ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00"

Transkript

1 ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL

2 Program for årsmøtet 26. april Registrering og litt fingermat + drikke 1000 Årsmøtet 1230 Lunsj 1330 Faglig påfyll 1. NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse v/trond E Johansen 2. Musikkregion Gjøvik: Kartlegging av lokaler til øving og konsert v/helge Øye 1500 Omvisning på kulturhuset (for de som er interessert) v/berit Listou Flock Dagsorden for årsmøtet Side SAK 1 Godkjenning av fullmakter... 3 SAK 2 Godkjenning av saksliste og forretningsorden... 3 SAK 3 Valg av møtedirigent, referent og redaksjonskomité... 3 SAK 4 Valg av to protokollunderskrivere... 4 SAK 5 Melding om virksomheten for SAK 6 Regnskap for SAK 7A Vedtektsendringer... 5 SAK 7B Opptak av nye medlemmer SAK 8 Handlingsprogram for SAK 9 Budsjett for SAK 10 Valg VEDLEGG Regnskap Melding om virksomheten

3 SAK 1 Godkjenning av fullmakter Opprop og kort presentasjon av deltakerne SAK 2 Godkjenning av saksliste og forretningsorden FORRETNINGSORDEN VED ÅRSMØTET Vedtatt av årsmøtet i Hedmark og Oppland musikkråd Møtet ledes av en møtedirigent som velges av årsmøtet. 2. Representanter som ønsker ordet i debatten skal tilkjennegi dette ved å gi tegn til møtedirigent med sin nummerplate. 3. Møtedirigent kan foreslå begrenset taletid hvis dette er nødvendig av hensyn til møteavviklingen. Representanter som forlanger ordet under «Til forretningsorden», kan gis anledning til å holde korte innlegg til saksbehandlingen utenom talerlisten. 4. Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn en gang, og høyst to minutter til hver sak. Det er ikke anledning til å kommentere realitetene i vedkommende sak. 5. Når det fremsettes forslag til strek, skal nye talere gis anledning til å tegne seg før strek blir satt. 6. Forslag leveres skriftlig til møtedirigent, og skal refereres muntlig av denne. Nye forslag kan ikke fremmes etter at det er vedtatt å sette strek. Forslag uten relevans til sakene kan ikke behandles. 7. Valg av tillitsmenn foregår i henhold til vedtektenes 4.2. Vedtektsendringer krever, i henhold til vedtektenes 7, 2/3 flertall. Andre saker avgjøres med alminnelig flertall. Styrets forslag til vedtak: 1. Saksliste godkjennes 2. Forretningsorden for årsmøtet godkjennes SAK 3 Valg av møtedirigent, referent og redaksjonskomité Styrets forslag til valg: Møtedirigent Referent Redaksjonskomité

4 SAK 4 Valg av to protokollunderskrivere Styrets forslag til valg: Protokollunderskrivere.. og.. SAK 5 Melding om virksomheten for Melding om virksomheten er trykt i eget vedlegg. Styrets forslag til vedtak: Melding om virksomheten godkjennes SAK 6 Regnskap for Regnskap med noter og balanse er trykt i eget vedlegg bakerst i dette dokumentet. Styrets orientering Regnskapet for 2012 ble lagt fram til orientering for ledermøtet på Honne våren 2013, og viste et overskudd på 756,53. Regnskapet for 2013 viser et underskudd på ,57 kr. Totalt for årsmøteperioden blir underskuddet på ,04 kr Underskuddet belastes egenkapitalen. Revisjonsberetninger, detaljert resultatregnskap og balanse legges fram på årsmøtet. Styrets forslag til vedtak: Regnskapene for 2012 og 2013 godkjennes slik det framgår av vedleggene -4 -

5 SAK 7A Vedtektsendringer Styrets orientering Vedtektene er organisasjonens rammeverk og styringsverktøy. De styrer hvordan rådet skal handle og fatte beslutninger, og gi overordnede målsettinger og sette avgrensninger for organisasjonens virkeområde. Norsk musikkråd og Musikkens studieforbunds styrer har i 2014 gjennomført en revisjon av vedtektene, og laget et sett mønstervedtekter for regionale og lokale ledd. Styret har gått gjennom vedtektene, og gjort noen tilpasninger til de nye mønstervedtektene. Endringene er markert med farget skrift. 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Hedmark og Oppland musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for mennesker. Denne erkjennelsen er knyttet til både musikk som egenartet kunst og kulturform og til musikk som grunnlag for sosial samhandling, helse og rehabilitering. For Hedmark og Oppland musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Hedmark og Oppland musikkråd ble stiftet , og er partipolitisk nøytralt. 2 FORMÅL Hedmark og Oppland musikkråd er et samarbeidsorgan og interesseorganisasjon for musikklivet i Innlandet 2. For å nå sine mål skal Hedmark og Oppland musikkråd Utøve musikkpolitisk arbeid i fylket og nasjonalt i samarbeid med Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og medlemsorganisasjonene Tilrettelegge, samordne og utvikle opplærings-, studie- og formidlingsarbeid i musikk og innen musikklivet Fremme kompetanseutvikling og livslang læring i fylkets musikkliv Koordinere og initiere faglig og organisatorisk arbeid og samarbeid innen musikklivet Forvalte de offentlige økonomiske virkemidlene som organisasjonen til enhver tid disponerer til beste for musikklivet 1 Opprinnelige stiftelsesdatoer; Oppland sang- og musikkråd , og Hedmark sang- og musikkråd Innarbeidet begrep i regionene som omfatter fylkene Hedmark og Oppland. Dette sammenfaller også med området for Hamar bispedømme -5 -

6 3 MEDLEMSKAP Fylkes-/regionledd av musikkorganisasjoner som er medlemmer i Norsk musikkråd / Musikkens studieforbund er medlemmer i Hedmark og Oppland musikkråd 2. Regionale musikkorganisasjoner som slutter seg til 1 og 2 i vedtektene, kan bli medlemmer i Hedmark og Oppland musikkråd 3. Der det ikke er fylkes-/regionalledd av Norsk musikkråds/musikkens studieforbunds medlemsorganisasjoner, betraktes disse organisasjonenes medlemmer(lag) i Innlandet samlet som en medlemsorganisasjon i Hedmark og Oppland musikkråd For å bli opptatt som medlem må følgende krav være oppfylt: Organisasjonen er åpen for alle Organisasjonens ledelse er valgt av medlemmene Offentlige institusjoner, stiftelser og kulturorganisasjoner med musikk som vesentlig arbeidsområde, kan bli medlemmer i Hedmark og Oppland musikkråd hvis de slutter seg til 1 og 2 vedtektene. 3.2 Styret i Hedmark og Oppland musikkråd avgjør søknader om medlemskap med årsmøtet som klageinstans. 3.3 Inn- og utmelding skjer skriftlig. Medlemskap må sies opp senest året før medlemskapet opphører. 3.4 Organisasjoner som arbeider i strid med Hedmark og Oppland musikkråds verdigrunnlag eller formål, eller ikke lenger tilfredsstiller kravene til medlemskap, kan fratas medlemskapet. Årsmøtet fatter slike vedtak, som krever 2/3 flertall. 4 ORGANISASJON Hedmark og Oppland musikkråd er Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds fylkesledd i Innlandet. Hedmark og Oppland musikkråd er et selvstendig organisasjonsledd med ansvar for eget budsjett og egne ansatte. Hedmark og Oppland musikkråd har lokalledd, lokale musikkråd 1, der det er hensiktsmessig. For at et lokalt musikkråd skal være et lokalt organisasjonsledd av Hedmark og Oppland musikkråd, og dermed også av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund, skal styret godkjenne vedtektene. Medlemskap i de lokale musikkråd bygger på prinsippene i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbunds sentrale vedtekter. Nærmere bestemmelser er fastsatt i mønstervedtektene for lokale musikkråd. 1 Lokale musikkråd kan ha flere betegnelser lokalt, litt etter variasjon i type medlemslag; musikkråd, kulturråd eller musikk- og kulturråd -6 -

7 5 ÅRSMØTET Årsmøtet er Hedmark og Oppland musikkråds høyeste myndighet, og holdes hvert annet år i mars/april Representasjon og rettigheter På årsmøtet møter: Følgende med fulle rettigheter: Medlemmene med medlemskap etter 3.1.1, pkt. 1 og 2 o 2 representanter hver Medlemmene med medlemskap etter 3.1.2: o 2 representanter hver Medlemmene med medlemskap etter pkt. 3: o 1 representant hver Lokale ledd med vedtekter godkjent av Hedmark og Oppland musikkråd: o 2 representanter hver Styrets medlemmer har fulle rettigheter unntatt under behandlingen av regnskap og årsmelding. Hver representant har én stemme. Medlemsorganisasjoner kan avgi stemme for det som overstiger 1 representant ved bruk av fullmakt Følgende har forslag- og talerett: Styrets varamedlemmer Representant(er) fra Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund Valgkomiteens medlemmer Følgende har bare talerett: Hovedtillitsvalgt for de ansatte Medlemmer i komiteer valgt av årsmøtet Personer årsmøtet gir fullmakt Følgende møter som observatører: Øvrige representanter fra medlemsorganisasjonene Øvrige representanter fra lokale musikkråd Gjester invitert av styret Ansatte 5.2 Innkalling og sakspapirer Innkalling til ordinært årsmøte sendes ut senest 2 måneder før årsmøtet holdes. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være mottatt av styret senest 1 måned før årsmøtet. Styret sender ut fullstendig saksliste senest 2 uker før årsmøtet. 5.3 Dagsorden for årsmøtet Årsmøtet skal: Godkjenne representantenes fullmakter Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden Velge dirigenter, referenter, tre medlemmer til redaksjonskomité Velge to protokollunderskrivere Behandle styrets melding om virksomheten i to-årsperioden Behandle revidert regnskap for årsmøteperiodens andre regnskapsår. Ledermøtet behandler regnskap for periodens første regnskapsår. Behandle innkomne saker som står oppført på sakslisten Behandle strategi- og handlingsplan for kommende periode Behandle budsjett for kommende periode -7 -

8 Foreta valg av: Leder velges særskilt Fire styremedlemmer Tre varamedlemmer til styret Tre medlemmer og et varamedlem til valgkomite Revisor Alle valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen forlanger det. Personer som skal velges til tillitsverv i musikkrådet må ha medlemstilknytning til en organisasjon som er medlem av Hedmark og Oppland musikkråd. Alle valg gjelder for to år. Valgperioden løper fra årsmøte til årsmøte. 5.4 Ekstraordinært årsmøte Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte med minst en måneds varsel dersom minst 1/3 av de ordinære medlemmene forlanger det. Dersom styret innkaller til ekstraordinært årsmøte, må minst tre av styrets fem medlemmer kreve det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er satt opp i innkallingen til møtet. 6 STYRET 6.1 Sammensetning Styret består av leder og fire styremedlemmer valgt av årsmøtet. Styret velger selv nestleder. 6.2 Mandat og oppgaver Styret skal: Lede Hedmark og Oppland musikkråd i perioden mellom årsmøtene Iverksette årsmøtets vedtak Ivareta arbeidsgiveransvaret for de ansatte i Hedmark og Oppland musikkråd Se til at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regler og tildelingsbrev Oppnevne nødvendige utvalg Oppnevne representanter til aktuelle organisasjoner og offentlige organer Utarbeide årsmelding og regnskap Fremme forslag til strategi- og handlingsplan og budsjett Godkjenne vedtekter for lokale musikkråd i Innlandet Behandle søknader om medlemskap Styret er beslutningsdyktig når minst leder eller nestleder og to av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende (nestleder ved leders fravær). 7 LEDERMØTE Styret innkaller medlemmene og lokale musikkråd til ledermøte det året det ikke er årsmøte, eller når styret eller 1/3 av medlemmene ønsker det. Ledermøtet behandler regnskap for årsmøteperiodens første regnskapsår. Møtet er i andre saker rådgivende i forhold til styret. Styret kan innkalle til ledermøter oftere dersom det er behov for det. Ledermøtet innkalles med minst 1 måneds varsel. Saker som ønskes behandlet på ledermøtet må være styret i hende innen 2 uker før ledermøtet avholdes. -8 -

9 8 ENDRINGER I VEDTEKTENE Endringer i vedtektene kan bare skje på ordinært årsmøte, eller på ekstraordinært årsmøte når saken om vedtektsendringer er påbegynt i siste ordinære årsmøte. Gyldige vedtak krever 2/3 flertall. Endringene i vedtektene skal legges fram for styrene i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund til godkjenning. 9 OPPLØSNING Forslag om oppløsning av Hedmark og Oppland musikkråd må behandles i ordinært årsmøte. Begrunnet forslag må være sendt alle medlemmer minst fire måneder før årsmøtet. Oppløsning krever 3/4 flertall. Vedtak om oppløsning skal oversendes Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund som ivaretar disponible midler inntil nytt råd kan etableres. Styrets forslag til vedtak: Vedtektene for Hedmark og Oppland musikkråd endres og vedtas slik de framgår av vedlegget. -9 -

10 SAK 7B Opptak av nye medlemmer Styrets orientering I følge vedtektene er det styret som tar opp nye medlemmer, med årsmøtet som evt klageinstans. Styret velger å legge sine vedtak fra desember 2013 om opptak av nye medlemmer for årsmøtet som en orienteringssak, slik at de nye medlemmene blir presentert for årsmøtet. Norges korforbund Hedmark - presentasjon Norges korforbund Hedmark er ett av fem distriktsledd av Norges korforbund i musikkrådets nedslagsfelt. De har 33 medlemskor med ca 1000 medlemmer, og blir da den tredje største kororganisasjonen blant våre medlemmer. Følgende kor er medlemmer: A Capriccio, Brumunddal Mannskor, Brumundkoret, Brydalen/Finstad Sanglag, Brøttum Korforening, Damenes Aften, Defrost Youth Choir Hedmarken, Femmes, Furneskoret, Gruekoret, Hamar Damekor, Kammerkoret Collegium Vocale, Kammerkoret Viva, Kongsvinger Blanda Kor, Koret Mitt, Mikaelskoret Stor-Elvdal, Moelv blandet kor, Nes sangforening, Nordbygda sangforening, Os blandakor, Ottestad grendekor, Rena damekor, Sangkoret Sneppen, Solheimkoret, Storhamar blandede kor, Tylldalen blandakor, Tynset blandetkor, Vallset sanglag, Vang sangforening, Vestmarka sangkor, Villvin, Vingel Singers, Vokalgruppen Nordic Blue Styrets enstemmige vedtak: Norges korforbund Hedmark tas opp som medlem i Hedmark og Oppland musikkråd med virkning fra Norges korforbund Gudbrandsdal - presentasjon Norges korforbund Gudbrandsdal er ett av fem distriktsledd av Norges korforbund i musikkrådets nedslagsfelt. De er 20 medlemskor fra Lillehammer i sør til Dombås og Lesja i nord. Det er ca 550 medlemmer totalt. Følgende kor er medlemmer: Ad Cantus, Bare damer, Dover dishamoniske selskab, Gjelling Ljomen, Lesja/Lesjaskog sangkor, Lomsklangen, Mannskoret Klang, Mjøsikale, Norsk et lite kor, Ranglarkampen Kamferkor, Ringebu sangkor, Sel sangkor, Skjåk sangkor, Smiubelgen, Sør-Fron sangkor. Tretten sangkor, Vågå sangkor, Vox Vaala, Østre Gausdal sangkor, Øyer sangkor. Styrets enstemmige vedtak: Norges korforbund Gudbrandsdal tas opp som medlem i Hedmark og Oppland musikkråd, med virkning fra Styrets forslag til vedtak: Styrets opptak av Norges korforbund Gudbrandsdal og Norges korforbund Hedmark som medlemmer av Hedmark og Oppland musikkråd tas til orientering

11 SAK 8 Handlingsprogram for Styrets orientering Handlingsprogrammet er administrasjonen og styrets rettesnor for arbeidet i årsmøteperioden. Handlingsprogrammet er inndelt etter tema, og bygger i stor grad på Norsk musikkråd og Musikkens studieforbunds strategi- og handlingsprogrammer. Styret har også søkt å ta inn målsettinger i fylkeskommunenes kulturplaner, der de tangerer eller faller sammen med våre målsettinger og oppgaver. I OPPLÆRING Mål Tiltak - i prioritert rekkefølge 1. Økt voksenopplæringsaktivitet. 1. Informere og tilrettelegge for nye brukere av KursAdmin 2. Bidra til å utvikle nye kurstilbud (planlegging, organisering, demokrati) 3. Arrangere egne kurs og kurs i samarbeid med andre 4. Sikre at voksenopplæringslovens bestemmelser om gratis lokaler til kurs/opplæring følges 2. Godt lokalt samarbeid mellom skole, kulturskole og frivillig musikkliv 3. Flere tilrettelagte aktivitets- og opplæringstilbud i musikk 4. God tilgang til kvalifiserte instruktører og dirigenter II FORMIDLING Mål 1. Gode konsertlokaler tilpasset musikklivets behov 1. Yte faglig og praktisk støtte til de lokale musikkrådene 2. Informere kommunenes kultur-/og skoleetater 3. Delta på felles arenaer med Kulturskolerådet/KS 1. Følge opp arrangører som tilbyr tilrettelagte kurs og veilede i søknadsfasen 2. Bidra i MSF-prosjektet Musikk i fengsel og frihet. 1. Arrangere kurs for instruktører 2. Delta i dirigentutviklingsprosjekter Tiltak - i prioritert rekkefølge 1. Informere kommuner/lokale musikkråd/huseiere om Norsk musikkråds krav og anbefalinger og NS Delta på utbyggingsprosjekter lokalt og regionalt 3. Tilby akustikkmålinger til lokaleiere 2. Styrking av lokale konsertarrangører 1. Arrangere kurs for konsertarrangører 2. Arrangere kurs for frivillige tilsynsvakter (kirkebygg) 3. Arbeide for gode rutiner for prising av konsertlokaler -11 -

12 III SAMARBEID Mål 1. Godt samarbeid med andre organisasjoner på kulturområdet, offentlige myndigheter og næringslivet 2. Samarbeid med videregående skoler, folkehøgskoler og høgskolene 3. Etablere samarbeid med UKM Tiltak - i prioritert rekkefølge 1. Delta aktivt på felles arenaer, høringer og konferanser. 2. Spre gode eksempler på samarbeid 1. Delta i relevante utviklingsprosjekter og talentutviklingsprogrammer 2. Arbeide for å få opprettet et studium i ensembleledelse ved Høgskolen i Hedmark 3. Stimulere til økt forskning på kulturfeltet IV NETTVERK OG KOMMUNIKASJON Mål 1. God kommunikasjon og informasjonsflyt mellom medlemmene Tiltak - i prioritert rekkefølge 1. Drifte rådets hjemmeside og Facebookside 2. Arrangere regelmessige møteplasser (Musikktorg) sammen med medlemsorganisasjonene 2. Aktive lokale musikkråd 1. Delta på møter lokalt om etablering/ utvikling av lokale musikkråd 2. Bidra til at de lokale musikkrådene deltar i nasjonale konferanser 3. Informere kulturetater om lokalt musikkrådsarbeid V MUSIKK- OG KULTURPOLITIKK Mål 1. Robuste musikkorganisasjoner i regionen Tiltak - i prioritert rekkefølge 1. Aktivt arbeide for økte rammer for driftsstøtte til organisasjonene i tråd med føringene i plattform for samspill og samarbeid som Frivillighet Norge og KS har etablert. 2. Initiere samarbeid mellom organisasjonene 3. Sørge for god dialog med fylkestingene, deres komiteer og fylkeskulturetatene Styrets forslag til vedtak: Handlingsprogrammet for vedtas -12 -

13 SAK 9 Budsjett for Styrets orientering Styrets forslag til budsjett for kommende periode bygger delvis på kjente budsjettvedtak som fylkeskommunene og Musikkens studieforbund har gjort, inngåtte om prosjekter og samarbeid og antakelser for utviklingen i andre offentlige tilskudd. Flere av tilskuddene rådet er avhengig av, vedtas ikke før sent på året, derfor er usikkerheten knyttet til statlige og regionale tilskudd stor. Konto Beskrivelse SALGSINNTEKTER - TJENESTER KURSINNTEKTER REFUSJON VOFO HEDMARK REFUSJON Storhamar vgs DRIFT- /VO-TILSKUDD, MSF VO-TILSKUDD EGNE KURS VO-TILSKUDD, Hedmark fylkeskommune DRIFTSSTØTTE - fylkeskommunene VO-TILSKUDD KOMMUNER ADM.STØTTE - FRIFOND ANDRE TILSKUDD - NMR SALG - AKUSTIKKMÅLINGER SPONSORINNTEKTER ANDRE INNTEKTER (inkl MVA-kompensasjon INNTEKTER LØNNINGER INKL FERIEPENGER GODTGJØRELSE STYRE/RÅD ARBEIDSGIVERAVGIFT PENSJONSKOSTNADER/Øvrige personalkostn Sum lønnskostnader

14 63xx LEIE/KOSTNADER KONTORLOKALER ** KURSKOSTNADER XX UTSTYR/REP OG VEDLIKEHOLD REVISJONSHONORAR REGNSKAPSHONORAR HONORAR SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE XX KONSERTUTGIFTER TILSKUDD, PROSJEKTER ADMINISTRASJONSKOSTNADER BILGODTGJØRELSE, oppgavepliktig REISEKOSTNADER, IFLG.BILAG,ikke oppgaveplk ANNONSE- OG REKLAMEKOSTNADER GAVER KOMMUNALT VO-TILSKUDD, til lag STIPEND STYREMØTER ÅRS-/LEDERMØTE REGIONALE MØTER BANK OG KORTGEBYRER ANDRE KOSTNADER RENTEINNTEKTER Sum utgifter Resultat (neg tall =overskudd) Styrets forslag til vedtak: Budsjettet for vedtas SAK 10 Valg Valgkomiteens innstilling legges fram på møtet

15 VEDLEGG Regnskap Melding om virksomheten

Dagsorden. Sak 2 Årsmelding 2013-2014 Se eget dokument. a. Årsregnskap for 2013. Side 7 b. Årsregnskap for 2014. Side 15

Dagsorden. Sak 2 Årsmelding 2013-2014 Se eget dokument. a. Årsregnskap for 2013. Side 7 b. Årsregnskap for 2014. Side 15 Årsmøte 2015 Dagsorden Sak 1 Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg av 2 protokollunderskrivere

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Vedlegg D: Ny lovnorm

Vedlegg D: Ny lovnorm Vedlegg D: Ny lovnorm LOVNORM FOR NBBF REGION MIDT-NORGE Lov for NBBF Region Midt-Norge (Heretter benevnt Regionen ), stiftet 29.06.2005, med senere endringer, senest av 18.03.2013, godkjent av Norges

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014)

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) Lov for Idrettsforeningen Ready, org.nr. 970 168 591, stiftet 14. juni 1907 med senere endringer, senest

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Lov for Borregaard Golfklubb (heretter klubben ),

Lov for Borregaard Golfklubb (heretter klubben ), Lov for Borregaard Golfklubb (heretter klubben ), stiftet 17.06 1927, med senere endringer, senest av 29.02.2012, Godkjent av.idrettskrets den.. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Klubbens formål

Detaljer

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG Lov for Nordreisa idrettslag 1, stiftet 17.09.46, med senere endringer, senest av 28.02.87 godkjent av.idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Gjelder fra 12.05.2012 Innhold I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 1 Formål... 2 2 Organisasjon... 2 3 Oppgaver... 2 4 Kontingent... 3 5 Innkreving av fordringer...

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

ÅRSMØTE 3. APRIL 2014

ÅRSMØTE 3. APRIL 2014 ÅRSMØTE 3. APRIL 2014 Åpning av årsmøtet, godkjenning av innkalling valg av møtedirigent og protokollunderskrivere Dagsorden for årsmøte i Skadeforebyggende forum, vedtektenes 5 Årsmøtet skal: 1 Godkjenne

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer