Forskrift om tilskuddtil investeringstiltaki beiteområder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskrift om tilskuddtil investeringstiltaki beiteområder"

Transkript

1 Forskrift om tilskuddtil investeringstiltaki beiteområder Kommentarertil tittel: Begrepet organisert beitebruk er tatt ut av tittelen.dette gjenspeilerat detforeslåså åpnefor tilskuddogsåtil enkeltbruk,jfr. kommentarertil 2. Fastsattav Landbruksdepartementet medhjemmeli lov 12. mai 1995nr 23 om jord (jordlova) 3 og 18 (og delegeringsvedtak12. mai 1995nr Formål Formåletmedtilskuddeter å leggetil rettefor bestmulig utnyttelseav beitei utmark, reduseretapav dyr påutmarksbeiteog fremmefellestiltaki beiteområdene. Kommentarertil 1: Denneformuleringenav forskriftensformål tar utgangspunkti formålsparagrafeni forskrift omtilskott til organisertbeitebrukav og er i stor grad identiskmeddenne.det er likevelgjort enprinsipiell endringi forhold til tidligere ved at fellestiltaki beiteområdener sidestiltmedøvrigeformål. I tidligere forskrift var fellestiltak/organiseringenbetingelsefor tilskuddet,jfr. forskrift omtilskott til organisert beitebrukav , 1 og 5. Bakgrunnenfor detteendringsforslageter at detleggesopptil at ogsåenkeltforetak,dvs. foretaksomikkeer medlemav lag eller foreninger(jfr. 2), skalkunnesøketilskudd. Dermedbør detikkevære enbetingelsefor tilskuddat detskalgå gjennomlag eller foreninger.i og medat fellestiltaker endel av formåleter detlikevelenføring for at dette bør væredenprimæremåtenå tildele tilskuddetpå. Det er storestrukturendringeri husdyrholdet, og spesielti sauenæringen. I rapportenbedre saueholdog redusertetap av dyr på beite, somer utarbeideti regi av Nasjonaltbeiteprosjekt, er detpektpå at antall beitebrukereer redusertfra rundt til i perioden1979til 2009.Tall fra budsjettnemndasgrunnlagmaterialetil jordbruksforhandlingeneviserat i sammeperiodehar gjennomsnittligstørrelsepåsauebesetningene øktfra omlag 19 vinterfora saui 1979til 61 i 2009.Pr. i dager det18 søkeretil produksjonstilskuddmedmerenn 500 sauog lam overett år. I 2009fikk 855beitelagdriftstilskuddgjennomRMP.Gjennomsnittpr beitelagvar 1764sauog lam og 662sau. Somfølgeav denneutviklingenvil deti enkeltetilfelle væremindrenaturlig, av og til også uaktuelt,medfellestiltak i utmarksområdene. I slikesituasjonerkandetfremdelesvære ønskeligmedinvesteringsstøttefor å oppfylleforskriftensøvrigeformål og enkeltforetakbør derfor ha anledningtil å søke. Retningslinjerfor praktiseringav någjeldendetilskuddsordning undersmil-forskriftener gitt i SLFsrundskriv7/2005,der detheter: For å oppnåeneffektivog målrettetbruk av midler til detteformålet,bçr tiltak i regi av beitelagprioriteres. Det ligger i denneformuleringenat detalleredeer åpnetfor at enkeltforetakkansøketilskudd.de somforvalter ordningenhos fylkesmannenbekrefterat detav og til er gitt tilskuddtil enkeltforetak.samtidiger detstort fokusblant desomforvalter tilskuddetpå at samarbeidstiltaker enfordel og oftenødvendig når detgjelderbeitei utmark.

2 Statenslandbruksforvaltningmenerat denforeslåtteformuleringenav formåletdekkeropp ovennevntehensyn.innenforformåletbør detværeopptil fylkesmannenå prioritere mellom ulike tiltak ut fra regionaleog lokaleforhold. 2 Vilkår Tilskuddetterdenneforskriftenkangis til lag og foreninger(beitelag,grunneierlag, radiobjellelag)somskal bidratil å oppfylle forskriftensformål og somer registrerti Enhetsregisteret. Tilskuddkanvideregis til foretaksom er registrerti Enhetsregisteret og somharsomformål å drifte utmarksområder for beiteformåletteravtalemedgrunneiere. Tilskuddkanogsågis til foretaksomharrett til produksjonstilskuddetter 3 og 4 i forskrift 22. mars2002nr. 283om produksjonstilskuddi jordbruket. Landbrukseiendommer someiesog drivesav stat,fylke eller kommunekanikke gis tilskudd medmindredetsøkesgjennomlag og foreningderogsåeneller flere tilskuddsberettigede eiendommerer med. Tilskuddtil innkjøpav elektroniskovervåkingsutstyrkangis i områdermedstorerovvilttap Tilskuddetgjelderderdyr beiteri utmarki minst8 uker. Med unntakfor elektroniskovervåkingsutstyrkannytt tilskuddtil sammetiltak ikke gis før etterminst15 år,for hytter20 år. Ved leie av beiterettmåavtaleneværeav tilstrekkeliglangsiktighetfor at tilskuddkan tildeles. Søknadenmåværeinnvilget av fylkesmannenfør tiltaket påbegynnes. Kommentarertil 2: 1-4. ledd: Dissebestemmelsene regulererhvemsomkansøke og mottatilskudd. Bestemmelsen i førsteleddivaretar hovedmålgruppenfor ordningen,mensandreog tredje leddåpnerfor at ogsåenkeltforetakkansøke. Bestemmelsen i andreledder tatt inn somfølgeav enkonkretog nylig oppståttsaki Buskerud der et nyetablertenkeltmannsforetakhar leid et størreutmarksbeite,basertpå avtalermed flere grunneiere.dettebeiteområdetskalblant annetbrukestil beitefor saufra andredeler av fylket.av flere grunnerer detnødvendigå gjøre investeringeri dette områdetfor at det skalfungereetterhensikten.dennesakenkanrepresenter enframtidsrettetdriftsformpå utmarksbeitesomkanskjekanbidra til å opprettholdeog bedreutnyttelsenav utmarksbeiteområderog deter derfor interessantå få denbelysti dennehøringsrunden.

3 Slik bestemmelsen i andreledder utformeter detenforutsetningat foretaketsvirksomhet beståri å drifte utmarksbeiteområder. Detteer dermedikkeengenerelladgangfor alle typer foretak,til å søketilskudd. I tredjeledder viderepositivtåpnetadgangfor at enkeltforetaksomogsåmottar produksjonstilskuddkansøkeinvesteringstilskudd.dennebestemmelsendekkerdenprimære målgruppendeter tenktpå når detforeslåså utvideadgangentil å søkeogsåtil enkeltforetak. I hvilkengrad detskalgis tilskuddtil henholdsvisbeitelagog enkeltforetakavgjøresav fylkesmannen.det viktigstekriteriet for tilskuddmåværedentotaleeffektenav tiltaket ut fra formålet. Tiltaketseffekti forhold til tilretteleggingfor bruk av utmarksbeiteog redusertetap er detprimære,herunderhvor mangebeitedyrdetaktuelletiltaket berørerog hvilke utfordringertiltaket vil bidra til å løsei detaktuelleområdet. SLFantar at fellestiltaki regi av beitelagi mangetilfelle fremdelesvil væredenmest konkurransedyktige måtenå oppnå forskriftensformål på. I andretilfelle, der detpå grunn av topografiog utvikling i bruksstrukturer uaktueltå samarbeidomtiltak, kantilskuddtil enkeltforetakvære hensiktsmessig. Bestemmelsen i 5. leddfølgerav forutsetningerlagt i jordbruksforhandlingene, jfr. St.prp. 126S( ). Øvrigebestemmelser i 6-9. ledder vilkår somer videreførtdelsfra tidligere forskrift om tilskuddtil organisertbeitebrukog delsfra SMIL-forskriften. Bestemmelsen i 6. leddkanbetraktessomenform for definisjonav hvautmarksbeite innebæreri forskriftensforstand.det er gjort enmindrekorreksjoni formuleringeni forhold til tidligere bestemmelse, ettersomtilskuddetikkegis pr. dyr. Bestemmelse n i 7. leddombegrensningav adgangtil å søkenytt tilskudder videreførtfra tidligere forskrift, mendetforeslåså unntaelektroniskovervåkingsutstyrfra slik tidsbegrensning.det er vanskeligå fastsetteentidshorisontfor varighetav elektronisk overvåkingsutstyrfør erfaringsgrunnlageter bedre.fylkesmannenmåderfor inntil videre vurderedettei hvertenkelttilfelle. Bestemmelsen i 8. ledder enerstatningfor følgendebestemmelsei SMIL-forskriften:Tiltaket og gjennomføringenmåikkeværei strid medgjeldenderegelverkog søkermåinnhente nçdvendigetillatelser. Det er selvsagtat alle tiltak skalværei overensstemmelsemed gjeldenderegelverkog vi har derfor kommetil at dennedelenav nåværendebestemmelse kanutelates.bestemmelsenom nødvendigetillatelser burdeevt.værtkonkretisertfor å ha en berettigelse. Denformuleringensomer foreslåttkanevt.konkretiseresmedet minstekravfor varighetav avtaler,for eksempel10 år fra tilskuddblir tildelt. 3 Tilskuddtil planleggings- og tilretteleggingsprosjekter Det kangis tilskuddtil prosjektersom - lederfram til planerfor konkretetiltak somnevnti 4 eller - sompåandremåterbidrartil å bedreutnyttelseav beiteområdeneller redusertetap

4 Kommentarertil 3: Bestemmelseni førstestrekpunkter hentetfra SMIL-forskriften. Bestemmelsen i andrestrekpunkter rettetmottilretteleggingsprosjekter, for eksempel beitebruksplanerog avklaringerombeiterettsforhold.det er gjennomførtflere slike tilretteleggingsprosjek ter innenfordetnasjonalebeiteprosjektet.erfaringeneherfra er positiveog tilsier at dettekanværeet bidrag til å oppfylledenneforskriftensformål. 4 Tilskuddtil anlegg,fasteinstallasjonerog utstyr Tilskuddkangis til - Sperregjerder - Ferister - Bruer,dimensjonertfor føring avbeitedyr - Gjeterhytter - Sanke- og skilleanlegg - Anlegg/rydding/utbedringav drifteveier - Saltsteinsautomater - Transportprammer - Sankefeller - Elektroniskovervåkingsutstyr - Andretiltak somfaller inn underformåletmedtilskuddet Kommentarertil 4: Dennelistenoveraktuelletiltak er hentetfra SLFsrundskriv3/2004og 7/2005omforvaltningav henholdsvistidligere forskrift omtilskott til organisertbeitebrukog SMIL-forskriften.I tillegg er dettilf øydet punktomelektroniskovervåkningsutstyrog et siste strekpunktsomåpnerandretiltak enndesomer nevnt.det pågårarbeidi regi av det nasjonalebeiteprosjektetfor å få erfaringermedbruk av elektroniskovervåking.etter hvert somenfår mererfaringer medbruk av elektroniskovervåkningsutstyr,vil detkunnebli behov for å byggeinn presiseringeri forskrift eller rundskriv. Medelektroniskovervåkningsutstyrmenesutstyrder detforeliggerenferdig utviklet teknologiog somenhar erfaringer for at vil fungeresomet hensiktsmessighjelpemiddeli tilsynet.pr i daggjelderdetteradiobjeller basertpå bruk av mobilnettog såkalte saltsteinsavlesere(rfid-avlesere).det foregårimidlertid arbeidmedutvikling av en GPSbasertløsningog detbør ogsåkunnegis tilskuddtil denneeller andreløsningerdersom disseer hensiktsmessigeog fungerertilfredsstillende. 5 Beregningav tilskudd Tilskuddsgrunnlaget tilsvarergodkjentkostnadsoverslag. Det kangis tilskuddmedinntil 70%av tilskuddsgrunnlagetfor innkjøpav elektronisk overvåkingsutstyr.dettegjelderfor inntil 50 % dekningsgradi besetningen. For øvrigetiltak somgårinn under 4 kandetgis tilskuddmedinntil 50 % av tilskuddsgrunnlaget. For planleggings- og tilretteleggingsprosjektersomgårinn under 3 kandetgis tilskuddmed

5 inntil 70%av tilskuddsgrunnlaget. Kommentarertil 5: Det vil ligge et vesentligelementav skjønni vurderingav søknaderog tildeling av tilskudd.det vil værefylkesmannensoppgaveå foretadissevurderingeneog prioritere søknadeneut fra søknadmasseog disponibelramme.hensiktenmedbestemmelsene i denneparagrafener å gi øvrerammerfor tildeling av tilskudd. 2. leddfastsettermaksimaltilskuddsatsfor elektroniskovervåkingsutstyr. Vedutprøvingav elektroniskovervåkingsutstyrinnenfornasjonaltbeiteprosjekthar kostnadenetil innkjøpværtdekketoverbeiteprosjektet.driftskostnaderfor radiobjeller har i hovedsakværtdekketoppvedat bjelleneer leid ut til brukernefor ensumpå kr pr. år. Vedevalueringav brukenav elektroniskovervåkingsutstyrfor sesongen2010er detpåpektat utstyreter for kostbarti innkjøpog drift til at detvil værelønnsomtfor brukerneå bære kostnadeneselv.kostnadeneblir for høyei forhold til verdienav dyret.landbruksavdelingenehosfylkesmannenhar antydetat årlige kostnaderfor radiobjeller i størrelsesordenkr er akseptabelt.dettetilsvarer i hovedsakårlige driftskostnader for bjellene.ut fra dennevurderingener detaltsålite rom for å belastebrukernemed investeringskostnader. Innkjøpsprisfor radiobjeller til saukosteti 2011kr 1 690,eks.mvaog mobilabonnement. Lammenoderkostetkr 687,50. Innenforrammenav tilskuddsordningensomdenneforskriftenregulererer detslfs oppfatningat detikkebør leggesopptil en100% dekningav investeringskostnadene til elektroniskovervåkingsutstyr.dersomelektroniskovervåkingsutstyrskaltas i bruk i større utstrekningmådetværeut fra at brukernevurdererat dethar driftsøkonomiskefordelerog dermedsersegtjent ogsåmedå bæreogsånoeav investeringskostnadene. En egenandelpå investeringskostnaden vil ogsåværeet insitamenttil enkritisk vurderingav dekningsgraden (senedenfor)ogtil enbestmulig utnyttelseav teknologien.slfantar at dekningsgradeni mangetilfeller kanreduseresnår kunnskapsnivået ombruk av utstyretetterhvertblir bedre. Evalueringene av elektroniskovervåkingsutstyri 2010og 2011tilsier at detkanoppnås direkteog indirektekostnadsbesparelsernår kunnskapog erfaring medbruk av utstyretøker. Det foreslåsut fra detteat maksimaltilskuddssat settestil 70 % av tilskuddsgrunnlagetved innkjøpav elektroniskovervåkingsutstyr. Totalekostnadervedinnkjøpav elektroniskovervåkingsutstyravhenger,i tillegg til prisenpå utstyret,av dekningsgraden.meddekningsgradenmeneshvor mangeav dyrenei et avgrenset beiteområdesomfår påmontertutstyr.i utprøvingenundernasjonaltbeiteprosjekthar dekningsgradenvariert fra femtil hundre prosent.evalueringenfor 2010tilsier at en dekningsgradi området30-50 % vil væretilstrekkeligdeflestesteder.slfforeslårpå denne bakgrunnenat maksimalttilskuddpå 70 % koplestil endekningsgradpå inntil 50 %. De to maksimalsatsenevil dermedsammengi rammenfor maksimalttilskuddi hvertenkelttilfelle. Forslagetvil gi noehøyeresamledekostnaderfor investeringog drift for brukerneenndet somhar værttilfellet underutprøvingsperiodenundernasjonaltbeiteprosjekt,vedat minimum30 % av investeringskostnaden leggespå beitelag/beitebruker.optimaliseringav dekningsgradenog utnyttelsenav teknologienvil bidra til å reduseresamlede

6 investeringskostnader for beitelagog beitebruker. Når detgjelderspesieltrovdyrutsatteområdervil detogsåværemulig å søketilskuddfra miljøvernmyndigheteneunderordningenmedtilskuddtil forebyggendeog konfliktdempende tiltak (FKT-midler). For øvrige,tradisjonelleinvesteringstiltakforeslåsat maksimaltilskuddssat settestil 50 % av tilskuddsgrunnlaget, jfr. paragrafenstredjeledd. I gjeldendesmil-forskrift er tilskuddssatsenpå inntil 70 % av tilskuddsgrunnlaget,mensi tidligere forskrift omtilskuddtil organisertbeitebrukvar tilskuddssatseninntil 50 %. Ettersombeitebruki større grad er endel av ordinærdrift på et gårdsbrukenndefleste øvrigeaktuelletiltak undersmil-forskriftener detslfsoppfatningat maksimalsatsenbør setteslaverefor tilskuddtil beitebrukennfor detiltakenesomhørerinn undersmil. Forslagettar ogsåutgangspunkti at kostnadenetil dissetiltakenegrovt settvil fordeleseg likt på materialkostnaderog arbeidskostnader.arbeidetvil oftebli utført vedegeninnsatsfra brukereller lagetsmedlemmer.ut fra dennebetraktningenvil detværerimelig at tilskuddet rettesførstog fremstmotmaterialkostnadene. På grunnav begrensetøkonomiskrammetil ordningenog ønskeomå få gjennomførtflest mulig tiltak blir tilskuddssatseni praksisoftelavereenn50 %. Fjerdeleddfastsettertilskuddssats for planleggings- og tilretteleggingsprosjekter. I SMILforskriftener tilskudssatsenfor planleggings- og tilretteleggingsprosjekter inntil 100%. Forslagetomtilskuddssatspå inntil 70 % i er basertpå at beitebruki størregrad er endel av ordinærdrift enndetsmil-tiltak er. 6 Søknadog utbetaling Fylkesmannenfastsettersøknadsfristog kunngjørdennehvertår. Søknadsendeskommunen.Kommunengir uttalelseog sendersøknadentil Fylkesmannen somavgjørsøknaden. Det skalbenyttessøknadssk jemautarbeidetav Statenslandbruksforvaltning. Innvilget tilskuddutbetalesetterskriftlig anmodningfra tilskuddsmottakernårprosjekteteller tiltaket er godkjentav kommunenog harfått godkjentsluttregnskapet. Det kanlikevel foretasutbetalingerpåbakgrunnav godkjentdokumentasjonetterhvertsom delerav prosjekteteller tiltaket utføres.minst 25%av tilskuddetholdestilbakeinntil arbeidet er fullført og sluttregnskapeter godkjent. Krav påtilskuddkanikke overdraseller pantsettes. Dersomkostnadenetil gjennomføringav tiltaket blir lavereenngodkjenttilskuddsgrunnlag, reduserestilskuddettilsvarende.

7 Kommentarertil 6: I samsvarmedvedtaki jordbruksoppgjøretleggesvedtaksmyndigheten til Fylkesmannen,medStatenslandbruksforvaltning somklageinstans( 11). Det er likevel naturlig at kommunen,medstørstkjennskaptil lokaleforhold og nærhettil tiltakene,vurderer søknadene.videreer dethensiktsmessigat kommunenogsågodkjennerfullførte tiltak. For øvrig er bestemmelsene i denneparagrafeni samsvarmedtilsvarendebestemmelser i andreforskrifter 7 Gjennomføringav tiltak Frist for gjennomføringav prosjekterog tiltak er 3 år fra tilskuddblir innvilget,medmindre fylkesmannenharsattenkorterefrist vedinnvilgelsenav søknaden.fylkesmannenkanetter søknadforlengegjennomføringsfristen,menikke ut over5 år fra tilskuddetble innvilget. Kommentarertil 7: Dennebestemmelsener identiskmedtilsvarendebestemmelsei SMILforskriften.I tidligere forskrift ominvesteringstilskuddtil OBBvar dennefrist for gjennomføring2 år. En del tiltak er imidlertid omfattendeå gjennomføreog SLFforeslår derfor at normalfrist for gjennomføringer 3 år og at bestemmelsenbeholdesidentiskmed SMIL. 8 Opplysningsplikt og kontroll De somsøkertilskuddplikter å gi alle opplysningersomfylkesmannenog Statens landbruksforvaltningfinner nødvendigfor å kunneforvalteordningen. Fylkesmannenog Statenslandbruksforvaltningførertilsyn medat utbetalingerav tilskudd er riktig og haradgangtil all bokføring,korrespondanseog opptegnelsersomvedkommer tilskuddet.det kankrevesat opplysningenebekreftesav revisor. Fylkesmannenog Statenslandbruksforvaltningkanforetastedligkontroll hos tilskuddsmottaker. 9 Rettingav feilutbetalinger Fylkesmannenog Statenslandbruksforvaltningkanrettefeil i utbetalttilskudd,entenved etterbetalingeller krav om tilbakebetalingav tilskuddfra mottaker. 10 Omgjøringog tilbakebetaling Vedtakom innvilget tilskuddkanomgjøresog utbetalttilskuddkankrevestilbakebetalt dersomdetavdekkesforhold somer i strid meddetsomer forutsattvedtildeling av tilskuddet.dersomtilbakebetalingikke skjerinnendenfrist somblir gitt, kandetkreves forsinkelsesrent er i tillegg, jf. lov 17. desember1976nr. 100om renterved forsinketbetaling m.v. Kommentarertil 10: Denneparagrafener hentetfra SMIL-forskriften.I endel andre tilskuddsforskrifterer detgitt merutførligebestemmelseromavkorting,tilbakebetaling og

8 innkreving.ut fra karakterenav detteinvesteringstilskuddet og detforhold at deti hovedsak er lag og foreningersomer tilskuddsmottakereså vurderesbestemmelseneovenforå være tilstrekkeligefor denneforskriften. I endel andretilskuddsforskrifter, bl.a. SMIL-forskriften,er følgendebestemmelseinkludert: Kravet (omtilbakebetaling)kanmotregnesi tilskuddsomspringerut av mottakerens landbruksvirksomhet).slfmenerdennebestemmelsener unødvendigi denneforskriften. Tilskuddsmottakerskali hovedsakværelag og foreningersomer registrerti enhetsregisteret og motregningi lagsmedlemmenes tilskudder da uaktuelt.eventuellekrav omtilbakebetaling fra enkeltforetaksommåtteoppståkanbehandlessomordinærtkrav omtilbakebetaling. 11. Klageog dispensasjon Fylkesmannensvedtakkanpåklagestil Statenslandbruksforvaltningetterlov 10. februar 1967om behandlingsmåteni forvaltningssakerkapittelvi. Klagenskalsendesfylkesmannen. Fylkesmannenkani særligetilfeller dispenserefra 2 og 5 12 Ikrafttredelse Denneforskriftentrer i kraft straks

Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder

Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder Rundskriv 13/1-9 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Vår dato: 27.11.2013 Vår referanse: 13/1 Rundskriv erstatter: Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål Produksjonsdyr i landbruket som beiter fritt på utmarksbeite

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18.

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Dato FOR-2014-12-19-1817 Departement Landbruks- og matdepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.01.2015 Sist endret Endrer

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

Som medlemmer møtte: Torunn Hovde, Lars Halvard Wetterstad, Hanne Strøm, Gabriela Lundberg, Egil Chr. Hoen og Kjell Terje Løver

Som medlemmer møtte: Torunn Hovde, Lars Halvard Wetterstad, Hanne Strøm, Gabriela Lundberg, Egil Chr. Hoen og Kjell Terje Løver 1 av 9 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Buskerud Møtedato 23.04.2012 Vår dato: 11.05.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Buskerud Bondelag Møtested Hønefoss Telefon Sak 11/01677 Som medlemmer møtte: Torunn

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning

Regelverk for tilskuddsordning Regelverk for tilskuddsordning Tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag, (kap. 1820, post 60) 1 Innledning Regelverket for tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Retningslinjene gjelder for forvaltning av tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, over kap.

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1.

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1. Hjelp til bolig Bolig t I dette heftet vil du finne informasjon om ulike ordninger som kan hjelpe deg med å ivareta dine interesser på boligmarkedet. Det er kommunen som har ansvaret for å bistå den enkelte

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

1. Vedlikehold på eksisterende kårbolig/sidebygning tillates utført med almenningsytelser uansett

1. Vedlikehold på eksisterende kårbolig/sidebygning tillates utført med almenningsytelser uansett Alle ytelser gis på bakgrunn i det enkelte bruks jordbruksmessige behov. Ved forvaltning av bruksretten og beregning av en eiendoms jordbruksmessige behov er det kun eiendommens eget areal som er grunnlaget.

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til:Fylkeskommuner Fylkesmenn Kommuner Fjernundervisningsinstitusjoner Folkehøgskoler Studieforbund Rundskriv:10/08 Dato: 15.01.2008 Saksnr. :07/2455 Rundskriv STATSBUDSJETTET

Detaljer

HKR. i av 5. Drammensveien 915 1383 ASKER. Rapport - i hovedsak basert på revisjon for 2013

HKR. i av 5. Drammensveien 915 1383 ASKER. Rapport - i hovedsak basert på revisjon for 2013 der HKR i av 5 Buskerud KommunerevisjonikS Sted og dato: Drammen, 26juni 2014 Referanse: 596/2014 Vestregionens styringsgruppe Saksbehandler: Rolleiv Lilleheie v/leder av Rådmannsgruppen Dir. tif. nr:

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer

(den kommune der eiendommen ligger)

(den kommune der eiendommen ligger) Statens landbruksforvaltning Før søknaden fylles ut, bør det undersøkes om ervervet er konsesjonsfritt, jf. rettledningen på side 3 og 4. Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Generelt Når det kommer inn søknader bør kommunen sjekke at alle over 18 år har skrevet under på søknaden, og at nødvendig dokumentasjon er lagt ved (se

Detaljer

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 Rundskriv Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 1. Innledning 2. Styrer 2.1. Barnehageloven 17 2.2. Utdanningskravet for styrer

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9 Søgne kommune Arkiv: 18/106 Saksmappe: 2013/425-18578/2013 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 30.05.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE VETERINÆRSENTERET AS - SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD TIL UTVIDELSE AV VIRKSOMHETEN

FAUSKE KOMMUNE VETERINÆRSENTERET AS - SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD TIL UTVIDELSE AV VIRKSOMHETEN SAKSPAPIR I Arkiv Jourai.postID: sald.: 13/134 13/582 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskapet II Sak nr.: 022/13 I FQRMANNSKAP FAUSKE KOMMUNE I.. I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir I Dato: 11.03.2013

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene v2.2-18.03.2013 ALTA KOMMUNE (3) Postboks 1403 9506 ALTA Deres ref.: AR80184965 Vår ref.: 14/10016-2 Saksbehandler: Jannicke Berg Leknes Dato: 04.11.2014 Innvilger tilskudd for 1. driftsår til psykologstilling

Detaljer

Gamle Vossebanen - Tilskudd kulturminnevern - Tilsagn om tilskudd til vedlikehold og istandsetting av bygninger og infrastruktur i 2012

Gamle Vossebanen - Tilskudd kulturminnevern - Tilsagn om tilskudd til vedlikehold og istandsetting av bygninger og infrastruktur i 2012 Besøksadresse: Stortorvet 7, Oslo Norsk Jernbaneklubb Museet Gamle Vossebanen Postboks 638 Sentrum 5807 BERGEN Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@jbv.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - OVERHALLA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer