Om sikkerhetsstillelse og forsikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om sikkerhetsstillelse og forsikring"

Transkript

1 Om sikkerhetsstillelse og forsikring Elisabeth Wille, Advokatforeningen Cato Aamodt, Lockton Companies AS 1

2 Innholdsfortegnelse 1. Advokatforeningens hovedprinsipper Forholdet mellom sikkerhetsstillelse og forsikring i dagens ordning Sentrale punkter vedrørende erstatningssaker Løsninger i andre land Løsninger for andre profesjoner Markedsmessige utfordringer ved dagens løsning for sikkerhetsstillelse for advokater Forslag vedrørende fremtidig regulering av ansvarsforsikring Mulige løsninger for dekning av de forhold som faller utenfor profesjonsansvarsforsikringen

3 1. Advokatforeningens hovedprinsipper 1.1. Advokatens personlige ansvar bør fortsatt lovreguleres Nærhet til ansvar bidrar til å sikre kvalitet. Tradisjon for personlig ansvar for advokater, som også er vanlig i sammenlignbare jurisdiksjoner. Sikrer at klienten har en person å forholde seg til, og ikke en upersonlig og/eller utydelig motpart. Rettspraksis for streng ulovfestet uaktsomhetsansvar for profesjonsutøvere Adgang til å begrense det personlige ansvar for andre advokaters profesjonsfeil bør opprettholdes Uavhengig rådgivning forutsetter at den advokat som er ansvarlig for oppdraget ikke kan instrueres av andre (jf dl ledd i.f.). Dette tilsier at det bør være anledning til en organisering som innebærer at andre advokater ikke får personlig ansvar for rådgivningen. Dette kan gjøres enten ved egen selskapsform eller ved særskilt lovregulering (jf dl ledd) Det reguleres at det er adgang til avtalemessig å begrense ansvaret; eventuell grense for ansvarsbegrensning vurderes nærmere Utgangspunktet er at det er avtalefrihet i Norge, jf dog avtl 36. Det bør ikke være anledning til total ansvarsfraskrivelse, jf pkt 1.1. For klienten er det viktig for verdien av rådgivningen at advokaten ikke ser seg nødt til å ta en rekke «unødvendige» forbehold. Det bør vurderes å sette en minimumsgrense for ansvar overfor forbrukerklienter, jf dagens regler i sikkerhetsstillelse med kr 2 mill per oppdrag og skadelidt. Grensen bør settes i forhold til normalt skadepotensiale i forbrukerforhold Ansvaret bør dekkes av en forsikringsordning og klienten må være sikret dekning særlig mot underslag Det som er viktig for klientene er at det er tilgjengelige midler til å dekke erstatningskrav, og at klienten ikke behøver å forholde seg til advokaten personlig. En forsikringsordning gir klientene en sikkerhet for solvens og en objektiv tredjepart å rette kravet mot. Erfaringsmessig er dekningsomfanget i dagens sikkerhetsstillelse i realiteten knyttet til underslag. Dette kan håndteres i en forsikringsordning som dekker underslag (jf forsikring for bostyrere og forsikringsformidlere). 3

4 1.5. Forsikringsadministrasjonen bør forenkles i forhold til dagens håndtering av sikkerhetsstillelse Dagens ordning innebærer en betydelig administrasjon og muligheter for feil: Deponering av sikkerhet ved oppstart av advokatvirksomhet, autorisasjon av fullmektig, endring av forsikringsgiver, endring av arbeidssted (firma). Opphørsmelding ved opphør av advokatvirksomhet, endring av forsikringsgiver, endring av arbeidssted (firma). Endring til eller fra status som prinsipal medfører endret nivå på sikkerhetsstillelse, som medfører omfattende administrasjon. Sikkerhetsstillelser og opphør sendes i papir per post til Tilsynsrådet, ordningen er tidkrevende for alle parter. 920 nye sikkerhetsstillelser og 448 opphør gjennom Advokatforeningens ordning i Krav om forsikring bør gjøres med krav til minimum forsikringssum og maksimum egenandel og med et generelt krav om at forsikringssum skal stå i forhold til risikoen i virksomheten Det bør være et generelt krav om at forsikringssummen må stå i forhold til risikoen i virksomheten. Dette følger både generelle regler for internkontroll og gir føringer for at det må gjøres faktiske vurderinger ikke bare følge et pliktig minimum. Det bør ikke være mulig å redusere sikringen for tredjepart til under et visst nivå. Lav forsikringssum og høy egenandel vil kunne medføre at tredjeparts sikring blir meget begrenset 1.7. Sikre at det ikke er mulig å praktisere uten tilfredsstillende sikring Det bør være en sikkerhet for at det er en tilfredsstillende solvens hos utøver av en komplisert profesjon med et betydelig skadepotensiale. Det bør derfor opprettholdes en kontrollfunksjon på linje med dagens kontroll av sikkerhetsstillelse. Dette vil også sikre at mulige kravshavere ikke er avhengig av advokatens medvirkning for å få vite hvem som er advokatens forsikringsgiver. 4

5 2. Forholdet mellom sikkerhetsstillelse og forsikring i dagens ordning 2.1. Sikkerhetsstillelsen er formelt den primære klientbeskyttelsen, men fordi de fleste krav er dekket under forsikringen vil likevel forsikringsgiver behandle de aller fleste kravene direkte Sikkerhetsstillelse beskytter KUN klienter og eventuelt andre som måtte lide tap som en følge av advokatens handlinger. Profesjonsansvarsforsikring beskytter profesjonsutøveren, men sikrer også klienter mot advokatens insolvens i tillegg til at de har adgang til å reise kravet direkte mot forsikringsgiver og ikke mot advokaten personlig Nærmere om de vanligste forsikringsformene Omfatter de vesentligste formene for erstatningsansvar pådratt i egenskap av advokat. Dekker både simpel og grov uaktsomhet. Forsikringssum minimum kr 5 mill per skade hos Advokatforeningen uavhengig av antall skader per år. Enkelte andre tilbydere har en samlet årlig begrensning på kr 5 mill. Vanlig med unntak blant annet for forsettlig skadevoldende handlinger krav fra nærstående personer innen spesifisert identifikasjonskrets ansvar som følger av kontrakt alene ansvar for å tilbakeføre salær, godtgjørelse eller provisjon ansvar i egenskap av styremedlem o.l., bostyrer/ bobestyrer og ved eiendomsmegling deltageransvar i ansvarlig selskap. Med deltageransvar menes ansvar som følge av at annen advokat i samme ansvarlig selskap har pådratt erstatningsansvar som de øvrige advokater i selskapet er personlig ansvarlige for i henhold til selskapsformen. Både forsikring og sikkerhetsstillelse har adgang til at krav rettes direkte mot forsikringsgiver 5

6 2.4. Nærmere om sikkerhetsstillelse Sikkerheten er kr 2 mill. per oppdrag per skadelidt, totalt begrenset til kr 5 mill per år, hhv. 8 mill. per år dersom advokaten har en eller flere fullmektiger autorisert for seg. Det er regress mot advokaten for alle utbetalinger. Formell førsteinstans for krav mot advokat. I praksis håndteres nesten alle krav under forsikringen. Tilnærmet alle saker som faller utenfor forsikringen er knyttet til urettmessig disponering av klientmidler (underslag) Kun de saker som rammes av unntakene i forsikringen overføres til sikkerhetsstillelsen, dvs. saker som er utenfor virkefeltet/omfanget av profesjonsansvarsforsikringen. Eksempelvis Begrensninger i forsikringssum for eksempel ved begrensninger i årlige utbetalinger hvor sikkerhetsstillelsen i så fall vil være eksponert når forsikringen er uttømt. Underslag foretatt av person i advokatens tjeneste og hvor forsikringen ikke inkluderer en kriminalitetsforsikring For firmaene forekommer det tilnærmet ingen utbetalinger under sikkerhetsstillelsen 6

7 3. Sentrale punkter vedrørende erstatningssaker 3.1. Om tallgrunnlaget Tallgrunnlaget er hentet fra statistikk for Advokatforeningens kollektive forsikringsordning for individuelt tegnende advokater for tidsperioden Grunnlaget omfatter således ikke skader i forsikringer tegnet for advokatfirmaer som sådan. Omfatter ca individuelle advokater/fullmektiger per år Det kan lang tid før saker er avgjort derfor benyttes fastsatt erstatning som basis for tallgrunnlaget. Fastsatt erstatning er et begrep som omfatter faktiske og forventede utbetalinger (reserver). Fordi det er knyttet stor usikkerhet til utfallet av de sakene som foreløpig ikke er ferdig behandlet er alle oppgitte tall tilsvarende usikre Krav/skader for firmaer kommer i tillegg (For større firmaer er frekvensen på krav lavere men kravene større. ) 3.2. Utbetalinger under forsikringen Gjennomsnittlig erstatningsbeløp under den individuelle forsikringen er ca. kr To saker med fastsatt erstatning over kr Fire saker med fastsatt erstatning over kr Største krav på enkelt sak er ca. kr Utbetalinger under sikkerhetsstillelsen Gjennomsnittlig erstatningsbeløp under sikkerhetsstillelse ca. kr Fire saker med fastsatt erstatning over kr To saker med fastsatt erstatning over kr Største krav på enkelt sak er ca. kr Vi har ikke tallgrunnlag for i hvilke grad sikkerhetsstiller lykkes med regress mot ansvarlig advokat 7

8 3.4. Antall skader fordelt på typer feil 8

9 4. Løsninger i andre land 4.1. Sverige Personlig uaktsomhetsansvar for egne feil, uavhengig av selskapsform. Det er adgang til å avtale begrenset ansvar, men klausulen kan settes til side som urimelig. Det er tvungen kollektiv ansvarsforsikring, samt tvungen kriminalitetsforsikring som dekker underslag av klientmidler. Forsikringene forhandles av Advokatsamfundet, og det er Advokatsamfundet som fastsetter forsikringsvilkårene. Ansvarsforsikringen dekker også styreansvar. Minimumsdekningen i ansvarsforsikringen er SEK 3 mill per år per advokat, og kan frivillig økes opp til SEK 30 mill. Kriminalitetsforsikringen dekker SEK 10 mill per år per advokat. Minimumsdekningen er innbakt i medlemskontingenten. Hvis premie ikke blir betalt etter purring, vil advokaten bli fratatt medlemskapet i Advokatsamfundet. Vedkommende kan dermed ikke praktisere som advokat, men kan praktisere som jurist Danmark Et ulovfestet personlig uaktsomhetsansvar for egne feil, uavhengig av selskapsform. Det er ikke adgang til helt å fraskrive seg ansvar. Det må tegnes tvungen ansvarsforsikring for DKK 2.5 mill. som dekker alminnelig og grov uaktsomhet. Ansvarsforsikringen forhandles individuelt, men vilkårene må være godkjent av Advokatsamfundet. I tillegg må det utstedes en garanti fra forsikringsselskap eller pengeinstitutt på minimum DKK 5 mill. Garantien dekker underslag. Ved manglende betaling av premie for ansvarsforsikringen eller garantien, kan saken bringes inn for disiplinærorganet. Advokatrådet vil dekke premiebetalingen med regress mot advokaten. I tillegg er det et erstatningsfond i Advokatsamfundet som finansieres ved bidrag fra medlemmene. Fondet dekker skjønnsmessig tap som ikke dekkes av forsikringen eller garantien. Maksimumsbeløp per skade og per år er DKK 2.5 mill, og DKK 5 mill dersom det gjelder underslag av klientmidler. 9

10 4.3. Finland Ansvaret regulert i lov, og det er personlig ansvar for egne feil, uavhengig av selskapsform. Iht. lov og Advokatsamfunnets regelverk, er det adgang til å begrense ansvar til det fastsatte minimums forsikringsbeløp. Dette forutsatt at det er forsvarlig i forhold til oppdragets art og andre forhold. Ansvarsbegrensning i forbrukerforhold krever særlig grunn. Det er tvungen ansvarsforsikring for EUR per skade (NOK ), og egenandel kan ikke overstige 2 % av forsikringssummen. Advokatforeningen fastsetter minimumsvilkår. Manglende betaling av premien medfører tap av retten til å praktisere. Det finnes videre et erstatningsfond som dekker underslag England & Wales (Solicitors) Ulovfestet uaktsomhetsansvar, primært for firma, men subsidiært for den ansvarlige advokat i særlige tilfeller Det er adgang til å begrense ansvar, men neppe mulig å fraskrive seg alt ansvar. Urimelige klausuler overfor forbrukere kan overprøves, og det er vanlig å begrense ansvaret til forsikringsbeløpet. Forsikringen dekker også ansvar som følger av avtale/kontrakt alene Det er tvungen ansvarsforsikring for minimum GBP 2 mill per skadetilfelle (NOK ), og GBP 3 mill (NOK ) hvis foretaket er et aksjeselskap eller partnerskap med begrenset ansvar (LLP). Forsikringsvilkårene og forsikringsgiver må godkjennes av Law Society. Forsikringen dekker ikke skade pga forsettlige handlinger (dishonesty). Manglende betaling av premien medfører disiplinærbeføyelser. Det finnes i tillegg et lovbestemt erstatningsfond som forvaltes av Law Society. Fondet dekker underslag, utbetalinger fastsettes skjønnsmessig av advokatforeningen, og maksimum utbetaling er GBP 1 mill. Fondet er pt. gjenstand for evaluering. 10

11 4.5. Oppsummering løsning i andre land Generelt krav om forsikring av profesjonsansvar og underslag av klientmidler Sikkerhetsstillelse i «norsk» form (som inkluderer forsett) ikke vanlig Erstatningsfond e.l. er vanlig som alternativ til sikkerhetsstillelse/garanti Administreres som regel av advokatforening Noen land har regulering av forsikringssum Noen land har regulering av både vilkår og forsikringssum Veldig variable krav avhengig av rettstradisjoner og økonomi CCBE forsøker å arbeide frem en EU standard 11

12 5. Løsninger for andre profesjoner 5.1. Revisjon Personlig ansvar for revisor iht. revisorloven 8-1. Forslag fra Finanstilsynet i 2009 om at kravet til sikkerhetsstillelse for revisor endres til forsikring. Forsikringen skal dekke inntil fem millioner kroner per skadetilfelle Bakgrunnen for forslaget er at særegenheter med sikkerhetsstillelse gjør at den blir uforholdsmessig kostbar sammenlignet med en forsikringsordning, uten at den kan antas å ville gi skadelidte nevneverdig bedre dekningsmuligheter enn et krav om ansvarsforsikring. Forslaget er fortsatt under utredning, og det synes som problemstillingen vil bli behandlet av et bebudet utvalg som skal vurdere revisorlovgivningen Eiendomsmegling Lov om eiendomsmegling angir krav til forsikring som kan defineres nærmere i forskrift Forskrift om eiendomsmegling krever sikkerhetsstillelse pt. kr 10 mill per skade og kr 30 mill per år, men høring for øket krav pt Forsikringsmegling Krav til forsikring for profesjonsansvar (EUR ) og underslag av klientmidler (75% av gjennomsnittlig innestående) 5.4. Inkasso Krav til sikkerhetsstillelse. 1/40 av fordringsmassen og minst lik det dobbelte av summen av innkasserte, ikke utbetalte midler og andre midler som tilhører klienter (klientmidler). Sikkerheten skal likevel alltid minst være lik kr 2,5 mill. (Advokaters sikkerhetsstillelse er godkjent som sikkerhetsstillelse i forhold til inkasso) 5.5. Verdipapirhandel (aksjemeglere) Verdipapirforetak skal være medlem av Verdipapirforetakenes sikringsfond. Sikringsfondet har som formål, ved manglende økonomisk evne hos medlemmene, å dekke krav som skyldes medlemmenes behandling av kunders midler og finansielle instrumenter Intet krav til forsikring 12

13 6. Markedsmessige utfordringer ved dagens løsning for sikkerhetsstillelse for advokater 6.1. Upraktisk og/eller vanskelig å tegne sikkerhet utenfor forsikringsselskapene Sikkerhetsstillelsen behandles som garanti av banker og kredittforsikringsselskaper, noe som Innebærer krav til kontrasikring (pantesikkerhet eller binding av innskudd) Krav til høy egenkapitalbinding hos utsteder (høy risikovekt) Rekkefølgeproblematikk ved skadebehandling. Sikkerhetsstillelsen er det primære sikringsinstrument, men fordi sikkerhetsstiller alltid vil søke regress hos advokat, og de fleste skader er dekket av advokatens forsikring, vil det være mest hensiktsmessig å la forsikringsgiver foreta all skadebehandling. Dersom sikkerhetsstillelse og forsikring ikke leveres av samme selskap kan dette medføre utfordringer mht. hvem som skal behandle saken. Eventuell uenighet mellom sikkerhetsstiller og forsikringsgiver om hvem som har ansvaret kan både medføre unødvendig saksbehandling og at kravstiller blir kasteball mellom disse 6.2. Utenlandske forsikringsselskaper vurderer sikkerhetsstillelsen som garanti Lav eller ingen interesse for å tilby garantier gir mangel på tilbydere som leverer både forsikring og sikkerhetsstillelse for større firmaer Det norske markedet er ikke stort nok til at internasjonalt baserte forsikringsgivere finner kost/nytte og tilstrekkelig risikospredning. Dette gjør at interessen for å konkurrere i dette markedet er svært begrenset Summen av de markedsmessige utfordringene pt: Størrelsen på forsikringssummen for de større firmaene gjør at det må bygges internasjonale syndikater for å oppnå tilstrekkelig forsikringssum. I slike syndikater er man avhengig av en primærleverandør som både kan levere sikkerhetsstillelse og som aksepteres som primærleverandør/premiss-setter av de øvrige deltagere i syndikatet. I dagens marked er det tilnærmet duopol mellom Zurich og AIG. Det kan tegnes forsikring hos lokale forsikringsgivere som også tilbyr sikkerhetsstillelse, men disse forsikringsgiverne aksepterer kun årlig aggregerte forsikringssummer (ikke forsikringssum per skade) og har også andre vilkårsbestemmelser som ikke oppfattes som attraktive hos advokatfirmaene. 13

14 7. Forslag vedrørende fremtidig regulering av ansvarsforsikring 7.1. Lovkrav tilsvarende regler for god advokatskikk pkt. 3.6 I tillegg til å kunne gi en regel for en minimum forsikring gir dette en føring som øker bevisstheten rundt at forsikringen skal harmonere med potensiell risiko i virksomheten 7.2. Elektronisk database for bekreftet profesjonsansvarsforsikring Kan forenkle administrasjon og gi enklere og bedre oversikt Forsikringssummen skal gjelde per skade (ikke per år) Viktig for å sikre at tredjepersons sikring ikke eroderer ved flere skader/krav Krav til både forsikringssum og egenandel for å unngå uthuling av dekningen: Krav om forsikringssum i henhold til vurdert risiko i virksomhet Minimum 75G i forsikringssum Maksimum 2% av forsikringssum i egenandel 7.5. Inklusjon av krav som reises etter avsluttet virksomhet (run-off) 7.6. Endret definisjon av når krav anses reist Dagens definisjon for sikkerhetsstillelsen (advokatforskriften): Et erstatningskrav anses for fremsatt på det tidligste av følgende tidspunkter: a) det tidspunkt advokaten eller dennes sikkerhetsstiller første gang mottok melding om tapet med krav om erstatning, eller b) det tidspunkt advokaten eller dennes sikkerhetsstiller første gang mottok skriftlig melding fra sikrede eller skadelidte vedrørende omstendigheter som kan ventes å føre til at erstatningskrav blir reist mot sikrede. 14

15 Utfordringen ligger i tidsbestemmelsen i forhold til det som er understreket, og som erfaringsmessig gjør at mange oversitter fristen for melding av kravet fordi man ikke forstår akkurat når fristen begynner å løpe. Ønskes erstattet med en mer entydig definisjon, for eksempel tilsvarende den definisjon som pt. er tatt inn i Advokatforeningens vilkår: Krav anses fremsatt på det tidspunkt sikrede eller forsikringsgiver første gang mottar skriftlig krav om erstatning eller skriftlig melding som angir at erstatningskrav vil bli reist mot sikrede eller forsikringsgiver 15

16 8. Mulige løsninger for dekning av de forhold som faller utenfor profesjonsansvarsforsikringen 8.1. I teorien er dette alle forhold som faller inn under profesjonssvaret, men som ikke omfattes av profesjonsansvarsforsikringene. Som tidligere nevnt dreier dette seg i praksis om underslag av klientmidler 8.2. Underslagsforsikring eller sikkerhetsstillelse Fordelen ved underslagsforsikring er at dette gir flere tilbydere (spesielt for de større firmaene) og bedre konkurranse i markedet Ulempen ved underslagsforsikring er at det teoretiske dekningsomfanget er mer begrenset enn ved sikkerhetsstillelse. Adgangen for skadelidte til å rette kravet direkte til forsikringsleverandør gjelder pt. ikke for underslagsforsikring. Adgang til å reise krav direkte mot forsikringsgiver for underslag krever regulering i lov eller i forsikringsvilkårene Fordelen ved sikkerhetsstillelse er at den omfatter alle krav som ikke er dekket av forsikring Ulempen er de markedsmessige forholdene, som gir få tilbydere, høy pris og rekkefølgeproblematikk hvis ikke sikkerhetsstillelse leveres av samme leverandør som profesjonsansvarsforsikring 8.3. Regulering av behandlingsrekkefølge For å sikre kravstillers posisjon bør det innføres en regulering om at forsikringsgiver for profesjonsansvarsforsikringen er å anse som rett mottaker for krav mot advokat uansett om kravet måtte gjelde forhold som dekkes kun av underslagsforsikring eller sikkerhetsstillelse. Forsikringsgiver for profesjonsansvarsforsikringen må bære ansvaret for å sende saken videre til leverandør av underslagsforsikring/sikkerhetsstillelse dersom profesjonsansvarsforsikringsleverandøren mener at kravet ligger utenfor vedkommendes dekningsfelt Det bør reguleres at krav også anses som reist mot leverandør av underslagsforsikring/sikkerhetsstiller når krav er reist mot leverandør av profesjonsansvarsforsikringen 16

17 8.4. Samme krav til beløpsmessig nivå i underslagsforsikring eller sikkerhetsstillelse for alle advokater Ved dagens ordning med øket sum for prinsipaler er det en betydelig administrasjon forbundet med stadige endringer i status mellom prinsipal og ikke prinsipal 8.5. Administrasjon og innkjøp av underslagsforsikring eller sikkerhetsstillelse kan overføres til Advokatforeningen I motsetning til profesjonsansvarsforsikringen vil behovet for sikkerhetsstillelse eller underslagsforsikring mest sannsynlig bli likt for alle advokater, og så lenge det er så vidt mange utfordringer knyttet til tilbudssiden vurderes det primære ønsket å være: å sikre at alle advokater faktisk har nødvendig sikring, og minimering av administrasjon og kostnader Felles innkjøp av underslagsforsikring/sikkerhetsstillelse minimerer kostnaden ved dette, samtidig som det gir advokatene mulighet til å kjøpe profesjonsansvarsforsikring fra langt flere tilbydere Advokatforeningen har betydelig erfaring ved administrasjon av forsikringsordninger, herunder ordninger som favner utenfor egne medlemmer slik som Bostyrerforsikringen Advokatforeningen kan etablere avansert (IT) plattform for mest mulig automatisert håndtering. Ved at alle advokater behandles enhetlig kan det etableres en kostnadseffektiv og automatiserte modell, tilsvarende som for Bostyrerforsikringen 8.6. En felles ordning kan: automatisk inkludere dekning av krav som reises i etterkant av avsluttet virksomhet(run-off), tilsvarende som for forsikringen jf. pkt. 7.5 sikre ensartede vilkår uavhengig av hvorvidt vilkårene lovfestes Begrense problemer knyttet til «rekkefølgeproblematikk» jf. pkt Dette er primært knyttet til sikkerhetsstillelse, og ikke til underslagsforsikring Dersom det innføres en forsikring hvor det er pliktig inklusjon av underslag og kriminalitet knyttet til klientkonto viser historikken (skadestatistikken) at det tilnærmet ikke ville vært noen eksponering for sikkerhetsstillelsen. Dersom det tillates aggregerte forsikringssummer (forsikringssum med begrensning per år) kunne man likevel få en eksponering ved uttømming av forsikringen (man bruker opp forsikringssummen). 17

Styreansvarsforsikring for styreverv utenfor eget partnerskap/advokatfirma

Styreansvarsforsikring for styreverv utenfor eget partnerskap/advokatfirma Styreansvarsforsikring for styreverv utenfor eget partnerskap/advokatfirma For medlemmer av Den Norske Advokatforening VILKÅR Gjelder fra 1. januar 2014 Forsikringsvilkårene er utarbeidet av Advokatforeningen

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

Utkast til høringsnotat og forskrift om utlikningsordninger for nødvendighetsforsikringer

Utkast til høringsnotat og forskrift om utlikningsordninger for nødvendighetsforsikringer FINANSTILSYNET SIDE 2 AV 15 Utkast til høringsnotat og forskrift om utlikningsordninger for nødvendighetsforsikringer Innledning Forsilaingsvirksomhetsloven 12-17 (ikke satt i kraft) gir anvisning på at

Detaljer

KONKURRANSEKLAUSULER

KONKURRANSEKLAUSULER Mastergradsoppgave JUS399 KONKURRANSEKLAUSULER En vurdering av forslaget om ny regulering av konkurranseklausuler i arbeidskontrakter. Kandidatnummer: 179096 Veileder: Vidar Riksfjord Antall ord: 14706

Detaljer

Skjulte handlingsklausuler

Skjulte handlingsklausuler Skjulte handlingsklausuler forholdet mellom beskrivelse av forsikringstilfellet og reglene om opplysningsplikt, meldeplikt, meldefrist og foreldelse. Innlegg fra co-referenten, professor dr. juris Trine-Lise

Detaljer

Foretaksobligasjoner i Norge

Foretaksobligasjoner i Norge Foretaksobligasjoner i Norge En lang rekke selskaper benytter seg av obligasjonsmarkedet som finansieringskilde. Artikkelen gir en oversikt over forskjellige juridiske problemstillinger som kan oppstå

Detaljer

Eurojuris. Nr. 2/2009 15. årgang. Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider

Eurojuris. Nr. 2/2009 15. årgang. Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider Eurojuris Informerer Nr. 2/2009 15. årgang Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider Eurojuris Informerer Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av i alt 9 advokatkontorer fra Kristiansand i sør

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Sosiallån. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000. fagansvarlig for forvaltningsrevisjon

F R. Forvaltningsrevisjon. Sosiallån. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000. fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Sosiallån Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Lis-Ann Ødelien revisor Bærum

Detaljer

ALMINNELIGE BETINGELSER

ALMINNELIGE BETINGELSER ALMINNELIGE BETINGELSER 1. INNLEDNING 1. Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som firmaets advokater eller ansatte påtar seg eller utfører i henhold til DEL I (oppdragsbekreftelsens spesifikke

Detaljer

En redegjørelse for kravet til forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital etter 3-4 og 3-5.

En redegjørelse for kravet til forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital etter 3-4 og 3-5. En redegjørelse for kravet til forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital etter 3-4 og 3-5. Kandidatnummer: 208774 Veileder: Morten Kinander Antall ord:14 999 JUS399 Masteroppgave

Detaljer

MÉNERSTATNING VED YRKESSKADE

MÉNERSTATNING VED YRKESSKADE MÉNERSTATNING VED YRKESSKADE Kandidatnummer: 404 Veileder: Jon Gauslaa Leveringsfrist: 25.04.07 Til sammen 17 767 ord 19.04.07 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 Presentasjon av tema...1 1.1.1 Hva

Detaljer

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Forholdet mellom opplysningsplikten og adgangen til å ta forbehold fra selskapets side Kandidatnummer: 424 Veileder: Amanuensis Trygve Bergsåker Leveringsfrist:

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2013-19. årgang Tema Kjøp og salg av virksomheter Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er

Detaljer

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I EKSISTERENDE FORSKRIFTER OG UTKAST TIL NYE FORSKRIFTER SOM FØLGE AV ENDRINGENE I FORSIKRINGSVIRKSOMHETSLOVEN OM SKADEFORSIKRING (KAPITTEL 12 MV.) Finanstilsynet

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR 1. Avtaleforholdet Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr.75 ("vphl."). Begrep

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1

Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1 Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1 Opplysningsplikten og forsømmelse av denne Kandidatnummer: 591 Leveringsfrist: 250409 Til sammen 14265 ord 15.07.2009 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER (NB! Må leses i sammenheng med NTFs kommentarer til avtalen) Mellom tannlege...(heretter kalt praksisinnehaver) og tannlege...(heretter kalt leietaker), er det i dag

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

Personskadeerstatning

Personskadeerstatning NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1994:20 Personskadeerstatning Utredning fra et utvalg til å vurdere reformer i regelverket om utmåling av erstatning for personskader Avgitt til Justisdepartementet i

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Identifikasjon i forsikringsretten

Identifikasjon i forsikringsretten Identifikasjon NFT i forsikringsretten 3/2002 Det Danske Selskab for Forsikringsret afholdt 3-4 juni et nordisk AIDAkollokvium i København. Fire hovedtemaer blev behandlet. Her publiceres Identifikasjon

Detaljer

Spørreundersøkelsen følger i sin helhet som bakgrunnsmateriale til dette notatet.

Spørreundersøkelsen følger i sin helhet som bakgrunnsmateriale til dette notatet. Notat Til: Fra: NJ forsikringsutvalg Bafo Forsikringsmegling Dato: 6. oktober 2008 Obligatorisk livs - og uføreforsikring med reservasjonsrett 1. Bakgrunn for utredningen NJs forsikringsutvalget har det

Detaljer

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 Redaksjonen for Styreboken 2015 har bestått av Signe Moen, Andreas Dypvik, Lene Sakariassen og Silje Vesterbekkmo. Forside fotograf: Annette Larsen Publikasjonen kan

Detaljer

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN S i d e 1 EIENDOMSMEGLING Grensen mellom en advokats engasjement som omfattes av eiendomsmeglingsloven og vanlig partsrepresentasjon ved kjøp og salg av fast eiendom. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

Forsikringsforbundet opplyser at medlemsselskapenes praksis med å utveksle bonusopplysninger opphørte i begynnelsen av 1997.

Forsikringsforbundet opplyser at medlemsselskapenes praksis med å utveksle bonusopplysninger opphørte i begynnelsen av 1997. V1999-19 19.04.99 Motorvognforsikring - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranselovens forbudsbestemmelser vedrørende felles bransjenorm for bonusberegning og avtale om utveksling av bonusopplysninger

Detaljer

Frie yrker friere konkurranse?

Frie yrker friere konkurranse? Frie yrker friere konkurranse? 3/2005 Frie yrker friere konkurranse? Konkurransetilsynets skriftserie 3/2005 1 Innholdsfortegnelse Forord 3 1 Kort sammendrag 4 2 Innledning 6 2.1 Frie yrker 6 2.2 Bakgrunnen

Detaljer

Første del Fellesregler for alle forsikringsarter

Første del Fellesregler for alle forsikringsarter Første del Fellesregler for alle forsikringsarter Generelt Planens første del bygger på første del av 1964-Planen, diverse forsikringsvilkår og praksis. De forsikringsvilkår som er relevante for første

Detaljer