ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR ADVOKATFIRMAET STORENG, BECK & DUE LUND (SBDL)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR ADVOKATFIRMAET STORENG, BECK & DUE LUND (SBDL)"

Transkript

1 ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR ADVOKATFIRMAET STORENG, BECK & DUE LUND (SBDL) 1. Innledning Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund ANS (SBDL) tilbyr juridiske tjenester til næringsliv, organisasjoner, det offentlige og til privatpersoner. SBDLs tjenester omfatter bl.a. rådgivning, deltakelse i forhandlinger, utredningsarbeid og prosessoppdrag. 2. Oppdraget 2.1 Etablering av oppdraget Før et oppdrag etableres, vil det bli avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som gjør at firmaet ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Det samme gjelder i etablerte oppdrag dersom det kommer nye motparter inn i saken. Dersom hensynet til klienten tilsier det, og det finnes ubetenkelig, kan arbeidet påbegynnes før avklaringen er avsluttet. Advokatvirksomhet er underlagt lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering m.v. (hvitvaskingsloven). I forbindelse med oppdraget vil det bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av hvitvaskingsloven. I en del tilfeller er vi også forpliktet til å melde fra til Økokrim om transaksjoner der det er mistanke om tilknytning til utbytte fra en straffbar handling, eller til forhold som rammes av straffeloven 147 og 147b (terrorhandlinger og finansiering av terrorisme). SBDL vil sende en skriftlig bekreftelse (Oppdragsbekreftelse) til klienten med nærmere spesifikasjon av det oppdraget som er avtalt og andre vilkår. Arten eller omfanget av tjenestene som må utføres, kan endre seg etter hvert som saken utvikler seg. SBDL vil derfor løpende avklare omfanget av den juridiske bistanden og arten av tjenestene med klienten. Haakon VII s gt. nr. 10, 0161 Oslo Klientkonto: Postboks 1234 Vika, 0110 Oslo Foretaksnr. : Telefon: (+47) Hjemmeside: Telefaks: (+47) Member of Proteus International Lawyers Network ANTWERPEN - BARCELONA - BRÛSSEL - DÜSSELDORF - LONDON - MILANO - OSLO - PARIS - ROTTERDAM - TERNEUZEN

2 Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund ANS 2/5 2.2 Gjennomføring av oppdraget For alle oppdrag skal det være en saksansvarlig advokat og en alternativ kontaktperson. Dersom det ikke er bedt om en bestemt advokat som saksansvarlig advokat, vil SBDL utpeke en ansvarlig advokat som har ansvaret for oppdraget og en alternativ kontaktperson klienten kan henvende seg til. Utførelsen av oppdraget kan helt eller delvis bli utført av andre medarbeidere i SBDL. Alt arbeid utføres under den saksansvarlige advokats ansvar. SBDL bestreber seg på å ivareta klientens interesser på best mulig måte. SBDL forplikter seg til å yte kvalifisert juridisk bistand, levert til avtalt tid og omfang. Oppdrag vil bli utført i samsvar med våre kvalitetssikringsrutiner og Advokatforeningens Regler for god advokatskikk. SBDL vil utføre oppdraget på en effektiv måte. SBDL bestemmer hvordan oppdraget mest hensiktsmessig kan utføres, herunder hvilke medarbeidere som ut fra kompetanse, erfaring, kapasitet mv. skal utføre arbeidet knyttet til oppdraget, med mindre noe annet er avtalt. Ressursinnsatsen vil til enhver tid være avhengig av klientens instruks, oppdragets art og omfang, tilgjengelig tid, samt de verdier og interesser som knytter seg til saken. 3. Informasjonsutveksling Kvaliteten av vår rådgivning og bistand er avhengig av et godt samarbeid med klienten. Det er en forutsetning for best mulig utførelse av oppdraget at klienten gir SBDL nødvendig informasjon om saken og kopi av alle dokumenter som klienten har tilgjengelig og som klienten må forstå har betydning for oppdraget. Bruk av post, telefaks og elektronisk post vil bli brukt som kommunikasjonsmidler. Den elektroniske overføringen kan ikke garanteres å være sikker eller fri for virus eller feil. Slik informasjon kan være avbrutt, korrumpert, mistet, ødelagt, bli mottatt for sent eller være ufullstendig, eller på andre måter være negativt påvirket eller ikke sikker å bruke. Begge parter er enige om å bruke kommersielt forsvarlig rutiner for å kontrollere de, på det angjeldende tidspunkt, mest alminnelig kjente virus før informasjon sendes elektronisk. SBDL benytter ikke kryptering i vår elektroniske korrespondanse. Med mindre annet er fastsatt i oppdragsbekreftelsen, aksepterer partene risikoen og godkjenner elektronisk kommunikasjon for overføring av informasjon. 4. Timepriser Våre veiledende timeprisintervaller (eksklusive merverdiavgift) er p.t. Partner NOK Senioradvokat/faste advokater NOK Advokatfullmektig NOK Timeprisen i den enkelte sak fastsettes på bakgrunn av arbeidets art og kompleksitet, klientens betalingsevne og advokatens erfaringsbakgrunn og spesialkompetanse.

3 Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund ANS 3/5 Timeprisene inkluderer alle ordinære, kontortekniske tjenester og generell sekretærbistand. Ekstraordinære kontorutgifter kan kreves dekket i tillegg til salæret, for eksempel omfattende kopiering av dokumenter. Sekretærarbeid og advokatassistentarbeid av selvstendig art kan bli fakturert særskilt. Det samme gjelder arbeid utført av studenter. Eventuelle utlegg som bruk av budtjenester, reiseutlegg, gebyrer til offentlige instanser med videre kommer i tillegg. For reise- og oppholdskostnader vil det bli krevd refusjon av de faktiske kostnader eller etter statens satser. SBDL har ingen fullmakt til å forplikte klienten ved avtale i forhold til tredjemann, om ikke annet er avtalt med klienten. SBDL kan likevel på vegne av klienten pådra klienten utgifter som er rimelige og nødvendige for utføring av oppdraget, så som reiseutgifter, utlegg til rettsinstanser, offentlige registre, vitnegodtgjørelse og lignende utlegg, om ikke annet er skriftlig avtalt. Merverdiavgift beregnes i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning. Vi har etter Advokatforeningens regler ikke anledning til å avtale at vårt salær kun skal fastsettes på prosent- eller andelsbasis i forhold til sakens resultat eller gjenstand. På forespørsel kan det gis et uforpliktende anslag over antatte kostnader i forbindelse med nye saker. Dersom dette er avtalt, vil vi gi beskjed dersom saken utvikler seg vesentlig forskjellig eller kostnadene vil avvike vesentlig fra det som ble antatt da oppdraget ble akseptert. Minste timeenhet er 15 minutter. Timeprisene kan bli endret under oppdraget. Endringer vil bli iverksatt etter skriftlig varsel. 5. Fakturering og betaling Dersom annet ikke er avtalt, vil oppdraget bli fakturert med utgangspunkt i medgått tid. Det vil i tillegg også bli utøvet et skjønn med hensyn til arbeidets art og kompleksitet, advokatens erfaringsbakgrunn og spesialistkompetanse og hvordan dette har påvirket effektiviteten i utførelsen av oppdraget, det oppnådde resultat, de verdier saken gjelder m.v. Fakturering skjer normalt en gang pr. måned. Firmaet har anledning til å kreve forskudd. Betalingsbetingelser er normalt 14 dager fra fakturaens utstedelse. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente etter forsinkelsesrentelovens bestemmelser. SBDL forbeholder seg retten til å avslutte arbeidet med rimelig varsel dersom fakturert beløp ikke er betalt innen 4 uker etter forfall. SBDL har rett til å beholde alle papirer og dokumenter så lenge fakturert beløp ikke er betalt i sin helhet. 6. Klientmidler Alle klientmidler som finnes hos SBDL disponeres etter Advokatforeningens regler, og blir innsatt på klientkonti. Renter tilfaller klienten i samsvar med Advokatforeningens regler.

4 Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund ANS 4/5 Vårt tilgodehavende kan motregnes i klientmidler innestående hos oss dersom midlene ikke er øremerket til bestemte formål, med mindre noe annet er avtalt. Motregning gjennomføres etter skriftlig varsel om dette. 7. Fri rettshjelp og rettshjelpsdekning Etter rettshjelpsloven kan det for visse saker gis rett til advokatbistand hvor kostnadene dekkes av staten. Forutsetningen er at man er under rettshjelpslovens inntekts- og formuesgrenser. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos fylkesmannen eller ved vårt kontor. Klinten kan i visse tilfeller ha rett til dekning av hele eller deler av utgiftene til advokattjenestene gjennom inngåtte forsikringsavtaler. Det er klientens ansvar å avklare om det foreligger slike forsikringsavtaler, om ikke annet er skriftlig avtalt. 8. Ansvar for sakens utfall SBDL påtar seg ikke ansvar for utfallet i den enkelte sak. Selv om vi har angitt vår oppfatning av hva sakens utfall kan bli, innebærer ikke det at vi har noe rettslig ansvar for at dette resultatet oppnås. Dersom en rettssak tapes, kan klienten risikere å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger og å dekke rettens gebyr. Dette er klientens eget ansvar. Dersom en rettsavgjørelse ender med at klienten blir tilkjent saksomkostninger, men beløpet er satt lavere enn det salær vi har krevet/vil kreve av klienten, vil klienten være ansvarlig overfor oss for det overskytende. 9. Taushetsplikt/Personopplysningsloven Advokater har taushetsplikt for de opplysninger de får i saken, med de unntak som fremgår av lov (for eksempel hvitvaskingsloven). Samtlige medarbeidere i firmaet har autorisert tilgang til opplysningene, og er underlagt samme taushetsplikt. Mange av opplysningene vil være personopplysninger. Disse vil bli behandlet i overensstemmelse med kravene i personopplysningsloven. Personopplysningene vil bli benyttet til gjennomføringen av oppdraget. Opplysningene vil bli lagret elektronisk og eventuelt manuelt i våre arkiver i minst 5 år etter at oppdraget er avsluttet, i samsvar med Advokatforeningens anbefaling. 10. Klageadgang SBDLs virksomhet er underlagt tilsyn av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og de ordinære disiplinærorganer i Den Norske Advokatforening, forskrift om Regler for god advokatskikk og annen lovgivning som regulerer advokatvirksomhet.

5 Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund ANS 5/5 Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Det er også anledning til å klage hvis klienten er misfornøyd med salærets størrelse. Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Denne løper fra det tidspunktet klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på. Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg for Oslo krets som førsteinstans. Regler for god advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside 11. Ansvarsforsikring SBDL er ansvarlig for utførelse av oppdrag etter alminnelige norske rettsregler. SBDL har stillet lovbestemt sikkerhet til Advokatenes erstatningsfond etter regler i lov og forskrift. Det er i tillegg tegnet alminnelig formuesskadeforsikring med begrenset forsikringssum for erstatningsansvar for SBDL og SBDLs advokater. Ansvaret for SBDL, dets partnere og medarbeidere er begrenset i art og omfang til det beløp som SBDLs ansvarsforsikring til enhver tid dekker. SBDL, dets partnere og medarbeidere er ikke ansvarlig for indirekte tap og følgeskader, herunder konsekvenstap, driftsavbrudd m.v. SBDL, dets partnere og medarbeidere hefter ikke for eventuelle feil begått av rådgivere som SBDL har henvist til. Ansvar kan heller ikke gjøres gjeldende for eventuelle feil begått av underleverandører som SBDL etter avtale med klienten har overlatt deler av utførelsen av oppdraget til. 12. Lovvalg og jurisdiksjon Norsk rett gjelder for alle spørsmål i forholdet mellom SBDL, SBDLs advokater og klienten, herunder disse Alminnelige oppdragsvilkår. Eksklusivt vedtatt verneting er Oslo tingrett. 13. Revisjon av oppdragsvilkår Våre alminnelige oppdragsvilkår vil normalt bli revidert en gang pr. år, og ellers når det måtte oppstå spesielt behov for det. Oslo, mars 2010

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven.

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. 3. Gjennomføring av oppdraget ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR 1. Oppdraget Vi

Detaljer

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR 1. Oppdraget Vi bekrefter herved at vi har påtatt oss et oppdrag for Dem. Oppdraget går ut på bistand i forbindelse med... I forbindelse med oppdraget kan

Detaljer

DEL II: ALMINNELIGE OPPDRAGSBETINGELSER NORPROFF ADVOKATFIRMA

DEL II: ALMINNELIGE OPPDRAGSBETINGELSER NORPROFF ADVOKATFIRMA DEL II: ALMINNELIGE OPPDRAGSBETINGELSER NORPROFF ADVOKATFIRMA 1. INNLEDNING 1. Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som firmaets advokater eller ansatte påtar seg eller utfører i henhold

Detaljer

ALMINNELIGE BETINGELSER

ALMINNELIGE BETINGELSER ALMINNELIGE BETINGELSER 1. INNLEDNING 1. Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som firmaets advokater eller ansatte påtar seg eller utfører i henhold til DEL I (oppdragsbekreftelsens spesifikke

Detaljer

OPPDRAGSVILKÅR. for Hortensadvokatene

OPPDRAGSVILKÅR. for Hortensadvokatene OPPDRAGSVILKÅR for Hortensadvokatene Når en av Hortensadvokatene tar på seg et oppdrag av et visst omfang, vil klienten motta en skriftlig oppdragsbekreftelse som inneholder de konkrete opplysningene som

Detaljer

ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFELLESSKAPET EUROJURIS NORD

ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFELLESSKAPET EUROJURIS NORD ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFELLESSKAPET EUROJURIS NORD 1. INNLEDNING 1. Disse betingelsene gjelder for Advokatfellesskapet Eurojuris Nord som består av Advokatfirma Storø AS, Narvik og

Detaljer

DEL II: ALMINNELIGE BETINGELSER

DEL II: ALMINNELIGE BETINGELSER DEL II: ALMINNELIGE BETINGELSER 1. INNLEDNING 1. Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som firmaets advokater eller ansatte påtar seg eller utfører i henhold til DEL I (oppdragsbekreftelsens

Detaljer

Oppdragsvilkår. Rettshjelpsdekning

Oppdragsvilkår. Rettshjelpsdekning Oppdragsvilkår De til enhver tid gjeldende oppdragsvilkårene (se www.advokatfirmaetthrane.no) gjelder for all juridisk bistand Advokatfirmeat Thrane (org.nr. 996 197 182 Firmaet ) leverer til kunder. Unntak

Detaljer

Harstad, [DATO] OPPDRAGSBEKREFTELSE Advokatforeningen har obligatoriske regler om at det skal utstedes oppdragsbekreftelser.

Harstad, [DATO] OPPDRAGSBEKREFTELSE Advokatforeningen har obligatoriske regler om at det skal utstedes oppdragsbekreftelser. [NAVN OG ADRESSE KLIENT] PARTNERE Rudi Mikal Christensen Morten Dragvik Elvevoll Finn Håkon Jørstad Rune Stenstrøm Att: Deres ref: Vår ref: Ansvarlig advokat: Finn Håkon Jørstad Harstad, [DATO] OPPDRAGSBEKREFTELSE

Detaljer

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale.

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. 1. Generelt Visma Services Norge AS («Visma») er et autorisert regnskapsførerselskap underlagt tilsyn fra Finanstilsynet.

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår

Alminnelige forretningsvilkår Alminnelige forretningsvilkår 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Nordic Capital Management AS ( NCM ) i samsvar med krav i lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR 1. Avtaleforholdet Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr.75 ("vphl."). Begrep

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr.

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr. CMC MARKETS UK PLC CFD Forretningsvilkår For personer som ikke er bosatt i USA Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England.

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

Advokatforskriften. Kapittel 12. Regler for god advokatskikk. 1. Innledning

Advokatforskriften. Kapittel 12. Regler for god advokatskikk. 1. Innledning Forskrift 1996-12-20 nr. 1161 Forskrift til: Domstolloven Straffeprosessloven Tvisteloven Advokatforskriften Kapittel 12. Regler for god advokatskikk 1. Innledning 1.1 Reglenes formål Regler for god advokatskikk

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS. (heretter kalt Kraft Finans eller Foretaket )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS. (heretter kalt Kraft Finans eller Foretaket ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS Kraft Finans AS Larsamyrå 18, Trim Towers Postboks 1063 4391 Sandnes Tlf: 51 97 74 40 (heretter kalt Kraft

Detaljer

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Kundevilkår Norne Securities AS www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Innholdsfortegnelse Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter....................................

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Vilkårsett. for Helseforsikringsproduktet Vertikal. Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006

Vilkårsett. for Helseforsikringsproduktet Vertikal. Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006 Vilkårsett for Helseforsikringsproduktet Vertikal Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006 Vertikal Helseassistanse AS For morgendagens helsenorge Helseforsikring Veiledning

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å:

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å: Betingelser 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt i følge shed49 samt informasjon oppgitt av bruker via bestillingsskjemaet. Avtalen

Detaljer

RAMMEAVTALE nr 21645

RAMMEAVTALE nr 21645 RAMMEAVTALE nr 21645 mellom Helse Sør-Øst RHF og EEG-Laboratoriet AS heretter benevnt heretter benevnt Oppdragsgiver Leverandør RAMMEAVTALEN GJELDER: Avtale om leveranse av polikliniske nevrofysiologiske

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer