Faglig veiledning Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faglig veiledning Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager 2013"

Transkript

1 BASIL Barnehage-Statistikk-InnrapporteringsLøsning Faglig veiledning Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager 2013 Generelt om føring av Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager Regnskapet føres som resultatregnskap for alle ikke-kommunale barnehager som var i drift per Regnskapet føres etter periodiseringsprinsippet slik at f.eks. etterbetalinger for 2013 som er utbetalt i 2014 og registrert i Brønnøysundregisteret, føres i resultatregnskapet for Alle kostnader skal føres uten merverdiavgift. Barnehager som har fått refundert merverdiavgift skal føre alle kostnader med nettobeløp. Investeringstilskudd og etableringstilskudd skal ikke føres i årsregnskapet. Det er viktig å skille mellom barnehagens regnskapsplikt etter regnskapsloven eller annen særlovgivning for den enkelte driftsform, og Utdanningsdirektoratets krav om innlevering av resultatregnskapsskjema. Disse to forholdene må sees separat. Ikke-kommunale barnehager skal fylle ut resultatregnskapsskjemaet uavhengig av hvilke regnskapskrav man for øvrig er underlagt. Barnehager som drives som virksomhet uten regnskapsplikt og som i ligningssammenheng benytter standardfradrag fremfor dokumenterte utgifter, fritas ikke fra å levere resultatregnskapsskjemaet. Disse barnehagene må sørge for å ha den nødvendige regnskapsoversikt og dokumentasjon som skal til for å oppfylle kravene knyttet til resultatregnskapsskjemaet. På tilsvarende vis er det ikke tilstrekkelig for regnskapspliktige barnehager å kun sende inn sitt ordinære regnskap fremfor å benytte resultatregnskapsskjemaet i BASIL. Side 2: Opplysninger om barnehagen Har barnehagen i løpet av året hatt organisatoriske endringer som f.eks. eierskifte eller utvidelse? Resultatregnskap og årsmeldingsskjema kobles sammen ved hjelp av organisasjonsnummer. Dersom det har vært organisatoriske endringer i løpet av året, f.eks. at barnehagen har endret eier fra ikke-kommunal til kommunal eller motsatt, barnehagen har slått sammen flere avdelinger eller barnehagen har blitt delt opp i flere enheter med egne organisasjonsnummer, må en svare ja på dette spørsmålet Salgsinntekt/uttak, utenfor avgiftsområdet (se veiledningen) Foreldrebetaling i barnehager er avgiftsfritt og faller utenfor avgiftsområdet. Derfor skal foreldrebetaling føres inn her. Foreldrebetaling føres med de beløpene som faktisk er utfakturert til foreldrene (altså fratrukket evt. søskenmoderasjon, mat og lignende). Dersom barnehagen får refundert søskenmoderasjon m.m. fra kommunen, føres dette som et kommunalt tilskudd på post Offentlig tilskudd/refusjon, må spesifiseres Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage. Her føres tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne, inkludert tilskudd gitt av kommunen. Dette gjelder for eksempel tilskudd til spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven, som blir utbetalt som et kronebeløp til barnehagen. Dersom dette blir utført som en "tjeneste" til barnehagen av for eksempel av spesialpedagog som er ansatt i kommunen, føres dette under punktet "Supplerende opplysninger fra kommunen". Faglig veiledning Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager 2013 Side 1

2 Tilskuddet føres etter periodiseringsprinsippet slik at f.eks. etterbetalinger eller etterjusteringer for 2013 som er utbetalt i 2014, føres i resultatregnskapet for Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn. Omfatter tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn. Både statlige og kommunale tilskudd for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn skal føres her. Barnehagetilskuddet, «engangstilskudd for barn i alderen 0-5 år» som er en del av Integreringstilskuddet, jf IMDIs rundskriv 1/13 skal ikke føres her, men under posten «Andre offentlige tilskudd». Kommunale tilskudd Kommunale tilskudd omfatter ordinære driftstilskudd, tilskudd til kapitalkostnader (Jf. Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager), inntekter fra salg eller utleie av plasser til kommunen og tilskudd som dekker søskenmoderasjon, friplasser m.m. Andre offentlige tilskudd: Her føres offentlige tilskudd som ikke har blitt ført i postene over. Dette gjelder for eksempel, integreringstilskudd, tilskudd fra KD til studentbarnehager, tilskudd til "onnebarnehager", tilskudd fra Sametinget, fylkeskommunen eller statlige helseforetak. NB! Refusjon fra trygdeforvaltningen for sykelønn eller lønn under fødselspermisjon m.m. føres på post Andre driftsinntekter Her føres kostpenger (foreldrenes betaling for mat i barnehagen utover ordinær foreldrebetaling), avgifter/ mulkt (inntekter som barnehagen får på grunn av sen henting av barn, manglende oppmøte på dugnader osv) og tilskudd til bedriftsbarnehager(tilskudd som barnehagen mottar fra bedrifter for ansatte som har barn i barnehagen, bedriftsbarnehager). NB! Dette gjelder ikke for fylkeskommunale eller statlige bedriftsbarnehager (sykehusbarnehager). For disse føres eierens driftstilskudd på post Varekostnad Posten kan inneholde kjøp av matvarer, som kan dekkes gjennom kostbetaling utover ordinær foreldrebetaling, og andre varer. Kjøp av matvarer: Innkjøp av matvarer til barnas måltider i barnehagen. Kjøp av andre varer: Andre varer som ikke er spesifiserte i skjemaet Lønn/personalkostnader Disse postene inneholder alle kostnader som er knyttet til arbeidskraft i barnehagen (lønn, feriepenger, pensjonskostnader, forsikring m.m.). Ev. godtgjørelse som eier av barnehagen tar ut for sin arbeidsinnsats i barnehagen føres på post 5600, dette gjelder også for familiebarnehager. NB! Arbeidsgiveravgift føres på post Eventuelt utbytte til eier skal føres under «Disponering av positivt årsresultat» Innberetningspliktig pensjonskostnad (Ikke pensjonsforsikring) Her føres barnehagens kostnader til løpende pensjonsutbetalinger til tidligere ansatte. Kostnader til pensjonsforsikring for barnehagens ansatte føres ikke her, men på post 5945 «Pensjonsforsikring for ansatte» Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft (sykepengerefusjon m.m.) Sykepengerefusjon, fødselspermisjon. Faglig veiledning Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager 2013 Side 2

3 5900 Annen personalkostnad Annen personalkostnad inneholder bl.a. arbeidstøy til ansatte, yrkesskadeforsikring og personalgaver. Pensjonsforsikring for ansatte føres ikke her, men på post 5945 «Pensjonsforsikring for ansatte» Pensjonsforsikring for ansatte Her føres barnehagens kostnader til pensjonsforsikring Egen pensjonsordning Det er kun barnehager som faller inn under reglene i innskuddspensjonsloven 2-3 andre ledd for selvstendige næringsdrivende og personlig deltaker i deltakerlignet selskap som skal registrere pensjonskostnader her. Dette gjelder ikke barnehager der: Minst to personer i foretaket som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, Minst én arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, eller Personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk. Faglig veiledning Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager 2013 Side 3

4 6000 Avskrivning Uttrykker verdireduksjonen i barnehagens varige driftsmidler (bygninger, inventar og utstyr). Det betyr at anskaffelsesverdien av varige driftsmidler fordeles over den antatte levetiden til disse driftsmidlene. Varige driftsmidler defineres som anskaffelser med en verdi over kroner og en levetid på minst tre år. NB! Barnehagene skal føre avskrivninger (dersom barnehagen eier lokalet) eller husleie for bruk av lokalene som de benytter. Avdrag på lån skal ikke føres opp, i og med at disse er avhengig av hvordan barnehagen er finansiert, ikke av slitasjen/verdireduksjonen som følger med bruk av barnehagen Energi, brensel mv. vedr. produksjon Denne posten er ikke veldig aktuell for barnehagene, i og med at en ikke driver med energikrevende vareproduksjon benytt post 6340 for kostnadene til elektrisk strøm og brensel Leie lokale Her skal husleie føres Lys, varme Denne posten skal benyttes til å føre elektrisk strøm og brensel Renovasjon, vann, avløp, renhold mv. Posten inneholder bl.a.: Offentlige avgifter til renovasjon, vann, avløp. Renhold, vaktmester dersom disse tjenestene ikke utføres av egne ansatte (som vises gjennom personalkostnader på postene ) Verktøy, inventar mv. som ikke skal avskrives Leker, barnebøker, lekeutstyr Fremmedtjenester (regnskap, revisjon, rådgivning og lignende) Ekstern regnskapsfører, revisor, IKT-tjenester m.m. Kurs-/seminarutgifter uten reise/opphold, kjøp av styrertjeneste/pedagogisk veiledning i familiebarnehager. Barnehager som er en del av en organisasjon som driver flere barnehager kan føre konsernkostnad til dekning av organisasjonens felleskostnader på denne posten Reise- og diettkostnader, ikke oppgavepliktig Reise og opphold for ansatte i forbindelse med kurs/seminarer m.m Kontingent (med fradragsrett) Kontingent for medlemskap i ulike interesseorganisasjoner Annen kostnad Her føres eventuelle andre driftskostnader som ikke skal føres på de øvrige postene Næringsinntekt/underskudd Barnehagen vil som regel ikke ha store beløp på disse postene. NB! Ikke benytt postene her for å føre opp avdragsutgifter, jf. Kommentar til post 6000! Renteinntekter og rentekostnader Her føres renteinntekter og rentekostnader som påløper i forbindelse med driften av barnehagen. Faglig veiledning Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager 2013 Side 4

5 Disponering av overskuddet Barnehager som avslutter regnskapet med et overskudd kan bruke dette prinsipielt på to måter: 1) Enten utbetales overskuddet som utbytte til eierne av barnehagen, eller 2) Det blir liggende igjen som en del av barnehagens egenkapital og brukes til styrking av barnehagens likviditet eller til finansiering av anskaffelser til barnehagen senere. Administrasjonskostnader og andre felleskostnader Det følger av forskrift om regnskapsplikt for godkjente ikke-kommunale barnehager (økonomiforskrift til barnehageloven) 2 femte ledd andre setning at barnehager som drives innenfor samme foretak eller foretaksgruppe (konsern), skal dokumentere at administrasjonsog felleskostnader mellom virksomhetene er fordelt forholdsmessig. Også når barnehageforetaket driver annen virksomhet i tillegg til den som er godkjent etter barnehageloven, skal barnehagens resultatregnskap kunne dokumentere at administrasjonsog felleskostnader mellom virksomhetene er fordelt forholdsmessig, jf. forskriften 2 femte ledd første setning. Dette betyr at punktet kun fylles ut av barnehager som oppfyller et av de følgende kriteriene: Barnehager som drives innenfor samme foretak med andre barnehager Barnehager som drives innenfor foretaksgruppe (konsern) med andre barnehager Barnehager som er en del av et foretak som driver annen virksomhet i tillegg til den som er godkjent etter barnehageloven Formålet med denne delen av rapporteringen er å gi kommunen som barnehagemyndighet et grunnlag for å vurdere om administrasjons- og felleskostnadene er fordelt forholdsmessig. Med adminstrasjonskostnader og andre felleskostnader menes indirekte kostnader for et foretak eller konsern som fordeles på barnehagene. Med konsern menes selskaper som står i slikt forhold til hverandre som beskrevet i aksjeloven 1-3. (1) Et morselskap utgjør sammen med et datterselskap eller datterselskaper et konsern. (2) Et aksjeselskap er et morselskap hvis det på grunn av avtale eller som eier av aksjer eller selskapsandeler har bestemmende innflytelse over et annet selskap. Et aksjeselskap skal alltid anses å ha bestemmende innflytelse hvis selskapet: 1. eier så mange aksjer eller andeler i et annet selskap at de representerer flertallet av stemmene i det andre selskapet, eller 2. har rett til å velge eller avsette et flertall av medlemmene i det andre selskapets styre. (3) Et selskap som står i forhold som nevnt i annet ledd til et morselskap anses som datterselskap. (4) Ved beregningen av stemmerettigheter og rettigheter til å velge eller avsette styremedlemmer skal rettigheter som morselskapet og morselskapets datterselskaper innehar, regnes med. Det samme gjelder rettigheter som innehas av noen som handler i eget navn, men for morselskapets eller et datterselskaps regning. Faglig veiledning Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager 2013 Side 5

6 Post. Nr. Her føres Postnummer fra skjemaet «Opplysninger fra barnehagens resultatregnskap for 2013» side 3 til 6. F.eks. «6700». Postbenevning Her føres Postbenevning fra skjemaet «Opplysninger fra barnehagens resultatregnskap for 2013» på side 3 til 6. f.eks. «Fremmedtjenester (regnskap, revisjon, rådgivning og lignende)». Kriterium og nøkkel for kostnadsfordeling Her beskrives kort hvordan fordelingen av adminstrasjonskostnader og andre felleskostnader er foretatt mellom barnehagen og andre barnehager i foretaket eller annen virksomhet i foretaket. Det skal også opplyses om hvilken prosentsats av kostnadene som er ført på barnehagen. Hvis det er brukt flere ulike kriterium og nøkler for kostnadsfordeling på samme post, må dette føres på flere rader. Transaksjoner med nærstående parter Oppgi nærstående parter som barnehagen har hatt transaksjoner med» Bakgrunnen for at ikke-kommunale barnehager skal rapportere om slike transaksjoner er at kommunen skal kunne kontrollere at tilskuddet og foreldrebetalingen brukes i tråd med kravene oppstilt i barnehageloven. Dette innebærer blant annet at barnehagen, overfor eier, eiers nærstående eller selskap i samme konsern, ikke kan foreta transaksjoner og belastes kostnader på vilkår som avviker fra eller med beløp som overstiger det som ville vært lagt til grunn dersom det var mellom uavhengige parter (markedsvilkår). Kravet til markedsmessige vilkår og pris for handel med nærstående følger av barnehageloven 14 a første ledd bokstav b. Her registreres alle nærstående parter barnehagen har hatt transaksjoner med i regnskapsåret Enten navn på person eller selskap. Som nærstående parter regnes: Eier(e) av barnehagevirksomheten Selskap i samme konsern som barnehagevirksomheten Eier(e)s nærstående etter aksjelovens definisjon Eier(e)s nærstående er følgende personer/selskaper, jf. lov om aksjeselskaper (aksjeloven) 1-5: ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende forhold; slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken; slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som nevnt i nr 1; ektefelle til, og en person som bor sammen i ekteskapsliknende forhold med, noen som er nevnt i nr 2; selskap der vedkommende selv eller noen som er nevnt i nr 1 til 4, har slik bestemmende innflytelse som nevnt i aksjelovens 1-3. Som transaksjon regnes alle former for ulike ytelser og vederlag. Dette kan f.eks. være kjøp eller salg av varer og tjenester, leie eller utleie, lønn eller lån. Faglig veiledning Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager 2013 Side 6

7 Spesifiser transaksjon med nærstående parter Her registreres en oversikt over alle transaksjoner barnehagen har hatt med nærstående parter i regnskapsåret Transaksjonene skal vise totalsummen per hovedleveranse. F.eks. føres årets husleie på en rad selv om det f.eks. betales en månedlig leie. Nærstående parter Her registreres navn på person eller selskap som en transaksjon er gjennomført med. Som nærstående parter regnes eier(e) av barnehagevirksomheten selskap i samme konsern som barnehagevirksomheten eier(e)s nærstående etter aksjelovens definisjon Eier(e)s nærstående er følgende personer/selskaper, jf.aksjeloven 1-5: ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende forhold; slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken; slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som nevnt i nr 1; ektefelle til, og en person som bor sammen i ekteskapsliknende forhold med, noen som er nevnt i nr 2; selskap der vedkommende selv eller noen som er nevnt i nr 1 til 4, har slik bestemmende innflytelse som nevnt i aksjelovens 1-3. Beskrivelse av transaksjonen. Her beskrives det kort hva som er levert. Dette kan for eksempel være lønnskostnader, husleie barnehage, felleskostnader strøm etc. Vederlag Her registreres vederlaget barnehagen har betalt eller mottatt i forbindelse med transaksjon av varen eller tjenesten. Supplerende opplysninger fra barnehagen Har barnehagen mottatt støtte til driften i regnskapsåret som ikke kommer til uttrykk i regnskapet? Dette gjelder støtte som ikke er ført som inntekt i barnehagens regnskap. Eksempler: Lav eller gratis husleie, gratis administrative tjenester (regnskapsføring, lønnsutbetalinger mv.) fra barnehagenes eier eller fra andre (ikke kommunen). NB! Foreldredugnader tas ikke med. Ev. støtte som barnehagen får fra kommunen fylles ut av kommunen selv. Beskriv innhold og omfang av slik støtte som barnehagen har mottatt i regnskapsåret. Det kan ofte være vanskelig å tallfeste verdien av slik støtte. For å få et grunnlag for mest mulig fullstendige kostnadstall for barnehagene, skal barnehagene likevel anslå et konkret kronebeløp. Har barnehagen i regnskapet for 2013 hatt ekstra kostnader knyttet til integrering av barn med nedsatt funksjonsevne eller andre barn med særlige behov? Hvis barnehagen i regnskapet har hatt ekstra kostnader knyttet til integrering av barn med særskilte behov føres dette her. Dette kan for eksempel gjelde tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne eller tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn. Supplerende opplysninger fra kommunen Her føres støtte fra kommunen til driften i regnskapsåret som ikke kommer til uttrykk i barnehagens regnskap. Dette kan eksempelvis være: lav eller gratis husleie for kommunale Faglig veiledning Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager 2013 Side 7

8 lokaler som barnehagen disponerer, tiltak for tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne som betales/lønnes av kommunen uten at de er belastet barnehagens regnskap (for eksempel kommunale støttepedagoger, tospråklige assistenter m.m. som arbeider med barn i den ikke-kommunale barnehagen) og lignende. Obs: Følgende utgifter skal ikke føres her: Merkantil støtte fra kommunen i forbindelse med barnehageopptak, innkreving av oppholdsbetaling m.m., tilbud til ikke-kommunale barnehager om deltakelse på kurs/opplæringstiltak og andre utgifter som kommunen har som er knyttet til kommunens funksjon som barnehagemyndighet. Beskriv innhold og omfang (anslå eventuelt beløpet) av slik støtte som barnehagen har mottatt i regnskapsåret. Faglig veiledning Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager 2013 Side 8

Brukerveiledningen er tilgjengelig både som en integrert versjon i BASIL og i et separat dokument med link i innledningen.

Brukerveiledningen er tilgjengelig både som en integrert versjon i BASIL og i et separat dokument med link i innledningen. BASIL veiledning 1. Innledning 1.1 Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager Opplysningene om inntekter og kostnader i ikke-kommunale barnehager samles inn av Utdanningsdirektoratet. Opplysningene

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2012 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

Partifinansiering Orienteringsmøte

Partifinansiering Orienteringsmøte 1 Partifinansiering Orienteringsmøte 22. januar 2015 SSB: Anders Grøndahl FMSF: Arne Sandnes, Jørgen Tistel 1 Dagsorden Innspill fra salen 12.09.2014 Anders Grøndahl, SSB Partiportalen - 2014 og 2015 Arne

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

Utgifter i barnehager. Nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til private barnehager TROND ERIK LUNDER OG AILIN AASTVEDT

Utgifter i barnehager. Nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til private barnehager TROND ERIK LUNDER OG AILIN AASTVEDT Utgifter i barnehager Nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til private barnehager TROND ERIK LUNDER OG AILIN AASTVEDT TF-rapport nr. 274 2010 TF-rapport Tittel: Utgifter i barnehager Nasjonale gjennomsnittssatser

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester FORORD Kommunal- og moderniseringsdepartementet har revidert retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Detaljer

VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING BOMPENGESELSKAPER. 1. Innledning s. 2. 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s.

VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING BOMPENGESELSKAPER. 1. Innledning s. 2. 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s. VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING I BOMPENGESELSKAPER 1. Innledning s. 2 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s. 3 3. Regnskapsmessig behandling av tap på krav s. 6 4. Regnskapsmessig

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Januar 2015 Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet...

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014 meldinger SKD 4/14, 1. juli 2014 (gjeldende fra 1. juli 2014) Seksjon for innkreving Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014 ESA har vedtatt nye retningslinjer for regionalstøtte, dette medfører betydelige

Detaljer

Regnskap for tannleger

Regnskap for tannleger Anton Gomnæs: Regnskap for tannleger Regnskap og økonomi for tannleger er et tema det har vært stor oppmerksomhet rundt den senere tid, ikke minst fordi det har blitt avdekket at flere tannleger har unndratt

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 Formål og virkeområde...

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet... 3 Overordnet

Detaljer

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER Sticos Magasinet Nr. 2-2014 Et fagblad for regnskap, lønn og personal GUNSTIGE FRYNSEGODER OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER 2 LEDER Revolusjon i arbeidslivet? MAGNE OLUFSEN

Detaljer

Regnskap i Korpsdrift

Regnskap i Korpsdrift Regnskap i Korpsdrift Oppdatert pr. 14.3.2014 side 1 Innhold Regnskap i Korpsdrift... 1 Generelt om Regnskap i Korpsdrift... 3 Priser... 4 Forkunnskaper... 4 Før du går i gang... 4 Kontogrupper... 5 Kontoplan...

Detaljer

Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0

Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0 Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0 _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V1.0-2012 06 01 SIDE 1 av 96 Endringer (logg overordnet endringer i de enkelte versjonene) Versjon Dato Endringer / Avklaringer

Detaljer

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4. Skatteetaten Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.2015 Fra og med inntektsåret 2014 er det innført

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer