NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK"

Transkript

1 NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK

2 NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK B 830 BEFOLKNINGSSTATISTIKK 1989 HEFTE I ENDRINGSTAL FOR KOMMUNAR POPULATION STATISTICS 1989 VOLUME I POPULATION CHANGES IN MUNICIPALITIES STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 ISBN ISSN

3 EMNEGRUPPE 21 Befogkning ANDRE EMNEC Folkemengde Folketall Folketilvekst Flytting

4 3 FORORD Denne publikasjonen viser folkemengda i kommunane 1. januar 1987, 1988 og 1989, og tal for endringar (fedde, dede, flyttingar og folketilvekst) i 1987 og Ein særskild tabell gir tal for handelsdistrikt. Dessutan er det sett opp eit fylkesvis oversyn over talet på kommunar og folkemengd etter kommunestorleik i Tekstaysnitt 4 gir eit oversyn over årlege endringar/justeringar i kommuneinndelinga. Eit oversyn over folkemengda i dei einskilde kommunane er tidlegare publisert i Statistisk ukehefte. Tabellar med folketal for dei einskilde kommunane og endringane i 1988 har vore offentleggjorde i serien Nye distriktstal. Kommunetabellar over folkemengd og endringar for kvart år i perioden er trykt i publikasjonen NOS Folketallet i kommunene Hefte Tal for folkemengda etter kjenn og alder i kvar kommune er gitt i publikasjonen NOS Befolkningsstatistikk Hefte II, tidlegare Folkemengden etter alder og ekteskapelig status. Framskriven folkemengd for dei einskilde kommunane er gitt i publikasjonen NOS Framskriving av folkemengden Regionale tall. Kontorsekretær Kåre Heiby har stått for arbeidet med publikasjonen. Statistisk sentralbyrå, Oslo/Kongsvinger, 15. mars 1989 Gisle Skancke Jan Byfuglien

5 4 PREFACE This publication contains figures on population in the municipalities at 1 January 1987, 1988 and 1989, and on population changes (births, deaths, migration and population growth) in 1987 and A separate table gives data by trade district. Further, a survey on the number of municipalities and on population 1989 is given by county and according to size of municipality. Section 4 contains yearly changes in municipal boundaries. Population figures for each municipality have been published in Weekly Bulletin. Tables on population and movement of population in 1988 have been published in New District Figures. Tables for municipalities containing data on population and population changes each year in the period are printed in the publication NOS Population in Municipalities Vol. I-III. Population by sex and age for each municipality is given in the publication NOS Population Statistics Volume II, former Population by Age and Marital Status. Population projections by municipality are shown in the publication NOS Population Projections Regional Figures. This publication has been prepared by Mr. Kare Hdiby. Central Bureau of Statistics, Oslo/Kongsvinger, 15 March 1989 Gisle Skancke Jan Byfuglien

6 5 INNHALD Side Tabellregister 7 Figurregister 7 Tekstdel 1. Formal 8 2. Opplegg og gjennomfdring Grunnlaget for statistikken Omfang 8 3. Feilkjelder 8 4. Omgrep og kjennemerke 9 5. Merknader til tabellane Nokre hovudresultat 11 Tekst på engelsk 12 Figurdel 15 Tabelldel 16 Utkomne publikasjonar Tidlegare utkome på emneområdet 48 Publikasjonar sende ut frå Statistisk sentralbyrå etter 1. januar Emneinndelt oversikt 49 Standardar for norsk statistikk (SNS) 57 Standardteikn i tabellar - Nul l. Tal er umogleg

7 CONTENTS Page Index of tables 7 Index of figures 7 Text 1. Purpose Design of procedure Statistical basis Coverage Errors and reliability of estimates Terms and variables Comments to the tables Some main results 14 Figures 15 Tables 16 Publications Previously issued on the subject 48 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January Survey arranged by subject matter 49 Standards for Norwegian Statistics (SNS) 57 Explanation of Symbols in Tables - Nil. Category not applicable

8 7 FIGURREGISTER Side 1. Nettoinnflytting i fylkene Prosent Folketilvekst i fylkene Prosent 15 TABELLREGISTER 1. Folkemengd 1. januar og endringar i 1987 og Fylke og landsdel Folkemengd 1. januar og endringar i 1987 og Kommune Folkemengd 1. januar og endringar i 1987 og Handelsdistrikt Kommunar og folkemengd 1. januar 1989, etter kommunestorleik. Fylke. Absolutte tail og prosent 46 INDEX OF FIGURES Page 1. Net migration. Counties. Per cent Population growth. Counties. Per cent INDEX OF TABLES 1. Population 1 January and population changes in 1987 and County and region Population 1 January and population changes in 1987 and Municipality Population 1 January and population changes in 1987 and Trade district Municipalities and population 1 January 1989, by size of municipality. County. Number and per cent 46

9 1. FORMAL Publikasjonen skal gi eit samla oversyn for heile landct over folkemengda i fylke, kommunar og handelsdistrikt ved dei seinaste årsskifta og tal for fodde, dode, flyttingar og folketilvekst dei siste to Ara. Publikasjonen gir m.a. grunnlag for årleg oppdatering av tidsseriar i publikasjonen NOS Folketallet i kommunene Hefte I-III. 2. OPPLEGG OG GJENNOMFØRING 2.1. Grunnlaget for statistikken I samsvar med lov om folkeregistrering skal kvar einskild kommune ha eit folkeregister der alle busette blir registrerte. Dei lokale folkeregistra sender meldingar om fddslar, dddsfall og flyttingar til Det sentrale personregister i Statistisk sentralbyrå, som er grunnlaget for denne statistikken. Folkemengd. Tala for 1. januar 1987 og 1988 (endelege tal) er framkomne ved oppteljing av busette personar i Det sentrale personregister. Folkemengd 1. januar 1989 (fdrebels tal) er utrekna ved hjelp av folkemengda 12 månader tidlegare og forebels tal for fddde, dode og flyttingar i Feidde. Grunnlaget er meldingar om fddslar frå sjukehus, fddeheim eller jordmor, via folke- registeret. Ddde. For fdrebels tal er grunnlaget dodsmeldingar frå skifterett/lensmann via folkeregisteret. Endelege tal får ein etter at meldingane er kontrollerte mot dodsmeldingar frå dei offentlege legane. Meldingar om dodsfall i utlandet blant personar busette i Noreg får ein dels gjennom Utanriksdepartementet og dels frå Direktoratet for sjdmenn. Flyttingar. Grunnlaget er meldingar'frå folkeregisteret. Den som flyttar har meldeplikt til folkeregisteret i innflyttingskommunen. Ved flytting til utlandet skal ein varsle utflyttingskommunen Omfang Folkemengd. Gjeld personar registrert busette i Noreg pr. 1. januar. Fidde. Gjeld alle levandefddde barn der mora var registrert busett i Noreg, også i dei hdva der Udselen fann stad i utlandet. Wide. Gjeld alle dedsfall der personen var registrert busett i Noreg, utan omsyn til on fallet fann stad i Noreg eller i utlandet. Flyttingar. Gjeld alle registrerte flyttingar mellom norske kommunar og mellom ein norsk kommune og utlandet. 3. FEILKJELDER Statistikken byggjer på administrative data samla inn ved hjelp av vel innarbeidde rutinar. Kvaliteten er difor generelt god. Rutinane for : Det sentrale personregister har vore under omlegging dei siste Ara, og det er difor noko uvisst kor stort avvik mellom ferebels og endelege tal det kan vere i heve til tidlegare. Statistikken for 1987 byggjer pa dei meldingane for det aktuelle kalenderåret som er komne til Det sentrale personregister innan ei viss tid. Grunnlaget for forebels tal for 1988 er meldingane som er komne inn fr om lag 15. februar Ved utrekning av endelege tal for fidde og flyttingar er fristen slutten av april, for dddsfall noko seinare. I endelege tal for folkemengd er det teke omsyn til meldingar innkomne ved utgangen av mars. Det er verdt A merke seg at tal for 1988 er korrigerte i heve til tal publiserte tidlegare i Statistisk ukehefte og Nye distriktstal. Folketilveksten for landet har vorte redusert med vel 900 grunna mindre fddselsoverskot og nettoinnflytting enn det tidlegare tal viste. Dei meldingane som kjem inn seinare blir ikkje tekne med i statistikken over fddde, chide og flyttingar for neste kalenderar og kjem ikkje fram særskilt nokon annan stad heller. Men dei får etter kvart konsekvensar for folkemengda, av di Det sentrale personregister blir ajourf-drt med alle innkomne meldingar, også dei som er mykje for seine. Slike seint innkomne meldingar tel lite i praksis. Ein ber og ta omsyn til at det i 1987 skjedde ei endring i reglane for registrering av flyktningar og asylsdkjarar. Dei blir no registrerte som busette medan sdknaden on ldyve til opphald blir handsama. Dette forte med seg at nokre kommunar fekk ein uvanleg stor tilvekst i 2. kvartal 1987.

10 9 4. OMGREP OG KJENNEMERKE Folkemengd.Alle tal gjeld heimehdyrande (de jure) folkemengd. Folkemengda i ein kommune 1. januar er lik talet på personar registrert busette i kommunen når det er teke omsyn til alle endringar (fddslar, dddsfall og flyttingar) som fann stad til og med 31. desember kalender&ret fr. Dersom grensene til ein kommune blir endra med verknad frå 1. januar, viser "folkemengd 1.1." situasjonen rett etter at grensene er endra. Dersom det ikkje har vore grenseendring, er "folkemengd 1.1." lik folkemengd 31. desember kalenderåret fr. Omgrepet "busett". Kven som skal reknast som busett i Noreg og kvar i Noreg ein person skal reknast busett, er fastlagt i lov om folkeregistrering av 16. januar 1970 som tok til A gjelde 1. februar Forskriftene til lova blei endra med verknad frå 1. februar Nokre hovudpunkt frå registreringsreglane fortel kven som er rekna som busett i Noreg: Personar som kjem frå land utanfor Norden, blir rekna som busette i Noreg når del har teke opphald her eller har tenkt A bli her i minst 6 månader, sjlv om opphaldet er mellombels. Tilsvarande 6-månadersregel gjeld ved flytting fr.& Noreg til eit land utanfor Norden. Frå mars 1987 blir asylsdkjarar rekna som busette i Noreg medan sdknaden om ldyve til opphald blir handsama. Tidlegare vart dei rekna som busette etter at %vet til opphald var gitt. Dette har Urt til at nokre kommunar har fått uvanleg stor innflytting og folketilvekst i Ved flytting mellom Noreg og eit anna nordisk land gjeld ikkje alltid nemnde 6-månadersregel. I Danmark skal til domes ein person registrerast som busett dersom vedkomande har tenkt A oppphalde seg I landet i minst 3 månader. Tilsvarande grense gjeld ved utflytting. I Sverige og Finland er grensa eitt Ar. For personar som kjem/flytter til Noreg frå eit anna nordisk land, gjeld likevel 6-månadersregelen, da bustaden blir avgjord etter innflyttingslandet sine reglar, jf. ei nordisk avtale av 5. desember Personar som oppheld seg på Svalbard, Jan Mayen eller norske biland, og som ved utreisa var registrerte i folkeregisteret i ein norsk kommune, skal framleis reknast som busett i denne kommunen. Tilsvarande regel gjeld for personar på den norske kontinentalsokkelen. Norsk personale ved norsk diplomati og konsulatvesen og norsk militært personell beordra til teneste i utlandet, blir rekna som busette 1 Noreg. Det same gjeld huslydane deira. Utanlandsk personale ved framandt diplomati og konsulatvesen og utanlandsk personell tilknytta NATO, blir ikkje rekna som busette i Noreg. Det same gjeld huslydane deira. Hovudregelen for kvar i Noreg ein skal reknast som busett er at personar er busette der dei har si regelbundne ddgnkvile (nattesdvn). Dersom dognkvila blir teken skiftevis på to eller fleire stader, blir dei rekna som busette der dei etter ei samla vurdering kan seiast A ha sin mest faste tilhaldsstad. Ektefeller med sams heim og personar som har sams heim med barna sine, blir rekna som busette i denne heimen utan omsyn til kvar dgnkvila blir teken. Einslege personar som tek utdanning i eln annan kommune skal som hovudregel framleis reknast som busette der del budde fr utdanninga tok til (bustaden til foreldra). Tilsvarande registreringsprinsipp gjeld også for vernepliktige under forstegangsteneste, sivilarbeidarar, fengsla personar og personar innlagde på sjukehus. Personar som er innlagde eller plasserte i andre institusjonar eller i privat pleie, blir som hovudregel rekna som busette der når opphaldet er tenkt eller viser seg A vare i minst 6 månader. Fddde. Berre levandeffidde barn er rekna med, dvs. foster som syner livsteikn ved Udselen. Fddselsoverskot er lik differansen mellom fddde og dode (også kalla naturleg folketilvekst). Innflyttingar, utflyttingar. Som flytting blir rekna flytting for ein person mellom to norske kommunar eller mellom ein norsk kommune og utlandet. Dersom ein person flyttar fleire gonger i same kalenderår, tel kvar gong som ei flytting. I flyttetala for fylke og landsdelar er flyttingar mellom kommunar i fylket/landsdelen likevel ikkje rekna med. Nettoinnflytting er lik differansen mellom innflyttingar og utflyttingar. Folketilvekst er lik auken (positiv eller negativ) i folkemengd i eit kalenderår. Dersom grensene ikkje er endra, er folketilveksten differansen mellom folkemengd 1. januar det eine året og folkemengd 1. januar året Ur. Endelege - fdrebels tal. Ftrebels tal blir i neste utgåve av publikasjonen skifta ut med endelege tal. Sjå elles aysnitt 3.

11 10 Endringar i kommuneinndelinga for perioden 2. januar desember 1980 er trykt i publikasjonen NOS Folketallet i kommunene Hefte I-III. Endringane pr. 1. januar for kvart år er trykt i publikasjonen NOS Folketalet i kommunane , Folketalet i kommunane og Befolkningsstatistikk 1988 Hefte I ( ). Nedanfor folgjer eit oversyn over endringane pr. 1. januar I åra har det berre vore justeringar i kommunegrensene (ikkje samanslåing eller deling av kommunar, heller ikkje endringar i kommunenamn eller -nummer). Frå 1. januar 1988 har det vore kommunesamanslåingar i Vestfold fylke. Pr. 1. januar 1987 Vest-Agder Del av 1004 Flekkefjord (7 eigedomar i Vikagrenda og Espetveitgrenda) overfort til 1046 Sirdal (41 personar, 67,40 km') Pr. 1. januar 1988 Vestfold 0703 Horten og 0717 Borre er slegne saman til 0701 Borre TOnsberg og 0721 Sem er slegne saman til 0704 Teinsberg Larvik, 0708 Stavern, 0725 Tjeilling, 0726 Brunlanes og 0727 Hedrum er slegne saman til 0709 Larvik. Landsdel. Landsdelsinndelinga i tabell 1 er i samsvar med den grupperinga SSB fastsette i Handelsdistrikt. Eit handelsdistrikt er sett saman av heile kommunar, to eller fleire. Eit oversyn over grupperinga til handelsdistrikt, handelsområde og handelsfelt er gitt i serien Standardar for norsk statistikk (SNS nr. 3). 5. MERKNADER TIL TABELLANE Folketilvekst er ofte ikkje lik summen av fodselsoverskot og nettoinnflytting, særleg for endelege tal. Årsakene til avvik er: 1. Endelege tal (1987): I tala for folkemengd pr. 1. januar 1988 er det og teke omsyn til meldingar til Det sentrale personregister som galdt 1986 og tidlegare år, men som kom for seint til A få innverknad på folkemengda 1. januar FOrebels tal (1988): Startgrunnlaget for utrekning av folkemengd 1. januar 1989 er eit korrigert folketal som ikkje alltid svarar heilt til det publiserte, endelege talet pr. 1. januar Avvika er små og gjeld eit fåtal kommunar.

12 11 6. NOKRE HOVUDRESULTAT Folketalet i Noreg auka i 1988 med , som er om lag same auken som året Ur. Fddselstalet auka i 1988 med vel 3 400, til Dette Urer til ein auke i talet for samla fruktbarheit på 5 prosent i 1988, til rundt 1,84. Talet på ddde i 1988 var vel , ein svak auke frå Aret Ur. Fddselsoverskotet i 1988 blei dermed vel mot vel i Nettoinnflyttinga frå utlandet minka med vel 3 600, til Talet på innflyttingar minka, medan utflyttingane auka. Alle fylka i Sr-Noreg til og med Stir-TrOndelag, utanom Mere og Romsdal, hadde nettoinnflytting I Fylka Akershus, Oslo og Vestfold hadde stdrst nettoinnflytting. Nettoutflyttinga frå dei tre nordnorske fylka var på vel ut frå desse fdrebels tala. Dette er noko mindre enn fdrebels tal året Ur. Veksten er i stort mon konsentrert til Bode, Narvik, Harstad, Troms, Hammerfest og Alta. Dei fleste andre kommunane hadde nettoutflytting og nedgang i folketalet. Fylka Akershus, Rogaland og Hordaland hadde eit stort fddselsoverskot i fjor. Saman med relativt stor nettoinnflytting fekk dermed desse fylka stor vekst. Fylka Østfold, Hedmark, Oppland og Telemark hadde fddelsunderskot. Folketalet i Noreg ved utgangen av 1988 var

13 12 1. PURPOSE This publication gives a total survey on population in counties, municipalities and trade districts for the whole country the latest years, and figures on births, deaths, migration and population growth the last 2 years. The publication gives, among other things, basis for a yearly updating of time series in the publication NOS Population in Municipalities Volumes I-III. 2. DESIGN OF PROCEDURE 2.1. Statistical basis In accordance with the Act of Population Registration, each municipality shall have a population register, comprising all resident persons. The local population registers send notifications on births, deaths and migration to the Central Population Register in the Bureau, which is the statistical basis of this statistics. Population. Final population figures 1 January 1987 and 1988 are produced by counting resident persons in the Central Population Register. Provisional population figures 1 January 1989 are calculated by using the population 12 months earlier and provisional figures on births, deaths and migration in Births. Notifications of births obtained from maternity clinics through the local population registers. Deaths. Provisional figures are based on civil reports from probate courts through the local population registers. Final figures are given when the notifications are controlled with medical records received from public health officers. Migration. Notifications from the local population registers Coverage Population. All persons registered as resident in Norway per 1 January. Births. All births of mothers registered as resident in Norway, independent of whether the birth occurred in Norway or abroad. Deaths. All deaths among resident in Norway, independent of whether the death occurred in Norway or abroad. Migration. All migration registered between Norwegian municipalities and between a Norwegian municipality and abroad. 3. ERRORS AND RELIABILITY OF ESTIMATES As the statistics are based on administrative data collected by well established routines, the quality generally is very good. Data on migration are least reliable. The deviation between provisional and final figures is usually small. Provisional figures on births, deaths, in-migration and out-migration are usually too low. The statistics on births, deaths and migration do not include notifications received after a certain time limit, usually end of April next year. The extent of delayed notifications has no practical consequences for most purposes. 4. TERMS AND VARIABLES Population. All figures refer to resident (de jure) population. Population of a municipality 1 January is the number of persons registered as resident in the municipality. If the boundaries of a municipality are changed 1 January, "population 1.1." describes the situation immediately after the changes are effected. In case of no boundary changes "population 1.1." corresponds to population 31 December the previous calendar year.

14 13 The term 'resident'. Whether or not a person should be registered as resident in Norway and in which municipality, has been prescribed by the Act of Population Registration of 16 January 1970, which took effect on 1 February The provisions of the Act were changed on 1 February The following main points from the registration rules decide who are to be considered as resident in Norway: Persons coming from countries outside Scandinavia in order to settle in Norway or stay here for at least 6 months, are counted as resident in Norway, even if the stay is temporary. A corresponding 6-months rule concerns migration from Norway to a country outside Scandinavia. From March 1987 refugees and persons applying for asylum are registered as residents while their applications for staying were under treatment. Earlier they were registered as residents only after permission for staying in Norway was Igranted. This practice has given some municipalities unusual high net immigration and population growth in In case of migration between Norway and another Scandinavian country, the 6-months rule is not always valid. In Denmark, for example, every person who intends to stay in the country for at least 3 months is registered as resident. The same limit is used for out-migration. In Sweden and Finland the limit is 1 year. For persons coming to Norway from another Nordic country, the 6-months rule is still valid, because the place of residence is decided according to the rules in the country of immigration, cf. a Scandinavian agreement of 5 December Persons staying at Svalbard, Jan Mayen or other Norwegian dependencies, and who were registered as resident in a Norwegian municipality when they left the country, shall still be counted as resident in this municipality. The same rules relate to persons on the Norwegian continental shelf. Norwegian personnel on Norwegian diplomatic and consular service and Norwegian military personnel posted for duty abroad, are counted as resident in Norway. The same rule relates to their families. Foreign personnel on foreign diplomatic and consular service and foreign personnel attached to NATO, are not counted as resident in Norway. The same rule relates to their families. According to the main rule, persons in Norway are registered as resident where they have their. regular night's rest. Births. Only live births are included, i.e. foetus which after the delivery shows evidence õf life. Excess of births means births minus deaths. In-migration, out-migration. Migration means migration of a person between two Norwegian municipalities or between a Norwegian municipality and abroad. Persons registered as migrants twice or more in a calendar year, are included in accordance with the number of movements registered. However, figures on in-migration and out-migration for counties and regions do not include migration between municipalities within the county/region. Net migration is the difference between in-migration and out-migration. Population growth is defined as the increase (positive or negative) of population within a calendar year. Provided unchanged boundaries, population growth is the difference between population 1 January a given calendar year and population 1 January the previous year. Final - provisional figures. In next edition provisional figures will be replaced by final figures (see section 3). Changes in municipal boundaries in the period 2 January December 1980 are published in the publication NOS Population in Municipalities Volumes I-III. Changes per 1 January each year are published in the publication NOS Population in Municipalities , Population in Municipalities , and Population Statistics 1988 Volume I ( ). During the years there have been changes only in municipal boundaries (no municipalities merged or divided, no changes in names or numbers). On 1 January 1988 a merger of municipalities took place in Vestfold county.

15 14 A detailed description of the changes in - municipal boundaries for the years 1987 and 1988, is given on page 10. Region. The classification of regions used in table 1 is in accordance with the new standard from Trade district.a trade district consists of whole municipalities, usually two or more. A survey of the classification of trade districts, trade areas and trade regions is given in the series Standards for Norwegian Statistics (SNS no. 3). 5. COMMENTS TO THE TABLES In many cases population growth is not equal to the total of excess of births and net immigration, especially for final figures. The reasons for the differences are: 1. Final figures (1987): Notifications to the Central Population Register concerning 1986 and earlier years received too late to have any influence on population 1 January 1987, are included in the figures on population per 1 January Provisional figures (1988): The basis for the calculation of population 1 January 1989, is corrected population figures which do not always correspond exactly with published, final figures per 1 January The differences are small and concern only a few municipalities. 6. SOME MAIN RESULTS The population of Norway increased by in 1988, almost the same number as in The number of births increased by 3 400, to a total of This means an increase in the total fertility rate of 5 per cent, to about The net in-migration from abroad decreased by 3 600, to The number of immigrants decreased, while the number of emigrants increased. The counties Akershus, Oslo and Vestfold had the highest net in-migration. Nord-Trdndelag and the three northern counties had net out-migration. The net out-migration from Northern Norway was a bit lower than the comparable figures for the preceding year, and there was a tendency to increasing excess of births also in these counties. The highest levels of excess of births were in the counties of Akershus, Rogaland and Hordaland.

16 1 5 Figur 1. Nettoinnflytting i fylkene Prosent.2Vet 122.4ration. Counties Per cent Si IN Figur 2. Folketilvekst i fylkene Prosent Population g.roprth. C'ou.r2ties Per cent II

17 16 Tabell 1. Folkemengd 1. januar og endringar i 1987 og Fylke og landsdel Endringar i 1987 (endelege tal) Population changes in 1987 (final figures) Folkemengd Innflyttingar Utflyttingar In-migration Out-migration (ende- Fylke lege Av Av Nr. Landsdel tal) Fedsels- dette dette Netto- County Popu- over- frå til inn- Folke- Region lation Fedde Doide skot ut- ut- flyt- til- 1 Janu- Births Deaths Excess landet landet ting vekst' ary 1987 of I alt Of I alt Of Net Popu- (final births Total which Total which migra- lation figures) from to tion growth' other other count- countries ries HEILE LANDET THE WHOLE COUNTRY østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Ve5t-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Mere og Romsdal Ser- Trendelag Nord- Trendelag Nordland Troms Finnmark LANDSDEL REGION AkersHbs og Oslo Hedmark og Oppland Østfold, Vestfold, Buskerud og Telemark Aust- og Vest- Agder og eogalana Hordaland, Sogn og Fjoraane og Mdre og Romsdal Sdr- og Nord- Trendelag Nordland, Troms og Finnmark i Folketilvekst i 1987 er lik folkemengd minus folkemengd Folketilveksten er som oftast ikkje summen av fedselsoverskot og nettoinnflytting. SjA tekstaysnitt 5, side Folketilvekst i 1988 er lik folkemengd minus folkemengd , og er i nokre hdve ikkje lik summen av fedselsoverskot og nettoinpflytting. SJA tekstaysnitt 5, side 10.

18 Population 1 January and population changes in 1987 and County and region Folkemengd (endelege tal) Population 1 January 1988 Endringar i 1988 (fdrebels tal) Population changes in 1988 (final figures) (provisional figures) Folkemengd (fdre- Fdd- Netto- bels sels- inn- Folke- tal) over- flyt- til- Popu- No. alt Menn Kvinner Fddde Odde skot ting vekst 2lation Total Males Females Births Deaths Ex- Net Popu- 1 Janucess mig- lation ary 1989 of ra- growth2 (provibirths tion sional figures) ' Population growth in 1987 is the difference between population 1 January 1988 and 1 January Population growth is generally not equal to the total of excess of births and net migration. See text section 5, page Population growth in 1988 is the difference between population 1 January 1989 and 1 January 1988, and is for some counties/regions not equal to the total of excess of births and net migration. See text section 5, page 14.

19 18 Tabell 2. Folkemengd 1. januar og endringar i 1987 og Kommune Folkemengd (endelege Kommune tal) Nr. Municipality Population 1 January 1987 (final figures) Fddsels- over- Fddde Ddde skot Births Deaths Excess of births Endringar i 1987 (endelege tal) Population changes in 1987 (final figures) Innflyttingar Utflyttingar In-migration Out-migration Av Av dette dette Netto- Folkefrå til inn- tilut- ut- flyt- vekst 1,3 landet landet ting Popu- I alt Of I alt Of Net lation Total which Total which migra- growthio from to tion other other count- countries ries 01 ØSTFOLD FYLKE Halden Sarpsborg Fredrikstad Moss Hvaler Borge Varteig Skjeberg Aremark Marker Rdmskog Trdgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Tune Rolvsdy KrAkerdy Onsdy RAde Rygge Våler Hobdl AKERSHUS FYLKE Vestby Ski As Frogn Nesodden OppegArd Bærum Asker Aurskog-Hiland Strum Folketilvekst i 1987 er lik folkemengd minus folkemengd Folketilveksten er som oftast ikkje summen av fddselsoverskot og nettoinnflytting. Sj& tekstaysnitt 5, side Folketilvekst i 1988 er lik folkemengd minus folkemengd , og er i nokre hdve ikkje lik summen av fddselsoverskot og nettoinnflytting. SJA tekstaysnitt 5, side Asylsdkjarar vart i 1987 registrerte i folkeregistra. Dette gav uvanleg sterk tilvekst i nokre kommunar. 4 Ikkje medrekna flyttingar mellom kommunane i fylket.

20 Population 1 January and population changes in 1987 and Municipality Folkemengd (endelege tal) Population 1 January 1988 (final figures) 19 Endringar i 1988 (forebels tal) Population changes in 1988 (provisional figures) Folkemengd (Ure- Fed- Netto- bels sels- Inn- Ut- inn- Folke- tal) over- flyt- flyt- flyt- til- Popu- No. I alt Menn Kvinner FOcide Deide skot tingar tingar ting vekst 2lation Total Males Females Births Deaths Ex- In- Out- Net Popu- 1 Janucess mig- mig- mig- lation ary 1989 of ra- ra- ra- growth2 (provibirths tion tion tion sional figures) ' Population growth in 1987 is the difference between population 1 January 1988 and 1 January Population growth is generally not equal to the total of excess of births and net migration. See text section 5, page Population growth in 1988 is the difference between population 1 January 1989 and 1 January 1988, and is for some counties/regions not equal to the total of excess of births and net migration. See text section 5, page Persons applying for asylum were in 1987 registered in the population registers. This resulted in unusual high population growth in some municipalities. 4 Not including migration between municipalities within the county.

21 20 Tabell 2 (framh.). Folkemengd 1. januar og endringar i 1987 og Kommune Endringar i 1987 (endelege tal) Folkemengd Innflyttingar Utflyttingar Nr. Kommune (ende- Fedsels- Av Av Netto- Folkelege Fddde DOde over- dette dette inn- tiltal) skot I alt frå I alt til flyt- vekst 1,3 ut- ut- ting landet landet 02 AKERSHUS FYLKE (FRAMH.).M Fet Rælingen Enebakk LOrenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal Oslo HEDMARK FYLKE Hamar Kongsvinger Ringsaker Vang i 0415 LOten Stange Nord-Odal Sr -Odal Eidskog Grue Asnes Våler Elverum Trysil Amot Stor-Elvdal Rendalen Engerdal Tolga Tynset Alvdal Folldal Os Sjå note lp side Sj& note 2, side Si& note 3, side Si& note 4, side 18.

22 Population 1 January and population changes in 1987 and Municipality 21 Folkemengd (endelege tal) Endringar i 1988 (ferebels tal) Folkemengd Fed- Inn- Ut- Netto- Folke- (fere- No. I alt Menn Kvinner Foil:1de Dede sels- flyt- flyt- inn- til- bels over- tingar tingar flyt- vekst 2tal) skot ting I See note 1, page See note 2, page See note 3, page See note 4, page 19.

23 Nr. Kommune 22 Tabell 2 (framh.). Folkemengd'1. januar og endringar i 1987 og Kommune Endringar i 1987 (endelege tal) Folkemengd Innflyttingar Utflyttingar (ende- Fddsels- Av Av Netto- Folkelege Fddde Odde over- dette dette inn- tiltal) skot I alt frå I alt til flyt- vekst',3 ut- ut- ting landet landet 05 OPPLAND FYLKE Lillehammer GjOvik Dovre Lesja Skjåk Lom Vågå Nord-Fron Sel r -Fron Ringebu Oyer Gausdal Østre Toten Vestre Toten Jevnaker Lunner Gran SOndre Land Nordre Land Sr -Aurdal Etnedal Nord-Aurdal Vestre Slidre øystre Slidre Vang BUSKERUD FYLKE Drammen Kongsberg Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Al Hol Sigdal KrOdsherad Modum Ovre Eiker Nedre Eiker Lier Rdyken Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal Sia note 1, side Sjå note 2, side Sjå note 3, side Sjå note 4, side 18.

24 Population 1 January and population changes in 1987 and Municipality 23 Folkemengd (endelege tal) Endringar i 1988 (ferebels tan Folkemengd Fed- Inn- Ut- Netto- Folke- (We- No. I alt Menn Kvinner Fedde Dede sels- flyt- flyt- inn- til- bels over- tingar tingar flyt- vekst 2tal) skot ting See note 1, page See note 2, page See note 3, page See note 4, page 19.

25 24 Tabell 2 (framh.). Folkemengd 1. januar og endringar i 1987 og Kommune Endringar i 1987 (endelege tal) Folkemengd Innflyttingar Utflyttingar Nr. Kommune (ende- Fddsels- Av Av Netto- Folkelege Fddde DOde over- dette dette inn- tiltal) skot 1 alt frå 1 alt til flyt- vekstio ut- ut- ting landet landet 07 VESTFOLD FYLKE Borre Holmestrand TOnsberg Sandefjord Larvik' Svelvik Sande Hof Våle Ramnes Andebu Stokke NOtterdy Tjøme Lardal TELEMARK FYLKE Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Krager d Drangedal Nome BO Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Sjå note 1, side Sjå note 2, side SjA note 3, side SjA note 4, side Frå 1. januar 1988 er 0703 Horten og 0717 Borre slått saman til 0701 Borre. 6 Fr& 1. januar 1988 er 0705 Teinsberg og 0721 Sem slått saman til 0704 Tdnsberg. 7 Fr& 1. januar 1988 er 0707 Larvik, 0708 Stavern, 0725 Tj011ing, 0726 Brunlanes og 0727 Hedrum slått saman til 0709 Larvik.

26 Population 1 January and population changes in 1987 and Municipality 25 Folkemengd (endelege tal) Endrirgar i 1988 (fdrebels tal) Folkemengd Fed- Inn- Ut- Netto- Folke- (fire- No. 1 alt Menn Kvinner Fddde Odde sels- flyt- flyt- inn- til- bels over- tingar tingar flyt- vekst 2tal) skot ting i See note 1, page See note 2, page See note 3, page See note 4, page On 1 January 1988 a merger of 0703 Horten and 0717 Barre to 0701 Borre took place. 6 On 1 January 1988 a merger of 0705 Tdnsberg and 0721 Sem to 0704 Tdnsberg took place. 7 On 1 January 1988 a merger of 0707 Larvik, 0708 Stavern, 0725 Tjdlling, 0726 Brunlanes and 0727 Hedrum to 0709 Larvik took place.

27 26 Tabell 2 (framh.). Folkemengd 1. januar og endringar i 1987 og Kommune Nr. Kommune Endringar i 1987 (endelege tal) Folkemengd Innflyttingar Utflyttingar (ende- Fddsels- Av Av Netto- Folkelege Fddde Dtide over- dette dette inn- tiltal) skot I alt frå I alt til flyt- vekst 1. 3 ut- ut- ting landet landet 09 AUST-AGDER FYLKE Riser Arendal Gr1mste Gjerstad Ve0f4hel Tvedestrand 5aa Roland, Froland Øyestad Tromdy Hisdy Lillesand Birkenes Amli Iveland Evje og Hornnes Bygland Valle Bykle VEST-AGDER FYLKE Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Vennesla Songdalen SOgne Marnardal Aseral Audnedal Lindesnes Lyngdal Hægebostad Kvinesdal Sirdal Sjå note 1, side SJA note 2, side SJA note 3, side Sjå note 4, side 18.

28 Population 1 January and population changes in 1987 and Municipality 27 Folkemengd (endelege tal) Endringar i 1988 (ferebels tal) Folkemengd Fed- Inn- Ut- Netto- Folke- (Ure-No. I alt Menn Kvinner Fedde Dede sels- flyt- flyt- inn- til- bels over- tingar tingar flyt- vekst 2tal) skot ting See note 1, page See note 2, page See note 3, page See note 4, page 19.

29 Nr. Kommune 28 Tabell 2 (framh.). Folkemengd 1. januar og endringar i 1987 og Kommune Endringar i 1987 (endelege tal) Folke- Innflyttingar Utflyttingar mengd Fddsels- Av Av Netto- Folke- (ende- Fddde Odde- over- dette dette inn- tillege skot I alt frå I alt til flyt- vekst 1,3 tal) ut- ut- ting landet landet 11 ROGALAND FYLKE Eigersund Sandnes Stavanger Haugesund Sokndal Lund Bjerkreim HA Klepp Time Gjesdal Sola Randaberg Forsand Strand Hjelmeland Suldal Sauda Finndy Rennesdy Kvitsdy Bokn Tysvær Karmdy Utsira Vindafjord HORDALAND FYLKE Bergen Etne Olen Sveio Beimlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Voss SiA note 1, side 18. SjA note 2, side Sjå note 3, side Si& note 4, side 18.

30 Population 1 January and population changes in 1987 and Municipality Folkemengd (endelege tal) Endringar i 1988 (ferebels tal) 29 Folkemengd Fed- Netto sels- Inn- Ut- inn- Folke- (Ure- No. I alt Menn Kvinner FeddeOddeover- flyt- flyt- flyt- til- bels skot tingar tingar ting vekst 2tal) , See note 1, page See note 2, page See note 3, page See note 4, page 19.

31 Nr. Kommune 12 HORDALAND FYLKE (FRAMH.) 30 Tabell 2 (framh.). Folkemengd 1. januar og endringar i 1987 og Kommune Endringar i 1987 (endelege tal) Folkemengd Innflyttingar Utflyttingar (ende- Fedsels-. Av Av Netto- Folkelege Fedde Dede over- dette dette inn- tiltal) skot 1 alt fr.& 1 alt til flyt- vekstio ut- ut- ting landet landet 1238 Kvam Fusa Samnanger Os Austevoll Sund Fjell Askey Vaksdal Modalen Oster*, Meland øygarden Radey Lindas Austrheim Fedje Masfjorden SOGN OG FJOR- DANE FYLKE Flora Gulen Solund Hyllestad Heyanger Vik Balestrand Leikanger Sogndal Aurland Lardal Ardal Luster Askvoll Fjaler Gaular Jelster Ferde Naustdal Bremanger Vagsey Selje Eid Hornindal Gloppen Stryn Sja note 1, side Sja note 2, side SJA note 3, side SJA. note 4, side 18.

32 Population 1 January and population changes in 1987 and Municipality 31 Folkemengd (endelege tal) Endringar i 1988 (forebels tan Folkemengd Fdd- Inn- Ut- Netto- Folke- (Ure- No. I alt Menn Kvinner Flidde Ddde sels- flyt- flyt- inn- til- bels over- tingar tingar flyt- vekst 2tal) skot ting ' 2427' ' See note 1, page See note 2, page See note 3, page See note 4, page 19.

33 32 Tabell 2 (framh.). Folkemengd 1. januar og endringar i 1987 og Kommune Endringar i 1987 (endelege tell) Folkemengd Innflyttingar Utflyttingar Nr. Kommune (ende- Fddsels- Av Av Netto- Folkelege Fddde Dede over- dette dette inn- tiltal) skot I alt frå I alt til flyt- vekst',3 ut- ut- ting landet landet 15 MORE OG ROMSDAL FYLKE Molde Kristiansund Alesund Vanylven Sande Herdy Ulstein Hareid Volda Ørsta Ørskog Norddal Stranda Stordal Sykkylven Skodje Sula Giske Haram Vestnes Rauma Nesset Midsund Sanddy Aukra Fræna Eide Averdy Frei Gjemnes Tingvoll Sunndal Surnadal. DOO Rindal Aure Halsa Tustna Smdla Sia note 1, side SJA note 2, side Sj& note 3, side Sjå note 4, side 18.

34 Population 1 January and population changes in 1987 and Municipality 33 Folkemengd (endelege tal) Endringar i 1988 (fdrebels tan Folkemengd Fed- Inn- Ut- Netto- Folke- (fere- No. I alt Menn Kvinner Fddde Nide sels- flyt- flyt- inn- til- bels over- tingar tingar flyt- vekst 2tal) skot ting ' See note 1, page See note 2, page See note 3, page See note 4, page 19.

35 Nr. Kommune 34 Tabell 2 (framh.). Folkemengd 1. januar og endringar i 1987 og Kommune Endringar i 1987 (endelege tal) Folkemengd Innflyttingar Utflyttingar (ende- Fddsels- Av Av Netto- Folkelege Fidde DOde over- dette dette inn- tiltal) skot I alt frå I alt til flyt- vekst 1,3 ut- ut- ting landet landet 16 SOR-TRØNDELAG FYLKE ' ' Trondheim Hemne Snillfjord Hitra Frdya Orland Agdenes Rissa Bjugn Afjord Roan Osen Oppdal Rennebu Meldal Orkdal Rdros Holtålen Midtre Gauldal Melhus Skaun Klæbu Malvik Selbu Tydal NORD-TRØNDELAG FYLKE ' ' Steinkjer Namsos Meråker Stjdrdal Frosta Leksvik Levanger Verdal Mosvik Verran Namdalseid Indery Snåsa Lierne Rdyrvik Namsskogan Grong Hyl andet Overhalla Fosnes Flatanger Vikna Nærdy Leka Sjå note 1, side SJA note 2, side Si& note 3, side SJA note 4, side 18.

36 Population 1 January and population changes in 1987 and Municipality 35 Folkemengd (endelege tal) Endringar i 1988 (fdrebels tal) Folkemengd t Fdd- Inn- Ut- Netto- Folke- (fdre- No. I alt Menn Kvinner Fddde Ddde sels- flyt- flyt- inn- til- bels over- tingar tingar flyt- vekst 2tal) skot ting ' ' 2932' i See note 1, page See note 2, page See note 3, page See note 4, page 19.

37 36 Tabell 2 (framh.). Folkemengd 1. januar og endringar i 1987 og Kommune Endringar i 1987 (endelege tal) Folkemengd Innflyttingar Utflyttingar Nr. Kommune (ende- Fddsels- Av Av Netto- Folkelege Fddde Odde over- dette dette inn- tiltal) skot 1 alt frå 1 alt til flyt- vekst',3 ut- ut- ting landet landet 18 NORDLAND FYLKE Bodd Narvik Bindal Sdmna Brdnndy Vega Vevelstad Herdy Alstahaug Leirfjord Vefsn Grane Hattfjelldal Ddnna Nesna Hemnes Rana Lurdy Trana Rdddy Meldy Gildeskål Beiarn Saltdal Fauske Skjerstad Sdrfold Steigen Hamardy Tysfjord Lddingen Tjeldsund Evenes Ballangen ROst Vardy Flakstad Vestvågdy Vågan Hadsel Bd Øksnes Sortland Andy Moskenes Sj& note 1, side Sj& note 2, side Sjå note 3, side SJA note 4, side 18.

38 Population 1 January and population changes in 1987 and Municipality 37 Folkemengd (endelege tal) Endringar i 1988 (forebels tal) Folkemengd Fed- Inn- Ut- Netto- Folke- (fore- No. I alt Menn Kvinner Fddde!We sels- flyt- flyt- inn- til- bels over- tingar tingar flyt- vekst 2tal) skot ting See note 1, page See note 2, page See note 3, page See note 4, page 19.

39 38 Tabell 2 (framh.). Folkemengd 1. januar og endringar i 1987 og Kommune Nr. Kommune Endringar i 1987 (endelege tal) Folkemengd Innflyttingar Utflyttingar (ende- Fddsels- Av Av Netto- Folkelege FOdde DOde over- dette dette inn- tiltal) skot I alt frå I alt til flyt- vekst 1,3 ut- ut- ting landet landet 19 TROMS FYLKE Harstad Troms Kvæfjord SkAnland BjarkOy Ibestad Gratangen Lavangen Bardu Salangen Målselv Sdrreisa Dyrdy TranOy Torsken Berg Lenvik Balsfjord KarlsOy Lyngen Storfjord KAfjord Skjervy Nordreisa Kvænangen FINNMARK FYLKE Hammerfest VardO Vads O Kautokeino Alta Loppa Hasvik SOrOysund Kvalsund MåsOy Nordkapp Porsanger Karasjok Lebesby Gamvik Berlevåg Tana Nesseby BAtsfjord dr-Varanger SJA note 1, side Sjå note 2, side Sjå note 3, side Sjå note 4, side 18.

40 Population 1 January and population changes in 1987 and Municipality 39 Folkemengd (endelege till) Endringar i 1988 (fdrebels tal) Folkemengd Fed- Inn- Ut- Netto- Folke- (fdre- No. 1 alt Menn Kvinner Foidde Ddde sels- flyt- flyt- inn- til- bels over- tingar tingar flyt- vekst 2tan skot ting I See note 1, page See note 2, page See note 3, page See note 4, page 19.

41 40 Tabell 3. Folkemengd 1. januar og endringar i 1987 og Handelsdistrikt Handelsdistrikt Trade district Folke- Endringar i 1987 (endelege tal) mengd Population changes in 1987 (final figures) (endelege Fddsels- Netto- Folketal) over- inn- til- Popu- Fddde Ddde skot flyt- veksti lation Births Deaths Excess ting Popu- 1 Janu- of Net lation ary 1987 births migra- growth' (final tion figures) Heile landet The whole country Østre handelsfelt Østfoldbyenes handelsområde Halden handelsdistrikt Fredrikstad handelsdistrikt Sarpsborg handelsdistrikt Moss handelsdistrikt Hovedstadens handelsområde Askim/Mysen handelsdistrikt Ski/Drdbak handelsdistrikt 123 Oslo handelsdistrikt LillestrOm handelsdistrikt 125 Brandbu handelsdistrikt Ovre Romerike handelsdistrikt 127 Kongsvinger handelsdistrikt Midtre og Nordre Hedmark handelsområde Hamar handelsdistrikt Flisa handelsdistrikt Elverum handelsdistrikt Tynset handelsdistrikt Gudbrandsdalen handelsområde Lillehammer handelsdistrikt Vinstra/Vålebru handelsdistrikt Otta handelsdistrikt Vest-Oppland handelsområde GjOvik handelsdistrikt Dokka handelsdistrikt Fagernes handelsdistrikt Ovre Buskerud handelsområde HOnefoss handelsdistrikt Jevnaker handelsdistrikt Hallingdal handelsdistrikt Nedre Buskerud handelsområde Drammen handelsdistrikt Svelvik/Sande handelsdistrikt Vikersund/Hokksund handelsdistrikt Kongsberg handelsdistrikt Vestfoldbyenes handelsområde Horten/Holmestrand handelsdistrikt TOnsberg handelsdistrikt Sandefjord handelsdistrikt Larvik handelsdistrikt ' Folketilvekst i 1987 er lik folkemengd minus folkemengd Folketilveksten er som oftast ikkje summen av fddselsoverskot og nettoinnflytting. SjA tekstaysnitt 5, side Folketilvekst i 1988 er lik folkemengd minus folkemengd , og er i nokre heve ikkje lik summen av fddselsoverskot og nettoinnflytting. SJA tekstaysnitt 5, side 10.

42 Population 1 January and populatfon changes in 1987 and Trade district 41 Folkemengd (endelege tal) Endringar i 1988 (forebels tal) Folke- Population 1 January 1988 Population changes in 1988 mengd (final figures) (provisional figures) (fore- Fed- Netto- bels sels- inn- Folke- tal) over- flyt- til- Popu- No. 1 alt Menn Kvinner FOdde Død e. skot ting vekst 2lation Total Males Females Births Deaths Ex- Net Popu- 1 Janucess mig- lation ary 1989 of ra- growth2 (provibirths tion sional figures) Population growth in 1987 is the difference between population 1 January 1988 and 1 January Population growth is generally not equal to the total of excess of births and net migration. See text section 5, page Population growth in 1988 is the difference between population 1 January 1989 and 1 January 1988, and is for some counties/regions not equal to the total of excess of births and net migration. See text section 5, page 14.

43 42 Tabell 3 (framh.). Folkemengd 1. januar og endringar i 1987 og Handelsdistrikt Handelsdistrikt Folke- Endringar i 1987 (endelege tal),e. mengd q Netto- ' (ende- Fedsels- inn- Folkelege Fedde Dede over- flyt- tiltal) skot ting vekst' 1-2 Østre handelsfelt (framh.) 19 Telemark handelsområde Porsgrunn handelsdistrikt Kragere handelsdistrikt Skien handelsdistrikt Vest-Telemark handelsdistrikt Notodden handelsdistrikt Rjukan handelsdistrikt Ostre Serlandet handelsområde Riser/Tvedestrand handelsdistrikt Arendal/Grimstad handelsdistrikt Vestre Serlandet handelsområde Lillesand handelsdistrikt Kristiansand handelsdistrikt Mandal handelsdistrikt Setesdal handelsdistrikt Farsund handelsdistrikt Vestre handelsfelt Sendre Rogaland handelsområde Flekkefjord handelsdistrikt 312 Egersund handelsdistrikt Jæren handelsdistrikt Sandnes handelsdistrikt Stavanger handelsdistrikt Nordre Rogaland og Sendre Hordaland handelsområde Haugesund handelsdistrikt Sand/Sauda handelsdistrikt Sendre Sunnhordland handelsdistrikt Nordre Sunnhordland handelsdistrikt Odda handelsdistrikt Midtre Vestlandet handelsområde Bergen handelsdistrikt Voss handelsdistrikt Ytre Nordhordland handelsdistrikt Ytre Sogn handelsdistrikt Indre Sogn handelsdistrikt Fdrde handelsdistrikt Flore handelsdistrikt Nordfjord handelsdistrikt Sunnmdre handelsområde Ulsteinvik handelsdistrikt Volda/Ørsta handelsdistrikt Stranda handelsdistrikt Ålesund handelsdistrikt Midtre handelsfelt Romsdal og Nordmere handelsområde Molde handelsdistrikt Andalsnes handelsdistrikt Sunndalsera handelsdistrikt Kristiansund handelsdistrikt Surnadal handelsdistrikt Sj& note 1, side Sja note 2, side 40.

44 Population 1 January and population changes in 1987 and Trade district 43 Folke- Folkemengd (endelege tal) Endringar i 1988 (forebels tal) mengd FOd- Netto- Folke- (fore- No. sels- inn- til- bels alt Menn Kvinner FOdde DOde over- flyt- vekst2 tal) skot ting figures) See note 1, page See note 2, page 41.

45 44 Tabell 3 (framh.). Folkemengd 1. januar og endringar i 1987 og Handelsdistrikt Handelsdistrikt Folke- Endringar i 1987 (endelege tal) mengd Netto- (ende- Fddsels- inn- Folkelege Fddde Dede over- flyt- tiltal) skot tingvekst' 4 Midtre handelsfelt (framh.) 42 SOndre Trdndelag handelsområde Oppdal handelsdistrikt Rdros/Stdren handelsdistrikt Hitra/Frdya handelsdistrikt Orkanger handelsdistrikt Trondheim handelsdistrikt Stjdrdalshalsen handelsdistrikt Nordre Fosen handelsdistrikt Nordre Trdndelag handelsområde 431 Levanger handelsdistrikt Steinkjer handelsdistrikt Namsos handelsdistrikt Grong handelsdistrikt ROrvik handelsdistrikt Sdndre Nordland handelsområde BrOnndysund handelsdistrikt Mosjden handelsdistrikt Sandnessjden handelsdistrikt Mo/Nesna handelsdistrikt Nordre handelsfelt Vestfjorden handelsområde Bodd handelsdistrikt Fauske handelsdistrikt Lofoten handelsdistrikt Nordre Nordland og Sdndre Troms handelsområde Narvik handelsdistrikt Vesterålen handelsdistrikt Harstad handelsdistrikt Indre 5r-Troms handelsdistrikt Nordre Troms handelsområde Finnsnes handelsdistrikt Troms d handelsdistrikt Skjervy handelsdistrikt Finnmark handelsområde Alta handelsdistrikt Hammerfest handelsdistrikt Honningsvåg/Kj011efjord handelsdistrikt 544 Vads d handelsdistrikt Varde handelsdistrikt Kirkenes handelsdistrikt Sia note 1, side SJA note 2, side 40.

46 Population 1 January and population changes in 1987 and Trade district 45 Folke- Folkemengd (endelege tal) Endringar i 1988 (ferebels tal) mengd Fed- Netto- Folke- (fire- No. sels- inn- til- bels alt Menn Kvinner Fedde Wide over- flyt- vekst 2tal) skot ting figures) ' ' See note 1, page See note 2, page 41.

47 Tabell 4. Kommunar og folkemengd 1. januar 1989, etter kommunestorleik. Fylke. Absolutte tal og prosent Municipalities and population 1 January 1989, by size of municipality. County. Number and per cent 46 Kommunar med folketal (ferebels tal) Kommunar Municipalities with population 1 January 1989 Fylke i alt (provisional figures) County Municipalities, total TALET PA KOMMUNAR NUMBER OF MUNICIPALITIES Heile landet The whole country FYLKE COUNTY 01 Østfold Akershus Oslo Hedmark _ 05 Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Mere og Romsdal Ser- Trendelag Nord- Trendelag _ 18 Nordland Troms Finnmark FOLKETAL. ABSOLUTTE TAL POPULATION. NUMBER Heile landet FYLKE 01 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Mere og Romsdal r- Trøndelag Nord- Trendelag Nordland Troms Finnmark

48 Tabell 4 (framh.). Kommunar og folkemengd 1. januar 1989, etter kommunestorleik. Fylke. Absolutte tal og prosent Municipalities and population 1 January 1989, by size of municipality. County. Number and per cent 47 Kommunar med folketal (ferebels tal) Fylke Kommunar i alt I FOLKETAL. PROSENT POPULATION. PER CENT Prosent Per cent Heile landet 100,0 2,7 13,1 16,6 21,3 19,0 27,4 FYLKE 01 Østfold 100,0 0,9 12,1 14,9 39,7 32,4 02 Akershus 100,0-1,5 8,4 38,7 29,8 21,6 03 Oslo 100, ,0 04 Hedmark 100,0 1,9 11,4 33,5 36,6 16,6-05 Oppland 100,0 1,9 17,6 31,8 22,1 26,7-06 Buskerud 100,0 1,9 12,7 5,8 34,9 21,5 23,1 07 Vestfold 100,0-10,5 15,6 9,1 64,8-08 Telemark 100,0 2,9 17,5 8,6 22,7 48,3-09 Aust-Agder 100,0 6,9 25,6 38,9 28, Vest-Agder 100,0 4,0 4,5 30,0 16,7-44,9 11 Rogaland 100,0 0,7 7,9 11,2 19,3 31,7 29,1 12 Hordaland 100,0 1,9 13,8 8,3 24,3-51,8 14 Sogn og Fjordane 100,0 7,4 35,9 56, Mere og Romsdal 100,0 2,4 22, ,6 24,2 16 SO- Trendelag 100,0 2,7 17,9 15,7 9,0-54,7 17 Nord- Trendelag 100,0 7,3 21,0 9,0 46,6 16,1-18 Nordland 100,0 9,5 18,6 24,8 21,9 25,2-19 Troms 100,0 7,6 26,1 9,5 7,5 15,2 34,1 20 Finnmark 100,0 16,2 33,8 30,3 19,7 - -

49 48 Tidlegare utkomne på emneområdet Previously issued on the subject Folkemengden i herreder og byer 1. januar 1952 Population in Rural Districts and Towns January 1, 1952 NOS, XI 134, 1953 XI 171, 1954 XI 195, 1955 XI 228, 1956 XI 268, 1957 XI 304, 1958 XI 333, 1959 NOS A 30, 1962 A 67, 1963 A 90, 1964 A 119 Folketallet i kommunene Population in Municipalities NOS A 187, A 225, A 270, A 330, A 412, A 476, A 552, A 630, A 700, A 793, A 872, A 946, B 16, B 104, B 182, Hefte I Østlandet B 286, Hefte II Sdrlandet og Vestlandet B 287, Hefte III Trdndelag og Nord-Norge B 288 Folketalet i kommunane Population in Municipalities NOS B 263, B 386, B 451, B 523, B 622 Befolkningsstatistikk 1987 Hefte I ( ) Population Statistics 1987 Volume I ( ) NOS B 701, 1988 ( ) NOS B 766 Folkemengden etter alder 31. desember 1965 Population by Age 31 December 1965 NOS A 222, 1967 A 266, 1969 A 355 Folkemengden etter alder og ekteskapelig status 31. desember 1970 Population by Age and Marital Status 31 December 1970 NOS A 448, 1972 A 578, 1973 A 653, 1974 A 729, 1975 A 821, 1976 A 899, 1977 A 966, 1978 B 22, 1979 B 122, 1980 B 209, 1981 B 293, 1982B 407, 1983 B 473, 1984 B 547 Befolkningsstatistikk 1986 Hefte II Population Statistics 1986 Volume II NOS B 669, 1987 B 713, 1988 B 789 Folke- og boligtelling 1980 Population and Housing Census 1980 Eitt hefte for kvar kommune og kvart fylke One volume for each municipality and each county Framskriving av folkemengden Regionale tall Population Projections Regional Figures NOS B 583

50 49 PUBLIKASJONAR SENDE UT FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ ETTER 1. JANUAR ENNEINNDELT OVERSIKT PUBLICATIONS ISSUED BY THE CENTRAL BUREAU OF STATISTICS SINCE 1 JANUARY SURVEY ARRANGED BY SUBJECT NATTER O. GENERELLE EMNE GENERAL SUBJECT MATTERS Standard for handelsomrader s. (SNS; 8) 30 kr ISBN Statistisk arbok 1988 Statistical Yearbook of Norway s. (NOS B; 774) 70 kr ISBN NATURRESSURSAR OG NATURMILJØ NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT 10. Ressurs- og miljdrekneskap Resource and environment accounts Miljtstatistikk 1988 Naturressurser og miljd Environmental Statistics Natural Resources and the Environment s. (SOS; 68) 70 kr ISBN Naturressurser og miljd 1987 Energi, petroleumsdkonomi, mineraler, fisk, skog, jordbruksareal, vann, luft, globale luftforurensninger, miljdverninvesteringer Ressursregnskap og analyse s. (RAPP; 88/1) 45 kr ISBN Naturressurser og miljd 1988 Energi, petroleumsdkonomi, mineraler, fisk, skog, jordbruk, avfall, avldp og vannforsyning, luft Ressursregnskap og analyser s. (RAPP; 89/1) 75 kr ISBN Ressursregnskap for skog /Erik Næsset s. (RAPP; 88/11) 40 kr ISBN Energi Energy Modeling Demand for Natural Gas A Review of Various Approaches EtterspOrsel etter naturgass En oversikt over ulike modellopplegg/øystein Olsen and Kjell Roland s. (SOS; 67) 40 kr ISBN Luft Air Luftforurensning og materialskader: Samfunnsdkonomiske kostnader/solveig Glomsrdd og Audun Rosland s. (RAPP; 88/31) 40 kr ISBN Naturmiljd levekar og Okonomi Natural environment - living conditions and economy Friluftsliv og helse/tiril Vogt s. (RAPP 87/22) 40 kr ISBN Sty og helse Analyse av stoyopplevelse i Norge Noise and Health Study of Noise Annoyance in Norway/Liv Grdtvedt s. (SOS; 66) 45 kr ISBN Andre ressurs- og milidemne Other subject matters related to resources and environment Modeller for beregning av nasjonale og regionale utslipp til luft/odd Kristian Selboe s. (RAPP; 88/17) 45 kr ISBN Utbyggingsregnskap Dokumentasjon av metode og resultater fra proveregnskap 1986 og 1987/ Øystein Engebretsen s. (RAPP;.89/6) 70 kr ISBN Verdsetting av skog Estimering av hjelpefunksjoner basert pa data fra flybilder og Okonomisk kartverk/erik Næsset s. (RAPP; 88/19) 45 kr ISBN SOSIODEMOGRAFISKE EMNE SOCIODEMOGRAPHIC SUBJECT MATTERS 20. Generel le sosiodemografiske emne General sodademographic subject matters Levekårsunderstikelsen 1987 Survey of Level of Living s. (NOS B; 772) 55 kr ISBN Befolkning Population Befolkningsstatistikk 1988 Hefte I Endringstal for kommunar Population Statistics Volume I Population Changes in Municipalities s. (NOS B; 766)

51 50 Befolkningsstatistikk 1988 Hefte II Folkemengd 1. januar Population Statistics Volume II Population 1 January s. (NOS B; 789) 50 kr ISBN Befolkningsstatistikk 1987 Hefte III Oversikt Population Statistics Volume III Survey s. (NOS B; 764) 45 kr ISBN Befolkningsstatistikk 1988 Hefte III Oversikt Population Statistics Volume III Survey s. (NOS B; 809) 55 kr ISBN Befolkningsstatistikk. Oversikt Population Statistics Survey s. (NOS B; 791) 40 kr ISBN Innvandringens betydning for befolkningsutvikling i Norge/Inger Texmon og Lars Østby s. (RAPP;89/4) 70 kr ISBN Kohort- og periodefruktbarhet i Norge Cohort and Period Fertility for Norway/ Helge Brunborg s. (RAPP; 88/4) 45 kr ISBN Skilsmisser i Norge En demografisk analyse/øystein Kravdal og Turid Noack s. (RAPP; 88/6) 45 kr ISBN Sociodemographic Differentials in the Number of Children A Study of Women Born 1935, 1945 and 1955/Øystein Kravdal s. (RAPP;89/7) 75 kr ISBN HelsetilhOve og helseteneste Health conditions and health services DOdsårsaker 1986 Hovedtabeller Causes of Death Main Tables s. (NOS B; 731) 45 kr ISBN DOdsårsaker 1987 Hovedtall Causes of Death Main Tables s. (NOS B; 813) 65 kr ISBN Helseinstitusjoner 1986 Health Institutions s. (NOS B; 725) 45 kr ISBN Helseinstitusjoner 1987 Health Institutions s. (NOS B; 808) 45 kr ISBN Helse og livsstil i figurer og tekst Utviklingstrekk /Liv Grdtvedt og Otto Carlson s. (RAPP; 88/23) 30 kr ISBN Helsestatistikk 1986 Health Statistics s. (NOS B; 767) 45 kr ISBN Kommunehelsetjenesten Arsstatistikk for s. (RAPP; 88/29) 40 kr ISBN Regional dodelighet Regional Mortality s. (NOS B; 790) 40 kr ISBN Utdanning og skolevesen Education and educational institutions Utdanningsstatistikk Grunnskolar 1. oktober 1987 Educational Statistics Primary and Lower Secondary Schools s. (NOS B; 768) 40 kr ISBN Utdanningsstatistikk Grunnskolar 1. september 1988 Educational Statistics Primary and Lower Secondary Schools s. (NOS B., 810) 45 kr ISBN Utdanningsstatistikk Universiteter og hdgskoler 1. oktober 1985 Educational Statistics Universities and Colleges s. (NOS B; 753) 45 kr ISBN Utdanningsstatistikk Videregående skoler 1. oktober 1985 Educational Statistics Upper Secondary Schools s. (NOS B; 728) 50 kr ISBN Utdanningsstatistikk Videregående skoler 1. oktober 1986 Educational Statistics Upper Secondary Schools s. (NOS B; 801) 50 kr ISBN Kulturel le tilhove, generel 1 tidsbruk, ferie og fritid Culture, time use, holidays and leisure Ferieundersdkelsen 1986 Holiday Survey s, (NOS B; 742) 45 kr ISBN

52 51 Hvem reiser ikke på ferie? En analyse av ikke-reisende i Norge, Sverige, Danmark og Finland Who spends their Holiday at Home? An Analysis on Non-Travellers in Norway, Sweden, Denmark and Finland/Ragni Hege KitterOd. I988-47s. (RAPP; 88/8) 40 kr ISBN Radiolytting og fjernsynsseing blant barn og ungdom hdsten 1988 Programdagene oktober/gustav Haraldsen og Odd Frank Vaage s. (RAPP; 88/28) 40 kr ISBN Radiolytting og fjernsynsseing HOsten 1988 Fylkesoversikt for programdagene oktober/gustav Haraldsen og Odd Frank Vaage s. (RAPP; 88/26) 50 kr ISBN Radiolytting og fjernsynsseing Hdsten 1988 Landsoversikt for programdagene oktober/gustav Haraldsen og Odd Frank Vaage. I988-85s. (RAPP; 88/27) 40 kr ISBN Radiolytting og fjernsynsseing Vinteren 1988 Landsoversikt for programdagene 30. januar 5. februar/gustav Haraldsen s. (RAPP; 88/9) 40 kr ISBN Radiolytting og fjernsynsseing Vinteren 1989 Landsoversikt for programdagene februar/gustav Haraldsen og Odd Frank Vaage s. (RAPP; 89/8) 70 kr ISBN Radiolytting og fjernsynsseing Vinteren 1988 Fylkesoversikt for programdagene 30. januar 5. februar/gustav Haraldsen s. (RAPP; 88/10) 50 kr ISBN Radiolytting og fjernsynsseing Vinteren 1989 Fylkesoversikt for programdagene februar/gustav Haraldsen og Odd Frank Vaage s. (RAPP 89/9) 85 kr ISBN Tidsbruk og aktivitet i nærmiljd Neighbourhood Activity and the Use of Time/Marit WArum s. (SOS; 64) 45 kr ISBN Sosiale tilhove og sosialvesen Social conditions and social services Barnehager og fritidshjem 1987 Kindergartens and Leisure Time Centres s. (NOS B; 804) 40 kr ISBN Yrkesdeltakelse for personer over aldersgrensen En log -lineær analyse/grete Dahl s. (RAPP; 88/5) 30 kr ISBN Rettstilhdve og rettsvesen The law and legal institutions Kriminalitet og rettsvesen s. 40 kr ISBN Kriminalstatistikk Forbrytelser etterforsket Reaksjoner Fengslinger 1986 Criminal Statistics Crimes Investigated Sanctions Imprisonments s. (NOS B; 737) 50 kr ISBN Sivilrettsstatistikk 1986 Civil Judicial Statistics. I988-48s. (NOS B; 727) 30 kr ISBN Sivilrettsstatistikk 1987 Civil Judicial Statistics s. (NOS B; 818) 35 kr ISBN SOSIOØKONOMISKE EMNE SOCIOECONOMIC SUBJECT MATTERS 30. Generelle sosiodkonomiske emne General socioeconomic subject matters Kommentarer til standard for inndeling etter sosiodkonomisk status/dag Album s. (RAPP; 88/18) 40 kr ISBN Folketeljingar Population censuses Barnetall i ekteskap s. (RAPP; 88/21) 30 kr ISBN Arbeidskraft Labour Merarbeid Om arbeid utover ordinær arbeidstid/anne Lise Ellingsæter. I988-32s. (RAPP; 88/25) 30 kr ISBN Regionale nærings- og arbeidsmarkedsperspektiver/tor Skoglund og Knut O. Sdrensen. I988-66s. (RAPP; 88/30) 40 kr ISBN L 0 n Wages and salaries Ldnninger og inntekter 1984 Wages, Salaries and Income s. (NOS B; 741) 45 kr ISBN

53 LOnnsstatistikk 1987 Wage Statistics s. (NOS B; 786) 45 kr ISBN Leinnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet 1. september 1987 Wage Statistics for Bank Employees s. (NOS B; 738) 30 kr ISBN LOnnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet 1. september 1988 Wage Statistics for Bank Employees s. (NOS B; 815) 35 kr ISBN LOnnsstatistikk for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og i interesseorganisasjoner 1. september 1987 Wage Statistics for Employees in Business Services and in Business, Professional and Labour Associations s. (NOS B; 745) 40 kr ISBN Leinnsstatistikk for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og i interesseorganisasjoner 1. september 1988 Wage Statistics for Employees in Business Services and in Business, Professional and Labour Associations s. (NOS B; 811) 45 kr ISBN Ldnnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1987 Wage Statistics for Employees in Insurance Activity s. (NOS B; 746) 30 kr ISBN LOnnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1988 Wage Statistics for Employees in Insurance Activity s. (NOS B; 821) 35 kr ISBN Ldnnsstatistikk for ansatte i helsevesen og sosial omsorg 1. oktober 1987 Wage Statistics of Employees in Health Services and Social Welfare s. (NOS B; 795) 45kr ISBN LOnnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift april og oktober 1987 Wage Statistics for Employees in Hotels and Restaurants s. (NOS B; 776) 30 kr ISBN LOnnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1987 Wage Statistics for Employees in Publicly Maintained Schools s. (NOS B; 740) 30 kr ISBN Ldnnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. september 1987 Wage Statistics for Employees in Wholesale and Retail Trade s. (NOS 8; 761) 45 kr ISBN LOnnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. september 1988 Wage Statistics for Employees in Wholesale and Retail Trade s. (NOS B; 826) 55 kr ISBN LOnnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1987 Wage Statistics for Workers in Mining and Manufacturing s. (NOS B; 759) 30 kr ISBN LOnnsstatistikk for arbeidere 1 bergverksdrift og industri 3. kvartal 1988 Wage Statistics for Workers in Mining and Manufacturing s. (NOS B; 828) 35 kr ISBN LOnnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. oktober 1987 Wage Statistics for Local Government Employees s. (NOS B; 792) 40 kr ISBN LOnnsstatistikk for sjelfolk på skip i innenriks rutefart November 1987 Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade s. (NOS B; 760) 30 kr ISBN LOnnsstatistikk for sjøfolk på skip 1 innenriks rutefart November 1988 Wage Statistics - for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade s. (NOS B; 829) 35 kr ISBN LOnnsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn 1. oktober 1987 Wage Statistics for Central Government Employees s. (NOS B; 777) 40 kr ISBN Personleg inntekt og formue Personal income and property Formuesstatistikk 1985 Property Statistics s. (NOS B; 793) 45 kr ISBN Inntektsstatistikk 1985 Income Statistics s. (NOS B; 784) 50 kr ISBN Inntektsulikhet i Norge /Rolf Aaberge og Tom Wennemo s. (RAPP; 88/15) 45 kr ISBN Skattestatistikk 1986 Oversikt over skattelikningen Tax Statistics Survey of Tax Assessment s. (NOS B; 800) 50 kr ISBN

54 4. NÆRINGSOKONOMISKE EMNE INDUSTRIAL SUBJECT MATTERS 40. Generelle næringsdkonomiske emne General industrial subject matters 53 Den norske informasjonssektoren - Hvor stor del av totalkonomien har med informasjon å gjdre3/jan Brunsgaard og Erling Joar Fldttum s. (RAPP; 88/32) 40 kr ISBN Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og fangst Agriculture, forestry, hunting, fishing, sealing and whaling Drifts- og yrkesstrukturen i jordbruket i 1985/86/Berit BjOrlo, Audun Loen og Elin Ouren s. (RAPP; 88/14) 40 kr ISBN Fiskeristatistikk 1985 Fishery Statistics s. (NOS B; 724) 45 kr ISBN Jaktstatistikk 1987 Hunting Statistics s. (NOS B; 799) 40 kr Jordbruksstatistikk 1986 Agricultural Statistics s. (NOS B; 775) 45 kr ISBN Skogavvirkning til salg og industriell produksjon Roundwood Cut for Sale and Industrial Production s. (NOS B; 779) 40 kr ISBN Skogstatistikk 1986 Forestry Statistics s. (NOS B; 748) 40 kr ISBN Veterinærstatistikk 1986 Veterinary Statistics s. (NOS B; 749) 40 kr ISBN Veterinærstatistikk 1987 Veterinary Statistics s. (NOS B; 805) 40 kr ISBN lieutvinning, bergverk, industri og kraftforsyning Oil extraction, mining and quarrying, manufacturing, electricity and gas supply Elektrisitetsstatistikk 1986 Electricity Statistics s. (NOS B; 778) 40 kr ISBN Elektrisitetsstatistikk 1987 Electricity Statistics s. (NOS B; 833) 45 kr ISBN Energistatistikk 1987 Energy Statistics s. (NOS 8;798) 40 kr ISBN Industristatistikk 1986 Hefte I NæringstallManufacturing Statistics Volume I Industrial Figures s. (NOS B; 755) 50 kr ISBN Industristatistikk 1988 Hefte II Varetall Manufacturing Statistics Commodity Figures s. (NOS B; 781) 50 kr ISBN Olje- og gassvirksomhet 4. kvartal 1987 Statistikk og analyse Oil and Gas Activity Statistics and Analysis s. (NOS B; 736) 40 kr ISBN Olje- og gassvirksomhet 1. kvartal 1988 Statistikk og analyse Oil and Gas Activity Statistics and Analysis s. (NOS B; 763) 40 kr ISBN Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 1988 Statistikk og analyse Oil and Gas Activity Statistics and Analysis s. (NOS B; 794) 40 kr ISBN Olje- og gassvirksomhet 3. kvartal 1988 Statistikk og analyse Oil and Gas Activity Statistics and Analysis s. (NOS B; 802) 40 kr ISBN Olje- og gassvirksomhet 4. kvartal 1988 Statistikk og analyse Oil and Gas Activity Statistics and Analysis s. (NOS B; 817) 45 kr ISBN Regnskapsstatistikk 1986 Oljeutvinning, bergverksdrift og industri Statistics of Accounts Oil Extraction, Mining and Manufacturing s. (NOS B; 757) 50 kr ISBN

55 43. Byggje- og anleggsverksemd Building and construction Byggearealstatistikk 1987 Building Statistics s. (NOS B; 762) 40 kr ISBN Byggearealstatistikk 3. kvartal 1987 Building Statistics s. (NOS B; 756) 40 kr ISBN Byggearealstatistikk 4. kvartal 1987 Building Statistics s. (NOS B; 769) 40 kr ISBN Byggearealstatistikk 1. kvartal 1988 Building Statistics s. (NOS B; 780) 40 kr ISBN Byggearealstatistikk 2. kvartal 1988 Building Statistics s. (NOS B; 796) 40 kr ISBN Byggearealstatistikk 3. kvartal 1988 Building Statistics s. (NOS B; 803) 40 kr ISBN Byggearealstatistikk 4. kvartal 1988 Building Statistics s. (NOS B; 822) 40 kr ISBN Bygge- og anleggsstatistikk 1986 Construction Statistics s. (NOS B; 751) 40 kr ISBN Bygge- og anleggsstatistikk 1987 Construction Statistics s. (NOS B; 814) 45 kr ISBN Utanrikshandel External trade Commodity List Edition in English of Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1988 Supplement to Monthly Bulletin of External Trade 1988 and External Trade 1988 Volume s. (NOS B; 788) ISBN Commodity List Edition in English of Statisisk varefortegnelse for utenrikshandelsen 1989 Supplement to Monthly Bulletin of External Trade 1989 and External Trade 1989 Volume I s. (NOS B; 819) ISBN Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1988 Tillegg til MAnedsstatistikk over utenrikshandelen 1988 og Utenrikshandel 1988 Hefte I s. ISBN Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1989 Tillegg til MAnedsstatistikk over utenrikshandelen 1989 og Utenrikshandel 1989 Hefte I s. (NOS B; 820) ISBN Utenrikshandel 1987 Hefte I External Trade Volume I s. (NOS B; 783) 70 kr ISBN Utenrikshandel 1987 Hefte II External Trade Volume II s. (NOS B; 797) 70 kr ISBN Varehandel Internal trade Regnskapsstatistikk 1986 Detaljhandel Statistics of Accounts s. (NOS 8; 770) 40 kr ISBN Regnskapsstatistikk 1986 Engroshandel Statistics of Accounts Wholesale Trade s. (NOS B; 758) 45 kr ISBN Varehandelsstatistikk 1986 Wholesale and Retail Trade Statistics s. (NOS B; 782) 40 kr ISBN Samferdsel og reiseliv Transport, communication and tourism Reiselivsstatistikk Statistics on Travel s. (NOS B; 732) 50 kr ISBN Reiselivsstatistikk 1987 Statistics on Travel s. (NOS B; 807) 55 kr ISBN Samferdselsstatistikk 1986 Transport and Communication Statistics s. (NOS B; 744) 50 kr ISBN

56 Samferdselsstatistikk 1987 Transport and Communication Statistics s. (NOS B; 806) 60 kr ISBN Sitifart 1986 Maritime Statistics s. (NOS B; 747) 50 kr ISBN Sjeart 1987 Maritime Statistics s. (NOS B; 785) 45 kr ISBN Veitrafikkulykker 1986 Road Traffic Accidents s. (NOS B; 729) 45 kr ISBN Veitrafikkulykker 1987 Road Traffic Accidents s. (NOS B; 787) 45 kr ISBN Tenesteyting Services 55 Arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet 1986 Architectural and Other Technical Services Connected with Construction s. (NOS B; 735) 30 kr ISBN Arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet 1987 Architectural and other Technical Services Connected with Construction s. (NOS B; 823) 35 kr ISBN Bilverkstader mv Reparasjon av kj6rety, hushaldningsapparat og varer for personleg bruk Car Repair Shops etc. Repair of Vehicles, Household Apparatus and Commodities for Personal Use s. (NOS B; 754) 30 kr ISBN Bilverkstader mv Reparasjon av kjorety, hushaldningsapparat og varer for personleg bruk Car Repair Shops etc. Repair of Vehicles, Household Apparatus and Commodities for Personal Use s. (NOS B; 824) 35 kr ISBN Tjenesteyting 1986 Forretningsmessig tjenesteyting, utleie av maskiner og utstyr, renovasjon og reingjoring, vaskeri- og renserivirksomhet Services Business Services, Machinery and Equipment Rental and Leasing, Sanitary and Similar Services, Laundries, Laundry Services and Cleaning and Dyeing Plants s. (NOS B; 752) 40 kr ISBN Tjenesteyting 1987 Forretningsmessig tjenesteyting, utleie av maskiner og utstyr, renovasjon og reingjoring, vaskeri- og renserivirksomhet Services Business Services, Machinery and Equipment Rental and Leasing, Sanitary and Similar Services, Laundries, Laundry Services and Cleaning and Dyeing Plants s. (NOS B; 825) 45 kr ISBN SAMFUNNSØKONOMISKE EMNE GENERAL ECONOMIC SUBJECT MATTERS 51. Offentleg forvaltning Public administration Aktuelle skattetall 1988 Current Tax Data s. (RAPP; 88/24) 30 kr ISBN Skatter og overforinger til private Historisk oversikt over satser mv. Arene s. (RAPP; 88/13) 40 kr ISBN Skatter og overforinger til private Historisk oversikt over satser mv. Arene Revidert utgave s. (RAPP; 88/20) 40 kr ISBN Strukturtall for kommunenes Okonomi 1986 Structural Data from the Municipal Accounts s. (NOS B; 743) 50 kr ISBN Strukturtall for kommunenes Okonomi 1987 Structural Data from the Municipal Accounts s. (NOS B; 816) 60 kr ISBN Finansinstitusjonar, pengar og kreditt Financial institutions, money and credit Kredittmarkedstatistikk Fordringer og gjeld overfor utlandet 1985 og 1986 Credit Market Statistics Foreign Assets and Liabilities s. (NOS B; 730) 40 kr ISBN Kredittmarkedstatistikk Livs- og skadeforsikringsselskaper mv Credit Market Statistics Life and Non-Life Insurance Companies etc Is. (NOS B; 733) 40 kr ISBN

57 56 Kredittmarkedstatistikk Private kredittforetak og finans!eringsseiskaper 1986 Credit Market Statistics Private Credit Enterprises and Private Financial Companies s. (NOS B; 773) 45 kr ISBN Kredittmarkedstatistikk Lån, obligasjoner, aksjer mv Credit Market Statistics Loans, Bonds, Shares etc s. (NOS B; 726) 40 kr ISBN Kredittmarkedstatistikk Private og offentlige banker 1986 Credit Market Statistics Private and Public Banks s. (NOS B; 739) 70 kr ISBN Andre samfunnsdkonomiske emne Other general economic subject matters Four Papers on the Theory of Unemployment/Fritz C. Nolte s. (RAPP; 87/11) 50 kr ISBN Hovedtrekk ved den dkonomiske og demografiske utviklingen i fylkene etter 1960/Tor Skoglund, Erik Stordahl og Knut 0. Sdrensen s. (RAPP; 88/3) 40 kr ISBN KVARTS-86 A Quarterly Macroeconomic Model Formal Structure and Empirical Characteristics/ Einar Bowitz and TorbjOrn Eika s. (RAPP; 89/2) 45 kr ISBN LOnnsrelasjoner i en kvartalsmodell for norsk dkonomi En KVARTS-rapport/Einar Bowitz s. (RAPP; 89/3) 70 kr ISBN NORDHAND Et modellsystem for de nordiske land/paal Sand og Gunnar Sollie s. (RAPP; 88/2) 40 kr ISBN Prisdannelse på importvarer En MODAG-rapport/Nils-Henrik Mdrch von der Fehr s. (RAPP; 87/23) 40 kr ISBN SAMFUNNSORGANISATORISKE EMNE SUBJECT MATTERS RELATED TO SOCIAL ORGANISATION 62. Politiske emne Politics Fylkestingsvalget 1987 County Council Elections s. (NOS B; 771) 45 kr ISBN Kommunestyrevalget 1987 Municipal Council Elections s. (NOS B; 765) 50 kr ISBN Velgere, partier og politisk aystand Sidetall 329 Pris kr 125,00 ISBN Andre samfunnsorganisatoriske emne Other subject matters related to social organisation Statistisk sentralbyrå Hovedtrekk i arbeidsprogrammet for s. (RAPP; 89/5) 60 kr ISBN Statistisk sentralbyrå Langtidsprogram s. (RAPP; 88/12) 40 kr ISBN

58 57 Standardar for norsk statistikk (SNS) Standards for Norwegian Statistics (SNS) I denne serien vil SSB samle alle statistiske standardar etter kvart son dei blir reviderte. Til no er utkome: Nr. 1 Kontoplanen i nasjonalregnskapet " 2 Standard for naringsgruppering N 3 Standard for handelsomr&der " 4 Standard for kommuneklassifisering " 5 Standard for inndeling etter sosiodkonomisk status " 6 Klassifikasjon av sykdommer, skader og dddsårsaker " 7 Standard for utdanningsgruppering i offentlig norsk statistikk Andre standardar som gjeld, er trykte i serien Statistisk Sentralbyrås Handbdker (SSH): Andre publikasjonar i serien SSH: Nr. 38 Internasjonal standard for vare- Nr. 30 Lov, forskrifter og overenskomst om gruppering i statistikken over folkeregistrering utenrikshandelen (SITC-Rev. 2)

59 Pris kr 45,00 Publikasjonen kjem ut i kommisjon hos H. Aschehoug & Co. og Universitetsforlaget, Oslo, og er til sals hos alle bokhandlarar. ISBN ISSN