SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS"

Transkript

1 Selskapskontroll Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS Postboks 84, 2341 Løten Telefon: E-post: Org.nr: MVA 1

2 Forord Denne rapporten er resultatet av en bestilling fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune. Rapportutkastet har vært sendt på høring til fylkeskommunens eierrepresentant (fylkesordfører og fylkesrådet), samt selskapet ved daglig leder og styreleder. Høringsuttalelsene fremkommer av rapporten. Rapporten, som utgjør prosjektets sluttprodukt, avleveres herved til revisjonens oppdragsgiver, kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune. Laila Irene Stenseth har vært utøvende revisor for prosjektet og har ført rapporten i pennen. Jo Erik Skjeggestad har vært oppdragsansvarlig revisor for prosjektet og har kvalitetssikret arbeidet. Hedmark Revisjon IKS takker Hedmark fylkeskommune, selskapets styre og administrasjon for nødvendig tilrettelegging og bistand i prosjektforløpet. Vi takker samtidig kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune for oppdraget. Løten, 18. mars Jo Erik Skjeggestad Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Laila Irene Stenseth Utøvende forvaltningsrevisor 2

3 Innholdsfortegnelse Selskapskontroll: KJØREKONTORET INNLANDET AS 1 SAMMENDRAG BAKGRUNN FOR PROSJEKTET KJØREKONTORET INNLANDET AS HISTORIKK ORGANISERING ØKONOMISKE OPPLYSNINGER KORT OM OPPGAVER FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER FORMÅL PROBLEMSTILLINGER METODE KONTROLLKRITERIER INNLEDNING AKSJELOVEN, JFR. KOMMUNELOVEN Generalforsamlingen Stiftelsesdokument, herunder vedtekter KS ANBEFALING OM EIERSKAP, SELSKAPSLEDELSE OG KONTROLL AV KOMMUNALT EIDE SELSKAPER OG FORETAK Opplæring og informasjon til folkevalgte Utarbeidelse av eierskapsmelding Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og vedtekter Sammensetning og funksjon til eierorgan Valgkomité for styreutnevnelse Rutiner for kompetansevurdering i selskapsstyrene Habilitetsvurdering og politisk representasjon i styrene Kjønnsrepresentasjon i styrene Utarbeidelse av etiske retningslinjer FYLKESTINGETS VEDTAK VEDRØRENDE KKI AS OPPSUMMERING KONTROLLKRITERIER PROBLEMSTILLING 1 OG KONTROLLKRITERIER PROBLEMSTILLING Aksjelovens bestemmelser knyttet til styret, forvaltning av selskapet og styrets tilsynsansvar Intensjoner, oppgaver, mål og føringer for selskapet Oppsummering av kontrollkriterier problemstilling INNHENTEDE DATA

4 7.1 INNHENTEDE DATA KNYTTET TIL PROBLEMSTILLING 1 OG Egenerklæring fra eier Egenerklæring fra styret Stiftelsesdokument og vedtekter Generalforsamlinger Styreprotokoller Øvrige opplysninger PROBLEMSTILLING Kort om ansatte og åpningstider Oppgaver, systemer og gjennomføring Mål og føringer Rapportering VURDERING OG KONKLUSJON PROBLEMSTILLING 1 OG Generalforsamling Stiftelse og stiftelsesdokument Eier og eierrepresentant Oppfølging av fylkestingsvedtak Oppsummering og konklusjon VURDERING OG KONKLUSJON PROBLEMSTILLING Styrets og daglig leder Oppdrag, oppgaver og gjennomføring Krav nedfelt i oppdragsbrev, bestillingsbrev og avtaler Oppfølging av forslag til tiltak Oppsummering og konklusjon ANBEFALINGER HØRINGSUTTALELSER SELSKAPETS HØRINGSUTTALELSE EIERENS HØRINGSUTTALELSE REVISORS KOMMENTARER TIL EIERS HØRINGSUTTALELSE LITTERATUR OG HENVISNINGER LITTERATUR DOKUMENTER FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE DOKUMENTER FRA KJØREKONTORET INNLANDET AS FORSIDEBILDE

5 12 VEDLEGG A REGNSKAPSTALL I 13 VEDLEGG B: OPPRETTELSE AV FELLES KJØREKONTOR HISTORIKK OG UTVIKLING... VI 14 VEDLEGG C: EGENERKLÆRING EIER OG STYRE... VIII 15 VEDLEGG D: TEMALISTE / SPØRSMÅL TIL STYRELEDER OG DAGLIG LEDER... XV 5

6 1 Sammendrag Kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune fattet den vedtak om å gjennomføre selskapskontroll i Kjørekontoret Innlandet AS. Kontrollutvalget pekte på at Kjørekontoret Innlandet AS har vært gjenstand for diskusjon i Fylkestinget, og ønsket derfor å gå dypere inn i selskapet enn hva en ordinær eierskapskontroll gjør. Kontrollutvalget ba spesifikt om at selskapskontrollen så på følgende: Hvilke mål og føringer som er lagt for selskapet, hvordan mål og føringer innfris og rapportering til eiere. Beskrivelse av selskapets oppgaver, hvilke systemer som benyttes for å gjennomføre oppgavene og hvordan de gjennomføres. Med bakgrunn i ovenstående signaler fra kontrollutvalget ble selskapskontrollen utvidet og har omfattet følgende tre problemstillinger: Eierskapskontroll: 1. Fører Hedmark fylkeskommune tilstrekkelig 1 kontroll med sine eierinteresser i Kjørekontoret Innlandet AS? a. Hvilke rutiner har fylkeskommunen etablert for å følge opp og evaluere sine eierinteresser i selskapet? b. Er rutinene gode nok, og blir de fulgt? 2. Utøver fylkeskommunen sine eierinteresser i samsvar med fylkestingets vedtak og forutsetninger, fylkeskommunens eierskapsmelding og eierstrategi, samt aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse? Forvaltningsrevisjon: 3. Hvordan blir selskapet driftet, og fungerer Kjørekontoret Innlandet AS i samsvar med intensjonene, herunder: a. Hvilke oppgaver har selskapet? b. Hvilke systemer blir benyttet for å gjennomføre oppgavene? c. Hvordan blir oppgaver gjennomført? d. Hvilke mål og føringer er lagt for selskapet? e. I hvilken grad blir mål og føringer innfridd? f. Hvordan rapporteres det til eier(e)? Vi har besvart problemstillingene ved innhenting og vurdering av informasjon i egenerklæringer og dokumentasjon mottatt fra fylkeskommunens eierrepresentant og selskapets styre, intervju med styreleder og daglig leder, samt kilder som og Konklusjon og anbefaling for problemstilling 1 og 2 Selskapskontrollen viser at fylkeskommunen som eier i det alt vesentligste har etterlevd kontrollkriteriene utledet fra aksjelov, kommunelov, vedtekter, KS anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt eide selskap og foretak, samt fylkestingets vedtak og 1 Tilstrekkelig er tatt inn som følge av kontrollutvalgets synspunkter i møte 2. september

7 intensjoner. Styret i KKI AS har vedtatt at selskapet skal følge Hedmark fylkeskommunes etikkplakat. Eierne har ikke stilt krav om årlig drøfting og revidering av etiske retningslinjer. Fylkestinget har ikke mottatt dokumentasjon eller rapportering knyttet til oppfølging av Habberstads rapportens forslag i kapittel 1.5, jf. FT-sak 53/2011, pkt. 3. Fylkesrådet bør sørge for at dokumentasjon og rapportering blir framlagt for fylkestinget i samsvar med vedtaket 2. Vi har følgende anbefalinger knyttet til problemstilling 1 og 2: 1. Eier bør vurdere å stille krav om at styret i KKI AS drøfter og reviderer etiske retningslinjer årlig, jf. kontrollkriterium Eier bør vurdere om styret i fremtiden kan ha behov for ytterligere spisskompetanse på områder som selskapet skal ha ansvar for. 3. Fylkesrådet bør sørge for at dokumentasjon og rapportering knyttet til FT-sak 53/11, pkt. 3 blir fremlagt for fylkestinget. Problemstilling 3 Styret har fulgt opp sine oppgaver slik disse fremkommer i aksjelovens 6-12 og Selskapets drift samsvarer med vedtektenes 3, og selskapet utfører sine oppgaver samsvarer med krav satt i oppdragsbrev, bestillingsbrev og avtaler. Selskapet har hatt fokus på og arbeider for å omskolere og utvikle sine ansatte. Selskapet etterlever krav satt i oppdragsbrev, bestillingsbrev og avtaler. Videre har styret og ledelsen i det alt vesentligste fulgt opp forslag til tiltak slik disse fremkommer i Habberstads rapport, kapittel 1.5. Vi har ikke konkrete anbefalinger knyttet til problemstilling 3. 2 Fylkesrådet påpeker i sin høringsuttalelse at revisor har innfortolket i FT-vedtak 53/11 at det skal gis en rapportering til fylkestinget. Fylkesrådet mener det er upresist når revisor viser til at fylkestinget har bedt om dokumentasjon og rapportering innen utgangen av Hedmark Revisjon IKS tok opp dette konkrete kontrollkriterieti e-post av 4.2. med frist for å svare den Vi mottok ikke svar før rapporten ble sendt på høring Høringsfristen ble satt til 6. mars. Vi mottok høringsuttalelse 18. mars. 7

8 2 Bakgrunn for prosjektet Selskapskontroll: KJØREKONTORET INNLANDET AS I henhold til kommuneloven 77 femte ledd skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. Kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune bestilte i møte en prosjektplan av Hedmark Revisjon IKS for gjennomføring av selskapskontroll i Kjørekontoret Innlandet AS. Prosjektplanen ble fremlagt for kontrollutvalget den Kontrollutvalget fattet følgende enstemmige vedtak: 1. Kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune opprettholder bestillingen av selskapskontroll på Kjørekontoret Innlandet fra Hedmark Revisjon IKS. Vedlagte prosjektplan godkjennes med de kommentarene som ble gitt i møtet. 2. Selskapskontrollen gjennomføres i løpet av høsten 2014 med ca. 100 timer. Kontrollutvalget pekte på at Kjørekontoret Innlandet AS har vært gjenstand for diskusjon i Fylkestinget, og ønsket derfor å gå dypere inn i selskapet enn hva en ordinær eierskapskontroll gjør. Kontrollutvalget ba spesifikt om at selskapskontrollen så på følgende: Hvilke mål og føringer som er lagt for selskapet, hvordan mål og føringer innfris og rapportering til eiere. Beskrivelse av selskapets oppgaver, hvilke systemer som benyttes for å gjennomføre oppgavene og hvordan de gjennomføres. Med bakgrunn i ovenstående signaler fra kontrollutvalget er selskapskontrollen utvidet med problemstilling 3, jf. kapittel Kjørekontoret Innlandet AS 3.1 Historikk Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune etablerte i 2005 et interkommunalt samarbeidsorgan for å ivareta felles oppgaver innen samferdselssektoren. Det ble etablert et felles kjørekontor for organisering og samordning av offentlig betalt drosjetransport og syketransport etter avtale med Sykehus Innlandet HF. Formålet var å ivareta informasjonsoppgaver for kollektivtrafikken og bestillings- og samordningsoppgaver av offentlig betalte transporttjenester, samt annen virksomhet som naturlig faller inn under dette. Fylkestinget i Hedmark vedtok å opprette Kjørekontoret Innlandet AS 3. 3 Heretter benevnt KKI AS 8

9 Følgende opplysninger er hentet fra 4 : Stiftelsesdato: 21. november 2005 Daglig leder: Ivar Ulrik Øvregaard Vedtektsfestet formål: Drive med ruteopplysning og fortløpende samordning av offentlig betalte transporter samt annen virksomhet som naturlig faller inn under dette. Styrets leder: Ida Kristine Teien Styremedlemmer: Ketil Leteng Terje Andreas Hoffstad Trude Odden Varamedlem: May-Britt Olsen Revisor: Godkjent revisjonsselskap Organisasjonsnummer PRICEWATERHOUSECOOPERS AS Aslak Bolts gate HAMAR Regnskapsfører: Autorisert regnskapsførerselskap Organisasjonsnummer VEKSTRA NORD-ØST SA Landbrukets hus 2500 TYNSET 3.2 Organisering KKI AS ligger i Folldal og har 20 ansatte fordelt på 14,5 årsverk. Selskapet ledes av daglig leder og avdelingsleder, og har tre virksomhetsområder: Figur 1 Kilde: Fra presentasjon for kontrollutvalget Opplysninger er hentet 1. desember

10 3.3 Økonomiske opplysninger Selskapskontroll: KJØREKONTORET INNLANDET AS Vi har fått fremlagt økonomisk oversikt pr Denne viser at selskapet ligger an til et overskudd for Nedenstående tabell viser et utvalg nøkkeltall for bedriften for årene Tabell 1 Kilde: Ravn Info [data hentet ] tall i 1000 og % NØKKELTALL Sum inntekter Egenkapital Driftsresultat Resultat før skatt Resultatgrad 7,4-0,21-0,29-0,08 Likviditetsgrad 1,28 0,98 1,06 1,07 Egenkapitalgrad 0,25 0,05 0,06 0,07 Gjeldsgrad 2,97 18,5 16,72 14,34 For øvrig vises det til regnskapsdata for perioden i vedlegg A. 3.4 Kort om oppgaver 2014 Hedmark Trafikk FKF har inngått avtale med KKI AS om kjøp av tjenester innenfor ruteopplysning og som kjørekontor for offentlig betalt transport. Oppgavene som skal løses for Hedmark Trafikk FKF fremkommer at årlig bestillingsbrev. KKI AS er senter for kundehenvendelser, samt koordinering av bestillingsstyrt trafikk og ruteinformasjon. KKI AS representerer Hedmark Trafikk FKF overfor kunder, trafikanter, samarbeidspartnere og utøvende transportører. Selskapets oppgaver er nærmere beskrevet i kapittel 7 Innhentede data, mens bestillingsbrevet er omtalt både i kapittel 6 Kontrollkriterier og kapittel 7 Innhentede data. 4 Formål og problemstillinger 4.1 Formål Når fylkeskommunen velger å organisere tjenester gjennom et aksjeselskap, stilles det krav til styring gjennom etablering av formelle styringsorganer som sikrer selskapet den nødvendige autonomi for å fungere som et selvstendig rettssubjekt. Fylkestinget overfører myndighet til å utøve styringen til generalforsamlingen. I tråd med denne delegasjonen av myndighet skal fylkestinget gi generalforsamlingen de nødvendige politiske fullmakter og rammebetingelser til å utøve eierskapet i tråd med det politiske flertallets ambisjoner. Formålet med eierskapskontrollen er å kontrollere om den som utøver fylkeskommunens eierinteresser, utøver myndigheten i henhold til bestemmelser i aktuelle lover og forskrifter, fylkestingets vedtak og forutsetninger og i tråd med etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse. 10

11 Kontrollutvalget har i tilknytning til bestilling i sak 17/14 ønsket at selskapskontrollen også skal omfatte forvaltningsrevisjon av selskapet. Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere om selskapet blir driftet og om det fungerer i samsvar med intensjonen med selskapet. 4.2 Problemstillinger Denne selskapskontrollen har omfattet følgende problemstillinger: Eierskapskontroll 1. Fører Hedmark fylkeskommune tilstrekkelig 5 kontroll med sine eierinteresser i Kjørekontoret Innlandet AS? a. Hvilke rutiner har fylkeskommunen etablert for å følge opp og evaluere sine eierinteresser i selskapet? b. Er rutinene gode nok, og blir de fulgt? 2. Utøver fylkeskommunen sine eierinteresser i samsvar med fylkestingets vedtak og forutsetninger, fylkeskommunens eierskapsmelding og eierstrategi, samt aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse? Forvaltningsrevisjon 3. Hvordan blir selskapet driftet, og fungerer Kjørekontoret Innlandet AS i samsvar med intensjonene, herunder: a. Hvilke oppgaver har selskapet? b. Hvilke systemer blir benyttet for å gjennomføre oppgavene? c. Hvordan blir oppgaver gjennomført? d. Hvilke mål og føringer er lagt for selskapet? e. I hvilken grad blir mål og føringer innfridd? f. Hvordan rapporteres det til eier(e)? 5 Metode Denne selskapskontrollen er gjennomført i overensstemmelse med kommuneloven 77 og 80 om gjennomføring av selskapskontroll, samt forskrift om kontrollutvalg 13 og 14. Vi har tatt utgangspunkt i de problemstillingene som skulle besvares ved gjennomføringen av selskapskontrollen. Vi har benyttet NKRFs veileder for selskapskontroll i vårt arbeid med selskapskontrollen, men har gjort enkelte tilpasninger. Med utgangspunkt i problemstillingene, har vi utarbeidet egenerklæring til fylkeskommunens eierrepresentanter og styreleder, jf. vedlegg C og spørreguide til daglig leder og styreleder, jf. vedlegg D. Spørreguide til daglig leder og styrets leder er utarbeidet med utgangspunkt i kontrollskjema jf. veileder. Videre har vi sendt forespørsel til selskapets revisor. Vi har innhentet aktuelle dokumenter fra selskapet, herunder vedtekter. Fra Hedmark fylkeskommune har vi innhentet og gjennomgått dokumenter som omhandler eierstrategi, eiermeldinger, referat fra eiermøter mv. For øvrig vises det til kapittel 11 Litteratur og henvisninger. 5 Tilstrekkelig er tatt inn som følge av kontrollutvalgets synspunkter i møte 2. september

12 Rapporten bygger på informasjon i egenerklæringer fra eierrepresentanter og styret, mottatt dokumentasjon fra fylkeskommunens eierrepresentant og informasjon innhentet i gjennom intervju av daglig leder og styrets leder, samt opplysninger fra og mv. 6 Kontrollkriterier 6.1 Innledning Kontrollkriterier er krav eller forventninger som funnene i selskapskontrollen skal vurderes opp mot. Disse skal være utledet fra autoritative kilder innenfor det reviderte området, og kan eksempelvis være lovverk, politiske vedtak mv. I denne selskapskontrollen har vi utledet kontrollkriterier fra følgende kilder: Lov om aksjeselskaper (lov nr. 44 av 14. juni 1997) Kommuneloven (lov nr. 107 av 25. september 1992) KS anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Vedtak og føring gitt av fylkestinget i Hedmark fylkeskommune Føringer gitt i oppdragsbrev / bestillingsbrev mv. Problemstilling 1 og 2 i denne selskapskontrollen retter seg mot kontroll med, og utøvelse av fylkeskommunens eierinteresser i Kjørekontoret Innlandet AS. Det anses uhensiktsmessig å dra et klart skille mellom de to problemstillingene da de glir noe over i hverandre, og kilder for kontrollkriterier også til dels er overlappende. Problemstillingene skal derfor besvares ved at data vurderes opp mot konkrete kontrollkriterier utledet fra de ovennevnte kildene. I kapitlene 6.2 til 6.4 vil vi gjøre rede for relevante bestemmelser og anbefalinger i disse kildene. De konkrete kontrollkriteriene som er utledet fra bestemmelsene og anbefalingene fremgår i oversikt i kapittel 6.5. Problemstilling 3 retter seg mot driften av selskapet og selskapets ledelse (styret og daglig ledelse). Utledning av konkrete kontrollkriterier for problemstilling 3 fremkommer av kapittel Aksjeloven, jfr. kommuneloven Generalforsamlingen Generalforsamlingen er et aksjeselskaps øverste organ. Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndigheten i selskapet, jfr. asl. 5-1 første ledd. Årlig ordinær generalforsamling er obligatorisk i alle aksjeselskaper, jfr. asl. 5-5 første ledd. Den skal avholdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår, dvs. normalt innen 30. juni. På den ordinære generalforsamlingen skal godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte behandles og avgjøres, jfr. asl. 5-5 annet ledd. Det skal føres protokoll hvor generalforsamlingens beslutning inntas med angivelse av utfallet av avstemningene, jfr. asl I henhold til aksjeloven 5-2 første ledd, har alle aksjeeiere rett til å møte i generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert 12

13 fullmakt, jfr. aksjeloven 5-2 annet ledd. I henhold til kommuneloven 6 er fylkestinget fylkeskommunens øverste organ, og således også eier av fylkeskommunens andel i selskaper. Dersom noen andre enn eierrepresentant skal møte i generalforsamling på fylkestingets vegne, må dette fremgå av skriftlig og datert fullmakt Stiftelsesdokument, herunder vedtekter I henhold til aksjeloven 2-1 skal det opprettes et stiftelsesdokument når et aksjeselskap stiftes. Dokumentet skal inneholde vedtekter, samt bestemmelser nevnt i aksjeloven 2-3. Det fremgår av aksjeloven 2-2 at vedtektene minst skal angi: 1. selskapets foretaksnavn 2. den kommune hvor selskapet skal ha sitt forretningskontor 3. selskapets virksomhet 4. aksjekapitalens størrelse 5. aksjenes pålydende (nominelle beløp) 6.3 KS anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt eide selskaper og foretak 6 KS har utarbeidet 19 anbefalinger for eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt eide selskaper. Vi har sett nærmere på de anbefalingene som anses mest sentrale og relevante for denne selskapskontrollen Opplæring og informasjon til folkevalgte Det påpekes i KS anbefaling at det har skjedd en jevn økning av antall selskaper i kommunal sektor. Parallelt viser studier at politikere fortsatt har liten eller manglende kompetanse knyttet til de juridiske eierstyringsmulighetene som ligger i aksjeloven og andre deler av selskapslovgivningen. KS har derfor inntatt en anbefaling om obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte. KS anbefaling nr. 1 lyder slik: «Kommuner bør som en del av folkevalgtopplæringen gjennomføre obligatoriske kurs og/eller eierskapsseminarer for samtlige folkevalgte i de ulike aspektene knyttet til eierstyring av utskilt virksomhet. Den første opplæringen bør gjennomføres i løpet av de første 6 månedene av valgperioden og senere med oppfølging etter 2 år. Det anbefales at kommunestyret (fylkestinget)etter gjennomføring av generalforsamling, får forelagt en oversikt over status i selskapet.» 6 I KS sin anbefaling benyttes kommune om både fylkeskommune og kommune. 13

14 6.3.2 Utarbeidelse av eierskapsmelding KS anbefaling nr. 2 omhandler utarbeidelse av eierskapsmelding. En eierskapsmelding beskrives som et overordnet politisk styringsinstrument for virksomhet som er lagt til et annet rettssubjekt, slik som et aksjeselskap. KS anbefaling nr. 2 lyder slik: «Kommuner skal foreta en politisk gjennomgang av virksomhet som er organisert som selvstendige rettssubjekter eller interkommunale organer gjennom utarbeidelse av en eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen bør gjennomgås og eventuelt revideres hvert år i kommunestyret (fylkestinget). Eierskapsmeldingen skal følges av strategier og formål/selskapsavtale for det enkelte selskap. Alt eierskap i selvstendige rettssubjekter skal fremgå på en klar og instruktiv måte i kommunens årsberetning. Interkommunale eierskapsmeldinger kan også utarbeides.» En eierskapsmelding bør, ifølge anbefalingen, som minimum ha følgende tre hovedpunkter: 1. Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid 2. Politisk (prinsipper for eierstyring) og juridiske styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskapsog samarbeidsformene. 3. Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder vedtektsrevisjon Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og vedtekter KS anbefaling nr. 3 omhandler utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/ vedtekter. Det påpekes at en klar og presis eierstrategi er en grunnleggende forutsetning for en strategisk drift av selskapet. Det er anbefalt at selskapsstrategiene revideres årlig som en del av eiermeldingen. KS anbefaling nr. 3 lyder slik: «Selskapets virksomhet skal tydeliggjøres i vedtektene/selskapsavtalen. Innenfor rammen av vedtektene/selskapsavtalen bør selskapet ha klare mål og strategier for sin virksomhet. Eierne skal ha et bevisst forhold til en eventuell forventet avkastning. For selskaper som opererer innenfor et marked skal prinsippene for en eventuell utbyttepolitikk klargjøres og deretter fremmes for eierorganet gjennom selskapsavtalen/vedtektene. Langsiktighet og samfunnsansvar bør legges til grunn for det kommunale/fylkeskommunale eierskap. Formålsangivelsen i selskapsavtale/vedtekter bør vurderes med jevne mellomrom for å se om det er behov for endringer.» Sammensetning og funksjon til eierorgan KS anbefaling nr. 7 omhandler sammensetningen og funksjonen til eierorganet. Anbefalingen tar utgangspunkt i at eierstyringen skal skje gjennom eierorganet, dvs. generalforsamlingen, og ikke i styrene. 14

15 KS anbefaling nr. 7 lyder slik: «For aksjeselskap og interkommunale selskaper anbefales det at kommunestyret oppnevner politisk ledelse som selskapets eierrepresentanter i eierorganet. Eierutøvelsen skal speile kommunestyrets samlede/flertallsbeslutning. Det er sentralt at det opprettes en forutsigbar og klar kommunikasjon mellom eierorgan og kommunestyre (fylkestinget) i forkant av generalforsamling/representantskapsmøte.» Valgkomité for styreutnevnelse KS anbefaling nr. 10 omhandler sammensetning og valg av styre. Anbefalingen lyder slik: «Ved valg av styre til selskaper organisert etter aksjeloven og lov om interkommunal selskaper bør det vedtektsfestes bruk av valgkomité hvor formålet er å sikre sammensetning av styre med komplementær kompetanse og i tråd med eiers formål med selskapet. Representantskapets/generalforsamlingens leder velger leder av valgkomiteen. I selskap med flere eierkommuner bør valgkomiteen sammensettes for å speile eierandel. Flertallet av valgkomiteen bør være uavhengige av styret og ansatte. Valgkomiteens innstilling bør begrunnes. Valgperioden kan vedtektsfestes men allikevel være fleksibel i forhold til eiers behov for kompetanse.» Rutiner for kompetansevurdering i selskapsstyrene KS anbefaling nr. 11 omhandler rutiner for kompetansevurdering av styret. Anbefalingen lyder slik: «Eier har ansvar for å sikre at styret besitter den nødvendige kompetansen for å nå selskapets mål (...). I dette ligger det også at eier står fritt til å skifte ut styremedlemmer innenfor valgperioden. Men styret selv har også et selvstendig ansvar for å jevnlig vurdere egen kompetanse i forhold til eiernes formål med selskapet og det derfor anbefalt en rekke rutiner for å sikre nødvendig kompetanse.» Habilitetsvurdering og politisk representasjon i styrene KS anbefaling nr. 14 omhandler habilitetsvurdering og politisk representasjon i styrene. Anbefalingen lyder slik: «Det er opp til hvert enkelt eierorgan (representantskap/generalforsamling) å avgjøre hvilken type kompetanse et styre skal ha. I utgangspunktet anbefales det å unngå situasjoner der styrets medlemmer jevnlig blir vurdert i forhold til forvaltningslovens regler om habilitet og derfor kritisk vurderer bruken av ledende politikere i selskapsstyrene. Det anbefales at styrene etablerer faste rutiner for å håndtere mulige habilitetskonflikter, og at kommunestyret oppretter en valgkomité som innstiller til det organ som skal velge styrerepresentanter.» Virksomheter som er skilt ut i selvstendige rettssubjekter regnes ikke som offentlige organer og er i utgangspunktet ikke underlagt forvaltningsloven. Et selvstendig rettssubjekt vil være omfattet av 15

16 forvaltningsloven i konkrete saker der det treffes enkeltvedtak eller utferdige forskrifter der det er snakk om offentlig myndighetsutøvelse. Politisk deltakelse i styrene er tillatt og politisk kompetanse kan være viktig for selskapsstyrene. Politikere som har eller har hatt styreverv vil også ha en høyere generell interesse og kunnskap om selskapene og eierstyring og bidrar på denne måten med viktig kompetanse i fylkestinget. Ledende ansatte bør gjøres gjenstand for en habilitetsvurdering i forkant av eventuell styreoppnevnelse Kjønnsrepresentasjon i styrene KS anbefaling nr. 15 gjelder kjønnsrepresentasjon i styrene, og knytter seg direkte til lovgivningen vedrørende dette. I kommuneloven 80a gis aksjeloven 20-6 om representasjon av begge kjønn i styret i statsaksjeselskaper tilsvarende anvendelse for aksjeselskaper hvor kommuner og fylkeskommuner til sammen eier minst to tredeler av aksjene i selskapet. KS anbefaling nr. 15 lyder slik: «I loven er det nå krav om 40% kjønnsrepresentasjon i styrene for både interkommunale selskap, aksjeselskap og aksjeselskap hvor kommuner og fylkeskommuner har eiermajoritet. Egne rekrutteringsseminar bør iverksettes der det er vanskelig å oppnå lik kjønnsrepresentasjon.» Utarbeidelse av etiske retningslinjer KS anbefaling nr. 18 gjelder utarbeidelse av etiske retningslinjer. Det påpekes at kommunale selskaper forvalter felleskapets ressurser, og at forvaltningen skal skje på en måte som samsvarer med befolkningens oppfatninger om rett og galt, og handler om demokratisk legitimitet. Anbefalingen lyder slik: «Det anbefales at eier påser at selskapsstyrene utarbeider og jevnlig reviderer etiske retningslinjer for selskapsdriften.» 6.4 Fylkestingets vedtak vedrørende KKI AS Etter hva vi har fått opplyst fra fylkeskommunens eierrepresentant har fylkestinget ikke fattet andre vedtak om styringen av selskapet enn det som fremgår av fylkeskommunens eierskapsmelding, herunder «Retningslinjer for fastsettelse av styrehonorar i selskaper hvor Hedmark fylkeskommune er eier, jf. FT-sak Fylkestinget har i sak FT-53/11 organisering av Kjørekontoret Innlandet AS og forholdet til Hedmark Trafikk AS. Fylkestinget fattet følgende vedtak: 1. Fylkestinget vedtar at Kjørekontoret Innlandet AS opprettholdes som aksjeselskap heleid av Hedmark fylkeskommune. Hedmark Trafikk FKF kan kjøpe tjenester av kjørekontoret etter 16

17 avtale mellom partene og omfanget nedfelles i oppdragsbrev fra Hedmark Trafikk FKF til Kjørekontoret Innlandet AS. 2. Hedmark fylkeskommune tar til etterretning at Oppland fylkeskommune har gått til oppsigelse av fire personer som har arbeidet med ruteopplysningstjeneste for Oppland fylkeskommune, fordi Oppland fylkeskommune for fremtiden ønsker å kjøpe tjenesten etter anbudsutlysing. Hedmark fylkeskommune/hedmark Trafikk FKF finner ikke å kunne overta arbeidsgiveransvaret for nevnte fire personer. 3. Forslagene i Habberstads rapport Kap. 1.5 skal følges opp og evalueres etter 1 år (2013). 6.5 Oppsummering kontrollkriterier problemstilling 1 og 2 På bakgrunn av ovennevnte bestemmelser, anbefalinger og vedtak har vi utledet 16 konkrete kontrollkriterier som innhentede data vil bli vurdert opp mot. Kontrollkriteriene nr. 1 til 5 er utledet av aksjeloven. Kontrollkriteriene nr. 6 til 15 er utledet av KS anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt eide selskaper. Kontrollkriterium 16 er utledet fra vedtak i FT-sak 53/2011. Kontrollkriteriene: 1. Det skal avholdes årlig ordinær generalforsamling innen 30. juni. 2. På den ordinære generalforsamlingen skal godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte, behandles og avgjøres. 3. Det skal føres protokoll fra generalforsamlingen hvor generalforsmalingens beslutning inntas med angivelse av utfallet og avstemmingene. 4. Dersom fylkesordfører ikke selv skal møte i generalforsamlingen, må den eller de som møter som fullmektig fremlegge skriftlig og datert fullmakt. 5. Når et aksjeselskap stiftes skal det opprettes et stiftelsesdokument som blant annet skal inneholde selskapets vedtekter. Vedtektene skal minst inneholde a. selskapets foretaksnavn b. den kommune hvor selskapet skal ha sitt forretningskontor c. selskapets virksomhet d. aksjekapitalens størrelse e. aksjenes pålydende (nominelle beløp) 6. Den/de som representerer fylkeskommunen i eierorgan bør ha opplæring i de styringsmulighetene som finnes for den aktuelle selskapsformen. 7. Fylkeskommunen bør ha en eierskapsmelding som bør inneholde: a. En oversikt over alle selskaper b. Prinsipper for eierstyring c. Juridisk styringsgrunnlag for de ulike selskaps- og samarbeidsformene d. Formålsdiskusjon, mål og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder vedtektsrevisjon 8. Fylkeskommunen bør utøve sitt eierskap gjennom eierorganet (generalforsamlingen). 9. Det bør opprettes en forutsigbar og klar kommunikasjon mellom fylkestinget og eierorgan i forkant av generalforsamling. Fylkeskommunen bør representeres ved politisk ledelse. 10. Eierutøvelsen skal speile fylkestingets flertallsbeslutning. 11. Eierne bør sørge for et kompetent styre med komplementær kompetanse. 12. Valg til styret bør skje ved hjelp av valgkomité. 17

18 13. Eierne skal sørge for 40% kjønnsrepresentasjon i styret. 14. Eierne bør påse at styret utarbeider og årlig drøfter/reviderer etiske retningslinjer for selskapsdriften. 15. Eierne skal stille krav til styret som skal sikre god ledelse av selskapet. 16. Forslag til tiltak kapittel 1.5 i Habberstads rapport er fulgt opp, og oppfølgingen er dokumentert og rapportert tilbake til fylkestinget Kontrollkriterier problemstilling 3 Problemstilling 3: «Hvordan blir selskapet driftet, og fungerer Kjørekontoret Innlandet AS i samsvar med intensjonene, herunder: a. Hvilke oppgaver har selskapet? b. Hvilke systemer blir benyttet for å gjennomføre oppgavene? c. Hvordan blir oppgaver gjennomført? d. Hvilke mål og føringer er lagt for selskapet? e. I hvilken grad blir mål og føringer innfridd? f. Hvordan rapporteres det til eier(e)?» Aksjelovens kapittel 6 har bestemmelser knyttet til selskapets ledelse, dvs. styret og daglig ledelse. I denne selskapskontrollen har vi konsentrert oss om forvaltningen av selskapet og styrets tilsynsansvar, jf. asl 6-12 og Bestemmelsene er omtalt i kapittel nedenfor. I kapittel beskriver vi fylkeskommunens intensjoner for Kjørekontoret Innlandet AS, herunder hvilke oppgaver, mål og føringer som er etablert for selskapet. I kapittel oppsummerer vi deretter utledede kontrollkriteriene knyttet til problemstilling Aksjelovens bestemmelser knyttet til styret, forvaltning av selskapet og styrets tilsynsansvar Selskapet skal ha et styre med ett eller flere medlemmer, jf. asl Styret velger selv sin leder når denne ikke er valgt av generalforsamlingen. Har styret ett medlem, anses han eller hun som styreleder. Selskapet kan ha daglig leder, jf. asl Daglig leder tilsettes av styret, dersom det ikke fremkommer av vedtekter at dette skal gjøres av generalforsamling. Det følger av asl at: forvaltningen av selskapet hører under styret styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet 7 Fylkesrådet påpeker i sin høringsuttalelse at revisor har innfortolket at i FT-vedtak 53/11 at det skal gis en rapportering til fylkestinget. Fylkesrådet mener det er upresist når revisor viser til at fylkestinget har bedt om dokumentasjon og rapportering innen utgangen av Hedmark Revisjon IKS tok opp dette konkrete kontrollkriterieti e-post av 4.2. med frist for å svare den Vi mottok ikke svar før rapporten ble sendt på høring Høringsfristen ble satt til 6. mars. Vi mottok høringsuttalelse 18. mars. 18

19 styret kan også fastsette retningslinjer for virksomheten styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll styret iverksetter de undersøkelser det finner nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal iverksette slike undersøkelser dersom dette kreves av ett eller flere av styremedlemmene. Det følger av asl at: styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig. styret kan fastsette instruks for den daglige ledelse. styret skal behandle saker i møte, med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. styrets leder skal sørge for at styremedlemmene om mulig kan delta i en samlet behandling av saker som behandles uten møte. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve møtebehandling, jf. asl styrelederen skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker, jf. asl daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og til å uttale seg, med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak. Med bakgrunn i ovenstående har vi med utgangspunkt i aksjeloven 6-12 og 6-13 utledet kontrollkriteriene 1-6, jf. kapittel Intensjoner, oppgaver, mål og føringer for selskapet Selskapets vedtekter og fylkeskommunens eiermelding 2013 og 2014 Selskapets formål, jf. vedtektenes 3, er «å drive med ruteopplysning og fortløpende samordning av offentlig betalte transporter, samt annen virksomhet som faller inn under dette.» Dette fremkommer også av Hedmark fylkeskommunes eiermelding for 2012 og 2013, hvor det videre står: Virksomheten består i formidling av kjøreoppdrag og det som står i forbindelse med dette.» I eiermelding fra 2013 fremkommer det at «Selskapet har fått mer administrativt ansvar i forbindelse med ny TT-ordning og har sekretariatsfunksjon for TT-nemnda. I tillegg til tradisjonelle oppgaver som å gi ruteopplysninger og besvare henvendelser, utføres rutedataoppgaver og ajourhold av Facebook for Hedmark Trafikk. Driften er justert og tilpasset inntjeningen og omskolering av ansatte pågår for å kvalifisere selskapet for nye oppdrag i markedet.» Fylkesrådet anbefaler: «Hedmark fylkeskommune som eier ønsker å satse videre på KKIAS.» Med bakgrunn i ovenstående har vi utledet kontrollkriterium 7, jf. kapittel Vedtak i fylkestinget 1. I FT-sak 53/2011 vedtok fylkestinget at Kjørekontoret Innlandet AS opprettholdes som aksjeselskap heleid av Hedmark fylkeskommune, og at Hedmark Trafikk kan kjøpe tjenester av kjørekontoret etter avtale mellom partene. Omfanget skal nedfelles i oppdragsbrev fra Hedmark Trafikk FKF til Kjørekontoret Innlandet AS. Videre følger det av vedtaket i saken at «Forslagene i Habberstads rapport Kap. 1.5 skal følges opp og evalueres etter 1 år (2013)» 19

20 Dette innebærer også et krav fra fylkestinget om at selskapet bidrar til at forslagene følges opp og evalueres. Jf. kontrollkriterium 13. Fylkeskommunens oppdragsbrev 8 til Hedmark Trafikk FKF 2013 og 2014 I oppdragsbrevet for 2013 står følgende: «Sekretariatsfunksjoner og flest mulig av arbeidsoppgavene skal bestilles hos Kjørekontoret Innlandet AS. Oppgaver med kravspesifikasjon bestilles fra Kjørekontoret Innlandet AS gjennom et bestillingsbrev.» I oppdragsbrevet for 2014 står følgende: Sekretariatsfunksjoner skal bestilles hos Kjørekontoret Innlandet AS. Oppgaver med kravspesifikasjon bestilles fra Kjørekontoret Innlandet AS gjennom et bestillingsbrev.» Avtale mellom og bestillingsbrev fra Hedmark Trafikk FKF til Kjørekontoret Innlandet AS Det er inngått avtale 9 om kjøp av tjenester mellom Hedmark Trafikk FKF og Kjørekontoret Innlandet AS. Avtalen omfatter ruteopplysning og kjørekontor for offentlig betalt transport, samt service funksjoner i forbindelse med dette. Spesifikasjon av arbeidsoppgaver og myndighetsgrenser fremkommer av bestillingsbrev. I bestillingsbrevet beskrives oppgaver og ansvarsforhold under ordinær drift, og de økonomiske rammene som gjelder for dette. Oppgaver ut over dette, skal avtales spesielt og nedfelles i egen bestilling / avtale. I bestillingsbrev 2014 fremkommer det at «Kjørekontoret skal forestå kundesenterfunksjon for Hedmark Trafikk FKF.» Hovedoppgavene omfatter: 1. Kundesenter. Hovedoppgaver fremkommer av bestillingsbrev. 2. Bestillingsmottak skoleskyss og flex/anropsstyrt trafikk 2.1. Skoleskyss «Bistå med tilrettelegging og gjennomføring av skoleskyss planlagt av Hedmark Trafikk. Omfang av oppdraget vil være avhengig av hvordan HET velger å utnytte planleggingssystemet Trapez Pass. For 2014 vil en veldig liten del av skoleskyssen kjøres live.» 2.2. Flex/anropsstyrt trafikk, herunder at bestillings-, service-, KID (Tolga) og flexrute kjøring skal håndteres. 3. TT-sekretariat. KKI AS skal utføre alle sekretariatsfunksjoner for administrering av TT-ordningen. 4. Rutedata korrektur av rutetabeller og holdeplassinformasjon. 5. Økonomi- og faktureringskontroll. 6. Inneha kompetanse innenfor relevante områder, herunder ha tilstrekkelig kompetanse på systemet Trapeze Pass og verktøy som benyttes for kundeinformasjon. I bestillingsbrevet er det også stilt krav om åpningstider, svartid og rapportering: 90 % av henvendelsene skal være besvart innen 20 sekunder og at dette skal dokumenteres. Det skal utarbeides statistikk over mottatte henvendelser fordelt på timer og dag. Det skal rapporteres på antall og beløp på utbetalinger av reisegaranti. 8 Oppdragsbrev fra Hedmark Trafikk FKF til Kjørekontoret Innlandet AS ble benyttet frem til 2012/13, jf. høringsuttalelse fra fylkesrådet mottatt Datert 17. desember

SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS RAPPORT AV 22. APRIL 2015 INKLUDERT FORSPØRSEL TIL OG SVAR FRA FYLKESRÅDET

SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS RAPPORT AV 22. APRIL 2015 INKLUDERT FORSPØRSEL TIL OG SVAR FRA FYLKESRÅDET Selskapskontroll Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS RAPPORT AV 22. APRIL INKLUDERT FORSPØRSEL TIL OG SVAR

Detaljer

Selskapskontroll "Kjørekontoret Innlandet"

Selskapskontroll Kjørekontoret Innlandet Saknr. 15/3960-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Selskapskontroll "Kjørekontoret Innlandet" Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL Solør Renovasjon IKS

SELSKAPSKONTROLL Solør Renovasjon IKS Selskapskontroll Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalgene i kommunene Grue, Våler og Åsnes SELSKAPSKONTROLL Solør Renovasjon IKS Postadresse: Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Dato: 02.02.2015 Møtested: Storstua, Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Forfall meldes snarest på tlf. 48 88 30 36, eller 95 13 31 87 til sekretariatet, som sørger for innkalling

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Nord- Odal kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Eidskog kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341 Løten

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Lierne kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Kongsvinger kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av eierinteresser/-styring" i Hedmark fylkeskommune

Forvaltningsrevisjonsrapporten Forvaltning av eierinteresser/-styring i Hedmark fylkeskommune Saknr. 16/15508-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av eierinteresser/-styring" i Hedmark fylkeskommune Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Eierstyring Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni 2016 Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Kommunen står i stor grad fritt til å velge hvordan de ulike tjenestene skal organiseres:

Detaljer

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016 Saknr. 17/6117-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Hilde Anette Neby Karen Hege Lonkemoen Kari Mette Hoel Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE FEBRUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Høylandet kommune i perioden oktober

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Fosnes kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune Vedtatt i kommunestyret 1.12.2016, sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Tydal kommune 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 04.11.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE JANUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Overhalla kommune i perioden oktober

Detaljer

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017.

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. 1. Instruksens formål Styret skal utøve sin virksomhet innenfor rammen av lov om stiftelser, Stiftelsestilsynets retningslinjer, (stiftelsesdokumentet)

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

Eierskapskontroll Fauske Parkering AS

Eierskapskontroll Fauske Parkering AS Selskapsskontroll Eierskapskontroll Fauske Parkering AS Rapport Mars 2015 FORORD Selskapskontroll er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll

Detaljer

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til:

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til: Saksfremlegg Saksnr.: 09/1328-13 Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: EIERSKAPSMELDING FOR ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den 12.12.16. Malvik kommune 1 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: SELSKAPSKONTROLLEN "EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE"

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: SELSKAPSKONTROLLEN EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/9530-1 Dato: 15.09.2017 SELSKAPSKONTROLLEN "EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE" Vedlegg: Revisjonsrapport utarbeidet av Innlandet

Detaljer

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS Meldal kommune Desember 2012 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser 26. november 2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS LEVANGER KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS LEVANGER KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS LEVANGER KOMMUNE 05.09.2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Levanger kommune i perioden mars til september

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS NAMSSKOGAN KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS NAMSSKOGAN KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS NAMSSKOGAN KOMMUNE FEBRUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Namsskogan kommune i perioden oktober

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

Styre valg, evaluering, og styresammensetning

Styre valg, evaluering, og styresammensetning Styre valg, evaluering, og styresammensetning Eierskapskontroll Sauherad kommune 2017 :: 422 003 Forord er et av landets største interkommunale revisjonsselskaper. Alle de 18 kommunene i Telemark, kommunene

Detaljer

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap 29. november 2006 KS-Konsulent Konsulent as ved advokat og seniorrådgiver Vibeke Resch-Knudsen vibeke.resch-knudsen@ks.no knudsen@ks.no Påstand:

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

GODT STYREARBEID I FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Advokat Karoline Henriksen

GODT STYREARBEID I FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Advokat Karoline Henriksen 1 GODT STYREARBEID I FRIVILLIGE ORGANISASJONER Advokat Karoline Henriksen 2 Utgangspunkter Frivillige organisasjoner er selveiende og demokratisk styrte Styret er valgt i henhold til organisasjonens vedtekter

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Saknr. 14/668-3 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.10.2016 78738/2016 2015/7122 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 27.10.2016 Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/ Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/ Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/1626-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune 2016-2019 Andre saksdokumenter

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/11621 - / Saksordfører:

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Eierskapskontroll. Overhalla Næringsbygg AS. Et aksjeselskap som eies av Overhalla kommune

Eierskapskontroll. Overhalla Næringsbygg AS. Et aksjeselskap som eies av Overhalla kommune Eierskapskontroll Overhalla Næringsbygg AS Et aksjeselskap som eies av Overhalla kommune 2011 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte... 3 2 Om selskapet... 4 2.1 Selskapsforhold... 4 2.2

Detaljer

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO 2010 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap... 3 3. Valg, Styresammensetning, Generalforsamling,

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS FROSTA KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS FROSTA KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS FROSTA KOMMUNE 05.09.2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Frosta kommune i perioden april til september

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA 1. FORMÅL - UNNTAK 1.1 Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Serodus ASA. 1.2 Styret

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

MIDTRE NAMDAL VEKST AS

MIDTRE NAMDAL VEKST AS SELSKAPSKONTROLL MIDTRE NAMDAL VEKST AS FLATANGER KOMMUNE DESEMBER 2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Flatanger kommune i perioden

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Torsdag 12. desember 2013 Tid: Kl. 12.00 14.40 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 1209/16 Arkivsaksnr.: 16/267-1 REVISJONSRAPPORT «SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSFORVALTNING I GAUSDAL KOMMUNE»

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 1209/16 Arkivsaksnr.: 16/267-1 REVISJONSRAPPORT «SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSFORVALTNING I GAUSDAL KOMMUNE» Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 1209/16 Arkivsaksnr.: 16/267-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus REVISJONSRAPPORT «SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSFORVALTNING I GAUSDAL KOMMUNE» Vedlegg: Revisjonsrapport 19-2015; "Selskapskontroll

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/13 Dato: 03.12.13, kl. 08.00 10.30 Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Gerd Windsland, møtte for Antonsen

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Ski kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Ski kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Ski kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 25.11.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 Vestby kommune Plan for selskapskontroll 2013-2016 Plan for selskapskontroll Bakgrunn

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn Journalpost:15/52465 Saksnummer Utvalg/komite Dato 302/2015 Fylkesrådet 10.11.2015 173/2015 Fylkestinget 07.12.2015 Komite for næring 07.12.2015 Eiermelding 2015 Sammendrag Eiermeldingen gir en oversikt

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

Reviderte vedtekter for samarbeidet innen kollektivtrafikken mellom Hedmark og Oppland fylkeskommuner

Reviderte vedtekter for samarbeidet innen kollektivtrafikken mellom Hedmark og Oppland fylkeskommuner Saknr. 14/10888-1 Saksbehandler: Øystein Sjølie Reviderte vedtekter for samarbeidet innen kollektivtrafikken mellom Hedmark og Oppland fylkeskommuner Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen...

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen... PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 - NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE- Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll... 3 1.2 Selskaper som omfattes av kontrollen... 3 1.3

Detaljer

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kolbjørn Sandve FE - 610 08/1526 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS 26.11.2015 110/15 Kommunestyret PS 14.12.2015 Revisjon av eierskapspolitisk

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 29.10.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Fylkesrevisjonen - for demokratisk innsyn og kontroll Gjennomføring av selskapskontroll i Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS Risør kommune Aust-Agder fylkesrevisjon August

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/14 Dato: 02.12.14 kl. 13.00 14.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Martin Reinertsen, nestleder Harald Skaar, medlem Kirsti Mathiassen, medlem

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hemne kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hemne kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hemne kommune Vedtatt i kommuenstyret sak 75/14 den 25.11.2014 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 24.09.2015 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Gjesdal kommune Vedtatt av kommunestyret 01.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 1. Innledning Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF er i samsvar med prinsipper som gjelder for

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 0 KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av bystyret 16.06.2008 0 1 INNHOLDSLISTE 1. BAKGRUNN 2 2. LOVHJEMMEL FOR SELSKAPSKONTROLL 3 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL 4 4.

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2008 66719/2008 2002/3870 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/183 Bystyret 11.12.2008 Plan for selskapskontroll 2007-2011 Saksopplysninger

Detaljer

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Holdes av EY (Ernst & Young) Joachim Charlsen Pande, advokat Tlf. 95 81 12 23 joachim.pande@no.ey.com Hva skal jeg snakke

Detaljer

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap Eierskapskontroll Nærøysund Vekst AS Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte... 3 2 Om selskapet... 3 2.1 Selskapsforhold og andre

Detaljer

EIERSKAPSFORVALTNING

EIERSKAPSFORVALTNING SELSKAPSKONTROLL: EIERSKAPSFORVALTNING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE NOVEMBER 2011 - Revisjon Midt-Norge IKS - 1 - Revisjon Midt-Norge IKS - 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/12 Dato: 26.06.12, kl 08.00 11.00. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, nestleder Idar Tronstad, medlem Trond Birkeland, medlem

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/15 Dato: 03.02.15, kl. 08.30 10.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll, nestleder

Detaljer

Ringebu kommune, Kontrollutvalget

Ringebu kommune, Kontrollutvalget Ringebu kommune, Kontrollutvalget Selskapskontroll 2006/2007 Gudbrandsdal Energi AS Bilde fra www.ge.no Inter Revisjon Gudbrandsdal AS -sekretariat for kontrollutvalgene- Postboks 68 2639 Vinstra Tlf:

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 213/16 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012 Saknr. 13/11768-1 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Geir Aalgaard Heidi Skåret Brede K. Myhre Kari Mette Hoel Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide på e-post eller mobil Møteinnkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide på e-post eller mobil Møteinnkalling. Møteinnkalling Notodden kontrollutvalg Dato: 11.12.2015 kl. 10:00 Møtested: Formannskapssalen, Notodden Arkivsak: 15/09398 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide på e-post

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Gjemnes kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL 1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING Kontrollutvalget Nord-Fron kommune fattet i sitt møte 9.1.15 vedtak om å bestille

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Midtre Gauldal kommune Vedtatt av kommunestyret 10.11.2014, sak 67/2014 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Frosta kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser... 4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Frosta kommune

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold Saksnr.: 15/1487-24 VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE 04.02.16 Innhold Kapittel 1. Foretaket...2 1-1 Navn og forretningskontor...2 1-2 Formål...2 Kapittel 2. Ansvarsforhold

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

ORGANISERING AV KJØREKONTORET INNLANDET AS - FORHOLDET TIL HEDMARK TRAFIKK FKF. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

ORGANISERING AV KJØREKONTORET INNLANDET AS - FORHOLDET TIL HEDMARK TRAFIKK FKF. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 08/4809-10 Ark.nr. HDOK KJØREKONTORET INNLANDET AS Saksbehandler: Per Olav Bakken ORGANISERING AV KJØREKONTORET INNLANDET AS - FORHOLDET TIL HEDMARK TRAFIKK FKF Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

Instruks for styret. Sykehuspartner HF

Instruks for styret. Sykehuspartner HF Instruks for styret Sykehuspartner HF Vedtatt i styremøte 11. november 2015 1. Innledning Instruksen for styret i Sykehuspartner HF er utarbeidet i samsvar med de prinsipper som gjelder for styrearbeid

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: KOMMUNENS EIERSKAP I SELSKAPER. Planlagt behandling:

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: KOMMUNENS EIERSKAP I SELSKAPER. Planlagt behandling: Saksfremlegg Saksnr.: 09/1328-3 Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: KOMMUNENS EIERSKAP I SELSKAPER Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer