Eide SV s valgprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eide SV s valgprogram 2007-2011"

Transkript

1 Eide SV s valgprogram Barn og unge: Eide er i en svært gunstig situasjon ved at vi har økende folketall i en region som ellers er preget av fraflytting. Gode oppvekstvilkår for barn og unge er en av forutsetningene for at denne gode utviklingen skal fortsette, og at folk i etableringsfasen ønsker å bosette seg her. Vi er inne i en tid med kraftig utvikling av barnehagetilbudet. SV ønsker å bidra til at vi får full dekning så snart som mulig. Investeringsbehovene for skolene i Eide er fremdeles store. Fremtidens krav til mer spesifikke fagkunnskaper hos lærerne forutsetter en viss størrelse på skolene for å kunne dekke kompetansebehovene, samtidig som det gir bedre arbeidsmiljø og faglig inspirasjon. For yrkesaktive foreldrene er det en fordel med et elevtall høyt nok til å kunne drive et velfungerende SFO i tilknytning til skolene. Videre viser forskning at det mest gunstige elevantallet i en klasse ligger mellom 20 og 25. Dette øker trivselen, reduserer mobbing og sosial utstøting, og bidrar derved til et godt læringsmiljø. Vi tror skolen som distriktspolitisk virkemiddel er feilslått, og ønsker i stedet å fokusere på innhold og kvalitet. SV mener Eide er stor nok for to skolekretser. Idretten fikk et løft med Eidehallen. Leieprisene bør imidlertid evalueres. Når prisene for deltakelse i frivillige barne- og ungdomsidretter blir for høye, virker dette sosialt ekskluderende. Andre organiserte barne- og ungdomsaktiviteter, som for eksempel 4H, bør også få lokaliteter de kan leve med. - Fullføre regjeringens mål om full barnehagedekning. - Sørge for høy kvalitet i kommunens barnehage- og skoletilbud. - Se på muligheten for å redusere til to skolekretser.

2 - Gjeninnføre skole- og oppvekstsjefen som en samlende ressurs. - Sette av områder til lekeplasser og akebakker i reguleringsplaner for boligområder. - Fortsette ordningen med at ungdomsrådet distribuerer en sum til ungdomstiltak. - Støtte rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid for ungdom. - Støtte tiltak som fremmer unges trivsel i kommunen, bl.a. ungdomsklubbene. - Støtte idrett, kultur og annen organisert virksomhet for barn og unge. Kultur: Et godt kulturtilbud bidrar til trivsel og samhørighet i befolkningen, samtidig som det fremmer markedsføringen av Eide som et godt sted å være. Bredden i kulturlivet i Eide er avhengig av at lokale ressurspersoner setter i gang på eget initiativ. Vi ønsker å støtte tiltak som skaper opplevelser, liv og røre rundt om i kommunen, og mener kulturlivet i Eide trenger et løft. - Sørge for at kulturskolen får tilfredsstillende lokaler. - Støtte opprettelsen av et steinindustrimuseum. - Støtte konserter, festivaler, utstillinger, kino- og teaterforestillinger, idrettsarrangementer og andre artige tiltak. - Fortsatt støtte utgivelsene av bygdebøker og lokalhistoriske tidsskrifter. Miljø

3 Mennesket har sterkt påvirket alle deler av jordklodens biosfære. Fremtids-scenariene som legges frem verden over er dystre, og minner oss om at vi er fullstendig prisgitt de kompliserte natursystemene som omgir oss. Dette århundrets desidert største og viktigste utfordring blir derfor å få hele menneskeheten til å handle kollektivt for å gjøre verden beboelig også for fremtidige generasjoner. Dette vil kreve lokal handling og global tenkning. Lille Eide blir selvsagt forsvinnende liten i den store sammenhengen, men også vi må bidra i den verdensomspennende dugnaden som er helt nødvendig for å sikre våre naturskjønne omgivelser, og til syvende og sist vår egen eksistens. Miljøhensyn må prioriteres. Alt annet blir moralsk forkastelig. Det trengs dessverre fremdeles en holdningsendring til hva man kan tillate seg å kaste i naturen. Langs veiene, i skogen, i fjæra og i fjorden rundt om i Eide ligger uttallige eksempler på ikke-nedbrytbart avfall som folk har dumpet. Mye er av nyere dato. Deler av dette avfallet inneholder miljøgifter som er særdeles skadelige for omgivelsene og oss selv, og vil kreve store ressurser å få ryddet opp i. SV ønsker å kartlegge Eides status som miljøkommune, for deretter å utarbeide en lokal miljøplan som omfatter redusert bruk av fossilt brensel til oppvarming, energisparing, mindre forurensende utslipp til fjorden, tiltak for fjerning av miljøgifter i nærmiljøet, samt andre miljøtiltak. - Prioritere ferdigstillelsen av kloakkrenseanleggene i kommunen. - Utarbeide en lokal miljøplan. - Ha et felles krafttak for å få fjernet de verste miljøgiftene i nærmiljøet. - Si nei til utbygging av forurensende gasskraftverk i Fræna gjennom GassROR, og forsøke å påvirke sentrale myndigheter til mindre bruk av ikke-fornybart brensel, som vil være langt mer verdifullt for kommende generasjoner. - Si ja til vindkraft, vannkraft og andre fornybare energikilder. - Støtte private initiativ til gode energi- og miljøtiltak.

4 - Kreve at all sortering og kortvarig lagring av avfall ved Miljøservice skal skje innendørs, og drives moderne og effektivt etter gjeldende retningslinjer. - Sikre allmennheten tilgang til strandsonen. Næringsliv Sv ønsker å være en positiv pådriver og samarbeidspartner for utvikling og etablering av lokalt næringsliv. Vi registrerer fra andre kommuner at lokale samarbeidsorganer makter å sette viktige næringspolitiske saker på dagsorden, og bidrar aktivt i utviklingen av kommunene. Vi ønsker en tilsvarende ordning velkommen i Eide. Steinindustrien opplever stadig hardere konkurranse fra lavkostland. Vi ønsker å tilrettelegge for prosjekter som bedrer konkurranseevnen og sikrer lokale arbeidsplasser, for eksempel gjennom kostnadsbesparende samarbeid bedriftene imellom. Sentrum er et levende og attraktivt handelssted. Vi trenger større næringsareal for å utvikle et enda bredere og mer variert butikktilbud. Jordbruket sliter, og Eide SV er ikke fornøyd med satsingen som vises fra sentralt hold for å holde bygdene i live og kulturlandskapet i hevd. Vi mener sentraliseringen av samvirkeorganisasjonene har gitt flere uheldige utslag, og ønsker å ta vare på, og stimulere til, produksjon av kortreist og miljøvennlig mat. Vi vil ha både levende bygder og et sterkt kommunesentrum, og anser begge for å være gjensidig avhengige av hverandre. Eide, og da spesielt Vevang, har et stort ubrukt potensiale for turistnæring. Atlanterhavsveien er et av Norges desidert mest ettertraktede turistmål, og havområdet utenfor er et av Europas mest attraktive dykkemål. I dag genererer Atlanterhavsveien store verdier utenfor Eides grenser. Kommunen bør i den grad det er mulig legge til rette for å utvikle lokal reiselivs- og opplevelsesnæring, samtidig som vi må iverksette tiltak for å beskytte området mot turistslitasje.

5 - Støtte tiltak som sikrer arbeidsplassene i industrien. - Tilrettelegge for næringsutvikling og nye arbeidsplasser. - Finne sentrumsnære arealløsninger for flere butikker. - Verne om primærnæringene. - Tilrettelegge for lokal turistnæring. - Videreutvikle Eides bredbåndstilbud. - Ha et klart skille mellom hva som er næringsliv og hva som er offentlige oppgaver. Eldre, pleie og omsorg: Vi mener det ikke skal være nødvendig å starte eget firma for å få arbeide i hjemmetjenesten. Offentlige tjenester skal ikke drives med profitt. Dette gir ikke bedre tjenester, og er etter vårt syn feilaktig bruk av offentlige midler. Hjemmetjenesten skal ha samme arbeidsvilkår og rettigheter som andre kommunalt ansatte. Reell valgfrihet er å kunne velge lokalt gjennom et kommunalt system, ikke mellom firma fra andre steder i landet. Frivillige gjør en fantastisk innsats, men kan ikke være basis for en offentlig tjeneste. Vi trenger flere godt tilrettelagte eldre- og omsorgsboliger. SV ønsker primært disse lagt til sentrum, med nærhet til butikker, lege, bibliotek, kirke og andre tjenester. Korte avstander er også viktig sosialt for beboerne. Stikk i strid med regjeringens intensjoner om flere hender i omsorgssektoren, har Eide planlagt kutt i driftsbudsjettet med 3% i 2008, som følge av store investeringer. Samtidig vet vi at behovene innen eldreomsorgen er økende. SV vil gjøre alt vi kan for å opprettholde og bedre tilbudet til de eldre og pleietrengende, og vil om nødvendig innføre eiendomsskatt øremerket dette formålet.

6 - Sørge for flere omsorgsboliger og sykehjemsplasser. - Sørge for flere hender i omsorgssektoren. - Styrke aktivitetstilbudet for eldre. - Legge om hjemmetjenesten fra delprivatisert til kommunal drift. Samferdsel SV ønsker ikke såkalt brosteinsbelagt miljøgate gjennom sentrum, ettersom det fører til mer støy, større grunnvibrasjoner når tunge kjøretøy passerer, større vedlikeholdskostnader, og lavere trafikksikkerhet på vått og frossent føre. Vi ønsker i stedet å satse på underganger og gangbruer. Området rundt Eide torg opplever stadig trafikkork. Vi mener et bilfritt indre torg med regulerte parkeringsplasser i nærheten, vil gjøre stedet til et mer trivelig sted å oppholde seg. Vi ønsker oss et spennende sentrum med mye liv og røre. Bilene tar i dag for mye plass. De kommunale veiene mangler skikkelig vedlikehold og ansvar. Tidligere utførte kommunen en større del av denne jobben selv. Vi mener teknisk enhet i kommunen har for små ressurser til å utføre de formidable oppgavene de er pålagt, og ønsker å styrke denne enheten. - Gjøre Eide torg bilfritt. - Styrke teknisk etat. - Satse på over- og underganger fremfor brosteinsbelagt miljøgate. - Fullføre gang- og sykkelstinettet til hele kommunen.

7 - Være pådrivere for å få oppgradert strekningen Eide-Høgset. - Være pådrivere for å få bygget gang- og sykkelvei over Atlanterhavsveien for å få fisk og fiskere ut av kjørebanen. Kommunal drift I motsetning til partiene som begrunner kuttene i driftsbudsjettet med kommunalt overforbruk i Eide, opplever vi at det på flere områder eksisterer kommunal fattigdom. Sammen med enhetene teknisk og pleie og omsorg, mener vi særlig helse og sosial har behov for større rammer. Flere år med underskudd og betydelig økte arbeidsoppgaver, bl.a. innen barnevernet, vitner om underfinansiering. Eide har foretatt store investeringer de senere årene, noe som har gitt oss en betydelig større gjeld pr innbygger enn landsgjennomsnittet. Kommunen har satt seg i en situasjon der vi er svært sårbare overfor svingninger i utlånsrenten og aksjemarkedet, og SV ser seg derfor nødt til å utvise forsiktighet når det gjelder nye investeringer. Vi ønsker i stedet å prioritere driftsbudsjettet for å kunne tilby best mulig tjenester for innbyggerne i denne valgperioden. Samarbeid kan være bra. Samtidig ser Eide SV at de interkommunale samarbeidsorganene lider av demokratisk underskudd, og ikke nødvendigvis gjenspeiler folkemeningen. I dag er det i praksis svært vanskelig og tungvint å endre vedtak fra disse organene, ettersom de da må behandles på nytt i alle involverte kommunestyrer. Et nytt maktapparat har vokst fram mellom kommunenivå og fylkesnivå. Vi ønsker mer ryddige og effektive demokratiske styringsstrukturer. I Eide har vi et politisk vedtak mot kommunesammenslåing. Samtidig har vi andre vedtak for å slå sammen flere kommunale enheter med nabokommunene. Enhetene må dermed forholde seg til flere ulike administrasjoner, formannskap og kommunestyrer, hvilket igjen fører til pulverisering av ansvar og mer administrasjon og byråkratisering av grunnplanet. Vi ønsker ingen slik sniksammenslåing. Dersom vi ærlig mener Eide kommune ikke makter å gjennomføre sine lovpålagte oppgaver og forpliktelser, bør vi heller tørre å tenke tanken om å slå oss

8 sammen med en nabo. Avgjørelsen må komme gjennom et åpent politisk vedtak, etter å ha spurt befolkningen om råd først. Eide SV ser både fordeler og ulemper med å være en liten kommune, og vil respektere resultatet fra en eventuell folkeavstemning. Når det gjelder dagens kommunestruktur, ser vi enkelte effektiviseringsgevinster ved et to-nivåsystem, men også langt mindre demokratisk debatt og styring. Vi vil ha mer spesialiserte komiteer og utvalg tilbake, og savner skolesjefen. I kommunens byggesaker er det viktig at de ansatte får delta i planleggingen. De kjenner best sin egen arbeidssituasjon, og kommer ofte med de mest fornuftige og praktiske endringsforslagene. Vi anser fagforeningene som en ressurs, ikke som motstandere. Også i andre saker bør kommunikasjonslinjene mellom grunnplanet og det politiske nivået bli langt bedre. - Styrke enheten Helse og sosial. - Utvise forsiktighet på investeringssiden, og prioritere drift. - Sørge for ryddige og demokratiske styringsstrukturer. - Be om folkeavstemning ved en eventuell kommunesammenslåing. - Endre dagens styringsstruktur i Eide. - Ta de ansatte med på råd under planlegging og styring.

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018)

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) FOTO: NANCY BUNDT/ INNOVASJON NORWAY KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) RINGSAKER VEKST OG UTVIKLING Ringsaker har gode forutsetninger for å være en god bokommune FORORD Dette

Detaljer

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 Design: Grafisk Form Trykk: Birkeland Trykkeri Trykket på 100% resirkulerbart papir Opplag 5 000 2 SVs arbeidsprogram 2009 2013 Innhold Kapittel 1 Mer forandring!...

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene...

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ...

Detaljer

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22.

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. juni 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Vårt utgangspunkt...3 2. Arbeid

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Vi tar hele Norge i bruk 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 5 LANGSIKTIG FORVALTNING... 5 SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA... 6 DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN...

Detaljer

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 1 UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 2012 2 ORGANISASJONSUTTALELSE Vi bygger framtida Oppland Arbeiderparti opplevde som de andre fylkespartiene i Ap i 2011 en sterk medlemsvekst. Totalt

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013

UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013 UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013 1) Ny vekst og utvikling for Oppland Oppland er et fylke med store variasjoner og store avstander. Næringslivet består av sterke industriklynger,

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer