø kommune Antall innbyggere: ca 70 000 Legesamarbeid: 13 private

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

Hva skjer? Hvor og når?

Hva skjer? Hvor og når? Elektronisk samhandling mellom kommunehelsetjenesten og sykehus Hva skjer? Hvor og når? Erfaringer og status i ELIN-k prosjektet. ELIN-k prosjektet bidrar til utvikling og utprøving av nye nasjonale og

Detaljer

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Del 1 1. Partene Partene er Vestre Viken HF og. kommune. Vestre Viken

Detaljer

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen Delavtale 5 om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Elektronisk meldingsutveksling Nord-Trøndelag. Regional Rehabiliteringskonferanse Rica Hell 20.10.14 Anne Solberg og Tanja Skjevik

Elektronisk meldingsutveksling Nord-Trøndelag. Regional Rehabiliteringskonferanse Rica Hell 20.10.14 Anne Solberg og Tanja Skjevik Elektronisk meldingsutveksling Nord-Trøndelag Regional Rehabiliteringskonferanse Rica Hell 20.10.14 Anne Solberg og Tanja Skjevik Veien blir til mens vi går.. Elin-k Meldingsløftet KOMUT Oppdraget Fase

Detaljer

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket.

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket. Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. Utkast av19.11.15 1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold Parter

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFT OM IKT-STANDARDER I HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN

HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFT OM IKT-STANDARDER I HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Helse og omsorgsdepartementet Postmottak@hod.dep.no Oppvekst og levekår Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Ny Olavskleiv 6 Telefon: 04005. Faks: 51508555 E-post: postmottak.oppvekst@stavanger.kommune.no

Detaljer

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom Tjenesteavtale nr. 5 Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon mellom NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Delavtale nr. 5 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Nr.6 Rutine om IKT-løsninger lokalt. Meldingsutveksling

Nr.6 Rutine om IKT-løsninger lokalt. Meldingsutveksling samarbeidsavtalen 0..204 Nr.6 Rutine om IKT-løsninger lokalt. Meldingsutveksling Formål Samhandlingsrutinen skal sikre at begge parter følger opp meldingene etter lik rutine og praksis. Begge parter føler

Detaljer

3 Samarbeid om pasientforløp ved innleggelse i HNT.

3 Samarbeid om pasientforløp ved innleggelse i HNT. elliranz F>1 Tjenesteavtale -Fra hord til fjell 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetfeneste med mer 2-1 e.

Detaljer

Sørlandets sykehus HF

Sørlandets sykehus HF Avtale 1 mellom Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune Delavtale 5 om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Elektroniske varslingsmuligheter Erfaringer og videre fokus - Hvordan kan verktøyet bidra?

Elektroniske varslingsmuligheter Erfaringer og videre fokus - Hvordan kan verktøyet bidra? Elektroniske varslingsmuligheter Erfaringer og videre fokus - Hvordan kan verktøyet bidra? Samhandlingskonferansen Svolvær 15. Juni 2016 Katrine Brovoll Svendsen, Nordlandssykehuset Elektronisk samhandling

Detaljer

Tjenesteavtale nr 5. mellom. Harstad kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale nr 5. mellom. Harstad kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI-NORGCA UNLI IVERSEH TABUORCCEVIESSU.111111 111111. HARSTAD KOMMUNE Tjenesteavtale nr 5 mellom Harstad kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om Retningslinjer

Detaljer

Når en melding feiler

Når en melding feiler Når en melding feiler hvordan fanges dette opp? Stiklestad 5. desember 2014 v/ Bente Bredholt (med god støtte fra andre i Hemit) Viktig prinsipp: Ansvaret er hos avsender! Det er den som sender fra seg

Detaljer

Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding

Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding HISD 80903:2009.. Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 2 Prinsipper for utskrift

Detaljer

Endringsnotat Pleie- og omsorgsmeldinger: Fra versjon 1.6 til 2.0 08.09.2015

Endringsnotat Pleie- og omsorgsmeldinger: Fra versjon 1.6 til 2.0 08.09.2015 Endringsnotat Pleie- og omsorgsmeldinger: Fra versjon 1.6 til 2.0 08.09.2015 1 Innhold Innledning om dokumentet... 2 Nye meldinger, endrede navn på meldinger... 2 Meldinger med endrede navn fra 1.6 til

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune SØKNAD OM HJELP FRA PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN. Søkers navn:.. Adresse:. Postnr: Sted: Fødselsdato:.. Personnr:.. Tlf:.. I samme husstand bor også: Navn:.. Slektsforhold:.

Detaljer

Nr.6 Rutine om IKT-løsninger lokalt. Meldingsutveksling

Nr.6 Rutine om IKT-løsninger lokalt. Meldingsutveksling samarbeidsavtalen 0..04 Nr.6 Rutine om IKT-løsninger lokalt. Meldingsutveksling Formål Samhandlingsrutinen skal sikre at begge parter følger opp meldingene etter lik rutine og praksis. Begge parter føler

Detaljer

Høring av forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren

Høring av forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Helse- og omsorgsdepartementet, HOD Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Vår referanse: 13/01426-4 Arkivkode: 0 Saksbehandler:

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Endelig versjon Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten 1. Parter Avtalen er inngått mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark

Detaljer

PLO i to år repetisjon Heidi Samuelsen IKT-Rådgiver Avdeling for kliniske systemer

PLO i to år repetisjon Heidi Samuelsen IKT-Rådgiver Avdeling for kliniske systemer PLO i to år repetisjon Heidi Samuelsen IKT-Rådgiver Avdeling for kliniske systemer PLO har to løp 1. Pasienter med hjemmesykepleie fra før: 2. Pasienter Uten hjemmesykepleie fra før: a) Registrer korrekt

Detaljer

Funksjonskrav i ELIN-h prosjektet

Funksjonskrav i ELIN-h prosjektet Funksjonskrav i ELIN-h prosjektet Utvikling av helsefaglig innholdsstandard og struktur for elektronisk informasjonsutveksling i helsestasjonstjenesten i kommunene Fødselsepikrise for nyfødt barn Fødselsepikrise

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonsparter i en kommune

Elektroniske kommunikasjonsparter i en kommune NOTAT Til Forfatter Kommuner og EPJ-leverandører Annebeth Askevold Dato 11. januar 2011 KITH-notat nr. 1028 Versjon 1.1 Revisjonshistorikk Dato Kommentar Ansvarlig 7.01.2011 Distribuert til pilotkommuner

Detaljer

Høringsuttalelse. Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0

Høringsuttalelse. Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 Byrådssak 421/15 Høringsuttalelse. Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 KRTO ESARK-03-201500090-154 Hva saken gjelder: Helsedirektoratet har sendt høringsutkast til

Detaljer

Meldingsløftet Lofoten Retningslinjer og organisatoriske løsninger. Pilot med Hjemmebasert tjeneste og Svolvær legesenter, mai 2012

Meldingsløftet Lofoten Retningslinjer og organisatoriske løsninger. Pilot med Hjemmebasert tjeneste og Svolvær legesenter, mai 2012 Meldingsløftet Lofoten Retningslinjer og organisatoriske løsninger Pilot med Hjemmebasert tjeneste og Svolvær legesenter, mai 2012 Pilot - avgrensninger Bare Svolvær legesenter Bare Hjemmebasert tjeneste

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

Samarbeidsavtale om helhetlig pasientforløp

Samarbeidsavtale om helhetlig pasientforløp Samarbeidsavtale om helhetlig pasientforløp 1 Generelle forhold... 2 1.1 Parter... 2 1.2 Formål og virkeområde... 2 1.3 Lovgrunnlag... 2 1.4 Elektronisk samhandling... 2 1.5 Brukermedvirkning... 3 1.6

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse og utskrivning av pasienter mellom NN kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse og utskrivning av pasienter mellom NN kommune og St. Olavs Hospital HF. Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse og utskrivning av pasienter mellom NN kommune og St. Olavs Hospital HF. Formatert: Bredde: 8.5", Høyde: 11" Virkeområde: 1. Innleggelse i helseforetak

Detaljer

Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Fremforhandlet i møte 13.desember 2011 med justeringer i tilleggsprotokoll av 6. januar

Detaljer

Høringsuttalelse fra Masfjorden kommune, 15/8087 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0

Høringsuttalelse fra Masfjorden kommune, 15/8087 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 Høringsuttalelse fra Masfjorden kommune, 15/8087 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 Generell tilbakemelding: En ønsket endring Vi ønsker velkommen en revisjon av

Detaljer

1. Bakgrunn Begrepsavklaringer Formål

1. Bakgrunn Begrepsavklaringer Formål Rutiner for samhandling mellom kommuner, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Helse Bergen HF innen somatisk sektor 2009-2012 1. Bakgrunn 1.1 Avtalen bygger på Overordnet samarbeidsavtale om samhandling mellom

Detaljer

Avtale om henvisning, behandling og utskrivning av somatiske pasienter

Avtale om henvisning, behandling og utskrivning av somatiske pasienter Asker 11.04.2014 Nytt forslag til avtale basert på høringsinnspill fra 11 kommuner. Ressursgruppen KHS behandler forslaget 25. april 2014 før det sendes over til prosjektstyret KHS. Hvis mulig behandles

Detaljer

Funksjonskrav i ELIN-helsestasjon prosjektet

Funksjonskrav i ELIN-helsestasjon prosjektet Funksjonskrav i ELIN-helsestasjon prosjektet Utvikling av helsefaglig innholdsstandard og struktur for elektronisk informasjonsutveksling i helsestasjonstjenesten i kommunene Fødselsepikrise for nyfødt

Detaljer

Byrådssak 1463 /13. Høring - forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren ESARK

Byrådssak 1463 /13. Høring - forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren ESARK Byrådssak 1463 /13 Høring - forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren NSNY ESARK-03-201300090-50 Hva saken gjelder: Helse- og omsorgsdepartementet sendte 24.06.2013 forslag til

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning, innleggelse og utskrivelse av pasienter fra Sirdal kommune

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning, innleggelse og utskrivelse av pasienter fra Sirdal kommune Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning, innleggelse og utskrivelse av pasienter fra Sirdal kommune Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og Sirdal kommune i Innhold Parter

Detaljer

Plikten til å dokumentere

Plikten til å dokumentere Plikten til å dokumentere Disposisjon Overordnet om helselovgivning, herunder om dokumentasjon Formål med journalføring Hva betyr det å dokumentere? Journalbegrepet Hvem har plikt til å føre journal? Journalføringsplikten

Detaljer

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI:

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI: Samhandlingsrutine for i Sykehuset Innlandet 1. Formål: Rutinen gjelder ved alle typer r og/eller henvisning til planlagt vurdering ved alle enheter i Sykehuset Innlandet. Samhandlingsrutinen er utarbeidet

Detaljer

Vår referanse: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 30.10.2015

Vår referanse: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 30.10.2015 KomUT prosjektet Fra kommuner i KomUT prosjektet Vår referanse: Arkivkode: Saksbehandler: KomUT Heidi Slagsvold Dato: 30.10.2015 Høringssvar fra KomUT prosjektet Standard for elektronisk kommunikasjon

Detaljer

ELIN-k. Veien fra brukerstyrte krav til sikker elektronisk samhandling med den kommunale pleie- og omsorgstjenesten i din kommune.

ELIN-k. Veien fra brukerstyrte krav til sikker elektronisk samhandling med den kommunale pleie- og omsorgstjenesten i din kommune. ELIN-k Veien fra brukerstyrte krav til sikker elektronisk samhandling med den kommunale pleie- og omsorgstjenesten i din kommune. Sissel Skarsgaard Prosjektleder HelsIT 24.09.07 Kommuneprogrammet Treårig

Detaljer

Avtale om helhetlig pasientforløp. mellom xx kommune og Vestre Viken HF

Avtale om helhetlig pasientforløp. mellom xx kommune og Vestre Viken HF Avtale om helhetlig pasientforløp mellom xx kommune og Vestre Viken HF 1 Generelle forhold... 3 1.1 Parter... 3 1.2 Formål og virkeområde... 3 1.3 Lovgrunnlag... 3 1.4 Elektronisk samhandling... 3 1.5

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ses@mkonferanse Eventyrlige muligheter 26.09.06 v/merete Lyngstad Prosjektleder ELIN - prosjektene

Detaljer

'postmottak@selbu.kommune.nol;

'postmottak@selbu.kommune.nol; Fra: Røsstad Tove FOO. Sendt 18. mai 2016 11:30 Til: 'postmottak@agdenes.kommune.no'; 'post~bjugn komi-nuneno' Kopi: 'postmottak@froya kommune.no'; 'postmottak@hemne.kommune.md,

Detaljer

Bakgrunn Formål Begrepsavklaringer

Bakgrunn Formål Begrepsavklaringer Tjenesteavtale for samarbeid om innleggelse i og utskrivning fra spesialisthelsetjenesten innen somatisk sektor for Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus AS 1. Bakgrunn 1.1 Avtalen bygger på

Detaljer

Nasjonalt Meldingsløft

Nasjonalt Meldingsløft Nasjonalt Meldingsløft Erfaringskonferanse 15. februar 2011 Veileder for bruk av elektronisk epikrise og henvisning Mona Syversen Bakgrunn Arbeidsgruppen Målgruppen Veilederens innhold Avgrensninger Fremdriftsplan

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning.

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning. Biobankinstruks 1. Endringer siden siste versjon 2. Definisjoner Biobank Med diagnostisk biobank og behandlingsbiobank (klinisk biobank) forstås en samling humant biologisk materiale som er avgitt for

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter og rehabilitering.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter og rehabilitering. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter og rehabilitering. 1. INNLEDNING Ansvarsdeling mellom primærhelsetjenesten

Detaljer

3 års med elektronisk samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og PROtjenesten i Stavanger - hva har en lært?

3 års med elektronisk samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og PROtjenesten i Stavanger - hva har en lært? 3 års med elektronisk samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og PROtjenesten i Stavanger - hva har en lært? Prosjektleder Egil Rasmussen, Stavanger kommune Tema Evaluering Meldingstypene Andre lærdommer

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Heidi Jacobsen, NST Regionale seminar november 2007

Detaljer

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper Byrådssak 1133 /17 Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper KRTO ESARK-03-201700052-42 Hva saken gjelder: Direktoratet for e-helse har sendt utkast til

Detaljer

Overordnet nivå - Nivå 1. Utarbeidet / revidert av: Regionalt prosjekt EPJ standardisering Godkjent av Per Grunde Weydahl/Maiken Nerland Hansen

Overordnet nivå - Nivå 1. Utarbeidet / revidert av: Regionalt prosjekt EPJ standardisering Godkjent av Per Grunde Weydahl/Maiken Nerland Hansen Overordnet nivå - Nivå 1 Plassering: 1.6.5.9.1.14 Dok.nr: D10888 DIPS - Rekvirentsøk Gjelder for: Hele SiV Hovedområde: Pasientbehandling Dokumenttype: Prosedyre Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Logo XX kommune Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli

Detaljer

MiK i BK Meldingsløftet i kommunene Bergen kommune

MiK i BK Meldingsløftet i kommunene Bergen kommune 1 MiK i BK Meldingsløftet i kommunene Bergen kommune Sidsel Sunde-Tveit Rådgiver Bergen kommune 2 Målsetting meldingsløftet Status MiK i BK Elin-k-piloten i Bergen Erfaringer fra fastlegene i Bergen Krav

Detaljer

Oppsett for rekvirentsøk i DIPS

Oppsett for rekvirentsøk i DIPS Oppsett for rekvirentsøk i DIPS Ved rekvirentsøk i DIPS anbefales et oppsett for alle typer søk. Dersom man lagrer innstillingene, vil søket fremstå likt neste gang det skal gjøres søk. Avsnittet under

Detaljer