Vilkåra gjeld for alle forsikringar teikna i Møretrygd Gjensidig Forsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vilkåra gjeld for alle forsikringar teikna i Møretrygd Gjensidig Forsikring"

Transkript

1 Generelle vilkår GEN1-1 Generelle vilkår gjeld frå Vilkåra gjeld for alle forsikringar teikna i Møretrygd Gjensidig Forsikring INNHALD: 1 Særlege avgrensingar i Selskapet si erstatningsplikt 2 IT-klausul 3 Skjønn 4 Renter av erstatningssummen 5 Følgjene av svik mot Selskapet 6 Frist for å gje melding om skade, og for å gå rettens veg samt forelding av skadekrav 7 Oppseiing i forsikringstida 8 Angrerett for forbrukarar i visse høve 9 Fornying av forsikringa 10 Lengde på forsikringsavtalen og utrekning av premie 11 Selskapet sin rett til å motrekne i erstatninga 12 Identifikasjon 13 Ulovlege interesser 14 Vinningsforbod 15 Lovval 16 Verneting 17 Valuta 18 Retten til Nemdhandsaming klagenemnd. Desse vilkåra gjeld dersom dei ikkje er fråvikne i dei einskilde bransjevilkåra eller i forsikringsprovet. Generelle vilkår gjeldande frå Side nr. 1 av 6

2 1. Særlege avgrensingar i Selskapet si erstatningsplikt Selskapet svarar ikkje for tap eller skade, eller auke i tap eller skade, som direkte eller indirekte har si årsak i eller står i samanheng med 1.1 jordskjelv og vulkanske utbrot.(sjå Standard Naturskadevilkår, punkt 1.1 ) Denne avgrensinga gjeld så langt det ikkje uttrykkjeleg er stadfesta i vilkåret at ho er fråviken. 1.2 krig eller krigsliknande handlingar, anten krig er erklært eller ikkje, terrorist handlingar, opprør eller liknande alvorlege forstyrringar av den offentlege orden. Denne avgrensinga gjeld så langt det ikkje uttrykkjeleg er stadfesta i vilkåret at ho er fråviken. 1.3 atomskade uavhengig av årsak frå atomsubstans (sjå atomenergiloven av 12. mai 1972 nr. 28, 1 c og h). Unntaket gjeld ikkje bruk av radioisotopar som nemnt i lova sin 1 c og i samsvar med lov om bruk av røntgenstrålar og radium m.v. av 18. juni 1938 nr Selskapet svarer heller ikkje for skade, kostnad, ansvar eller tvist som direkte er forårsaka av tidsfeil eller som er ein følgje av, eller som står i samanheng med tidsfeil i databehandlingsfunksjon. Selskapet svarer likevel for: o brannskade, men slik at konsekvensskadar ikkje vert dekt, sjølv om desse skjer som følgje av brannskaden. Med tidsfeil er meint feil eller forstyrring pga o en bestemt tidsnemning eller overgang frå eit tidspunkt til eit anna. o ein bestemt tidsperiode eller overgang frå ein tidsperiode til ein annan. o ein bestemt kalenderdato eller overgang frå ein dato til ein annan. Med databehandlingsfunksjon er meint komponent eller funksjon i eining for elektronisk behandling av data, inkludert maskinvare og dataprogram i datamaskin eller mikroprosessor og innebygd elektronikk. Med konsekvensskadar er meint skade eller tap som oppstår som følgje av brannskade, for eksempel driftstap eller liknande. Med brann er meint eld som er komen laus. Ved forsikring for bustad, innbu, fritidsbustad, 3-4-mannsbustad, burettslag/sameige, bygning/sameige, privatperson, bustaddelen i landbruksforsikring og verdigjenstand for privatperson, svarer selskapet likevel for skader som er erstatningsmessige etter vilkåret, sjølv om årsaka er tidsfeil i databehandlingsfunksjon som nemnt ovanfor. 2. IT - klausul Skade på eigedom eller ting som er dekket under denne avtalen skal bety fysisk skade på sjølve eigedommen eller tingen. Fysisk skade på sjølve eigedommen eller tingen skal ikkje inkludere skade på data eller software, i særdelesheit uønska forandringar av data, software eller datamaskinprogram som er forårsaka av sletting av informasjon, korrupsjon eller deformasjon av den opphavlige data struktur. Som ein konsekvens av dette er fylgjande ekskludert frå denne avtalen: 2.1. Tap eller skade på data eller software, i særdelesheit uønska forandringar av data, software eller datamaskinprogram som er forårsaka av sletting av informasjon, korrupsjon eller deformasjon av den opphavlige data struktur og kva for helst avbrotstap forårsaka av slikt tap eller skade. Til tross for denne eksklusjonen skal tap eller skade på data eller software som er den direkte konsekvensen av forsikra fysisk skade på eigedom eller ting være dekka Tap eller skade som oppstår som følgje av svakheit i funksjon, anvendelegheit, brukeligheit eller tilgjengelegheit til data, software eller dataprogram, og kva som helst avbrotsskade som er forårsaka av slikt tap eller skade. Generelle vilkår gjeldande fra Side nr. 2 av 6

3 3. Skjønn Er det høve til å krevje skjønn etter reglane i vilkåra, gjeld følgjande om framgangsmåten: Skjønn skal gjevast av sakkunnige og uhilda personar. Kvar av partane vel ein skjønnsmann. Dersom ein av partane ønskjer det, kan han velje særskild skjønnsmann for særskilde ting, for avbrotstap eller for særskilde spørsmål. Har den eine av partane skriftleg meldt frå til den andre om valet sitt, pliktar denne parten innan ei veke etter at han har motteke meldinga, å melde frå om kven han vel. Før skjønnet vel dei to skjønnsmennene ein oppmann. Dersom nokon av partane krev det, skal oppmannen vere busett utanfor heimstaden til partane og utanfor den kommunen der forsikringssaka har vorte til. Let ein av partane vere å velje skjønnsmann, skal oppmann oppnemnast på vegne av denne parten av by eller heradsretten i den rettskrinsen der skjønnet vert halde. Vert skjønnsmennene ikkje samde om oppmann, skal oppmannen oppnemnast på same måten. Skjønnsmennene kan skaffe dei opplysningane og gjere dei granskingane som dei finn nødvendig. Dei pliktar å gje skjønnet sitt på grunnlag av vilkåra. Dei to skjønnsmennene skal kome fram til verdsetjinga, og dei skal svare på spørsmåla ved avbrotstap, utan at oppmannen vert tilkalla. Vert dei ikkje samde, skal oppmannen tilkallast. Han skal etter dei same reglane gjeve sitt skjønn over dei punkta som skjønnsmennene er usamde om. Vert oppmannen tilkalla, skal erstatninga utreknast på grunnlag av oppmannen sitt skjønn. Erstatninga skal likevel ikkje liggje utanfor dei grensene som dei to skjønnsmennene kom til i si verdsetjing. Partane betalar kvar sin skjønnsmann. Honorar til oppmannen, og moglege andre kostnadar ved skjønnet, skal partane bere med ein halvpart kvar. Begge partar er bundne av dei verdsetjingane skjønnet kjem fram til. 4. Renter av erstatningssum Den forsikra har krav på renter etter reglane i 8-4 eller 18-4 i Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989, nr. 69 (FAL). 5. Følgjene av svik mot selskapet Den som gjer seg skuldig i svik mot Selskapet misser alle erstatningskrav mot selskapet, etter denne og andre forsikringsavtalar som kan knytast til same hending. Selskapet kan då seie opp alle forsikringsavtalar med den trygda. Jf. FAL 4-2, 4-3 og 8-1, like eins 13-2,13-3 og Jf. og 6.2.1, og Frist for å gje melding om skade, og for å gå rettens veg, samt forelding av skadekrav 6.1 Selskapet er fri for ansvar dersom den forsikra ikkje har meldt kravet til Selskapet innan eitt år etter at den sikra fekk vite om skaden, den sikra ikkje har lagt opp til sak eller kravd nemndhandsaming innan seks månader rekna frå den dag Selskapet skriftleg har gjort kjent for vedkomande at det ikkje ser seg ansvarleg, og samstundes har mint den sikra om fristen, lengda på han og følgjene av at han vert overskriden. Jf. FAL 8-5, 18-5 og Den sikra sine krav vert også forelda i samsvar med det som er fastsett i FAL 8-6 eller Sikra sitt krav vert og forelda etter reglane i FAL 8-6 eller Oppseiing i forsikringstida 7.1 Forsikringstakaren sin rett til å seie opp forsikringa ved utløpet av forsikringstida Vil ikkje forsikringstakaren at forsikringa skal fornyast automatisk, må forsikringstakaren varsle selskapet innan forsikringstida sitt utløp, jf. FAL 3-4 og FAL Forsikringstakaren sin rett til å seie opp forsikringa i forsikringstida Forsikringstakaren kan i forsikringstida seie opp ei løpande forsikring dersom forsikringsbehovet fell bort eller det ligg føre andre særlege grunnar, eller for flytting av forsikringa til et anna selskap, jf FAL 3-6, første ledd og FAL 12-3, andre ledd Ved oppseiing i forsikringstida skal forsikringstakaren varsle selskapet med ein frist på minst ein månad. Ved flytting til anna selskap skal det i varslet opplysast om kva selskap forsikringa skal flyttast til og om tidspunktet for flyttinga, jf FAL 3-6, annet ledd og FAL 12-3 tredje ledd. Generelle vilkår gjeldande fra Side nr. 3 av 6

4 7.3 Selskapet sin rett til oppseiing ved utløpet av forsikringstida Selskapet kan late vere å fornye ei forsikring når det ligg føre særlege grunnar som gjer det rimeleg å avbryte_forsikringsforholdet,_jf._fal_ 3-5, annet ledd og FAL 12-9, andre ledd Vil ikkje selskapet at forsikringa skal fornyast automatisk, må det varsle forsikringstakaren om dette seinast to månader før forsikringstida tek slutt. Varslet skal vere skriftleg og grunngjeve. I motsatt fall vert forsikringsforholdet fornya for eitt år, jf. FAL 3-5, første ledd og FAL 12-9, første ledd. 7.4 Selskapet sin rett til oppseiing i forsikringstida med 14 dagars varsel, dersom det er gjeve urette eller ufullstendige opplysningar om vågnaden. Jf. FAL 4-3 eller med verknad straks, dersom det ligg føre svik i samband med opplysningar om vågnaden. Jf. FAL 4-3 eller med ei vekes varsel, dersom det ligg føre svik ved skadeoppgjeret. Jf. FAL 8-1 eller med 2 månader frist der bruken av den forsikra tingen eller den sikra si verksemd vert endra i forsikringstida på ein måte som o inneber at Selskapet ikkje ville ha teke på seg forsikringa dersom det nye tilhøvet hadde vore kjent då forsikringa vart avtalt, o får verknad for Selskapet sitt høve til å gjenforsikre. Jf. FAL 3-3 eller med 14 dagars frist ved misleghaldne premiebetalingar. Jf. FAL 5-2. eller med 2 månaders frist ved skade dersom sikra har voldt skaden forsettlig eller o o sikra har forsømt å halde eit sikringskrav. det i løpet av ei periode på 12-månader har vore minst 3 skadar til saman under denne og andre avtalar med selskapet. o skadeforløpet viser stort avvik frå det normale. Jf FAL 3-7 eller o er viktig for selskapet sitt høve til å gjenforsikre. Jf FAL 3-7 eller med frist på 2 månader ved gjentekne forsinka premieinnbetalingar under denne eller andre avtaler med selskapet. Jf FAL 3-7 eller Angrerett for forbrukarar i visse høve 8.1 Angrerett ved fjernsal Ved fjernsal har forbrukaren rett til å gå frå avtalen (angrerett) innan 14 dagar frå inngåing av avtalen, ved at det vert gjeve melding til selskapet om at angreretten vil verte nytta, jf. angrerettsloven 22a. Med fjernsal er meint sal der tilrettelegging og inngåing av ein avtale skjer utelukkande ved bruk av fjernkommunikasjon, føresett at selskapet i sin marknadsdsføring tilbyr eller oppfordrar til inngåing av avtaler på denne måten, jf. angrerettloven 6 bokstav a. Med fjernkommunikasjon er meint kommunikasjon som skjer utan at partane er tilstades samtidig, for eksempel ved telefon, trykksaker, fjernsyn og internett, jf. angrerettloven 6 bokstav b. Angreretten ved fjernsal gjeld ikkje for avtalar om reise- og reisegodsforsikring eller andre forsikringsavtalar med kortare varigheit enn ein månad, jf. angrerettloven 22b nr Angrerett ved sal utanfor fast utsalgsstad Ved sal utanfor fast forretningsstad har forbrukaren rett til å gå frå avtalen (angrerett) innan 14 dagar etter at loven sine krav til opplysningar er tekne i mot, jf. angrerettsloven 22e jf. 9c og 7a bokstav j og k. Med sal utanfor fast forretningsstad er meint sal der forbrukaren inngår forsikringsavtale på ein annan stad enn forsikringsseljaren sin faste utsalgsstad, jf. angrerettloven 6 bokstav d. Generelle vilkår gjeldande fra Side nr. 4 av 6

5 9. Fornying av forsikringa Gjeld forsikringa for eit avtalt tidsrom på eit år eller meir, vert forsikringa fornya automatisk for eit år ved utløpet av forsikringstida, jf. FAL 3-2 og FAL Dette gjeld ikkje dersom forsikringstakaren eller selskapet varslar om at forsikringa ikkje skal fornyast, jf. FAL 3-4 og 3-5 og FAL 12-8 og Forsikringsvilkår og premie kan endrast og vert gjeldande frå fornyingsdag. 10. Lengde på forsikringsavtalen og utrekning av premie 10.1 Forsikringa gjeld frå det tidspunkt avtalen er vedteken av partane eller f.o.m. ein seinare avtalt dato kl Forsikringa gjeld til kl siste dato i avtaleperioden. Tilsvarande gjeld for seinare fornyingar. Det er ein føresetnad at premien vert betalt innan den tid som går fram av betalingsvarslet. Dersom det er ein føresetnad at premien skal vere betalt før selskapet sitt ansvar tek til å gjelde, går dette fram av forsikringsbeviset for den enkelte dekning Ved terminvis premiebetaling eller ved delvis betaling, svarer selskapet berre for skadar som skjer i det tidsrommet det er betalt premie for Dersom premien for endring eller utviding av forsikringa ikkje vert betalt innan betalingsfristen, vil endringa/utvidinga verte annullert Opphøyrer ei løpande forsikring i avtaleperioden, har selskapet krav på premie forholdsmessig etter den tid forsikringa har vore i kraft. Forsikringstakaren skal godskrivast overskytande premie, som skal utgjere ein forholdsmessig del av premien som den attståande forsikringa utgjer i heile månader i høve til den samla forsikringstida, jf. FAL 3-9, første og andre ledd og FAL 12-5, første og andre ledd I tilfelle der risikoen er ujamt fordelt i forsikringstida, kan selskapet fastsette at det ved utrekning av premien som skal godskrivast forsikringstakaren, skal takast omsyn til slike svingingar i risikoen, jf. FAL 3-9, andre ledd og FAL 12-5, andre ledd. Ved purring på manglande betaling ved betalingsfristen sitt utløp, vert det lagt til 1/10 av inkassosats i.h.t. Inkassoforskriften sitt kap. 1 og 2. Dersom betalingsfristen ved 2. gangs varsel ikkje vert halden, opphøyrer avtalen heilt eller delvis p.g.a. manglande betaling. Selskapet har i slike tilfelle krav på premie iht. følgjande tabell: Forsikringstid: Premie i % av årspremie: Inntil 1 mnd. 20% Inntil 2 mndr. 30% Inntil 3 mndr. 40% Inntil 4 mndr. 50% Inntil 5 mndr. 60% Inntil 6 mndr. 70% Inntil 7 mndr. 80% Inntil 8 mndr. 90% Over 8 mndr. 100% 10.6 Ved terminvis premiebetaling vert det rekna eit termintillegg. 11 Selskapet sin rett til å motrekne i erstatninga I ei erstatning som tilkjem forsikringstakaren, har selskapet rett til å motrekne med forfallen premie frå same eller andre forsikringsforhold med selskapet, jf FAL 8-3. I erstatning som tilfaller ein medforsikra tredjeperson eller skadelidt under ansvarsforsikring, kan selskapet motrekne med premie frå same forsikringsforhold som er forfallen i løpet av dei siste 2 år før erstatningsutbetalinga, jf FAL Identifikasjon 12.1 Ved forsikring av motorvogner, fartøy, luftfartøy og husdyr vil reglane om at sikra sin rett til erstatning heilt eller delvis kan felle bort som følgje av sikra sine handlingar eller forsømingar, få tilsvarande bruk ved handlingar eller forsømingar frå personar som med sikra sitt samtykke er ansvarlig for forsikringsgjenstanden, jf FAL 4-11,pkt. a. Generelle vilkår gjeldande fra Side nr. 5 av 6

6 12.2 Ved forsikring av bustad, privat fritidsbustad og innbu vil reglane om at sikra sin rett til erstatning heilt eller delvis kan felle bort som følgje av sikra sine handlingar eller forsømingar, få tilsvarande bruk ved handlingar eller forsømingar frå sikra si ektefelle som bur saman med sikra, eller frå personar som sikra lever saman med i eit fast etablert forhold, jf FAL 4-11, pkt. b Ved forsikring som har tilknyting til næringsverksemd - unnateke motorvogner - vil reglane om at sikra sin rett til erstatning heilt eller delvis kan falle bort som følgje av sikra sine handlingar eller forsømingar, få tilsvarande bruk ved handlingar eller forsømingar gjort av tilsett som har det overordna ansvar for den del av verksemda der forsøminga er gjort, jf FAL 4-11, siste ledd. 13. Ulovlege interesser Forsikringa omfattar berre lovlege interesser som kan verdsettast i pengar. 14. Vinningsforbod Forsikringa skal ikkje føre til vinning, men skal berre erstatte det tap som verkeleg er lidt innanfor ramma av forsikringsavtalen. Forsikringssummen er ikkje bevis for tingen eller interessa sin verdi. 15. Lovval Norsk lovgiving gjeld for forsikringsavtalen i den utstrekning dette ikkje er i strid med lov nr. 111 av 27. november 1992 om lovval i forsikring, eller det er gjort annen avtale. 16. Verneting Tvistar etter forsikringsavtalen avgjerast ved norsk domstol med mindre det er i strid med ufråvikelege regler i gjeldande lovgiving, eller det er gjort annen avtale. 17. Valuta Premiebeløp, forsikringssummar, erstatningsbeløp m.v. som springer ut av forsikringsavtalen, reknast i norske kroner (NOK) viss ikkje anna går fram av vilkår eller forsikringsbevis. 18. Rett til nemndhandsaming Klagenemnd Den sikra og forsikringstakar har rett til klage avgjerder som vedkjem forsikringsavtalen til selskapet, eller til: Forsikringsklagekontoret Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo Tlf.: Faks: Besøksadresse: Drammensveien 145, 5 etg. Oslo Generelle vilkår gjeldande frå Side nr. 6 av 6

Forsikringsvilkår Generelle vilkår Eika Forsikring. Generelle vilkår. Gjeldende fra

Forsikringsvilkår Generelle vilkår Eika Forsikring. Generelle vilkår. Gjeldende fra Forsikringsvilkår Generelle vilkår 01.07.2016 Generelle vilkår Gjeldende fra 01.07.2016 INNHOLD 1 SÆRLIGE BEGRENSNINGER I SELSKAPETS ERSTATNINGSPLIKT... 3 2 SKJØNN... 4 3 RENTER AV ERSTATNINGSBELØPET...

Detaljer

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 2. SKJØNN 3. RENTER AV ERSTATNINGSBELØP 4. FØLGENE AV SVIK 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

d Generelle vilkår Næring

d Generelle vilkår Næring d Generelle vilkår Næring C-100 Generelle vilkår Næring av 01.01.2015 Erstatter C-100 Generelle vilkår Næring av 01.01.2011 Til våre forsikringstakere Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt........................................... 2 2 Skjønn.....................................................................

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt........................................... 2 2 Skjønn.....................................................................

Detaljer

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

Vilkår for NHO Forsikring. Generelle vilkår

Vilkår for NHO Forsikring. Generelle vilkår Vilkår for NHO Forsikring Generelle vilkår Generelle vilkår 1 NHO FORSIKRING - GENERELLE VILKÅR Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i bransjevilkår eller i forsikringsbeviset. 1

Detaljer

Forsikringsvilkår Hund og rasekatt

Forsikringsvilkår Hund og rasekatt Forsikringsvilkår Hund og rasekatt 01.07.2015 Forsikringsvilkår Hund og rasekatt Gjeldende fra 01.07.2015 Forsikringsvilkår Hund og rasekatt 01.07.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015 Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror m.v....2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Forsikringsvilkår av januar 2017 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD INNBO VEGGEDYR- OG KAKERLAKKFORSIKRING...

Detaljer

Generelle vilkår. Forsikringsvilkår. C-100 Generelle vilkår Næring gjelder fra januar 2017 Versjon 2. Til våre forsikringstakere. codanforsikring.

Generelle vilkår. Forsikringsvilkår. C-100 Generelle vilkår Næring gjelder fra januar 2017 Versjon 2. Til våre forsikringstakere. codanforsikring. Generelle vilkår C-100 Generelle vilkår Næring gjelder fra januar 2017 Versjon 2 Til våre forsikringstakere Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i de enkelte bransjevilkår eller i

Detaljer

Vilkår generelle (GENER03)

Vilkår generelle (GENER03) Vilkår generelle (GENER03) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt............................................ 2 2 Skjønn.......................................................................

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2017

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2017 Vilkår av 1. januar 2017 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror mv.... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006

Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006 Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset forsikringsvilkårene generelle vilkår forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 det øvrige lovverk Teksten

Detaljer

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 For forsikringen

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår

Generelle forsikringsvilkår Generelle forsikringsvilkår INNHOLD 1. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Følgene av å gi feil opplysninger / svik... 3 5. Frist

Detaljer

Informasjon vedr. vilkårstekster

Informasjon vedr. vilkårstekster Informasjon vedr. vilkårstekster 15. mai 2016 1 (5) Følgende vilkår er inkludert: Generelle vilkår 2 1 Forsikringsavtalen 2 2 Ved skade 3 3 Følgene av svik 3 4 Generelle bestemmelser 3 If Postadresse:

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

GENERELLE VILKÅR. GEN2-3 Gjelder fra desember 2012

GENERELLE VILKÅR. GEN2-3 Gjelder fra desember 2012 GENERELLE VILKÅR GEN2-3 Gjelder fra desember 2012 Innhold: 1 SÆRLIGE BEGRENSNINGER I SELSKAPETS ERSTATNINGSPLIKT 2 SKJØNN 3 RENTER AV ERSTATNINGSBELØP 4 FØLGENE AV SVIK 5 FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2010 Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2010 Disse vilkår er en del av den til enhver

Detaljer

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort Generelle vilkår Reiseforsikring KLP Kredittkort Innhold 1. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 2. Forsikringsavtalens varighet 3. Endring av vilkår og premie 4. Selskapets rett til å si opp forsikringen

Detaljer

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 5

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 5 Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Generelle vilkår, side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Side 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt 3 2 Skjønn 3 3 Renter av erstatningsbeløp 3

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. Hvem forsikringen omfatter. Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere som er fast ansatt hos forsikringstakeren og som ikke er fylt 67 år ved

Detaljer

Generelle vilkår. 1. Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt. Innhold. gen 2 3. gjelder fra desember 2012

Generelle vilkår. 1. Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt. Innhold. gen 2 3. gjelder fra desember 2012 Generelle vilkår gen 2 3 gjelder fra desember 2012 Innhold 1. Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt... 1 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 2 4. Følgene av svik... 2 5. Frist

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

TURNE MED I SOGN OG FJORDANE

TURNE MED I SOGN OG FJORDANE TURNE MED I SOGN OG FJORDANE Hei! Starten på turneen nærmar seg, og vi er glade for at du/de er ein del av tilbodet i Den kulturelle skulesekken i Sogn og Fjordane. Vedlagt finn du/de: Kontrakt for oppdrag/engasjement

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

GEN Generelle vilkår Vilkår

GEN Generelle vilkår Vilkår GEN - 100 Generelle vilkår Vilkår Gyldig fra: 01.08.2014 Erstatter vilkår av: 01.12.2012 AIG Europe Limited Rosenkrantz gate 22 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax: + 47 22

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Føretak: (heretter kalla mottakaren) Telefonnummer: Postnummer: Poststad: Organisasjonsnummer: E-postadresse:

Føretak: (heretter kalla mottakaren) Telefonnummer: Postnummer: Poststad: Organisasjonsnummer: E-postadresse: Avtale om tilgang til opplysningar frå Reservasjonsregisteret Avtale om FTP-overføring av opplysningar for oppdatering av: (Kryss av for ynskt avtaletype) eige register, pris per år kr 24 600,- eigne og/eller

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund frivillig gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Frivillig gruppelivsforsikring Vilkår av 01.01.2006. 0. Presisering av hvilke

Detaljer

LOV nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

LOV nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane LOV 2012-06-22 nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane DATO: LOV-2012-06-22-44 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER Gjeldande frå 1. januar 2015 1. Føremål Barnehagane i Luster skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar og tilhøyrande føresegner. I tillegg gjeld kommunale

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringen er dekket i Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Sykeavbrudd VILKÅR NR. 52012 Vilkår av 01.01.2013

Detaljer

Vilkår for. Næringslivsforsikring

Vilkår for. Næringslivsforsikring for Næringslivsforsikring Side 2 av 10 Sykdomsforsikring VILKÅR NR. PG670 av 01.12.2007. Avløser vilkår av 01.01.2004. 0. Hvilke vilkår skal benyttes ved skadeoppgjør Ved krav om utbetaling av erstatning

Detaljer

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 6

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 6 Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Generelle vilkår, side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Side 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt 3 2 Skjønn 3 3 Renter av erstatningsbeløp 3

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund frivillig gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2009 Forsikringen er dekket i Frivillig gruppelivsforsikring Vilkår av 01.01.2009 0. Presisering av hvilke

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds frivillige sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Frivillig sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 1. Hvem

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil Om kontrakten Kontrakten kan fyllast ut elektronisk eller skrivast ut og fyllast ut på papir. Forbrukarrådet tilrår at kontrakten blir fylt ut elektronisk av partane i fellesskap. Forbrukarrådet oppmodar

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

Informasjon vedr. vilkårstekster

Informasjon vedr. vilkårstekster Informasjon vedr. vilkårstekster 5. februar 2016 1 (8) Følgende vilkår er inkludert: Generelle vilkår 2 1 Forsikringsavtalen 2 2 Ved skade 3 3 Følgene av svik 3 4 Generelle bestemmelser 3 Forsikringsvilkår

Detaljer

Forsikringsbevis Verdisak

Forsikringsbevis Verdisak Forsikringsbevis Verdisak Leverandør: Storebrand Forsikring AS, org.nr. NO 930 553 506 Polisenummer: 1012261 Forsikringstaker: Danske Bank Kundenummer: 0002485118 Forsikringsperiode: PC-forsikring for

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital

Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital Gjelder fra 01.01.2012 Del A Generelt om forsikringen 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter den eller de

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1.1.2016 for. Generelle vilkår

Forsikringsvilkår av 1.1.2016 for. Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 1.1.2016 for Generelle vilkår Innhold 1 Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt... 2 2 Skjønn... 2 3 Renter av erstatningsbeløp... 3 4 Følger av svik... 3 5 Foreldelse...

Detaljer

Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring

Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. august 2012 Selskapet som forsikringen er dekket i heter VISSE FORSIKRINGSGIVERE I LLOYD S One Lime Street London EC3M 7HA, UK Selskapets deltakere er

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR. Gjelder fra juni 2010 SØK OG REDNINGSFORSIKRING

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR. Gjelder fra juni 2010 SØK OG REDNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra juni 2010 SØK OG REDNINGSFORSIKRING 1 FORSIKRINGSBEVIS 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for den/de som er navngitt i forsikringsbeviset. Dersom

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Webhotell, e-post og webløysing vilkår

Webhotell, e-post og webløysing vilkår Webhotell, e-post og webløysing vilkår WEBHOTELL, E-POST OG WEBLØYSING VILKÅR...1 KVA OMFATTAR TENESTA?...1 AVGRENSINGAR...2 LEVERANDØREN SINE PLIKTER...2 TEIEPLIKT OG SIKRING AV DATA...3 AVGRENSING AV

Detaljer

Virke Generelle vilkår

Virke Generelle vilkår Forsikringsvilkår Virke Generelle vilkår Gjeldende fra 01.02.2014 Virke Forsikring AS Postboks 2880 Solli 0230 Oslo - Tlf.: 4000 2021 post@virkeforsikring.no INNHOLD Forsikringsavtalen... 3 1. Særlige

Detaljer

Aon Norway Bergen. Øygarden kommune. Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013

Aon Norway Bergen. Øygarden kommune. Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013 Aon Norway Bergen Øygarden kommune Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013 Barneulukke dekningar og forsikringssummar Forsikringsvilkåra, som gjeld til ein kvar tid, er overordna

Detaljer

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 -------------------------------------------------------------------------------- DATO: LOV-1950-12-08-3 OPPHEVET DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 12/4098-2 112797/12 12.12.2012 Arbeidsreglement Vedteke i K.sak 95/48. Revidert av rådmannen 18.03.05. Oppdatert 01.07.10. Handsama i administrasjonsutvalet den 21.12.2012,

Detaljer

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE - PRIVATKUNDAR 1 Allmenne VILKÅR

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE - PRIVATKUNDAR 1 Allmenne VILKÅR STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE - PRIVATKUNDAR 1 Allmenne VILKÅR 1-1 Partane i avtalen Partane i avtalen er kunden som tek ut elektrisk kraft til bruk i eit elektrisk anlegg og kraftleverandøren som avreknar

Detaljer

Skadedyrforsikring - Boligselskap

Skadedyrforsikring - Boligselskap Skadedyrforsikring - Boligselskap Forsikringsvilkår av juli 2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD SKADEDYRFORSIKRING - BOLIGSELSKAP... 2 Forsikringsvilkår

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0043794 Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Fagforbundet og SpareBank 1 Forsikring AS (heretter

Detaljer

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009 Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1. mars 2009 2 Innhald: 1. Formål... 4 2. Kven kan nytte ordninga?... 4 3. Godkjenningsperiode... 4 4. Brukartak... 4 5.

Detaljer

Forsikringsavtale. Skadefor-sikring. ØRLAND KOMMUNE Postboks Brekstad. Dato:

Forsikringsavtale. Skadefor-sikring. ØRLAND KOMMUNE Postboks Brekstad. Dato: Skadefor-sikring ØRLAND KOMMUNE Postboks 401 0401 7129 Brekstad Dato: 28.11.10 Avtaleperiode: 01.01.11-31.12.11 Kundenummer: 161152 Avtalenummer: 591157 Forsikringsavtale Alltid tilgjengelig for deg KLP

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Om kontrakten Dette er Forbrukarrådet sin standardkontrakt for leige av bustad. På Forbrukerrådets hjemmeside finn de informasjon om reglar i husleigeforhold, skjema ved overtaking av bustad, og inventarliste

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift.

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Lærdal kommune VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 10.03.2016, gjeldande frå 01.05.2016 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald

Detaljer

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk:

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk: HST-133/03 Vedtak: Med heimel i lov om kommunale vass-og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vass-og avlaupsgebyr av 10.januar 1995,sist endra 13.juli 2000, blir for Kvam herad vedteke slik forskrift:

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Q Verdigjenstand Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA

VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA 1 Selskapsform og namn Skjørsand og Fusa vassverk SA er eit samvirkeføretak organisert etter lov av 29.06.2007 om samvirkeføretak. Medlemmene har ikkje ansvar

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

EIGEDOMSSKATTE- VEDTEKTER 01.01.2013

EIGEDOMSSKATTE- VEDTEKTER 01.01.2013 EIGEDOMSSKATTE- VEDTEKTER 01.01.2013 Vedteke i Kommunestyret Dato : 20.12.12 Sak : 65/2012 Dato : Dato: Innholdsfortegnelse KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER... 3 KAP. II FØREBUING AV TAKSERINGA... 4 KAP. III

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds frivillige sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2009 Forsikringen er dekket i 1 Frivillig sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2009 1. Hvem

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Vilkår UHFs Frivillig Livs- og uføreforsikring. Gjelder fra

Vilkår UHFs Frivillig Livs- og uføreforsikring. Gjelder fra Vilkår UHFs Frivillig Livs- og uføreforsikring Gjelder fra 01.01.2010 Vilkår UHFs Frivillig Livs- og uføreforsikring Vilkår av 01.01.2010 0. Presisering av hvilke vilkår som skal benyttes Ved krav om utbetaling

Detaljer

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer.

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer. Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Gjelder fra 1. desember 2004 Innhold side 1. Definisjoner

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil 1. Partane i avtalen Forbrukar Namn: Adresse: Postnr/stad: E-post: Telefonnr.: Tenesteytar Namn: Adresse: Postnr/stad: E-post: Telefonnr.: Org.nr: 2. Bilen det skal gjerast arbeid på Merke årsmodell Reg.nr.

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22)

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22) Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22) Dersom samlivet har vore brote i minst to år, kan kvar av dykk krevje skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet. Fylkesmannen har kun

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring Vilkår nr. V2022 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Definisjoner... 3 2. Forsikringsavtalen... 3 3. Opplysningsplikt... 3 4. Ikrafttredelse

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Forsikringsvilkår (lisen01) for lisensforsikring i Storebrand Lisensforsikring for personell offshore

Forsikringsvilkår (lisen01) for lisensforsikring i Storebrand Lisensforsikring for personell offshore Forsikringsvilkår (lisen01) for lisensforsikring i Storebrand Lisensforsikring for personell offshore Varig tap av legegodkjennelse Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Hvem lisensforsikringen omfatter

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter separasjon ved løyve (etter ekteskapslova 21)

Søknad om skilsmisse etter separasjon ved løyve (etter ekteskapslova 21) Søknad om skilsmisse etter separasjon ved løyve (etter ekteskapslova 21) Ektefellar som har vore separert ved bevilling i eitt år, kan søkje Fylkesmannen om løyve til skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet.

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt............................................ 2 2 Skjønn.......................................................................

Detaljer

Informasjon vedr. vilkårstekster

Informasjon vedr. vilkårstekster Informasjon vedr. vilkårstekster 13. april 2016 1 (9) Følgende vilkår er inkludert: Din kundekontakt 2 Informasjon fra forsikringsagenten 2 Generelle vilkår 3 1 Forsikringsavtalen 3 2 Ved skade 4 3 Følgene

Detaljer

Vilkår for Norsk Journalistlags yrkesskadeforsikring

Vilkår for Norsk Journalistlags yrkesskadeforsikring Vilkår for Norsk Journalistlags yrkesskadeforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2009 Forsikringen er dekket i Yrkesskadeforsikring VILKÅR NR. TL405 Vilkår av 01.01. 2009 Uten hensyn til om noen har skyld

Detaljer

For utfyllande informasjon om nedbetalingsvilkår, sjå www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3

For utfyllande informasjon om nedbetalingsvilkår, sjå www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3 Renter og avdrag RENTER OG AVDRAG Brosjyren gjev eit oversyn over hovudtrekka i renteog avdragsvilkåra i Husbanken. Dei nedbetalingsvilkåra du vel, vil få betydning for den framtidige økonomiske situasjonen

Detaljer

Lov om endringer i barnelova (farskap og morskap)

Lov om endringer i barnelova (farskap og morskap) Lov om endringer i barnelova (farskap og morskap) I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T Dato LOV 2013 06 21 64 Departement Barne, likestillings

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. 1. EIGARTILHØVE Vedtektene gjeld barnehagar som Vik kommune eig og driv. 2. LOV OG REGELVERK, FØREMÅL Barnehagane skal drivast i samsvar med til ei kvar

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer