Abonnementsbetingelser fra Infonett Røros AS Generelle vilkår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Abonnementsbetingelser fra Infonett Røros AS Generelle vilkår"

Transkript

1 Abonnementsbetingelser fra Infonett Røros AS Generelle vilkår 1. Generelle vilkår Disse vilkår gjelder individuelle avtaler for forbruker. Abonnementsbetingelsene er tilpasset Bransjenorm for internettaksess som gjelder fra 1. mars Vilkårene aksepteres ved bestilling. Hvis en kunde tar i bruk Infonett Røros sine tjenester uten at det er inngått noen muntlig eller skriftlig avtale, anses disse vilkår som akseptert av kunden. 2. Kredittvurdering Infonett Røros kan foreta kredittvurdering av nye kunder, og har rett til å avslå leveranse uten ytterligere begrunnelse. 3. Angrerett/Avtalevarighet Kunden kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at Infonett Røros har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven. Kunden betaler returkostnader for eventuelt tilsendt utstyr. Kunden har bindingstid i 2 måneder om ikke annet er skriftlig avtalt. Deretter går avtalen automatisk over i en løpende avtale som kan sies opp etter disse vilkårene. Oppsigelsestiden er oppsigelsesmåned pluss neste måned. 4. Leveranse / tilknytning Leveransen dekker tilknytning til Infonett Røros sin infrastruktur, der Infonett Røros vil stå for konfigurasjon av abonnentens kommunikasjonsutstyr som inngår i leveransen. Abonnenten er selv ansvarlig for installasjon, oppkobling og konfigurasjon av eget lokalt utstyr, som interne maskiner og rutere, men kan leie inn Infonett Røros til å utføre dette mot timebetaling i henhold til gjeldende priser. Eventuelt tildelte IP-adresser er Infonett Røros sin eiendom. Infonett Røros forbeholder seg retten til å endre IP-adresser når det anses som nødvendig. Kunden må selv dekke eventuelle omkostninger slike endringer måtte føre til, ved bl.a. tilpasning av bedriftsinterne nett osv. Ved endring av IP-adresser varsles kunden senest 10 dager før endring gjennomføres. For å opprettholde høyest mulig driftsstabilitet, servicenivå og support skal alt kommunikasjonsutstyr ute hos kunden være godkjent av Infonett Røros. Ved tilknytning av nettverk via rutere ønsker Infonett Røros av overvåkingshensyn å ha adgang til abonnentens ruter. Dette avtales med kunden. Dersom slik avtale ikke inngås vil ikke Infonett Røros kunne bistå ved rekonfigurasjon og drift av denne. Abonnentens ruter skal ikke benyttes for andre eksterne tilknytninger enn til internettaksess, med mindre annet er spesielt avtalt. Side 1 av 7

2 Et privatabonnement gjelder for èn husstand (boenhet / telefonnr.). Det er ikke tillatt å la andre benytte dette abonnementet uten etter avtale med Infonett Røros. En nettverkstilknytning gjelder for den bedrift eller for den husstand som har bestilt abonnementet. Det er ikke tillatt å la andre organisasjoner/enheter benytte seg av dette abonnementet. Systemene i tjenesten skal være i drift 24 timer i døgnet med unntak av nødvendige, varslede stopp for vedlikehold. Infonett Røros foretar kontinuerlig overvåking av tjenesten og følger opp status på det utstyret som inngår i tjenesten (maskiner og samband). Infonett Røros har ansvaret for alarm- og feilhåndtering, trafikkmålinger, oppretting og testing av nye forbindelser etc. Ved behov for brukerstøtte eller ved eventuelle feilsituasjoner skal abonnenten henvende seg til Infonett Røros på tlf.: Feilretting av kundespesifikke feil utføres kontinuerlig dersom det er tegnet egen serviceavtale. Ellers rettes feil innenfor ordinær arbeidstid, på hverdager fra 8:00-15:30. Ved feilmeldinger vil Infonett Røros iverksette tester for å finne årsaken til den meldte feilen. Abonnenten skal bistå Infonett Røros slik at feilsøking/testing kan gjennomføres, kl. 8:00-15:30 på hverdager og på annet tidspunkt dersom det er ønskelig og mulig. Infonett Røros skal begynne feilsøking senest to timer (innenfor normal arbeidstid) etter at feilmeldingen er mottatt. Om feilen foreligger på abonnentens eget utstyr eller egne systemer, skal Infonett Røros umiddelbart varsle kunden om dette. 5. Priser Kunden betaler engangs etableringspris, månedlig abonnementsavgift samt andre avgifter i henhold til avtale og etter Infonett Røros sin til enhver tid gjeldende prisliste. Med unntak for konsumprisøkninger og prisøkninger som skyldes endringer i offentlige skatter og avgifter og andre forhold utenfor Infonett Røros sin kontroll, skal kunden varsles minimum 30 dager før prisendring trer i kraft. Varsel utsendt til kundens e-postadresse, som brev eller som vedlegg til faktura regnes som skriftlig varsel. Varsling kan også gjøres på Infonett Røros sine internettsider. 6. Fakturering/betalingsbetingelser Etableringsprisen faktureres vanligvis sammen med første abonnementsfakturering, men Infonett Røros forbeholder seg retten til å kreve forskuddsbetaling av etableringsgebyr i henhold til gjeldende prisliste. Uten at annet er avtalt skjer fakturering normalt på forskudd pr termin, som valgfritt kan være 1, 2, 6 eller 12 måneder for faste månedspriser, etterskuddsvis for andre avgifter. Faktura utstedes normalt med 10 dagers betalingsfrist. Kunden plikter å betale utstedt faktura innen forfallsdato. Eventuelle feil i utstedt faktura må reklameres innen fakturaens forfallsdato. Ved forsinket betaling påløper 1,5% morarente pr. påbegynt måned. Side 2 av 7

3 7. Stenging Infonett Røros kan stenge kundens tilgang til nettet ved betalingsmislighold og andre ikke uvesentlige brudd på Infonett Røros sine vilkår. Når kunden har brakt forholdet i orden, inkludert betaling av eventuelle gebyrer i forbindelse med stenging og gjenåpning, får kunden igjen tilgang til nettet. 8. Flytting og overdragelse Ved flytting kan kunden ta med seg sitt kundeforhold med Infonett Røros til ny adresse forutsatt at den nye adressen er tilknyttet Infonett Røros sitt nett. Kunden belastes en flyttepris etter Infonett Røros sin gjeldende prisliste. Ved flytting har kunden videre rett til å overdra avtalen i sin helhet til ny beboer i boligen om Infonett Røros godkjenner den nye kunden. Den nye kunden betaler i så fall et gebyr i henhold til Infonett Røros sin gjeldende prisliste. 9. Eiendomsretten til utstyr Hvis ikke annet er avtalt er alt utstyr som Infonett Røros overleverer kunden for å gjennomføre leveransene kundens eiendom, og kunden er ansvarlig for eventuelle skader på utstyret. Utstyr som kunden kjøper av Infonett Røros omfattes av reklamasjonsbestemmelsene i kjøpslovene. 10. Endringer i kundeopplysninger Kunden skal melde endringer i personalia eller adresser til Infonett Røros innen 14 dager. Kunden er ansvarlig for at kontaktinformasjonen er korrekt. 11. Oppsigelse Oppsigelse fra kundens side skal skje skriftlig til Infonett Røros. Oppsigelsestiden er oppsigelsesmåned pluss neste måned. Oppsigelse fra Infonett Røros sin side må være saklig begrunnet. 12. Kundens plikter ved leveransen Kunden er sluttbruker og har ansvaret for at tjenestene fra Infonett Røros ikke blir misbrukt eller videresolgt til andre. Produktene er priset for forbrukere og ikke beregnet for næringsvirksomhet. For bedrifter og næringsdrivende finnes egne produkter. Kunden plikter kostnadsfritt å levere nødvendig strøm til drift av utstyret som benyttes i kundens bolig for å realisere leveransene. Kunden må ikke foreta inngrep i anlegg eller utstyr eller på annen måte ulovlig motta signaler som ikke er omfattet av avtalen. Kunden er ansvarlig for å sikre at signaler som kan forstyrre Infonett Røros sitt nett ikke oppstår. Ved mistanke om forstyrrelser kan kunden uten forvarsel bli koplet ut for feilsøking. Konstateres forstyrrelser, blir kunden igjen tilkoblet når kunden kan godtgjøre at problemet er løst. Kunden belastes da alle kostnadene ved fra- og tilkobling samt feilsøking. Kunden er selv ansvarlig for at tjenester som leveres med personlige koder, herunder passord og PIN-koder ikke blir misbrukt. Koder skal oppbevares forsvarlig slik at uvedkommende ikke får tilgang til dem. Side 3 av 7

4 13. Mislighold fra kundens side Ved vesentlig mislighold, herunder betalingsforsinkelser, har Infonett Røros rett til å stenge kundens tilgang til nettet og kan heve avtalen. Ny tilkobling kan først finne sted når kunden har oppfylt sine forpliktelser og betalt kostnadene ved fra- og tilkobling. 14. Mislighold fra Infonett Røros sin side Kvalitetsavvik i den avtalte leveransen, eksempelvis ved store forstyrrelser, særskilt dårlig kvalitet, brudd i leveransen eller andre forhold som medfører at kunden ikke mottar tilstrekkelige signaler anses som en mangel ved tjenesten. Dette gjelder ikke hvis avviket skyldes forhold på kundens side, som feil eller begrensninger ved eget mottakerutstyr og kabler eller mangelfullt vedlikehold av eget nett. Infonett Røros skal i så fall varsles innen rimelig tid. Kunden har krav på utbedring innen rimelig tid. Ved vesentlige mangler kan kunden heve avtalen. Kunden har etter krav rett til forholdsmessig prisavslag for den delen av tjenestene som har vært utilgjengelig om utbedring ikke foretas innen rimelig tid. Andre tap, direkte eller indirekte, erstattes ikke. Infonett Røros er uansett ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler. 15. Vedlikehold i nettet Fra tid til annen er det nødvendig med vedlikehold i Infonett Røros sitt nett. Dette vedlikeholdsarbeidet kan være akutt eller planlagt i forveien. Infonett Røros vil om mulig varsle kundene gjennom informasjon på Infonett Røros sine internettsider i god tid før vedlikehold skal skje, så lenge vedlikeholdsarbeidet er planlagt. Offentlig myndighet kan iverksette ekstraordinære bruksrestriksjoner i henhold til ekomloven. 16. Personopplysninger Infonett Røros vil lagre de opplysningene som er nødvendig for kundeforholdet. Ved bestilling vil opplysningene som kunden oppgir bli lagret i Infonett Røros sin kundebase. 17. Endring i vilkårene Infonett Røros har rett til å endre vilkårene i henhold til denne avtalen med 30 dagers varsel. Informasjon om vilkårsendringer vil bli gjort tilgjengelig via Infonett Røros sine internettsider eller e-post. 18. Brukerklagenemd Forbrukerkunder og bedriftskunder med maksimum 10 årsverk kan klage på Infonett Røros sin avgjørelse vedrørende faktura, manglende leveranse og kvalitet på de leverte tjenestene til Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon (BKN). Klager kan først innsende klage til BKN når klager har fått skriftlig avslag av Infonett Røros. Se BKNs hjemmeside: brukerklagenemnda.no. 19. Tvister Tvister mellom kunden og Infonett Røros søkes løst ved forhandling. Dersom tvisten ikke lar seg løse ved forhandling kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler. Trondheim Tingsrett vedtas som verneting. Side 4 av 7

5 1.1 Spesielle vilkår for kabeltv Leveransen Infonett Røros skal levere formidlingspliktige TV og radiokanaler, kanalene som til enhver tid utgjør grunnpakken samt de kanalene kunden har bestilt fra Canal Digital. Infonett Røros kan endre innholdet i grunnpakken. Formidlingspliktige TV og radiokanaler leveres inntil videre uten krav om dekoder, mens øvrige kanaler krever dekoder og programkort fra Canal Digital Grensesnitt Infonett Røros sitt ansvar for leveransen av kabeltv er til og med første tilkoplingskontakt for TV-signaler. Signalkabel mellom tilkoplingskontakt og TV er kundens ansvar Kanal/frekvensliste Kunden skal ha tilgang til oppdatert kanal/frekvensliste. Denne listen presenteres normalt på Infonett Røros sin informasjonskanal eller på Infonett Røros sine internettsider. 1.2 Spesielle vilkår for kabeltvdekoder Leveransen Canal Digital leverer TV og radiokanaler i henhold til kundens bestilling som sendes kodet til kunden og som kabeltvdekoderen skal avkode. KabelTVdekoderen kan i tillegg ha innebygd annen funksjonalitet Programkort Ved bestilling av enkelte kanaler er det behov for programkort til dekoderen. Programkort leveres av Canal Digital i henhold til deres prisliste. 1.3 Spesielle vilkår for ADSL Leveransen Infonett Røros skal levere internettilgang via telenettet med en hastighet opp til den bestilte. Opplevd hastighet kan være mindre på grunn av nettbegrensninger utenfor Infonett Røros sin kontroll. Internett er normalt tilgjengelig hele døgnet, men driftsforstyrrelser, planlagte eller ikke planlagte, kan forekomme. Installasjonen av kommunikasjonsutstyret baserer seg på gjør-det-selv-pakken som kunden selv utfører. Det er mulig å bestille bredbåndsservice som utføres av Infonett Røros eller av samarbeidende firma i henhold til gjeldende fastpris. Side 5 av 7

6 1.4 Spesielle vilkår for fibertilknytninger Leveransen Abonnement på internett er en forutsetning for levering av alle tjenester fra Infonett Røros på fiberteknologi. For å realisere tilknytning mellom Infonett Røros og kunden via fiber, er det nødvendig å installere en kundeenhet i hver bolig. Kundeenheten er Infonett Røros sin eiendom og skal ikke koples fra, flyttes, åpnes eller demonteres. Forøvrig gjelder de spesielle vilkårene for kabeltv, kabeltvdekoder, internett og telefoni om kunden har bestilt disse tjenestene. 1.5 Spesielle vilkår for radiosamband Leveransen Infonett Røros skal levere internettilgang via radiolink med en hastighet opp til den bestilte. Opplevd hastighet kan være mindre på grunn av nettbegrensninger. Det tas forbehold om at nødvendige radiolinksektorer er innenfor forsvarlig avstand fra kunden, og at det er klarsikt til slik sektor. Internett er normalt tilgjengelig hele døgnet, men driftsforstyrrelser, planlagte eller ikke planlagte, kan forekomme. 1.6 Spesielle vilkår for IP-telefoni Leveransen Infonett Røros gir kunden analog tilgang til det offentlige telefonnettet via internett. Telefonnettet er normalt tilgjengelig hele døgnet, men driftsforstyrrelser, planlagte eller ikke planlagte, kan forekomme. Infonett Røros anbefaler ikke at spesielt kritiske systemer som boligalarm, trygghetsalarm, nødtelefoner etc. tilkoples via IP-telefoni Portering av telefonnummer Ved bestilling av tjenesten gir kunden Infonett Røros fullmakt til å innhente nødvendig informasjon hos eksisterende leverandør og portere (flytte) eksisterende telefonnumre over til Infonett Røros. Infonett Røros tar ikke ansvar for feil og mangler som kan oppstå og er utenfor Infonett Røros sin kontroll ved nummerportering. Porteringen vil normalt skje 10 dager etter at tjenesten er koplet opp. Ved bestilling av nye telefonnummer hos Infonett Røros vil kunden være ansvarlig for oppsigelse av gamle telefonnummer Samtalepriser Gjeldende samtalepriser finnes til enhver tid oppdatert på Infonett Røros sine internettsider. Side 6 av 7

7 2.0 Spesielle vilkår for internett-tilgang Leveransen Infonett Røros skal levere internettilgang via ADSL, kabeltv, fibernett eller radio med en hastighet opp til den bestilte. Opplevd hastighet kan være mindre på grunn av begrensninger utenfor Infonett Røros sin kontroll. Internett er normalt tilgjengelig hele døgnet, men driftsforstyrrelser, planlagte eller ikke planlagte, kan forekomme Internettaktivitet Kunden skal benytte internettjenesten innenfor rammen av norsk lovgiving. Aktiviteter som masseutsendelse av e-post (spam), sjikanerende atferd, straffbare handlinger eller liknende skal ikke forekomme. Kunden er selv ansvarlig for nødvendig beskyttelse mot uønsket inntrenging på sitt tilkoplede datautstyr, så som virus-beskyttelse, spam, phishing etc. Selv om Infonett Røros tilbyr tjenester som virus- og spamvask, kan Infonett Røros aldri garantere virusfri eller spamfri internett-tilgang. E-post som ikke er spam kan i noen tilfeller bli karakterisert som spam av Infonett Røros og gå tapt. Infonett Røros AS 15. april 2010 Side 7 av 7

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

Abonnementsvilkår for Bedrift

Abonnementsvilkår for Bedrift Abonnementsvilkår for Bedrift 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av NextGenTel AS (heretter "NextGenTel")

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015)

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter

Detaljer

(gjeldende fra 1. August 2013)

(gjeldende fra 1. August 2013) (gjeldende fra 1. August 2013) Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt

Detaljer

Abonnementsvilkår for Private kunder av REB

Abonnementsvilkår for Private kunder av REB Abonnementsvilkår for Private kunder av REB 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av Rauma Energi Bredbånd

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16.

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16. Vi gjør oppmerksom på at prisene forutsetter 12 mnd. binding. Priser gjeldende pr. januar 2013. Månedsleien faktureres forskuddsvis pr kvartal. Faktureringsgebyr kr. 28,- Merknader: Undertegnede erklærer

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft

Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag Januar 2013 Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag. Her finner du også en tjenestebeskrivelser. Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014

Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014 Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014 GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse abonnementsvilkår gjelder for abonnement på alle tjenester levert

Detaljer

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14)

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) 1. GENERELT Abonnementsvilkårene gjelder for abonnementsavtale, samlet omtalt som «avtalen», mellom Banzai 4G AS (heretter kalt

Detaljer

Abonnementsvilkår ISP tjenester

Abonnementsvilkår ISP tjenester Abonnementsvilkår ISP tjenester 1. Generelt De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og utnyttelse av Internetttilknytning/web/e post/oppringt/serverleie/backup mm, (herunder kalt tjenesten)

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ AVTALE OM ABONNEMENT PÅ FirmaSider Webplass Medieserver E-butikk E-post Domene mellom... heretter kalt Kunden og... heretter kalt Forhandleren Side 1 av 7 Abonnementsbetingelser 1. Generelt Abonnementbetingelsene

Detaljer

Alarm leveransedato avtales i etterkant av befaring Beskrivelse - 24 mnd avtaletid Etablering per mnd Alarmpakken (Brann og innbruddsalarm)

Alarm leveransedato avtales i etterkant av befaring Beskrivelse - 24 mnd avtaletid Etablering per mnd Alarmpakken (Brann og innbruddsalarm) Beboerkontraktforprivatkunderiboligsammenslutninger Din boligsammenslutning har inngått kollektiv avtale på leveranse av digitale tjenester til alle beboerne. Før tjenestene aktiveres i din bolig må denne

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Oppdatert per 15.06.2015 INNHOLD Del A: Generelle vilkår... 3 1. Avtalen og avtaleinngåelsen... 3 2. Oppsigelsestid og bindingstid...

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN Avtalen regulerer Network Norways (NwN) leveranse av telefonitjenester og andre tjenester til næringsdrivende og forbrukere ("Kunden").

Detaljer

webhotell og domene Avtalevilkår for Tibi DA Revidert: 01.10.2012 Org.nr.: 989 460 447 Postadresse: Brubakkhaugen 21B 7224 Melhus E-post: post@tibi.

webhotell og domene Avtalevilkår for Tibi DA Revidert: 01.10.2012 Org.nr.: 989 460 447 Postadresse: Brubakkhaugen 21B 7224 Melhus E-post: post@tibi. Avtalevilkår for webhotell og domene Revidert: 01.10.2012 Tibi DA Org.nr.: 989 460 447 Postadresse: Brubakkhaugen 21B 7224 Melhus E-post: post@tibi.no Web: www.tibi.no 1 Innhold 1. Generelt... 3 2. Tjenestene...

Detaljer

Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester

Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester Vilkår for avtale om levering av: Link fra Hafslund Strøm - produkter og tjenester 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1. Disse alminnelige vilkår (Avtalen) gjelder for tilknytning til Leverandørens (Hafslund

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Tjenesteleverandøren er KanHotel ASA med org.nr 983 716 040, med den forretningsadresse som er oppgitt i punkt. 10.3.

Tjenesteleverandøren er KanHotel ASA med org.nr 983 716 040, med den forretningsadresse som er oppgitt i punkt. 10.3. Tjenesteavtale mellom Kunden og KanHotel rev. 06.05.2003 1. Generelt Tjenesteavtalen er denne avtale, de standardvilkår som fremgår på http://www.kanhotel.com/, samt bestillingsskjema, som kunden fyller

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer