REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER"

Transkript

1 REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER Ajourført pr. 24. september 2015

2 REGLEMENT OM REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER (Vedtatt av Stortinget 18. desember 2008, endret 10. mars 2011 og 16. oktober 2012, jf Stortingets forretningsorden 74) I. Registerets formål og virkeområde 1. Formålet med registeret er å gi en samlet informasjon om stortingsrepresentantenes verv og økonomiske som har berettiget interesse for allmennheten. Registreringsplikten omfatter alle verv og som nevnt i dette reglementets 2 til 11. Bare eksistensen og arten av de forskjellige skal oppgis, ikke beløp, verdi eller mengde. Reglementet gjelder for alle innvalgte stortingsrepresentanter og vararepresentanter som møter i Stortinget. II. Registreringspliktige forhold 2. Verv i private eller offentlige selskapers og interesseorganisasjoners styrende organer, samt i statlig eller kommunalt organ. For det enkelte verv opplyses om det mottas godtgjørelse. Vervets art og navn på selskapet, organisasjonen eller organet oppgis. Ulønnede verv i politisk parti registreres ikke. 3. Selvstendig inntektsbringende virksomhet som utøves i tillegg til stortingsarbeidet, herunder f.eks. virksomhet som gårdbruker, lege, advokat, journalist, frittstående konsulentoppdrag etc. Arten av virksomheten oppgis. Alle betalte oppdrag som nevnt i første ledd, og som representanten personlig tar del i omfattes, også om virksomheten/oppdraget formelt organiseres gjennom et selskap representanten eier selv, eller er medeier i. Det angis særskilt om enkeltoppdrag, eller flere oppdrag innenfor samme kalenderår for samme oppdragsgiver, har gitt en godtgjørelse på mer enn kr Lønnet stilling eller engasjement som kommer i tillegg til vervet som representant. Stilling/engasjement og arbeids- /oppdragsgiver oppgis. 5. Avtaler om permisjon og avtaler av økonomisk karakter med tidligere arbeidsgiver, herunder avtaler om fortsatt lønnsutbetaling eller opprettholdelse av velferdsfordeler, pensjonsrettigheter og lignende i den tid vedkommende er medlem av Stortinget. 6. Ansettelse, engasjement eller lignende avtale med fremtidige arbeidsgivere eller oppdragsgivere selv om ansettelsen, engasjementet eller oppdraget først vil få virkning etter at vedkommende representant har trådt ut av Stortinget. 7. Navn på selskaper, organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner som yter vedkommende representant økonomisk støtte, herunder materielle fordeler, sekretærbistand o.l., og som kommer i tillegg til de midler Stortinget stiller til rådighet. 9. Selskaps (aksjer, andeler m.v.) som overskrider én prosent av selskapskapitalen eller grunnbeløpet i folketrygden (1G), og som vedkommende selv eier enten direkte eller indirekte gjennom et annet selskap. Selskapets navn oppgis. 1 Utbytte av selskapsinteressene oppgis ikke. 10. Reiser/besøk til utlandet hvor utgiftene ikke i sin helhet dekkes av statlige midler, av det parti representanten tilhører eller av representanten privat, når reisen/besøket har tilknytning til vedkommendes virksomhet som representant. Hvem som bar utgiftene, navn på besøkslandet og tidspunkt for reisen oppgis. 11. Gave eller annen økonomisk fordel, verd mer enn kroner, mottatt fra innenlandsk eller utenlandsk giver, når gaven/fordelen har tilknytning til vedkommendes virksomhet som representant. Giverens navn, fordelens art og tidspunktet for ytelsen oppgis. III. Gjennomføringen av registreringsordningen 12. For innvalgte stortingsrepresentanter, og vararepresentanter som er fast møtende, gjelder følgende regler: a) Opplysninger til registeret skal meldes til Stortingets administrasjon innen én måned etter at nyvalgt storting har trådt sammen. Innen 20 dager etter at registreringsfristen er utløpt etter nyvalg, skal registeret være tilgjengelig for allmennheten ved publisering på Stortingets nettsider. b) Endring av, eller tillegg til tidligere registrerte opplysninger, skal meldes innen én måned etter at de nye opplysninger forelå. Vedkommende representants tidligere registrerte data arkiveres og registeret oppdateres med de nye opplysningene innen ti dager etter at representanten har meldt fra om dem. Andre vararepresentanter enn de som er nevnt i første ledd, plikter å melde opplysninger til registeret til Stortingets administrasjon første gang de møter i Stortinget. Endring av, eller tillegg til tidligere registrerte opplysninger, skal meldes når vararepresentanten møter på ny. 13. Formular som benyttes til registreringen, skal godkjennes av Stortingets presidentskap. 14. Opplysningene registrert i medhold av 10 og 11 foreldes 10 år etter tidspunktet for reisen eller ytelsen. 15. De registrerte opplysninger tas ut av det elektroniske registeret etter at vedkommende representant er gått ut av Stortinget, jf Fast eiendom som har betydelig verdi og som benyttes i næringsvirksomhet. Dette gjelder også når eiendommen tilhører et selskap representanten eier selv, eller er medeier i. Eiendommens betegnelse, og i hvilken kommune den ligger, oppgis. Eiendom som i det vesentlige tjener som bolig eller fritidsbolig, registreres ikke etter denne bestemmelse. Det samme gjelder våningshus og driftsbygning på gårdsbruk. 1 Gjelder ikke for underliggende selskaps som eies gjennom et investeringsselskap

3 Representanter Abrahamsen, Solveig Sundbø (128, H, Telemark) 2. Styreverv mv. Styremedlem i: Sparebanken Din (godtgjering), Kommunekraft AS (inga godtgjering), E134 og Rv36 Telemark AS (godtgjering), Styreleiar i Brattefjell Vindeggen landskapsvernområde (godtgjering). Varamedlem til landstyret i LVK (godtgjering). Medlem av Telemark fylkesting Kommunerepresentant Seljord kommune 1 Agdestein, Elin Rodum (142, H, Nord-Trøndelag) 2. Styreverv mv. Høy & Rodum Eiendom AS, styreleder KomRev Trøndelag IKS, styreleder (lønnet) HRE Holding AS, styreleder Dr. Agdestein AS, styremedlem (vara) Steinkjer Montessoribarnehage, styremedlem Naboer AB, styremedlem Steinkjer Montessoriforening, styremedlem 8. Eiendom i næring Fyrgt 3, Steinkjer Kongensgt 38, Steinkjer Otto Sverdrups vei 50, Steinkjer Åsveien 57-59, Steinkjer 9. Aksjer m.v. Høy & Rodum Eiendom AS HRE Holding AS Alexandrova, Regina (137, H, Troms) 3. Selvstendig næring 1. Har enkeltpersonsforetak: Reginas MultiService (prosjektledelse, naturbaserte aktiviteter). Utbetalinger på mer en kr : a. Fjellguiden Altevatn AS b. ArcticBioenergy AS c. Nordnorsk Matfestival SA 2. Registrert som daglig leder på timebasis i ArcticBioenergy AS. Har sendt sms og snakket med styreleder og bedt om at jeg blir tatt ut av denne rollen og at dette blir oppdatert i Brønnøysundregistrene. (Sms sendt søndag 20.okt). 3. Er registrert som daglig leder av Nordnorsk Matfestival SA. Samvirkeforetaket er under avvikling. Andersen, Dag Terje (155, A, Vestfold) Andersen, Karin (48, SV, Hedmark) 2. Styreverv mv. Styremedlem i Høgskolestiftelsen i Kongsvinger (møte-

4 godtgjørelse) 11. Gaver To billetter til Peer Gynt-forestillingen og to overnattinger på hotell for to personer i forbindelse med oppdrag om å dele ut årets Peer Gynt i Betalt av Peer Gynt AS. 2 Arnstad, Marit (141, Sp, Nord-Trøndelag) Asheim, Henrik (19, H, Akershus) 2. Styreverv mv. Styremedlem i Sex og Samfunn , vervet er godtgjort, men har frasagt meg godtgjørelsen 1.vara i styret i Bærum Montesorriskole, ulønnet Asphjell, Jorodd (149, A, Sør-Trøndelag) 2. Styreverv mv. 1. visepresident i Norges Idrettsforbund og i Norges olympiske og paralympiske komité, godtgjørelse Styremedlem i Birka AS (Nasjonalt senter for kunst og håndverk), godtgjørelse Styremedlem Orkdal IL, ulønnet Astrup, Nikolai (91, H, Oslo) 2. Styreverv mv. Nestleder i Høyres Stortingsgruppe (godtgjørelse) Styreleder Pactum Beta AS (ulønnet) Styreleder Pactum Epsilon AS (ulønnet) Styremedlem Pactum AS (ulønnet) Medlem Rådsforsamlingen i Ernst G Mortensens Stiftelse - Campus Kristiania (godtgjørelse) Styremedlem AS Bjørgvin (godtgjørelse) Styreleder i Stiftelsen Minervafondet (ulønnet) Leder av Oslo Høyre (godtgjørelse) 8. Eiendom i næring Eierandel i Gullhaug Torg 1 ANS, Oslo 9. Aksjer m.v. Pactum Beta AS Pactum Epsilon AS (Pactum Beta AS og Pactum Epsilon AS er holdingselskaper som eier aksjer i familievirksomhetene Pactum AS og AS Bjørgvin, selskaper som investerer i aksjer og andre verdipapirer, shipping og næringseiendom.) Gullhaug Torg 1 ANS 10. Utenlandsreiser mai reise i USA (Washington DC, Oklahoma og California) som deltaker på International Visitor Leadership Programme, betalt av US Department of State 11. Gaver Ladekabel for elbil, type 2, gave fra Fortum i mai Aukrust, Åsmund (21, A, Akershus) 2. Styreverv mv. Fra juni 2015: Styremedlem Regnskogfondet, ulønnet

5 3 verv Bakke-Jensen, Frank (38, H, Finnmark) 2. Styreverv mv. Styreleder Båtsfjord Reiseservice A/S (lønnet) 3. Selvstendig næring 100 % eier i Båtsfjord Reiseservice AS 9. Aksjer m.v. Båtsfjord Reiseservice A/S Bekkevold, Geir Jørgen (132, KrF, Telemark) 2. Styreverv mv. Styremedlem i Telemark Fylkesbibliotek- oppnevnt av Telemark fylkesting (kun møte- og reisegodtgjørelse) 11. Gaver Gave fra det Sveitiske parlament, en klokke - merke A R Art Fashiontime - i forbindelse med OSCE-PA sitt høstmøte (2014) i Geneve. Benestad, Norunn Tveiten (9, H, Vest-Agder) 2. Styreverv mv. Nestleder i Sparebanken Pluss, Kristiansand. Lønnet. Avsluttes ved nyttår 2013/2014. Styremedlem i Avfall Sør AS, Kristiansand. Lønnet. Styremedlem i Avfall Sør Husholdning AS, Kristiansand. Lønnet Rådsmedlem i stiftelsen Cultiva, Kristiansand. Møtegodtgjørelse. Medlem i Formannskapet i Kristiansand for valgperioden Lønnet. Har meldt stående forfall og mottar ikke lønn i stortingsperioden. Medlem av Kommunalutvalget i Kristiansand kommune. Lønnet. Har meldt stående forfall og mottar ikke godtgjørelse i stortingsperioden. Medlem av Bystyret i Krisansand. Lønnet. Har meldt stående forfall og mottar ikke godtgjørelse i stortingsperioden. 5. Tidligere arbeidsgiver Har permisjon fra Cappelen Damm, mottar ikke lønn i stortingsperioden. Berg-Hansen, Lisbeth (74, A, Nordland) Bergstø, Kirsti (41, SV, Finnmark) Ingen registrerte opplysninger Bjørdal, Fredric Holen (69, A, Møre og Romsdal) 4. Lønnet stilling m.v. Engasjement som miljøterapeut i Bufetat, Sunnmørsheimen akuttinstitusjon i Volda. Sommarvikar i 2014.

6 Bjørnstad, Sivert (152, FrP, Sør-Trøndelag) 2. Styreverv mv. Styreleder, Singsaker Studenterhjem. Ikke lønnet. Varamedlem, Karl-Ove Bjørnstad Eiendom AS. Ikke lønnet. 3. Selvstendig næring Innehaver, Bjørnstad Kurs og Kompetanse. 4 Bjørnø, Christian Tynning (131, A, Telemark) Bollestad, Olaug V. (113, KrF, Rogaland) 2. Styreverv mv. Styremedlem i Watoto, ulønnet. Styremedlem i Brannvesenet Sør- Rogaland, lønnet. 5. Tidligere arbeidsgiver Ulønnet permisjon fra Stavanger Universitetssykehus. Botten, Else-May (66, A, Møre og Romsdal) 2. Styreverv mv. Styremedlem i Actis (møtegodtgjørelse) fra januar Tidligere arbeidsgiver 4 års permisjon fra LO 10. Utenlandsreiser Reise Oslo/Spania betalt av Østensjø Rederi AS i forbindelse med skipsdåp 11. Gaver Øredobber og smykke fra Hijos De J. Barreras, S.A, gudmorgave ved skipsdåp Breivik, Terje (59, V, Hordaland) Bru, Tina (116, H, Rogaland) Bøhler, Jan (103, A, Oslo) Christensen, Jette F. (53, A, Hordaland) 5. Tidligere arbeidsgiver Permittert fra stilling som administrasjonsmedarbeider (50%) i Norsk Forfattersentrum Christoffersen, Lise (31, A, Buskerud) 2. Styreverv mv. Styremedlem Strømsgodset Toppfotball (ulønnet) Styremedlem Buskerud Idrettskrets (ulønnet)

7 Styremedlem i Stiftelsen Guts (ulønnet) Rådsmedlem i SOS-barnebyer (ulønnet) 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn: Asplan Viak AS, Sandvika 11. Gaver Mottatt en flaske av Drammen kommunes jubileumscognac 2011 som medlem av jury for å bestemme dens navn. Cognac og navnekonkurranse et samarbeid mellom Larsen Cognac, Trond B. Olsen, Byavisa Drammen og Radio Metro. 5 de Ruiter, Freddy (1, A, Aust-Agder) Ebbesen, Margunn (78, H, Nordland) 2. Styreverv mv. Narvik Havn KF. Vervet er lønnet med en årlig godtgjørelse. Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv. Ulønnet styremedlem. Eide, Rigmor Andersen (71, KrF, Møre og Romsdal) 2. Styreverv mv. Nestleder i styret til Stiftelsen Amathea (honorar) Eidsheim, Torill (54, H, Hordaland) 2. Styreverv mv. Modalen Næringsbygg - lønnet med styrehonorar, Sunnhordland lufthamn - permisjon, Voss og omland bompengeselskap as - permisjon, Norvegfinans - permisjon 3. Selvstendig næring Skram media 9. Aksjer m.v. Skram Media as Eldegard, Gunvor (24, A, Akershus) 2. Styreverv mv. Styremedlem og nestleiar i driftsstyret ved Etterstad videregående skole Ellingsen, Jan Arild (80, FrP, Nordland) 2. Styreverv mv. Styreleder Salten kontrollutvalgsservice (godtgjørelse) Medlem kommunestyret i Saltdal kommune (møtegodtgjørelse) Leder av kontrollutvalget i Saltdal kommune ( godtgjørelse) Elvenes, Hårek (26, H, Akershus) 2. Styreverv mv. Medlem Bærum kommunestyre - verv - godtgjørelse. Medlem Samarbeidutvalget Bærum kommune - ledergodtgjørelse.

8 3. Selvstendig næring Enkeltmannsforetak: Hårek Elvenes Bedriftsrådgivning. Sovende selskap. Ingen aktivitet og inntekter siden Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn fra Forsvarsbygg. Boliglån i Statens pensjonskasse. 9. Aksjer m.v. Aksjer i Norsk Hydro. Seadrill Limited Opera Software ASA 6 Elvestuen, Ola (106, V, Oslo) 2. Styreverv mv. Første nestleder i Venstre (godtgjørelse) Farstad, Pål (73, V, Møre og Romsdal) 2. Styreverv mv. Nordmøre Næringsråd, styremedlem/nestleder, lønnet Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, 1. vara til styret, møtegodtgjørelse 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra min stilling som senior bedriftsrådgiver i Triangel Consulting AS. Permisjon med virkning f.o.m Pensjonsavtaler m.v. skal være avsluttet. Flåtten, Svein (154, H, Vestfold) 2. Styreverv mv. Styreleder Sveisemekanikk AS (ulønnet) Styreleder Solnes Eiendom AS (ulønnet) Styreleder Flåtten Holding AS (ulønnet) Styremedlem Solnes Utvikling AS (ulønnet) 8. Eiendom i næring Gnr 27 bnr. 9 og 110 i Stokke kommune (jf. pkt. 9) Gnr. 34 bnr. 29/40/42/43 i Stokke kommune 9. Aksjer m.v. Sandvik/ Kaldnes AS Sandvik Kaldnes Eiendom AS Flåtten Holding AS Solnes Utvikling AS Norsk Hydro Den norske Bank Yara Orkla Sparebanken Midt-Norge Golden Ocean shipping Gjensidige Borregaard Multiconsult 11. Gaver Deltok på middag og nobelkonsert med DNB Nor. Foss, Ingunn (5, H, Vest-Agder) 2. Styreverv mv. Lønnet verv som leder av Representantskapet i KLP. Går ut av dette vervet på Generalforsamlingen i selskapet i mai 2014.

9 7 Fredriksen, Jan-Henrik (40, FrP, Finnmark) Frølich, Peter Christian (52, H, Hordaland) 2. Styreverv mv. Medlem, Bergen bystyre (honorert) Medlem, komite for miljø og byutvikling under Bergen bystyre (honorert) Vara, Bergen hjemmetjenester KF, styret. (honorert) Vara, Kommunenes Sentralforbund, Fylkesmøtet (ikke honorert) Vara, Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykning av byen, styret. (ikke honorert) Vara, stiftelsen BiT Teatergarasjen (ikke honorert) Styremedlem i Jobit AS (ikke honorert) 3. Selvstendig næring Medeier i it-selskapet Jobit AS (33,33% av aksjene). 4. Lønnet stilling m.v. Kontrakt med Univ.forlaget inngått om å skrive lærebok i kontraktsrett. Royalty av salg: 13% 5. Tidligere arbeidsgiver Ulønnet permisjon fra Kluge Advokatfirma, fra stilling som advokatfullmektig. 9. Aksjer m.v. Aksjer i Anthope AS Medeier i teknologiselskapet Jobit AS, 37,5%. * Selskapet har fått oppstartsstøtte fra Innovasjon Norge. Fylkesnes, Torgeir Knag (138, SV, Troms) 3. Selvstendig næring Selvstendig næringsdrivende - oppdrag på vegne av SV ifm valgkampen 2013 fra april til september. 5. Tidligere arbeidsgiver Avtale Med Teknologirådet om ulønnet permisjon ut perioden fra 1. oktober Aksjer m.v. Har en liten aksjepost i selskapet ArcGiraff - et teknologi- og reklameselskap med hovedkontor i Vadsø. Giske, Trond (144, A, Sør-Trøndelag) Godskesen, Ingebjørg Amanda (3, FrP, Aust-Agder) 10. Utenlandsreiser Studiereise til Taiwan september Reise og opphold betalt av taiwanske myndigheter. Graham, Sylvi (11, H, Akershus) 2. Styreverv mv. Styremedlem i stiftelsen Av og til (tidl. Alkokutt), ikke godtgjørelse 11. Gaver Sølvskål til 60-årsdagen i 2011 fra Høyres stortingsgruppe

10 8 Grande, Arild (140, A, Nord-Trøndelag) Grande, Trine Skei (97, V, Oslo) 2. Styreverv mv. Leder i Venstre (honorar) Parlamentarisk leder for Venstres stortingsgruppe (honorar) Medlem av Helsingforskomiteens råd (ulønnet) 3. Selvstendig næring Grande Rådgivning er registrert, men ikke aktivt 10. Utenlandsreiser April Besøk presidentinnsettelse i Taiwan etter at Venstres søsterparti vant valget Deltakelse på Tynwald Day 2014, Isle of Man i Storbritannia, Oppholdet betalt av arrangøren somn var Isle og Man.(reise betalt privat). 11. Gaver Mottatt bilde/kustverk i malt tre m. lakk til julen 2014 fra Kharai og Rajavi i det iranske eksilmiljøet. (Verdi usikker.) Greni, Heidi (151, Sp, Sør-Trøndelag) 2. Styreverv mv. Kommunestyre- og formannskapsmedlem i Holtålen kommune (godtgjørelse) Vararepresentant til styret for Forolhogna nasjonalpark (ikke godtgjørelse) 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn fra Coop Oppdal Grimstad, Oskar J. (70, FrP, Møre og Romsdal) 2. Styreverv mv. Styreleder Beslag & Ventilasjon AS (ikke godtgjørelse) Styremedlem Beslag & Ventilasjon Eiendom AS (ikke godtgjørelse) Varamedlem styret for Hareid Trafikkterminal (ikke godtgjørelse) 8. Eiendom i næring Beslag & Ventilasjon Eiendom AS i Ulstein kommune 9. Aksjer m.v. Beslag & Ventilasjon AS Beslag & Ventilasjon Eiendom AS 11. Gaver Mottok årets pris fra Småkraftforeningen 2015 Grung, Ruth (60, A, Hordaland) 2. Styreverv mv. FiskeriForum Vest, styreleder, ikke lønnet Carte Blanche, dansekompani - styremedlem, lønnet Anleggsutvalget for Norsk Håndballforbund region Vest, medlem, ikke lønnet Representantskapet Kirkens Bymisjon Bergen, ikke lønnet Programrådet for NRK Hordaland og Sogn og Fjordane - vara, lønnet

11 9 Folkets Hus AS, lønnet styret Hordaland Idrettskrets. nestleder 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra NAV Hordaland Grøvan, Hans Fredrik (8, KrF, Vest-Agder) 2. Styreverv mv. Styremedlem i NLA Høgskolen - lønnet. Styremedlem i Fjellhaug Internasjonale Høgskole - ikke lønnet. Styremedlem i Fjellhaug Bibelskole - ikke lønnet. Styremedlem i Beit Skandinavia - ikke lønnet. Styremedlem i Norsk - Israelsk Handelskammer Agder - ikke lønnet Gudmundsen, Kent (134, H, Troms) 3. Selvstendig næring Passiv medeier i Ferieguiden ANS Gundersen, Gunnar (44, H, Hedmark) 2. Styreverv mv. Styreleder Losby Bruk ANS (godtgjørelse) 3. Selvstendig næring Skogbruk 8. Eiendom i næring Skogbruk i Åsnes kommune - gnr 18, bnr 1 m.fl. 9. Aksjer m.v. G.A.G. Konsult AS Åsnes Næringshage AS Flisa Mølle og kornsilo AS Ocean Product Tankers, 1/240 andel 10. Utenlandsreiser Reise til Taiwan Invitert av taiwanske myndigheter som også betalte reisen. Hagebakken, Tore (84, A, Oppland) Halleraker, Øyvind (49, H, Hordaland) 2. Styreverv mv. Styreleder i Bømlo Foto AS (ulønnet) President i ASECAP, Brüssel (honorar) Styreleder Sethaugen AS (ulønnet) Styremedlem Kyststamveien Stavanger-Bergen AS (ulønnet) Varamedlem Paladio AS (ulønnet) Varamedlem Halleraker AS (ulønnet) 3. Selvstendig næring Eier av Mekebakken Gaard, skog- og jordbrukseiendom 8. Eiendom i næring Mekebakken Gaard, næringseiendom, landbruk, Bømlo kommune Sethaugen, næringseiendom/landbruk, Bømlo Kommune 9. Aksjer m.v. Bømlo Foto AS 10. Utenlandsreiser Mars Gjest hos USNATO, Belgia, Brussel, Brunsum og Papa

12 10 airbase (Ungarn) Reise og opphold delvis dekket. Mars Gjest hos USNAVY / US Embassy, Oslo, Reise til Italia, Segonilla Airbase/ Harry.S Truman. Reise og opphold dekket. Hansen, Eva Kristin (146, A, Sør-Trøndelag) 2. Styreverv mv. Styremedlem Midtnorsk Jazzsenter (godtgjørelse) Hansen, Svein Roald (161, A, Østfold) 2. Styreverv mv. Styremedlem Tredalen Eiendom AS (ulønnet) 9. Aksjer m.v. Tredalen Eiendom AS Hansson, Rasmus (101, MDG, Oslo) Harberg, Svein (2, H, Aust-Agder) 2. Styreverv mv. Styreleder Stiftelsen Fjordane Utvandrersenter (ikke godtgjørelse) Styremedlem i ACTIS (møtegodtgjørelse) Hareide, Knut Arild (55, KrF, Hordaland) 2. Styreverv mv. Leder av Kristelig Folkeparti (lønnet) Parlamentarisk leder (lønnet) Styremedlem Plan (ulønnet) 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra stilling som direktør for lederutvikling i Schibsted ASA 10. Utenlandsreiser november reise til Israel og de palestinske områdene. Betalt av Kirkens nødhjelp 11. Gaver ipad uten 3G mottatt fra Kristent ledernettverk i Stavanger v/terje Rott. Heggelund, Stefan (104, H, Oslo) Heggø, Ingrid (123, A, Sogn og Fjordane) 2. Styreverv mv. Styremedlem i Safeclean. lønna verv

13 Helleland, Linda C. Hofstad (145, H, Sør-Trøndelag) 2. Styreverv mv. Styremedlem i Norsk Krisesenterforbund (møtegodtgjørelse) 10. Utenlandsreiser Deltok på reise til Taiwan februar Reise og opphold betalt av taiwanske myndigheter. 11 Helleland, Trond (29, H, Buskerud) 2. Styreverv mv. Styremedlem Stiftelsen Ål folkehøgskole og kurssenter for døve (møtehonorar) Parlamentarisk leder i Høyres stortingsgruppe (godtgjørelse) 11. Gaver Sølvskål fra Høyre i anledning 50-årsdag 2012 Henriksen, Kari (6, A, Vest-Agder) 2. Styreverv mv. Styremedlem i organisasjonen AV-OG-TIL, fra 2014, juni. Frivillig organisasjon, ulønnet verv. 5. Tidligere arbeidsgiver Har permisjon uten lønn fra Sørlandet Sykehus HF 11. Gaver Mottok et armbåndsur merke a.b.art fra OSCE i Geneve, 2. oktober Henriksen, Martin (133, A, Troms) 2. Styreverv mv. Styremedlem Utøya AS (ulønnet) 9. Aksjer m.v. Polaris Media ASA. Henriksen, Odd (75, H, Nordland) 2. Styreverv mv. Daglig leder i ANS Henriksengården - vervet er lønnet 4. Lønnet stilling m.v. ROBE Konsulent AS - lønnet A/L Indre Salten Boligbyggelag juridisk ansvarlig - lønnet 5. Tidligere arbeidsgiver Har permisjon i 4 år som regiondirektør i NHO Nordland - ulønnet 9. Aksjer m.v. 10 Aksjer i Saltenposten 1 aksje i AS Fauske Lysverk Henriksen, Per Rune (50, A, Hordaland) Hille, Sigurd (58, H, Hordaland) 2. Styreverv mv. Avis Consult AS, styreleder, ikke lønnet Johakri AS, styreleder, ikke lønnet 9. Aksjer m.v. BBS Bulk I KS - eierandel 1,2 % BBS Bulk II KS - eierandel 6,62 % BBS Containerfeeder AS - eierandel 2,79 %

14 12 Hjemdal, Line Henriette (169, KrF, Østfold,, ) 2. Styreverv mv. Styremedlem Institutt for sjelesorg (ikke godtgjørelse) 11. Gaver Jeg er medredaktør for fagboken " Den kommende trealder" og har fått 5 eksemplarer av forlaget til en salgsverdi av 300 kr stykk. Hoksrud, Bård (129, FrP, Telemark) 2. Styreverv mv. Varamedlem generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen DNB NOR (møtegodtgjørelse) 3. Selvstendig næring Hoksrud Consulting (ikke aktivitet for tiden) 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra stilling i Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon 10. Utenlandsreiser september studiereise til Taiwan. Reise og opphold betalt av taiwanske myndigheter april deltok på Telecruiset 2012 på Kiel fergen. Arrangørene dekket deltakeravgiften november foredrag for VG Nett i Budapest, Ungarn, som dekket reise og opphold og betalte honorar. Holmås, Heikki Eidsvoll (98, SV, Oslo) 2. Styreverv mv. Varamedlem til styret i Sameiet Christies gate Lønnet stilling m.v. Deltakelse i Lillyhammer 3 - for Rubicon (2014) Deltakelse på Fangene på Fortet (2010) Deltakelse på 4-stjerners middag (2011) Honorar som Søndagsspaltist i Bergens Tidende ( ) 9. Aksjer m.v. To aksjer i Klassekampen AS (absolutt ikke over 1% eller 1G) 10. Utenlandsreiser EUVP tur til Brussel oktober 2004 betalt av EUkommisjonen Vårkonferanse Energi Norge, kost og losji betalt av Energi Norge. Holthe, Tom E. B. (159, FrP, Vestfold) 3. Selvstendig næring Eier Bobil og Fritid (konsulentfirma) Huitfeldt, Anniken (12, A, Akershus) 2. Styreverv mv. Medlem av sentralstyret i Arbeiderpartiet 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra stilling som forsker ved forskningsstiftelsen FAFO 11. Gaver Jakke, gitt i gave fra Dale of Norway. Verdi 2500.

15 13 Deltakelse i 4 stjernes middag på TV Norge. Honorar minus skatt. Gitt til Utøyafondet. Deltagelse i "Jaget" på TV2. Honorar minus skatt. Gitt til Utøyafondet. Håheim, Stine Renate (88, A, Oppland) 10. Utenlandsreiser Foredrag på konferanse om "Woman's Participation in Political Parties - Obstacles, Challlenges and Opportunities for change" i Beirut. Opphold dekket av International Alert. Tidspunkt: juni 2010 Jegstad, Nils Aage (22, H, Akershus) 2. Styreverv mv. Styremedlem i Kunnskapsbyen Lillestrøm - ulønnet 3. Selvstendig næring 42,5 % eieandel i Vestbykua Samdrift DA - passiv eier: ingen godtgjørelse eller arbeidsinntekt. Leier jorda på gården Rokker i Vestby som jeg igjen leier videre til Vestbykua Samdrift DA som dekker leiekostnaden. 9. Aksjer m.v. Aksjer i Gjensidige Forsikring Jenssen, Frank J. (148, H, Sør-Trøndelag) 2. Styreverv mv. Jødisk museum Trondheim, styreleder - orgnr ulønnet/ingen honorar Foreningen Korsvikaspillet, styremedlem/nestleder - orgnr ulønnet/ingen honorar 5. Tidligere arbeidsgiver Direktoratet for arbeidstilsynet - ulønnet permisjon (stortingsperioden) Johansen, Irene (164, A, Østfold) 2. Styreverv mv. Medlem Moss bystyre (møtegodtgjørelse) Styreleder i Det Norske Blåseensemble (godtgjørelse) Nestleder i Europabevegelsen (ingen godtgjørelse) 5. Tidligere arbeidsgiver Ulønnet permisjon fra stilling i Jernbaneverket Johansen, Morten Ørsal (86, FrP, Oppland) 3. Selvstendig næring Småbruker. Hest, geit, høns, kaniner, påfugler og hunder. Johnsen, Kristin Ørmen (35, H, Buskerud) 2. Styreverv mv. Styremedlem i Strømsgodset toppfotball. Vervet er ulønnet, får to sesongkort til hjemmekampene. 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra Høgskolen i Buskerud. Ingen lønnsutbetalinger fra tidligere arbeidsgiver. Pensjon fra Statens Pensjonskasse.

16 6. Framtidig arbeidsgiver Avtale om gjeninntreden i Høgskolen i Buskerud og Vestfold i lederstilling på nivå en eller to, ikke spesifisert dette yteligere. 14 Johnsen, Tor André (45, FrP, Hedmark) 2. Styreverv mv. Medlem av Hedmark fylkesting (godtgjørelse). Vara til Hedmark Trafikk (møtegodtgjørelse). Vara i Distriktsprogramrådet for NRK Hedmark og Oppland (møtegodtgjørelse). Juvik, Kjell-Idar (81, A, Nordland) 2. Styreverv mv. Kommunstyrerepresentant Hemnes kommune, møtegodtgjørelse Landsstyremedlem for Nordland i Utmarkskommunenes sammenslutning (USS), møtegodtgjørelse Styreremedlem Kommunekraft AS, møtegodtgjørelse Sekretær i Hemnes Dykkeklubb, ulønnet Komiteleder Hemnes Båt & Fjordfestival, ulønnet Kambe, Arve (112, H, Rogaland) 2. Styreverv mv. 3. Selvstendig næring Eier andel av tre boligprosjekter i Karmøy, Ålesund og Sula. Alle boligprosjektene er regulert, men ikke utbygget ennå. 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra stilling som markedsansvarlig i Trygge Barnehager AS Bonusavtale basert på byggestarter av vedtatte barnehager i fremtiden. Kapur, Mudassar (100, H, Oslo) 2. Styreverv mv. Medlem av rådet i SOS-Barnebyer Norge. Ingen godtgjørelse. Styremedlem KAREA-VARBAS. Med godtgjørelse. 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra SOS-Barnebyer Norge Keshvari, Mazyar (102, FrP, Oslo) 2. Styreverv mv. Bystyrerepresentant i Oslo bystyre, mottar godgjørelse. Kjenseth, Ketil (89, V, Oppland) 2. Styreverv mv. Kommunestyremedlem i Gjøvik (godtgjøring pr. møte) Leder i Gjøvik Frivilligsentral (årlig honorar) Leder av avviklingsstyret for Stiftelsen Øverby Helses-

17 portsenter (ulønnet) Styremedlem i Øvre Bråstad Velforening (ulønnet) 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn eller andre godtgjørelse fra stilling i Norsk Vann fram til 1. januar Kjerkol, Ingvild (139, A, Nord-Trøndelag) Kjos, Kari Kjønaas (13, FrP, Akershus) 2. Styreverv mv. Medlem kommunestyret i Lørenskog (godtgjørelse) 4. Lønnet stilling m.v. Medlem av Stortingets Billighetserstatningsutvalg (godtgjørelse) 10. Utenlandsreiser Deltok på reise til Filippinene nov Reise og opphold betalt av European Parliamentary Forum on population and development (EPF). Klinge, Jenny (72, Sp, Møre og Romsdal) 2. Styreverv mv. Leiar i forstandarskapet Surnadal Sparebank(godtgjering) 3. Selvstendig næring Sporadisk sal av eigne måleri. Knutsen, Tove Karoline (136, A, Troms) 3. Selvstendig næring Enkeltmannsfortaket "Arctica musikkproduksjon" for ivaretakelse av mitt kunstneriske engasjement (enkeltkonserter, komponistoppdrag m.m., som vil være relativt begrenset i stortingsperioden) Rettighetsorganisasjonene TONO og GRAMO yter honorar etter faste satser for rettighetsbelagt materiale/åndsverk Kolberg, Martin (28, A, Buskerud) Korsberg, Øyvind (135, FrP, Troms) 9. Aksjer m.v aksjer i ELTEK Lauvås, Stein Erik (166, A, Østfold,, ) 2. Styreverv mv. Styremedlem Østfold Energi ( Styregodtgjøring gis ) Styremedlem Energiforum Østfold ( Ulønnet ) Varamedlem Styret Momarken toto/ Momarken travbane ( Ulønnet )

18 16 4. Lønnet stilling m.v. Se punkt 2 5. Tidligere arbeidsgiver Ulønnet Permisjon fra Handel og Kontor Norge Leirstein, Ulf (163, FrP, Østfold) 2. Styreverv mv. Varamedlem Moss bystyre (godtgjørelse pr. møte) Styreleder Storesand feriekoloni (årsgodtgjørelse) 9. Aksjer m.v. A/S Momarken Travbane (1 aksje) Liadal, Hege Haukeland (117, A, Rogaland) 2. Styreverv mv. MS Utsira, styreleder (godtgjørelse) 10. Utenlandsreiser Reise til Filmfestivalen i Emden hvor Gassco dekket hotellopphold. Dato for reise: Limi, Hans Andreas (18, FrP, Akershus) 2. Styreverv mv. Medlem kommunestyret i Bærum med møtegodtgjørelse. Styremedlem CAN i Altea, rehabiliteringssenter som eies av Bærum kommune. Styrehonorar. Styremedlem og daglig leder i Limi & Limi AS, eget konsulentselskap. 3. Selvstendig næring Limi & Limi AS, konsulentselskap innen eiendomsutvikling og detaljhandel. Største oppdragsgiver i 2012 og 2013 har vært ICA Eiendom Norge AS. Selskapet legges passivt fom regnskapsåret Aksjer m.v. Limi & Limi AS Ljunggren, Anna (79, A, Nordland) 2. Styreverv mv. Jurymedlem i El Returs miljøpris fra 2009 (honorar) Styremedlem Fredrikke Tønder-Olsens legat (ulønnet) Styremedlem Petter Dass Stipendiefond (ulønnet) Styremedlem i Nordisk informasjonskontor i Nord- Norge (ulønnet) Lunde, Heidi Nordby (107, H, Oslo) 3. Selvstendig næring Har registrert enkeltpersonsforetak, med omsetning på underkant av i året, men uten oppdrag fra samme oppdragsgiver på mer enn kr. Lundteigen, Per Olaf (36, Sp, Buskerud) 2. Styreverv mv. Styremedlem Vestfossen Innkjøpslag AS (mottas godtgjørelse) 3. Selvstendig næring Gardbruker 9. Aksjer m.v. Vestfossen Innkjøpslag AS

19 17 Lysbakken, Audun (61, SV, Hordaland) 2. Styreverv mv. Leder i Sosialistisk Venstreparti (ulønnet) 11. Gaver Gavekort på middag for to - fra SVs partikontor og stortingsgruppe Litografi "Agitatoren" av Steinar Hansen - fra LO Sør- Trøndelag på Tranmælkonferansen Lødemel, Bjørn (125, H, Sogn og Fjordane) 2. Styreverv mv. Styreleiar Lødemel Bok og Interiør A/S (ikkje honorar per dags dato) Leiar Hornindal Næringslag (uløna) 8. Eiendom i næring Eier del av Nordby, som er et næringsbygg med forretninger og leiligheter. Ligger i Hornindal kommune. 9. Aksjer m.v. Lødemel Bok og Interiør A/S Løvaas, Kårstein Eidem (157, H, Vestfold) 3. Selvstendig næring Registrert enkeltmannsforetak "Kårstein Eidem Løvaas". Rådgivning innenfor media/krisehåndtering og kommunikasjonsstrategi. Ingen virksomhet pr dd. 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra P4 Radio Hele Norge AS så lenge jeg har møteplikt i Stortinget. Mandt, Sonja (158, A, Vestfold) 11. Gaver Boksett fra Sykepleierforbundet mottatt som medlem i helse- og omsorgskomiteen i Marthinsen, Marianne (99, A, Oslo) 4. Lønnet stilling m.v. Fast spaltist i Klassekampen, lønnet Mathisen, Bente Stein (16, H, Akershus) 2. Styreverv mv. Medlem av fylkestinget, Akershus fylkeskommune, godtgjørelse Medlem av generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen DnB NOR, godtgjørelse Medlem av styret for Henie Onstad Kunstsenter, godtgjørelse Meling, Siri A. (109, H, Rogaland) 2. Styreverv mv. Leder av overtakstnemd Eigersund kommune (møtegodtgjørelse) Styremedlem i stiftelsen Haugesundskonferansen (ulønnet) Styremedlem i stiftelsen Futura (ulønnet) Varamedlem i styret til Egersund Chocholadefabrikk AS

20 (ulønnet) 3. Selvstendig næring Meling Consultants, enkeltmannsforetak (ingen aktivitet de siste 8-10 år) 5. Tidligere arbeidsgiver Ulønnet permisjon fra stilling som regiondirektør i Fiskeridirektoratet Region Sør 18 Micaelsen, Torgeir (33, A, Buskerud) 3. Selvstendig næring Styreformann i enkeltmannsforetaket Micaelsen Musikk, Teater og Tekniske produksjoner Michaelsen, Åse (7, FrP, Vest-Agder) 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra SGS (sas) Milde, Eirik (168, H, Østfold,, ) 2. Styreverv mv. Styremedlem Halden Kanalselskap, ikke lønnet Fast medlem fylkestinget i Østfold, møtegodtgjørelse Fast medlem i kommunestyret Halden, møtegodtgjørelse 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra Sarpsborg kommune gjeldende fra 2007 Myrli, Sverre (15, A, Akershus) 2. Styreverv mv. Styremedlem Akershus fylkeskommunale pensjonskasse (fast årlig godtgjørelse og godtgjørelse pr møte samt ett gratis avisabonnement). Rådsmedlem i Norsk-Tysk Selskap (ingen godtgjøring). Rådsmedlem i Nordmanns-Forbundet (ingen godtgjøring). Styreleder i Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen (ingen godtgjøring). 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn fra stilling som konsulent i Forsvarsbygg 10. Utenlandsreiser Generalforsamling i Atlantic Treaty Association (ATA), Tallin, Estland september Opphold betalt av Den norske Atlanterhavskomité. Konferanse i Beograd juni Hotellopphold betalt av Atlantic Association of Young Political Leaders (AAYPL). 11. Gaver Teppe mottatt som gave fra nasjonalforsamlingen i Aserbajdsjan på reise i regi av NATO's parlamentarikerforsamling i oktober Deltok i paneldebatt på konferanse i regi av Norges Lastebileier-Forbund på Storefjell Resort Hotel november Opphold for meg og familien ble betalt av arrangør. Navarsete, Liv Signe (124, Sp, Sogn og Fjordane) 2. Styreverv mv. Godtgjersle som leiar i Senterpartiet

21 19 Nesvik, Harald T. (67, FrP, Møre og Romsdal) 2. Styreverv mv. Styremedlem i Tafjord Kraft AS (godtgjørelse) Leder av Ålesundregionens Havneråd (godtgjørelse) 4. Lønnet stilling m.v. Tilleggslønn som parlamentarisk leder i FrP 11. Gaver Deltok juni 2003 og 14. og 15. juni 2004 med ledsager på faglig seminar på Håholmen i Møre og Romsdal i regi av Shell. Sommeren stk førstedagsstemplet frimerke på postkort i anledning EFTA's 50-års jubileum mottatt fra Lichtenstein Musikkspiller med 4 MB opptaksmulighet fra Norsk Sjømannsforbund i forbindelse med paneldebatt Njåstad, Helge André (51, FrP, Hordaland) 2. Styreverv mv. Medlem av kommunestyret, formannskapet og leiar i planutvalet i Austevoll kommune, lønna Styreleiar Austevoll bruselskap AS, lønna Styreleiar Austevoll ASV, lønna 3. Selvstendig næring Diverse kronikker i aviser 11. Gaver Maleri av Marstein Fyr - Frå næringslivet i Austevoll v/ Magnus Stangeland - oktober villsauskinn - John Inge Vik - oktober Nordås, Janne Sjelmo (82, Sp, Nordland) 2. Styreverv mv. Styreleder Senter for kunnskap og likestilling (godtgjørelse) 3. Selvstendig næring Regnskapspliktig og merverdiavgiftsregisterført som tidligere gårdbruker. Drift har opphørt. 8. Eiendom i næring Eier landbrukseiendom i Hattfjelldal, ingen næringsvirksomhet nå. Nybakk, Marit (105, A, Oslo) 2. Styreverv mv. Medlem representantskapet for Oslosenteret for fred og menneskerettigheter (ulønnet) 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn fra Norsk Tjenestemannslag 11. Gaver Bilde fra Kunsthøyskolen i forbindelse med debatten om kunstfagstipendier Nybø, Iselin (122, V, Rogaland) 2. Styreverv mv. Nestleder i IVAR IKS, lønnet. Nestleder i IVAR Næring AS, lønnet. Bystyremedlem i Stavanger kommune, lønnet. Formannskapsmedlem i Stavanger kommune, lønnet. 4. vara kommunalutvalget i Stavanger kommune, lønnet. Nestleder kommunalstyret for oppvekst i Stavanger kommune, lønnet.

22 Styremedlem Norsk Vann BA, lønnet. 1. vara Joyvitae AS, ikke lønnet. Vara til styret i Stiftelsen økonomisk, administrativ utdannelse og forskning (lønnet) 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra stilling som ansatt advokat i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS. Mulig velferdsavtaler som forsikring fortsetter ut Mulig jeg kommer til å jobbe noe på timebasis de neste årene, omfang ikke avklart. 20 Nørve, Elisabeth Røbekk (68, H, Møre og Romsdal) 2. Styreverv mv. Styremedlem Ålesund Elektro AS (ulønnet) Styremedlem Elektrogården AS (ulønnet) Styremedlem Aspegt. 1 (ulønnet) Styremedlem Aldri AS (ulønnet) 8. Eiendom i næring Egen bolig i Ålesund Eier og leier ut et naust/båthus i Sula kommune 9. Aksjer m.v. Interesser i familieaksjeselskap innen elektriske installasjoner og eiendom: - Ålesund Elektro AS - Elektrogården AS og underliggende selskaper 11. Gaver Deltok som mørebenkrepresentant med ledsager på fisketur med Norske Shell i Kristiansund 12. juni Middag med overnatting og faglig seminar på Håholmen 13. juni. Deltok på tilsvarende tur juni Sølvfat fra Høyre i forbindelse med 60-årsdag. Omland, Odd (10, A, Vest-Agder) 4. Lønnet stilling m.v. Se pkt Aksjer m.v. 418 aksjer i Aker, 680 aksjer i Telenor Orten, Helge (65, H, Møre og Romsdal) 2. Styreverv mv Oshaug AS styremedlem, Oshaug Metall AS styremedlem (mottar styrehonorar), Grand Fiære Utvikling AS styremedlem, Bygg Kompetanse AS styreleder (mottar styrehonorar), Orten Invest AS styreleder og daglig leder (eget selskap), Krabbevik AS styreleder (50% eiet av Orten Invest AS), Dacha DA styremedlem (andel i fritidsbolig), Sund Bredbånd AS varamedlem, Samspleis AS varamedlem - ikke møtt - sendt melding om å fratre. 9. Aksjer m.v Orten Invest AS (eier 60% av selskapet (endret januar 2014)),

23 Krabbevik AS (Orten Invest AS eier 50% av aksjene), Attraktive Midsund AS (Krabbevik AS eier 50% av aksjene), Dacha DA (40,03% av innskutt kapital), Pedersen, Helga (37, A, Finnmark) 2. Styreverv mv. Parlamentarisk nestleder i Arbeiderpartiets stortingsgruppe (godtgjørelse, se punkt 7) 3. Selvstendig næring Driver gårdsbruk i Vestertana 7. Økonomisk støtte Godtgjørelse fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe som parlamentarisk nestleder 8. Eiendom i næring Jf pkt 3. Eier følgende eiendommer: Gnr 21 bnr 16, gnr. 21 bnr 11 fnr 6, gnr 21 bnr 10, gnr 20 bnr 92, gnr 20 bnr 7, gnr 20 bnr 121, gnr 20 bnr 41, gnr 20 bnr 104, gnr 20 bnr 163, gnr 20 bnr 73, gnr 20 bnr 11, gnr 20 bnr 117. Pollestad, Geir (120, Sp, Rogaland) 2. Styreverv mv. Styremedlem i organisasjonen Stopp datalagringsdirektivet (ulønnet) 5. Tidligere arbeidsgiver Har ulønnet permisjon fra ProJure Advokatfirma DA (siden januar 2007) Raja, Abid Q. (20, V, Akershus) 2. Styreverv mv. Med i som bindeledd mellom styre og rådgivende organ, ulønnet Ambassadør for Friluftsforeningen i forbindelse med Friluftslivets år 2015 (ulønnet, se punkt 11 Gaver) Ambassadør for Aktiv mot kreft (ulønnet, se punkt 11 Gaver) Ambassadør for "Sykle til jobben"-aksjonen (ulønnet) 3. Selvstendig næring Har registrert forfatter/foredragsvirksomhet org.nr. 4. Lønnet stilling m.v. Honorert foredrag for CappelenDamm Honorert oppdrag som stipendkomitemedlem NFF Honorert for TV-serie for NRK Honorar fra Fritt-Ord for debatt Honorert foredrag Skedsmo kommune Honorert for TV-program TVNorge over Tidligere arbeidsgiver Pensjonsrettigheter fra tidligere statlige stillinger som nemndleder Utlendingsnemda, politiadvokat og ambassadesekretær. 7. Økonomisk støtte Stefanus-alliansen bistår med hjelp i forbindelse med religionsfrihetsarbeidet jeg vært engasjert i. 10. Utenlandsreiser Opphold i USA 3 uker i februar 2010 ifbm "IVY- Programme", sendt av den amerikanske ambassaden. FORB - religionsfrihetskonferanse, Oxford, juni

24 flybillett og opphold dekket av British Council gjennom FORB. FORB-styremøte Washington, opphold 3 dager mars 2015 dekket som ovenfor. 11. Gaver Diverse sportstøy merke "Icepeak" og "Fjellreven" fra Friluftsforeningen i anledning ambassadøroppdrag for Friluftslivets år : Skiklær og staver i forbindelse med TV-program med Bjørn Dæhlie. 2015: Skiklespakke fra Aktiv mot kreft, som deres ambassadør i Birkebeinerrennet. Sommer 2015 i forbindelse med sykkeltur Lindesnes- Nordkapp: Tesla-lånebil i 4 uker, lån av 2 sykler/hjelm fra Specialized, sykkelklær til låns fra ASAO - uten forpliktelse til bruk. Energibarrer fra YT til medsyklist og seg selv, verdi kr. 2015: Adidas sko, shorts, trøye fra P 4 i anledning program om løpestunt /Oslo-halvmaraton. 2015: Champagne fra Se og Hør, gitt bort. 22 Reiertsen, Laila Marie (56, FrP, Hordaland) 2. Styreverv mv. Kommunestyrerepresentant i Os kommune (godtgjørelse) Medlem i formannskapet i Os kommune (godtgjørelse) Leder i personalutvalget i Os kommune (godtgjørelse) Varamedlem i styret for HSH Rehabilitering 3. Selvstendig næring Enkeltmannsforetaket "NokTid" (utleie som sykepleier). For tiden ikke i drift. 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn fra stilling som daglig leder ved Ravneberghaugen rehabiliteringssenter Rommetveit, Magne (57, A, Hordaland) 5. Tidligere arbeidsgiver 4 års permisjon frå stilling som kommunalsjef i Stord kommune (utan løn) Ropstad, Kjell Ingolf (4, KrF, Aust-Agder) 2. Styreverv mv. Styremedlem i Antislaveriselskapet (ulønnet) Rotevatn, Sveinung (126, V, Sogn og Fjordane) 2. Styreverv mv. Styremedlem i Stiftinga Sankta Sunniva, Selja og Stad (ikkje løna). Rytman, Jørund (30, FrP, Buskerud) 2. Styreverv mv. Styreleder i Gründerforeningen Styreleder i Stiftelsen Aktiv Ungdom

25 Personlig varamedlem Stiftelsen Modum Blaafarveværk Styreleder i Livsstilsservice AS Medlem bystyret og bystyrekomité for helse, sosial og omsorg i Drammen kommune 3. Selvstendig næring Enkeltmannsforetaket Rytman Consulting 9. Aksjer m.v. Livsstilsservice AS 10. Utenlandsreiser Reise til Taiwan i september Politiske møter. Betalt av taiwanske myndigheter. 23 Sandberg, Per (147, FrP, Sør-Trøndelag) 2. Styreverv mv. Første nestleder i Fremskrittspartiet (godtgjørelse) 3. Selvstendig næring Sporadiske honorarer for artikler/foredrag og kommentarer til ulike norske medier. Honorar for deltakelse i TVprogram Master Chef. Schou, Ingjerd (162, H, Østfold) 2. Styreverv mv. Styreleder Mølla Kompetansesenter (godtgjørelse) - utgår 6. juni 2014 Medlem av fylkesting og fylkesutvalg i Østfold fylkeskommune (godtgjørelse) Styreleder Punkt Ø (Momentum og Galleri F 15) (godtgjørelse) Styremedlem Lovisenberg Diakonale Høgskole fra juni 2013 (godtgjørelse) Styreleder Delta gruppen as fra april 2014 (godtgjøring) 3. Selvstendig næring Registrert enkeltmannsforetak høsten 2010 Simensen, Kåre (39, A, Finnmark) Sivertsen, Eirik (77, A, Nordland) 2. Styreverv mv. Styremedlem Fine A/S (ulønnet) 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra Høgskolen i Bodø til Vil søke denne forlenget til Skjelstad, André N. (143, V, Nord-Trøndelag) 3. Selvstendig næring Gårdsbruk, jord og skogeiendom 8. Eiendom i næring Gårdsbruk, jord og skogeiendom

26 24 Skutle, Erik (64, H, Hordaland) 3. Selvstendig næring Eier 50% av SBS-gruppen ANS. Selskapet har ikke hatt aktivitet på 3,5 år. 5. Tidligere arbeidsgiver Har permisjon fra min stilling som kunderådgiver i DNB Bank. Mottar ikke lønn, men fordeler som rabatterte forsikringsprodukter og banktjenester. 9. Aksjer m.v. Eier 50% av SBS-gruppen ANS. Selskapet har hatt 0 kroner i omsetning de siste 3 årene Solberg, Torstein Tvedt (114, A, Rogaland) 2. Styreverv mv. Styremedlem, FORENINGEN MANIFEST ANALYSE (ulønnet) 4. Lønnet stilling m.v. Øya Festivalen 2014 (engasjement uke 32) Medieanalytiker Intermedium AS (deltid) 10. Utenlandsreiser Reise til USA International Visitor Leadership Program Tema: The Contemporary U.S. Economy: Financial Markets, Trade, and Economic Development (7. feb-1.mar, 2015) Opphold dekket av: U.S. Department of State 11. Gaver Gave av det sveitsiske parlamentet i forbindelse med OSSA PA møte i Geneve høsten klokke til ca. verdi 3000,- NOK Solhjell, Bård Vegar (27, SV, Akershus) 3. Selvstendig næring Motteke enkelte bidrag for avis- og tidsskriftartiklar. Inntekter frå boka "Solidaritet på ny" Samlaget Gaver Enkelte mindre gåver som vin, bøker, kunst og handverk. Steffensen, Roy (115, FrP, Rogaland) 2. Styreverv mv. Vara til fylkestinget Rogaland (lønnet) Vara til samferdselsutvalget i Rogaland Stensland, Sveinung (118, H, Rogaland) 2. Styreverv mv. Styreleder Haugaland Industri AS, (lønnet), offentlig eid attføringsbedrift. Styreleder Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter,(lønnet), stiftelse med det formål å drive med fagskoleutdanning og kursvirksomhet. Jeg har søkt om permisjon fra vervene leder av administrasjonsutvalget, fylkesutvalget og fylkestinget i Rogaland. Jeg har søkt om permisjon fra vervet som bystyremedlem og vara til formannskapet i Haugesund. Jeg har søkt fritak fra vervet som leder av personalpoli-

27 tisk utvalg i Haugesund. Jeg har frem til jeg ble stortingsrepresentant hatt flere verv, oppnevnt av Haugesund kommune eller Rogaland Fylkeskommune. Jeg har søkt om og fått fritak fra disse. Ettersom generalforsamling ikke er avholdt er jeg fortsatt medlem i disse styrer inntil videre: Stiftelsen Rogalandsforskning, Stiftelsen SR-Bank, Næringsutvikling Stavangerregionen. Jeg har søkt HOD om fritak fra vervet som styremedlem i Helse Vest, med umiddelbar virkning. 5. Tidligere arbeidsgiver Jeg er ansatt som men har permisjon fra stilling som regionsjef i Apotek1 Norge AS. Ettersom jeg ikke mottar lønn fra jeg ble stortingsrepresentant meldes jeg også ut av permisjons- og forsikringsordninger. 6. Framtidig arbeidsgiver Om jeg trer ut av Stortinget, har jeg rett på ny stilling (med de betingelser jeg hadde før permisjonstiden) i Apotek1 Norge AS. 9. Aksjer m.v. Jeg eier aksjer i Seagarden ASA 25 Stoltenberg, Jens (90, A, Oslo) 2. Styreverv mv. Leder i Det norske Arbeiderparti (ytelser) Parlamentarisk leder i Arbeiderpartiets stortingsgruppe (godtgjørelse se punkt 7) 3. Selvstendig næring Diverse honorar for artikler. Avtaler om bokprosjekter og utgitte bøker, Aschehoug og Gyldendal forlag, herunder "Samtaler" (2009) og "Klimaparadokset" (2010). 7. Økonomisk støtte Godtgjørelse fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe som parlamentarisk leder Firmabilordning fra Arbeiderpartiet. 11. Gaver Teppe fra de indiske og aserbajdsjanske statsministre. Gaver mottatt i forbindelse med 50-årsdag : -Bidrag til båt fra Arbeiderpartiet, APs fylkespartier, LO- Norge og en rekke fagforbund, tilsammen 40 bidragsytere. Verdien av gaven er innberettet til skattemyndighetene av AP, og skattekostnadene for gaven er innberettet som lønn og innbetalt i sin helhet som skatt. -Maleri, gitt av Norsk bonde- og småbrukarlag -Armbåndsur og genser, gitt av Norges Idrettsforbund -Gavekort kr. 5000, hunterkniv og bok, gitt av Senterpartiet -Litografi og to bøker, gitt av Kristelig Folkeparti og Kristelig Folkepartis stortingsgruppe -Blomster, dykkemaske og gavebrev på dykkeropplevelser fra Aqua Lofoten Dykkesenter, gitt av AUF -CD og gavekort på opphold på Socialdemokraternes kurssted Bommersvik for 2 personer fredag-søndag, gitt av Socialdemokratiet. - Pelikan penner - gavesett, gitt av Tysklands utenriksminister, mai Gavelisten er i sin helhet publisert på:

28 26 file/gaveoversikt.pdf Storberget, Knut (42, A, Hedmark) 2. Styreverv mv. Medlem forum for skolemegling (ikke lønnet.) Member of executive board The Global Crop Diversity Trust (møtehonorar) Leder Rachel Grepp stiftelse (ikke lønnet) 3. Selvstendig næring Utga boka "Det er dine øyne jeg ser", Aschehoug forlag, Del av royalty gitt til Stine Sofies Stiftelse. 5. Tidligere arbeidsgiver Permisjon som fast forsvarer ved Sør-Østerdal Tingrett og Eidsivating lagmannsrett. Oppebærer ingen økonomiske ytelser i den anledning. 8. Eiendom i næring Eier leilighet i Waldemar Thranesgt.32, Oslo, som leies ut. Eiendom Tårnborg, gnr 31 bnr 5, Elverum. Stordalen, Morten (156, FrP, Vestfold) 2. Styreverv mv. Kommunestyrerepresentant Re kommune (godtgjørelse) Støre, Jonas Gahr (95, A, Oslo) 2. Styreverv mv. Leder i Arbeiderpartiet Parlamentarisk leder i Arbeiderpartiets stortingsgruppe Styremedlem Femstø AS 3. Selvstendig næring Firmabilordning Arbeiderpartiet. Parlamentarisk leder Aps stortingsruppe (lønn) 5. Tidligere arbeidsgiver Inntekt fra bokutgivelse "I bevegelse", Cappelen Damm Eiendom i næring Femstø AS (familieselskap som eier verdipapirer) har indirekte eierskap i Ensjøåsen Invest/Ensjøåsen Invest Kompelementar og Fyrstikkaleen 17 Invest AS 9. Aksjer m.v. Femstø AS (Dette er et familieaksjeselskap - eiendom og verdipapirer) 11. Gaver Tepper fra Afghanistans president (Beskattet i tråd med norske regler) 2 billetter fotballkamp fra NOR AS Sund, Eirin (110, A, Rogaland) Svendsen, Kenneth (76, FrP, Nordland) 2. Styreverv mv. Medlem av kommunestyre og formannskap i Fauske kommune 10. Utenlandsreiser Studietur til Taiwan. Reise og opphold dekket av tai-

29 27 wanske myndigheter. Syversen, Hans Olav (108, KrF, Oslo) 2. Styreverv mv. Varamedlem til styret i Kristelig Gymnasium (KG) (intet honorar) Styremedlem i Den Norske Atlanterhavskomite (intet honorar) Parlamentarisk leder i Kristelig Folkeparti (godtgjørelse) Sønsterud, Tone Merete (46, A, Hedmark) 5. Tidligere arbeidsgiver Ulønnet permisjon fra Statistisk Sentralbyrå og LO Stat. Beholder et billån i LO Stat. Tajik, Hadia (92, A, Oslo) 3. Selvstendig næring **Enkeltmannsforetaket Tajik Media. Holder diverse foredrag/skriver tekster. **Honorar 2012 for tekster til digitalt læremiddelverk om politikk og menneskerettigheter, Aschehoug forlag. Honoraret er utbetalt direkte til organisasjonen Leger uten grenser. **Honorar 2012 for oppdrag i forbindelse med programposten "Jul i P2" på NRK P2, utbetalt direkte til menneskerettighetsorganisasjonen Norsk PEN. **Honorar 2012 for trykking av tale ifm åpningen av Språkåret i boken "Nye vegar til nynorsk", Cappelen Damm. Utbetalt direkte til Amnesty International. 4. Lønnet stilling m.v. ** Kontrakt inngått 19. juni 2014 med tvproduksjonsselskapet Monkberry om å utvikle og spille inn 3 episoder av nytt programkonsept som skal sendes på NRK. Honorar overstiger kr. 11. Gaver 8. juni: Middag og landskamp i fotball (Ullevål stadion) - giver Bama (anslått verdi kr ) Tetzschner, Michael (93, H, Oslo) 2. Styreverv mv. Styreleder Oslo Hospital- Stiftelse og A/S (godtgjørelse) Styreverv Ullevaal Stadion Idrett A/S - Ullevaal Business Class AS- Ullevaal Stadion A/S (godtgjørelse) Styremedlem FJ Stenersen A/S (ingen godtgjørelse) Styremedlem NAI Fiat Partner (godtgjørelse) Styreleder Digital Venture A/S (ingen godtgjørelse) 3. Selvstendig næring Tetco Advokatfirma A/S 9. Aksjer m.v. Tetco Advokatfirma A/S

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER Ajourført pr. 22. juni 2015 REGLEMENT OM REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

Detaljer

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER Ajourført pr. 20. desember 2012 REGLEMENT OM REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

Detaljer

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES ØKONOMISKE INTERESSER OG REGJERINGSMEDLEMMENES. Ajourført pr. 3. september 2008 BBR

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES ØKONOMISKE INTERESSER OG REGJERINGSMEDLEMMENES. Ajourført pr. 3. september 2008 BBR REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES ØKONOMISKE INTERESSER Ajourført pr. 3. september 2008 BBR REGISTRERING AV ØKONOMISKE INTERESSER Veiledende regler for Stortingets representanter

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

BOKMÅL STORTINGET 2013 2014

BOKMÅL STORTINGET 2013 2014 BOKMÅL STORTINGET 2013 2014 Innhold Forord 3 Det 158. ordentlige storting blir åpnet 4 Stortingets presidentskap 5 Den parlamentariske stillingen i sesjonen 6 Stortingets arbeid 8 Sentrale saker i sesjonen

Detaljer

Dokument nr. 15:6 (2013 2014) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:6 (2013 2014) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:6 (2013 2014) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 751 900 7. mai 9. juni 2014 Innhold Spørsmål Side 751. Fra stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg, vedr. Ukraina,

Detaljer

om representantforslag frå stortingsrepresentantane Møte tirsdag den 24. mars 2015 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

om representantforslag frå stortingsrepresentantane Møte tirsdag den 24. mars 2015 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 2015 24. mars Dagsorden 2477 Møte tirsdag den 24. mars 2015 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 57): 1. Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i arbeidsmiljøloven

Detaljer

Dokument nr. 15:7 (2014 2015) Spørmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål nr. 901 1050 23. april 29. mai 2015

Dokument nr. 15:7 (2014 2015) Spørmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål nr. 901 1050 23. april 29. mai 2015 Dokument nr. 15:7 (2014 2015) Spørmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 901 1050 23. april 29. mai 2015 Innhold side Spørsmål 901. Fra stortingsrepresentant Marit Arnstad, vedr. omstillingsmidler,

Detaljer

Dokument nr. 15:4 (2014 2015) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:4 (2014 2015) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:4 (2014 2015) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 451 600 14. januar 12. februar 2015 Innhold Spørsmål Side 451. Fra stortingsrepresentant Olaug V. Bollestad, vedr.

Detaljer

Beretningen 2011-2012

Beretningen 2011-2012 Beretningen 2011-2012 . Arbeiderpartiet Beretning for perioden 01.01.2011 31.12.2012 Utarbeidet av partikontoret 1 INNLEDNING... 4 LANDSMØTET 2011... 4 KONTROLLKOMITEEN... 9 LANDSSTYRET... 9 ÆRESMEDLEMMER...

Detaljer

Dokument nr. 15:6 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:6 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:6 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 826 990 11. mars 8. april 2010 Innhold Spørsmål 826. Fra stortingsrepresentant Solveig Horne, vedr. Solasplitten,

Detaljer

Dokument nr. 15:11 (2012 2013) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:11 (2012 2013) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:11 (2012 2013) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 1501 1620 17. juni 13. august 2013 Innhold Spørsmål Side 1501. Fra stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen, vedr.

Detaljer

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Partilederen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Tlf: + 47 23 13 54 00 Kjære landsmøtedeltaker, Faks:

Detaljer

Møte torsdag den 13. november 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n

Møte torsdag den 13. november 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n 2014 13. nov. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant og visepresident i Stortinget Reiulf Steen 407 Møte torsdag den 13. november 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s

Detaljer

Dokument nr. 15:2 (2010 2011) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:2 (2010 2011) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:2 (2010 2011) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 201 400 29. oktober 30. november 2010 Innhold Spørsmål 201. Fra stortingsrepresentant Hans Olav Syversen, vedr. forvaltere

Detaljer

Dokument nr. 15:3 (2010 2011) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:3 (2010 2011) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:3 (2010 2011) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 401 600 30. november 20. desember 2010 Innhold Spørsmål 401. Fra stortingsrepresentant Harald T. Nesvik, vedr. frihandelsavtalen

Detaljer

Velkommen til landsmøte 2015

Velkommen til landsmøte 2015 Oslo, 17. april 2015 Velkommen til landsmøte 2015 Det er en stor glede å ønske alle velkommen til landsmøte 1. 3. mai 2015. I år skal vi forberede oss på valgkampen, for første gang som regjeringsparti.

Detaljer

Dokument nr. 15:7. (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål nr. 991 1155 9. april 5. mai 2010

Dokument nr. 15:7. (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål nr. 991 1155 9. april 5. mai 2010 Dokument nr. 15:7 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 991 1155 9. april 5. mai 2010 Dokument nr. 15:7 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr.

Detaljer

Vårens gavetildelinger besluttes. 118 mottakere får bidrag. Utstillingen En fiolin blir til åpner på Permanenten Vestlandske. Kunstindustrimuseum i

Vårens gavetildelinger besluttes. 118 mottakere får bidrag. Utstillingen En fiolin blir til åpner på Permanenten Vestlandske. Kunstindustrimuseum i Årsrapport SPAR E B A N K ST I F T E L S E N D N B N OR 2010 og våren 20 Januar 2010 Samlingen av strykeinstrumenter som eies av Sparebankstiftelsens datterselskap, Dextra Musica, har på kort tid blitt

Detaljer

Dokument nr. 15:7 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:7 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:7 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 901 1050 23. februar 14. mars 2012 Innhold Spørsmål 901. Fra stortingsrepresentant André Oktay Dahl, vedr. effektivisering

Detaljer

Dokument nr. 15:4 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:4 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:4 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 451 600 12. desember 2011 10. januar 2012 Innhold Spørsmål 451. Fra stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen, vedr.

Detaljer

Ny valgkampleder. Ronny Røste fra Fet skal lede valgkampen. Side 18

Ny valgkampleder. Ronny Røste fra Fet skal lede valgkampen. Side 18 Flytopper på besøk Side 4 og 5 Ny valgkampleder Ronny Røste fra Fet skal lede valgkampen. Side 18 FrPbonden i Lier Side 10 og 11 Lørdag 26. januar 2013. Nr. 1. 39. årgang Spennende FrP-år 2013 er så vidt

Detaljer

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim KrFs LANDSMØTE 2015 Årsmelding Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim Innhold Stortingsgruppens årsmelding 2013 2014 side 5 Kristelig Folkepartis Ungdom årsmelding

Detaljer

Dokument nr. 15:8 (2012 2013) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:8 (2012 2013) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:8 (2012 2013) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 1051 1200 21. mars 19. april 2013 Innhold Spørsmål Side 1051. Fra stortingsrepresentant Åge Starheim, vedr. import

Detaljer

Dokument nr. 15:1. (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål nr. 1 165 9. oktober 10. november 2009

Dokument nr. 15:1. (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål nr. 1 165 9. oktober 10. november 2009 Dokument nr. 15:1 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 1 165 9. oktober 10. november 2009 Dokument nr. 15:1 (2009-2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål

Detaljer

Dokument nr. 15:11 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:11 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:11 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 1651 1816 1. 30. september 2010 Innhold Spørsmål Side 1651. Fra stortingsrepresentant Jon Jæger Gåsvatn, vedr. statusen

Detaljer

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2 Beretning for LO i Oslo 1. januar - 31. desember 2011 1 Innhold: Innledning s. 3 Lederens oppsummering av året s. 4 LO i Oslos oppbygging - organisasjonsstruktur s. 6 Styresammensetning,

Detaljer

Dokument nr. 15:12 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:12 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:12 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 1651 1800 21. juni 24. august 2012 Innhold Spørsmål 1651. Fra stortingsrepresentant Karin Andersen, vedr. arv, besvart

Detaljer

13/222 Formannskapet 18.12.2013 14/4 Bystyret 13.02.2014

13/222 Formannskapet 18.12.2013 14/4 Bystyret 13.02.2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.10.2013 68619/2013 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/222 Formannskapet 18.12.2013 14/4 Bystyret 13.02.2014 Eierskapsmelding Forslag

Detaljer