Styresak. Forslag til vedtak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 16.11.15 Sakshandsamar: Saka gjeld:"

Transkript

1 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Særavtalar til tenesteavtale nr. 4 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp døgntilbod Styresak 79/15 A 2 vedlegg Styremøte Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Fonna HF godkjenner særavtalar knytt til tenesteavtale nr. 4 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp døgntilbod i tråd med framlegget for kommunane Sauda og Tysvær. 2. Styret gir administrerande direktør fullmakt til å signere avtalane etter styregodkjenning. 3. Signerte avtalar skal sendast Helse Vest RHF.

2 2 Bakgrunn for saka Saken gjeld godkjenning av særavtalar knytt til tenesteavtale 4, «Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp» med kommunane Sauda og Tysvær. Kommunar og regionale helseføretak pliktar å inngå samarbeidsavtalar som skal sikre at pasientar og brukarar får eit heilskapleg tilbod om helse- og omsorgstenester jf. helse- og omsorgstenestelova 6-1 og spesialisthelsetenestelova 2-1 e. Helse Vest RHF vedtok i styremøte den å delegere til helseføretaka å inngå avtalar og vere part i desse. Helse Fonna HF har inngått 12 tenesteavtalar med kvar av kommunane i opptaksområdet. Avtalane vart handsama av styret i sak og sak Samarbeidsavtalane utgjer rammene og grunnlaget for vidare samhandlinga mellom kommunale helseog omsorgstenester og Helse Fonna HF. Kommunane har eit lovpålagd ansvar for å yte øyeblikkeleg hjelp til personar som oppheld seg i kommunen, jf Lov om kommunale helse og omsorgstenester m.m (helse og omsorgsteneste lova) 3-5 jf 3-1. Frå 1. januar 2016 blir denne plikta utvida til å gjelde tilbod om døgnopphald for pasientar som har trong for øyeblikkeleg hjelp (ØH-døgnopphald). Plikta går fram av Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstenestelova) 3-5, 3. ledd der det står: Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til. Det er ein føresetnad at tilbodet skal vere betre eller like godt som eit alternativt tilbod i spesialisthelsetenesta, og at det skal bidra til å redusere talet på øyeblikkeleg hjelp innleggingar i spesialisthelsetenesta. Helseføretaket har allereie avtale med kommunane om øyeblikkeleg hjelp jf. tenesteavtale 4. Det følgjer av denne avtalen at tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald i kommunane som skal etablerast må ha eigen særavtale. Fram til 2016 har det vært frivillig for kommunane å gjere avtale med helseføretaket om å etablere døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp etter søknad til Helsedirektoratet, og kommunane sine utgifter til etablering og drift har i perioden til blitt finansiert ved øyremerka tilskot. Frå har kommunane ei lovpålagd plikt til å etablera kommunale øyeblikkeleg hjelp døgntilbod, og finansieringa vil bli gitt som rammeoverføring, jf orientering til styret i sak 54/15. Det er berre finansieringsordninga som blir endra, medan prosess for etablering, avtaleinngåing og føretaket sitt ansvar for oppfølging av dei kommunale tilboda er uendra. Helse Fonna HF har forhandla fram særavtale til tenesteavtale 4 om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp med kommunane Sauda og Tysvær. Avtalane omhandlar faglig forsvarlegheit, kvalitet og organisering av tilboda. Det er i avtalane lagt føringar for pasientkategoriar, kompetansebehov, døme på utstyrsbehov og lokalisering av tilboda. Helsedirektoratet har utarbeidd ein rapport med rettleiingsmateriell til planlegging av tilbodet og utforming av avtalane, jamfør «Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell revidert 01/2013». Avtalane for Sauda og Tysvær er utforma i samsvar med råda i rettleiaren og andre sentrale føringar. Vedlegg: 1. Særavtale til tjenesteavtale 4 mellom Sauda kommune og Helse Fonna HF. Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. 2. Særavtale til tenesteavtale 4 mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF. Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp.

3 Særavtale til tenesteavtale 4 Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF. Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp. 1

4 Innhald 1. Partar Bakgrunn og lovgrunnlag Formål Lokalisering og organisering Lokalisering Organisering Innhald i tenestetilbodet Aktuelle pasientar Kompetansekrav Pasientflyt og forløp Bemanning og beredskap Tysvær kommune sitt ansvar Utstyr Kompetanse Kommunikasjon og informasjon Helse Fonna sitt ansvar Opplæring, råd og rettleiing Elektronisk samhandling Hjelp til diagnostikk Informasjon i eigen organisasjon Ambulanse og transport Måloppnåing, data og evaluering Iverksetting, revisjon og oppseiing Avvik Signering

5 1. Partar Tenesteavtalen er inngått mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF. 2. Bakgrunn og lovgrunnlag Heimel for denne særavtalen er LOV Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 6-2 punkt 4, jf. 3-5 tredje ledd. Denne særavtalen er inngått i samsvar med tenesteavtale 4 mellom Tysvær kommune og Helse Fonna (HF); Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp (KØHD) mellom Tysvær kommune og Helse Fonna. Særavtalen omfattar ei skildring av Tysvær kommune sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp, samt ei presisering av spesialisthelsetenesta sitt ansvar til kompetanseoverføring og krav til rettleiing. Av tenesteavtale 4 går det fram at tilbodet blir etablert i tråd med tenesteavtalen, samt at det skal utarbeidast ein eigen særavtale på området. Særavtalen mellom den enkelte kommune og helseføretaket skal innehalda forventa tidspunktet for oppstart av tenestetilbodet, samt ei nærare skildring av tenestetilbodet jf. punkt 6.1 i tenesteavtale 4. Det er kommunen som bestemmer korleis tilbodet skal organiserast. Tenesteavtale 4 skal gjelda for øyeblikkeleg hjelp tilbodet med dei presiseringar som følgjer av denne særavtalen. Dersom det oppstår motstrid mellom særavtalen og tenesteavtale 4, har tenesteavtale 4 forrang. Lov som ikkje kan fråvikast ved avtale vil vera gjeldande for partane. 3. Formål Formålet med avtalen er å skildra Tysvær kommune sine tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp for pasientar med behov for somatiske helsetenester etter kriterier i kap. 5.1, basert på eit godt fagleg og effektivt behandlings- og omsorgstilbod i kommunen. Avtalen skal bidra til: 1. Å etablera tilbod som skal gi pasientane verdige og fagleg forsvarlege tenester før eller i staden for opphald i spesialisthelsetenesta. 2. Å skapa kostnadseffektive løysingar som kan gi pasientane eit betre eller like godt tilbod i kommunen si helse- og omsorgsteneste som i spesialisthelsetenesta. 3. Å skapa betre pasientforløp med nærleik til kommunen sine andre helse- og omsorgstenester. 4. Å redusera behovet for øyeblikkeleg hjelp innleggingar og døgnopphald i spesialisthelsetenesta. 3

6 4. Lokalisering og organisering 4.1 Lokalisering Frå vil Tysvær kommune oppretta totalt 2 sengeplassar til formålet. Tal på plassar er normtal henta frå Helsedirektoratet si normering i rettleiar 1. Normtalet er eit gjennomsnittstal, og det reelle talet vil til ei kvar tid variera i forhold til behovet. Tysvær kommune er i 2015 estimert til behov for 1,3 seng. Tysvær kommune vil etablera tenestetilbodet på Tysværtunet aktivitet- og omsorgssenter. 4.2 Organisering Tenestetilbodet vil vera eigd av Tysvær kommune. Kommunen vil ha drifts-, personal- og fagansvar for det kommunale tilbodet om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald. Tilbodet vil vera retta mot pasientar som har ein allmenntilstand som medfører at det ikkje er forsvarleg å behandla pasienten heime eller der han oppheld seg, det vil seia pasientar med helseproblem etter kriteriene i kap. 5.1 og som er nærare skildra i rettleiar 2 punkt 4.1. Plassane for øyeblikkeleg hjelp døgnopphald ved Tysværtunet aktivitet- og omsorgssenter vil vera organisert tett opp mot korttidsavdelinga i kommunen. Kommunen har ein plan med ein grunnkapasitet på 2 senger, men vil ha ein beredskap for inntil ei ekstra seng for å ivareta intensjonane i helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 og denne avtalen. 5. Innhald i tenestetilbodet Tysvær kommune skal sørgja for eit fagleg forsvarleg tilbod med døgnopphald til pasientar med behov for øyeblikkeleg hjelp. Plikta gjeld for pasientar det er mogleg å utreda, behandla eller yta omsorg til, jf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 3-5, ledd Aktuelle pasientar Personar som til dømes har følgjande helseproblem kan vera aktuelle pasientar i KØHD: a) Akutt forverring av kjent tilstand der diagnose er avklart. Eksempel på dette er KOLS, ernæringssvikt, kronisk hjertesvikt, smerter, kreft. b) Akutt sjukdom med avklart diagnose som krev observasjon og behandling, men ikkje i spesialisthelsetenesta. Eksempel på dette er infeksjon, dehydrering, urinretensjon, obstipasjon og dårleg kontrollert diabetes (gravide med slike helseproblem skal ikkje i KØHD). c) Tilstand som kan behandlast med allmennmedisinske metodar og hjelpemiddel, og som elles ville hatt eit behov for innlegging i spesialisthelsetenesta. d) Tilstand med liten risiko for akutt livstruande forverring. e) I staden for tilbod for pasientgrupper med planlagt behandling der det kan oppstå eit øyeblikkeleg hjelp behov (til dømes medikamentjustering hos pasientar med kjent kronisk smerteproblematikk, palliativ og omsorg ved livets slutt) 3. Det skal utarbeidast standardar for pasientforløp og drifta av KØHD, og desse skal gjerast kjent for alle aktuelle fastlegar, sjukeheimslegar og legevaktslegar før oppstart av tilbodet. 1 Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell. Revidert 2/ Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell. Revidert 2/ Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell. Revidert 2/2014 pkt

7 5.2 Kompetansekrav Det skal vera sjukepleiar til stades 24 timar i døgnet som skal sørgja for gjennomføring av fagleg forsvarleg observasjon og oppfølging. Sjukepleiaren skal ha oppdatert kompetanse og kunnskap i forhold til pasientgruppa som øyeblikkeleg hjelp døgntilbodet gjeld for. Dette krev at personalet kan handtera diverse medisinsk teknisk utstyr, kan ivareta nødvendige kapillære blodprøvar, administrera intravenøse infusjonar og handtera ulike kateter (PVK, CVK, urinkateter), sonder og dren. Personalet må ha nødvendig prosedyrekunnskap (til dømes hjarte-/lungeredning). Eit forsvarleg øyeblikkeleg hjelp døgntilbod krev m.a. at personalet har observasjons-, vurderings- og handlingskompetanse, og det vil vera nødvendig å styrka spesialist og generalist kompetansen for alle faggrupper i behandling og oppfølging av dei aktuelle pasientgruppene som tilbodet skal gjelda. KØHD avdeling skal ha tilgjengeleg lege i tråd med rettleiar 4 og etter intensjon i helse- og omsorgstjenesteloven. 5.3 Pasientflyt og forløp Innleggande instans er legevaktslege, fastlege eller sjukeheimslege. Før innlegging skal pasienten alltid vera vurdert av ein lege som skal gjennomgå tilstanden til den enkelte pasient ut frå forhold som alvorlighet, funksjonssvikt, tidlegare sjukehistorie, pasienten sin psykiske og kognitive tilstand og forsvarligheten ved å leggja pasienten inn i kommunalt tilbod. Ved innlegging av pasient skal innleggande lege skriva innleggingsbrev som skal innehalda alle nødvendige opplysningar på same måte som ved innlegging i sjukehus. Det skal koma tydeleg fram kva som er årsaka til innlegginga og kva behandling innleggande lege meiner bør iverksetjast ved innlegging på KØHD plass. Dersom det manglar nødvendige opplysningar må det sikrast ordningar som tek vare på at dette blir innhenta. Innleggande lege har ansvaret for at det blir sett opp ein plan på observasjon og behandling for dei første 16 timane etter innlegging. Tilsynslege gjer ein vurdering av pasienten neste dag. Liggetida skal vera maksimalt 3 døgn (72 timar). Ved innlegging skal alle pasientar vurderast av sjukepleiar kort tid etter innlegging og av lege i rimeleg tid etter innlegging. Det skal til ei kvar tid vera avklart kven som har det medisinsk faglege ansvaret for innlagte pasientar. Det skal vera lagt til rette for døgnkontinuerleg høve til å konferera for sjukepleiar med ansvarleg lege, og for ansvarleg lege med spesialisthelsetenesta. Ansvarleg lege skal kunne vurdera pasienten med kort responstid. Legen som er ansvarleg for pasienten på utskrivingstidspunktet skal vurdera observasjonsog behandlingsforløpet hos den enkelte pasient. Ut frå dette skal legen avgjera om pasienten kan skrivast ut til heimen, til eit anna tilbod i kommunehelsetenesta eller til innlegging i sjukehus etter opphald i øyeblikkeleg hjelp tilbodet i kommunen. Når pasienten blir skriven ut frå det kommunale tilbodet, skal det sendast ein epikrise til pasienten sin fastlege. 4 Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell. Revidert 2/

8 Epikrisen skal innehalda opplysningar om behandling, medikamentendringar og råd om eventuell vidare oppfølging. Kopi av epikrisen skal gå til innleggande lege og til kommunal helse- og omsorgsteneste. Kommunen skal sørgja for at journal- og informasjonssystema i tenesta er forsvarlege og tilrettelagt på ein slik måte at alt helsepersonell er i stand til å utføra nødvendig helsehjelp. Alt helsepersonell skal føra journal for den enkelte pasient som mottar helsehjelp i tråd gjeldande lovverk Bemanning og beredskap Legedekning og samarbeid med legevakt er nøkkelen for at kommunen skal drifta denne tenesta hensiktsmessig. Pasienten skal få legetilsyn med kort responstid i tråd med rettleiar. 5 Avdeling for øyeblikkeleg hjelp døgnopphald skal ha lege på dagtid 5 dagar i veka, i tillegg avtale om beredskapsordning utanom kontortid. Avdelinga skal i tillegg ha sjukepleiar kontinuerleg på vakt. Kommunen vil i tillegg tilsetja spesialsjukepleiar som skal arbeida med systematisk kompetanseheving innan dette fagområdet, i tillegg til å utvikla og iverksetja prosedyrar, system og rutinar i tråd med internkontrollforskriften Tysvær kommune sitt ansvar Tysvær kommune skal etablera eit fagleg forsvarleg øyeblikkeleg hjelp tilbod for personar som oppheld seg i kommunen. Personalet skal ha oppdatert kompetanse i forhold til pasientgruppa som øyeblikkeleg hjelp tilbodet gjeld for, i tråd med denne særavtalen. Nærvær av lege og høve til rettleiing frå helseføretaket skal sikra forsvarleg behandling og observasjon. Kravet til forsvarleg teneste skal vera ivaretatt, og verksemda skal sørgja for nødvendig bemanning. Kva fagkompetanse og kvalifikasjonar personalet må ha, blir avgjort av kva type pasientar som får tilbod om kommunal øyeblikkeleg hjelp døgnopphald. Tysvær kommune har ansvar for å gjennomføra faste samarbeidsmøte mellom kommunen og Helse Fonna ein til to gonger per år. Begge partar skal søkja mot felles forståing av drifta, målgruppe, kva kompetanse kommunen har og kva begge partar har ansvar for. Dette for å sikra gode og effektive tenester for innbyggarane. 6.1 Utstyr Kommunen skal ta høgde for at akutt alvorlege situasjonar kan oppstå. Det skal vera hjertestartar på avdelingane knytt til tilbodet om øyeblikkeleg hjelp. Vakthavande sjukepleiarar og personell elles skal vera trena i bruk av dette etter nærare oppsette retningslinjer. Kommunen har ansvar for å ha oppdatert observasjons- og behandlingsutstyr som EKG, laboratorieutstyr, utstyr til intravenøs væsketerapi, aspirasjon av luftvegar, kateterinnlegging m.m. 6.2 Kompetanse Kommunen har ansvar for sikra at alt personell som skal arbeida med øyeblikkeleg hjelp døgntilbod har nødvendig kompetanse for å sikra forsvarleg drift. Det må identifiserast behov og setjast i verk systematisk kompetansehevande tiltak. 5 Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell. Revidert 2/2014, pkt Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten, 4 bokstav g) 6

9 Kommunen sitt ansvar skal gjelde: 1. Generelle kompetansehevande tiltak, spesielt for observasjons-, vurderings- og handlingskompetanse. 2. Utarbeiding av standardiserte pasientforløp/oppfølgingsplanar for definerte pasientgrupper. 3. Samarbeid om enkeltpasientar, slik at ansvarleg lege for øyeblikkeleg hjelp døgnopphald i kommunen tar ansvar for å konferera med relevante fagpersonar i helseføretaket i akuttsituasjonar. 4. Ta initiativ til - og samarbeida om felles relevante fagdagar og seminar. Helse Fonna har plikt til å bidra med nødvendig kompetanseoverføring. Sjå kap Personalet ved kommunal øyeblikkeleg hjelp må ha nødvendig prosedyrekunnskap (til dømes hjerte/lunge-redning), og dei må kunne handtera aktuelt medisinsk utstyr (til dømes bruk av EKG og oksymeter, oksygenbehandling, blodprøvetaking, kateterisering, administrering av væske og legemiddel intravenøst, handtering av stomiar, CVK, dren og sonder). 6.3 Kommunikasjon og informasjon For å sikra at befolkninga og tilsette kjenner til og er trygge på at nytt tilbod er like godt eller betre enn innlegging i sjukehus, har kommunen ansvar for å informera innbyggarane, tenesteytarane og samarbeidspartar om tenestetilbodet som er oppretta. Det skal gjerast kjent i media ved oppstart, samt leggast ut informasjon på kommunen sine nettsider. I tillegg kan informasjonsbrosjyre om tilbodet vera eit alternativ. Det skal sørgjast for at alle aktuelle legar blir så godt som mogleg orientert om tilbodet, og korleis dei skal forholda seg. 7. Helse Fonna sitt ansvar Helse Fonna har i tråd med rettleiar 7 og tenesteavtale 04 - Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp og tenesteavtale, plikt til å bidra med opplæring, råd og rettleiing i forkant og når avdelinga er i drift. Begge partar skal søkja mot felles forståing av drifta, målgruppe, kva kompetanse kommunen har og kva begge partar har ansvar for. Dette for å sikra gode og effektive tenester for innbyggarane. Det skal derfor gjennomførast faste samarbeidsmøter ein til to gonger pr. år. 7.1 Opplæring, råd og rettleiing Personalet ved kommunal øyeblikkeleg hjelp døgnopphald skal få felles opplæring før oppstart, og hospitere på aktuelle avdelingar hos Helse Fonna. Helse Fonna skal elles bidra med råd og rettleiing til kommunen ved behov jf. rettleiar 8 og tenesteavtale 04 - Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp og tenesteavtale 06 Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling. Både lege og sjukepleiar i kommunen kan ta kontakt med sjukehuset for råd og rettleiing. Lege i kommunen kontaktar vakthavande spesialist i sjukehuset og sjukepleiar tar kontakt med nødvendig personell på aktuell avdeling. 7 Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell. Revidert 2/ Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell. Revidert 2/2014 7

10 Helse Fonna skal ta initiativ til og samarbeida med kommunen om felles relevante fagdagar og seminar. Det blir spesielt vektlagt at kommunen får invitasjon til å delta på fagdagar for observasjonsposten og akuttmottaka i Helseføretaket. 7.2 Elektronisk samhandling Gjensidig kunnskapsoverføring, dialog og informasjonsutveksling er sentrale samhandlingselement og er heilt avgjerande for å sikra gode tenester og pasientforløp, jf. tenesteavtale 06 Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling. Helse Fonna og kommunen skal nytta etablert meldingsutveksling ved overføring av informasjon. Sjå fylgjande avtale; Tenesteavtale 09 Samarbeid om IKT-løysingar lokalt og tenesteavtale 06 Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling. 7.3 Hjelp til diagnostikk Kommunen sitt tilbod om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald skal ha tilgang til laboratoriediagnostikk på ordinært allmennmedisinsk nivå. Blodprøver som blir mottatt på sjukehuslaboratoriet samt radiologiske undersøkingar skal prioriterast likt med pasientar innlagt i helseføretaket (jf. punkt 7.3 i tenesteavtale 04). 7.4 Informasjon i eigen organisasjon Helse Fonna skal sørgja for at eigne tilsette blir gjort kjent med etableringa av øyeblikkeleg hjelp døgnopphald i Tysvær kommune. 8. Ambulanse og transport Endringar når det gjeld etablering av interkommunale legevaktløysingar og KØHD vil få konsekvensar for ambulanseteneste og annan pasienttransport som både er drivne og finansiert av spesialisthelsetenesta, jf. rettleiar Ved behov for transport i ambulanse til og frå KØHD skal kommunen nytta ambulansetenesta ved Helse Fonna. Utgifter til transport knytt til døgnplassar er i utgangspunktet eit tilbod som kjem i staden for innlegging i spesialisthelsetenesta. Pasientar har rett til å få dekt utgifter til reise til og frå behandling. 9 Helseføretaket dekkjer reiseutgifter etter Syketransportforskriften sine reglar. Transport til og frå institusjonen blir organisert av Pasientreiser. Helseføretaket utfører all ambulansetransport før, under og etter opphald. Transport til og frå institusjonen blir finansiert av Pasientreiser. Viser elles til tenesteavtale 11 Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda. Det skal vidare etablerast samhandlingsfora mellom kommunen og AMK/ambulansetenester jf. rettleiar kap Måloppnåing, data og evaluering For å sikra måloppnåing skal det utførast anonyme registreringar på alle innleggingar som tidspunkt innlegging, innlagt frå, diagnosegrupper, alder, kjønn, lengde på opphald, utskriven til, grad av funksjonsendring. Partane skal saman finna gode indikatorar som vil kunne måla om tilbodet blir nytta ut frå målsetting, om kompetanse og ressursar er tilstrekkelege. Målingane skal bli gjennomgått i samband med evaluering av særavtalen. 9 Jf. pasient- og brukerrettighetsloven 2-6 8

11 Partane skal evaluera tilbodet og kontrollera at det er i tråd med sentrale føringar og særavtalen. Tilbodet skal evaluerast første gong eitt år etter oppstart. Ei viktig måling og grunnlag for evaluering av tilbodet er brukarundersøking. Kommunen skal gjennomføra brukarundersøking av tilbodet i samarbeid med FOUSAM og i tråd med felles system for dette som er godkjent av samhandlingsutvalet. Kommunen ønskjer å leggja til rette for forsking og utvikling knytt til drift av KØHD, sett i høve til nasjonale føringar. 10. Iverksetting, revisjon og oppseiing Avtalen trer i kraft Revisjon av særavtalen skal følgja revisjon av tenesteavtale 04. Kvar av partane kan utover dette krevja at særavtalen blir revidert med 3 månader varsel dersom vesentlege føresetnader for avtalen blir endra. 11. Avvik Avvik som gjeld begge partar og som er eit brot på særavtalen skal handterast gjennom den etablerte avtalen om avvikshandtering jf. Overordna samarbeidsavtale. Partane skal i etterkant av meldte avvik orientera den andre parten om resultatet av behandlinga. Interne avvik skal behandlast i partane sitt eige avvikssystem. 12. Signering Særavtalen skal signerast i to eksemplar og partane beheld deretter kvar sitt eksemplar. Dato Dato For Tysvær kommune For Helse Fonna HF.. 9

12 Særavtale til tjenesteavtale 4 Mellom Sauda kommune og Helse Fonna HF. Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp 1

13 Innhold 1 Parter Bakgrunn Formål Lokalisering, tall på plasser og organisering Lokalisering Tall på plasser Organisering Innhold i tjenestetilbudet Aktuelle pasienter Bemanning og beredskap Innlegging av pasient i ØH seng Utskrivning av pasient fra ØH seng Sauda kommune sitt ansvar Kompetansehevende tiltak Kommunikasjon og informasjon Helse Fonna sitt ansvar Måloppnåelse og evaluering Økonomi Iverksetting, revisjon og oppsigelse Avvik Signering

14 1 Parter Avtalen er inngått mellom Sauda kommune og Helse Fonna (HF). 2 Bakgrunn Hjemmel for denne særavtalen er lov av nr. 30 om kommunale helse og omsorgstjenester m.m. 6-2 punkt 4, jfr. 3-5 tredje ledd. Denne særavtalen er inngått i henhold til overordnet tjenesteavtale 4; "Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Sauda kommune og Helse Fonna". Særavtalen omfatter en beskrivelse av Sauda kommune sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp, samt en presisering av spesialisthelsetjenestens forpliktelser til kompetanseoverføring og krav til veiledning. Særavtalen mellom kommunen og helseforetaket skal inneholde en angivelse for tidspunktet for oppstart av tjenestetilbudet, samt en nærmere beskrivelse av tjenestetilbudet jfr. punkt 6.1 i tjenesteavtale 4. Det er kommunen som bestemmer hvordan tilbudet skal organiseres, herunder oppstartstidspunkt, innretning, omfang og kvalitet. Tjenesteavtale 4 skal gjelde for øyeblikkelig hjelp tilbudet med de presiseringer som følger av denne særavtalen. Dersom det oppstår motstrid mellom særavtalen og tjenesteavtale 4, har tjenesteavtale 4 forrang. Lov som ikke kan fravikes ved avtale, vil være gjeldende for partene. 3 Formål Formålet med avtalen er å beskrive Sauda kommune sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp for pasienter med behov for somatiske helsetjenester og/eller omsorg på et godt faglig og effektivt behandlings- og omsorgstilbud basert på BEON prinsippet. Avtalen skal bidra til: a) Å etablere tilbud som skal gi pasientene verdige og faglig forsvarlige tjenester før eller i stedet for opphold i spesialisthelsetjenesten. 3

15 b) Å skape kostnadseffektive løsninger som kan gi pasientene et bedre eller like godt tilbud i kommunens helse- og omsorgstjeneste som i spesialisthelsetjenesten. c) Å skape bedre pasientforløp ved å gi tjenester der en bor, med nærhet til kommunens øvrige helse- og omsorgstjenester. d) Å redusere behovet for øyeblikkelig hjelp innleggelser og døgnopphold i spesialisthelsetjenesten. 4 Lokalisering, tall på plasser og organisering 4.1 Lokalisering Sauda Kommune vil lokalisere sitt ØH tilbud ved Sauda Distriktsmedisinske senter - Fellesavdelingen, som består av 11 kommunale korttidsplasser nyttet til overgangspleie /behandling etter sykehusopphold, rehabilitering, palliasjon og terminal pleie, kartlegging av funksjonsnivå og avlastning. 4.2 Tall på plasser Sauda kommune tar utgangspunkt i en grunnkapasitet på 0,8 seng (tilsvarer 284 liggedøgn) i samsvar med beregningsgrunnlaget i Helsedirektoratets rettleder, samt en beredskap for ekstra belastning som er tilstrekkelig til å ivareta kommunen sitt ansvar i samsvar med intensjonene i helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 og denne avtale. Sauda Kommune vil opprette 1 seng til ØH formål, med mulighet for å ivareta 2 ØH pasienter samtidig ved behov. Normtallet er et gjennomsnittstall, og det reelle tallet vil til enhver tid variere i forhold til behovet. 4.3 Organisering Tjenestetilbudet vil være eid av Sauda kommune, og kommunen vil ha drifts-, personal- og fagansvar for det kommunale tilbudet om øyeblikkelig hjelp døgnopphold. 5 Innhold i tjenestetilbudet Sauda kommune skal sørge for et faglig forsvarlig tilbud med døgnopphold til pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder for pasienter det er mulig å utrede, behandle og eller yte omsorg til, jfr. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5, ledd 3 4

16 5.1 Aktuelle pasienter Tilbudet vil være rettet mot pasienter som har en almenntilstand som medfører at det er forsvarlig å behandle pasienten i eksisterende omsorgsnivå. Personer som opplever: Akutt forverring av kjent tilstand der utløsende årsak er avklart. (Eksempler på dette er KOLS, ernæringsvikt, hjertesvikt, smerter, kreft med mer). Akutt sykdom med avklart diagnose som krever observasjon og behandling, men ikke spesialiserte helsetjenester (Eksempler på dette er infeksjon, dehydrering, urinretensjon, obstipasjon og dårlig kontrollert diabetes med mer). Tilstand som kan behandles med allmennmedisinske metoder og hjelpemiddel. Tilstand med liten risiko for akutt livstruende forverring. Lett til moderat funksjonstap og hvor det ikke er mistanke om alvorlig diagnose eller sykdomsutvikling "Istedenfor-tilbud" for pasientgrupper med planlagt behandling der det kan oppstå et øyeblikkelig hjelp behov (for eksempel medikamentjustering hos pasienter med kjent kronisk smerteproblematikk, palliativ og terminal omsorg) Pasienten skal kunne undersøkes og behandles med allmennmedisinske metoder og pasientens tilstand må tilsi at det er liten risiko for akutt livstruende forverring. Det skal utarbeides klare kriterier for innlegging av pasient, og disse skal gjøres kjent for alle aktuelle fastleger, tilsynsleger og legevaktsleger. 5.2 Bemanning og beredskap Det skal være sykepleier til stedet 24 timer i døgnet, som har ansvar for gjennomføring av faglig forsvarlig observasjon og oppfølging. Sykepleieren skal være faglig oppdatert i forhold til pasientgruppen som øyeblikkelig hjelptilbudet gjelder for. Et forsvarlig øyeblikkelig hjelp døgntilbud krever at personalet har observasjons-, vurderings - og handlingskompetanse, og fordrer at personalet kan håndtere diverse medisinsk teknisk utstyr, kan ivareta nødvendige kapillære blodprøver, administrere intravenøse infusjoner, og håndtere ulike kateter (PVK, CVK, urinkateter ), sonder og dren. Personalet må ha nødvendig prosedyrekunnskap (Eksempel hjerte/lunge-redning). 5

17 Sauda Kommune er ansvarlig for forsvarlig legedekning på heldøgns basis. Det skal være legetilsyn daglig alle dager, hvor tilsynslege har det overordna medisinske ansvaret i institusjonen. Tilsynslege er medisinsk ansvarlig og har legetilsyn ordinære ukedager, mens legevaktslege er medisinsk ansvarlig på kveld, natt, helg, høytid- og helligdager, med avtalt legetilsyn. 5.3 Innlegging av pasient i ØH seng Innleggende instans er legevaktslege, fastlege og eller tilsynslege. Forut for innleggelse skal pasienten alltid være vurdert av lege som må vurdere tilstanden til den enkelte pasient ut fra forhold som alvorlighet, funksjonssvikt, tidligere sykehistorie, pasientens psykiske og kognitive tilstand, samt forsvarligheten ved å legge pasienten inn i kommunalt tilbud jfr. føringer i punkt 5.1. Ved innleggelse av pasient skal innleggende lege skrive innleggelsesbrev/notat som skal inneholde alle nødvendige opplysninger på samme måte som ved innleggelse i sykehus. Det skal komme tydelig fram hva som er årsaken til innleggelsen og hva innleggende lege mener bør tilbys ved innleggelse på kommunal ØH-plass. Innleggende lege har ansvaret for at det utarbeides en plan på observasjon og behandling for de første 16 timene etter innleggelse. Liggetiden i avdelingen skal være maksimalt 3 døgn/72 timer. Ved mangelfulle nødvendige opplysninger må det sikres ordninger som ivaretar at dette innhentes. Alle pasienter skal vurderes av sykepleier kort tid etter innleggelse. Det skal ligge til rette for døgnkontinuerlig konfereringsmuligheter for sykepleier med medisinsk ansvarlig lege, og for ansvarlig lege med spesialisthelsetjenesten. Ansvarlig lege skal kunne vurdere pasienten med kort responstid. 5.4 Utskrivning av pasient fra ØH seng Legen som er ansvarlig for pasienten på utskrivingstidspunktet skal vurdere observasjons- og behandlingsforløpet hos den enkelte pasient. Ut fra dette skal legen avgjøre om pasienten kan skrives ut til hjemmet, til et annet tilbud i kommunehelsetjenesten eller til innleggelse i sykehus. Når pasienten skrives ut fra det kommunale tilbudet skal det sendes en epikrise til pasientens fastlege med kopi til innleggende lege, som skal inneholde opplysninger om behandling, medikamentendringer og råd om eventuell videre oppfølging. 6

18 Det skal føres journal for den enkelte pasient som mottar helsehjelp. Kommunen sørger for at journalføring og informasjonsutveksling mellom journalsystemer er forsvarlige, og tilrettelagt på en slik måte at alt helsepersonell er i stand til å overholde sine lovpålagte plikter. 6 Sauda kommune sitt ansvar Kommunen skal etablere ett faglig forsvarlig øyeblikkelig hjelp tilbud for personer som oppholder seg i kommunen. Det vil være nødvendig å styrke /vedlikeholde generalistkompetansen for alle faggrupper i behandling og oppfølging av aktuelle pasientgrupper tilbudet skal omfatte. Nærvær av lege og mulighet for veiledning fra helseforetaket skal sikre forsvarlig behandling og observasjon. Virksomheten skal sørge for forsvarlig bemanning. Hvilken fagkompetanse og kvalifikasjoner personalet må ha, avgjøres av hvilke type pasienter som får tilbud om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Kommunen tar høyde for at akutte alvorlige situasjoner kan oppstå, og det vil være tilgjengelig hjertestarter, hvor vakthavende sykepleiere er trent i bruk av dette etter oppsatte retningslinjer. Kommunen har ansvar for å ha oppdatert observasjons- og behandlingsutstyr som EKG, forstøverapparat, laboratorieutstyr, utstyr til intravenøs væsketerapi, aspirasjon av luftveier, kateterinnlegging med mer. 6.1 Kompetansehevende tiltak Kommunen skal identifisere behov for kompetanseheving, og sørge for tiltak som sikrer nødvendig kompetanse. Helseforetaket skal bidra med veiledning (jfr tjenesteavtale 4 og avtale 6; "Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling"). Dette kan gjelde: Generelle kompetansehevende tiltak, spesielt for observasjons-, vurderingsog handlingskompetanse. Utarbeiding av standardiserte pasientforløp/oppfølgingsplaner for definerte pasientgrupper. Samarbeid om enkeltpasienter, herunder at det gis mulighet for ansvarlig lege i kommunen å konferere med relevante fagpersoner i helseforetaket i en akuttsituasjon. Samarbeid om, og invitasjon til fagdager og seminarer holdt av begge parter i avtalen. Det vektlegges spesielt at kommunen får invitasjon til å delta på fagdager for observasjonsposten og akuttmottakene i helseforetaket 7

19 6.2 Kommunikasjon og informasjon Kommunen skal sørge for at innbyggere og samhandlingspartnere blir gjort kjent med tjenestetilbudet. Det skal sørges for at alle aktuelle leger blir godt orientert om tilbudet, og hvordan de skal forholde seg til det. Informasjonen skal være lett tilgjengelig bl.a. på kommunens hjemmeside på internett. 7 Helse Fonna sitt ansvar Kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold skal ha tilgang til laboratoriediagnostikk på ordinært allmennmedisinsk nivå. Blodprøver som mottas på sykehuslaboratoriet samt radiologiske undersøkelser skal prioriteres likt med pasienter innlagt i helseforetaket (jfr. punkt 7.3 i tjenesteavtale 4). Personalet ved avdeling for øyeblikkelig hjelp døgnopphold får tilbud om å hospitere på aktuelle avdelinger hos Helse Fonna, og Helse Fonna skal bidra med råd og veiledning til kommunen når det oppstår behov jfr. veileder og tjenesteavtale 4. Både lege og sykepleier kan ta kontakt for råd og veiledning. Lege i kommunen kontakter vakthavende spesialist i sykehuset og sykepleier tar kontakt med sykepleier på aktuell avdeling. Helse Fonna skal sørge for at egne ansatte blir gjort kjent med etableringen av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i Sauda kommune. 8 Måloppnåelse og evaluering For å sikre måloppnåelse skal det utføres anonyme registreringer på alle innleggelser. Alle pasienter registreres med alder, kjønn, innleggelsesårsak/diagnose, innleggende lege, antall liggedøgn, innlagt fra og utskrevet til med mer. Det utarbeides mnd. statistikk på grunnlag av aktuelle registreringer, som videre formildes til Helse Fonna hver 3. mnd. Statistikk danner grunnlag for årsrapport. Kommunen gjennomfører brukerundersøkelse av tilbudet i samarbeid med FOUSAM og i tråd med felles system for dette godkjent av samhandlingsutvalget. Partene skal evaluere tilbudet og kontrollere at det er i tråd med sentrale føringer og særavtalen. 8

20 Det skal gjennomføres faste samarbeidsmøter mellom helseforetaket og kommunen en til to ganger pr. år. 9 Økonomi Finansiering av tjenestetilbudet dekkes gjennom statlig rammetilskudd til kommunen, og kommunale midler. 10 Iverksetting, revisjon og oppsigelse Avtalen trer i kraft Revisjon av særavtalen skal følge revisjon av tjenesteavtale 4. Hver av partene kan utover dette kreve at særavtalen revideres med 3 måneders varsel dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres. 11 Avvik Avvik som berører begge parter og som er et brudd på særavtalen skal håndteres gjennom den etablerte avtalen om avvikshåndtering jfr. "Overordnet samarbeidsavtale". Partene skal i etterkant av meldte avvik, orientere den andre parten om resultatet av behandlingen. Interne avvik skal behandles i partenes eget avvikssystem. 12 Signering Særavtalen skal signeres i to eksemplarer og partene beholder deretter hver sitt eksemplar. Dato Dato For Sauda kommune For Helse Fonna 9

Særavtale til tjenesteavtale 4.

Særavtale til tjenesteavtale 4. Særavtale til tjenesteavtale 4. Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF. Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. Innhold 1 Parter 3 2 Bakgrunn. 3 3 Formål... 3 4 Lokalisering

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 21.01.16 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Særavtale til tenesteavtale nr. 4 om kommunalt øyeblikkeleg hjelp døgntilbod Styresak 07/16

Detaljer

Særavtale til Tjenesteavtale 4.

Særavtale til Tjenesteavtale 4. Særavtale til Tjenesteavtale 4. Mellom Haugesund kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Innhold 1 Parter... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Formål... 3 4 Lokalisering

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Kari Ugland SAKA GJELD: Særavtale til tenesteavtale nr. 4 mellom kommunane Bømlo, Stord, Fitjar og Helse Fonna HF

DATO: SAKSHANDSAMAR: Kari Ugland SAKA GJELD: Særavtale til tenesteavtale nr. 4 mellom kommunane Bømlo, Stord, Fitjar og Helse Fonna HF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 12.06.17 SAKSHANDSAMAR: Kari Ugland SAKA GJELD: Særavtale til tenesteavtale nr. 4 mellom kommunane Bømlo, Stord, Fitjar og Helse Fonna HF

Detaljer

Helse Fonna. Særavtale til tenesteavtale 4. Tysnes kommune. Mellom Tysnes kommune og Helse Fonna HF.

Helse Fonna. Særavtale til tenesteavtale 4. Tysnes kommune. Mellom Tysnes kommune og Helse Fonna HF. Helse Fonna Tysnes kommune Særavtale til tenesteavtale 4 Mellom Tysnes kommune og Helse Fonna HF. Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp. Innhald Partar 3 Bakgrunn og lovgrunnlag

Detaljer

Sær vtale til Tenesteavtale 4

Sær vtale til Tenesteavtale 4 V3cy7q-7 Sær vtale til Tenesteavtale 4 Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og heimel for avtalen 3

Detaljer

nås HELSE FONNA Særavtale til tenesteavtale nr. 4 Fitjar og Helse Fonna HF mellom kommunane Bømlo, Stord og

nås HELSE FONNA Særavtale til tenesteavtale nr. 4 Fitjar og Helse Fonna HF mellom kommunane Bømlo, Stord og w % nås HELSE FONNA Særavtale til tenesteavtale nr. 4 mellom kommunane Bømlo, Stord og Fitjar og Helse Fonna HF Avtale om kommunane sitt tilbod om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald Innholdsfonegnelse ] Partar...

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 8 Innhold 1. Parter...

Detaljer

Stavanger HF. Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Hjelmeland kommune og Helse. Særavtale til delavtale nr.

Stavanger HF. Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Hjelmeland kommune og Helse. Særavtale til delavtale nr. Særavtale til delavtale nr. 4 M OTTATT 2 NOV2017 Helse Stavanger HF Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Hjelmeland kommune og Helse Stavanger HF Samarbeidsavtale

Detaljer

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr. Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.4) 1. Partar Helse Bergen HF, Haraldsplass Diakonale Sykehus

Detaljer

Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp VEDLEGG til delavtale nr. 4 Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og Stavanger kommune 1 Innhold 1 Parter 3 Bakgrunn

Detaljer

STYRESAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 15.01.2016 SAKSHANDSAMAR: Anne Kristine Breivik SAKA GJELD: Særavtale om etablering og drift av kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 21.04.17 SAKSHANDSAMAR: Kari Ugland SAKA GJELD: Revidert tenesteavtale 4. «Avtale om kommunen sitt øyeblikkelig hjelp døgntilbod» ARKVSAK:

Detaljer

Særavtale til Tjenesteavtale 4.

Særavtale til Tjenesteavtale 4. -3-`1-51 Særavtale til Tjenesteavtale 4. Mellom Haugesund kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Innhold 1 Parter 3 2 Bakgrunn 3 3 Formål 3 4 Lokalisering

Detaljer

Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF

Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Bygger på tjenesteavtale 4 1 Innhold 1 Avtaleparter... 3 2 Bakgrunn og

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Finnøy kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Finnøy kommune og Helse Stavanger HF 6 HELSESTAVANGER Stavanger universitetssjukehus Særavtale til delavtale nr 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Finnøy kommune og Helse Stavanger HF i Parter Avtalen

Detaljer

Tenesteavtale4. Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF. Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp

Tenesteavtale4. Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF. Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp Tenesteavtale4 Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp Innhald 1 Partar 4 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 4 2.1 Avtalen byggjer på 4 2.2 Nærare

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Anne Kristine Breivik SAKA GJELD: Mellombels særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald for Vaksdal kommune

DATO: SAKSHANDSAMAR: Anne Kristine Breivik SAKA GJELD: Mellombels særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald for Vaksdal kommune STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 12.02.2016 SAKSHANDSAMAR: Anne Kristine Breivik SAKA GJELD: Mellombels særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald for Vaksdal kommune STYRESAK:

Detaljer

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel Sauda kommune Innhold Innhold 1 1. Partar 2 2. Bakgrunn og formål 2 3. Virkeområdet 2 4. Ansvar 3 5. Organisering

Detaljer

Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF

Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF 1. Partane i avtalen Denne avtalen er inngått mellom Helse Bergen HF og Austevoll kommune. 2. Bakgrunn og heimel

Detaljer

Særavtale mellom Lund kommune Helse Stavanger HF

Særavtale mellom Lund kommune Helse Stavanger HF M OTTATT 10 FEB2017 Vedlegg til delavtale 4 Særavtale mellom Lund kommune Helse Stavanger HF Helse Stavanger og HF Vedr. Lund kommunes tilbud om kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) Parter Avtalen er inngått

Detaljer

Særavtale mellom Sola kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale mellom Sola kommune og Helse Stavanger HF Vedlegg til delavtale 4 M T 04 OKT2016 Hese Særavtale mellom Sola kommune og Helse Stavanger HF Vedr. Sola kommunes tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD) Parter Avtalen er inngått mellom Sola

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Lund kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Lund kommune og Helse Stavanger HF Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og Lund kommune Særavtale til delavtale nr 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Lund kommune og Helse Stavanger HF Samarbeidsavtale

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

om tilbud om døgnopphold

om tilbud om døgnopphold Særavtale til delavtale nr.4 kommunens Særavtale om tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Hå kommune og Helse Stavanger HF Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og Hå kommune Side 1

Detaljer

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset Tjenesteavtale nr 4 mellom Loppa kommune og Finnma kssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Særavtale til tenesteavtale 8 mellom Helse Fonna HF og Kvinnherad Kommune om kjøp av beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel

Særavtale til tenesteavtale 8 mellom Helse Fonna HF og Kvinnherad Kommune om kjøp av beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel Særavtale til tenesteavtale 8 mellom Helse Fonna HF og Kvinnherad Kommune om kjøp av beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel Innhold Særavtale til tenesteavtale 8... 1 mellom... 1 Helse Fonna

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Eigersund kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Eigersund kommune og Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr 4 Helse Stavanger Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Eigersund kommune og Helse Stavanger HF Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF

Detaljer

KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse ved øyeblikkelig hjelp plasser ved Drammen helsehus?

KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse ved øyeblikkelig hjelp plasser ved Drammen helsehus? Madli Indseth, 12/2014 Kriterier for innleggelse i Drammen kommunes døgnplasser for øyeblikkelig hjelp ved Drammen helsehus. Revidert 12/2014 KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helseog omsorgstjenester 3-5 tredje ledd

Samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helseog omsorgstjenester 3-5 tredje ledd Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: Tjenesteavtale nr 4 (revidert 2017) Samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale

Detaljer

Særavtale til Tjenesteavtale 4.

Særavtale til Tjenesteavtale 4. (C) I "\--,-H oø Helse Fonna Særavtale til Tjenesteavtale 4. Mellom Sveio kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Innhold Side Parter 3 Bakgrunn og

Detaljer

Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald

Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Avtale om kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald 1. Partar

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunenstilbudom døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Samarbeidsavtale om kommunenstilbudom døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunenstilbudom døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innholdsfortegnelse Parter 3 Bakgrunn

Detaljer

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Tenesteavtale 6 Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål

Detaljer

Særavtale til Tjenesteavtale 4.

Særavtale til Tjenesteavtale 4. 010Qh f)-} q- 61.0 Helse Fonna fl Særavtale til Tjenesteavtale 4. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Innhold Side Parter 3 Bakgrunn

Detaljer

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for Tenesteavtale 8 Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande InnhaId 1 Partar 3 2 Formål og virkeområde 3 3 Bakgrunn og lovgrunnlag

Detaljer

FOUSAM sin rolle ved etablering av ØH døgntilbud i kommunene Knut Skaug Overlege, PhD, FOUSAM-rådgiver

FOUSAM sin rolle ved etablering av ØH døgntilbud i kommunene Knut Skaug Overlege, PhD, FOUSAM-rådgiver FOUSAM sin rolle ved etablering av ØH døgntilbud i kommunene Knut Skaug Overlege, PhD, FOUSAM-rådgiver 09.09.2014 1 FoU-enhet for samhandling sept 2014, FOUSAM.no Sammen om bedre helse Helsetorgmodellen

Detaljer

Særavtaleom kommunens tilbudom døgnopphold for øyeblikkelighjelpmellom Eigersundkommune,og Helse StavangerHF

Særavtaleom kommunens tilbudom døgnopphold for øyeblikkelighjelpmellom Eigersundkommune,og Helse StavangerHF rt Særavtale til delavtale nr 4 rr -.?3 ItIAR7OU HeltiC.te-1 /17ger F Særavtale til delavtale nr.4 Særavtaleom kommunens tilbudom døgnopphold for øyeblikkelighjelpmellom Eigersundkommune,og Helse StavangerHF

Detaljer

Orientering om avtalen til Helsedirektoratet

Orientering om avtalen til Helsedirektoratet 2,01%, thetaq- Io 3c.)C ptte SamarbeidsavtalemellomHelseBergenHF,Vossdistriktspsykiatriske senter NKSBjørkeli,NKSOlavikenalderspsykiatriskesjukehusASog Eidfjordkommune. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Sauda kommune og Helse Fonna HF Om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Sauda kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 0 1.0 Parter

Detaljer

Særavtale om kommunenstilbudom døgnopphold forøyeblikkelighjelp mellom Bjerkreimkommune og Helse StavangerHF

Særavtale om kommunenstilbudom døgnopphold forøyeblikkelighjelp mellom Bjerkreimkommune og Helse StavangerHF Særavtale til delavtale nr 4 Vedlegg: Samarbeidsavtale med legene i Bjerkreim ang legedekning øhjelpstilbud. Særavtale om kommunenstilbudom døgnopphold forøyeblikkelighjelp mellom Bjerkreimkommune og Helse

Detaljer

Døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp

Døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp Særavtale mellom xx kommune og Helse Førde HF Døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp Side 1 av 10 Avtale om døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp i xx kommune 1. Partar Avtalen er inngått mellom xx kommune og Helse

Detaljer

Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Dønna kommune Mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF

Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Dønna kommune Mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Dønna kommune Mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Bygger på tjenesteavtale 4 1 Innhold 1 Avtaleparter... 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag...

Detaljer

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande i Helse Fonna Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Ved barneansvarleg Vigdis Espenes, koordinatorar Christense Eileraas Ek og Kari Vik Stuhaug Barne- og familieprogrammet

Detaljer

Tenesteavtale 3. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF ANSVARS- OG OPPGÅVEFORDELING VED INNLEGGING AV PASIENTAR SOM TRENG SOMATISK TILBOD OM BEHANDLING OG/ELLER VURDERING I SPESIALISTHELSETENESTA

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging av pasientar som treng tilbod om behandling og/eller vurdering i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

Tenesteavtale nr. 4 kommunalt tilbod om strakshjelp døgnopphald etter helse- og omsorgstenestelova 3-5, 3. ledd. for kommunane Fjell og Sund

Tenesteavtale nr. 4 kommunalt tilbod om strakshjelp døgnopphald etter helse- og omsorgstenestelova 3-5, 3. ledd. for kommunane Fjell og Sund Tenesteavtale nr. 4 kommunalt tilbod om strakshjelp døgnopphald etter helse- og omsorgstenestelova 3-5, 3. ledd for kommunane Fjell og Sund 1. Avtalepartar Denne samarbeidsavtalen er inngått mellom Helse

Detaljer

Forpliktande avtalar om samarbeid mellom Helse Fonna og kommunane, retur av to avtalar

Forpliktande avtalar om samarbeid mellom Helse Fonna og kommunane, retur av to avtalar - 1-6 ULLENSVANG * HERAD FoU-eining for Samhandling (FOUSAM) Bjornsongt. 39 5?)(1.1HAUGESUND, Dykkar ref. Var ref. J.post id. Arkiv Dato 12/545-13 15/2355 N-403/ 20.02.2015 Forpliktande avtalar om samarbeid

Detaljer

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd.

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Tjenesteavtale 4 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Retningslinjer for videre samarbeid om opprettelse av særavtale

Detaljer

Tenesteavtale 6. Mellom Haugesund kommune og Helseføretaket. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Tenesteavtale 6. Mellom Haugesund kommune og Helseføretaket. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Tenesteavtale 6 Mellom Haugesund kommune og Helseføretaket Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgmnnlag 2 3 Førernal og verknadsområde 2

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Tenesteavtale 3. Mellom XX kommune og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging av pasientar som treng tilbod om behandling og/eller vurdering i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Tenesteavtale5. Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF. Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av

Tenesteavtale5. Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF. Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av Tenesteavtale5 Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta Innhald i Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2.1

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

2. Kva helse- og omsorgsoppgåver forvaltningsnivåa er pålagt ansvar for, og felles oppfatning av kva tiltak partane til ei kvar tid skal utføre

2. Kva helse- og omsorgsoppgåver forvaltningsnivåa er pålagt ansvar for, og felles oppfatning av kva tiltak partane til ei kvar tid skal utføre 1. TENESTEAVTALE 1 2. Kva helse- og omsorgsoppgåver forvaltningsnivåa er pålagt ansvar for, og felles oppfatning av kva tiltak partane til ei kvar tid skal utføre a. Partar i avtalen Avtalen gjeld mellom

Detaljer

Øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald

Øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Særavtale mellom Gloppen kommune og Helse Førde HF Øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Side 1 av 10 Avtale om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald i Gloppen kommune 1. Partar Avtalen er inngått mellom Gloppen

Detaljer

Øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald

Øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Særavtale mellom xx kommune og Helse Førde HF Øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Side 1 av 10 Avtale om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald i xx kommune 1. Partar Avtalen er inngått mellom xx kommune og

Detaljer

Erfaringskonferanse Kommunale Øyeblikkelig Hjelp Døgntilbud

Erfaringskonferanse Kommunale Øyeblikkelig Hjelp Døgntilbud F Erfaringskonferanse 19.05.2015 Kommunale Øyeblikkelig Hjelp Døgntilbud Litt historie 2009 Helsetorgmodellen blir etablert som samarbeid mellom Helse Fonna, Høgskolen Stord/ Haugesund og 13 av 19 kommunene

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Utkast arbeidsgruppe sept. 17,mxv Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING Godkjent av Samhandlingsutvalet nov. 2017 Fagnettverk kommunalt ØH døgntilbod Sentrum behandlingssenter

Detaljer

Hva har samhandlingsavtalene inkludert kommunale ØH-senger betydd for rutinene ved behandling av hoftebrudd?

Hva har samhandlingsavtalene inkludert kommunale ØH-senger betydd for rutinene ved behandling av hoftebrudd? Hva har samhandlingsavtalene inkludert kommunale ØH-senger betydd for rutinene ved behandling av hoftebrudd? v/ PhD/Overlege ortopedisk kirurgi, Øystein Gøthesen, Kir.klinikk Helse Fonna Rutiner Tidligere:

Detaljer

Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp 1. Partene Tjenesteavtalen er inngått mellom Oslo kommune og X helseforetak/sykehus. 2. Bakgrunn og rettsgrunnlag

Detaljer

SÆRAVTALE OM DØGNOPPHALD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP (ØH-SENG) I ØYGARDEN KOMMUNE

SÆRAVTALE OM DØGNOPPHALD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP (ØH-SENG) I ØYGARDEN KOMMUNE SÆRAVTALE OM DØGNOPPHALD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP (ØH-SENG) I ØYGARDEN KOMMUNE 1 Partane i avtalen Denne avtala er inngått mellom Helse Bergen HF og Øygarden kommune. 2 Bakgrunn og heimel for avtalen Tenesteavtale

Detaljer

Tenesteavtale6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Tenesteavtale6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Tenesteavtale6 Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2.1 Avtalen byggjer på 3 3 Formål

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om Samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp (ØHD) etter lov om kommunale

Detaljer

Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer

Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer Avtalen er mellom Sykehuset Telemark HF og Porsgrunn kommune Bygger på Delavtale (4.3.5) om plasser til

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd.

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Tjenesteavtale 4 Beskrivelse av s tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og Retningslinjer for videre samarbeid om opprettelse av særavtale om døgntilbud for øyeblikkelig hjelp i er

Detaljer

Delavtale. Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp døgntilbod

Delavtale. Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp døgntilbod Delavtale Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp døgntilbod Innhold 1. Partar... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Føremål... 3 4. Virkeområde... 4 5. Nærare om pasientgrupper og innhaldet i tenestetilbodet... 5 6.

Detaljer

BEHANDLING I KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE

BEHANDLING I KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE TYSVÆR KOMMUNE Særutskrift Dato: 08.05.2018 Saksnr.: 2018/1102 Løpenr.: 14716/2018 Arkiv: H10 Sakshandsamar: ALU / JVI UTVIKLINGSPLAN HELSE FONNA - HØYRINGSSVAR Saksnr Utval Møtedato 11/18 Eldrerådet 28.05.2018

Detaljer

09 MAI2917. ar / s6. Tenesteavtale 4. Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF. Avtale om kommunen sitt øyeblikkeleg hjelp døgn lbod

09 MAI2917. ar / s6. Tenesteavtale 4. Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF. Avtale om kommunen sitt øyeblikkeleg hjelp døgn lbod 09 MAI2917 Tenesteavtale 4 ar 11-15 / s6 Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt øyeblikkeleg hjelp døgn lbod Innhold 1 Partar 2 2 Bakgrunn og loygrurmlag 2 3 Føremål og virkeområde

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane. Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte 21.06.2012

Styresak. Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane. Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte 21.06.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 12.06.12 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte

Detaljer

SÆRAVTALE OM DØGNOPPHALD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP (ØH-SENG) I KVAM HERAD

SÆRAVTALE OM DØGNOPPHALD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP (ØH-SENG) I KVAM HERAD SÆRAVTALE OM DØGNOPPHALD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP (ØH-SENG) I KVAM HERAD 1 Partane i avtalen Denne avtalen er inngått mellom Helse Bergen HF og Kvam herad. 2 Bakgrunn og heimel for avtalen Etter 3-1 i Lov

Detaljer

Tenesteavtale 11. Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda

Tenesteavtale 11. Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda Tenesteavtale 11 Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Tana kommune. Finnmarkssykehuset HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Tana kommune. Finnmarkssykehuset HF Revidert 20.01.2015. Fl N N MARKSSYKEHUSET FINNMARKKU BUOHCCIVIESSU TANA KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Tana kommune og Finnmarkssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold

Detaljer

Tenesteavtale 5. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF

Tenesteavtale 5. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF Tenesteavtale 5 mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF ANSVARS- OG OPPGÅVEFORDELING VED OPPHALD I, OG UTSKRIVING AV PASIENTAR FRÅ SPESIALISTHELSETENESTA SOMATIKK 1 Partar Denne avtalen er inngått

Detaljer

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD)

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) mellom Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog,

Detaljer

Tjenesteavtale 4 Kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Tjenesteavtale 4 Kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 4 Kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 18. juni 2012. Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Den akuttmedisinske kjeda

Den akuttmedisinske kjeda Framlegg, 08.02.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Den akuttmedisinske kjeda 1 Avtale om den akuttmedisinske kjeda i Helse Førde sitt føretaksområde 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX

Detaljer

Samarbeid og kommunikasjon kommune fastleger ved utvikling av øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Samarbeid og kommunikasjon kommune fastleger ved utvikling av øyeblikkelig hjelp døgntilbud amarbeid og kommunikasjon kommune fastleger ved utvikling av øyeblikkelig hjelp døgntilbud Innledning til diskusjon amfunnsmedisinsk forum fylkeslege Jan Vaage Helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 Kommunens

Detaljer

Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Fremforhandlet i møte 13.desember 2011 med justeringer i tilleggsprotokoll av 6. januar

Detaljer

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen OSEN KOMMUNE Arkiv: G00 Dato: 05.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Osen kommunestyre Saksbehandler: Sigrid Angen KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELPTILBUD Vedlegg 1 Tilbakemelding fra helseforetaket

Detaljer

ØH-D tilbud i Legevakt Utfordringene er Forsvarlige og omsorgsfulle tjenester

ØH-D tilbud i Legevakt Utfordringene er Forsvarlige og omsorgsfulle tjenester ØH-D tilbud i Legevakt Utfordringene er Forsvarlige og omsorgsfulle tjenester Kompetanse Rekruttere Merritere Grethe Fosse, legevaktsjef NLV / ØH-D Mye grubling.fra 2009.. Seint og tidlig Sykepleiefaglig

Detaljer

Tenesteavtale 5 Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta

Tenesteavtale 5 Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta Tenesteavtale 5 Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta Innhald 1 Partar... 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag...

Detaljer

SæravtaletilTenesteavtale4

SæravtaletilTenesteavtale4 SæravtaletilTenesteavtale4 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphaldfor øyeblikkeleg hjelp Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og heimel for avtalen 3 3 Føremål 3 4

Detaljer

Den akuttmedisinske kjeda

Den akuttmedisinske kjeda Framlegg, 19.01.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Den akuttmedisinske kjeda 1 Avtale mellom XX kommune og Helse Førde HF om den akuttmedisinske kjeda i føretaksområdet 1. Partar Avtalen

Detaljer

Kommunalt Ø-hjelps tilbud. Avtale med helse Stavanger - 18 kommuner i Rogaland

Kommunalt Ø-hjelps tilbud. Avtale med helse Stavanger - 18 kommuner i Rogaland Kommunalt Ø-hjelps tilbud Avtale med helse Stavanger - 18 kommuner i Rogaland Arbeidsgruppe Kommuneoverlege; Knut Vassbø Bjerkreim kommune Omsorgsleder; Torild Lende Fjermestad, Randaberg kommune Prosjektleder

Detaljer

Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og XX kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og XX kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og XX kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Side 1 1.0

Detaljer

Tenesteavtale 12. Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF. om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

Tenesteavtale 12. Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF. om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale 12 Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Innhold om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) 1 Partar 3 2 Bakgrunn

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer