Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF"

Transkript

1 Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF 1. Partane i avtalen Denne avtalen er inngått mellom Helse Bergen HF og Austevoll kommune. 2. Bakgrunn og heimel for avtalen Partane er etter Lov om kommunale helse- og omsorgstenester av 14. juni nr. 4 pålagt å inngå samarbeidsavtale som beskriv korleis kommunen skal etablera og drifta døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp etter 3-5, 3. ledd innan Denne avtalen er ei særavtale til tenesteavtale 4. Det som er avtalt i tenesteavtale 4 gjeld i tillegg til det som går fram av denne særavtala. Austevoll kommune har greidd ut grunnlaget og moglegheit for å etablere kommunal øyeblikkeleg hjelp døgnopphald (ØH-seng). Utgreiinga har vore retta mot behovet for kompetanse både innan sjukepleie - og legetilbodet, for å sikre at denne er tilstrekkeleg. Kommunelege har hatt dialog med legane i kommunen og avklart legedekninga i samband med opphald i øyeblikkeleg hjelp senga. Representantar frå helseleiinga i kommunen har vore på besøk i Fusa kommune for å få informasjon om drifta av ØH-senga der. Fusa er ein kommune som er samanliknbar med Austevoll når det gjeld innbyggjartal og geografiske høve. Under besøket i Fusa vart det informert om, og gått gjennom tilbodet om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald som Fusa har drifta i ca 1. år. Ein fekk og sjå på dei fysiske tilhøva. I tillegg vart det teke ein gjennomgang om korleis Fusa drifta ØH-senga i praksis Austevoll kommune ønskjer å etablere ei ØH seng lokalt i kommunen og grunngjev det med geografiske forhold, samt ynskje om mest mogleg tenester lokalt for sine innbyggjarar der kommunen kan levera like god kvalitet sjølv. Tidspunkt for oppstart og innhaldet i tenesta har vore drøfta i lengre tid i administrasjonen og i legetenesta. Blant anna er dette teke opp i møte i allmennlegeutvalet i juni 2013 og januar Noverande leverandør av heimesjukepleie og institusjon i Austevoll, Aleris Omsorg, er og kjende med oppstart og samde i å drifte oppgåva i samsvar med kontrakt. Kommunalsjef og rådmann er informerte i notat frå kommuneoverlege i desember Austevoll kommunestyre har lagt inn i sitt budsjett for 2014, midlar for oppstart plan og bygg av lokalmedisinsk senter. Senteret vil ligge tett opptil Austevoll pleie- og omsorgssenter, der ØH-seng vil bli drifta. 1

2 3. Føremål med avtalen Etablering og drift av eit tilbod om døgnopphald for helse - og omsorgstenester til pasientar med behov for øyeblikkeleg hjelp for innbyggjarane i Austevoll kommune og for andre personar kommunen har ansvar for etter helse- og omsorgstenestelova 3-1. I. ledd. Medverke til å redusere talet på øyeblikkeleg hjelp- innleggingar i Helse - Bergen for aktuelle pasientgrupper Sikre at tilbodet skal vera betre eller like godt som eit alternativt tilbod i spesialisthelsetenesta Sikre ei funksjonell og effektiv drift av ØH - senga i Austevoll kommune etter gjeldande medisinske og sjukepleiefaglege standardar. 4. Virkeområde Opphald i ØH-seng skal vere eit alternativ til innlegging i spesialisthelsetenesta for innbyggjarane i Austevoll kommune og for andre personar kommunen har ansvar for etter helse- og omsorgstenestelova 3-1, 1. ledd. Det er berre pasientar som har funksjonstap der diagnose og behandling er avklart eller der det ikkje er mistanke om alvorleg sjukdomsutvikling, som kan leggast inn i desse ØH -sengene Partane er einige om at følgjande pasientgrupper ikkje skal leggast inn i ei ØH-seng (absolutte eksklusjonskriterier): - Hemodynamisk ustabil pasient - Pasient med akutte respirasjonsproblem utan kjend årsak, som ikkje vert betre etter initialbehandling. Markant forverring i O2-metning. Tydeleg sliten og medteken pasient - Pasientar med akutt forverring av kjend, kronisk sjukdom, der ei vurdering av grad av alvor, komorbiditet og funksjonssvikt tilseier innlegging i sjukehus - Uavklarte brystsmerter - Urolege eller aggresive pasientar som ikkje har somatisk sjukdom. - Pasientar etter aborttilstandar - Pasientar under 18 år - Status epileptikus - Hjerneslag - Commotio cerebri 2

3 - Magesmerter utan kjend årsak - Klinisk mistanke om sepsis - Pasientar som treng behandling for psykiske lidingar og/el. ruslidingar - Traumer og tilstander som krev akuttmedisinsk behandling (rød respons i indeks) - Denne lista er ikkje uttømmande. Innleggjande lege må gjere ei konkret vurdering av pasienten sin tilstand i kvart einskilt tilfelle. 4.2 Hovudgrupper av pasientar som er aktuelle for eit kommunalt øyeblikkeleg hjelp tilbod: - Pasientar med forverring av kjende tilstander, med avklart diagnose og funksjonsnivå. - Pasientar med tungpust, inkludert behandling av pneumoni og Kols. Vi viser her til pilot med forløp for tungpust og pneumoni 1 som er gjennomført i samarbeid mellom Helse Bergen, Fjell, Sund og kommunane i Bjørnefjordregionen. Ut i frå ei vurdering av pasienten sin tilstand er det her utarbeidd kriterium for kvar pasientar med tungpust skal behandlast, på sjukehus eller i kommunal ØH-seng - Pasientar med akutt forverring av kjent tilstand, grunna t.d infeksjon, dehydrering eller ernæringssvikt, der utøysande årsak er kjend - Fall utan brot som treng observasjon og behandling - Pasientar med avklarte infeksjonstilstander - Pasientar med eliminasjonsproblem: Vasslatingsvanskar, diare eller obstipasjon - Palliativ og terminal behandling - Medikamentjustering 5.Tidspunkt for oppstart av ØH døgntilbod i Austevoll kommune Austevoll kommune skal etablere ei (1) ØH seng. Drifta startar opp den Prosjekt «Forløp for pasientar med tungpust eller pneumoni». Eit pilotprosjekt mellom Helse Bergen HF og kommunane Sund, Fjell, Os, Fusa og Samnanger i tidsrommet januar november

4 6. Økonomi Helsedirektoratet har gitt ut rettleiingsmateriell, som og omhandlar berekning og utbetaling av tilskot til øyeblikkeleg døgnopphald i kommunane. Partane er samde om at tilskot til øyeblikkeleg hjelp døgnopphald i kommunen skal vera basert på Helsedirektoratet sitt rettleiingsmateriale for tilskotet, her under mellom anna berekningsgrunnlaget for tilskotet, teke inn i rettleiaren "Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold" frå 2012 (sist revidert 01/2013). Partane er og samde om at omfanget av tilbodet om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald i kommunen skal baserast på berekningsgrunnlaget som er teken inn i nemnde rettleiar. Kommunane som startar opp tilbod om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald får halvparten av det berekna tilskotet frå Helsedirektoratet og den andre halvparten frå helseføretaket når tilbodet er etablert, jf. nemnde rettleiar. Dette tyder at det er sett ei ramme for kor mykje tilskot kommunen samla kan få frå Helsedirektoratet og helseføretaket i perioden fram til Utbetaling av tilskot frå helseføretaket til kommunen skjer ut frå følgjande føresetnader, som alle må oppfyllast før tilskot vert utbetalt: 1. Kommunen må dokumentere at kommunen har fått innvilga søknad og utbetalt tilskot frå Helsedirektoratet. 2. Tilskotet som kommunen mottar frå helsedirektoratet må vera for lite til å dekkje kommunen sine berekna utgifter til øyeblikkeleg hjelp døgnopphald i høve til berekningsgrunnlaget i nemnde rettleiar. 3. ØH - senga må vera etablert i høve til avtalen. Med "etablert" meiner vi at døgnplassen for øyeblikkeleg hjelp må vera sett i drift. Under føresetnad av at vilkåra for utbetaling av tilskot i denne avtalen er oppfylt, her under føresetnadene i punkt 1-3 over, vil helseføretaket i perioden frå til utbetale sin del av det berekna tilskotet til kommunen i høve til berekningsgrunnlaget. Dersom kommunen ikkje oppfyller avtalen fell tilskotet frå helseføretaket bort. Det same gjeld dersom avtalen vert sagt opp av ein av partane. Dersom kommunen reduserer sitt øyeblikkeleg hjelp døgntilbod vil tilskotet frå helseføretaket verta redusert tilsvarande. 7. Ansvar - og oppgåvefordeling Austevoll kommune er ansvarleg for at tilbodet til pasientane i ØH senga er fagleg forsvarleg. 4

5 Partane er samde om at kommunalsjef for utvikling og forvaltning er ansvarleg for drifta av tilbodet. Det overordna medisinsk-faglege ansvaret er plassert hos kommuneoverlege i Austevoll kommune. Partane skal etablere ei felles driftsgruppe med andre kommunar som skal delta i vidareutviklinga av tilbodet og handsame ulike avvik som blir meldt i samband med døgntilbodet i kommunen, jf. pkt. 12. Helse Bergen tek initiativ til etablering av driftsgruppa. Driftsgruppa skal ha helsefaglege representantar frå dei aktuelle kommunane og frå Helse Bergen. Partane skal i fellesskap utarbeide nærare retningsliner som skildrar mandat med oppgåver og arbeidsform for driftsgruppa. Desse skal ferdigstillast snarast mogleg og seinast innan 1. juni Legevaktslege, fastlege og tilsynslege kan leggje inn pasientar i ØH-senga. Det skal vere kompetent sjukepleiar til stades i nærleiken av ØH-sengene 24 timar i døgnet heile året. Austevoll kommune er ansvarleg for at ØH-senga har forsvarleg legedekning på heildøgnsbasis. Kommunalt tilsett lege/tilsynslege har ansvar for dagleg visitt samt anna oppfylging i kontortida. Etter kontortid, samt i ferier, på høgtids- og heilagdagar og liknande er det Austevoll legevakt som har ansvaret. På dette viset sikrar ein kontinuitet i legedekninga og minst ein legevisitt dagleg, heile året. Liggetid vil vere maksimalt 3 døgn. 8. Kvaliteten på tilbodet i ØH- senger i kommunen Tilbodet skal vera fagleg forsvarleg og eit betre eller like godt tilbod for pasientane som eit alternativt tilbod i spesialisthelsetenesta. 8.1 Kompetansekrav a. Austevoll kommune forpliktar seg til at tilbodet til ei kvar tid skal ha personell med naudsynt formell- og realkompetanse på dei fagområda som ØH-sengene har ansvar for, jf. pkt. 4 i denne avtalen. Dette for å sikre at tilbodet er fagleg forsvarleg. b. Sjukepleiarar ved ØH-senga ved Austevoll pleie og omsorgsenter må ha observasjons-, vurderings- og handlingskompetanse, samt prosedyrekunnskap og nødvendig kunnskap om bruk av medisinsk utstyr på dei relevante fagområda. c. Austevoll kommune har, innan utgangen av april 2014, ansvar for å utarbeide kompetanseplan for det helsepersonellet som skal arbeide ved dei kommunale ØHsengene. 5

6 d. Partane er forplikta til å samarbeide om, utarbeide og gjennomføre opplegg for kompetanseutvikling m.a. fagdagar, hospitering og kursopplegg. Partane er samde om å revidere kompetanseplanane ved behov og etter kvart som ein inkluderer fleire pasientgrupper i tilbodet. 8.2 Støttefunksjonar og behov for utstyr Partane vil ta i bruk elektronisk melding så snart dette er mogleg. Austevoll kommune er ansvarleg for at helsepersonell som yter helsehjelp i ØH-senga har naudsynt tilgang til eit forsvarleg pasientjournalsystem. Austevoll kommune har ansvar for innkjøp av naudsynt medisinsk teknisk utstyr for å kunne gje forsvarleg behandling til dei pasientgruppene som til ei kvar tid er innlagde i ØH- senga. Austevoll kommune har og ansvar for drift og vedlikehald av dette utstyret. Partane skal innan utgangen av mars 2014 i fellesskap utarbeida ei oversikt over kva støttefunksjonar og utstyr som er naudsynt i høve til dei pasientgruppene som det er aktuelt å starte med. Austevoll kommune forpliktar seg til at nemnde utstyr og støttefunksjonar er på plass innan 15. august Medisinsk teknisk utstyr skal jamleg vurderast m.o.t. oppjustering i samsvar med den tekniske utviklinga og aktuelt pasientgrunnlag. 8.3 Lokalisasjon av tilbodet Tilbodet vert lokalisert ved somatisk avdeling A-D ved Austevoll pleie og omsorgsenter. Ved denne avdelinga vil det også vere ei palliativ seng og korttidssenger der ein m.a. tek i mot utskrivingsklare pasientar frå sjukehuset. Austevoll kommune har ei eiga legevaktsordning, og ved behov er det døgnkontinuerleg tilgang på legetilsyn. Legevakta har relativt god reserve-kapasitet utover det som vert nytta av kommunen per i dag. 9. Informasjon og kommunikasjon Begge partar skal sørgje for å gjere tilbodet kjent for alle involverte medarbeidarar og samarbeidspartar, inkludert her pasient- og brukarorganisasjonar. 6

7 Austevoll kommune er forplikta til å gje naudsynt informasjon om tilbodet både til aktuelle samarbeidspartar og innbyggjarane i kommunen, både når tilbodet startar opp og seinare. Kommunane skal utarbeide plan for gjennomføringa av dette innan utgangen av mai Fastlegar og sentrale samarbeidspartnarar er allereie informerte om arbeidet i prosjektet og utarbeiding av formell søknad om etablering av ØH-senger Austevoll kommune skal utarbeide naudsynte rutinar og retningsliner som gjeld ØHsengene i dialog med Helse Bergen. Partane er forplikta til å implementere dei nye rutinane/retningslinene i eigen organisasjon. 10. Samarbeid med ambulansetenesta Ambulansetenesta er lokalisert i Austevoll kommune like ved Austevoll pleie og omsorgsenter. Kommunen har allereie ein tett dialog med ambulansetenesta. Det vert etablert lokalt samarbeidsforum mellom legetenesta i Austevoll kommune og ambulansetenesta. Viser elles til tenesteavtale Evaluering Øyeblikkeleg hjelp døgntilbodet vil verte fortløpande evaluert gjennom driftsgruppa. Tilbodet skal evaluerast etter 2 år, innan og etter nærare konsultasjonar mellom partane. Pasientdata, i samsvar med lovverk, vil verta fortløpande innhenta m.a med tanke på evalueringa. Partane er samde om at ein i evalueringa vil vurdere om tilbodet bidrar til reduksjon av øyeblikkeleg hjelp - innleggingar i Helse Bergen HF for dei aktuelle pasientgruppene frå Austevoll kommune. Partane vil og undersøke om pasientane opplever det kommunale tilbodet som like godt eller betre enn eit alternativt tilbod i spesialisthelsetenesta. Ytterlegare indikatorar for evaluering av tilbodet går fram av forløp for tungpust og pneumoni. 12. Handtering av avvik Avvik som blir meldt i samband med døgntilbodet i kommunen, skal tas opp i den felles driftsgruppa, jf. punkt 7. Partane har gjensidig ansvar for å lukke avvik knytt til dei ansvarsområda som ligg til kvar av partane. Ut over dette vert det vist til punktet om avvik i den overordna samarbeidsavtalen. 7

8 14. Tidslengd, revisjon og høve for oppseiing av avtalen Dette går fram av tenesteavtale Orientering om avtalen til Helsedirektoratet Etter at avtalen er signert av begge partar, skal Helse Bergen HF publisere særavtalen på vår felles internettside om samhandling (www.saman.no), jf. helse - og omsorgstenestelova 6-4. Dette skal skje innan ein månad etter at avtalen er inngått, og seinast ein månad etter utgangen av frist fastsett med heimel i lovas 6-3. Austevoll kommune må i tillegg leggje tenesteavtale 4 og denne særavtalen ved søknaden om tilskot frå Helsedirektoratet. 16. Dato og underskrift av begge partar Avtalen ligg føre i to eksemplarar og kvar av partane har eitt eksemplar. Dato: Sign. for Austevoll kommune Ordførar Sign. for Helse Bergen HF Styreleiar 8

Sær vtale til Tenesteavtale 4

Sær vtale til Tenesteavtale 4 V3cy7q-7 Sær vtale til Tenesteavtale 4 Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og heimel for avtalen 3

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Tenesteavtale 2 Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og meistringstilbod for

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 ARTIKKEL 2 Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 Tilsyn er risikoinformerte. Tilsynsorganet leitar der det er mest sannsynleg at det finst svikt som får alvorlege

Detaljer

Tenesteavtale 11. Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda

Tenesteavtale 11. Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda Tenesteavtale 11 Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer

Detaljer

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester SOGN OG FJORDANE Utskriving av pasientar som har behov for kommunale tenester Status, erfaringar, dialog og forbetringsframlegg Jan Helge Dale, Inghild Mowatt og Vidar Roseth Januar 2015 Innhald 1. Innleiing.

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF

Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Bygger på tjenesteavtale 4 1 Innhold 1 Avtaleparter... 3 2 Bakgrunn og

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Forstudierapport interkommunal legevakt for Bømlo, Fitjar og Stord T ilstadesvakt for lege på natt

Forstudierapport interkommunal legevakt for Bømlo, Fitjar og Stord T ilstadesvakt for lege på natt 2012 Forstudierapport interkommunal legevakt for Bømlo, Fitjar og Stord T ilstadesvakt for lege på natt Utarbeida av prosjektgruppa: Bjarte Wilhelmsen Fastlege, Legevaktsleiar Stord Astrid Stautland Ve

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011 Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune 2011-2014 1 1. INNLEIING...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.4 2. MÅL...FEIL! BOKMERKE

Detaljer

Tiltak for å avvikle korridorplassar

Tiltak for å avvikle korridorplassar Tiltak for å avvikle korridorplassar Felles regionale tiltak og anbefalingar for å avvikle bruk av korridorplassar ved sjukehusa i Helse Vest. Helse Vest RHF, mai 2014 Foto: Colourbox, Eirik Dankel og

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta)

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Sendt ut: 30. april 2015 Høyringsfrist:

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 8 Innhold 1. Parter...

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Logo XX kommune. Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Logo XX kommune Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Gjeldende fra 01.07.2012 1. Parter Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer ARTIKKEL 3 Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer I denne artikkelen presenterer vi ulike metodar som fylkesmennene har prøvd ut under satsinga på tilsyn med tenester til eldre i 2009 2012.

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3)

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) Kvinge, L. M. Ek, C.E., Olsen Bøe, T., Kolnes, M., Hundseid, E. & Vikse, I. «Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) 1 Helsetorgmodellen rapport (2013/3)

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer