VEDTEKTSENDRINGER Tema 1: Pensjonistenes rettigheter LM-SAK 3.3/12. Saksutredning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTSENDRINGER. 3.3.1. Tema 1: Pensjonistenes rettigheter LM-SAK 3.3/12. Saksutredning"

Transkript

1 1 2 LM-SAK 3.3/12 VEDTEKTSENDRINGER Saksutredning Tema 1: Pensjonistenes rettigheter Innledningsvis vil sentralstyret opplyse om at det sentrale styret for pensjonister allerede i 2011 sendte inn forslag om en rekke vedtektsendringer. Disse forslagene ble behandlet først i utvalg for organisasjonssaker og deretter i sentralstyret (april 2012). På bakgrunn av denne behandlingen fremmer sentralstyret enkelte forslag til endringer i vedtektene. I tillegg har pensjoniststyret sendt forslagene til fylkesstyrene med ønske om behandling på fylkeslagenes årsmøter. Flere årsmøter har vedtatt å fremme forslagene slik at de kan behandles på landsmøtet. Det er gjengitt nedenfor hvilke fylkeslag som har fremmet hvilke forslag. Mange av forslagene som gjelder pensjonistene handler om utvidet representasjon, og til dels også stemmerett i enkelte saker. Sentralstyret vil minne om at pensjonistene i Utdanningsforbundet organisasjonsmessig har fulle rettigheter de kan møte opp på lokallagsårsmøtene og stemme der, og ev. også la seg velge til ulike verv. Pensjonistmedlemmene er dermed en del av det representative demokrati i organisasjonen, på linje med yrkesaktive medlemmer. Sentralstyret mener dette både er naturlig og nyttig, men har ikke funnet det naturlig at pensjonistmedlemmene skal ha rettigheter ut over det ordinære yrkesaktive medlemmer har. Sentralstyret minner også om at pensjonistene i dag ikke har en egen organisasjon med et representativt demokrati, slik f.eks. studentene har, og dermed heller ikke selv velger sine «representanter» disse utpekes av Utdanningsforbundets styrer på ulike nivåer. Mange av forslagene handler også om å vedtektsfeste modeller for organiseringen av pensjonistarbeidet i lokal- og fylkeslag. I dette spørsmålet som i organisasjonsutviklingssaker for øvrig mener sentralstyret at vedtektene bør åpne for fleksibilitet og tilpasning til lokale forhold. Ikke minst bør dette gjelde et område som pensjonistarbeidet, der forutsetningene for å få til gode ordninger kan variere veldig fra lag til lag. LM-sak 3.3/12 - versjon oktober

2 Gjeldende vedtekter 2 FORMÅL 2 FORMÅL 2.2 Utdanningsforbundet skal ivareta medlemmenes interesser når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, og når det gjelder profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål. Forslag fra Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Oslo, Telemark, Østfold: Utdanningsforbundet skal ivareta medlemmenes interesser når det gjelder lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår, og når det gjelder profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål Forslaget innebærer at formålsparagrafen endres slik at «pensjonsvilkår» tilføyes i tillegg til det tradisjonelle «lønns- og arbeidsvilkår». Begrunnelsen er at dette vil «synliggjøre organisasjonens ansvar for en så stor medlemsgruppe». Normalt vil nok de fleste mene at pensjon er en del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og da ikke nødvendigvis det ene elementet det vil være naturlig å trekke fram dersom ett element skal nevnes særskilt. Å presisere pensjonsvilkår på denne måten innebærer dermed at «lønns- og arbeidsvilkår» tolkes innskrenkende, mens det etter sentralstyrets skjønn er korrekt fortsatt å inkludere pensjonsvilkår i lønnsog arbeidsvilkårene til Utdanningsforbundets medlemmer. Gjeldende vedtekter 3 MEDLEMSKAP 3 MEDLEMSKAP Pensjonister og trygdede som har vært medlemmer som yrkesaktive. Forslag fra Hordaland, Nordland, Oslo, Telemark: Pensjonister og trygdede som var medlem da de gikk av som yrkesaktive Den formuleringen som ligger i dagens vedtekter er, slik sentralstyret oppfatter det, et bevisst valg for ikke å stenge pensjonistmedlemskapet for tidligere medlemmer. Det er allerede i dag en forutsetning at du har vært medlem i forbundet tidligere. Spørsmålet er om det er så store fordeler med å være pensjonistmedlem at det er urimelig at du kan være det selv om du var uorganisert eller medlem i annen fagforening da du trådte ut av arbeidslivet. Dette vil f.eks. kunne gjelde pedagoger som var i annet arbeid da de avsluttet yrkeskarrieren de vil i dag kunne være pensjonistmedlemmer i Utdanningsforbundet, men ikke dersom dette forslaget vedtas. LM-sak 3.3/12 versjon oktober

3 Gjeldende vedtekter 13 PENSJONISTMEDLEMMER 13 PENSJONISTMEDLEMMER 13.2 I tillegg skal det legges til rette for egne styrer for pensjonistmedlemmer på alle nivåer i organisasjonen. Pensjoniststyrene er rådgivende for fellesstyrene på eget organisasjonsnivå. Forslag fra Hordaland, Oslo, Telemark: I tillegg skal det oppnevnes pensjoniststyrer på sentralt nivå og på fylkesnivå og så vidt mulig opprettes egne styrer for pensjonistmedlemmer på kommunalt eller interkommunalt nivå. Pensjoniststyrene er rådgivende for fellesstyrene på eget organisasjonsnivå og kan selv legge frem saker for fellestyrene. Forslag fra Østfold: I tillegg skal det oppnevnes pensjoniststyrer på sentralt nivå og på fylkesnivå og så vidt mulig på kommunalt nivå. Pensjoniststyrene er rådgivende for fellesstyrene på eget organisasjonsnivå. 41 Sentralstyret viser her til de innledende bemerkningene i saken. LM-sak 3.3/12 versjon oktober

4 Gjeldende vedtekter 28 LANDSMØTE 28 LANDSMØTE 28.5 Varamedlemmene av sentralstyret innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles én representant for Sami Ossodat / samisk utvalg, tre representanter for studentorganisasjonen og to representanter for det sentrale styret for pensjonister, alle med tale- og forslagsrett. Stemmerett har bare de valgte delegatene og sentralstyret, men sentralstyret har likevel ikke stemmerett i saker nevnt i Forslag fra Hordaland, Oslo, Telemark: Varamedlemmene av sentralstyret innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles én representant for Sami Ossodat/samisk utvalg, tre representanter for Pedagogstudentene Forslag fra Hordaland, Oslo, Telemark: og tre representanter for det sentrale styret for pensjonister, alle med tale- og forslagsrett. Stemmerett har bare de valgte delegatene og sentralstyret, men sentralstyret har likevel ikke stemmerett i saker nevnt i Forslag fra Hordaland, Oslo: Representantene for Sami Ossodat/ samisk utvalg, Pedagogstudentene og pensjonistene har stemmerett i saker som angår egen medlemsgruppe Sentralstyret viser her til de innledende bemerkningene i saken. Sentralstyret kan ikke anbefale å gi enkelte grupper medlemmer som har innflytelse også gjennom det representative demokrati «dobbel» stemmerett i enkelte saker. Det vil også være et stort diskusjonstema hvilke saker «som angår egen medlemsgruppe» hvilke saker angår f.eks. ikke medlemmer med samisk bakgrunn? I tillegg brukes begrepet «medlemsgruppe» her annerledes enn i vedtektene for øvrig. Sentralstyret vil også påpeke at vedtektene i dag er «nøytrale» mht. navn på student-organisasjonen, mens det her foreslås å vedtektsfeste i Utdanningsforbundets vedtekter navnet på denne. Dette mener sentralstyret ikke vil være riktig. LM-sak 3.3/12 versjon oktober

5 Gjeldende vedtekter 31 REPRESENTANTSKAP 31 REPRESENTANTSKAP 31.4 Varamedlemmene av sentralstyret innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles én representant for Sami Ossodat / samisk utvalg, leder av studentorganisasjonen og én representant for det sentrale styret for pensjonister, alle med tale- og forslagsrett. Stemmerett har bare medlemmene av representantskapet, jf Sentralstyret har likevel ikke stemmerett i saker nevnt i Sentralstyret kan innby andre som observatører. Forslag fra Aust-Agder, Hordaland, Oslo: Varamedlemmene av sentralstyret innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles én representant for Sami Ossodat/ samisk utvalg, leder av Pedagogstudentene og to representanter for det sentrale styret for pensjonister, alle med tale- og forslagsrett. Stemmerett har bare medlemmene av representantskapet, jf Sentralstyret har likevel ikke stemmerett i saker nevnt i Representantene for Sami Ossodat/samisk utvalg, Pedagogstudentene og pensjonistene har stemmerett i saker som angår egen medlemsgruppe. Sentralstyret kan innby andre som observatører. 51 Sentralstyret viser til bemerkningene under forslaget til endring i 28. LM-sak 3.3/12 versjon oktober

6 Gjeldende vedtekter 33 SENTRALSTYRE 33 SENTRALSTYRE 33.3 Varamedlemmer av sentralstyret innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles leder av studentorganisasjonen med tale- og forslagsrett. Sentralstyret kan innvilge tale- og forslagsrett til andre i tilfeller der det er ønskelig å styrke styrets kompetanse på et område. Sentralstyret kan innby andre som observatører. Forslag fra Hordaland, Telemark: Varamedlemmer av sentralstyret innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles leder av Pedagogstudentene og en representant for det sentrale styret for pensjonistene med tale- og forslagsrett. Sentralstyret kan innvilge tale- og forslagsrett til andre i tilfeller der det er ønskelig å styrke styrets kompetanse på et område. Sentralstyret kan innby andre som observatører. Forslag fra Oslo: Varamedlemmer av sentralstyret innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles leder av Pedagogstudentene og leder for det sentrale styret for pensjonistene med tale- og forslagsrett. Sentralstyret kan innvilge tale- og forslagsrett til andre i tilfeller der det er ønskelig å styrke styrets kompetanse på et område. Sentralstyret kan innby andre som observatører Også dette forslaget strider mot representasjonsprinsippet, idet pensjonistene jo deltar i det representative demokrati som leder fram til valg av sentralstyret på landsmøtet i motsetning til det som gjelder for studentmedlemmene. Mens alle pensjonistmedlemmer i prinsippet er valgbare til sentralstyret, gjelder dette ikke noen representanter for studentorganisasjonen. Til dette forslaget er det naturlig å se hen til hvem som skal utnevne pensjonistenes representant. Det er sentralstyret som oppnevner pensjoniststyret, og er dermed indirekte det organ som også oppnevner pensjonistenes talsperson i sentralstyret. Det vises også til at pensjonistenes «røst» inn i sentralstyret vil bli ivaretatt gjennom forslaget til endring i 38.5 fra Hordaland, Nordland, Oslo og Telemark et forslag sentralstyret støtter. For øvrig har sentralstyret i henhold til denne bestemmelsen anledning til å innby f.eks. representanter for pensjoniststyret til møter i sentralstyret ved behov. LM-sak 3.3/12 versjon oktober

7 Gjeldende vedtekter 38 UTVALG, RÅD OG FORA 38 UTVALG, RÅD OG FORA 38.5 Sentralstyret oppnevner et sentralt styre for pensjonistmedlemmer. Oppnevningen skal skje etter forslag fra pensjoniststyrer på fylkesnivå. Forslag fra Østfold: Sentralstyret oppnevner et sentralt styre for pensjonistmedlemmer. Oppnevningen skal skje etter forslag fra pensjoniststyrer på fylkesnivå. Et sentralstyremedlem oppnevnes som kontakt for pensjoniststyret. til fordel for alternativt forslag Forslag fra Hordaland, Nordland, Oslo, Telemark: Sentralstyret oppnevner et sentralt styre for pensjonistmedlemmer. Oppnevningen skal skje etter forslag fra pensjoniststyrer på fylkesnivå. Et sentralstyremedlem oppnevnes som kontakt for det sentrale styret for pensjonistene Forslagene med ulik ordlyd innebærer en vedtektfesting av dagens praksis, og sentralstyret er enig i at det vil være riktig å vedtektsfeste dette «kontaktpunktet» mot det sentrale styret for pensjonistene. LM-sak 3.3/12 versjon oktober

8 Gjeldende vedtekter 44 ÅRSMØTE (FYLKENE) 44 ÅRSMØTE (FYLKENE) 44.3 Varamedlemmer av fylkesstyret kan innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles eventuelt én representant for studentorganisasjonen og én representant for styret for pensjonistene i fylkeslaget, med tale- og forslagsrett. Stemmerett har bare de valgte delegatene og fylkesstyrets medlemmer, sistnevnte likevel ikke i saker nevnt i Forslag fra Hordaland, Oslo: Varamedlemmer av fylkesstyret kan innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles én representant for Pedagogstudentene og to representanter for styret for pensjonistene i fylkeslaget, med tale- og forslagsrett. Stemmerett har bare de valgte delegatene og fylkesstyrets medlemmer, sistnevnte likevel ikke i saker nevnt i Representantene for Pedagogstudentene og pensjonistene har stemmerett i saker som angår egen medlemsgruppe. til fordel for sentralstyrets eget forslag. Forslag fra sentralstyret: Varamedlemmer av fylkesstyret kan innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles om mulig én representant for studentorganisasjonen og én representant for styret for pensjonistene i fylkeslaget, med tale- og forslagsrett. Stemmerett har bare de valgte delegatene og fylkesstyrets medlemmer, sistnevnte likevel ikke i saker nevnt i Når det gjelder forholdene omkring stemmerett og navnfesting av studentorganisasjonen vises det til omtale under 28. Når det gjelder forslaget om å ta bort «eventuelt» i paragrafen støtter sentralstyret intensjonen i dette, men foreslår at det settes inn «om mulig» bl.a. for å ta høyde for at det ikke nødvendigvis vil være studentorganisasjon og pensjoniststyre i alle fylkeslag. Men finnes dette, skal de også innkalles. LM-sak 3.3/12 versjon oktober

9 Gjeldende vedtekter 47 STRUKTUR PÅ FYLKESPLAN 47 STRUKTUR PÅ FYLKESPLAN 47.3 Varamedlemmene av fylkesstyret kan innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg kan eventuelt innkalles en representant for studentorganisasjonen med tale- og forslagsrett. Fylkesstyret kan innvilge tale- og forslagsrett til andre i tilfeller der det er ønskelig å styrke styrets kompetanse på et område. Fylkesstyret kan innby andre som observatører. Forslag fra Hordaland, Nordland, Oslo, Telemark: Varamedlemmene av fylkesstyret kan innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles en representant for Pedagogstudentene og en representant fra fylkeslagets pensjoniststyre med taleog forslagsrett når det behandles saker som vedrører disse medlemsgruppene. Fylkesstyret kan innvilge tale- og forslagsrett til andre i tilfeller der det er ønskelig å styrke styrets kompetanse på et område. Fylkesstyret kan innby andre som observatører. til fordel for sentralstyrets eget forslag Forslag fra Aust-Agder: Varamedlemmene av fylkesstyret kan innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg kan til vanlig innkalles en representant for studentorganisasjonen og en representant for pensjoniststyret med tale- og forslagsrett. Fylkesstyret kan innvilge taleog forslagsrett til andre i tilfeller der det er ønskelig å styrke styrets kompetanse på et område. Fylkesstyret kan innby andre som observatører. til fordel for sentralstyrets eget forslag Forslag fra sentralstyret: Varamedlemmene av fylkesstyret kan innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles til vanlig en representant for studentorganisasjonen med tale- og forslagsrett. Fylkesstyret kan innvilge tale- og forslagsrett til andre i tilfeller der det er ønskelig å styrke styrets kompetanse på et område. Fylkesstyret kan innby andre som observatører Forslaget innebærer tale- og forslagsrett for en pensjonistrepresentant i fylkesstyret i saker som angår «medlemsgruppen». Her vises det til vurdering under LM-sak 3.3/12 versjon oktober

10 Forslaget innebærer også en omformulering av studentenes rettigheter utvidet ved at et «eventuelt» tas bort, men innsnevret ved at tale- og forslagsrett kun knyttes opp mot studentsaker. Dette siste mener sentralstyret er en avgjørende svakhet ved forslaget slik det foreligger. Når det gjelder bortfallet av «eventuelt» er dette drøftet i 44.3 om fylkesårsmøtet, og spørsmålet er om det her vil være riktig å erstatte dette med «om mulig». Etter sentralstyrets syn innebærer «eventuelt» her også en mulighet for fylkesstyret til å vurdere hensiktsmessigheten ved å innkalle PS til alle fylkesstyremøter, noe som kan være hensiktsmessig. Det foreslås derfor å bytte ut «eventuelt» med «til vanlig», slik at det blir rom for ikke å innkalle PS til fylkesstyremøter dersom dette ikke vurderes som hensiktsmessig, f.eks. dersom PS har en svak fylkesorganisasjon. LM-sak 3.3/12 versjon oktober

11 Gjeldende vedtekter 52 UTVALG, RÅD OG FORA (FYLKESLAG) 52 UTVALG, RÅD OG FORA (FYLKESLAG) 52.2 Forslag fra Aust-Agder, Hordaland, Oslo, Telemark: Fylkesstyret kan oppnevne et styre for Fylkesstyret oppnevner et styre for pensjonistmedlemmer innenfor fylkeslaget. Oppnevningen skal skje etter fylkeslaget. Oppnevningen skal skje pensjonistmedlemmer innenfor forslag fra pensjoniststyrer/pensjonistkontakter på lokallagssnivå. pensjonistkontakter på etter forslag fra pensjoniststyrer/ lokallagssnivå Forslag fra Aust-Agder, Hordaland, Nordland, Oslo, Telemark, Østfold: Et fylkesstyremedlem oppnevnes som kontakt for pensjoniststyret i fylket. til fordel for sentralstyrets eget forslag Forslag fra Østfold: Fylkesstyret skal oppnevne et styre for pensjonistmedlemmer innenfor fylkeslaget. Oppnevningen skal skje etter forslag fra pensjoniststyrer/pensjonistkontakter på lokallagssnivå. Et fylkesstyremedlem oppnevnes som kontakt for pensjoniststyret. Forslag fra Oslo: Der pensjoniststyrene ikke har egen valgkomité, oppnevner fylkesstyret et styre for pensjonister. Oppnevningen skal skje etter forslag fra pensjoniststyrer/ pensjonistkontakter på lokallagssnivå. Et fylkesstyremedlem oppnevnes som kontakt for pensjoniststyret i fylket. 81 LM-sak 3.3/12 versjon oktober

12 Gjeldende vedtekter 52 UTVALG, RÅD OG FORA (FYLKESLAG) 52 UTVALG, RÅD OG FORA (FYLKESLAG) [forts. fra forrige side] Forslag fra sentralstyret: Fylkesstyret kan oppnevne et styre for pensjonistmedlemmer innenfor fylkeslaget. Oppnevningen skal skje etter forslag fra pensjoniststyrer/pensjonistkontakter på lokallagssnivå. Et fylkesstyremedlem oppnevnes som kontakt for pensjonistene i fylket Det foreligger ulike varianter av dette forslaget, men med samme realitet. Når det gjelder forslaget om å gjøre pensjoniststyret på fylkesplan obligatorisk, vises det til innledende bemerkninger om frihet og fleksibilitet for organisasjonsleddene til å velge selv hva som er en hensiktsmessig organisering av pensjonistarbeidet. Endringsforslaget som implisitt opererer med «egen valgkomite» for pensjoniststyret beskriver dette som om dette er hjemlet i vedtektene, det er det ikke. Styret for pensjonistene er et rådgivende organ der medlemmene oppnevnes. Når det gjelder oppnevning av kontaktperson for pensjoniststyret støtter sentralstyret dette forslaget, og foreslår en formulering som ikke forutsetter at det er opprettet et pensjoniststyre for at det skal utnevnes slik kontakt. LM-sak 3.3/12 versjon oktober

13 Gjeldende vedtekter 66 UTVALG, RÅD OG FORA (LOKALLAG) 66 UTVALG, RÅD OG FORA (LOKALLAG) 66.2 Lokallagsstyret kan oppnevne et styre for pensjonistmedlemmer innenfor lokallaget, eventuelt en pensjonistkontakt. Oppnevningen bør skje i samråd med pensjonister innenfor lokallaget. Forslag fra Hordaland, Oslo, Telemark: Lokallagsstyret skal oppnevne en pensjonistrepresentant/et styre for pensjonistmedlemmer innenfor lokallaget, Forslag fra Aust-Agder, Hordaland, Nordland, Oslo, Telemark: eventuelt i samarbeid med andre lokallag. Oppnevningen bør skje i samråd med pensjonister innenfor lokallaget. Et medlem av lokallagsstyret oppnevnes som kontakt for pensjonistene/pensjoniststyret i lokallaget. til fordel for sentralstyrets eget forslag Forslag fra Østfold: Lokallagsstyret skal oppnevne et styre for pensjonistmedlemmer innenfor lokallaget, eventuelt en pensjonistkontakt. Oppnevningen bør skje i samråd med pensjonister innenfor lokallaget. Det kan opprettes felles pensjoniststyre for flere lokallag. Et lokallagsstyremedlem oppnevnes som kontakt for pensjoniststyret. Forslag fra sentralstyret: Lokallagsstyret kan oppnevne et styre for pensjonistmedlemmer innenfor lokallaget, eventuelt en pensjonistkontakt. Oppnevningen bør skje i samråd med pensjonister innenfor lokallaget. Dersom det er oppnevnt et pensjoniststyre som nevnt i første punktum skal et styremedlem i lokallaget oppnevnes som kontakt for dette pensjoniststyret. 92 LM-sak 3.3/12 versjon oktober

14 Det vises her til innledende bemerkninger om nødvendig fleksibilitet for organisasjonsleddene til selv å velge organisering av pensjonistarbeidet. To av forslagene innebærer også former for interkommunal organisering av pensjonistarbeidet. Sentralstyret ser mange gode elementer i at pensjonistarbeidet i flere lokallag samordnes, men mener at arbeidet i så fall må ta utgangspunkt i styremedlemmer/kontakter utpekt av det enkelte lokallagsstyre. Et interkommunalt pensjoniststyre slik det er skissert vil ikke ha en naturlig plass i organisasjonen, og dette reiser en del prinsipielle spørsmål: Hvem skal f.eks. utpeke dette styret og bestemme hvem som skal lede det? Hvilket ansvar har pensjoniststyret overfor hvilke lokallagsstyrer? Tema 2: Valgbarhet for studentmedlemmer m.fl. ( 12, 16B) Gjeldende vedtekter 12 STUDENTMEDLEMMER 12 STUDENTMEDLEMMER 12.2 Studentmedlemmer i arbeid i utdanningssystemet som betaler kontingent i sitt arbeidsforhold, har fulle rettigheter som arbeidstakermedlem. Forslag fra Akershus (endring): Studentmedlemmer i arbeid i utdanningssystemet som betaler kontingent i sitt arbeidsforhold, kan ikke velges som tillitsvalgt etter hovedavtalene eller organisasjonstillitsvalgt før de oppfyller kompetansekravene for fast tilsetting. til fordel for sentralstyrets eget forslag Forslag fra sentralstyret (tilføyelse): Studentmedlemmer i arbeid i utdanningssystemet som betaler kontingent i sitt arbeidsforhold, har fulle rettigheter og plikter som arbeidstakermedlem i ansettelsesforholdet. Sentralstyret vedtar retningslinjer som utdyper denne bestemmelsen Bakgrunnen for at forslaget fremmes er en endring i 12.2 på landsmøtet i Intensjonen i dette forslaget, som også framgår av forarbeidene til vedtektsendringen, var at PS-medlemmer som arbeider i utdanningssystemet har fulle rettigheter knyttet til arbeidsforholdet. Det var aldri meningen å gi disse medlemmene utvidete rettigheter i organisasjonen for øvrig. Medlemskap, stemmerett og valgbarhet er regulert i vedtektenes 56.1, der det slås fast at medlemmer som har sitt hovedansettelsesforhold i lokallaget er medlem i lokallaget. PS-medlemmer har sitt hovedansettelsesforhold, slik dette er definert i Utdanningsforbundet, på sitt studiested, og er følgelig ikke medlem i lokallaget. Det følger av vanlig organisasjonspraksis at de dermed heller ikke er valgbare til verv i lokallaget eller på overordnet nivå som bygger på representasjon fra lokallagene. Det er dermed ikke nødvendig å vedtektsfeste at studentmedlemmer ikke er valgbare i lokallag og høyere. LM-sak 3.3/12 versjon oktober

15 Derimot vil et studentmedlem være valgbar på klubbnivå. Etter sentralstyrets vurdering bør det ikke vedtektsfestes et forbud mot dette. Dersom klubben, utfra en vurdering av den aktuelle kandidaten og kandidater for øvrig, finner at den ønsker å velge vedkommende til et verv i klubben, bør det være anledning for klubben til å gjøre det. Gjeldende vedtekter 16B ORGANISASJONSTILLITSVALGT OG TILLITSVALGT ETTER HOVED- AVTALENE (NY) Forslag fra Akershus: Som organisasjonstillitsvalgt og tillitsvalgt etter hovedavtalene kan kun de som fyller kravene til medlemskap etter og velges Forslaget innebærer at en rekke medlemmer i lokallagene vil fratas rett til å bli valgt til tillitsverv. I dag følger det implisitt av bestemmelsene om representasjon i vedtektene at alle medlemmer som er medlem i lokallag i praksis alle unntatt studentmedlemmer kan velges til verv. En rekke medlemmer som arbeider f.eks. i PPT/PPO og kompetansesentre vil ikke være valgbare, og det vil heller ikke de være som har fått innvilget medlemskap gjennom søknad. LM-sak 3.3/12 versjon oktober

16 Tema 3: Kjønnskvotering ( 15.1) Gjeldende vedtekter 15 KVOTERING 15 KVOTERING 15.1 Det skal tilstrebes en kvinneandel på minst 50 % i alle valgte organisasjonsledd. Når dette ikke oppnås over klubbnivå, skal det gis begrunnet melding til nærmeste overordnede fellesorgan, som kan kreve omvalg. Forslag fra Aust-Agder og Sogn og Fjordane: Det skal være en andel på minst 40 % av hvert kjønn i alle valgte organisasjonsledd. Forslag fra Hedmark: Ved valg og oppnevninger av styrer, representantskap, råd og utvalg skal hvert kjønn ha minst 40 % av representantene der det er mulig. Forslag fra Telemark: Det skal være en kvinneandel på minst 40 % i alle valgte organisasjonsledd og det skal tilstrebes en andel på 40 % menn. Forslag fra Troms og Østfold: Likestillingsloven 21 skal brukes ved valg. Forslag fra Rogaland: Likestillingslovens 21 skal brukes ved valg til sentral- og fylkesstyret. LM-sak 3.3/12 versjon oktober

17 [forts. fra forrige side] Forslag fra Møre og Romsdal: Når man oppnevner eller velger utvalg, styrer, råd, nemnder mv. skal begge kjønn være representert på følgende måte, lik likestillingslova 21: 1. Har utvalget to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert. 2. Har utvalget fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to. 3. Har utvalget seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre. 4. Har utvalget ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire, og har utvalget flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent. 5. Reglene i nr. 1 til 4 gjelder tilsvarende ved valg av varamedlemmer Selv om det er fremmet flere ulike forslag til formulering, er forslagene i hovedsak like 40 % av hvert kjønn såfremt dette er mulig. Forslaget fra Telemark er noe moderert mht. kravet om mannsrepresentasjon. Etter sentralstyrets mening er det lite hensiktsmessig å bruke bestemmelsene i likestillingsloven i Utdanningsforbundet. Loven fungerer i et samfunn med tilnærmet 50 % av begge kjønn, mens det i Utdanningsforbundets medlemsmasse er ca. 2/3 kvinner. Å bruke likestillingslovens bestemmelser innebærer at styrene ikke kan bli representative for medlemsmassen, men at kvinner nødvendigvis må bli underrepresentert. I praksis betyr det altså at man innfører en kvotering som sikrer menn en representasjon som er større enn det medlemsmassen tilsier. Til orientering kan det nevnes at det for styrene i Idrettsforbundets organisasjonsledd er bestemmelser som sier at disse skal sammensettes representativt for organisasjonsleddets medlemsmasse, dog med minst to av hvert kjønn der det er mulig å få til. Dersom det er viktig å sikre representativitet også for menn mener sentralstyret at dette vil være et mer hensiktsmessig spor å følge. LM-sak 3.3/12 versjon oktober

18 Tema 4: Gjenvalg i verv ( 16 A) Gjeldende vedtekter 16A GJENVALG AV TILLITSVALGTE 16A GJENVALG AV TILLITSVALGTE Styremedlemmer og hovedtillitsvalgte på fylkes- og sentralnivå kan ikke gjenvelges i samme verv dersom vedkommende har fungert i vervet i ni år. Forslag fra Nordland: Styremedlemmer og hovedtillitsvalgte på fylkes- og sentralnivå kan ikke gjenvelges i samme verv dersom vedkommende har fungert i vervet i ni år. Forslag fra Sogn og Fjordane: Paragrafen slettes Forslag fra Møre og Romsdal: Styremedlemmer og hovedtillitsvalgte på fylkes- og sentralnivå kan som hovedregel ikke gjenvelges i samme verv dersom vedkommende har fungert i vervet i ni år. Forslag fra Hedmark: Styremedlemmer og hovedtillitsvalgte på kommunalt-* og fylkes- og sentralnivå kan ikke gjenvelges i samme verv dersom vedkommende har fungert i vervet i ni år. * Fotnote: Lokallag som ikke får valgt nye tillitsvalgte på grunn av mangel på nye kandidater, kan søke fylkesstyret om unntak fra denne bestemmelsen Gjenvalgsregelen var gjenstand for stor diskusjon på landsmøtet i 2009, og flere forslag ble behandlet og nedstemt da. De forslagene som er kommet inn fra fylkeslagenes årsmøter i år er alle ulike. Det anbefales at gjeldende 16A får virke mer enn én periode før landsmøtet tar stilling til om regelen bør endres. Sentralstyrets forslag om et tillegg til 23 åpner for at sentralstyret kan innvilge dispensasjon fra vedtektene. Dette vil kunne avhjelpe situasjoner der gjenvalgsregelen har vist seg umulig å praktisere, og dette imøtekommer bl.a. forslaget fra Hedmark. LM-sak 3.3/12 versjon oktober

19 Tema 5: Kontaktforaene valg og sammensetning ( 29, 38A m.fl.) Gjeldende vedtekter 29 LANDSMØTETS OPPGAVER 29 LANDSMØTETS OPPGAVER Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til sentralstyret, jf Forslag fra Nordland: Valg av styremedlemmer, varamedlemmer og kontaktpersoner for medlemsgruppe barnehage, grunnskole, videregående opplæring/fagskole, universitet og høgskole og faglig administrativt støttesystem til sentralstyret, jf Forslag til merknad fra Hordaland: Leder for de ulike kontaktfora jf. 38 og lederrepresentant velges ved særskilt valg før valg av andre styremedlemmer SENTRALSTYRE 33 SENTRALSTYRE 33.2 Sentralstyret har 13 medlemmer. Dette tallet omfatter leder, én eller to nestledere, og øvrige styremedlemmer, alle valgt etter gjeldende kvoteringsregler, jf. 15. I tillegg velges tre fast møtende varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Hvis landsmøtet velger to nestledere, skal disse rangeres som 1. og 2. nestleder. Forslag fra Nordland: Sentralstyret har 13 medlemmer. Dette tallet omfatter leder, én eller to nestledere, kontaktpersoner for medlemsgruppe barnehage, grunnskole, videregående opplæring/fagskole, universitet og høgskole og faglig administrativt støttesystem og øvrige styremedlemmer, alle valgt etter gjeldende kvoteringsregler, jf. 15. I tillegg velges tre fast møtende varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Hvis landsmøtet velger to nestledere, skal disse rangeres som 1. og 2. nestleder. 145 LM-sak 3.3/12 versjon oktober

20 38A KONTAKTFORUM 38A KONTAKTFORUM 38A.1 Det opprettes et kontaktforum for hver av de fem medlemsgruppene, jf. 11. Kontaktforaene ledes av et sentralstyremedlem, og består for øvrig av én representant fra hvert fylkeslag. Forslag fra Nordland: Det opprettes et kontaktforum for hver av de fem medlemsgruppene, jf. 11. Kontaktforaene ledes av kontaktperson for medlemsgruppe barnehage, grunnskole, videregående opplæring/fagskole, universitet og høgskole og faglig administrativt støttesystem, og består for øvrig av én representant fra hvert fylkeslag STRUKTUR PÅ FYLKESPLAN 47 STRUKTUR PÅ FYLKESPLAN 47.2 Fylkesstyret har inntil 13 medlemmer. Dette tallet omfatter leder, nestleder og det antall styremedlemmer årsmøtet bestemmer. Dette tallet omfatter til vanlig også én tillitsvalgt etter kommunal hovedavtale. Denne skal ha fulle rettigheter. Jf. for øvrig I tillegg velges minst tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Samtlige valg på årsmøtet gjøres etter gjeldende kvoteringsregler, jf. 15. Forslag fra Nordland: Fylkesstyret har inntil 13 medlemmer. Dette tallet omfatter leder, nestleder og det antall styremedlemmer årsmøtet bestemmer. Dette tallet omfatter til vanlig også én tillitsvalgt etter kommunal hovedavtale. Denne skal ha fulle rettigheter. Jf. for øvrig I tillegg velges minst tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Samtlige valg på årsmøtet gjøres etter gjeldende kvoteringsregler, jf. 15. Dersom fylkeslaget velger en ordning med kontaktpersoner for respektive medlemsgrupper, eller oppretter kontaktfora med en leder, skal disse velges på årsmøtet. Forslag til merknad fra Hordaland: Kontaktpersoner for de ulike medlemsgruppene og lederrepresentant kan velges ved særskilt valg før valg av andre styremedlemmer. 147 LM-sak 3.3/12 versjon oktober

21 58 ÅRSMØTETS OPPGAVER (LOKALLAG) 58 ÅRSMØTETS OPPGAVER (LOKALLAG) Valg av medlemmer og varamedlemmer til lokallagsstyret, jf Forslag fra Nordland: Valg av medlemmer og varamedlemmer til lokallagsstyret, jf Dersom lokallaget som velger en ordning med kontaktpersoner for respektive medlemsgrupper, eller oppretter kontaktfora med en leder, skal disse velges på sine årsmøter Forslagene som gjelder fylkes- og lokallag foreslås avvist fordi de er ufullstendige idet det angir at det velges kontaktpersoner eller leder for kontaktfora, mens vedtektene ellers ikke operer med slikt verv på fylkesnivå. Forslaget fra Hordaland når det gjelder sentralt nivå er også ufullstendig. Når det gjelder forslaget fra Nordland om sentralt valg av kontaktpersoner strider dette mot intensjonen i den strukturendringen som ble gjort i 2009, der sentralstyret fikk videre rammer for å fordele arbeidsoppgaver i en helhetsvurdering framfor at dette i stor grad bindes opp av landsmøtevalg. «Kontaktperson» er ikke i dag noe verv i vedtektsmessig forstand, og å være leder for et kontaktforum gir ikke noen fullmakter til å opptre på vegne av organisasjonen ut over den arbeidsdeling og delegering som skjer innad i sentralstyret. Det har også vært et grunnleggende ønske i den organisasjonsutviklingen som har skjedd de siste årene at saker fra medlemsgruppene i større grad skal være «felleseie» enn det var i det tidligere seksjonssystemet. Denne utviklingen kan fort reverseres dersom det vedtektsfestes at kontaktperson skal velges på landsmøtet. Rett nok valgte landsmøtet i 2009 å velge kontaktpersoner. Dette var imidlertid et langt svakere signal om «særeie» enn dersom dette vedtektsfestes som eneste mulige prosedyre for valg/oppnevning. Forslaget fra Hordaland på fylkesplan innebærer også at ett av styremedlemmene skal være lederrepresentant. I dagens vedtekter er det kun slik at minst ett av styremedlemmene skal ha lederbakgrunn, fordi det har vært et avgjørende poeng at ingen representerer en spesiell gruppe medlemmer i styrene. LM-sak 3.3/12 versjon oktober

22 Tema 6: Kontaktfora for øvrig utvalg ( 38.1, 38A) Gjeldende vedtekter 38 UTVALG, RÅD OG FORA 38 UTVALG, RÅD OG FORA 38.1 Sentralstyret oppnevner følgende faste rådgivende utvalg. Utvalgene skal ledes av et sentralstyremedlem og for øvrig settes sammen med tillitsvalgte fra ulike medlemsgrupper, arbeids- og avtaleområder, tillitsvalgtfunksjoner og nivåer i organisasjonsstrukturen: 1. Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår. 2. Utvalg for utdanningspolitikk. 3. Sami Ossodat / samisk utvalg. 4. Utvalg for organisasjonssaker. Forslag fra Vestfold: Sentralstyret oppnevner følgende faste rådgivende utvalg. Utvalgene skal ledes av et sentralstyremedlem og for øvrig settes sammen med tillitsvalgte fra ulike medlemsgrupper, arbeids- og avtaleområder, tillitsvalgtfunksjoner og nivåer i organisasjonsstrukturen: 1. Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår. 2. Utvalg for utdanningspolitikk. 3. Sami Ossodat / samisk utvalg. 4. Utvalg for organisasjonssaker. 5. Medlemsgruppe FAS 6. Medlemsgruppe UH A KONTAKTFORUM 38A KONTAKTFORUM 38A.1 Det opprettes et kontaktforum for hver av de fem medlemsgruppene, jf. 11. Kontaktforaene ledes av et sentralstyremedlem, og består for øvrig av én representant fra hvert fylkeslag. Forslag fra Vestfold: Det opprettes et kontaktforum for medlemsgruppene B, G og V, jf. 11. Kontaktforaene ledes av et sentralstyremedlem, og består for øvrig av én representant fra hvert fylkeslag. 169 LM-sak 3.3/12 versjon oktober

23 Gjeldende vedtekter 38A KONTAKTFORUM 38A KONTAKTFORUM 38A.1 Det opprettes et kontaktforum for hver av de fem medlemsgruppene, jf. 11. Kontaktforaene ledes av et sentralstyremedlem, og består for øvrig av én representant fra hvert fylkeslag. Forslag fra Hedmark: Det opprettes et kontaktforum for hver av de fem medlemsgruppene, jf. 11, og for lederrepresentantene, jf Kontaktforaene ledes av et sentralstyremedlem, og består for øvrig av en representant fra hvert fylkeslag. Kontaktforum for ledere skal også bestå av to representanter fra sentralt lederråd. Forslag fra Vestfold til 38A.3 (NY): Det opprettes et kontaktforum for ledermedlemmer. Kontaktforaene ledes av et sentralstyremedlem, og består for øvrig av én lederrepresentant fra hvert fylkeslag Sentralstyret oppnevner et fast lederråd. Rådet skal ledes av et sentralstyremedlem, og for øvrig settes sammen av lederrepresentanter fra ulike virksomhetsområder og avtaleområder. Subsidiært forslag til endring i 38.2 fra Vestfold dersom ny 38A.3 faller: Det opprettes et sentralt lederråd. Rådet ledes av et sentralstyremedlem, og består for øvrig av én lederrepresentant for hvert fylkeslag Til alle disse forslagene viser sentralstyret til omtale i saken om organisasjonsutvikling, der landsmøtet inviteres til å ta stilling til ulike forsøksordninger som omfatter lederrådet og kontakt-forumene. LM-sak 3.3/12 versjon oktober

24 Gjeldende vedtekter 38A KONTAKTFORUM 38A KONTAKTFORUM Forslag fra Hedmark til ny 38A.3: Kontaktforum er rådgivende og kan ikke fatte vedtak på vegne av organisasjonen En slik formulering bør være unødvendig, all den stund det følger av vanlig organisasjonspraksis at kun de besluttende organisasjonsledd som er nevnt i 14, pluss de underliggende ledd som det ev. delegerer fullmakter til, kan fatte vedtak på vegne av organisasjonen. I motsetning til fylkeslederne er medlemmene i et kontaktforum heller ikke valgt av noe års- eller landsmøte, og det bør derfor være mindre behov for å presisere dette enn for ledermøtet Tema 7: Opprykk til styrene ikke-møtende varamedlemmer i sentralstyret Gjeldende vedtekter 28 LANDSMØTE 28 LANDSMØTE 28.5 Varamedlemmene av sentralstyret innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles ( ) Forslag fra sentralstyret: Fast møtende varamedlemmer av sentralstyret innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles ( ) REPRESENTANTSKAP 31 REPRESENTANTSKAP 31.4 Varamedlemmene av sentralstyret innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles ( ) Forslag fra sentralstyret: Fast møtende varamedlemmer av sentralstyret innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles ( ) 180 LM-sak 3.3/12 versjon oktober

25 33 SENTRALSTYRE 33 SENTRALSTYRE Sentralstyret har 13 medlemmer. Dette tallet omfatter leder, én eller to nestledere, og øvrige styremedlemmer, alle valgt etter gjeldende kvoteringsregler, jf. 15. I tillegg velges tre fast møtende varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Hvis landsmøtet velger to nestledere, skal disse rangeres som 1. og 2. nestleder. Varamedlemmene av sentralstyret innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles leder av studentorganisasjonen med tale- og forslagsrett. Sentralstyret kan innvilge tale- og forslagsrett til andre i tilfeller der det er ønskelig å styrke styrets kompetanse på et område. Sentralstyret kan innby andre som observatører. Forslag fra sentralstyret: Sentralstyret har 13 medlemmer. Dette tallet omfatter leder, én eller to nestledere, og øvrige styremedlemmer, alle valgt etter gjeldende kvoteringsregler, jf. 15. I tillegg velges tre fast møtende varamedlemmer og fem øvrige varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Hvis landsmøtet velger to nestledere, skal disse rangeres som 1. og 2. nestleder. Forslag fra sentralstyret: Fast møtende varamedlemmer av sentralstyret innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles leder av studentorganisasjonen med tale- og forslagsrett. Sentralstyret kan innvilge taleog forslagsrett til andre i tilfeller der det er ønskelig å styrke styrets kompetanse på et område. Sentralstyret kan innby andre som observatører. 35 OPPRYKK I SENTRALSTYRET (NY) Sentralstyrets forslag: Dersom et medlem av sentralstyret trer ut for seks måneder eller mer, og dette fører til at bestemmelsene i 15.2 om representasjon fra medlemsgrupper ikke kan overholdes, trer det høyest prioriterte varamedlemmet fra den aktuelle medlemsgruppen inn dersom det er valgt varamedlem(mer) fra denne medlemsgruppen. 182 LM-sak 3.3/12 versjon oktober

26 49 OPPRYKK I FYLKESSTYRET (NY) Forslag fra sentralstyret: Dersom et medlem av fylkesstyret trer ut for seks måneder eller mer, og dette fører til at en medlemsgruppe mister sin representasjon i fylkesstyret, trer det høyest prioriterte varamedlemmet fra den aktuelle medlemsgruppen inn dersom det er valgt varamedlem(mer) fra denne medlemsgruppen I utgangspunktet velges varamedlemmer til sentralstyret og fylkesstyret i prioritert rekkefølge. Sentralstyret foreslår nå en endring som medfører at dersom en medlemsgruppe faller ut av styret på grunn av varig forfall, og det er valgt varamedlem(mer) fra denne medlemsgruppen, rykker det høyest prioriterte varamedlemmet fra denne gruppen opp. Dette vil imidlertid bare skje dersom medlemsgruppen da ikke er representert i styret ved øvrig uttreden følges prioritert rekkefølge. Sentralstyret foreslår også å utvide vararekken til sentralstyret med fem medlemmer som ikke skal være fast møtende. Dette begrunnes delvis med å gi bedre mulighet til å velge varamedlemmer også fra de mindre medlemsgruppene (for å kunne supplere ved varig uttreden), og delvis med å kunne supplere sentralstyret med faste medlemmer dersom det blir stort frafall i løpet av perioden. Det understrekes at disse ikke vil bli innkalt ved sporadiske forfall, og det vil ikke være frikjøp, kontorordninger e.l. knyttet til disse varamedlemmene Tema 8: Nominasjoner og kandidater til valg på landsmøtet Gjeldende vedtekter 45 ÅRSMØTETS OPPGAVER [FYLKESLAG] Valg og nominasjoner 45 ÅRSMØTETS OPPGAVER [FYLKESLAG] Forslag fra sentralstyret: Valg Nominasjon av kandidater til sentralstyret, representantskapet og sentral valgkomité. Forslag til kandidater til sentralstyret, representantskapet og sentral valgkomité. 195 LM-sak 3.3/12 versjon oktober

27 58 ÅRSMØTETS OPPGAVER [LOKALLAG] 58 ÅRSMØTETS OPPGAVER [LOKALLAG] Valg og nominasjoner: Forslag fra sentralstyret: Valg VALGMØTE 59 VALGMØTE Nominasjon av kandidater til fylkesstyret og til valgkomiteen i fylkeslaget. Forslag fra sentralstyret: Forslag til kandidater til fylkesstyret og til valgkomiteen i fylkeslaget VALG- OG NOMINASJONSMØTER 73 VALGMØTER 73.3 Klubben kan nominere delegater til fylkesårsmøte og kandidater til lokallagsstyre. Forslag fra sentralstyret: Klubben kan foreslå delegater til fylkesårsmøte og kandidater til lokallagsstyre Forslaget fra sentralstyret er begrunnet i et ønske om å rydde opp i begrepsbruken omkring forslag til og nominasjon av kandidater til valg: Så lenge det ikke er avklart om en kandidat stiller til valg eller ikke, vil det være korrekt å bruke begrepet «forslag». Begrepet «nominasjon» brukes normalt der vedkommende allerede er kandidat til et verv, og bør også begrenses til å brukes på et tidspunkt der man har oversikt over alle aktuelle kandidater som stiller til valg. LM-sak 3.3/12 versjon oktober

28 Tema 9: Øvrige endringer sentralt (diverse paragrafer) Gjeldende vedtekter 14 BESLUTTENDE ORGANISASJONSLEDD 14 BESLUTTENDE ORGANISASJONSLEDD Forslag fra sentralstyret til ny 14.2 Dersom et styre ikke er i stand til å ivareta sine oppgaver etter vedtektene, kan overordnet organisasjonsledd vedta å løse styremedlemmer og varamedlemmer fra sine verv, og oppnevne nye styremedlemmer og varamedlemmer. Slikt vedtak fattes av lokallagsstyret når det gjelder klubber, fylkesstyret når det gjelder lokallag og sentralstyret når det gjelder fylkeslag. Sentralstyret vedtar retningslinjer som utdyper denne bestemmelsen Forslaget om tillegg tar utgangspunkt i at organisasjonen har erfaring med at styringsorganene mangler et formelt og forutsigbart beslutningsrom til å gripe inn hvis et underliggende organ ikke fungerer. Dette kan det bøtes på ved at vedtektene åpner for en slik plikt/rett for overliggende ledd til inngripen når situasjonen krever det. Det er en forutsetning at det vedtas retningslinjer som bl.a. regulerer hvilke forhold et overliggende styre kan gripe inn i, for å sikre at dette virkemiddelet ikke misbrukes. Gjeldende vedtekter 23 STRUKTURFORSØK 23 DISPENSASJON FRA VEDTEKTENE Forslag fra sentralstyret: Sentralstyret kan, med 2/3 flertall, dispensere fra disse vedtektene når det gjelder forhold på fylkesnivå og under. Representantskapet kan, med 2/3 flertall, dispensere fra disse vedtektene når det gjelder forhold som omfatter sentralt nivå eller mer enn ett fylkeslag. Slik dispensasjon gis for en avgrenset periode. Sentralstyret fastsetter nærmere regler for saksbehandlingen ved slike saker Sentralstyret mener at det kan være grunner til å åpne for en dispensasjonsadgang også dersom dette ikke gjøres som et strukturforsøk. For det første kan det tenkes at dispensasjonen ikke har noe LM-sak 3.3/12 versjon oktober

29 «forsøksvist» ved seg, enten fordi den er situasjonsbestemt eller fordi ordningen har vært prøvd før. Og for det andre kan det tenkes at endringen bør gjelde for en lengre periode enn det dagens 23 åpner for. En har i vedtektene forsøkt å være minst mulig bastant på hvordan organiseringen skal være på fylkes- og lokallagsplan, ved i hovedsak å beskrive minimumsordninger, og ved å bruke begreper som «til vanlig», «om mulig», «eventuelt» osv. Det kan likevel være behov for å dispensere fra enkelte bestemmelser i vedtektene som blir for absolutte i gitte situasjoner. Det kan være grunn til å tro at vedtektene brytes allerede i dag, men uten at dette på noen måte er registrert og uten at det er noen prosedyre for at dette skal godkjennes av overordnet instans. Med det framlagte forslaget vil det etableres en prosedyre for håndtering av slike spørsmål. Gjeldende vedtekter 34 SENTRALSTYRETS OPPGAVER 34 SENTRALSTYRETS OPPGAVER 34.8 tilsette personale i sekretariatene. Sentralstyret kan delegere tilsettingsmyndighet til leder av sentralt sekretariat. Fotnote: Personale som pr er valgt iht. tidligere 34.8, kan gjenvelges av sentralstyret i landsmøteperioden Forslag fra Oslo: tilsette personale i sekretariatene. Sentralstyret kan delegere tilsettingsmyndighet til leder av sentralt sekretariat. Fotnote: Personale som per er valgt i henhold til tidligere 34.8, kan gjenvelges av sentralstyret i landsmøteperioden Sentralstyret viser til at denne paragrafen ble endret på landsmøtet Sentralstyret har tatt til etterretning den prinsipielle politiske avklaringen om utfasing av ordningen, og har fått en grundig orientering om konsekvensene av overgangsordningen for denne gruppa ansatte. Det er lagt til rette for en bedriftsintern ordning for de berørte som ikke utfordrer gjeldende lov- og regelverk. Sentralstyret anser at dette ivaretar intensjonen i forslaget fra Oslo og innstiller på å avvise forslaget. LM-sak 3.3/12 versjon oktober

30 Gjeldende vedtekter 38 UTVALG, RÅD OG FORA 38 UTVALG, RÅD OG FORA 38.1 Sentralstyret oppnevner følgende faste rådgivende utvalg. Utvalgene skal ledes av et sentralstyremedlem og for øvrig settes sammen med tillitsvalgte fra ulike medlemsgrupper, arbeids- og avtaleområder, tillitsvalgtfunksjoner og nivåer i organisasjonsstrukturen: 1. Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår. 2. Utvalg for utdanningspolitikk. 3. Sami Ossodat / samisk utvalg. 4. Utvalg for organisasjonssaker. Forslag fra Akershus og Oslo: Sentralstyret oppnevner følgende faste rådgivende utvalg. Utvalgene skal ledes av et sentralstyremedlem og for øvrig settes sammen med tillitsvalgte fra ulike medlemsgrupper, arbeids- og avtaleområder, tillitsvalgtfunksjoner og nivåer i organisasjonsstrukturen: 1. Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår. 2. Utvalg for utdanningspolitikk. 3. Sami Ossodat / samisk utvalg. 4. Utvalg for organisasjonssaker. 5. Utvalg for likestilling Arbeidet med likestilling er viktig, men det er ikke nødvendigvis slik at det er gjennom et utvalg dette arbeidet best ivaretas. Dette bør det være opp til sentralstyret å vurdere. Ved landsmøtet i 2009 ble det også bestemt å redusere antall vedtektsfestede utvalg til et minimum, og åpner man for dette forslaget kan det være en rekke andre utvalg på viktige saksområder man også kan tenke seg at det kan fremmes forslag om å opprette. LM-sak 3.3/12 versjon oktober

31 Gjeldende vedtekter 43 KONTROLLKOMITE 43 KONTROLLKOMITE 41.2 Kontrollkomiteen skal påse at sentralstyret og fondsstyret forvalter Utdanningsforbundets midler i samsvar med vedtekter og landsmøtevedtak. Kontrollkomiteen avgir uttalelse til sentralstyrets melding til landsmøtet. Kontrollkomiteen skal hvert år avgi uttalelse til sentralstyrets årsregnskap. På forespørsel skal også fylkesstyrene legge fram melding og regnskap for kontrollkomiteen. Forslag fra Buskerud: Kontrollkomiteen skal påse at sentralstyret og fondsstyret forvalter Utdanningsforbundets midler i samsvar med vedtekter og landsmøtevedtak. Kontrollkomiteen avgir uttalelse til sentralstyrets melding til landsmøtet. Kontrollkomiteen skal hvert år avgi uttalelse til sentralstyrets årsregnskap. På forespørsel skal også fylkesstyrene legge fram melding og regnskap for kontrollkomiteen. Kontrollkomiteen skal fortolke vedtekter. Videre foreslår Buskerud innsatt i Kontrollkomiteens retningslinjer (vedtas av landsmøtet): Om det oppstår ulik fortolkning av vedtektene i organisasjonen, er det Kontrollkomiteens fortolkning som gjelder. Uenighet om vedtektsfortolkninger mellom sentralstyret og underliggende organisasjonsledd kan bringes inn for Kontrollkomiteen av alle parter I retningslinjene for kontrollkomiteens arbeid står følgende: (...) I rapporten til representantskapet skal kontrollkomiteen uttale seg om sentralstyret har ledet Utdanningsforbundet i samsvar med organisasjonens vedtekter og vedtak fattet på landsmøtet. Kontrollkomiteens mandat er å kontrollere om beslutninger og vedtak er i tråd med landsmøtets vedtak og gjeldende vedtekter. Kontrollkomiteen er ikke i seg selv et styringsorgan med beslutningsmyndighet. se f.eks. 14 om besluttende organisasjonsledd. Når spørsmål om tolkning og praktisering av vedtektene dukker opp, behandles sakene som regel i utvalg for organisasjonssaker før de går til sentralstyret for endelig behandling. Forslaget innebærer en vesentlig endring av «maktfordelingsprinsippene» i Utdanningsforbundet. Kontrollkomiteens opprinnelige mandat foreslås endret til også å bli et styringsorgan, og dette bryter grunnleggende med organisasjonens prinsipper for hvilke organisasjonsledd som har hvilke fullmakter. Dersom kontrollkomiteen selv skulle ha beslutningsmyndighet er det jo heller ikke noen annen kontrollkomite som kan se til at «den første» kontrollkomiteen fatter vedtak som er innenfor vedtekter og vedtak. LM-sak 3.3/12 versjon oktober

VEDTEKTSENDRINGER. 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål LM-SAK 4.2/15. Saksutredning

VEDTEKTSENDRINGER. 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål LM-SAK 4.2/15. Saksutredning 1 2 3 4 5 6 7 LM-SAK 4.2/15 VEDTEKTSENDRINGER Saksutredning 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål Det foreligger forslag til endringer i formålsparagrafen fra fylkesårsmøter og fra sentralstyret. Forslagene

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. A Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 1.1 Utdanningsforbundet er en videreføring av Lærerforbundet 1 og Norsk Lærerlag.

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundet

Vedtekter for Utdanningsforbundet HT ET R M G C U A ET OIS PA RE M R U M G O M P A S O U U M Vedtekter for xx Vedtatt av landsmøtet på Lillehammer 2.-5. november 2009 xx ET OIS PA RE U U G ET U OIS PA RE M A U M A Bokmål- og nynorskversjon

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom.

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom. De Kristnes lover 1 Formål De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn, og som verner om de kristne grunnverdiene. De Kristne vil arbeide for et samfunn som fremmer personlig frihet

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2009 VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI SIST BEHANDLET AV LANDSMØTET 2009 Navn og formål 1 Partiets navn

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019

Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019 Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019 Nominasjonene presenteres med utgangspunkt i verv. Der hvor det er nominert flere kandidater til vervet, blir kandidatene presentert i alfabetisk

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

en ny stor utdanningsorganisasjon

en ny stor utdanningsorganisasjon en ny stor utdanningsorganisasjon GRUNNLAGSDOKUMENT Norsk Lærerlags hefte nr. 5-2001 Lærerforbundets informasjonshefter nr. 4-2001 NORSK LÆRERLAG LÆRERFORBUNDET Innhold 1 FORORD 3 2 INNLEDNING 4 3 FRAMDRIFT

Detaljer

Styret ser at det er behov for ytterligere endringer, og foreslår at:

Styret ser at det er behov for ytterligere endringer, og foreslår at: Sak 5 Forslag til endringer i Allmennlegeforeningens vedtekter Gjeldende vedtekter er vedtatt på Allmennlegeforeningens landsrådsmøte 8. mai 2014. Vedtektene er godkjent av sekretariatet i Den norske legeforening

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3.

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3. Vedtekter 2015/2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Fylkesstyrets møtevirksomhet 4 5 Årsmøtet 4 6 Elevforsamling 5 7 Vedtak 5 8 Møteinnkallinger

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Så mye som mulig av innholdet i de gamle vedtektene er bevart, samtidig som vedtektene nå blir i samsvar med NIFs nye lovnorm, dersom følgende forslag til endringer vedtas. Foreslåtte endringer i vedtektene

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD DEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER Kapitel 1. Navn, formål og oppgaver 1-1. Navn Fylkeslagets navn er AUF i Buskerud. 1-2. Organisering Fylkeslaget er Arbeidernes Ungdomsfylkings

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON VEDTEKTER for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014 Kapittel 1: FORMÅL 1.1. Natur og Ungdom, Luondu ja Nuorat, har som formål å arbeide for framsynt disponering av, vern om og en jevnere fordeling

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 13.-14. april 2015 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 13.-14. april kl 10:30 15:30 Til stede fra styret: Thomas Nordgård Anita Richardsen

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER Bakgrunn Vedtektene er organisasjonens «lover». De forklarer for eksempel hvordan vi velger arbeidsutvalget (AU), hvem som sitter i landsstyret (LS), hvem som kan være medlemmer

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Sentralstyrets forslag til endringer

Sentralstyrets forslag til endringer Sentralstyrets forslag til endringer Lover for AUF 1. «Lover for AUF» endres til «Vedtekter for AUF» 2. 1 «Det norske Arbeiderparti» endres til Arbeiderpartiet» 3. 2a «Medlemskontigent» endres til «støttemedlemskontigent»

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Landsmøte 20.-21. august 2015 Vedlegg 5 26. juni 2015 Til landsmøtet Fra landsstyret Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Landsstyret fremmer med dette forslag til landsmøte

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom.

Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. 1. Navn og formål 2. Medlemskap og kontingent 3. Styret 4. Valgkomitéen 5. Kontrollkomitéen 6. Habilitet og taushetsplikt 7. Disiplinærtiltak

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

Basis-lovnorm for særforbund

Basis-lovnorm for særforbund Generelt om basis-lovnormen: Særforbund skal ha lover som er i samsvar med NIFs lov og lovnorm vedtatt av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 6-5. Det enkelte særforbunds lov skal være godkjent av Idrettsstyret

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Til medlemmer i Tiller idrettslag Tiller 30. april 2016 Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Tid: 24. mai 2015, kl 19.00. Sted: Tonstad skole Tiller idrettslag innkaller med dette

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtatt av årsmøtet (Generalforsamlingen) 26. april 2005 med endringer ordinært årsmøte 17. april 2008. Godkjent av Idrettsstyret/Akershus

Detaljer

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter Her bringer vi de nye forslagene til vedtekter fra Bli ny -utvalget og de eksisterende vedtekter. I noen av paragrafene er det kun kosmetiske endringer, men andre har større endringer p.g.a. Bli ny -utvalgets

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner.

Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne, sist revidert på landsmøtene i Halden 26. 28. mars 2004, Stavanger 16. 18. mars 2007, Bergen 18. 20. april 2008, Stamsund 6. 8. mars 2009 og Oslo 9.-11. april 2010.

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt.

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt. LOV FOR NORGES GOLFFORBUND stiftet 1948 Vedtatt på Golftinget 18.11.2007 Godkjent av Idrettsstyret 23.3.2009 1 Formål Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT SIST ENDRET PÅ LANDSMØTET 2015 VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist behandlet av landsmøte 2015 Kapittel 1: Navn og

Detaljer

Lov for Norges Curlingforbund

Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund, stiftet 21. februar 1956 Vedtatt den 25. mai 2002 med senere endringer senest av 25. mai 2008. Godkjent av Idrettsstyret den 26.juni 2008-1)

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

Lover for Den norske kirkes presteforening

Lover for Den norske kirkes presteforening Presteforeningens generalforsamling 16.-18. mars 2015 Sak 5 Revisjon av Presteforeningens lover Representantskapet anbefaler generalforsamlingen å gjøre følgende vedtak: Generalforsamlingen 2015 vedtar

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for idrettsråd Idrettsrådet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8

LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8 LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8 Innledning forutsetninger og bakgrunn for saken Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. h vedta vedtektsendringer.

Detaljer

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12 Vedtekter for Delta (Vedtatt av KFOs landsmøte 2000, og siste gang endret av KFOs representantskap på møte 21. 23. november 2006. Redaksjonell endring av navn på representantskapsmøtet 20.11.2007) 1.1

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 Landsstyrets forslag av 23.08.2008 1 Navn Forbundets navn er Norgga Sámiid Riikkasearvi / Vuona Sámij Rijkasiebrre / Nøørjen

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

Sak 9 Vedtektsendringer

Sak 9 Vedtektsendringer 3.sakspapirbunke: Sak 9 Vedtektsendringer Her er samtlige forslag til endring av Naturvernforbundets vedtekter. Forslag til ny tekst er understreket Forslag til fjernet tekst er overstrøket Tekst som er

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

LM 2010 23. Landsmøte

LM 2010 23. Landsmøte Fra: og Oversikt over revidering av og endringer i lover for Norsk Fysioterapeutforbund, Mønstervedtekter for avdelinger, faggrupper og interessegrupper Bakgrunn Dette saksdokumentet fra og er utarbeidet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Aktivitetsklubben

Vedtekter for Aktivitetsklubben Vedtekter for Aktivitetsklubben Vedtatt av landsmøtet for Aktivitetsklubben 15. februar 2016. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Aktivitetsklubben (AK) er en frivillig og uavhengig forening

Detaljer

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE Kretsens formål er å samle forbundets

Detaljer