Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen"

Transkript

1 Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Det skal holdes årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen på Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole onsdag 13. april 2011 klokken 16:00 til 1730 DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Valg av ordstyrer, protokollfører og to medlemmer utenfor styret for protokollundertegnelse. 3. Styrets forslag til årsberetning. 4. Rekrutteringsprosjektet 2010 og Status ved Børge Fredriksen. 5. Styrets forslag til årsregnskap. 6. Styrets forslag til budsjett for kommende år. 7. Valg av revisor. 8. Endring av vedtekter. Stemmerett for styrets medlemmer på årsmøte. 9. Valg av styrets medlemmer, herunder leder. 10. Valg av valgkomité. 11. Revisors beretning. Medlemmer av Tekna Fiskehelseforening inviteres til å delta på møtet. For å ha stemmerett må man være medlem av Tekna-Fiskehelseforeningen. Innkomne saker må være styret i hende innen 6. april. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, sendes til Tekna Fiskehelseforeningen ved Irene Haugli, postboks 2312 Solli OSLO. Eller via e-post; Sakspapirer deles ut på årsmøte. For Styret v/ Vidar Nikolaisen Tekna Fiskehelseforeningen Teknisk-naturvitenskapelig forening E-post:

2 Sak nummer 2 Valg av ordstyrer, protokollførere og to medlemmer utenfor styret for protokollundertegnelse Kandidater foreslås og det stemmes over disse på årsmøtet. Fiskehelseforeningen Teknisk-naturvitenskapelig forening

3 Sak nummer 3 Årsberetning 2010 Fiskehelseforeningens (FHF) styre har for 2010 vært sammensatt av: Kjetil Korsnes Vidar Nikolaisen (leder) Børge Nilsen Fredriksen (nestleder) Jostein Grip Ragnhild Hanche-Olsen (vara) Det har vært avholdt 4 ordinære styremøter i Møtested var Tromsø. Utover dette har medlemmene holdt hyppig kontakt pr e-post og telefon. Aktiviteten i 2010 Lederen for Fiskehelseforeningen ønsker innledningsvis å takke styrets medlemmer for innsatsen i Faglig aktivitet Fiskehelseforeningens faglige aktivitet er fordelt på rekrutteringsarbeid, konferanse, kurs, hjemmesidene på internett, høringsuttalelser og fagtidsskriftet Fiskehelse. Frisk Fisk konferansen: I år ble Frisk Fisk-konferansen gjennomført i samarbeid med Forskningsrådet og deres konferanse, Havbrukskonferansen 2010, april i Trondheim. Neste konferanse vil bli gjennomført som en rendyrket Frisk Fisk-konferanse Januar 2011 i Tromsø. Vidar Aspehaug er leder i programkomiteen. Etter tilskudd til faglige aktiviteter fra Tekna sentralt, ble det i henhold til søknad fra Tekna Fiskehelseforening, startet et arbeid i 2009 for større og bedre profilering av foreningens egen konferanse kalt Frisk Fisk. Frisk Fisk-konferansen har til nå vært arrangert to ganger (2007 i Tromsø, og 2009 i Bergen) med ca 250 deltakere fra akvakulturnæringen, forskningsmiljø og forvaltning. Konferansen er etablert som en viktig møteplass for faglig utveksling innen fiskehelse, og er den eneste i sitt slag i Norge. På bakgrunn av størrelsen på konferansen, har det vært ansett som nødvendig å etablere en egen nettportal som tydelig uttrykker en særegen profil for konferansen og hvor samarbeidspartnerne tydelig fremkommer. Videre mente styret i Tekna Fiskehelseforeningen at det var behov for at konferansen utviklet en egen merkevare som Tekna etablerer et eierforhold til. Det ble Tekna Fiskehelseforeningen

4 derfor vedtatt utarbeidelse av egen logo og en egen nettside for konferansen, som også skulle være aktiv i tiden mellom arrangementene. Resultatet av arbeidet er ny logo for konferansen, samt ny nettside Samarbeid med Akvaveterinærenes Forening (AVF) Fiskehelseforeningen samarbeider med AVF om kurs til medlemmene av foreningene. I 2010 ble det arrangert 2 kurs (vår og høst). Medlemmer fra FHF var deltakende i programkomiteen for begge kursene. Websiden: Tekna sentralt drifter Fiskehelseforeningens hjemmeside. Nytt for året er linkene Studer fiskehelse og Ledige stillinger. "Studer fiskehelse" er en rekrutteringsside hvor informasjon om fiskehelsestudiet, samt infofolder og infofilm er lagt ut. Denne linken har hatt over 7000 besøkende i 2010 grunnet annonsering på Facebook og Google. Under "Ledige stillinger" ønsker foreningen at medlemmer skal kunne publisere stillingsannonser innen havbruksnæringen gratis. Aktiviteter hos FHF (høringsuttalelser, kurs, møter, konferanser etc) legges ut fortløpende. Styret tar gjerne imot innspill på det videre arbeidet og innholdet på hjemmesiden. Høringsuttalelser Foreningen er høringsinstans og mottar med jevne mellomrom høringer, både direkte fra forvaltingen og gjennom Tekna. Tekna er medlem av akademikerne og saker som omhandler oppdrett av akvatiske organismer sendes til foreningen. FHF har svart på 4 høringer i Høringer og høringsuttalelser fra FHF ligger på websidene under FHF mener. Alle høringene sendes ut til FHF sine medlemmer via registrert e-postadresse hos Tekna. Medlemmene har i 2010 blitt oppfordret til å gi tilbakemelding på de ulike høringene som er sendt ut. Responsen fra FHF sine medlemmer har dessverre vært dårlig. Fagtidsskriftet Fiskehelse Fiskehelse er Tekna Fiskehelseforeningen sitt eget medlemsblad. Det ble gitt ut 1 nummer av tidsskriftet i Styret har som mål at tidsskriftet skal bli gitt ut 2 ganger i årene fremover. Tidsskriftet har nå fått ny layout og all utforming og distribusjon gjøres i fagseksjonen i Tekna. Utfordringene til bladet Fiskehelse er i stor grad de samme som før, der det er vanskelig å få inn artikler og fagstoff. Redaksjonskomiteen har for 2010 bestått av Kjetil Korsnes (redaktør) og Jostein Grip fra styret i Fiskehelseforeningen. I tillegg har Anne Edholm fra Tekna stått for layout og annonse oppfølging. I 2011 planlegges et temanummer om IPN i tillegg til ett til to vanlige utgivelser. Tekna Fiskehelseforeningen

5 Rekrutteringsarbeid Styret har hatt rekruttering til fiskehelsestudiet som tema på alle styremøtene i I fjor ble det vedtatt at styret skulle ha fokus på følgende saker i 2010 med hensyn på økt rekruttering: 1. Søke midler hos Universitetene i Bergen og Tromsø og Tekna for rekrutteringsarbeidet, totalt ca kr Etablering av rekrutteringssiden utenfor Tekna domenet. 3. Gjennomføre kampanjer på Facebook og Google for å lede potensielle studenter til nettsiden. 4. Utarbeide en nettbasert annonse om fiskehelse på 5. Trykke opp flere informasjonsfoldere og sende disse til studiekonsulenter i realfag. 6. Utarbeide en standardisert powerpoint-presentasjon til skolebesøk. Styret har i løpet av 2010 jobbet i henhold til denne planen, og i det følgende presenteres fremdriften fra og med forrige søknadsfrist i april til og med desember I) Søknad om midler ble sendt i mai 2010 hvor det ble søkt om hhv kr fra Tekna (Samfunnsmidler) og kr fra hvert av universitetene. Tekna bevilget kr til formålet, mens UIT bevilget kr UIB bevilget kr med forbehold om at midlene benyttes til skolebesøk. II) Nettsiden er etablert og teksten til sidene er under utvikling. Thomas Hoffman hos Tekna sentralt har stått for utviklingen sammen med firmaet Dot Grid. Styret er fornøyd med siden og ønsker å gjøre en pressemelding så fort siden er fullstendig og kan lanseres som en del av kampanjen. I forbindelse med siden er det også opprettet en blogg om fiskehelse og en Facebook-gruppe, slik at man kan kommunisere mer direkte med potensielle søkere. III) For å spare midler har nestleder lært seg å administrere kampanjene på Facebook og Google. Utgiftene i forbindelse med kampanjene reduseres dermed med ca 30 %. Facebookannonsene ble startet i august 2010 og har så langt hatt ca 17,7 millioner visninger som har generert ca 2400 klikk (besøkende på nettsiden). Googleannonsene ble startet til samme tid og har hatt visninger og 241 klikk. Gjennomsnittlig besøkstid på landingssiden hos Tekna har i perioden august-desember 2010 vært 39 sekunder (mot 12 sekunder i fjorårets kampanje). Styret tror dette delvis skyldes at kampanjene har vært rettet mot ungdom med interesse for friluft og fiske, samtidig som kampanjetekstene har vært ærlige og informative mht til hva man faktisk klikker videre for å se på. Kampanjene fortsettes med dobbel intensitet i perioden januar-april IV) Grunnet manglende midler fra UIB har styret valgt å utsette annonsen hos Utdanningsmagasinet. Derimot ledet en uttalelse på kyst.no (Rekruttering til fiskehelsestudiet høyt prioritert, ) til at nestleder ble kontaktet av redaktør for En gullkantet fremtid Her fikk styret tilbud om gratis å utarbeide og publisere en reportasje om fiskehelsestudiet. Reportasjen ble publisert i november V) Arbeidet forventes gjennomført i to bolker i løpet av desember 2010 og tidlig januar Dugnad med studentforeningen Fokale Nekroser ved NFH er avtalt. VI) Arbeidet har startet og forventes ferdig i løpet av desember Tekna Fiskehelseforeningen

6 Annet aktivitet 2010 Tekna Havbruk Tekna Havbruk ble formelt stiftet som faglig gruppe i Bodø 27. august På stiftelsesmøtet kom 10 personer i tillegg til to fra Tekna sin fagavdeling. Interimsstyret består av disse 10 personene, med leder Olav Fjeld Kraugerud og nestleder Bjorgolfur Havardsson. Styrets oppgaver ble å forberede et årsmøte for faggruppen, samt igangsette fagaktiviteter. Rekrutteringen til gruppen er i gang, og det er mulig for Teknamedlemmer å være med i flere faggrupper. Det vil si at medlemmer av Tekna Fiskehelseforeningen også kan være med i Tekna Havbruk, og for å bli med må en aktiv melde seg inn via hjemmesidene til Tekna. Tekna Havbruk og Fiskehelseforeningen har mange felles faglige møtepunkt, og Kjetil Korsnes fra styret i Fiskehelseforeningen er med i styret i Tekna Havbruk. Målsetningen er å få til et godt samarbeid mellom de to gruppene. Økonomi For detaljer i regnskapet, se eget vedlegg. Generelt har foreningen en god økonomi. Viktige saker fremover Styret i Tekna Fiskehelseforeningen vurderer at de viktigste sakene i 2011 vil være: Videreføring av rekrutteringsprosjektet til fiskehelsestudiet i Tromsø og Bergen. Øke kontakten med studenter, næringen, faglige foreninger og universiteter/forskningsinstitusjoner. Tettere faglig samarbeid med Akvaveterinærenes Forening. Økt fokus på kurs og faglig utveksling. Større involvering av våre medlemmer i arbeidet med høringsuttalelser. Utgivelse av tidsskriftet Fiskehelse. Økning i antall utgivelser og opplag. Videre utarbeidelse/utforming av hjemmesiden for FHF. Større synlighet i media via uttaleser på faglig grunnlag. Tromsø 12. Januar 2011 På vegne av styret Vidar Nikolaisen Leder Tekna Fiskehelseforeningen

7 Sak nummer 4 Status rekrutteringsprosjekt Kort informasjon fra Børge Nilsen Fredriksen om statusen vedrørende rekrutteringsprosjektet. Fiskehelseforeningen Teknisk-naturvitenskapelig forening

8

9

10

11 Sak nummer 6 Budsjett Tekna Fiskehelseforeningen 2011 Inntekter: Tilskudd NIF pr medlem Annonseinntekter Abonnement medlemsblad Tildelte midler etter søknader Sum inntekter Utgifter: Revisjon Porto, tlf Styrets utgifter Medlemsmøter Årsmøte Deltakelse på møter, messer/stands Trykking rundskriv og medlemsblad Diverse kostnader Prosjekt- og rekrutteringsarbeid Sum utgifter Tromsø 9. Mars 2011 Vidar Nikolaisen Fiskehelseforeningen Teknisk-naturvitenskapelig forening

12 Sak nummer 7 Valg av revisor TEKNA sentralt bruker BDO Noraudit Oslo DA som sin revisor. Fiskehelseforeningen er sterkt oppfordret til å bruke samme revisor. Styret i Fiskehelseforeningen ser liten grunn til å endre revisor. Styrets forslag til vedtak: Som revisor for Fiskehelseforeningen i 2011 velges BDO Noraudit Oslo DA. Fiskehelseforeningen Teknisk-naturvitenskapelig forening

13 Sak nummer 8 Endring av vedtekter På årsmøtet i 2010 kom det inn forslag fra salen på endring av vedtektene med virkning fra Forslaget gjaldt styrets stemmerett i forbindelse med årsmøtet. Forslaget var: Styrets medlemmer skal ha stemmerett i alle sakene på årsmøtet og lov til å stemme ved fullmakt Styrets forslag til vedtak: Styrets medlemmer skal ha stemmerett i alle sakene på årsmøtet og lov til å stemme ved fullmakt. Fiskehelseforeningen Teknisk-naturvitenskapelig forening

14 Sak nummer 9 Valg av styrets medlemmer, herunder ny leder. Styret i Fiskehelseforeningen har i 2010 bestått av følgende personer: Jostein Grip, Kjetil Korsnes, Ragnhild Hanche-Olsen (vara), Børge Nilsen Fredriksen og Vidar Nikolaisen (leder). Jostein Grip, Ragnhild Hanche-Olsen og Kjetil Korsnes ble valg for 2 nye år i Ragnhild Hanche-Olsen som varamedlem. Jostein Grip og Kjetil Korsnes som ordinære styremedlemmer. De er derfor ikke på valg i år. Børge Nilsen Fredriksen stiller i år til nytt valg for 1 år i Fiskehelseforeningen. Da som nestleder. Vidar Nikolaisen ønsker å fratre sin stilling som styreleder, og stiller derfor ikke til valg i år. Det må derfor velges ny styreleder i henhold til valgkomiteens innstilling. Valgkomiteens motkandidater vil bli fremlagt på årsmøtet. Det stemmes om hver enkelt plass i styret. Fiskehelseforeningen Teknisk-naturvitenskapelig forening

15 Sak nummer 10 Valg av valgkomité Kandidater til valgkomiteen plukkes ut på årsmøtet, og det stemmes over de der. Fiskehelseforeningen Teknisk-naturvitenskapelig forening

16

17

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Styremøter: Styret har hatt 9 møter i perioden, i tillegg til utstrakt mail korrespondanse samt møter vedr web og samarbeide ICF

Styremøter: Styret har hatt 9 møter i perioden, i tillegg til utstrakt mail korrespondanse samt møter vedr web og samarbeide ICF Årsrapport for styreperioden 2011 til 2012 Styret har bestått av: Lene Fjellheim, leder Kolbjørn Nordvik, styremedlem Mina Helen Kristoffersen, styremedlem Kristin Mothes, styremedlem Birgitta Vikstrøm,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013

Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013 Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013 Norsk Sikkerhetsforening skal være landets viktigste sikkerhetsorganisasjon og en profesjonell møteplass for sikkerhetsinteresserte, hvor man gjennom faglige

Detaljer

Drammen 29. mars 2008

Drammen 29. mars 2008 ÅRSMØTE Drammen 29. mars 2008 Årsmøte i Norges Guideforbund 29. mars 2008 kl. 09.00 Sted: Rica Park Hotell, Drammen Åpning: Saksliste: Godkjenning av innkalling. Valg av møtedirigent. Valg av referent.

Detaljer

ÅRSMELDING ISAAC Norge Styret i perioden april 2011- mai 2012 bestått av følgende medlemmer:

ÅRSMELDING ISAAC Norge Styret i perioden april 2011- mai 2012 bestått av følgende medlemmer: ÅRSMELDING ISAAC Norge Styret i perioden april 2011- mai 2012 bestått av følgende medlemmer: Torunn R. Borgersen Leder Hanne Almås Styremedlem Synnøve Flatebø Hoelseth Styremedlem Sabine Gehring Styremedlem

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtedagsorden 2007...3 Styrets beretning...4 Saker i media...4 Medlemsutviklingen...4 Arrangementer...4 Status

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00.

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Vårt nye kontor og møtelokaler finner vi i Aasegården i FI-senteret i 3. etasje. Her har vi, HLF Hordaland og mange andre

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer