MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 27/15 REGNSKAP 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 27/15 REGNSKAP 2014"

Transkript

1 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: Tid: Fortløpende etter NFO Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling SAKLISTE Saksnr. Tittel 25/ 15 GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL AV DEN 1.JU NI 26/15 ÅRSMELDING /15 REGNSKAP /15 REGNSKAPSRAPPORT JAN-FEB 2015 Gratangen kommune Lma 5o\v:\9 o< Ronny Grindstei Ordfører

2 Sak 25/15 GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL AV DEN l.juni Saksbehandler: Lena Solvang Arkiv: 033 Arkivsaksnr. : 15/ 780 Saksnr.: Utvalg Møtedato 25/15 Formannskap Rådmannens innstilling: Formannskapets møteprotokoll av den godkjennes. Saksopplysninger: Som vedlegg til saken følger: Gratangen kommune, Elin Wilsgård rådmann Lena Solvang kontormedarbeider Side 2 av 8

3 Sak 26/15 ÅRsMELDmG 2014 Saksbehandler: Karl Fredrik Normann Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 15/779 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/15 Formannskap Rådmannens innstilling: Årsmelding for 2014 tas til orientering. Saksopplysninger: Rådmannen legger med dette frem årsmeldingen for Årsmeldingen er administrasjonens tilbakemelding til kommunestyret om hvordan fjoråret forløp i Gratangen kommune. Målet med utformingen av Årsmeldingen for 2014 er også at den er interessant for de som til daglig ikke arbeider i Gratangen kommune. I år består årsmeldingen av tre deler: 1. Årsrapporten som er den verbale delen som inneholder informasjon av oppnådde resultater, viktige hendelser og fremtidige utfordringer. 2. Årsberetningen som er en redegjørelse for den økonomiske virksomheten til Gratangen kommune gjennom året Her tas det inn opplysninger som er viktige for å kunne bedømme kommunens økonomiske resultat og stilling, samt andre forhold som er av vesentlig betydning for kommunen. 3. Årsmeldingene fra enhetene. Her er enhetenes egne beretninger og kommentarer til driflen i 2014 og hvilke utfordringer som enhetene har. Som vedlegg til saken følger: 0 Årsmelding 2014, - sendt per mail tidligere. 0 Regnskap sendt per mail tidligere. 0 Revisjonsberetning R Kontrollutvalgets behandling R møte Gratangen kommune, Elin Wilsgård rådmann Karl Fredrik Normann enhetsleder/rådgiver Side 3av 8

4 Sør- Troms kommunerevisjon IKS 1 av3 SkénIand/Gratangen/Ibestad/Lavangen/Salangen/Bardu/Dywy Var dato Vår referanse Kontorsted Salangen /15/0120 Saksbehandler Deres dato Deres referansc Til Kopi til _. -».e._, _ Kontrollutvalget E GRATA-NGEN K_a..rMf\/IUNE Kommunestyret 1 Gratangen kommune Formannskapet -,- fre".w_ ~ ~ Rådmannen ` REVISORS BERETNING 'l p...,..4_;.. Uttalelse om årsregnskapet L ` f _".510!" 2015 Vi har revidert årsregnskapet for Gratangen kommune som viser kr til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2014, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Adm inistrasjonssjeferzs ansvar for årsregnskapet Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som administrasjonssjefen finner nødvendig for å muliggj øre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for kommunens utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon....._._. Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks Foretaksregisteret Sør-Troms kommunerevisjon lks Herredshuset, 9350 Sjøvegan Ta kontakt Postboks 77 E postadresse Mobil Bankkonto Kontoradresse Evenskjer 9355 Sjøvegan Po.boks Evenskjer

5 Sar-Tramskommunerevisjon IKS 2 av 3 Skånland/Gratangen/lbestad/Lavangen/Salangen/Bardu/Dyrøy Vår dato Vår referanse Kontorsted Salangen /15/0120 Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Gratangen kommune per 31. desember 2014, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Uttalelser om øvrige forhold Konklusjon med forbehold om budsjettet Drifiregnskapet viser avvik på driflsutgifier og driftsinntekter i forhold til budsjett. Driftsinntektene har et avvik på kr og driftsutgiftene kr Når det gjelder investeringsregnskapet er avvikene henholdsvis kr for inntektene og kr for utgiftene. Konklusjon om budsjettet Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak av forholdet som er omtalt í Grunnlag for konklusjon med forbehold " ovenfor, at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon med forbehold om registrering og dokumentasjon Flere poster i balansen er av gammel dato og er dårlig dokumentert. Etter vår vurdering er dette et brudd Bokføringslovens 11 om dokumentasjon av balansen. Jfr og Norsk bokføríngsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen, som sier at formålet med å dokumentere balansen, er å underbygge balansepostenesfullstendighet, realitet og nøyaktighet, samt underbygge regnskapsmessige verdier. Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell infonnasjon, mener vi, med unntak av det som er nent. i konklusjon med forbehold om registrering og dokumentasjon, at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

6 Sør-T roms kommunerevisjon IKS 3 av 3 Skinland/Gratangen/Ibestad/Lavangen/Salangen/Bardu/Dymy Vår dato Vår refcranse Kontorsted Salangen /15/0120 Andre forhold Noter er enda ikke fizllstendig ihht regelverket. Denne beretning erstatter avgitt beretning datert , som ble avgitt etter utløpet av forskriftenes frist for å avlegge revisjonsberetning. Fullstendig årsregnskap var på dette tidspunkt ikke utarbeidet av administrasjonssjefen og årsberetning var ikke utarbeidet. fi.q..s...«finn Roar Sørensen revisjonssj ef

7 Sak 27/15 REGNSKAP 2014 Saksbehandler: Karl Fredrik Normann Arkiv: 200 Arkivsaksnr. : 15/5 52 Saksnr.: Utvalg Møtedato 27/15 Formannskap l / Kommunestyre Rådmannens innstilling: Det framlagte regnskapet for 2014 godkjennes. Årets positive driftsresultat på kr avsettes til disposisjonsfond Saksopplysninger: Drifts-regnskapet for 2014 er avlagt med et overskudd på kr I henhold til revidert budsjett er det da avsatt kr til disposisjonsfond. Regnskapsresultatet er da Kr bedre enn regulert budsjett. Resultatet kommer som følge av at utgiftene har vært under kontroll. Lønnsutgiftene er 1 mill kroner lavere enn regulert budsjett. Dette må sies å være god budsjettstyring. Tallene må forståes ut fra at også utgiftene ved sykefravær da er dekket. Motsatsen til slike utgifler er økte driftsinntekter overføringer med krav til motytelse? Både driftsinntekter og driftsutgifter er høyere enn regulert budsjett. Det skyldes i hovedtrekk sykepengerefusjon, andre salgs- og leieinntekter andre statlige overføringer og økte skatteinntekter. Rammetilskudd viser en mindreinntekt enn regulert budsjett. Det samme viser brukerbetalinger hvor storparten kommer av redusert vederlagsbetaling på Gratangsheimen (større bruk av kortids- og avlastningsplasser). Inkludert i driftsutgiftene ligger avskrivninger som er kr høyere enn regulert budsjett. Regnskapets brutto driftsresultat er helt i balanse med regulert budsjett. Netto driftsresultat er på kr som er kr lavere enn regulert budsjett. Når alle regnskapsmessige disposisjoner er foretatt, viser regnskapet et mindreforbruk/overskudd på kr Det er viktig å påpeke at i regnskapsresultatet er det et positivt premieavvik på kr , regulert budsjett på kr For Gratangen kommune på lik linje med en rekke andre kommuner, så ville årsresultatet vært negativt uten premieavviket. For utfyllende opplysninger og kommentarer vises det til Årsmelding Investeringsregnskapet gjøres opp i balanse. Dette er mulig ved bruk av avsetninger, bruk av lån, salg av aksjer, bruka av tidligere års udisponerte og ubrukte lånemidler. Gjennomførte investeringer viser høyere tall enn regulert budsjett. Pågående investeringer fra tidligere år er ikke med i de (nye) investeringene som er i regulert budsjett. Investeringene gjennomføres i balanse. For utfyllende opplysninger og kommentarer vises det til Årsmelding 2014 Side 4 av 8

8 Sak 27/15 Som vedlegg til saken følger: 0 Regnskap sendt per mail tidligere. 0 Revisjonsberetning regnskap ligger som vedlegg på sak 26/15 Gratangen kommune, Elin Wilsgård rådmann Karl Fredrik Normann enhetsleder/råd giver Side 5 av 8

9 Sak 28/15 REGNSKAPSRAPPORT JAN-FEB 2015 Saksbehandlerz Karl Fredrik Normann Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 15/441 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/15 Formannskap /15 Formannskap /15 Formannskap / Formannskap Râdmannens innstilling: Økonomirapport 1/2015 tas til orientering. Saksopplysninger: Økonomirapport 1/2015 er utarbeidet med tall pr utgangen av mai utgangen av mai Hovedinntrykket er at driften går som planlagt. For flertallet av enhetene er forbruket i tråd med regulert budsjett. Fortsatt så er periodiseringen ikke god nok. Det jobbes med forbedringer av oppsettet slik at tallene som framkommer skal være korrekte. Driftsinntektene viser i tabellen (se nedenfor) en nedgang fra periodisert budsjett også sammenlignet med tilsvarende periode i Rammetilskudd er høyere enn revidert budsjett, men lavere enn for tilsvarende periode i Rammetilskuddet for 2015 er lavere pga av rammetrekk for privat skole. Periodiserte tall for rammetilskudd er ikke korrekte. Skatteinntektene er høyere enn for tilsvarende periode i Periodiserte tall viser nedgang. Skattetallene for mai er ikke med i r Andre statlige overføringer viser mindreinntekt sålangt i 2015 sammenlignet med både revidert budsjett og r Her vil inntekter komme inni regnskapet senere i året og det er forventet at budsjettmålene nås. Brukerbetalinger er lavere enn budsjett og r Her er det etterslep på vederlagsbetaling og barnehage! sfo. Det er forventet at etterslep på inntekter retter seg opp i løpet av året. Kommende økonomirapporter vil følge opp dette. Driftsutgifter Driftsutgiftene viser samlet et mindre forbruk enn tilsvarende periode i I forhold til periodisert budsjett viser utgiftene et større forbruk. Lønnsforbruket er over periodisert budsjett og også over tilsvarende periode i Det er poster for vikarer, ekstrahjelp og overtid som viser overforbruk, men også fast lønn. Denne utviklingen må følges nøye opp. Øvrige driftsutgifter er i utakt med periodisert budsjett, men her er det periodiseringen som ikke er tilstrekkelig. Sammenlignet med tilsvarende periode i 2014 så ligger forbruket en del lavere hittil i Side 6 av 8

10 Sak 28/15 Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer ogtj som inngår i tj.pri Kjøp av tjenester som erstatter tj.pl Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Finanstransaksj oner. Renteinntekteregnskapsføres ved årsslutt. Budsjettmålene vil ventelig nåe ved årsslutt. Renteutgifter er litt lavere enn periodisert budsjett, og med fortsatt lav rente, er det forventet at denne tendensen holder seg ut over året. Avdrag er så langt i år betalt i henhold til avdragsplan. For budsjett 2015 er det innbaktavdragsutsettelse som vil gi effekt i 2. halvår Brutto driftsresultat - flnansutgifter/finansinntekter og netto driftsresultat l Regnskap pr Reg. budsjett pr Oppnbudsjett 2015 Regnskap pr Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter 0 O - O Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og Iåneomkostni nger Tap påfinansielle instrumenterlon 0 O Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjor Nlotpost avskrivni nger Netto driftsresultat Regnskapsskjema lb pr Skjema 1B viser enhetenes rammer oppsatt slik skjema 1B skal rapportere. Tallene er netto driftsutgifter for de enkelte enhetene. De enhetene som har inntekter som kommer inn senere i året enn periodiseringen tilsier, får da høyere netto utgift enn det de egentlig skulle ha hatt. Denne forskjellen utjevner seg i løpet av året dersom budsjettmålene nås. Samlet så er enhetens netto driftsutgifter så langt i år over periodisert budsjett, men vesentlig lavere enn for samme periode i Det vises for øvrig til enhetenes egne rapporteringer som følger vedlagt. Side 7 av 8

11 Sak 28/15 10 Politikk 11 Fellesutgifter Se ntraladministrasjon Kirke- og kultur Helse G ratange n skole Gratangen barnehage NAV-G ratangen Bamevemtjenesten G ratangsheimen PU-tjenesten Hjemmetjenesten Te kniske tjenester Diverse bygninger Astafjord Skatt og innfordring Astafjord Kart- og Oppmåling Diverse prosjektregnskap Skatter og rammetilskudd Renter, avd rag, aksjeutbytte Til fordeling drift fral 1A Regnskap pr Regu. bud pr Opprin. Bud (ll) Regnskap pr Rådmannen anbefaler at økonomirapporten tas til orientering. Som vedlegg til saken følger: Økonomisk oversikt enheter fordelt på inntekter, lønnsutgifter, andre driftsutgifter og netto. Gratangen kommune, Elin Wilsgård rådmann Karl Fredrik Normann enhetsleder/rådgiver Side 8 av 8

12 Økonomioversikr Regnskapsskjema1 B 2015 pr utgangen av mai 2015 KFN Regnskapsskjema 1B lgratangenkommune» 2015 Bruker: KANO Klokken: 1 Program: Regnskapsskjema 13 pr utgangenav mai 2015 Regnskapr Politikk Fellesutgifter Sentraladministrasion Kirke- og kultur Helse Gratangen skole Gratangen bame hage NAV~Gratangen Barneverntjenesten Gratangsheimen PU-tjenesten Hjemmetjenesten Tekniske tjenester Diverse bygninger Astafjord Skattog innfordring Astafjord Kart- og Oppmåling Diverse prosjektregnskap Skatterog ram metilskudd ~29062 Renter, avdrag, aksje utbytte O Til fordeling drift fral 1A Regu.bud pr ~ Opprin. Bud.2015 Regnskappr G C C ssi

13 Økonomisk oversikt drift pr utgangaen av mai 2015 Økonomisk oversiktdrift pr utgangen av mai 2015 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andrestatlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Regnskap pr O 0 4T3501ü Reg. budsjett pr Oppnbudsjen (ID (DO OED Regnskap pr Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.pri Kjøp av tjenester som erstatter tj.pl Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter GOO C)() Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter IOCXIO 11400(IJ IUID Finansutgifter Renteutgifter og Iåneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (on Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter CXJ Resultat eksteme finanstransaksjor U Motpost avskrivninger Netto driftsresultat QQCD CJ (3 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. minc Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger M Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. r Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbr

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013 ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013 Innovasjon Norge Noter til årsregnskapet 2013 SELSKAPSINFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Selskapsinformasjon Innovasjon Norge er et særlovsselskap med formål

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

Godkjenning av rekneskap for 2012

Godkjenning av rekneskap for 2012 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside: http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2013 SAK 3, FORBEREDT AV

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Konglerudtoppen BS

Til beboerne i Konglerudtoppen BS 1 Konglerudtoppen Bs Til beboerne i Konglerudtoppen BS Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2015 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Statnett. Årsrapport 2013. Statnett Forsikring AS. . æ/ 1/

Statnett. Årsrapport 2013. Statnett Forsikring AS. . æ/ 1/ Statnett Statnett Forsikring AS Årsrapport 213. æ/ 1/ J 1 lnnhold Statnettkonsernet Statnett Forsikring AS Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantoppstilling Noter til årsregnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ

Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ M r /, r I I Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ ~1~~~1 INIMMIIMMININIMMI~~~1~111 111~1~~~INININIIII~M~I~M~01BMMINI~MNIOM Postadresse : Besøksadresse : Telefon og fax : Org.nr. pb 1095, 8001 Bodø

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 19.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammerborg torg 1. Til behandling foreligger:

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2014 Årsberetning Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2 INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2014 og utsikter for året 2015 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer