NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014"

Transkript

1 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014

2 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og lesbar som mulig, og går derfor ikke inn på detaljnivå om alle emner. Isteden prøver vi å vise til steder hvor man kan finne mer informasjon på egenhånd. Permen kan også finnes på nettet: Her kan man også finne de vedleggene som omtales i permen, sånn som skjemaer maler og retningslinjer. Når man driver en lokalforening er det naturlig at man har mange spørsmål, særlig til å begynne med. Det er bare å ringe administrasjonen i NEF for å be om råd. Det er flere ansatte som kan være behjelpelige med lokale spørsmål og på finnes en oversikt over de ansatte i administrasjonen med kontaktinformasjon. I mange tilfeller er det organisasjonskonsulenten som er den rette personen å kontakte. Den som sitter i denne stillingen vil stort sett kunne svare deg på praktiske spørsmål knyttet til foreningsdriften, og vil ellers kunne sette deg over til rett person. For å unngå dobbeltarbeid, setter vi pris på at man involverer så få personer som mulig av gangen, og at eventuelle oppfølgingsspørsmål stilles til samme person som man innledet kontakt med. Kontaktinfo: Norsk Epilepsiforbund Karl Johans gate Oslo tlf: mail: Nettsider:

3 INNHOLD Å starte en lokalforening 4 Hva er en lokalforening i NEF? 4 Stiftelsesmøte 4 Registrering i Brønnøysundregistrene 5 Organisasjonsstruktur i NEF 5 Årsmøte 6 Årsmelding 7 Regnskap 7 Valg 7 Protokoll fra årsmøtet 7 Styrearbeid 8 Styremøter 8 Taushetsplikt 8 Å finansiere aktiviteter 9 Økonomisk styring 11 Kommunikasjon 12 Medlemskontakt 12 Rådgivning 12 Mediekontakt 13 Internett og sosiale medier 13 Viktige datoer og frister 14 3

4 4 KAPITTEL 1 Å STARTE EN LOKALFORENING HVA ER EN LOKALFORENING I NEF? Lokalforeningene i NEF er det leddet i organisasjonen som er nærmest medlemmene, og som sørger for at de kan ha et aktivitetstilbud i eget nærmiljø. Det er et mål i organisasjonen å ha aktive lokallag i alle fylker. Lokallag lever for og av medlemmene. De gir medlemmene et bedre tilbud og en arena for å påvirke organisasjonen de er en del av. Medlemmene, på sin side, gir lokallagene en kilde til frivillig innsats, og er dessuten en viktig inntektskilde. 3/10 av kontingenten som et medlem betaler inn til NEF blir videreført til den lokalforeningen vedkommende tilhører. Medlemmer velger selv hvilken lokalforening de vil knyttes til, og de kan også velge ikke å være tilknyttet noen lokalforening. Det er derfor viktig at man forsøker å lage et aktivitetstilbud som kan være tiltrekkende for mange. Lokalforeningene er også en svært viktig brikke i NEF sin demokratiske struktur. I lokalforeningene har alle medlemmer stemmerett ved årsmøte, som sikrer at de har medbestemmelses rett over NEF sitt styre og virke i eget nærområde. Lokalforeningene har også hovedtyngden av delegater ved NEF sine landsmøter, som er den øverste myndigheten i organisasjonen. STIFTELSESMØTE For å starte en lokalforening, må man ha et stiftelsesmøte hvor et styre blir valgt. Det er forbundsstyret som skal godkjenne opprettelse av lokalforeninger i NEF. Det er derfor fornuftig å snakke med administrasjonen for bistand rundt det praktiske med søknad før man innkaller til stiftelsesmøte. I søknaden må det fremkomme hvilket navn man ønsker på lokalforeningen, og hvilket geografisk område man ønsker å dekke. På et stiftelsesmøte må det være minst tre personer til stede som er villig til å stille til styrevalg. Man bør imidlertid være oppmerksom på at tre engasjerte personer som oftest ikke er nok til å holde en lokalforening aktiv over tid. En lokalforening bør være robust nok til å overleve dersom noen av dens styre medlemmer ikke lenger kan eller vil fortsette i vervet. Det blir den kun dersom det er flere medlemmer som involverer seg i lokalforeningen og dens aktiviteter. Som nevnt tidligere, bestemmer medlemmene selv hvilken lokalforening de vil være del av. Noen har også tatt et bevisst valg om å være medlem i en lokalforening som dekker et annet område enn der de selv bor, eller ikke å være med i noen lokal - forening overhodet. Derfor blir ikke medlemmer automatisk overflyttet når en ny lokalforening stiftes i deres område. Administrasjonen vil imidlertid sende ut et brev hvor man informerer om den nye foreningen, og anbefaler medlemmer å knytte seg til lokalforeningen.

5 Landsmøte Forbundsstyre Administrasjon Fylkeslag Lokalforening Lokalforening Lokalforening Lokalforening REGISTRERING I BRØNNØYSUNDREGISTRENE Når etableringen av lokalforeningen er godkjent av forbundsstyret, må den registreres i Enhetsregisteret. Foreningen vil med dette få et eget organisasjonsnummer, som bl.a. vil være nødvendig for å opprette en bankkonto i foreningens navn. For å registrere foreningen i Enhetsregisteret, sender man inn: Skjema «Samordnet registermelding» Protokollen fra stiftelsesmøtet NEFs vedtekter Registreringen er gratis, og man finner skjema på nettsidene til Brønnøysundregistrene (www.brreg.no). Man kan enten laste ned skjemaene for utfylling på papir, eller man kan sende inn skjemaet elektronisk ved å logge seg inn på HUSK: Alle lokalforeninger må avholde årsmøte innen utgangen av februar. ORGANISASJONSSTRUKTUR I NEF Lokalforeningene i NEF er selvstyrte. Det vil si at de står fritt til å ta avgjørelser om egen økonomi og aktivitetstilbud. Samtidig er de del av en organisasjonsstruktur, hvor de er underlagt Landsmøtet og Forbundsstyret. Disse gjør vedtak som bestemmer rammene for lokalforeningsdrift i NEF. Noen lokalforeninger er også med i fylkeslag. Disse er ikke å regne som en overordnet myndighet, men som samarbeidsorganer for foreningene. Fylkeslag kan være nyttige for å arrangere tiltak som er for omfattende for én forening å gjennomføre alene. NEF har også en ansatt administrasjon. Denne har kun en støttefunksjon i organisasjonen, og har ingen bestemmelsesrett over andre organisasjonsledd. De kan imidlertid være behjelpelige med å avklare hvilke bestemmelser og regler som gjelder. Siden lokallagene kun driftes gjennom frivillig innsats, er det naturlig at aktivitetsnivået varierer, både mellom ulike foreninger og i forskjellige perioder. Om man legger seg på et nivå med høy eller lav aktivitet, bør bestemmes etter lokale forhold. Et minimumskrav er likevel at det avholdes årsmøte hvert år innen utgangen av februar. I forkant av årsmøtet må styret ha laget en årsmelding som rapporterer om foreningens aktivitet det foregående året, og et regnskap som viser årets inntekter og utgifter til foreningen. I etterkant av et årsmøte, må årsmøtereferat skrives og undertegnes. Dette sendes deretter til administrasjonen, sammen med årsmeldingen og regnskapet. Dersom det går to år uten at administrasjonen mottar disse papirene, kan forbundsstyret sette lokalforeningen under administrasjon. Dersom forholdene ikke blir ryddet opp som følge av dette, kan foreningen bli tvangsnedlagt. 5

6 6 KAPITTEL 2 ÅRSMØTE SAKER SOM SKAL BEHANDLES I ET ÅRSMØTE Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av dirigent og referent Valg av 2 til å underskrive protokollen, og evt. tellekorps. Årsmelding og regnskap Plan og budsjett for kommende år Innkomne saker Valg av: Leder Styre- og varamedlemmer Valgkomité for neste år Årsmøtet er den viktigste begivenheten for lokalforeninger i løpet av et år, siden det er dette som sikrer at driften av foreningen er demokratisk forankret i medlemmene. Resten av året er det styret som leder lokalforeningene, men disse kan ikke fatte vedtak som er i strid med det årsmøtet har bestemt. Alle foreningens medlemmer har stemmerett på årsmøtet, og de må innkalles med minst 14 dagers varsel. Innkallingen må inneholde informasjon om tid og sted for møtet, en foreløpig saksliste, og kontaktperson for medlemmer som har spørsmål eller ønsker å melde inn egne saker til årsmøtet. Ved begynnelsen av årsmøtet er det en del formaliasaker som man må gjennomgå. Først skal innkallingen til årsmøtet og dagsorden godkjennes. Deretter skal man velge dirigent til å lede møtet, referent til å skrive referat, og 2 personer til å underskrive referatet. Disse personene bør være forespurt på forhånd. Valgene av slike møtefunksjonærer vedtas gjerne ved akklamasjon (at enighet uttrykkes ved applaus). Dersom det er mange deltagere på møtet, bør det også velges et tellekorps for avstemningene. Foruten disse formsakene, skal årsmelding og regnskap for foregående år forelegges årsmøtet. Årsmøtet skal også vedta arbeidsplan og budsjett for kommende år. Man kan også ta opp andre saker som styret har ønsket å forankre i årsmøtet, eller som medlemmer eventuelt har meldt inn i forkant. Møtet avsluttes med valg av styre og valgkomité for neste år. HUSK: Endringer i styret må meldes inn til Brønnøysundregistrene.

7 TIPS: Bruk forsidearket for innsendelser av årsmøtepapirer til administrasjonen. Da er det enklere å holde orden på alle dokumentene. Du finner forsidearket som bilag til organisasjonspermen på epilepsi.no. ÅRSMELDING Årsmeldingen er et viktig dokument, som gjør at man har anledning til å kunne gå tilbake i dokumentasjonen og huske hva som var aktuelt et gitt år. Årsmeldingene er også gode å ha dersom dere skal søke om midler et sted. Det er den som informerer om hva dere har gjort et spesifikt år, og hvordan dere gjorde det. I en årsmelding bør det fremkomme: Hvem som har sittet i styret det siste året (også om det har vært frafall) Antall styremøter og behandlede saker Hvilke aktiviteter som ble gjennomført Regnskapsresultatet for året Skriv til sist et sluttord hvor dere beskriver litt om hva som har fungert bra og hva som ikke har fungert bra. Dette er også et sted hvor dere kan trekke linjer litt lengre frem i tid om hva dere ønsker å utvikle videre. REGNSKAP Ansvaret for å føre regnskap er en viktig del av det å være tillitsvalgt i en frivillig organisasjon. Regnskapet viser inntekter og utgifter for året, og hvordan foreningens økonomiske stilling er. Når man setter opp regnskap, kan man bruke NEF sine standardiserte oppsett. Disse kan man finne som vedlegg til organisasjonspermen på epilepsi.no. De fleste foreninger i NEF er ikke regnskapspliktige. Det vil si at de ikke trenger å sende inn regnskap til Brønnøysundregistrene. Da er det heller ikke et krav fra norske myndigheter å få regnskapet godkjent av autorisert revisor. Regnskapet skal uansett legges frem for årsmøtet, og sendes inn til administrasjonen i NEF i ettertid. Til administrasjonen er det viktig at man også legger ved bilagsjournalen i regnskapet (se avsnittet om økonomisk styring i neste kapittel). Dette er for at NEF sentralt kan søke mva-kompensasjon på foreningens vegne. Denne kompensasjonen gjør at foreningen vil få dekket inn en stor andel av pengene som har gått til merverdiavgift i løpet av et år. VALG Lokalforeningen skal ha et styre på fra 3 til 9 medlemmer inkludert leder, styremedlemmer (minimum 2) og eventuelle varamedlemmer (maksimalt 2). Kandidatene velges hver for seg, først styreleder, så styremedlemmer, og varamedlemmer til slutt. Styreleder velges for ett år. Styremedlemmer velges for to år, men det bør være ordnet på en slik måte at halvparten av styremedlemmene er på valg ved hvert årsmøte. Det vil si at ved et stiftelsesmøte til en lokalforening, så anbefales det at halvparten av styremedlemmene velges for ett år og halvparten for to år. Da kommer man inn i en vekslende syklus i påfølgende år. Varamedlemmer velges for ett år av gangen. Ideelt sett bør alle lokalforeninger ha en valgkomité, som har forespurt aktuelle kandidater for styreverv, og kommet med en innstilling før årsmøtet. Medlemmer kan melde inn motforslag i forkant av årsmøtet. Man kan også fremme motforslag i selve møtet, som kalles et benkeforslag. Etter at styret er valgt, bør det velges en ny valgkomité, som har i oppgave å lage en innstilling til valg i neste årsmøte. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET Etter årsmøtet skal referent renskrive protokollen, som kontrolleres og undertegnes av de to protokollunderskriverne som ble valgt i møtet. Deretter sendes referatet til administrasjonen sammen med årsmelding og regnskap. I referatet må det fremkomme klart hvem som har blitt valgt til hvilke verv. Husk også å melde endringer i styret inn til Brønnøysundregistrene. For å gjøre det enklere å huske alle dokumentene som skal sendes inn til administrasjonen, har vi laget et forsideark hvor man kan fylle ut den viktigste informasjonen og krysse av på vedlagte dokumenter. Forsidearket kan finnes som bilag til organisasjonspermen på epilepsi.no. 7

8 8 KAPITTEL 3 STYREARBEID Det er styret som har ansvar for driften av lokalforeningen mellom årsmøter. Typiske arbeidsoppgaver for et styre er å arrangere medlemsmøter og kurs, holde stand og annen informasjonsvirksomhet, samt å søke penger til foreningens aktiviteter. Styret er også bindeleddet mellom lokalforeningen og NEFs sentrale ledd, og sender representanter på sentrale arrangementer, som tillitsvalgtsamlinger og landsmøter. Like etter årsmøtet bør det gamle og det nye styret ha et møte for å hjelpe de nye inn i rutinene. Det er viktig at man snarest mulig overfører nødvendige fullmakter for foreningens bankkonti og passord til foreningens profiler i sosiale medier. Endringer i styret må også meldes inn til Brønnøysundregistrene. Etter at et nytt styre er valgt av et årsmøte, vil det konstituere seg selv på første styremøte. Det vil si at styret fordeler oppgaver og roller seg imellom. Ledervervet er allerede avgjort av årsmøtet, men styret vil selv avgjøre hvem som skal være f.eks. nestleder, sekretær og kasserer. Det er viktig at leder og styremedlemmer deler informasjon seg imellom, slik at alle vet hva de andre jobber med. Manglende informasjon kan føre til at arbeidet i styret stopper opp dersom en nøkkelperson blir syk eller slutter. Nestleder bør være like godt informert som leder, slik at han/hun kan tre inn i stillingen raskt, dersom leder er borte. STYREMØTER Styret bør møtes minst annenhver måned. Det er lurt å fastsette disse møtene god tid i forveien, slik at styremedlemmene kan gi beskjed dersom noe kommer i veien. Innkalling til styremøter bør oppgi hvilke saker som skal tas opp, slik at styremedlemmene får tid til å forberede seg. En del saker vil gå igjen på hvert styremøte, sånn som godkjenning av innkalling, godkjenning av protokoll/referat, og regnskap. Man bør også gå gjennom post og referater fra forbundsstyret, slik at alle er oppdatert. Andre saker kan for eksempel knytte seg til gjennomføring og evaluering av aktiviteter, søking av midler eller prinsipielle spørsmål. Det er styreleders ansvar å lede møtet. Hvor strengt dette praktiseres, vil variere. I noen styrer er det nødvendig å holde en streng talerliste (liste over hvem som har ordet), slik at man sikrer at alle som ønsker det får ordet i en gitt sak. I andre tilfeller kan man ha det mer løst, og være mindre opptatt av slike formaliteter. Det er imidlertid viktig å huske å føre protokoll. Denne skal si noe om hvilke saker som har vært behandlet, og hva vedtaket i alle saker var. TAUSHETSPLIKT Som styremedlem vil man kunne få vite personlig og/eller sensitiv informasjon om medlemmer i kraft av sitt verv. Alle styremedlemmer må derfor undertegne en taushetserklæring angående denne informasjonen. All informasjon om enkeltmedlem mer er taushetsbelagt, også navn. Det betyr blant annet at ingen andre enn styret kan få innsyn i medlemslister. Enkeltmedlemmer vil imidlertid kunne settes i kontakt med andre, dersom de er forespurt først. Taushetserklæring kan finnes som bilag til organisasjonspermen på epilepsi.no. Det som foregår innad i styremøter er ikke taushetsbelagt på samme måte som medlemsinformasjon, men styret bør diskutere i hvilken grad styremedlemmer skal synliggjøre hvem som var enige og uenige i et styrevedtak utad. Det er viktig å kunne fremstå samlet utad for å drive effektivt styrearbeid. Dersom et styremedlem er sterkt uenig i et vedtak, kan de imidlertid be om å få notert dissens.

9 ROLLER I EN LOKALFORENING Leder: Ledervervet er det mest krevende vervet i en lokalforening, siden denne er øverste ansvarlig for alt styrearbeidet i foreningen. Lederen delegerer arbeid til andre styremedlemmer, men må samtidig ha kontroll over styrets arbeid. Sammen med kasserer er lederen ansvarlig for lagets økonomi. Vedkommende er også ansvarlig for å overholde frister for innsendelse av årsrapporter og regnskap/budsjett. Skriftlig korrespondanse som vedrører foreningen bør være godkjent av leder. Lederen er også foreningens kontaktpunkt for NEF sentralt, media og andre. Å FINANSIERE AKTIVITETER Lokalforeninger har flere inntektskilder. De får en fast andel av kontingentene til egne medlemmer. I tillegg får de videreformidlet sin andel av NEFs mva-kompensasjon, og et tilskudd til likepersonarbeid. Dette er forutsatt at foreningen sender nødvendige rapporter inn til administrasjonen. Lokalforeninger kan også søke støtte fra fylket, kommunen eller private aktører. Dette krever ofte en del arbeid med søknads- og rapportskriving, men kan gi de inntektene som skal til for å gi foreningen et skikkelig løft. Lokalforeningenes andel av medlemskontingentene utbetales i to omganger. Den første utbetalingen skjer rundt månedsskiftet juni/juli. Dette er vanligvis den største utbetalingen, siden de fleste medlemmene har betalt kontingenten sin innen den tid. For å få med alle medlemmer, skjer det en ny utbetaling i januar/februar påfølgende år. Denne utbetalingen kan først gjennomføres etter at administrasjonen har fått godkjent de endelige medlemslistene av NEFs revisor. For å motta disse midlene, må foreningen først ha avholdt årsmøte i tråd med vedtektene, og sendt inn protokoll, årsmelding og årsregnskap til administrasjonen. NEFs administrasjon søker også om midler, hvorav en andel settes av til lokalforeninger. Et av disse tilskuddene Likepersonmidler. Likepersontiltak er aktiviteter hvor det skjer kunnskapsoverføring mellom mennesker med epilepsi eller deres pårørende. Eksempler er foredrag, samtalegrupper og stand. Rene sosiale tilstelninger, som julebord og grilling, regnes ikke som likepersontiltak. NEF sentralt får tildelt penger basert på hvor stor likepersonaktivitet det har vært i organisasjonen i foregående år. For å ta del i denne tildelingen, må derfor lokalforeningene rapportere sine likepersontiltak til administrasjonen. Siden tildelingsmyndigheten skiller mellom «ordinære» og «arbeidsrettede» likepersontiltak, må NEF også vite hvilke av aktivitetene som har hatt arbeid og utdanning som tema. Sistnevnte aktiviteter gir noe mer penger. NEF sentralt tildeler også Velferdsmidler, som er en liten tildeling til rene sosiale aktiviteter. Nestleder: Fungerer som leder dersom denne melder forfall. Vedkommende bør ha egne ansvarsområder, men skal alltid ha nok oversikt over helheten i foreningen til å kunne gå inn i lederrollen om det blir nødvendig. Sekretær: Føring av protokoll/referat er sekretærens hovedoppgave. Dette er et viktig verktøy for styringen av foreningen, og opplysningene i referatet må derfor være så tydelige at man kan lese klart hvilken sak det var snakk om, behandlingen av denne, og konklusjonen. I samarbeid med leder, har sekretæren også ansvar for øvrige skriftlige oppgaver i foreningen, som å sende ut innkallinger og innbydelser, svare på brev/henvendelser, skrive rapporter og ta vare på arkivet. Kasserer: Kasserer er ansvarlig for å føre foreningens regnskap, og utarbeide budsjettforslag i samarbeid med leder. På styremøter bør kasserer informere om foreningens økonomiske status. Dersom leder og kasserer er samme person, bør styret velge en annen medansvarlig for økonomien. Det er viktig at en ny kasserer så raskt som mulig får overført nødvendige fullmakter til å holde oversikt over foreningens økonomi. Styre- og varamedlemmer: Styremedlemmer/varamedlemmer er medlemmer av styret som ikke er valgt til noen bestemt funksjon som for eksempel kasserer eller sekretær. For å få god arbeidsfordeling i styret bør disse også få egne ansvarsområder (for eksempel internettansvarlig eller arrangementsansvarlig). Det er viktig at styret i fellesskap diskuterer fordeling av arbeidsoppgaver slik at man unngår en skjev fordeling. 9

10 10 Bilagsjournal er listen over hvilke bilag som har blitt ført på hvilken konto. Denne bør sendes inn til administrasjonen, slik at de kan søke mva-kompensasjon for foreningen. En annen tilskuddsordning som NEF videreformidler er mva-kompensasjon. Dette er en tilskuddsordning som skal dekke opp for pengene som frivillige organisasjoner betaler inn til staten i merverdiavgift. Søknaden om kompensasjon sendes av administrasjonen etter sommeren, og tildelingen blir klar i november. Dersom en lokalforening har sendt inn regnskap og bilagsjournal (se avsnittet om økonomisk styring under), blir kostnadene deres tatt med i den totale beregningen. Pengene som dette genererer blir ført tilbake til lokalforeningen. For å få momskompensasjon, må foreningen være registrert i Frivillighetsregisteret. Man registrerer seg i Frivillighetsregisteret gjennom en samordnet registermelding til Brønnøysundregistrene, på samme måte som med Enhetsregisteret. Registrering i Frivillighetsregisteret koster en liten sum i registreringsavgift og årsavgifter. Per 2014 er registreringsavgiften 250 kr, og årsavgiften 135 kr. Man må ikke betale årsavgift det året man registrerer seg. Også eksterne tilskuddsgivere kan søkes om penger til aktiviteter. Studieforbundet Funkis støtter kurs og studie arbeid i organisasjoner for mennesker med funksjonshemminger. I 2014 kan man få kursstøtte på 100 kr pr kurstime. Kurstimene som man melder inn vil også gjøre at foreningen kan få et ekstratilskudd såkalt tilretteleggingstilskudd for kurs de holder det påfølgende året. Dette ekstratilskuddet er ment for å dekke ekstrakostnadene som følger med å ha kurs for mennesker som trenger tilrettelegging. For å melde inn kurs til Studieforbundet Funkis, må man bruke det nettbaserte systemet Kursadmin. Et styremedlem eller leder i lokalforeningen kan få tilgang ved å kontakte organisasjonskonsulenten i administrasjonen. Vær forberedt på at dere vil trenge litt opplæring før dere kan ta Kursadmin i bruk. Mange kommuner og fylkeskommuner har støtteordninger til lokalt frivillig arbeid eller folkehelseaktivitet. Det finnes også legater og stiftelser som støtter enkeltprosjekter. Gjensidigestiftelsen gir for eksempel ut over 100 millioner hvert år til prosjekter som fremmer trygghet og helse. Når man søker penger av denne typen givere, er det ofte lurt å prøve å synlig gjøre at støtte kan føre til varig forbedring i deres frivillige arbeid. ExtraStiftelsen er en annen stiftelse som gir midler til frivillig arbeid. På grunn av kravene som settes til søknadene og rapportene her, vil imidlertid denne ordningen være mest aktuell for NEF sentralt. I 2014 ble det imidlertid gjennomført en prøveordning hvor man kunne søke mindre summer med mindre papirarbeid. Denne prøveordningen ble kalt ExtraExpress, og blir muligens videreført i fremtiden. Hvis man er aktiv i lokalmiljøet, kan det hende at medlemmer eller andre naboer ønsker å gi penger til lokalforeningen over grasrotandelen til Norsk Tipping. For å kunne motta slike midler må man være registrert i Frivillighetsregisteret. Det er mange som tipper uten å ha fastsatt en mottaker av grasrotandelen, så her kan det lønne seg å drive påvirkningsarbeid. Noen foreninger tjener også gode penger på lotterier og bingo. Lotterier kan man relativt enkelt organisere selv, mens bingo midler gjerne mottas ved at man får en avtale med en profesjonelt drevet bingohall. Det er imidlertid viktig å huske på at man må være godkjent som lotteriverdig organisasjon av Lotteri- og Stiftelsestilsynet før man kan motta slike midler. For å søke om dette må man fylle ut et enkelt skjema som kan finnes på lottstift.no. Når man har godkjenningen må man huske å rapportere inn regnskapstall hvert år for ikke å miste den.

11 TIPS: Administrasjonen har laget et excel-ark som kan hjelpe i økonomiarbeidet. Denne finnes som bilag til organisasjonspermen på epilepsi.no. ØKONOMISK STYRING Tilskuddsgivere og medlemmer forventer at pengene de gir skal forvaltes på en god og ryddig måte. Den økonomiske styringen av foreningen er kasserers fremste oppgave, men også her er det leder som er øverste ansvarlige. Derfor er det viktig med tett og god kommunikasjon mellom kasserer og leder i styret. Øko nomi styring innebærer en del forskjellige oppgaver. Foreninger med store budsjetter overlater gjerne mange av disse oppgavene til en ekstern regnskapsfører. I foreninger med mindre pengestrøm, kan det være at kasserer tar det meste av jobben. Uansett hvor mye penger man har å rutte med, er det viktig å ha en god plan for hvordan de brukes. Budsjettet er det styret som lager, på bakgrunn av arbeidsplanen for året. Den skal legges frem for årsmøtet i februar. Å sette opp budsjett kan være vanskelig første året, siden det er vanskelig å vite hvor store inntekter man kan forvente. For foreninger som har vært driftet en stund er dette enklere. I et budsjett bruker man gjerne en kontoplan for å fordele de ulike typene av inntekter og utgifter. På inntektssiden kan man for eksempel ha en konto som heter «medlemskontingent», og en annen konto som heter «tilskudd». På utgiftssiden kan man for eksempel ha konti som heter «reiseutgifter», «kontorrekvisita» og «husleie». Det er viktig at det blir ført løpende regnskap over pengestrømmen i foreningen. Etter hvert som regninger kommer inn, må de føres inn i regnskapet på den passende kontoen. Det samme gjelder penger som kommer inn, sånn som tilskudd og kontingentpenger. Listen som viser hvilke bilag som har blitt ført på hvilken konto, kalles en bilagsjournal. Selve bilagene må nummereres, og spares på i ti år. Begynn nummereringen på nytt for hvert nye år. Husk også at kassebeholdningen må kontrolleres regelmessig og sjekkes mot regnskapet. Ved årsavslutning skal kassen telles opp av kasserer og leder i fellesskap. Begge bekrefter beholdningen, og at den stemmer, ved å signere oppgjørsskjemaet. Deretter skal det settes opp et resultatregnskap, som samler kostnadene på hver konto, og viser årets overskudd/underskudd. Det skal også settes opp et balanseregnskap, som oppgir foreningens eiendeler, og dens egenkapital og gjeld. Etter at regnskapet er ferdigstilt, må det kontrolleres av revisor. Denne skriver en uttalelse som bekrefter at regnskapet er funnet ryddig, og gir et korrekt bilde av foreningens økonomiske situasjon. Regnskapspliktige foreninger må bruke autorisert revisor til dette. Andre foreninger kan bruke en tillitsvalgt revisor, eller de kan be administrasjonen gjøre revisjonen for dem. Administrasjonen har laget et regneark som kan være til hjelp i økonomiarbeidet. Arket kan finnes som bilag til organisasjonspermen på epilepsi.no. Det har forskjellige faner for budsjett, bilagsjournal, resultatregnskap og balanse. Regnearket er lagt opp slik at tall som føres inn i budsjett og bilagsjournal blir regnet sammen i regnskap og balanse. Dermed kan skjemaet redusere arbeidsbyrden ved regnskapsføring en del. Som nevnt tidligere, må regnskap presenteres for årsmøtet, og sendes inn til administrasjonen i NEF. Legg også ved bilags journalen, og eventuell revisor melding, slik at administrasjonen kan søke mvakompensasjon på foreningens vegne. 11

12 12 KAPITTEL 4 KOMMUNIKASJON MEDLEMSKONTAKT Som styremedlem i en lokalforening er man på mange måter NEFs ansikt ut til medlemmene. Det er viktig at man er klar over denne rollen, og opptrer på en måte som er forenelig med NEFs formål og verdier. Dette er egentlig ikke så vanskelig; å repre sentere NEF handler for det meste om å være et medmenneske, og å bidra til en kultur hvor den enkelte opplever å bli sett og ivaretatt. Særlig for nye medlemmer kan det være viktig at noen ser dem og tar dem godt imot. Dersom det dukker opp noen nye ansikter på et medlemsmøte, faller det gjerne i god jord om styrelederen eller en annen representant for styret introduserer seg selv og ønsker dem velkommen. Samtidig kan det være et poeng å vise noe tilbakeholdenhet, og ikke overøse folk med oppmerksomhet eller informasjon. Poenget er å vise åpenhet og at man er tilgjengelig dersom de skulle ønske noe. Mye av kontakten med medlemmer er skriftlig. Dette kan fort bli dyrt, dersom man kun baserer seg på individuelle brev til medlemmer. Prøv heller å få samlet informasjonen i færre og større utsendelser, både for å spare porto og for å gjøre det enklere for mottakeren. Det kan også være lurt å bruke epost dersom man har adressen, både siden det er gratis, og fordi det ofte virker mindre påtrengende enn brev. Tekstmeldinger, på sin side, oppleves ofte som mer nærgående. Man bør være forsiktig med denne kommunikasjonsformen, men det kan være en god måte å få ut viktig informasjon raskt. I 2015 vil NEF ta i bruk et nytt medlemssystem, som åpner nye muligheter for medlemskontakt. Dette systemet gir hvert medlem tilgang til en «Min side», hvor man enkelt kan forvalte sitt eget medlemskap, se utestående fakturaer, knytte seg til lokallag, m.m.. Når en lokalforeningsleder logger seg inn på min side, kan de umiddelbart se hvor mange medlemmer som er i foreningen, og hvor mange som har kommet til siden sist de var innlogget. Medlemssystemet kan også brukes til å sende mail til medlemmer, samt å legge ut kurs og aktiviteter, som medlemmene kan melde seg på. RÅDGIVNING Når man får epilepsi, eller en av ens nærmeste har epilepsi, stiller man seg ofte mange ulike spørsmål. En av de viktigste oppgavene dere har i lokalforeningene og fylkeslagene er å være likeperson for andre mennesker som også har berøringspunkter til epilepsidiagnosen. Bare det å være til stede og vise at epilepsi ikke nødvendigvis er verdens undergang, kan være til hjelp for andre mennesker. Ettersom denne erfaringsutveks lingen ofte oppleves som veldig nyttig i seg selv, trenger man ikke alltid å møtes til store temamøter. Mange foreninger opplever at det kan være like nyttig for den enkelte å møtes på et utelukkende sosialt arrangement. Svært mange av NEFs lokalforeninger arrangerer jevnlig grillturer, hytteturer, båtturer, julebord, sommeravslutning, treningsgrupper og andre sosiale sammenkomster. Når det gjelder faglige temamøter, kan det være lurt å tenke på hvilke ressurser dere har i umiddelbare nærhet. Kanskje er det en lege med spesiell fagekspertise som kan prate om epilepsi og menn, psykogene ikke-epileptiske anfall, eller andre tema. Kanskje har dere et styremedlem som er sosionom, og kan ta for seg ulike støtteordninger man kan søke på dersom man har epilepsi. Det finnes med andre ord masse forskjellige ting å gjøre. Det viktigste er at det dere gjør er basert på deres og medlemmenes ønsker. Nytt medlemssystem blir tatt i bruk i 2015, dette gjør det lettere å holde oversikt over medlemsmassen.

13 TIPS: Det kan være lurt å rådføre med administrasjonen om dere får henvendelser fra media. Det også være lurt å be om en sitatsjekk før en artikkelen sendes til trykk. MEDIEKONTAKT Lokalaviser kan være en god måte å synliggjøre foreningens aktiviteter overfor omverdenen. Én mulighet er å kjøpe annonseplass for å spre ordet om en aktivitet, men det kan også finnes andre alternativer. Noen lokalaviser har for eksempel faste «hva skjer»-spalter, hvor man kan melde inn aktiviteter. Den største synligheten får man imidlertid gjennom nyhetsartikler. Dersom man planlegger en spesiell aktivitet, kan det være lurt å sende ut en pressemelding. Gode pressemeldinger blir av og til satt rett inn i avisen, så det kan lønne seg å legge litt arbeid ned i dem. Skriv på samme måte som man ville gjort i en avisartikkel, gjerne med sitat eller to fra den som er ansvarlig for arrangementet, og pass på at det ikke er noen stavefeil. Hvis man er heldig, kan det også hende at avisen er interessert i å sende noen til arrangementet for å lage en oppfølgingssak. Hvis ikke, er det ingenting i veien for å prøve å lage saken selv, og sende den inn. Her er det også viktig at man eventuelt jobber godt med artikkelen, slik at avisen ikke trenger å bruke masse tid på redigering. Et par gode bilder kan også være til hjelp. Av og til kan det hende at lokalaviser ber lederen for en lokalforening om en uttalelse om et aktuelt tema. Dette er ofte situasjoner som kommer litt bardus på, og dersom det gjelder en litt følsom sak, kan det være lurt å prøve å kjøpe seg litt tid til å formulere gode svar. En måte å gjøre dette på kan være å be journalisten om å forklare saken, og så be vedkommende om å ringe tilbake litt senere. Man kan også be om å få spørsmål på e-post, og besvare på samme måte. Administrasjonen stiller gjerne opp til rådføring i slike situasjoner. Etter at man har gitt svar til journalisten kan det også være lurt å be om en sitatsjekk før artikkelen sendes til trykk. INTERNETT OG SOSIALE MEDIER Folk som søker informasjon om et tema i dag, går vanligvis rett på nett. Godt oppdaterte nettsider kan derfor være et veldig nyttig verktøy for å spre informasjon om foreningen. Alle lokalforeninger i NEF har sin egen underside på epilepsi.no. Her kan man legge inn informasjon om styremedlemmer, referater fra møter, nyheter om aktiviteter, m.m.. For å redigere nettsidene må man gå inn på Hver forening har sitt eget brukernavn og passord. Minst én person i foreningen bør gjøre seg godt kjent med redigeringsverktøyet, slik at nettsiden kan oppdateres fortløpende. Sosiale medier kan også være en fin måte å kommunisere med medlemmer og andre interesserte. Noen foreninger har for eksempel startet facebookgrupper for å spre informasjon om aktiviteter og dele nyheter. Starter man en slik gruppe i foreningens navn, må man imidlertid være oppmerksom på at man representerer NEF, og innlegg fra styremedlemmer bør være i tråd med organisasjonens verdisyn og føringer. Man bør også passe på at gruppen ikke begynner å «leve sitt eget liv». Når utenforstående kan legge inn kommentarer, vil det alltid være en mulighet for at det kommer upassende innlegg eller feilinformasjon. Det er viktig at man følger opp profiler og grupper på sosiale medier jevnlig, sånn at man raskt får korrigert uriktigheter eller slettet sårende innlegg. For å hjelpe foreninger å drifte sidene sine i tråd med NEFs verdier, har forbudsstyret vedtatt retningslinjer for internett og sosiale medier. Disse kan finnes som vedlegg til organisajons permen på epilepsi.no. 13

14 14 VIKTIGE DATOER OG FRISTER VÅR Andre mandag i februar Den Internasjonale Epilepsidagen 28. februar Frist for å avholde årsmøte (lokalforeninger) Midten av mars Tillitsvalgtsamling (vår) 31. mars Frist for å avholde årsmøte (fylkeslag) 1. mai Frist for innsending av årsmøteprotokoll, årsmelding og regnskap til NEF HØST Første lørdag i september Tidlig i november Den Nordiske Epilepsidagen Tillitsvalgtsamling (høst)

15 15

16 Avsender: Norsk Epilepsiforbund Karl Johans gate 7, 0154 Oslo ,

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp desember 2014 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

Å STARTE ET LOKALLAG. Alle med verv i organisasjonen må levere politiattest.

Å STARTE ET LOKALLAG. Alle med verv i organisasjonen må levere politiattest. Å STARTE ET LOKALLAG Voksne for Barn har et landsomfattende siktemål og ønsker etablering av flere lokallag. Medlemmer som ønsker å være aktive kan i samarbeid med hovedkontoret vurdere om de skal starte

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG i HJERNESVULSTFORENINGEN Innledning. For å kvalitetssikre driften av lokallagene, er disse underlagt Hjernesvulstforeningen sentralt. Hjernesvulstforeningens hovedstyre har

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 Vedtatt av SKSFs konstituerende årsmøte 22/10-2002 Sist endret av foreningens ordinære årsmøte 28.01.2015 NAVN OG FORMÅL

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB V E D T E K T E R F O R STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB Postboks 276 7500 Stjørdal Stiftet 09.05 1984 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB 2 HJEMMKOMMUNE Hjemkommune for Stjørdal

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Hvorfor endringer? DIS-Norge, Slekt og Data (DISN) ønsker i mest mulig grad å standardisere distriktslagenes vedtekter. Kvaliteten hos enkelte lag

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter og retningslinjer for Kost- og ernæringsforbundets lokalavdelinger 2007-2010

Vedtekter og retningslinjer for Kost- og ernæringsforbundets lokalavdelinger 2007-2010 Vedtekter og retningslinjer for Kost- og ernæringsforbundets lokalavdelinger 2007-2010 Vedtatt på landsmøte 1984. Revidert siste gang på landsmøtet april 2007 Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundets

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Oslokretsen er medlem av NKHF og er et bindeledd mellom NKHF og kretsens tilhørende koloni- og parsellhager.

VEDTEKTER FOR. Oslokretsen er medlem av NKHF og er et bindeledd mellom NKHF og kretsens tilhørende koloni- og parsellhager. VEDTEKTER FOR OSLO KRETS AV NORSK KOLONIHAGEFORBUND Stiftelsesår: 1927 Siste gang endret på årsmøte 09.03.2016 og ekstraordinært årsmøte 30.03.2016 (gjelder 11) 1 Navn Kretsens navn er Oslo krets (heretter

Detaljer

TREKKERS NORGE VEDTEKTER

TREKKERS NORGE VEDTEKTER TREKKERS NORGE VEDTEKTER 1 1 Om foreningen a. Foreningens navn er «Trekkers Norge» og på engelsk «Trekkers Norway». b. Prime Directive 1. For Trekkers Norge er det sentralt å spre informasjon om og øke

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis Basis Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS) skal ledes av medlemmer som har som mål og arbeide for og fremme mennesker som søker, har eller har hatt diagnosen transseksualisme og som går igjennom en kjønnskorrigerende

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

Vedtekter for Ytterholtet Velforening

Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening, stiftet den 8. november 2004. Vedtatt den 10. november 2004. Endringslogg Nr. Dato Punkt endret Endret av 1 13. desember 2004

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02 2013 Organisasjonsplan for., vedtatt på årsmøtet 20.. 1 Rideklubbens organisasjon ÅRSMØTET Hovedstyret Leder Nestleder Styremedlem

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016.

Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016. Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016. Det gjelder i hovedsak å opprette en egen paragraf om medlemskategorier( 3), flytte nummereringen på resten, legge inn en setning i 4 og inkludere noen felles

Detaljer

Vedtekter for Norges Frimerkeungdom

Vedtekter for Norges Frimerkeungdom Vedtekter for Norges Frimerkeungdom Vedtatt 17. februar 1991. Revidert i 1993,-95, -99,-2001 og 2007 1. Organisasjon Norges Frimerkeungdom (heretter kalt NFU) er en landsomfattende, selvstendig organisasjon

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN)

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Støtter organisasjoner som gir trygge, gode og faglig berikende miljøer for fattige barn over hele verden VEDTEKTER FOR: INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Fastsatt på organisasjonens stiftelsesmøtet

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. Kap. 2.2 - Vedtekter Vedtekter for Norges Husflidslag 1 Formål Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. 2 Virksomhet Målet søkes

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

VEDTEKTER. Foreningens navn 1

VEDTEKTER. Foreningens navn 1 VEDTEKTER Foreningens navn 1 Foreningens navn er Foreningen for brystkreftopererte (FFB). Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og tilsluttet Kreftforeningen. Foreningens internasjonale betegnelse

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 VEDTATT PÅ LANDSMØTE 31. MAI 2015 INNHOLD 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Kontingent... 3 5 Organisasjonens oppbyggingsform... 4 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 5 6 Generelt...

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt på årsmøte 13.3.2010. Utarbeidet av. 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH

Vedtekter. Vedtatt på årsmøte 13.3.2010. Utarbeidet av. 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH BULANDET GRENDALAG Stiftet i 1989 Vedtekter Vedtatt på årsmøte 13.3.2010 Utarbeidet av 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH 1 1. Navn Grendalagets navn er Bulandet Grendalag. Vedtekter For Bulandet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Støtteordninger. lokal økonomistyring

Støtteordninger. lokal økonomistyring Støtteordninger og lokal økonomistyring En håndbok for tillitsvalgte og kontaktpersoner Revidert utgave mars 2012 2 Forord Landsforeningen uventet barnedød er en frivillig organisasjon. Flere viktige oppgaver

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Informasjon til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014

Informasjon til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014 Informasjon til fylkes- og lokallag v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014 Lokallagsarbeid Lokallagenes viktigste oppgaver er: organisert lagarbeid kurs- og informasjonsvirksomhet

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Miljøagentene. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas

Detaljer

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) 1 NAVN OG STATUS Foreningens navn er Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). KOL er en selvstendig, partipolitisk nøytral forening

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Stiftelsesdokument for Diaspora Network

Stiftelsesdokument for Diaspora Network Stiftelsesdokument for Diaspora Network 3. mars 2011 ble det avholdt stiftelsesmøte på Cafe Con Bar, Brugata 11, 0186 Oslo. Til stede som stiftere var: Felix Osok Steffen Mussche Henok Kassahun Idil Ali

Detaljer