VISJON ET UTVALG INNOVATIVE LØSNINGER VISJON2030 NASJONAL INNOVASJONSDUGNAD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VISJON ET UTVALG INNOVATIVE LØSNINGER VISJON2030 NASJONAL INNOVASJONSDUGNAD"

Transkript

1 VISJON 2030 NASJONAL INNOVASJONSDUGNAD VISJON2030 ET UTVALG INNOVATIVE LØSNINGER

2

3 Innhold Forord... 2 Innledning... 3 BIDRAG OM HELSE E-registre for mødre- og barnehelse // Folkehelseinstituttet Forebygging av fødselsfistel // Health & Development International (HDI) Bedre fødselshjelp kan redde millioner // Laerdal Global Health Ultralydutstyr og undervisningsprogram i lavinntektsland // Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU) Diagnostisering av gulsott ved hjelp av smarttelefoner // Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og St. Olavs hospital Helhetlig satsing på global helse // Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) og UNICEF Norge Bedre diagnostikk av tuberkulose // Universitetet i Bergen Innovasjoner for bedre mødrehelse fokus på tenåringsgraviditeter // Universitetet i Bergen / Christian Michelsens Institutt Fremtidens telemedisin // Viju Health BIDRAG OM UTDANNING Teknologi for små-entreprenører // Africa Startup En digital visjon om utdanning // Conexus Psykologisk førstehjelp for barn og unge i krig og konflikt // Flyktninghjelpen og Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Universitetet i Tromsø Salaby en global læringsby // Gyldendal Undervisning Det globale klasserommet // Kahoot! Yrkesopplæring gir nye muligheter i arbeidslivet // Nkhotakota Youth Organisation Læring gjennom samspill og dataspill // Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) En skole der barn lærer // Redd Barna Digitale læringsverktøy for mer effektiv bistand // StartUpLab / Dragonbox Speed School: Eksempel på effektiv tjenestelevering i lavinntektsland // Strømmestiftelsen BIDRAG OM HELSE OG UTDANNING Følgeforskning for å bekjempe mødredødelighet // Universitetet i Bergen Internett for alle // Basic Internet Foundation, Basic Internet AS, Kjeller Innovasjon, UNIK Lys for utdanning og helse // BRIGHT Products Sjekkdeg.no Nettbasert læring om seksuell helse for ungdom // Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Visjon: Stopp bryllupene! // Plan Norge Skolegang utsetter første graviditet // Redd Barna Uke 6 // Sex og politikk Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Mer effektiv akuttbehandling // Stiftelsen BEST Resultatmåling med SMS // UNICEF Norge Selvhjelpsverktøy for barn og ungdom med diabetes i lav- og mellominntektsland // Univ. i Tromsø, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Univ.sykehuset i Nord-Norge RESSURSER OG MER INFOrMASJON

4 FORord Helse og utdanning er prioriterte områder for regjeringen nasjonalt, men også internasjonalt. Skal vi nå vår visjon og våre mål for post 2015-agendaen, trenger vi å mobilisere kreativitet og skaperkraft for å gjøre verden bedre rustet til å møte fremtiden. Den enkeltes innsats kan bety noe for helheten. Da vi inviterte til innovasjonsdugnad i rammen av Visjon 2030-intiativet høsten 2014, hadde vi ikke forestilt oss et så stort engasjement fra norsk næringsliv, forskning, stiftelser og sivilt samfunn rundt våre felles, globale utfordringer innen utdanning og helse. Hele 116 artikkelbidrag kom inn fra ulike miljøer. Det faglige nivået og bredden i bidragene imponerte oss. Menneskelig evne til nytenkning, innovasjon og samarbeid nytter. Fra 1990 til 2013 ble verdens barnedødelighet halvert, det samme gjaldt antallet barn uten skoletilbud. Vi vet at uten nye vaksiner, nye finansieringsmodeller, nye partnerskap, nye medisiner, fremragende forskning og ny teknologi, hadde vi ikke kunnet komme så langt som vi har i dag. Et slikt engasjement for bedre helse og utdanning for alle er uvurderlig. Dette viser en nasjonal dugnadsånd som er nødvendig hvis Norge skal bidra til felles utvikling frem mot Det er viktig at Norge deltar i en global dugnad for å møte komplekse utfordringer som ofte går på tvers av landegrenser. Dette kompendiet presenterer de mest innovative av de innkomne artikkelbidragene fra i høst. Dokumentet synliggjør det vi trodde; at også norsk næringsliv, fagmiljøer, sivilt samfunn og akademia har løsninger som kan bidra til fellesinnsatsen for bedre helse og utdanning frem mot Tross framgang er det mye som gjenstår. Helsesituasjonen i mange deler av verden er sårbar. Kvaliteten på utdanning er mangelfull. Det er fortsatt slik at 6,3 millioner barn dør hvert år før de fyller fem og altfor mange kvinner dør i forbindelse med graviditet og fødsel. Hele 58 millioner barn og 70 millioner ungdommer går ikke på skole. Ofte er skoletilbudet som fins mangelfullt. Å sikre mennesker god helse og utdanning av høy kvalitet er å investere i menneskers liv og i lands utvikling. Dette er samtidig en investering i vår egen trygghet og fremtid. Oslo, mars 2015 Børge Brende Bent Høie torbjørn Røe Isaksen Utenriksminister Helse- og omsorgsminister Kunnskapsminister 2

5 Innledning Det er et sterkt og bredt engasjement for global helse, utdanning og teknologi innen privat sektor, frivillige organisasjoner og akademia i Norge. I bidragene til Visjon 2030 og de bredere miljøene rundt ser vi kimen til flere nye og spennende partnerskap og løsninger som kan forbedre måten vi jobber på. I arbeidet med en universell bærekraftsagenda kan tilpasninger av løsninger som er tatt i bruk i Norge også ha relevans for utviklingsland. Ved inngangen til det siste året for FNs tusenårsmål har ekstrem fattigdom blitt halvert siden Globale utviklingstrender er positive: Mellom 2000 og 2012 er 3,3 millioner mennesker, hvorav 90 prosent barn, på ulike måter reddet fra å dø av malaria. Vaksinealliansen GAVI har gjennom vaksinering av 500 millioner barn bidratt til å hindre syv millioner dødsfall. Ulikheten mellom gutter og jenter ved innskrivning i grunnskolen er i ferd med å bli eliminert i de fleste land. Likevel er det fortsatt alt for mange mennesker i verden som ikke har et godt nok helse- eller utdanningstilbud. Ulikheter mellom og innen land øker. De nye globale bærekraftmålene er universelle og vil bli viktige rettesnorer for det videre arbeidet frem mot Som direktorat for utviklingssamarbeid har Norad en sentral rolle i å sørge for at norske bistandsmidler brukes så effektivt som mulig for å hjelpe de aller fattigste. ulike trender og se dem i sammenheng. I dag ser vi at digitale tjenester, mobilhelse og e-helse, har fått en bred plass i arbeidet med global helse. Tilsvarende kan digitale læringsplattformer bidra til å heve kvaliteten på undervisningen. I de store ungdomskullene i lavog mellominntektsland har stadig flere mobiltelefon og ser verdien av disse. I 2013 hadde for eksempel 86 prosent av unge mellom år mobiltelefon i Senegal, mens tallet for Nigeria var 82 prosent og Uganda 59 prosent. Dette åpner opp for nye måter å kommunisere og lære på, også på tvers av landegrensene. Flere av bidragene til Visjon 2030 foreslår hvordan undervisning, læring og folkeopplysning kan utnytte IKT. Dette vil parallelt kreve utbygging av nødvendig infrastruktur. Hvis de nye tjenestene kun når de som allerede har tilgang til mobil og internett vil det bidra til å forsterke klasseskiller globalt. Aktører innen humanitære kriser og konflikter fremmer nytenkning og innovasjon. Ikke bare innen teknologi, men også i forhold til ulike former for ivaretakelse av fysisk og psykisk helse, læring og sikkerhet. Innovasjon og ny teknologi bidrar på ulike måter til å redusere korrupsjon og fremme likestilling. Til Visjon 2030-konferansen har vi satt sammen fire arbeidsgrupper på tema der vi ser et særlig stort potensial for samhandling for å skape nye, effektive løsninger i de kommende årene. Gruppene vil bringe sammen et bredt spekter av aktører med ulike innfallsvinkler og løsninger. Norad ser frem til diskusjonene i arbeidsgruppene og plenumsdagen ved NTNU i Trondheim. Vi imøteser gode diskusjoner som gir innspill til hvordan ulike samarbeidsformer kan bidra til å nå bærekraftsmålene innen helse og utdanning frem mot Bistand utgjør en liten del av de samlede internasjonale kapitalstrømmene. Samtidig utgjør bistand i flere land en stadig mindre andel av budsjettene. Vi må finne nye og mer effektive løsninger på utfordringene, fange opp Villa Kulild Direktør, Norad 3

6 Bidrag om Helse

7 E-REGISTRE FOR MØDRE- OG BARNEHELSE FOLKEHELSEINSTITUTTET 1 Skal vi klare å bedre mødre- og barnehelsen i lavog mellominntektsland, trenger vi mer informasjon om sykdomsbyrde og helsetjenester. Helsetjenestene har behov for oppdatert informasjon for å levere tjenester tilpasset befolkningen. Helsepersonell trenger kunnskap om sine pasienter gjennom et sammenhengende tilbud i svangerskaps- og fødselsomsorgen. Sist, men ikke minst, er de gravide selv avhengige av oppdatert informasjonen om egen helse. Mødre - og barnehelse har store samhandlingsutfordringer. Informasjonen lastes fortløpende opp som et elektronisk pasientregister, med en sømløs informasjonsstrøm mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Innovative elektroniske og mobile kommunikasjonsstrategier brukes for å kommunisere informasjonen til myndigheter, klinikker, sykehus, helsepersonell og til de gravide. Helsearbeidere tilbys støttefunksjoner som elektronisk planlegging av konsultasjoner, påminnelser om oppgaver, samt tilbakemelding på utført helsehjelp. Informasjon til kvinnene formidles via individuelt tilpassede påminnelser om konsultasjoner, og aktuelle helseråd direkte til deres mobiltelefon. Dagens systemer for svangerskapsog fødselsomsorg, både for registrering og helseovervåkning, er ofte omstendelige og ineffektive tidstyver. Knappe og verdifulle ressurser skusles bort på å samle helseinformasjon på papir, ofte gjentatte ganger, og informasjonen flyter ikke videre til neste behandlingsnivå. Konsekvensen er at viktig kunnskap går tapt. God kommunikasjonsflyt er derfor nøkkelen til en bedre tjeneste. For å møte utfordringene har Folkehelseinstituttet, i samarbeid med Verdens Helseorganisasjon (WHO) og med støtte fra Norad, utviklet et rammeverk for e-registre for mødre- og barnehelse. Målet er å lette på helsepersonells arbeid om rapportering, samtidig som tilgangen til informasjon øker. E-registre for mødre- og barnehelse fungerer som en elektronisk pasientjournal i svangerskaps- og fødselsomsorgen, som deretter følger kvinnen og barnet gjennom alle nivåer av helsehjelp. For helsearbeideren betyr det i praksis at informasjon registres elektronisk under konsultasjonen. E-registre er utviklet med sjekklister og elektronisk beslutningsstøtte basert på kunnskapsbaserte retningslinjer. E-registre kan legges inn gratis i programvaren med åpen kildekode, slik som det norskutviklede DHIS2. DHIS2 er ledet og koordinert av Health Information Systems Programme Network (HISP), ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo. Databasen åpner for en trygg overvåkning av mødrehelseprogrammene, og har fokus på personvern og etisk bruk av data. Faglig baserer rammeverket seg på WHOs kunnskapsbaserte tiltakspakke for svangerskaps- og fødselsomsorg, og indikatorer fra det globale fagfelleskapet for mødrehelse. Den overordnede målsetningen med e-registre for mødre- og barnehelse er å skape en skalerbar og bærekraftig helseinformasjonsløsning til bruk i lavog middelinntektsland, slik at samhandlingen i omsorgen bedres. E-registre innføres nå i tråd med robust forskningsmetodikk slik at effekten av tiltakene skal kunne dokumenteres. Camilla Stoltenberg Direktør 5

8 FOREBYGGING AV FØDSELSFISTEL HEALTH & DEVELOPMENT INTERNATIONAL (HDI) 2 En innovativ løsning når det gjelder høy fødselsrelatert mødre- og spedbarnsdødelighet kan bidra til å oppnå tusenårsmål fire og fem i løpet av tre år. Innovasjonen består i måten ett bestemt sett av teknologiske nyvinninger og tradisjonelle folkehelseverktøy kombineres på for å få det eksisterende helsesystemet til å fungere mer effektivt. Det til tross for manglende ressurser i helsevesenet og generell fattigdom i befolkningen. Samlet kalles løsningen eller tiltakspakken A Catalyst Approach to Public Health. Løsningen ga 73 prosent lavere fødselsrelatert mødredødelighet, nærmest stopp i fødselsfistel og 61,5 prosent reduksjon i barn som var dødfødt eller døde i løpet av tre dager. I tillegg økte andelen fødsler som skjer i helsevesenet med 87,3 prosent fra det første til det tredje året, alt sammen i et stort område med 90 prosent analfabetisme. Ved å legge til tiltak for også å forebygge blødningsdød etter fødsel innenfor tiltakspakken, oppnådde en deretter 14 måneder helt uten blødningsdødsfall i pilot-befolkningen på om lag Tidligere døde minst en hver måned av blødning. Disse innovasjonene har global relevans, spesielt i land der fødselshjelp offisielt er gratis for de gravide, og en viss grad av fred og politisk stabilitet råder. Niger utnytter nå den samme organisatoriske tilnærmingen sammen med fire teknologier, også de satt sammen på en innovativ og systematisk måte, i et landsdekkende system for å forebygge at kvinner blør seg i hjel ved fødsel. Deres ambisiøse mål er å redusere blødningsdødsfall ved fødsel med 50 prosent på to år. En vet ennå ikke om dette nye initiativet vil fungere så bra som det første. Det som er klart er at den innovative løsningen som kalles A Catalyst Approach to Public Health kan redde liv og forebygge fødselsfistel. De første årenes resultater er publisert i et respektert internasjonalt medisinsk tidsskrift, International Journal of Gynecology and Obstetrichs. Det synes klart at denne innovasjonen er skalerbar. Pilotområdet er utvidet fra mennesker til , deretter til cirka mennesker. Ytterligere oppskalering er i gang ved at løsningen tenkes iverksatt også i Uganda. FNs befolkningsfond, UNFPA, i Kampala har uttrykt ønske om å se den samme innovative løsningen brukt flere steder i Uganda hvor fødselsfistel er økende og mødredødeligheten er urovekkende høy. Uganda vil også trolig bruke den samme løsningen som Niger for å forebygge at kvinner blør i hjel ved fødsel, i hvert fall i en del av landet i første omgang. I Afrika synes tilnærmingen spesielt relevant i land som Angola, Etiopia, Malawi, Mosambik, Tanzania, Uganda, og Zambia, i tillegg til Niger. Det er viktig å ha klart for seg at innovasjonen er ikke tenkt å erstatte mer langsiktige måter å fremme kvinners og barns helse på. Dette strategisk sammenkoplede knippet av tiltak må gjennomføres samtidig med det som ellers gjøres for å forebygge at kvinner og barn dør ved fødsel, slik som å utdanne alle jentebarn, utvide tilgang til fullt utdannede jordmødre, leger, og annet helsepersonell, gi helsepersonalet som finnes godt utstyr og gode arbeidsmuligheter, osv. Denne innovasjonen foreslås i erkjennelse av at det vil ta flere tiår før de mer langsiktige tiltakene er ordentlig på plass, Innovasjonen fremmer likestilling ved å øke kvinners overlevelse, slik at kvinners livslengde blir likere den menn i samfunnet har. Og ved å forebygge fødselsfistel sikres kvinner likere sosioøkonomiske muligheter i alle land der dette forekommer. Dette fordi kvinner som får fødselsfistel utstøtes på grunn av lukt og tabuer. 6

9 BEDRE FØDSELSHJELP KAN REDDE MILLIONER LAERDAL GLOBAL HEALTH 3 Innovasjonen synes faktisk å forebygge korrupsjon. Dette er fordi fødselshjelp og svangerskapsundersøkelse ikke alltid er gratis, selv der det offisielt skal være det. Folkeopplysningen som er en del av denne innovasjonen gjør det klart for både borgere og helsearbeidere at gravide ikke skal betale for fødselshjelp eller andre helsetjenester mens de er gravide. Slik blir det mye mindre sannsynlig at helsearbeidere vil lykkes i å kreve urettmessig betaling fra de gravide og deres familier. Hvis innovasjonen brukes globalt, kan en ha mål om å redusere mødredødelighet, spedbarnsdødelighet, og i tillegg forebygge den sosioøkonomiske katastrofen som fødselsfistel innebærer. Dette kan forhindre økonomiske tap på mange millioner USD i året. Dersom A Catalyst Approach to Public Health kombineres med relevante, nokså nye lavkostnadsteknologier for å forebygge at kvinner blør i hjel ved fødsel, kan en vente å oppnå økt overlevelse av kvinner og barn ved fødsel i enda flere enn de 50 landene der fødselsfistel er utbredt i dag. Dr. Anders Seim Daglig leder Innovasjon for bedre fødselshjelp og opplæring av fødselshjelpere kan bidra til å redde en million menneskeliv hvert år. Laerdal Global Health mener det er lite som skal til for å sikre mor og barn ved fødsel. FN har nylig vedtatt Every Newborn Action Plan, som etablerer et mål for reduksjon i spedbarns-dødelighet fra tre millioner i 2012 til én million i Tidligere er det satt mål om å redusere mødredødelighet fra i 2012 til i For å nå disse målene trengs langt flere godt opplærte og utstyrte fødselshjelpere. Laerdal Global Health (LGH) bidrar til dette gjennom effektive læringsprogrammer og rimelige lærings- og behandlingsprodukter. Det viktigste tiltaket for å redde undervektige og for tidlig fødte er Kangaroo Mother Care (KMC). Kangaroo Mother Care sikrer stabil kroppstemperatur for barnet, beskytter mot infeksjon, og fremmer amming og kontakt mellom mor og barn. Metoden er likevel lite brukt. LGH har bistått den amerikanske barnelegeforeningen med å utvikle tre læringsprogrammer med tilhørende treningsmodeller og forenklet utstyr. Helping Babies Breathe har siden lanseringen i 2010 vært benyttet til opplæring av over fødselshjelpere. Programmet foreligger i dag på 26 språk og er i bruk i over 70 land. Studier i Tanzania og Nepal viser at programmet kan redusere død som følge av pustemangel med 50 prosent og fresh stillbirths med 25 prosent. I en rapport til FN omtales programmet som en breakthrough innovation. Tre produkter LGH utviklet for dette programmet en nyfødtsimulator, sug og bag-maske er med på FNs liste over viktig livreddende utstyr. 7

10 De andre programmene, Essential Care for Every Baby og Essential Care for Small Babies, retter seg særlig mot de andre hovedårsakene til spedbarnsdød: infeksjoner og komplikasjoner ved for tidlig fødsel. Store antall fødselshjelpere i India, Nigeria og Etiopia skal nå læres opp i alle de tre programmene gjennom et initiativ fra alliansen Survive & Thrive, som ble lansert av Hillary Clinton i juni LGH deltar i denne alliansen sammen med blant annet USAID, Redd Barna og andre tunge aktører. I tillegg er de amerikanske foreningene for barneleger, fødselsleger og jordmødre og selskapet Johnson & Johnson med. Initiativet støttes også av Gates Foundation og Norad. Rundt mødre dør samme dag som de føder; de fleste som følge av ukontrollert blødning. Åtte av ti av disse dødsfallene kan forhindres ved enkle tiltak. Samlet antas de tre programmene ved full global oppskalering å kunne ha potensial til å forebygge 50 prosent av alle spedbarndødsfall. Dette tilsvarer én million liv hvert år. LGH lanserer nå en ergonomisk bæresele og læremateriell som gjør det enklere å praktisere KMC, også etter utskrivelse fra sykehus. Det legges til rette for kostnadseffektiv lokal produksjon. Bæreselen inngår i KMCs studier i praktisk gjennomføring i Nepal, India, Malawi og Tanzania. LGH samarbeider blant annet med Redd Barna i Norge om dette prosjektet. Derfor har LGH sammen med Jhpiego, UNFPA, og verdensforbundene for fødselsleger og jordmødre utviklet læringsprogrammet Helping Mothers Survive. Programmet er under utrulling i over 40 land. Dersom mor dør, er det 75 prosent risiko for at også barnet dør innen kort tid. Fødselshjelpere må beherske livreddende tiltak som kan redde mor såvel som den nyfødte. I Malawi og Zambia støtter LGH sammen med norske Rotary-klubber og Norsk Jordmorforbund utrullingen av kursene Helping Mothers Survive og Helping Babies Breathe gjennom prosjektet Happy Birthdays. Langtidsvirkende, reversible prevensjonsmetoder er blant de høyest prioriterte tiltakene for å redusere mødre- og barnedødelighet. Særlig anbefales spiral og prevensjons-staver. LGH har sammen med Jhpiego utviklet en livmorsimulator for å lære helsepersonell riktig innsetting av spiral kort tid etter fødselen. Prosjektet mottok en Grand Challenges Saving Lives at Birth Award i 2013, og er nå under utrulling i 18 land. Over 70 prosent av befolkningen i Afrika sør for Sahara har ikke tilgang til elektrisitet. Selv på fødeinstitusjoner med strøm forekommer hyppig strømbrudd. Mange fødsler foregår om natten eller tidlig om morgenen, eller i mørklagte hjem. LGH har utviklet et robust arbeidslys for helsepersonell, som lades via solceller eller nettstrøm. Lyset kan brukes som hodelykt eller som frittstående/hengende lampe og kan gi både fokusert og spredt lysstråle. Bedret fosterlydsovervåking og bag-maske-ventilering kan redde et stort antall spedbarn som dør på fødselsdagen, deriblant mange som feilaktig klassifiseres som dødfødte. For å bidra til dette har LGH etablert forsknings- og utviklingsprosjektet Safer Births ved Haydom sykehus i Tanzania. Prosjektet samler inn unike data om barnets tilstand og respons på tiltak før og etter fødselen. Datainnsamlingen koordineres av Stavanger Universitetssykehus, med deltakelse fra universitetene i Oslo og Bergen, Trinity College i Dublin, Weill Cornell i New York og Muhimbili i Tanzania. Seks PhD-stipendiater, hvorav tre fra Tanzania, analyserer dataene og tester ut hypoteser om bedre behandling. I tillegg utfører tre tanzanianske jordmødre sine master- 8

11 ULTRALYDUTSTYR OG UNDERVISNINGS PROGRAM I LAVINNTEKTSLAND NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) 4 oppgaver som del av prosjektet. Prosjektet mottar støtte fra GLOBVAC og gjennom Skattefunn-ordningen. LGH har ansvar for produktutviklingsdelen. Det første produktet som resultat av prosjektet er et dopplerultralydapparat som gjør det langt enklere og raskere for jordmor å overvåke fosterlyd. Det mottok en Grand Challenges Saving Lives at Birth Award i Flere av de nevnte initiativene fremmer kvinners utdanning og likestilling. Langt de fleste fødselshjelperne som læres opp er kvinner. Læringsprogrammene vektlegger omsorg og respekt for å motivere gravide til å føde ved institusjoner. Livmorsmodellen gir flere kvinner mulighet til å kunne bestemme tidspunkt for neste svangerskap. KMC bæreselen tar også sikte på øke fedrenes deltagelse i behandlingen av for tidligfødte og undervektige spedbarn. LGH er et not-for-profit selskap som regner med å investere 200 millioner kroner før selskapet blir økonomisk selvbærende, tidligst i Etablerings-kostnadene dekkes av søsterselskapet Laerdal Medical. De største bidragene til verdiskaping representeres imidlertid av den kompetansen bedriften bidrar med og særlig de synergier som oppstår i samarbeidet med alliansepartnere. USAID har beregnet at støtten til Helping Babies Breathe alene hittil utgjør over 300 millioner kroner For alle ovennevnte programmer ventes verdiskapningen innen 2030 å summere til mange ganger dette beløpet. Tore Lærdal Daglig leder Et tilbud om ultralyd i fattige og avsidesliggende områder vil styrke svangerskapsomsorgen og redusere dødelighet. Et spesielt utviklet apparat vil gjøre jordmødre i stand til å beherske teknologien etter en dags undervisning. Målet for bruk av et nytt, robust og enkelt ultralydapparat er å kunne fastsette fosteralder og termin. Dette vil bedre svangerskapsomsorgen generelt og føre til at man lettere oppdager foster med underernæring, en tilstand som forårsaker død både under svangerskap og i nyfødtperioden. Dessuten vil man oppnå diagnostikk av tvillinger tidlig nok til å bedre svangerskapsomsorgen for mødre med flerlinger. Tidlig diagnose av forliggende morkake er også viktig. På mors side vil man rundt uke 24 med Doppler ultralyd kunne påvise kvinner med høy risiko for alvorlig form for svangerskapsforgiftning. Det kunnskapsbaserte grunnlaget for å bruke ultralyd er etablert i høyinntektsland, og det legges opp til kliniske studier med det nye utstyret for å evaluere konsekvensene av å introdusere ultralyd i perifere områder i lavinntektsland. Selv om man gjennom tusenårsmål fire og fem har hatt fokus rettet mot mødre- og barnehelse, har man ikke nådd målene. De nye bærekraftsmålene tydeliggjør at vi skal fortsette kampen med å redusere mødre-, fosterog barnedødelighet. Ved å gjøre ultralyd tilgjengelig for jordmødrene på avsidesliggende helseklinikker, vil man styrke svangerskapsomsorgen og redusere risikoen for død. Dette krever spesielt utviklet utstyr og ny, tilpasset undervisning. Gjennom samarbeid med Sør-Afrika siden 2002 har man erfart hvor dårlig medisinsk-teknisk utstyr laget for høyinntektsland fungerer i lavinntektsland. 9

12 Utstyret er for sensitivt, slik at mindre og større feil fører til full stopp i bruken. Utstyret er også for komplisert til å brukes for et personale som under sin utdanning ikke har teknisk bakgrunn og heller ikke kultur for å omgås avansert elektronikk. I 2008 ble det også klart for oss at eksisterende ultralydutstyr var lite egnet til klinisk bruk i de røffe omgivelsene. Undervisningen som måtte til ble for omfattende og tidkrevende. Vi innså at vi måtte tenke nytt for å kunne utdanne nok jordmødre i lavinntektsland til å oppnå full utnyttelse av den informasjonen som ultralyd gir i svangerskapsomsorgen. Dette krevde innovasjon av teknisk utstyr. I samarbeid med et ultralydfirma utgått fra NTNU, Aurotech AS, utviklet vi i 2008 en prototype. Ultralydapparatet Umoja var kompakt, robust, tålte spennings variasjoner fra 80 til 400 volt, aksepterte å bli kjørt på gamle dieselgeneratorer som finnes overalt i Afrika og det kunne tilpasses 12 og 24 volts bil- og lastebilbatteri. Det var også et mål å kunne produsere utstyret billig nok uten tap av bildekvalitet. Prototypen ble testet i tiden og dannet grunnlaget for utvikling av nytt innovativt utstyr. Basert på erfaringene fra prototypene har vi utviklet et helt nytt konsept av ultralydutstyr tilpasset bruk i lav- og mellominntektsland. Ultralydapparatet utvikles i et samarbeid mellom Nasjonalt senter for fostermedisin (NSFM), St. Olavs Hospital og NTNU ved Institutt for sirkulasjon- og bildediagnostikk og MI-Lab, i tett samarbeid med det internasjonalt ledende ultralydfirmaet GE Vingmed AS. NSFM ved St. Olavs Hospital/ NTNU har siden 1997 hatt funksjon som utdanningssenter for Verdens Helseorganisasjon (WHO) innen ultralyddiagnostikk i gynekologi og obstetrikk og har drevet utdanningsprogram i en rekke lavinntektsland. Teknisk impliserer det nye konseptet bruk av nettbrett med berøringssensitiv skjerm for presentasjon av bilde og maksimal utnyttelse av prosessorkapasiteten for et effektivt og intuitivt brukergrensesnitt. Teknologien bygger på den utviklingen som foregår innen smarttelefonteknologi og muliggjør derfor lett tilpassing for brukere i lavinntektsland. Apparatet utnytter alle muligheter for automatisering av funksjoner som tradisjonelt har krevd omfattende bruk av knapper, menyer og sub-menyer. Apparatet har bildekvalitet for standard undersøkelse av mor og foster under svangerskapet, inkludert Doppler ultralyd for undersøkelse av blodstrøm hos mor og foster. Undervisnings- og støttefunksjoner under jordmors arbeid er tatt vare på ved at apparatet har kraftig datakapasitet for å kunne veksle mellom å fungere som ultralydapparat og som datamaskin. Apparatet har undervisningsmateriale til akutt hjelp ved en omfattende bildedatabase til bruk under pågående skanning, til selvstudium, og for lagring av prosedyrer og andre teoretiske hjelpemidler en jordmor trenger i arbeidet. Dette er et helt nytt konsept som ikke har vært tilgjengelig før. Det skal være mulig for jordmødre på lokale helseklinikker i lavinntektsland å lære å bruke et robust og enkelt ultralydapparat og kunne fremstille teknisk brukbare ultralydbilder etter én dags opplæring. Under apartheid-tiden i Sør-Afrika var helse for gravide og nyfødte i avsidesliggende områder neglisjert. I 2001 ble det uttrykt interesse fra Helsedepartementet i Pretoria, Sør-Afrika for å introdusere en utdanning i ultralyd på grunnivå for jordmødre som arbeidet i disse områdene og hadde ansvar for hele svangerskapsomsorgen. NSFM etablerte da samarbeide med Nelson R. Mandela School of Medicine ved King Edward VIII Hospital i Durban. Det er senere utarbeidet en formell kontrakt mellom NTNU og University of KwaZulu-Natal som muliggjør samarbeide både innen forskning og utdanning. NSFM utviklet i 2004 et 24 ukers undervisningsprogram for jordmødrene i KwaZulu-Natal. Jordmødrene ble i tiden etter fulgt opp, en oppfølging som 10

13 også representerte stor læreverdi for oss ved NSFM med tanke på videre utvikling av undervisningsprogrammet. Undervisningsprogrammet har kontinuerlig blitt validert og utviklet basert på oppfølging av de underviste jordmødre. Kliniske studier er nå satt i gang for på vitenskapelig vis få frem konsekvensen av jordmors bruk av ultralyd på grunnivå i avsidesliggende områder. Sturla H. Eik-Nes Professor NTNU og overlege, Nasjonalt senter for fostermedisin, St.Olavs Hospital Eva Tegnander Førsteamanuensis NTNU og spesialjordmor, Nasjonalt senter for fostermedisin, St. Olavs Hospital Erfaringene så langt med gjennomføring av ultralyd i svangerskapsomsorgen i et område i Sør-Afrika har vært positive både fra et organisatorisk og klinisk perspektiv. Programmet har betydning for rutiner for henvisning av gravide til høyere nivå, ved at flere problemer kan løses lokalt. Det sparer transportressurser, som alltid er knapt tilgjengelige. I tillegg fører påviste diagnoser til at henvisninger til høyere nivå blir mer spesifikke for de tilstander som trenger det. En vesentlig kunnskapsbasert klinisk gevinst er at man med ultralyd får nøyaktig informasjon av fosterets alder. Dette påvirker både henvisningspraksis og kliniske resultater positivt. Hans Torp Professor, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU I forskningsprosjektet er det også lagt vekt på å utvikle teknologi som både er effektiv, robust og som følger opp intensjonen om at det ferdige apparatet skal kunne tilbys til en overkommelig pris. Et mål for oss har vært at utstyret skal kunne tilbys til USD. Bruk i avsidesliggende områder vil de fleste steder bli umulig med konvensjonell pris. Korrekt bruk av dette apparatet av godt opplærte jordmødre i avsidesliggende områder vil basert på vår kunnskapsbaserte viten, føre til redusert død av både mor, barn eller foster. I tråd med en prosess ofte omtalt som reversert innovasjon regner vi med at denne type ultralydapparat som har god kvalitet, er lett å bruke, robust, effektivt og utviklet for bruk i lav- og mellominntektsland, også egner seg til bruk i høyinntektsland på mange områder. Det gjelder både bruk til undervisning av medisinsk personell og for spesielle kliniske funksjoner som f.eks. overvåkning av fødselens fremgang, under akuttsituasjoner, innen anestesi og andre områder der en trenger rask avbildning. 11

VISJON ARTIKKELBIDRAG VISJON2030 NASJONAL INNOVASJONSDUGNAD

VISJON ARTIKKELBIDRAG VISJON2030 NASJONAL INNOVASJONSDUGNAD VISJON 2030 NASJONAL INNOVASJONSDUGNAD VISJON2030 ARTIKKELBIDRAG INNHOLD FORORD... 7 Visjon 2030 - Artikkelbidrag... 7 1. Africa Startup... 8 Teknologi for små-entreprenører... 8 2. Arkitektur- og designhøyskolen...

Detaljer

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren Om rapporten Denne rapporten er utarbeidet av PwC AS på oppdrag fra Siemens AS. Mandatet fra Siemens har vært å se på hvordan ny teknologi

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Transisjonsapp Ansvar for egen helse. Masteroppgave 60 poeng. Nora Svarverud Aasen

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Transisjonsapp Ansvar for egen helse. Masteroppgave 60 poeng. Nora Svarverud Aasen Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Transisjonsapp Ansvar for egen helse Masteroppgave 60 poeng Nora Svarverud Aasen 1. Mai, 2014 Nora Svarverud Aasen 2014 Transisjonsapp - Ansvar for egen helse

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Innhold 1 Innledning... 5 1.1 En agenda for den

Detaljer

Flukten fra Afrika BACHELOROPPGAVE I SYKEPLEIE. Diakonhjemmet Høgskole. Avdeling for sykepleie. Kull: 09SYK. Kandidatnummer: 6012

Flukten fra Afrika BACHELOROPPGAVE I SYKEPLEIE. Diakonhjemmet Høgskole. Avdeling for sykepleie. Kull: 09SYK. Kandidatnummer: 6012 Flukten fra Afrika Hvordan kan avdelingssykepleier på et etiopisk sykehus hindre flukt av sykepleiere til utlandet? BACHELOROPPGAVE I SYKEPLEIE Diakonhjemmet Høgskole Avdeling for sykepleie Kull: 09SYK

Detaljer

Norad report 3/2014. Globale helseutfordringer. Psykisk helse som global utfordring

Norad report 3/2014. Globale helseutfordringer. Psykisk helse som global utfordring Norad report 3/2014 Globale helseutfordringer Psykisk helse som global utfordring Foto: Ken Opprann, Jan Speed Norad Norwegian Agency for Development Cooperation P.O. Box 8034 Dep, NO-0030 OSLO Ruseløkkveien

Detaljer

5STEDER INNOVASJON I HELSEINDUSTRIEN

5STEDER INNOVASJON I HELSEINDUSTRIEN DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 3 / September 13 INNOVASJON I HELSEINDUSTRIEN 5STEDER UNDER UTVIKLING FOTO: HØYRE Bent Høie: Vår konkurransekraft må ligge i kunnskap og innovasjon Testene

Detaljer

Fremtidens alderdom og ny teknologi

Fremtidens alderdom og ny teknologi Fremtidens alderdom og ny teknologi Rapport 2009 Rapport 1 2009 Fremtidens alderdom og ny teknologi ISBN 978-82-92447-28-4 (trykket utgave) ISBN 978-82-92447-29-1 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo, februar

Detaljer

Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt

Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Sammendragsrapport Espen Dahl, Heidi Bergsli og Kjetil A. van der Wel Fakultet for samfunnsfag/sosialforsk 2 Forord I 2008 kom Verdens helseorganisasjon

Detaljer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Lars Gunnar Landrø Torbjørn Øvreness Helseinformatikk Innlevert: desember 2013 Hovedveileder: Eric

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger 2 Meld. St. 33

Detaljer

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen?

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Mål: Øke fokuset på bedre tilrettelegging av kapital for kvinnelige gründere. Få frem løsninger i form av konkrete virkemidler

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Åpent møte 7. januar 2009 R A P P O R T Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 25.09.2009 www.bion.no ISBN

Detaljer

St.meld. nr. 12 (2008 2009)

St.meld. nr. 12 (2008 2009) St.meld. nr. 12 (2008 2009) Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Innsatsområder

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse kortversjon og eksempelsamling Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre

Detaljer

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan Et liv uten vold Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 1 Forord Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et angrep

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer