VEDTEKTSENDRINGER Tema 1: Pensjonistenes rettigheter LM-SAK 3.3/12. Saksutredning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTSENDRINGER. 3.3.1. Tema 1: Pensjonistenes rettigheter LM-SAK 3.3/12. Saksutredning"

Transkript

1 1 2 LM-SAK 3.3/12 VEDTEKTSENDRINGER Saksutredning Tema 1: Pensjonistenes rettigheter Innledningsvis vil sentralstyret opplyse om at det sentrale styret for pensjonister allerede i 2011 sendte inn forslag om en rekke vedtektsendringer. Disse forslagene ble behandlet først i utvalg for organisasjonssaker og deretter i sentralstyret (april 2012). På bakgrunn av denne behandlingen fremmer sentralstyret enkelte forslag til endringer i vedtektene. I tillegg har pensjoniststyret sendt forslagene til fylkesstyrene med ønske om behandling på fylkeslagenes årsmøter. Flere årsmøter har vedtatt å fremme forslagene slik at de kan behandles på landsmøtet. Det er gjengitt nedenfor hvilke fylkeslag som har fremmet hvilke forslag. Mange av forslagene som gjelder pensjonistene handler om utvidet representasjon, og til dels også stemmerett i enkelte saker. Sentralstyret vil minne om at pensjonistene i Utdanningsforbundet organisasjonsmessig har fulle rettigheter de kan møte opp på lokallagsårsmøtene og stemme der, og ev. også la seg velge til ulike verv. Pensjonistmedlemmene er dermed en del av det representative demokrati i organisasjonen, på linje med yrkesaktive medlemmer. Sentralstyret mener dette både er naturlig og nyttig, men har ikke funnet det naturlig at pensjonistmedlemmene skal ha rettigheter ut over det ordinære yrkesaktive medlemmer har. Sentralstyret minner også om at pensjonistene i dag ikke har en egen organisasjon med et representativt demokrati, slik f.eks. studentene har, og dermed heller ikke selv velger sine «representanter» disse utpekes av Utdanningsforbundets styrer på ulike nivåer. Mange av forslagene handler også om å vedtektsfeste modeller for organiseringen av pensjonistarbeidet i lokal- og fylkeslag. I dette spørsmålet som i organisasjonsutviklingssaker for øvrig mener sentralstyret at vedtektene bør åpne for fleksibilitet og tilpasning til lokale forhold. Ikke minst bør dette gjelde et område som pensjonistarbeidet, der forutsetningene for å få til gode ordninger kan variere veldig fra lag til lag. LM-sak 3.3/12 - versjon oktober

2 Gjeldende vedtekter 2 FORMÅL 2 FORMÅL 2.2 Utdanningsforbundet skal ivareta medlemmenes interesser når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, og når det gjelder profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål. Forslag fra Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Oslo, Telemark, Østfold: Utdanningsforbundet skal ivareta medlemmenes interesser når det gjelder lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår, og når det gjelder profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål Forslaget innebærer at formålsparagrafen endres slik at «pensjonsvilkår» tilføyes i tillegg til det tradisjonelle «lønns- og arbeidsvilkår». Begrunnelsen er at dette vil «synliggjøre organisasjonens ansvar for en så stor medlemsgruppe». Normalt vil nok de fleste mene at pensjon er en del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og da ikke nødvendigvis det ene elementet det vil være naturlig å trekke fram dersom ett element skal nevnes særskilt. Å presisere pensjonsvilkår på denne måten innebærer dermed at «lønns- og arbeidsvilkår» tolkes innskrenkende, mens det etter sentralstyrets skjønn er korrekt fortsatt å inkludere pensjonsvilkår i lønnsog arbeidsvilkårene til Utdanningsforbundets medlemmer. Gjeldende vedtekter 3 MEDLEMSKAP 3 MEDLEMSKAP Pensjonister og trygdede som har vært medlemmer som yrkesaktive. Forslag fra Hordaland, Nordland, Oslo, Telemark: Pensjonister og trygdede som var medlem da de gikk av som yrkesaktive Den formuleringen som ligger i dagens vedtekter er, slik sentralstyret oppfatter det, et bevisst valg for ikke å stenge pensjonistmedlemskapet for tidligere medlemmer. Det er allerede i dag en forutsetning at du har vært medlem i forbundet tidligere. Spørsmålet er om det er så store fordeler med å være pensjonistmedlem at det er urimelig at du kan være det selv om du var uorganisert eller medlem i annen fagforening da du trådte ut av arbeidslivet. Dette vil f.eks. kunne gjelde pedagoger som var i annet arbeid da de avsluttet yrkeskarrieren de vil i dag kunne være pensjonistmedlemmer i Utdanningsforbundet, men ikke dersom dette forslaget vedtas. LM-sak 3.3/12 versjon oktober

3 Gjeldende vedtekter 13 PENSJONISTMEDLEMMER 13 PENSJONISTMEDLEMMER 13.2 I tillegg skal det legges til rette for egne styrer for pensjonistmedlemmer på alle nivåer i organisasjonen. Pensjoniststyrene er rådgivende for fellesstyrene på eget organisasjonsnivå. Forslag fra Hordaland, Oslo, Telemark: I tillegg skal det oppnevnes pensjoniststyrer på sentralt nivå og på fylkesnivå og så vidt mulig opprettes egne styrer for pensjonistmedlemmer på kommunalt eller interkommunalt nivå. Pensjoniststyrene er rådgivende for fellesstyrene på eget organisasjonsnivå og kan selv legge frem saker for fellestyrene. Forslag fra Østfold: I tillegg skal det oppnevnes pensjoniststyrer på sentralt nivå og på fylkesnivå og så vidt mulig på kommunalt nivå. Pensjoniststyrene er rådgivende for fellesstyrene på eget organisasjonsnivå. 41 Sentralstyret viser her til de innledende bemerkningene i saken. LM-sak 3.3/12 versjon oktober

4 Gjeldende vedtekter 28 LANDSMØTE 28 LANDSMØTE 28.5 Varamedlemmene av sentralstyret innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles én representant for Sami Ossodat / samisk utvalg, tre representanter for studentorganisasjonen og to representanter for det sentrale styret for pensjonister, alle med tale- og forslagsrett. Stemmerett har bare de valgte delegatene og sentralstyret, men sentralstyret har likevel ikke stemmerett i saker nevnt i Forslag fra Hordaland, Oslo, Telemark: Varamedlemmene av sentralstyret innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles én representant for Sami Ossodat/samisk utvalg, tre representanter for Pedagogstudentene Forslag fra Hordaland, Oslo, Telemark: og tre representanter for det sentrale styret for pensjonister, alle med tale- og forslagsrett. Stemmerett har bare de valgte delegatene og sentralstyret, men sentralstyret har likevel ikke stemmerett i saker nevnt i Forslag fra Hordaland, Oslo: Representantene for Sami Ossodat/ samisk utvalg, Pedagogstudentene og pensjonistene har stemmerett i saker som angår egen medlemsgruppe Sentralstyret viser her til de innledende bemerkningene i saken. Sentralstyret kan ikke anbefale å gi enkelte grupper medlemmer som har innflytelse også gjennom det representative demokrati «dobbel» stemmerett i enkelte saker. Det vil også være et stort diskusjonstema hvilke saker «som angår egen medlemsgruppe» hvilke saker angår f.eks. ikke medlemmer med samisk bakgrunn? I tillegg brukes begrepet «medlemsgruppe» her annerledes enn i vedtektene for øvrig. Sentralstyret vil også påpeke at vedtektene i dag er «nøytrale» mht. navn på student-organisasjonen, mens det her foreslås å vedtektsfeste i Utdanningsforbundets vedtekter navnet på denne. Dette mener sentralstyret ikke vil være riktig. LM-sak 3.3/12 versjon oktober

5 Gjeldende vedtekter 31 REPRESENTANTSKAP 31 REPRESENTANTSKAP 31.4 Varamedlemmene av sentralstyret innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles én representant for Sami Ossodat / samisk utvalg, leder av studentorganisasjonen og én representant for det sentrale styret for pensjonister, alle med tale- og forslagsrett. Stemmerett har bare medlemmene av representantskapet, jf Sentralstyret har likevel ikke stemmerett i saker nevnt i Sentralstyret kan innby andre som observatører. Forslag fra Aust-Agder, Hordaland, Oslo: Varamedlemmene av sentralstyret innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles én representant for Sami Ossodat/ samisk utvalg, leder av Pedagogstudentene og to representanter for det sentrale styret for pensjonister, alle med tale- og forslagsrett. Stemmerett har bare medlemmene av representantskapet, jf Sentralstyret har likevel ikke stemmerett i saker nevnt i Representantene for Sami Ossodat/samisk utvalg, Pedagogstudentene og pensjonistene har stemmerett i saker som angår egen medlemsgruppe. Sentralstyret kan innby andre som observatører. 51 Sentralstyret viser til bemerkningene under forslaget til endring i 28. LM-sak 3.3/12 versjon oktober

6 Gjeldende vedtekter 33 SENTRALSTYRE 33 SENTRALSTYRE 33.3 Varamedlemmer av sentralstyret innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles leder av studentorganisasjonen med tale- og forslagsrett. Sentralstyret kan innvilge tale- og forslagsrett til andre i tilfeller der det er ønskelig å styrke styrets kompetanse på et område. Sentralstyret kan innby andre som observatører. Forslag fra Hordaland, Telemark: Varamedlemmer av sentralstyret innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles leder av Pedagogstudentene og en representant for det sentrale styret for pensjonistene med tale- og forslagsrett. Sentralstyret kan innvilge tale- og forslagsrett til andre i tilfeller der det er ønskelig å styrke styrets kompetanse på et område. Sentralstyret kan innby andre som observatører. Forslag fra Oslo: Varamedlemmer av sentralstyret innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles leder av Pedagogstudentene og leder for det sentrale styret for pensjonistene med tale- og forslagsrett. Sentralstyret kan innvilge tale- og forslagsrett til andre i tilfeller der det er ønskelig å styrke styrets kompetanse på et område. Sentralstyret kan innby andre som observatører Også dette forslaget strider mot representasjonsprinsippet, idet pensjonistene jo deltar i det representative demokrati som leder fram til valg av sentralstyret på landsmøtet i motsetning til det som gjelder for studentmedlemmene. Mens alle pensjonistmedlemmer i prinsippet er valgbare til sentralstyret, gjelder dette ikke noen representanter for studentorganisasjonen. Til dette forslaget er det naturlig å se hen til hvem som skal utnevne pensjonistenes representant. Det er sentralstyret som oppnevner pensjoniststyret, og er dermed indirekte det organ som også oppnevner pensjonistenes talsperson i sentralstyret. Det vises også til at pensjonistenes «røst» inn i sentralstyret vil bli ivaretatt gjennom forslaget til endring i 38.5 fra Hordaland, Nordland, Oslo og Telemark et forslag sentralstyret støtter. For øvrig har sentralstyret i henhold til denne bestemmelsen anledning til å innby f.eks. representanter for pensjoniststyret til møter i sentralstyret ved behov. LM-sak 3.3/12 versjon oktober

7 Gjeldende vedtekter 38 UTVALG, RÅD OG FORA 38 UTVALG, RÅD OG FORA 38.5 Sentralstyret oppnevner et sentralt styre for pensjonistmedlemmer. Oppnevningen skal skje etter forslag fra pensjoniststyrer på fylkesnivå. Forslag fra Østfold: Sentralstyret oppnevner et sentralt styre for pensjonistmedlemmer. Oppnevningen skal skje etter forslag fra pensjoniststyrer på fylkesnivå. Et sentralstyremedlem oppnevnes som kontakt for pensjoniststyret. til fordel for alternativt forslag Forslag fra Hordaland, Nordland, Oslo, Telemark: Sentralstyret oppnevner et sentralt styre for pensjonistmedlemmer. Oppnevningen skal skje etter forslag fra pensjoniststyrer på fylkesnivå. Et sentralstyremedlem oppnevnes som kontakt for det sentrale styret for pensjonistene Forslagene med ulik ordlyd innebærer en vedtektfesting av dagens praksis, og sentralstyret er enig i at det vil være riktig å vedtektsfeste dette «kontaktpunktet» mot det sentrale styret for pensjonistene. LM-sak 3.3/12 versjon oktober

8 Gjeldende vedtekter 44 ÅRSMØTE (FYLKENE) 44 ÅRSMØTE (FYLKENE) 44.3 Varamedlemmer av fylkesstyret kan innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles eventuelt én representant for studentorganisasjonen og én representant for styret for pensjonistene i fylkeslaget, med tale- og forslagsrett. Stemmerett har bare de valgte delegatene og fylkesstyrets medlemmer, sistnevnte likevel ikke i saker nevnt i Forslag fra Hordaland, Oslo: Varamedlemmer av fylkesstyret kan innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles én representant for Pedagogstudentene og to representanter for styret for pensjonistene i fylkeslaget, med tale- og forslagsrett. Stemmerett har bare de valgte delegatene og fylkesstyrets medlemmer, sistnevnte likevel ikke i saker nevnt i Representantene for Pedagogstudentene og pensjonistene har stemmerett i saker som angår egen medlemsgruppe. til fordel for sentralstyrets eget forslag. Forslag fra sentralstyret: Varamedlemmer av fylkesstyret kan innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles om mulig én representant for studentorganisasjonen og én representant for styret for pensjonistene i fylkeslaget, med tale- og forslagsrett. Stemmerett har bare de valgte delegatene og fylkesstyrets medlemmer, sistnevnte likevel ikke i saker nevnt i Når det gjelder forholdene omkring stemmerett og navnfesting av studentorganisasjonen vises det til omtale under 28. Når det gjelder forslaget om å ta bort «eventuelt» i paragrafen støtter sentralstyret intensjonen i dette, men foreslår at det settes inn «om mulig» bl.a. for å ta høyde for at det ikke nødvendigvis vil være studentorganisasjon og pensjoniststyre i alle fylkeslag. Men finnes dette, skal de også innkalles. LM-sak 3.3/12 versjon oktober

9 Gjeldende vedtekter 47 STRUKTUR PÅ FYLKESPLAN 47 STRUKTUR PÅ FYLKESPLAN 47.3 Varamedlemmene av fylkesstyret kan innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg kan eventuelt innkalles en representant for studentorganisasjonen med tale- og forslagsrett. Fylkesstyret kan innvilge tale- og forslagsrett til andre i tilfeller der det er ønskelig å styrke styrets kompetanse på et område. Fylkesstyret kan innby andre som observatører. Forslag fra Hordaland, Nordland, Oslo, Telemark: Varamedlemmene av fylkesstyret kan innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles en representant for Pedagogstudentene og en representant fra fylkeslagets pensjoniststyre med taleog forslagsrett når det behandles saker som vedrører disse medlemsgruppene. Fylkesstyret kan innvilge tale- og forslagsrett til andre i tilfeller der det er ønskelig å styrke styrets kompetanse på et område. Fylkesstyret kan innby andre som observatører. til fordel for sentralstyrets eget forslag Forslag fra Aust-Agder: Varamedlemmene av fylkesstyret kan innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg kan til vanlig innkalles en representant for studentorganisasjonen og en representant for pensjoniststyret med tale- og forslagsrett. Fylkesstyret kan innvilge taleog forslagsrett til andre i tilfeller der det er ønskelig å styrke styrets kompetanse på et område. Fylkesstyret kan innby andre som observatører. til fordel for sentralstyrets eget forslag Forslag fra sentralstyret: Varamedlemmene av fylkesstyret kan innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles til vanlig en representant for studentorganisasjonen med tale- og forslagsrett. Fylkesstyret kan innvilge tale- og forslagsrett til andre i tilfeller der det er ønskelig å styrke styrets kompetanse på et område. Fylkesstyret kan innby andre som observatører Forslaget innebærer tale- og forslagsrett for en pensjonistrepresentant i fylkesstyret i saker som angår «medlemsgruppen». Her vises det til vurdering under LM-sak 3.3/12 versjon oktober

10 Forslaget innebærer også en omformulering av studentenes rettigheter utvidet ved at et «eventuelt» tas bort, men innsnevret ved at tale- og forslagsrett kun knyttes opp mot studentsaker. Dette siste mener sentralstyret er en avgjørende svakhet ved forslaget slik det foreligger. Når det gjelder bortfallet av «eventuelt» er dette drøftet i 44.3 om fylkesårsmøtet, og spørsmålet er om det her vil være riktig å erstatte dette med «om mulig». Etter sentralstyrets syn innebærer «eventuelt» her også en mulighet for fylkesstyret til å vurdere hensiktsmessigheten ved å innkalle PS til alle fylkesstyremøter, noe som kan være hensiktsmessig. Det foreslås derfor å bytte ut «eventuelt» med «til vanlig», slik at det blir rom for ikke å innkalle PS til fylkesstyremøter dersom dette ikke vurderes som hensiktsmessig, f.eks. dersom PS har en svak fylkesorganisasjon. LM-sak 3.3/12 versjon oktober

11 Gjeldende vedtekter 52 UTVALG, RÅD OG FORA (FYLKESLAG) 52 UTVALG, RÅD OG FORA (FYLKESLAG) 52.2 Forslag fra Aust-Agder, Hordaland, Oslo, Telemark: Fylkesstyret kan oppnevne et styre for Fylkesstyret oppnevner et styre for pensjonistmedlemmer innenfor fylkeslaget. Oppnevningen skal skje etter fylkeslaget. Oppnevningen skal skje pensjonistmedlemmer innenfor forslag fra pensjoniststyrer/pensjonistkontakter på lokallagssnivå. pensjonistkontakter på etter forslag fra pensjoniststyrer/ lokallagssnivå Forslag fra Aust-Agder, Hordaland, Nordland, Oslo, Telemark, Østfold: Et fylkesstyremedlem oppnevnes som kontakt for pensjoniststyret i fylket. til fordel for sentralstyrets eget forslag Forslag fra Østfold: Fylkesstyret skal oppnevne et styre for pensjonistmedlemmer innenfor fylkeslaget. Oppnevningen skal skje etter forslag fra pensjoniststyrer/pensjonistkontakter på lokallagssnivå. Et fylkesstyremedlem oppnevnes som kontakt for pensjoniststyret. Forslag fra Oslo: Der pensjoniststyrene ikke har egen valgkomité, oppnevner fylkesstyret et styre for pensjonister. Oppnevningen skal skje etter forslag fra pensjoniststyrer/ pensjonistkontakter på lokallagssnivå. Et fylkesstyremedlem oppnevnes som kontakt for pensjoniststyret i fylket. 81 LM-sak 3.3/12 versjon oktober

12 Gjeldende vedtekter 52 UTVALG, RÅD OG FORA (FYLKESLAG) 52 UTVALG, RÅD OG FORA (FYLKESLAG) [forts. fra forrige side] Forslag fra sentralstyret: Fylkesstyret kan oppnevne et styre for pensjonistmedlemmer innenfor fylkeslaget. Oppnevningen skal skje etter forslag fra pensjoniststyrer/pensjonistkontakter på lokallagssnivå. Et fylkesstyremedlem oppnevnes som kontakt for pensjonistene i fylket Det foreligger ulike varianter av dette forslaget, men med samme realitet. Når det gjelder forslaget om å gjøre pensjoniststyret på fylkesplan obligatorisk, vises det til innledende bemerkninger om frihet og fleksibilitet for organisasjonsleddene til å velge selv hva som er en hensiktsmessig organisering av pensjonistarbeidet. Endringsforslaget som implisitt opererer med «egen valgkomite» for pensjoniststyret beskriver dette som om dette er hjemlet i vedtektene, det er det ikke. Styret for pensjonistene er et rådgivende organ der medlemmene oppnevnes. Når det gjelder oppnevning av kontaktperson for pensjoniststyret støtter sentralstyret dette forslaget, og foreslår en formulering som ikke forutsetter at det er opprettet et pensjoniststyre for at det skal utnevnes slik kontakt. LM-sak 3.3/12 versjon oktober

13 Gjeldende vedtekter 66 UTVALG, RÅD OG FORA (LOKALLAG) 66 UTVALG, RÅD OG FORA (LOKALLAG) 66.2 Lokallagsstyret kan oppnevne et styre for pensjonistmedlemmer innenfor lokallaget, eventuelt en pensjonistkontakt. Oppnevningen bør skje i samråd med pensjonister innenfor lokallaget. Forslag fra Hordaland, Oslo, Telemark: Lokallagsstyret skal oppnevne en pensjonistrepresentant/et styre for pensjonistmedlemmer innenfor lokallaget, Forslag fra Aust-Agder, Hordaland, Nordland, Oslo, Telemark: eventuelt i samarbeid med andre lokallag. Oppnevningen bør skje i samråd med pensjonister innenfor lokallaget. Et medlem av lokallagsstyret oppnevnes som kontakt for pensjonistene/pensjoniststyret i lokallaget. til fordel for sentralstyrets eget forslag Forslag fra Østfold: Lokallagsstyret skal oppnevne et styre for pensjonistmedlemmer innenfor lokallaget, eventuelt en pensjonistkontakt. Oppnevningen bør skje i samråd med pensjonister innenfor lokallaget. Det kan opprettes felles pensjoniststyre for flere lokallag. Et lokallagsstyremedlem oppnevnes som kontakt for pensjoniststyret. Forslag fra sentralstyret: Lokallagsstyret kan oppnevne et styre for pensjonistmedlemmer innenfor lokallaget, eventuelt en pensjonistkontakt. Oppnevningen bør skje i samråd med pensjonister innenfor lokallaget. Dersom det er oppnevnt et pensjoniststyre som nevnt i første punktum skal et styremedlem i lokallaget oppnevnes som kontakt for dette pensjoniststyret. 92 LM-sak 3.3/12 versjon oktober

14 Det vises her til innledende bemerkninger om nødvendig fleksibilitet for organisasjonsleddene til selv å velge organisering av pensjonistarbeidet. To av forslagene innebærer også former for interkommunal organisering av pensjonistarbeidet. Sentralstyret ser mange gode elementer i at pensjonistarbeidet i flere lokallag samordnes, men mener at arbeidet i så fall må ta utgangspunkt i styremedlemmer/kontakter utpekt av det enkelte lokallagsstyre. Et interkommunalt pensjoniststyre slik det er skissert vil ikke ha en naturlig plass i organisasjonen, og dette reiser en del prinsipielle spørsmål: Hvem skal f.eks. utpeke dette styret og bestemme hvem som skal lede det? Hvilket ansvar har pensjoniststyret overfor hvilke lokallagsstyrer? Tema 2: Valgbarhet for studentmedlemmer m.fl. ( 12, 16B) Gjeldende vedtekter 12 STUDENTMEDLEMMER 12 STUDENTMEDLEMMER 12.2 Studentmedlemmer i arbeid i utdanningssystemet som betaler kontingent i sitt arbeidsforhold, har fulle rettigheter som arbeidstakermedlem. Forslag fra Akershus (endring): Studentmedlemmer i arbeid i utdanningssystemet som betaler kontingent i sitt arbeidsforhold, kan ikke velges som tillitsvalgt etter hovedavtalene eller organisasjonstillitsvalgt før de oppfyller kompetansekravene for fast tilsetting. til fordel for sentralstyrets eget forslag Forslag fra sentralstyret (tilføyelse): Studentmedlemmer i arbeid i utdanningssystemet som betaler kontingent i sitt arbeidsforhold, har fulle rettigheter og plikter som arbeidstakermedlem i ansettelsesforholdet. Sentralstyret vedtar retningslinjer som utdyper denne bestemmelsen Bakgrunnen for at forslaget fremmes er en endring i 12.2 på landsmøtet i Intensjonen i dette forslaget, som også framgår av forarbeidene til vedtektsendringen, var at PS-medlemmer som arbeider i utdanningssystemet har fulle rettigheter knyttet til arbeidsforholdet. Det var aldri meningen å gi disse medlemmene utvidete rettigheter i organisasjonen for øvrig. Medlemskap, stemmerett og valgbarhet er regulert i vedtektenes 56.1, der det slås fast at medlemmer som har sitt hovedansettelsesforhold i lokallaget er medlem i lokallaget. PS-medlemmer har sitt hovedansettelsesforhold, slik dette er definert i Utdanningsforbundet, på sitt studiested, og er følgelig ikke medlem i lokallaget. Det følger av vanlig organisasjonspraksis at de dermed heller ikke er valgbare til verv i lokallaget eller på overordnet nivå som bygger på representasjon fra lokallagene. Det er dermed ikke nødvendig å vedtektsfeste at studentmedlemmer ikke er valgbare i lokallag og høyere. LM-sak 3.3/12 versjon oktober

15 Derimot vil et studentmedlem være valgbar på klubbnivå. Etter sentralstyrets vurdering bør det ikke vedtektsfestes et forbud mot dette. Dersom klubben, utfra en vurdering av den aktuelle kandidaten og kandidater for øvrig, finner at den ønsker å velge vedkommende til et verv i klubben, bør det være anledning for klubben til å gjøre det. Gjeldende vedtekter 16B ORGANISASJONSTILLITSVALGT OG TILLITSVALGT ETTER HOVED- AVTALENE (NY) Forslag fra Akershus: Som organisasjonstillitsvalgt og tillitsvalgt etter hovedavtalene kan kun de som fyller kravene til medlemskap etter og velges Forslaget innebærer at en rekke medlemmer i lokallagene vil fratas rett til å bli valgt til tillitsverv. I dag følger det implisitt av bestemmelsene om representasjon i vedtektene at alle medlemmer som er medlem i lokallag i praksis alle unntatt studentmedlemmer kan velges til verv. En rekke medlemmer som arbeider f.eks. i PPT/PPO og kompetansesentre vil ikke være valgbare, og det vil heller ikke de være som har fått innvilget medlemskap gjennom søknad. LM-sak 3.3/12 versjon oktober

16 Tema 3: Kjønnskvotering ( 15.1) Gjeldende vedtekter 15 KVOTERING 15 KVOTERING 15.1 Det skal tilstrebes en kvinneandel på minst 50 % i alle valgte organisasjonsledd. Når dette ikke oppnås over klubbnivå, skal det gis begrunnet melding til nærmeste overordnede fellesorgan, som kan kreve omvalg. Forslag fra Aust-Agder og Sogn og Fjordane: Det skal være en andel på minst 40 % av hvert kjønn i alle valgte organisasjonsledd. Forslag fra Hedmark: Ved valg og oppnevninger av styrer, representantskap, råd og utvalg skal hvert kjønn ha minst 40 % av representantene der det er mulig. Forslag fra Telemark: Det skal være en kvinneandel på minst 40 % i alle valgte organisasjonsledd og det skal tilstrebes en andel på 40 % menn. Forslag fra Troms og Østfold: Likestillingsloven 21 skal brukes ved valg. Forslag fra Rogaland: Likestillingslovens 21 skal brukes ved valg til sentral- og fylkesstyret. LM-sak 3.3/12 versjon oktober

17 [forts. fra forrige side] Forslag fra Møre og Romsdal: Når man oppnevner eller velger utvalg, styrer, råd, nemnder mv. skal begge kjønn være representert på følgende måte, lik likestillingslova 21: 1. Har utvalget to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert. 2. Har utvalget fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to. 3. Har utvalget seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre. 4. Har utvalget ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire, og har utvalget flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent. 5. Reglene i nr. 1 til 4 gjelder tilsvarende ved valg av varamedlemmer Selv om det er fremmet flere ulike forslag til formulering, er forslagene i hovedsak like 40 % av hvert kjønn såfremt dette er mulig. Forslaget fra Telemark er noe moderert mht. kravet om mannsrepresentasjon. Etter sentralstyrets mening er det lite hensiktsmessig å bruke bestemmelsene i likestillingsloven i Utdanningsforbundet. Loven fungerer i et samfunn med tilnærmet 50 % av begge kjønn, mens det i Utdanningsforbundets medlemsmasse er ca. 2/3 kvinner. Å bruke likestillingslovens bestemmelser innebærer at styrene ikke kan bli representative for medlemsmassen, men at kvinner nødvendigvis må bli underrepresentert. I praksis betyr det altså at man innfører en kvotering som sikrer menn en representasjon som er større enn det medlemsmassen tilsier. Til orientering kan det nevnes at det for styrene i Idrettsforbundets organisasjonsledd er bestemmelser som sier at disse skal sammensettes representativt for organisasjonsleddets medlemsmasse, dog med minst to av hvert kjønn der det er mulig å få til. Dersom det er viktig å sikre representativitet også for menn mener sentralstyret at dette vil være et mer hensiktsmessig spor å følge. LM-sak 3.3/12 versjon oktober

18 Tema 4: Gjenvalg i verv ( 16 A) Gjeldende vedtekter 16A GJENVALG AV TILLITSVALGTE 16A GJENVALG AV TILLITSVALGTE Styremedlemmer og hovedtillitsvalgte på fylkes- og sentralnivå kan ikke gjenvelges i samme verv dersom vedkommende har fungert i vervet i ni år. Forslag fra Nordland: Styremedlemmer og hovedtillitsvalgte på fylkes- og sentralnivå kan ikke gjenvelges i samme verv dersom vedkommende har fungert i vervet i ni år. Forslag fra Sogn og Fjordane: Paragrafen slettes Forslag fra Møre og Romsdal: Styremedlemmer og hovedtillitsvalgte på fylkes- og sentralnivå kan som hovedregel ikke gjenvelges i samme verv dersom vedkommende har fungert i vervet i ni år. Forslag fra Hedmark: Styremedlemmer og hovedtillitsvalgte på kommunalt-* og fylkes- og sentralnivå kan ikke gjenvelges i samme verv dersom vedkommende har fungert i vervet i ni år. * Fotnote: Lokallag som ikke får valgt nye tillitsvalgte på grunn av mangel på nye kandidater, kan søke fylkesstyret om unntak fra denne bestemmelsen Gjenvalgsregelen var gjenstand for stor diskusjon på landsmøtet i 2009, og flere forslag ble behandlet og nedstemt da. De forslagene som er kommet inn fra fylkeslagenes årsmøter i år er alle ulike. Det anbefales at gjeldende 16A får virke mer enn én periode før landsmøtet tar stilling til om regelen bør endres. Sentralstyrets forslag om et tillegg til 23 åpner for at sentralstyret kan innvilge dispensasjon fra vedtektene. Dette vil kunne avhjelpe situasjoner der gjenvalgsregelen har vist seg umulig å praktisere, og dette imøtekommer bl.a. forslaget fra Hedmark. LM-sak 3.3/12 versjon oktober

19 Tema 5: Kontaktforaene valg og sammensetning ( 29, 38A m.fl.) Gjeldende vedtekter 29 LANDSMØTETS OPPGAVER 29 LANDSMØTETS OPPGAVER Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til sentralstyret, jf Forslag fra Nordland: Valg av styremedlemmer, varamedlemmer og kontaktpersoner for medlemsgruppe barnehage, grunnskole, videregående opplæring/fagskole, universitet og høgskole og faglig administrativt støttesystem til sentralstyret, jf Forslag til merknad fra Hordaland: Leder for de ulike kontaktfora jf. 38 og lederrepresentant velges ved særskilt valg før valg av andre styremedlemmer SENTRALSTYRE 33 SENTRALSTYRE 33.2 Sentralstyret har 13 medlemmer. Dette tallet omfatter leder, én eller to nestledere, og øvrige styremedlemmer, alle valgt etter gjeldende kvoteringsregler, jf. 15. I tillegg velges tre fast møtende varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Hvis landsmøtet velger to nestledere, skal disse rangeres som 1. og 2. nestleder. Forslag fra Nordland: Sentralstyret har 13 medlemmer. Dette tallet omfatter leder, én eller to nestledere, kontaktpersoner for medlemsgruppe barnehage, grunnskole, videregående opplæring/fagskole, universitet og høgskole og faglig administrativt støttesystem og øvrige styremedlemmer, alle valgt etter gjeldende kvoteringsregler, jf. 15. I tillegg velges tre fast møtende varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Hvis landsmøtet velger to nestledere, skal disse rangeres som 1. og 2. nestleder. 145 LM-sak 3.3/12 versjon oktober

20 38A KONTAKTFORUM 38A KONTAKTFORUM 38A.1 Det opprettes et kontaktforum for hver av de fem medlemsgruppene, jf. 11. Kontaktforaene ledes av et sentralstyremedlem, og består for øvrig av én representant fra hvert fylkeslag. Forslag fra Nordland: Det opprettes et kontaktforum for hver av de fem medlemsgruppene, jf. 11. Kontaktforaene ledes av kontaktperson for medlemsgruppe barnehage, grunnskole, videregående opplæring/fagskole, universitet og høgskole og faglig administrativt støttesystem, og består for øvrig av én representant fra hvert fylkeslag STRUKTUR PÅ FYLKESPLAN 47 STRUKTUR PÅ FYLKESPLAN 47.2 Fylkesstyret har inntil 13 medlemmer. Dette tallet omfatter leder, nestleder og det antall styremedlemmer årsmøtet bestemmer. Dette tallet omfatter til vanlig også én tillitsvalgt etter kommunal hovedavtale. Denne skal ha fulle rettigheter. Jf. for øvrig I tillegg velges minst tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Samtlige valg på årsmøtet gjøres etter gjeldende kvoteringsregler, jf. 15. Forslag fra Nordland: Fylkesstyret har inntil 13 medlemmer. Dette tallet omfatter leder, nestleder og det antall styremedlemmer årsmøtet bestemmer. Dette tallet omfatter til vanlig også én tillitsvalgt etter kommunal hovedavtale. Denne skal ha fulle rettigheter. Jf. for øvrig I tillegg velges minst tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Samtlige valg på årsmøtet gjøres etter gjeldende kvoteringsregler, jf. 15. Dersom fylkeslaget velger en ordning med kontaktpersoner for respektive medlemsgrupper, eller oppretter kontaktfora med en leder, skal disse velges på årsmøtet. Forslag til merknad fra Hordaland: Kontaktpersoner for de ulike medlemsgruppene og lederrepresentant kan velges ved særskilt valg før valg av andre styremedlemmer. 147 LM-sak 3.3/12 versjon oktober

21 58 ÅRSMØTETS OPPGAVER (LOKALLAG) 58 ÅRSMØTETS OPPGAVER (LOKALLAG) Valg av medlemmer og varamedlemmer til lokallagsstyret, jf Forslag fra Nordland: Valg av medlemmer og varamedlemmer til lokallagsstyret, jf Dersom lokallaget som velger en ordning med kontaktpersoner for respektive medlemsgrupper, eller oppretter kontaktfora med en leder, skal disse velges på sine årsmøter Forslagene som gjelder fylkes- og lokallag foreslås avvist fordi de er ufullstendige idet det angir at det velges kontaktpersoner eller leder for kontaktfora, mens vedtektene ellers ikke operer med slikt verv på fylkesnivå. Forslaget fra Hordaland når det gjelder sentralt nivå er også ufullstendig. Når det gjelder forslaget fra Nordland om sentralt valg av kontaktpersoner strider dette mot intensjonen i den strukturendringen som ble gjort i 2009, der sentralstyret fikk videre rammer for å fordele arbeidsoppgaver i en helhetsvurdering framfor at dette i stor grad bindes opp av landsmøtevalg. «Kontaktperson» er ikke i dag noe verv i vedtektsmessig forstand, og å være leder for et kontaktforum gir ikke noen fullmakter til å opptre på vegne av organisasjonen ut over den arbeidsdeling og delegering som skjer innad i sentralstyret. Det har også vært et grunnleggende ønske i den organisasjonsutviklingen som har skjedd de siste årene at saker fra medlemsgruppene i større grad skal være «felleseie» enn det var i det tidligere seksjonssystemet. Denne utviklingen kan fort reverseres dersom det vedtektsfestes at kontaktperson skal velges på landsmøtet. Rett nok valgte landsmøtet i 2009 å velge kontaktpersoner. Dette var imidlertid et langt svakere signal om «særeie» enn dersom dette vedtektsfestes som eneste mulige prosedyre for valg/oppnevning. Forslaget fra Hordaland på fylkesplan innebærer også at ett av styremedlemmene skal være lederrepresentant. I dagens vedtekter er det kun slik at minst ett av styremedlemmene skal ha lederbakgrunn, fordi det har vært et avgjørende poeng at ingen representerer en spesiell gruppe medlemmer i styrene. LM-sak 3.3/12 versjon oktober

22 Tema 6: Kontaktfora for øvrig utvalg ( 38.1, 38A) Gjeldende vedtekter 38 UTVALG, RÅD OG FORA 38 UTVALG, RÅD OG FORA 38.1 Sentralstyret oppnevner følgende faste rådgivende utvalg. Utvalgene skal ledes av et sentralstyremedlem og for øvrig settes sammen med tillitsvalgte fra ulike medlemsgrupper, arbeids- og avtaleområder, tillitsvalgtfunksjoner og nivåer i organisasjonsstrukturen: 1. Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår. 2. Utvalg for utdanningspolitikk. 3. Sami Ossodat / samisk utvalg. 4. Utvalg for organisasjonssaker. Forslag fra Vestfold: Sentralstyret oppnevner følgende faste rådgivende utvalg. Utvalgene skal ledes av et sentralstyremedlem og for øvrig settes sammen med tillitsvalgte fra ulike medlemsgrupper, arbeids- og avtaleområder, tillitsvalgtfunksjoner og nivåer i organisasjonsstrukturen: 1. Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår. 2. Utvalg for utdanningspolitikk. 3. Sami Ossodat / samisk utvalg. 4. Utvalg for organisasjonssaker. 5. Medlemsgruppe FAS 6. Medlemsgruppe UH A KONTAKTFORUM 38A KONTAKTFORUM 38A.1 Det opprettes et kontaktforum for hver av de fem medlemsgruppene, jf. 11. Kontaktforaene ledes av et sentralstyremedlem, og består for øvrig av én representant fra hvert fylkeslag. Forslag fra Vestfold: Det opprettes et kontaktforum for medlemsgruppene B, G og V, jf. 11. Kontaktforaene ledes av et sentralstyremedlem, og består for øvrig av én representant fra hvert fylkeslag. 169 LM-sak 3.3/12 versjon oktober

23 Gjeldende vedtekter 38A KONTAKTFORUM 38A KONTAKTFORUM 38A.1 Det opprettes et kontaktforum for hver av de fem medlemsgruppene, jf. 11. Kontaktforaene ledes av et sentralstyremedlem, og består for øvrig av én representant fra hvert fylkeslag. Forslag fra Hedmark: Det opprettes et kontaktforum for hver av de fem medlemsgruppene, jf. 11, og for lederrepresentantene, jf Kontaktforaene ledes av et sentralstyremedlem, og består for øvrig av en representant fra hvert fylkeslag. Kontaktforum for ledere skal også bestå av to representanter fra sentralt lederråd. Forslag fra Vestfold til 38A.3 (NY): Det opprettes et kontaktforum for ledermedlemmer. Kontaktforaene ledes av et sentralstyremedlem, og består for øvrig av én lederrepresentant fra hvert fylkeslag Sentralstyret oppnevner et fast lederråd. Rådet skal ledes av et sentralstyremedlem, og for øvrig settes sammen av lederrepresentanter fra ulike virksomhetsområder og avtaleområder. Subsidiært forslag til endring i 38.2 fra Vestfold dersom ny 38A.3 faller: Det opprettes et sentralt lederråd. Rådet ledes av et sentralstyremedlem, og består for øvrig av én lederrepresentant for hvert fylkeslag Til alle disse forslagene viser sentralstyret til omtale i saken om organisasjonsutvikling, der landsmøtet inviteres til å ta stilling til ulike forsøksordninger som omfatter lederrådet og kontakt-forumene. LM-sak 3.3/12 versjon oktober

24 Gjeldende vedtekter 38A KONTAKTFORUM 38A KONTAKTFORUM Forslag fra Hedmark til ny 38A.3: Kontaktforum er rådgivende og kan ikke fatte vedtak på vegne av organisasjonen En slik formulering bør være unødvendig, all den stund det følger av vanlig organisasjonspraksis at kun de besluttende organisasjonsledd som er nevnt i 14, pluss de underliggende ledd som det ev. delegerer fullmakter til, kan fatte vedtak på vegne av organisasjonen. I motsetning til fylkeslederne er medlemmene i et kontaktforum heller ikke valgt av noe års- eller landsmøte, og det bør derfor være mindre behov for å presisere dette enn for ledermøtet Tema 7: Opprykk til styrene ikke-møtende varamedlemmer i sentralstyret Gjeldende vedtekter 28 LANDSMØTE 28 LANDSMØTE 28.5 Varamedlemmene av sentralstyret innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles ( ) Forslag fra sentralstyret: Fast møtende varamedlemmer av sentralstyret innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles ( ) REPRESENTANTSKAP 31 REPRESENTANTSKAP 31.4 Varamedlemmene av sentralstyret innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles ( ) Forslag fra sentralstyret: Fast møtende varamedlemmer av sentralstyret innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles ( ) 180 LM-sak 3.3/12 versjon oktober

25 33 SENTRALSTYRE 33 SENTRALSTYRE Sentralstyret har 13 medlemmer. Dette tallet omfatter leder, én eller to nestledere, og øvrige styremedlemmer, alle valgt etter gjeldende kvoteringsregler, jf. 15. I tillegg velges tre fast møtende varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Hvis landsmøtet velger to nestledere, skal disse rangeres som 1. og 2. nestleder. Varamedlemmene av sentralstyret innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles leder av studentorganisasjonen med tale- og forslagsrett. Sentralstyret kan innvilge tale- og forslagsrett til andre i tilfeller der det er ønskelig å styrke styrets kompetanse på et område. Sentralstyret kan innby andre som observatører. Forslag fra sentralstyret: Sentralstyret har 13 medlemmer. Dette tallet omfatter leder, én eller to nestledere, og øvrige styremedlemmer, alle valgt etter gjeldende kvoteringsregler, jf. 15. I tillegg velges tre fast møtende varamedlemmer og fem øvrige varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Hvis landsmøtet velger to nestledere, skal disse rangeres som 1. og 2. nestleder. Forslag fra sentralstyret: Fast møtende varamedlemmer av sentralstyret innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles leder av studentorganisasjonen med tale- og forslagsrett. Sentralstyret kan innvilge taleog forslagsrett til andre i tilfeller der det er ønskelig å styrke styrets kompetanse på et område. Sentralstyret kan innby andre som observatører. 35 OPPRYKK I SENTRALSTYRET (NY) Sentralstyrets forslag: Dersom et medlem av sentralstyret trer ut for seks måneder eller mer, og dette fører til at bestemmelsene i 15.2 om representasjon fra medlemsgrupper ikke kan overholdes, trer det høyest prioriterte varamedlemmet fra den aktuelle medlemsgruppen inn dersom det er valgt varamedlem(mer) fra denne medlemsgruppen. 182 LM-sak 3.3/12 versjon oktober

26 49 OPPRYKK I FYLKESSTYRET (NY) Forslag fra sentralstyret: Dersom et medlem av fylkesstyret trer ut for seks måneder eller mer, og dette fører til at en medlemsgruppe mister sin representasjon i fylkesstyret, trer det høyest prioriterte varamedlemmet fra den aktuelle medlemsgruppen inn dersom det er valgt varamedlem(mer) fra denne medlemsgruppen I utgangspunktet velges varamedlemmer til sentralstyret og fylkesstyret i prioritert rekkefølge. Sentralstyret foreslår nå en endring som medfører at dersom en medlemsgruppe faller ut av styret på grunn av varig forfall, og det er valgt varamedlem(mer) fra denne medlemsgruppen, rykker det høyest prioriterte varamedlemmet fra denne gruppen opp. Dette vil imidlertid bare skje dersom medlemsgruppen da ikke er representert i styret ved øvrig uttreden følges prioritert rekkefølge. Sentralstyret foreslår også å utvide vararekken til sentralstyret med fem medlemmer som ikke skal være fast møtende. Dette begrunnes delvis med å gi bedre mulighet til å velge varamedlemmer også fra de mindre medlemsgruppene (for å kunne supplere ved varig uttreden), og delvis med å kunne supplere sentralstyret med faste medlemmer dersom det blir stort frafall i løpet av perioden. Det understrekes at disse ikke vil bli innkalt ved sporadiske forfall, og det vil ikke være frikjøp, kontorordninger e.l. knyttet til disse varamedlemmene Tema 8: Nominasjoner og kandidater til valg på landsmøtet Gjeldende vedtekter 45 ÅRSMØTETS OPPGAVER [FYLKESLAG] Valg og nominasjoner 45 ÅRSMØTETS OPPGAVER [FYLKESLAG] Forslag fra sentralstyret: Valg Nominasjon av kandidater til sentralstyret, representantskapet og sentral valgkomité. Forslag til kandidater til sentralstyret, representantskapet og sentral valgkomité. 195 LM-sak 3.3/12 versjon oktober

27 58 ÅRSMØTETS OPPGAVER [LOKALLAG] 58 ÅRSMØTETS OPPGAVER [LOKALLAG] Valg og nominasjoner: Forslag fra sentralstyret: Valg VALGMØTE 59 VALGMØTE Nominasjon av kandidater til fylkesstyret og til valgkomiteen i fylkeslaget. Forslag fra sentralstyret: Forslag til kandidater til fylkesstyret og til valgkomiteen i fylkeslaget VALG- OG NOMINASJONSMØTER 73 VALGMØTER 73.3 Klubben kan nominere delegater til fylkesårsmøte og kandidater til lokallagsstyre. Forslag fra sentralstyret: Klubben kan foreslå delegater til fylkesårsmøte og kandidater til lokallagsstyre Forslaget fra sentralstyret er begrunnet i et ønske om å rydde opp i begrepsbruken omkring forslag til og nominasjon av kandidater til valg: Så lenge det ikke er avklart om en kandidat stiller til valg eller ikke, vil det være korrekt å bruke begrepet «forslag». Begrepet «nominasjon» brukes normalt der vedkommende allerede er kandidat til et verv, og bør også begrenses til å brukes på et tidspunkt der man har oversikt over alle aktuelle kandidater som stiller til valg. LM-sak 3.3/12 versjon oktober

28 Tema 9: Øvrige endringer sentralt (diverse paragrafer) Gjeldende vedtekter 14 BESLUTTENDE ORGANISASJONSLEDD 14 BESLUTTENDE ORGANISASJONSLEDD Forslag fra sentralstyret til ny 14.2 Dersom et styre ikke er i stand til å ivareta sine oppgaver etter vedtektene, kan overordnet organisasjonsledd vedta å løse styremedlemmer og varamedlemmer fra sine verv, og oppnevne nye styremedlemmer og varamedlemmer. Slikt vedtak fattes av lokallagsstyret når det gjelder klubber, fylkesstyret når det gjelder lokallag og sentralstyret når det gjelder fylkeslag. Sentralstyret vedtar retningslinjer som utdyper denne bestemmelsen Forslaget om tillegg tar utgangspunkt i at organisasjonen har erfaring med at styringsorganene mangler et formelt og forutsigbart beslutningsrom til å gripe inn hvis et underliggende organ ikke fungerer. Dette kan det bøtes på ved at vedtektene åpner for en slik plikt/rett for overliggende ledd til inngripen når situasjonen krever det. Det er en forutsetning at det vedtas retningslinjer som bl.a. regulerer hvilke forhold et overliggende styre kan gripe inn i, for å sikre at dette virkemiddelet ikke misbrukes. Gjeldende vedtekter 23 STRUKTURFORSØK 23 DISPENSASJON FRA VEDTEKTENE Forslag fra sentralstyret: Sentralstyret kan, med 2/3 flertall, dispensere fra disse vedtektene når det gjelder forhold på fylkesnivå og under. Representantskapet kan, med 2/3 flertall, dispensere fra disse vedtektene når det gjelder forhold som omfatter sentralt nivå eller mer enn ett fylkeslag. Slik dispensasjon gis for en avgrenset periode. Sentralstyret fastsetter nærmere regler for saksbehandlingen ved slike saker Sentralstyret mener at det kan være grunner til å åpne for en dispensasjonsadgang også dersom dette ikke gjøres som et strukturforsøk. For det første kan det tenkes at dispensasjonen ikke har noe LM-sak 3.3/12 versjon oktober

29 «forsøksvist» ved seg, enten fordi den er situasjonsbestemt eller fordi ordningen har vært prøvd før. Og for det andre kan det tenkes at endringen bør gjelde for en lengre periode enn det dagens 23 åpner for. En har i vedtektene forsøkt å være minst mulig bastant på hvordan organiseringen skal være på fylkes- og lokallagsplan, ved i hovedsak å beskrive minimumsordninger, og ved å bruke begreper som «til vanlig», «om mulig», «eventuelt» osv. Det kan likevel være behov for å dispensere fra enkelte bestemmelser i vedtektene som blir for absolutte i gitte situasjoner. Det kan være grunn til å tro at vedtektene brytes allerede i dag, men uten at dette på noen måte er registrert og uten at det er noen prosedyre for at dette skal godkjennes av overordnet instans. Med det framlagte forslaget vil det etableres en prosedyre for håndtering av slike spørsmål. Gjeldende vedtekter 34 SENTRALSTYRETS OPPGAVER 34 SENTRALSTYRETS OPPGAVER 34.8 tilsette personale i sekretariatene. Sentralstyret kan delegere tilsettingsmyndighet til leder av sentralt sekretariat. Fotnote: Personale som pr er valgt iht. tidligere 34.8, kan gjenvelges av sentralstyret i landsmøteperioden Forslag fra Oslo: tilsette personale i sekretariatene. Sentralstyret kan delegere tilsettingsmyndighet til leder av sentralt sekretariat. Fotnote: Personale som per er valgt i henhold til tidligere 34.8, kan gjenvelges av sentralstyret i landsmøteperioden Sentralstyret viser til at denne paragrafen ble endret på landsmøtet Sentralstyret har tatt til etterretning den prinsipielle politiske avklaringen om utfasing av ordningen, og har fått en grundig orientering om konsekvensene av overgangsordningen for denne gruppa ansatte. Det er lagt til rette for en bedriftsintern ordning for de berørte som ikke utfordrer gjeldende lov- og regelverk. Sentralstyret anser at dette ivaretar intensjonen i forslaget fra Oslo og innstiller på å avvise forslaget. LM-sak 3.3/12 versjon oktober

30 Gjeldende vedtekter 38 UTVALG, RÅD OG FORA 38 UTVALG, RÅD OG FORA 38.1 Sentralstyret oppnevner følgende faste rådgivende utvalg. Utvalgene skal ledes av et sentralstyremedlem og for øvrig settes sammen med tillitsvalgte fra ulike medlemsgrupper, arbeids- og avtaleområder, tillitsvalgtfunksjoner og nivåer i organisasjonsstrukturen: 1. Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår. 2. Utvalg for utdanningspolitikk. 3. Sami Ossodat / samisk utvalg. 4. Utvalg for organisasjonssaker. Forslag fra Akershus og Oslo: Sentralstyret oppnevner følgende faste rådgivende utvalg. Utvalgene skal ledes av et sentralstyremedlem og for øvrig settes sammen med tillitsvalgte fra ulike medlemsgrupper, arbeids- og avtaleområder, tillitsvalgtfunksjoner og nivåer i organisasjonsstrukturen: 1. Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår. 2. Utvalg for utdanningspolitikk. 3. Sami Ossodat / samisk utvalg. 4. Utvalg for organisasjonssaker. 5. Utvalg for likestilling Arbeidet med likestilling er viktig, men det er ikke nødvendigvis slik at det er gjennom et utvalg dette arbeidet best ivaretas. Dette bør det være opp til sentralstyret å vurdere. Ved landsmøtet i 2009 ble det også bestemt å redusere antall vedtektsfestede utvalg til et minimum, og åpner man for dette forslaget kan det være en rekke andre utvalg på viktige saksområder man også kan tenke seg at det kan fremmes forslag om å opprette. LM-sak 3.3/12 versjon oktober

31 Gjeldende vedtekter 43 KONTROLLKOMITE 43 KONTROLLKOMITE 41.2 Kontrollkomiteen skal påse at sentralstyret og fondsstyret forvalter Utdanningsforbundets midler i samsvar med vedtekter og landsmøtevedtak. Kontrollkomiteen avgir uttalelse til sentralstyrets melding til landsmøtet. Kontrollkomiteen skal hvert år avgi uttalelse til sentralstyrets årsregnskap. På forespørsel skal også fylkesstyrene legge fram melding og regnskap for kontrollkomiteen. Forslag fra Buskerud: Kontrollkomiteen skal påse at sentralstyret og fondsstyret forvalter Utdanningsforbundets midler i samsvar med vedtekter og landsmøtevedtak. Kontrollkomiteen avgir uttalelse til sentralstyrets melding til landsmøtet. Kontrollkomiteen skal hvert år avgi uttalelse til sentralstyrets årsregnskap. På forespørsel skal også fylkesstyrene legge fram melding og regnskap for kontrollkomiteen. Kontrollkomiteen skal fortolke vedtekter. Videre foreslår Buskerud innsatt i Kontrollkomiteens retningslinjer (vedtas av landsmøtet): Om det oppstår ulik fortolkning av vedtektene i organisasjonen, er det Kontrollkomiteens fortolkning som gjelder. Uenighet om vedtektsfortolkninger mellom sentralstyret og underliggende organisasjonsledd kan bringes inn for Kontrollkomiteen av alle parter I retningslinjene for kontrollkomiteens arbeid står følgende: (...) I rapporten til representantskapet skal kontrollkomiteen uttale seg om sentralstyret har ledet Utdanningsforbundet i samsvar med organisasjonens vedtekter og vedtak fattet på landsmøtet. Kontrollkomiteens mandat er å kontrollere om beslutninger og vedtak er i tråd med landsmøtets vedtak og gjeldende vedtekter. Kontrollkomiteen er ikke i seg selv et styringsorgan med beslutningsmyndighet. se f.eks. 14 om besluttende organisasjonsledd. Når spørsmål om tolkning og praktisering av vedtektene dukker opp, behandles sakene som regel i utvalg for organisasjonssaker før de går til sentralstyret for endelig behandling. Forslaget innebærer en vesentlig endring av «maktfordelingsprinsippene» i Utdanningsforbundet. Kontrollkomiteens opprinnelige mandat foreslås endret til også å bli et styringsorgan, og dette bryter grunnleggende med organisasjonens prinsipper for hvilke organisasjonsledd som har hvilke fullmakter. Dersom kontrollkomiteen selv skulle ha beslutningsmyndighet er det jo heller ikke noen annen kontrollkomite som kan se til at «den første» kontrollkomiteen fatter vedtak som er innenfor vedtekter og vedtak. LM-sak 3.3/12 versjon oktober

VEDTEKTSENDRINGER. 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål LM-SAK 4.2/15. Saksutredning

VEDTEKTSENDRINGER. 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål LM-SAK 4.2/15. Saksutredning 1 2 3 4 5 6 7 LM-SAK 4.2/15 VEDTEKTSENDRINGER Saksutredning 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål Det foreligger forslag til endringer i formålsparagrafen fra fylkesårsmøter og fra sentralstyret. Forslagene

Detaljer

Sak 11. Vedtektsendringer

Sak 11. Vedtektsendringer Sak 11 Vedtektsendringer 1 Kapittel 1 Innledning Utdanningsforbundets vedtekter er vedtatt av landsmøtet. Det er bare landsmøtet som kan endre vedtektene, og et endringsforslag må få 2/3 flertall for å

Detaljer

Uttalelse om vedtektsforslag. Til fylkesstyrene og lokallagsstyrene i Utdanningsforbundet

Uttalelse om vedtektsforslag. Til fylkesstyrene og lokallagsstyrene i Utdanningsforbundet Til fylkesstyrene og lokallagsstyrene i Utdanningsforbundet Uttalelse om vedtektsforslag Styret for pensjonistene i Utdanningsforbundet innkalte for pensjonistlederne i fylkeslagene og fylkesstyrekontaktene

Detaljer

Årsmøte mai 2015

Årsmøte mai 2015 Årsmøte 5.-7. mai 2015 Saksnummer: 13/2015 For at saker skal kunne tas opp på fylkesårsmøtet må de være sendt fylkesstyret innen 15.april (vedtektene 44.6). Fylkesstyret har imidlertid i kurs og på e-post

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Årsmøter lokallag Desember 2014 Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Innledningsvis er det i korthet skissert hva som gjelder for lokallag

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. A Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 1.1 Utdanningsforbundet er en videreføring av Lærerforbundet 1 og Norsk Lærerlag.

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet September 2014 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement De reviderte retningslinjene tar hensyn til endringer i vedtektene på landsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK Bakgrunn sammenslåing av lokallagene Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform.

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundet

Vedtekter for Utdanningsforbundet HT ET R M G C U A ET OIS PA RE M R U M G O M P A S O U U M Vedtekter for xx Vedtatt av landsmøtet på Lillehammer 2.-5. november 2009 xx ET OIS PA RE U U G ET U OIS PA RE M A U M A Bokmål- og nynorskversjon

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundet. Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm november Bokmål- og nynorskversjon

Vedtekter for Utdanningsforbundet. Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm november Bokmål- og nynorskversjon Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 2. 5. november 2015 Bokmål- og nynorskversjon Innhold Bokmål Del 1: Generell del 3 Del 2: Organisasjonens styringsorganer 7 B 1 Landsplan

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Disse retningslinjene omhandler ordinære årsmøter der alle medlemmer

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundet. Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm november Bokmål- og nynorskversjon

Vedtekter for Utdanningsforbundet. Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm november Bokmål- og nynorskversjon Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5. 8. november 2012 Bokmål- og nynorskversjon Innhold Bokmål Del 1: Generell del 3 Del 2: Organisasjonens styringsorganer 7 B 1 Landsplan

Detaljer

Møte med lokallagsledere og hovedtillitssvalgte I Nordland. 2.mars 2016.

Møte med lokallagsledere og hovedtillitssvalgte I Nordland. 2.mars 2016. Møte med lokallagsledere og hovedtillitssvalgte I Nordland. 2.mars 2016. Tema: 1. Hva sier våre vedtekter om pensjonistarbeidet? 2. Organisering av arbeidet, sentralt, fylke, loklt 3. Litt om hva ATV og

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i lokal- og fylkeslag. veiledning for medlemmer i styrer og valgkomiteer.

Valg av tillitsvalgte i lokal- og fylkeslag. veiledning for medlemmer i styrer og valgkomiteer. Valg av tillitsvalgte i lokal- og fylkeslag veiledning for medlemmer i styrer og valgkomiteer www.utdanningsforbundet.no Forord Valg av tillitsvalgte handler om organisasjonsbygging for å videreutvikle

Detaljer

Årsmøte mai 2012

Årsmøte mai 2012 Årsmøte 8.-10. mai 2012 Sak 13 Saker innmeldt fra lokallagene Fylkesstyret legger frem følgende dokument: Innen fristen, 15. april var det meldt inn flere saker fra lokallagene. I det følgende presenterer

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Disse retningslinjene omhandler delegatårsmøter, en årsmøteform som

Detaljer

Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene

Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene Årsmøte 30. 31. mars 2009 Sak F1.6 Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene Styrets innstilling til vedtak: 1. Årsmøtet godkjenner valgreglementet for valgene på F-årsmøtet og S-årsmøtene. 2. Årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Hovedprinsipper Forslag- og nominasjon av kandidater til sentrale verv skjer i to runder:

Hovedprinsipper Forslag- og nominasjon av kandidater til sentrale verv skjer i to runder: Retningslinjer, Utdanningsforbundet August 2014 Retningslinjer for forslags- og nominasjonsprosedyre forut for landsmøtevalg Retningslinjer hjemlet i vedtektene - revidert jf. behandling i SST 20. august

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sak 6: Vedtekter Vedtekts komitéen foreslår følgende endring av vedtektene: Forslag 1: 8 Partiskatt 8.1 Alle Akershus SVs folkevalgte betaler en partiskatt på 10 % av godtgjørelsen (lønn eller honorar)

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2008 2 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og anti-rasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER

PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER 1 1 FORMÅL PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER Partiet De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn og som verner om de kristne grunnverdiene. Partiet De Kristne vil arbeide for et samfunn

Detaljer

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom.

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom. De Kristnes lover 1 Formål De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn, og som verner om de kristne grunnverdiene. De Kristne vil arbeide for et samfunn som fremmer personlig frihet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM

VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM NAVN PÅ LOKALLAGET: VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM 1 Organisasjonen sitt formål Organisasjonens formål er å samle kvinner som ser betydningen av aktive bygdemiljø og primærnæringene. Norges

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Dokument Vedtekter Plassering 4-5 B Type forslag Tillegg Tekst Medlemsmøte

Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Dokument Vedtekter Plassering 4-5 B Type forslag Tillegg Tekst Medlemsmøte Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Plassering 4-5 B Tekst Medlemsmøte Det øverste organet mellom årsmøtene er medlemsmøtet. Styret kan kalle inn til medlemsmøtet med minst

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019

Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019 Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019 Nominasjonene presenteres med utgangspunkt i verv. Der hvor det er nominert flere kandidater til vervet, blir kandidatene presentert i alfabetisk

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet Desember 2008 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjene ble behandlet og vedtatt i SST 208/08, 12. desember 2008.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2009 VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI SIST BEHANDLET AV LANDSMØTET 2009 Navn og formål 1 Partiets navn

Detaljer

Kapittel 4: Lokallaget

Kapittel 4: Lokallaget Sist endret på årsmøtet 2017 Merk: Tilleggsvedtektene for Oslo SV har samme -nummer som tilsvarende paragrafer for SV sentralt, men i tillegg har Oslo SV også en bokstav B, C, D eller E. Kapitlene 1, 2

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2015 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og antirasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 03 Vedtekter Sak: LM 03/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hva er vedtekter? Vedtektene regulerer organisasjonens virke. De fungerer som

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3.

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3. Vedtekter 2015/2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Fylkesstyrets møtevirksomhet 4 5 Årsmøtet 4 6 Elevforsamling 5 7 Vedtak 5 8 Møteinnkallinger

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

1.2 VALG AV MØTEDIRIGENTER OG MØTELEDER I SÆRMØTE

1.2 VALG AV MØTEDIRIGENTER OG MØTELEDER I SÆRMØTE SAK 1 KONSTITUERING 1.1 GODKJENNING AV INNKALLING Innkalling er sendt årsmøtedelegatene i uke 17 Årsmøtet godkjenner innkallinga. 1.1.1 GODKJENNING AV FULLMAKTER Det er utstedt fullmakter ved møtets start.

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: 24.-26. januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Detaljer

Normalvedtekter for regionlag

Normalvedtekter for regionlag SAK 7b Normalvedtekter for regionlag 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 7 Vedtektene Forbundsstyrets

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Normalvedtekter for Senterkvinnene

Normalvedtekter for Senterkvinnene Normalvedtekter for Senterkvinnene Organisasjonens navn er Senterkvinnene. Senterkvinnenes sekretariat er lokalisert sammen med Senterpartiets Hovedorganisasjon i Oslo. 1 FORMÅL A. Senterkvinnene har som

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

Styret ser at det er behov for ytterligere endringer, og foreslår at:

Styret ser at det er behov for ytterligere endringer, og foreslår at: Sak 5 Forslag til endringer i Allmennlegeforeningens vedtekter Gjeldende vedtekter er vedtatt på Allmennlegeforeningens landsrådsmøte 8. mai 2014. Vedtektene er godkjent av sekretariatet i Den norske legeforening

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Retningslinjer for nominasjonsprosedyre foran landsmøtevalg

Retningslinjer for nominasjonsprosedyre foran landsmøtevalg Retningslinjer, Utdanningsforbundet November 2008 Retningslinjer for nominasjonsprosedyre foran landsmøtevalg Det gis her en oversikt over gjeldende nominasjonsprosedyrer foran landsmøtevalg, mht. tidsfrister,

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Sentralstyrets forslag til endringer

Sentralstyrets forslag til endringer Sentralstyrets forslag til endringer Lover for AUF 1. «Lover for AUF» endres til «Vedtekter for AUF» 2. 1 «Det norske Arbeiderparti» endres til Arbeiderpartiet» 3. 2a «Medlemskontigent» endres til «støttemedlemskontigent»

Detaljer

en ny stor utdanningsorganisasjon

en ny stor utdanningsorganisasjon en ny stor utdanningsorganisasjon GRUNNLAGSDOKUMENT Norsk Lærerlags hefte nr. 5-2001 Lærerforbundets informasjonshefter nr. 4-2001 NORSK LÆRERLAG LÆRERFORBUNDET Innhold 1 FORORD 3 2 INNLEDNING 4 3 FRAMDRIFT

Detaljer

Formelt arbeid i lokallagene. Utdanningsforbundet Akershus 6. oktober 2015 Turid Pettersen

Formelt arbeid i lokallagene. Utdanningsforbundet Akershus 6. oktober 2015 Turid Pettersen Formelt arbeid i lokallagene Utdanningsforbundet Akershus 6. oktober 2015 Turid Pettersen Lokallag i Utdanningsforbundet 428 kommuner i prinsippet ett lokallag i hver kommune. NB! Rømskog og Aurskog-Høland

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 2 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Formål Unio skal være den hovedorganisasjonen

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Landsplan Fylkene - Lokalt

Landsplan Fylkene - Lokalt Revidert på Landsmøtet 2014 LOVER KrF Kvinner Landsplan Fylkene - Lokalt I ORGANISASJON 1 KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem. 2 KrF Kvinner er organisert på fylkes-

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 1 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Hovedmål Unio er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon med følgende hovedmål: å bedre medlemmenes

Detaljer

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag www.human.no VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund FELLESVEDTEKTER for fylkeslag FELLESVEDTEKTER for lokallag Revidert mai 2008 V.nr. 0728 a innhold Vedtekter s. 4 Fellesvedtekter for fylkeslag s. 7 Fellesvedtekter

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 2810. oktober 20175 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt.

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt. Sak 6: Vedtekter Vedtektskomiteen innstillinger: Komiteen har bestått av: Helle Linné Eriksen (leder), Trond Vatne, Ingvar Kolbjørnsen, Torhild Hellstrøm, og Ingrid Angvik. V1 Forslagstiller: Rælingen

Detaljer

Foreslåtte vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013, med de endringer som foreslås av hovedstyrets i LM-sak 6-16

Foreslåtte vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013, med de endringer som foreslås av hovedstyrets i LM-sak 6-16 Vedlegg 1 til LM-sak 6-16 Organisasjonsendringer: Vedtektsspeil (sammenligning av gjeldende vedtekter og endringer som foreslås i LM-sak 6-16) Foreslåtte vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Så mye som mulig av innholdet i de gamle vedtektene er bevart, samtidig som vedtektene nå blir i samsvar med NIFs nye lovnorm, dersom følgende forslag til endringer vedtas. Foreslåtte endringer i vedtektene

Detaljer

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm Versjon: Vedtatt på landsmøtet 18. september 2005 Senere revidert av landsmøtet 20. september 2009 25. september 2011 15. september 2013 og sist 20. september 2015 Kapittel 1 Formål Kapittel 2 Organisasjon

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Kapitlene 1, 2 og 3 har ingen tillegg for Oslo SV.

Kapitlene 1, 2 og 3 har ingen tillegg for Oslo SV. Sist endret på årsmøtet 2016 Merk: Tilleggsvedtektene for Oslo SV har samme -nummer som tilsvarende paragrafer for SV sentralt, men i tillegg har Oslo SV også en bokstav B, C, D eller E. Kapitlene 1, 2

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27. oktober 2011, Oslo. Sist endret på årsmøtet 13. februar 2016, Oslo. 1 Grunnlag Oslo Miljøpartiet De Grønne (heretter kalt

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015 VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet 14. 15. februar 2015 1. FORMÅL Nordland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer