REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES ØKONOMISKE INTERESSER OG REGJERINGSMEDLEMMENES. Ajourført pr. 3. september 2008 BBR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES ØKONOMISKE INTERESSER OG REGJERINGSMEDLEMMENES. Ajourført pr. 3. september 2008 BBR"

Transkript

1 REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES ØKONOMISKE INTERESSER Ajourført pr. 3. september 2008 BBR

2 REGISTRERING AV ØKONOMISKE INTERESSER Veiledende regler for Stortingets representanter og regjeringens medlemmer (Vedtatt av Stortingets presidentskap 10. mai 1990, endret 30. september 1992 og 11. desember 1997) Stortingets presidentskap anbefaler at stortingsrepresentantene registrerer de økonomiske interesser som er spesifisert nedenfor under punktene 1-11 i avsnitt I på den måte og under de vilkår som er beskrevet i avsnittene II, III og IV. Det samme gjelder vararepresentanter som blir fast møtende eller som i realiteten må anses som fast møtende i forbindelse med permisjoner av lengre varighet. Medlemmer av Regjeringen har anledning til å registrere sine økonomiske interesser i Stortingets register etter de regler som her er gitt for stortingsrepresentanter. Bare eksistensen og arten av de forskjellige interesser skal oppgis, ikke beløp, verdi eller mengde. I. Registreringspliktige interesser 1. Verv i private eller offentlige selskapers og interesseorganisasjoners styrende organer. For det enkelte verv opplyses om det mottas godtgjørelse for vervet. Vervets art og selskapets navn oppgis. 2. Lønnet stilling eller engasjement, herunder konsulentoppdrag, som kommer i tillegg til vervet som representant. Stilling/engasjement og arbeids-/oppdragsgiver oppgis. 3. Selvstendig inntektsbringende virksomhet som utøves i tillegg til stortingsarbeidet, herunder t.eks. virksomhet som gårdbruker, lege, advokat, journalist etc. Arten av virksomheten oppgis. 4. Navn på selskaper, organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner som yter vedkommende representant økonomisk støtte, herunder materielle fordeler, sekretærbistand o.l., og som kommer i tillegg til de midler Stortinget eller vedkommende parti stiller til rådighet. 5. Reiser/besøk til utlandet hvor utgiftene ikke i sin helhet bestrides av statlige midler, av det parti representanten tilhører eller av representanten privat, når reisen/besøket har tilknytning til vedkommendes virksomhet som representant. Hvem som bar utgiftene, navn på besøkslandet og tidspunkt for reisen oppgis. 6. Gave eller annen økonomisk ytelse eller fordel, verd mer enn kr 2 000, mottatt fra offentlig myndighet, organisasjon eller enkeltperson i annet land, når ytelsen har tilknytning til vedkommendes virksomhet som representant. Giverens navn, ytelsens art og tidspunktet for ytelsen oppgis. 7. Fast eiendom som har betydelig verdi og som benyttes i næringsvirksomhet. Eiendommens betegnelse og i hvilken kommune den ligger, oppgis. Eiendom som i det vesentlige tjener som bolig eller fritidsbolig, registreres ikke etter dette punkt. Det samme gjelder våningshus og driftsbygning på gårdsbruk. 8. Gave verd mer enn kr fra innenlandsk giver, når gaven har tilknytning til vedkommendes virksomhet som representant. Giverens navn, gavens art og tidspunktet for gaven oppgis. 9. Selskapsinteresser (aksjer, andeler m.v.) som overskrider én prosent av selskapskapitalen, og som vedkommende selv eier. Selskapets navn oppgis. Utbytte av selskapsinteressene oppgis ikke. 10. Avtaler av økonomisk karakter med tidligere arbeidsgiver, herunder avtaler om fortsatt lønnsutbetaling eller opprettholdelse av velferdsfordeler, pensjonsrettigheter og lignende i den tid vedkommende er medlem av Stortinget. 11. Ansettelse, engasjement eller lignende avtale med fremtidige arbeidsgivere eller oppdragsgivere selv om ansettelsen, engasjementet eller oppdraget først vil få virkning etter at vedkommende representant har trådt ut av Stortinget. II. Gjennomføringen av registreringsordningen 1. Registreringen skal foretas innen én måned etter at nyvalgt Storting har trådt sammen. Nye registreringspliktige opplysninger, eller endring av tidligere registrerte opplysninger, skal registreres innen én måned etter at de nye opplysninger forelå. 2. Registrering skal skje overfor den tjenestemann som utpekes av Stortingets presidentskap. De skjemaer som forutsettes benyttet ved registreringen, skal godkjennes av Presidentskapet. 3. Når det registreres nye opplysninger eller endringer i den tidligere foretatte registrering (nr. 1 annet ledd), skal vedkommende representants tidligere registrerte data arkiveres samtidig som registeret oppdateres med de nye opplysninger. Denne oppdateringen skal gjennomføres innen ti dager etter at representanten har registrert nye opplysninger. 4. De registrerte opplysninger skal makuleres og slettes fra registeret etter fire år fra den tid vedkommende trådte ut av sitt siste verv på Stortinget eller i Regjeringen. 5. Ønsker en person som er registrert, å tre ut av registeret, skal alle opplysninger vedrørende denne makuleres og slettes innen en måned. III. Offentlighet Innen 20 dager etter at registreringsfristen er utløpt etter nyvalg, skal registeret være tilgjengelig for allmennheten ved henvendelse til den tjenestemann som forestår registreringen (avsnitt II nr. 2), eller ved gjennomsyn av et eksemplar av registeret som til enhver tid skal være utlagt ved Stortingets ekspedisjonskontor. IV. Ikrafttreden m.v. 1. Endringene under I av 11. desember 1997 trer i kraft 1. februar Nye registreringspliktige opplysninger registreres innen 1. mars Den som velger å registrere sine interesser, må akseptere regelverket i sin helhet.

3 1 Agdestein, Marianne Aasen (21, A, Akershus) 1. Styreverv Styremedlem i Asker og Bærum Taxi. Akselsen, Olav (49, A, Hordaland) 1. Styreverv Styremedlem i Future Operation Management AS (ingen godtgjersle) 2. Lønnet stilling m.v. Var medlem av Industriutvalget (godtgjersle) Amundsen, Per-Willy (134, FrP, Troms) 9. Aksjer m.v. AOT GoOnline AS Andersen, Dag Terje (178, A, Vestfold, Statsråd, Arbeids- og inkluderingsdepartementet) Andersen, Karin (47, SV, Hedmark) 1. Styreverv Styremedlem i Høgskolestiftelsen i Kongsvinger 8. Gave innenlandsk giver Reproduksjon av Willibald Storn mottatt ved Arbeidsmarkedsetatens 100-årsjubileum i november 1997 Andersen, Torbjørn (2, FrP, Aust-Agder) Anundsen, Anders (158, FrP, Vestfold) 1. Styreverv Styreleder for Skiringssal folkehøyskole. Nestleder fom (møtegodtgjørelse) Styremedlem Link Larvik AS (ulønnet) 2. Lønnet stilling m.v. Medlem i Skatteutvalget Sør (godtgjørelse) 3. Selvstendig næring Eier/daglig leder i Global Consult Anundsen 8. Gave innenlandsk giver Diverse mindre gaver i forbindelse med foredrag o.l. Arnesen, Bendiks H. (131, A, Troms) 1. Styreverv Styremedlem i Kveøyforbindelsen AS (ingen møtegodtgjørelse) Styremedlem i Kvæfjord Eiendom AS (honorar) Styreleder i Barents Energimesse (ingen godtgjørelse) 7. Eiendom i næring Eier småbruk i Kvæfjord kommune som er bortleid Asmyhr, Hans Frode Kielland (15, FrP, Akershus) Aspaker, Elisabeth (137, H, Troms) 1. Styreverv Styreleder Harstad kulturhus AS (godtgjørelse) Nestleder bedriftsforsamlingen Hurtigruten Group ASA, (godtgjørelse) Styreleder Høyres studieforbund (ulønnet)

4 2 Styremedlem Hålogalandsbrua AS Asphjell, Jorodd (145, A, Sør-Trøndelag) 1. Styreverv Styreleder Sør-Trøndelag Taxi AS Styreleder Orkdal Energi AS Styreleder Stiftelsen Aunøya Styreleder Granåsen Arrangement AS Styreleder Multi Gass AS Ballo, Olav Gunnar (39, SV, Finnmark) 3. Selvstendig næring Bedriftslegearbeid i ferie og på fridager fra Stortinget i Alta. Sporadisk undervisning for fysioterapeuter under videreutdannelse 4. Økonomisk støtte HMS kompetanse, Alta 6. Ytelser andre land Mindre gaver, men ingen med antatt verdi utover grensebeløpet 8. Gave innenlandsk giver Mottatt litografi (Hans N. Dahl) av YS på deres konferanse på Geilo Bekkemellem, Karita (68, A, Møre og Romsdal) 3. Selvstendig næring Diverse honorarer for kronikker 5. Utenlandsreiser 31. mars april 2002 reise til Taiwan med Taiwangruppen 8. Gave innenlandsk giver Lite tv - "Hodejegerne" NRK Knivsett - "Kokkekamp" NRK En og annen flaske vin i forbindelse med diverse møter 9. Aksjer m.v. Novo Nordisk Scandinavia AB Bergo, Magnar Lund (33, SV, Buskerud) Bjørnflaten, Anne Marit (133, A, Troms) 1. Styreverv Styreleder i Tromsø AS (ulønnet) 10. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra Nasjonalt Senter for Telemedisin, Tromsø (ulønnet) Bjørnstad, Vidar (14, A, Akershus) 5. Utenlandsreiser Deltok februar 1997 i en parlamentarikerdelegasjon til Taiwan etter invitasjon fra Taipei Economic and Cultural Office, hvor vertskapet betalte kostnadene Bredvold, Per Roar (43, FrP, Hedmark) 3. Selvstendig næring Gårdeier 5. Utenlandsreiser Deltok på reise til Taiwan februar Reise og opphold betalt av taiwanske myndigheter. 7. Eiendom i næring Utleiebygg iht. punkt 3

5 3 Breen, Thomas (46, A, Hedmark) Brekk, Lars Peder (172, Sp, Nord-Trøndelag, Statsråd, Landbruks- og matdepartementet) 1. Styreverv Styremedlem Asbjørn Brekk AS (ulønnet) - selskapet har majoritetsandel i Brekk og Olsvik Assuranse AS Styremedlem Brekk og Olsvik Eiendom AS (honorar) - der Brekk og Olsvik Assuranse AS har majoritetsandel Styreleder Fishbilling AS (ulønnet) - ikke i drift i dag Styreleder/daglig leder Innovasjon Rørvik AS (ulønnet) - selskapet eier 100 pst av Nettlin AS som ikke er i drift i dag. 2. Lønnet stilling m.v. Godtgjørelse som nestleder i Senterpartiets Hovedorganisasjon 3. Selvstendig næring Medeier Sauøya Villsaulag BA - drift for eget formål. Honorar for enkeltstående avisartikler. Ingen faste avtaler. 9. Aksjer m.v. Trio Barnehager AS Innovasjon Rørvik AS Nordøyan AS Asbjørn Brekk AS Brende, Børge (147, H, Sør-Trøndelag) 1. Styreverv Medlem av China Council, rådgivende organ i miljøspørsmål for den kinesiske regjering, oppnevnt av den kinesiske miljøvernminister i samråd med norsk UD. Vervet er ikke lønnet, se pkt. 5 Styreleder for prosjektet "Villreinfangsten som verdensarv", ikke honorar 3. Selvstendig næring Mottar sporadisk honorar for artikler i aviser, tidsskrifter, blader og foredrag 5. Utenlandsreiser - Frankrike to uker 1999, deltagelse på besøksprogram etter invitasjon av fransk UD februar dekket tog og flyreise tur/retur Stockholm av Sparebank 1 i forbindelse med foredrag jeg holdt for Sparebanken og Føreningsbanken i Stockholm - China Council (jf pkt 1) dekker utgifter til reise og opphold Norge/Kina i forbindelse med møter i dette organet. - Deltok som innleder og deltager i et energirundebord arrangert av Powel (norsk programleverandør til kraftbransjen) under Powel-dagene 2006 med ca. 220 deltagere i Praha september. Andre deltagere under seminaret var bla Jiri Bis, Deputy Minister, Ministry of Trade and Industry, Czech Republic. Powel dekket flyreise på deres oppsatte charterfly samt hotell. - Holdt en forelesning 11. oktober 2006 for Akademia

6 Engelberg i Sveits under "Swiss Energy Week 2006" med tittelen "Rethinking our Energy Future". Universitetet dekket flyreise og en hotellovernatting. 4 Brustad, Sylvia (183, A, Hedmark, Statsråd, Nærings- og handelsdepartementet) 3. Selvstendig næring Diverse honorarer for avisartikler og deltakelse i radio og TV 5. Utenlandsreiser Deltok i april 1991 på reise til USA, betalt av Atlanterhavskomiteen Studietur til Paris, Roma og Brussel september 1994 betalt av Europakommisjonen Brørby, Berit (84, A, Oppland) 1. Styreverv Medlem av utvalget for Helse og Rehabilitering (Stiftelsen for norske helse- og rehabiliteringsorganisasjoner) Leder i Meniereutvalget og medlem av interessepolitisk utvalg i Hørselshemmedes Landsforbund (honorar) Styremedlem i Kistefos-Museet (ulønnet) Nestleder i Styret for Krisesenteret i Hønefoss (møtegodtgjørelse) Medlem av Peer Gynts nomineringskomité (ulønnet) 5. Utenlandsreiser 4 ukers studietur i august 1996 for å studere "Kvinner i privat sektor i USA" - dekket av amerikanske myndigheter v/usia Bøhler, Jan (93, A, Oslo) 1. Styreverv Styremedlem i Stor-Oslo Lokaltrafikk (har ikke møtt etter at jeg ble stortingsrepresentant, og vil foreta en vurdering om vervene lar seg kombinere) Chaudhry, Akhtar (100, SV, Oslo) Christoffersen, Lise (32, A, Buskerud) 10. Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn: Asplan Viak AS, Sandvika Dahl, André Oktay (25, H, Akershus) 1. Styreverv Styremedlem Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep Styremedlem Norsk Krisesenterforbund de Ruiter, Freddy (1, A, Aust-Agder) Djupedal, Øystein (148, SV, Sør-Trøndelag) 3. Selvstendig næring Diverse vin, bøker m.m. i forbindelse med taler, møter

7 etc. 5. Utenlandsreiser Tur til Palestina Fly og hotell betalt av Fellesutvalget for Palestina 6. Ytelser andre land Bordklokke gitt av viseguvernør Sergei Tarasov i St. Petersburg 19. september Gave innenlandsk giver Vunnet klokke i Jeopardy Mottatt vin i forbindelse med FK-konferanse Mottatt akvarell av Håkon Bleken ifm avgang som SVs nestleder høsten 2005 Mottatt litografi av Håkon Gulvåg, Oljemessen i Stavanger 2006 Mottatt litografi av Håkon Bleken 9. mai 2006 fra Kunsthøyskolen i Oslo 5 Duesund, Åse Gunhild Woie (4, KrF, Aust-Agder) Dørum, Odd Einar (95, V, Oslo) 1. Styreverv Styremedlem i Fridtjof Nansens Institutt (frasagt seg godtgjørelse) 5. Utenlandsreiser Var i Tyrkia (Ankara og Istanbul) september 2006, invitert av "En verden i dialog" i samarbeid med Journalists and Writers Foundation (Tyrkia). De betalte opphold i Tyrkia. Reise til og fra Tyrkia betalt av Venstre. Dåvøy, Laila (63, KrF, Hordaland) 9. Aksjer m.v. Ledelse & Dialog AS Nøkkelkompetanse AS Eldegard, Gunvor (17, A, Akershus) 1. Styreverv Styremedlem og nestleiar i driftsstyret ved Etterstad videregåande skule Ellingsen, Jan Arild (77, FrP, Nordland) Elvik, Åsa (76, SV, Nordland) Eng, Sigrun (29, A, Buskerud) 1. Styreverv Styremedlem i Fontenehuset, Hønefoss (ulønnet) Styremedlem Norsk Biomiljø AS, Kongsberg (ulønnet) Enger, Inger S. (86, Sp, Oppland)

8 Engeset, Martin (165, H, Østfold) 1. Styreverv Styremedlem i Yvenlia borettslag Styremedlem i Smelteverket Eiendom AS Styremedlem i Stene Stål Gjenvinning AS 2. Lønnet stilling m.v. Forretningsfører for Næringslivets Servicepartnere (honrar) 3. Selvstendig næring Konsulentfirma Engeset Øko Consult (forretningsførsel) 4. Økonomisk støtte Jfr. punkt 2 5. Utenlandsreiser Reise til Taiwan januar 1994 betalt av den taiwanske stat 6 Eriksen, Dagrun (7, KrF, Vest-Agder) Eriksson, Robert (141, FrP, Nord-Trøndelag) 1. Styreverv Styreformann i Innherred Finans & Forsikring AS (honorar) 9. Aksjer m.v. Innherred Finans & Forsikring AS Faldet, Eirin (42, A, Hedmark) Flåtten, Svein (156, H, Vestfold) 1. Styreverv Styreleder Sveisemekanikk AS (ulønnet) Styremedlem Sandvik/Kaldnes AS (ulønnet) Styreleder Solnes Eiendom AS (ulønnet) Styremedlem Sandvik Kaldnes Eiendom AS (ulønnet) Styreleder Flåtten Holding AS (ulønnet) Styreleder Eierseksjonssameiet Gyldenløvesgt 37 i Oslo (ulønnet) 7. Eiendom i næring Gnr 27 bnr. 9 og 110 i Stokke kommune (jf. pkt. 9) 9. Aksjer m.v. Sveisemekanikk AS Solnes Eiendom AS Sandvik/ Kaldnes AS Sandvik Kaldnes Eiendom AS Flåtten Holding AS Foss, Per-Kristian (91, H, Oslo) 3. Selvstendig næring Honorar for enkeltstående avisartikler. Ingen faste avtaler 5. Utenlandsreiser Foredrag om norsk økonomisk politikk i regi av Christiania Markets (Kreditkassen) i London 18. februar Flybillett og hotellovernatting betalt av arrangør. Betalt reise tur/retur og 1 overnatting i Lisboa i forbindelse med foredrag for Storebrand april Reise og opphold betalt av Lutefisklaget i Singapore (næringslivsarrangement) november Gave innenlandsk giver Opphold og billetter i 2 døgn på Risør kammermusikkfestival juni 2008 som gjest hos DnB Nor

9 7 Fostervold, Kåre (129, FrP, Telemark) 1. Styreverv Medlem av Havnerådet i Grenland Havn IKS (godtgjørelse) 2. Lønnet stilling m.v. Medlem bystyret Porsgrunn Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn fra Beha Fabrikker Fredriksen, Jan-Henrik (38, FrP, Finnmark) Ingen mottatte opplysninger Giltun, Vigdis (167, FrP, Østfold,, ) 1. Styreverv Styremedlem i Frevar KF (Fredrikstad vann, avløp og renovasjon) møtegodtgjørelse Styreleder i FBAS(Fredrikstad Biogass AS) godtgjørelse Giske, Trond (182, A, Sør-Trøndelag, Statsråd, Kultur- og kirkedepartementet) 5. Utenlandsreiser : Deltatt på studietur til Brussel, Berlin og Strasbourg, (møter med blant annet sekretariatet til Kommisjonen og Ministerrådet, Vestunionen, EUparlamentarikere og tyske myndigheter) i regi av EUs Visitors Program : Deltatt på studietur til Brussel (møter i NATO-hovedkvarteret og SHAPE) og til Riga, Latvia (møter med latviske myndigheter) i regi av den amerikanske ambassade Gitmark, Peter Skovholt (8, H, Vest-Agder) 5. Utenlandsreiser september 2005 reise til Israel og de palestinske områder. Reise og opphold betalt av Thanks to Scandinavia oktober 2005 studietur til USA, betalt av US State Dept dagers reise til Taiwan betalt av Høyres søsterparti KMT Gjul, Gunn Karin (144, A, Sør-Trøndelag) 5. Utenlandsreiser Deltok februar 1997 i en parlamentarikerdelegasjon til Taiwan etter invitasjon fra Taipei Economic and Cultural Office, hvor vertskapet betalte kostnadene Grande, Trine Skei (104, V, Oslo) 3. Selvstendig næring Grande Rådgivning er registrert, men ikke aktivt 5. Utenlandsreiser Besøk presidentinnsettelse i Taiwan i april 2004, etter at vårt søsterparti vant valget

10 Grimstad, May-Helen Molvær (69, KrF, Møre og Romsdal) 1. Styreverv Rådsmedlem Stiftelsen SOS Barnebyer, ingen godtgjørelse 5. Utenlandsreiser Møte med unge parlamentarikere i Norden og baltiske land i Italia oktober 2001, arrangert og betalt av Konrad Adenauer Stiftung Deltok på studietur til Taiwan Reise og opphold betalt av taiwanske myndigheter 8 Gullvåg, Steinar (157, A, Vestfold) Gundersen, Gunnar (48, H, Hedmark) 1. Styreverv Styreleder Skogbrand Gjensidige Forsikringsselskap (godtgjørelse) Styreleder Losby Bruk ANS (godtgjørelse) Styremedlem Tretorget AS (godtgjørelse) Styremedlem Fritzøe Skoger ANS 3. Selvstendig næring Skogbruk 7. Eiendom i næring Skogbruk i Åsnes kommune - gnr 18, bnr 1m.fl. 9. Aksjer m.v. G.A.G. Konsult AS Åsnes Næringshage AS Gåsvatn, Jon Jæger (164, FrP, Østfold) 1. Styreverv Styremedlem Østfold Energi AS 3. Selvstendig næring Eier/daglig leder Eco- Import Gåsvatn Jon (sovende firma) Deleier/daglig leder Data Assistert Teknikk AS 9. Aksjer m.v. Data Assistert Teknikk AS Haga, Åslaug (26, Sp, Akershus) Hagebakken, Tore (87, A, Oppland) Hagen, Carl I. (92, FrP, Oslo) 1. Styreverv Styreleder i CARLELI AS 3. Selvstendig næring Foredragsvirksomhet/artikler 5. Utenlandsreiser Besøkte i 1995 Sør-Korea for å holde foredrag på et politisk/økonomisk institutt med reise og opphold betalt av instituttet Reise juli 1997 for foredrag til USA Reise til Taiwan våren Reise og opphold betalt av taiwanske myndigheter 6. Ytelser andre land Tar imot foredragsoppdrag fra eventuelle organisasjoner eller foreninger i utlandet som ber om det, og dersom det passer

11 9 Hagesæter, Gjermund (53, FrP, Hordaland) 5. Utenlandsreiser Foredragsholder på seminar for FNH (Norges Fondsmeglerforbund) i Istanbul fra september I forbindelse med dette ble reise og opphold betalt av FNH. Halleraker, Øyvind (56, H, Hordaland) 1. Styreverv Styreformann i Bømlo Foto AS 9. Aksjer m.v. Bømlo Foto AS 10. Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn fra Sunnhordland Bru og Tunnelselskap AS (SBT AS) Halvorsen, Kristin (171, SV, Oslo, Statsråd, Finansdepartementet) 3. Selvstendig næring Honorar for diverse artikler i aviser og magasiner Inntekt av boksalg 5. Utenlandsreiser Reise til Japan mai betalt av japanske kvinneorganisasjoner og gaver fra enkeltpersoner 8. Gave innenlandsk giver Mottatt trykk av Per Kleiva i forbindelse med Kommunikasjonsprisen 2002 Hansen, Eva Kristin (149, A, Sør-Trøndelag) 1. Styreverv Styremedlem i Trondheim Kino (honorar) Styremedlem i NRK Trøndelags programråd (møtegodtgjørelse) Hansen, May (168, SV, Østfold,, ) 2. Lønnet stilling m.v. Fast godtgjørelse for politiske verv i Moss kommune administrasjonsutvalget og møtegodtgjørelse for bystyret 5. Utenlandsreiser Uganda september 2005, betalt av International Planned Parenthood Federation Hansen, Sigvald Oppebøen (125, A, Telemark) 5. Utenlandsreiser desember 1998: Valgobservasjon i Taiwan etter invitasjon av Den Taiwanske Republikk Hansen, Svein Roald (163, A, Østfold) 1. Styreverv Styremedlem Tredalen Eiendom AS (ulønnet) Leder av Europabevegelsen (ulønnet) Styremedlem i Fredrikstad Utvikling (ulønnet) 9. Aksjer m.v. Tredalen Eiendom AS Hansen, Torbjørn (62, H, Hordaland) 10. Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn fra Ernst & Young AS. Mottatt støtte fra selskapet til deltagelse på Fordypningskurs i Cor-

12 10 porate Finance i regi av Norges Handelshøyskole og Norske Finansanalytikeres Forening høsten Hanssen, Bjarne Håkon (180, A, Nord-Trøndelag, Statsråd, Helse- og omsorgsdepartementet) 1. Styreverv Medlem av forstanderskapet og valgkomiteen i Sparebank 1 Midt -Norge 2. Lønnet stilling m.v. Diverse betalte konsulentoppdrag for Sparebank 1 Midt- Norge 3. Selvstendig næring Honorar for redaktørjobben i boka "Mat på norsk", KOM-forlag, 2003 Diverse avisartikler Haugen, Arne L. (152, A, Sør-Trøndelag) Heggø, Ingrid (123, A, Sogn og Fjordane) 1. Styreverv Styreleiar Høyanger Gulen Bompengeselskap AS Helleland, Trond (30, H, Buskerud) 5. Utenlandsreiser Deltok på studietur til Taiwan Reise og opphold betalt av taiwanske myndigheter 9. Aksjer m.v. Aal Mote AS (familiebedrift drevet av min mor) Henriksen, Per Rune (52, A, Hordaland) 1. Styreverv Styreleder Bergen og Omegn Boligbyggelag (honorar) Styremedlem Gasskonferansen i Bergen Varamedlem til styret Bro & Tunnelselskapet AS 10. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra LO i Bergen og omland Hildeng, Britt (97, A, Oslo) Hjemdal, Line Henriette Holten (169, KrF, Østfold,, ) Hoksrud, Bård (126, FrP, Telemark) 1. Styreverv Medlem generalforsamlingen i sparebankstiftelsen DNB NOR (møtegodtgjørelse) Styremedlem i H&H Eiendom AS (ulønnet) Varamedlem i Telemark interkommunale kontrollutvalg 2. Lønnet stilling m.v. Kommunestyremedlem i Bamble (møtegodtgjørelse) Fylkestingsmedlem i Telemark (møtegodtgjørelse) 1. vara til Fylkesutvalget/Regionrådet (møtegodtgjørelse) 3. Selvstendig næring Hoksrud Consulting 7. Eiendom i næring Breibakken 28, Stavanger (jfr. pkt. 9) Stockholmsgt. 21, Oslo (jfr. pkt. 9)

13 9. Aksjer m.v. H&H Eiendom 10. Tidligere arbeidsgiver Permisjon fra stilling i Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon 11. Framtidig arbeidsgiver Se pkt Holmberg, Kari Lise (130, H, Telemark) 1. Styreverv Styremedlem og aksjonær i Skistredet 7 AS, Skien (forretningsgård) Styremedlem i Hvite Busser AS 4. Økonomisk støtte Deltatt på studietur april 2005 i Afrika betalt av Kirkens Nødhjelp 9. Aksjer m.v. Skistredet 7 AS, Skien (forretningsgård) Holmås, Heikki (94, SV, Oslo) 1. Styreverv Styremedlem i kulturstiftelsen USF 5. Utenlandsreiser EVPU tur til Brussel oktober 2004 betalt av EUkommisjonen Horne, Solveig (111, FrP, Rogaland) Huitfeldt, Anniken (186, A, Akershus, Statsråd, Barne- og likestillingsdepartementet) 1. Styreverv Styremedlem Redd Barna (ulønnet) 2. Lønnet stilling m.v. Honorar for spalte i Romerikes Blad og Eidsvoll Blad Høglund, Morten (12, FrP, Akershus) 2. Lønnet stilling m.v. Godtgjørelse som varaordfører i Asker kommune 5. Utenlandsreiser Deltok på studietur til Taiwan Reise og opphold betalt av taiwanske myndigheter Høie, Bent (109, H, Rogaland) 1. Styreverv Styreleder Stiftelsen Dysleksiforsking (godtgjørelse) Varamedlem til styret i STM Norway AS (ikke godtgjørelse) 4. Økonomisk støtte Rogaland Høyre stiller til disposisjon kontorplass og telefonlinje som benyttes når jeg er i Stavanger 5. Utenlandsreiser - September 2000, 4 dagers rundebordskonferanse i Berlin arrangert av Konrad Adenauer Stiftelse - Oktober 2001, 3 dagers rundebordskonferanse i Milano arrangert av Konrad Adenauer Stiftelse - Reise til Alicante - Spania 3-7. november Konferanse: Nordmenn i Spania (helse- og sosiale forhold) og besøk på flere norskdrevne kommunale og ideelle helseog rehabiliteringsinstitusjoner. Reise betalt over sosialkomiteens budsjett og godkjent av Presidentskapet. Opphold og diverse måltider betalt av hennholdsvis Solgården Ferie- og Helsesenter og Diakonissehuset Lovisen-

14 berg som arrangerte konferansen og studieturen 6. Ytelser andre land Diverse gaver i forbindelse med foredrag og besøk 8. Gave innenlandsk giver Glassfat i gave oktober 2001 fra Phillips Petroleum Norge som markering av Ekofisk-feltets 30 års jubileum 12 Høybråten, Dagfinn (110, KrF, Rogaland) 1. Styreverv Styremedlem i GAVI Fund (global vaksineallianse) 2. Lønnet stilling m.v. Mottar godtgjørelse som leder av Kristelig Folkeparti i tillegg til godtgjørelse som parlamentarisk leder/stortingsrepresentant 3. Selvstendig næring Gårdsbruk (bortleid) 5. Utenlandsreiser Gjesteforeleser Brigham Young University september USA-opphold dekket av arrangør Besøk ved 100-års jubileum Ylyang Central Hospital, Hunan, Kina november Opphold dekket av arrangør 7. Eiendom i næring Jf. pkt. 3, Høybråten 6, gnr. 18, bnr. 7, Nesodden kommune 8. Gave innenlandsk giver Har mottatt Landsforeningen for hjerte- og lungesykes ærespris for Prisen går uavkortet videre til kolslinjen - den nye gratis informasjonstelefon som ble opprettet høsten 2006 for pasienter, pårørende og andre som har spørsmål om kols. 10. Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn fra stilling i staten Jacobsen, Bjørn (72, SV, Møre og Romsdal) 1. Styreverv Styremedlem i Forbrukerklubben Norge 2. Lønnet stilling m.v. Ferieavløser på seter 5. Utenlandsreiser - Tur til El Salvador april 2002, betalt av LO - Tur til Colombia i ferbruar 2005, betalt av Caritas - Tur med LO til El Salvador mai LO betalte sjølve reisa - Tur til Colombia 24. februar - 5 mars 2005 der Colombiaforum Norge betalte reise og opphald - Bruk av bonuspoeng til privat tur til Danmark i april Poeng oppsparte før eg kom på Stortinget og ville gått ut i september Tidligere arbeidsgiver Permisjon utan løn frå fylkesleiarstilling i Miljøheimevernet Jagland, Thorbjørn (27, A, Buskerud) 1. Styreverv Styreleder Oslosenteret for fred og menneskerettigheter (ulønnet) Styremedlem Heyerdahl-instituttet (ulønnet) 3. Selvstendig næring Honorar for diverse artikler 6. Ytelser andre land Sølvskrin fra Portugals statsminister i forbindelse med OSSE møte Samovar fra Russiske ambassade Teppe fra Nasjonale Motstandsråd Iran

15 Klokke fra Israels utenriksminister David Levy Bilde fra den kinesiske utenriksminister 8. Gave innenlandsk giver Bøker fra Tiden forlag Diverse flasker vin fra enkeltpersoner og organisasjoner Bilde fra Jan Vincents Johannessen/Weidemann 13 Jakobsen, Alf E. (37, A, Finnmark) 1. Styreverv Nestleder styret til Hammerfest Industrifiske, Hammerfest Vararepresentant styret Hammerfest Energi AS og Hammerfest Energi Nett AS Alle verv kun til sommeren 2007 Jensen, Lena (135, SV, Troms) 1. Styreverv Rådsmedlem i Kvinneuniversitetet på Løten (ikke honorar) Jensen, Siv (98, FrP, Oslo) 2. Lønnet stilling m.v. Godtgjørelse som parlamentarisk leder i Fremskrittspartiets stortingsgruppe Fri bil som følge av vervet som partiformann i Fremskrittspartiet 3. Selvstendig næring Sporadiske honorar for artikler og kommentarer til ulike norske medier. 5. Utenlandsreiser foredrag i Brussel om norsk energipolitikk på seminar i regi av Energibedriftenes Landsforening 8. Gave innenlandsk giver Utlånsavtale smykker Van Bergen Design. Smykkene returneres etter 3 måneder, men kan også lånes ut på nytt. Avtalen gjelder for ett år av gangen og kan skriftlig sies opp av begge parter innen 1 måned før avtalens slutt. Johansen, Irene (166, A, Østfold,, ) 1. Styreverv Styremedlem i Science Center Østfold Leder Moss AP (ulønnet verv) 2. Lønnet stilling m.v. Medlem Moss bystyre (møtegodtgjørelse) 10. Tidligere arbeidsgiver Ulønnet permisjon fra stilling i Jernbaneverket Johnsen, Espen (88, A, Oppland) Khan, Saera (102, A, Oslo) 1. Styreverv Styremedlem i privat stiftelse "New Page" (ungdomsforebyggende tiltak) 3. Selvstendig næring Enkeltmannsforetak (foredragsvirksomhet) (ikke etter at undertegnede ble innvalgt på Stortinget)

16 Kjernli, Gorm (23, A, Akershus) 1. Styreverv Medlem skoleutvalget Drømtorp videregående skole (godtgjørelse) 14 Kjos, Kari Kjønaas (20, FrP, Akershus) 2. Lønnet stilling m.v. Nestleder Nedre Romerike ligningsnemnd, (godtgjørelse) Kommunestyremedlem i Lørenskog, (godtgjørelse) Medlem av Stortingets Billighetserstatningsutvalg (godtgjørelse) Kleppa, Magnhild Meltveit (175, Sp, Rogaland, Statsråd, Kommunal- og regionaldepartementet) 10. Tidligere arbeidsgiver Permisjon frå undervisningsstilling ved Hjelmeland skule. Klungland, Rolf Terje (6, A, Vest-Agder) 1. Styreverv Bedriftsforsamling - Tinfos Jernverk 5. Utenlandsreiser Deltakelse på Elektrisitetsbedriftenes vinterkonferanse i Brussel , betalt av denne Deltok på Norsk Sjømannsforbund Region Sør-Østs regionkonferanse på M/S ColorFantasy mai 2006, betalt av NSF Knudsen, Ulf Erik (28, FrP, Buskerud) Ønsker ikke å registrere sine interesser Knutsen, Tove Karoline (136, A, Troms) 3. Selvstendig næring Enkeltmannsfortaket "Arctica musikkproduksjon" for ivaretakelse av mitt kunstneriske engasjement (enkeltkonserter, komponistoppdrag m.m., som vil være relativt begrenset i stortingsperioden) Rettighetsorganisasjonene TONO og GRAMO yter honorar etter faste satser for rettighetsbelagt materiale/åndsverk Kongshaug, Leif Helge (71, V, Møre og Romsdal) 1. Styreverv Styremedlem i Kårvåg Industribygg A/S 3. Selvstendig næring Gardsbruk g. nr b.nr. 1 i Averøy kommune 7. Eiendom i næring Jf punkt 3 Korsberg, Øyvind (132, FrP, Troms) Ønsker ikke å registrere sine interesser Kosmo, Silvia K. (159, A, Vestfold) 1. Styreverv Styremedlem Nord-Jarlsberg Avfallsselskap 2. Lønnet stilling m.v. Folkevalgt Horten kommune

17 15 3. Selvstendig næring Enkeltpersonsforetak Barnehagen Min Kristiansen, Ivar (80, H, Nordland) 1. Styreverv Leder Høyres Bedriftskanal (ikke lønnet) Medlem Høyres Arbeidsutvalg (ikke lønnet) 5. Utenlandsreiser Deltok på konferanse i Wien om små og mellomstore bedrifter, arrangert av Høyres søsterorganisasjon. Deltakere i hovedsak parlamentarikere på EUnivå. I tillegg deltok også representanter for de nye søkerlandene. Brukte bonuspoeng opptjent som stortingsrepresentant til flyreisen. Kristoffersen, Asmund (65, A, Møre og Romsdal) Kristoffersen, Gerd Janne (138, A, Nord-Trøndelag) 1. Styreverv Styremedlem i Leiv Eriksson AS, Trondheim Kvassheim, Gunnar (115, V, Rogaland) 1. Styreverv Sentralstyremedlem i Venstre, (ulønnet) 5. Utenlandsreiser Har årlig vært på studietur i regi av Rogaland og Agder Redaktørforening. Turen betalt av Dalane Tidende (min tidligere arbeidsgiver) 7. Eiendom i næring Deleier av eiendommen Johan Feyersgt. 9 i Egersund som leies ut Langeland, Hallgeir H. (118, SV, Rogaland) 5. Utenlandsreiser Stavanger kommune: Yveskele (Finland) våren 1996, København våren 1997 Interkommunalt vann, avløp og renovasjonsverk: Frankfurt, Køln og Gøteborg høsten 1996 Flyktningerådet: Palestina (valgobservatør) januar Ytelser andre land Porselensfat fra ordføreren i Hebron i Palestina 8. Gave innenlandsk giver Diverse mindre gaver i forbindelse med oppdrag og arbeid Larsen, Anne Margrethe (10, V, Vest-Agder) 2. Lønnet stilling m.v. Vararepresentant Vest-Agder fylkeskommune (møtegodtgjørelse) 10. Tidligere arbeidsgiver Permisjon uten lønn, Vest-Agder fylkeskommune (Vidergående skole) Leirstein, Ulf (162, FrP, Østfold) 1. Styreverv Nestleder Østfold Bompengeselskap AS (godtgjørelse) Medlem representantskapet MOVAR (møtegodtgjørelse) Styremedlem Sentralstyret i Fremskrittspartiet (ulønnet)

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER Ajourført pr. 20. desember 2012 REGLEMENT OM REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

Detaljer

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER Ajourført pr. 22. juni 2015 REGLEMENT OM REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

Detaljer

Dokument nr. 15:2 (2006 2007) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:2 (2006 2007) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:2 (2006 2007) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 130-388 31. oktober - 21. desember 2006 Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:2 (2006-2007) Spørsmål

Detaljer

Dokument nr. 15:6 (2008 2009) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:6 (2008 2009) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:6 (2008 2009) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 950-1119 25. mars - 4. mai 2009 Dokument nr. 15:6 (2008 2009) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål

Detaljer

Dokument nr. 15:7 (2008 2009) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:7 (2008 2009) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:7 (2008 2009) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 1120-1279 5. mai - 4. juni 2009 Dokument nr. 15:7 (2008 2009) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål

Detaljer

Dokument nr. 15:6 (2006 2007) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Dokument nr.

Dokument nr. 15:6 (2006 2007) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Dokument nr. dok15-6-07.qxd 14.11.07 09:27 Side 1 Dokument nr. 15:6 (2006-2007) Dokument nr. 15:6 (2006 2007) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 900-1069 16. april - 21. mai 2007 Spørsmål til skriftlig

Detaljer

Dokument nr. 15:5 (2006 2007) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:5 (2006 2007) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:5 (2006 2007) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 751-899 15. mars - 16. april 2007 Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:5 (2006-2007) Spørsmål

Detaljer

Dokument nr. 15:7 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:7 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:7 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 901 1050 23. februar 14. mars 2012 Innhold Spørsmål 901. Fra stortingsrepresentant André Oktay Dahl, vedr. effektivisering

Detaljer

Dokument nr. 15:9 (2008 2009) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:9 (2008 2009) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:9 (2008 2009) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 1460 1615 17. august 30. september 2009 Dokument nr. 15:9 (2008 2009) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål

Detaljer

Dokument nr. 15:3 (2010 2011) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:3 (2010 2011) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:3 (2010 2011) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 401 600 30. november 20. desember 2010 Innhold Spørsmål 401. Fra stortingsrepresentant Harald T. Nesvik, vedr. frihandelsavtalen

Detaljer

Dokument nr. 15:6 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:6 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:6 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 826 990 11. mars 8. april 2010 Innhold Spørsmål 826. Fra stortingsrepresentant Solveig Horne, vedr. Solasplitten,

Detaljer

Dokument nr. 15:1. (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål nr. 1 165 9. oktober 10. november 2009

Dokument nr. 15:1. (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål nr. 1 165 9. oktober 10. november 2009 Dokument nr. 15:1 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 1 165 9. oktober 10. november 2009 Dokument nr. 15:1 (2009-2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål

Detaljer

Dokument nr. 15:1 (2010 2011) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:1 (2010 2011) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:1 (2010 2011) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 1 200 2. 29. oktober 2010 Innhold Spørsmål 1. Fra stortingsrepresentant Knut Arild Hareide, vedr. fotgjengeroverganger,

Detaljer

Dokument nr. 15:8 (2007 2008) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:8 (2007 2008) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:8 (2007 2008) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 1230-1468 4. juni - 1. september 2008 Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:8 (2007-2008) Spørsmål

Detaljer

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Partilederen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Tlf: + 47 23 13 54 00 Kjære landsmøtedeltaker, Faks:

Detaljer

Dokument nr. 15:4 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:4 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:4 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 451 600 12. desember 2011 10. januar 2012 Innhold Spørsmål 451. Fra stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen, vedr.

Detaljer

Dokument nr. 15:7. (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål nr. 991 1155 9. april 5. mai 2010

Dokument nr. 15:7. (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål nr. 991 1155 9. april 5. mai 2010 Dokument nr. 15:7 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 991 1155 9. april 5. mai 2010 Dokument nr. 15:7 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr.

Detaljer

Dokument nr. 15:11 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:11 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:11 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 1651 1816 1. 30. september 2010 Innhold Spørsmål Side 1651. Fra stortingsrepresentant Jon Jæger Gåsvatn, vedr. statusen

Detaljer

Dokument nr. 15:8 (2012 2013) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:8 (2012 2013) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:8 (2012 2013) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 1051 1200 21. mars 19. april 2013 Innhold Spørsmål Side 1051. Fra stortingsrepresentant Åge Starheim, vedr. import

Detaljer

Dokument nr. 15:2 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:2 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:2 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 151 300 27. oktober 22. november 2011 Innhold Spørsmål 151. Fra stortingsrepresentant Anders B. Werp, vedr. budsjettfordelingsmodellen

Detaljer

Dokument nr. 15:4 (2012 2013) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:4 (2012 2013) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:4 (2012 2013) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 451 600 11. desember 2012 7. januar 2013 Innhold Spørsmål Side 451. Fra stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli, vedr.

Detaljer

Dokument nr. 15:1 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:1 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:1 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 1 150 1. 27. oktober 2011 Innhold Spørsmål 1. Fra stortingsrepresentant Rigmor Andersen Eide, vedr. Fiskekvoter, besvart

Detaljer

Dokument nr. 15:12 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:12 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:12 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 1651 1800 21. juni 24. august 2012 Innhold Spørsmål 1651. Fra stortingsrepresentant Karin Andersen, vedr. arv, besvart

Detaljer

Velkommen til landsmøte 2015

Velkommen til landsmøte 2015 Oslo, 17. april 2015 Velkommen til landsmøte 2015 Det er en stor glede å ønske alle velkommen til landsmøte 1. 3. mai 2015. I år skal vi forberede oss på valgkampen, for første gang som regjeringsparti.

Detaljer

Årsrapport 2011 Stortingets administrasjon. Organisasjonskart 2011 med antall ansatte per seksjon*

Årsrapport 2011 Stortingets administrasjon. Organisasjonskart 2011 med antall ansatte per seksjon* Organisasjonskart 2011 med antall ansatte per seksjon* 31.12.2011 Stortingets presidentskap 1 Direktøren Ekspedisjonskontoret Komitésekretariatet Komitésekretærene Stortingssekretariatet Drifts- og serviceavdelingen

Detaljer

Sammen. 7. desember starter FNs klimakonferanse i København Side 4-7. Det er lenge mellom hver gang hele verden mobiliserer så kraftig foran et møte.

Sammen. 7. desember starter FNs klimakonferanse i København Side 4-7. Det er lenge mellom hver gang hele verden mobiliserer så kraftig foran et møte. Sammen Arbeiderpartiets medlemsavis 7. desember starter FNs klimakonferanse i København Side 4-7 Det er lenge mellom hver gang hele verden mobiliserer så kraftig foran et møte. Forhandlingsleder statsråd

Detaljer

OPPSUMMERING AV ARBEIDSÅRET

OPPSUMMERING AV ARBEIDSÅRET MELDING OM SENTERPARTIETS VIRKSOMHET 2006 OPPSUMMERING AV ARBEIDSÅRET 2006 var første hele året siden 1999 at Senterpartiet har sittet i regjering. Konklusjonen etter et drøyt års regjeringsarbeid sammen

Detaljer

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim KrFs LANDSMØTE 2015 Årsmelding Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim Innhold Stortingsgruppens årsmelding 2013 2014 side 5 Kristelig Folkepartis Ungdom årsmelding

Detaljer

Landsmøte 2014 Saksdokumenter

Landsmøte 2014 Saksdokumenter Landsmøte 2014 Saksdokumenter 2 Landsmøte 2014 SAK 1 Åpning av landsmøtet v/president Odd Helge Olsen 3 Sak 1 Åpning av landsmøtet ved president Odd Helge Olsen 4 Landsmøte 2014 SAK 2 Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for 2010/2011

Å R S B E R E T N I N G. for 2010/2011 1 Å R S B E R E T N I N G for 2010/2011 NOPA er en forening av personer som har opphavsrett til musikk, eller til tekster som er brukt i tilknytning til musikk. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes

Detaljer