PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 10. DESEMBER 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 10. DESEMBER 2013"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 10. DESEMBER 2013 Sted: Nedre Stokke gård, Gjøvik Tid: Innkalte Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Erik Aune, Elin Bjørnsmoen og Tone Vold Fra administrasjonen: Solveig Rønningen og Trond Eklund Johansen Forfall: Monica Korsli Solberg Saksliste 24/13 HANDLINGSPROGRAM - FORARBEID /13 ØKONOMIRAPPORT T.O.M. OKTOBER /13 SØKNAD OM MEDLEMSKAP FRA NORGES KORFORBUND HEDMARK /13 SØKNAD OM MEDLEMSKAP FRA NORGES KORFORBUND GUDBRANDSDAL /13 SØKNAD OM MEDLEMSKAP FRA RINGSAKER KULTURRÅD /13 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER... 7 Hamar, Kåre Haugli (s.) styreleder Trond Eklund Johansen daglig leder Protokoll sendes til: Styremedlemmene Varamedlemmene Medlemsorganisasjonene Lokale musikkråd NMR sentralt og regionalt Musikkens studieforbund VOFO Hedmark VOFO Oppland NMF Hedmark og Oppland NKs distriktsledd i Hedmark og Oppland Lokalrevisjon AS Kultur, bibliotek og kompetanse - Hedm fylkeskommune Kulturenheten Oppland fylkeskommune Utskrift av enkeltsaker sendes til: 26/13 NK Hedmark 27/13 NK Gudbrandsdal 28/13 Ringsaker kulturråd Ringsaker kommune Side 1 av 8

2 24/13 Handlingsprogram - forarbeid 1. NMR/MSF Strategi- og handlingsprogram Hedmark og Oppland musikkråds handlingsprogram med endringer For å få en tydeligere sammenheng mellom de sentrale strategi- og handlingsprogrammene, og vårt eget, har Erik og Trond gått gjennom begge dokumenter, og foreslår noen mindre endringer. Vurdering Ikke alle punkter er like relevante på alle nivå, og dokumentet bør ikke være for omfattende både for å lette kommunikasjonen rundt det, og for å holde et realistisk nivå på forventningene om hva rådet kan få til. Erik og Trond redigerer ferdig handlingsprogrammet med utgangspunkt i styrets drøfting. Handlingsprogrammet legges fram for årsmøtet i april C:\WSync\Datafiler HMR\Styret\2013\Møteprotokoll docx Side 2 av 8

3 25/13 Økonomirapport t.o.m. oktober 1. Regnskapsrapport fra regnskapsfører, Likviditetshistorikk Noen avvikskommentarer 3010 Feilføring skal være på 3110, som da skal ha sum kr Salgsinntekter på ca kr ventes inn i desember (nasjonale oppgaver) 3120 Tre siste måneder mangler (okt-des), tilsvarer ca kr 3606 Kontonavn endres til Akustikkmåling, kr er fakturert i okt/nov 5410 Arbeidsgiveravgift er også regnet av Pensjonskostnader/AFP-kostnader 5440 AFP-kostnader er høyere enn budsjettert pga historisk premie etter lønnsoppgjøret i Kapitol-kostnader er faktura fra forsikringsmegler (felles for hele NMR) 7710 Års-/ledermøte var noe underbudsjettert, det møtte flere enn forventet på Honne 7660 Tilskudd (bl.a mellomregnskap for storbandsommerkurs) er ikke utbetalt (ca kr) 1500 Noe av summen er ubetalte kurskostnader fra 2012 forsøkt inndrevet uten hell. Gjelder påmeldte til sangkurs som ikke dukket opp på kurset. Foreslås avskrevet som tap i år, slik at de ikke henger med i balansen til neste regnskapsår Økonomirapporten tas til orientering C:\WSync\Datafiler HMR\Styret\2013\Møteprotokoll docx Side 3 av 8

4 26/13 Søknad om medlemskap fra Norges korforbund Hedmark 1. Søknad, Vedtekter for NK Hedmark Norges korforbund Hedmark er ett av fem distriktsledd av Norges korforbund i musikkrådets nedslagsfelt. De har 33 medlemskor med ca 1000 medlemmer, og blir da den tredje største kororganisasjonen blandt våre medlemmer. Følgende kor er medlemmer: A Capriccio, Brumunddal Mannskor, Brumundkoret, Brydalen/Finstad Sanglag, Brøttum Korforening, Damenes Aften, Defrost Youth Choir Hedmarken, Femmes, Furneskoret, Gruekoret, Hamar Damekor, Kammerkoret Collegium Vocale, Kammerkoret Viva, Kongsvinger Blanda Kor, Koret Mitt, Mikaelskoret Stor-Elvdal, Moelv blandet kor, Nes sangforening, Nordbygda sangforening, Os blandakor, Ottestad grendekor, Rena damekor, Sangkoret Sneppen, Solheimkoret, Storhamar blandede kor, Tylldalen blandakor, Tynset blandetkor, Vallset sanglag, Vang sangforening, Vestmarka sangkor, Villvin, Vingel Singers, Vokalgruppen Nordic Blue NK Hedmark var fram til 2001 en av musikkrådets nærmeste samarbeidspartnere, og delte bl.a. kontorlokaler og stillingsressurser i flere år. Vurdering Etter administrasjonens vurdering er det ingen momenter i NK Hedmarks vedtekter som hindrer et medlemskap hos oss. I våre vedtekter er det en bestemmelse som får konsekvens for styrets arbeid Mandat og oppgaver siste ledd: Når styret behandler voksenopplæringssaker har kun styremedlemmer som representerer Musikkens studieforbund stemmerett. I praksis er det kun saker som har med tildeling av prioriterte emner å gjøre, i andre saker er beslutningsmyndigheten lagt til Musikkens studieforbunds styre, og Hedmark og Oppland musikkråds administrasjon utfører forvaltningsoppgaver deretter. Norges korforbund Hedmark tas opp som medlem i Hedmark og Oppland musikkråd med virkning fra C:\WSync\Datafiler HMR\Styret\2013\Møteprotokoll docx Side 4 av 8

5 27/13 Søknad om medlemskap fra Norges korforbund Gudbrandsdal 1. Søknad, Vedtekter for NK Gudbrandsdal Norges korforbund Gudbrandsdal er ett av fem distriktsledd av Norges korforbund i musikkrådets nedslagsfelt. De er 20 medlemskor fra Lillehammer i sør til Dombås og Lesja i nord. Det er ca 550 medlemmer totalt. Følgende kor er medlemmer: Ad Cantus, Bare damer, Dover dishamoniske selskab, Gjelling Ljomen, Lesja/Lesjaskog sangkor, Lomsklangen, Mannskoret Klang, Mjøsikale, Norsk et lite kor, Ranglarkampen Kamferkor, Ringebu sangkor, Sel sangkor, Skjåk sangkor, Smiubelgen, Sør-Fron sangkor. Tretten sangkor, Vågå sangkor, Vox Vaala, Østre Gausdal sangkor, Øyer sangkor. Vurdering Etter administrasjonens vurdering er det ingen momenter i NK Gudbrandsdals vedtekter som hindrer et medlemskap hos oss. I våre vedtekter er det en bestemmelse som får konsekvens for styrets arbeid Mandat og oppgaver siste ledd: Når styret behandler voksenopplæringssaker har kun styremedlemmer som representerer Musikkens studieforbund stemmerett. I praksis er det kun saker som har med tildeling av prioriterte emner å gjøre, i andre saker er beslutningsmyndigheten lagt til Musikkens studieforbunds styre, og Hedmark og Oppland musikkråds administrasjon utfører forvaltningsoppgaver deretter. Norges korforbund Gudbrandsdal tas opp som medlem i Hedmark og Oppland musikkråd, med virkning fra C:\WSync\Datafiler HMR\Styret\2013\Møteprotokoll docx Side 5 av 8

6 28/13 Søknad om medlemskap fra Ringsaker kulturråd 1. Søknad, Vedtekter og medlemsliste for Ringsaker kulturråd Ringsaker kulturråd ble opprettet i juni 2010, etter at det lokale musikkrådet hadde vært uvirksomt i flere år (mer eller mindre siden 2004). Til forskjell fra de andre musikk- og kulturrådene som vi har som medlemmer pr i dag, har Ringsaker kulturråd medlemslag med noe mer spredt formål. Vedtektenes bestemmelser om verdigrunnlag og formål er helt i samsvar med musikkrådets mønstervedtekter for lokale musikkråd, men mangler en tydelig kobling til Norsk musikkråd/musikkens studieforbund (jfr mønstervedtekter: 3 ORGANISASJON xxxx musikkråd er Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds organisasjonsledd i kommunen, og lokalt ledd av (fylkesnavn) musikkråd). 1 VERDIGRUNNLAG Kulturrådet er et fellesorgan for all kulturaktivitet i Ringsaker. Rådet skal medvirke til å gi Ringsakers befolkning et rikt og mangfoldig kulturliv med mulighet for kvalitetsutvikling innenfor de ulike interesseområder. 2 FORMÅL OG OPPGAVER Medlemmer i Ringsaker kulturråd er alle medlemmer i registerte lag og foreninger innen kulturlivet i Ringsaker kommune. Kulturrådet er et frittstående og upolitisk organ Kulturrådet er en rådgiver, støttespiller og diskusjonspartner for kommunens kulturadministrasjon Kulturrådet kan uttale seg i saker som gjelder kulturlivet i Ringsaker og fremme forslag overfor kultursjefen Kulturrådet skal være et bindeledd mellom de ulike kulturorganisasjonene som har valgt rådet og kommunen Kulturrådet skal bidra til å: - øke kvaliteten på kulturlivet i Ringsaker - øke synligheten av kulturaktivitetene i Ringsaker - øke involvering og deltakelse på kulturaktivitetene i Ringsaker Vurdering Dersom Ringsaker kulturråd tar inn mønstervedtektenes 3 Organisasjon, slik at medlemstilknytningen til Norsk musikkråd/musikkens studieforbund blir tydelig, ser administrasjonen ingen vansker med å ta opp Ringsaker kulturråd som medlem. De må likevel gjøres oppmerksom på at vårt hovedfokus er på musikkfaglige og musikkpolitiske spørsmål, og at vi ikke kan forventes å bidra med tilbud til alle kategorier av medlemmer. Medlemslistens kategorier Korps, kor, annet musikk/dans, teater og forsamlinghus er foreninger som har ytringskultur som formål (ref Engerutvalgets definisjon), og vurderes som helt innenfor musikkrådets område. At kulturrådet har med medlemmer utover det kan defineres som ytringskultur blir et selvstendig valg, basert på lokale forhold og prioriteringer, og ikke noe fylkesmusikkrådet kan legge seg opp i. Ringsaker kulturråd tas opp som medlem i Hedmark og Oppland musikkråd, med en forutsetning; vedtektene må gjenspeile mønstervedtektenes 3 om organisasjon. Medlemskap får virkning fra den dagen vedtektene er endret. C:\WSync\Datafiler HMR\Styret\2013\Møteprotokoll docx Side 6 av 8

7 29/13 Referat- og orienteringssaker Innkomne saker fra: 1. Høgskolen i Hedmark Ensembleledelse på HiHM, avd. Hamar, Høgskolen inviterer oss til et samarbeid og evt økonomisk støtte i gjennomføringen av et kurs i ensembleledelse (30 studiepoeng). Kurset består av 6 helgesamlinger vår- og høstsemester 2014, og mellomliggende veiledning av faglærere fra HiHM. MSF er invitert til å evt være med på dette. 2. Hedmark fylkeskommune Tilskudd sommerkurs i storbandspill, ,- 3. Hedmark musikkarkiv Aktivitetsrapport 2013, Hamar kommune Signert leieavtale, kulturhuset, VOFO Hedmark Tilskudd medarbeideropplæring, ,- 6. Norsk musikkråd MVA-refusjon 2013, Årets avkorting er på 30,1 % mot 49 % i 2011 ca ,- Saker sendt til: 7. Hedmark fylkeskommune Rapport og regnskap, storbandsommerskole, Hamar kommune Bekymringsmelding, prisnivå Hamar kulturhus, Leiepris for årsmøtet til bud kr 8.600,- ble til kr 2.000,- 9. Elverum musikkråd Leiepriser, Aula til VO-kurs, Elverum danselag har havnet i diskusjon med kommunen om betaling for lokaler til kurs i dans. Vi ber det lokale musikkrådet se på denne saken. 10. NMR/MSF Timeliste for nasjonale oppgaver 2013, Daglig leder har i løpet av året brukt ca 20 dagsverk for NMR/MSF (lokale musikkråd, musikklokaler, studieplanutvalg og VOFO-valgkomite) som blir godtgjort med et tilskudd til Hedmark og Oppland musikkråd Fra administrasjonen: 11. Akustikkmåling Følgebrev til Rendalen kommune, Lobbyskole Kort oppsummering fra lobbyskole på Stortinget, Gjøvik kommune "Hvordan gi frivilligheten næring?", åpent møte, SU-NKI Møte om samarbeidsavtale, Rudshøgda, Nye hjemmesider Ny design på sidene, operativ fra Muliggjør enklere koblinger til sosiale medier, og er bedre tilpasset visning på små skjermer (mobil/nettbrett). Lokale musikkråd legges over så snart det er mulig. 16. Kontorlokaler Flyttedatoer er satt: Ut Inn Møbler til kontor og møterom er bestilt, Avtale på BizHub printer/kopi/skanner inngått med KonicaMinolta, Nettlinje er bestilt fra Eidsiva, Felleskostnader fordeles etter kontorareal: 75% Mih 25% oss. Forbruk fordeles etter registert aktivitet (kopi/skriver) 17. VO-utbetalinger Vårens kurs ble utbetalt av tekniske årsaker ble noen kurs uteglemt. De utbetales medio desember Gjøvik Symfoniorkester - Høstkonsert FONOKO - dirigentkongress - sommer ØNJ - storband 1 - sommer KNN - vår Bjerkely, Korps Vågå strykeorkester - fellesøving - vår Den norske mannsoktett - fellesøving - Vår Kor 90 - fellesøving - vår NKF - Nansen 01 - Schubert - sommer NKSF - gregoriansk sang - april Koropplæring - Schola Gregoriana - v MIFF Framtidsutsikter, (fra ref MSF-styret) Tilskuddet til MIFF er ikke med i nytt statsbudsjett. Mulig stans av tiltak. C:\WSync\Datafiler HMR\Styret\2013\Møteprotokoll docx Side 7 av 8

8 Invitasjoner/innkallinger Hvem? 19. Buskerud musikkråd Felles juleavsl for ansatte, Drammen Ingen 20. Østre Toten musikkråd Ledermøte, januar ønsker innleder,??.01 Solveig/Trond 21. NTL Hedmark og Oppland Årsmøte 18.1., Savalen Fjellhotell & Spa Kåre 22. Hedmark fylkeskommune Frivilligforum, Hamar 1.2. Solveig/Trond 23. MIFF Inspirasjons-/delingsdag, Gardermoen, Solveig og lærer Sakene tas til orientering Neste møte Neste styremøte flyttes til tirsdag 28. januar på Hamar Magnar Bergo stiller fra Norsk musikkråd Tema: Musikkting 2015 på Hamar Handlingsprogram og sammenheng med NMR/MSF sin strategi- og handlingsplan C:\WSync\Datafiler HMR\Styret\2013\Møteprotokoll docx Side 8 av 8

ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00

ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00 ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00 Program for årsmøtet 26. april 2014 0930 Registrering og litt fingermat + drikke

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 Sted: Folkets hus, Hamar Tid: 1000-1400 Til stede Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Monica Korsli Solberg, Erik Aune og Tone Vold Forfall: Elin

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 18. JUNI 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 18. JUNI 2013 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 18. JUNI 2013 Sted: Folkets hus, Hamar Tid: 1000-1400 Innkalte Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Elin Bjørnsmoen, Erik Aune og Jan Morten Rønning (vara) Forfall:

Detaljer

STYREMØTE TIRSDAG 26. OKTOBER

STYREMØTE TIRSDAG 26. OKTOBER STYREMØTE TIRSDAG 26. OKTOBER Sted: Strand hotell, Gjøvik (Kulturhus) Tid: 1100-1500 Til stede: Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Helge Tryggeseth, Tor Stallvik, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Monica

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 12. JUNI 2012

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 12. JUNI 2012 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 12. JUNI 2012 Sted: Folkets hus, Hamar Tid: 1000-1500 Til stedet Fra styret: Kåre Haugli, Erik Aune, Elin Bjørnsmoen og Tone Vold Fra administrasjonen: Trond Eklund Johansen

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 2.12.2014

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 2.12.2014 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 2.12.2014 Sted: Kapp næringshage Tid: 1000-1400 Til stede Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Elin Bjørnsmoen, Erik Aune og Erik Wang. Forfall: Tone Vold, Jan Morten

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 10. DESEMBER

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 10. DESEMBER PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 10. DESEMBER Sted: Lier gård, Veldre Tid: 1000-1400 Innkalte Til stede: Anne Koht Walmsnæss, Helge Tryggeseth, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Monica Korsli Solberg

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 11. FEBRUAR

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 11. FEBRUAR PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 11. FEBRUAR Sted: Kulturskulen, Vestre Slidre Tid: 1100-1400 Til stede Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Helge Tryggeseth, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Monica Korsli

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TORSDAG 15. MAI 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TORSDAG 15. MAI 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TORSDAG 15. MAI 2008 Sted: Fylkeshuset, Hamar Tid: 0900-1145 Til stede Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Ingrid Sløgedal, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Bente Kvile Buflod

Detaljer

Melding om virksomheten 2011-2012

Melding om virksomheten 2011-2012 Melding om virksomheten 2011-2012 Musikkens studieforbund 2011-2012 Side 1 Musikkens studieforbund Postboks 4651 Sofienberg 0506 Oslo Tlf. 22 00 56 00 E-post: msf@musikk.no Nettsider: www.musikkensstudieforbund.no

Detaljer

PROTOKOLL AU-MØTE MANDAG 9. MAI

PROTOKOLL AU-MØTE MANDAG 9. MAI PROTOKOLL AU-MØTE MANDAG 9. MAI Sted: Telefon Tid: 1400-1500 Til stede: Anne Koht Walmsnæss, Kåre Haugli og Trond Eklund Johansen Saksliste 08/11 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER... 2 09/11 STIPENDTILDELING...

Detaljer

TOÅRS-BERETNING 2006-2007

TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING FOR PERIODEN 2006 OG 2007 Sammendrag Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001. I løpet av årene 2006 og 2007 har organisasjonen befestet seg som en velfungerende

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

VELKOMMEN TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

VELKOMMEN TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE VELKOMMEN TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Kulturhuset, Hamar 29. 30. mai 2015 Musikkens studieforbund - studieforbundet for det frivillige musikklivet i Norge! Postboks 4651 Sofienberg, 0506 Oslo Tlf 22 00 56

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM

ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM Perioden 2009-2011 1. STYRE OG ADMINISTRASJON 1.1. Styret 2009-2011 Styremedlemmene: Ivar Solberg styreleder Tromsø Ultima Thule Inger Strand styremedlem Salangen Marcanto

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRSMELDING FOR 01.01. 2012-31.12. 2013. Side 1 av 8

NORSK SANGERFORUM TOÅRSMELDING FOR 01.01. 2012-31.12. 2013. Side 1 av 8 TOÅRSMELDING FOR 01.01. 2012-31.12. 2013 Side 1 av 8 TOÅRSMELDING FOR 01.01.2012 31.12.2013 Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001 og er i dag en av landets største nasjonale organisasjoner for

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 29. april 2015, 1030-1730 Sak 10/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 11/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

Innledning 4. 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6. Organisasjon 7

Innledning 4. 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6. Organisasjon 7 2011-2013 INNHOLD Innledning 4 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6 Organisasjon 7 4 Medlemsorganisasjoner 7 5 Fylkesledd 8 6 Styret 9 7 Administrasjonen 10 8 Musikktinget

Detaljer

Ønsker velkommen til det 20. ordinære ÅRSMØTE. Lørdag 22. mars kl. 11.00. Samfunnet i Ås (Aud Max bygget) Drøbakveien Inng. Olav Moens plass 1 Ås

Ønsker velkommen til det 20. ordinære ÅRSMØTE. Lørdag 22. mars kl. 11.00. Samfunnet i Ås (Aud Max bygget) Drøbakveien Inng. Olav Moens plass 1 Ås Ønsker velkommen til det 20. ordinære ÅRSMØTE Lørdag 22. mars kl. 11.00 Samfunnet i Ås (Aud Max bygget) Drøbakveien Inng. Olav Moens plass 1 Ås ÅRSMØTESAK 1 Konstituering av Årsmøtet a. Godkjenning av

Detaljer

Thon Hotel Harstad 21. mars 2015

Thon Hotel Harstad 21. mars 2015 Thon Hotel Harstad 21. mars 2015 Innhold: ÅRSMØTESAK 1 3 KONSTITUERING AV ÅRSMØTET 3 ÅRSMØTESAK 2 4 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 4 ÅRSMØTESAK 3 5 ÅRSMELDING 2014 NK TROMS. 5 ÅRSMØTESAK 4 REGNSKAP:

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet Handle lokalt VOFO over hele landet Rapport fra VOFOs Regionutvalg Oslo i september 2009 Voksenopplæringsforbundet 1 Rapport fra VOFOs Regionutvalg 2006-2009 Innhold Regionutvalget..4 Bakgrunn og mandat

Detaljer

«STØRRE GRAD AV LIKEBEHANDLING»

«STØRRE GRAD AV LIKEBEHANDLING» «STØRRE GRAD AV LIKEBEHANDLING» RAPPORT FRA ORGANISASJONSSTØTTEUTVALGET Innhold Oppstart... 3 Utvalgets mandat... 3 Avgrensninger... 4 Organisasjonsstøtteutvalgets arbeid... 4 Sammensetning... 4 Arbeidsmåte...

Detaljer

Melding om virksomheten 2010-2011

Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 1 Melding om virksomheten 2010-2011 Norges Korforbund samler nesten 31 000 medlemmer med en felles interesse av å synge i kor. Organisasjonens

Detaljer

ÅRSMØTE. 22.mars 2014 Molde. Møre og Romsdal Musikkråd. Quality hotel Alexandra

ÅRSMØTE. 22.mars 2014 Molde. Møre og Romsdal Musikkråd. Quality hotel Alexandra ÅRSMØTE 2014 Møre og Romsdal Musikkråd 22.mars 2014 Molde Quality hotel Alexandra Program for fagkonferanse/årsmøtet, 22. mars 2014 Kl 1030 Kl 1100 Kaffe registrering Åpning av styreleder, Arne-Dag Gjærde

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 1. ÅPNING Årsmøtet startet med et kulturelt innslag ved damekoret Korall. Leder Ole Hesjedal ønsket velkommen. 2011 har vært et aktivt,

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Oppland fylkes Eldreråd

Oppland fylkes Eldreråd Oppland fylkes Eldreråd Årsmelding 2011 INNHOLD: LEDERS FORORD 3 MEDLEMMER 4 BUDSJETT 5 REGLEMENT 5 MØTER I ELDREERÅDET 7 HANDLINGSPLAN / FOKUSOMRÅDER 2011 7 ELDRE OG DATA 7 BRUKERRÅDET SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer