Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013"

Transkript

1 Vedleggshefte til Regionrådets årsmelding for 2013

2 ÅRSRAPPORT FOR PROSJEKTER/TILTAK SOM HAR MOTTATT TILSKUDD FRA REGIONRÅDET 1. Prosjektnavn:. Vekst og kunskapsutvikling i landbruket (BondeGLØd) Søker: Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen Carl Olav Holen.... Prosjektansvarlig (PA): E-post Telefon: Anita Lund.... Prosjektleder (PL): E-post: Telefon: 3. Målsetting for prosjektet (beskrivelse av prosjektet - utvid antall linjer etter behov) Prosjektet skal følge opp den generelle målsettingen for næringsutviklingsarbeidet ved landbrukskontoretmed å tilføre landbruket kunnskap slik at det framstår som ei robust næring under skiftende rammevilkår. Prosjektet skal synliggjøre landbrukets betydning, skape vekst og kunnskapsutvikling og fremme fornying og nyrekruttering på driftsenhetene. 4. Status for gjennomførte tiltak pr (utvid antall linjer etter behov): Se vedlagt sammendrag av årsrapport. 5. Status økonomi: (En beskrivelse (ikke regnskap) av hvilke utgifter som har påløpt, og hvilke inntekter/egenandel kommunene og/eller andre har bidratt med i tillegg til eventuelle delutbetalinger fra regionrådet (utvid ant. linjer etter behov): Se vedlagt forenklet budsjett og regnskapsoversikt. 6. Erfaringer/eventuelle endringer: (utvid antall linjer etter behov): Arrangementer i prosjektets regi er blitt godt mottatt. Arbeidet framover vil fortsatt rette seg mot unge i primærnæringene og mot rekruttering da dette har vært vellykket og det er tydelig at det er et behov. Gausdal Kommune Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal Anita Lund, prosjektleder Sted Dato Underskrift

3 ÅRSRAPPORT FOR PROSJEKTER/TILTAK SOM HAR MOTTATT TILSKUDD FRA REGIONRÅDET Prosjektnavn: SNOWBALL - BASISFINANSIERING 2. Søker: Snowball prosjektet v/ Visit Lillehammer as Trude Arnesen Prosjektansvarlig (PA): E-post Telefon: Ove Gjesdal Prosjektleder (PL): E-post: Telefon: 3. Målsetting for prosjektet (beskrivelse av prosjektet - utvid antall linjer etter behov) Hovedansvar for prosjektleder er å drifte Snowball etter de strategier og prioriteringer som vedtas i styringsgruppa, herunder å sette i gang og følge opp tiltak. Prosjektleder har overordnet ansvar for de øvrige prosjektmedarbeiderne i Snowball, og for kommunikasjon med øvrige deltagere, interessenter og eierne. 4. Status for gjennomførte tiltak pr (utvid antall linjer etter behov): I den vedtatte femårsplanen for Snowball ( ) er det skissert 4 satsingrområder. I 2013 har den viktigste oppgaven til Snowballs prosjektleder vært å rigge og igangsette tiltak under de fire områdene: 1. Bli Norges beste reisemål for barnefamilier hele året. Ansatt Karen Lauvålien i 3s engasjement, arbeider 50% med dette tiltaket Finansiert prosjektet fra OFK ( i året over tre år), samt fra næringsaktører som er tilknyttet prosjektet (ca i året). Prosjektet har egen prosjektplan og organisering. God fremdrift. Det er tett dialog med Visit Lillehammers markedsavdeling for å sikre at prosjektet løpende påvirker markedsføringen til barnefamilier. Visit Lillehammer overtar prosjektet når 3 års perioden er slutt for å videreføre (drifte) aktivitetene fra prosjektet 2. Utvikle idrettsturisme i verdensklasse Torger Fenstad er engasjert i en 40% stilling i første omgang for et års varighet. I første fase har prosjektet fokus på treningssamlinger for langrenn. Prosjektet er finansiert av Regionrådet (jfr handlingsplanen punkt og ) og næringsaktører. Se egne årsrapporter for disse tiltakene. Prosjektet har gjennomført kartlegging av målgrupper og deres behov, samt utviklet en brosjyre/produktmanual med oversikt over treningsfasiliteter og overnatingsanlegg på destinasjonene Gålå, Skeikampen, Nordseter og Sjusjøen. 3. Styrke arrangementenes verdiskaping

4 Det har vært gjennomført en søknadsprosess med en rekke arrangører i regionen og Høgskolen med fokus på å styrke publikumsopplevelsene på arrangementene ( Innovativ Arenaproduksjon ). Denne ble sendt til Regionalt forskningsfond men fikk avlag i januar i år. Det er foreløpig ikke tatt stilling til hvordan innholdet i søknaden skal gjennomføres uten finansieringen fra RFF. Dette vil skje før sommeren (2014). 4. Vekst i internasjonale rundreiser sommer Ansatt Karen Lauvålien i 3s engasjement, arbeider 50% med dette tiltaket Finansiert projektet fra OFK ( i året over tre år), samt fra næringsaktører som er tilknyttet prosjektet (ca i året). Prosjektet har som formål å utarbeide et markeds- og salgskonsept som skal selge de ulike kulturtilbudene i regionen, foreløpig omtalt som Into Norway. Dette skal lanseres på NTW i Visit Lillehammer vil står for markedsføringen og distribusjonen når prosjektet er ferdig. Utover disse aktivitetene har prosjektleder for Snowball holdt en rekke Snowball foredrag i og utenfor regionen, gjennomført møtet med Samarbeidsforum (eierne), Styringsgruppe og Arbeidsutvalget i Snowball, jobbet mot presse, gjennomført studietur, planlagt Snowball konferanse (januar 2014) og administrative oppgaver tilknyttet stillingen (søknader, rapportering etc). 5. Status økonomi: Basisdriften i Snowball hadde i 2013 inntekter på hvorav den offentlige finansieringen var I tillegg yter eierne inn en betydelig egeninnsats (målt i timer). Det er totalt 22 organisasjoner / bedrifter som bidrar til basisfinansieringen av Snowball. 6. Erfaringer/eventuelle endringer: (utvid antall linjer etter behov): Som følge av økonomisk underslag fra tidligere daglig leder i Visit Lillehammer ble Ove Gjesdal konstituert som daglig leder/reiselivssjef 12. november Han har fortsatt stillingen som prosjektleder Snowball. Dette vil innebære at arbeidet med Snowball vil bli redusert i en periode til en ny daglig leder er på plass for Visit Lillehammer. Lillehammer Ove Gjesdal (sign) Sted Dato Underskrift

5 ÅRSRAPPORT FOR PROSJEKTER/TILTAK SOM HAR MOTTATT TILSKUDD FRA REGIONRÅDET Prosjektnavn: ARENAPRODUKSJON 2. Søker: Snowball prosjektet v/ Visit Lillehammer as Trude Arnesen Prosjektansvarlig (PA): E-post Telefon: Ove Gjesdal Prosjektleder (PL): E-post: Telefon: 3. Målsetting for prosjektet Prosjektet inngår i Regionrådets handlingsplan under punkt Styrke verdiskaping, kommunikasjon og salg. Dette prosjektet skal utvikle nye og innovative opplevelseselementer i arrangementsproduksjonen som bidrar til at de besøkende (både publikum og deltakere) blir engasjert i det som foregår og at opplevelsene begeistrer og gir en følelse av at «dette kan jeg bare oppleve ved å være tilstede» på arenaen/arrangementet. Dette kan bidra til flere besøkende nasjonalt og internasjonalt. Verdiskapingen for arrangørene (bedriftene) vil skje gjennom økte billettpriser, større omsetning per gjest og en høyere andel gjenkjøp og positiv omtale (lojalitet), både på selve arenaene og for destinasjonene. 4. Status for gjennomførte tiltak pr I Regionrådets møte ble det vedtatt av bevilget beløp disponeres som følger: 1. - plass nærings- og FoU partnere, avklare problemstillinger og innhold, samt skrive søknad til Regionale Forskningfond innen 2 oktober etablere en kreativ gruppe med unge film- og TV-produsenter og ann - prøve u arrangementene kun deltagere. Det ble opprettet et arbeidsgruppe som jobbet fram søknad til Regionale Forskningfond. I dette arbeidet deltok: Peer Gynt, World Cup Lillehammer, Hafjell Kvitfjell Alpint, MTB Events Norway, Birken as, Eksrtremsportveko på Voss, YOG2015, HiL, HiG, Østlandsforskning og NINA.

6 Det var stor interesse fra næringsaktørene for å få opp et forsknings- og utviklingsprosjekt som ville kunne teste ut og evaluere nye former for arenaproduksjon. Samtidig som at FoU miljøene så på dette som et spennende måte å få til et mer tverrfaglig FoU prosjekt på med tydelig næringsforakring. Lillehammer Kunnskapspark hadde som ansvar å koordinere og sende inn søknaden innen fristen 2 oktober. Dessverre ble ikke denne registrert i tide. Søknaden ble imidlertid jusert av representanter fra SeLL, HiL, prosjektleder Snowball og regionrådsrkoordinator og innsendt til en annen utlysning også i regi av Regionale Forskningfond den 16 oktober. Medio januar fikk vil dessverre avslag på søknaden. Arbeidet med søknaden var ikke bare en søknad; den beskriver en strategi og et konsortium som ønsker å jobbe sammen for å få til enda bedre publikumsopplevelser og derigjennom mer verdiskaping fra arrangementer. Det er foreløpig ikke tatt stilling til hvordan dette arbeidet skal påbegynnes uten midlene fra Regionale Forskningsfond. 5. Status økonomi: Det er anvendt av bevilgningen til rigging og gjennomføring av omtalte søknadsprosess. Veien videre, herunder også arbeidet med de som gjenstår i bevilgningen til Regionrådet, avklares før sommeren. 6. Erfaringer/eventuelle endringer: Det er svært tidkrevende å arbeide med slike søknader. Det krever også spesifikk kompetanse. Med erfaringene i dette arbeidet står vi bedre rustet til neste gang det skal sendes tilsvarende søknad. Lillehammer Ove Gjesdal (sign) Sted Dato Underskrift

7 ÅRSRAPPORT FOR PROSJEKTER/TILTAK SOM HAR MOTTATT TILSKUDD FRA REGIONRÅDET 1. Prosjektnavn: Lillehammer Arts Camp 2. Søker: Lillehammer Kunnskapspark AS på vegne av Lillehammer Arts Camp Ove Gjesdal Prosjektansvarlig (PA): E-post Telefon: Jørgen Damskau Prosjektleder (PL): E-post: Telefon: 3. Målsetting for prosjektet Camps, cliniques, kurs, workshops eller sessions er en måte å sette hverandre i stevne, gjennom aktivitet, instruksjon og videreutvikling av egenferdigheter over flere en gitt periode. Begrepet er kjent for de fleste, og brukes aktivt i de kursaktiviteter som er knyttet til blant annet DølaJazz Teaterdagene, Litteraturfestivalen, Nansenskolen og Amandus. Formålet er å gi innsikt, kompetanse, trening i de disipliner man velger. Formatet har også en sterk sosial dimensjon. Det er således mange innen kunstområdet som driver med kursvirksomhet for barn og unge i vår region og vi tror det ligger et enormt potensial både sosialt, kulturelt, omdømmemessig og næringsmessig i å samle aktører som driver denne type virksomhet i Lillehammer regionenved å samle disse aktørene kan vi raskt, effektivt og målrettet legge grunnsteinen til noe større; Lillehammer Arts Camp. Vi skal i prosjektperioden: o Utarbeide og forankre en felles visjon, profil og verdibasert plattform o Avklare hensiktsmessig organisasjonsform o Kartlegge lignende initiativ internasjonalt for «best practice eksempler» o Videreutvikle en skisse til de respektive aktørers innhold, slik at de korresponderer med kortsiktige (YOG) og langsiktige (Lillehammer Arts Camp) målsettinger. o Dele inn prosjektet i egnede faser og beskrive hva som skal gjøres i disse o Definere en egnet kommunikasjonsplattform o Utarbeide en forretningsmodell og budsjetter for finansiering og drift Prosjektet er delt inn i følgende faser: HA1. Workshop I. Utarbeide og forankre en felles visjon, profil og verdibasert plattform. Sette opp en kommunikasjonsplattform i et før under og etter paradigme for å identifisere egnet verktøy for kommunikasjon og strategiske allianser. Varighet 2X2 timer.

8 HA2. Workshop II. Utvikle og beskrive en felles organisatorisk og økonomisk plattform herunder en forretningsmodell og budsjetter for finansiering og drift. Innhold drøftes ut fra innspill fra hver enkelt aktør. Varighet 3 timer. HA3. Videreutvikle en skisse de respektive aktørers innhold slik at de korresponderer med de kortsiktige målsettinger (YOG) og de langsiktige (Lillehammer Arts Camp). Sammenstilling gjøres av prosjektleder. HA5. Kartlegging 3-5 case. Research gjøres av PL. (innspill fra aktører) HA 6. Utarbeide en faseinndelt plan for fremdrift, finansiering og gjennomføring av Pilot Herunder etablering av en web-basert plattform. Gjøres av PL. HA 7. Gjennomgang av dokument for ferdigstilling. PL +Alle. HA 8. Gjennomføring Pilot august 2013 med etterfølgende erfaringsnotat. Alle. 4. Status for gjennomførte tiltak pr (utvid antall linjer etter behov): Alle aktiviteter slik det er beskrevet er gjennomført med unntak av utforming av web plattform. I tillegg er det utformet søknader til OFK og Norsk Kulturråd, gjennomført møter med Sparebankstiftelsen sentralt, møter med OFK for avklaringer mm. 5. Status økonomi: Det er påløpt 120 timer à kr til oppdragsbeskrivelse, planlegging og gjennomføring workshops, koordinering av innhold, benchmarking, utarbeidelse av referater, kommunikasjonsplattform, verdi og merkevareplattform, programmatrise, forretningsplan, organisasjonsmodell og budsjett. Det er medgått betydelig tid til en rekke avklaringsmøter med Oppland Fylkeskommune og andre involverte som følge av uklare og til dels misvisende informasjon fra OFK. De involverte parter har lagt ned betydelig egentid i prosjektet. En avregning av dette vil legges ved sluttrapport. 6. Erfaringer/eventuelle endringer: (utvid antall linjer etter behov): Vi har lykkes med å mobilisere miljøene og å skape engasjement. Alle samlet seg om ideen, noen (Nansenskolen og Teaterdagene) trakk seg ut fordi de inntil videre ikke hadde kapasitet. Det er lagt ned betydelig tid i møter og konseptarbeid. Vi har hatt en rekke dialogmøter med YOG og OFK, som ga uttrykk for at de støttet både ideen og initiativtagerne. Heri lå også signaler om økonomisk støtte fra OFK. Det ble presisert at en slik støtte ville være av stor betydning for å utløse statlig støtte. En konkret fremdrifts og aktivitetsplan ble formulert og nedfelt i prosjektrapport. Prosjektet stoppet opp idet dialogen med OFK og fylkeskultursjef opphørte til tross for gjentatte henvendelser og purringer. Det ble etter lang tid gitt beskjed at søknad ikke var innvilget. Dette fant vi særs underlig da vi i dialogen med OFK ikke har oppfattet at det skulle sendes en søknad. I de møter OFK var tilstede, var alle parter også til stede, inklusive PA. Ingen oppfattet at det skulle sendes en søknad. Det ble også avholdt to til tre møter med OFK Fylkeskultursjef med PA og PL. Heller ikke her ble slike signaler gitt.

9 Det energitapet og tidstapet ble påført av denne håndteringen gjorde at prosjektet stoppet helt opp og ikke kunne gjennomføres som planlagt i Deltagere, inklusive PL, har også andre gjøremål og det er blitt brukt alt for lang tid på avklaringer. Sist men ikke minst, ble det gitt signaler at OFK skulle ansette en egen prosjektleder for å utvikle og implementere et tilsvarende konsept. Vi registrerer at YOG fremdeles bruker konseptet i sin beskrivelse av kultur- og utdanningsprogrammet. Vi er kommet dithen at vi avventer det videre arbeidet som YOG og OFK skal gjøre som del av YOG2016 slik at hverken PL eller de øvrige deltagere bruker unødvendig tid til å skape noe som kanskje ikke blir noe av. Hver og en av de impliserte fortsetter med å lage egne camps og faglige seminarer og vil etter all sannsynlighet stå rede dersom det kommer signaler om at en Lillehammer Arts Camp er ønsket. Da med en gjennomføring i forutsetningen er at det, som prosjektbeskrivelsen beskriver, at en betydelig ekstern finansiering finner sted. Vi anser inntil videre at prosjektet ikke er avsluttet i påvente av signaler fra blant annet YOG Sted Dato Underskrift

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Prosjektrapport Publikumsprogram World Cup Nordisk 2013 Lillehammer 1. februar 2014 Generelt: World Cup Lillehammer fikk for første gang på flere år langrenn inn på programmet. Med dette er konseptet komplett med de tre nordiske grener på en helg. Langrennsinterressen i regionen er stor og vi ser at vi nå kan utvikle publikumsprogrammet på en mere kreativ måte. Det er viktig både lokalt og regionalt at interessen for arrangementet øker. Den unike markedsføringen i form av TV tid nasjonalt og internasjonalt er formidabel. Videre er det viktig at det lokale og regionale næringsliv utnytter de muligheter som dette gir. World Cup Lillehammer ble et vellykket arrangement, Norges Skiforbund og det internasjonale skiforbundet FIS er svært fornøyde. Vi har sikret et videre løp med komplett World Cup helg på Lillehammer den første helgen i desember. Publikumsprogrammet vi gjennomførte i 2013 var en viktig faktor i dette. Faktorer: Skolene I forkant av arrangementet hadde vi tett dialog med skolene i regionen. Vi inviterte til fri inngang med beverting i World Cup stien mellom arenaene. Basert på at dette var et frivillig opplegg vil vi si oss fornøyde med responsen. Dette er noe vi vil jobbe videre med i 2014 og fremover. Det kan nevnes at vi tok dette videre i det NM langrenn som vi tok over på kort varsel fra Molde. 700 skolebarn overvar langrenn på Birkebeinerstadion torsdag i NM uken. Buss til WC I samarbeid med Opplandstrafikk ble det satt opp og markedsført et busstilbud inn til Lillehammer. Videre satte vi som arrangør opp et gratis skyttelbussprogram mellom skysstasjonen, byen og arenaene. Dette tilbudet ble mye brukt av publikum. VIP/gjeste program I samarbeid med LOP AS ble det gjennomført et VIP/gjesteprogram av god standard. Det var fasiliteter og bespisning i langrenns og hopp arena. I langrennsarena Gitt FIS regler og TV sending er det noe begrenset hvor stor påvirkning vi som arrangør har på regien i selve konkurransearenaen. Det var tilretttelagt for publikum mht gode parkeringsmuligheter, storskjerm på arena, kiosksalg, lekeområde for barn mm World Cup stien Dette var et forsøk på å skape en arena utenom sporten. En opplevelse for alle, barn og unge. Stien gikk fra langrennsarenaen ut til Kanthaugen, gjennom Telemarkstunet og ned i hopparenaen. Tilbakemeldingene på denne er gode og vi bygger videre på dette inn i I hopparena Det var tilrettelagt for publikum mht publikumstelt, kiosksalg, akebakke for barn, storskjerm i arena mm Byen «den fjerde arena» Vi er sikre på at det å involvere byen og dermed det lokale næringslivet vil være av avgjørende betydning for konseptet fremover. Det er viktig at så mange som mulig ser verdien av arrangementet. Etter konkurransene kunne publikum gå World Cup stien videre ned til byen. Her ventet byens butikker, restauranter og uteliv.

22 Økonomi: Kostander Skyttelbuss for publikum Storskjerm i arenaer Diverse tiltak for publikum i World Cup sti Diverse tiltak for publikum i arenaer Oppsummering: Gjennom 2013 arrangementet og fokus på publikumsprogrammet er vi sikre på at vi har en plattform å bygge videre på. Vi vil ta med oss det viktigste inn i 2014 og fremover og videreutvikle de beste tiltakene. Basert på denne rapporten ber vi om at vår søknad imøteses på en positiv måte. Eiliv Furuli Daglig leder World Cup Lillehammer

23 SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTER / TILTAK SOM HAR MOTTATT TILSKUDD FRA REGIONRÅDET 1. Prosjektnavn: Royal Winter Triathlon 2. Søker: Gausdal Skilag v/ola idar Løkken 3. Prosjektpartnere: Royal Sportsklubb, Gausdal Skilag, Vestringen IL, Follebu Skiklubb, Skeikampen Resort 4. Prosjektorganisasjon (oppgi e-post og telefon): PA: PL: 5. Målsetting for prosjektet: Etablere Royal Winter Triathlon som en årlig event av internasjonalt format. 6. Oppnådde resultater: Prosjektet har ført fram til et godt gjennomført triathlonstevne med hele verdenseliten i denne idretten på startstreken, god mediadekning før under og etter samt klare planer for å gjøre dette til et årlig arrangement. 7. Attestert regnskap: Utvikling/ markedsføring Inntekter Utgifter Regionrådet Totalt Design/ grafisk 2172 Medaljer Annonser 5000 Lansering Birken 2013 Leie stand Flyer Trykk Konsulent Skeikampen Resort 150 timer (kostpris)

24 Totalt Balanse: Gjennomføring: Inntekter Startkontigent Klassebytte 1400 Engangslisens 5400 Totalt Utgifter Scooterleie 2200 Røde kors 1000 Drikke/krus 1173 Servering Utøvere 2555 Engangslisens NTF 3600 Avgift deltager.no 2231 Totalt Balanse Totalt Inntekter Utgifter Balanse Evaluering: Prosjektet har ført til et vellykket arrangement og lagt grunnlaget for gode arrangementer i framtiden. Vi har klart å gjort oss synlige i media og i utøvermiljøene og tiltrukket oss et tosifret antall utøvere med VM og EM- medaljer i idretten. 120 påmeldte og 77 som fullførte er for lite til at arrangementet bærer seg økonomisk men erfaringene fra årets gjennomføring danner et godt grunnlag for videre utvikling og vekst. 9. Vedlegg: Arrangementsrapport.... Dato. Signatur ROYAL WINTER TRIATHLON Arrangementsrapport/ evaluering IDE DISTANSER Responsen på en lang og uvanlig distanse har vært ubetinget god. Får nå frem med en liten sport må vi ha noen unikt å tilby. Distansene er lange og under vanskelige forhold kan det bli mer enn krevende, men da bø vi heller sørge for at flere starter med den halve distansen. Bør vi også ha muligheter til skøyting her? Men en konkurransetid på 4-6 timer bør ikke være

25 avskrekkende når vi tenker en vanlig ironman tar 8-15 timer og Styrkeprøven fra timer! Vi kan kanskje vurdere å redusere løping og forlenge sykling til og 30 km? Om vi tenker oss maksimum 1000 deltakere etter hvert bør vi vel være litt eksklusive. Vi har fått ønsker om distanser for ungdom og da kan kanskje km for noe for år. Ski Aktiv vil gjerne ha noe for næringslivet, og siden de er positive støttespillere kan vi kanskje åpne for en bedriftsstafett for 3 utøvere en som løper, en som sykler og en som går på ski, etter samme modell som ungdomsklassen. REGLER RUTINER Dette er Kåre J Grøttas (rennleder) ansvar og dette bygges utover våren/sommeren MARKEDSFØRING Aftenposten hadde meldt seg torsdag for å lage et større stykke, men det så jeg jo for sent. Dessuten: Det ville ikke ha påvirket deltakelsen. Vi får be om å få det tidligere neste år. Jeg jobber videre med det internasjonale forbundet og kontakter i andre land. Annonse i Kondis kan vi spare oss, og heller tenke på langrenn.com eller syklingens verden. Omtale på SkiAktiv, Kondis, langrenn.com og syklingens verden og andre medier var fin-fin både før og etter. PÅMELDING PRISER Deltaker.no virket greie og bør beholdes. Vi må få lagt inn et system for løsning av engangslisens på forhånd. Jeg/Royal må sørge for ferdige startlister med nummerering /seeding. Vi setter strek senest fire dager før og godtar ikke etteranmeldinger. Startkontingenten bær vel økes med en femtilapp og så får vi innføre gebyr for bytting av nr. TRANSPORT FRA GARDERMOEN Det virket som bruk av tog gikk greit, men prisene fra Lillehammer til Skei synes jeg var i høyste laget. Her må vi kunne lage et pakketilbud slik at flere kommer med på samme buss. Om noen må vente noen timer på Lillehammer spiller vel liten rolle. INNKVARTERING, MAT MØTELOKALER. Velkomstsenteret er jo perfekt og må beholdes. Lokaler til bespisning, pasta party,infomøte, rennkontor er ok. Vi burde nok også hatt rennkontor ved målgang: Svar på spørsmål utdeling/utskriving av diplomer/medaljer. Matservering etter innkomst (Vikingland) kan kanskje droppes i alle fall i fint vær. INNSJEKK SKIFTESONE Layouten ble helt OK, men funksjonærene må få bedre opplæring til neste gang. Rennleders ansvar. TRASEENE 1) Løping Helt OK, men vi bør kanskje endre til 15 km? 2) Sykling Kan vi tenke oss en løsning hvor de 100 som går lang distanse sykler på snø og de øvrige bruker veien mot svingvoll? 35 km? 3) Langrenn Helt OK. 4) Vendinger Må merkes bedre med piler og tekst! 5) Drikkestasjoner Flinke funksjonærer. Hva gikk det mest av? Plassering på om mulig på et flatere parti. MÅLGANG

26 Her må arenaen planlegges og rigges sånn at mål blir et lukket område for å sikre at vi får chip og startnummer samt utdeling av drikke og medaljer. Etablere protestfrist for juryen. SPEAKERTJENESTE Bra mann, men han burde ha startet med pratingen kl 08:30. Litt lite kjennskap til sporten o, arrangementet og utøverne. Mer engelsk tale, særlig ved premieutdelingen. Melding fra matstasjon under veis (de tre beste kvinner/menn )vil også krydre speakertjenesten. PREMIEUTDELING Bedre merking av pallen (1,2,3) og presis. Neste gang henter vi utøverne fra dopingkontroll. Kanskje kunne vi ha hatt en kranskulla og laurbærkrans til vinnerne? TILBAKEMELDINGER Veldig mye positivt umiddelbart etter løpet, særlig fra utlendingene, men også mye ellers. DOPINGKONTROLL 6 utøvere ble tatt ut til dopingkontroll. KURSING FOR 2015 Vi må følge din ide om en samling for nøkkelpersoner torsdag kveld før stevnet. Jeg lager også detaljerte instrukser for nøkkelpersoner og kartskisse for plassering i skiftesone/målområde

27

28

29

30 ÅRSRAPPORT FOR PROSJEKTER/TILTAK SOM HAR MOTTATT TILSKUDD FRA REGIONRÅDET 1. Prosjektnavn:...Idrettsturisme Søker: Snowball kommune / organisasjon / institusjon Ove Gjesdal Prosjektansvarlig (PA): E-post Telefon: Torger Fenstad Prosjektleder (PL): E-post: Telefon: 3. Målsetting for prosjektet (beskrivelse av prosjektet - utvid antall linjer etter behov) Langrenn fokus i første år Utvikle idrettsturisme i verdensklasse Bli den mest attraktive regionen for langrennsamlinger for landslag, klubber og bedrifter hele året 4. Status for gjennomførte tiltak pr (utvid antall linjer etter behov): Gjennomført en markedsundersøkelse opp mot beslutningstakere i målgruppene Utarbeidet en opplisting av potensielle kunder innen målgruppene med kontaktinfo Rapport som tar for seg behovene til målgruppene og anbefalinger mht både salgs- og utviklingsarbeidet for å øke verdiskapingen er under utvikling Produktmanual for langrennstilbudet i regionen (med hovedvekt på deltagende destinasjoner) er under utarbeidelse Produktflyer (kortversjon av produktmanual) er produsert og distribuert til målgruppen i forbindelse med WC Nordisk og SkiNM. 5. Status økonomi: (En beskrivelse (ikke regnskap) av hvilke utgifter som har påløpt, og hvilke inntekter/egenandel kommunene og/eller andre har bidratt med i tillegg til eventuelle delutbetalinger fra regionrådet (utvid ant. linjer etter behov): 4 Aktører (Ringsaker almenning, Nordseter Fjellstue, Skeikampen Resort og Gålå AS) har bidratt med hver i tillegg til regionrådets bidrag. Utgifter til nå har foruten lønn til prosjektleder begrenset seg til trykk av materiell (2600,- +MVA) og litt kjøregodtgjørelse i forbindelse med besøk i destinasjonene. 6. Erfaringer/eventuelle endringer: (utvid antall linjer etter behov): Lillehammer Torger Fenstad Sted Dato Underskrift

31 ÅRSRAPPORT FOR PROSJEKTER/TILTAK SOM HAR MOTTATT TILSKUDD FRA REGIONRÅDET 1. Prosjektnavn: Idrettsmedisin ernæring/kost/idrettspsykologi 2. Søker: Olympiatoppen Innlandet kommune / organisasjon / institusjon Erlend Slokvik Prosjektansvarlig (PA): Som over Prosjektleder (PL): no E-post E-post: Telefon: Telefon: 3. Målsetting for prosjektet (beskrivelse av prosjektet - utvid antall linjer etter behov) Bidra til økt kompetanse hos både trenere og utøvere i forhold til kosthold/ernæring og idrettspsykologi. Være et ressurssenter i situasjoner som kan bli kritiske i forhold til blant annet spiseforstyrrelser. 4. Status for gjennomførte tiltak pr (utvid antall linjer etter behov): Har pr dato en person ansatt i 25% stilling på ernæring. Idrettspsykolog og psykolog på timebasis på Lillehammer. Disse jobber både med enkeltutøvere og de ulike team og lag som er i regionen. Både med forebyggende arbeid og opplæring samt med kliniske tilfeller som trenger hjelp eller behandling når det gjelder ernæring og spiseforstyrrelser. Når det gjelder idrettspsykologi jobber en her mer med å optimalisere prestasjon og lagbygging. 5. Status økonomi: (En beskrivelse (ikke regnskap) av hvilke utgifter som har påløpt, og hvilke inntekter/egenandel kommunene og/eller andre har bidratt med i tillegg til eventuelle delutbetalinger fra regionrådet (utvid ant. linjer etter behov): Hoved utgiftene er knytta til de ansatte, de utgjør ca. 2,3 millioner av totalkostnad på 2,7 millioner. NIF/OLT sentralt bidrar med 1,1 million, fylkene med 0,7 million, egne inntekter er ca 0,3 million og Regionrådet bidro totalt med 0,6 million (0,2 million på dette prosjektet). 6. Erfaringer/eventuelle endringer: (utvid antall linjer etter behov): OLT Innlandet blir stadig bedre innarbeida og vi kommer i kontakt med nye idretter og miljøer i regionen. Nye tiltak settes opp og vi er involvert i en rekke større og mindre prosjekter sammen med andre private og offentlige aktører i regionen. Målet var at dette på sikt skulle bli selvfinansiert. Vi ser nå at det ikke er mulig, men dette er så viktige funksjoner at vi vil bruke av vanlige driftsmidler til dette framover. Da vi må ha denne kompetansen og beredskapen tilgjengelig. Lillehammer Erlend Slokvik

32 SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTER / TILTAK SOM HAR MOTTATT TILSKUDD FRA REGIONRÅDET 1. Prosjektnavn: Trenerutvikling 2. Søker: Olympiatoppen Innlandet 3. Prosjektpartnere: 4. Prosjektorganisasjon (oppgi e-post og telefon): PA: PL: som over 5. Målsetting for prosjektet: Utvikle gode lokale trenere til regionens unge utøvere for å sikre at disse får best mulig utvikling. Dette gjelder både dagens juniorer og unge som kan bli deltakere i YOG Oppnådde resultater: Gjennomført kurset «Treneren i utvikling» med 25 deltagere over 4 samlinger a 2 dager. Fikk meget gode evalueringer på opplegget samt at vi har utarbeida et opplegg som vil bli brukt på nytt kurs med oppstart våren Attestert regnskap: Kostnadene for dette prosjektet er kr i Inntekter er fra egenandeler. Støtte fra Regionrådet er kr OLT sentralt har bidratt med de resterende kr Videre er det brukt betydelig arbeidsinnsats fra ansatte i OLT Innlandet og OLT sentralt. Dette er i tråd med oppsatt budsjett. Endelig regnskap for 2013 er ikke klart enda fra NIF. 8. Evaluering: Som nevnt meget gode evalueringer som gir et godt grunnlag ved oppstart av nytt kurs i Det pekes blant annet på at dette er en viktig arena på tvers av ulike idretter samt at foredragsholderne holdt et meget høyt nivå. 9. Vedlegg: For eksempel prosjektrapport Erlend Slokvik Dato Signatur

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering

ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering Av Hans Olav Bråtå, Vegard Johansen, Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2012 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport 11/2013 Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Sluttrapport for forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Fase 2 10.04.2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 5 Mål i Fase 2... 7 Beskrivelser av aktiviteter og metode...

Detaljer

Nye boligløsninger for eldre og folk flest

Nye boligløsninger for eldre og folk flest NIBR-rapport 2013:19 Lene Schmidt Arne Holm Torunn Kvinge Siri Nørve BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet RAPPORT 2013 4 Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet Anne Strøm Prestvik Ingunn Nebell Ivar Pettersen Serie NILF-rapport Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Forfattere Anne Strøm Prestvik, Ingunn Nebell,

Detaljer

Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013. Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad

Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013. Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad Rapport 4/2014 Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 Tone Cecilie Carlsten Jørgen

Detaljer

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse 16.01.2015 Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse 2 TILTAK SOM KAN BIDRA TIL Å ØKE BEFOLKNINGENS DIGITALE DELTAGELSE OG KOMPETANSE DAMVAD.COM For information on

Detaljer

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato 11. januar 2013 EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Ramboll Management Consulting

Detaljer

Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI rapport 1276/2013 Erik Figenbaum Marika Kolbenstvedt Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI Rapport 1276/2013 Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Detaljer

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner 7/2012 Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner Av: Gunhild Thunem, Tore Vånge og Mari Helenedatter Aarbakke KUN Senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Likeverdige offentlige

Detaljer

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån R Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån Rapport 2012-07 Proba-rapport nr 2012-07, Prosjekt nr. 12009 ISSN: 1891-8093 LEB, SK/AG, 27.06.2012 Offentlig Rapport 2012-07 Kommunenes retningslinjer

Detaljer

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker De unge stemmene Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse

Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse NIBR-rapport 2013:29 Helge Renå Camilla Lied Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:8 NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport

Detaljer

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF A20150 - Åpen Rapport Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn Delrapport 1 Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-08-22 SINTEF

Detaljer

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 ANNUAL REPORT 2003 UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD CONTENTS INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER UNINETT 10 VIRKSOMHETEN 10 FELLES VERDIGRUNNLAG

Detaljer

Det riktige valget? Cecilie Øien og Synnøve Bendixsen. Det riktige valget?

Det riktige valget? Cecilie Øien og Synnøve Bendixsen. Det riktige valget? Denne studien belyser hvilke forhold som motiverer personer med utreiseplikt til å velge frivillig retur framfor å bli i Norge uten lovlig opphold. Retur av personer med endelig avslag på asylsøknad eller

Detaljer

Alle skal med!? Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI)

Alle skal med!? Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI) Alle skal med!? Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI) Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

ØF-rapport nr. 6/2007 Mobilisering av SMB til økt satsing på design som konkurransefortrinn internasjonale erfaringer

ØF-rapport nr. 6/2007 Mobilisering av SMB til økt satsing på design som konkurransefortrinn internasjonale erfaringer ØF-rapport nr. 6/2007 Mobilisering av SMB til økt satsing på design som konkurransefortrinn internasjonale erfaringer av Hans Olav Bråtå, Svein Erik Hagen og Jorid Vaagland ØF-rapport nr. 6/2007 Mobilisering

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Vilde Hernes Kristian Rose Tronstad Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark. Andre publikasjoner fra

Detaljer

Kun det BESTE eller godt nok?

Kun det BESTE eller godt nok? 2 0 1 1/1 2 BI LEADERSHIP MAGAZINE Kun det BESTE eller godt nok? Hvilke type er du? 6 NÅR LEDERE VURDERES 10 EKSEMPELETS MAKT SKAPER ENGASJERTE ANSATTE 18 CAREER SUCCESS FOR INTERNATIONAL WOMEN BI LEADERSHIP

Detaljer

Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene

Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene Loughborough University Institutional Repository Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene This item was submitted to Loughborough University s

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Holmestrand kommune

Boligsosialt arbeid i Holmestrand kommune Helge Renå Camilla Lied Per Medby Boligsosialt arbeid i Holmestrand kommune En ekstern foranalyse Boligsosialt arbeid i Holmestrand kommune Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2011:33 NIBR-rapport

Detaljer