Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE"

Transkript

1 HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 7. mai 2010, kl Møtested/lokaler : Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen Arkivsak : 149/2010 Deltagere Kopi : Geir Rostad, leder Eldbjørg Røstvold Erik Bakken Hanna Sandrød Ness Inge Heimsbakk : Varamedlemmer til orientering Ordfører Rådmann Revisjon Midt-Norge IKS Møteansvarlig : Geir Rostad Sted Dato Hemne/Trondheim 30. april 2010 Sakliste: Sak 11/2010 Godkjenning av protokoll fra møte den Sak 12/2010 Referatsaker... 3 Sak 13/2010 Orientering fra rådmannen...12 Sak 14/2010 Regnskap og revisjonsberetning for 2009 Kontrollutvalgets uttalelse...14 Sak 15/2010 Kontrollutvalgets oppfølging av politiske vedtak i Hemne kommune..18 Sak 16/2010 Eventuelt...22 Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS v/ Eva Bekkavik på telefon , eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Geir Rostad leder (sign) Eva J. Bekkavik Konsulent Side 1

2 HEMNE KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 11/2010 Godkjenning av protokoll fra møte den Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2010 Saksbeh: Eva J. Bekkavik Arkivkode: 030 Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den godkjennes. Vedlegg 1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte Saksutredning Møteprotokollen fra kontrollutvalgets møte den ble sendt ut til medlemmene, varamedlemmene, ordfører og rådmann etter møtet. Side 2

3 HEMNE KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 12/2010 Referatsaker Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2010 Saksbeh: Eva J. Bekkavik Arkivkode: 033 Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. Vedlegg Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker: 1. Brev fra KRD, datert , vedr. retten til å være til stede i og eventuelt referere fra møter som holdes for lukkede dører. 2. Studieplasser for lærere står tomme, Kommunal Rapport Dårlig kontroll med kommuneselskaper, artikkel i nettutgaven av Aftenposten 29. mars Saksutredning Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som referatsaker. Side 3

4 Side 4

5 Side 5

6 Side 6

7 Side 7

8 Vedlegg 2 Studieplasser for lærere står tomme Studieplasser står tomme fordi lærere ikke har søkt på videreutdanning. Bare tre av fem plasser er fylt. Av: NTB Publisert kl 08: lærere har søkt på ledige plasser til videreutdanning i matematikk og språk, skriver Aftenposten. Jeg er skuffet over at det ikke er større interesse. Studieplassene vil gi lærerne 60 studiepoeng. Jeg håper noen vil vurdere tilbudet en gang til for å skaffe seg mer kompetanse, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV). Hver femte lærer som underviser i matematikk på ungdomsskolen, har ingen formell utdanning i faget. Situasjonen skal ifølge Aftenposten ikke være bedre i fremmedspråkene. På oppfordring fra skoleeiere har universiteter og høyskoler skreddersydd forskjellige studieopplegg der behovet for kunnskap er størst. Utdanningsforbundets nestleder Ragnhild Lied sier det er beklagelig at ikke flere har søkt. Dette er et opplegg som kan bidra til at lærerne får ordentlig fordypning i matematikk og språk, akkurat som man har etterlyst i grunnskolen, sier hun. Lied mener det er flere grunner til det lave søkertallet. Da vi undersøkte i fjor, viste det seg at mange kommuner ikke var villige til å legge til rette for videreutdanning. I år har vi mottatt enkelte bekymringsmeldinger fra våre tillitsvalgte om det samme, sier hun. Side 8

9 Vedlegg 3 Dårlig kontroll med kommuneselskaper De folkevalgte fører svært lite kontroll med sine kommunale selskaper, viser en ny rapport. De få kontrollene som gjøres, avslører til dels store mangler. THOMAS BOE HORNBURG SIRI GEDDE-DAHL GUNHILD HAUGNES Oppdatert: kl. 09:12 Publisert: kl. 00:44 Fakta:Selskapskontroll En form for forvaltningsrevisjon (revisjon av politiske vedtak) som ble innført ved en endring av kommuneloven i Betyr at kommunene kan foreta en mer grunnleggende kontroll av f.eks. kommunale aksje- selskaper. Kommunestyrets redskap til å undersøke om selskapene driver i tråd med de politiske forutsetninger som er fastsatt for selskapet, samt i tråd med lover og regler. Kommer i tillegg til årlig regnskapsrevisjon. Kommunale selskaper Norske kommuner og fylkeskommuner eier mer enn 50 prosent i 2600 selskaper. 75 prosent av disse er aksjeselskaper. Bror- parten er heleide av kommuner. I tillegg kommer selskaper der kommunen har mindretall og private har majoritet. Mye av det som tradisjonelt var vanlig kommunal virksomhet, er flyttet ut i selskaper. Bedriftene har ca ansatte og en omsetning på 100 milliarder kroner. Drøyt selskaper har ingen ansatte. * «Svært bekymringsfullt». * «Tegn på et økende demokratisk underskudd». * «Et virvar». * «Behov for opprydning». Side 9

10 Både forskere og politikere bruker sterke ord i kjølvannet av at Aftenposten i en serie artikler har avdekket hvordan norske kommuner vikler seg inn i tvilsomme eiendomshandler med profesjonelle private investorer. Nå advares det mot at mer og mer makt flyttes inn i selskaper og skjulte, private nettverk. Lite kontroll. Kommunenes selskaper har en samlet omsetning på 100 milliarder kroner. De enorme verdiene til tross, i 2008 ble det utført bare 0,4 selskapskontroller pr. kommune. Det viser en rapport om kommuners forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, utarbeidet av Norlandsforskning i Om selskapene som faktisk ble kontrollert, avdekker rapporten: * Åtte av ti kommuner opplyser at det er «vanlig» eller «svært vanlig» at det mangler en klar strategi for hva kommunen vil med selskapet. * Drøyt halvparten av kommunene svarer at «mindre alvorlige regel- og lovbrudd» er vanlig i revisjonsrapportene. * 12 prosent av kommunene rapporterer at alvorlige lov- og regelbrudd var vanlige eller svært vanlige funn. Det mest urovekkende ved rapporten er at kommunene mangler eierstrategier for selskapene. Selskapskontrollen blir vanskelig å gjennomføre når man har lite å måle selskapene opp mot, sier seniorforsker Tommy Clausen i Norlandsforskning. Det er kommunens kontrollutvalg som bestiller kontrollene, og fortrinnsvis kommunerevisjonene som utfører dem. I forskriften for kontrollutvalg finnes det ingen tallfesting av hvor mange selskapskontroller som bør gjennomføres. Adgangen til selskapskontroll kom først i Mye tyder på at det burde vært flere selskapskontroller, sier daglig leder Ole Kristian Rogndokken i Norges kommunerevisorforbund. Også han mener mangelen på eierstrategier er det mest urovekkende. Uten offentlighet. Det har vært en jevn vekst de siste ti årene i retning av at kommunene oppretter aksjeselskaper sammen med private. Det gjør at saker oftere unndras offentlighet, fordi den viktigste kontrollen er at pressen og publikum har innsyn i sakene, sier professor Harald Baldersheim ved Universitetet i Oslo. Rolv Lyngstad ved Høgskolen i Bodø er enig: Dette er problematisk fordi innsynet er redusert. Dessuten kan det gi aktører som ikke er folkevalgt, en urimelig stor innflytelse, sier Lyngstad. Veksten i AS-er er en del av fremveksten av et problematisk «virvar» av styringsformer i kommunene, mener professor i statsvitenskap Asbjørn Røiseland. Side 10

11 Hvis man går inn i mange kommuner, så er det vokst frem et virvar av ulike former for styring. Det er alt fra aksjeselskap, interkommunale samarbeid, partnerskap med private og uformelle nettverk, sier Røiseland, som mener «vi nå står overfor noen år med opprydding». Ifølge Norlandsforskning er flere kommuner involvert i over 50 ulike partnerskap og samarbeid. Lurt av private. En rekke av forskerne og politikerne Aftenposten har snakket med, mener det uoversiktlige «virvaret» av styringsformer, og økningen i partnerskap med private aktører, gjør at flere kommuner blir «lurt» av private investorer. Det skjer ofte at kommunene blir dratt med av private aktører, og glemmer at deres jobb er å ivareta innbyggernes beste, sier Lars Erik Borge, økonomiprofessor ved NTNU. Han får støtte av advokat Vibeke Resch-Knudsen, forfatter av boken «Styring og eierskap i kommunalt eide selskaper». Siden de rødgrønne overtok makten, har det vært lite offentlig oppmerksomhet rundt hvilke krav private samarbeid stiller kommunene overfor. Det er synd, fordi det gjør at kommunene lettere blir ofre for private aktører som ofte vil ha kun én agenda: profitt, sier Resch-Knudsen. Hun mener det er uoverstigelig for mange kommuner å matche private aktører når samarbeidsavtaler skal føres i pennen. Selv for store kommuner er det i partnerskap med private utrolig mye kommunene skal kunne som ligger på siden av tradisjonell kommunal drift. Mens de private har råd til å kjøpe kompetanse til å inngå vanntette avtaler, er det utenfor rekkevidde for mange kommuner, sier Resch-Knudsen. Side 11

12 HEMNE KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 13/2010 Orientering fra rådmannen Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2010 Saksbeh: Eva J. Bekkavik Arkivkode: 033 Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelser til orientering. Vedlegg Brev av fra Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS til Hemne kommune v/ rådmannen vedrørende Forespørsel om orientering i kontrollutvalgets møte fredag 7. mai 2010 Utrykte vedlegg i saksmappen: Sak KU10/2010 Eventuelt pkt c) Kompetansebehov i grunnskolen i Hemne Saksutredning Kontrollutvalget satte på møte den 19. februar 2010 opp noen spørsmål til rådmannen som utvalget ønsket å få en redegjørelse for på sitt neste møte. Spørsmålene ble tatt opp under sak KU-10/2010 Eventuelt, pkt c) og vi gjengir forespørselen til rådmannen slik den fremgår av kontrollutvalgets vedtak: c) Kompetansebehov i grunnskolen i Hemne Kontrollutvalget ønsker på sitt neste møte en orientering om: Kompetansebehov i fagene engelsk, matematikk og fransk / spansk på ungdomstrinnet. Eventuelle tiltak for å skaffe ønsket kompetanse i disse fagene. Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 3. mars 2010 tilskrevet rådmannen og bedt om en orientering i kontrollutvalgets neste møte som er berammet til den 7. mai 2010 Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å ta rådmannens redegjørelser til orientering. Side 12

13 Vedlegg 1 Hemne kommune v/ rådmannen Postboks Kyrksæterøra Vår saksbehandler: Per O. Johansen, tlf E-post: Deres ref.: Vår ref.: /pjo Oppgis ved alle henvendelser Vår dato: Forespørsel om orientering i kontrollutvalgets møte fredag 7. mai 2010 Vi viser til kontrollutvalgets møte 19. februar 2010, der utvalget under sak KU-10/2010 Eventuelt, blant annet vedtok å be om en orientering om kompetansebehovet i grunnskolen i utvalgets neste møte. Vi gjengir følgende fra kontrollutvalgets vedtak under sak KU- 10/2010: c) Kompetansebehov i grunnskolen i Hemne Kontrollutvalget ønsker på sitt neste møte en orientering om: Kompetansebehov i fagene engelsk, matematikk og fransk / spansk på ungdomstrinnet. Eventuelle tiltak for å skaffe ønsket kompetanse i disse fagene. Under henvisning til kontrollutvalgets vedtak ber vi om at rådmannen eller den rådmannen bemyndiger, gir en orientering om kompetansebehovet i grunnskolen i Hemne i henhold til utvalgets forespørsel. Neste møte i kontrollutvalget er berammet til fredag 7. mai 2010 kl Møtet vil finne sted på rådhuset i Hemne. Med vennlig hilsen for Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS Per O. Johansen Gjenpart: Kontrollutvalget i Hemne kommune v/ leder Geir Rostad. Side 13

14 HEMNE KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 14/2010 Regnskap og revisjonsberetning for 2009 Kontrollutvalgets uttalelse Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2010 Saksbeh: Eva J. Bekkavik Arkivkode: 216 Arkivsaknr: KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Hemne kommunes årsregnskap for 2009 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken. SAKSDOKUMENTER Årsberetning og årsregnskap for 2009 for Hemne kommune (utsendt direkte fra kommunen tidligere). VEDLEGG 1. Revisjonsberetning for 2009, datert 15.april Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet. SAKSFREMSTILING Det er formannskapet som innstiller til kommunestyret i regnskapssaken. Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg avgi en uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse skal være formannskapet i hende tidsnok til at formannskapet kan ta hensyn til den før de avgir innstilling til kommunestyret. Administrasjonen er invitert til møtet i kontrollutvalget for å orientere om regnskap og årsmelding og svare på spørsmål. Revisjon Midt-Norge IKS har gjennomført årsrevisjonen for Hemne kommune for 2009 i samsvar med kommuneloven, tilhørende forskrifter og i henhold til god kommunal revisjonsskikk og vedtatte revisjonsstandarder. Revisjonsberetning er avgitt Revisor konkluderer med at regnskapet er avlagt i samsvar med lov, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk og gir uttrykk for kommunens drift gjennom året og kommunens økonomiske stilling pr Regnskapet for Hemne kommune viser et regnskapsmessig resultat på kr 0. Resultatet før finanstransaksjoner (brutto driftsresultat) viser et merforbruk på kr , og resultatet før regnskapsmessig bruk og avsetninger til fond (netto driftsresultat) viser et merforbruk på kroner. Side 14

15 Kontrollutvalgets sekretariat viser for øvrig til revisors beretning og det foreliggende årsregnskapet for Hemne kommune for KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Under henvisning til forholdene som er omtalt ovenfor er kontrollutvalgets sekretariat av den oppfatning at årsregnskapet og årsrapporten for Hemne kommune gir et forsvarlig uttrykk for kommunen sin virksomhet i 2009 og Hemne kommunes økonomiske stilling pr Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å avgi en uttalelse til årsregnskapet for Hemne kommune for 2009 som det fremgår av innstillingen i saken. Side 15

16 Side 16 Vedlegg 1

17 Vedlegg 2 HEMNE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Til kommunestyret i Hemne kommune KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM HEMNE KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Kontrollutvalget har i sak KU-14/2010 i møte den behandlet Hemne kommunes årsregnskap for Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter, noteopplysninger og pliktige budsjettopplysninger. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen, datert og administrasjonssjefens årsberetning. I tillegg har oppdragsansvarlig revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger under behandlingen i kontrollutvalget. Årsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig resultat på kroner 0. Under henvisning til utvalgets egen gjennomgang av regnskapsdokumentene og revisjonsberetningen for 2009, mener kontrollutvalget at årsregnskapet og årsberetningen for 2009 totalt sett gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av Hemne kommunes virksomhet for 2009 og for kommunens økonomiske stilling pr Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Hemne kommunes årsregnskap for Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskapet for Hemne kommune for 2009 slik det er avlagt. Kyrksæterøra den Geir Rostad Leder av kontrollutvalget Kopi: Formannskapet Side 17

18 HEMNE KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 15/2010 Kontrollutvalgets oppfølging av politiske vedtak i Hemne kommune Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2010 Saksbeh: Eva J. Bekkavik Arkivkode: 033 Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Kontrollutvalget viser til oppfølgingen av politiske vedtak i Hemne kommune som fremgår av saken og til medlemmenes egen oppfølging som tas opp i møtet. Utvalget tar saken til etterretning og vedtar plan for videre oppfølging slik den fremgår av kontrollutvalgssekretariatets konklusjon. Vedlegg Utrykte vedlegg: 1. Oversikt over saker behandlet i kommunestyret i perioden Oversikt over saker behandlet i formannskapet i perioden Sak KU-5/2006: Kontrollutvalgets oppfølging av politiske vedtak i Hemne kommune. Saksutredning I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal kontrollutvalget føre tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. Videre går det i forskrift om kontrollutvalg klart frem at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av regnskapet, revisjonsberetningen eller forvaltningsrevisjonsrapporter blir fulgt opp. Ansvaret for iverksettelse av vedtak fattet av folkevalgte organer ligger i utgangspunktet til rådmannen. Dette fremgår av kommunelovens 23, 2. ledd. Selv om ansvaret for oppfølgingen ligger til rådmannen, vil kontrollutvalget også ha en oppgave i å påse at vedtak blir iverksatt, dette ligger i kontrollutvalgets generelle tilsynsansvar. Sekretariatet legger herved frem en gjennomgang av politiske vedtak i formannskap og kommunestyre i Hemne fra 10. februar 2010 og frem til 29. april Kontrollutvalgets sekretariat tar høyde for gjennomgang av disse sakene i møtet. Side 18

19 Tidligere saker til oppfølging Fra forrige møte i kontrollutvalget ble følgende saker satt til oppfølging. I den grad det er skjedd utvikling i sakene som kontrollutvalgets sekretariat er kjent med, så er dette kommentert i tilknytning til den enkelte sak. Saker til oppfølging i perioden Saker som krever særskilt oppfølging fra kontrollutvalget er saker av prinsipiell karakter, saker der rådmannen gis særskilte pålegg eller saker som har betydning for kommunens fremtidige tjenestetilbud, stilling eller omdømme. Kontrollutvalgets sekretariat har gått igjennom følgende saker: Kommunestyret: Formannskapet: Sak KS- 4/2010 sak KS- 22/2010, se oversikt. Sak FS- 29/2010 sak FS- 61/2010, se oversikt. Kontrollutvalgets sekretariat viser til gjennomgangen med kommentarer som fremgår av vedleggene. Saker som settes til særskilt oppfølging fremgår av konklusjonen under. KONKLUSJON SAKER FOR VIDERE OPPFØLGING: På bakgrunn av gjennomgang av aktuelle saker i perioden, foreslår kontrollutvalgets sekretariat at følgende saker videreføres til oppfølging: Kontrollutvalget i Hemne kommune saker til oppfølging pr : Sak Tittel Kommentar Til oppfølging KS- 7/2006 KS- 7/2007 FS- 28/2007 Avtale om regionsamarbeid i Orkdal / øyregionen skole / barnehage Oppfølging av Hemne kommunes eierinteresser i Svanem AS Særutskrift fra sak KU-26/2006 Utarbeidelse av rutiner for varsling og etiske retningslinjer Ad hoc utvalg Avtalen godkjennes. Kommunestyret ønsker i løpet av avtaleperioden en evaluering av samarbeidet i Orkdal/Øy-regionen skole / barnehage / PPtjenesten. Dvs innen Kommunestyret tar rapport fra Revisjon Midt- Norge IKS om begrenset selskapskontroll til etterretning og ber på generelt grunnlag rådmannen om å utarbeide rutiner, eller en eierstrategi, for forvaltning og oppfølging av kommunens eierinteresser i utenforliggende selskaper og virksomheter. Åse Torevik og Jorulf Gumdal oppnevnes som medlemmer av utvalget. Sak KS-136/2007: Etiske retningslinjer vedtatt. Rådmann gis fullmakt til å innføre datasystem for varsling. Evaluering av samarbeidet i Orkdal/Øyregionen skole / barnehage / PPtjenesten. Dvs innen Eierstrategi; oppfølging av eierinteresser i selskaper. Til observasjon Datasystem for varsling. Side 19

20 Kontrollutvalget i Hemne kommune saker til oppfølging pr : Sak Tittel Kommentar Til oppfølging KS- 43/2007 Følges opp: Reglement for registrering i Styrevervregisteret. KS- 1/2008 KS- 19/2008 Registrering av folkevalgtes, ansattes og styremedlemmers verv og økonomiske interesser Webbasert register hos KS Nasjonal standard for legetjenester i sykehjem Norm for Hemne kommune Seniorpolitikk i Hemne kommune Hemne kommune ønsker å knytte seg til Styrevervregisteret som nå er under etablering av KS. Kommunestyret oppfordrer alle folkevalgte til å la seg registrere. Kommunestyret vil dessuten oppfordre rådmannen til å drøfte saken med de tillitsvalgte, med anbefaling om at alle ansatte med relevant lederansvar som nevnt i saksintimasjonen lar seg registrere. Rådmannen bes utarbeide forslag til reglement for registrering tilpasset de lokale forholdene i Hemne for senere politisk godkjenning. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne reglementet. Kommunestyret tar foreliggende utredning til etterretning. Hemne kommune legger dagens legebemanning på 0,34 legetimer pr beboer til grunn som lokal norm for legedekning i sykehjem. Legebemanningen vurderes fortløpende og senest om 2 år. I de kommende årene skal det utarbeides indikatorer som skal kunne si noe om brukernes opplevelse av kvalitet etter den nasjonale kvalitetsstrategien. Det skal spesielt satses på å involvere brukere og pårørende og gi dem økt innflytelse og medbestemmelse. Hemne kommune vedtar seniorpolitiske retningslinjer slik de foreligger, med følgende endring: nytt kulepunkt under punktet: Begrunnelse for å ha en seniorpolitikk: For Hemne Kommune vil det være økonomisk gunstig å innføre seniorpolitiske tiltak. Seniorpolitikken gjøres gjeldende fra vedtaksdato og skal gjelde alle ansatte som faller inn under retningslinjene fra vedtakstidspunkt. Det fremmes egen sak om budsjettregulering når det foreligger oversikt over de økonomiske konsekvensene for Det legges fram sak om kommunen skal gå over på 50 / 50 egenrisiko / utjevning fra 2009 etter at beregninger og vurderinger fra KLP foreligger. Retningslinjene evalueres etter 2 år fra vedtaksdato våren Til observasjon Evaluering av legebem. i sykehjem innen Evaluering av retn.linjer seniorpolitikk våren KS- 47/2008 KonSek Forvaltningsrevisjonsrapport vann, avløp og renovasjon i Hemne kommune Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon til etterretning og ber om at rådmannen: Til observasjon foretar en gjennomgang for beregning av vann- og avløpsgebyrer med sikte på kostnadsdekning i samsvar med kommunens egen forskrift om vann- og avløpsgebyrer. innenfor renovasjon bør det sikres at gebyrinntektene er i samsvar med den faktiske kostnaden for tjenestene. Side 20

21 Kontrollutvalget i Hemne kommune saker til oppfølging pr : Sak Tittel Kommentar Til oppfølging KS- 139/2008 KS- 55/2009 System for eiendomsforvaltning. KS- 18/2010 Forprosjekt ny barneskole / overordnet plan Sodin Konsek - Forvaltningsrevisjonsrapport - Kapital og eiendomsforvaltning i Hemne kommune KonSek forvaltningsrevisjonsrapport Oppfølging av kompetanseløftet Rådmannen bes om å gjennomgå prosjektet på nytt med sikte på å redusere kostnadene, herunder vurdere følgende: En mer effektiv arealutnyttelse eksisterende bygningsmasse/nybygg Materialbruk /konstruksjoner Utforming av uteområde Behov for spesialrom / tekniske rom (eventuell sambruk rom i eksisterende bygningsmasse) Andre aktuelle kostnadsbesparende tiltak Det bes også om at en ser på behov for inventar / utstyr blant annet må det vurderes hva som kan gjenbrukes av det en har i dag. Det legges fram revidert prosjekt og reviderte kostnadsoverslag for plannemnda innen 1. april Sak KS-26/2009: Sodin Skole Forprosjekt 2. gangs behandling. Behandlet i kommunestyret Forprosjekt med alle moduler eks auditorium ble godkjent. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Kapital- og eiendomsforvaltning til etterretning. Under henvisning til revisors anbefaling og handlingsprogram ( ) til kommuneplanens samfunnsdel, ber kommunestyret om at rådmannen prioriterer arbeidet med å utarbeide et system for eiendomsforvaltningen som synliggjør tilstand og behov for verdibevarende vedlikehold av hele kommunens bygningsmasse. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Oppfølging av kompetanseløftet til etterretning og ber rådmannen følge opp revisors anbefaling om å videreføre arbeidet med kompetanseutvikling i skolen gjennom fortsatt finansiering av tiltak og ved å legge til rette for et godt samarbeid med de ansatte i valg av utviklingstiltak. Til obs. Til observasjon Side 21

22 HEMNE KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 16/2010 Eventuelt Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2010 Saksbeh: Eva J. Bekkavik Arkivkode: 033 Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Saken legges frem uten forslag til vedtak. Saksdokumenter: Ingen. Side 22

Studieplasser for lærere står tomme

Studieplasser for lærere står tomme Vedlegg 2 Studieplasser for lærere står tomme Studieplasser står tomme fordi lærere ikke har søkt på videreutdanning. Bare tre av fem plasser er fylt. Av: NTB Publisert 29.03.2010 kl 08:26 1.600 lærere

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Britt

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006 Nome investeringselskap AS Nome kommune 2015 :: 419 006 Innhold Sammendrag... 2 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 5 1.2 Metode... 5 1.3 Kriterier... 6 1.4 Høring... 6 2 Fakta

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Utarbeidet av Glåmdal sekretariat IKS Behandlet i kontrollutvalget 12.2.13 Vedtatt i kommunestyret 4.3.13, sak 012/13 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

John Morten Laugsand, nestleder Marie Malum Thomas Talsnes Tove Solem Helgemo

John Morten Laugsand, nestleder Marie Malum Thomas Talsnes Tove Solem Helgemo MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Utvalg/styre/råd : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Torsdag 24. september 2009 kl 09.30 Møtested/lokaler Arkivsak : 289/2009

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS

SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS Selskapskontroll Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62 43 58 00 www.hedmark-revisjon.no

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3:5 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kommunerevisoren. Her er mannen som knekket Terra-koden

Kommunerevisoren. Her er mannen som knekket Terra-koden Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 1 2008 63. årgang Her er mannen som knekket Terra-koden Les også om praktiske konsekvenser av at likviditets reserven fjernes, ny standard for nedskrivninger og revisjon

Detaljer