Om sikkerhetsstillelse og forsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om sikkerhetsstillelse og forsikring"

Transkript

1 Om sikkerhetsstillelse og forsikring Elisabeth Wille, Advokatforeningen Cato Aamodt, Lockton Companies AS 1

2 Innholdsfortegnelse 1. Advokatforeningens hovedprinsipper Forholdet mellom sikkerhetsstillelse og forsikring i dagens ordning Sentrale punkter vedrørende erstatningssaker Løsninger i andre land Løsninger for andre profesjoner Markedsmessige utfordringer ved dagens løsning for sikkerhetsstillelse for advokater Forslag vedrørende fremtidig regulering av ansvarsforsikring Mulige løsninger for dekning av de forhold som faller utenfor profesjonsansvarsforsikringen

3 1. Advokatforeningens hovedprinsipper 1.1. Advokatens personlige ansvar bør fortsatt lovreguleres Nærhet til ansvar bidrar til å sikre kvalitet. Tradisjon for personlig ansvar for advokater, som også er vanlig i sammenlignbare jurisdiksjoner. Sikrer at klienten har en person å forholde seg til, og ikke en upersonlig og/eller utydelig motpart. Rettspraksis for streng ulovfestet uaktsomhetsansvar for profesjonsutøvere Adgang til å begrense det personlige ansvar for andre advokaters profesjonsfeil bør opprettholdes Uavhengig rådgivning forutsetter at den advokat som er ansvarlig for oppdraget ikke kan instrueres av andre (jf dl ledd i.f.). Dette tilsier at det bør være anledning til en organisering som innebærer at andre advokater ikke får personlig ansvar for rådgivningen. Dette kan gjøres enten ved egen selskapsform eller ved særskilt lovregulering (jf dl ledd) Det reguleres at det er adgang til avtalemessig å begrense ansvaret; eventuell grense for ansvarsbegrensning vurderes nærmere Utgangspunktet er at det er avtalefrihet i Norge, jf dog avtl 36. Det bør ikke være anledning til total ansvarsfraskrivelse, jf pkt 1.1. For klienten er det viktig for verdien av rådgivningen at advokaten ikke ser seg nødt til å ta en rekke «unødvendige» forbehold. Det bør vurderes å sette en minimumsgrense for ansvar overfor forbrukerklienter, jf dagens regler i sikkerhetsstillelse med kr 2 mill per oppdrag og skadelidt. Grensen bør settes i forhold til normalt skadepotensiale i forbrukerforhold Ansvaret bør dekkes av en forsikringsordning og klienten må være sikret dekning særlig mot underslag Det som er viktig for klientene er at det er tilgjengelige midler til å dekke erstatningskrav, og at klienten ikke behøver å forholde seg til advokaten personlig. En forsikringsordning gir klientene en sikkerhet for solvens og en objektiv tredjepart å rette kravet mot. Erfaringsmessig er dekningsomfanget i dagens sikkerhetsstillelse i realiteten knyttet til underslag. Dette kan håndteres i en forsikringsordning som dekker underslag (jf forsikring for bostyrere og forsikringsformidlere). 3

4 1.5. Forsikringsadministrasjonen bør forenkles i forhold til dagens håndtering av sikkerhetsstillelse Dagens ordning innebærer en betydelig administrasjon og muligheter for feil: Deponering av sikkerhet ved oppstart av advokatvirksomhet, autorisasjon av fullmektig, endring av forsikringsgiver, endring av arbeidssted (firma). Opphørsmelding ved opphør av advokatvirksomhet, endring av forsikringsgiver, endring av arbeidssted (firma). Endring til eller fra status som prinsipal medfører endret nivå på sikkerhetsstillelse, som medfører omfattende administrasjon. Sikkerhetsstillelser og opphør sendes i papir per post til Tilsynsrådet, ordningen er tidkrevende for alle parter. 920 nye sikkerhetsstillelser og 448 opphør gjennom Advokatforeningens ordning i Krav om forsikring bør gjøres med krav til minimum forsikringssum og maksimum egenandel og med et generelt krav om at forsikringssum skal stå i forhold til risikoen i virksomheten Det bør være et generelt krav om at forsikringssummen må stå i forhold til risikoen i virksomheten. Dette følger både generelle regler for internkontroll og gir føringer for at det må gjøres faktiske vurderinger ikke bare følge et pliktig minimum. Det bør ikke være mulig å redusere sikringen for tredjepart til under et visst nivå. Lav forsikringssum og høy egenandel vil kunne medføre at tredjeparts sikring blir meget begrenset 1.7. Sikre at det ikke er mulig å praktisere uten tilfredsstillende sikring Det bør være en sikkerhet for at det er en tilfredsstillende solvens hos utøver av en komplisert profesjon med et betydelig skadepotensiale. Det bør derfor opprettholdes en kontrollfunksjon på linje med dagens kontroll av sikkerhetsstillelse. Dette vil også sikre at mulige kravshavere ikke er avhengig av advokatens medvirkning for å få vite hvem som er advokatens forsikringsgiver. 4

5 2. Forholdet mellom sikkerhetsstillelse og forsikring i dagens ordning 2.1. Sikkerhetsstillelsen er formelt den primære klientbeskyttelsen, men fordi de fleste krav er dekket under forsikringen vil likevel forsikringsgiver behandle de aller fleste kravene direkte Sikkerhetsstillelse beskytter KUN klienter og eventuelt andre som måtte lide tap som en følge av advokatens handlinger. Profesjonsansvarsforsikring beskytter profesjonsutøveren, men sikrer også klienter mot advokatens insolvens i tillegg til at de har adgang til å reise kravet direkte mot forsikringsgiver og ikke mot advokaten personlig Nærmere om de vanligste forsikringsformene Omfatter de vesentligste formene for erstatningsansvar pådratt i egenskap av advokat. Dekker både simpel og grov uaktsomhet. Forsikringssum minimum kr 5 mill per skade hos Advokatforeningen uavhengig av antall skader per år. Enkelte andre tilbydere har en samlet årlig begrensning på kr 5 mill. Vanlig med unntak blant annet for forsettlig skadevoldende handlinger krav fra nærstående personer innen spesifisert identifikasjonskrets ansvar som følger av kontrakt alene ansvar for å tilbakeføre salær, godtgjørelse eller provisjon ansvar i egenskap av styremedlem o.l., bostyrer/ bobestyrer og ved eiendomsmegling deltageransvar i ansvarlig selskap. Med deltageransvar menes ansvar som følge av at annen advokat i samme ansvarlig selskap har pådratt erstatningsansvar som de øvrige advokater i selskapet er personlig ansvarlige for i henhold til selskapsformen. Både forsikring og sikkerhetsstillelse har adgang til at krav rettes direkte mot forsikringsgiver 5

6 2.4. Nærmere om sikkerhetsstillelse Sikkerheten er kr 2 mill. per oppdrag per skadelidt, totalt begrenset til kr 5 mill per år, hhv. 8 mill. per år dersom advokaten har en eller flere fullmektiger autorisert for seg. Det er regress mot advokaten for alle utbetalinger. Formell førsteinstans for krav mot advokat. I praksis håndteres nesten alle krav under forsikringen. Tilnærmet alle saker som faller utenfor forsikringen er knyttet til urettmessig disponering av klientmidler (underslag) Kun de saker som rammes av unntakene i forsikringen overføres til sikkerhetsstillelsen, dvs. saker som er utenfor virkefeltet/omfanget av profesjonsansvarsforsikringen. Eksempelvis Begrensninger i forsikringssum for eksempel ved begrensninger i årlige utbetalinger hvor sikkerhetsstillelsen i så fall vil være eksponert når forsikringen er uttømt. Underslag foretatt av person i advokatens tjeneste og hvor forsikringen ikke inkluderer en kriminalitetsforsikring For firmaene forekommer det tilnærmet ingen utbetalinger under sikkerhetsstillelsen 6

7 3. Sentrale punkter vedrørende erstatningssaker 3.1. Om tallgrunnlaget Tallgrunnlaget er hentet fra statistikk for Advokatforeningens kollektive forsikringsordning for individuelt tegnende advokater for tidsperioden Grunnlaget omfatter således ikke skader i forsikringer tegnet for advokatfirmaer som sådan. Omfatter ca individuelle advokater/fullmektiger per år Det kan lang tid før saker er avgjort derfor benyttes fastsatt erstatning som basis for tallgrunnlaget. Fastsatt erstatning er et begrep som omfatter faktiske og forventede utbetalinger (reserver). Fordi det er knyttet stor usikkerhet til utfallet av de sakene som foreløpig ikke er ferdig behandlet er alle oppgitte tall tilsvarende usikre Krav/skader for firmaer kommer i tillegg (For større firmaer er frekvensen på krav lavere men kravene større. ) 3.2. Utbetalinger under forsikringen Gjennomsnittlig erstatningsbeløp under den individuelle forsikringen er ca. kr To saker med fastsatt erstatning over kr Fire saker med fastsatt erstatning over kr Største krav på enkelt sak er ca. kr Utbetalinger under sikkerhetsstillelsen Gjennomsnittlig erstatningsbeløp under sikkerhetsstillelse ca. kr Fire saker med fastsatt erstatning over kr To saker med fastsatt erstatning over kr Største krav på enkelt sak er ca. kr Vi har ikke tallgrunnlag for i hvilke grad sikkerhetsstiller lykkes med regress mot ansvarlig advokat 7

8 3.4. Antall skader fordelt på typer feil 8

9 4. Løsninger i andre land 4.1. Sverige Personlig uaktsomhetsansvar for egne feil, uavhengig av selskapsform. Det er adgang til å avtale begrenset ansvar, men klausulen kan settes til side som urimelig. Det er tvungen kollektiv ansvarsforsikring, samt tvungen kriminalitetsforsikring som dekker underslag av klientmidler. Forsikringene forhandles av Advokatsamfundet, og det er Advokatsamfundet som fastsetter forsikringsvilkårene. Ansvarsforsikringen dekker også styreansvar. Minimumsdekningen i ansvarsforsikringen er SEK 3 mill per år per advokat, og kan frivillig økes opp til SEK 30 mill. Kriminalitetsforsikringen dekker SEK 10 mill per år per advokat. Minimumsdekningen er innbakt i medlemskontingenten. Hvis premie ikke blir betalt etter purring, vil advokaten bli fratatt medlemskapet i Advokatsamfundet. Vedkommende kan dermed ikke praktisere som advokat, men kan praktisere som jurist Danmark Et ulovfestet personlig uaktsomhetsansvar for egne feil, uavhengig av selskapsform. Det er ikke adgang til helt å fraskrive seg ansvar. Det må tegnes tvungen ansvarsforsikring for DKK 2.5 mill. som dekker alminnelig og grov uaktsomhet. Ansvarsforsikringen forhandles individuelt, men vilkårene må være godkjent av Advokatsamfundet. I tillegg må det utstedes en garanti fra forsikringsselskap eller pengeinstitutt på minimum DKK 5 mill. Garantien dekker underslag. Ved manglende betaling av premie for ansvarsforsikringen eller garantien, kan saken bringes inn for disiplinærorganet. Advokatrådet vil dekke premiebetalingen med regress mot advokaten. I tillegg er det et erstatningsfond i Advokatsamfundet som finansieres ved bidrag fra medlemmene. Fondet dekker skjønnsmessig tap som ikke dekkes av forsikringen eller garantien. Maksimumsbeløp per skade og per år er DKK 2.5 mill, og DKK 5 mill dersom det gjelder underslag av klientmidler. 9

10 4.3. Finland Ansvaret regulert i lov, og det er personlig ansvar for egne feil, uavhengig av selskapsform. Iht. lov og Advokatsamfunnets regelverk, er det adgang til å begrense ansvar til det fastsatte minimums forsikringsbeløp. Dette forutsatt at det er forsvarlig i forhold til oppdragets art og andre forhold. Ansvarsbegrensning i forbrukerforhold krever særlig grunn. Det er tvungen ansvarsforsikring for EUR per skade (NOK ), og egenandel kan ikke overstige 2 % av forsikringssummen. Advokatforeningen fastsetter minimumsvilkår. Manglende betaling av premien medfører tap av retten til å praktisere. Det finnes videre et erstatningsfond som dekker underslag England & Wales (Solicitors) Ulovfestet uaktsomhetsansvar, primært for firma, men subsidiært for den ansvarlige advokat i særlige tilfeller Det er adgang til å begrense ansvar, men neppe mulig å fraskrive seg alt ansvar. Urimelige klausuler overfor forbrukere kan overprøves, og det er vanlig å begrense ansvaret til forsikringsbeløpet. Forsikringen dekker også ansvar som følger av avtale/kontrakt alene Det er tvungen ansvarsforsikring for minimum GBP 2 mill per skadetilfelle (NOK ), og GBP 3 mill (NOK ) hvis foretaket er et aksjeselskap eller partnerskap med begrenset ansvar (LLP). Forsikringsvilkårene og forsikringsgiver må godkjennes av Law Society. Forsikringen dekker ikke skade pga forsettlige handlinger (dishonesty). Manglende betaling av premien medfører disiplinærbeføyelser. Det finnes i tillegg et lovbestemt erstatningsfond som forvaltes av Law Society. Fondet dekker underslag, utbetalinger fastsettes skjønnsmessig av advokatforeningen, og maksimum utbetaling er GBP 1 mill. Fondet er pt. gjenstand for evaluering. 10

11 4.5. Oppsummering løsning i andre land Generelt krav om forsikring av profesjonsansvar og underslag av klientmidler Sikkerhetsstillelse i «norsk» form (som inkluderer forsett) ikke vanlig Erstatningsfond e.l. er vanlig som alternativ til sikkerhetsstillelse/garanti Administreres som regel av advokatforening Noen land har regulering av forsikringssum Noen land har regulering av både vilkår og forsikringssum Veldig variable krav avhengig av rettstradisjoner og økonomi CCBE forsøker å arbeide frem en EU standard 11

12 5. Løsninger for andre profesjoner 5.1. Revisjon Personlig ansvar for revisor iht. revisorloven 8-1. Forslag fra Finanstilsynet i 2009 om at kravet til sikkerhetsstillelse for revisor endres til forsikring. Forsikringen skal dekke inntil fem millioner kroner per skadetilfelle Bakgrunnen for forslaget er at særegenheter med sikkerhetsstillelse gjør at den blir uforholdsmessig kostbar sammenlignet med en forsikringsordning, uten at den kan antas å ville gi skadelidte nevneverdig bedre dekningsmuligheter enn et krav om ansvarsforsikring. Forslaget er fortsatt under utredning, og det synes som problemstillingen vil bli behandlet av et bebudet utvalg som skal vurdere revisorlovgivningen Eiendomsmegling Lov om eiendomsmegling angir krav til forsikring som kan defineres nærmere i forskrift Forskrift om eiendomsmegling krever sikkerhetsstillelse pt. kr 10 mill per skade og kr 30 mill per år, men høring for øket krav pt Forsikringsmegling Krav til forsikring for profesjonsansvar (EUR ) og underslag av klientmidler (75% av gjennomsnittlig innestående) 5.4. Inkasso Krav til sikkerhetsstillelse. 1/40 av fordringsmassen og minst lik det dobbelte av summen av innkasserte, ikke utbetalte midler og andre midler som tilhører klienter (klientmidler). Sikkerheten skal likevel alltid minst være lik kr 2,5 mill. (Advokaters sikkerhetsstillelse er godkjent som sikkerhetsstillelse i forhold til inkasso) 5.5. Verdipapirhandel (aksjemeglere) Verdipapirforetak skal være medlem av Verdipapirforetakenes sikringsfond. Sikringsfondet har som formål, ved manglende økonomisk evne hos medlemmene, å dekke krav som skyldes medlemmenes behandling av kunders midler og finansielle instrumenter Intet krav til forsikring 12

13 6. Markedsmessige utfordringer ved dagens løsning for sikkerhetsstillelse for advokater 6.1. Upraktisk og/eller vanskelig å tegne sikkerhet utenfor forsikringsselskapene Sikkerhetsstillelsen behandles som garanti av banker og kredittforsikringsselskaper, noe som Innebærer krav til kontrasikring (pantesikkerhet eller binding av innskudd) Krav til høy egenkapitalbinding hos utsteder (høy risikovekt) Rekkefølgeproblematikk ved skadebehandling. Sikkerhetsstillelsen er det primære sikringsinstrument, men fordi sikkerhetsstiller alltid vil søke regress hos advokat, og de fleste skader er dekket av advokatens forsikring, vil det være mest hensiktsmessig å la forsikringsgiver foreta all skadebehandling. Dersom sikkerhetsstillelse og forsikring ikke leveres av samme selskap kan dette medføre utfordringer mht. hvem som skal behandle saken. Eventuell uenighet mellom sikkerhetsstiller og forsikringsgiver om hvem som har ansvaret kan både medføre unødvendig saksbehandling og at kravstiller blir kasteball mellom disse 6.2. Utenlandske forsikringsselskaper vurderer sikkerhetsstillelsen som garanti Lav eller ingen interesse for å tilby garantier gir mangel på tilbydere som leverer både forsikring og sikkerhetsstillelse for større firmaer Det norske markedet er ikke stort nok til at internasjonalt baserte forsikringsgivere finner kost/nytte og tilstrekkelig risikospredning. Dette gjør at interessen for å konkurrere i dette markedet er svært begrenset Summen av de markedsmessige utfordringene pt: Størrelsen på forsikringssummen for de større firmaene gjør at det må bygges internasjonale syndikater for å oppnå tilstrekkelig forsikringssum. I slike syndikater er man avhengig av en primærleverandør som både kan levere sikkerhetsstillelse og som aksepteres som primærleverandør/premiss-setter av de øvrige deltagere i syndikatet. I dagens marked er det tilnærmet duopol mellom Zurich og AIG. Det kan tegnes forsikring hos lokale forsikringsgivere som også tilbyr sikkerhetsstillelse, men disse forsikringsgiverne aksepterer kun årlig aggregerte forsikringssummer (ikke forsikringssum per skade) og har også andre vilkårsbestemmelser som ikke oppfattes som attraktive hos advokatfirmaene. 13

14 7. Forslag vedrørende fremtidig regulering av ansvarsforsikring 7.1. Lovkrav tilsvarende regler for god advokatskikk pkt. 3.6 I tillegg til å kunne gi en regel for en minimum forsikring gir dette en føring som øker bevisstheten rundt at forsikringen skal harmonere med potensiell risiko i virksomheten 7.2. Elektronisk database for bekreftet profesjonsansvarsforsikring Kan forenkle administrasjon og gi enklere og bedre oversikt Forsikringssummen skal gjelde per skade (ikke per år) Viktig for å sikre at tredjepersons sikring ikke eroderer ved flere skader/krav Krav til både forsikringssum og egenandel for å unngå uthuling av dekningen: Krav om forsikringssum i henhold til vurdert risiko i virksomhet Minimum 75G i forsikringssum Maksimum 2% av forsikringssum i egenandel 7.5. Inklusjon av krav som reises etter avsluttet virksomhet (run-off) 7.6. Endret definisjon av når krav anses reist Dagens definisjon for sikkerhetsstillelsen (advokatforskriften): Et erstatningskrav anses for fremsatt på det tidligste av følgende tidspunkter: a) det tidspunkt advokaten eller dennes sikkerhetsstiller første gang mottok melding om tapet med krav om erstatning, eller b) det tidspunkt advokaten eller dennes sikkerhetsstiller første gang mottok skriftlig melding fra sikrede eller skadelidte vedrørende omstendigheter som kan ventes å føre til at erstatningskrav blir reist mot sikrede. 14

15 Utfordringen ligger i tidsbestemmelsen i forhold til det som er understreket, og som erfaringsmessig gjør at mange oversitter fristen for melding av kravet fordi man ikke forstår akkurat når fristen begynner å løpe. Ønskes erstattet med en mer entydig definisjon, for eksempel tilsvarende den definisjon som pt. er tatt inn i Advokatforeningens vilkår: Krav anses fremsatt på det tidspunkt sikrede eller forsikringsgiver første gang mottar skriftlig krav om erstatning eller skriftlig melding som angir at erstatningskrav vil bli reist mot sikrede eller forsikringsgiver 15

16 8. Mulige løsninger for dekning av de forhold som faller utenfor profesjonsansvarsforsikringen 8.1. I teorien er dette alle forhold som faller inn under profesjonssvaret, men som ikke omfattes av profesjonsansvarsforsikringene. Som tidligere nevnt dreier dette seg i praksis om underslag av klientmidler 8.2. Underslagsforsikring eller sikkerhetsstillelse Fordelen ved underslagsforsikring er at dette gir flere tilbydere (spesielt for de større firmaene) og bedre konkurranse i markedet Ulempen ved underslagsforsikring er at det teoretiske dekningsomfanget er mer begrenset enn ved sikkerhetsstillelse. Adgangen for skadelidte til å rette kravet direkte til forsikringsleverandør gjelder pt. ikke for underslagsforsikring. Adgang til å reise krav direkte mot forsikringsgiver for underslag krever regulering i lov eller i forsikringsvilkårene Fordelen ved sikkerhetsstillelse er at den omfatter alle krav som ikke er dekket av forsikring Ulempen er de markedsmessige forholdene, som gir få tilbydere, høy pris og rekkefølgeproblematikk hvis ikke sikkerhetsstillelse leveres av samme leverandør som profesjonsansvarsforsikring 8.3. Regulering av behandlingsrekkefølge For å sikre kravstillers posisjon bør det innføres en regulering om at forsikringsgiver for profesjonsansvarsforsikringen er å anse som rett mottaker for krav mot advokat uansett om kravet måtte gjelde forhold som dekkes kun av underslagsforsikring eller sikkerhetsstillelse. Forsikringsgiver for profesjonsansvarsforsikringen må bære ansvaret for å sende saken videre til leverandør av underslagsforsikring/sikkerhetsstillelse dersom profesjonsansvarsforsikringsleverandøren mener at kravet ligger utenfor vedkommendes dekningsfelt Det bør reguleres at krav også anses som reist mot leverandør av underslagsforsikring/sikkerhetsstiller når krav er reist mot leverandør av profesjonsansvarsforsikringen 16

17 8.4. Samme krav til beløpsmessig nivå i underslagsforsikring eller sikkerhetsstillelse for alle advokater Ved dagens ordning med øket sum for prinsipaler er det en betydelig administrasjon forbundet med stadige endringer i status mellom prinsipal og ikke prinsipal 8.5. Administrasjon og innkjøp av underslagsforsikring eller sikkerhetsstillelse kan overføres til Advokatforeningen I motsetning til profesjonsansvarsforsikringen vil behovet for sikkerhetsstillelse eller underslagsforsikring mest sannsynlig bli likt for alle advokater, og så lenge det er så vidt mange utfordringer knyttet til tilbudssiden vurderes det primære ønsket å være: å sikre at alle advokater faktisk har nødvendig sikring, og minimering av administrasjon og kostnader Felles innkjøp av underslagsforsikring/sikkerhetsstillelse minimerer kostnaden ved dette, samtidig som det gir advokatene mulighet til å kjøpe profesjonsansvarsforsikring fra langt flere tilbydere Advokatforeningen har betydelig erfaring ved administrasjon av forsikringsordninger, herunder ordninger som favner utenfor egne medlemmer slik som Bostyrerforsikringen Advokatforeningen kan etablere avansert (IT) plattform for mest mulig automatisert håndtering. Ved at alle advokater behandles enhetlig kan det etableres en kostnadseffektiv og automatiserte modell, tilsvarende som for Bostyrerforsikringen 8.6. En felles ordning kan: automatisk inkludere dekning av krav som reises i etterkant av avsluttet virksomhet(run-off), tilsvarende som for forsikringen jf. pkt. 7.5 sikre ensartede vilkår uavhengig av hvorvidt vilkårene lovfestes Begrense problemer knyttet til «rekkefølgeproblematikk» jf. pkt Dette er primært knyttet til sikkerhetsstillelse, og ikke til underslagsforsikring Dersom det innføres en forsikring hvor det er pliktig inklusjon av underslag og kriminalitet knyttet til klientkonto viser historikken (skadestatistikken) at det tilnærmet ikke ville vært noen eksponering for sikkerhetsstillelsen. Dersom det tillates aggregerte forsikringssummer (forsikringssum med begrensning per år) kunne man likevel få en eksponering ved uttømming av forsikringen (man bruker opp forsikringssummen). 17

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV 1930-02-21:

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet

Detaljer

Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring. Advokat Jørgen Brendryen

Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring. Advokat Jørgen Brendryen Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring Advokat Jørgen Brendryen OVERSIKT Hva slags erstatningsansvar har man som prosjekterende? Når kan man bli pålagt erstatningsansvar? Hva dekker

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2100-26.09.1994

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2100-26.09.1994 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2100-26.09.1994 ADVOKATANSVAR - Spørsmål om inneståelseserklæring kan anses som eiendomsmegling i henhold til forsikringsavtalen. I forbindelse med eiendomshandel

Detaljer

Forsikringsvilkårene er utarbeidet av Advokatforeningen og kan kun benyttes dersom du tegner forsikring gjennom Advokatforeningen

Forsikringsvilkårene er utarbeidet av Advokatforeningen og kan kun benyttes dersom du tegner forsikring gjennom Advokatforeningen 1. GENERELLE FORHOLD... 3 1.1. AVTALENS PARTER... 3 1.2. HVA AVTALEN OMFATTER... 3 1.3. REGLER FOR KOLLEKTIVAVTALEN. FAL 9-2... 3 1.4. OPPHØR, UTELUKKELSE ELLER ADGANGSNEKT... 3 1.5. OPPLYSNINGER VEDRØRENDE

Detaljer

ALMINNELIGE BETINGELSER

ALMINNELIGE BETINGELSER ALMINNELIGE BETINGELSER 1. INNLEDNING 1. Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som firmaets advokater eller ansatte påtar seg eller utfører i henhold til DEL I (oppdragsbekreftelsens spesifikke

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1.

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. januar 2013) Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made) 1 FORHOLDET

Detaljer

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 15/3004 15/1190-16 692/NIKR Oslo, 10.12.2015 Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

DEL II: ALMINNELIGE BETINGELSER

DEL II: ALMINNELIGE BETINGELSER DEL II: ALMINNELIGE BETINGELSER 1. INNLEDNING 1. Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som firmaets advokater eller ansatte påtar seg eller utfører i henhold til DEL I (oppdragsbekreftelsens

Detaljer

Organisering av advokatvirksomhet. Elisabeth Wille Innlegg på møte i Advokatlovutvalaget 16.09.13

Organisering av advokatvirksomhet. Elisabeth Wille Innlegg på møte i Advokatlovutvalaget 16.09.13 Organisering av advokatvirksomhet Elisabeth Wille Innlegg på møte i Advokatlovutvalaget 16.09.13 Disposisjon for innlegget Avgrensning Bare privat advokatvirksomhet ikke bedrifts- eller organisasjonsadvokater

Detaljer

Mangler i pliktige forsikringer for forsikringsformidlere

Mangler i pliktige forsikringer for forsikringsformidlere Rundskriv Mangler i pliktige forsikringer for forsikringsformidlere RUNDSKRIV: Nr.3/2016 DATO: 27.1.2016 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forsikringsformidlere FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo Innhold

Detaljer

Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar

Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar Rådgivning og salg av finansprodukter hvem kan kjøpe hva? Oslo, 2. juni 2010 advokat Bernt Olav Steinland Innhold Innhold Side Hva er finansprodukter? 3 Krav til

Detaljer

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven.

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. 3. Gjennomføring av oppdraget ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR 1. Oppdraget Vi

Detaljer

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR 1. Oppdraget Vi bekrefter herved at vi har påtatt oss et oppdrag for Dem. Oppdraget går ut på bistand i forbindelse med... I forbindelse med oppdraget kan

Detaljer

Norges Fondsmeglerforbund The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915

Norges Fondsmeglerforbund The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 Norges Fondsmeglerforbund The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo 29. april 2004 Høring - forslag

Detaljer

Forsikringsvilkårene er utarbeidet av Advokatforeningen og kan kun benyttes dersom du tegner forsikring gjennom Advokatforeningen

Forsikringsvilkårene er utarbeidet av Advokatforeningen og kan kun benyttes dersom du tegner forsikring gjennom Advokatforeningen 1 1. Generelle forhold... 3 1.1. Avtalens parter... 3 1.2. Avtalen... 3 1.3. Regler for kollektivavtalen. FAL 9-2... 3 1.4. Opphør, utelukkelse eller adgangsnekt... 4 1.5. Forholdet mellom virksomhet og

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

HØringsuttalelse- Implementering av EU-kommisjonens rekommandasjon 5. juni 2008 om begrensning av revisorers erstatningsansvar.

HØringsuttalelse- Implementering av EU-kommisjonens rekommandasjon 5. juni 2008 om begrensning av revisorers erstatningsansvar. HANDELSHØYSKOLEN Telefon 06600 www.bi.no Nydalsveien 37, 0484 Oslo Telefaks 21 04 80 00 info@bi.no Postadresse 0442 Oslo Studieinfo. tlf. 810 00 500 Org. nr. 971 22 8865 Det Kongelige Finansdepartement

Detaljer

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 KONTRAKT OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 1 AVTALE PARTER: Denne avtale er inngått mellom: Sarpsborg kommune (org. nr 938

Detaljer

KRT-1007 Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling

KRT-1007 Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling 1. Generelle opplysninger 1.1 Foretaket 1.1.1 1.1.2 Foretakets navn 1.1.3 Adresse 1.1.4 Postnummer 1.1.5 Poststed 910651625 LAUVSTAD OG OTTA Røyselia 25 3033 DRAMMEN 1.1.6 E-postadresse Feltet skal fylles

Detaljer

Sanksjoner og tilsyn. Presentasjon for Advokatlovutvalget 9. aug. 2013 Av Merete Smith Generalsekretær i Advokatforeningen

Sanksjoner og tilsyn. Presentasjon for Advokatlovutvalget 9. aug. 2013 Av Merete Smith Generalsekretær i Advokatforeningen Sanksjoner og tilsyn Presentasjon for Advokatlovutvalget 9. aug. 2013 Av Merete Smith Generalsekretær i Advokatforeningen 1 Sanksjoner og tilsyn «oppdrag» Sanksjons- og tilsynssystemet. Innholdet i sanksjonene

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Harstad, [DATO] OPPDRAGSBEKREFTELSE Advokatforeningen har obligatoriske regler om at det skal utstedes oppdragsbekreftelser.

Harstad, [DATO] OPPDRAGSBEKREFTELSE Advokatforeningen har obligatoriske regler om at det skal utstedes oppdragsbekreftelser. [NAVN OG ADRESSE KLIENT] PARTNERE Rudi Mikal Christensen Morten Dragvik Elvevoll Finn Håkon Jørstad Rune Stenstrøm Att: Deres ref: Vår ref: Ansvarlig advokat: Finn Håkon Jørstad Harstad, [DATO] OPPDRAGSBEKREFTELSE

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

OPPDRAGSVILKÅR. for Hortensadvokatene

OPPDRAGSVILKÅR. for Hortensadvokatene OPPDRAGSVILKÅR for Hortensadvokatene Når en av Hortensadvokatene tar på seg et oppdrag av et visst omfang, vil klienten motta en skriftlig oppdragsbekreftelse som inneholder de konkrete opplysningene som

Detaljer

KRT-1007 Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling

KRT-1007 Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling 1. Generelle opplysninger 1.1 Foretaket 1.1.1 1.1.2 Foretakets navn 1.1.3 Adresse 1.1.4 Postnummer 1.1.5 Poststed 1.1.6 E-postadresse 1.1.7 Behandler foretaket klientmidler? Gjelder for rapporteringsperioden.

Detaljer

Styreansvarsforsikring for styreverv utenfor eget partnerskap/advokatfirma

Styreansvarsforsikring for styreverv utenfor eget partnerskap/advokatfirma Styreansvarsforsikring for styreverv utenfor eget partnerskap/advokatfirma For medlemmer av Den Norske Advokatforening VILKÅR Gjelder fra 1. januar 2014 Forsikringsvilkårene er utarbeidet av Advokatforeningen

Detaljer

Anbefaling for internadvokater

Anbefaling for internadvokater Anbefaling for internadvokater Vedtatt av Advokatforeningens hovedstyre 5. desember 2014 1 Innledning Advokatvirksomhet kan organiseres på flere måter, men skal uansett utøves i samsvar med god advokatskikk,

Detaljer

DEL II: ALMINNELIGE OPPDRAGSBETINGELSER NORPROFF ADVOKATFIRMA

DEL II: ALMINNELIGE OPPDRAGSBETINGELSER NORPROFF ADVOKATFIRMA DEL II: ALMINNELIGE OPPDRAGSBETINGELSER NORPROFF ADVOKATFIRMA 1. INNLEDNING 1. Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som firmaets advokater eller ansatte påtar seg eller utfører i henhold

Detaljer

Forsikringsrett våren 2012

Forsikringsrett våren 2012 Forsikringsrett våren 2012 Interesse, forsikringsverdi og erstatning Advokat Hans Kenneth Viga Tema Gjenstand for forsikring (interesse) FAL 6-1 Forsikringsverdi og forsikringssum Overforsikring og berikelsesforbud

Detaljer

Advokatlov. Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014

Advokatlov. Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014 Advokatlov Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014 Advokatlov - kort om status Advokatlovutvalget publiserte et foreløpig lovutkast i juli 2014 Sendt på «høring» i referansegruppen

Detaljer

KRISTENSEN & BLEHR ADVOKATFIRMA DA

KRISTENSEN & BLEHR ADVOKATFIRMA DA KRISTENSEN & BLEHR ADVOKATFIRMA DA ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR 1. Innledning Kristensen & Blehr Advokatfirma DA vil bestrebe seg på å ivareta klientens interesser på best mulig måte. Oppdrag vil bli utført

Detaljer

Notat. Advokatlovutvalget Advokatforeningen Saksbehandler Toralf Wågheim Kopi Dato 09.05.2014 Docsnr. 177223/v1. 1. Innledning

Notat. Advokatlovutvalget Advokatforeningen Saksbehandler Toralf Wågheim Kopi Dato 09.05.2014 Docsnr. 177223/v1. 1. Innledning Notat Til Advokatlovutvalget Fra Advokatforeningen Saksbehandler Toralf Wågheim Kopi Dato 09.05.2014 Docsnr. 177223/v1 Emne Ansvarsbegrensninger 1. Innledning Etter det opplyste skal Advokatlovutvalget

Detaljer

Skadeforsikringsselskapet. Borettslagenes Sikringsordning AS

Skadeforsikringsselskapet. Borettslagenes Sikringsordning AS Standardvilkår for Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS Gjelder fra 1.1.2013 Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS Standardvilkår for forsikring mot tap av

Detaljer

Advokatfirmaet FrØstrup LØitegaard DA MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING Org. nr. 984 497 504. Partnere:

Advokatfirmaet FrØstrup LØitegaard DA MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING Org. nr. 984 497 504. Partnere: Advokatfirmaet FrØstrup LØitegaard DA MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING Org. nr. 984 497 504 Partnere: Advokat Sten Løitegaard (H) Advokat Johan Henrik Frøstrup (H) Advokat Hilde Sannes Holløkken

Detaljer

Besl. O. nr. 82. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 82. Jf. Innst. O. nr. 88 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 55 (2004-2005)

Besl. O. nr. 82. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 82. Jf. Innst. O. nr. 88 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 55 (2004-2005) Besl. O. nr. 82 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 82 Jf. Innst. O. nr. 88 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 55 (2004-2005) År 2005 den 24. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om forsikringsformidling

Detaljer

DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET

DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET Fra mandatet (punkt 5): Utvalget skal gjennomgå reglene for organisering av advokatvirksomhet. Det skal vurderes hvilke foretaksformer som kan benyttes,

Detaljer

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring.

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring. LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD Lov om yrkesskadeforsikring. Kapittel 1. Lovens virkeområde, definisjoner. 1. Lovens virkeområde. 2. Definisjoner. Kapittel 2. Yrkesskadeforsikring.

Detaljer

Nye ansvarsgrenser i NS 8401 og 8402

Nye ansvarsgrenser i NS 8401 og 8402 Nye ansvarsgrenser i NS 8401 og 8402 Erstatningsansvar for rådgivnings- og prosjekteringsfeil 1. desember 2010 Gjertrud Helland, partner Disposisjon 1. Hvorfor hevede ansvarsgrenser og ny regulering? 2.

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

KOLLEKTIV ANSVARSFORSIKRING

KOLLEKTIV ANSVARSFORSIKRING Forsikringsavtale KOLLEKTIV ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER I Vellenes Fellesorganisasjon (VFO) 01.07.2012 30.06.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Forsikringsavtalen Side 1.1 Omfang 3 1.2 Forsikringsvilkår 3

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2021 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding... 3 2. Hva

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Profesjonsansvar, 16. september 2009, Norsk Biotekforening NHO-bygget. Tore Sande, 995 36 360, ts@legalteam.no, www.legalteam.no 1

Profesjonsansvar, 16. september 2009, Norsk Biotekforening NHO-bygget. Tore Sande, 995 36 360, ts@legalteam.no, www.legalteam.no 1 Profesjonsansvar, 16. september 2009, Norsk Biotekforening NHO-bygget Tore Sande, 995 36 360, ts@legalteam.no, www.legalteam.no 1 Når er erstatning aktuelt? Skiller mellom erstatning i et kontraktsforhold

Detaljer

Skadeforsikringsselskapet. Borettslagenes Sikringsordning AS

Skadeforsikringsselskapet. Borettslagenes Sikringsordning AS 2014-09-17 Standardvilkår for Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS Gjelder fra 1.1.2015 C:\Users\ilb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\HAOJ3EDK\SBS

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2015 Avløser vilkår av 1.1.2014 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

Fastsatt av Finan sdepartementet dag.måned.2005 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling 4-4, 5-4, 7-7, 7-1, 9-1 og 10-2.

Fastsatt av Finan sdepartementet dag.måned.2005 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling 4-4, 5-4, 7-7, 7-1, 9-1 og 10-2. Forskrift dag.måned.2005 nr. x om forsikringsformid ling Fastsatt av Finan sdepartementet dag.måned.2005 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling 4-4, 5-4, 7-7, 7-1, 9-1 og 10-2.

Detaljer

Advokatfirmaet FrØstrup LØitegaard DA MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING Org. nr. 984 497 504

Advokatfirmaet FrØstrup LØitegaard DA MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING Org. nr. 984 497 504 Advokatfirmaet FrØstrup LØitegaard DA MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING Org. nr. 984 497 504 Partnere: Advokat Sten Løitegaard (H) Advokat Johan Henrik Frøstrup (H) Advokat Hilde Sannes Holløkken

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

6. Interesse, forsikringsverdi og erstatning

6. Interesse, forsikringsverdi og erstatning 6. Interesse, forsikringsverdi og erstatning o Oversikt o Gjenstand for forsikring o Prinsippene for erstatningsberegningen o Forholdet mellom forsikringsverdi og forsikringssum o Beregning av forsikringsverdi

Detaljer

Advokatlovutvalgets studietur til Stockholm 5.-6. oktober 2013 utdrag fra sekretariatets korrespondanse med representantene utvalget skal møte

Advokatlovutvalgets studietur til Stockholm 5.-6. oktober 2013 utdrag fra sekretariatets korrespondanse med representantene utvalget skal møte Advokatlovutvalgets studietur til Stockholm 5.-6. oktober 2013 utdrag fra sekretariatets korrespondanse med representantene utvalget skal møte I det følgende er det gjengitt utdrag fra korrespondansen

Detaljer

ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFELLESSKAPET EUROJURIS NORD

ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFELLESSKAPET EUROJURIS NORD ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFELLESSKAPET EUROJURIS NORD 1. INNLEDNING 1. Disse betingelsene gjelder for Advokatfellesskapet Eurojuris Nord som består av Advokatfirma Storø AS, Narvik og

Detaljer

Forsikringsvilkårene er utarbeidet av Advokatforeningen og kan kun benyttes dersom du tegner forsikring gjennom Advokatforeningen

Forsikringsvilkårene er utarbeidet av Advokatforeningen og kan kun benyttes dersom du tegner forsikring gjennom Advokatforeningen 1 1. Generelle forhold... 3 1.1. Avtalens parter... 3 1.2. Avtalen... 3 1.3. Regler for kollektivavtalen. FAL 9-2... 3 1.4. Opphør, utelukkelse eller adgangsnekt... 4 1.5. Forholdet mellom virksomhet og

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 7 (revidert) Høringsutkast (HU) Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen

Kommunal regnskapsstandard nr. 7 (revidert) Høringsutkast (HU) Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen Kommunal regnskapsstandard nr. 7 (revidert) Høringsutkast (HU) Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen Høringsutkast til revidert standard fastsatt av styret i Foreningen

Detaljer

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

Forsikringsrett. 14.15-16 װ Trine-Lise Forsikringens dekningsfelt. 3 װ Trine-Lise װ 7. 26. 3

Forsikringsrett. 14.15-16 װ Trine-Lise Forsikringens dekningsfelt. 3 װ Trine-Lise װ 7. 26. 3 Forsikringsrett o Professor Trine Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o t.l.wilhelmsen@jus.uio. no Trine-Lise Wilhelmsen 1 Nr Dato Tid Sted Foreleser Tema 1. 04.2 14.15-16 DN Trine-Lise Introduksjon

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Vilkårene gjelder fra 01/01-2010 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS For forsikringen gjelder også Generelle vilkår Alminnelig ansvarsforsikring 1. Hvem

Detaljer

ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR ADVOKATFIRMAET STORENG, BECK & DUE LUND (SBDL)

ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR ADVOKATFIRMAET STORENG, BECK & DUE LUND (SBDL) ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR ADVOKATFIRMAET STORENG, BECK & DUE LUND (SBDL) 1. Innledning Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund ANS (SBDL) tilbyr juridiske tjenester til næringsliv, organisasjoner, det

Detaljer

4. Interesse, forsikringsverdi og erstatning

4. Interesse, forsikringsverdi og erstatning 4. Interesse, forsikringsverdi og erstatning o Oversikt o Gjenstand for forsikring o Prinsippene for erstatningsberegningen o Forholdet mellom forsikringsverdi og forsikringssum o Beregning av forsikringsverdi

Detaljer

Veiledning for ansettelse og oppfølging av advokatfullmektiger. Godkjent av Hovedstyret 20.11.2003.

Veiledning for ansettelse og oppfølging av advokatfullmektiger. Godkjent av Hovedstyret 20.11.2003. Veiledning for ansettelse og oppfølging av advokatfullmektiger Godkjent av Hovedstyret 20.11.2003. Revidert 27.3.2008 2/9 1. Innledning Denne veiledningen er ment som en hjelp til prinsipaler og fullmektiger

Detaljer

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Kriminalitetsforsikring USG1-7 Innholdsfortegnelse og innledning 1 HVEM forsikringen gjelder for 2 HVOR forsikringen gjelder 3 NÅR forsikringen gjelder 4 HVA forsikringen

Detaljer

Erstatningskrav mot styret hvordan unngå erstatningsansvar

Erstatningskrav mot styret hvordan unngå erstatningsansvar Erstatningskrav mot styret hvordan unngå erstatningsansvar Advokat Pål S. Jensen pal.jensen@steenstrup.no telefon 33 01 77 70 5. februar 2009 Det erstatningsrettslige styreansvaret Avgrensning mot straffansvar

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

3. KONKURRANSEKLAUSULER, KUNDEKLAUSULER OG IKKE-REKRUTTERINGS KLAUSULER UTREDNING FRA ADVOKATFIRMAET HJORT DA

3. KONKURRANSEKLAUSULER, KUNDEKLAUSULER OG IKKE-REKRUTTERINGS KLAUSULER UTREDNING FRA ADVOKATFIRMAET HJORT DA Punkt 3 i HSH høringsforslag datert 29. januar 2009 - til Arbeids- og inkluderingsdepartementet som svar på høring av 30. oktober 2008: Høring Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven: (Høringssvaret

Detaljer

Advokatfirmaet BA-HR DA - FORRETNINGSVILKÅR

Advokatfirmaet BA-HR DA - FORRETNINGSVILKÅR Advokatfirmaet BA-HR DA - FORRETNINGSVILKÅR 1. Anvendelsesområde Disse forretningsvilkår regulerer Advokatfirmaet BA-HR DAs ( BA-HR ) oppdragsutførelse. 2. Oppdraget Oppdraget skal utføres som avtalt,

Detaljer

Forsikringsrett. o Professor Trine Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o t.l.wilhelmsen@jus.uio. no

Forsikringsrett. o Professor Trine Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o t.l.wilhelmsen@jus.uio. no Forsikringsrett o Professor Trine Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o t.l.wilhelmsen@jus.uio. no Trine-Lise Wilhelmsen 1 Nr Dato Tid Sted Foreleser Tema 1. 04.2 14.15-16 DN Trine-Lise Introduksjon

Detaljer

Forelesninger i forsikringsrett

Forelesninger i forsikringsrett Forelesninger i forsikringsrett Forelesninger i forsikringsrett Stipendiat Kaja Malling Nordisk Institutt for Sjørett Nr Dato Tid Sted Foreleser Tema 1. 17.02 14.15-16.00 2. 24.02 14.15-16.00 3. 03.03

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

Bedrifts Gruppelivsforsikring

Bedrifts Gruppelivsforsikring Bedrifts Gruppelivsforsikring Vilkår B Medisinsk invaliditet og ervervsuførhet annen årsak samt uførekapital Forsikringsgiver Jubilee Life Insurance Representant i Norge SAGA Forsikring AS Vilkår av 01.

Detaljer

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Forsikringspakka 2013 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

Hvem har skylda? Subjektivt og objektivt erstatningsansvar. av Advokat Pål Kleven

Hvem har skylda? Subjektivt og objektivt erstatningsansvar. av Advokat Pål Kleven Hvem har skylda? Subjektivt og objektivt erstatningsansvar av Advokat Pål Kleven Innledning - Dorgefossdommen Dalane tingrett 2007 - Ca. 17 % av alle personskader i Norge er idrettsskader - I tillegg kommer

Detaljer

HELP Advokatforsikring Privat. Forsikringsvilkår for LOfavør

HELP Advokatforsikring Privat. Forsikringsvilkår for LOfavør HELP Advokatforsikring Privat Forsikringsvilkår for LOfavør Vilkår av 1. januar 2016 1. ALMINNELIGE VILKÅR INNHOLD 1. Alminnelige vilkår... 3 1.1 Hvem som er dekket av forsikringen... 3 1.2 Forsikringsperiode...

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

Oppdragsvilkår. Rettshjelpsdekning

Oppdragsvilkår. Rettshjelpsdekning Oppdragsvilkår De til enhver tid gjeldende oppdragsvilkårene (se www.advokatfirmaetthrane.no) gjelder for all juridisk bistand Advokatfirmeat Thrane (org.nr. 996 197 182 Firmaet ) leverer til kunder. Unntak

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører

Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører Til bruk ved fremforhandling av forsikringsavtale i samarbeid med Quality Broker. Utarbeidet av Norsk Rockforbund og Quality Broker Forsikringstyper Det

Detaljer

nmlkji nmlkji nmlkji nmlkji

nmlkji nmlkji nmlkji nmlkji Rapportering for Forsikringsformidlere Eiendomsmeglere Forvaltningsselskap Verdipapirforetak 1. Generelle opplysninger Rapporteringen gjelder 1.1 Organisasjonsnummer 1.2 Foretakets navn 1.3 Adresse 1.4

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01865-A, (sak nr. 2015/769), sivil sak, anke over dom, (advokat Annette Rygg til prøve) (advokat Trygve Staff)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01865-A, (sak nr. 2015/769), sivil sak, anke over dom, (advokat Annette Rygg til prøve) (advokat Trygve Staff) NORGES HØYESTERETT Den 14. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01865-A, (sak nr. 2015/769), sivil sak, anke over dom, A (advokat Annette Rygg til prøve) mot B (advokat Trygve Staff) S T E M M

Detaljer

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP. Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Landsorganisasjonen

Detaljer

HELP Advokatforsikring Privat. Forsikringsvilkår for kollektiv avtale gjennom LO-forbund

HELP Advokatforsikring Privat. Forsikringsvilkår for kollektiv avtale gjennom LO-forbund HELP Advokatforsikring Privat Forsikringsvilkår for kollektiv avtale gjennom LO-forbund Vilkår av 1. januar 2016 1. ALMINNELIGE VILKÅR INNHOLD 1. Alminnelige vilkår... 3 1.1 Hvem som er dekket av forsikringen...

Detaljer

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet INKASSOLOVEN 1988 Inkassoloven - inkl. Dato: LOV-1988-05-13-26 Departement: JD (Justisdepartementet) Publisert: ISBN 82-504-1468-3 Ikrafttreden: 1989-10-01 Endret: LOV-1993-06-11-83 fra 1994-01-01 Lov

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

IS-9/2006. Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l.

IS-9/2006. Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l. IS-9/2006 Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l. 7 Attester/helseerklæringer o.l. til bruk i utlendingssaker De generelle reglene og innholdsmessige kravene som er omtalt

Detaljer

Spørreundersøkelsen følger i sin helhet som bakgrunnsmateriale til dette notatet.

Spørreundersøkelsen følger i sin helhet som bakgrunnsmateriale til dette notatet. Notat Til: Fra: NJ forsikringsutvalg Bafo Forsikringsmegling Dato: 6. oktober 2008 Obligatorisk livs - og uføreforsikring med reservasjonsrett 1. Bakgrunn for utredningen NJs forsikringsutvalget har det

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1 Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1. Innledning og bakgrunn Mange land i Europa har de senere årene forenklet sine

Detaljer

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår Forsikringsbevis og forsikringsvilkår d ID-Forsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Forsikringspakka 2016 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

God virksomhetsstyring i norske stiftelser

God virksomhetsstyring i norske stiftelser God virksomhetsstyring i norske stiftelser Stiftelseskonferansen i 2015 i Førde 21. - 22. April 2015 Advokat Bjørn O. Øiulfstad, daglig leder i Stiftelsesforeningen 1 Stiftelsesforeningen i Norge Stiftelsesforeningen

Detaljer