[ÅRSMELDING. Lobbyvirksomhet Mediepåvirkning Forebyggende arbeid. Informasjon. Informasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "[ÅRSMELDING. Lobbyvirksomhet Mediepåvirkning Forebyggende arbeid. Informasjon. Informasjon"

Transkript

1 [ÅRSMELDING 2013 Informasjon Lobbyvirksomhet Mediepåvirkning Forebyggende arbeid Informasjon

2 Innledning 2013 har vært et innholdsrikt år for Menneskeverd. Det er gledelig at stadig flere aktører og enkeltpersoner engasjerer seg i temaer tilknyttet menneskeverdet. Verdispørsmål har vært jevnt fremtredende på dagsorden i året som har gått. Tidlig ultralyd, bioteknologi, eutanasi og fastlegers reservasjonsmulighet i henvisning til abort, er noen av dem. Menneskeverd opplever at organisasjonen har markert seg som en troverdig aktør i samfunnsdebatten og at det er gehør for vår stemme i disse sakene. Livsvernprisen 2013 ble gitt til forfatteren Thorvald Steen. Gjennom sitt budskap om menneskers likeverd og sin evne til å beskrive livets rikdom uavhengig av sykdomssituasjon har han klart å sette menneskeverd på dagsorden. Prisen var også en synlighetsmarkør for en viktig sak og for vår organisasjon. Prisen ble ytterligere aktualisert gjennom lanseringen av boken Balanse, som er siste bok i Steens trilogi. Det er gledelig at vi snart kan nå målet om medlemmer. Dette har vært et mål gjennom flere år en milepæl vi har ønsket å passere. På tross av en økende samfunnstendens der folk engasjerer seg i enkeltsaker, er det gledelig og bekreftende at Menneskeverd oppnår et godt tilskudd av nye medlemmer. Det beviser at flere av sakene vi som organisasjon jobber for, engasjerer særlig blant unge mennesker. I året som har gått, har det vært viktig for Menneskeverd å arbeide strategisk for å kunne nå våre mål og forvalte ressursene våre på en god måte. Synlighet utad er et av mange viktige tiltak for å kunne påvirke, rekruttere og drive holdningsskapende arbeid. Samtalekvelder, seminarer og utadrettede arrangementer har derfor vært en viktig satsning i Ved å samle offentlige personer, media og representanter fra Stortinget og organisasjoner på slike møtepunkt, har vi skapt økt kjennskap til Menneskeverd som en troverdig og kyndig aktør. 2

3 Innholdsfortegnelse 1. STYRET OG STABEN... 5 Arbeidsmiljø og personale... 5 Likestilling... 7 Personalpolitikk ØKONOMI... 8 Redegjørelse for årsregnskapet... 8 Kontingent og gaver... 9 Økonomisk utvalg... 9 Fortsatt drift KONTORET OG ADMINISTRASJONEN Virksomhetens art og lokalisering Ytre miljø Medlemmer Medlemsvask Lokale lag, grupper og kontaktpersoner Arbeidet i Faglig Etisk Utvalg Støtteorganisasjoner og partnermenigheter Støtteorganisasjoner Partnermenigheter Samarbeidsavtaler og medlemskap Regnskap Medlemsregister IKT MEDLEMSBLAD, MATERIELL OG PROFILARBEID Medlemsblad Medlemsverving og profilering Sosiale medier Hjemmesiden Digitale nyhetsbrev Digitale prosjekter UTADRETTET VIRKSOMHET Besøk Generalsekretærens foredrag og representasjon Informasjonsansvarlig Julie Kristine Floberg Ungdomskonsulent Sandra Elén Bjørnø Ungdomskonsulent Helene Pederstad Markedskonsulent Tina Rensel Informasjonsansvarlig Maria Victoria K. Aanje Økonomi- og administrasjonsansvarlig Henry Grindheim Lobbyvirksomhet Møtepunkt for alliansebygging Tidlig ultralyd for alle kvinner Reservasjonsmulighet for fastleger i henvisning til abort

4 6. ARRANGEMENTER Livsvernprisen Årsmøte Samtalekvelder PRESSE- OG MEDIEDEKNING Noen stikkord som beskriver medieåret Livsrett ved livets start abort Likeverd sortering Livets slutt eutanasi Livsvernprisen

5 1. STYRET OG STABEN Styret i Menneskeverd besto fram til årsmøtet i april av følgende personer: Svein Granerud, styreleder Elisabeth Løland, nestleder Veronica Hegertun Yngve Davidsen Ingrid Langen Marta Bivand Erdal Anne Karine Stautland Leif Arne Økland (1. vara) Gunn Juliussen (2. vara) Silje Maria Erland (3. vara) Etter årsmøtet i april har styret i Menneskeverd bestått av: Svein Granerud, styreleder Elisabeth Løland, nestleder Veronica Hegertun, styremedlem Yngve Davidsen, styremedlem Marta Bivand Erdal, styremedlem Tore N. Forset, styremedlem Magne Supphellen, styremedlem Leif Arne Økland (1. vara) Bjarte Vikingstad (2. vara) Kirsten Grindheim Stenevik (3. vara) Styret har hatt fire ordinære styremøter og ett ekstraordinært møte der de behandlet nye ansettelser. Styret har i løpet av året totalt behandlet 46 saker. Arbeidsmiljø og personale I 2013 gjennomførte vi tre nye ansettelser i organisasjonen. Helene Pederstad ble ansatt som ungdomskonsulent i 100 prosent stilling fra 1. juli Hun tok over stillingen til Sandra Elén Bjørnø. Maria Victoria Kjølstad Aanje ble ansatt som informasjonsansvarlig i Menneskeverd i 100 prosent stilling ved samme tidspunkt. Hun tok over stillingen til 5

6 Julie Floberg. Floberg har veiledningstime med nåværende informasjonsansvarlig ca. en gang i måneden. Dette er timebetalte oppdrag. Tina Rensel har tidligere hatt ulønnet praksis hos oss ved siden av studiene ved Høgskolen i Oslo. I mars ble hun engasjert i en 20 prosent stilling som markedskonsulent. Dette engasjementet ble utvidet til 40 prosent i midten av august da vi så behov for å satse på økt markedsføring. Generalsekretær Liv Kjersti Skjeggestad Thoresen og økonomi- og administrasjonsansvarlig Henry Grindheim har vært ansatt i 100 prosent fast stilling hele året. Administrasjonssekretær Anne Kari Sorknes har vært i 50 prosent fast stilling hele året. Bilder av de ansatte i Menneskeverd følger. Flere av de som har jobbet for oss på stand i sommer, har engasjert seg i frivillig arbeid i organisasjonen. Både Julie Egeberg, Marie Kjøndal og Sigrunn Aaheim har bidratt på ringerunder og på noen arrangementer. Styret anser arbeidsmiljøet i organisasjonen som tilfredsstillende og har ikke iverksatt spesielle arbeidsmiljøtiltak i Staben i Menneskeverd: Liv Kjersti Generalsekretær Maria Victoria Informasjonsansvarlig Helene Ungdomskonsulent Tina Markedskonsulent Henry Økonomi- og administrasjonsansvarlig Anne Kari Administrasjonssekretær 6

7 Daniella Segura har vært rengjøringsbetjent gjennom hele året. Menneskeverd har benyttet Hilde Graatrud til grafiske oppdrag fram til oktober. Tina Rensel tok over det grafiske arbeidet ettersom hun fikk utvidet sin stillingsprosent i organisasjonen. Generalsekretæren så i samråd med styret nødvendigheten av at dette arbeidet blir gjort internt. David Brabrand utfører enkeltoppdrag på hjemmesiden. Østfold Trykkeri har også dette året vært hovedleverandør av trykk- og adresseringsarbeid med unntak av julegaveaksjonen, da vi benyttet trykkeriet Discount Print. Ved pakking og utsendelse av kontingent og gavegiroer benytter Menneskeverd firmaet Adressering og Konvoluttering AS i Oslo. Norsk Datasenter (NLM IKT er fusjonert inn i NDS) har også vært benyttet som fast konsulentfirma. Likestilling Av de ansatte har fordelingen vært en mann og fem kvinner. Det er ikke iverksatt spesielle likestillingstiltak i I styret sitter det tre kvinner og fire menn. Som vara sitter to menn og en kvinne. Personalpolitikk Alle ansatte i organisasjonen har skriftlige arbeidsavtaler og kollektiv pensjonsforsikring. Ellers arbeider staben etter den reviderte utgaven av personalhåndboken som ble endelig De årlige medarbeidersamtalene har vært gjennomført i mai og juni. Det holdes faste stabsmøter en gang i uken fortrinnsvis på tirsdager. Det har blitt avholdt to stabsdager: 11. juni: Oslo sjømannskirke med etterfølgende middag. 31. oktober: Hjemme hos generalsekretæren på Rolvsøy. Generalsekretæren leverte våren 2013 sin masteravhandling, Legepraksis i møte med lovverket. En studie av informasjons- og veiledningsplikten i abortloven i Verdibasert ledelse ved Diakonhjemmet. Julie Floberg gjorde en god innsats som fungerende generalsekretær våren 2013, da generalsekretæren hadde to måneder med studiepermisjon. 7

8 Vi har fokus på faglig oppdatering av de av staben som jobber med temaene våre. Vi har prioritert å delta på relevante fagseminarer og frokostmøter jevnt. I løpet av 2013 har vi også prioritert kurs innen andre områder. Informasjonsansvarlig har deltatt på et lobbykurs i regi av Virke. Økonomiansvarlig deltok på seminar i Kristiansand i regi av KNIF og et oppdateringskurs av lønnssystemer til Mamut regnskap i Oslo. Ungdomskonsulenten deltok på Oppreist Tro-kurs i regi av Blå Kors. 2. ØKONOMI Redegjørelse for årsregnskapet Etter styrets og daglig leders mening gir årsregnskapet med noter for 2013 en fullstendig og utfyllende informasjon om Menneskeverds utvikling og resultat i 2013 og virksomhetens stilling ved utgangen av regnskapsåret. Det har i 2013 ikke skjedd endringer av overordnet eller strategisk betydning for Menneskeverd. Som det fremgår av balansen pr , har virksomheten en solid egenkapital. Menneskeverd har god likviditet med ,- på bok (inkl skattetrekkskonto). Samlet gjeld utgjør ca kr Regnskapet for 2013 kom ut litt svakere enn budsjettert. I 2013 ble det satset betydelig på markedsføring, dels gjennom økt utadrettet virksomhet samt gjennom engasjement av personale på markedssiden. Det ble budsjettert med et underskudd på kr , men underskuddet kom opp i ca kr Dette skyldes først og fremst økte salgs- og personalkostnader. Årsaken til at personalkostnader langt overskred budsjettet, skyldes at lønnsøkningen i forbindelse med lønnsoppgjøret slo betydelig kraftigere ut på pensjonskostnadene enn hva det ble tatt høyde for ved budsjetteringen. Grunnet et lavere rentenivå ble finansinntektene noe lavere enn budsjettert. Vi fikk inn et betydelig gavebeløp i desember, og vi kan med glede konstatere at inntektene for første gang totalt oversteg 5 mill. Det kan tilføyes at det i 2013 ble mottatt en stor gave fra et firma på kr Sum driftsinntekter: ,- ( over budsjett) Renteinntekter: ,- ( lavere enn budsjett) 8

9 Resultat: Underskudd på ,-. Det opprinnelige budsjettet la opp til et underskudd på kr Tallene gis med forbehold, da regnskapet ennå ikke er revidert. Kontingent og gaver Kontingentkrav ble sendt ut i januar, med purringer i mai og september. Det er gledelig å registrere at i 2013 har totalt 1980 medlemmer valgt å betale kontingenten over avtalegiro. Dette er en økning på 400 fra året før. Under årets sommerkampanje oppfordret vi nye medlemmer til å melde seg direkte på avtalegiro. Etter råd fra økonomisk utvalg sender organisasjonen takkekort til alle personer som har gitt enkeltgaver på kr 200,- eller mer og som ikke er med i ordningen med regelmessig givertjeneste. Dette ble iverksatt fra 1. juli. Hensikten er å stimulere til økt giverglede samt pleie relasjonen til våre givere. Gavegiroer ble sendt ut i juni og desember med meget gode resultater. I tillegg ble det lagt ved en giro i nummer to av Vern om Livet som utkom på høsten. Vi har i året som har gått, en god økning på gaver. Satsning på utvidede tiltak som utsending av takkekort, utvidelse av markedsstillingen og utvidet julegavekampanje har vært inntektsbringende for Menneskeverd i Vi ønsker å rette en spesiell takk til alle medlemmer som trofast støtter Menneskeverd økonomisk, også utover kontingenten. Takk for at dere gjør arbeidet vårt mulig! Økonomisk utvalg Økonomisk utvalg (ØkU) fortsatte sitt arbeid i 2013, og er en ressursgruppe for styret og generalsekretæren i Menneskeverd. Medlemmene i utvalget oppnevnes av styret. Medlemmene i 2013 var: Haakon Larsen, Harald Flem, Solbjørg Sjøveian og Richard Aune. ØkU fungerer som et rådgivende organ for generalsekretæren i økonomiske spørsmål. Utvalget hadde i 2013 tre møter: 13. mars 2. mai 7. oktober 9

10 Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetningen. 3. KONTORET OG ADMINISTRASJONEN Menneskeverd har vært i kontorfelleskap med Norges Kristelige Legeforening (NKLF) gjennom hele året. Femårskontrakten mellom Menneskeverd, NKLF og utleier Haraldsen utløper Organisasjonen har sammen med NKLF etablert en ny 5-årig leieavtale med Haraldsen. NKLF ytret høsten 2013 behov for utvidet kontorareal i forbindelse med ansettelse av generalsekretær i deres organisasjon. Dette ble tatt til følge og har ført til en omrokering av kontorplasser internt. Menneskeverds leieutgifter reduseres noe ettersom vi har fått mindre kontorareal. Flyttingen ble ferdig før jul. Virksomhetens art og lokalisering Menneskeverd er en ideell organisasjon som jobber for å verne om menneskeliv fra befruktningen til en naturlig død. Organisasjonens hovedoppgave er å styrke bevisstheten om menneskets verdi før vi er født, ved alvorlig sykdom og funksjonsnedsettelser og ved livets avslutning. Vi ønsker å være et kompetansesenter med høy faglig kvalitet og en delaktig aktør i livsverndebatten. Menneskeverds forretningsadresse er Storgata 10b, 0155 Oslo. Ytre miljø Menneskeverds virksomhet er ikke av den art at den forurenser det ytre miljøet. Medlemmer Ved årsskiftet hadde vi medlemmer, sammenlignet med i fjor. Innmeldte medlemskap i 2013 var 815. Av disse var 452 ungdomsmedlemskap, 196 enkeltmedlemmer, 156 familiemedlemmer, 7 pensjonister, 2 pensjonistpar, 2 ungdomspar. Ungdomsmedlemskapene er en vinner og utgjør alene 55 prosent av alle innmeldte dette året. At ungdomsmedlemskap utgjør en betydelig høy andel av det 10

11 totale antallet, henger mye sammen med satsningen på å verve ungdom og unge voksne på festivaler i løpet av sommeren. Medlemsvask Det har blitt gjort medlemsvask av registeret ettersom tidligere utsendelser fra organisasjonen kom i retur og man så behov for å kartlegge medlemmene ytterligere. Da den første vasken ikke ble tilfredsstillende utført, sa operatøren sa seg villig til å gjennomføre operasjonen på nytt, kostnadsfritt. Prosjektet ble sluttført i september. Lokale lag, grupper og kontaktpersoner De syv registrerte lokale lagene i Menneskeverd er: Aust-Agder, Lyngdal, Giske, Nord- Trøndelag, Sør-Trøndelag, Rogaland og Østfold. Menneskeverd har fire registrerte grupper: Bergen, Hedmark, Tromsø og Grenland. Menneskeverd har i tillegg 27 kontaktpersoner rundt om i landet. Kontaktpersonene er engasjerte i Menneskeverd på ulike måter og skaper et viktig og effektivt nettverk av engasjerte personer sammen med lagene og gruppene. Grupper, lag og kontaktpersoner inviteres til utdeling av Livsvernprisen og til seminarer som arrangeres sentralt. Lag kan sende to representanter på årsmøte. Grupper kan sende en representant. En gruppe har færre formelle rammer enn et lag. Kontaktpersoner har stemmerett på årsmøtet. Årsmeldingen fra lokale lag følger som vedlegg til årsmeldingen. Det er gledelig med alt engasjement og all aktivitet som skjer lokalt. Styret ønsker å rette en stor takk til alle frivillige som gir av seg selv og sin tid. Arbeidet i Faglig Etisk Utvalg Faglig Etisk Utvalg er betydningsfullt for organisasjonens faglige tyngde. Generalsekretæren har periodevis kontakt med enkeltmedlemmer av FEU i forbindelse med aktuelle saker som angår medlemmenes fagfelt. FEU hadde ett møte i løpet av 2013: 17. juni: Planlegging av høstens samtalekveld på Litteraturhuset. 11

12 Medlemmene i utvalget: Gunnar Heiene (leder), Morten Magelssen, Janne Haaland Matlary, Jan Olaf Olafsen, Ingvild Belck-Olsen, Torleiv Ole Rognum, Live Husan, Marie Aakre og Øyvind Svenssen. Støtteorganisasjoner og partnermenigheter Menneskeverd hadde ved årsskiftet 39 registrerte støtteorganisasjoner og 12 registrerte partnermenigheter. Flere av disse har vi hyppig kontakt med. De gir en viktig moralsk støtte til Menneskeverd. Samtlige får tilsendt Vern om Livet fire ganger i året (et digitalt) og invitasjoner til seminarer og årsmøtet. Generalsekretæren har skrevet kronikker og kommentarer for noen av deres medlemsblader og tidsskrifter. Støtteorganisasjoner 1. Bergen Diakonissehjem 2. Bjørgvin bispedømmekontor 3. Blå Kors Norge 4. Danielsen Ungdomsskole Bergen 5. De Frie Evangeliske Forsamlinger 6. Den Evangelisk Lutherske Frikirke 7. Den indre Sjømannsmisjon 8. Den nordisk-katolske kirke 9. Den Norske Israelsmisjon 10. Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn 11. Det Norske Baptistsamfunn 12. Det Norske Misjonsforbund 13. Det Norske Misjonsselskap 14. DIAKONOVA 15. For Bibel og Bekjennelse 16. Frelsesarmeen 17. HimalPartner (tidl. Tibetmisjonen) 18. Indremisjonsforbundet 19. KABB 20. Kristen Forening for Helsepersonell 21. Kristen Muslimmisjon 22. Møre bispedømmekontor 23. NKSS 24. Norges KFUK-KFUM 25. Norges Kristelige Juristforbund 26. Norges Samemisjon 12

13 27. Norges Unge Katolikker 28. Normisjon 29. Norsk Luthersk Misjonssamband 30. Norsk Misjon i Øst 31. Oslo Katolske Bispedømme 32. Oslo Kristne Senter 33. Oslokirken 34. Pinsebevegelsens lederråd PLR 35. Pinsevennenes Evangeliesenter 36. Sjømannskirken Norsk Kirke i utlandet 37. Tunsberg bispedømmekontor 38. Ungdom i Oppdrag 39. Åpne Dører Partnermenigheter 1. Erdal menighet 2. Filadelfia Hamar 3. Filadelfia Oslo 4. Greåker Frikirke 5. Hurum Pinsemenighet, Klippen 6. Jesuskirka, Tromsø 7. Kongsberg Frikirke 8. Meløy Søndre Frikirke 9. Pinsemenigheten Tabernaklet, Bergen 10. Songe Frikirke 11. St. Paul menighet, Bergen 12. Veggli menighet Samarbeidsavtaler og medlemskap Menneskeverd har fortsatt fullt medlemskap i KNIF (Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap). Dette gir både organisasjonen og de ansatte tilgang til mange gunstige avtaler innen blant annet bank, forsikring og innkjøp. Menneskeverd er også medlem av Frivillighet Norge og arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Menneskeverd har en samarbeidsavtale med Kirkerådet, hvilket innebærer årlige møter og at generalsekretæren blir invitert som gjest til kirkemøtet. 13

14 Regnskap Regnskapet har blitt ført internt i Medlemsregister Menneskeverd benytter medlemsregisteret Focus.net fra Team Data System AS. Medlemsregisteret inkluderer også organisasjonsledd og bedrifter. IKT Norsk Datasenter har i hele 2013 vært vår IKT-konsulent. 4. MEDLEMSBLAD, MATERIELL OG PROFILARBEID Medlemsblad I 2013 kom Vern om Livet ut to ganger i papirutgave. Medlemsbladet skal profilere Menneskeverd som en troverdig og saklig aktør i livsverndebatten og øke medlemmenes stolthet over og tilhørighet til organisasjonen. Bladet er også et viktig profileringsredskap for organisasjonen, særlig i forhold til medlemsrekruttering og til bruk overfor ulike alliansepartnere. Vern om livet sendes til medlemmer, støtteorganisasjoner, politikere, diverse fagpersoner, ulike avis- og tidsskriftredaksjoner, bidragsytere i bladet og andre viktige alliansepartnere og støttespillere. Redaksjonsrådet har fram til juli 2013 bestått av Liv Kjersti S. Thoresen, Julie Floberg og Johannes Reindal (journalist). Fra august 2013 har rådet bestått av generalsekretæren, Maria Victoria Kjølstad Aanje og Helene Pederstad. Reindal avsluttet sitt engasjement høsten Hilde Graatrud er benyttet som grafiker til magasinlayout og til utvikling av annonser m.m. frem til Tina Rensel overtok dette arbeidet. Opplaget varierer mellom og Adresserte abonnenter utgjør omtrent stk, og øvrige blader brukes i informasjonsarbeid, på skoler, seminarer, stands, 14

15 deles ut til alle stortingsrepresentanter og blir sendt ut på forespørsel av lokale lag og grupper, menigheter m.m. Medlemsverving og profilering Sommerkampanjen er vårt viktigste verktøy for medlemsrekruttering. I årets sommerkampanje doblet vi standdeltakelsen sammenlignet med 2012 og økte antallet sommervikarer fra fire til seks. Menneskeverd var på følgende steder i løpet av sommeren 2013: Oase og Ten-Oase Skjærgårdsfestivalen Lyngdal (Indremisjonsforbundet) U-festivalen på Hedmarkstoppen Ung Landsmøte (NLM) KRIKs Arena i Kristansand Gjennom sommerkampanjen 21 dager ønsket vi å synliggjøre hvor unikt og verdifullt ethvert barn i mors mage er fra startstreken og å få folk til å se viktigheten av å konkretisere sin støtte ved å bli medlem. Vi ønsket å nå frem til målgruppene ungdommer med kristen tilknytning og som engasjeres av våre temaer. Disse skulle motta budskapet gjennom personlig kontakt (stand på stevner) og/ eller gjennom kristne aviser og nettsider. 15

16 Vi delte ut t-skjorter med budskapet I love life til alle nye medlemmer. Disse var svært populære og bidro til å synliggjøre og markedsføre kampanjen ytterligere. Målsettingen var å øke medlemsmassen med 400 nye medlemmer. Gjennom kampanjen fikk vi 490 nye medlemmer, herunder 393 ungdomsmedlemmer, 36 enkeltmedlemmer, 32 familiemedlemskap og 1 pensjonistmedlem. Resultatene viser god måloppnåelse og vitner om en treffende kampanje. Vi har benyttet Facebook, Twitter, hjemmesiden, SMS-tjeneste og betalt annonsering som redskap for medlemsverving under vervekampanjen i sommer, men også gjennom resten av Sosiale medier Sosiale medier er et viktig satsningsområde for oss og blir benyttet til å oppdatere tilhengere på aktuelle saker, tilrettelegge for dialog med noen av organisasjonens målgrupper, og tipse presse-, fagfolk og politikere om aktuelle saker og organisasjonens aktiviteter. Facebook og Twitter er kanalene som er benyttet i størst grad. På Twitter har vi nesten følgere. Ungdomskonsulenten har også en blogg som har over følgere. Sosiale medier, og da særlig Facebook, har blitt en viktig plattform for å annonsere, invitere til våre utadrettede arrangementer, som Livsvernprisen og temakvelder på Litteraturhuset. Handlingsplanen for sosiale medier har fungert som retningsgivende for vår aktivitet på de ulike plattformene. På Facebook hadde vi ved årsskiftet registrert tilhengere mot tilhengere i fjor. Det er en økning på cirka i løpet av året. Av det totale antallet tilhengere er 71 prosent kvinner, 28 prosent menn. Den største andelen av disse tilhengerne er i aldersgruppen år. Vi får mange gode tilbakemeldinger og har sjeldent ressurskrevende diskusjoner i sosiale medier. Saker som publiseres på hjemmesiden, legges ofte ut som lenke på Facebook slik 16

17 at den skal få økt oppmerksomhet. Vi drifter fortsatt støttegruppen for Ludvik som vi etablerte på Facebook i Denne siden har nå tilhengere. Hjemmesiden Hjemmesiden skal være et informativt webhus som presenterer Menneskeverd som organisasjon, formidler aktuelle nyheter og publiserer fagstoff omkring våre temaer, samt legger til rette for medlemskap og givertjeneste. Det er i 2013 etablert Payex-forbindelse slik at det er mulighet for å gi gaver gjennom kortbelastning via hjemmesiden. Ukentlig oppdateres siden med aktuelle artikler, medieklipp og reportasjer. Vi arbeider med å oppgradere statistikk- og temabanken, publisere temaark og synliggjøre medlemskap og sms-givertjenesten vår ytterligere. I 2013 har vi hatt unike besøkende på hjemmesiden. Målt ved samme periode i fjor var dette tallet Det er en økning på nesten 26 prosentpoeng. Strukturen på besøkskurven ligner fjorårets, men ligger jevnt over noe høyere. Den gjennomsnittlige besøkstiden er på 1,40 minutter og tilnærmet lik som i Sider besøkt per unike besøk er rett i overkant av to. 74 prosent er nye besøkende, 26 prosent er tilbakevendende gjester. Digitale nyhetsbrev Fra høsten 2013 besluttet vi å satse på månedlige utsendinger av digitale nyheter om aktuelle saker, samt annonser. Vi har registrert at i overkant av av Menneskeverds medlemmer er registrert med e-postadresse. Vi sender ut til disse adressene med mindre de har sagt ifra at de ikke vil ha dette tilsendt. Tjenesten er gratis, og man kan registrere seg via våre hjemmesider. Programvaren leveres av Apsis, og vi brukte samme tjeneste til masseutsendelser før Livsvernprisen. Informasjonsansvarlig og administrasjonssekretæren i Menneskeverd koordinerer arbeidet med adresselister og utsendelse av nyhetsbrevene. 17

18 Månedlig leverer vi en radiokommentar i Radio Norea, en oppgave som hovedsakelig faller på informasjonsansvarlig. Her snakker vi om aktuelle saker og organisasjonens aktiviteter. Digitale prosjekter I 2013 startet vi arbeidet med å utarbeide undervisningsmateriell om fosterets utvikling. Ideen bak er at dette skal være en dynamisk og interaktiv webside som viser bilder av barnet i mors mage uke for uke med tilhørende fakta. Informasjonen om fosteret i de respektive ukene skal enkelt kunne deles i sosiale medier. Prosjektet er under arbeid og skal ferdigstilles i løpet av Dette gjøres i samarbeid med David Brabrand, vår eksterne webkonsulent. Høsten 2013 ble det igangsatt arbeid med å utvikle et interaktivt konfirmantopplegg på internett. Undervisningsopplegget skal brukes i undervisningsøyemed og fungere som en ressurs for konfirmantledere i hele Norge. Målet er å formidle oppdatert informasjon om våre temaer, noe som igjen kan gi oss avkastning i form av økt synlighet, tyngde og troverdighet. Fagpersoner bistår ungdomskonsulenten i dette arbeidet. Undervisningsopplegget planlegges ferdigstilt høsten UTADRETTET VIRKSOMHET Besøk 2013 har vært preget av ulike typer reisevirksomhet. Menneskeverds deltakelse i ulike sammenhenger er noe av det viktigste holdningsskapende arbeidet vi gjør. I tillegg er det viktig å knytte personlige kontakter, verve nye medlemmer og profilere vår organisasjon. Kjennetegn for året er for generalsekretæren møter med politiske aktører i forbindelse med enkeltsaker, diverse alliansebygging og foredrag hos ulike støttespillere. Informasjonsansvarlig, ungdomskonsulenten og markedskonsulenten har bidratt til enkelte foredrag og deltatt på stand. De har også bistått generalsekretæren i utadrettet virksomhet gjennom seminarer. Ungdomskonsulenten har hatt størst reisevirksomhet og har i 2013 besøkt og undervist skoleungdom, konfirmanter og ulike ungdomsgrupper i hele Norge. 18

19 Generalsekretærens foredrag og representasjon 14. januar: Deltok på Frivillighet Norge sin topplederkonferanse 21. april: Holdt innlegg på årsmøtet i Menneskeverd Østfold, Halden frikirke 22. mai: Deltok i fagmøte om bioloven med KrF på Stortinget 6. juni: Deltok på generalsekretærfrokost med Kronprinsen i regi av Frivillighet Norge 17. juni: Deltok på seminar, Frivillighet Norge 22. juni: Holdt seminar på DELKs sommerstevne i Tønsberg november: Holdt tale på Nord-Trøndelags 20-års jubileum og på gudstjenesten i Levanger kirke 25. november: Deltok på Verdidag, Diakonhjemmet 28. november: Ledet samarbeidsmøte med NFU Sammen for likeverd 17. desember: Deltok på generalsekretær-frokost i regi av Frivillighet Norge Informasjonsansvarlig Julie Kristine Floberg 14. januar: Deltok på Frivillighet Norge sin topplederkonferanse januar: Prosjekt frivillig, Aust-Agder og Lyngdal Ungdomskonsulent Sandra Elén Bjørnø januar: Prosjekt frivillig, Aust-Agder og Lyngdal februar: Underviste fem konfirmantgrupper og holdt et temamøte i Stjørdal 19. februar: Underviste to konfirmantgrupper i Os kirke, Bergen 1. mars: Underviste på Solborg folkehøyskole, Stavanger mars: Holdt konfirmantundervisning i Grefsen kirke, Oslo 12. mars: Underviste på Substans bibelskole, Bergen 16. mars: Underviste på Hurdal Verk folkehøyskole mars: Holdt to temasamlinger, Bodø frikirke 3. april: Underviste konfirmanter, Rollag kirke april: Underviste på Fidus ungdomsklubb, Lunde kirke 26. april: Underviste på Acta Bibelskole, Stavanger 29. april: Underviste på Tryggheim VGS, Nærbø 19

20 Ungdomskonsulent Helene Pederstad 21. september: Underviste på konfirmantleir på Oven leirsted 25. september: Holdt foredrag i Trondheim Frikirke 14. oktober: Temaundervisning med lokalgruppen i Grenland, basert på Prosjekt frivillig-materialet 16. oktober: Deltok på Global Dignity Day, Kongshavn videregående skole 17. oktober: Deltok i radioprogram, Radio Øst 24. oktober: Underviste på Sygna internatskule i Sogndal 29. oktober: Underviste på Nord-Hordalands Kristne Grunnskole 30. oktober: Underviste på Danielsen Ungdomsskole i Bergen 8. november: Underviste på Fredly Folkehøgskole 9. november: Underviste på Bakketun Folkehøgskole, Stjørdal 11. november: Underviste på Skauen Kristelige skole, Skien 13. november: Deltok på stand under trosopplæringskonferansen i Lillestrøm 16. november: Deltok på Oppreist Tro-kurs i regi av Blå Kors 20. november: Underviste på konfirmantkveld, Volda 29. november: Underviste på Framnes Videregående skole, Bergen Markedskonsulent Tina Rensel 13. november: Deltok på stand under trosopplæringskonferansen i Lillestrøm Informasjonsansvarlig Maria Victoria K. Aanje 14. oktober: Temaundervisning med lokalgruppen i Grenland, basert på Prosjekt frivillig-materialet. Prosjekt frivillig er nå sluttført 28. november: Deltok på samarbeidsmøte med NFU, Sammen for likeverd Økonomi- og administrasjonsansvarlig Henry Grindheim 30. mai: Deltok på KNIF-samling april: Deltok på årsmøtet til KNIF, Rica Gardermoen Lobbyvirksomhet Menneskeverd er opptatt av å være i kontakt med sentrale aktører i politikken. Det har vi også strebet etter i Vi jobber for å sikre bidrag av høy kvalitet i den aktuelle debatten som berører våre temaer. Ved å drøfte våre temaer med sentrale beslutningstakere, ønsker vi å bidra med faglig og god informasjon om komplekse fagområder slik at det blir foretatt gjennomtenkte valg i politikken. I løpet av 2013 har vi 20

21 hatt dialog med partier og politikere som kjemper for samme sak som vår organisasjon, men vi har også vært opptatt av å prioritere interaksjon med politikere som har andre standpunkt enn vårt eget. Vi streber etter å kunne samarbeide med politikere i enkeltsaker, uavhengig av partiets ulike standpunkt i forhold til andre enkeltsaker. Møtepunkt for alliansebygging Menneskeverd arrangerte sammen med NFU tverrpolitisk møte med politikere og fagpersoner 28. november. Både generalsekretæren og informasjonsansvarlig deltok. Målet med møtet var å samle ulike samfunnsaktører for å diskutere debatten rundt tidlig ultralyd, fosterdiagnostikk og fremtidige etiske utfordringer i en tid hvor teknologien er presserende. Det ble en konstruktiv samtale, og de 17 deltagerne signaliserte at slike møtepunkt er svært konstruktive for å unngå polariserte debatter i fremtiden. Det var enighet om behov for et nytt møte i løpet av våren eller høsten Tidlig ultralyd for alle kvinner Våren 2013 foregikk det en het politisk diskusjon i de rødgrønnes rekker rundt bioteknologiloven. Senterpartiet, med Liv Signe Navarsete og Kjersti Toppe i spissen, satte ned foten for Arbeiderpartiets forslag om tidlig ultralyd til alle kvinner. Menneskeverd hadde en aktiv rolle i å formidle fagkunnskap om tidlig ultralyd til stortingspolitikere i denne prosessen. Reservasjonsmulighet for fastleger i henvisning til abort Ved stortingsvalget ble det kjent gjennom samarbeidsavtalen mellom Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti at det gis reservasjonsmulighet for fastleger i henvisning til abort etter dialog med Den norske legeforening. Det skapte bredt engasjement i mediene. 5. desember var ungdomskonsulenten og informasjonsansvarlig i Menneskeverd på høring på Stortinget. Menneskeverd ønsker å være en sentral aktør i denne debatten og støtter våre leger og politikere som er for forslaget om reservasjonsmulighet. Vi har vært opptatt av å forsvare denne muligheten på et prinsipielt grunnlag: viktigheten av å bevare samvittighetsfriheten i det norske samfunn. 21

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

Innhold. s 4 Høydepunkt i 2008. Innledning

Innhold. s 4 Høydepunkt i 2008. Innledning 2008 1 2 3 Innhold Frivillighet Norge er et interessepolitisk samarbeidsforum for hele frivillig sektor. Gjennom Frivillighet Norge arbeider virksomhetene for frivillighetens rammebetingelser, og bidrar

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Sentralstyrets årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 16 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Innledning Foreningen for Muskelsyke (FFM) er en interesseorganisasjon for mer

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng Oslo, mars 2014 AL. 2013 Landsstyrets årsmeldïng (j)adhd Norge 3.2 Sekretariat 7 4.2 Ny generalsekretær 8 4.7 Crosswall 9 4.8 BBB-samarbeidet 3.3 Fylkes- og lokallag 8 4.3 Ungdomssatsing 9 4.4 Nytt medlemssystem

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning 0 Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning Norges Bilbransjeforbund skal sikre at foreningens medlemmer har de beste vilkår for å drive god og lønnsom virksomhet. Rammebetingelsene må være

Detaljer

Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008. Diskriminering ved ansettelse

Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008. Diskriminering ved ansettelse Nr. 3 september 2008 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE STUDIE: Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008 Tips for en bedre hverdag

Detaljer

Virksomhetsplan 2013

Virksomhetsplan 2013 Virksomhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 2 Formål...

Detaljer

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998 POLITISK REGNSKAP Den 27. november 1998 var vi samlet her til EL & IT Forbundets konstituerende landsmøte. Tele- og Dataforbundet og Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund hadde fram til da forberedt

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4 INNHOLD INNLEDNING Forkortelser s 4 HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN Partsforhold s 7 Lønnsutvikling s 7 Mellomoppgjøret 2011 s 7 Nytt kapittel i Sentralavtalen s 7 Bra resultat s 8 Hovedoppgjøret 2012 s 8 Mellomoppgjøret

Detaljer

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE Styret i Norske Billedkunstnere vil med dette ønske deg hjertelig velkommen som valgt delegat til det 13. ordinære Landsmøte. I år vil det til sammen være 72 delegater.

Detaljer

Vedlegg orienteringssaker

Vedlegg orienteringssaker Vedlegg orienteringssaker NSFLIS Generalforsamling 2015 Vedlegg orienteringssaker: VEDLEGG 1: PROSJEKT ABIO RESSURS... 2 VEDLEGG 2: SAMARBEID MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND... 3 VEDLEGG 3: ORIENTERING OM

Detaljer