Direktørens generelle instruks for økonomiforvaltning og - kontroll ved Universitetet i Tromsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Direktørens generelle instruks for økonomiforvaltning og - kontroll ved Universitetet i Tromsø"

Transkript

1 Direktørens generelle instruks for økonomiforvaltning og - kontroll ved Universitetet i Tromsø Fastsatt av: Universitetsdirektøren Fastsatt dato: 30. januar 2007 Hjemmel: Gjelder fra: 30. januar 2007 Arkivreferanse Instruks for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Tromsø. Fastsatt av universitetsstyret 24. november Generelt Økonomiforvaltningen ved Universitetet i Tromsø skal følge Reglement for økonomistyring i staten (R), Bestemmelser for økonomistyring i staten (B) og Hovedinstruksen fra departementet (HI) og Instruks for økonomiforvaltning ved Universitetet i Tromsø som ble fastsatt av universitetsstyret 24. november 2005, sak S65-05 (IØ). Denne instruksen er basert på ovennevnte instrukser og regelverk og fastsetter hvordan universitetsdirektørens ansvar, myndighet og oppgaver innenfor økonomiområdet er organisert og delegert internt ved Universitetet. Denne instruksen må ses i sammenheng med ovennevnte instrukser og regelverk. I tillegg til denne generelle instruksen for økonomiforvaltning og - kontroll, fastsetter direktøren egne instrukser for spesielle områder innenfor økonomiområdet. 2. Ansvar for og organisering av regnskaps- og lønnsarbeidet 2.1 Regnskap (IØ 2.4, B 4.3) Personal- og økonomavdelingen () v/regnskapsseksjonen skal samordne og administrere det løpende regnskapsarbeidet, herunder betalingsformidling og reiseregningshåndtering ved Universitetet. Personal- og økonomidirektøren avgjør hvorvidt deler av det lønnsrelaterte regnskapsarbeidet skal utføres av lønnsseksjonen. Regnskapsarbeidet skal utføres i samsvar med gjeldende, lover, forskrifter og regler. Personal- og økonomidirektøren v/leder for regnskapsseksjonen har det daglige ansvaret for økonomisystemet til Universitetet. Økonomisystemet skal ha nødvendig funksjonalitet for å kunne sikre forsvarlig økonomistyring i tråd med økonomiregelverk for staten og øvrige lover og regler. Videre må økonomisystemet kunne produsere rapporterer i tråd med krav fastsatt av overordnet myndighet. UNIVERSITETSDIREKTØREN

2 2.2 Lønn (IØ 2.5, B 4.3, B 4.5 ) Personal- og økonomiavdelingen v/lønnsseksjonen skal samordne og administrere det løpende lønnsarbeidet, herunder avstemming, rapportering og oppgjør av skatt, arbeidsgiveravgift og andre trekk. Lønnsarbeidet skal utføres i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og regler. Personal- og økonomidirektøren v/leder for lønnsseksjonen har det daglige ansvaret for lønnssystemet ved Universitetet. Lønnssystemet skal ha nødvendig funksjonalitet for å kunne sikre forsvarlig økonomistyring i tråd med økonomireglement for staten og øvrige lover og regler. Videre må lønnssystemet kunne produsere rapporter i tråd med krav fastsatt av overordnet myndighet. 3. Transaksjonsbehandling og - kontroll (IØ 4.3 og B 2.5) Transaksjonskontroll av inntekter og utgifter er en sentral del av internkontrollen og økonomistyringen. Transaksjonskontroll skal utføres i forbindelse med attestasjon og utøvelse av budsjettdisponeringsmyndighet. I tillegg kommer kontroller i forbindelse med bokføring og utbetaling. 3.1 Budsjettdisponeringsmyndighet (anvisningsmyndighet) (IØ 2.1, B 2.5, B 5.2, B 5.3) Universitetsdirektøren har generell budsjettdisponeringsmyndighet (anvisningsmyndighet) jf. Universitetsloven 15 nr. 7. Videre har rektor generell budsjettdisponeringsmyndighet (anvisningsmyndighet), jf. Hovedinstruks fra departementet om økonomiforvaltningen ved universiteter og høgskoler punkt 3.1. Universitetsdirektøren gir med dette personal- og økonomidirektøren generell budsjettdisponeringsmyndighet (anvisningsmyndighet) for de midler som Universitetet i Tromsø disponerer. Personal- og økonomidirektøren gis videre fullmakt til å delegere og forvalte budsjettdisponeringsmyndigheten etter gjeldende regelverk fastsatt av overordnet myndighet. Delegering av budsjettdisponeringsmyndighet skal skje skriftlig og til navngitt person. Det skal det fremgå hvilke budsjettenhet (fakultet, institutt, enhet etc) myndigheten gjelder for. Budsjettdisponeringsmyndighet tildeles etter skriftlig søknad fra fakultetsdirektør eller tilsvarende stilling ved øvrige enheter. Alle tildelinger og inndragninger av budsjettdisponeringsmyndighet skal registreres i Universitetets arkiv- og saksbehandlingssystem. Det skal til enhver tid foreligge oversikt over personer med budsjettdisponeringsmyndighet ved Universitetet i Tromsø. Budsjettdisponeringsmyndighet skal forvaltes og utøves i samsvar med Bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 2.5., 5.2. og 5.3. Personal- og økonomidirektøren kan fastsette nærmere retningslinjer for forvaltning og utøvelse av budsjettdisponeringsmyndighet ved Universitetet i Tromsø. 3.2 Attestasjonskontroll (B 2.5, B 5.2, B 5.3, B 5.4) Attestasjonskontroll innebærer å bekrefte at dokumentasjonen som behandles, gjelder en utgift som Universitetet i Tromsø skal dekke eller et rettmessig krav (inntekt) som Universitetet i Tromsø har overfor andre personer eller virksomheter. Videre innebærer attestasjonskontroll å bekrefte at gjeldende regelverk for det aktuelle saksområde er fulgt og at dokumentasjonskravene er oppfylt. Videre skal attestanten påse at konteringsinformasjon (konto, avdelingskode etc) er påført i henhold til gjeldende regler. Alle utgifter og inntekter skal være attestert før utbetaling eller inntektsføring kan finne sted. Attestasjonskontroll skal utføres av en annen person enn den som utøver budsjettdisponeringsmyndighet (anviser) for den enkelte transaksjon. side 2

3 Den som attesterer kan ikke godkjenne godtgjørelser eller andre utbetalinger til seg selv. En del av de kontrollhandlingene som skal utføres, vil ikke nødvendigvis bli foretatt av den personen som attesterer. Attestanten kan i stedet bygge sin godkjennelse på kontroller som andre har foretatt, men attestanten må da ha visshet om at disse kontrollene er tilstrekkelige. Det skal foreligge oversikt over hvilke medarbeidere som kan attestere. Attestasjonskontrollen skal forvaltes og utøves i samsvar med Bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 2.5., 5.2. og 5.3. og 5.4. Personal- og økonomidirektøren kan fastsette nærmere retningslinjer for forvaltning og utøvelse av attestasjonskontroll. 4. Transaksjonskontroll ansvars- og arbeidsdeling I det følgende angis ansvars- og arbeidsdelingen mellom sentraladministrasjonen v/personal- og økonomiavdelinga og fakultetene/enhetene ved gjennomføring og kontroll av utgifts- og inntektstransaksjoner. 4.1 Fakturabehandling (inngående faktura) (B 5.3) Ved anskaffelse av varer og tjenester skal det normalt utstedes en rekvisisjon som dokumenterer at bestillingen er godkjent av en person med budsjettdisponeringsmyndighet. Tabellene under viser fakturabehandlingsprosessen med og uten rekvisisjon. Utstedelse av rekvisisjon og kontroll av faktura - arbeidsdeling Registrering av rekvisisjon i økonomisystemet Attestasjonskontroll, herunder kontering Uøvelse av budsjettdisponeringsmyndighet (sluttgodkjenning) Utstedelse og oversendelse av rekvisisjon til leverandør Mottak av faktura Registrering av faktura i økonomisystemet Varemottak og eventuell utstyrsregistrering (attestasjonskontroll) Bokføring av faktura Arkivering av papirbilag Intern behandling og kontroll av faktura (uten rekvisjon) - arbeidsdeling Mottak av faktura Registrering av faktura i økonomisystemet Elektronisk distribusjon av faktura Attestasjonskontroll, herunder kontering, varemottak og eventuelt utstyrsregistrering. Uøvelse av budsjettdisponeringsmyndighet (sluttgodkjenning) Bokføring av faktura Arkivering av papirbilag Personal- og økonomidirektøren gir nærmere retningslinjer og veiledninger for intern behandling og kontroll av faktura og er ansvarlig for gjennomføring. side 3

4 4.2 Reiseregninger og refusjon av utlegg Reiseutlegg i forbindelse med tjenestereise skal i første omgang normalt dekkes av den ansatte selv. Deretter refunderes utleggene etter gjeldende regler for statstjenestemenn. Det kan gis reiseforskudd. Normalt skal imidlertid den ansatte benytte kredittkort med personlig ansvar. Personal- og økonomidirektøren skal sørge for at informasjon om bruk av slike kort ved tjenestereiser er lett tilgjengelig for de ansatte. Andre typer utlegg som den ansatte har hatt i tjenesten, skal refunderes etter gjeldende regler og etter nærmere retningslinjer fastsatt av personal- og økonomidirektøren. Intern behandling og kontroll av utlegg til reiser og øvrige refusjoner Utfylling av reiseregningsskjema eller annet Regningsutsteder refusjonsbilag Attestasjonskontroll, herunder kontering Utøvelse av budsjettdisponeringsmyndighet Registrering og bokføring i økonomisystemet /lønns- og personalsystemet Arkivering av reiseregningsskjema eller annet refusjonsbilag og dokumentasjon Det kan gis reiseforskudd. Attestasjonskontroll og utøvelse av budsjettdisponeringsmyndighet ved reiseforskudd skjer ved fakultetet/enheten. Registrering, bokføring og utbetaling skjer i. 4.3 Inntektstransaksjoner (IØ 4.5, B 5.4.2) Inntektskrav skal normalt registreres i økonomisystemets kundereskontro. Kravene skal kunne dokumenteres (kontrakt, påmelding, bestilling etc). Kundereskontroen skal ajourføres løpende for å gi et korrekt bilde av Universitetets tilgodehavende og grunnlag for oppfølging av krav. Personalog økonomidirektøren kan gjøre unntak fra regelen om reskontroføring når dette er hensiktsmessig. Retningslinjer for bokføring av inntekter skal innrettes på en slik måte at registrering og rapportering av avgiftpliktig omsetning (merverdiavgift) blir ivaretatt i henhold til gjeldende regler. Intern behandling og kontroll av inntektstransaksjoner ved utstedelse av faktura (OCR-innbetalinger) arbeidsdeling Utfylling av ordregrunnlagsskjema- fastsetting av inntektskrav Attestasjonskontroll, herunder kontering og fastsetting av merverdiavgiftskode Utøvelse av budsjettdisponeringsmyndighet Kontroll av konto og avgiftskode Bokføring av krav inntektsføring Utstedelse og utsendelse av faktura m/ ev. vedlegg Arkivering av ordregrunnlagskjema Oppfølging av krav purring /fakultet/enhet side 4

5 Intern behandling og kontroll av inntektstransaksjoner ved innbetaling av midler til UiTøs bankkonto uten at faktura er utstedt (manuelle innbetalinger) arbeidsdeling Innbetalt beløp identifiseres på kontoutskrift fra bank På bakgrunn av melding på kontoutskrift, i brev etc avklares det på hvilket fakultet/enhet beløpet skal inntektsføres, ev midlertidig føring på interimskonto Attestasjonskontroll, herunder kontering Utøvelse av budsjettdisponeringsmyndighet Bokføring Arkivering av papirbilag Beløp på mindre enn kr kan, ved manuelle innbetalinger, attesteres og konteres av uten dokumentasjon av budsjettdisponeringsmyndighet. 4.4 Kontantsalg og kontante innbetalinger (IØ 4.5, B 5.4.6) Det skal ikke foregå kontantsalg eller annet mottak av kontanter ved Universitetet uten skriftlig godkjenning fra personal- og økonomidirektøren. Et generelt unntak gjelder for Tromsø Museum (TMU). TMU kan selge inngangsbiletter og varer fra Museumsbutikken kontant. Personal- og økonomidirektøren skal sørge for at det foreligger retningslinjer og rutiner for kontantsalg, samt påse at det er fastsatt rutiner og regler for transport og oppbevaring av kontanter og sjekker i forbindelse med slikt salg. Personal- og økonomidirektøren fastsetter nærmere retningslinjer og rutiner for intern behandling og kontroll av inntektstransaksjoner. 4.5 Oppfølging og ettergivelse av krav (IØ 4.5, B 5.4.2, B 5.4.3, B 5.4.4, B 5.4.5) Personal- og økonomidirektøren skal påse at det foreligger rutiner for oppfølging av krav som ikke betales som forutsatt, herunder rutiner for purring. Dersom det for tiden ikke er mulig å innfri et krav eller at kostnaden vil overstige forventet innbetaling, kan arbeidet med innkreving opphøre (stilles i bero). Kravet skal da regnskapsføres som tap på fordringer, og føres ut av reskontro og regnskapet. Dersom kravet senere blir innfridd, skal det inntektsføre i regnskapet. Selv om kravet et ført ut av regnskapet, er det fortsatt rettslig bindende overfor debitor så lenge det ikke er foreldet, ettergitt eller på annen måte opphørt slik at det ikke lenger kan gjøres gjeldende. Ettergivelse av krav skal normalt forelegges Stortinget. Personal- og økonomidirektøren skal påse at det foreligger oversikt over krav som er ført ut av regnskapet, men som fortsatt er rettslig bindende. I denne oversikten skal det også fremgå når foreldelsesfristen for det enkelte krav utløper. Personal- og økonomdirektøren gis fullmakt til å avgjøre om en foreldelsesfrist skal avbrytes. For krav over kr skal saken imidlertid forelegges universitetsdirektøren. For øvrig skal krav følges opp i samsvare med Bestemmelser om økonomistyring i staten punktene , 5.4.3, og Tilsetting og utbetaling av lønn m.v. (B 5.2) Avtale om tilsetting skal godkjennes av en person som har budsjettdisponeringsmyndighet. Hensynet til effektivitet i saksbehandlingen er årsaken til at personal- og økonomiavdelinga inngår arbeidsavtaler for alle tilsettinger. Personalsjefen underskriver avtalen for Universitetet. Videre står side 5

6 personal- og økonomidirektøren oppført som budsjettdisponent på lønnsmeldinger som utarbeides i. Dokumentasjon på at en person med budsjettdisponeringsmyndighet har godkjent avtalen om tilsettingen ligger i sakens øvrige dokumenter. Intern behandling av lønnsbilag for variabel lønn (timelønn, honorar, overtid m.v.) Utfylling av lønnsbilag /ansatt Attestasjonskontroll, herunder kontering Utøvelse av budsjettdisponeringsmyndighet 1 Registrering, bokføring og utbetaling i lønns- og personalsystem/økonomisystemet Oppgjør og rapportering av skatt, trekk og arbeidsgiveravgift Avstemming av oppgave- og avgiftspliktige ytelser og skatt m.v. Arkivering av bilag Intern behandling av lønnsbilag for fast lønn Beslutning om utlysning av stilling Vitenskapelige stillinger. Teknisk administrative stillinger (beslutningen gjøres på fakultet /enhet, men universitetsdirektøren godkjenner alle utlysninger av teknisk- administrative stillinger). Vedtak om tilsetting. Vitenskapelige stillinger med unntak av toppstillinger. Vitenskapelige toppstillinger (gjelder også førsteamanuenser dersom stillingen er lyst ut som førsteamanuensis/professor). Teknisk administrative stillinger på direktørfullmakt. Teknisk administrative stillinger utenfor direktørfullmakt Utfylling av lønnsmelding, inkl. attestasjonskontroll og kontering Tilsettinger foretatt på direktørfullmakt Alle andre tilsettinger Arbeidsavtale. Registrering, bokføring og utbetaling i lønns- og personalsystemet/økonomisystemet. Oppgjør og rapportering av skatt, div. trekk og arbeidsgiveravgift. Avstemming av oppgave- og avgiftspliktige ytelser. Arkivering av bilag. Fakultetsstyret Styrets tilsettingsutvalg Sentralt tilsettingsråd 5. Betalingsformidling (IØ 4.4, B 3.4) Universitetets betalingsformilding (inn- og utbetalinger) skjer gjennom statens konsernkontoordning (oppgjørskonto) i Norges Bank. I tillegg har Universitetet arbeidskonto hos en kontofører (bank). Personal- og økonomidirektøren oppretter arbeidskonti hos kontofører og fastsetter hvilke personer som har myndighet til å autorisere/godkjenne betalingsoppdrag, og skal sørge for at det foreligger en ajourført oversikt hos kontofører og ved Universitetet over hvem som har autorisasjonsmyndighet. 1 For all overtid skal det i tillegg utøves budsjettdisponeringsmyndighet sentralt (parafering). side 6

7 Hovedutbetalingsformen skal være elektronisk remittering til betalingsmottakerens bankkonto. Ved autorisasjon av lønnsutbetalinger kreves det at to personer med autorisasjonsmyndighet godkjenner utbetalingen. Ved øvrige betalingsoppdrag kreves det kun godkjenning av en person med slik autorisasjonsmyndighet. Personal- og økonomidirektøren skal sørge for at det foreligger rutiner som beskriver intern behandling og kontroll av mottaksretur, avregningsretur, betalings- og stoppeoppdrag. Sjekk og betalingskort (kredittkort) med firmaansvar kan unntaksvis benyttes til utbetaling. Ved bruk av sjekk skal denne undertegnes av to personer med fullmakt. Personal- og økonomidirektøren fastsetter hvilke personer som skal ha slik fullmakt. Personal- og økonomidirektøren avgjør videre hvem som kan få tildelt betalingskort med firmaansvar, og er ansvarlig for å føre oversikt over hvem som har slike betalingskort. Det kan opprettes håndkasser på inntil kr. Personal- og økonomidirektøren avgjør hvilke fakulteter/enheter som kan opprette slike håndkasser, og fastsetter retningslinjer for bruk. 6. Regnskapsføring og - kontroll (IØ 5.1, B 4.3, B ) Økonomisystemet skal være innrettet slik at det kan rapportere økonomidata fordelt på avdelinger/kostnadssteder og prosjekter/tiltak (formål). Videre skal kontoplanen være innrettet slik at den gir informasjon som gjør det mulig å styre Universitetet effektivt, og som tilfredsstiller de krav til rapportering som departementet fastsetter. Økonomisystemet skal tilfredsstille kravene til funksjonalitet og sikkerhet slik de fremgår av i økonomiregelverket. Riksrevisjonen og departementet skal orienteres i forkant ved innføring av nye systemer eller dersom det gjøres vesentlige endringer i eksisterende systemer. Personal- og økonomidirektøren fastsetter kontoplanen og øvrige parametere og strukturer i økonomisystemet, og innehar systemeieransvaret for økonomisystemet. Personal- og økonomidirektøren skal påse at det er fastsatt rutiner for avstemning og kontroll av regnskapsdata i henhold til gjeldende regler (herunder økonomiregelverket) og anerkjent praksis. 7. Regnskapsrapportering og - oppfølging (IØ 5.3, B 3.2, B 3.3.) Personal- og økonomidirektøren skal påse at det utarbeides årsregnskap, perioderegnskap og annen pliktig regnskapsrapportering etter regler og frister fastsatt av departementet eller annen overordnet myndighet. Det skal videre utarbeides regnskapsrapporter til styret etter en årlig plan som viser regnskapets stilling for de enkelte fakulteter/enheter og eventuelle avvik fra budsjett. Personal- og økonomidirektøren skal videre sørge for at det foreligger systemer og verktøy som fakultetene/enhetene kan benytte for oppfølging av regnskap og budsjetter. Personal- og økonomidirektøren fastsetter nærmere retningslinjer for regnskapsrapportering og oppfølging. 8. Arkivering (IØ 5.2, B 4.4.7) Personal- og økonomidirektøren v/ regnskapsseksjonen har ansvar for at arkivering og oppbevaring av regnskapsmateriell og regnskapsdokumentasjon skjer på en betryggende måte og i henhold til gjeldende regler. side 7

8 9. Forvaltning av verdipost og verdipapirer (IØ 7.1, IØ 7.3, B 5.4.4, B 5.4.8) Med verdipost menes sjekker, øvrige betalingsmidler og andre verdier som er sendt per post til Universitetet i Tromsø. Innkommende verdipost (IØ 7.1) Forsendelser som inneholder verdipost skal behandles ved arkivet i sentraladministrasjonen av to ansatte i fellesskap. Verdiposten skal registreres i en verdiprotokoll som skal opplyse følgende om den enkelte forsendelse: ankomstdato, avsender, verdiens art (f. eks. sjekk) og beløp med angivelse av type valuta. Ukryssede sjekker skal straks krysses. Verdiposten føres i verdiprotokollen og underskrives av to ansatte på arkivet før den leveres til en ansatt ved regnskapsseksjonen som kvitterer for mottaket. Mottatte betalingsmidler skal settes inn på Universitetet bankkonto og føres i regnskapet i samsvar med gjeldende regler. Verdipost som mottas ved fakultetene/enhetene skal oversendes arkivet ved sentraladministrasjonen i lukket konvolutt umiddelbart etter at sendingen er mottatt. Ukryssede sjekker skal krysses. I konvolutten legges et kvitteringsskjema med opplysninger om sendingen. Arkivet i sentraladministrasjonen kvitterer for mottak, returnerer skjemaet til avsenderenheten og behandler deretter sendingen etter reglene overfor. Det fakultet/den enhet som sender verdiposten til sentraladministrasjonen skal følge opp saken overfor arkivet i sentraladministrasjonen dersom kvittering uteblir. Utgående verdipost (IØ 7.1) Dersom det er nødvendig å sende betalingsmidler og verdipapirer fra Universitetet per post skal dette skje rekommandert. Verdipapirer (IØ 7.3) Betalingsmidler, herunder sjekker, og verdipapirer som eies eller forvaltes av Universitetet skal oppbevares i safe i personal- og økonomiavdelinga. Personal- og økonomidirektøren avgjør hvem som skal ha tilgang til safen. Personal- og økonomidirektøren skal påse at det til enhver tid foreligger oversikt over Universitets aksjer i selskaper og leierettsbevis i borettslag. Slike opplysninger skal avstemmes årlig mot opplysninger i henholdsvis akjeeierbok og Brønnøysundregistrene (akjer) og opplysninger fra Tromsø boligbyggelag (leierettsbevis). 10. Budsjett- og planarbeidet (IØ 2.3, IØ 3.1, B3.3, B 2.2, B 2.3) Retningslinjer for budsjett- og planarbeidet for påfølgende år fastsettes i eget brev fra universitetsdirektøren til fakultetene/enhetene. Retningslinjene skal inneholde tidsfrister for og krav til rapportering og innspill til plan- og budsjettarbeidet. Personal- og økonomidirektøren forbereder et slikt brev for universitetsdirektøren. På bakgrunn av styrevedtak om fordeling av bevilgningen over statsbudsjettet om høsten, skal det utarbeides disponeringsskriv til fakultetene/enhetene som blant annet skal inneholde mål- og resultatkrav, tildelt beløp, fullmakter og krav til rapportering. Personal- og økonomidirektøren forbereder et slikt brev for universitetsdirektøren. side 8

9 11. Forvaltning av fond og legater (ØI 7.4,B ) Personal- og økonomidirektøren har ansvar for den løpende regnskapsføringen for Universitetets fond og legater, samt utbetalinger av forsknings- og utdanningsstipend og lignende fra disse etter styrevedtak i det enkelte fond. Personal- og økonomidirektøren har også ansvar for utarbeidelse av årsregnskap for det enkelte fond i samsvar med stiftelsesloven, vedtekter/statutter for det enkelte fond, og øvrige lover og regler. Fondsregnskapene revideres av ekstern revisor. side 9

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL OVERORDNET ØKONOMIREGELVERK 3 2 ANSVARSFORHOLD 3 3 ØKONOMIFORVALTNING 4 4 PLAN OG BUDSJETT 6 5

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen. ved. Universitetet i Bergen (UiB)

Hovedregler for økonomiforvaltningen. ved. Universitetet i Bergen (UiB) UNIVERSITETET I BERGEN Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Bergen (UiB) Hovedregler for økonomiforvaltningen 1 Universitetet i Bergen Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. INSTRUKSENS

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Oslo

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Oslo Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Oslo Fastsatt av universitetsstyret 02.12.2014 1. Innledning Hovedreglene er fastsatt av Universitetsstyret i henhold til pkt. 2.1 i Hovedinstruks

Detaljer

OPERATIV INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

OPERATIV INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET OPERATIV INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET 1. januar 2014 Mari Sundli Tveit rektor Operativ instruks for økonomiforvaltningen ved NMBU - gjeldende fra

Detaljer

Kapittel 5 Rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter

Kapittel 5 Rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter Kapittel 5 Rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter 5.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om systemer og rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter samt kontrollaktiviteter

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED UNIVERSITETET I TROMSØ

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED UNIVERSITETET I TROMSØ INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED UNIVERSITETET I TROMSØ Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S 29-05 Fastsatt dato: 19. mai 2005 Endret: Universitetsstyret i sak S 65-05 den 24. november 2005 Hjemmel:

Detaljer

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT Fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. juli 2014 med endringer 26. januar 2016 1. Innledning Denne instruksen gjelder økonomistyringen

Detaljer

Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole. Vedtatt av styret

Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole. Vedtatt av styret Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole Vedtatt av styret 24.10.2014 Innledning Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole er fastsatt av styret ved Norges musikkhøgskole

Detaljer

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR LUFTFARTSTILSYNET

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR LUFTFARTSTILSYNET INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR LUFTFARTSTILSYNET Fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. juli 2014 med endringer 26. januar 2016 1. Innledning Denne instruksen gjelder økonomistyringen i Luftfartstilsynet.

Detaljer

HS-V-042/2008 Revisjon av hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiST

HS-V-042/2008 Revisjon av hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 23.10.2014 Til: høgskolestyret Fra: rektor Sak: Reviderte hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiST HS-V-32/14 Saksbehandler/-sted Tidligere

Detaljer

INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR HØGSKOLEN I GJØVIK

INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR HØGSKOLEN I GJØVIK INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR - HØGSKOLEN I GJØVIK Vedtatt av høgskolestyret 14.06.2011 NNHOLD 1 INTERN ØKONOMIINSTRUKS... 3 1.1 Hovedregler for økonomiforvaltningen... 3 1.1.1 Innledning... 3 1.1.2 Myndighets-,

Detaljer

Hovedinstruks for økonomiforvaltningen av SDØE i Petoro. Fastsatt av Olje- og energidepartementet

Hovedinstruks for økonomiforvaltningen av SDØE i Petoro. Fastsatt av Olje- og energidepartementet Hovedinstruks for økonomiforvaltningen av SDØE i Petoro Fastsatt av Olje- og energidepartementet 01.10.02 HOVEDINSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN AV SDØE I PETORO... 3 1. INSTRUKSENS FORHOLD TIL DET GENERELLE

Detaljer

INSTRUKS for økonomiforvaltning ved UiT Norges arktiske universitet

INSTRUKS for økonomiforvaltning ved UiT Norges arktiske universitet INSTRUKS for økonomiforvaltning ved UiT Norges arktiske universitet Fastsatt av: Universitetsstyret Dato: 11.12.2014 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: UiT. ØA.øko.ins01 Sist endret av: Dato: Erstatter:

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO KVALITETSHÅNDBOK Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 10 Økonomi Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO Hovedreglene er fastsatt av styret ved Arkitekthøgskolen i Oslo i medhold av pkt. 2.2. i Hovedinstruks

Detaljer

Kapittel 2 Virksomhetens interne styring

Kapittel 2 Virksomhetens interne styring Kapittel 2 Virksomhetens interne styring 2.1 Innledning Kapitlet omhandler virksomhetens interne styring, herunder krav til myndighets- og ansvarsstrukturer, styringsprosesser, intern kontroll og kontroll

Detaljer

HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN

HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN Fastsatt av høgskolestyret 22.02.2006. Gjelder fra 22.02.2006. Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Operativ instruks for økonomiforvaltningen ved NMBU - gjeldende fra 1. januar 2017 Side 2 av 12

INNHOLDSFORTEGNELSE. Operativ instruks for økonomiforvaltningen ved NMBU - gjeldende fra 1. januar 2017 Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL DET GENERELLE ØKONOMIREGELVERKET... 3 2 HOVEDTREKK I MYNDIGHETS-, OPPGAVE- OG ANSVARSFORDELING... 3 2.1 Økonomiforvaltningsansvar... 3 3 DELEGERING AV BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER

ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER et er fastsatt av Asker kirkelige fellesråd i møte... sak...i henhold til forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige fellesråd og

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole 1. INNLEDNING Dette dokumentet omhandler fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole (NMH) og gir en beskrivelse av roller, definisjoner, utøvelse og ansvarsforhold

Detaljer

Inn o 2 HOVEDTREKK I MYNDIGHETS-, OPPGAVE- OG ANSVARSFORDELING INTERN PLANLEGGING ØKONOMIFORVALTNING... 5

Inn o 2 HOVEDTREKK I MYNDIGHETS-, OPPGAVE- OG ANSVARSFORDELING INTERN PLANLEGGING ØKONOMIFORVALTNING... 5 Inn o 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL DET GENERELLE ØKONOMIREGELVERK...3 2 HOVEDTREKK I MYNDIGHETS-, OPPGAVE- OG ANSVARSFORDELING...3 2.1 VIRKSOMHETENS LEDELSE... 3 2.2 INTERN INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNING...

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD DEN NORSKE KIRKE Sandefjord kirkelige fellesråd ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD 1 Hensikt og overordnet ansvar Fastsatt 26.10.2016 av Kirkelig fellesnemnd i Stokke, Andebu og Sandefjord i henhold

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 7/2014

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET US 41/2015 INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Eskil Aldal Hans Chr

Detaljer

DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon

DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet med virkning

Detaljer

HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU)

HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Økonomiavdelingen Vedlegg til S-sak 82/05 HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) Fastsatt av

Detaljer

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp STYRETS OPPGAVER OG ANSVAR 1. Norsk Folkehjelps lag og regioner er å betrakte som økonomiske selvstendige enheter. Vedtak fra

Detaljer

ØKONOMIINSTRUKS FOR SVALBARDS MILJØVERNFOND

ØKONOMIINSTRUKS FOR SVALBARDS MILJØVERNFOND ØKONOMIINSTRUKS FOR SVALBARDS MILJØVERNFOND Instruksen er fastsatt av Miljøverndepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i staten og trer i kraft straks. Oslo 30.3.2009 Erik Solheim (sign)

Detaljer

HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU)

HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Økonomiavdelingen Vedlegg til S-sak 82/05 HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) Fastsatt av

Detaljer

Økonomiforum 27. oktober Økonomiseksjonen

Økonomiforum 27. oktober Økonomiseksjonen Økonomiforum 27. oktober 2016 Økonomiseksjonen Agenda Web rapportering v/heidi Honorar satser v/knut Engasjement av eksterne v/steinar Info fra regnskap (Basware) v/maria Engasjement Eksterne Hovedregel

Detaljer

Gangen i et regnskap

Gangen i et regnskap Gangen i et regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs regnskapskurs

Detaljer

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet 7.1 Innledning 7.1.2 Mål Holde Studentrådet s tillitsvalgte orientert om de til enhver tid gjeldende økonomirutiner. 7.1.3 Informasjon Alle nyvalgte medlemmer

Detaljer

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering Saksbehandler Deres dato Vår dato Erik Heen 19.04.2016 22.06.2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 932 42 704 16/257-3 Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 Oslo Spørsmål knyttet til leverandørgjeld

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

II Forslag og merknader

II Forslag og merknader Originalspråk: Norsk Sak 17/05 Ansvar og myndighet for økonomiforvaltning i Sametinget Arkiv Arkivsaksnr. Saken påbegynt onsdag 23. februar 2005 kl. 17.00. SF-121 2004005585 I Vedlegg Nr Dok. dato Avsender/Mottaker

Detaljer

Kurs 10/2011: Førstehjelpskurs Torsdag 25. august 2011

Kurs 10/2011: Førstehjelpskurs Torsdag 25. august 2011 Kurs 10/2011: Førstehjelpskurs Torsdag 25. august 2011 Bernt Bigton organisasjonssekretær Agenda Økonomi og regnskap Utdanningsforbundets portal Utdanningsforbundets logo/ Designmanualen Tillitsvalgt-info

Detaljer

Instruks. for. Økonomiansvarlig regnskapsenhet

Instruks. for. Økonomiansvarlig regnskapsenhet Instruks for Økonomiansvarlig regnskapsenhet Melhus Fotball er en avdeling innen Melhus Idrettslag. De enkelte avdelingene særidrettene i Melhus idrettslag er økonomisk solidarisk med hverandre. Dette

Detaljer

Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet 18.9.2013

Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet 18.9.2013 Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet 18.9.2013 Henvisning til punkt og gjengivelse av tekst i bestemmelsene Kapittel 3 Felles

Detaljer

STATENS KONSERNKONTOORDNING OPPGJØRSKONTI I NORGES BANK / AVROP PÅ RAMMEAVTALER

STATENS KONSERNKONTOORDNING OPPGJØRSKONTI I NORGES BANK / AVROP PÅ RAMMEAVTALER Til samtlige departementer og Statsministerens kontor Riksrevisjonen Deres ref Vår ref Dato 99/5981-1 C ERH/AUl 03.02.2000 STATENS KONSERNKONTOORDNING OPPGJØRSKONTI I NORGES BANK / AVROP PÅ RAMMEAVTALER

Detaljer

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 57.1/13 Ny virksomhets- og økonomiinstruks for Kirkerådet - Brev fra FAD av

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 57.1/13 Ny virksomhets- og økonomiinstruks for Kirkerådet - Brev fra FAD av DEN NORSKE KIRKE KR 57/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 05.-06. desember 2013 Referanser: KR 30/05 Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 11.11.2013 KR 57.1/13 Ny virksomhets- og

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /1695 C TS/

Nr. Vår ref Dato R /1695 C TS/ Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-106 04/1695 C TS/ 21.12.2005 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

Detaljer

Søknad om å opprette bankkonto utenfor konsernkontoordningen Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Søknad om å opprette bankkonto utenfor konsernkontoordningen Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Saksbehandler Deres dato Vår dato Cecilie Bugge-Asperheim 04.10.2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 958 65 625 17/287-2 Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Søknad om

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-106 12/4407 C TS/SBP 16.11.2012 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

Detaljer

ARBEIDSBESKRIVELSE. Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester. Bilag 1. Kontraktsnr. OVS-0012

ARBEIDSBESKRIVELSE. Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester. Bilag 1. Kontraktsnr. OVS-0012 ARBEIDSBESKRIVELSE Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester Bilag 1 Kontrakts OVS-0012 1. GENERELT Dette dokumentet gir en beskrivelse av de som stilles til Leverandøren av lønns- og regnskapstjenester

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer.

Detaljer

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Retningslinjer for regnskapsføring Retningslinjer for regnskapsføring vedtatt i Landsstyre 27. februar 2014 Side 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kontantprinsippet...

Detaljer

Vedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse

Vedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester OVS2010-020 Vedlegg 1 Arbeidsbeskrivelse 1. GENERELT Dette dokument gir en beskrivelse av de krav som stilles til leverandøren av regnskapstjenester. Avtalen

Detaljer

a - Refusjon av reise ikke-ansatt norsk

a - Refusjon av reise ikke-ansatt norsk Prosessdokument - NTNU Prosessen «03-03-03 Refusjon av reise ikke-ansatt» består av to prosesser (som begge er i dette dokumentet): 03-03-03a Refusjon av reise ikke-ansatt norsk 03-03-03b Refusjon av reise

Detaljer

Refusjon av utlegg ikke-ansatt

Refusjon av utlegg ikke-ansatt Prosessdokument - NTNU 03-03-02 - Refusjon av utlegg ikke-ansatt Formål: Sikre at ikke-ansatte får refusjon for de utlegg de har krav på fra NTNU, i henhold til gjeldende retningslinjer og regelverk. Spesielle

Detaljer

Forskrift om føring av regnskap for audiovisuelle produksjoner

Forskrift om føring av regnskap for audiovisuelle produksjoner OPPHEVET Dato 09.03.2010 nr. 359 Departement Kulturdepartementet Avd/dir Norsk filminstitutt Publisert I 2010 hefte 4 Ikrafttredelse 09.03.2010 Sist endret FOR-2016-12-06-1453 fra 01.01.2017 Gjelder for

Detaljer

Avstemming av bank se rutine for avstemming av bank (link) Bokføring av avskrivninger se rutine for bokføring av avskrivninger

Avstemming av bank se rutine for avstemming av bank (link) Bokføring av avskrivninger se rutine for bokføring av avskrivninger 5.4 Rutine for periode - og månedsavslutning Foreta månedsavslutning Avstemming av bank se rutine for avstemming av bank (link) Bokføring av avskrivninger se rutine for bokføring av avskrivninger Rutiner

Detaljer

VEDLEGG 2 UTBETALINGER

VEDLEGG 2 UTBETALINGER VEDLEGG 2 UTBETALINGER 1. BETALINGSINSTRUMENT 1.1 Bankens betalingsformidling vedrørende utbetalinger i Statens konsernkontoordning skal utføres i henhold til dette Vedlegg 2 samt øvrige Vedlegg, samt

Detaljer

Innledning ord og utrykk. Versjon: 1.0 Ansvarlig: Avdelingsdirektør regnskap Gyldig 01.02.2012 Utarbeidet Regnskapsavdelingen.

Innledning ord og utrykk. Versjon: 1.0 Ansvarlig: Avdelingsdirektør regnskap Gyldig 01.02.2012 Utarbeidet Regnskapsavdelingen. Rutine 1.0 Innledning ord og utrykk Versjon: 1.0 Ansvarlig: Avdelingsdirektør regnskap Gyldig 01.02.2012 Utarbeidet Regnskapsavdelingen fra: av: Godkjent av: Arkivrefe ranse Avdelingsdirektør regnskap

Detaljer

Tittelen på kapitlet er endret slik at det fremgår at det omhandler budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling.

Tittelen på kapitlet er endret slik at det fremgår at det omhandler budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling. DFØ/FOA 25.9.2013 Kap. 3 i bestemmelser om økonomistyring i staten Felles standarder og systemer for budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling. Oversikt over endringer fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Grunnleggende om økonomiregelverket

Grunnleggende om økonomiregelverket Grunnleggende om økonomiregelverket Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Kundeforum 2014 Side 1 Økonomiregelverket har flere nivåer Reglement for økonomistyring i staten er det øverste nivået Bestemmelser

Detaljer

Høringsutkast Utkast til - Reglement for økonomistyring i staten, og - Bestemmelser om statlig økonomistyring

Høringsutkast Utkast til - Reglement for økonomistyring i staten, og - Bestemmelser om statlig økonomistyring Høringsutkast 30.5.2003 Utkast til - Reglement for økonomistyring i staten, og - Bestemmelser om statlig økonomistyring Utkast 30.05.2003 INNHOLDSFORTEGNELSE: REGLEMENT FOR ØKONOMISTYRING I STATEN... 5

Detaljer

ARBEIDSBESKRIVELSE. Vilkår for levering av regnskapstjenester. Hurum Eiendomsselskap KF

ARBEIDSBESKRIVELSE. Vilkår for levering av regnskapstjenester. Hurum Eiendomsselskap KF ARBEIDSBESKRIVELSE Vilkår for levering av regnskapstjenester 1. GENERELT Dette dokumentet gir en beskrivelse av de krav som stilles til Leverandøren av lønns- og regnskapstjenester (Leverandøren) til Hurum

Detaljer

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104 14/3158 20.06.2014 Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Detaljer

Til resultatenhetene i BBS Kopi: Områdeledere Økonomirådgivere

Til resultatenhetene i BBS Kopi: Områdeledere Økonomirådgivere BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 09-2012 Dato: 29. juni 2012 Saksnr.: 201200020-9 Saksbehandler: RLAR Emnekode: SARK-20 Til resultatenhetene i BBS Kopi: Områdeledere

Detaljer

VEDTAK: Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen.

VEDTAK: Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.12.13 SAK NR 101 2013 ØKONOMISKE FULLMAKTER FOR REGNSKAPSÅRET 2014 Forslag til VEDTAK: Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen. Brumunddal,

Detaljer

CP-skolen. Veileder for kasserer

CP-skolen. Veileder for kasserer CP-skolen Veileder for kasserer 2 Innhold Valg av kasserer 3 Kasserers oppgaver 3 Regnskapsrutiner 3 Prokura/signaturrett 3 Budsjett 3 Bilagshåndtering 4 Bilag generelt 4 Regnskap og bokføring 4 Grunnleggende

Detaljer

Riktig regnskap til rett tid. Kvalitet i regnskapet ved å benytte DFØs systemer

Riktig regnskap til rett tid. Kvalitet i regnskapet ved å benytte DFØs systemer Riktig regnskap til rett tid Kvalitet i regnskapet ved å benytte DFØs systemer Agenda Kvalitet i regnskapet er avhengig av samspill mellom kunde og DFØ, og riktig bruk av DFØs systemer Viktige områder:

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

DOKUMENTASJON AV BALANSEN OG INTERNKONTROLL ADRA AS

DOKUMENTASJON AV BALANSEN OG INTERNKONTROLL ADRA AS DOKUMENTASJON AV BALANSEN OG INTERNKONTROLL ADRA AS Morten Jensen CISA Alliance & Partner Manager > Internasjonal produsent av programvare > 25 års erfaring med periodeavslutningsoppgaver > Over 3000 kunder

Detaljer

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 31.01.2012 1. Innledning Formal med instruksen og forhold til øvrig regelverk Formålet med instruksen er å angi myndigheten

Detaljer

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement.

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Elena Slydal STi-sak 48/14 Økonomireglement for

Detaljer

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen 27. oktober 2014 (oppdatert 30. oktober 2014) 1 Om veiledningsnotatet... 4 2 Er virksomheten

Detaljer

Vilkår som må være oppfylt for å kunne fradragsføre mva:

Vilkår som må være oppfylt for å kunne fradragsføre mva: Norges teknisknaturvitenskapelige Innføring av merverdiavgift på persontransport og konsekvenser for enheter på NTNU som er berørt av merverdiavgiften Generelt I 2004 ble det innført merverdiavgift på

Detaljer

Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten

Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten Regelverk Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten Fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 18. september 2013 Regelverk Reglement for økonomistyring i staten

Detaljer

Økonomistyring. På hvert styremøte vil økonomien bli fulgt opp overordnet ved å se på det faktiske regnskap mot budsjettet for året.

Økonomistyring. På hvert styremøte vil økonomien bli fulgt opp overordnet ved å se på det faktiske regnskap mot budsjettet for året. Økonomistyring 1. Økonomiske prinsipp Den overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom inntektsbringende tiltak og egenandeler. Klubben skal til enhver tid

Detaljer

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner 7.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om etablering og forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner. Formålet med bestemmelsene

Detaljer

R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank

R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007 Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank 1. Innledning Statlige

Detaljer

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

Retningslinjer for anskaffelser

Retningslinjer for anskaffelser Retningslinjer for anskaffelser 1 Definisjon/avgrensning Anskaffelsesområdet omfatter følgende aktiviteter: avdekke og spesifisere behov søke i leverandørmarkedet kostnadsramme og budsjettmessig dekning

Detaljer

Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten

Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten Regelverk Reglement for økonomistyring i staten Bestemmelser om økonomistyring i staten Fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 8. juni 2010 Til orientering: Oppdaterte bestemmelser er fastsatt

Detaljer

Prosess: Fra behov til betaling

Prosess: Fra behov til betaling 1. Formål: Etablere en forankret og ensartet rutine for bestilling av oppdrag fra selvstendig næringsdrivende. 2. Målgruppe: Eksamenskonsulenter, forskningskonsulenter, nter, rekvirenter, innkjøpere og

Detaljer

Tjenesteleveranseavtale for Bookkeeper+

Tjenesteleveranseavtale for Bookkeeper+ Tjenesteleveranseavtale for + Avtalen som er inngått mellom Kunde og er basert på standard leveranse, og priset ut ifra det. Hensikten med denne Tjenesteleveranseavtalen er å definere hva som inngår i

Detaljer

Eksempelsamling for nettoføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Eksempelsamling for nettoføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Dato Referanse 05.11.2014 AKAU Til Økonomitjenestekunder av DFØ som er omfattet av nettoføring av merverdiavgift Fra DFØ Eksempelsamling for nettoføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Dette notatet

Detaljer

AKTUELLE REGELVERKSENDRINGER. Øyvind Gravem Peter Olgyai

AKTUELLE REGELVERKSENDRINGER. Øyvind Gravem Peter Olgyai AKTUELLE REGELVERKSENDRINGER Øyvind Gravem Peter Olgyai Aktuelle regelverksendringer høring - regulering av innholdet i mellomværende med statskassen høring - refusjoner ved deling av utgifter forslag

Detaljer

Bokføringsloven del II. Hilde Løseth Modell

Bokføringsloven del II. Hilde Løseth Modell Bokføringsloven del II Hilde Løseth Modell 6 Dokumentasjon av regnskapssystem Loven stiller krav til dokumentasjon som beskriver kontrollmulighetene i regnskapet, samt hvordan systemgenererte poster kan

Detaljer

Disponeringsskriv Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Disponeringsskriv Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Disponeringsskriv 2016 Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Versjon Dato Endringer 1 26/4/16 Første versjon 2 30/6/16 Oppdatert bevilgning kap 710 1 1. Tildelt bevilgning Kap/post Beskrivelse

Detaljer

Hovedinstruks for virksomhetsstyring i Stortingets administrasjon Inkludert forvaltning og kontroll

Hovedinstruks for virksomhetsstyring i Stortingets administrasjon Inkludert forvaltning og kontroll Hovedinstruks for virksomhetsstyring i Stortingets administrasjon Inkludert forvaltning og kontroll Vedtatt av direktør Ida Børresen 18.12.2013 Iverksatt fra 1.1.2014. Side 1 av 16 Hovedinstruks for virksomhetsstyring

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND Instruksen er fastsatt av Miljøverndepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i staten og trer i kraft 3. februar

Detaljer

Svar på henvendelse om årsregnskap for Forsvarsmateriell

Svar på henvendelse om årsregnskap for Forsvarsmateriell Saksbehandler Deres dato Vår dato Anders Ivar Myhren 29.04.2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 932 42 710 2015/3892-6/FD III 4/MRI 15/894-7 Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 Oslo Svar

Detaljer

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 13/3978 02.10.2013 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

ØKONOMIPLAN. Dokument ansvarlig(e): Revisjonskontroll: Versjon Dato Revidert av Endring 1.0 15.10.2013 Botholf Stolt-Nielsen Dokument opprettet

ØKONOMIPLAN. Dokument ansvarlig(e): Revisjonskontroll: Versjon Dato Revidert av Endring 1.0 15.10.2013 Botholf Stolt-Nielsen Dokument opprettet Dokument ansvarlig(e): Navn Øyvind Tørlen Rolle Økonomiansvarlig styremedlem Revisjonskontroll: Versjon Dato Revidert av Endring 1.0 15.10.2013 Botholf Stolt-Nielsen Dokument opprettet 3.0 19.11.2015 Øyvind

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning

Høringsnotat. Forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning Kunnskapsdepartementet 1. november 2013 Høringsnotat Forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning 1. Innledning For mange forskningsmiljøer ved universiteter og høyskoler har gaver vært

Detaljer

AN 5 Betale og bokføre faktura

AN 5 Betale og bokføre faktura Rutine: AN 5 Betale og bokføre faktura Versjon: 0.1 Utarbeidet av: Økonomidirektør Gyldig fra: 01.01.2010 Godkjent av: Høgskoledirektøren Hensikt og omfang Rutinen skal sikre at: HiT betaler sine rettmessige

Detaljer

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU 1. Reglement og retningslinjer NTNUs interne rutinebeskrivelser for forvaltning av statens eierinteresser i

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2012

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2012 BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2012 Fastsatt av høgskoledirektør. Fullmaktene gjelder fra 1.1.2012 1. BUDSJETTSTRUKTUR... 2 2. BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET... 3 3. DELEGERT BUDSJETTANSVAR... 4 4.

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND Instruksen er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i staten og trer i kraft 15.

Detaljer

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND UTARBEIDET AV ØKONOMIADMINISTRASJONEN/ DELVIS OPPDATERT MARS 2012 KAP. 1 HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED HØGSKOLEN I BODØ (FASTSATT AV STYRET 27.02.2008)...

Detaljer

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Kap. 227 post 62 Tilskudd til Fjellheimen leirskole Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til Fjellheimen leirskole under statsbudsjettets kap. 227 post 62. Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Kapittel 4 Felles standarder for bokføring og økonomisystem Virksomhetens økonomisystem, bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale

Kapittel 4 Felles standarder for bokføring og økonomisystem Virksomhetens økonomisystem, bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale Kapittel 4 Felles standarder for bokføring og økonomisystem Virksomhetens økonomisystem, bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale 4.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Kapittel 6 Forvaltning av tilskuddsordninger

Kapittel 6 Forvaltning av tilskuddsordninger Kapittel 6 Forvaltning av tilskuddsordninger 6.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger og for enkeltstående tilskudd. Formålet med bestemmelsene

Detaljer

Veiledning for. kasserer e

Veiledning for. kasserer e Veiledning for kasserer e CP-skolen 2017 Forord Dette er en veileder for kasserere i fylkesavdelingene. Her beskriver vi de viktigste oppgavene som en kasserer har i styret i en fylkesavdeling. Veilederen

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

Hva er nytt i økonomiregelverket? Seniorrådgiver Martin Hartmann Aasness Kundeforum 2014

Hva er nytt i økonomiregelverket? Seniorrådgiver Martin Hartmann Aasness Kundeforum 2014 Hva er nytt i økonomiregelverket? Seniorrådgiver Martin Hartmann Aasness Kundeforum 2014 Økonomiregelverket og DFØs rolle Reglement om økonomistyring fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon (kgl res).

Detaljer