[ÅRSMELDING. Lobbyvirksomhet Mediepåvirkning Forebyggende arbeid. Informasjon. Informasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "[ÅRSMELDING. Lobbyvirksomhet Mediepåvirkning Forebyggende arbeid. Informasjon. Informasjon"

Transkript

1 [ÅRSMELDING 2013 Informasjon Lobbyvirksomhet Mediepåvirkning Forebyggende arbeid Informasjon

2 Innledning 2013 har vært et innholdsrikt år for Menneskeverd. Det er gledelig at stadig flere aktører og enkeltpersoner engasjerer seg i temaer tilknyttet menneskeverdet. Verdispørsmål har vært jevnt fremtredende på dagsorden i året som har gått. Tidlig ultralyd, bioteknologi, eutanasi og fastlegers reservasjonsmulighet i henvisning til abort, er noen av dem. Menneskeverd opplever at organisasjonen har markert seg som en troverdig aktør i samfunnsdebatten og at det er gehør for vår stemme i disse sakene. Livsvernprisen 2013 ble gitt til forfatteren Thorvald Steen. Gjennom sitt budskap om menneskers likeverd og sin evne til å beskrive livets rikdom uavhengig av sykdomssituasjon har han klart å sette menneskeverd på dagsorden. Prisen var også en synlighetsmarkør for en viktig sak og for vår organisasjon. Prisen ble ytterligere aktualisert gjennom lanseringen av boken Balanse, som er siste bok i Steens trilogi. Det er gledelig at vi snart kan nå målet om medlemmer. Dette har vært et mål gjennom flere år en milepæl vi har ønsket å passere. På tross av en økende samfunnstendens der folk engasjerer seg i enkeltsaker, er det gledelig og bekreftende at Menneskeverd oppnår et godt tilskudd av nye medlemmer. Det beviser at flere av sakene vi som organisasjon jobber for, engasjerer særlig blant unge mennesker. I året som har gått, har det vært viktig for Menneskeverd å arbeide strategisk for å kunne nå våre mål og forvalte ressursene våre på en god måte. Synlighet utad er et av mange viktige tiltak for å kunne påvirke, rekruttere og drive holdningsskapende arbeid. Samtalekvelder, seminarer og utadrettede arrangementer har derfor vært en viktig satsning i Ved å samle offentlige personer, media og representanter fra Stortinget og organisasjoner på slike møtepunkt, har vi skapt økt kjennskap til Menneskeverd som en troverdig og kyndig aktør. 2

3 Innholdsfortegnelse 1. STYRET OG STABEN... 5 Arbeidsmiljø og personale... 5 Likestilling... 7 Personalpolitikk ØKONOMI... 8 Redegjørelse for årsregnskapet... 8 Kontingent og gaver... 9 Økonomisk utvalg... 9 Fortsatt drift KONTORET OG ADMINISTRASJONEN Virksomhetens art og lokalisering Ytre miljø Medlemmer Medlemsvask Lokale lag, grupper og kontaktpersoner Arbeidet i Faglig Etisk Utvalg Støtteorganisasjoner og partnermenigheter Støtteorganisasjoner Partnermenigheter Samarbeidsavtaler og medlemskap Regnskap Medlemsregister IKT MEDLEMSBLAD, MATERIELL OG PROFILARBEID Medlemsblad Medlemsverving og profilering Sosiale medier Hjemmesiden Digitale nyhetsbrev Digitale prosjekter UTADRETTET VIRKSOMHET Besøk Generalsekretærens foredrag og representasjon Informasjonsansvarlig Julie Kristine Floberg Ungdomskonsulent Sandra Elén Bjørnø Ungdomskonsulent Helene Pederstad Markedskonsulent Tina Rensel Informasjonsansvarlig Maria Victoria K. Aanje Økonomi- og administrasjonsansvarlig Henry Grindheim Lobbyvirksomhet Møtepunkt for alliansebygging Tidlig ultralyd for alle kvinner Reservasjonsmulighet for fastleger i henvisning til abort

4 6. ARRANGEMENTER Livsvernprisen Årsmøte Samtalekvelder PRESSE- OG MEDIEDEKNING Noen stikkord som beskriver medieåret Livsrett ved livets start abort Likeverd sortering Livets slutt eutanasi Livsvernprisen

5 1. STYRET OG STABEN Styret i Menneskeverd besto fram til årsmøtet i april av følgende personer: Svein Granerud, styreleder Elisabeth Løland, nestleder Veronica Hegertun Yngve Davidsen Ingrid Langen Marta Bivand Erdal Anne Karine Stautland Leif Arne Økland (1. vara) Gunn Juliussen (2. vara) Silje Maria Erland (3. vara) Etter årsmøtet i april har styret i Menneskeverd bestått av: Svein Granerud, styreleder Elisabeth Løland, nestleder Veronica Hegertun, styremedlem Yngve Davidsen, styremedlem Marta Bivand Erdal, styremedlem Tore N. Forset, styremedlem Magne Supphellen, styremedlem Leif Arne Økland (1. vara) Bjarte Vikingstad (2. vara) Kirsten Grindheim Stenevik (3. vara) Styret har hatt fire ordinære styremøter og ett ekstraordinært møte der de behandlet nye ansettelser. Styret har i løpet av året totalt behandlet 46 saker. Arbeidsmiljø og personale I 2013 gjennomførte vi tre nye ansettelser i organisasjonen. Helene Pederstad ble ansatt som ungdomskonsulent i 100 prosent stilling fra 1. juli Hun tok over stillingen til Sandra Elén Bjørnø. Maria Victoria Kjølstad Aanje ble ansatt som informasjonsansvarlig i Menneskeverd i 100 prosent stilling ved samme tidspunkt. Hun tok over stillingen til 5

6 Julie Floberg. Floberg har veiledningstime med nåværende informasjonsansvarlig ca. en gang i måneden. Dette er timebetalte oppdrag. Tina Rensel har tidligere hatt ulønnet praksis hos oss ved siden av studiene ved Høgskolen i Oslo. I mars ble hun engasjert i en 20 prosent stilling som markedskonsulent. Dette engasjementet ble utvidet til 40 prosent i midten av august da vi så behov for å satse på økt markedsføring. Generalsekretær Liv Kjersti Skjeggestad Thoresen og økonomi- og administrasjonsansvarlig Henry Grindheim har vært ansatt i 100 prosent fast stilling hele året. Administrasjonssekretær Anne Kari Sorknes har vært i 50 prosent fast stilling hele året. Bilder av de ansatte i Menneskeverd følger. Flere av de som har jobbet for oss på stand i sommer, har engasjert seg i frivillig arbeid i organisasjonen. Både Julie Egeberg, Marie Kjøndal og Sigrunn Aaheim har bidratt på ringerunder og på noen arrangementer. Styret anser arbeidsmiljøet i organisasjonen som tilfredsstillende og har ikke iverksatt spesielle arbeidsmiljøtiltak i Staben i Menneskeverd: Liv Kjersti Generalsekretær Maria Victoria Informasjonsansvarlig Helene Ungdomskonsulent Tina Markedskonsulent Henry Økonomi- og administrasjonsansvarlig Anne Kari Administrasjonssekretær 6

7 Daniella Segura har vært rengjøringsbetjent gjennom hele året. Menneskeverd har benyttet Hilde Graatrud til grafiske oppdrag fram til oktober. Tina Rensel tok over det grafiske arbeidet ettersom hun fikk utvidet sin stillingsprosent i organisasjonen. Generalsekretæren så i samråd med styret nødvendigheten av at dette arbeidet blir gjort internt. David Brabrand utfører enkeltoppdrag på hjemmesiden. Østfold Trykkeri har også dette året vært hovedleverandør av trykk- og adresseringsarbeid med unntak av julegaveaksjonen, da vi benyttet trykkeriet Discount Print. Ved pakking og utsendelse av kontingent og gavegiroer benytter Menneskeverd firmaet Adressering og Konvoluttering AS i Oslo. Norsk Datasenter (NLM IKT er fusjonert inn i NDS) har også vært benyttet som fast konsulentfirma. Likestilling Av de ansatte har fordelingen vært en mann og fem kvinner. Det er ikke iverksatt spesielle likestillingstiltak i I styret sitter det tre kvinner og fire menn. Som vara sitter to menn og en kvinne. Personalpolitikk Alle ansatte i organisasjonen har skriftlige arbeidsavtaler og kollektiv pensjonsforsikring. Ellers arbeider staben etter den reviderte utgaven av personalhåndboken som ble endelig De årlige medarbeidersamtalene har vært gjennomført i mai og juni. Det holdes faste stabsmøter en gang i uken fortrinnsvis på tirsdager. Det har blitt avholdt to stabsdager: 11. juni: Oslo sjømannskirke med etterfølgende middag. 31. oktober: Hjemme hos generalsekretæren på Rolvsøy. Generalsekretæren leverte våren 2013 sin masteravhandling, Legepraksis i møte med lovverket. En studie av informasjons- og veiledningsplikten i abortloven i Verdibasert ledelse ved Diakonhjemmet. Julie Floberg gjorde en god innsats som fungerende generalsekretær våren 2013, da generalsekretæren hadde to måneder med studiepermisjon. 7

8 Vi har fokus på faglig oppdatering av de av staben som jobber med temaene våre. Vi har prioritert å delta på relevante fagseminarer og frokostmøter jevnt. I løpet av 2013 har vi også prioritert kurs innen andre områder. Informasjonsansvarlig har deltatt på et lobbykurs i regi av Virke. Økonomiansvarlig deltok på seminar i Kristiansand i regi av KNIF og et oppdateringskurs av lønnssystemer til Mamut regnskap i Oslo. Ungdomskonsulenten deltok på Oppreist Tro-kurs i regi av Blå Kors. 2. ØKONOMI Redegjørelse for årsregnskapet Etter styrets og daglig leders mening gir årsregnskapet med noter for 2013 en fullstendig og utfyllende informasjon om Menneskeverds utvikling og resultat i 2013 og virksomhetens stilling ved utgangen av regnskapsåret. Det har i 2013 ikke skjedd endringer av overordnet eller strategisk betydning for Menneskeverd. Som det fremgår av balansen pr , har virksomheten en solid egenkapital. Menneskeverd har god likviditet med ,- på bok (inkl skattetrekkskonto). Samlet gjeld utgjør ca kr Regnskapet for 2013 kom ut litt svakere enn budsjettert. I 2013 ble det satset betydelig på markedsføring, dels gjennom økt utadrettet virksomhet samt gjennom engasjement av personale på markedssiden. Det ble budsjettert med et underskudd på kr , men underskuddet kom opp i ca kr Dette skyldes først og fremst økte salgs- og personalkostnader. Årsaken til at personalkostnader langt overskred budsjettet, skyldes at lønnsøkningen i forbindelse med lønnsoppgjøret slo betydelig kraftigere ut på pensjonskostnadene enn hva det ble tatt høyde for ved budsjetteringen. Grunnet et lavere rentenivå ble finansinntektene noe lavere enn budsjettert. Vi fikk inn et betydelig gavebeløp i desember, og vi kan med glede konstatere at inntektene for første gang totalt oversteg 5 mill. Det kan tilføyes at det i 2013 ble mottatt en stor gave fra et firma på kr Sum driftsinntekter: ,- ( over budsjett) Renteinntekter: ,- ( lavere enn budsjett) 8

9 Resultat: Underskudd på ,-. Det opprinnelige budsjettet la opp til et underskudd på kr Tallene gis med forbehold, da regnskapet ennå ikke er revidert. Kontingent og gaver Kontingentkrav ble sendt ut i januar, med purringer i mai og september. Det er gledelig å registrere at i 2013 har totalt 1980 medlemmer valgt å betale kontingenten over avtalegiro. Dette er en økning på 400 fra året før. Under årets sommerkampanje oppfordret vi nye medlemmer til å melde seg direkte på avtalegiro. Etter råd fra økonomisk utvalg sender organisasjonen takkekort til alle personer som har gitt enkeltgaver på kr 200,- eller mer og som ikke er med i ordningen med regelmessig givertjeneste. Dette ble iverksatt fra 1. juli. Hensikten er å stimulere til økt giverglede samt pleie relasjonen til våre givere. Gavegiroer ble sendt ut i juni og desember med meget gode resultater. I tillegg ble det lagt ved en giro i nummer to av Vern om Livet som utkom på høsten. Vi har i året som har gått, en god økning på gaver. Satsning på utvidede tiltak som utsending av takkekort, utvidelse av markedsstillingen og utvidet julegavekampanje har vært inntektsbringende for Menneskeverd i Vi ønsker å rette en spesiell takk til alle medlemmer som trofast støtter Menneskeverd økonomisk, også utover kontingenten. Takk for at dere gjør arbeidet vårt mulig! Økonomisk utvalg Økonomisk utvalg (ØkU) fortsatte sitt arbeid i 2013, og er en ressursgruppe for styret og generalsekretæren i Menneskeverd. Medlemmene i utvalget oppnevnes av styret. Medlemmene i 2013 var: Haakon Larsen, Harald Flem, Solbjørg Sjøveian og Richard Aune. ØkU fungerer som et rådgivende organ for generalsekretæren i økonomiske spørsmål. Utvalget hadde i 2013 tre møter: 13. mars 2. mai 7. oktober 9

10 Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetningen. 3. KONTORET OG ADMINISTRASJONEN Menneskeverd har vært i kontorfelleskap med Norges Kristelige Legeforening (NKLF) gjennom hele året. Femårskontrakten mellom Menneskeverd, NKLF og utleier Haraldsen utløper Organisasjonen har sammen med NKLF etablert en ny 5-årig leieavtale med Haraldsen. NKLF ytret høsten 2013 behov for utvidet kontorareal i forbindelse med ansettelse av generalsekretær i deres organisasjon. Dette ble tatt til følge og har ført til en omrokering av kontorplasser internt. Menneskeverds leieutgifter reduseres noe ettersom vi har fått mindre kontorareal. Flyttingen ble ferdig før jul. Virksomhetens art og lokalisering Menneskeverd er en ideell organisasjon som jobber for å verne om menneskeliv fra befruktningen til en naturlig død. Organisasjonens hovedoppgave er å styrke bevisstheten om menneskets verdi før vi er født, ved alvorlig sykdom og funksjonsnedsettelser og ved livets avslutning. Vi ønsker å være et kompetansesenter med høy faglig kvalitet og en delaktig aktør i livsverndebatten. Menneskeverds forretningsadresse er Storgata 10b, 0155 Oslo. Ytre miljø Menneskeverds virksomhet er ikke av den art at den forurenser det ytre miljøet. Medlemmer Ved årsskiftet hadde vi medlemmer, sammenlignet med i fjor. Innmeldte medlemskap i 2013 var 815. Av disse var 452 ungdomsmedlemskap, 196 enkeltmedlemmer, 156 familiemedlemmer, 7 pensjonister, 2 pensjonistpar, 2 ungdomspar. Ungdomsmedlemskapene er en vinner og utgjør alene 55 prosent av alle innmeldte dette året. At ungdomsmedlemskap utgjør en betydelig høy andel av det 10

11 totale antallet, henger mye sammen med satsningen på å verve ungdom og unge voksne på festivaler i løpet av sommeren. Medlemsvask Det har blitt gjort medlemsvask av registeret ettersom tidligere utsendelser fra organisasjonen kom i retur og man så behov for å kartlegge medlemmene ytterligere. Da den første vasken ikke ble tilfredsstillende utført, sa operatøren sa seg villig til å gjennomføre operasjonen på nytt, kostnadsfritt. Prosjektet ble sluttført i september. Lokale lag, grupper og kontaktpersoner De syv registrerte lokale lagene i Menneskeverd er: Aust-Agder, Lyngdal, Giske, Nord- Trøndelag, Sør-Trøndelag, Rogaland og Østfold. Menneskeverd har fire registrerte grupper: Bergen, Hedmark, Tromsø og Grenland. Menneskeverd har i tillegg 27 kontaktpersoner rundt om i landet. Kontaktpersonene er engasjerte i Menneskeverd på ulike måter og skaper et viktig og effektivt nettverk av engasjerte personer sammen med lagene og gruppene. Grupper, lag og kontaktpersoner inviteres til utdeling av Livsvernprisen og til seminarer som arrangeres sentralt. Lag kan sende to representanter på årsmøte. Grupper kan sende en representant. En gruppe har færre formelle rammer enn et lag. Kontaktpersoner har stemmerett på årsmøtet. Årsmeldingen fra lokale lag følger som vedlegg til årsmeldingen. Det er gledelig med alt engasjement og all aktivitet som skjer lokalt. Styret ønsker å rette en stor takk til alle frivillige som gir av seg selv og sin tid. Arbeidet i Faglig Etisk Utvalg Faglig Etisk Utvalg er betydningsfullt for organisasjonens faglige tyngde. Generalsekretæren har periodevis kontakt med enkeltmedlemmer av FEU i forbindelse med aktuelle saker som angår medlemmenes fagfelt. FEU hadde ett møte i løpet av 2013: 17. juni: Planlegging av høstens samtalekveld på Litteraturhuset. 11

12 Medlemmene i utvalget: Gunnar Heiene (leder), Morten Magelssen, Janne Haaland Matlary, Jan Olaf Olafsen, Ingvild Belck-Olsen, Torleiv Ole Rognum, Live Husan, Marie Aakre og Øyvind Svenssen. Støtteorganisasjoner og partnermenigheter Menneskeverd hadde ved årsskiftet 39 registrerte støtteorganisasjoner og 12 registrerte partnermenigheter. Flere av disse har vi hyppig kontakt med. De gir en viktig moralsk støtte til Menneskeverd. Samtlige får tilsendt Vern om Livet fire ganger i året (et digitalt) og invitasjoner til seminarer og årsmøtet. Generalsekretæren har skrevet kronikker og kommentarer for noen av deres medlemsblader og tidsskrifter. Støtteorganisasjoner 1. Bergen Diakonissehjem 2. Bjørgvin bispedømmekontor 3. Blå Kors Norge 4. Danielsen Ungdomsskole Bergen 5. De Frie Evangeliske Forsamlinger 6. Den Evangelisk Lutherske Frikirke 7. Den indre Sjømannsmisjon 8. Den nordisk-katolske kirke 9. Den Norske Israelsmisjon 10. Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn 11. Det Norske Baptistsamfunn 12. Det Norske Misjonsforbund 13. Det Norske Misjonsselskap 14. DIAKONOVA 15. For Bibel og Bekjennelse 16. Frelsesarmeen 17. HimalPartner (tidl. Tibetmisjonen) 18. Indremisjonsforbundet 19. KABB 20. Kristen Forening for Helsepersonell 21. Kristen Muslimmisjon 22. Møre bispedømmekontor 23. NKSS 24. Norges KFUK-KFUM 25. Norges Kristelige Juristforbund 26. Norges Samemisjon 12

13 27. Norges Unge Katolikker 28. Normisjon 29. Norsk Luthersk Misjonssamband 30. Norsk Misjon i Øst 31. Oslo Katolske Bispedømme 32. Oslo Kristne Senter 33. Oslokirken 34. Pinsebevegelsens lederråd PLR 35. Pinsevennenes Evangeliesenter 36. Sjømannskirken Norsk Kirke i utlandet 37. Tunsberg bispedømmekontor 38. Ungdom i Oppdrag 39. Åpne Dører Partnermenigheter 1. Erdal menighet 2. Filadelfia Hamar 3. Filadelfia Oslo 4. Greåker Frikirke 5. Hurum Pinsemenighet, Klippen 6. Jesuskirka, Tromsø 7. Kongsberg Frikirke 8. Meløy Søndre Frikirke 9. Pinsemenigheten Tabernaklet, Bergen 10. Songe Frikirke 11. St. Paul menighet, Bergen 12. Veggli menighet Samarbeidsavtaler og medlemskap Menneskeverd har fortsatt fullt medlemskap i KNIF (Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap). Dette gir både organisasjonen og de ansatte tilgang til mange gunstige avtaler innen blant annet bank, forsikring og innkjøp. Menneskeverd er også medlem av Frivillighet Norge og arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Menneskeverd har en samarbeidsavtale med Kirkerådet, hvilket innebærer årlige møter og at generalsekretæren blir invitert som gjest til kirkemøtet. 13

14 Regnskap Regnskapet har blitt ført internt i Medlemsregister Menneskeverd benytter medlemsregisteret Focus.net fra Team Data System AS. Medlemsregisteret inkluderer også organisasjonsledd og bedrifter. IKT Norsk Datasenter har i hele 2013 vært vår IKT-konsulent. 4. MEDLEMSBLAD, MATERIELL OG PROFILARBEID Medlemsblad I 2013 kom Vern om Livet ut to ganger i papirutgave. Medlemsbladet skal profilere Menneskeverd som en troverdig og saklig aktør i livsverndebatten og øke medlemmenes stolthet over og tilhørighet til organisasjonen. Bladet er også et viktig profileringsredskap for organisasjonen, særlig i forhold til medlemsrekruttering og til bruk overfor ulike alliansepartnere. Vern om livet sendes til medlemmer, støtteorganisasjoner, politikere, diverse fagpersoner, ulike avis- og tidsskriftredaksjoner, bidragsytere i bladet og andre viktige alliansepartnere og støttespillere. Redaksjonsrådet har fram til juli 2013 bestått av Liv Kjersti S. Thoresen, Julie Floberg og Johannes Reindal (journalist). Fra august 2013 har rådet bestått av generalsekretæren, Maria Victoria Kjølstad Aanje og Helene Pederstad. Reindal avsluttet sitt engasjement høsten Hilde Graatrud er benyttet som grafiker til magasinlayout og til utvikling av annonser m.m. frem til Tina Rensel overtok dette arbeidet. Opplaget varierer mellom og Adresserte abonnenter utgjør omtrent stk, og øvrige blader brukes i informasjonsarbeid, på skoler, seminarer, stands, 14

15 deles ut til alle stortingsrepresentanter og blir sendt ut på forespørsel av lokale lag og grupper, menigheter m.m. Medlemsverving og profilering Sommerkampanjen er vårt viktigste verktøy for medlemsrekruttering. I årets sommerkampanje doblet vi standdeltakelsen sammenlignet med 2012 og økte antallet sommervikarer fra fire til seks. Menneskeverd var på følgende steder i løpet av sommeren 2013: Oase og Ten-Oase Skjærgårdsfestivalen Lyngdal (Indremisjonsforbundet) U-festivalen på Hedmarkstoppen Ung Landsmøte (NLM) KRIKs Arena i Kristansand Gjennom sommerkampanjen 21 dager ønsket vi å synliggjøre hvor unikt og verdifullt ethvert barn i mors mage er fra startstreken og å få folk til å se viktigheten av å konkretisere sin støtte ved å bli medlem. Vi ønsket å nå frem til målgruppene ungdommer med kristen tilknytning og som engasjeres av våre temaer. Disse skulle motta budskapet gjennom personlig kontakt (stand på stevner) og/ eller gjennom kristne aviser og nettsider. 15

16 Vi delte ut t-skjorter med budskapet I love life til alle nye medlemmer. Disse var svært populære og bidro til å synliggjøre og markedsføre kampanjen ytterligere. Målsettingen var å øke medlemsmassen med 400 nye medlemmer. Gjennom kampanjen fikk vi 490 nye medlemmer, herunder 393 ungdomsmedlemmer, 36 enkeltmedlemmer, 32 familiemedlemskap og 1 pensjonistmedlem. Resultatene viser god måloppnåelse og vitner om en treffende kampanje. Vi har benyttet Facebook, Twitter, hjemmesiden, SMS-tjeneste og betalt annonsering som redskap for medlemsverving under vervekampanjen i sommer, men også gjennom resten av Sosiale medier Sosiale medier er et viktig satsningsområde for oss og blir benyttet til å oppdatere tilhengere på aktuelle saker, tilrettelegge for dialog med noen av organisasjonens målgrupper, og tipse presse-, fagfolk og politikere om aktuelle saker og organisasjonens aktiviteter. Facebook og Twitter er kanalene som er benyttet i størst grad. På Twitter har vi nesten følgere. Ungdomskonsulenten har også en blogg som har over følgere. Sosiale medier, og da særlig Facebook, har blitt en viktig plattform for å annonsere, invitere til våre utadrettede arrangementer, som Livsvernprisen og temakvelder på Litteraturhuset. Handlingsplanen for sosiale medier har fungert som retningsgivende for vår aktivitet på de ulike plattformene. På Facebook hadde vi ved årsskiftet registrert tilhengere mot tilhengere i fjor. Det er en økning på cirka i løpet av året. Av det totale antallet tilhengere er 71 prosent kvinner, 28 prosent menn. Den største andelen av disse tilhengerne er i aldersgruppen år. Vi får mange gode tilbakemeldinger og har sjeldent ressurskrevende diskusjoner i sosiale medier. Saker som publiseres på hjemmesiden, legges ofte ut som lenke på Facebook slik 16

17 at den skal få økt oppmerksomhet. Vi drifter fortsatt støttegruppen for Ludvik som vi etablerte på Facebook i Denne siden har nå tilhengere. Hjemmesiden Hjemmesiden skal være et informativt webhus som presenterer Menneskeverd som organisasjon, formidler aktuelle nyheter og publiserer fagstoff omkring våre temaer, samt legger til rette for medlemskap og givertjeneste. Det er i 2013 etablert Payex-forbindelse slik at det er mulighet for å gi gaver gjennom kortbelastning via hjemmesiden. Ukentlig oppdateres siden med aktuelle artikler, medieklipp og reportasjer. Vi arbeider med å oppgradere statistikk- og temabanken, publisere temaark og synliggjøre medlemskap og sms-givertjenesten vår ytterligere. I 2013 har vi hatt unike besøkende på hjemmesiden. Målt ved samme periode i fjor var dette tallet Det er en økning på nesten 26 prosentpoeng. Strukturen på besøkskurven ligner fjorårets, men ligger jevnt over noe høyere. Den gjennomsnittlige besøkstiden er på 1,40 minutter og tilnærmet lik som i Sider besøkt per unike besøk er rett i overkant av to. 74 prosent er nye besøkende, 26 prosent er tilbakevendende gjester. Digitale nyhetsbrev Fra høsten 2013 besluttet vi å satse på månedlige utsendinger av digitale nyheter om aktuelle saker, samt annonser. Vi har registrert at i overkant av av Menneskeverds medlemmer er registrert med e-postadresse. Vi sender ut til disse adressene med mindre de har sagt ifra at de ikke vil ha dette tilsendt. Tjenesten er gratis, og man kan registrere seg via våre hjemmesider. Programvaren leveres av Apsis, og vi brukte samme tjeneste til masseutsendelser før Livsvernprisen. Informasjonsansvarlig og administrasjonssekretæren i Menneskeverd koordinerer arbeidet med adresselister og utsendelse av nyhetsbrevene. 17

18 Månedlig leverer vi en radiokommentar i Radio Norea, en oppgave som hovedsakelig faller på informasjonsansvarlig. Her snakker vi om aktuelle saker og organisasjonens aktiviteter. Digitale prosjekter I 2013 startet vi arbeidet med å utarbeide undervisningsmateriell om fosterets utvikling. Ideen bak er at dette skal være en dynamisk og interaktiv webside som viser bilder av barnet i mors mage uke for uke med tilhørende fakta. Informasjonen om fosteret i de respektive ukene skal enkelt kunne deles i sosiale medier. Prosjektet er under arbeid og skal ferdigstilles i løpet av Dette gjøres i samarbeid med David Brabrand, vår eksterne webkonsulent. Høsten 2013 ble det igangsatt arbeid med å utvikle et interaktivt konfirmantopplegg på internett. Undervisningsopplegget skal brukes i undervisningsøyemed og fungere som en ressurs for konfirmantledere i hele Norge. Målet er å formidle oppdatert informasjon om våre temaer, noe som igjen kan gi oss avkastning i form av økt synlighet, tyngde og troverdighet. Fagpersoner bistår ungdomskonsulenten i dette arbeidet. Undervisningsopplegget planlegges ferdigstilt høsten UTADRETTET VIRKSOMHET Besøk 2013 har vært preget av ulike typer reisevirksomhet. Menneskeverds deltakelse i ulike sammenhenger er noe av det viktigste holdningsskapende arbeidet vi gjør. I tillegg er det viktig å knytte personlige kontakter, verve nye medlemmer og profilere vår organisasjon. Kjennetegn for året er for generalsekretæren møter med politiske aktører i forbindelse med enkeltsaker, diverse alliansebygging og foredrag hos ulike støttespillere. Informasjonsansvarlig, ungdomskonsulenten og markedskonsulenten har bidratt til enkelte foredrag og deltatt på stand. De har også bistått generalsekretæren i utadrettet virksomhet gjennom seminarer. Ungdomskonsulenten har hatt størst reisevirksomhet og har i 2013 besøkt og undervist skoleungdom, konfirmanter og ulike ungdomsgrupper i hele Norge. 18

19 Generalsekretærens foredrag og representasjon 14. januar: Deltok på Frivillighet Norge sin topplederkonferanse 21. april: Holdt innlegg på årsmøtet i Menneskeverd Østfold, Halden frikirke 22. mai: Deltok i fagmøte om bioloven med KrF på Stortinget 6. juni: Deltok på generalsekretærfrokost med Kronprinsen i regi av Frivillighet Norge 17. juni: Deltok på seminar, Frivillighet Norge 22. juni: Holdt seminar på DELKs sommerstevne i Tønsberg november: Holdt tale på Nord-Trøndelags 20-års jubileum og på gudstjenesten i Levanger kirke 25. november: Deltok på Verdidag, Diakonhjemmet 28. november: Ledet samarbeidsmøte med NFU Sammen for likeverd 17. desember: Deltok på generalsekretær-frokost i regi av Frivillighet Norge Informasjonsansvarlig Julie Kristine Floberg 14. januar: Deltok på Frivillighet Norge sin topplederkonferanse januar: Prosjekt frivillig, Aust-Agder og Lyngdal Ungdomskonsulent Sandra Elén Bjørnø januar: Prosjekt frivillig, Aust-Agder og Lyngdal februar: Underviste fem konfirmantgrupper og holdt et temamøte i Stjørdal 19. februar: Underviste to konfirmantgrupper i Os kirke, Bergen 1. mars: Underviste på Solborg folkehøyskole, Stavanger mars: Holdt konfirmantundervisning i Grefsen kirke, Oslo 12. mars: Underviste på Substans bibelskole, Bergen 16. mars: Underviste på Hurdal Verk folkehøyskole mars: Holdt to temasamlinger, Bodø frikirke 3. april: Underviste konfirmanter, Rollag kirke april: Underviste på Fidus ungdomsklubb, Lunde kirke 26. april: Underviste på Acta Bibelskole, Stavanger 29. april: Underviste på Tryggheim VGS, Nærbø 19

20 Ungdomskonsulent Helene Pederstad 21. september: Underviste på konfirmantleir på Oven leirsted 25. september: Holdt foredrag i Trondheim Frikirke 14. oktober: Temaundervisning med lokalgruppen i Grenland, basert på Prosjekt frivillig-materialet 16. oktober: Deltok på Global Dignity Day, Kongshavn videregående skole 17. oktober: Deltok i radioprogram, Radio Øst 24. oktober: Underviste på Sygna internatskule i Sogndal 29. oktober: Underviste på Nord-Hordalands Kristne Grunnskole 30. oktober: Underviste på Danielsen Ungdomsskole i Bergen 8. november: Underviste på Fredly Folkehøgskole 9. november: Underviste på Bakketun Folkehøgskole, Stjørdal 11. november: Underviste på Skauen Kristelige skole, Skien 13. november: Deltok på stand under trosopplæringskonferansen i Lillestrøm 16. november: Deltok på Oppreist Tro-kurs i regi av Blå Kors 20. november: Underviste på konfirmantkveld, Volda 29. november: Underviste på Framnes Videregående skole, Bergen Markedskonsulent Tina Rensel 13. november: Deltok på stand under trosopplæringskonferansen i Lillestrøm Informasjonsansvarlig Maria Victoria K. Aanje 14. oktober: Temaundervisning med lokalgruppen i Grenland, basert på Prosjekt frivillig-materialet. Prosjekt frivillig er nå sluttført 28. november: Deltok på samarbeidsmøte med NFU, Sammen for likeverd Økonomi- og administrasjonsansvarlig Henry Grindheim 30. mai: Deltok på KNIF-samling april: Deltok på årsmøtet til KNIF, Rica Gardermoen Lobbyvirksomhet Menneskeverd er opptatt av å være i kontakt med sentrale aktører i politikken. Det har vi også strebet etter i Vi jobber for å sikre bidrag av høy kvalitet i den aktuelle debatten som berører våre temaer. Ved å drøfte våre temaer med sentrale beslutningstakere, ønsker vi å bidra med faglig og god informasjon om komplekse fagområder slik at det blir foretatt gjennomtenkte valg i politikken. I løpet av 2013 har vi 20

21 hatt dialog med partier og politikere som kjemper for samme sak som vår organisasjon, men vi har også vært opptatt av å prioritere interaksjon med politikere som har andre standpunkt enn vårt eget. Vi streber etter å kunne samarbeide med politikere i enkeltsaker, uavhengig av partiets ulike standpunkt i forhold til andre enkeltsaker. Møtepunkt for alliansebygging Menneskeverd arrangerte sammen med NFU tverrpolitisk møte med politikere og fagpersoner 28. november. Både generalsekretæren og informasjonsansvarlig deltok. Målet med møtet var å samle ulike samfunnsaktører for å diskutere debatten rundt tidlig ultralyd, fosterdiagnostikk og fremtidige etiske utfordringer i en tid hvor teknologien er presserende. Det ble en konstruktiv samtale, og de 17 deltagerne signaliserte at slike møtepunkt er svært konstruktive for å unngå polariserte debatter i fremtiden. Det var enighet om behov for et nytt møte i løpet av våren eller høsten Tidlig ultralyd for alle kvinner Våren 2013 foregikk det en het politisk diskusjon i de rødgrønnes rekker rundt bioteknologiloven. Senterpartiet, med Liv Signe Navarsete og Kjersti Toppe i spissen, satte ned foten for Arbeiderpartiets forslag om tidlig ultralyd til alle kvinner. Menneskeverd hadde en aktiv rolle i å formidle fagkunnskap om tidlig ultralyd til stortingspolitikere i denne prosessen. Reservasjonsmulighet for fastleger i henvisning til abort Ved stortingsvalget ble det kjent gjennom samarbeidsavtalen mellom Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti at det gis reservasjonsmulighet for fastleger i henvisning til abort etter dialog med Den norske legeforening. Det skapte bredt engasjement i mediene. 5. desember var ungdomskonsulenten og informasjonsansvarlig i Menneskeverd på høring på Stortinget. Menneskeverd ønsker å være en sentral aktør i denne debatten og støtter våre leger og politikere som er for forslaget om reservasjonsmulighet. Vi har vært opptatt av å forsvare denne muligheten på et prinsipielt grunnlag: viktigheten av å bevare samvittighetsfriheten i det norske samfunn. 21

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 Visjon: Trygge og tydelige, omsorgsfulle og verdibaserte voksne til barnets beste. Bakgrunn KPF har de to siste styreperiodene bidratt med hjelp og råd til ansatte i skole

Detaljer

Et liv på startstreken...

Et liv på startstreken... VOL sommerutgave VOL sommerutgave VOL sommerutgave vern om livet m e n n e s keve r d somm e r 2012 Etter 21 dager slår hjertet side 2 HVORFOR VELGER SÅ MANGE Å TA ABORT? side 4 Et liv på startstreken...

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

KR 68/16 Stavanger, desember 2016

KR 68/16 Stavanger, desember 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 68/16 Stavanger, 7.-9. desember 2016 Referanser: Arkivsak: 16/4126-1 (16/36283) Saksdokumenter: Tittel Dok. ID Brev til KR/BM fra generalsekretær i KFUK-KFUM Øystein 1531281

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Lærlinger 4 3 Ungdomsskoler 4 4 Politikk 4 5 Møter 5 6 Web 5 7 Informasjonsarbeid og profilering

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Evaluering av Senioruka 2017

Evaluering av Senioruka 2017 Evaluering av Senioruka 2017 Innledning. Seniorrådet oppnevnte et utvalg som skulle forestå planleggingen og gjennomføringen av uka. Utvalget besto av Ragnhild Angard Wefling, Lillehammer kommune, Kultur

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Medievaner blant redaktører

Medievaner blant redaktører Medievaner blant redaktører Undersøkelse blant norske redaktører 7. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer.

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer. Årsmelding 2013 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

FOLKEAKSJONEN SKAL: Kategori: Mål: Kommentar: - Opprette diskusjonsgruppe i sosiale medier for og Opprettet Lokallag. mellom lokallagene

FOLKEAKSJONEN SKAL: Kategori: Mål: Kommentar: - Opprette diskusjonsgruppe i sosiale medier for og Opprettet Lokallag. mellom lokallagene FOLKEAKSJONEN SKAL: - Opprette diskusjonsgruppe i sosiale medier for og Opprettet Lokallag mellom lokallagene - Lage skolerings-/debattopplegg for lokallagene - Sende oppdatert informasjon og argumentasjon

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Lokale nettverksmøter om sorgstøtte» var et 2-årig

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

STYREPROTOKOLL. SAK 53/11 Innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Enstemmig vedtatt.

STYREPROTOKOLL. SAK 53/11 Innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Enstemmig vedtatt. STYREPROTOKOLL Sted: Tromsø Tidspunkt: 14.09.11 Kl. 1400-1745 15.09.11 Kl.0830-1230 Deltagere med stemmerett: Espen Igesund (møteleder, forlot etter sak 66/ 11) Wanja Balstad (møteleder fra sak 67/11)

Detaljer

Årsmelding Trondheim Venstre

Årsmelding Trondheim Venstre Årsmelding Trondheim Venstre For året 2014 Styrets sammensetning Vidar Wahlberg, leder Nils Heldal, politisk nestleder Lucie Kathrine Sunde Eidem, organisatorisk nestleder Frode Myhre, styremedlem Hanne

Detaljer

Handlingsplan Bergen Venstre 2013 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE

Handlingsplan Bergen Venstre 2013 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE Formål Handlingsplanen for 2013 er et sentralt arbeidsdokument for det

Detaljer

1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune. VEDTEKTER FOR NLA HØGSKOLEN AS (Vedtatt i generalforsamling 9. desember 2009 med endringer 21.11.2012 og 21.05.2014) 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP

STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP Vedtatt av Representantskapet 23. oktober 1979 med endringer av 4 av 26. november 1993, 5 av 25. november 1983 og 22. april 1994, 4 av 22. november 1996, 5 og 6 av 26. november

Detaljer

Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn

Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn 1 Forord Rapporten beskriver arbeidet med å rekruttere flere kompetente verger for enslige

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttinget NTNU studentenes stemme Studenttinget skal til enhver tid ha reell innflytelse for å bedre studentenes hverdag på NTNU. Studenttinget skal bli

Detaljer

Lov og rett. et avisbilag om Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Sluttrapport

Lov og rett. et avisbilag om Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Sluttrapport Lov og rett et avisbilag om Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Sluttrapport Forord En lang kamp for et sterkere vern for funksjonshemmede var over i januar 2009. Da trådte den nye Diskriminerings-

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012)

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1 LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1.0 Navn og område 1.1 Regionens navn er: Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Øst. 1.2 Regionens arbeidsområder er fylkene Østfold, Akershus,

Detaljer

04.februar 2012. Side 1 av 7

04.februar 2012. Side 1 av 7 Årsrapport 2011 04.februar 2012 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2011 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted i Lyngdal, mens ungdomssamlingen ble

Detaljer

Innkalling/varsel om menighetsrådsmøte Herved innkalles det til møte i Skåre menighetsråd tirsdag 8.desember kl. 19.00 i Udland kirke.

Innkalling/varsel om menighetsrådsmøte Herved innkalles det til møte i Skåre menighetsråd tirsdag 8.desember kl. 19.00 i Udland kirke. DEN NORSKE KIRKE Skåre menighet Til Medlemmer av Skåre menighetsråd Varamedlemmer Prost Kirkeverge Ansatte i Skåre mandag, 14. desember 2015 Innkalling/varsel om menighetsrådsmøte Herved innkalles det

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Sak 3. Årsberetning 2008 Innhold 1. Organisasjon 2. Administrasjon 3. Møtevirksomhet, kontakt og samarbeid 4. Økonomi 5. Personell, miljø og sikkerhet 6. Likestilling

Detaljer

Veileder for kommunikasjon i Nmf

Veileder for kommunikasjon i Nmf Veileder for kommunikasjon i Nmf Vedtatt: 20.03.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Fire oppsummerende punkter 1) Når det er aktivitet som er innenfor ditt verv har du ansvar for å få

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011, Dep, 0030 OSLO. Oslo, 28. april 2014. Reservasjonsrett for leger ref. 14/242, høringsuttalelse

Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011, Dep, 0030 OSLO. Oslo, 28. april 2014. Reservasjonsrett for leger ref. 14/242, høringsuttalelse Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011, Dep, 0030 OSLO Oslo, 28. april 2014 Reservasjonsrett for leger ref. 14/242, høringsuttalelse Vi har fulgt med på og vært sterkt involvert i hendelsene forrige

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1 Innhold Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1-årig hovedsatsing 3 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Verving og oppretting av

Detaljer

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting?

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Vedtak: UKM 2011 ber Ufung utarbeide strategier til bruk med hensikt å få flere delegater på UT i bispedømmene. Dette må skje i forlengelsen av dokumentet

Detaljer

Informasjonsstrategi

Informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Kvitring og Facebook. - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede

Kvitring og Facebook. - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede Kvitring og Facebook - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede Forord Prosjektnavn: Facebook og kvitring. Referansenummer: C8T3TT Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) avholdt helgen 14. 16- oktober

Detaljer

Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011

Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig organisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og ungdomsskolen. Innholdsfortegnelse

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår 1 Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Årsrapport. Innhold: 1. Vårt formål 2. Tilbakeblikk 3. Nøkkeltall 4. Organisering 5. Veien videre

Årsrapport. Innhold: 1. Vårt formål 2. Tilbakeblikk 3. Nøkkeltall 4. Organisering 5. Veien videre Årsrapport 216 Innhold: 1. Vårt formål 2. Tilbakeblikk 3. Nøkkeltall 4. Organisering 5. Veien videre 1. Vårt formål Barnevakten ble startet i år 2 og er organisert som en forening. Vi har i dag arbeid

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Tid: Torsdag 12. mars 2015, kl. 17:00 til ca. 20:00 Sted: Bjørknes Høyskole (Lovisenberggata 13, Lindern) PROGRAM 17:00-17:30 Enkel servering 17:30-18:00 Antibiotikaresistens

Detaljer

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 1. INNLEDNING Denne årsmeldingen løper fra 25.01.2014 til 11.01.2015. Årsmeldingen må sees i sammenheng med Handlingsplan 2014 og Strategiplan 2014-2018 som la

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

VVS-Foreningen på sosiale medier. Blogg!

VVS-Foreningen på sosiale medier. Blogg! VVS-Foreningen på sosiale medier Blogg! Hvorfor? Mål: flere skal kjenne til VVS-Foreningen mer omtale økt synlighet og påvirkningsmulighet Sosial bro Deling Kanal til media, politikere, myndigheter og

Detaljer

Kapittel 6: De politiske partiene

Kapittel 6: De politiske partiene Kapittel 6: De politiske partiene 1 Begrepskryss (svarene finner du på side 131 139 i Ny agenda) Sett streker mellom begrepet til venstre og riktig forklaring til høyre. 1) ideologi a) en som ønsker å

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Mål for prosjektet. Evaluering

Mål for prosjektet. Evaluering Mål for prosjektet Prosjektets to hovedmål er: 1. Fylkesbibliotekene i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark vil med dette prosjektet etablere bibliotekene i fylkene som arena og møteplass for den uavhengige

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport 1 Forord I 2011 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Krev din rett hos Extrastiftelsen og fikk innvilget prosjektmidler. Prosjektet gikk ut på å skolere ansatte

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2015 NFF-O årsmøte 2015 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2014 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2014 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2016 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

IRN NYHETSBREV. Fra Styret. Politisk Paneldebatt. Assalamualeykum.

IRN NYHETSBREV. Fra Styret. Politisk Paneldebatt. Assalamualeykum. IRN NYHETSBREV Nyhetsbrev 24. 09.17 Volum 1, Utgave 3 Fra Styret Assalamualeykum. Siden forrige nyhetsbrevet har fleste av oss hatt en lang og varm sommerferie. Vi håper dere har skapt gode minner med

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

Alkoholforebygging i arbeidslivet AV-OG-TIL 2015 Rapport Helsedirektoratet

Alkoholforebygging i arbeidslivet AV-OG-TIL 2015 Rapport Helsedirektoratet Alkoholforebygging i arbeidslivet AV-OG-TIL 2015 Rapport Helsedirektoratet Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Måloppnåelse... 3 Mål 1:... 3 Mål 2:... 3 Mål 3:... 3 Målgruppe... 4 Kunnskapsinnhenting...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE 2013 "Eidsvoll Venstre er på mange måter debattskaperen i Eidsvoll. Det lille sentrumspartiet er så godt som uten innflytelse både i lokalpolitikken og i den nasjonale politikken,

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015 Sted: Storgata 34, 2.etasje, Bodø, 4. desember 2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Jan-Ove Edvardsen Jostein Tilrem Paulsen Leder

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

ÅRSMELDING 2013, FIVH TØNSBERG OG OMEGN

ÅRSMELDING 2013, FIVH TØNSBERG OG OMEGN - Tønsberg og omegn 1 ÅRSMELDING 2013, FIVH TØNSBERG OG OMEGN STYRETS SAMMENSETNING Styret har bestått av: styreleder Kristin M. Ringstad, nestleder Kenneth M Lydersen og økonomiansvarlig Hege Tanding

Detaljer

TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving.

TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. Årsmelding 2011 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE Svein Finnanger NILK Kristin Mehre PL ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE 1. Møteaktivitet og møtedeltagelse Gruppen har hatt 5 medlemmer gjennom hele året. Et

Detaljer

Til og fra ungdommen, ( )

Til og fra ungdommen, ( ) Til og fra ungdommen, (2013-1-113) Kjelsås, 27. januar 2016 Forord Læringsprogrammet Til og fra ungdommen ble initiert som et tiltak for å øke barn og unges refleksjoner rundt det å leve i et demokratisk

Detaljer

Lørenskogrommet. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 400 000 kroner

Lørenskogrommet. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 400 000 kroner rommet Søknadssum 400 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn bibliotek Adresse Organisasjonsnummer 842566142 Hjemmeside Institusjonens leder Ansvarlig kontaktperson (søker) Karl-Arne Olsen

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

UKM 05/14 Kirkevalget 2015

UKM 05/14 Kirkevalget 2015 UKM 05/14 Kirkevalget 2015 Bakgrunn Det skal være kirkevalg i 2015, og Ungdommens kirkemøte (UKM) 2014 har sett på hvordan unges involvering og engasjement i kirkevalget kan økes. UKM 2014 har særlig diskutert

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013 1.0 Elevråd og medlemsskoler 1.1 Jobbe for at det blir gitt ut mer informasjon om tekniske og allmenne fag, samt jobbe for å sette flere

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

HALDEN KULTURRÅD KALLER INN TIL ÅRSMØTE

HALDEN KULTURRÅD KALLER INN TIL ÅRSMØTE HALDEN KULTURRÅD KALLER INN TIL ÅRSMØTE TORSDAG 30. MARS 2017 KL. 18.00 20.00 I KONSERVATIVEN Halden Kulturråds øverste organ er årsmøtet. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført med det antall godkjente

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2014 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 ÅRSBERETNING FOR NORSK DYSTONIFORENING 2014 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2017-2019 LEVEs strategi og handlingsplan skal bygge opp om LEVEs formål og verdier. Planen er i tråd med LEVEs vedtekter og bygger på dokumentet Et mer åpent og tydelig LEVE. LEVEs formål

Detaljer