Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013"

Transkript

1 Vedleggshefte til Regionrådets årsmelding for 2013

2 ÅRSRAPPORT FOR PROSJEKTER/TILTAK SOM HAR MOTTATT TILSKUDD FRA REGIONRÅDET 1. Prosjektnavn:. Vekst og kunskapsutvikling i landbruket (BondeGLØd) Søker: Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen Carl Olav Holen.... Prosjektansvarlig (PA): E-post Telefon: Anita Lund.... Prosjektleder (PL): E-post: Telefon: 3. Målsetting for prosjektet (beskrivelse av prosjektet - utvid antall linjer etter behov) Prosjektet skal følge opp den generelle målsettingen for næringsutviklingsarbeidet ved landbrukskontoretmed å tilføre landbruket kunnskap slik at det framstår som ei robust næring under skiftende rammevilkår. Prosjektet skal synliggjøre landbrukets betydning, skape vekst og kunnskapsutvikling og fremme fornying og nyrekruttering på driftsenhetene. 4. Status for gjennomførte tiltak pr (utvid antall linjer etter behov): Se vedlagt sammendrag av årsrapport. 5. Status økonomi: (En beskrivelse (ikke regnskap) av hvilke utgifter som har påløpt, og hvilke inntekter/egenandel kommunene og/eller andre har bidratt med i tillegg til eventuelle delutbetalinger fra regionrådet (utvid ant. linjer etter behov): Se vedlagt forenklet budsjett og regnskapsoversikt. 6. Erfaringer/eventuelle endringer: (utvid antall linjer etter behov): Arrangementer i prosjektets regi er blitt godt mottatt. Arbeidet framover vil fortsatt rette seg mot unge i primærnæringene og mot rekruttering da dette har vært vellykket og det er tydelig at det er et behov. Gausdal Kommune Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal Anita Lund, prosjektleder Sted Dato Underskrift

3 ÅRSRAPPORT FOR PROSJEKTER/TILTAK SOM HAR MOTTATT TILSKUDD FRA REGIONRÅDET Prosjektnavn: SNOWBALL - BASISFINANSIERING 2. Søker: Snowball prosjektet v/ Visit Lillehammer as Trude Arnesen Prosjektansvarlig (PA): E-post Telefon: Ove Gjesdal Prosjektleder (PL): E-post: Telefon: 3. Målsetting for prosjektet (beskrivelse av prosjektet - utvid antall linjer etter behov) Hovedansvar for prosjektleder er å drifte Snowball etter de strategier og prioriteringer som vedtas i styringsgruppa, herunder å sette i gang og følge opp tiltak. Prosjektleder har overordnet ansvar for de øvrige prosjektmedarbeiderne i Snowball, og for kommunikasjon med øvrige deltagere, interessenter og eierne. 4. Status for gjennomførte tiltak pr (utvid antall linjer etter behov): I den vedtatte femårsplanen for Snowball ( ) er det skissert 4 satsingrområder. I 2013 har den viktigste oppgaven til Snowballs prosjektleder vært å rigge og igangsette tiltak under de fire områdene: 1. Bli Norges beste reisemål for barnefamilier hele året. Ansatt Karen Lauvålien i 3s engasjement, arbeider 50% med dette tiltaket Finansiert prosjektet fra OFK ( i året over tre år), samt fra næringsaktører som er tilknyttet prosjektet (ca i året). Prosjektet har egen prosjektplan og organisering. God fremdrift. Det er tett dialog med Visit Lillehammers markedsavdeling for å sikre at prosjektet løpende påvirker markedsføringen til barnefamilier. Visit Lillehammer overtar prosjektet når 3 års perioden er slutt for å videreføre (drifte) aktivitetene fra prosjektet 2. Utvikle idrettsturisme i verdensklasse Torger Fenstad er engasjert i en 40% stilling i første omgang for et års varighet. I første fase har prosjektet fokus på treningssamlinger for langrenn. Prosjektet er finansiert av Regionrådet (jfr handlingsplanen punkt og ) og næringsaktører. Se egne årsrapporter for disse tiltakene. Prosjektet har gjennomført kartlegging av målgrupper og deres behov, samt utviklet en brosjyre/produktmanual med oversikt over treningsfasiliteter og overnatingsanlegg på destinasjonene Gålå, Skeikampen, Nordseter og Sjusjøen. 3. Styrke arrangementenes verdiskaping

4 Det har vært gjennomført en søknadsprosess med en rekke arrangører i regionen og Høgskolen med fokus på å styrke publikumsopplevelsene på arrangementene ( Innovativ Arenaproduksjon ). Denne ble sendt til Regionalt forskningsfond men fikk avlag i januar i år. Det er foreløpig ikke tatt stilling til hvordan innholdet i søknaden skal gjennomføres uten finansieringen fra RFF. Dette vil skje før sommeren (2014). 4. Vekst i internasjonale rundreiser sommer Ansatt Karen Lauvålien i 3s engasjement, arbeider 50% med dette tiltaket Finansiert projektet fra OFK ( i året over tre år), samt fra næringsaktører som er tilknyttet prosjektet (ca i året). Prosjektet har som formål å utarbeide et markeds- og salgskonsept som skal selge de ulike kulturtilbudene i regionen, foreløpig omtalt som Into Norway. Dette skal lanseres på NTW i Visit Lillehammer vil står for markedsføringen og distribusjonen når prosjektet er ferdig. Utover disse aktivitetene har prosjektleder for Snowball holdt en rekke Snowball foredrag i og utenfor regionen, gjennomført møtet med Samarbeidsforum (eierne), Styringsgruppe og Arbeidsutvalget i Snowball, jobbet mot presse, gjennomført studietur, planlagt Snowball konferanse (januar 2014) og administrative oppgaver tilknyttet stillingen (søknader, rapportering etc). 5. Status økonomi: Basisdriften i Snowball hadde i 2013 inntekter på hvorav den offentlige finansieringen var I tillegg yter eierne inn en betydelig egeninnsats (målt i timer). Det er totalt 22 organisasjoner / bedrifter som bidrar til basisfinansieringen av Snowball. 6. Erfaringer/eventuelle endringer: (utvid antall linjer etter behov): Som følge av økonomisk underslag fra tidligere daglig leder i Visit Lillehammer ble Ove Gjesdal konstituert som daglig leder/reiselivssjef 12. november Han har fortsatt stillingen som prosjektleder Snowball. Dette vil innebære at arbeidet med Snowball vil bli redusert i en periode til en ny daglig leder er på plass for Visit Lillehammer. Lillehammer Ove Gjesdal (sign) Sted Dato Underskrift

5 ÅRSRAPPORT FOR PROSJEKTER/TILTAK SOM HAR MOTTATT TILSKUDD FRA REGIONRÅDET Prosjektnavn: ARENAPRODUKSJON 2. Søker: Snowball prosjektet v/ Visit Lillehammer as Trude Arnesen Prosjektansvarlig (PA): E-post Telefon: Ove Gjesdal Prosjektleder (PL): E-post: Telefon: 3. Målsetting for prosjektet Prosjektet inngår i Regionrådets handlingsplan under punkt Styrke verdiskaping, kommunikasjon og salg. Dette prosjektet skal utvikle nye og innovative opplevelseselementer i arrangementsproduksjonen som bidrar til at de besøkende (både publikum og deltakere) blir engasjert i det som foregår og at opplevelsene begeistrer og gir en følelse av at «dette kan jeg bare oppleve ved å være tilstede» på arenaen/arrangementet. Dette kan bidra til flere besøkende nasjonalt og internasjonalt. Verdiskapingen for arrangørene (bedriftene) vil skje gjennom økte billettpriser, større omsetning per gjest og en høyere andel gjenkjøp og positiv omtale (lojalitet), både på selve arenaene og for destinasjonene. 4. Status for gjennomførte tiltak pr I Regionrådets møte ble det vedtatt av bevilget beløp disponeres som følger: 1. - plass nærings- og FoU partnere, avklare problemstillinger og innhold, samt skrive søknad til Regionale Forskningfond innen 2 oktober etablere en kreativ gruppe med unge film- og TV-produsenter og ann - prøve u arrangementene kun deltagere. Det ble opprettet et arbeidsgruppe som jobbet fram søknad til Regionale Forskningfond. I dette arbeidet deltok: Peer Gynt, World Cup Lillehammer, Hafjell Kvitfjell Alpint, MTB Events Norway, Birken as, Eksrtremsportveko på Voss, YOG2015, HiL, HiG, Østlandsforskning og NINA.

6 Det var stor interesse fra næringsaktørene for å få opp et forsknings- og utviklingsprosjekt som ville kunne teste ut og evaluere nye former for arenaproduksjon. Samtidig som at FoU miljøene så på dette som et spennende måte å få til et mer tverrfaglig FoU prosjekt på med tydelig næringsforakring. Lillehammer Kunnskapspark hadde som ansvar å koordinere og sende inn søknaden innen fristen 2 oktober. Dessverre ble ikke denne registrert i tide. Søknaden ble imidlertid jusert av representanter fra SeLL, HiL, prosjektleder Snowball og regionrådsrkoordinator og innsendt til en annen utlysning også i regi av Regionale Forskningfond den 16 oktober. Medio januar fikk vil dessverre avslag på søknaden. Arbeidet med søknaden var ikke bare en søknad; den beskriver en strategi og et konsortium som ønsker å jobbe sammen for å få til enda bedre publikumsopplevelser og derigjennom mer verdiskaping fra arrangementer. Det er foreløpig ikke tatt stilling til hvordan dette arbeidet skal påbegynnes uten midlene fra Regionale Forskningsfond. 5. Status økonomi: Det er anvendt av bevilgningen til rigging og gjennomføring av omtalte søknadsprosess. Veien videre, herunder også arbeidet med de som gjenstår i bevilgningen til Regionrådet, avklares før sommeren. 6. Erfaringer/eventuelle endringer: Det er svært tidkrevende å arbeide med slike søknader. Det krever også spesifikk kompetanse. Med erfaringene i dette arbeidet står vi bedre rustet til neste gang det skal sendes tilsvarende søknad. Lillehammer Ove Gjesdal (sign) Sted Dato Underskrift

7 ÅRSRAPPORT FOR PROSJEKTER/TILTAK SOM HAR MOTTATT TILSKUDD FRA REGIONRÅDET 1. Prosjektnavn: Lillehammer Arts Camp 2. Søker: Lillehammer Kunnskapspark AS på vegne av Lillehammer Arts Camp Ove Gjesdal Prosjektansvarlig (PA): E-post Telefon: Jørgen Damskau Prosjektleder (PL): E-post: Telefon: 3. Målsetting for prosjektet Camps, cliniques, kurs, workshops eller sessions er en måte å sette hverandre i stevne, gjennom aktivitet, instruksjon og videreutvikling av egenferdigheter over flere en gitt periode. Begrepet er kjent for de fleste, og brukes aktivt i de kursaktiviteter som er knyttet til blant annet DølaJazz Teaterdagene, Litteraturfestivalen, Nansenskolen og Amandus. Formålet er å gi innsikt, kompetanse, trening i de disipliner man velger. Formatet har også en sterk sosial dimensjon. Det er således mange innen kunstområdet som driver med kursvirksomhet for barn og unge i vår region og vi tror det ligger et enormt potensial både sosialt, kulturelt, omdømmemessig og næringsmessig i å samle aktører som driver denne type virksomhet i Lillehammer regionenved å samle disse aktørene kan vi raskt, effektivt og målrettet legge grunnsteinen til noe større; Lillehammer Arts Camp. Vi skal i prosjektperioden: o Utarbeide og forankre en felles visjon, profil og verdibasert plattform o Avklare hensiktsmessig organisasjonsform o Kartlegge lignende initiativ internasjonalt for «best practice eksempler» o Videreutvikle en skisse til de respektive aktørers innhold, slik at de korresponderer med kortsiktige (YOG) og langsiktige (Lillehammer Arts Camp) målsettinger. o Dele inn prosjektet i egnede faser og beskrive hva som skal gjøres i disse o Definere en egnet kommunikasjonsplattform o Utarbeide en forretningsmodell og budsjetter for finansiering og drift Prosjektet er delt inn i følgende faser: HA1. Workshop I. Utarbeide og forankre en felles visjon, profil og verdibasert plattform. Sette opp en kommunikasjonsplattform i et før under og etter paradigme for å identifisere egnet verktøy for kommunikasjon og strategiske allianser. Varighet 2X2 timer.

8 HA2. Workshop II. Utvikle og beskrive en felles organisatorisk og økonomisk plattform herunder en forretningsmodell og budsjetter for finansiering og drift. Innhold drøftes ut fra innspill fra hver enkelt aktør. Varighet 3 timer. HA3. Videreutvikle en skisse de respektive aktørers innhold slik at de korresponderer med de kortsiktige målsettinger (YOG) og de langsiktige (Lillehammer Arts Camp). Sammenstilling gjøres av prosjektleder. HA5. Kartlegging 3-5 case. Research gjøres av PL. (innspill fra aktører) HA 6. Utarbeide en faseinndelt plan for fremdrift, finansiering og gjennomføring av Pilot Herunder etablering av en web-basert plattform. Gjøres av PL. HA 7. Gjennomgang av dokument for ferdigstilling. PL +Alle. HA 8. Gjennomføring Pilot august 2013 med etterfølgende erfaringsnotat. Alle. 4. Status for gjennomførte tiltak pr (utvid antall linjer etter behov): Alle aktiviteter slik det er beskrevet er gjennomført med unntak av utforming av web plattform. I tillegg er det utformet søknader til OFK og Norsk Kulturråd, gjennomført møter med Sparebankstiftelsen sentralt, møter med OFK for avklaringer mm. 5. Status økonomi: Det er påløpt 120 timer à kr til oppdragsbeskrivelse, planlegging og gjennomføring workshops, koordinering av innhold, benchmarking, utarbeidelse av referater, kommunikasjonsplattform, verdi og merkevareplattform, programmatrise, forretningsplan, organisasjonsmodell og budsjett. Det er medgått betydelig tid til en rekke avklaringsmøter med Oppland Fylkeskommune og andre involverte som følge av uklare og til dels misvisende informasjon fra OFK. De involverte parter har lagt ned betydelig egentid i prosjektet. En avregning av dette vil legges ved sluttrapport. 6. Erfaringer/eventuelle endringer: (utvid antall linjer etter behov): Vi har lykkes med å mobilisere miljøene og å skape engasjement. Alle samlet seg om ideen, noen (Nansenskolen og Teaterdagene) trakk seg ut fordi de inntil videre ikke hadde kapasitet. Det er lagt ned betydelig tid i møter og konseptarbeid. Vi har hatt en rekke dialogmøter med YOG og OFK, som ga uttrykk for at de støttet både ideen og initiativtagerne. Heri lå også signaler om økonomisk støtte fra OFK. Det ble presisert at en slik støtte ville være av stor betydning for å utløse statlig støtte. En konkret fremdrifts og aktivitetsplan ble formulert og nedfelt i prosjektrapport. Prosjektet stoppet opp idet dialogen med OFK og fylkeskultursjef opphørte til tross for gjentatte henvendelser og purringer. Det ble etter lang tid gitt beskjed at søknad ikke var innvilget. Dette fant vi særs underlig da vi i dialogen med OFK ikke har oppfattet at det skulle sendes en søknad. I de møter OFK var tilstede, var alle parter også til stede, inklusive PA. Ingen oppfattet at det skulle sendes en søknad. Det ble også avholdt to til tre møter med OFK Fylkeskultursjef med PA og PL. Heller ikke her ble slike signaler gitt.

9 Det energitapet og tidstapet ble påført av denne håndteringen gjorde at prosjektet stoppet helt opp og ikke kunne gjennomføres som planlagt i Deltagere, inklusive PL, har også andre gjøremål og det er blitt brukt alt for lang tid på avklaringer. Sist men ikke minst, ble det gitt signaler at OFK skulle ansette en egen prosjektleder for å utvikle og implementere et tilsvarende konsept. Vi registrerer at YOG fremdeles bruker konseptet i sin beskrivelse av kultur- og utdanningsprogrammet. Vi er kommet dithen at vi avventer det videre arbeidet som YOG og OFK skal gjøre som del av YOG2016 slik at hverken PL eller de øvrige deltagere bruker unødvendig tid til å skape noe som kanskje ikke blir noe av. Hver og en av de impliserte fortsetter med å lage egne camps og faglige seminarer og vil etter all sannsynlighet stå rede dersom det kommer signaler om at en Lillehammer Arts Camp er ønsket. Da med en gjennomføring i forutsetningen er at det, som prosjektbeskrivelsen beskriver, at en betydelig ekstern finansiering finner sted. Vi anser inntil videre at prosjektet ikke er avsluttet i påvente av signaler fra blant annet YOG Sted Dato Underskrift

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Prosjektrapport Publikumsprogram World Cup Nordisk 2013 Lillehammer 1. februar 2014 Generelt: World Cup Lillehammer fikk for første gang på flere år langrenn inn på programmet. Med dette er konseptet komplett med de tre nordiske grener på en helg. Langrennsinterressen i regionen er stor og vi ser at vi nå kan utvikle publikumsprogrammet på en mere kreativ måte. Det er viktig både lokalt og regionalt at interessen for arrangementet øker. Den unike markedsføringen i form av TV tid nasjonalt og internasjonalt er formidabel. Videre er det viktig at det lokale og regionale næringsliv utnytter de muligheter som dette gir. World Cup Lillehammer ble et vellykket arrangement, Norges Skiforbund og det internasjonale skiforbundet FIS er svært fornøyde. Vi har sikret et videre løp med komplett World Cup helg på Lillehammer den første helgen i desember. Publikumsprogrammet vi gjennomførte i 2013 var en viktig faktor i dette. Faktorer: Skolene I forkant av arrangementet hadde vi tett dialog med skolene i regionen. Vi inviterte til fri inngang med beverting i World Cup stien mellom arenaene. Basert på at dette var et frivillig opplegg vil vi si oss fornøyde med responsen. Dette er noe vi vil jobbe videre med i 2014 og fremover. Det kan nevnes at vi tok dette videre i det NM langrenn som vi tok over på kort varsel fra Molde. 700 skolebarn overvar langrenn på Birkebeinerstadion torsdag i NM uken. Buss til WC I samarbeid med Opplandstrafikk ble det satt opp og markedsført et busstilbud inn til Lillehammer. Videre satte vi som arrangør opp et gratis skyttelbussprogram mellom skysstasjonen, byen og arenaene. Dette tilbudet ble mye brukt av publikum. VIP/gjeste program I samarbeid med LOP AS ble det gjennomført et VIP/gjesteprogram av god standard. Det var fasiliteter og bespisning i langrenns og hopp arena. I langrennsarena Gitt FIS regler og TV sending er det noe begrenset hvor stor påvirkning vi som arrangør har på regien i selve konkurransearenaen. Det var tilretttelagt for publikum mht gode parkeringsmuligheter, storskjerm på arena, kiosksalg, lekeområde for barn mm World Cup stien Dette var et forsøk på å skape en arena utenom sporten. En opplevelse for alle, barn og unge. Stien gikk fra langrennsarenaen ut til Kanthaugen, gjennom Telemarkstunet og ned i hopparenaen. Tilbakemeldingene på denne er gode og vi bygger videre på dette inn i I hopparena Det var tilrettelagt for publikum mht publikumstelt, kiosksalg, akebakke for barn, storskjerm i arena mm Byen «den fjerde arena» Vi er sikre på at det å involvere byen og dermed det lokale næringslivet vil være av avgjørende betydning for konseptet fremover. Det er viktig at så mange som mulig ser verdien av arrangementet. Etter konkurransene kunne publikum gå World Cup stien videre ned til byen. Her ventet byens butikker, restauranter og uteliv.

22 Økonomi: Kostander Skyttelbuss for publikum Storskjerm i arenaer Diverse tiltak for publikum i World Cup sti Diverse tiltak for publikum i arenaer Oppsummering: Gjennom 2013 arrangementet og fokus på publikumsprogrammet er vi sikre på at vi har en plattform å bygge videre på. Vi vil ta med oss det viktigste inn i 2014 og fremover og videreutvikle de beste tiltakene. Basert på denne rapporten ber vi om at vår søknad imøteses på en positiv måte. Eiliv Furuli Daglig leder World Cup Lillehammer

23 SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTER / TILTAK SOM HAR MOTTATT TILSKUDD FRA REGIONRÅDET 1. Prosjektnavn: Royal Winter Triathlon 2. Søker: Gausdal Skilag v/ola idar Løkken 3. Prosjektpartnere: Royal Sportsklubb, Gausdal Skilag, Vestringen IL, Follebu Skiklubb, Skeikampen Resort 4. Prosjektorganisasjon (oppgi e-post og telefon): PA: PL: 5. Målsetting for prosjektet: Etablere Royal Winter Triathlon som en årlig event av internasjonalt format. 6. Oppnådde resultater: Prosjektet har ført fram til et godt gjennomført triathlonstevne med hele verdenseliten i denne idretten på startstreken, god mediadekning før under og etter samt klare planer for å gjøre dette til et årlig arrangement. 7. Attestert regnskap: Utvikling/ markedsføring Inntekter Utgifter Regionrådet Totalt Design/ grafisk 2172 Medaljer Annonser 5000 Lansering Birken 2013 Leie stand Flyer Trykk Konsulent Skeikampen Resort 150 timer (kostpris)

24 Totalt Balanse: Gjennomføring: Inntekter Startkontigent Klassebytte 1400 Engangslisens 5400 Totalt Utgifter Scooterleie 2200 Røde kors 1000 Drikke/krus 1173 Servering Utøvere 2555 Engangslisens NTF 3600 Avgift deltager.no 2231 Totalt Balanse Totalt Inntekter Utgifter Balanse Evaluering: Prosjektet har ført til et vellykket arrangement og lagt grunnlaget for gode arrangementer i framtiden. Vi har klart å gjort oss synlige i media og i utøvermiljøene og tiltrukket oss et tosifret antall utøvere med VM og EM- medaljer i idretten. 120 påmeldte og 77 som fullførte er for lite til at arrangementet bærer seg økonomisk men erfaringene fra årets gjennomføring danner et godt grunnlag for videre utvikling og vekst. 9. Vedlegg: Arrangementsrapport.... Dato. Signatur ROYAL WINTER TRIATHLON Arrangementsrapport/ evaluering IDE DISTANSER Responsen på en lang og uvanlig distanse har vært ubetinget god. Får nå frem med en liten sport må vi ha noen unikt å tilby. Distansene er lange og under vanskelige forhold kan det bli mer enn krevende, men da bø vi heller sørge for at flere starter med den halve distansen. Bør vi også ha muligheter til skøyting her? Men en konkurransetid på 4-6 timer bør ikke være

25 avskrekkende når vi tenker en vanlig ironman tar 8-15 timer og Styrkeprøven fra timer! Vi kan kanskje vurdere å redusere løping og forlenge sykling til og 30 km? Om vi tenker oss maksimum 1000 deltakere etter hvert bør vi vel være litt eksklusive. Vi har fått ønsker om distanser for ungdom og da kan kanskje km for noe for år. Ski Aktiv vil gjerne ha noe for næringslivet, og siden de er positive støttespillere kan vi kanskje åpne for en bedriftsstafett for 3 utøvere en som løper, en som sykler og en som går på ski, etter samme modell som ungdomsklassen. REGLER RUTINER Dette er Kåre J Grøttas (rennleder) ansvar og dette bygges utover våren/sommeren MARKEDSFØRING Aftenposten hadde meldt seg torsdag for å lage et større stykke, men det så jeg jo for sent. Dessuten: Det ville ikke ha påvirket deltakelsen. Vi får be om å få det tidligere neste år. Jeg jobber videre med det internasjonale forbundet og kontakter i andre land. Annonse i Kondis kan vi spare oss, og heller tenke på langrenn.com eller syklingens verden. Omtale på SkiAktiv, Kondis, langrenn.com og syklingens verden og andre medier var fin-fin både før og etter. PÅMELDING PRISER Deltaker.no virket greie og bør beholdes. Vi må få lagt inn et system for løsning av engangslisens på forhånd. Jeg/Royal må sørge for ferdige startlister med nummerering /seeding. Vi setter strek senest fire dager før og godtar ikke etteranmeldinger. Startkontingenten bær vel økes med en femtilapp og så får vi innføre gebyr for bytting av nr. TRANSPORT FRA GARDERMOEN Det virket som bruk av tog gikk greit, men prisene fra Lillehammer til Skei synes jeg var i høyste laget. Her må vi kunne lage et pakketilbud slik at flere kommer med på samme buss. Om noen må vente noen timer på Lillehammer spiller vel liten rolle. INNKVARTERING, MAT MØTELOKALER. Velkomstsenteret er jo perfekt og må beholdes. Lokaler til bespisning, pasta party,infomøte, rennkontor er ok. Vi burde nok også hatt rennkontor ved målgang: Svar på spørsmål utdeling/utskriving av diplomer/medaljer. Matservering etter innkomst (Vikingland) kan kanskje droppes i alle fall i fint vær. INNSJEKK SKIFTESONE Layouten ble helt OK, men funksjonærene må få bedre opplæring til neste gang. Rennleders ansvar. TRASEENE 1) Løping Helt OK, men vi bør kanskje endre til 15 km? 2) Sykling Kan vi tenke oss en løsning hvor de 100 som går lang distanse sykler på snø og de øvrige bruker veien mot svingvoll? 35 km? 3) Langrenn Helt OK. 4) Vendinger Må merkes bedre med piler og tekst! 5) Drikkestasjoner Flinke funksjonærer. Hva gikk det mest av? Plassering på om mulig på et flatere parti. MÅLGANG

26 Her må arenaen planlegges og rigges sånn at mål blir et lukket område for å sikre at vi får chip og startnummer samt utdeling av drikke og medaljer. Etablere protestfrist for juryen. SPEAKERTJENESTE Bra mann, men han burde ha startet med pratingen kl 08:30. Litt lite kjennskap til sporten o, arrangementet og utøverne. Mer engelsk tale, særlig ved premieutdelingen. Melding fra matstasjon under veis (de tre beste kvinner/menn )vil også krydre speakertjenesten. PREMIEUTDELING Bedre merking av pallen (1,2,3) og presis. Neste gang henter vi utøverne fra dopingkontroll. Kanskje kunne vi ha hatt en kranskulla og laurbærkrans til vinnerne? TILBAKEMELDINGER Veldig mye positivt umiddelbart etter løpet, særlig fra utlendingene, men også mye ellers. DOPINGKONTROLL 6 utøvere ble tatt ut til dopingkontroll. KURSING FOR 2015 Vi må følge din ide om en samling for nøkkelpersoner torsdag kveld før stevnet. Jeg lager også detaljerte instrukser for nøkkelpersoner og kartskisse for plassering i skiftesone/målområde

27

28

29

30 ÅRSRAPPORT FOR PROSJEKTER/TILTAK SOM HAR MOTTATT TILSKUDD FRA REGIONRÅDET 1. Prosjektnavn:...Idrettsturisme Søker: Snowball kommune / organisasjon / institusjon Ove Gjesdal Prosjektansvarlig (PA): E-post Telefon: Torger Fenstad Prosjektleder (PL): E-post: Telefon: 3. Målsetting for prosjektet (beskrivelse av prosjektet - utvid antall linjer etter behov) Langrenn fokus i første år Utvikle idrettsturisme i verdensklasse Bli den mest attraktive regionen for langrennsamlinger for landslag, klubber og bedrifter hele året 4. Status for gjennomførte tiltak pr (utvid antall linjer etter behov): Gjennomført en markedsundersøkelse opp mot beslutningstakere i målgruppene Utarbeidet en opplisting av potensielle kunder innen målgruppene med kontaktinfo Rapport som tar for seg behovene til målgruppene og anbefalinger mht både salgs- og utviklingsarbeidet for å øke verdiskapingen er under utvikling Produktmanual for langrennstilbudet i regionen (med hovedvekt på deltagende destinasjoner) er under utarbeidelse Produktflyer (kortversjon av produktmanual) er produsert og distribuert til målgruppen i forbindelse med WC Nordisk og SkiNM. 5. Status økonomi: (En beskrivelse (ikke regnskap) av hvilke utgifter som har påløpt, og hvilke inntekter/egenandel kommunene og/eller andre har bidratt med i tillegg til eventuelle delutbetalinger fra regionrådet (utvid ant. linjer etter behov): 4 Aktører (Ringsaker almenning, Nordseter Fjellstue, Skeikampen Resort og Gålå AS) har bidratt med hver i tillegg til regionrådets bidrag. Utgifter til nå har foruten lønn til prosjektleder begrenset seg til trykk av materiell (2600,- +MVA) og litt kjøregodtgjørelse i forbindelse med besøk i destinasjonene. 6. Erfaringer/eventuelle endringer: (utvid antall linjer etter behov): Lillehammer Torger Fenstad Sted Dato Underskrift

31 ÅRSRAPPORT FOR PROSJEKTER/TILTAK SOM HAR MOTTATT TILSKUDD FRA REGIONRÅDET 1. Prosjektnavn: Idrettsmedisin ernæring/kost/idrettspsykologi 2. Søker: Olympiatoppen Innlandet kommune / organisasjon / institusjon Erlend Slokvik Prosjektansvarlig (PA): Som over Prosjektleder (PL): no E-post E-post: Telefon: Telefon: 3. Målsetting for prosjektet (beskrivelse av prosjektet - utvid antall linjer etter behov) Bidra til økt kompetanse hos både trenere og utøvere i forhold til kosthold/ernæring og idrettspsykologi. Være et ressurssenter i situasjoner som kan bli kritiske i forhold til blant annet spiseforstyrrelser. 4. Status for gjennomførte tiltak pr (utvid antall linjer etter behov): Har pr dato en person ansatt i 25% stilling på ernæring. Idrettspsykolog og psykolog på timebasis på Lillehammer. Disse jobber både med enkeltutøvere og de ulike team og lag som er i regionen. Både med forebyggende arbeid og opplæring samt med kliniske tilfeller som trenger hjelp eller behandling når det gjelder ernæring og spiseforstyrrelser. Når det gjelder idrettspsykologi jobber en her mer med å optimalisere prestasjon og lagbygging. 5. Status økonomi: (En beskrivelse (ikke regnskap) av hvilke utgifter som har påløpt, og hvilke inntekter/egenandel kommunene og/eller andre har bidratt med i tillegg til eventuelle delutbetalinger fra regionrådet (utvid ant. linjer etter behov): Hoved utgiftene er knytta til de ansatte, de utgjør ca. 2,3 millioner av totalkostnad på 2,7 millioner. NIF/OLT sentralt bidrar med 1,1 million, fylkene med 0,7 million, egne inntekter er ca 0,3 million og Regionrådet bidro totalt med 0,6 million (0,2 million på dette prosjektet). 6. Erfaringer/eventuelle endringer: (utvid antall linjer etter behov): OLT Innlandet blir stadig bedre innarbeida og vi kommer i kontakt med nye idretter og miljøer i regionen. Nye tiltak settes opp og vi er involvert i en rekke større og mindre prosjekter sammen med andre private og offentlige aktører i regionen. Målet var at dette på sikt skulle bli selvfinansiert. Vi ser nå at det ikke er mulig, men dette er så viktige funksjoner at vi vil bruke av vanlige driftsmidler til dette framover. Da vi må ha denne kompetansen og beredskapen tilgjengelig. Lillehammer Erlend Slokvik

32 SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTER / TILTAK SOM HAR MOTTATT TILSKUDD FRA REGIONRÅDET 1. Prosjektnavn: Trenerutvikling 2. Søker: Olympiatoppen Innlandet 3. Prosjektpartnere: 4. Prosjektorganisasjon (oppgi e-post og telefon): PA: PL: som over 5. Målsetting for prosjektet: Utvikle gode lokale trenere til regionens unge utøvere for å sikre at disse får best mulig utvikling. Dette gjelder både dagens juniorer og unge som kan bli deltakere i YOG Oppnådde resultater: Gjennomført kurset «Treneren i utvikling» med 25 deltagere over 4 samlinger a 2 dager. Fikk meget gode evalueringer på opplegget samt at vi har utarbeida et opplegg som vil bli brukt på nytt kurs med oppstart våren Attestert regnskap: Kostnadene for dette prosjektet er kr i Inntekter er fra egenandeler. Støtte fra Regionrådet er kr OLT sentralt har bidratt med de resterende kr Videre er det brukt betydelig arbeidsinnsats fra ansatte i OLT Innlandet og OLT sentralt. Dette er i tråd med oppsatt budsjett. Endelig regnskap for 2013 er ikke klart enda fra NIF. 8. Evaluering: Som nevnt meget gode evalueringer som gir et godt grunnlag ved oppstart av nytt kurs i Det pekes blant annet på at dette er en viktig arena på tvers av ulike idretter samt at foredragsholderne holdt et meget høyt nivå. 9. Vedlegg: For eksempel prosjektrapport Erlend Slokvik Dato Signatur

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013 Vedleggshefte til Regionrådets årsmelding for 2013 ÅRSRAPPORT FOR PROSJEKTER/TILTAK SOM HAR MOTTATT TILSKUDD FRA REGIONRÅDET 1. Prosjektnavn:. Vekst og kunskapsutvikling i landbruket (BondeGLØd)... 2.

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst

Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst Urmas Lepik Region Europa Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no Norway: a small open economy Too fast or too slow? In the front

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Notat. Midtveisevalueringen av SFI - Tilbakemeldinger fra brukerpartnerne. Dato:

Notat. Midtveisevalueringen av SFI - Tilbakemeldinger fra brukerpartnerne. Dato: Notat Emne: Midtveisevalueringen av SFI - Tilbakemeldinger fra brukerpartnerne Dato: 23.3.2011 Som en del av grunnlagsmaterialet for Midtveisevalueringen har brukerpartnere i de 14 sentrene som ble evaluert,

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes?

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Consulting in Biomedicine, Partnering and Training Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Norsk Biotekforum 2. desember 2014 Olav Flaten, MD, PhD 1 Thanks for the opportunity to,

Detaljer

VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT

VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT Trailer Life #EVRYWHATSHOT Dagens agenda - What s Hot Trondheim www.evry.no/whatshottrondheim WI-FI Nova Kinosenter NETTVERK: tkgjest PASSORD: skyfall007 SOSIALE

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel Utvikling av skills for å møte fremtidens behov Janicke Rasmussen, PhD Dean Master janicke.rasmussen@bi.no Tel 46410433 Skills project results Background for the project: A clear candidate profile is defined

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP)

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) Partnersamling, NCE Aquaculture 12.5.2016 Kristian Henriksen Daglig leder, akvarena Visjon og mål Verdensledende teknologi for bærekraftig

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Søknadsskjema Strategiske Partnerskap. Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo

Søknadsskjema Strategiske Partnerskap. Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo Søknadsskjema Strategiske Partnerskap Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo 29. 1.2016 Hva skal beskrives i søknaden? A. General Information B. Context C. Priorities D. Participating Organisations

Detaljer

Mål med prosjektet. proactima.com. Utvikle, markedsføre og selge den beste løsningen for Risikostyring og HMS ledelse for det globale markedet

Mål med prosjektet. proactima.com. Utvikle, markedsføre og selge den beste løsningen for Risikostyring og HMS ledelse for det globale markedet UXRisk PREPARED. Tema Målet med prosjektet hvilke utfordringer skulle løses Erfaringer fra samarbeid med et internasjonalt selskap Involvering av kunder Hvor er dere i dag. Erfaringer med Innovasjon Norge

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Roger Strand Senterleder, Senter for vitenskapsteori, UiB Medlem, Dannelsesutvalget Styreleder, Vestnorsk nettverk forskerutdanninga

Detaljer

Sluttrapport Economic Analysis of Corporate Misconduct: A PhD Course at NHH. Rapporteringsfrist: Mottatt:

Sluttrapport Economic Analysis of Corporate Misconduct: A PhD Course at NHH. Rapporteringsfrist: Mottatt: Side: 1 SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 267417 Prosjekttittel: Prosjektleder: Aktivitet / Program: Prosjektansvarlig: Economic Analysis of Corporate Misconduct: A PhD Course at NHH Søreide, Tina FINANSMARK

Detaljer

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla FME-enes rolle i den norske energiforskningen Avdelingsdirektør Rune Volla Når vi nå markerer åtte år med FME Har FME-ordningen gitt merverdi og i så fall hvorfor? Hvilken rolle har sentrene tatt? Våre

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Innovasjon og kommersialisering på IFE

Innovasjon og kommersialisering på IFE Innovasjon og kommersialisering på IFE Østfold Nyskapingsnettverk, september 2014 Presentert av Terje Johnsen Avdelingssjef Programvareteknologi Institutt for energiteknikk IFEs Innovasjonsprosess Innovasjon

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Erik Hagaseth Haug Erik.haug@inn.no Twitter: @karrierevalg We have a lot of the ingredients already A

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Digital Grid: Powering the future of utilities

Digital Grid: Powering the future of utilities Digital Grid: Powering the future of utilities Will digital help us do less or be more? Gunnar Westgaard September 2017 In response to the lightning quick pace of change, businesses are asking, What is

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

NKS-programmet Status i B-delen

NKS-programmet Status i B-delen NKS-programmet Status i B-delen NKS Styrelsesmøtet 9.11.2006 Ole Harbitz NKS-B ressursfordeling: Ressursfordeling splittet på land: Ressursfordeling splittet på land og fagområde: Evalueringskriterier

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

God praksis på personalutvikling i TTO/KA. Presentasjon FORNY Seminar Sommaroy

God praksis på personalutvikling i TTO/KA. Presentasjon FORNY Seminar Sommaroy God praksis på personalutvikling i TTO/KA Presentasjon FORNY Seminar Sommaroy 18.04.2007 Agenda Generelle betraktninger om US vs. NO mht. TTO s Eksempel på bevissthet rundt kompetanse hos TTO/KA personell

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 11.09.2016 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Peter Maassen 28. januar 2016 Kontekst Forskergruppe ExCID Aktiviteter fokusert på: o Publisering

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

På lag med det nye Norge. Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa

På lag med det nye Norge. Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa På lag med det nye Norge Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa Formål Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes virkemiddel for lønnsom næringsutvikling over hele landet Hovedmål Innovasjon

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no Dissemination of weather and climate information to various users of Yr : Experiences and strategy for data access, commercial use, attribution and data policy. Jørn Kristiansen MET Norway jornk@met.no

Detaljer

Kongsberg Maritime. Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern

Kongsberg Maritime. Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern Kongsberg Maritime Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern Kongsberg have close to 1000 employees in Horten ~400 employees at Bekkajordet 320 related to Kongsberg Maritime - 250 related to Merchant

Detaljer

CTL & LOS Norge Workshops

CTL & LOS Norge Workshops CTL & LOS Norge Workshops Trondheim & Webinars 21st of November 09.00-11.30 6th of December 09.00-11.30 12th of December 09.00-13.00 Location: Innherredsveien 7, 7014 Trondheim & www.losnorge.no Learning

Detaljer

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Department of Computer and Information Science Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Academic contact during examination: Phone: Examination date: Examination

Detaljer

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet?

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Hilde Britt S.Mellbye Konserndirektør HÅG Noen innledende spørsmål: Kan man analysere deg frem til banebrytende ideer?

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

Samordning på tvers av land gjennom europeisk prosjektsamarbeid

Samordning på tvers av land gjennom europeisk prosjektsamarbeid Samordning på tvers av land gjennom europeisk prosjektsamarbeid NOKIOS 22. september 2011 Fagdirektør André Hoddevik, Avdeling for offentlige anskaffelser, Difi Project Director PEPPOL Disposisjon Hva

Detaljer

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon

Detaljer

Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor. Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway

Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor. Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway Smidig metodikk brukt riktig kan gi store effekter. Her >30%

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Sluttregnskap. Prosjektnummer: One-Day Conference on Corporate Finance

SLUTTRAPPORT. Sluttregnskap. Prosjektnummer: One-Day Conference on Corporate Finance Side: 1 SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 271960 Prosjekttittel: Prosjektleder: Aktivitet / Program: Prosjektansvarlig: One-Day Conference on Corporate Finance Mæland, Jøril FINANSMARK NORGES HANDELSHØYSKOLE

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

TILLEGGSSPØRSMÅL BILLETT- OG ADMINISTRASJONSSYSTEM KINONOR AS COMPLEMENTARY QUESTIONS POINT OF SALE SOFTWARE PACKAGE KINONOR AS

TILLEGGSSPØRSMÅL BILLETT- OG ADMINISTRASJONSSYSTEM KINONOR AS COMPLEMENTARY QUESTIONS POINT OF SALE SOFTWARE PACKAGE KINONOR AS TILLEGGSSPØRSMÅL BILLETT- OG ADMINISTRASJONSSYSTEM KINONOR AS COMPLEMENTARY QUESTIONS POINT OF SALE SOFTWARE PACKAGE KINONOR AS Spm.1 : Konkurransegrunnlag: 1.3 Deltilbud Billett- og administrasjonssystemet,

Detaljer