REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER"

Transkript

1 REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER Ajourført pr. 20. desember 2012

2 REGLEMENT OM REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER (Vedtatt av Stortinget 18. desember 2008, endret 10. mars 2011 og 16. oktober 2012, jf Stortingets forretningsorden 74) I. Registerets formål og virkeområde 1. Formålet med registeret er å gi en samlet informasjon om stortingsrepresentantenes verv og økonomiske som har berettiget interesse for allmennheten. Registreringsplikten omfatter alle verv og som nevnt i dette reglementets 2 til 11. Bare eksistensen og arten av de forskjellige skal oppgis, ikke beløp, verdi eller mengde. Reglementet gjelder for alle innvalgte stortingsrepresentanter og vararepresentanter som møter i Stortinget. II. Registreringspliktige forhold 2. Verv i private eller offentlige selskapers og interesseorganisasjoners styrende organer, samt i statlig eller kommunalt organ. For det enkelte verv opplyses om det mottas godtgjørelse. Vervets art og navn på selskapet, organisasjonen eller organet oppgis. Ulønnede verv i politisk parti registreres ikke. 3. Selvstendig inntektsbringende virksomhet som utøves i tillegg til stortingsarbeidet, herunder f.eks. virksomhet som gårdbruker, lege, advokat, journalist, frittstående konsulentoppdrag etc. Arten av virksomheten oppgis. Alle betalte oppdrag som nevnt i første ledd, og som representanten personlig tar del i omfattes, også om virksomheten/oppdraget formelt organiseres gjennom et selskap representanten eier selv, eller er medeier i. Det angis særskilt om enkeltoppdrag, eller flere oppdrag innenfor samme kalenderår for samme oppdragsgiver, har gitt en godtgjørelse på mer enn kr Lønnet stilling eller engasjement som kommer i tillegg til vervet som representant. Stilling/engasjement og arbeids- /oppdragsgiver oppgis. 5. Avtaler om permisjon og avtaler av økonomisk karakter med tidligere arbeidsgiver, herunder avtaler om fortsatt lønnsutbetaling eller opprettholdelse av velferdsfordeler, pensjonsrettigheter og lignende i den tid vedkommende er medlem av Stortinget. 6. Ansettelse, engasjement eller lignende avtale med fremtidige arbeidsgivere eller oppdragsgivere selv om ansettelsen, engasjementet eller oppdraget først vil få virkning etter at vedkommende representant har trådt ut av Stortinget. 7. Navn på selskaper, organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner som yter vedkommende representant økonomisk støtte, herunder materielle fordeler, sekretærbistand o.l., og som kommer i tillegg til de midler Stortinget stiller til rådighet. 9. Selskaps (aksjer, andeler m.v.) som overskrider én prosent av selskapskapitalen eller grunnbeløpet i folketrygden (1G), og som vedkommende selv eier enten direkte eller indirekte gjennom et annet selskap. Selskapets navn oppgis. 1 Utbytte av selskapsinteressene oppgis ikke. 10. Reiser/besøk til utlandet hvor utgiftene ikke i sin helhet dekkes av statlige midler, av det parti representanten tilhører eller av representanten privat, når reisen/besøket har tilknytning til vedkommendes virksomhet som representant. Hvem som bar utgiftene, navn på besøkslandet og tidspunkt for reisen oppgis. 11. Gave eller annen økonomisk fordel, verd mer enn kroner, mottatt fra innenlandsk eller utenlandsk giver, når gaven/fordelen har tilknytning til vedkommendes virksomhet som representant. Giverens navn, fordelens art og tidspunktet for ytelsen oppgis. III. Gjennomføringen av registreringsordningen 12. For innvalgte stortingsrepresentanter, og vararepresentanter som er fast møtende, gjelder følgende regler: a) Opplysninger til registeret skal meldes til Stortingets administrasjon innen én måned etter at nyvalgt storting har trådt sammen. Innen 20 dager etter at registreringsfristen er utløpt etter nyvalg, skal registeret være tilgjengelig for allmennheten ved publisering på Stortingets nettsider. b) Endring av, eller tillegg til tidligere registrerte opplysninger, skal meldes innen én måned etter at de nye opplysninger forelå. Vedkommende representants tidligere registrerte data arkiveres og registeret oppdateres med de nye opplysningene innen ti dager etter at representanten har meldt fra om dem. Andre vararepresentanter enn de som er nevnt i første ledd, plikter å melde opplysninger til registeret til Stortingets administrasjon første gang de møter i Stortinget. Endring av, eller tillegg til tidligere registrerte opplysninger, skal meldes når vararepresentanten møter på ny. 13. Formular som benyttes til registreringen, skal godkjennes av Stortingets presidentskap. 14. Opplysningene registrert i medhold av 10 og 11 foreldes 10 år etter tidspunktet for reisen eller ytelsen. 15. De registrerte opplysninger tas ut av det elektroniske registeret etter at vedkommende representant er gått ut av Stortinget, jf Fast eiendom som har betydelig verdi og som benyttes i næringsvirksomhet. Dette gjelder også når eiendommen tilhører et selskap representanten eier selv, eller er medeier i. Eiendommens betegnelse, og i hvilken kommune den ligger, oppgis. Eiendom som i det vesentlige tjener som bolig eller fritidsbolig, registreres ikke etter denne bestemmelse. Det samme gjelder våningshus og driftsbygning på gårdsbruk. 1 Gjelder ikke for underliggende selskaps som eies gjennom et investeringsselskap

3 1 Representanter Amundsen, Per-Willy (135, FrP, Troms) Andersen, Dag Terje (154, A, Vestfold) Andersen, Karin (48, SV, Hedmark) 2. Styreverv mv. Styremedlem i Høgskolestiftelsen i Kongsvinger (møtegodtgjørelse) 11. Gaver To billetter til Peer Gynt-forestillingen og to overnattinger på hotell for to personer i forbindelse med oppdrag om å dele ut årets Peer Gynt i Betalt av Peer Gynt AS. Andresen, Rannveig Kvifte (21, SV, Akershus) 2. Styreverv mv. Kommunestyrerepresentant Ski kommune, møtegodtgjørelse Medlem plan- og byggesaksutvalget Ski kommune, møtegodtgjørelse Varamedlem Follo Ren IKS, møtegodtgjørelse Medlem klagenemd Akershus fylkeskommune, møtegodtgjørelse 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra Conexus A/S. I en overgangsfase avsluttes prosjektet hun er ansvarlig for. Mottar lønn pr. time som registreres. Anundsen, Anders (155, FrP, Vestfold) 2. Styreverv mv. Styremedlem Link Larvik AS (godtgjørelse) Medlem i Skatteklagenemda Sør (godtgjørelse) Varamedlem til styret i Helgeroa eiendom as (ingen godtgjørelse) 3. Selvstendig næring Eier/daglig leder i Global Consult Anundsen 9. Aksjer m.v. Nano Forvaltning AS Helgeroa Eiendom AS 11. Gaver Diverse mindre gaver i forbindelse med foredrag o.l. Arnesen, Bendiks H. (131, A, Troms) 2. Styreverv mv. Styremedlem i Kveøyforbindelsen AS (ulønnet) Styremedlem i Kvæfjord Eiendom AS (honorar) 8. Eiendom i næring Eier småbruk i Kvæfjord kommune som er bortleid Asmyhr, Hans Frode Kielland (18, FrP, Akershus) 2. Styreverv mv. Medlem i kontrollkomiteen i Nordic Investment Bank og Nordic Development Fund (godtgjørelse)

4 3. Selvstendig næring Forpakter gårdsbruk i Sørum kommune 8. Eiendom i næring Forpakter gårdsbruk i Sørum kommune, gnr. 94, bnr Aspaker, Elisabeth (134, H, Troms) 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra lærerjobb ved Seljestad ungdomsskole, Harstad kommune 11. Gaver Sølvskål fra Høyre i anledning 50-årsdag 2012 Asphjell, Jorodd (146, A, Sør-Trøndelag) 2. Styreverv mv. 1. visepresident i Norges Idrettsforbund og i Norges olympiske og paralympiske komité, godtgjørelse Styremedlem i Birka AS (Nasjonalt senter for kunst og håndverk), godtgjørelse Styremedlem Orkdal IL, ulønnet Astrup, Nikolai (105, H, Oslo) 2. Styreverv mv. Styreleder Pactum Beta AS (ulønnet) Styreleder Pactum Epsilon AS (ulønnet) Styremedlem Pactum AS (ulønnet) Medlem Rådsforsamlingen i Ernst G Mortensens Stiftelse - Campus Kristiania (godtgjørelse) Styremedlem AS Bjørgvin (godtgjørelse) Styremedlem Energeia Asset Management AS (ikke honorar) Styremedlem Stiftelsen Erlik (ikke honorar) Styreleder i Stiftelsen Minervafondet (ulønnet) Leder av Oslo Høyre (godtgjørelse) 8. Eiendom i næring Eierandel i Gullhaug Torg 1 ANS, Oslo 9. Aksjer m.v. Pactum Beta AS Pactum Epsilon AS (Pactum Beta AS og Pactum Epsilon AS er holdingselskaper som eier aksjer i familievirksomhetene Pactum AS og AS Bjørgvin, selskaper som investerer i aksjer og andre verdipapirer, shipping og næringseiendom.) Gullhaug Torg 1 ANS 10. Utenlandsreiser mai reise i USA (Washington DC, Oklahoma og California) som deltaker på International Visitor Leadership Programme, betalt av US Department of State Bakke-Jensen, Frank (40, H, Finnmark) 2. Styreverv mv. Varamedlem Styret i Melkarn Boligstilftelse (ulønnet) Styremedlem Finnmark Havfiske A/S (honorar) Styremedlem Båtsfjord Sentralfryselager A/S (honorar) Styreleder Båtsfjord Reiseservice A/S (lønnet) 9. Aksjer m.v. Båtsfjord Reiseservice A/S

5 Bekkevold, Geir Jørgen (130, KrF, Telemark) 2. Styreverv mv. Styremedlem i Telemark Fylkesbibliotek- oppnevnt av Telemark fylkesting (kun møte- og reisegodtgjørelse) 3 Bjørnflaten, Anne Marit (133, A, Troms) 2. Styreverv mv. Visepresident i Helsingforskomiteens Råd (ulønnet) Styremedlem Målselv Næringsselskap (honorert) Styreleder Nordnorsk jazzsenter (honorert) 5. Tidligere arbeidsgiver Ulønnet permisjon fra Nasjonalt Senter for Telemedisin, Tromsø 11. Gaver Deltok sammen med ledsager på middag og påfølgende Nobelkonsert dekket av Telenor Botten, Else-May (64, A, Møre og Romsdal) 5. Tidligere arbeidsgiver 4 års permisjon fra LO 10. Utenlandsreiser Reise Oslo/Spania betalt av Østensjø Rederi AS i forbindelse med skipsdåp 11. Gaver Øredobber og smykke fra Hijos De J. Barreras, S.A, gudmorgave ved skipsdåp Brandvik, Tove Linnea (58, A, Hordaland) 2. Styreverv mv. Styreleder Nordhordland Taxi BA (godtgjørelse) Medlem Interkommunalt utvalg Akutt forurensing IUA Hordaland (ikke godtgjørelse) Leder representantskapet i Regionrådet i Nordhordland IKS (godtgjørelse) Hovedstyremedlem Lindås Idrettslag (ikke godtgjørelse) Bratli, Susanne (142, A, Nord-Trøndelag) Bredvold, Per Roar (43, FrP, Hedmark) 3. Selvstendig næring Gårdeier 8. Eiendom i næring Utleiebygg i ht. punkt Utenlandsreiser Deltok på reise til Taiwan februar Reise og opphold betalt av taiwanske myndigheter. Breen, Thomas (44, A, Hedmark) Brekk, Lars Peder (141, Sp, Nord-Trøndelag) 2. Styreverv mv. Styremedlem Sauøya Villsaulag BA (ikke inntektsgivende virksomhet)

6 3. Selvstendig næring Medeier Sauøya Villsaulag BA - drift for eget formål 8. Eiendom i næring Rørvik Næringssenter (Telehuset) - eies av Innovasjon Rørvik AS 9. Aksjer m.v. Trio Barnehager AS Innovasjon Rørvik AS Nordøyan AS Asbjørn Brekk AS Fishbilling AS AS Nord-Trøndelag 4 Bremer, Tor (123, A, Sogn og Fjordane) 8. Eiendom i næring Gardsbruk gnr 150 bnr 1 i Luster kommune Bøhler, Jan (93, A, Oslo) Chaudhry, Akhtar (103, SV, Oslo) 3. Selvstendig næring Enkeltmannsforetaket Christiania konsulenter (oversettelsesarbeid) 4. Lønnet stilling m.v. Kjører T-bane tilsvarende ca 5-10 % stilling. (Jf pkt 5) Har frikort og de pensjonsrettigheter som følger av dette 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra Oslo T-banedrift AS. Christensen, Jette F. (62, A, Hordaland) 5. Tidligere arbeidsgiver Permittert fra stilling som administrasjonsmedarbeider (50%) i Norsk Forfattersentrum Christoffersen, Lise (30, A, Buskerud) 2. Styreverv mv. Styremedlem Strømsgodset Toppfotball (ulønnet) Styremedlem Buskerud Idrettskrets (ulønnet) Styremedlem Special Olympics (ulønnet) Visepresident Socialist International Women (ulønnet) 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn: Asplan Viak AS, Sandvika 11. Gaver Mottatt en flaske av Drammen kommunes jubileumscognac 2011 som medlem av jury for å bestemme dens navn. Cognac og navnekonkurranse et samarbeid mellom Larsen Cognac, Trond B. Olsen, Byavisa Drammen og Radio Metro. Dahl, André Oktay (25, H, Akershus) 2. Styreverv mv. Styremedlem Skeiv Verden (ingen møtegodtgjørelse) BSPC (Baltic Sea Parliamentary Conference) Rapporteur on Civil Security and Trafficking Styremedlem Reform (møtegodtgjørelse) 3. Selvstendig næring Honorar for deltakelse i TV-program i regi av Monster

7 Entertainment AS juni/juli Honoraret tildeles en organisasjon ifbm. julen Utenlandsreiser 28. nov des Deltok på studiereise til Taiwan. Reise og opphold dekket av den taiwanske stat. 5 de Ruiter, Freddy (1, A, Aust-Agder) Dåvøy, Laila (56, KrF, Hordaland) Egeland, Lars (160, SV, Vestfold) Ingen mottatte opplysninger Eide, Rigmor Andersen (71, KrF, Møre og Romsdal) 2. Styreverv mv. Styremedlem Fjord1 MRF (honorar) Styremedlem Brisk Kompetansesenter AS (honorar) Styremedlem Molde Internasjonale Jazzfestival (honorar) Nestleder i styret til Stiftelsen Amathea (honorar) 10. Utenlandsreiser Besøk i Polen november 2009 for å døpe ei gassferge. Betalt av Fjord1 MRF Eldegard, Gunvor (17, A, Akershus) 2. Styreverv mv. Styremedlem og nestleiar i driftsstyret ved Etterstad videregående skole Ellingsen, Jan Arild (77, FrP, Nordland) 2. Styreverv mv. Styreleder Salten kontrollutvalgsservice (godtgjørelse) Medlem kommunestyret i Saltdal kommune (møtegodtgjørelse) Eriksen, Dagrun (8, KrF, Vest-Agder) Eriksson, Robert (140, FrP, Nord-Trøndelag) 2. Styreverv mv. Styreleder i Innherred Finans & Forsikring AS (lønnet) 3. Selvstendig næring Innherred Finans & Forsikring 9. Aksjer m.v. Innherred Finans & Forsikring AS

8 Flåtten, Svein (156, H, Vestfold) 2. Styreverv mv. Styreleder Sveisemekanikk AS (ulønnet) Styremedlem Sandvik/Kaldnes AS (ulønnet) Styreleder Solnes Eiendom AS (ulønnet) Styremedlem Sandvik Kaldnes Eiendom AS (ulønnet) Styreleder Flåtten Holding AS (ulønnet) Styremedlem Solnes Utvikling AS (ulønnet) 8. Eiendom i næring Gnr 27 bnr. 9 og 110 i Stokke kommune (jf. pkt. 9) 9. Aksjer m.v. Sandvik/ Kaldnes AS Sandvik Kaldnes Eiendom AS Flåtten Holding AS Solnes Utvikling AS 11. Gaver Deltok på middag og nobelkonsert med DNB Nor. 6 Forsberg, Thor Erik (166, A, Østfold,, ) 2. Styreverv mv. Medlem av Sarpsborg bystyre (møtegodtgjørelse) Foss, Per-Kristian (91, H, Oslo) 2. Styreverv mv. Medlem av styret for European Humanities University 3. Selvstendig næring Honorar for enkeltstående avisartikler. Ingen faste avtaler 10. Utenlandsreiser april Betalt reise tur/retur og 1 overnatting i Lisboa i forbindelse med foredrag for Storebrand november Reise og opphold betalt av Lutefisklaget i Singapore (næringslivsarrangement) April dagers studiereise til USA (Washington og New York) betalt av Civita. 29. september Foredrag i Den Norske Klubb i London. Reise og opphold betalt av arrangør. Mars Foredrag om norsk økonomi på hovedstadsmesse i Cannes, flybillett t/r Nice og to døgn på hotell betalt av Oslo kommune. 11. Gaver Juni Opphold og billetter i 2 døgn på Risør kammermusikkfestival som gjest hos DnB Nor Fredriksen, Jan-Henrik (37, FrP, Finnmark) Giltun, Vigdis (168, FrP, Østfold,, ) 2. Styreverv mv. Nestleder i Frevar KF (Fredrikstad vann, avløp og renovasjon) (møtegodtgjørelse) Styreleder i FBAS (Fredrikstad Biogass AS) (fast godtgjørelse) Medlem Fredrikstad bystyre (møtegodtgjørelse)

9 7 Gitmark, Peter Skovholt (7, H, Vest-Agder) 10. Utenlandsreiser september 2005 reise til Israel og de palestinske områder. Reise og opphold betalt av Thanks to Scandinavia oktober 2005 studietur til USA, betalt av US State Dept dagers reise til Taiwan betalt av Høyres søsterparti KMT mars 2008 Taiwan. Reise og opphold betalt av KMT. Invitert som leder av IYDU (International Young Democrat Union). Gjelseth, Svein (67, A, Møre og Romsdal) 2. Styreverv mv. Styreleiar Tussa Kraft AS (godtgjersle) Styremedlem Havyard Leirvik AS (godtgjersle) Styreleiar MMC Tendos AS (godtgjersle) Styreleiar VISIMO AS (ingen godtgjersle) Gjul, Gunn Karin (144, A, Sør-Trøndelag) 2. Styreverv mv. Styremedlem i Regnskogfondet (ulønnet) 10. Utenlandsreiser November dagers reise til Brasil (Amazonas) betalt av Regnskogfondet Godskesen, Ingebjørg (2, FrP, Aust-Agder) 10. Utenlandsreiser Studiereise til Taiwan september Reise og opphold betalt av taiwanske myndigheter. Graham, Sylvi (20, H, Akershus) Grande, Trine Skei (99, V, Oslo) 2. Styreverv mv. Leder i Venstre (honorar) Parlamentarisk leder for Venstres stortingsgruppe (honorar) Styreleder Oslo Konserthus AS (honorar) Styremedlem Oslo Kino (honorar) 3. Selvstendig næring Grande Rådgivning er registrert, men ikke aktivt 10. Utenlandsreiser April Besøk presidentinnsettelse i Taiwan etter at Venstres søsterparti vant valget Greni, Heidi (152, Sp, Sør-Trøndelag) 2. Styreverv mv. Kommunestyre- og formannskapsmedlem i Holtålen kommune (godtgjørelse) Vararepresentant til styret for Forolhogna nasjonalpark

10 8 (ikke godtgjørelse) 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn fra Coop Oppdal Grimstad, Oskar J. (68, FrP, Møre og Romsdal) 2. Styreverv mv. Styreleder Beslag & Ventilasjon AS (ikke godtgjørelse) Styremedlem Beslag & Ventilasjon Eiendom AS (ikke godtgjørelse) Varamedlem styret for Hareid Trafikkterminal (ikke godtgjørelse) 9. Aksjer m.v. Beslag & Ventilasjon AS Beslag & Ventilasjon Eiendom AS 10. Utenlandsreiser Styretur/styremøte til byggeverft i Litauen (dato ), betalt av Fjord1 Nordvestlandske AS Grøtting, Olov (45, Sp, Hedmark) 2. Styreverv mv. Alvdal Skurlag AS, godtgjøring Flåklypa AS, ingen godtgjøring Kommunestyre og formannskap Alvdal kommune, godtgjøring Gullvåg, Steinar (159, A, Vestfold) Gundersen, Gunnar (46, H, Hedmark) 2. Styreverv mv. Styreleder Losby Bruk ANS (godtgjørelse) Styremedlem Tretorget AS (godtgjørelse) 3. Selvstendig næring Skogbruk 8. Eiendom i næring Skogbruk i Åsnes kommune - gnr 18, bnr 1 m.fl. 9. Aksjer m.v. G.A.G. Konsult AS Åsnes Næringshage AS 10. Utenlandsreiser Reise til Taiwan Invitert av taiwanske myndigheter som også betalte reisen. Gustavsen, Laila (34, A, Buskerud) 2. Styreverv mv. Europabevegelsen, styremedlem Adaptor AS, styreleder (godtgjøring) 4. Lønnet stilling m.v. Se punkt 5 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon (ulønnet) fra stilling i NAV-Kongsberg 10. Utenlandsreiser Deltar på Visitors program, betalt av USA, perioden Gåsvatn, Jon Jæger (165, FrP, Østfold) 2. Styreverv mv. Varamedlem til Sarpsborg bystyre fra 2011, møtegodtgjørelse 3. Selvstendig næring Eier/daglig leder Eco- Import Gåsvatn Jon (sovende fir-

11 9 ma) Hagebakken, Tore (84, A, Oppland) Hagen, Aksel (89, SV, Oppland) 2. Styreverv mv. Styremedlem i Styret for kulturskolen i Hedmark og Oppland (ikke godtgjørelse) Styremedlem Oppland nei til EU (ikke godtgjørelse) Varamedlem Ship to Gaza Norway (ikke godtgjørelse) Medlem representantskapet Fellesutvalget for Palestina (ikke godtgjørelse) Rådsmedlem Likestillingssenteret, Hamar (ikke godtgjørelse) Hagesæter, Gjermund (53, FrP, Hordaland) 9. Aksjer m.v. Krikal AS 10. Utenlandsreiser september foredragsholder på seminar for FNH (Norges Fondsmeglerforbund) i Istanbul. Reise og opphold betalt av FNH. Halleraker, Øyvind (54, H, Hordaland) 2. Styreverv mv. Styreformann i Bømlo Foto AS (ulønnet) 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn fra Sunnhordland Bru og Tunnelselskap AS (SBT AS) 9. Aksjer m.v. Bømlo Foto AS Hanekamhaug, Mette (72, FrP, Møre og Romsdal) 3. Selvstendig næring Honorar fra Se og Hør i form av spabehandling Hansen, Eva Kristin (148, A, Sør-Trøndelag) 2. Styreverv mv. Styremedlem Midtnorsk Jazzsenter (godtgjørelse) Hansen, Geir-Ketil (81, SV, Nordland) Hansen, Lillian (80, A, Nordland) 2. Styreverv mv. Styreleder i Strand Hansen Maskin og Transport AS (ikke godtgjørelse)

12 10 Hansen, Sigvald Oppebøen (129, A, Telemark) 2. Styreverv mv. Medlem av Stortingets utval for rettferdsvederlag (godtgjersle) Hansen, Svein Roald (161, A, Østfold) 2. Styreverv mv. Styremedlem Tredalen Eiendom AS (ulønnet) Leder av Europabevegelsen (ulønnet) Styremedlem i Fredrikstad Utvikling (ulønnet) 9. Aksjer m.v. Tredalen Eiendom AS Harberg, Svein (3, H, Aust-Agder) 2. Styreverv mv. Styreleder Stiftelsen Fjordane Utvandrersenter (ikke godtgjørelse) 4. Lønnet stilling m.v. Daglig leder Trainee Sør A/S (10%) Hareide, Knut Arild (26, KrF, Akershus) 2. Styreverv mv. Leder av Kristelig Folkeparti (lønnet) 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra stilling som direktør for lederutvikling i Schibsted ASA 10. Utenlandsreiser november reise til Israel og de palestinske områdene. Betalt av Kirkens nødhjelp. 11. Gaver ipad uten 3G mottatt fra Kristent ledernettverk i Stavanger v/terje Rott. Haugen, Arne L. (150, A, Sør-Trøndelag) 3. Selvstendig næring Gårdbruker jf pkt 8. Pensjonist fra Eiendom i næring Gårdsbruk gnr 24 bnr 2 i Meldal kommune Haugli, Håkon (98, A, Oslo) 2. Styreverv mv. Styreleder AS Lyngfjell (ingen godtgjørelse) Leder av Homonettverket, et forumslag under Oslo Arbeiderparti (ulønnet) 5. Tidligere arbeidsgiver Ulønnet permisjon fra Gjensidige Forsikring DA. Bonus utbetalt i Aksjer m.v. AS Lyngfjell Gaysir AS Heggø, Ingrid (120, A, Sogn og Fjordane) 2. Styreverv mv. Styreleiar Høyanger Gulen Bompengeselskap AS (godtgjersle)

13 Helleland, Linda C. Hofstad (147, H, Sør-Trøndelag) 10. Utenlandsreiser Deltok på reise til Taiwan februar Reise og opphold betalt av taiwanske myndigheter. 11 Helleland, Trond (29, H, Buskerud) Helseth, Are (22, A, Akershus) 2. Styreverv mv. Styreleder i Maikens Minnefond (ideell stiftelse, ikke honorar) Styremedlem i Helset legesenter (ikke styrehonorar) 5. Tidligere arbeidsgiver Har fra permisjon fra stilling som adm.direktør ved Fürst Medisinsk Laboratorium AS og MEDLAB AS. Har lån hos arbeidsgiver. 9. Aksjer m.v. Helset legesenter AS. Henriksen, Kari (6, A, Vest-Agder) 2. Styreverv mv. Styremedlem Stiftelsen Dr. Oscar Olsen fond til fremme av rusforskning v/sørlandet Sykehus HF (ikke godtgjørelse) 5. Tidligere arbeidsgiver Har permisjon uten lønn fra Sørlandet Sykehus HF 11. Gaver Ryggsekk i skinn, mottatt fra Fagforbundet i forbindelse med 1. mai arrangement. Hjemdal, Line Henriette (169, KrF, Østfold,, ) 2. Styreverv mv. Parlamentarisk nestleder i Kristelig Folkeparti (godtgjørelse) Styremedlem Institutt for sjelesorg (ikke godtgjørelse) 11. Gaver Deltok med ledsager på middag og Bislett Games 4. juni 2010 etter invitasjon fra "ExxonMobil Bislett Games 2010". Hoksrud, Bård (126, FrP, Telemark) 2. Styreverv mv. Varamedlem generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen DNB NOR (møtegodtgjørelse) 3. Selvstendig næring Hoksrud Consulting (ikke aktivitet for tiden) 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra stilling i Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon 10. Utenlandsreiser september studiereise til Taiwan. Reise og opphold betalt av taiwanske myndigheter april deltok på Telecruiset 2012 på Kiel fergen. Arrangørene dekket deltakeravgiften november foredrag for VG Nett i Budapest,

14 12 Ungarn, som dekket reise og opphold og betalte honorar. Holmelid, Alf Egil (10, SV, Vest-Agder) 3. Selvstendig næring Skriv kronikkar i Fædrelandsvennen (honorar) 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon utan løn frå Universitetet i Agder. Horne, Solveig (110, FrP, Rogaland) 10. Utenlandsreiser september studiereise til Taiwan. Reise og opphold betalt av taiwanske myndigheter. Høglund, Morten (12, FrP, Akershus) 10. Utenlandsreiser Deltok på studieturer til Taiwan og i oktober Reise og opphold betalt av taiwanske myndigheter Høie, Bent (109, H, Rogaland) 2. Styreverv mv. Varamedlem til styret i Solvang & Høie AS (ikke godtgjørelse) Nestleder i Høyre (godtgjørelse) 7. Økonomisk støtte Rogaland Høyre stiller til disposisjon kontorplass og telefonlinje som benyttes når jeg er i Stavanger 9. Aksjer m.v. Solvang & Høie AS. Selskapets formål er å ha eierskap i andre selskaper, herunder deleierskap i Melvær & Lian. 10. Utenlandsreiser november reise til Alicante. Konferanse: Nordmenn i Spania (helse- og sosiale forhold) og besøk på flere norskdrevne kommunale og ideelle helse- og rehabiliteringsinstitusjoner. Reise betalt over sosialkomiteens budsjett og godkjent av Presidentskapet. Opphold og diverse måltider betalt av henholdsvis Solgården Ferieog Helsesenter og Diakonissehuset Lovisenberg som arrangerte konferansen og studieturen 11. Gaver Diverse gaver i forbindelse med foredrag og besøk. Høybråten, Dagfinn (112, KrF, Rogaland) 2. Styreverv mv. Styreleder i GAVI Alliance (global vaksineallianse). Vervet er ikke godtgjort, men utgifter til reise, møter, sekretariat dekkes av GAVI 3. Selvstendig næring Gårdsbruk (bortleid) Inngått "Normalkontrakt for faglitteratur" med forlaget Cappelen Damm AS pr Lønnet stilling m.v. Ansatt som generalsekretær i Nordisk Ministerråd med virkning fra mars Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn fra stilling i staten 8. Eiendom i næring Jf. pkt. 3, Høybråten 6, gnr. 18, bnr. 7, Nesodden kommune 10. Utenlandsreiser Gjesteforeleser Brigham Young University september USA-opphold dekket av arrangør

15 Besøk ved 100-års jubileum Ylyang Central Hospital, Hunan, Kina november Opphold dekket av arrangør Forelesning i juli 2008 i regi av Sweeten Life Systems, Ohio, USA. Reise og opphold dekket av arrangør. 11. Gaver - Har mottatt Landsforeningen for hjerte- og lungesykes ærespris for Prisen ble uavkortet gitt videre til Kolslinjen - den gratis informasjonstelefon som ble opprettet høsten 2006 for pasienter, pårørende og andre som har spørsmål om kols. - Mottatt portrettmaleri av Bjørn Algrim 27. april 2009 fra kunstneren i anledning røykeloven. 13 Håbrekke, Øyvind (153, KrF, Sør-Trøndelag) 5. Tidligere arbeidsgiver Ulønnet permisjon fra Energi Norge Håheim, Stine Renate (86, A, Oppland) 10. Utenlandsreiser Foredrag på konferanse om "Woman's Participation in Political Parties - Obstacles, Challlenges and Opportunities for change" i Beirut. Opphold dekket av International Alert. Tidspunkt: juni 2010 Isaksen, Torbjørn Røe (128, H, Telemark) 2. Styreverv mv. Samfunnsredaktør i tidsskriftet Minerva (ulønnet) Styremedlem C. J. Hambro's fond (ulønnet) Medlem av Ferds råd for sosialt entreprenørskap (ulønnet). Medlem av direksjonen i Polyteknisk forening (ulønnet). 3. Selvstendig næring Inntekter fra Kopinor etter utgivelse av boken "Høyre om!" i Honorar for fast spalte i Morgenbladet. Inntekter fra utgivelsen av boken "Konservatisme" på Universitetsforlaget i Honorar fra TV Norge ifm. deltakelse i programmet "4 stjerners middag" september Honoraret er gitt bort. Honorar fra NRK for manus + programlederjobb i programserien "Sommer i P2" Honorar fra Nytt Norsk Tidsskrift for artikkel. 9. Aksjer m.v. En aksje i Klassekampen AS 10. Utenlandsreiser mai reise til Paris - International Visitor Program. Flyreise, hotell og enkelte måltider betalt av den franske stat november Reise til Israel/Palestina i regi av Kirkens nødhjelp. Stortingsgruppen betalte flybilletten. Arrangør betalte måltider. 26. februar-4.mars Studietur til Hong Kong i regi av Hong Kongs myndigheter. Arrangør betalte reise og opphold.

16 14 Jensen, Siv (92, FrP, Oslo) 2. Styreverv mv. Partileder i Fremskrittspartiet (godtgjørelse: fri bil) Parlamentarisk leder i Fremskrittspartiets stortingsgruppe (godtgjørelse) 3. Selvstendig næring Sporadiske honorar for artikler og kommentarer til ulike norske medier. 10. Utenlandsreiser januar Studietur til Taiwan etter invitasjon fra den taiwanske regjering. Reise og opphold dekket av vertskapet. 11. Gaver Utlånsavtale smykker Van Bergen Design. Smykkene returneres etter 3 måneder, men kan også lånes ut på nytt. Avtalen gjelder for ett år av gangen og kan skriftlig sies opp av begge parter innen 1 måned før avtalens slutt. 3,5 l whisky fra Stortingets presselosje, desember Johansen, Irene (163, A, Østfold) 2. Styreverv mv. Medlem Moss bystyre (møtegodtgjørelse) Styreleder i Det Norske Blåseensemble (godtgjørelse) Varamedlem til sentralstyret i Europabevegelsen (ingen godtgjørelse) Styremedlem i Hydrogenfabrikken Kunsthall (ingen godtgjørelse) 5. Tidligere arbeidsgiver Ulønnet permisjon fra stilling i Jernbaneverket Johansen, Morten Ørsal (85, FrP, Oppland) Kambe, Arve (117, H, Rogaland) 2. Styreverv mv. 3. Selvstendig næring Eier andel av tre boligprosjekter i Karmøy, Ålesund og Sula. Alle boligprosjektene er regulert, men ikke utbygget ennå. 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra stilling som markedsansvarlig i Trygge Barnehager AS Bonusavtale basert på byggestarter av vedtatte barnehager i fremtiden. Kjernli, Gorm (19, A, Akershus) 2. Styreverv mv. Medlem skoleutvalget Drømtorp videregående skole (godtgjørelse) Kjos, Kari Kjønaas (15, FrP, Akershus) 2. Styreverv mv. Medlem kommunestyret i Lørenskog (godtgjørelse) 4. Lønnet stilling m.v. Medlem av Stortingets Billighetserstatningsutvalg (godt-

17 gjørelse) 10. Utenlandsreiser Deltok på reise til Filippinene nov Reise og opphold betalt av European Parliamentary Forum on population and development (EPF). 15 Kleppa, Magnhild Meltveit (116, Sp, Rogaland) 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon frå undervisningsstilling ved Hjelmeland skule. Klinge, Jenny (70, Sp, Møre og Romsdal) 2. Styreverv mv. Styreleiar Sæterbø hus & hage A/S (godtgjering) Leiar i forstandarskapet Surnadal Sparebank(godtgjering) Leiar i plan - og byggjenemnda for Øye Stadion, Surnadal kommune (godtgjering) 9. Aksjer m.v. Sæterbø hus & hage A/S Knudsen, Ulf Erik (28, FrP, Buskerud) 2. Styreverv mv. Medlem av Drammen bystyre (godtgjørelse) Styremedlem i stiftelsen Drammen Museum, godtgjørelse 5. Tidligere arbeidsgiver Har permisjon fra stilling i NAV Buskerud (siden 1997) Knutsen, Tove Karoline (136, A, Troms) 3. Selvstendig næring Enkeltmannsfortaket "Arctica musikkproduksjon" for ivaretakelse av mitt kunstneriske engasjement (enkeltkonserter, komponistoppdrag m.m., som vil være relativt begrenset i stortingsperioden) Rettighetsorganisasjonene TONO og GRAMO yter honorar etter faste satser for rettighetsbelagt materiale/åndsverk Kolberg, Martin (27, A, Buskerud) 2. Styreverv mv. Parlamentarisk nestleder i Arbeiderpartiets stortingsgruppe (godtgjørelse) Medlem Hovedkomiteen VM Vikersund 2012 (ulønnet) Korsberg, Øyvind (132, FrP, Troms) Kristiansen, Ivar (76, H, Nordland) 2. Styreverv mv. Styreleder i Salten Kraftsamband fra (godtgjørelse) 10. Utenlandsreiser desember studiereise til Taiwan, betalt av

Dokument nr. 15:1 (2010 2011) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:1 (2010 2011) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:1 (2010 2011) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 1 200 2. 29. oktober 2010 Innhold Spørsmål 1. Fra stortingsrepresentant Knut Arild Hareide, vedr. fotgjengeroverganger,

Detaljer

Dokument nr. 15:12 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:12 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:12 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 1651 1800 21. juni 24. august 2012 Innhold Spørsmål 1651. Fra stortingsrepresentant Karin Andersen, vedr. arv, besvart

Detaljer

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim KrFs LANDSMØTE 2015 Årsmelding Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim Innhold Stortingsgruppens årsmelding 2013 2014 side 5 Kristelig Folkepartis Ungdom årsmelding

Detaljer

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Partilederen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Tlf: + 47 23 13 54 00 Kjære landsmøtedeltaker, Faks:

Detaljer

Sammen. 7. desember starter FNs klimakonferanse i København Side 4-7. Det er lenge mellom hver gang hele verden mobiliserer så kraftig foran et møte.

Sammen. 7. desember starter FNs klimakonferanse i København Side 4-7. Det er lenge mellom hver gang hele verden mobiliserer så kraftig foran et møte. Sammen Arbeiderpartiets medlemsavis 7. desember starter FNs klimakonferanse i København Side 4-7 Det er lenge mellom hver gang hele verden mobiliserer så kraftig foran et møte. Forhandlingsleder statsråd

Detaljer

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2 Beretning for LO i Oslo 1. januar - 31. desember 2011 1 Innhold: Innledning s. 3 Lederens oppsummering av året s. 4 LO i Oslos oppbygging - organisasjonsstruktur s. 6 Styresammensetning,

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for 2010/2011

Å R S B E R E T N I N G. for 2010/2011 1 Å R S B E R E T N I N G for 2010/2011 NOPA er en forening av personer som har opphavsrett til musikk, eller til tekster som er brukt i tilknytning til musikk. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes

Detaljer

Dokument 12 (2011 2012) Grunnlovsforslag. Grunnlovsforslag fremsatt på det 156. storting samt Norges grunnlov

Dokument 12 (2011 2012) Grunnlovsforslag. Grunnlovsforslag fremsatt på det 156. storting samt Norges grunnlov Dokument 12 (20112012) Grunnlovsforslag Grunnlovsforslag fremsatt på det 156. storting samt Norges grunnlov Dokument 12 (20112012) Grunnlovsforslag Grunnlovsforslag fremsatt på det 156. storting samt Norges

Detaljer

fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Møte torsdag den 1. mars 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Møte torsdag den 1. mars 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2414 1. mars Dagsorden 2012 Møte torsdag den 1. mars 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 58): 1. Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag

Detaljer

oslo høyre stortingsvalg 2013 kandidater som stiller seg til disposisjon

oslo høyre stortingsvalg 2013 kandidater som stiller seg til disposisjon oslo høyre stortingsvalg 2013 kandidater som stiller seg til disposisjon 1 stortingsvalg 2013 kandidater som stiller seg til disposisjon alfabetisk liste Astrup, Nikolai 4 Badea, Maria 5 Bakke, Erland

Detaljer

6Nr. Gjenvalgt ledelse. Første Tesla-taxi side 13 og 18. Færre taxiulykker side 15. Om landsmøtet, side 4-5-6-7-8-9.

6Nr. Gjenvalgt ledelse. Første Tesla-taxi side 13 og 18. Færre taxiulykker side 15. Om landsmøtet, side 4-5-6-7-8-9. 6Nr september 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Første Tesla-taxi side 13 og 18 Færre taxiulykker side 15 Gjenvalgt ledelse Om landsmøtet, side 4-5-6-7-8-9 2 < TAXI 6-2013 TAXI 6-2013

Detaljer

Hans Andreas Limi. Sentralstyrets representant 01.03.2014-05.12.2014 Sentralstyrets representant 05.12.2014-28.02.2015

Hans Andreas Limi. Sentralstyrets representant 01.03.2014-05.12.2014 Sentralstyrets representant 05.12.2014-28.02.2015 Innhold 1. Årsberetning... 2 1.1 Gruppestyret... 2 1.2 Gruppens sammensetning og komiteansvar... 3 1.3 Gruppesekretariatet... 4 2.0 Fremtredende stortingsverv besatt av Fremskrittspartiet... 5 3.0 Møtende

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 24. mars 2012 til 9. mars 2013

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 24. mars 2012 til 9. mars 2013 STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 24. mars 2012 til 9. mars 2013 1 Foreningens organer og representasjon 1.1 Medlemmer side 8 1.2 Styre, råd, komiteer og utvalg side 9 1.3 Representasjon og kontaktpersoner

Detaljer

Møte mandag den 10. juni 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 94):

Møte mandag den 10. juni 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 94): 2013 10. juni Dagsorden 3935 Møte mandag den 10. juni 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 94): 1. Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lange

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

Vedlegg orienteringssaker

Vedlegg orienteringssaker Vedlegg orienteringssaker NSFLIS Generalforsamling 2015 Vedlegg orienteringssaker: VEDLEGG 1: PROSJEKT ABIO RESSURS... 2 VEDLEGG 2: SAMARBEID MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND... 3 VEDLEGG 3: ORIENTERING OM

Detaljer

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim KrFs LANDSMØTE 2015 Årsmelding 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim Innhold KrFs årsmelding 2013 2014 1. Sentrale organer i Kristelig Folkeparti... 5 1.1 Landsmøtet 2013... 5 1.1.1 Dagsorden... 5 1.1.2

Detaljer

Møte mandag den 6. desember 2010 kl. 12 President: Ø y v i n d K o r s b e r g

Møte mandag den 6. desember 2010 kl. 12 President: Ø y v i n d K o r s b e r g 2010 6. des. Dagsorden 1277 Møte mandag den 6. desember 2010 kl. 12 President: Ø y v i n d K o r s b e r g D a g s o r d e n (nr. 30): 1. Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet

Detaljer

Møte tirsdag den 5. april 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s

Møte tirsdag den 5. april 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s 3272 5. april Dagsorden 2011 Møte tirsdag den 5. april 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s D a g s o r d e n (nr. 71): 1. Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til inngåelse av

Detaljer

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 Scandic hotell, Tromsø 23.-25. mars Protokoll Svømmetinget 2001 2 Protokoll Svømmetinget 2001 3 SVØMMETINGET 2001 PROGRAM FREDAG 23. mars kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer

1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...

1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR... Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2014 2 Innhold 1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...9 5. FORVALTNINGSORGANISASJONER...12

Detaljer

Oslo, januar 2011. Til: Styret Fra: Generalsekretæren. Årsrapport 2010 Til Orientering I. INNLEDNING... 2

Oslo, januar 2011. Til: Styret Fra: Generalsekretæren. Årsrapport 2010 Til Orientering I. INNLEDNING... 2 Fridtjof Nansens plass 8, 0160 Oslo Tlf: 22 40 36 00 - Faks: 22 40 36 10 Epost: post@atlanterhavskomiteen.no THE NORWEGIAN ATLANTIC COMMITTEE Bankgiro: 6045.05.01932 Postgiro: 0540 082 4454 Oslo, januar

Detaljer

SAK 1 Åpning... side 2. SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2. SAK 3 Konstituering... side 2. SAK 4 Fullmakter... side 2

SAK 1 Åpning... side 2. SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2. SAK 3 Konstituering... side 2. SAK 4 Fullmakter... side 2 5. kongress 24. - 28. november 2010 Trondheim sak 6 Innholdsfortegnelse: SAK 1 Åpning... side 2 SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2 SAK 3 Konstituering... side 2 SAK 4 Fullmakter... side 2 SAK 5 Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 FORENINGEN NORDEN NORGE

ÅRSMELDING 2011 FORENINGEN NORDEN NORGE ÅRSMELDING 2011 FORENINGEN NORDEN NORGE 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 4 NORDENS SPRÅKPRIS 6 SAMMEN HJEMME SAMMEN UTE: NYE MULIGHETER FOR NORDEN SOM GLOBAL AKTØR 8 GRUNNLOVSJUBILEET 2014 10 LOKALLAG

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007

Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap 2007 Omdømmeprosjektet Åpning av Papirbredden Medlem nr 700 LIER NÆRINGSRÅD - veien til et sterkere næringsliv! Innholdsfortegnelse Styrets beretning for 2007 s 3 STYRET Daglig

Detaljer

Håp for distriktsdrosjene? Positivt møte med transportkomitéen. Alle bør bli medlem. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund.

Håp for distriktsdrosjene? Positivt møte med transportkomitéen. Alle bør bli medlem. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund. TAXI Nr MARS 0 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Håp for distriktsdrosjene? Positivt møte med transportkomitéen side 8-9 Alle bør bli medlem side - Krav til oss selv og myndigheter innhold

Detaljer

ISBN 978-82-7177-944-3 E-932 B

ISBN 978-82-7177-944-3 E-932 B minifakta om Norge 214 Norge med Svalbard Kilde: Kartverket. Innhold 1. Styreform og valgte representanter... 2 2. Geografi, klima og miljø... 6 3. Befolkning, helse og kriminalitet... 1 4. Boforhold og

Detaljer

Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 8 Oktober 2010. Tema: Pensjon TAXI 2010-1

Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 8 Oktober 2010. Tema: Pensjon TAXI 2010-1 taxi Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 8 Oktober 2010 Tema: Pensjon TAXI 2010-1 www.volkswagen.no Syv underverker og to travle foreldre i én og samme bil. Nye Volkswagen Caravelle.

Detaljer