Revisjon av Instruks for økonomiforvaltningen ved UMB og Anskaffelsesreglement for UMB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisjon av Instruks for økonomiforvaltningen ved UMB og Anskaffelsesreglement for UMB"

Transkript

1 US-SAK NR: 189/2011 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER: ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK NR: 2004/2488, 2003/1678 Revisjon av Instruks for økonomiforvaltningen ved UMB og Anskaffelsesreglement for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Hovedinstruks fra Utdannings- og forskningsdepartementet om økonomiforvaltning ved universiteter og høgskoler 2. Instruks for økonomiforvaltningen ved UMB 3. Anskaffelsesreglementet for UMB Forslag til vedtak: De fremlagte forslag til Instruks for økonomiforvaltningen ved UMB og Anskaffelsesreglement for UMB vedtas. Ås, 28. november 2011 Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 8. DESEMBER 2012

2 2 Revisjon av Instruks for økonomiforvaltningen ved UMB og Anskaffelsesreglement for UMB Riksrevisjonen kommenterte i sitt brev angående revisjonen for 2010 at universitetet jevnlig burde oppdatere sine instrukser. Universitets legger på den bakgrunn frem reviderte utgaver av Instruks for økonomiforvaltningen ved UMB og Anskaffelsesreglement for UMB. Instruks for økonomiforvaltningen Denne ble sist fastsatt av Universitetsstyret 27. oktober Det har siden den gang ikke skjedd endringer i hjemmelsgrunnlaget for instruksen, men universitets legger frem instruksen for nytt vedtak basert på endring i teksten fra administrerende direktør til universitetsdirektør. Instruksen er hjemlet i Utdannings- og forskningsdepartementets hovedinstruks om økonomiforvaltningen ved universiteter og høyskoler 1. august Instruksen følger vedlagt (vedlegg 1). I instruksen 2.2 heter det at Styret skal fastsette instruks for økonomiforvaltningen ved institusjonen. Den instruks styret vedtar er i store trekk en delagasjonsmatrise hvor Universitetsstyret delegerer myndighet på økonomiområdet til universitetsdirektør. Overordnete beslutninger knyttet til årsplan, strategisk plan, fastsetting av overordnede reglementer og instrukser, godkjenning av regnskaper, behandle rapporter og føre overordnet tilsyn vil fortsatt tilligge Universitetsstyret. Med bakgrunn i styrets instruks fastsetter universitets igjen mer operative bestemmelser i en egen instruks (operativ instruks for økonomiforvaltningen ved UMB). Anskaffelsesreglement for UMB Dette ble fastsatt av Universitetsstyret 29. oktober Etter denne tid er terskelverdiene for ulike anskaffelser endret og universitets legger derfor frem reglementet på nytt. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 8. DESEMBER 2011

3 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 8. DESEMBER

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Vedlegg 3 Anskaffelsesreglement for f Universitetet for miljø- og o biovitenskap Gitt med hjemmel i KDs hovedinstruks om økonomiforvaltningen (4.2.2) ogg lov og forskrift om offentlige anskaffelser, fastsatt 1. januar Vedtatt av Universitetsstyret 8. desember Formål og omfang Anskaffelsene skal utføres i samsvar medd UMBs anskaffelsesstrategi og i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Reglementet gjelder for alle anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for eller på vegne av UMBs budsjettenheter. 2. Begrepsdefinisjoner Anbud Bestemt prosedyre e i følge forskrift omm offentligee anskaffelser som resulterer i formelt tilbud fra en eller flere leverandører. Anskaffelse Avrop Prosessen fra en idéé og et behov oppstår til en anskaffelse er bokført og betalt. Bestilling innen en rammeavtalee Konsekvens- vurdering En vurdering av hvilke bygningsmessige, økonomiske personalmessige konsekvenser anskaffelsen n kan medføre. eller Bestillingsrett Begrenset budsjettdisponeringsmyndighet. Kan gjøres gjeldendee for en begrenset tidsperiode, et begrenset beløp, et beløpsintervall eller for nærmeree angitt produkt- eller tjenesteområde. Engangsanskaffelse Anskaffelse av enn vare eller tjeneste gjennom året. som ikke utføres regelmessig Innkjøp Protokollpliktige anskaffelser Rammeavtale Terskelverdi for Offentlig anbud Prosessen fra utarbeidelse av en kravspesifikasjon eller bestilling til en anskaffelse er bokført og betalt. Alle anskaffelser som overstiger den verdien som til enhver tid fastsettes f av Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD). Per 2011 er denne ,,- NOK eks. mva. ( ref i Forskrift om offentlige anskaffelser ). Langsiktig avtale med en leverandør om leveringsmuligheter og betingelser for mulige eller avtalte leveranser.disse avtalene er gjerne knyttet til løpende driftskjøp. Den verdi som til enhver tid fastsettes somm grensen for når en anskaffelse skal lyses ut på denn nasjonale DOFFIN databasen (ref i Forskrift om off. anskaffelser). Verdien fastsettes avv Fornyings- og Anskaffelsesreglement for Universitetet forr miljø- og biovitenskap p Side 1 av 4

19 administrasjonsdepartementet (FAD). Per 2011 er denne ,- NOK eks. mva. Terskelverdi EØS/WTO avtalen: Grense for kontraktsverdi fastsatt etter EØS avtalen, justeres hvert annet år av Fornyings- ogg administrasjonsdepartementet (FAD) Terskelverdien pr er 1.65 milll NOK eks. mva. Økonomisk mest fordelaktig tilbud: KGV-verktøy Det tilbudet som for UMB er mest fordelaktig mht. totaløkonomi, hvor selve anskaffelsesk kostnaden og service-, bruks- - avhendings-, og tilleggskostnader som anskaffelsen forårsaker vurderes. Elektronisk system til støtte i gjennomføri ngen av anskaffelsesprosessen i forbindelse med konkuranseutsetting 3. Ansvar Universitetsstyret fastsetter reglementet på bakgrunn anskaffelsesvirksomheten. av vedtatt anskaffelsesstrategi og mål for Universitets er ansvarlig for implementering og oppdatering av reglementet, veileder og fører kontroll med at UMBs budsjettenheter følger reglementets bestemmelser. Universitets, ved innkjøpsseksjonen i økonomiavdelingen, bistår enhetene ved de operative anskaffelsene og gjennomfører på UMBs vegne de anskaffelsesprosesser som fremgår av dette reglementet. Ledere av budsjettenhetene er ansvarlig forr at reglementet gjøres kjent k for og følges av de som får delegert budsjettdisponeringsmyndighet eller bestillingsrett. Leder L av budsjettenhetene er ansvarlig for å etablere kontrollfunksjoner og rutiner ved enhetene som sikrer oppfølging av reglementet. Enhetslederne har ansvar for at UMBs rammeavtaler så langt som mulig blir benyttet. 4. Generelle krav til anskaffelsesarbeidet I Ved planleggingen av en anskaffelsee skal det: Tas hensyn til anskaffelsens virkning på helse, miljø ogg sikkerhet, og de avhendings- eller kondemneringsproblemer som kan oppstå. Dersom det dreier seg s om en større engangsanskaffelse skal det foretas en konsekvensvurdering. II Alle anskaffelser skal gjennomføres i henhold til bestemmelsenee i Forskrift om offentlige anskaffelser hvor grunnleggende krav er: Enhver anskaffelse skal så sant det er mulig baseres påå konkurranse. Hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhe rhet skal ivaretas Valg av tilbyder skal skje på grunnlag av objektive og ikke- diskriminerende kriterier. Det skal tas hensyn til livssykluskostnader, universell utforming, u etiske- og miljømessige konsekvenser. Anskaffelsesreglement for Universitetet forr miljø- og biovitenskap p Side 2 av 4

20 III IV Alle anskaffelsesprosesser skal utføres etter UMBs etiske retningslinjer og god forretningsskikk. Dett skal hindres at konfidensiell informasjon vedrørende anskaffelsesarbeidet kommer uvedkommende til kunnskap. Habilitet. Ansatte ved UMB kan ikke personlig eller gjennom eierskap i firma delta i konkurranse om leveranser til UMB. V VI VII Ved anskaffelser med verdi større enn NOK eks. mva. skal ikke saksbehandling og beslutninger ivaretass av en og samme person alene, men m utføres med flere personer involvert i prosessen. Det skal alltidd føres anskaffelsesprotokoll ved disse anskaffelsene. Anskaffelser skal fortrinnsvis foretas fra leverandører somm har rammeavtale med UMB. Bestillinger/ avrop skal foretas vedd hjelp av de elektroniske systemenee UMB etablerer for formålet. Universitetets leverandører og deres underleverandører måå ved protokollpliktige anskaffelser: Oppfylle alle offentlige krav om registrering og betaling av skatter og avgifter. Ha ordnede arbeidsavtaler medd sine ansatte, ved tjenestekjøp skall det foreligge HMS- attest Ha godkjente miljø-- og returordninger Følge MVA-lovens retningslinjer for fakturaens innhold og beskrivelse. 5. Anskaffelsestype inndeling Det er ikke tillatt å dele oppp en anskaffelse i prosjekter eller terskelverdiene. Beløpsgrensene er eksklusiv merverdiavgift. liknende for å komme under Definisjon av de ulike anskaffelsestypene Engangsanskaffelser < NOK Mindre engangsanskaffelser skal på linje med løpende driftskjøpp foretas hos leverandører som har rammeavtale med UMB. Dersom anskaffelsen ikke kan foretas på en rammeavtale eller egnet avtale ikke finnes, skal det legges vekt på konkurranseprinsippet. Hvis mulig, skal minst tre leverandører forespørres. Mindre engangsanskaffelser fra leverandører uten avtale med UMB bør så langt som mulig unngås. Faktureringg av småbeløp påfører både kjøper og leverandør unødvendige behandlingskostnader. Om engangsanskaffelsene over en fireårsperiode overstiger terskelverdien ( NOK) skal anskaffelsen konkkuranseutsettes som en rammeavtale. Protokollpliktige mellomstore engangsanskaffelser NOK Mellomstore engangsanskaffelser er anskaffelser med verdi mellom ,-- NOK eks. mva og den nasjonale terskelverdien (pr ,- NOK eks. mva). Innkjøpsseksjonen i økonomiavdelingen skal alltid kontaktes i planleggingsfasen av en slik anskaffelse. Det er innkjøpsseksjonen som skal konkurranseutsette anskaffelsen i nært samarbeid med innehaver av budsjettdisponeringsmyndighet og behovshaver, dersomm ikke annett avtales. Anskaffelsesreglement for Universitetet forr miljø- og biovitenskap p Side 3 av 4

21 For å sikre etterprøvbarhet og god dokumentasjon av prosessen skal KGV-verktøyet som mulig benyttes. så langt Det skal legges vekt på konkurranse- og likebehandlingsprinsippet, og det er krav om elektronisk eller skriftlige tilbud som skal oppbevares i kontrollerbar tilstand, med skriftlig aksept av antatt tilbud. Det skal innhentes tilbud fra minstt tre forskjellige leverandører, så sant dette er praktisk mulig. Anskaffelsesprotokoll skal fylles ut og arkiveres. Hensiktenn med dennee bestemmelsen er at det ved anskaffelser av denne størrelsesorden ikke skal iverksettes mer omfattende prosedyrer enn det som er kostnadsmessig forsvarlig, samtidig som konkurranseprinsippet og skriftlighet i prosessen ivaretas. Protokollpliktige store engangsanskaffelse > NOK Engangsanskaffelser med verdi større eller lik den nasjonale terskelverdien (pr ,- NOK eks. mva), skal i henhold til Forskrift om offentlige anskaffelser lyses ut i den nasjonale DOFFIN databasen. Engangsanskaffelserr med verdi større eller lik l EØS terskelverdien (pr mill NOK eks. mva), skal i tillegg lysess ut i den europeiske TED databasen. Før det foretas slike anskaffelser skal det alltid foretas en behovsverifisering og konsekvensvurdering. Dersom anskaffelsen kan medføre bygningsmessigee konsekvenser skal vurderingen foretas i samarbeid med Drifts- og serviceavdelingen. Innkjøpsseksjonen i økonomiavdelingen skal alltid kontaktes i planleggingsfasen av en slik anskaffelse. Det er innkjøpsseksjonen som skal konkurranseutsette anskaffelsen i nært samarbeid med budsjettmyndighet og behovshaver. For å sikre etterprøvbarhet og godd dokumentasjon av prosessen skal KGV-verktøyet så langt som mulig benyttes. Anskaffelsesprotokoll skal fylles ut og arkiveres i arkivsystemet. Ved attestering av faktura skal henvisning til arkivnummer påføres. Rammeavtaler Ved regelmessige leveranser innen enhetlig vare- og tjenestekategori skal det etableres rammeavtaler. Valg av leverandører skal skje etter samme prosedyre som ved protokollpliktige engangsanskaffelser. De samme beløpsintervaller gjelder som for enkeltanskaffelser.. Det er rammeavtalens samlete volum gjennom hele kontraktsperioden somm avgjør hvilken anskaffelsesprosedyre som skall velges. Rammeavtaler på vegne avv alle budsjettenheter ved UMB kan kun inngås av innkjøpsseksjonen i økonomiavdelingen. Anskaffelsesreglement for Universitetet forr miljø- og biovitenskap p Side 4 av 4

22 Vedlegg 2 INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Fastsatt av Universitetsstyret 8. desember 2011 med hjemmel departementets hovedinstruks av 1. august i Utdannings- og forsknings- 1. Myndighet i økonomisaker delegeres slik det fremkomme r av delegasjonsmatrisen, punkt 4 nedenfor. 2. Universitets utarbeider operativ instruks for økonomiforvaltningen med nærmere bestemmelser om ansvarsforhold og delegering av a myndighet. 3. Universitetslegger fram en årlig rapport om økonomiforvaltningen ved UMB. Dersom det gjennom året oppstår vesentlige avvik, skal dette legges fram i tertialrapportene. Ved alvorlige avvik skal styret bli orientert umiddelbart. 4. Delegasjonsmatrise: UFDS HOVEDINSTRUKS 1 INSTRUKSENSS FORHOLD TIL DET GENERELLE ØKONOMIREGELVERKET 2 HOVEDTREKKK I MYNDIGHETS-,, OPPGAVE- OG ANSVARSFORDELING 2.1 Virksomhetsledelse 2.2 Interne regler og retningslinjer 2.3 Økonomiforvaltningsansvarr 3 DELEGERINGG AV BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET OG PLANLEGGING 3.1 Budsjettdisponeringsmyndighet 3.2 Langsiktig plan 3.3 Årsplan 3.4 Disponeringsplan 3.5 Intern styringsdialog 4 LØPENDE ØKONOMIFORVALTNING 4.1 Generelt om økonomiforvaltning 4.2 Regler for behandling av utgifter DELEGERES TIL UNNTAK ELLER PRESISERING Gjelder 2. avsnitt, 1. og 2. punktum (universitets skal fastsette interne kontrollrutinerr tilpasset risiko og vesentlighet) Gjelder ikke 1.. punktum (styret fastsetter årsplanen) Instrukss for økonomiforvaltningen ved Universitetet for miljø- ogg biovitenskap Side 1 av 3

23 UFDS HOVEDINSTRUKS Lønn og oppgavepliktige ytelser Anskaffelser 4.3 Attestasjon og reskontroføring av utbetalinger 4.4 Betalingsformidling og regnskapsføringg 4.5 Inntekter 4.6 Tilskuddsforvaltning 5 REGNSKAPSFØRING OG RAPPORTERING 5.1 Regnskapsføring og økonomisystem 5.2 Arkivering av regnskapsmateriell og regnskapsdokumentasjon 5.3 Rapport til statsregnskapet 5.4 Virksomhetsregnskap 5.5 Årsrapport og periodiske rapporter 6 KONTROLL OG RESULTATOPPFØLGINGG 6.1 Resultatoppfølging / evaluering 6.2 Intern kontroll 7 FORVALTNING AV VERDIPAPIRER OG EIENDELER 7.1 Behandling av verdipost og verdipapirer 7.2 Forvaltning av eiendeler DELEGERES TIL UNNTAK ELLER PRESISERING Gjelder ikke 1.. avsnitt, 2. punktum (styret avgjør om andre ennn UMB helt eller delvis skal forestå lønnsarbeidet) Gjelder ikke 1.. avsnitt, 2. punktum (styret fastsetter innkjøpsreglementet) Gjelder ikke 2.. avsnitt, 2. punktum (styret avgjør om andre ennn UMB helt eller delvis skal forestå regnskapsarbeidet) Gjelder ikke 1.. punktum (styret harr ansvar for at UMB har effektive styrings- og kontrollsystemer for å følge opp mål og resultatkrav) Instrukss for økonomiforvaltningen ved Universitetet for miljø- ogg biovitenskap Side 2 av 3

24 UFDS HOVEDINSTRUKS 7.3 Forvaltning av eierinteresser Generelle bestemmelser om forvaltning av eierinteresser Særskilte bestemmelser i selskaper der statenn har dominerende innflytelse 7.4 Forvaltning av fond og legater 7.5 Erstatningsansvar 8 EKSTERNT FINANSIERT VIRKSOMHET 9 SAMARBEID MED STIFTELSER OG SELSKAP DELEGERES TIL UNNTAK ELLER PRESISERING Gjelder ikke 1.. punktum (styret fastsetter retningslinjer for hvordan styrings- og kontrollmyndigheten utføres overfor selskaper UMB har eierandeler i) Gjelder ikke 1.. punktum (styret fastsetter retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved UMB) Fordeling av ansvar og myndighet mellom styret og universitets bestemmer styret i samarbeidsavtalen for hvert enkelt samarbeidsobjekt Instrukss for økonomiforvaltningen ved Universitetet for miljø- ogg biovitenskap Side 3 av 3

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND UTARBEIDET AV ØKONOMIADMINISTRASJONEN/ DELVIS OPPDATERT MARS 2012 KAP. 1 HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED HØGSKOLEN I BODØ (FASTSATT AV STYRET 27.02.2008)...

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 31.01.2013 kl.16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK Utarbeidet av: Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet Dato: 26.mars 2014 Sist revidert av: Godkjent av: Dato: Innkjøpshåndbok for Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) 1 Forord... 4 1.

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i Gran den 14.06.2012 Ksak 67/12 Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Ansvar... 5 1.4 Opplæring/informasjon

Detaljer

Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009

Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009 Forord Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009 Lov om offentlige anskaffelser av 16 juli 1999 nr. 69, ajourført 13 desember 2000, med tilhørende forskrift, regulerer alle anskaffelser i Notodden kommune

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS

Innlandet Revisjon IKS GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGELVERKET Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2015-2 2015-150/BH/TG Innlandet Revisjon IKS Side 1 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE

ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE (Vedtatt av Sandnes bystyre 11.12.2007) Innhold 1.0 Innledning... 1 2.0 Formål... 2 3.0 Generelle krav til kommunens anskaffelser... 2 4.0 Etikk... 3 5.0 Ansvar

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Rapport Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Oslo, 13. januar 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten 28. januar 2013 Dato 25. januar 2013 Referanse 12/974 VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN 1. Innledning Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Dette reglement er utarbeidet med bakgrunn i departementets bestemmelser for universiteter

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Retningslinjer vedrørende NTNU-ansattes sidegjøremål Tilråding: Styret

Detaljer

Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok. Forslag til orientering styremøte 18.12.2009, styresak 75/09

Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok. Forslag til orientering styremøte 18.12.2009, styresak 75/09 Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok Forslag til orientering styremøte 18.12.2009, styresak 75/09 1 Sist oppdatert 11.12.09, Agneta Davidsson Innhold 1 Hensikt med økonomihåndboken... 4 1.1 Håndbokens målgruppe...

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Selskapskontroll. Hadeland Energi AS. Hadeland Kraft AS

Selskapskontroll. Hadeland Energi AS. Hadeland Kraft AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Hadeland Energi AS og Hadeland Kraft AS Rapport 2012 nr 4 J.nr./Referanse: 2012-797/KL 1 2 SAMMENDRAG Rapporten er delt i tre deler: Forholdet til lov om offentlige

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer