VELKOMMEN TIL. Musikktinget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL. Musikktinget"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL Musikktinget Drammen 6. og 7. juni 2009

2 Velkommen til Musikktinget for Norsk musikkråd! Så har det gått to nye år for musikklivet i Norge. Norsk musikkliv og organisasjonen Norsk musikkråd som felles talerør for musikklivet, har hatt en rivende utvikling. Når en leser årsrapporten for siste periode ser en at det har skjedd mye. Vi kan f. eks nevne: Arbeidet med "Løkenutvalget" som blant annet styrket musikkrådets posisjon som felles talerør for musikklivet, oppfølging av Frivillighetsmeldingen og andre forhold gjennom vår plass i styret i Frivillighet Norge og sist men ikke minst forsterket samhandling i "8. januarkomiteen" (samvirke med utmeldte organisasjoner som NMF, Norges Korforbund og kulturskolerådet). Denne innsatsen for Norsk kulturliv sammen med støtten og samarbeidet med medlemsorganisasjoner og fylkesledd, har ført til at Norsk musikkråd har fått mange nye oppgaver, økt tilskudd og økt tillit fra statens side i denne perioden. Denne permen inneholder saker med styrets innstillinger til Musikktinget. Permen sendes ut elektronisk til samtlige delegater på Musikktinget i PDF format. Innhold Program... 3 Deltakerliste... 6 M-sak 1og 2 Fullmakter, saksliste og forretningsorden... 9 Vedlegg M-sak 3 Møteledelse M-sak 4 Melding om virksomheten M-sak 5 Regnskap M-sak 6 Vedtektsendringer 14 M-sak 7 Handlingsprogram vedlegg M-sak 8 Kontingent M-sak 9 Langtidsbudsjett vedlegg M-sak 10 Valg Vi ønsker alle delegater, observatører og gjester velkommen til Musikktinget 2009 og fine og utbytterike dager i Drammen. 2

3 Program REPRESENTANTSKAPSMØTE MSF OG MUSIKKTING NMR 2009 First hotel Drammen juni 2009 Fredag 5. juni Kl Kl Innsjekking representantskapet Lunsj Kl Kl Åpning av landsmøtehelgen kulturelt innslag fylkesordfører styreleders tale statsråd Solhjell (forespurt) Konstituering av representantskapsmøtet R - sak 1 Godkjenne representantenes fullmakter R - sak 2 Godkjenne saksliste og forretningsorden R - sak 3 Valg av dirigenter, referenter, redaksjonskomité og protokollunderskrivere R - sak 4 Melding om virksomheten R - sak 5 Regnskap 2008 Kl Kl Kl Kaffepause R sak 8 Handlingsprogrammet kommende to-årsperiode R-sak 9 Kontingent til MSF for 2010 og 2011 R-sak 10 Langtidsbudsjettet R-sak 11 Valg Avslutning Representantskapsmøtet Kl Kl Middag på hotellet Drammen teater - konsert 3

4 Lørdag 6. juni Kl Kl 0945 Fagkonferansen Kulturloven en utfordring for oss alle? Kulturløftet II Statssekretær Halvard Ingebrigtsen Åse Vigdis Festervoll, NOKU NMRs styreleder Terje Adde Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl.1430 Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Åpent for debatt Gode lokaler for musikk Grenser for lyd Avmarsj over broen for åpning av festival Lunsj & registrering Musikkting Åpning av Musikktinget ved ordfører Tore Opdal Hansen Styreleders tale til Musikktinget Konstituering av Musikktinget M- sak 1 Godkjenne representantenes fullmakter M- sak 2 Godkjenne sakliste og forretningsorden M- sak 3 Valg av dirigenter, referenter, redaksjonskomite og protokollunderskrivere M- sak 4 Melding om virksomheten Kaffepause M- sak 5 Regnskap Kaffepause M-sak 6 Innkomne saker Vedtektsendringer Avslutning Musikktinget 1. dag Middag på hotellet Konserter på Union Scene 4

5 Søndag 7. juni Kl Kl Musikktinget dag 2 M- sak 6 Innkomne saker Vedtektsendringer, forts M- sak 7 Handlingsprogrammet M- sak 8 Kontingent for NMR 2010 og 2011 M- sak 9 Langtidsbudsjett 2010 og 2011 M- sak 10 Valg Lunsj og avreise 5

6 6

7 7

8 8

9 M-SAK 1 KONSTITUERING AV MUSIKKTINGET GODKJENNING AV REPRESENTANTENES FULLMAKTER M-SAK 2 GODKJENNING AV SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN Styret foreslår følgende saksliste: Sak 1 Godkjenning av representantenes fullmakter Sak 2 Godkjenning av saksliste og forretningsorden Sak 3 Valg av dirigenter, referenter, 3 medlemmer til redaksjonskomité og 2 protokollunderskrivere Sak 4 Melding om virksomheten Sak 5 Regnskap for 2008 Sak 6 Innkomne saker: Vedtektsendringer Sak 7 Handlingsprogrammet for Sak 8 Kontingent til Norsk musikkråd for 2008 og 2009 Sak 9 Langtidsbudsjett for Sak 10 Valg Vedlegg: 4 Musikktinget hentet fra gjeldende vedtekter 9

10 4MUSIKKTINGET Musikktinget er organisasjonens høyeste myndighet og avholdes hvert annet år i mai/juni. 4.1 Representasjon og rettigheter På Musikktinget møter: a) Følgende med fulle rettigheter: Medlemsorganisasjoner med over medlemmer: 18 delegater Medlemsorganisasjoner med medlemmer: 14 delegater Medlemsorganisasjoner med medlemmer: 10 delegater Medlemsorganisasjoner med medlemmer: 6 delegater Medlemsorganisasjoner med medlemmer: 4 delegater Medlemsorganisasjoner med inntil medlemmer: 2 delegater Styrets medlemmer har fulle rettigheter unntatt under behandlingen av regnskap og årsmelding Hver delegat har én stemme. Medlemsorganisasjoner kan avgi stemme for det som overstiger 1 delegat ved bruk av fullmakt. b) Følgende har forslags- og talerett: Representanter fra fylkesmusikkrådene En representant fra hver assosiert medlemsorganisasjon Valgkomitéens medlemmer c) Følgende har bare talerett: Styrets varamedlemmer Medlemmer i komitéer valgt av Musikktinget Personer Musikktinget gir fullmakt d) Følgende møter som observatører: Representanter fra medlemsorganisasjonene Representanter fra fylkenes musikkråd Gjester invitert av styret 4.2 Innkalling og sakspapirer Innkalling til ordinært Musikkting sendes ut senest 4 mnd før Musikktinget holdes. Forslag som ønskes behandlet må være sendt styret senest 2 mnd før Musikktinget. Styret sender ut fullstendig saksliste og saksdokument senest 1 mnd før Musikktinget. 4.3 Dagsorden for Musikktinget Musikktinget skal: Godkjenne representantenes fullmakter Godkjenne saksliste og forretningsorden Velge dirigenter, referenter, 3 medlemmer til redaksjonskomité og 2 protokollunderskrivere Behandle styrets melding om virksomheten i to-års perioden Behandle regnskap for landsmøteperiodens andre regnskapsår. Rådsmøtet behandler regnskap for landsmøteperiodens første regnskapsår. Regnskapene skal være revidert av statsautorisert revisor. Behandle styrets innstilling vedrørende søknader om medlemskap Behandle innkomne saker som står oppført på sakslisten Behandle prinsipp- og handlingsprogram for kommende to-års periode Fastlegge kontingent til Norsk musikkråd Behandle budsjett for kommende to-års periode Foreta valg av: Leder Nestleder Tre styremedlemmer To varamedlemmer til styret Leder, 2 medlemmer og 1 vara til valgkomité Leder og nestleder velges særskilt. Varamedlemmene velges samlet og rangeres etter stemmetall. Alle valg foregår skriftlig dersom det foreligger mere enn ett forslag eller hvis noen forlanger det. Personer som skal velges til tillitsverv i organisasjonen må ha medlemstilknytning til en medlemsorganisasjon. Alle valg gjelder for 2 år. Valgperioden løper fra Musikkting til Musikkting. 10

11 M-SAK 3 VALG AV DIRIGENTER, REFERENTER MEDLEMMER I REDAKSJONSKOMITÉ OG 2 PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Dirigenter Referenter Redaksjonskomité Protokollunderskrivere

12 M-SAK 4 MELDING OM VIRKSOMHETEN Melding om virksomheten for Norsk musikkråd i ligger vedlagt. Regnskapene gjelder kalenderårene 2007 og Etter styrets vurdering viser meldingen et godt tverrsnitt av aktiviteten i Norsk musikkråd i perioden. Med bakgrunn i dette, ber styret om at Musikktinget gir sin tilslutning til dette vedtak: Vedtak: Melding om virksomheten for Norsk musikkråd godkjennes. 12

13 M-SAK 5 REGNSKAP 2008 Regnskap for 2008 er gjengitt i Melding om virksomheten. Regnskapet omfatter Norsk musikkråds sentrale virksomhet som helhet, herunder også Musikkverkstedordningen (MVO) og Frifond. Revisjonsberetningen for 2008 er gjengitt i Melding om virksomheten. Med bakgrunn i dette, ber styret om at Musikktinget gir sin tilskutning til dette vedtak: Vedtak: Regnskapet for 2008 godkjennes. 13

14 M-SAK 6 Vedtektsendringer Bakgrunn Forslag til nye vedtekter vedlegges. Nåværende og endrede vedtekter er satt opp ved siden av hverandre for, slik at delegatene kan sammenligne direkte Vurdering Norsk musikkråds styre vedtok i 2008 å nedsette et vedtektsutvalg for å se på mulige endringer knyttet opp mot Norsk musikkråds strategiske tenking rundt innføring av Kulturloven lokalt og regionalt. Nåværende vedtekter (Strykninger gjennomstreket) Vedtekter for Norsk musikkråd - musikklivets nettverk - VEDTATT PÅ MUSIKKTINGET VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Norsk musikkråd musikklivets nettverk - ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for mennesker. Denne erkjennelsen er knyttet til både musikk som egenartet kunst og kulturform og til musikk som grunnlag for sosial samhandling, helse og rehabilitering. For Norsk musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. 2 FORMÅL Endrede vedtekter (Endringer/tilføyelser i kursiv og understreket) Vedtekter for Norsk musikkråd - musikklivets nettverk - VEDTATT PÅ MUSIKKTINGET VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Norsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for mennesker. Denne erkjennelsen er knyttet til både musikk som egenartet kunst og kulturform og til musikk som grunnlag for sosial samhandling, helse og rehabilitering. For Norsk musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. 2 FORMÅL Norsk musikkråd musikklivets nettverk - er et samarbeidsnettverk og en interesseorganisasjon for norsk musikkliv. Norsk musikkråd musikklivets nettverk er et samarbeidsnettverk og en interesseorganisasjon for musikklivet i Norge. 14

15 Norsk musikkråd skal: Koordinere og initiere faglig og organisatorisk samarbeid innen musikklivet, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Forvalte de offentlige økonomiske virkemidlene som organisasjonen til enhver tid disponerer til beste for musikklivet Koordinere og initiere interessepolitisk samarbeid for musikklivet 3 MEDLEMSKAP 3.1 Musikkorganisasjoner og kulturorganisasjoner som har musikk som vesentlig arbeidsområde, og som slutter seg til 1 og 2 i Norsk musikkråds vedtekter, kan bli medlemmer i Norsk musikkråd. For å bli opptatt som medlem må følgende krav være oppfylt: Organisasjonen er basert på individuelt medlemskap eller kollektiv medlemskap av foreninger med individuelle medlemmer Organisasjonen er åpen for alle Organisasjonens ledelse er valgt av medlemmene 3.2 Organisasjoner som ikke fyller kravene under 3.1, og institusjoner under offentlig forvaltning, kan bli assosierte medlemmer. 3.3 Musikktinget kan dispensere fra ovennevnte krav i særlige tilfelle. 3.4 Inn- og utmelding skjer skriftlig. Medlemskapet må sies opp senest året før medlemskapet opphører. Norsk musikkråd skal: Koordinere og initiere faglig og organisatorisk samarbeid innen musikklivet, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Forvalte de offentlige økonomiske virkemidlene som organisasjonen til enhver tid disponerer til beste for musikklivet Koordinere og initiere interessepolitisk samarbeid for musikklivet 3 MEDLEMSKAP 3.1 Musikkorganisasjoner og kulturorganisasjoner som har musikk som vesentlig arbeidsområde, og som slutter seg til 1 og 2 i Norsk musikkråds vedtekter, kan bli medlemmer i Norsk musikkråd. For å bli opptatt som medlem må følgende krav være oppfylt: Organisasjonen er basert på individuelt medlemskap eller kollektivt medlemskap av foreninger med individuelle medlemmer Organisasjonen er åpen for alle, og kan ha medlemmer fra hele landet Organisasjonens ledelse er valgt av medlemmene 3.2 Organisasjoner som ikke fyller kravene under 3.1, og institusjoner under offentlig forvaltning, kan bli assosierte medlemmer. 3.3 Musikktinget kan gi dispensasjon fra ovennevnte krav i særlige tilfelle. 3.4 Inn- og utmelding skjer skriftlig. Medlemskapet må sies opp senest året før medlemskapet opphører. 4 REGIONALLEDD OG LOKALLEDD Norsk musikkråd har gjennomgående struktur med sentralledd, regionalledd og lokalledd. Regionalledd kan være fylkesmusikkråd eller kulturnettverk godkjent av Norsk musikkråd. Regional- og lokalledd av Norsk musikkråd har ansvar for egne budsjett og egen administrasjon. Medlemskap i regional- og lokalledd bygger på prinsippene i Norsk musikkråds vedtekter. Nærmere bestemmelser er fastsatt i vedtekter for regionalledd og for lokalledd, som utarbeides på bakgrunn av mønstervedtekter godkjent av Norsk 15

16 musikkråd. 4 MUSIKKTINGET Musikktinget er organisasjonens høyeste myndighet og avholdes hvert annet år i mai/juni. 5 MUSIKKTINGET Musikktinget er organisasjonens høyeste myndighet og avholdes hvert annet år i mai/juni. 4.1 Representasjon og rettigheter På Musikktinget møter: a) Følgende med fulle rettigheter: Medlemsorganisasjoner med over medlemmer: 18 delegater Medlemsorganisasjoner med medlemmer: 14 delegater Medlemsorganisasjoner med medlemmer: 10 delegater Medlemsorganisasjoner med medlemmer: 6 delegater Medlemsorganisasjoner med medlemmer: 4 delegater Medlemsorganisasjoner med inntil medlemmer: 2 delegater Styrets medlemmer har fulle rettigheter unntatt under behandlingen av regnskap og årsmelding Hver delegat har én stemme. Medlemsorganisasjoner kan avgi stemme for det som overstiger 1 delegat ved bruk av fullmakt. b) Følgende har forslags- og talerett: Representanter fra fylkesmusikkrådene En representant fra hver assosiert medlemsorganisasjon Valgkomitéens medlemmer c) Følgende har bare talerett: Styrets varamedlemmer Medlemmer i komitéer valgt av Musikktinget Personer Musikktinget gir fullmakt d) Følgende møter som observatører: Representanter fra medlemsorganisasjonene Representanter fra fylkenes musikkråd Gjester invitert av styret 4.2 Innkalling og sakspapirer Innkalling til ordinært Musikkting sendes ut senest 4 mnd før Musikktinget holdes. Forslag som ønskes behandlet må være sendt styret senest 2 mnd før Musikktinget. Styret sender ut fullstendig saksliste og saksdokument senest 1 mnd før Musikktinget. 5.1 Representasjon og rettigheter På Musikktinget møter: a) Følgende med fulle rettigheter: Medlemsorganisasjoner med eller flere medlemmer: 4 delegater Medlemsorganisasjoner med medlemmer: 3 delegater Medlemsorganisasjoner med inntil medlemmer: 2 delegater Regionalledd godkjent av Norsk musikkråd: 1 delegat Styrets medlemmer har fulle rettigheter unntatt under behandlingen av regnskap og årsmelding. Hver delegat har én stemme. Medlemsorganisasjoner kan avgi stemme for det som overstiger 1 delegat ved bruk av fullmakt. b) Følgende har forslags- og talerett: Styrets varamedlemmer En representant fra hver assosiert medlemsorganisasjon Valgkomitéens medlemmer c) Følgende har bare talerett: Medlemmer i komitéer valgt av Musikktinget som ikke har rettigheter etter ovenstående punkter a) og b). Personer Musikktinget gir fullmakt d) Følgende møter som observatører: Øvrige representanter fra medlemsorganisasjonene Øvrige representanter fra regionalleddene Gjester invitert av styret 5.2 Innkalling og sakspapirer Innkalling til ordinært Musikkting sendes ut senest 4 måneder før Musikktinget holdes. Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 2 måneder før Musikktinget. Styret sender ut fullstendig saksliste og saksdokument senest 1 måned før Musikktinget. 16

17 4.3 Dagsorden for Musikktinget Musikktinget skal: Godkjenne representantenes fullmakter Godkjenne saksliste og forretningsorden Velge dirigenter, referenter, 3 medlemmer til redaksjonskomité og 2 protokollunderskrivere Behandle styrets melding om virksomheten i to-års perioden Behandle regnskap for landsmøteperiodens andre regnskapsår. Rådsmøtet behandler regnskap for landsmøteperiodens første regnskapsår. Regnskapene skal være revidert av statsautorisert revisor. Behandle styrets innstilling vedrørende søknader om medlemsskap Behandle innkomne saker som står oppført på sakslisten Behandle prinsipp- og handlingsprogram for kommende to-års periode Fastlegge kontingent til Norsk musikkråd Behandle budsjett for kommende to-års periode Foreta valg av: Leder Nestleder Tre styremedlemmer To varamedlemmer til styret Leder, 2 medlemmer og 1 vara til valgkomité Leder og nestleder velges særskilt. Varamedlemmene velges samlet og rangeres etter stemmetall. Alle valg foregår skriftlig dersom det foreligger mere enn ett forslag eller hvis noen forlanger det. Personer som skal velges til tillitsverv i organisasjonen må ha medlemstilknytning til en medlems-organisasjon. Alle valg gjelder for 2 år. Valgperioden løper fra Musikkting til Musikkting. 4.4 Ekstraordinært Musikkting Styret innkaller til ekstraordinært Musikkting med minst 1 måneds varsel dersom minst 1/3 av de ordinære medlemsorganisasjonene forlanger det. Dersom styret innkaller til ekstraordinært 5.3 Dagsorden for Musikktinget Musikktinget skal: Foreta konstituering o Godkjenne representantenes fullmakter o Godkjenne saksliste og forretningsorden o Velge dirigenter, referenter, 3 medlemmer til redaksjonskomité og 2 protokollunderskrivere Behandle styrets melding om virksomheten i to-års perioden Behandle regnskap for musikktingperiodens andre regnskapsår. Rådsmøtet behandler regnskap for musikktingperiodens første regnskapsår. Regnskapene skal være revidert av statsautorisert revisor. Behandle søknader om medlemskap Behandle innkomne saker som står oppført på sakslisten Behandle prinsipprogram og handlingsplan for kommende to-års periode Fastlegge kontingent til Norsk musikkråd Behandle budsjett for kommende to-års periode Foreta valg av: Leder Nestleder Tre styremedlemmer To varamedlemmer til styret Leder, 2 medlemmer og 1 vara til valgkomité Leder og nestleder velges særskilt. Varamedlemmene velges samlet og rangeres etter stemmetall. Alle valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen forlanger det. Personer som skal velges til tillitsverv i organisasjonen må ha medlemstilknytning til en medlemsorganisasjon. Alle valg gjelder for 2 år. Valgperioden løper fra Musikkting til Musikkting. 5.4 Ekstraordinært Musikkting Styret innkaller til ekstraordinært Musikkting med minst 1 måneds varsel dersom minst 1/3 av de ordinære medlemsorganisasjonene forlanger det. Dersom styret innkaller til ekstraordinært Musikkting må minst 3 av styrets 5 medlemmer 17

18 Musikkting må minst 3 av styrets 5 medlemmer kreve det. Ekstraordinært Musikkting kan bare behandle de saker som er satt opp i innkalling til møtet. 5 STYRET Styret består av: Leder Nestleder Tre styremedlemmer 5.2. Mandat og oppgaver Styret skal: Lede organisasjonen i perioden mellom landsmøtene Iverksette Musikktingets vedtak Tilsette daglig leder på åremål og utarbeide tilsettings- og personalreglement for sekretariatet. Fastsette lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i sekretariatet. Se til at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regler Oppnevne nødvendige utvalg i perioden Oppnevne representanter til nasjonale og internasjonale organer/ institusjoner Utarbeide melding om virksomheten for to-års perioden og regnskap for hvert år Fremme forslag til prinsipp- og handlingsprogram og budsjett for kommende to-års periode Styret er beslutningsdyktig når minst leder eller nestleder og to av styremedlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet avgjør lederens dobbeltstemme (nestleder ved leders fravær). 6 RÅDSMØTET 6.1 Sammensetning Rådsmøtet består av: De valgte ledere for medlemsorganisasjonene som har to delegater hver. De valgte ledere for fylkesmusikkrådene, som har en delegat hver Observatører fra medlemsorganisasjonenes styrer, fylkesmusikkrådenes styrer og assosierte medlemsorganisasjoner Observatører fra sekretariatene i Norsk musikkråd og medlemsorganisasjonene Styrets medlemmer har fulle rettigheter unntatt under behandlingen av regnskap. kreve det. Ekstraordinært Musikkting kan bare behandle de saker som er satt opp i innkalling til tinget. 6 STYRET 6.1. Styret består av: Leder Nestleder Tre styremedlemmer 6.2. Mandat og oppgaver Styret skal: Lede organisasjonen i perioden mellom musikktingene Iverksette Musikktingets vedtak Tilsette daglig leder på åremål og utarbeide tilsettings- og personalreglement for sekretariatet. Fastsette lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i sekretariatet. Se til at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regler Oppnevne nødvendige utvalg Oppnevne representanter til nasjonale og internasjonale organer/institusjoner Utarbeide melding om virksomheten for to-års perioden og regnskap for hvert år Fremme forslag til prinsipprogram og handlingsplan og budsjett for kommende to-års periode Styret er beslutningsdyktig når minst leder eller nestleder og to av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet avgjør lederens dobbeltstemme (nestleder ved leders fravær). 7 RÅDSMØTET 7.1 Sammensetning Rådsmøtet består av: De valgte ledere for medlemsorganisasjonene som har to delegater hver. De valgte ledere for regionalleddene, som har en delegat hver Observatører fra medlemsorganisasjonenes styrer, regionalleddenes styrer og assosierte medlemsorganisasjoner Observatører fra sekretariatene i Norsk musikkråd og medlemsorganisasjonene Styrets medlemmer har fulle rettigheter unntatt under behandlingen av regnskap. 18

19 Hver delegat har én stemme. Delegater kan avgi stemme for det som overstiger 1 delegat ved bruk av fullmakt. 6.3 Mandat og oppgaver Rådsmøtet er et kontakt- og debattorgan for landsstyre, medlemsorganisasjonene og fylkenes musikkråd. Rådsmøtet behandler Norsk musikkråds regnskap for Musikkting-periodens første år. Rådsmøtet er rådgivende i forhold til styret. Rådsmøtet skal avholdes minimum 1 gang per år eller når 1/3 av de ordinære medlemsorganisasjonene ønsker det. Rådsmøtet innkalles med minst to måneders varsel. Saker som ønskes behandlet på Rådsmøtet må være styret i hende innen 1 måned før Rådsmøtet avholdes. Hver delegat har én stemme. Delegater kan avgi stemme for det som overstiger 1 delegat ved bruk av fullmakt. 7.2 Mandat og oppgaver Rådsmøtet er et kontakt- og debattorgan for landsstyre, medlemsorganisasjonene og regionalleddene. Rådsmøtet behandler Norsk musikkråds regnskap for Musikktingperiodens første år. Rådsmøtet er rådgivende i forhold til styret. Rådsmøtet skal avholdes minimum 1 gang per år eller når 1/3 av de ordinære medlemsorganisasjonene ønsker det. Rådsmøtet innkalles med minst to måneders varsel. Saker som ønskes behandlet på Rådsmøtet må være styret i hende innen 1 måned før Rådsmøtet avholdes. 7 FYLKESLEDD OG LOKALLEDD Norsk musikkråd har fylkesledd og lokalledd. Fylkes- og lokalledd av Norsk musikkråd har ansvar for egne budsjett og egen administrasjon. Medlemsskap i fylkes- og lokalledd bygger på prinsippene i Norsk musikkråds vedtekter. Nærmere bestemmelser er fastsatt i vedtektene for fylkesmusikkrådene og for lokale musikkråd, som utarbeides på bakgrunn av mønstervedtekter. 8 ENDRINGER I VEDTEKTENE Endringer i vedtektene kan bare skje på ordinært Musikkting, eller på ekstraordinært Musikkting dersom saken om vedtektsendringer er påbegynt på siste ordinære Musikkting. Gyldige vedtak krever 2/3 flertall. 8 ENDRINGER I VEDTEKTENE Endringer i vedtektene kan bare skje på ordinært Musikkting, eller på ekstraordinært Musikkting dersom saken om vedtektsendringer er påbegynt på siste ordinære Musikkting. Gyldige vedtak krever 2/3 flertall. Med bakgrunn i dette ber styret om at Musikktinget gir sin tilslutning til følgende vedtak: Forslag til vedtak: Styrets forslag til nye vedtekter vedtas 19

20 M-SAK 7 Strategi og handlingsplaner Bakgrunn: Forslag til Strategi- og handlingsplaner ligger vedlagt Vurderinger I forarbeidet med Handlingsprogram har styret hatt møter med Musikkens studieforbund for å diskutere handlingsprogrammet for kommende periode for å sikre en felles forståelse og et faglig fundament for handlingsprogrammene både for Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd Styret foreslår de samme satsingsområder som i forrige periode, men med noen andre aktuelle tiltak. Musikkopplevelse Kulturfrivillighet Rammevilkår Vedlegg: Forslag til prinsipprogram og handlingsplan

21 NORSK MUSIKKRÅDs PRINSIPPROGRAM Visjon Tilgang til levende musikk er en menneskerett Mål 1. MUSIKKOPPLEVELSE Alle skal ha mulighet til å oppleve levende musikk som egenaktivitet eller som konsertopplevelse Alle skal ha mulighet til opplæring uavhengig av bosted og økonomi Alle arrangører skal ha mulighet til å skape og utvikle gode musikkopplevelser og kulturarenaer 2. KULTURFRIVILLIGHET Kulturens plass i frivillig sektor synliggjøres og dokumenteres Kulturlivet i kommunene samordnes og styrkes Kulturloven gjennomføres på alle forvaltningsnivå 3. RAMMEVILKÅR Støtte til musikkorganisasjoner og arrangører økes Frivillighetsmeldingen og Løkenutvalgets tilrådninger gjennomføres i statsbudsjettet Hensiktsmessige og kvalitetssikrede lokaler til øving og konserter, spesielt på regionalt og lokalt nivå HANDLINGSPLAN Prinsippområde 1 MUSIKKOPPLEVELSE Innenfor rammene av prinsippområde 1, skal Norsk musikkråd arbeide for at a) det utvikles et mangfoldig og kvalitativt godt musikkliv b) lokalt musikkliv finner sin naturlige plass i forhold til offentlige finansierte produksjoner c) Grenser for lyd/rom for lyd prosjektet videreutvikles d) det utvikles møteplasser for kompetanseutvikling e) opplæringen av og i lokalt musikkliv styrkes f) utdanningen innen kunstfag styrkes vesentlig g) Norsk musikkråds møteplasser profileres og arenaer videreutvikles h) kulturskolens tilbud blir for alle og at det vedtas forskrifter som beskriver skolenes samfunnsrolle i) det etableres nye støtteordninger for arrangører 21

22 Prinsippområde 2 KULTURFRIVILLIGHET Innenfor rammene av prinsippområde 2, skal Norsk musikkråd arbeide for at a) det gjennomføres forskningsprogram for å dokumentere kulturfrivillighetens plass og rolle i samfunnet b) Frivillighetsmeldingen blir fulgt opp på alle tre forvaltningsnivå c) det gjennomføres samlinger for regionalt og lokalt nivå d) musikk.no videreutvikles som den primære informasjonskanalen e) det frivillige musikklivet har en klar og tydelig profil i Frikanalen f) kommunene og fylkeskommuner bevisstgjøres om Kulturloven og hva den innebærer for lokale politikere og lokalsamfunnet g) musikkrådene blir en kompetent og respektert medspiller ved utarbeidelse av regionale og lokale kulturplaner Prinsippområde 3 RAMMEVILKÅR Innenfor rammene for Prinsippområde 3, skal Norsk musikkråd arbeide for at a) frivillige organisasjoner får fritak for MVA og kulturmomsen ikke innføres b) 1% av statsbudsjettet skal gå til kultur c) lokaler til musikk- og kulturformål i kommunene får samme bevilgninger som idrettsanlegg d) driftstilskuddet til frivillige musikkorganisasjoner økes og fordeles rettferdig og forutsigbart e) Instrumentstøtteordningen forsterkes og utvides f) det innføres en økonomisk støtte til dirigentlønn g) Tono- og Kopinoravtalene medfører rettferdig innbetaling h) Norsk musikkråds standarder for kulturbygg ajourføres og gjøres igjen gjeldende som nasjonal standard i) tilgangen på gode lokaler til lokalt musikkliv bedres betydelig Med bakgrunn i dette ber styret om at Musikktinget gir sin tilslutning til følgende vedtak: Forslag til vedtak: Styrets forslag til Prinsipprogram og handlingsplaner for vedtas 22

23 M-SAK 8 MEDLEMSKONTINGENT TIL NORSK MUSIKKRÅD Det fremmes ikke forslag til nye kontingentsatser for perioden M-SAK 9 LANGTIDSBUDSJETT FOR 2010 OG 2011 Vedlegg: Langtidsbudsjett 2010 og 2011 Forslag til vedtak: Styrets forslag til Langtidsbudsjett for vedtas 23

24 LANGTIDSBUDSJETT 2010 OG 2011 Norsk musikkråd Regnskap 07 Regnskap 08 Langtidsbudsjett INNTEKTER Statstilskudd Norsk kulturråd (MVO) Statstilskudd KKD (Frifond) Statstilskudd KKD (Norsk musikkråd) Statstilskudd KKD (JMN) Intekt fra andre varer og tjenester Grense for Lyd prosjekt Driftstilskudd til landsomfattende mus org Annen, porto, fak. Gebyr Medlemskontingenter Mvø /øst Spare bank Inntekter Kirkegata IT installasjon og drift MVA refusjon 0 Avsettes av aktivitsmidler og refusjon Sum inntekter UTGIFTER 0 Lønn og honorarskostnader m.m Pensjon og Gruppelivskostnader Avskrivning og beholdingsende. på driftsmidlene Husleie kostnader Jeunesses Musicales Norge Driftstilskudd Annen driftskostnad Offentlig refusjon Sum utgifter Finansinntekter/ kostnader Års over /underskudd

25 M-SAK 10 VALG Det har vært samme valgkomité i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. Komiteen har bestått av følgende personer: Alexander Krohg Plur, leder Inger Strand Grete Berntzen Anne-Ma Hagen (vara) Valgkomiteen har mottatt Retningslinjer for Norsk musikkråds valgkomitè og utført sitt arbeid i samsvar med disse. Alle de foreslåtte kandidatene har sagt seg villig til å påta seg de verv de er foreslått til. Valgkomiteen har på bakgrunn av innsendte forslag og etter beste evne kommet fram til et forslag som vil bli presentert før Musikktinget. Forslaget ettersendes fra valgkomiteen. 25

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars 2014 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Buskerud musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og

Detaljer

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Vedtekter for Østfold musikkråd Vedtatt av årsmøtet 29.4.14 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Østfold musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai VERDIGRUNNLAG

VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai VERDIGRUNNLAG Vedtekter MUSIKKENS STUDIEFORBUND, etablert 1.1.2004 VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai 2013 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Musikkens

Detaljer

ÅRSMØTESAK : Forslag til nye vedtekter for Aust-Agder musikkråd

ÅRSMØTESAK : Forslag til nye vedtekter for Aust-Agder musikkråd VEDTEKTER FOR AUST-AGDER MUSIKKRÅD Sist revidert på årsmøtet 2004 Aust-Agder musikkråd et kulturelt samarbeids- og interesseorgan for musikklivet i Aust-Agder. Aust- Agder musikkråd er også fylkesledd

Detaljer

For Ski musikkråd er alle musikksjangre likeverdige, og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Ski musikkråd er alle musikksjangre likeverdige, og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Forslag til nye: VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD 2017 Vedtatt på Årsmøtet Februar 1985 Senere revidert på årsmøtene 30/01/1986, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98, 02/03/2009, 04/02/13. Sist

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Gjeldende vedtekter (fra ): Forslag til nye vedtekter (fra ):

VEDTEKTER FOR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Gjeldende vedtekter (fra ): Forslag til nye vedtekter (fra ): Styrets forslag til nye vedtekter fra 13.4.2010 1 Saksframlegg: Vedtektene for STMR er ikke endret siden 1998, og det er nå ønskelig å gjøre en del tilpasninger både til Norsk musikkråd og Musikken studieforbund

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Regionledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

INNKALLING / PÅMELDING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING / PÅMELDING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Fylkesledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Norsk musikkråds handlingsplan

Norsk musikkråds handlingsplan Norsk musikkråds handlingsplan 2011-2013 Verdigrunnlag Grunnlaget for Norsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

Vedtekter for Norsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015

Vedtekter for Norsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015 Vedtekter fr Nrsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget fr Nrsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede g mening,

Detaljer

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte Nord-Trøndelag Norsk Kulturskoleråd Nord-Trøndelag v/ann Evy Duun Fylkets hus Steinkjer Dato Saksbehandler +47 990 46 710 www.kulturskoleradet.no annevy.duun@ks.no 24.02.17 Ann Evy Duun VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER

Detaljer

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste 6.Juli.2014 ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: - Roger Nikolai Jakobsen, Bente Gudding Jakobsen Forslag til vedtekter for Selbusjøen

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

For Norsk musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Norsk musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget fr Nrsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede g mening, til læring g persnlig vekst, til ssial tilhørighet, identitet g mellmkulturell

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr )

Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr ) 1 ORGANISASJON Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr. 971.525.630) a. Norges Musikkorps Forbund Øst, er et organisatorisk ledd i NMF. Regionen NMF Øst dekker fylkene Akershus, Buskerud,

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Vedtekter for Mosterøy skolekorps

Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtektene er basert på NMFs mønstervedtekter for musikkorps og ble revidert og framlagt på årsmøtet i februar 2012. 1 ORGANISASJON Mosterøy skolekorps ble stiftet 09.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Vedtekter NMF Rogaland

Vedtekter NMF Rogaland Vedtekter NMF Rogaland -Godkjent Regionsting 27. mars 2011 1 ORGANISASJON a. Norges Musikkorps Forbund Rogaland, NMF R, stiftet i 1928 som Vesterlen Musikkforbund, er et organisatorisk ledd i NMF. b. Norges

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler, forslag til reviderte vedtekter

Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler, forslag til reviderte vedtekter Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler, forslag til reviderte vedtekter Endringer i forhold til gjeldende vedtekter. Endret innhold Nytt innhold. Fjernet innhold. 1. Organisasjonens navn a. Organisasjonens

Detaljer

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm Versjon: Vedtatt på landsmøtet 18. september 2005 Senere revidert av landsmøtet 20. september 2009 25. september 2011 15. september 2013 og sist 20. september 2015 Kapittel 1 Formål Kapittel 2 Organisasjon

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE NORSK KULTURSKOLERÅD NORD-TRØNDELAG. Quality Airport hotel Værnes FREDAG 10. MARS 2017

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE NORSK KULTURSKOLERÅD NORD-TRØNDELAG. Quality Airport hotel Værnes FREDAG 10. MARS 2017 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I NORSK KULTURSKOLERÅD NORD-TRØNDELAG Quality Airport hotel Værnes FREDAG 10. MARS 2017 Saksdokumenter Side 1 av 4 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2017 Sakliste: 1. Konstituering 1.1. Valg

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD

VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD 1 FORMÅL Norsk teaterråd er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner som har teater/scenekunst som organisert virksomhet. Norsk teaterråd skal ta seg av nasjonale

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS Stiftet 17. september 1994 Vedtatt på årsmøtet 23. april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Studieforbundet Funkis 2 Formål 3 Organisering 4 Oppgaver 5 Medlemskap 6 Kontingent

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD Vedtatt av årsmøtet 11 april 2017 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND BUSKERUD er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 16. juni 2015 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004, 3. juni 2009 og 16. juni 2015 1. Organisasjon Det Kongelige

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND HVORI OPPTATT: FINNMARK SANGERFORBUND, STIFTET 1916 FINNMARK DAMEKORFORBUND FINNMARK SANGERLAG, STIFTET 1952 1 ORGANISASJON Finnmark Korforbund er en selvstendig fylkesomfattende

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK Vedtatt på årsmøtet 22. april 2005 Telemark kulturnettverk er ein paraplyorganisasjon for det organiserte kunst- og kulturlivet i Telemark. Telemark kulturnettverk

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON 1.1 Organisering av regionene 1.2 Organisering av korpsene 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 3.1 Opptak av medlemmer

NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON 1.1 Organisering av regionene 1.2 Organisering av korpsene 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 3.1 Opptak av medlemmer NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende, demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp som medlemmer

Detaljer

Forslagsstiller: Styret. Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes)

Forslagsstiller: Styret. Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes) Forslagsstiller: Styret Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes) 1 Organisering Amatørkulturrådet er et felles organ for amatørkulturlivet i Bergen kommune. Amatørkulturrådet er et frivillig,

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Forslag til reviderte Vedtekter

Forslag til reviderte Vedtekter Seniornett Norge Forslag til reviderte Vedtekter Forklaring: Venstre kolonne er dagens Vedtekter og Høre kolonne inneholder det reviderte forslaget. I området mellom de ulike paragrafene er det satt inn

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000, 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

Vedtekter for. En ressurs for ungt engasjement

Vedtekter for. En ressurs for ungt engasjement Vedtekter for En ressurs for ungt engasjement 1. FORMÅL En paraply for de frivillige organisasjonene og barn- og unge generelt En samarbeidspart for fylkets administrasjon og politikere i barne- og ungdomsspørsmål

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS 1 ORGANISASJON Brandbu Skolekorps, stiftet i 1948 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom regionen Hedmark / Oppland. 1.1 ORGANISERING AV KORPSET a) Korpset

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG. Reviderte

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG. Reviderte VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG Reviderte 24.01.2014 Vedtektene er revidert: april 2010, jan 2012 og januar 2014 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt 22.01.2011 Endringer 2012 Lokale endringer 04.03.2014 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS, heretter kalt NKOA, er et distriktsledd av Norges

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Årsmøte Fredag 9. mai 2014 Kl Tromsø DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER

Årsmøte Fredag 9. mai 2014 Kl Tromsø DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER Årsmøte 2014 Fredag 9. mai 2014 Kl.16.15 18.30 Tromsø DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER FORRETNINGSORDEN VED ÅRSMØTET 1 Møtet ledes av en møteleder som velges av årsmøtet. 2 Representanter som ønsker ordet i debatten

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

V E D T E K T E R FOR

V E D T E K T E R FOR V E D T E K T E R FOR VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 06.04.02 SIST ENDRET PÅ ÅRSMØTE 17.03.12 1. ORGANISASJON Akershus sangerforum (tidl. Akershus Korforbund i perioden 4/11 1991 17/3 2012) stiftet 4/11 1991, er et

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Tid: 07.03. kl 19:00 Sted: Bygdatun SAKLISTE 1. Valg av dirigent og referent 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Årsmelding 4. Regnskap

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 1 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Hovedmål Unio er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon med følgende hovedmål: å bedre medlemmenes

Detaljer

Vedtekter for lokalt og regionalt arbeid

Vedtekter for lokalt og regionalt arbeid Vedtekter for lokalt og regionalt arbeid Versjon: Vedtatt på representantskapsmøtet 7. november 2010, revidert av representantskapet 17. november 2013, 25. oktober 2015 og 6. november 2016 Redd Barnas

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer