REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER"

Transkript

1 REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER Ajourført pr. 22. juni 2015

2 REGLEMENT OM REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER (Vedtatt av Stortinget 18. desember 2008, endret 10. mars 2011 og 16. oktober 2012, jf Stortingets forretningsorden 74) I. Registerets formål og virkeområde 1. Formålet med registeret er å gi en samlet informasjon om stortingsrepresentantenes verv og økonomiske som har berettiget interesse for allmennheten. Registreringsplikten omfatter alle verv og som nevnt i dette reglementets 2 til 11. Bare eksistensen og arten av de forskjellige skal oppgis, ikke beløp, verdi eller mengde. Reglementet gjelder for alle innvalgte stortingsrepresentanter og vararepresentanter som møter i Stortinget. II. Registreringspliktige forhold 2. Verv i private eller offentlige selskapers og interesseorganisasjoners styrende organer, samt i statlig eller kommunalt organ. For det enkelte verv opplyses om det mottas godtgjørelse. Vervets art og navn på selskapet, organisasjonen eller organet oppgis. Ulønnede verv i politisk parti registreres ikke. 3. Selvstendig inntektsbringende virksomhet som utøves i tillegg til stortingsarbeidet, herunder f.eks. virksomhet som gårdbruker, lege, advokat, journalist, frittstående konsulentoppdrag etc. Arten av virksomheten oppgis. Alle betalte oppdrag som nevnt i første ledd, og som representanten personlig tar del i omfattes, også om virksomheten/oppdraget formelt organiseres gjennom et selskap representanten eier selv, eller er medeier i. Det angis særskilt om enkeltoppdrag, eller flere oppdrag innenfor samme kalenderår for samme oppdragsgiver, har gitt en godtgjørelse på mer enn kr Lønnet stilling eller engasjement som kommer i tillegg til vervet som representant. Stilling/engasjement og arbeids- /oppdragsgiver oppgis. 5. Avtaler om permisjon og avtaler av økonomisk karakter med tidligere arbeidsgiver, herunder avtaler om fortsatt lønnsutbetaling eller opprettholdelse av velferdsfordeler, pensjonsrettigheter og lignende i den tid vedkommende er medlem av Stortinget. 6. Ansettelse, engasjement eller lignende avtale med fremtidige arbeidsgivere eller oppdragsgivere selv om ansettelsen, engasjementet eller oppdraget først vil få virkning etter at vedkommende representant har trådt ut av Stortinget. 7. Navn på selskaper, organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner som yter vedkommende representant økonomisk støtte, herunder materielle fordeler, sekretærbistand o.l., og som kommer i tillegg til de midler Stortinget stiller til rådighet. 9. Selskaps (aksjer, andeler m.v.) som overskrider én prosent av selskapskapitalen eller grunnbeløpet i folketrygden (1G), og som vedkommende selv eier enten direkte eller indirekte gjennom et annet selskap. Selskapets navn oppgis. 1 Utbytte av selskapsinteressene oppgis ikke. 10. Reiser/besøk til utlandet hvor utgiftene ikke i sin helhet dekkes av statlige midler, av det parti representanten tilhører eller av representanten privat, når reisen/besøket har tilknytning til vedkommendes virksomhet som representant. Hvem som bar utgiftene, navn på besøkslandet og tidspunkt for reisen oppgis. 11. Gave eller annen økonomisk fordel, verd mer enn kroner, mottatt fra innenlandsk eller utenlandsk giver, når gaven/fordelen har tilknytning til vedkommendes virksomhet som representant. Giverens navn, fordelens art og tidspunktet for ytelsen oppgis. III. Gjennomføringen av registreringsordningen 12. For innvalgte stortingsrepresentanter, og vararepresentanter som er fast møtende, gjelder følgende regler: a) Opplysninger til registeret skal meldes til Stortingets administrasjon innen én måned etter at nyvalgt storting har trådt sammen. Innen 20 dager etter at registreringsfristen er utløpt etter nyvalg, skal registeret være tilgjengelig for allmennheten ved publisering på Stortingets nettsider. b) Endring av, eller tillegg til tidligere registrerte opplysninger, skal meldes innen én måned etter at de nye opplysninger forelå. Vedkommende representants tidligere registrerte data arkiveres og registeret oppdateres med de nye opplysningene innen ti dager etter at representanten har meldt fra om dem. Andre vararepresentanter enn de som er nevnt i første ledd, plikter å melde opplysninger til registeret til Stortingets administrasjon første gang de møter i Stortinget. Endring av, eller tillegg til tidligere registrerte opplysninger, skal meldes når vararepresentanten møter på ny. 13. Formular som benyttes til registreringen, skal godkjennes av Stortingets presidentskap. 14. Opplysningene registrert i medhold av 10 og 11 foreldes 10 år etter tidspunktet for reisen eller ytelsen. 15. De registrerte opplysninger tas ut av det elektroniske registeret etter at vedkommende representant er gått ut av Stortinget, jf Fast eiendom som har betydelig verdi og som benyttes i næringsvirksomhet. Dette gjelder også når eiendommen tilhører et selskap representanten eier selv, eller er medeier i. Eiendommens betegnelse, og i hvilken kommune den ligger, oppgis. Eiendom som i det vesentlige tjener som bolig eller fritidsbolig, registreres ikke etter denne bestemmelse. Det samme gjelder våningshus og driftsbygning på gårdsbruk. 1 Gjelder ikke for underliggende selskaps som eies gjennom et investeringsselskap

3 Representanter Abrahamsen, Solveig Sundbø (128, H, Telemark) 2. Styreverv mv. Styremedlem i: Sparebanken Din (godtgjering), Kommunekraft AS (inga godtgjering), E134 og Rv36 Telemark AS (godtgjering), Styreleiar i Brattefjell Vindeggen landskapsvernområde (godtgjering). Varamedlem til landstyret i LVK (godtgjering). Medlem av Telemark fylkesting Kommunerepresentant Seljord kommune 1 Agdestein, Elin Rodum (142, H, Nord-Trøndelag) 2. Styreverv mv. Høy & Rodum Eiendom AS, styreleder KomRev Trøndelag IKS, styreleder (lønnet) HRE Holding AS, styreleder Dr. Agdestein AS, styremedlem (vara) Steinkjer Montessoribarnehage, styremedlem Naboer AB, styremedlem Steinkjer Montessoriforening, styremedlem 8. Eiendom i næring Fyrgt 3, Steinkjer Kongensgt 38, Steinkjer Otto Sverdrups vei 50, Steinkjer Åsveien 57-59, Steinkjer 9. Aksjer m.v. Høy & Rodum Eiendom AS HRE Holding AS Alexandrova, Regina (137, H, Troms) 3. Selvstendig næring 1. Har enkeltpersonsforetak: Reginas MultiService (prosjektledelse, naturbaserte aktiviteter). Utbetalinger på mer en kr : a. Fjellguiden Altevatn AS b. ArcticBioenergy AS c. Nordnorsk Matfestival SA 2. Registrert som daglig leder på timebasis i ArcticBioenergy AS. Har sendt sms og snakket med styreleder og bedt om at jeg blir tatt ut av denne rollen og at dette blir oppdatert i Brønnøysundregistrene. (Sms sendt søndag 20.okt). 3. Er registrert som daglig leder av Nordnorsk Matfestival SA. Samvirkeforetaket er under avvikling. Andersen, Dag Terje (155, A, Vestfold) Andersen, Karin (48, SV, Hedmark) 2. Styreverv mv. Styremedlem i Høgskolestiftelsen i Kongsvinger (møte-

4 godtgjørelse) 11. Gaver To billetter til Peer Gynt-forestillingen og to overnattinger på hotell for to personer i forbindelse med oppdrag om å dele ut årets Peer Gynt i Betalt av Peer Gynt AS. 2 Arnstad, Marit (141, Sp, Nord-Trøndelag) Asheim, Henrik (19, H, Akershus) 2. Styreverv mv. Styremedlem i Sex og Samfunn , vervet er godtgjort, men har frasagt meg godtgjørelsen 1.vara i styret i Bærum Montesorriskole, ulønnet Asphjell, Jorodd (149, A, Sør-Trøndelag) 2. Styreverv mv. 1. visepresident i Norges Idrettsforbund og i Norges olympiske og paralympiske komité, godtgjørelse Styremedlem i Birka AS (Nasjonalt senter for kunst og håndverk), godtgjørelse Styremedlem Orkdal IL, ulønnet Astrup, Nikolai (91, H, Oslo) 2. Styreverv mv. Nestleder i Høyres Stortingsgruppe (godtgjørelse) Styreleder Pactum Beta AS (ulønnet) Styreleder Pactum Epsilon AS (ulønnet) Styremedlem Pactum AS (ulønnet) Medlem Rådsforsamlingen i Ernst G Mortensens Stiftelse - Campus Kristiania (godtgjørelse) Styremedlem AS Bjørgvin (godtgjørelse) Styreleder i Stiftelsen Minervafondet (ulønnet) Leder av Oslo Høyre (godtgjørelse) 8. Eiendom i næring Eierandel i Gullhaug Torg 1 ANS, Oslo 9. Aksjer m.v. Pactum Beta AS Pactum Epsilon AS (Pactum Beta AS og Pactum Epsilon AS er holdingselskaper som eier aksjer i familievirksomhetene Pactum AS og AS Bjørgvin, selskaper som investerer i aksjer og andre verdipapirer, shipping og næringseiendom.) Gullhaug Torg 1 ANS 10. Utenlandsreiser mai reise i USA (Washington DC, Oklahoma og California) som deltaker på International Visitor Leadership Programme, betalt av US Department of State 11. Gaver Ladekabel for elbil, type 2, gave fra Fortum i mai Aukrust, Åsmund (21, A, Akershus) 1. Har ingen registreringsplik-

5 3 tige Bakke-Jensen, Frank (38, H, Finnmark) 2. Styreverv mv. Styreleder Båtsfjord Reiseservice A/S (lønnet) 3. Selvstendig næring 100 % eier i Båtsfjord Reiseservice AS 9. Aksjer m.v. Båtsfjord Reiseservice A/S Bekkevold, Geir Jørgen (132, KrF, Telemark) 2. Styreverv mv. Styremedlem i Telemark Fylkesbibliotek- oppnevnt av Telemark fylkesting (kun møte- og reisegodtgjørelse) 11. Gaver Gave fra det Sveitiske parlament, en klokke - merke A R Art Fashiontime - i forbindelse med OSCE-PA sitt høstmøte (2014) i Geneve. Benestad, Norunn Tveiten (9, H, Vest-Agder) 2. Styreverv mv. Nestleder i Sparebanken Pluss, Kristiansand. Lønnet. Avsluttes ved nyttår 2013/2014. Styremedlem i Avfall Sør AS, Kristiansand. Lønnet. Styremedlem i Avfall Sør Husholdning AS, Kristiansand. Lønnet Rådsmedlem i stiftelsen Cultiva, Kristiansand. Møtegodtgjørelse. Medlem i Formannskapet i Kristiansand for valgperioden Lønnet. Har meldt stående forfall og mottar ikke lønn i stortingsperioden. Medlem av Kommunalutvalget i Kristiansand kommune. Lønnet. Har meldt stående forfall og mottar ikke godtgjørelse i stortingsperioden. Medlem av Bystyret i Krisansand. Lønnet. Har meldt stående forfall og mottar ikke godtgjørelse i stortingsperioden. 5. Tidligere arbeidsgiver Har permisjon fra Cappelen Damm, mottar ikke lønn i stortingsperioden. Berg-Hansen, Lisbeth (74, A, Nordland) 2. Styreverv mv. Styremedlem/daglig leder i JMJ-Invest AS (ulønnet). Selskapets formål er å eie familiens aksjer i SinkaBerg- Hansen AS. Styremedlem i stiftelsen Lene Maria for rent vann (ulønnet) Medlem av SINTEF sitt råd (ulønnet) Styremedlem i stiftelsen Geitmyra matkultursenter for barn (ulønnet) Styremedlem Særnorsk AS, Tromsø, ulønnet 9. Aksjer m.v. JMJ-Invest AS Særnorsk AS Mathallen AS

6 4 Bergstø, Kirsti (41, SV, Finnmark) Bjørdal, Fredric Holen (69, A, Møre og Romsdal) 4. Lønnet stilling m.v. Engasjement som miljøterapeut i Bufetat, Sunnmørsheimen akuttinstitusjon i Volda. Sommarvikar i Bjørnstad, Sivert (152, FrP, Sør-Trøndelag) 2. Styreverv mv. Styreleder, Singsaker Studenterhjem. Ikke lønnet. Varamedlem, Karl-Ove Bjørnstad Eiendom AS. Ikke lønnet. 3. Selvstendig næring Innehaver, Bjørnstad Kurs og Kompetanse. Bjørnø, Christian Tynning (131, A, Telemark) Bollestad, Olaug V. (113, KrF, Rogaland) 2. Styreverv mv. Styremedlem i Watoto, ulønnet. Styremedlem i Brannvesenet Sør- Rogaland, lønnet. 5. Tidligere arbeidsgiver Ulønnet permisjon fra Stavanger Universitetssykehus. Botten, Else-May (66, A, Møre og Romsdal) 2. Styreverv mv. Styremedlem i Actis (møtegodtgjørelse) fra januar Tidligere arbeidsgiver 4 års permisjon fra LO 10. Utenlandsreiser Reise Oslo/Spania betalt av Østensjø Rederi AS i forbindelse med skipsdåp 11. Gaver Øredobber og smykke fra Hijos De J. Barreras, S.A, gudmorgave ved skipsdåp Breivik, Terje (59, V, Hordaland) Bru, Tina (116, H, Rogaland) Bøhler, Jan (103, A, Oslo)

7 5 Christensen, Jette F. (53, A, Hordaland) 5. Tidligere arbeidsgiver Permittert fra stilling som administrasjonsmedarbeider (50%) i Norsk Forfattersentrum Christoffersen, Lise (31, A, Buskerud) 2. Styreverv mv. Styremedlem Strømsgodset Toppfotball (ulønnet) Styremedlem Buskerud Idrettskrets (ulønnet) Styremedlem i Stiftelsen Guts (ulønnet) Rådsmedlem i SOS-barnebyer (ulønnet) 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn: Asplan Viak AS, Sandvika 11. Gaver Mottatt en flaske av Drammen kommunes jubileumscognac 2011 som medlem av jury for å bestemme dens navn. Cognac og navnekonkurranse et samarbeid mellom Larsen Cognac, Trond B. Olsen, Byavisa Drammen og Radio Metro. de Ruiter, Freddy (1, A, Aust-Agder) Ebbesen, Margunn (78, H, Nordland) 2. Styreverv mv. Narvik Havn KF. Vervet er lønnet med en årlig godtgjørelse. Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv. Ulønnet styremedlem. Eide, Rigmor Andersen (71, KrF, Møre og Romsdal) 2. Styreverv mv. Nestleder i styret til Stiftelsen Amathea (honorar) Eidsheim, Torill (54, H, Hordaland) 2. Styreverv mv. Modalen Næringsbygg - lønnet med styrehonorar, Sunnhordland lufthamn - permisjon, Voss og omland bompengeselskap as - permisjon, Norvegfinans - permisjon 3. Selvstendig næring Skram media 9. Aksjer m.v. Skram Media as Eldegard, Gunvor (24, A, Akershus) 2. Styreverv mv. Styremedlem og nestleiar i driftsstyret ved Etterstad videregående skole Ellingsen, Jan Arild (80, FrP, Nordland) 2. Styreverv mv. Styreleder Salten kontrollutvalgsservice (godtgjørelse) Medlem kommunestyret i Saltdal kommune (møtegodt-

8 gjørelse) Leder av kontrollutvalget i Saltdal kommune ( godtgjørelse) 6 Elvenes, Hårek (26, H, Akershus) 2. Styreverv mv. Medlem Bærum kommunestyre- verv- godtgjørelse. Medlem Samarbeidutvalget Bærum kommune- ledergodtgjørelse. 3. Selvstendig næring Enkeltmannsforetak: Hårek Elvenes Bedriftsrådgivning. Sovende selskap. Ingen aktivitet og inntekter siden Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn fra Forsvarsbygg. Boliglån i Statens pensjonskasse. 9. Aksjer m.v. Aksjer i Norsk Hydro. Elvestuen, Ola (106, V, Oslo) 2. Styreverv mv. Første nestleder i Venstre (godtgjørelse) Farstad, Pål (73, V, Møre og Romsdal) 2. Styreverv mv. Nordmøre Næringsråd, styremedlem/nestleder, lønnet Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, 1. vara til styret, møtegodtgjørelse 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra min stilling som senior bedriftsrådgiver i Triangel Consulting AS. Permisjon med virkning f.o.m Pensjonsavtaler m.v. skal være avsluttet. Flåtten, Svein (154, H, Vestfold) 2. Styreverv mv. Styreleder Sveisemekanikk AS (ulønnet) Styremedlem Sandvik/Kaldnes AS (ulønnet) Styreleder Solnes Eiendom AS (ulønnet) Styremedlem Sandvik Kaldnes Eiendom AS (ulønnet) Styreleder Flåtten Holding AS (ulønnet) Styremedlem Solnes Utvikling AS (ulønnet) 8. Eiendom i næring Gnr 27 bnr. 9 og 110 i Stokke kommune (jf. pkt. 9) Gnr. 34 bnr. 29/40/42/43 i Stokke kommune 9. Aksjer m.v. Sandvik/ Kaldnes AS Sandvik Kaldnes Eiendom AS Flåtten Holding AS Solnes Utvikling AS 11. Gaver Deltok på middag og nobelkonsert med DNB Nor. Foss, Ingunn (5, H, Vest-Agder) 2. Styreverv mv. Lønnet verv som leder av Representantskapet i KLP. Går ut av dette vervet på Generalforsamlingen i selskapet i mai 2014.

9 7 Fredriksen, Jan-Henrik (40, FrP, Finnmark) Frølich, Peter Christian (52, H, Hordaland) 2. Styreverv mv. Medlem, Bergen bystyre (honorert) Medlem, komite for miljø og byutvikling under Bergen bystyre (honorert) Vara, Bergen hjemmetjenester KF, styret. (honorert) Vara, Kommunenes Sentralforbund, Fylkesmøtet (ikke honorert) Vara, Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykning av byen, styret. (ikke honorert) Vara, stiftelsen BiT Teatergarasjen (ikke honorert) Styremedlem i Jobit AS (ikke honorert) 3. Selvstendig næring Medeier i it-selskapet Jobit AS (33,33% av aksjene). 4. Lønnet stilling m.v. Kontrakt med Univ.forlaget inngått om å skrive lærebok i kontraktsrett. Royalty av salg: 13% 5. Tidligere arbeidsgiver Ulønnet permisjon fra Kluge Advokatfirma, fra stilling som advokatfullmektig. 9. Aksjer m.v. Aksjer i Anthope AS Medeier i teknologiselskapet Jobit AS, 37,5%. * Selskapet har fått oppstartsstøtte fra Innovasjon Norge. Fylkesnes, Torgeir Knag (138, SV, Troms) 3. Selvstendig næring Selvstendig næringsdrivende - oppdrag på vegne av SV ifm valgkampen 2013 fra april til september. 5. Tidligere arbeidsgiver Avtale Med Teknologirådet om ulønnet permisjon ut perioden fra 1. oktober Aksjer m.v. Har en liten aksjepost i selskapet ArcGiraff - et teknologi- og reklameselskap med hovedkontor i Vadsø. Giske, Trond (144, A, Sør-Trøndelag) Godskesen, Ingebjørg Amanda (3, FrP, Aust-Agder) 10. Utenlandsreiser Studiereise til Taiwan september Reise og opphold betalt av taiwanske myndigheter. Graham, Sylvi (11, H, Akershus) 2. Styreverv mv. Styremedlem i stiftelsen Av og til (tidl. Alkokutt), ikke godtgjørelse 11. Gaver Sølvskål til 60-årsdagen i 2011 fra Høyres stortingsgruppe

10 8 Grande, Arild (140, A, Nord-Trøndelag) Grande, Trine Skei (97, V, Oslo) 2. Styreverv mv. Leder i Venstre (honorar) Parlamentarisk leder for Venstres stortingsgruppe (honorar) Medlem av Helsingforskomiteens råd (ulønnet) 3. Selvstendig næring Grande Rådgivning er registrert, men ikke aktivt 10. Utenlandsreiser April Besøk presidentinnsettelse i Taiwan etter at Venstres søsterparti vant valget Deltakelse på Tynwald Day 2014, Isle of Man i Storbritannia, Oppholdet betalt av arrangøren somn var Isle og Man.(reise betalt privat). 11. Gaver Mottatt bilde/kustverk i malt tre m. lakk til julen 2014 fra Kharai og Rajavi i det iranske eksilmiljøet. (Verdi usikker.) Greni, Heidi (151, Sp, Sør-Trøndelag) 2. Styreverv mv. Kommunestyre- og formannskapsmedlem i Holtålen kommune (godtgjørelse) Vararepresentant til styret for Forolhogna nasjonalpark (ikke godtgjørelse) 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn fra Coop Oppdal Grimstad, Oskar J. (70, FrP, Møre og Romsdal) 2. Styreverv mv. Styreleder Beslag & Ventilasjon AS (ikke godtgjørelse) Styremedlem Beslag & Ventilasjon Eiendom AS (ikke godtgjørelse) Varamedlem styret for Hareid Trafikkterminal (ikke godtgjørelse) 8. Eiendom i næring Beslag & Ventilasjon Eiendom AS i Ulstein kommune 9. Aksjer m.v. Beslag & Ventilasjon AS Beslag & Ventilasjon Eiendom AS Grung, Ruth (60, A, Hordaland) 2. Styreverv mv. FiskeriForum Vest, styreleder, ikke lønnet Carte Blanche, dansekompani - styremedlem, lønnet Anleggsutvalget for Norsk Håndballforbund region Vest, medlem, ikke lønnet Representantskapet Kirkens Bymisjon Bergen, ikke lønnet Programrådet for NRK Hordaland og Sogn og Fjordane - vara, lønnet Folkets Hus AS, lønnet

11 9 styret Hordaland Idrettskrets. nestleder 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra NAV Hordaland Grøvan, Hans Fredrik (8, KrF, Vest-Agder) 2. Styreverv mv. Styremedlem i NLA Høgskolen - lønnet. Styremedlem i Fjellhaug Internasjonale Høgskole - ikke lønnet. Styremedlem i Fjellhaug Bibelskole - ikke lønnet. Styremedlem i Beit Skandinavia - ikke lønnet. Styremedlem i Norsk - Israelsk Handelskammer Agder - ikke lønnet Gudmundsen, Kent (134, H, Troms) 3. Selvstendig næring Passiv medeier i Ferieguiden ANS Gundersen, Gunnar (44, H, Hedmark) 2. Styreverv mv. Styreleder Losby Bruk ANS (godtgjørelse) 3. Selvstendig næring Skogbruk 8. Eiendom i næring Skogbruk i Åsnes kommune - gnr 18, bnr 1 m.fl. 9. Aksjer m.v. G.A.G. Konsult AS Åsnes Næringshage AS Flisa Mølle og kornsilo AS Ocean Product Tankers, 1/240 andel 10. Utenlandsreiser Reise til Taiwan Invitert av taiwanske myndigheter som også betalte reisen. Hagebakken, Tore (84, A, Oppland) Halleraker, Øyvind (49, H, Hordaland) 2. Styreverv mv. Styreleder i Bømlo Foto AS (ulønnet) President i ASECAP, Brüssel (honorar) Styreleder Sethaugen AS (ulønnet) Styremedlem Kyststamveien Stavanger-Bergen AS (ulønnet) Varamedlem Paladio AS (ulønnet) Varamedlem Halleraker AS (ulønnet) 3. Selvstendig næring Eier av Mekebakken Gaard, skog- og jordbrukseiendom 8. Eiendom i næring Mekebakken Gaard, næringseiendom, landbruk, Bømlo kommune Sethaugen, næringseiendom/landbruk, Bømlo Kommune 9. Aksjer m.v. Bømlo Foto AS 10. Utenlandsreiser Mars Gjest hos USNATO, Belgia, Brussel, Brunsum og Papa airbase (Ungarn)

12 10 Reise og opphold delvis dekket. Mars Gjest hos USNAVY / US Embassy, Oslo, Reise til Italia, Segonilla Airbase/ Harry.S Truman. Reise og opphold dekket. Hansen, Eva Kristin (146, A, Sør-Trøndelag) 2. Styreverv mv. Styremedlem Midtnorsk Jazzsenter (godtgjørelse) Hansen, Svein Roald (161, A, Østfold) 2. Styreverv mv. Styremedlem Tredalen Eiendom AS (ulønnet) 9. Aksjer m.v. Tredalen Eiendom AS Hansson, Rasmus (101, MDG, Oslo) Harberg, Svein (2, H, Aust-Agder) 2. Styreverv mv. Styreleder Stiftelsen Fjordane Utvandrersenter (ikke godtgjørelse) Styremedlem i ACTIS (møtegodtgjørelse) Hareide, Knut Arild (55, KrF, Hordaland) 2. Styreverv mv. Leder av Kristelig Folkeparti (lønnet) Parlamentarisk leder (lønnet) Styremedlem Plan (ulønnet) 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra stilling som direktør for lederutvikling i Schibsted ASA 10. Utenlandsreiser november reise til Israel og de palestinske områdene. Betalt av Kirkens nødhjelp 11. Gaver ipad uten 3G mottatt fra Kristent ledernettverk i Stavanger v/terje Rott. Heggelund, Stefan (104, H, Oslo) Heggø, Ingrid (123, A, Sogn og Fjordane) 2. Styreverv mv. Styremedlem i Safeclean. lønna verv

13 Helleland, Linda C. Hofstad (145, H, Sør-Trøndelag) 2. Styreverv mv. Styremedlem i Norsk Krisesenterforbund (møtegodtgjørelse) 10. Utenlandsreiser Deltok på reise til Taiwan februar Reise og opphold betalt av taiwanske myndigheter. 11 Helleland, Trond (29, H, Buskerud) 2. Styreverv mv. Styremedlem Stiftelsen Ål folkehøgskole og kurssenter for døve (møtehonorar) Parlamentarisk leder i Høyres stortingsgruppe (godtgjørelse) 11. Gaver Sølvskål fra Høyre i anledning 50-årsdag 2012 Henriksen, Kari (6, A, Vest-Agder) 2. Styreverv mv. Styremedlem i organisasjonen AV-OG-TIL, fra 2014, juni. Frivillig organisasjon, ulønnet verv. 5. Tidligere arbeidsgiver Har permisjon uten lønn fra Sørlandet Sykehus HF 11. Gaver Mottok et armbåndsur merke a.b.art fra OSCE i Geneve, 2. oktober Henriksen, Martin (133, A, Troms) 2. Styreverv mv. Styremedlem Utøya AS (ulønnet) 9. Aksjer m.v. Polaris Media ASA. Henriksen, Odd (75, H, Nordland) 2. Styreverv mv. Daglig leder i ANS Henriksengården - vervet er lønnet 4. Lønnet stilling m.v. ROBE Konsulent AS - lønnet A/L Indre Salten Boligbyggelag juridisk ansvarlig - lønnet 5. Tidligere arbeidsgiver Har permisjon i 4 år som regiondirektør i NHO Nordland - ulønnet 9. Aksjer m.v. 10 Aksjer i Saltenposten 1 aksje i AS Fauske Lysverk Henriksen, Per Rune (50, A, Hordaland) Hille, Sigurd (58, H, Hordaland) 2. Styreverv mv. Avis Consult AS, styreleder, ikke lønnet Johakri AS, styreleder, ikke lønnet 9. Aksjer m.v. BBS Bulk I KS - eierandel 1,2 % BBS Bulk II KS - eierandel 6,62 % BBS Containerfeeder AS - eierandel 2,79 %

14 12 Hjemdal, Line Henriette (169, KrF, Østfold,, ) 2. Styreverv mv. Styremedlem Institutt for sjelesorg (ikke godtgjørelse) 11. Gaver Jeg er medredaktør for fagboken " Den kommende trealder" og har fått 5 eksemplarer av forlaget til en salgsverdi av 300 kr stykk. Hoksrud, Bård (129, FrP, Telemark) 2. Styreverv mv. Varamedlem generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen DNB NOR (møtegodtgjørelse) 3. Selvstendig næring Hoksrud Consulting (ikke aktivitet for tiden) 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra stilling i Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon 10. Utenlandsreiser september studiereise til Taiwan. Reise og opphold betalt av taiwanske myndigheter april deltok på Telecruiset 2012 på Kiel fergen. Arrangørene dekket deltakeravgiften november foredrag for VG Nett i Budapest, Ungarn, som dekket reise og opphold og betalte honorar. Holmås, Heikki Eidsvoll (98, SV, Oslo) 2. Styreverv mv. Varamedlem til styret i Sameiet Christies gate Lønnet stilling m.v. Deltakelse i Lillyhammer 3 - for Rubicon (2014) Deltakelse på Fangene på Fortet (2010) Deltakelse på 4-stjerners middag (2011) Honorar som Søndagsspaltist i Bergens Tidende ( ) 9. Aksjer m.v. To aksjer i Klassekampen AS (absolutt ikke over 1% eller 1G) 10. Utenlandsreiser EUVP tur til Brussel oktober 2004 betalt av EUkommisjonen Vårkonferanse Energi Norge, kost og losji betalt av Energi Norge. Holthe, Tom E. B. (159, FrP, Vestfold) 3. Selvstendig næring Eier Bobil og Fritid (konsulentfirma) Huitfeldt, Anniken (12, A, Akershus) 2. Styreverv mv. Medlem av sentralstyret i Arbeiderpartiet 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra stilling som forsker ved forskningsstiftelsen FAFO 11. Gaver Jakke, gitt i gave fra Dale of Norway. Verdi 2500.

15 13 Deltakelse i 4 stjernes middag på TV Norge. Honorar minus skatt. Gitt til Utøyafondet. Deltagelse i "Jaget" på TV2. Honorar minus skatt. Gitt til Utøyafondet. Håheim, Stine Renate (88, A, Oppland) 10. Utenlandsreiser Foredrag på konferanse om "Woman's Participation in Political Parties - Obstacles, Challlenges and Opportunities for change" i Beirut. Opphold dekket av International Alert. Tidspunkt: juni 2010 Jegstad, Nils Aage (22, H, Akershus) 2. Styreverv mv. Styremedlem i Kunnskapsbyen Lillestrøm - ulønnet 3. Selvstendig næring 42,5 % eieandel i Vestbykua Samdrift DA - passiv eier: ingen godtgjørelse eller arbeidsinntekt. Leier jorda på gården Rokker i Vestby som jeg igjen leier videre til Vestbykua Samdrift DA som dekker leiekostnaden. 9. Aksjer m.v. Aksjer i Gjensidige Forsikring Jenssen, Frank J. (148, H, Sør-Trøndelag) 2. Styreverv mv. Jødisk museum Trondheim, styreleder - orgnr ulønnet/ingen honorar Foreningen Korsvikaspillet, styremedlem/nestleder - orgnr ulønnet/ingen honorar 5. Tidligere arbeidsgiver Direktoratet for arbeidstilsynet - ulønnet permisjon (stortingsperioden) Johansen, Irene (164, A, Østfold) 2. Styreverv mv. Medlem Moss bystyre (møtegodtgjørelse) Styreleder i Det Norske Blåseensemble (godtgjørelse) Nestleder i Europabevegelsen (ingen godtgjørelse) 5. Tidligere arbeidsgiver Ulønnet permisjon fra stilling i Jernbaneverket Johansen, Morten Ørsal (86, FrP, Oppland) 3. Selvstendig næring Småbruker. Hest, geit, høns, kaniner, påfugler og hunder. Johnsen, Kristin Ørmen (35, H, Buskerud) 2. Styreverv mv. Styremedlem i Strømsgodset toppfotball. Vervet er ulønnet, får to sesongkort til hjemmekampene. 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra Høgskolen i Buskerud. Ingen lønnsutbetalinger fra tidligere arbeidsgiver. Pensjon fra Statens Pensjonskasse.

16 6. Framtidig arbeidsgiver Avtale om gjeninntreden i Høgskolen i Buskerud og Vestfold i lederstilling på nivå en eller to, ikke spesifisert dette yteligere. 14 Johnsen, Tor André (45, FrP, Hedmark) 2. Styreverv mv. Medlem av Hedmark fylkesting (godtgjørelse). Vara til Hedmark Trafikk (møtegodtgjørelse). Vara i Distriktsprogramrådet for NRK Hedmark og Oppland (møtegodtgjørelse). Juvik, Kjell-Idar (81, A, Nordland) 2. Styreverv mv. Kommunstyrerepresentant Hemnes kommune, møtegodtgjørelse Landsstyremedlem for Nordland i Utmarkskommunenes sammenslutning (USS), møtegodtgjørelse Styreremedlem Kommunekraft AS, møtegodtgjørelse Sekretær i Hemnes Dykkeklubb, ulønnet Komiteleder Hemnes Båt & Fjordfestival, ulønnet Kambe, Arve (112, H, Rogaland) 2. Styreverv mv. 3. Selvstendig næring Eier andel av tre boligprosjekter i Karmøy, Ålesund og Sula. Alle boligprosjektene er regulert, men ikke utbygget ennå. 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra stilling som markedsansvarlig i Trygge Barnehager AS Bonusavtale basert på byggestarter av vedtatte barnehager i fremtiden. Kapur, Mudassar (100, H, Oslo) 2. Styreverv mv. Medlem av rådet i SOS-Barnebyer Norge. Ingen godtgjørelse. Styremedlem KAREA-VARBAS. Med godtgjørelse. 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra SOS-Barnebyer Norge Keshvari, Mazyar (102, FrP, Oslo) 2. Styreverv mv. Bystyrerepresentant i Oslo bystyre, mottar godgjørelse. Kjenseth, Ketil (89, V, Oppland) 2. Styreverv mv. Kommunestyremedlem i Gjøvik (godtgjøring pr. møte) Leder i Gjøvik Frivilligsentral (årlig honorar) Leder av avviklingsstyret for Stiftelsen Øverby Helses-

17 portsenter (ulønnet) Styremedlem i Øvre Bråstad Velforening (ulønnet) 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn eller andre godtgjørelse fra stilling i Norsk Vann fram til 1. januar Kjerkol, Ingvild (139, A, Nord-Trøndelag) Kjos, Kari Kjønaas (13, FrP, Akershus) 2. Styreverv mv. Medlem kommunestyret i Lørenskog (godtgjørelse) 4. Lønnet stilling m.v. Medlem av Stortingets Billighetserstatningsutvalg (godtgjørelse) 10. Utenlandsreiser Deltok på reise til Filippinene nov Reise og opphold betalt av European Parliamentary Forum on population and development (EPF). Klinge, Jenny (72, Sp, Møre og Romsdal) 2. Styreverv mv. Leiar i forstandarskapet Surnadal Sparebank(godtgjering) 3. Selvstendig næring Sporadisk sal av eigne måleri. Knutsen, Tove Karoline (136, A, Troms) 3. Selvstendig næring Enkeltmannsfortaket "Arctica musikkproduksjon" for ivaretakelse av mitt kunstneriske engasjement (enkeltkonserter, komponistoppdrag m.m., som vil være relativt begrenset i stortingsperioden) Rettighetsorganisasjonene TONO og GRAMO yter honorar etter faste satser for rettighetsbelagt materiale/åndsverk Kolberg, Martin (28, A, Buskerud) Korsberg, Øyvind (135, FrP, Troms) 9. Aksjer m.v aksjer i ELTEK Lauvås, Stein Erik (166, A, Østfold,, ) 2. Styreverv mv. Styremedlem Østfold Energi ( Styregodtgjøring gis ) Styremedlem Energiforum Østfold ( Ulønnet ) Varamedlem Styret Momarken toto/ Momarken travbane ( Ulønnet )

18 16 4. Lønnet stilling m.v. Se punkt 2 5. Tidligere arbeidsgiver Ulønnet Permisjon fra Handel og Kontor Norge Leirstein, Ulf (163, FrP, Østfold) 2. Styreverv mv. Varamedlem Moss bystyre (godtgjørelse pr. møte) Styreleder Storesand feriekoloni (årsgodtgjørelse) 9. Aksjer m.v. A/S Momarken Travbane (1 aksje) Liadal, Hege Haukeland (117, A, Rogaland) 2. Styreverv mv. MS Utsira, styreleder (godtgjørelse) 10. Utenlandsreiser Reise til Filmfestivalen i Emden hvor Gassco dekket hotellopphold. Dato for reise: Limi, Hans Andreas (18, FrP, Akershus) 2. Styreverv mv. Medlem kommunestyret i Bærum med møtegodtgjørelse. Styremedlem CAN i Altea, rehabiliteringssenter som eies av Bærum kommune. Styrehonorar. Styremedlem og daglig leder i Limi & Limi AS, eget konsulentselskap. 3. Selvstendig næring Limi & Limi AS, konsulentselskap innen eiendomsutvikling og detaljhandel. Største oppdragsgiver i 2012 og 2013 har vært ICA Eiendom Norge AS. Selskapet legges passivt fom regnskapsåret Aksjer m.v. Limi & Limi AS Ljunggren, Anna (79, A, Nordland) 2. Styreverv mv. Jurymedlem i El Returs miljøpris fra 2009 (honorar) Styremedlem Fredrikke Tønder-Olsens legat (ulønnet) Styremedlem Petter Dass Stipendiefond (ulønnet) Styremedlem i Nordisk informasjonskontor i Nord- Norge (ulønnet) Lunde, Heidi Nordby (107, H, Oslo) 3. Selvstendig næring Har registrert enkeltpersonsforetak, med omsetning på underkant av i året, men uten oppdrag fra samme oppdragsgiver på mer enn kr. Lundteigen, Per Olaf (36, Sp, Buskerud) 2. Styreverv mv. Styremedlem Vestfossen Innkjøpslag AS (mottas godtgjørelse) 3. Selvstendig næring Gardbruker 9. Aksjer m.v. Vestfossen Innkjøpslag AS

19 17 Lysbakken, Audun (61, SV, Hordaland) 2. Styreverv mv. Leder i Sosialistisk Venstreparti (ulønnet) 11. Gaver Gavekort på middag for to - fra SVs partikontor og stortingsgruppe Litografi "Agitatoren" av Steinar Hansen - fra LO Sør- Trøndelag på Tranmælkonferansen Lødemel, Bjørn (125, H, Sogn og Fjordane) 2. Styreverv mv. Styreleiar Lødemel Bok og Interiør A/S (ikkje honorar per dags dato) Leiar Hornindal Næringslag (uløna) 8. Eiendom i næring Eier del av Nordby, som er et næringsbygg med forretninger og leiligheter. Ligger i Hornindal kommune. 9. Aksjer m.v. Lødemel Bok og Interiør A/S Løvaas, Kårstein Eidem (157, H, Vestfold) 3. Selvstendig næring Registrert enkeltmannsforetak "Kårstein Eidem Løvaas". Rådgivning innenfor media/krisehåndtering og kommunikasjonsstrategi. Ingen virksomhet pr dd. 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra P4 Radio Hele Norge AS så lenge jeg har møteplikt i Stortinget. Mandt, Sonja (158, A, Vestfold) 11. Gaver Boksett fra Sykepleierforbundet mottatt som medlem i helse- og omsorgskomiteen i Marthinsen, Marianne (99, A, Oslo) 4. Lønnet stilling m.v. Fast spaltist i Klassekampen, lønnet Mathisen, Bente Stein (16, H, Akershus) 2. Styreverv mv. Medlem av fylkestinget, Akershus fylkeskommune, godtgjørelse Medlem av generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen DnB NOR, godtgjørelse Medlem av styret for Henie Onstad Kunstsenter, godtgjørelse Meling, Siri A. (109, H, Rogaland) 2. Styreverv mv. Leder av overtakstnemd Eigersund kommune (møtegodtgjørelse) Styremedlem i stiftelsen Haugesundskonferansen (ulønnet) Styremedlem i stiftelsen Futura (ulønnet) Varamedlem i styret til Egersund Chocholadefabrikk AS

20 (ulønnet) 3. Selvstendig næring Meling Consultants, enkeltmannsforetak (ingen aktivitet de siste 8-10 år) 5. Tidligere arbeidsgiver Ulønnet permisjon fra stilling som regiondirektør i Fiskeridirektoratet Region Sør 18 Micaelsen, Torgeir (33, A, Buskerud) 3. Selvstendig næring Styreformann i enkeltmannsforetaket Micaelsen Musikk, Teater og Tekniske produksjoner Michaelsen, Åse (7, FrP, Vest-Agder) 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra SGS (sas) Milde, Eirik (168, H, Østfold,, ) 2. Styreverv mv. Styremedlem Halden Kanalselskap, ikke lønnet Fast medlem fylkestinget i Østfold, møtegodtgjørelse Fast medlem i kommunestyret Halden, møtegodtgjørelse 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra Sarpsborg kommune gjeldende fra 2007 Myrli, Sverre (15, A, Akershus) 2. Styreverv mv. Styremedlem Akershus fylkeskommunale pensjonskasse (fast årlig godtgjørelse og godtgjørelse pr møte samt ett gratis avisabonnement). Rådsmedlem i Norsk-Tysk Selskap (ingen godtgjøring). Rådsmedlem i Nordmanns-Forbundet (ingen godtgjøring). Styreleder i Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen (ingen godtgjøring). 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn fra stilling som konsulent i Forsvarsbygg 10. Utenlandsreiser Generalforsamling i Atlantic Treaty Association (ATA), Tallin, Estland september Opphold betalt av Den norske Atlanterhavskomité. Konferanse i Beograd juni Hotellopphold betalt av Atlantic Association of Young Political Leaders (AAYPL). 11. Gaver Teppe mottatt som gave fra nasjonalforsamlingen i Aserbajdsjan på reise i regi av NATO's parlamentarikerforsamling i oktober Deltok i paneldebatt på konferanse i regi av Norges Lastebileier-Forbund på Storefjell Resort Hotel november Opphold for meg og familien ble betalt av arrangør. Navarsete, Liv Signe (124, Sp, Sogn og Fjordane) 2. Styreverv mv. Godtgjersle som leiar i Senterpartiet

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER Ajourført pr. 20. desember 2012 REGLEMENT OM REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

Detaljer

Velkommen til landsmøte 2015

Velkommen til landsmøte 2015 Oslo, 17. april 2015 Velkommen til landsmøte 2015 Det er en stor glede å ønske alle velkommen til landsmøte 1. 3. mai 2015. I år skal vi forberede oss på valgkampen, for første gang som regjeringsparti.

Detaljer

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Partilederen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Tlf: + 47 23 13 54 00 Kjære landsmøtedeltaker, Faks:

Detaljer

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim KrFs LANDSMØTE 2015 Årsmelding Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim Innhold Stortingsgruppens årsmelding 2013 2014 side 5 Kristelig Folkepartis Ungdom årsmelding

Detaljer

Dokument nr. 15:7. (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål nr. 991 1155 9. april 5. mai 2010

Dokument nr. 15:7. (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål nr. 991 1155 9. april 5. mai 2010 Dokument nr. 15:7 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 991 1155 9. april 5. mai 2010 Dokument nr. 15:7 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr.

Detaljer

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2 Beretning for LO i Oslo 1. januar - 31. desember 2011 1 Innhold: Innledning s. 3 Lederens oppsummering av året s. 4 LO i Oslos oppbygging - organisasjonsstruktur s. 6 Styresammensetning,

Detaljer

Dokument nr. 15:12 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:12 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:12 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 1651 1800 21. juni 24. august 2012 Innhold Spørsmål 1651. Fra stortingsrepresentant Karin Andersen, vedr. arv, besvart

Detaljer

Hans Andreas Limi. Sentralstyrets representant 01.03.2014-05.12.2014 Sentralstyrets representant 05.12.2014-28.02.2015

Hans Andreas Limi. Sentralstyrets representant 01.03.2014-05.12.2014 Sentralstyrets representant 05.12.2014-28.02.2015 Innhold 1. Årsberetning... 2 1.1 Gruppestyret... 2 1.2 Gruppens sammensetning og komiteansvar... 3 1.3 Gruppesekretariatet... 4 2.0 Fremtredende stortingsverv besatt av Fremskrittspartiet... 5 3.0 Møtende

Detaljer

Dokument nr. 15:1 (2010 2011) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:1 (2010 2011) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:1 (2010 2011) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 1 200 2. 29. oktober 2010 Innhold Spørsmål 1. Fra stortingsrepresentant Knut Arild Hareide, vedr. fotgjengeroverganger,

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

oslo høyre stortingsvalg 2013 kandidater som stiller seg til disposisjon

oslo høyre stortingsvalg 2013 kandidater som stiller seg til disposisjon oslo høyre stortingsvalg 2013 kandidater som stiller seg til disposisjon 1 stortingsvalg 2013 kandidater som stiller seg til disposisjon alfabetisk liste Astrup, Nikolai 4 Badea, Maria 5 Bakke, Erland

Detaljer

Sammen. 7. desember starter FNs klimakonferanse i København Side 4-7. Det er lenge mellom hver gang hele verden mobiliserer så kraftig foran et møte.

Sammen. 7. desember starter FNs klimakonferanse i København Side 4-7. Det er lenge mellom hver gang hele verden mobiliserer så kraftig foran et møte. Sammen Arbeiderpartiets medlemsavis 7. desember starter FNs klimakonferanse i København Side 4-7 Det er lenge mellom hver gang hele verden mobiliserer så kraftig foran et møte. Forhandlingsleder statsråd

Detaljer

Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 76/12 Formannskapet 10.05.2012 92/12 Bystyret 31.05.2012

Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 76/12 Formannskapet 10.05.2012 92/12 Bystyret 31.05.2012 ARENDAL KOMMUNE Saksbehandlere Ingunn Kilen Thomassen og Trond S. Berg Saksprotokoll Referanse: 2010/1661 / 20 Ordningsverdi: 250 Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 76/12 Formannskapet 10.05.2012

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim KrFs LANDSMØTE 2015 Årsmelding 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim Innhold KrFs årsmelding 2013 2014 1. Sentrale organer i Kristelig Folkeparti... 5 1.1 Landsmøtet 2013... 5 1.1.1 Dagsorden... 5 1.1.2

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Tid: Onsdag 27. Februar 2013 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Valg av to møtereferenter

Detaljer

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet Helse, velferd og omsorg En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå Nr. 2/2011 - årgang 6 ne r e gj r g nå e m ed r! a T m gå du i vindusposten

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for 2010/2011

Å R S B E R E T N I N G. for 2010/2011 1 Å R S B E R E T N I N G for 2010/2011 NOPA er en forening av personer som har opphavsrett til musikk, eller til tekster som er brukt i tilknytning til musikk. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes

Detaljer

Årsrapport 2009. ULOBA - Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Årsrapport 2009. ULOBA - Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Årsrapport 2009 ULOBA - Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! ÅRSRAPPORT 2009 ANDELSLAG FOR BORGERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE Kontakt ULOBA dersom du ønsker denne årsrapporten

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 24. mars 2012 til 9. mars 2013

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 24. mars 2012 til 9. mars 2013 STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 24. mars 2012 til 9. mars 2013 1 Foreningens organer og representasjon 1.1 Medlemmer side 8 1.2 Styre, råd, komiteer og utvalg side 9 1.3 Representasjon og kontaktpersoner

Detaljer

Årsberetning 2014. NHO Hordaland

Årsberetning 2014. NHO Hordaland Årsberetning 2014 NHO Hordaland STYRET I NHO HORDALAND Bak fra venstre: Regiondirektør Tom Knudsen Direktør Sturle Bergaas Adm. direktør Bjarte Hordnes Murmester Knut Ulveseth Adm. direktør Birte Nilsen

Detaljer

Fagbrev for betjenter. EMVstandard. Ny skiltnormal. Parkeringskonferansen. Finanskrisen og avgiftsparkering

Fagbrev for betjenter. EMVstandard. Ny skiltnormal. Parkeringskonferansen. Finanskrisen og avgiftsparkering 032008 Nr 3 Desember 2008 02. Årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 4 Fagbrev for betjenter 5 EMVstandard 7 Ny skiltnormal Parkeringskonferansen 2009 Finanskrisen og avgiftsparkering EFFEKTIV

Detaljer

Vedlegg orienteringssaker

Vedlegg orienteringssaker Vedlegg orienteringssaker NSFLIS Generalforsamling 2015 Vedlegg orienteringssaker: VEDLEGG 1: PROSJEKT ABIO RESSURS... 2 VEDLEGG 2: SAMARBEID MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND... 3 VEDLEGG 3: ORIENTERING OM

Detaljer

Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 8 Oktober 2010. Tema: Pensjon TAXI 2010-1

Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 8 Oktober 2010. Tema: Pensjon TAXI 2010-1 taxi Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 8 Oktober 2010 Tema: Pensjon TAXI 2010-1 www.volkswagen.no Syv underverker og to travle foreldre i én og samme bil. Nye Volkswagen Caravelle.

Detaljer

60 år. Lillehammer Rotary et arnested for fellesskap, vennskap, kunnskap og skapende aktivitet av betydning for andre, men også for oss selv.

60 år. Lillehammer Rotary et arnested for fellesskap, vennskap, kunnskap og skapende aktivitet av betydning for andre, men også for oss selv. Lillehammer Rotary et arnested for fellesskap, vennskap, kunnskap og skapende aktivitet av betydning for andre, men også for oss selv. LILLEHAMMER ROTARY 60 år 1951 2011 3 Den offisielle oversettelsen

Detaljer

Statsrådbesøk i Rogaland TAXI 2010-1

Statsrådbesøk i Rogaland TAXI 2010-1 taxi Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 9 November 2010 Statsrådbesøk i Rogaland TAXI 2010-1 Skandinavias mest fornøyde bileiere kjører Mercedes-Benz E-Klasse* *AutoIndex 2010 Mercedes-Benz

Detaljer

både en forskningsstrategi og en politisk strategi for å fremme bioøkonomien. Hva er statusen for arbeidet med bioøkonomien i Norge?» 6.

både en forskningsstrategi og en politisk strategi for å fremme bioøkonomien. Hva er statusen for arbeidet med bioøkonomien i Norge?» 6. 2644 26. mars Dagsorden 2015 Møte torsdag den 26. mars 2015 kl. 10 President: I n g j e r d S c h o u D a g s o r d e n (nr. 59): 1. Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Stortingets

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007

Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap 2007 Omdømmeprosjektet Åpning av Papirbredden Medlem nr 700 LIER NÆRINGSRÅD - veien til et sterkere næringsliv! Innholdsfortegnelse Styrets beretning for 2007 s 3 STYRET Daglig

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer