BRANSJEFORSKRIFTER. Hotell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRANSJEFORSKRIFTER. Hotell"

Transkript

1 BRANSJEFORSKRIFTER Hotell 1(2) Disse bransjevilkår gjelder for hotelldrift og er utarbeidet av SCSN i henhold til punkt 1 i Allmenne Vilkår For Kortinnløsning. Definerte begreper gjenfinnes i bilaget Definisjoner og har samme betydning i disse bransjevilkår. For bransje Hotell finnes tilhørende bilag SOF (Signature On File). Korttransaksjoner Kortet behøver ikke være til stede ved Korttransaksjonen: Hvis korttransaksjonen gjelder debitering for hotellbesøket og skjer ved utsjekk, og Kortkunden tidligere har akseptert at debiteringen for besøket skal belastes Kortkunden ved å sette sitt navntrekk på et annet dokument enn Kjøpsnotaen, Kundekvitteringen eller signaturkvitteringen i tilknytning til slik erklæring. Det underskrevne dokumentet skal inneholde opplysninger om romleie og samtlige øvrige avgifter som kan tilkomme. Opplysningene skal fremgå på en slik måte at Kortkunden lett kan beregne summen i debiteringen. Brukerstedet skal i signaturfeltet på Kjøpsnotaen, Kundekvitteringen eller signaturkvitteringen skrive SOF. Brukerstedet skal påse at Kontokunden får sitt eksemplar av Kjøpsnotaen, Kundekvitteringen eller signaturkvitteringen. Hvis Korttransaksjonen utgjør en tilleggsdebitering vedrørende for eksempel rom, mat, drikke og kostnader i forbindelse med skade på rom og/ eller hotell og/ eller rommets eller hotellets inventar, og Kortkunden har akseptert Korttransaksjonen ved å sette sitt navntrekk på et annet dokument enn Kjøpsnotaen, Kundekvitteringen eller signaturkvitteringen i tilknytning til en erklæring om at slik tilleggsdebitering skal belastes Kortkunden. Brukerstedet skal i signaturfeltet på Kjøpsnotaen, Kundekvitteringen eller signaturkvitteringen skrive SOF. Kunden skal påse at Kortkunden får sitt eksemplar av Kjøpsnotaen, Kundekvitteringen eller signaturkvitteringen. SCSN har rett til, i tillegg til det som følger av punkt 6 i Allmenne Vilkår å tilbakedebitere innløst Korttransaksjon ved tilleggsdebitering hvis denne reklameres av Kortkunden, eller Hvis Korttransaksjonen utgjør en debitering for reservert, men ikke brukt eller avbestilt hotellrom, og Kortkunden har akseptert Korttransaksjonen ved å sette sitt navntrekk på et annet dokument enn Kjøpsnotaen, Kundekvitteringen eller signaturkvitteringen i tilknytning til en erklæring om at slik debitering skal belastes Kortkunden. Slik debitering skal tilsvare høyst én døgnleie for reservert hotellrom, og Brukerstedet må holde hotellrommet tilgjengelig i den tid debiteringen gjelder. Brukerstedet skal i signaturfeltet på Kjøpsnotaen, Kundekvitteringen eller signaturkvitteringen skrive no-show. Brukerstedet skal videre påse at Kortkunden får sitt eksemplar av Kjøpsnotaen, Kundekvitteringen eller signaturkvitteringen. Kortkontroll Hvis Kortkunden før utsjekkingen har godkjent debitering for hotellbesøk på SOF-bilaget, skal Brukerstedet i forbindelse med Kortkundens godkjenning foreta en Autorisasjon vedrørende et antatt beløp basert på planlagt tid for hotellbesøket, rompris og avgifter som tilkommer. Revidering av antatt beløp skal skje hvis det viser seg at tidligere antakelse er for lav. Revidering innebærer at en ny Autorisasjon foretas på det tilkommende beløpet. Hvis revidering medfører at denne sammen med tidligere antatt beløp og eventuelle revideringer overstiger Kontrollgrensen, må Brukerstedet foreta autorisasjon vedrørende summen av tidligere antakelse og samtlige revideringer. Brukerstedet skal ved utsjekk foreta en ny Autorisasjon hvis totalbeløpet overstiger summen av tidligere antakelse og eventuelle revideringer med mer enn 15 %. Hvis Autorisasjon av totalbeløpet avslås, er Brukerstedet garantert summen av tidligere autorisasjoner av antatt beløp og eventuelle revideringer og utover dette inntil 15 %. Transaksjonsinformasjon Hvis Brukerstedet før utsjekkingen har godkjent debiteringen på SOF-bilaget i henhold til anvisning under foranstående rubrikk Korttransaksjoner, første og annet punktum, er det ikke nødvendig at signaturkvitteringen eller Kjøpsnotaen inneholder Kortkundens underskrift. Hvis Brukerstedet har gjort Autorisasjoner vedrørende antatt beløp og eventuelle revideringer, skal Kontrollnummer vedrørende disse fremgå på signaturkvitteringen eller Kjøpsnotaen. Samtlige delbeløp, kontrollnummer og autorisasjonsdato skal spesifiseres på signaturkvitteringen eller Kjøpsnotaen. Transaksjonsinformasjon skal oversendes SCSN og være i hende innen fem (5) Bankdager etter Autorisasjonsdagen. Oppbevaring av regnskapsmateriale Anvisning om oppbevaring av regnskapsmateriell omfatter også SOF-Dokumenter. Overbooking Hvis reservert hotellrom ikke er tilgjengelig for Kortkunden til fastsatt tid, skal Brukerstedet uten omkostninger for Kortkunden besørge: tilsvarende hotellrom på et annet hotell for én natt, transport til annet hotell, formidle alle Kortkundens meddelelser til annet hotell, samt gi Kortkunden mulighet til to korte telefonsamtaler hvis han/hun ber om det. Hvis det ikke er hotellrom tilgjengelig, og det er betalt på forskudd, skal Brukerstedet besørge tilsvarende hotellrom på annet hotell inntil reservert rom blir tilgjengelig, samt gi Kortkunden mulighet til to korte telefonsamtaler hvis han/hun ber om det. BFN Hotell

2 BILAG SOF (Signature on File) 2(2) Dette bilaget utgjør en mal for å opprette en fullmakt med hensyn til Brukerstedets rett til å debitere Kortkunden. Fullmakten skal omfatte: Fullmaktsgiver (kortkunden): Kortkundens navn og personnummer Adresse og telefonnummer Kortnummer og utløpsdato Fullmaktshaver (Brukerstedet): Brukerstedets navn Adresse Telefon Fullmaktens omfang: Jeg gir ovenstående fullmaktshaver rett til på mine vegne å belaste mitt Kort for betaling av varer eller tjenester som jeg har bestilt hos Brukerstedet. Fullmaktens gyldighetstid: f.o.m: t.o.m: (ikke lenger enn Kortets utløpsdato) Underskrifter: Sted og dato Fullmaktsgivers underskrift Fullmaktshavers personlige underskrift BFN Hotell

3 BRANSJEVILKÅR Reisebyrå 1(2) Disse bransjevilkår gjelder for drift av reisebyrå og er utarbeidet av SCSN i henhold til punkt 1 i Allmenne Vilkår For Kortinnløsning. Definerte begreper gjenfinnes i bilaget Definisjoner og har samme betydning i disse bransjevilkår. For bransje Reisebyrå finnes tilhørende bilag SOF (Signature On File). Bruk av SOF Kortet behøver ikke være til stede ved Korttransaksjoner hvis SOF-dokument opprettes for det aktuelle Kort. I disse tilfellene erstatter SOF-dokumentet Kjøpsnotaen, Kundekvitteringen eller signaturkvitteringen undertegnet av Kortkunden. Brukerstedet skal ved bruken av SOF notere SOF på signaturkvitteringen, Kundekvitteringen eller Kjøpsnotaen. Kontroller ved inngåelse av SOF I forbindelse med fremleggelsen og undertegningen av Kortverifiseringsnotaen skal: Kortverifisering i henhold til punkt 3.1 i Vilkår Bemannet Miljø utføres, samt at Legitimasjonskontroll alltid skal utføres. Regel om oppbevaring av regnskapsmateriell omfatter også SOF-Dokumenter. Kortverifiseringsnotaen skal inneholde: Brukerstedets navn og brukerstedsnummer. Hvis det finnes en avtrykksmaskin skal denne benyttes på kortverifiseringsnota, avtrykk av den pregede informasjonen på kortet utydelig avtrykk må tydeliggjøres ved siden av kortavtrykket, dog ikke på selve kortavtrykket, legitimasjonsnummer, Kortkundens underskrift, teksten SOF, samt Fullmakthaverens forvalters underskrift. BFN Reisebyrå

4 BILAG SOF (Signature on File) 2(2) Dette bilaget utgjør en mal for å opprette en fullmakt med hensyn til Brukerstedets rett til å debitere Kortkunden. Fullmakten skal omfatte: Fullmaktsgiver (kortkunden): Kortkundens navn og personnummer Adresse og telefonnummer Kortnummer og utløpsdato Fullmaktshaver (Brukerstedet): Brukerstedets navn Adresse Telefon Fullmaktens omfang: Jeg gir ovenstående fullmaktshaver rett til på mine vegne å belaste mitt Kort for betaling av varer eller tjenester som jeg har bestilt hos Brukerstedet. Fullmaktens gyldighetstid: f.o.m: t.o.m: (ikke lenger enn Kortets utløpsdato) Underskrifter: Sted og dato Fullmaktsgivers underskrift Fullmaktshavers personlige underskrift BFN Reisebyrå

5 BRANSJEFORSKRIFTER Bilutleie 1(2) Disse bransjevilkår gjelder for Korttransaksjoner ved utleie av bil enten der Kortkunden møter opp fysisk på Salgsstedet eller ved salg med Kort via hjemmeside på Internett, Telefoneller Postordre der Brukerstedets Salgssted er sammenkoblet med Betalingstjenesteleverandørens system eller direkte med SCSN i henhold til de tekniske spesifikasjonene som til enhver tid er gitt til Brukerstedet. For bilutleiebransjen finnes tilhørende bilag SOF (Signature On File). Korttransaksjoner Ved utleie av kjøretøy skal Brukerstedet autorisere Kortkundens Kort med et beregnet beløp som er avtalt med Kortkunden. Beløpet skal beregnes ut fra planlagt leietid, beregnet drivstofforbruk, mil- eller kilometeravgift, og beregnet merverdiavgift. Beløpet skal ikke omfatte egenrisiko, reparasjonskostnader eller avgifter som kan påregnes etter skade. Kontroller ved undertegnelse av SOF I forbindelse med utarbeidelse og underskrift av Kortverifiseringsnota skal: Det foretas Kortverifisering i henhold til punkt 3.1 i Særvilkår Bemannet Miljø, og Legitimasjonskontroll skal alltid utføres Regel om oppbevaring av regnskapsmateriell omfatter også SOF- bilag. Kortverifiseringsnota skal inneholde: Brukerstedets navn og brukerstedsnummer. Hvis det finnes en avtrykksmaskin skal denne benyttes på kortverifiseringsnota, Kopi av informasjon trykt bak på Kortet. Hvis avtrykket er utydelig, skal det gjøres tydeligere ved siden av kopien av kortet Legitimasjonsnummer, Kortkundens underskrift, Teksten SOF, og Fullmaktshavers representants underskrift. Hvis Kortkunden ønsker å forlenge leietiden av kjøretøyet, skal Brukerstedet belaste Kortkundens Kort med et tilleggsbeløp som er avtalt med Kortkunden, og som er beregnet i henhold til samme vilkår som i andre avsnitt ovenfor. Hvis den faktiske leiekostnaden er overskredet av Kortkunden ved tilbakelevering av kjøretøyet, skal Brukerstedet utføre en ny Korttransaksjon på samme Kort. Den nye Korttransaksjonen skal bestå av mellomlegget mellom den faktiske leiekostnaden Kunden har hatt og summen av tidligere avtalte og debiterte beløp. Hvis den nye Korttransaksjonen avvises av SCSN, er Brukerstedet garantert 15 % av tidligere avtalte og debiterte beløp og som i tillegg er utført for nye Korttransaksjoner. Hvis en slik situasjon oppstår, skal Brukerstedet kontakte SCSNs kundeservice for instruksjoner. Hvis det avtalte beløpet ikke er fullt ut benyttet av Kortkunden ved tilbakelevering av kjøretøyet, skal Brukerstedet foreta en tilbakebetaling på samme Kort. Tilbakebetalingen skal bestå av mellomlegget mellom tidigere avtalt og debiterte beløp og den faktiske leiekostnaden. Alle Korttransaksjoner skal kunne dokumenteres ved hjelp av en av gjeldende leieavtale som Kortkunden har undertegnet. Bruk av SOF Kortet trenger ikke fremlegges ved Korttransaksjoner hvis SOF-bilaget opprettholdes for det aktuelle Kortet. I disse tilfellene erstatter SOF-bilaget kjøpsfaktura, Kundekvittering eller signaturkvittering som er underskrevet av Kortkunden. Ved bruk av SOF skal Brukerstedet skrive SOF på Kjøpsnota, Kundekvittering eller signaturkvittering. BFN Bil

6 BILAG SOF (Signature on File) 2(2) Dette bilaget utgjør en mal for å opprette en fullmakt med hensyn til Brukerstedets rett til å debitere Kortkunden. Fullmakten skal omfatte: Fullmaktsgiver (kortkunden): Kortkundens navn og personnummer Adresse og telefonnummer Kortnummer og utløpsdato Fullmaktshaver (Brukerstedet): Brukerstedets navn Adresse Telefon Fullmaktens omfang: Jeg gir ovenstående fullmaktshaver rett til på mine vegne å belaste mitt Kort for betaling av varer eller tjenester som jeg har bestilt hos Brukerstedet. Fullmaktens gyldighetstid: f.o.m: t.o.m: (ikke lenger enn Kortets utløpsdato) Underskrifter: Sted og dato Fullmaktsgivers underskrift Fullmaktshavers personlige underskrift BFN Bil

7 BRANSJEVILKÅR Restaurant 1(1) Disse bransjevilkår gjelder for restaurantdrift og er utarbeidet av SCSN i henhold til punkt 1 i Allmenne Vilkår. Definerte begreper gjenfinnes i bilaget Definisjoner og har samme betydning i disse bransjevilkår. Kortkontroll Brukerstedet skal foreta separat Autorisasjon ved påslag for drikkepenger hvis drikkepengepåslaget overstiger 20 % av tidligere autorisert beløp for hovedtransaksjon i henhold til Særvilkår Bemannet Miljø. BFN Restaurant

1. Generelt om salg mot betaling med Kontokort ved Distansehandel

1. Generelt om salg mot betaling med Kontokort ved Distansehandel FORSKRIFTER FOR SALG MOT BETALING MED KONTOKORT DISTANSEHANDEL (Card Not Present) (Mai 2015) Disse forskriftene, "Distansehandelsforskriftene", gjelder for salg mot betaling med Kontokort ved Distansehandel.

Detaljer

1.1 For og gjøre en booking hos Autoescape, må du oppgi

1.1 For og gjøre en booking hos Autoescape, må du oppgi Leievilkår Innledning... 1 Paragraf 1 Regler for billeie/bilbooking...1 1.1 For og gjøre en booking hos Autoescape, må du oppgi følgende informasjon:...1 Paragraf 2 Leievilkår...2 2.1 Allmenn informasjon...

Detaljer

FORSKRIFTER FOR KONTANTUTTAK OVER DISK MED KONTOKORT KONTANTUTTAK OVER DISK (Mai 2015)

FORSKRIFTER FOR KONTANTUTTAK OVER DISK MED KONTOKORT KONTANTUTTAK OVER DISK (Mai 2015) FORSKRIFTER FOR KONTANTUTTAK OVER DISK MED KONTOKORT KONTANTUTTAK OVER DISK (Mai 2015) Disse forskriftene, "Kontantuttaksforskriftene", gjelder ved kontantuttak over disk med Kontokort og bruk av Terminal

Detaljer

November 2013.1. TellerAvtale Vilkår. Teller is part of the Nets group Teller Branch Norway (org.nr. 996 345 580)

November 2013.1. TellerAvtale Vilkår. Teller is part of the Nets group Teller Branch Norway (org.nr. 996 345 580) November 2013.1 TellerAvtale Vilkår Teller is part of the Nets group Teller Branch Norway (org.nr. 996 345 580) Innhold DEFINISJONER...3 INNLEDNING...4 AVTALENS OMFANG...4 FORRETNINGENS RETTIGHETER OG

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8) ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT Sid 1 (8) SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015 Informasjon om Resurs Bank Hovedkontor: Resurs Bank AB (publ), (Org.nr. 516401-0208)

Detaljer

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten 28. januar 2013 Dato 25. januar 2013 Referanse 12/974 VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN 1. Innledning Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

Søknad om AgriCard Classic

Søknad om AgriCard Classic Søknad om AgriCard Classic Jeg ønsker utstedt kort med personlig ansvar gratis tilleggskort m/pers. ansvars. Personlige opplysninger Fødselsnr. (11 sifre) Etternavn Alle fornavn Adresse Postnr. Poststed

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

Avtalevilkår for Skandiabanken Kredittkort

Avtalevilkår for Skandiabanken Kredittkort Avtalevilkår for Skandiabanken Kredittkort Kredittkortet kan benyttes i alle Visa brukersteder i og utenfor Norge. Minste kredittramme er NOK 10.000 og maksimal kredittramme er NOK 100.000. Pris for bruk

Detaljer

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Nofa Medlem Pluss kredittkort utstedes i samarbeid med Medlemstjenester AS. Kortholder vil ved aksept

Detaljer

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Pangea Ecocard utstedes i samarbeid med Pangea AS og stiftelsen Pangeas miljøfond. Kortholder vil

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS

Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS Bysykkelen.no ------------ Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS 15.8.14 Alminnelige betingelser og vilkår gjeldende for by-sykkelen i regi av Bysykkelen AS Bysykkelen AS Maskinveien

Detaljer

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort som kan brukes i terminaler for betaling av

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

EuroPark Kredittkort. Parkering på faktura. Ingen pin-kode. Ingen årsavgift. Ingen kontanter

EuroPark Kredittkort. Parkering på faktura. Ingen pin-kode. Ingen årsavgift. Ingen kontanter EuroPark Kredittkort Parkering på faktura Ingen pin-kode Ingen årsavgift Ingen kontanter 2 \ / 3 FÅ EN SMIDIGERE PARKERINGSHVERDAG! Parkering er en vesentlig del av hverdagen til alle som kjører bil. Vi

Detaljer

Avtalevilkår for andelseiere hos hesteeiere.no i PS med mer enn 20 andeler

Avtalevilkår for andelseiere hos hesteeiere.no i PS med mer enn 20 andeler Hesteeiere.no Avtalevilkår for PS bestående av mer enn 20 andeler Side 1 av 6 Avtalevilkår for andelseiere hos hesteeiere.no i PS med mer enn 20 andeler 1. OM HESTEEIERE.NO Hesteeiere.no (heretter også

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Organisasjonsnummer/registrering: NO976555988MVA Foretaksregisteret

Organisasjonsnummer/registrering: NO976555988MVA Foretaksregisteret GENERELLE VILKÅR 1. Formålet med Bysykkel Skedsmo 1.1. Generell informasjon om bysykkeltjenesten Bysykkel Skedsmo er et samarbeid mellom Skedsmo kommune og JCDecaux Norge AS ("JCDecaux"). Tjenesten innebærer

Detaljer

Bestillinger på fysiske bøker - Frakt belastes etter Bring sine priser for servicepakker.

Bestillinger på fysiske bøker - Frakt belastes etter Bring sine priser for servicepakker. Regler & Vilkår Salgs og kjøpsbetingelser Alle kontrakter/kjøpsavtaler inngås på norsk. I følge norsk lov er det kun personer over 18 år som kan handle på internett. Fysiske bøker er ikke momsbelagt in

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 0 - Allment om regnskapsføringsoppdrag Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Detaljer

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Innlogging... 2 Generelt om portalen... 3 Forsiden/Hjem... 4 Produkter... 4 Søk... 6 Statistikk... 14 Dokumenter og arkiv... 15 Administrasjon (kun for Administratorer)...

Detaljer

Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven)

Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven) Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven) 1. Lovens virkeområde Denne loven gjelder leverandør av kassasystem som nevnt i 2 bokstav e. Loven fastsetter hvilke krav som gjelder for kassasystemer

Detaljer

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS 1. Vi, VIAJES ALAMEDA, S.A. som handler som Shuttle Direct vil opptre som bestillingsagent ved bestilling av transporttjenester på denne hjemmesiden.

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer