RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016."

Transkript

1 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN Vedtatt av Bergen bystyre i møte Kap. 1 Innledning 1.1 Bergen kommunes alkoholpolitikk skal i bevillingsperioden bygge på alkohollovens formål om å begrense skader forårsaket av alkoholbruk og redusere forbruket av alkohol. Bergen skal være en attraktiv by for innbyggere, tilreisende, kultur og næringsliv. Alkoholpolitikken skal ivareta innbyggernes behov for trygghet og trivsel. 1.2 Retningslinjene gjelder for alle søkere, dog slik at det dersom det ikke er spesielle forhold knyttet til stedet, eller til søker, så kan eksisterende virksomheter ved fornyelse, og nye virksomheter etter overdragelse, bli tildelt bevilling på samme vilkår som gjaldt for den tidligere bevillingen. Kap. 2 Vilkår Etter at det er fattet vedtak om førstegangstildeling av ny bevilling må bevillingshaver før bevillingsdokumentet blir utferdiget og før bevillingen kan tas i bruk sende inn følgende dokumentasjon til Kontor for skjenkesaker: 1 Kopi av brukstillatelsen fra bygningsmyndighetene 2 Kopi av melding om oppstart av virksomhet som er sendt til Mattilsynet, kvittering fra Altinn på at skjemaet er innsendt skal vedlegges 3 Kopi av kvittering for betalt bevillingsgebyr 4 Kopi som viser at alle ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret, at alle ansatte har lovlige arbeidskontrakter og at det er tegnet yrkesskadeforsikring for alle ansatte. Kap. 3 Salgsbevillinger for alkoholholdig drikk under 4,7 vol % 3.1 Salgsbevillinger kan bare tildeles dagligvareforretninger og fetevareforretninger. Med dagligvareforretninger menes forretninger med følgende dagligvarer: Som dagligvarer regnes matvarer og andre nærings- og nytelsesmidler, dyremat, vaske- og rengjøringsmidler, toalettartikler, husholdningsvarer av papir, plast, bone-, rense- og pussemidler. 3.2 Vareutvalg rettet mot spesielle forbrukergrupper anses for å være tilstrekkelig når det dekker alminnelig dagligvarebehov for disse grupper. 3.3 Det er omsetningen av vareslagene som er avgjørende for hvorvidt stedet regnes som en dagligvarebutikk eller som en kiosk. Vareutvalget i hyllene er ikke tilstrekkelig. 3.4 I spesielle tilfeller kan det gjøres unntak fra retningslinjene dersom dette er hensiktsmessig ut fra en helhetsvurdering.

2 Kap. 4 Skjenkebevillinger 4.1 Skjenkebevillinger for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 kan tildeles til følgende konsepter: Spisesteder, skjenkesteder med liten eller ingen matservering, hoteller og selskapslokaler. Det blir ikke gitt skjenkebevilling der pengeautomatspill er på - eller i tilknytning til skjenkested. I Bergen kommune ønsker man å opprette alkoholfrie soner hvor det i utgangspunktet ikke blir gitt tillatelser til skjenking av alkohol. Alkoholfrie soner etableres i alle store byrom og parker, f.eks. Nygårds parken, Torget, Torgalmenningen, Nordnes parken osv., og i publikumsarealer som er åpne for allmennheten på idrettsarenaer. Unntatt fra denne regel er tillatelse til skjenking av alkohol i forbindelse med større kulturarrangementer og by omfattende folkefester. 4.2 Med spisesteder menes steder hvor det serveres mat. Ved alle spisesteder skal det foreligge et fullverdig mattilbud frem til kl Etter kl kan mattilbudet reduseres noe til et begrenset mattilbud/barmeny. Spisesteder som har lukketid tidligere enn kl kan likevel innvilges skjenkebevilling. 4.3 Med hoteller menes virksomheter som har minst 30 rom med dusj/bad og toalett. I tillegg må virksomheten også ha resepsjonstjeneste og lokale hvor alle måltider skal kunne serveres. Ved virksomheter som ikke oppfyller de spesifikke krav til hoteller kan det etter en konkret vurdering gjøres unntak. Skjenkebevilling for minibar gir også anledning til å servere brennevin under forutsetning av at bevillingshaver sørger for tilstrekkelig gode rutiner som hindrer at brennevin serveres fra minibar på tidspunkt da skjenking av brennevin ikke skal finne sted, og at det tas tilstrekkelig hensyn til aldersgrensebestemmelsene. 4.4 Med steder med liten eller ingen matservering menes puber, barer, diskotek e.l., som ikke faller inn under andre kategorier. 4.5 Med selskapslokaler menes lokaler der sluttede selskaper avholdes. Dersom lokalet er åpent for alminnelig publikum, må det sluttede selskap holdes fysisk atskilt fra de øvrige deler av lokalet hvor det ikke er sluttet selskap. Med dette menes at det sluttede selskapet må holdes i et eget rom på skjenkestedet. Avskjerming i form av planter eller andre provisoriske løsninger aksepteres ikke. Likevel er det slik at det kan være flere sluttede selskap i samme lokale. 4.6 Med studentsteder menes steder som har studenter og ansatte ved høyere læresteder som primær målgruppe, og som ikke har erverv som formål. Driften av et studentsted må i hovedsak være basert på frivillighet og ulønnet arbeid.

3 4.7 I utgangspunktet tildeles nye bevillinger i hovedsak til spisesteder. Nye bevillinger til andre konsepter kan tildeles etter en konkret vurdering. Skal skjenkebevilling gis, bør det foreligge andre forhold/sider ved konseptet/virksomheten som tilsier at slik bevilling bør gis. 4.8 For å hindre for stor konsentrasjon av skjenkesteder i sentrumsområder ønsker bystyret å legge til rette for skjenkebevilling inkludert uteservering i typisk sentrumsstruktur i bydelene. Det skal fortsatt være en hovedregel at bevilling ikke gis i utpregede boligområder. 4.9 For utvidelse av eksisterende skjenkesteder må det fattes nytt vedtak om tildeling av bevilling for det utvidede arealet Det vil ikke bli tildelt skjenkebevillinger til én-prosents MC-klubber, klubber som sympatiserer med disse klubbene (prospects og hangarounds), i lokaler som disponeres av slike klubber eller til arrangementer i slike klubbers regi uansett hvilket sted arrangementet skal avholdes. På skjenkesteder må ikke medlemmer av én-prosents MC-klubber, klubber som sympatiserer med disse klubbene (prospects og hangarounds) bære «Colors». Med «Colors» menes tegn og merker på medlemmenes motorsykkelvester Ved overdragelse av virksomhet til ny eier vil bevillingsspørsmålet bli vurdert om bevilling bør gis, bl.a. ut fra politiet, og skatte- og avgiftsmyndighetenes uttalelser. Kap. 5 Skjenkebevilling til serveringssteder som ligger i kjøpesenter For serveringssteder som ligger som øyer i kjøpesenter/butikksenter, gis det normalt ikke skjenkebevillinger. Kap. 6 Skjenkebevilling til båter/skip Båter/skip kan tildeles skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3. Skjenking ved kai er kun tillatt til sluttet selskap. Skjenking ved kai er ellers kun tillatt i maksimalt en time før båtens/skipets avgang. Kap. 7 Ambulerende skjenkebevillinger 7.1 I medhold av alkohollovens 4-5 har bystyret opprettet 25 ambulerende skjenkebevillinger for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 i Bergen. 7.2 Myndigheten til å avgjøre søknader om ambulerende skjenkebevilling legges til byrådet, eller den byrådet bemyndiger.

4 Kap. 8 Tillatelser til uteservering 8.1 Det er ikke tillatt med musikk eller underholdning ved bruk av elektrisk anlegg/høyttaler på uteserveringen etter kl , likevel slik at lav bakgrunnsmusikk tillates dersom den ikke er til sjenanse for omgivelsene. Musikk eller underholdning må ikke være slik at det er til vesentlig sjenanse eller ulempe for dem som bor eller oppholder seg ved området hvor uteserveringen foregår. 8.2 Fremkommeligheten og de trafikale forhold skal være gode etter etablering av uteserveringen. Bredden til fri ferdsel avgjøres etter en konkret vurdering, den skal i utgangspunktet ikke være under 3 meter. Unntak kan gjøres i områder med liten ferdsel. Alle stedets innretninger som skilt, blomster o.a. skal være innenfor grensen på 3 meter, slik at den faktiske bredden til fri ferdsel er 3 meter. 8.3 Tillatelsene til uteservering gjelder for det areal og antall plasser som er oppgitt i vedtaket. Tillatelsen gjelder det driftskonsept som er oppgitt i søknaden. 8.4 Skjenkearealet på uteserveringen må være klart avgrenset mot det arealet som ikke er skjenkeareal. Følgende avgrensninger godtas: Metallgjerder i lengre seksjoner som ikke er grunnfaste i kombinasjon med tøy eller tau, eller andre løsninger som sikrer behovet for avgrensing og flyttbarhet. Avgrensinger på offentlig grunn skal fjernes når de ikke er i bruk. 8.5 Før tillatelsen til uteservering tas i bruk, skal søker sende kopi til Kontor for skjenkesaker som bekrefter: 1 at søker har lovlig adgang til å benytte arealet til uteservering, kopi av leiekontrakt, eller bekreftelse på at arealet ligger på egen grunn 2 at plan- og bygningsmyndighetene har godkjent uteserveringen med eventuelle innretninger Før tillatelsen til uteservering tas i bruk skal Kontor for skjenkesaker ha vært på befaring på stedet. Befaring skal finne sted innen 5 virkedager etter at Kontor for skjenkesaker har mottatt skriftlig melding fra bevillingshaver om at befaring kan gjennomføres. Overholdes ikke fristen kan tillatelsen tas i bruk uten befaring. Kap. 9 Kontroll med salgs- og skjenkesteder 9.1 Kontroller av salgsstedene skal som utgangspunkt foretas av en kontrollør. Dersom spesielle forhold gjør seg gjeldende, kan kontrollen utføres av to personer. Kontrollvirksomheten ved butikker vil bli intensivert. Spesielt vil det bli fokusert på kontroller ved skoler og andre steder der ungdom treffes. Kontroll av salgssteder skal bl.a. omfatte:

5 - salg til åpenbart berusede personer - aldersgrensebestemmelsene for kunder som kjøper øl og for betjening som selger alkoholholdig drikk gruppe I - salg utover bevillingens omfang - overholdelse av alkohollovens bestemmelser om intern-kontroll - kontroll av omsetningsform 9.2 Skjenkekontroller skal i utgangspunktet utføres av to personer. Ved kontroll av små skjenkesteder eller spisesteder, er det som hovedregel tilstrekkelig med en kontrollør. Variasjon i kontrollarbeidet vil bli vektlagt. Spisesteder med lav alkoholomsetning vil i stor grad få åpen kontroll. Steder med høy alkoholomsetning, 18- års aldersgrense og med skjenketid ut over kl vil få anonyme kontroller. Kontrollene vil skje på alle ukedager med hovedvekt på fredager og lørdager. Kontroll av skjenkesteder skal bl.a. omfatte: - skjenking til åpenbart påvirket person - aldersgrensebestemmelser for gjester og skjenkepersonale - skjenketid/åpningstid - eventuelt forbud mot skjenking - skjenking utover bevillingens omfang - overholdelse av alkohollovens bestemmelser om intern-kontroll - skjenkestedets plikt til å føre alkoholsvak og alkoholfri drikk - forholdet mellom betjeningens antall, gjesteantallet og skjenkestedets beskaffenhet om skjenkestedet overholder alkoholreklameforbudet - generell orden i lokalet Kap. 10 Reaksjoner ved overtredelse av alkoholloven Det er viktig med et konsekvent, rettferdig og forutsigbart reaksjonssystem dersom alkohollovens bestemmelser ikke overholdes. Brudd på alkoholloven eller dens forskrifter inndeles i 3 grupper. Listen er ikke uttømmende: 10.1 Mindre alvorlige brudd, 1 prikk, f.eks Mangler alkoholfrie alternativer Mangler ved skjenkekart Brudd på reklamebestemmelsene Brudd på de generelle regler om opplæring for dørvakter og ansatte som arbeider med servering av alkohol

6 Manglende kurs i ansvarlig alkoholhåndtering, en prikk pr. person som ikke har gjennomgått den pålagte opplæringen i hht. forskriftene om salgs-, skjenke- og åpningstider Manglende, eller mangelfull avgrensning av areal ved uteserveringer 10.2 Alvorlige brudd, 2 prikker, f.eks Alkohol medbringes utenfor godkjent skjenkeareal, eller det nytes medbrakt alkohol/ alkohol nytes i salgslokalet Det gis fortsatt alkoholservering ved bord der åpenbart beruset person ikke er vist ut Manglende eller svært store mangler ved intern-kontrollen Det er ikke søkt om godkjennelse av ny styrer eller stedfortreder, eller kunnskapsprøven ikke er bestått innen 14 dager etter at bevillingsmyndigheten har sendt ut brev til bevillingshaver og bedt om at det blir søkt/ bedt om at prøven avlegges Første og annen gangs brudd på bokføringsforskriftens bestemmelser om registrering av kontantomsetning, synlig display m.v Svært alvorlige brudd, 5 til 8 prikker, f.eks Skjenking/ salg ut over tillatt skjenketid/ salgstid Åpenbart beruset gis adgang til skjenkestedet/ blir ikke vist ut før kontrolløren gjør oppmerksom på forholdet Det skjenkes/ selges til åpenbart beruset person Det skjenkes/ selges til eller av personer som ikke oppfyller alderskravene Kontrollørene blir forsøkt hindret under utøvelse av kontrollvirksomheten. 5 prikker Gjentatt melding fra politiet om overtredelse av forbudet mot bruk av «colors» på skjenkesteder, kan føre til ileggelse av 5 prikker 10.4 Ved brudd på retningslinjenes pkt og skal det som hovedregel reageres med en inndragning av bevillingen på 2 uker allerede etter første gangs overtredelse, dersom det ikke foreligger særlig formildende eller skjerpende forhold. Andre gangs overtredelse av disse bestemmelsene kan føre til inndragning av bevillingen i inntil 1 måned, tredje gangs overtredelse til inndragning av bevillingen i inntil 2 måneder. Gjentagelse ut over dette kan føre til inndragning for resten av bevillingsperioden. Ved andre overtredelser enn de nevnte kan bevillingen inndras i 2 uker dersom summen av prikker kommer opp i 8, ved gjentagelse kan bevillingen inndras i inntil 1 måned, mens tredje gangs overtredelse kan føre til en inndragning i 2 måneder. Gjentagelse ut over dette kan føre til inndragning for resten av bevillingsperioden. Alle saker som kan føre til inndragning av bevilling skal vurderes individuelt. Vesentlige brudd på skatte- avgifts- og regnskapslovgivningen, fører til inndragning av bevillingen i en periode på minimum 3 måneder allerede ved første gangs overtredelse.

7 Brudd på bokføringsforskriftens om fortløpende registrering av kontantomsetningen fører ved første gang overtredelse til inndragning av bevillingen i minimum tre uker, dersom overtredelsen er begått av eier, daglig leder eller annen person med vesentlig innflytelse over virksomheten. Er overtredelsen begått av en ansatt uten slik innflytelse som nevnt, kreves tre overtredelser av forskriften før bevillingen inndras. Ved gjentatt brudd inndras bevillingen for tre måneder. Ved tredje gangs overtredelse inndras bevillingen for resten av bevillingsperioden. Ved vesentlige brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser, hva som er vesentlige brudd fastsettes i samarbeid med arbeidstilsynet, kan skjenkebevillingen inndras i 2 uker allerede etter første gangs overtredelse, dersom det ikke foreligger særlig formildende eller skjerpende forhold. Andre gangs overtredelse av disse bestemmelsene kan føre til inndragning av bevillingen i inntil 1 måned, tredje gangs overtredelse til inndragning av bevillingen i inntil 2 måneder. Gjentagelse ut over dette kan føre til inndragning for resten av bevillingsperioden. Manglende innsendelse av revisorbekreftet omsetningsoppgave og manglende betaling av bevillingsgebyr fører til at byrådet eller den byrådet bemyndiger, kan inndra bevillingen inntil omsetningsoppgaven er innsendt eller gebyret er betalt Ved oppsummering av prikkbelastninger er det overtredelser i løpet av de 12 siste måneder forut for den siste hendelsen som legges til grunn. Etter en inndragningsperiode starter bevillingshaver på nytt uten prikkbelastning Inndragning av bevillinger skal være effektuert senest 60 dager etter endelig vedtak i saken Byrådet eller den byrådet bemyndiger, gis fullmakt til å tildele prikker etter gjeldende regelverk. Byrådet gis fullmakt til å inndra bevillinger Bystyret gir byrådet fullmakt til å vedta at nye forhold kan tas inn i dette kapittel etter behov. Kap. 11 Bevillingsperioden Tildelingene av bevilling for alkoholholdige drikkevarer gjelder frem til , dersom ikke annet er fastsatt i enkeltvedtak, eller bevillingen av andre grunner er falt bort.

8 Forskrift om salgs-, skjenke- og åpningstider i Bergen kommune Vedtatt av Bergen bystyre i møte med hjemmel i alkohollovens 3-7, 2. ledd, 4-3, 4-4, 2. ledd og med hjemmel i serveringslovens 15 1 SALGSTID FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK UNDER 4,7 VOL. PROSENT ALKOHOL Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan skje fra kl alle dager hvor salg er tillatt. Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan skje frem til kl på hverdager og til kl på dager før søn- og helligdager, med unntak av dagen før Kristi himmelfartsdag hvor salg kan skje frem til kl Påske-, pinse-, jule- og nyttårsaften er salgstiden til kl SKJENKETID 2.1 Skjenkestart Skjenketiden for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 er fra kl , med unntak av sønog helligdager hvor skjenketiden er fra kl og 17. mai er skjenketiden fra kl Skjenketiden for alkoholholdig drikk gruppe 3 er fra kl Skjenkeslutt Alminnelig skjenketid for alkoholholdig drikk gruppe 1-3, er til kl Natt til lørdag og søndag, samt dager før høytidsdager og helligdager, kl Skjenketiden for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 i lokaler som har bevilling som selskapslokaler er til kl Utvidet skjenketid for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 til kl , kan utøves ved steder der alle, minst to personer, som arbeider med servering av alkohol, eller som arbeider som vakter eller sikkerhetspersonale etter kl har gjennomgått kursopplegget for ansvarlig alkoholhåndtering. Ved steder som skjenker frem til kl og hvor det er 18-års aldersgrense skal det være minst tre ansatte tilstede fra kl til stedet stenger. Disse tre må ha gjennomgått enten dørvaktkurs eller kurs i Ansvarlig Alkoholhåndtering i Bergen. I tidsrommet for Bergensfest, Nattjazz og Festspillene er skjenketiden frem til kl fra festivalens første til og med siste dag. Tillatelsen gjelder alle skjenkesteder innenfor den indre bompengeringen. Det vil ikke bli gitt utvidet skjenketid til andre arrangementer enn de som er nevnt med mindre det dreier seg om by omfattende arrangementer. I slike tilfeller tilligger det byrådet å gi tillatelser til utvidet skjenketid Utvidet skjenketid kan utøves på studentsteder kan utøves ved steder der, minst to personer, som arbeider med servering av alkohol, eller som arbeider som vakter eller sikkerhetspersonale etter kl , har gjennomgått kursopplegget for ansvarlig alkoholhåndtering Kultursteder kan skjenke frem til kl Med kultursteder menes steder hvor det jevnlig foregår kunst- og kulturformidling av høy kvalitet innenfor scenekunst, musikk, litteratur, visuell kunst, film, klubbkonsepter mv. Det er en forutsetning at kulturaktiviteten

9 utgjør en vesentlig bestanddel i virksomheten, at det stilles høye krav til profesjonalitet og kvalitet, og at aktiviteten er forhåndsannonsert. Det bør normalt selges billetter i et visst omfang, men det vil ikke være et absolutt krav dersom andre kulturmessige hensyn er ivaretatt. Som kultursteder etter denne bestemmelsen regnes ikke steder som kun tilbyr livemusikk eller dj som et supplement til den ordinære virksomheten ved stedet. I søknadsbehandlingen vil tidligere kunst- og kulturaktivitet og/eller dokumentert fremtidig kunst- og kulturaktivitet legges til grunn. Kultursteder kan miste denne statusen dersom virksomheten ikke lenger oppfyller definisjonen for kultursted. Før søknaden om utvidet skjenketid behandles i byrådet, skal det innhentes uttalelse fra kommunens kulturavdeling. Retningslinjenes bestemmelser om opplæring av serveringspersonale m.v i retningslinjenes pkt gjelder tilsvarende Skjenketiden for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 ved uteserveringer er til kl Fortæringstid Konsum av ut skjenket alkohol skal opphøre senest en halv time etter utløpet av skjenketiden. 3 ÅPNINGSTID Skjenkestedene gis anledning til å holde åpent for drift av nattkafe el.l. frem til kl , dersom det gis skriftlig melding til Kontor for skjenkesaker. Tillatelse gis bare dersom det er tilstrekkelig vakthold og en av de ansatte som er til stede i tidsrommet frem til kl har gjennomgått kursopplegg for Ansvarlig Alkoholhåndtering.

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Datagrunnlag 3 1.2 Kategorisering av alkoholholdig drikk 4 2. KOMMUNALE SALGSBEVILLINGER

Detaljer

- Bevilling for en enkelt anledning - Ambulerende skjenkebevilling - Drikkeforbudet etter alkoholloven 8-9. rådgiver Stian Eriksen

- Bevilling for en enkelt anledning - Ambulerende skjenkebevilling - Drikkeforbudet etter alkoholloven 8-9. rådgiver Stian Eriksen - Bevilling for en enkelt anledning - Ambulerende skjenkebevilling - Drikkeforbudet etter alkoholloven 8-9 rådgiver Stian Eriksen Bevilling for en enkelt anledning Bevilling for en enkelt anledning Kommunen

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Frogn kommune 21. DESEMBER 2007 RAPPORT 10/07 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Reglement for utlån av kommunale lokaler

Reglement for utlån av kommunale lokaler Reglement for utlån av kommunale lokaler Innhold REGLEMENT FOR UTLÅN AV KOMMUNALE LOKALER... 2 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 FAST REGELMESSIG LÅN AV LOKALER... 4 3 TIMEBASERT ENGANGS LÅN AV LOKALER...

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Regelverk. for Finansnæringens autorisasjonsordninger

Regelverk. for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverk for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverk for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverket gjelder følgende ordninger: Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR)

Detaljer

Lov om barnehager med forskrifter

Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (med endringer senest ved lov 4. juli 2003 nr. 73) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Detaljer

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING KVITSØY KOMMUNE 4180 KVITSØY SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING SØKNADEN GJELDER: Nyetablering Endring i eksisterende bevilling Søknad om ny bevilling etter eierskifte 1. SERVERINGS-/SKJENKESTED

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK NO FIRST HOTELS

PERSONALHÅNDBOK NO FIRST HOTELS PERSONALHÅNDBOK NO FIRST HOTELS INNHOLDSFORTEGNELSE 1 VERDIGRUNNLAG I FIRST HOTELS... 4 1.1 Etiske retningslinjer... 5 2 PERSONALPOLITIKK... 6 2.1 Mangfold... 7 2.2 Mobbing og seksuell trakassering...

Detaljer

Beregning av gebyrsatser i en kommunal bevillingsordning for salg av tobakk

Beregning av gebyrsatser i en kommunal bevillingsordning for salg av tobakk Beregning av gebyrsatser i en kommunal bevillingsordning for salg av tobakk Hans Olav Melberg (hans.melberg@gmail.com) Universitetet i Oslo, 7. august, 2013. 1 Beregning av gebyrsatser i en kommunal bevillingsordning

Detaljer

RETNINGSLINJER - SPILLEMIDLER TIL KULTURBYGG I ROGALAND Vedtatt i Rogaland fylkesting i FT-sak 19/15

RETNINGSLINJER - SPILLEMIDLER TIL KULTURBYGG I ROGALAND Vedtatt i Rogaland fylkesting i FT-sak 19/15 RETNINGSLINJER - SPILLEMIDLER TIL KULTURBYGG I ROGALAND Vedtatt i Rogaland fylkesting i FT-sak 19/15 Med kulturbygg menes felles lokaler og bygg som gir rom for en variert kulturell virksomhet med fokus

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge Juridisk håndbok for innvandrere i Norge 1 Forord til andreutgaven av juridisk håndbok for innvandrere. Juridisk håndbok for innvandrere i Norge ble for første gang utgitt i 2012. Denne andreutgaven er

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen

Detaljer

Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune.

Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune. Byrådssak 91/15 Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune. ANLS ESARK-6241-201218362-21 Hva saken gjelder: Saken gjelder forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt

Detaljer

Actis-notat 1:2014. Kommunal forvaltning av alkoholloven: Brudd uten konsevenser

Actis-notat 1:2014. Kommunal forvaltning av alkoholloven: Brudd uten konsevenser Actis-notat 1:2014 Kommunal forvaltning av alkoholloven: Brudd uten konsevenser Innhold Sammendrag... 1 Dagens situasjon... 3 Brudd avdekkes, men får ikke konsekvenser...4 Grove brudd på alkoholloven avdekkes

Detaljer

Innst. 381 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:88 S (2014 2015)

Innst. 381 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:88 S (2014 2015) Innst. 381 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:88 S (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Rundskriv om dagpenger/attføringspenger under etablering

Rundskriv om dagpenger/attføringspenger under etablering Rundskriv om dagpenger/attføringspenger under etablering Ordningen med å yte stønad under etablering av egen virksomhet er ingen ordinær etableringsstøtte. Den er et arbeidsmarkedspolitisk virkemiddel

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5(

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( 04 Kommunens saksbehandling Byggesak Rådgivning Undervisning 1 Kommunens(oppgaver( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( Ansvarsre()skal)søkes)for)kontrollområdene)e(er) )1462,)evt.) ) 1463.)) Kontrollforetak)søknadsbehandles)på)samme)måte)som)

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer