Bodø kommunes bevillingspolitikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016"

Transkript

1 Bodø kommunes bevillingspolitikk Sentrale bestemmelser i alkoholloven Forskrift om åpningstider for serveringssteder i Bodø kommune Oppdatert Desember 2012

2 Utgiver: Helse- og sosialvdelingen og Servicekontoret Tekst: Cathrin Johansen Ellen Neeraas Foto: Bodø kommune Cathrin Johansen Layout: Cathrin Johansen Bodø kommune Postboks Bodø Telefon: e-post: web: Alkoholloven setter rammene for hvordan alkoholpolitikken skal forvaltes. Innenfor disse rammene er kommunene tillagt et betydelig ansvar og en stor frihet til å utforme sin egen lokale alkoholpolitikk. Bystyret vedtok i sak 12/118 retningslinjer for Bodø kommunes bevillingspolitikk for perioden , med oppdatering i sak PS 12/163 og PS 12/199. I dette heftet finner du retningslinjene, reaksjonsformer ved brudd på alkoholloven, samt Bodø kommunes forskrift om åpningstider for serveringssteder. I tillegg finner du utdrag av sentrale punkter i alkoholloven med forskrifter som gjelder gitte salgsog skjenkebevillinger. Forøvrig vises det til Alkoholloven med tilhørende forskrifter. 2

3 Alkohollovens formål Regulering av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i denne sikter loven på å begrense forbruket av alkoholdige drikkevarer. Bodø kommunes målsetting Bevillingspolitikken i Bodø kommune skal være i samsvar med alkohollovens formål, og skal lokalt innrettes slik at den bidrar til at formålet realiseres. Målet med bevillingspolitikken er ellers å bidra til at salgs- og skjenkestedene gis stabile og forutsigbare rammevilkår og å hindre illojal konkurranse. Folkehelseperspektivet skal vektlegges ved behandling av bevillingssaker. Kontrolltiltak med et adekvat reaskjonsmønster skal være et sentralt virkemiddel for å sikre at salg og skjenking av bevillingspliktig alkohol skjer i samsvar med gjeldende lov- og regelverk og skal dessuten bidra til ryddige bransjeforhold. Gjennom programmet Ansvarlig Alkoholhåndtering skal kommune, politi og skjenkenæring samarbeid for å skape en tryggere by og et tryggere uteliv ved å unngå overskjenking og skjenking til mindreårige, og dermed minske rusrelatert vold gjennom å fremme ansvarsfull servering av alkohol. Bodø kommune vil gjennom deltakelse i programmet bidra til strukturert samarbeid mellom kommune, politi og skjenkenæring kvalitetssikring og videreutvikling av skjenkekontrollen å avholde kurs for bevillingshavere og ansatte i næringen Utøvelse av bevillingen Bevillingen skal utøves på en slik måte at de vilkår som er nevnt i bevillingsvedtaket, i alkoholloven og i bestemmelser gitt i medhold av den, til enhver tid er oppfylt, og for øvrig på en forsvarlig måte 3

4 Definisjon av alkoholholdig drikk Alkoholholdig drikk brukes som fellesbetegnelse på drikker som inneholder mer enn 2,5 volumprosent alkohol, likevel slik at aldersgrensebestemmelsen i alkohollovens 1-5 også får anvendelse på drikk mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol. Med brennevin forstås drikk som inneholder tilvirket alkohol ublandet eller i blanding med andre produkter. Enhver drikk som inneholder 22 volumprosent alkohol eller mer, regnes som brennevin. Alkoholfri drikk: Drikk som inneholder under 0,7 volumprosent alkohol Alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol Alkoholholdig drikk: Gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. Gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol. Gruppe 3: Drikk som innholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol. Salg Med salg forstås overdragelse av alkoholholdig drikk til forbruker mot vederlag for drikking utenfor salgsstedet. Bystyret har vedtatt følgende retningslinjer 1. Salgstidene for øl og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol fastsettes til kl 08:00 20:00 på hverdager, og til kl :00 på lørdager og dager før helligdager. På søn- og helligdager, 1. og 17. mai, samt valgdager kan salg av øl og rusbrus ikke finne sted. (behandlet i Bystyret i møte 13. september 2012 i sak PS 12/163) 2. Det gis tillatelse til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i dagligvarebutikkene. 3. Kontrollen med salgsstedene skal økes. 4. Bevilling kan ikke gis før eventuelle fordringer fra skatte- og avgiftsmyndighetene er brakt i orden, eventuelt at nedbetalingsavtale er inngått. I sistnevnte tilfelle forutsettes det at avtalen overholdes. 5. Det forutsettes at virksomheten har tilfredsstillende internkontrollrutiner, og at bevillingshaver har godkjente arbeidskontrakter og yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Bodø kommune ber om at følgende dokumentasjon innsendes: a. kopi av innmelding av alle ansatte i arbeidstakerregisteret b. kopi av arbeidskontrakter for alle ansatte c. kopi av yrkesskadeforsikring for alle ansatte. 4

5 Salgstidens slutt Formannskapet har i møte under sak 09/5 fattet følgende vedtak: Med hjemmel i alkohollovens setter formannskapet som vilkår for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 at drikken skal være betalt innen salgstidens slutt. Vedtaket innebærer at all alkoholholdig drikk må være slått inn på kassen innen kl. 20:00 på hverdager, og kl. 18:00 på dager før søn- og helligdag. For å unngå misforståelser må publikum gjøres oppmerksom på ordningen ved tydelig oppslag i butikken. Særlig om salg Salg eller utlevering av alkoholholdig drikk må ikke skje til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler De ansatte skal påse at det ikke drikkes alkohol i salgslokalet På salgsted for alkoholholdig drikk gruppe 1 skal slik drikk plasseres på en slik måte at den ikke kan forveksles med alkoholfri og alkoholsvak drikk. Forbud mot omsetning med rabatt Det er forbudt for innehavere av salgsbevilling å gi spesielle rabattilbud ved omsetning av alkoholholdig drikk 5

6 Skjenking Med skjenking forstås salg for drikking på stedet. Som skjenking regnes det også når bevillingshaver vet om at det drikkes i deler av hans hus som han har rådighet over, eller på andre steder i hans besittelse, eller på husets nærmeste tilliggelser. Bystyret har vedtatt følgende retningslinjer 1. Skjenking av øl, vin og brennevin kan skje til kl alle dager. Skjenkestedet skal stenge en halv time etter at skjenkingen har opphørt. 2. Skjenketiden for; øl/vin (gruppe 1 og 2) er fra kl brennevin (gruppe 3) er fra kl uteservering utvides i henhold til gjeldende lovverk 3. Det innføres ikke tak på antall bevillinger. 4. Det gis tillatelse til utendørs skjenking av brennevin. 5. Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin i skjenkesteder som retter seg mot ungdom, og der aldersgrensen er 18 år. For de steder som har bevilling for gruppe 1, 2 og 3 skal brennevin fjernes fra hyllene ved 18 års arrangement. 6. Dersom det ikke foreligger særlige grunner for det skal det ikke gis skjenkebevilling til spisesteder som kombinerer driften med gatekjøkkenvirksomhet, på publikumsarealer under idrettsarrangementer og på virksomheter som er lokalisert i områder for barn og unges fritidsaktiviteter. 7. Det kan gis ambulerende skjenkebevilling i kombinerte anlegg for skole/idrett/kultur. 9. Det forutsettes at virksomheten har tilfredsstillende internkontrollrutiner, og at bevillingshaver har godkjente arbeidskontrakter og yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Bodø kommune ber om at følgende dokumentasjon innsendes: a. kopi av innmelding av alle ansatte i arbeidstakerregisteret b. kopi av arbeidskontrakter for alle ansatte c. kopi av yrkesskadeforsikring for alle ansatte. 10. Alle virksomheter som får bevilling plikter å drive opplæring av egne ansatte om skjenkebestemmelser og alkoholloven. I tillegg er det en forutsetning for skjenkebevillingen at personalet som skjenker alkohol gjennomgår program for Ansvarlig Alkoholhåndtering. Alle styrere og stedfortredere på utesteder med nattåpent må gjennomgå kursopplegg for Ansvarlig Alkoholhåndtering innen utgangen av 2012, og alle som serverer alkohol må ha gjennomgått kursopplegget i løpet av Nyansatte må etter 2013 gjennomgå kursopplegget i løpet av de første 6 måneder 11. Arrangementer som får bevilling til skjenking på store områder (f.eks. konserter og festivaler) vil bli underlagt særskilt skjerpet kontroll. 8. Bevilling kan ikke gis før eventuelle fordringer fra skatte- og avgiftsmyndighetene er brakt i orden, eventuelt at nedbetalingsavtale er inngått. I sistnevnte tilfelle forutsettes det at avtalen overholdes. 6

7 Særlig om skjenking Personer som er åpenbart beruset av rusmidler må ikke gis adgang til skjenkestedet. Dersom en person som er åpenbart påvirket av rusmidler befinner seg på skjenkestedet, har bevillingshaver plikt til å sørge for at vedkommende forlater stedet. Bevillinghaver har plikt til å sørge for at personer som trenger det, får nødvendig bistand. Det må ikke skjenkes alkoholholdig drikk til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller skjenkes på en slik måte at vedkommende må antas å bli åpenbart påvirket. Sitter flere personer sammen og en eller flere av dem er åpenbart påvirket av rusmidler, må det ikke serves alkoholholdig drikk til noen av dem før den eller de påvirkede er fjernet. Det må påses at personer som ikke fyller aldersgrensekravene i alkohollovens 1-5 ikke drikker alkohol som skjenkes andre gjester. Det må påses at gjestene ikke nyter medbrakt alkoholholdig drikk, eller medtar alkoholholdig drikk når det forlater skjenkestedet. Brennevin kan bare skjenkes i mengder á 2 og 4 cl. Det gjelder ikke for servering av cocktails. Den som har bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk, plikter også å føre et rimelig utvalg av alkoholfrie og/eller alkoholsvake drikker, og som må regnes som en naturlig erstatning for alkoholholdig drikk. Alkoholfrie og alkoholsvake drikker skal oppføres på skjenkekart og andre prislister. Når halvflasker er i handelen, plikter skjenkestedet å føre et rimelig utvalg av slike. Alminnelig skjenkebevilling kan inkludere selvservering fra kjøleskap på hotellrom. Det må påses at alkoholholdig og alkoholsvak drikk ikke er tilgjengelig for mindreårige. Opphør av konsum Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Bevillinghaver har ansvar for å sørge for at det ikke drikkes alkoholholdig drikk etter dette tidspunktet. Overgang til sommer- og vintertid Når klokken stilles ved overgangen til sommer- og vintertid oppstår spørsmålet om hvordan skjenketiden skal tilpasses den nye tiden. Utgangspunktet er at rett til skjenking følger realtiden, jfr at skjenketidsbestemmelsene angir et bestemt klokkeslett og ikke antall timer. Ved overgang til sommertid stilles klokken frem fra kl. 02:00 til kl. 03:00. Skjenkesteder som i henhold til bevillingen har skjenketid til kl. 02:00 eller senere, må stenge skjenkingen på det tidspunktet klokken stilles frem, dvs. kl. 02:00. Klokken er da 03:00 etter ny tid. Ved overgang til vintertid stilles klokken tilbake fra kl. 03:00 til kl. 02:00. I henhold til maksimaltidene vil skjenketiden til alle skjenketider ha utløpt kl (når klokken blir første gang den natten), og den utvides derfor ikke med en ekstra time. 7

8 Felles for salgs- og skjenkebevillinger Styrer og stedfortreder Det skal oppnevnes en styrer og en stedfortreder for en bevilling. Bare personer som har det daglige ansvaret for salget eller skjenkingen kan oppnevnes som styrer. Styreren må være over 20 år og ha uklanderlig vandel. Styreren har ansvaret for den faktiske utøvelsen av bevillingen og skal sørge for at virksomheten er slik organisert at det ikke skjer brudd på alkohollovgivningen i forbindelse med skjenkingen eller salget. Dette innebærer at styreren har ansvaret for at de ansatte har nødvendig kunnskap om regelverk, og at de overholder dette, for eksempel at det ikke skjenkes til åpenbart påvirkede personer eller mindreårige. Under styrers fravær påhviler styrers ansvar og plikter stedfortreder. Styrer og stedfortreder må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av denne. (jfr alkoholforskriftens 5-1 om kunnskapsprøve) Bevillingshaver må straks søke om godkjenning av ny styrer og/eller stedfortreder hvis denne personen f.eks. slutter. Aldersgrense Aldersgrense for salg og skjenking av brennevin er 20 år og 18 år for annen alkoholholdig drikk, inkludert lettøl og lettvin. Aldersgrenene gjelder både for gjester/kunder og betjening, jfr alkohollovens 1-5. Ansatte på salgs- og skjenkesteder har ved tvil om alder rett og plikt til å kreve legitimasjon. Forbud mot salg og skjenking av rusmiddelpåvirkede personer Det er forbudt og selge eller skjenke alkoholdig drikk til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller skjenke alkoholholdig drikk på en slik måte at vedkommende må antas å bli åpenbart påvirket. 8

9 Reklameforbud Reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Forbudet gjelder også reklame for andre varer med samme merke eller kjennetegn som drikk som inneholder over 2,5 volumprosent alkohol. Slike varer må heller ikke inngå i reklame for andre varer eller tjenester. Forbud mot bruk av alkoholholdig drikk som gevinst eller premie Det er forbudt å auksjonere bort eller bruke alkoholholdig drikk som gevinst eller premie, og å la dette skje. Forbud mot utdeling av alkoholholdig drikk i markedsføringsøyemed Det er forbudt å dele ut alkoholholdig drikk til forbruker i markedsføringsøyemed. Ansvarlig alkoholhåndtering Ansvarlig Alkoholhåndtering er et nasjonalt prosjekt, som tidligere gikk under navnet Ansvarlig Vertskap. Programmet eies av Helsedirektoratet og skal forebygge overskjenking og skjenking til mindreårige og redusere rusrelatert vold i tilknytning til skjenking. Helsedirektoratet er ansvarlig for det faglige innholdet i programmet, mens KoRus Nord har det regionale ansvaret, og vil være kommunens veileder gjennom prosjektet. Bodø kommune skal gjennomføre Ansvarlig Alkoholhåndtering etter Helsedirektoratets retningslinjer og implementere det som et permanent, lokalt tiltak i kommunen. I Bodø kommune er prosjektet et tett samarbeid mellom kommune, utelivsnæring og politiet. For å nå programmets mål vil vi gå inn for å styrke kompetansen for alle tre aktørene. Det vil bli arrangert Ansvarlig vertskapskurs for bransjen og kurs for kommunens skjenkekontrollører. Politiet har vært på kurs via Helsedirektoratet. Prosjektets videre mål er å involvere salgsstedene, slik at vi kan arbeide med problematikken rundt langing og falsk ID. 9

10 Overdragelse, død og konkurs Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten. Det samme gjelder ved overdragelse av alle eller en dominerende andel av aksjene eller andelene i et selskap som eier slik virksomhet. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevilling i inntil 3 måneder, så fremt bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og det søkes om ny bevilling uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager etter overdragelsen. Bevillingen faller bort ved bevillingshavers død. Dødsboet kan likevel fortsette virksomheten i henhold til den tidligere bevillingen i 3 måneder etter dødsfallet dersom bevillingsmyndigheten underrettes om dette, eller innen samme frist overdra alkoholholdig drikk til bevillingshavere etter bestemmelsene i alkoholloven. Bevillingen faller bort ved bevillingshavers konkurs. Konkursboet kan i perioden fram til endelig avslutning av bobehandlingen overdra alkoholholdig drikk som inngår i boet til bevillingshavere etter bestemmelsene i alkoholloven. Kunnskapsprøver Styrer og stedfortreder må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den. Dette kravet er oppfylt ved bestått kunnskapsprøve. Skjenkebevilling Bestått prøve for skjenkebevilling skal dokumentere at kandidaten har kunnskaper om innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 4, 5, 7, 8 og 9, samt forskrifter gitt med hjemmel i disse kapitlene, og at vedkommende har kjennskap til alkohollovens kapittel 2, 3, 6, 10, samt forskrifter gitt med hjemmel i disse kapitlene. Salgsbevilling Bestått prøve for salgsbevilling skal dokumentere at kandidaten har kunnskaper om innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 3, 7, 8 og 9, samt forskrifter gitt med hjemmel i disse kapitlene, og at vedkommende har kjennskap til alkohollovens kapittel 2, 4, 5, 6 og 10, samt forskrifter gitt med hjemmel i disse kapitlene. Serveringsbevilling Serveringsstedets styrer må ha bestått kunnskapsprøve etter Forskrift om etablererprøve for styrer av serveringsstedet. En skjenkebevilling kan ikke utøves før det er gitt en serveringsbevilling etter Serveringslovens 3. 10

11 Bevillingsgebyr For bevilling til salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol og til skjenking av alkoholholdig drikk skal det betales et årlig bevillingsgebyr som beregnes i forhold til forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. Departementet gir forskrifter om gebyrsatser og innbetaling av gebyret. For bevilling som gjelder skjenking ved en enkelt bestemt anledning og ambulerende bevilling, kan departementet bestemme en særskilt gebyrsats. Bevillingsmyndigheten fastsetter gebyret. Gebyret fastsettes etter følgende satser: Salg: 0,18 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk gruppe 1 Skjenking: 0,36 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk gruppe 1 1,00 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk gruppe 2 3,28 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk gruppe 3 Bevillingsgebyret utgjør pr år minimum kr 1.370,- for salg og kr 4.050,- for skjenking. Bevillingsmyndigheten fastsetter frister for bevillingshavers innsendelse av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk og innebetaling av gebyr. Ved årets utløp skal bevillingshaver sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol. Dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning, kan bevillingsmyndigheten foreta en etterberegning og et etteroppgjør. Alkoholforskriftens 6-2 Satser gjeldende fra

12 Bodø kommune skal som bevillingsmyndighet føre kontroll med salgs- og skjenkesteder. Bodø kommune står også til tjeneste med råd og veiledning Internkontroll For å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av alkoholloven overholdes, jf. alkoholloven 1-1, skal innehavere av salgs- og skjenkebevillinger føre internkontroll med den virksomhet som drives i henhold til bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven. Internkontroll betyr systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i bevillingen, alkoholloven og i bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven. Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold og ha det omfang som er nødvendig for å overholde krav i bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven. Internkontrollen skal dokumenteres i den form og i det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig for kontrollmyndigheten. Internkontrollen innebærer at den/de ansvarlige for virksomheten skal 1. ha oversikt over krav i bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven som gjelder for virksomheten, 2. sørge for at ansatte i virksomheten har tilstrekkelige kunnskaper og kompetanse til å overholde kravene til virksomheten, herunder kravene til internkontroll, 3. ha oversikt over hvordan virksomheten er organisert og hvordan oppgaver og ansvar er fordelt, 4. ha rutiner for å sikre overholdelse av krav i bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven som gjelder for virksomheten, 5. ha rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp avvik, 6. foreta systematisk og regelmessig gjennomgang av internkontrollen. 12

13 Forskrift om åpningstider for serveringssteder i Bodø kommune (Bystyret 12. desember 2012, sak PS 12/200) Med hjemmel i lov av 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) 15 første ledd fastsettes slik forskrift om åpningstider for serveringssteder i Bodø kommune: 1. Serveringssteder uten skjenkebevilling i Bodø kommune kan holde åpent hele døgnet. 2. Serveringssteder som har bevilling til uteservering skal holde uteserveringen lukket i tiden fra kl. 03:00 til kl For serveringssteder med skjenkebevilling gjelder åpningstider fastsatt av bystyret. 4. Forskriften trer i kraft 13. desember Fra samme tid oppheves forskrift om åpningstider for serveringssteder, Bodø kommune, Nordland, vedtatt

14 Reaksjonsformer ved brudd på alkohollovens bestemmelser Brudd på alkoholloven eller dens forskrifter inndeles i 3 grupper. Listen er ikke uttømmende Mindre alvorlige brudd - 1 prikk f.eks: Manglende alkoholfrie og/eller alkoholsvake alternativer Mangler ved skjenkekart Brudd på reklamebestemmelsene Brudd på bestemmelsene om internkontroll Salg av alkoholholdig drikk med rabatt Alvorlige brudd 2-4 prikker f.eks: Medbrakt alkohol nytes i salgs- eller skjenkelokale Alkoholholdig drikk tas med utenfor godkjent skjenkeareal Åpenbart beruset person oppholder seg på skjenkestedet og vises ikke ut før kontrollør har gjort oppmerksom på forholdet Fortsatt alkoholservering ved bord der åpenbart beruset person ikke er vist ut. Brudd på vilkår i bevillingsvedtaket Omsetning i andre lokaler enn de bevillingen gjelder for Manglende søknad om endring av styrer/ stedfortreder ved utskifting Brudd på de generelle regler om opplæring av vakter og ansatte som arbeider med servering av alkohol Manglende eller utilstrekkelig vakthold der dette er påkrevd Svært alvorlige brudd prikker f.eks.: Skjenking/salg utover tillatt skjenketid/ salgstid. Skjenking/salg til åpenbart beruset person Skjenking/salg til eller av personer som ikke oppfyller alderskravene Kontrollørene blir forsøkt hindret under utøvelse av kontrollvirksomheten Narkotikaomsetning i salgs- eller skjenkested. 14

15 Prikkbelastning og eventuell inndragning av bevillingen Tildeling av inntil 7 prikker kan medføre at det gis administrativ advarsel. Prikkbelastning kan også gjøres på grunnlag av politiets avviksrapporter. Ved tildeling av 8 prikker eller mer skal bevillingen inndras. Første gangs overtredelse fører til inndragning av bevillingen i inntil 2 uker Andre gangs overtredelse fører til inndragning av bevillingen i inntil 1 måned Tredje gangs overtredelse fører til inndragning av bevillingen i inntil 3 måneder Ved oppsummering av prikkbelastninger er det overtredelser i løpet av 12 måneder forut for den siste hendelsen som legges til grunn. Etter en inndragningsperiode starter bevillingshaver på nytt uten prikkbelastning. Bevillingshavers tidligere praktisering av bevillingen kan imidlertid få betydning ved søknad om fornyelse av bevillingen. Dersom én gjest/kunde forårsaker brudd på flere bestemmelser i alkohollovgivingen samtidig, belastes alle overtredelser med prikker, men likevel slik at den meste alvorlige overtredelsen tillegges størst vekt ved vurdering av sanksjonsnivå. En bevilling kan inndras for resten av bevillingsperioden ved gjentatte, svært alvorlige brudd på alkoholloven med tilhørende forskrifter. Andre forhold som kan medføre inndragning av bevillingen Vesentlige brudd på skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen fører til inndragning av bevillingen i en periode på minimum 3 måneder allerede ved første gangs overtredelse. Ved manglende oppfyllelse av vandelskravets innhold kan bevillingen inndras. Det samme gjelder for gjentatt diskriminering ved salgs- eller skjenkested. Manglende innsendelse av omsetningsoppgave eller manglende betaling av bevillingsgebyr, kan medføre at bevillingen inndras til oppgave er mottatt eller gebyr betalt. Listen er ikke uttømmende da ethvert brudd på alkoholloven med tilhørende forskrifter kan være grunnlag for inndragning. Det er også adgang til å inndra bevillingen ved overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av annen lovgivning når bestemmelsene har sammenheng med alkohollovens formål. Klageadgang Bodø bystyre gir rådmannen fullmakt til å ilegge administrative advarsler i form av inntil 7 prikkbelastninger. Slik administrative avgjørelser er ikke å anse som enkeltvedtak etter forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b, og er dermed ikke underlagt klageadgang. Det delegeres til Bodø formannskap å fatte vedtak om tildeling av 8 prikker eller mer og inndragning av bevilling. Vedtak om inndragning av bevilling utgjør et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og kan følgelig påklages til Fylkesmannen. Ordningen med prikkbelastning skal evalueres innen to år, dvs. juni

16 Postboks Bodø Telefon August 2012 cj

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Sentrale bestemmelser i alkoholloven Forskrift om åpningstider for serveringssteder i Bodø kommune Utgiver: Helse- og sosialvdelingen og Servicekontoret Tekst:

Detaljer

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Molde kommune Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Gjelder perioden 01.07.2012 30.06.2016 Vedtatt av Molde kommunestyre 26.04.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: 1. INNLEDNING

Detaljer

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Tittel: Håndbok i alkoholloven Rundskriv IS-5/2008 Utgitt: 02/2008 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016.

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016. RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016. Vedtatt av Bergen bystyre i møte 17.06.12 Kap. 1 Innledning 1.1 Bergen kommunes alkoholpolitikk

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Trysil kommune 2012-2015

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Trysil kommune 2012-2015 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Trysil kommune 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret 20.3.2012 Innhold 1. Innledning 3 2. Beskrivelse og vurdering av rusmiddelsituasjonen 4 2.1 Rusmiddelsituasjonen i

Detaljer

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704233 : E: U60 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Formannskapet Bystyret 30.01.2008

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016 VEDTATT AV BYSTYRET 21. JUNI 2012 1 Delplan 4 Alkoholpolitiske retningslinjer for bevillingssaker Fredrikstad kommune 2012-2016

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder

Detaljer

INTERNKONTROLLMANUAL OM ALKOHOLHÅNDTERING FOR INNEHAVERE AV SKJENKEBEVILLING

INTERNKONTROLLMANUAL OM ALKOHOLHÅNDTERING FOR INNEHAVERE AV SKJENKEBEVILLING INTERNKONTROLLMANUAL OM ALKOHOLHÅNDTERING FOR INNEHAVERE AV SKJENKEBEVILLING Forord Alle bevillingshavere skal ha skriftlige internkontrollrutiner for å sikre at utøvelsen av bevillingen skjer i lovlige

Detaljer

INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN

INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN IS-1337 Veileder INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN for salgs- og skjenkesteder Heftets tittel: Internkontroll etter alkoholloven for salgs- og skjenkesteder Utgitt: 12/2005 Bestillingsnummer: IS-1337 Utgitt

Detaljer

INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN

INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN IS-1337 Veileder INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN for salgs- og skjenkesteder Heftets tittel: Internkontroll etter alkoholloven for salgs- og skjenkesteder Utgitt: 12/2005 Bestillingsnummer: IS-1337 Utgitt

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 01.07.2012 30.06.2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 01.07.2012 30.06.2016 Bedriftsnavn: Harstad kommune Rusmiddelpolitisk handlingsplan 01.07.2012 30.06.2016 Vedtatt K-sak 12/58 24.05.12 Innholdsfortegnelse Side 0 INNLEDNING 1 0.1 KOMMUNENS ARBEID MED PLANEN 1 1 RUSMIDDELSITUASJONEN

Detaljer

Plannavn: Tittel: Rusmiddelpolitisk handlingsplan 01.07.2012 30.06.2016. Vedtatt K-sak 12/58 24.05.12

Plannavn: Tittel: Rusmiddelpolitisk handlingsplan 01.07.2012 30.06.2016. Vedtatt K-sak 12/58 24.05.12 Plannavn: Tittel: Rusmiddelpolitisk handlingsplan 01.07.2012 30.06.2016 Vedtatt K-sak 12/58 24.05.12 Vedtatt Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016.DOC Innholdsfortegnelse Side 0 INNLEDNING 1 0.1 KOMMUNENS

Detaljer

BEVILLINGSSYSTEMET SOM ALKOHOLPOLITISK VIRKEMIDDEL

BEVILLINGSSYSTEMET SOM ALKOHOLPOLITISK VIRKEMIDDEL BEVILLINGSSYSTEMET SOM ALKOHOLPOLITISK VIRKEMIDDEL En evaluering av endringene i alkoholloven i 1997 Ragnar Hauge Reidun Johanne B. L. Lohiniva Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2002 ISSN 1502-8178

Detaljer

Vedtak i klagesak etter alkoholloven - klage på kommunens inndragningsvedtak i 3 uker Hall Toll 2. etasje

Vedtak i klagesak etter alkoholloven - klage på kommunens inndragningsvedtak i 3 uker Hall Toll 2. etasje Deres ref.: 12/9132-42 Vår dato: 16.02.2015 Vår ref.: 2014/11803 Arkivnr.: 551 Stavanger kommune Postboks 8001 4068 Stavanger Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I TOBAKKSSKADELOVEN

FORSLAG TIL ENDRINGER I TOBAKKSSKADELOVEN FORSLAG TIL ENDRINGER I TOBAKKSSKADELOVEN Lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven) Endringer er markert i kursiv. 2. Definisjoner Med tobakksvarer forstås i denne lov varer

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 6 MØTE NR.: 04/2 TID: 16.03.2004 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/4 TID: 11.05.2004 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

Nr. 15 2004 Side 2297 2460 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 15 2004 Side 2297 2460 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2004 Side 2297 2460 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15-2004 Utgitt 24. januar 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2004 Des. 17. Lov nr.

Detaljer

Planen er delt i tre deler med planforutsetninger, mål og strategier, - og tiltak.

Planen er delt i tre deler med planforutsetninger, mål og strategier, - og tiltak. INNLEDNING Plan for rusmiddeltjenesten har som målsetting å begrense skader og belastninger som bruk av alkohol og andre rusmidler fører til, samt opprettholde og styrke de negative holdninger befolkningen

Detaljer

RUSMIDDELPLAN FOR NORDRE LAND KOMMUNE

RUSMIDDELPLAN FOR NORDRE LAND KOMMUNE RUSMIDDELPLAN FOR NORDRE LAND KOMMUNE 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1. De forrige planene, og bakgrunnen for ny plan... 3 1.2. Lovgrunnlaget... 4 1.2.3. Hensyn i forhold til loven... 4 2.0.EVALUERING

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Datagrunnlag 3 1.2 Kategorisering av alkoholholdig drikk 4 2. KOMMUNALE SALGSBEVILLINGER

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 26.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02592 eller e-post lena.robekk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE SØKNAD SALGSBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M. 30.06.2016 SØKNADEN GJELDER : SALGSSTEDET :

VENNESLA KOMMUNE SØKNAD SALGSBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M. 30.06.2016 SØKNADEN GJELDER : SALGSSTEDET : VENNESLA KOMMUNE SØKNAD SALGSBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M. 30.06.2016 Alkoholholdige drikkevarer mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol SØKNADEN GJELDER : Fornyelse av bevilling Ny bevilling Oppstart av

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

OBS! P.g.a. orienteeringssakene kan møtet bli noe lengre enn vanlig. Det tas sikte på å kunne avslutte ca. kl. 1600.

OBS! P.g.a. orienteeringssakene kan møtet bli noe lengre enn vanlig. Det tas sikte på å kunne avslutte ca. kl. 1600. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 11/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 30.09.04 Tidspunkt: Kl. 12:00 ca. 16.00 Forfall meldes snarest mulig tilsentralbordet på tlf 78

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling for Livsløpsutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Livsløpsutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 03.02.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 19:00 Møteinnkalling for Livsløpsutvalget Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Til: Fra: Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Kontor for skjenkesaker Saksnr.: 201213720-55 Emnekode: SFS-7513

Detaljer