Sandefjord kommune 73 VA INSTALLASJONER Orientering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sandefjord kommune 73 VA INSTALLASJONER. 73.0 Orientering"

Transkript

1 Kap. 7 Utomhus, 73 VA-installasjoner VA INSTALLASJONER 73.0 Orientering Det henvises til reguleringsplan for og landskapsarkitektens utomhusplan som viser utvendige overflater som veier/plasser med tett dekke samt innmålte høyder på kummer med mer. Under kapittel 73 skal medregnes nye utvendige ledninger med kummer og sluk. Nytt vanninnlegg og nye uttrekksledninger for spillvann og overvann fra eksisterende bygg og nybygget til nye påkoblingspunkter på offentlige hovedledninger i Bugårdsgata sør for tomta skal medregnes. Rørtrasèer føres nord og øst for eksisterende boliger sør for byggetomta. Det skal medtas nye komplette brannkummer og hydranter med rørforbindelse for betjening av brannvesenets biler i h. til brannrapport. Uttrekksledningenes traseer bestemmes ut i fra fallforhold, lengde og kostnadsmessige forhold. Overflateavvanning fra veier/plasser skal i størst mulig grad foretas ved avrenning på terreng. Avløp fra drenskummer og areaer for nybygg føres inn på uttrekksledning for overvann. Alle taknedløp skal føres ned i grunnen via sandfangkummer til uttrekksledning for overvann. Overvannskummer for lavpunkter på plasser og veier som ikke får naturlig avrenning til terreng skal medregnes. Det skal regnes med fordrøyningsbasseng for overvann i h. til kommunens bestemmelser. Totalentreprenør og hans underleverandører har full undersøkelsesplikt til å avklare alle forhold i forbindelse med utvendige VA-anlegg som vil ha betydning for pristilbudet. Komplette utvendig VA-anlegg skal utføres i henhold til etterfølgende Funksjons- og ytelseskrav for VA-anlegg samt VA-norm for kommunen. Arbeider med utvendig VA-anlegg skal planlegges sammen med Sandefjord kommune slik at det i minst mulig grad kommer i konflikt med driften av legevakta og Ambulansesentralen. Det skal etableres midlertidige brakkerigger i forbindelse med ombyggingen, som beskrevet i bygningsmessig beskrivelse fra ARK. Tilbudet skal inkludere komplett utvendig VA-anlegg til disse. Det må tas tilstrekkelig høyde for drenering fra grøntarealet på siden av asfaltert område mot vei, se Situasjonsplanen fra LARK. Det må regnes med tilstrekkelig sluk/sandfangkummer og om nødvendig pumpe der det er lite fall mot kommunal ledning.

2 Kap. 7 Utomhus, 73 VA-installasjoner 73.2 Klorholdig avløp fra badebasseng skal planlegges i samråd med Sandefjord kommune Vannledning Nytt vanninnlegg er forutsatt lagt fra offentlig hovedledning til innvendig hovedstengeventil vannmåler plassert i teknisk rom i underetasje. Ledningene skal ha tilstrekkelig kapasitet for dekning av alle funksjoner som skal forsynes. Vanntilførselen skal dekke forbruks-, bassengvanns- og brannvannbehovet og legges som en separat ledning fra eksisterende kommunale ledning i gate. Brannkummer skal være tilgjengelig hele året og den må således plasseres i vei eller på plass som ryddes for snø. Brannkum skal plasseres i h. til brannrapport og i samråd med- og etter retningslinjer for Teknisk etat i Sandefjord kommune og stedlig brann- og redningsvesen Spillvannsledning Det medregnes komplette, nye spillvannsuttrekk for eksisterende bygg og nybygg. Ny tilknytning til offentlig spillvannsledning skal skje i kum. På spillvannsuttrekket skal monteres minimum 1 stk ny nedstigningskum for inspeksjon og staking. Avløp fra kjøkken skal ha fettutskiller i h. til gjeldende bestemmelser. I forskriftsmessig maksimalavstand og ved avvinklinger nedstrøms kan det monteres spyle- og stakekummer i prefabrikkert plast med teleskopdel. Alle kumavslutninger skal ha flytende støpejernsrammer med tette lokk av støpejern i kjøresterk utførelse. Lokkene skal ha tette spetthull. Det medregnes komplette spillvannsuttrekk for nybygg og omlegging av eksisterende, utvendige ledninger som kommer i konflikt med nytt bygg Overvannsledning Det medregnes komplette overvannsuttrekk for eksisterende og nybygg. Ny tilknytning til offentlig overvannsledning skal skje i kum. På overvannsuttrekket skal monteres minimum 1 stk nedstigningskum for inspeksjon og staking. Det skal regnes med nødvendig fordrøyningsbasseng for overvann i samråd med tiltakshaver under detaljprosjekteringen. I tilbudet skal det kalkuleres med 250m3. Alle overvannsledninger fra utvendige taknedløp og eventuelle innvendige taknedløp skal passere sandfangkum før tilkobling til nye uttrekksledninger. Drensledninger rundt eksisterende og nytt bygg er beskrevet i Bygningsmessig beskrivelse. Grensesnitt avklares med TE.

3 Kap. 7 Utomhus, 73 VA-installasjoner 73.3 Drensvannet føres til separat drenskum medtatt i denne entreprise. Utløp fra drenskum føres til overvannssystem. Drenskum og overvannskummer med sandfang skal utformes som nedstigningskummer. I forskriftsmessig maksimalavstand og ved avvinklinger nedstrøms kan det monteres spyle- og stakekummer i prefabrikkert plast med teleskopdel. Alle kumavslutninger skal, i h. til funksjon, ha flytende støpejernsrammer med henholdsvis brutte og tette lokk av støpejern i kjøresterk utførelse. Tette lokk skal ha tette spetthull.

4 Kap. 7 Utomhus, 73 VA-installasjoner 73.4 TILBUDSSKJEMA: Fastpris for posten 73 VA-INSTALLASJONER: KOMPLETT RIGG OG DRIFT MED GENERELLE YTELSER OG KOMPLETT ANLEGG SPESIFISERES MED TOTALSUM EKSKL MVA SOM FØLGER: TOTALSUM KR BELØPENE OVERFØRES TIL TILBUDSSAMMENDRAG. For eventuelle tilleggsarbeider og endringsarbeider som ønskes bestilt/avbestilt av tiltakshaver skal følgende enhetspriser for medregnet utstyr omfatte komplett levering og montering av ferdig delprodukt: Nye, komplette hovedvannledninger i dim. inkl. vannledningskummer og brannkummer inngår i totalsum med Nye, komplette sp.v.uttrekk for byggene i dim. inkl. kummer inngår i totalsum med Nye, komplette o.v.uttrekk for byggene i dim. inkl. kummer og nødvendige armaturer Fordrøyningsbasseng 250m3 inngår i totalsum med kr kr kr kr Timepris for ingeniør Timepris for anleggsleder Timepris for rørleggersvenn Timepris for læregutt kr... kr... kr... kr... ALLE PRISER EKS MVA

5 Kap. 7 Utomhus, 73 VA-installasjoner 73.5 FUNKSJONS- OG YTELSESKRAV VA-ANLEGG Generelt Denne anvisning gir generelle retningslinjer som skal følges ved prosjektering og utførelse av vann- og avløpsanlegg ved nyanlegg og ved utbedring av eksisterende anlegg. Funksjoner VA anlegget skal oppfylle myndighetenes krav slik at anleggets ledningsnett med tilhørende installasjoner blir tilstrekkelig dimensjonert og oppfyller krav til drift og vedlikehold i kommunen. Utforming av anlegget I prosjekteringsfasen skal det være nært samarbeid med teknisk etat vedrørende løsninger, materialvalg m.m. Anlegget skal utformes slik at det skal være mulig å vedlikeholde og drifte anlegget på tilfredsstillende måte. Beregninger Totalentreprenøren skal dokumentere alle tekniske beregninger. Sandefjord Kommune vurderer i hvert enkelt prosjekt hvorvidt det skal iverksettes 3. partskontroll av beregningene. Driftsinstruks Det skal utarbeides komplett FDV-instruks i henhold til beskrivelse i Kap. 30 som også skal inkludere VA-anlegget. Se også krav i generell del, foran kap C. Tillatelse Tillatelser skal innhentes etter lover og regler som gjelder i kommunen. Grunneiererklæring Dersom ledningene legges over grunn som ikke eies av Sandefjord Kommune skal det påses at det er innhentet tillatelse fra grunneieren. Innmåling Innmåling og nivellering av eksisterende installasjoner på tomten og offentlige ledninger/kummer hvor tilknytning skjer skal utføres. Merking Kummer skal merkes med kumskilt. Type kum, kum nr, avstand og retning til kum skal fremgå av skiltet. Brannkummer merkes i samråd med lokalt brannvesen. Anleggsavløp Avløpsvann fra byggegroper skal passere sandfang. Avløp fra anleggsområde med særlig forurensningsfare skal passere sedimenteringstank før det ledes bort til ledning. Tanken skal være dimensjonert slik at alt sedimenterbart stoff blir utskilt i tanken. Tanken fjernes etter bruk. Trykkprøving, tetthetsprøving, desinfisering Før ledningsanlegg tas i bruk og overtas skal følgende utføres:

6 Kap. 7 Utomhus, 73 VA-installasjoner 73.6 Vannledninger: Tetthetsprøving med vann i henhold til kravene i NS 3420 og utført etter reglene i NS Desinfisering og klorfjerning i henhold til SiFF-veiledning C2. Trykkledninger for spillvann: Tetthetsprøving med vann i henhold til kravene i NS 3420 og utført etter reglene i NS Selvfallsledninger spillvann: Tetthetsprøving med luft i henhold til kravene i NS 3420 og utført etter NS TV-kontroll i henhold til NORVAR-rapport 50 - med NORVAR-rapport som veileder. Overvannsledninger: TV-kontroll i henhold til NORVAR-rapport 50 - med NORVAR-rapport som veileder. Kontroll i garantitiden Det skal utføres TV-kontroll på spillvanns- og fellesledninger i henhold til NORVAR-rapport 50 - med NORVAR-rapport som veileder 2 år etter overtakelse. Produktnavn Det inntegnede utstyrets fabrikat og type kan angis til orientering. Systemvalg Ved alle avløpsanlegg skal det benyttes separatsystem for spillvann og overvann. Ledningstrasè Etablissementsplanen må studeres før ledningstraseer velges, slik at ikke fremtidig utbygging hindres. Vann- og avløpsledninger ønskes fortrinnsvis lagt i veg på grunn av tilgjengelighet under anlegg og drift og for å unngå å legge beslag på andre arealer. Ledninger utenom veg skal legges slik at det ikke vanskeliggjør framtidig bebyggelse. Det skal ikke bygges over ledningene. Horisontal avstand mellom bygg og nærmeste del av ledningsanlegg skal være minst 3,0 m. Ved dype grøfter må minimumsavstanden vurderes særskilt slik at oppgraving for fremtidig vedlikehold kan skje uten risiko for skader på bugningens fundamenter. Kabler Kabler skal legges minst 2,0 m til side for nærmeste ledning og helst på motsatt side av eventuell vei.

7 Kap. 7 Utomhus, 73 VA-installasjoner 73.7 Fall på ledning Det stilles følgende krav til minimum fall på uttrekksledninger: Spillvann: 1:80 Overvann: 1:80 Det stilles følgende krav til minimum fall på hovedledninger Spillvann: 1:100 Overvann: 1:100 Mindre fall kan benyttes på hovedledninger når selvrens kan dokumenteres. Overdekning Vann- og avløpsledning skal fortrinnsvis legges frostfritt. Frostfri dybde vurderes ut fra lokale forhold og etter kontakt med kommunen. Detaljplan Arbeidsbeskrivelse Alle planer skal inneholde en arbeidsbeskrivelse Kartdel - profilark: Situasjonsplanen skal tegnes i minimum målestokk M=1:500. Planen skal gjengi situasjonen på stedet før anlegget tar til, og være påført koter. Planen skal gjengi de prosjekterte vann- og avløpsanlegg plassering i terrenget, og angi hovedtrekkene for utforming av anlegget. Planen skal inneholde: Ledningstraseer med angivelse av ledningstype og dimensjoner. Ledningstraseene skal være påført profilering og profil nr. Kumplasseringer. Tilknytningspunkt til eksisterende anlegg med. plan over eksisterende VA-anlegg og uttrekksledninger. Ledninger med eventuelle veisluk. Fallretning. Pumperetning på eventuell pumpeledning. Stikkledninger. Kumskisser. Normalprofiler Lengdeprofil vann- og avløpsledninger Lengdeprofiler skal tegnes i HM=1:50 og LM=1:100 for uttrekksledninger. For VAhovedledninger HM=1:100 og LM=1:500. Standard profilark skal benyttes. Planen skal gjengi anleggsdelen og terrengets innbyrdes høydeforhold. Forskrifter, henvisninger og forklaringer skrives i tegningens tekstdel. Planen skal inneholde: Kote topp utvendig vannledning. Kote topp utvendig pumpeledning Kote bunn innvendig spillvannsledning Kote bunn innvendig overvannsledning

8 Kap. 7 Utomhus, 73 VA-installasjoner 73.8 Terrengprofiler Fjellprofiler dersom disse er kjent. Ledningenes fall. Ledningstype, dimensjoner, materiale, trykklasse. Ledningslengder. Kumplassering, påført kotehøyder for bunn kum. Tilknytningspunkter for stikkledninger. Knekkpunkter. Hvis forholdene tilsier det skal det lages en plan som angir grunnens beskaffenhet inkl. grunnvannstand. Detaljtegninger Detaljtegninger av kummer og grøfter tegnes vanligvis i M= 1:50, 1:20, 1:10. Ved andre detaljtegninger benyttes den målestokken som passer til formålet. Symboler Det skal benyttes symboler i henhold til NS VANN Vannbehandlingsanlegg skal tilfredsstille Drikkevannsforskriften. Trykket på fordelingsnettet bør være mellom 40 og 80 mvs. Anbefalt trykk til forbruker er mvs. Plassering av kummer På vannledning skal det være kum på følgende steder: - i alle høydepunkt skal det være kum med lufting. - i endepunkter og i typiske lavpunkt skal det være spylekum med inspeksjonskum. - ved avgreninger av ledninger med dimensjon 63 mm og større. - ved dimensjonsovergang. Vann til brannslukking Behov for slukkevann skal vurderes i samråd med den som har slukkeansvar. Vann til brannslukking skal dekkes ved bruk av hydranter eller brannkummer. Koplinger som skal brukes må passe med utstyret til det lokale brannvernet. Avstand til bebyggelse: Se TEK Det skal være etablert brannkum i tilknytning til bygningen. Maks avstand fra inngangen skal være 50 m konferer stedlig brannvesen. Materiell Fortrinnsvis skal det benyttes rørmateriale som omtalt nedenfor. Dersom vannkvalitet og grunnforhold tilsier andre rørmateriale eventuelt annen korrosjonsbeskyttelse skal dette vurderes særskilt. Alle rør som benyttes skal være i henhold til norske standarder. Alle støpejernsdeler skal ha elektronisk varmepåført pulverepoxy med minimum 250. Rør 1. PE-50 NS3622. Laveste tillatte trykklasse er PN10.

9 Kap. 7 Utomhus, 73 VA-installasjoner PVC trykkrør, gråblå farge NS3621. Laveste tillatte trykklasse er PN10 med integrert tettningsring. 3. Duktilt støpejernsrør med tytonskjøt K9. Rørene skal minimum ha utvendig sink- og bitumenbelegg (min 200 g/m2) og innvendig sementforing med slaggsement. Ventiler Ved avgreiningspunkt i kum skal det benyttes ventilkryss eller T-rør med ventiler og brannventilavstikker. Alle avgreninger skal ha ventil. Det skal benyttes sluseventiler med glatt gjennomløp for avgreninger >= 63 mm. Ventilene skal ha ratt. Motorstyring kan vurderes i det enkelte tilfelle. Pakninger Pakningene skal være utført av aldringsbestandig gummi og de skal være armerte og i henhold til rørleverandørens spesifikasjoner. Bolter Boltene kan være galvaniserte mutterskruer. I spesielle tilfeller kan det bli krevd bolter av syrefast materiale. Isolasjonsmateriell Det skal benyttes materiell som er bestandig i hele funksjonstiden. Isolasjonsmateriellet må ikke bli forringet av fukt og mekaniske påkjenninger. AVLØP Plassering av kummer Det skal være kum på følgende punkter: - Endepunkt - Avgrening av hovedledning - Ved kryssing av eventuelle trafikkerte veier skal det være kum på begge sider. Avstanden mellom avløpskummer skal være maks 80 m. Stake- og spylekummer (Minikummer) kan vurderes brukt som ekstrakummer der forholdene ligger godt til rette for det. Minikummer skal ikke monteres etter hverandre på samme ledning. Dimensjonskriterier Spillvannsledninger Minste rørdimensjon for samle-/hovedledninger spillvann er normalt 150 mm. Stikkledninger kan ha rørdimensjon 110 mm. Selvrens skal kontrolleres. Overvannsledninger Minste rørdimensjon på overvannsledninger er 200 mm. Korte stikkledninger kan ha rørdimensjon 125 mm. Ledningsnettet skal dimensjoneres for gjennomsnittlig nedbørsfrekvens på 10 år og for den stedlige, maksimale nedbørsintensitet. Overvann søkes behandlet lokalt. Pumpestasjoner For eventuell prosjektering og bygging av avløpspumpestasjoner henvises det til teknisk etat i kommunen.

10 Kap. 7 Utomhus, 73 VA-installasjoner Materiell Fortrinnsvis skal det benyttes rørmateriale som omtalt nedenfor. Dersom vannkvalitet og grunnforhold tilsier andre rørmateriale eventuelt annen korrosjonsbeskyttelse skal dette vurderes særskilt. Alle rør som benyttes skal være i henhold til norske standarder. Alle støpejernsdeler skal ha elektronisk varmepåført pulverepoxy med minimum 250. Rør Spillvann og overvannsledninger: PVC (rødbrunt) kl T8, tetthetsklasse 1 NS3624 med integrert tettningsring. Pumpeledninger for avløp: PVC trykkrør PN10 (rød) i h. til NS3621. PE-50 PN10 (rød) NS3622 Vannledninger For lokale vanninnlegg kan benyttes PE-50 PN10 (sort) NS3622. Armatur Sluseventil: Det skal benyttes sluseventiler med glatt gjennomløp. Ventilene skal ha ratt. Rørdeler Delene skal være av samme standard og materiale som ledningen forøvrig. Ved overgang fra et rørmateriale til et annet skal det brukes prefabrikkerte overganger. Bend: maks 22,5 grader ved Ø<=300mm. (Langbend anbefales ved små dimensjoner.) maks 45 grader ved Ø>300mm. Pakninger Pakninger og glidemiddel skal være i henhold til leverandørens spesifikasjoner. Isolasjonsmateriell Det skal benyttes materiell som er bestandig i hele funksjonstiden. Isolasjonsmateriellet må ikke bli forringet av fukt og mekaniske påkjenninger. KUMMER Det skal benyttes prefabrikkerte betongkummer av kvalitet IG. Alle kummer dypere enn 4,0 m skal ha mellomdekke. Alle kummer skal ha fastmontert stige. Høyden over kjeglen/topplaten tillates justert med justeringsring med maks høyde 300 mm. Det skal kun benyttes en justeringsring. Kummer i kjøreareal skal ha justeringsring mellom rammen og kjeglen/topplaten. Rammen skal ikke legges direkte på betongen. Støttering skal benyttes. Rørgjennomføringer i kumvegg skal kjernebores og systempakninger benyttes. Minikummer skal ikke være dypere enn 2,5 m.

11 Kap. 7 Utomhus, 73 VA-installasjoner Vannkummer spesielt Vannkummer skal være av betong kvalitet IG og ha minimum dim 1400 (1600) mm. Det skal sikres tilstrekkelig arbeidsplass i kummen. Kummene avsluttes med topplate med eksentrisk mannhull direkte på kumringen. Ved dype kummer (over 2,5 m) kan eksentrisk kjegle brukes. Armatur skal forankres til prefabrikkert konsoll. Armatur og konsoll skal være tilpasset hverandre. Avløp fra vannkum skal være min 150 mm. I høybrekk skal det være kum med automatisk lufteventil og manuell lufting. I lavbrekk skal det være uttapping av spylevann. Bakkekraner skal utføres med liten "kum" og lokk. Mellomringer monteres for tetthetsprøving, desinfeksjon, klorfjerning. Det monteres kuleventil på mellomringens avstikk. Avløpskummer spesielt Minste tillatte kumdiameter for nedstigningskum er 1200 mm. For minikum er minste diameter 400 mm. For kummer på pumpeledning stilles samme krav som til vannkum. Sandfang Minste tillatte kumdiameter for overvannskummer og sandfangkummer for taknedløp er 1200 mm. Sandfanget skal være min 1000 mm dypt. Sandfanget skal være utført med dykker med min dim 150 mm. Bunn innløpsrør skal være minimum 100 mm høyere enn bunn utløp. Sluker Stigerøret skal ha min diameter 400 mm. LOKK, RISTER OG RAMMER Krav til kumlokk Kumlokk skal være i henhold til NS 1992 Sjk. Tette spetthull. Utføres med slite-/dempe-/tettering. Krav til rister Skal være låst og sikret slik at de ikke kan åpnes av barn. Utenfor veg/plasser skal det være kuppelrist. I vei/plasser skal det være flat rist. Krav til rammer: Rammer skal være flytende i henhold til NS 1990 sjk. GRØFTER Alle gravearbeider skal utføres i henhold til "Graving og avstiving av grøfter" utgitt av direktoratet for arbeidstilsynet.

12 Kap. 7 Utomhus, 73 VA-installasjoner Fundament og omfylling: Før lednings- og kumfundamentet legges skal grøftebunnen gjøres fri for snø, is og teledannelser samt for omrørte bløte masser. Minimum fundament tykkelse: = 15 cm. Fundamentet skal legges ut i jevn tykkelse i hele grøftens bredde. Før ledningen legges skal de øverste 50 mm av fundamentet løsgjøres i en bredde av minst halve rørdiameteren. Normal komprimering i henhold til NS 3420 tabell H5c. Masser til fundament og omfylling Fleksible rør (PVC og PE m.m.) og støpejernsrør: Knuste masser med standard sortering mellom 4 og 22 mm, f eks 4-16 mm eller 8-22 mm. Massene skal ikke inneholde stein større enn 22 mm. Eller som spesifisert fra rørleverandør. Betongrør: Knuste masser med standard sortering maks kornstørrelse 32 mm. Bunnforsterkning I skille mellom gode og dårlige masser brukes fiberduk. Gjenfylling over ledningssonen: Til gjenfylling over ledningssonen brukes vanligvis stedlige, men rene masser (skal ikke inneholde røtter, kvister, byggeavfall eller teleklumper). Maks steinstørrelse 30 cm. I veg tillates ikke humusholdige masser. Koordinatbestemmelse Alle installasjoner og øvrige punkt som har betydning for nettets geometri skal måles inn med x, y, og z- koordinater i det koordinatsystemet som gjelder i kommunen for øvrig og som passer med grunnkartet. Krav til målenøyaktighet er fastlagt i "Norm for ledningskartverk", utgitt av Miljøverndep. v/ledningskartkomiteen. Kummer, sluker, sandfang o.l. måles inn ved senter lokk. Hydranter måles inn ved topp hydrant. Høyder på rør måles ved innvendig bunn rør for selvfallsledninger, og topp utvendig rør for trykkledninger. I sandfang og sluker måles høyde på inn og utløp. Alle innmålinger skal skje på åpen grøft, eller umiddelbart etter at kummen, sluken o.l. er satt ned. På samme tidspunkt fotograferes ledningene. Høyde på lokk måles etter at endelig nivå er opparbeidet. (F.eks. etter asfaltering.) Kumskjema Det skal føres kumkort. Her skal alle detaljer vedrørende kummen påføres, samt tegnes skisse. Skissen skal vise alle inn og utløp i kummen samt utstyr i kummen, diameter, type, høyde på ledninger osv. NORD-pil påføres. Symboler skal brukes i henhold til "Norm for VA-ledningskartverk". Trasepunkter Trasepunkter skal føres på egen liste hvor det går klart frem hvilken trase punktene tilhører.

13 Kap. 7 Utomhus, 73 VA-installasjoner Ledningstraseen skal innmåles så nøyaktig at det ved opptegning av ledningen ved å trekke rette linjer mellom trasepunktene ikke forekommer større avvik enn cm. Trasepunktene skal måles på åpen grøft. I tillegg til innlevering på papir-format skal koordinater innleveres på digitalt format, enten på SOSI - format eller Autocad fil (dwg, dxf). Alle temakoder skal være i henhold til SOSI-standarden. For kulvertrør: Fundament, bunnforsterking, omfylling, gjenfylling: For kulvertrør gjelder samme kravspesifikasjoner som for VA-ledninger.

Tekniske bestemmelser for detaljprosjektering av teknisk infrastruktur og grønnstruktur

Tekniske bestemmelser for detaljprosjektering av teknisk infrastruktur og grønnstruktur 1. ANVENDELSE Disse bestemmelsene kommer til anvendelse ved infrastruktur (veg-, parkerings-, vann-, avløps- og kabelføringsanlegg) og grønnstruktur (parker, lekeplasser, friområder) der Stokke kommune

Detaljer

Kartverk. Kongsvinger 29.04.2015

Kartverk. Kongsvinger 29.04.2015 Kartverk Kongsvinger 29.04.2015 Er`e så nøye a? Viktig med riktig kartverk for prosjektavdelingen Viktig med riktig kartverk for driftsavdeling Brannvesen Abonnenter Hva gjør vi? Ha oppmåling/bilde dokumentasjon

Detaljer

Tingvoll kommune. Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg

Tingvoll kommune. Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Aure kommune Halsa kommune Sunndal kommune Tingvoll kommune Averøy kommune Rindal kommune Surnadal kommune Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Oktober 2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Kumsystemer. Praktiske løsninger når du trenger dem

Kumsystemer. Praktiske løsninger når du trenger dem Kumsystemer Praktiske løsninger når du trenger dem Stake-/spylegren, Mabokummer og Pragmakummer A4 A14 A13 A16 A12 A17 A15 A18 A13. 315 mm teleskopforlengelse med ramme og pakning 335 83 09 A14. Tett lokk

Detaljer

H-01. Fredrikstad kommune O8 S8 O9 S9 S11 O5 S5 O11 O10 S10 V4 O4 S4 E-2 E-1 E-3. Sanering VA-anlegg. VA-plan 1:

H-01. Fredrikstad kommune O8 S8 O9 S9 S11 O5 S5 O11 O10 S10 V4 O4 S4 E-2 E-1 E-3. Sanering VA-anlegg. VA-plan 1: Plot: tapn 08.05.2013 07:56 Format: A1 Filnavn: P:\1296\--Rønningvn\13 Tekn prosj\3 Tegn\Tegning-Del-2\-modul.dwg Xref: plan-del-2.dwg 2000_2012-01-25.dwg plan.dwg Innmålt 2012-06-13.dwg 2000_eksist--MED

Detaljer

Sjekkliste for kommunal overtakelse av anlegg se pkt om Gemini VA Rutinesamling Skjema Skjema for registrering av stikkledninger

Sjekkliste for kommunal overtakelse av anlegg se pkt om Gemini VA Rutinesamling Skjema Skjema for registrering av stikkledninger Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato: 11.03.14 Side 1 av 5 1 Hensikt/sammendrag Sikre at alt anlegg som bygges og leveres blir registrert i Gemini VA Sikre god kvalitet på de opplysninger som legges inn

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR REGISTRERING AV NY-ANLEGG VANN OG AVLØP

RETNINGSLINJER FOR REGISTRERING AV NY-ANLEGG VANN OG AVLØP Skien Kommune RETNINGSLINJER FOR REGISTRERING AV NY-ANLEGG VANN OG AVLØP Disse retningslinjer skal gjelde for alle utbyggere: Skien kommunes egne arbeidslag, private utbyggere, Entreprenører, og Statens

Detaljer

PIPES FOR LIFE. Kumsystemer Praktiske løsninger når du trenger dem

PIPES FOR LIFE. Kumsystemer Praktiske løsninger når du trenger dem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORGE AS: KUMSYSTEMER Kumsystemer Praktiske løsninger når du trenger dem KUMSYSTEMER Praktiske løsninger når du trenger dem PIPES FOR LIFE Stake/spylegren, Mabokummer og Pragmakummer

Detaljer

Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Mengde Pris Sum

Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Mengde Pris Sum Side 1 73 Utendørs røranlegg 73.731 Utendørs VA 73.731.1 UO1.21116645 UTENDØRS PUMPE Antall stk 2 Type pumpe: Sentrifugalpumpe Medium: Spillvann Materiale i pumpehjul: Bronse Materiale i pumpehus: Støpejern

Detaljer

1. INNMÅLING 3 2. OVERSIKTSKART 5 3. KUMKORT OG TEGNINGER 6 4. DIGITALE BILDER 6 5. KONTROLLSKJEMA 7 6. VEDLEGG 8

1. INNMÅLING 3 2. OVERSIKTSKART 5 3. KUMKORT OG TEGNINGER 6 4. DIGITALE BILDER 6 5. KONTROLLSKJEMA 7 6. VEDLEGG 8 Innledning Dette dokumentet setter krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett. Med VA-ledningsnett menes vann og avløpsledninger med tilhørende installasjoner, jfr. kapittel 1.2. Eventuelle

Detaljer

Prosjekt: SANERING AV VA-LEDNINGER VED STANGNES VGS

Prosjekt: SANERING AV VA-LEDNINGER VED STANGNES VGS Prosjekt: SANERING AV VA-LEDNINGER VED STANGNES VGS Bakgrunn for prosjektet Prosjektet har sin bakgrunn i at det har oppstått gjentatte lekkasjer på den kommunale vannledningen som ligger langs Stangnesveien.

Detaljer

Beskrivelse av Vei/Vann og Avløp. Søtberget boligfelt Ørland Kommune

Beskrivelse av Vei/Vann og Avløp. Søtberget boligfelt Ørland Kommune Beskrivelse av Vei/Vann og Avløp Søtberget boligfelt Ørland Kommune 19.09.2016 2016 2 Innhold Veg/Vann og Avløp Søtberget Boligfelt Innholdsfortegnelse Innhold... 2 Forord... 3 Intensjon... 3 Vei... 3

Detaljer

Sum. Grøftearbeidene er beskrevet etter NS 3420H, 3.3, august 2004 Markrydding og graving etter NS 3420H, 3.2, mars 2003

Sum. Grøftearbeidene er beskrevet etter NS 3420H, 3.3, august 2004 Markrydding og graving etter NS 3420H, 3.2, mars 2003 15 Kode og tekst Kapittel 3 Grøft-, lednings- og kumarbeider Utførende foretak må selv vurdere dimensjoner og mengder ut fra beskrivelse og befaringer. Behovet for transport av masser innenfor og utenfor

Detaljer

VA NORM. Krav til innmåling og registrering av vann- og avløpsanlegg. Dato 05.08.2004

VA NORM. Krav til innmåling og registrering av vann- og avløpsanlegg. Dato 05.08.2004 1 av 19 1.0 Krav til innmåling 1.1 Ledningstrase (VA-ledninger og kabeltrekkerør) Trasepunkter (horisontale og vertikale bend og knekk i skjøt) samt skjæringspunkter mellom ledninger både i og utenfor

Detaljer

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Gjeldende for: Godt Vann Drammensregionen (Drammen, Hurum, Modum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Øvre Eiker og Glitrevannverket) Revisjon: mai. 2007,

Detaljer

Adresse Postnr. Poststed

Adresse Postnr. Poststed Vedlegg nr. 1 Sjekkliste - privat stikkledning Sjekklisten skal anvendes under utførelsen av rørleggerarbeidet og vedlegges skjema "sluttrapport av utvendig rørleggerarbeid". Kontrollen gjelder Gnr. Eiendom/

Detaljer

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett Dato: 0.12.0 Sist revidert dato: 11.04.07 Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett 1. Innledning Dette dokumentet setter krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett. Med VA-ledningsnett

Detaljer

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA- anlegg og signalanlegg tilknyttet VA

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA- anlegg og signalanlegg tilknyttet VA Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA- anlegg og signalanlegg tilknyttet VA Gjeldende for: Ringerike Kommune Formål Å opprettholde et oppdatert ledningskartverk med tilstrekkelig nøyaktighet. Virkeområde

Detaljer

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Koteng Bolig AS Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Februar 2013 Bakgrunn I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for nye boliger i Øystein Møylas i Trondheim skal det utarbeides

Detaljer

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Formål Å opprettholde et oppdatert ledningskartverk med tilstrekkelig nøyaktighet. Virkeområde Denne instruks gjelder alle anlegg (også utskiftings- og omleggingsarbeider) der kommunen eller Glitrevannverket

Detaljer

TEGNINGSLISTE Entreprise: E1 Sign:

TEGNINGSLISTE Entreprise: E1 Sign: Oppdragsgiver Oppdrag nr TEGNINGSLISTE OPPDATERT PR: 20122 Sel kommune = tegninger som er med i denne utsendingen Oppdrag VAanlegg TEGNINGSLISTE Entreprise: E1 Sign: Anbudstegning Opprettet dato: 20113

Detaljer

RETNINGSLINJER. Innmåling av tekniske anlegg i Bodø kommune Teknisk avdeling v/byteknikk

RETNINGSLINJER. Innmåling av tekniske anlegg i Bodø kommune Teknisk avdeling v/byteknikk RETNINGSLINJER Innmåling av tekniske anlegg i Bodø kommune Teknisk avdeling v/byteknikk Redigert 12/2013 - 1 - Innholdsfortegnelse 1 INNMÅLING... - 3-1.1 Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett...-

Detaljer

Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken

Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken Kommunalteknisk avdeling Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken 16.03.2017 Alle arbeider skal utføres iht ØRLAND kommunes krav til og ledningsanlegg. Alle grave og rørleggerarbeider skal utføres etter NS3420

Detaljer

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider Prosjekt: Tilbygg - Kleppetunet, grunnarbeid for VVS Side 26-1 26 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS 26.1 Grunnarbeid VVS 26.1.1 Generelt Denne beskrivelse er utarbeidet av Multiconsult og omfatter bygningsmessige

Detaljer

Stavanger kommune Vann og avløpsverket

Stavanger kommune Vann og avløpsverket Stavanger kommune Vann og avløpsverket Sluttdokumentasjon av VA anlegg dokumentasjonskrav Digital dokumentasjon skal leveres til oss per mail (NB! Komprimerte filer blir stoppet i mailfilter) eller per

Detaljer

Prosjektnavn Anleggsted Dato Registrert av. Kumdata (Se veiledning) Kumform Kumbredde Kjegle Byggemetode Stige Drenering

Prosjektnavn Anleggsted Dato Registrert av. Kumdata (Se veiledning) Kumform Kumbredde Kjegle Byggemetode Stige Drenering Vedlegg B: Mal for kumkort Kumkort Kumnr. Prosjektnavn Anleggsted Dato Registrert av Kumskisse. Hver ledning og hvert utstyr skal nummereres og beskrives nedenfor. Fra/til punkt skal påføres hver ledning.

Detaljer

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum Anlegget utføres som hovedentreprise og tilbyder må sørge for at alle kostnader er inkludert i tilbudet. Anbudsbeskrivelsen er laget for å kunne fremheve enhetspriser som kan brukes ved eventuelle ekstraarbeider.

Detaljer

Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet

Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp Knutepunkt Sørlandet 2011 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Tema: Definisjoner (pkt. 1.3 side 14). Tillegg: Stengeventiler er privat eiendom.

Detaljer

VEILEDER til overtakelse av VA-anlegg til kommunal eie, drift og vedlikehold i Bergen kommune

VEILEDER til overtakelse av VA-anlegg til kommunal eie, drift og vedlikehold i Bergen kommune VEILEDER til overtakelse av VA-anlegg til kommunal eie, drift og vedlikehold i Bergen kommune Revidert juli 2013 Forord Denne veilederen er laget som et bindeledd mot VA-norm for å hjelpe utbygger i sin

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen VA-rammeplan Dato:

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen VA-rammeplan Dato: opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE Informasjon Oppdragsgiver: TOWNHOUSE Skjold AS Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen 12-14 - VA-rammeplan Dato: 10.04.2015 Skrevet av: FBT Kvalitetskontroll:

Detaljer

Vedlegg 1. Prisskjema for rør, armatur, plastkummer m.m.

Vedlegg 1. Prisskjema for rør, armatur, plastkummer m.m. Vedlegg 1 Prisskjema for rør, armatur, plastkummer m.m. Innholdsfortegnelse Del 1: Levering til prosjekt... 4 Pristabell 1 A)... 4 Pristabell 1 B)... 4 Pristabell 2 A)... 5 Pristabell 2 B)... 5 Pristabell

Detaljer

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Gjeldende for: Vinje kommune

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Gjeldende for: Vinje kommune Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Gjeldende for: Vinje kommune Revisjon: mai. 2012 Kopi/utskrift: 12.12.2012 Formål Å opprettholde et oppdatert ledningskartverk med tilstrekkelig nøyaktighet.

Detaljer

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg 1. Innledning

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg 1. Innledning Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg 1. Innledning 1. Orientering Dette dokumentet setter krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett. Med VAledningsnett menes vann og avløpsledninger

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TVERRLIA 4 I NES KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Tverrlia 4. Lauvvang VAR Consult 17.09.2013 Rev. 30.01.15

REGULERINGSPLAN FOR TVERRLIA 4 I NES KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Tverrlia 4. Lauvvang VAR Consult 17.09.2013 Rev. 30.01.15 REGULERINGSPLAN FOR TVERRLIA 4 I NES KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Tverrlia 4 Lauvvang VAR Consult 17.09.2013 Rev. 30.01.15 1 INNHOLD: 1. ORIENTERING GENERELT. 2. DIMENSJONERINGSGRUNNLAG 3.PRINSIPP. GRØFTER

Detaljer

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 1 Innledning 1.1 Generelt Dette dokumentet gir oversikt over,

Detaljer

VADMYRA BARNEHAGE DOKUMENTASJON FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD DRENERING

VADMYRA BARNEHAGE DOKUMENTASJON FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD DRENERING DRENERING Komponenter i henhold til NS 3451 Bygningsdelstabell 712 Drenering 727 Kummer og tanker for tekniske installasjoner 731 Utendørs VA 1 BESKRIVELSE Overvannssystem, med sluk, stakekummer og overvannsrør,

Detaljer

Notat MULTICONSULT. 1. Innledning. VA-etaten

Notat MULTICONSULT. 1. Innledning. VA-etaten Notat Oppdrag: Kanalveien 60 Dato: 24.05.2011 Emne: VA-rammeplan Oppdr.nr.: 613372 Til: VA-etaten Kopi: Utarbeidet av: Terje Eithun Sign.: TE Kontrollert av: Jan Ove Vindenes Sign.: JOV Godkjent av: Thomas

Detaljer

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA.

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL, LIAMYRENE. GNR. 207 BNR. 183 M. FL. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 5813-notat VA-rammeplan Bergen, 17.01 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet som vedlegg til reguleringsplan

Detaljer

ENDRINGSLISTE E-01 ENDRINGSBESKRIVELSE: ÅRSAK TIL ENDRING: TEGNINGER BERØRT AV ENDRINGEN: ingen

ENDRINGSLISTE E-01 ENDRINGSBESKRIVELSE: ÅRSAK TIL ENDRING: TEGNINGER BERØRT AV ENDRINGEN: ingen ENDRINGSLISTE E-01 PROSJEKT : 527247_Hommelvik sjøside-infrastruktur KONTRAKT: ENTREPRENØR: Beskrivelsen UTARBEIDET AV: Asplan Viak AS ENDRINGSLISTE: 1, versjon 02 DATO: 15.12.2011 TITTEL: TEGNINGSREK.

Detaljer

VEILEDER til overtakelse av VA-anlegg til kommunal eie, drift og vedlikehold i Bergen kommune. FOTO Helge Skodvin

VEILEDER til overtakelse av VA-anlegg til kommunal eie, drift og vedlikehold i Bergen kommune. FOTO Helge Skodvin VEILEDER til overtakelse av VA-anlegg til kommunal eie, drift og vedlikehold i Bergen kommune FOTO Helge Skodvin Forord Denne veilederen er laget som et bindeledd mot VA-norm for å hjelpe utbygger i sin

Detaljer

VA-norm for Marker kommune

VA-norm for Marker kommune VA-norm for Marker kommune Denne VA-normen er utarbeidet som et grunnlag for krav til opparbeidelse av vann- og avløpsanlegg i kommunen. VA-normen vil dermed gi utbyggere, entreprenører og abonnenter et

Detaljer

Krav til innmåling og registrering av vannog avløpsanlegg. Dato

Krav til innmåling og registrering av vannog avløpsanlegg. Dato 1 Versjon 2.0 Krav til innmåling og registrering av vannog avløpsanlegg Oslo Kommune Vann og avløpsetaten (VAV) Dato 01.06.2012 1. Innledning Dette dokumentet setter krav til innmåling og dokumentasjon

Detaljer

VA-norm for Bergen kommune Oppbygning og de mest vanlige spørsmålene

VA-norm for Bergen kommune Oppbygning og de mest vanlige spørsmålene VA-norm for Bergen kommune Oppbygning og de mest vanlige spørsmålene Martin Opdal Vann- og avløpsetaten 24. Oktober 2012 VA-norm for Bergen kommune Norsk VA-norm Oversiktlig info om kommunens krav Faglig

Detaljer

VA - PLAN FJELLSIDA FRITIDSBOLIGOMRÅDE

VA - PLAN FJELLSIDA FRITIDSBOLIGOMRÅDE VA - PLAN FJELLSIDA FRITIDSBOLIGOMRÅDE Dokumentet er utarbeidet av VA Prosjektering AS Vågå 20.12.2017 VA - PLAN FJELLSIDA FRITIDSBOLIGOMRÅDE Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 20.12.2017 Tiltakshaver:

Detaljer

Vestlund Park AS. VA-rammeplan Vestlund Park. Utgave: 00 Dato:

Vestlund Park AS. VA-rammeplan Vestlund Park. Utgave: 00 Dato: VA-rammeplan Vestlund Park Utgave: 00 Dato: 2012-04-26 VA-rammeplan Vestlund Park 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan Vestlund Park Utgave/dato: 00 / 2012-04-26 Arkivreferanse:

Detaljer

IVAR IKS Prosjekt: V3 Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

IVAR IKS Prosjekt: V3 Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: V3 Side 1-1 1 KUM 1.1 FD3.14110 GRAVING AV GROPER - ANTALL Antall groper stk 1 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Uavstivet Graveskråning: Valgfri Type grop: Grop til vannkum Dimensjoner:

Detaljer

Prosjekt. Skien kommune. Lyngbakken Bo- og Behandlingssenter

Prosjekt. Skien kommune. Lyngbakken Bo- og Behandlingssenter 310 Generelt Dato: 01.02.2006 Side 1 310.1 ANLEGGS TEKNISKE KRAV. Denne beskrivelse bygger på NS320. Beskrevne arbeider skal oppfylle denne standardens krav til kvalitet og utførelse. Utførelsen skal oppfylle

Detaljer

Jan Roar Lammetun Regionsjef vest/sør Norge.

Jan Roar Lammetun Regionsjef vest/sør Norge. Jan Roar Lammetun Regionsjef vest/sør Norge.. Rør, rørdeler og kummer av PVC og PP. - Materialkvalitet, bruksområder og sertifisering. - Forankring av vannledninger. - Tilkobling av stikkledninger. i

Detaljer

STRAND KOMMUNE LOKALE BESTEMMELSER FOR INNMÅLING OG DOKUMENTASJON AV VA LEDNINGSNETT I STRAND KOMMUNE

STRAND KOMMUNE LOKALE BESTEMMELSER FOR INNMÅLING OG DOKUMENTASJON AV VA LEDNINGSNETT I STRAND KOMMUNE STRAND KOMMUNE LOKALE BESTEMMELSER FOR INNMÅLING OG DOKUMENTASJON AV VA LEDNINGSNETT I STRAND KOMMUNE Revisjon 15.03.2012 1 1. Innledning For dokumentasjon av VA-ledningsnett gjelder VA-norm. I tillegg

Detaljer

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen LUNDERÅSEN VEST, B12- B14 VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen Mai 2011, revidert 21.06.2011 Øvre Romerike Prosjektering AS Carsten Hartig Sivilingeniør 1 1.0 Generelt Utbyggingsområdet

Detaljer

Fabrikker i Norge. Stathelle: Ekstrudering av rør i PE opp til 2500 mm Sveiseavdeling for store spesialdeler

Fabrikker i Norge. Stathelle: Ekstrudering av rør i PE opp til 2500 mm Sveiseavdeling for store spesialdeler 1 HEVA Fabrikker i Norge Surnadal: Ekstrudering av rør i PVC, PP og PE Sprøytestøpte deler Håndlagde spesialdeler Stathelle: Ekstrudering av rør i PE opp til 2500 mm Sveiseavdeling for store spesialdeler

Detaljer

Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet. Revidert oktober 2014.

Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet. Revidert oktober 2014. Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet 2011 Revidert oktober 2014. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Tema: Definisjoner (pkt. 1.3 side 14). Tillegg: Stengeventiler

Detaljer

Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet. Revidert utgave. Oktober 2014.

Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet. Revidert utgave. Oktober 2014. Tilleggsbestemmelser til standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Knutepunkt Sørlandet 2011 Revidert utgave. Oktober 2014. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Tema: Definisjoner (pkt. 1.3 side 14). Tillegg:

Detaljer

Haugen VVA-prosjektering FABRIKKGT. 7B 5059 BERGEN TLF

Haugen VVA-prosjektering FABRIKKGT. 7B 5059 BERGEN TLF SKJOLDNES UTVIKLING AS. FANA, SUNDTS VEG. GNR. 40 BNR. 55 M. FL. REGULERINGSPLAN SKJOLDNES BOLIGER. P1734.00.00. RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER. Haugen VVA-prosjektering 1. OMFANG Reguleringsplanen

Detaljer

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA - ledningsnett

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA - ledningsnett Krav til innmåling og dokumentasjon av VA - ledningsnett 1. Innledning Dette dokumentet setter krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett. Med VAledningsnett menes vann og avløpsledninger med

Detaljer

Vedlegg 1. Prisskjema for rør, armatur, plastkummer m.m.

Vedlegg 1. Prisskjema for rør, armatur, plastkummer m.m. Vedlegg 1 Prisskjema for rør, armatur, plastkummer m.m. Innholdsfortegnelse Del 1: Levering til prosjekt... 3 Pristabell 1 A)... 3 Pristabell 1 B)... 3 Pristabell 2 A)... 4 Pristabell 2 B)... 4 Pristabell

Detaljer

H C -- 101. Plan og profil Ljøkel H C -- 101 ANBUDSTEGNING. V1 V2 For trasé mellom V2 og V3 gjelder tegning HC120. MERKNAD:

H C -- 101. Plan og profil Ljøkel H C -- 101 ANBUDSTEGNING. V1 V2 For trasé mellom V2 og V3 gjelder tegning HC120. MERKNAD: V1 V2 For trasé mellom V2 og V3 V3 gjelder tegning HC120. MERKNAD: Terreng i lengdeprofil mellom profil 467 og 700 er basert på 5 m koter, tett løvskog gjorde innmåling umulig. Eksisterende terreng kan

Detaljer

BOSSNETT AS Bergen Sentrum

BOSSNETT AS Bergen Sentrum BOSSNETT AS Bergen Sentrum GRØFTER OG LEDNINGSUTFØRELSE Revisionshåndtering Revisjon Endring Dato Utført av Generelle bestemmelser Grøfter og ledningsanlegg skal planlegges og utføres slik at kravene til

Detaljer

KOMMUNALTEKNISK NORM FOR

KOMMUNALTEKNISK NORM FOR KOMMUNALTEKNISK NORM FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET I SAK K 053 / 02 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 4 2. VEG... 5 2.1 Vegklasser.... 5 2.2 Reguleringsbredde.... 5 2.3 Drenering, grøfting....

Detaljer

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse.

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse. Prosjekt: 922015 Klargjøring av tomt 144/37, Husnes Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 Rigg og drift av byggeplass Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg.

Detaljer

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl.

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. Ard Arealplan AS Domkirkegaten 3 5017 BERGEN Deres ref. Vår ref. Dato Ann-Helen Nessen Erik Aschjem 24.01.2013 VA-RAMMEPLAN Plannavn: Snr. VA-etaten: Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. 201207128-2

Detaljer

FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN

FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN Dokument type Forprosjekt VA Dato 2011-11-11 FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN FORPROSJEKT Revisjon 00 Dato 2011-11-11 Utført av Trond Paulsen Kontrollert av Jørn G. Thomassen Godkjent av Jørn G. Thomassen

Detaljer

VA-dagen på Sørlandet 26-27 mars 2014.

VA-dagen på Sørlandet 26-27 mars 2014. VA-dagen på Sørlandet 26-27 mars 2014. Tilknytning til kommunale VA-anlegg. Søknadsrutiner Dokumentasjon Innmålinger Kjell Løyning Kristiansand Ingeniørvesen VA Kjetil Breistein Songdalen kommune VA Nye

Detaljer

LOKALE BESTEMMELSER FOR INNMÅLING OG DOKUMENTASJON AV VA LEDNINGSNETT I SANDNES KOMMUNE

LOKALE BESTEMMELSER FOR INNMÅLING OG DOKUMENTASJON AV VA LEDNINGSNETT I SANDNES KOMMUNE 1 SANDNES KOMMUNE LOKALE BESTEMMELSER FOR INNMÅLING OG DOKUMENTASJON AV VA LEDNINGSNETT I SANDNES KOMMUNE Revisjon 04.02.2016 2 Innledning For dokumentasjon av VA-ledningsnett gjelder VA-norm. I tillegg

Detaljer

Presentasjon av: VA/Miljø-blad. Mal for kommunaltekniske VA-normer (Norsk VA-norm) Kjetil Flugund Norsk Rørsenter

Presentasjon av: VA/Miljø-blad. Mal for kommunaltekniske VA-normer (Norsk VA-norm) Kjetil Flugund Norsk Rørsenter Presentasjon av: VA/Miljø-blad Mal for kommunaltekniske VA-normer (Norsk VA-norm) Kjetil Flugund Norsk Rørsenter VA/Miljø-bladene Et normverk innen VA-faget VA/Miljø-bladene Et normverk innen VA-faget

Detaljer

VEINORM FOR FROLAND KOMMUNE

VEINORM FOR FROLAND KOMMUNE VEINORM FOR FROLAND KOMMUNE 1.0 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Gyldighetsområde Normen gjelder for alle veianlegg som det forutsettes at kommunen skal ha vedlikehold av. Normen skal inngå som bilag til en

Detaljer

T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n

T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n Oppdrag: Skjoldskiftet VA-rammeplan Dato: 18.10.2013 Emne: VA-rammeplan for Gnr./Bnr. 42/409 m.fl. Oppdr.nr.: 99597001 Utarbeidet av: Karoline Stabell Holvik

Detaljer

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato:

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato: VA-RAMMEPLAN Utgave: 1 Dato: 2014-04-10 VA-RAMMEPLAN 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-RAMMEPLAN Utgave/dato: 1 / 2014-04-10 Arkivreferanse: O:529495 Lagringsnavn rapport Oppdrag:

Detaljer

VA-PLAN VA ANLEGG FOR

VA-PLAN VA ANLEGG FOR Dokument type Rapport Dato 2015-07-06 VA-PLAN VA ANLEGG FOR ASPEMYRA BOLIGFELT OMRÅDE B4 VA-PLAN Revisjon 00 Dato 2015-07-06 Utført av Morten H. Wirkola Kontrollert av Hans Petter Bergseng Godkjent av

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Rambøll Norge AS Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side 73-1 73 UTENDØRS RØRANLEGG 73.14 OPSJON Drensledninger mellom gravene og spylekummer på samleledninger 73.14.1 FD2.13219A GRAVING AV GRØFT - Prosjektert fast volum m 3

Detaljer

VA- modellering i Statens vegvesen. Kan SOSI ledning beny8es?

VA- modellering i Statens vegvesen. Kan SOSI ledning beny8es? VA- modellering i Statens vegvesen Kan SOSI ledning beny8es? Objektlisten i HB138 er basert på prosesskoden Prosesskoden inneholder både arbeidsprosesser og fysiske objekter Objektene idenffiseres med

Detaljer

N O TA T. 1. Overordnet VA-plan for Nordre Hallsetveg 105. Erstatter foreløpig notat datert

N O TA T. 1. Overordnet VA-plan for Nordre Hallsetveg 105. Erstatter foreløpig notat datert N O TA T Oppdrag 1350014862 Nordre Hallsetveg 105 Overordnet VA-plan Kunde Sivilingeniør Godhavn AS Notat nr. VA-01 Dato 2016/03/30 Til Audun Berdal, Sivilingeniør Godhavn Fra Rune Hanssen Brattland, Rambøll

Detaljer

Vei-norm. for. Nedre Eiker kommune

Vei-norm. for. Nedre Eiker kommune Vei-norm for Nedre Eiker kommune NEDRE EIKER KOMMUNE OFFENTLIG VEG / GATE Side 2.01 Dimensjonering og utforming. Statens Vegvesens normaler 017, Veg- og gateutforming og 018, Vegbygging skal legges til

Detaljer

VILKÅR FOR TILKNYTNING TIL RYGGE KOMMUNES VANN- OG/ELLER AVLØPSLEDNINGER.

VILKÅR FOR TILKNYTNING TIL RYGGE KOMMUNES VANN- OG/ELLER AVLØPSLEDNINGER. VILKÅR FOR TILKNYTNING TIL RYGGE KOMMUNES VANN- OG/ELLER AVLØPSLEDNINGER. VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 15.12.2011. 1. Innledning 1.1 Omfang Disse betingelsene gjelder for anlegg som tilknyttes Rygge kommunes

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS 08.12.2008 Prosjekt: 977 VVA Brattebø Side 01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Dimensjon Rådgivning AS 08.12.2008 Prosjekt: 977 VVA Brattebø Side 01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. 01 Rigg og drift Dimensjon Rådgivning AS 08.12.2008 Prosjekt: 977 VVA Brattebø Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift Postene i dette kapittelet er basert på NS3420, 3. utgave. Anleggsområdet overtas i den

Detaljer

VEDLEGG 1 NOTAT. Sindre Dyrhaug Hov. 2230087 / VA plan Ervika Del 3. Beskrivelse av prosjektet VA plan Ervika - Del 3.

VEDLEGG 1 NOTAT. Sindre Dyrhaug Hov. 2230087 / VA plan Ervika Del 3. Beskrivelse av prosjektet VA plan Ervika - Del 3. VEDLEGG NOTAT Skrevet av: Side: av Sindre Dyrhaug Hov Dato:.8. Prosjekt nr. / Prosjekt: 8 / VA plan Ervika Del Tittel: Beskrivelse av prosjektet VA plan Ervika - Del. Innledning Dette notatet beskriver

Detaljer

Postbeskrivelse VA- alegg Seterfjæra Side 1 av 7 VA- anlegg Seterfjæra 2017 SAMMENDRAG

Postbeskrivelse VA- alegg Seterfjæra Side 1 av 7 VA- anlegg Seterfjæra 2017 SAMMENDRAG Postbeskrivelse VA- alegg Seterfjæra 2017 20.03.2017 Side 1 av 7 VA- anlegg Seterfjæra 2017 SAMMENDRAG 1 RIGG 2 ANDRE FELLESKOSTNADER 3 GRAVING - VVA SUM EKS MVA MVA SUM 01 Rigging og drift av byggeplass,

Detaljer

«Feil på nye vann- og avløpssystem».

«Feil på nye vann- og avløpssystem». «Feil på nye vann- og avløpssystem». Norsk Vann + MEF + NRL fokuserer nå på årsaker til feil på nye vann- og avløpssystem. arnt.olav.holm@viv.no «Rørinspeksjon - Norge»: Foreningen består av ca. 100 medlemmer,

Detaljer

NOTAT. Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad

NOTAT. Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad NOTAT Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad Fra Kopi BBITRH Utbyggingsenheten v/ Anne Grete Valstad

Detaljer

PRISLISTE ØSTFOLD BETONGPRODUKTER AS. Gjeldende fra februar 2015. eks. mva.

PRISLISTE ØSTFOLD BETONGPRODUKTER AS. Gjeldende fra februar 2015. eks. mva. PRISLISTE Gjeldende fra februar 2015 eks. mva. ØSTFOLD BETONGPRODUKTER AS TLF. 69 89 15 22 69 89 12 37 E-mail: post@ostfold-betongprodukter. no www.ostfold-betongprodukter.no www.basal.no Dim. KUMRINGER/KJEGLER/

Detaljer

SKAFJELLÅSEN BARNEHAGE SANDE KOMMUNE. RETNINGSGIVENDE FUNKSJONSBESKRIVELSE BOK 7 73 Utendørs røranlegg MAI 2016

SKAFJELLÅSEN BARNEHAGE SANDE KOMMUNE. RETNINGSGIVENDE FUNKSJONSBESKRIVELSE BOK 7 73 Utendørs røranlegg MAI 2016 SKAFJELLÅSEN BARNEHAGE RETNINGSGIVENDE FUNKSJONSBESKRIVELSE BOK 7 73 Utendørs røranlegg MAI 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 7.0 Tilbudsskjema 7.1 Liste over tegninger og vedlegg 7.2 Generelle bestemmelser 7.3

Detaljer

VA - NORM GRAN KOMMUNE

VA - NORM GRAN KOMMUNE VA - NORM GRAN KOMMUNE 1. HJEMMELSHENVISNING 3 1.1 Generelle lovbestemmelser 3 1.2 Vannforsyning 3 1.3 Avløp 4 1.4 Annet 4 2. FUNKSJONSKRAV 5 2.1 Funksjonskrav - Prosjektdokumentasjon 5 2.2 Funksjonskrav

Detaljer

VA NORM Krav til innmåling og data leveranse av kommunale anlegg.

VA NORM Krav til innmåling og data leveranse av kommunale anlegg. Flora Kommune VA NORM Krav til innmåling og data leveranse av kommunale anlegg. Avdeling VA Utarbeidet av / dato PL / 2015 06 11 Dato revidert 1.0 Krav til innmåling 1.1 Ledningstrase (VA-ledninger og

Detaljer

God forretningsskikk Ansvarsforsikringer som gir oppdragsgiverne trygghet

God forretningsskikk Ansvarsforsikringer som gir oppdragsgiverne trygghet Organisasjon for rådgivere RIF er Norges ledende bransjeorganisasjon for kunnskapsbedrifter. 350 deltakerbedrifter Drøyt 1225 personer har status som RIF-godkjente rådgivere RIF-bedriftene over hele Norge

Detaljer

Skjema for evaluering av firma (entreprenør eller tilsvarende) ved utførelse av oppdrag for Larvik Kommune. (Skjema er untatt offentlighet)

Skjema for evaluering av firma (entreprenør eller tilsvarende) ved utførelse av oppdrag for Larvik Kommune. (Skjema er untatt offentlighet) Larvik kommune Versjon 2, 24.03.06 Kommunalteknikk Ansvarlig: Leder Kommunalteknikk Skjema for evaluering av firma (entreprenør eller tilsvarende) ved utførelse av oppdrag for Larvik Kommune. (Skjema er

Detaljer

Førde Sementvare As DRIFTSASSISTANSEN FOR VANN OG AVLØP I MØRE OG ROMSDAL

Førde Sementvare As DRIFTSASSISTANSEN FOR VANN OG AVLØP I MØRE OG ROMSDAL Førde Sementvare As DRIFTSASSISTANSEN FOR VANN OG AVLØP I MØRE OG ROMSDAL Førde Sementvare As AVLØPSKUMMER Førde Sementvare As BetoNor As Totalt 48 tilsette. Forventa oms. 2014: 97 mill. Forventa prod.

Detaljer

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I 21.mars 2013 INNLEDNING I forbindelse med reguleringsplan arbeidet og Renåfjellet delfelt FB-G, H og I i Rendalen kommune, har vi utarbeidet ett VA

Detaljer

VEINORM FOR ARENDAL KOMMUNE

VEINORM FOR ARENDAL KOMMUNE VEINORM FOR ARENDAL KOMMUNE 1.0 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Gyldighetsområde Normen gjelder for alle veianlegg som det forutsettes at kommunen skal ha vedlikehold av. Normen skal inngå som bilag til en

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NYSTØLEN. Utleiehytter. DEL AV GNR 58 BNR 62 Helge Holm

REGULERINGSPLAN FOR NYSTØLEN. Utleiehytter. DEL AV GNR 58 BNR 62 Helge Holm REGULERINGSPLAN FOR NYSTØLEN. Utleiehytter. DEL AV GNR 58 BNR 62 Helge Holm Vann- og avløpsplan. Nystølen Lauvvang VAR Consult 30.03.17 rev.03.04.17 1 INNHOLD: 1. ORIENTERING GENERELT. 2. DIMENSJONERINGSGRUNNLAG

Detaljer

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015 Klokkerjordet Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. 1 Innhold 1. Eksisterende situasjon... 3 2. Forklaring utbygging... 5 3. Vannforsyning... 5 4. Spillvann... 6 5. Overvannshåndtering... 7 6. Konklusjon...

Detaljer

Digitalt førstevalg din vei til raskere enklere og sikrere tjenester fra Bergen kommune

Digitalt førstevalg din vei til raskere enklere og sikrere tjenester fra Bergen kommune Sentralarkivet i Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen Straume Rør Og Varme AS Smålonane 2 5353 STRAUME Gnr 121 bnr 810 Nordåsdalen 31 Forhåndsuttalelse fra Vann- og avløpsetaten for private VAanlegg

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, BERGENHUS BYDEL. GEORGERNES VERFT NR DIKKEDOKKEN. GNR. 165 BNR. 556, 557, 559 M.FL. RAMMEPLAN VANN- OG AVLØPSLEDNINGER.

BERGEN KOMMUNE, BERGENHUS BYDEL. GEORGERNES VERFT NR DIKKEDOKKEN. GNR. 165 BNR. 556, 557, 559 M.FL. RAMMEPLAN VANN- OG AVLØPSLEDNINGER. BERGEN KOMMUNE, BERGENHUS BYDEL. GEORGERNES VERFT NR. 6-8. DIKKEDOKKEN. GNR. 165 BNR. 556, 557, 559 M.FL. RAMMEPLAN VANN- OG AVLØPSLEDNINGER. Vår referanse: 2515-notat VA-rammeplan Bergen, 13.04 2015 1.

Detaljer

Prefabrikkering før og nå Kummer og rør - overlever betongkummen eller kommer plast for fullt?

Prefabrikkering før og nå Kummer og rør - overlever betongkummen eller kommer plast for fullt? Maskinentreprenørenes Forbund: Seminar 7: Kampen om grøfta VA-entreprenørene setter dagsorden Kommunalteknikk 2008 30. oktober 2008 Er mer prefabrikkering i VA-grøfter løsningen? Prefabrikkering før og

Detaljer

Trondheim bydrift. for rapportering. Sluttdokumentasjon for anlegg utført innen veg, vann, avløp og grønt

Trondheim bydrift. for rapportering. Sluttdokumentasjon for anlegg utført innen veg, vann, avløp og grønt Trondheim bydrift for rapportering Sluttdokumentasjon for anlegg utført innen veg, vann, avløp og grønt Oktober 2013 Forord Veilederen ajourføres av Trondheim bydrift. Den stiller de krav Trondheim kommune

Detaljer

BOLIGOMRÅDE SKELLBUKTA FELT B14 RAMMEPLAN FOR VA

BOLIGOMRÅDE SKELLBUKTA FELT B14 RAMMEPLAN FOR VA NOTAT Dato 2017-08-03 Oppdrag Kunde Notat nr. 1 Til Reguleringsplan boligområde Skjellbukta Herleif Løkås Bodø kommune Rammeplan VA vedlegg til forslag om regulering Rambøll Mellomila 79 P.b. 9420 Sluppen

Detaljer

KRAV TIL VA-ANLEGG LILLESAND KOMMUNE

KRAV TIL VA-ANLEGG LILLESAND KOMMUNE LILLESAND KOMMUNE Enhet for vann avløp og renovasjon KRAV TIL VA-ANLEGG I LILLESAND KOMMUNE Revisjon: Okt. 2006 Revisjon nr.: 01 PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Generelt: Dette

Detaljer

Veiledning og krav til søknad om arbeid på sanitæranlegg Rev. dato:

Veiledning og krav til søknad om arbeid på sanitæranlegg Rev. dato: Rev nr: side 1 av 5 Generelt I egenskap av eier av vann- og avløpsanleggene har Narvik Vann fastsatt reglement for, Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Administrative og Tekniske bestemmelser.

Detaljer

Søppel inn = søppel ut; gull inn = gull ut

Søppel inn = søppel ut; gull inn = gull ut Søppel inn = søppel ut; gull inn = gull ut DaØ sin erfaring: Svært varierende dokumentasjon fra svært bra til ingenting - Svært bra/bra er = kort tid på innlegging i Gemini VA og gir et bra grunnlag for

Detaljer

Under følger en liste over sluttdokumentasjon som må sendes inn til undertegnede før anlegget kan besiktiges og overtas.

Under følger en liste over sluttdokumentasjon som må sendes inn til undertegnede før anlegget kan besiktiges og overtas. Fra: Lise Lyng Sendt: 20. september 2017 13:43 Til: Trond Thorvaldsen Emne: Økri - liste over sluttdokumentajon Vedlegg: Lokale bestemmelser for innmåling og dokumenstasjon av VAledningsnett.pdf Hei Under

Detaljer

TEGNFORKLARING RANA KOMMUNE 1:500. T6 - Rehabilitering VVA Mo i Rana P23.1 (Sentrum) Myraveien Eksisterende VA Plan F01 P23.1-H01

TEGNFORKLARING RANA KOMMUNE 1:500. T6 - Rehabilitering VVA Mo i Rana P23.1 (Sentrum) Myraveien Eksisterende VA Plan F01 P23.1-H01 TEGNFORKLARING Område hvor ledninger skal skiftes ut Eksisterende vannledning Eksisterende spillvannsledning Eksisterende overvannsledning Eksisterende avløp felles Eksisterende sluk/sandfang Eksisterende

Detaljer