Forskrift om tilskuddtil investeringstiltaki beiteområder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskrift om tilskuddtil investeringstiltaki beiteområder"

Transkript

1 Forskrift om tilskuddtil investeringstiltaki beiteområder Kommentarertil tittel: Begrepet organisert beitebruk er tatt ut av tittelen.dette gjenspeilerat detforeslåså åpnefor tilskuddogsåtil enkeltbruk,jfr. kommentarertil 2. Fastsattav Landbruksdepartementet medhjemmeli lov 12. mai 1995nr 23 om jord (jordlova) 3 og 18 (og delegeringsvedtak12. mai 1995nr Formål Formåletmedtilskuddeter å leggetil rettefor bestmulig utnyttelseav beitei utmark, reduseretapav dyr påutmarksbeiteog fremmefellestiltaki beiteområdene. Kommentarertil 1: Denneformuleringenav forskriftensformål tar utgangspunkti formålsparagrafeni forskrift omtilskott til organisertbeitebrukav og er i stor grad identiskmeddenne.det er likevelgjort enprinsipiell endringi forhold til tidligere ved at fellestiltaki beiteområdener sidestiltmedøvrigeformål. I tidligere forskrift var fellestiltak/organiseringenbetingelsefor tilskuddet,jfr. forskrift omtilskott til organisert beitebrukav , 1 og 5. Bakgrunnenfor detteendringsforslageter at detleggesopptil at ogsåenkeltforetak,dvs. foretaksomikkeer medlemav lag eller foreninger(jfr. 2), skalkunnesøketilskudd. Dermedbør detikkevære enbetingelsefor tilskuddat detskalgå gjennomlag eller foreninger.i og medat fellestiltaker endel av formåleter detlikevelenføring for at dette bør væredenprimæremåtenå tildele tilskuddetpå. Det er storestrukturendringeri husdyrholdet, og spesielti sauenæringen. I rapportenbedre saueholdog redusertetap av dyr på beite, somer utarbeideti regi av Nasjonaltbeiteprosjekt, er detpektpå at antall beitebrukereer redusertfra rundt til i perioden1979til 2009.Tall fra budsjettnemndasgrunnlagmaterialetil jordbruksforhandlingeneviserat i sammeperiodehar gjennomsnittligstørrelsepåsauebesetningene øktfra omlag 19 vinterfora saui 1979til 61 i 2009.Pr. i dager det18 søkeretil produksjonstilskuddmedmerenn 500 sauog lam overett år. I 2009fikk 855beitelagdriftstilskuddgjennomRMP.Gjennomsnittpr beitelagvar 1764sauog lam og 662sau. Somfølgeav denneutviklingenvil deti enkeltetilfelle væremindrenaturlig, av og til også uaktuelt,medfellestiltak i utmarksområdene. I slikesituasjonerkandetfremdelesvære ønskeligmedinvesteringsstøttefor å oppfylleforskriftensøvrigeformål og enkeltforetakbør derfor ha anledningtil å søke. Retningslinjerfor praktiseringav någjeldendetilskuddsordning undersmil-forskriftener gitt i SLFsrundskriv7/2005,der detheter: For å oppnåeneffektivog målrettetbruk av midler til detteformålet,bçr tiltak i regi av beitelagprioriteres. Det ligger i denneformuleringenat detalleredeer åpnetfor at enkeltforetakkansøketilskudd.de somforvalter ordningenhos fylkesmannenbekrefterat detav og til er gitt tilskuddtil enkeltforetak.samtidiger detstort fokusblant desomforvalter tilskuddetpå at samarbeidstiltaker enfordel og oftenødvendig når detgjelderbeitei utmark.

2 Statenslandbruksforvaltningmenerat denforeslåtteformuleringenav formåletdekkeropp ovennevntehensyn.innenforformåletbør detværeopptil fylkesmannenå prioritere mellom ulike tiltak ut fra regionaleog lokaleforhold. 2 Vilkår Tilskuddetterdenneforskriftenkangis til lag og foreninger(beitelag,grunneierlag, radiobjellelag)somskal bidratil å oppfylle forskriftensformål og somer registrerti Enhetsregisteret. Tilskuddkanvideregis til foretaksom er registrerti Enhetsregisteret og somharsomformål å drifte utmarksområder for beiteformåletteravtalemedgrunneiere. Tilskuddkanogsågis til foretaksomharrett til produksjonstilskuddetter 3 og 4 i forskrift 22. mars2002nr. 283om produksjonstilskuddi jordbruket. Landbrukseiendommer someiesog drivesav stat,fylke eller kommunekanikke gis tilskudd medmindredetsøkesgjennomlag og foreningderogsåeneller flere tilskuddsberettigede eiendommerer med. Tilskuddtil innkjøpav elektroniskovervåkingsutstyrkangis i områdermedstorerovvilttap Tilskuddetgjelderderdyr beiteri utmarki minst8 uker. Med unntakfor elektroniskovervåkingsutstyrkannytt tilskuddtil sammetiltak ikke gis før etterminst15 år,for hytter20 år. Ved leie av beiterettmåavtaleneværeav tilstrekkeliglangsiktighetfor at tilskuddkan tildeles. Søknadenmåværeinnvilget av fylkesmannenfør tiltaket påbegynnes. Kommentarertil 2: 1-4. ledd: Dissebestemmelsene regulererhvemsomkansøke og mottatilskudd. Bestemmelsen i førsteleddivaretar hovedmålgruppenfor ordningen,mensandreog tredje leddåpnerfor at ogsåenkeltforetakkansøke. Bestemmelsen i andreledder tatt inn somfølgeav enkonkretog nylig oppståttsaki Buskerud der et nyetablertenkeltmannsforetakhar leid et størreutmarksbeite,basertpå avtalermed flere grunneiere.dettebeiteområdetskalblant annetbrukestil beitefor saufra andredeler av fylket.av flere grunnerer detnødvendigå gjøre investeringeri dette områdetfor at det skalfungereetterhensikten.dennesakenkanrepresenter enframtidsrettetdriftsformpå utmarksbeitesomkanskjekanbidra til å opprettholdeog bedreutnyttelsenav utmarksbeiteområderog deter derfor interessantå få denbelysti dennehøringsrunden.

3 Slik bestemmelsen i andreledder utformeter detenforutsetningat foretaketsvirksomhet beståri å drifte utmarksbeiteområder. Detteer dermedikkeengenerelladgangfor alle typer foretak,til å søketilskudd. I tredjeledder viderepositivtåpnetadgangfor at enkeltforetaksomogsåmottar produksjonstilskuddkansøkeinvesteringstilskudd.dennebestemmelsendekkerdenprimære målgruppendeter tenktpå når detforeslåså utvideadgangentil å søkeogsåtil enkeltforetak. I hvilkengrad detskalgis tilskuddtil henholdsvisbeitelagog enkeltforetakavgjøresav fylkesmannen.det viktigstekriteriet for tilskuddmåværedentotaleeffektenav tiltaket ut fra formålet. Tiltaketseffekti forhold til tilretteleggingfor bruk av utmarksbeiteog redusertetap er detprimære,herunderhvor mangebeitedyrdetaktuelletiltaket berørerog hvilke utfordringertiltaket vil bidra til å løsei detaktuelleområdet. SLFantar at fellestiltaki regi av beitelagi mangetilfelle fremdelesvil væredenmest konkurransedyktige måtenå oppnå forskriftensformål på. I andretilfelle, der detpå grunn av topografiog utvikling i bruksstrukturer uaktueltå samarbeidomtiltak, kantilskuddtil enkeltforetakvære hensiktsmessig. Bestemmelsen i 5. leddfølgerav forutsetningerlagt i jordbruksforhandlingene, jfr. St.prp. 126S( ). Øvrigebestemmelser i 6-9. ledder vilkår somer videreførtdelsfra tidligere forskrift om tilskuddtil organisertbeitebrukog delsfra SMIL-forskriften. Bestemmelsen i 6. leddkanbetraktessomenform for definisjonav hvautmarksbeite innebæreri forskriftensforstand.det er gjort enmindrekorreksjoni formuleringeni forhold til tidligere bestemmelse, ettersomtilskuddetikkegis pr. dyr. Bestemmelse n i 7. leddombegrensningav adgangtil å søkenytt tilskudder videreførtfra tidligere forskrift, mendetforeslåså unntaelektroniskovervåkingsutstyrfra slik tidsbegrensning.det er vanskeligå fastsetteentidshorisontfor varighetav elektronisk overvåkingsutstyrfør erfaringsgrunnlageter bedre.fylkesmannenmåderfor inntil videre vurderedettei hvertenkelttilfelle. Bestemmelsen i 8. ledder enerstatningfor følgendebestemmelsei SMIL-forskriften:Tiltaket og gjennomføringenmåikkeværei strid medgjeldenderegelverkog søkermåinnhente nçdvendigetillatelser. Det er selvsagtat alle tiltak skalværei overensstemmelsemed gjeldenderegelverkog vi har derfor kommetil at dennedelenav nåværendebestemmelse kanutelates.bestemmelsenom nødvendigetillatelser burdeevt.værtkonkretisertfor å ha en berettigelse. Denformuleringensomer foreslåttkanevt.konkretiseresmedet minstekravfor varighetav avtaler,for eksempel10 år fra tilskuddblir tildelt. 3 Tilskuddtil planleggings- og tilretteleggingsprosjekter Det kangis tilskuddtil prosjektersom - lederfram til planerfor konkretetiltak somnevnti 4 eller - sompåandremåterbidrartil å bedreutnyttelseav beiteområdeneller redusertetap

4 Kommentarertil 3: Bestemmelseni førstestrekpunkter hentetfra SMIL-forskriften. Bestemmelsen i andrestrekpunkter rettetmottilretteleggingsprosjekter, for eksempel beitebruksplanerog avklaringerombeiterettsforhold.det er gjennomførtflere slike tilretteleggingsprosjek ter innenfordetnasjonalebeiteprosjektet.erfaringeneherfra er positiveog tilsier at dettekanværeet bidrag til å oppfylledenneforskriftensformål. 4 Tilskuddtil anlegg,fasteinstallasjonerog utstyr Tilskuddkangis til - Sperregjerder - Ferister - Bruer,dimensjonertfor føring avbeitedyr - Gjeterhytter - Sanke- og skilleanlegg - Anlegg/rydding/utbedringav drifteveier - Saltsteinsautomater - Transportprammer - Sankefeller - Elektroniskovervåkingsutstyr - Andretiltak somfaller inn underformåletmedtilskuddet Kommentarertil 4: Dennelistenoveraktuelletiltak er hentetfra SLFsrundskriv3/2004og 7/2005omforvaltningav henholdsvistidligere forskrift omtilskott til organisertbeitebrukog SMIL-forskriften.I tillegg er dettilf øydet punktomelektroniskovervåkningsutstyrog et siste strekpunktsomåpnerandretiltak enndesomer nevnt.det pågårarbeidi regi av det nasjonalebeiteprosjektetfor å få erfaringermedbruk av elektroniskovervåking.etter hvert somenfår mererfaringer medbruk av elektroniskovervåkningsutstyr,vil detkunnebli behov for å byggeinn presiseringeri forskrift eller rundskriv. Medelektroniskovervåkningsutstyrmenesutstyrder detforeliggerenferdig utviklet teknologiog somenhar erfaringer for at vil fungeresomet hensiktsmessighjelpemiddeli tilsynet.pr i daggjelderdetteradiobjeller basertpå bruk av mobilnettog såkalte saltsteinsavlesere(rfid-avlesere).det foregårimidlertid arbeidmedutvikling av en GPSbasertløsningog detbør ogsåkunnegis tilskuddtil denneeller andreløsningerdersom disseer hensiktsmessigeog fungerertilfredsstillende. 5 Beregningav tilskudd Tilskuddsgrunnlaget tilsvarergodkjentkostnadsoverslag. Det kangis tilskuddmedinntil 70%av tilskuddsgrunnlagetfor innkjøpav elektronisk overvåkingsutstyr.dettegjelderfor inntil 50 % dekningsgradi besetningen. For øvrigetiltak somgårinn under 4 kandetgis tilskuddmedinntil 50 % av tilskuddsgrunnlaget. For planleggings- og tilretteleggingsprosjektersomgårinn under 3 kandetgis tilskuddmed

5 inntil 70%av tilskuddsgrunnlaget. Kommentarertil 5: Det vil ligge et vesentligelementav skjønni vurderingav søknaderog tildeling av tilskudd.det vil værefylkesmannensoppgaveå foretadissevurderingeneog prioritere søknadeneut fra søknadmasseog disponibelramme.hensiktenmedbestemmelsene i denneparagrafener å gi øvrerammerfor tildeling av tilskudd. 2. leddfastsettermaksimaltilskuddsatsfor elektroniskovervåkingsutstyr. Vedutprøvingav elektroniskovervåkingsutstyrinnenfornasjonaltbeiteprosjekthar kostnadenetil innkjøpværtdekketoverbeiteprosjektet.driftskostnaderfor radiobjeller har i hovedsakværtdekketoppvedat bjelleneer leid ut til brukernefor ensumpå kr pr. år. Vedevalueringav brukenav elektroniskovervåkingsutstyrfor sesongen2010er detpåpektat utstyreter for kostbarti innkjøpog drift til at detvil værelønnsomtfor brukerneå bære kostnadeneselv.kostnadeneblir for høyei forhold til verdienav dyret.landbruksavdelingenehosfylkesmannenhar antydetat årlige kostnaderfor radiobjeller i størrelsesordenkr er akseptabelt.dettetilsvarer i hovedsakårlige driftskostnader for bjellene.ut fra dennevurderingener detaltsålite rom for å belastebrukernemed investeringskostnader. Innkjøpsprisfor radiobjeller til saukosteti 2011kr 1 690,eks.mvaog mobilabonnement. Lammenoderkostetkr 687,50. Innenforrammenav tilskuddsordningensomdenneforskriftenregulererer detslfs oppfatningat detikkebør leggesopptil en100% dekningav investeringskostnadene til elektroniskovervåkingsutstyr.dersomelektroniskovervåkingsutstyrskaltas i bruk i større utstrekningmådetværeut fra at brukernevurdererat dethar driftsøkonomiskefordelerog dermedsersegtjent ogsåmedå bæreogsånoeav investeringskostnadene. En egenandelpå investeringskostnaden vil ogsåværeet insitamenttil enkritisk vurderingav dekningsgraden (senedenfor)ogtil enbestmulig utnyttelseav teknologien.slfantar at dekningsgradeni mangetilfeller kanreduseresnår kunnskapsnivået ombruk av utstyretetterhvertblir bedre. Evalueringene av elektroniskovervåkingsutstyri 2010og 2011tilsier at detkanoppnås direkteog indirektekostnadsbesparelsernår kunnskapog erfaring medbruk av utstyretøker. Det foreslåsut fra detteat maksimaltilskuddssat settestil 70 % av tilskuddsgrunnlagetved innkjøpav elektroniskovervåkingsutstyr. Totalekostnadervedinnkjøpav elektroniskovervåkingsutstyravhenger,i tillegg til prisenpå utstyret,av dekningsgraden.meddekningsgradenmeneshvor mangeav dyrenei et avgrenset beiteområdesomfår påmontertutstyr.i utprøvingenundernasjonaltbeiteprosjekthar dekningsgradenvariert fra femtil hundre prosent.evalueringenfor 2010tilsier at en dekningsgradi området30-50 % vil væretilstrekkeligdeflestesteder.slfforeslårpå denne bakgrunnenat maksimalttilskuddpå 70 % koplestil endekningsgradpå inntil 50 %. De to maksimalsatsenevil dermedsammengi rammenfor maksimalttilskuddi hvertenkelttilfelle. Forslagetvil gi noehøyeresamledekostnaderfor investeringog drift for brukerneenndet somhar værttilfellet underutprøvingsperiodenundernasjonaltbeiteprosjekt,vedat minimum30 % av investeringskostnaden leggespå beitelag/beitebruker.optimaliseringav dekningsgradenog utnyttelsenav teknologienvil bidra til å reduseresamlede

6 investeringskostnader for beitelagog beitebruker. Når detgjelderspesieltrovdyrutsatteområdervil detogsåværemulig å søketilskuddfra miljøvernmyndigheteneunderordningenmedtilskuddtil forebyggendeog konfliktdempende tiltak (FKT-midler). For øvrige,tradisjonelleinvesteringstiltakforeslåsat maksimaltilskuddssat settestil 50 % av tilskuddsgrunnlaget, jfr. paragrafenstredjeledd. I gjeldendesmil-forskrift er tilskuddssatsenpå inntil 70 % av tilskuddsgrunnlaget,mensi tidligere forskrift omtilskuddtil organisertbeitebrukvar tilskuddssatseninntil 50 %. Ettersombeitebruki større grad er endel av ordinærdrift på et gårdsbrukenndefleste øvrigeaktuelletiltak undersmil-forskriftener detslfsoppfatningat maksimalsatsenbør setteslaverefor tilskuddtil beitebrukennfor detiltakenesomhørerinn undersmil. Forslagettar ogsåutgangspunkti at kostnadenetil dissetiltakenegrovt settvil fordeleseg likt på materialkostnaderog arbeidskostnader.arbeidetvil oftebli utført vedegeninnsatsfra brukereller lagetsmedlemmer.ut fra dennebetraktningenvil detværerimelig at tilskuddet rettesførstog fremstmotmaterialkostnadene. På grunnav begrensetøkonomiskrammetil ordningenog ønskeomå få gjennomførtflest mulig tiltak blir tilskuddssatseni praksisoftelavereenn50 %. Fjerdeleddfastsettertilskuddssats for planleggings- og tilretteleggingsprosjekter. I SMILforskriftener tilskudssatsenfor planleggings- og tilretteleggingsprosjekter inntil 100%. Forslagetomtilskuddssatspå inntil 70 % i er basertpå at beitebruki størregrad er endel av ordinærdrift enndetsmil-tiltak er. 6 Søknadog utbetaling Fylkesmannenfastsettersøknadsfristog kunngjørdennehvertår. Søknadsendeskommunen.Kommunengir uttalelseog sendersøknadentil Fylkesmannen somavgjørsøknaden. Det skalbenyttessøknadssk jemautarbeidetav Statenslandbruksforvaltning. Innvilget tilskuddutbetalesetterskriftlig anmodningfra tilskuddsmottakernårprosjekteteller tiltaket er godkjentav kommunenog harfått godkjentsluttregnskapet. Det kanlikevel foretasutbetalingerpåbakgrunnav godkjentdokumentasjonetterhvertsom delerav prosjekteteller tiltaket utføres.minst 25%av tilskuddetholdestilbakeinntil arbeidet er fullført og sluttregnskapeter godkjent. Krav påtilskuddkanikke overdraseller pantsettes. Dersomkostnadenetil gjennomføringav tiltaket blir lavereenngodkjenttilskuddsgrunnlag, reduserestilskuddettilsvarende.

7 Kommentarertil 6: I samsvarmedvedtaki jordbruksoppgjøretleggesvedtaksmyndigheten til Fylkesmannen,medStatenslandbruksforvaltning somklageinstans( 11). Det er likevel naturlig at kommunen,medstørstkjennskaptil lokaleforhold og nærhettil tiltakene,vurderer søknadene.videreer dethensiktsmessigat kommunenogsågodkjennerfullførte tiltak. For øvrig er bestemmelsene i denneparagrafeni samsvarmedtilsvarendebestemmelser i andreforskrifter 7 Gjennomføringav tiltak Frist for gjennomføringav prosjekterog tiltak er 3 år fra tilskuddblir innvilget,medmindre fylkesmannenharsattenkorterefrist vedinnvilgelsenav søknaden.fylkesmannenkanetter søknadforlengegjennomføringsfristen,menikke ut over5 år fra tilskuddetble innvilget. Kommentarertil 7: Dennebestemmelsener identiskmedtilsvarendebestemmelsei SMILforskriften.I tidligere forskrift ominvesteringstilskuddtil OBBvar dennefrist for gjennomføring2 år. En del tiltak er imidlertid omfattendeå gjennomføreog SLFforeslår derfor at normalfrist for gjennomføringer 3 år og at bestemmelsenbeholdesidentiskmed SMIL. 8 Opplysningsplikt og kontroll De somsøkertilskuddplikter å gi alle opplysningersomfylkesmannenog Statens landbruksforvaltningfinner nødvendigfor å kunneforvalteordningen. Fylkesmannenog Statenslandbruksforvaltningførertilsyn medat utbetalingerav tilskudd er riktig og haradgangtil all bokføring,korrespondanseog opptegnelsersomvedkommer tilskuddet.det kankrevesat opplysningenebekreftesav revisor. Fylkesmannenog Statenslandbruksforvaltningkanforetastedligkontroll hos tilskuddsmottaker. 9 Rettingav feilutbetalinger Fylkesmannenog Statenslandbruksforvaltningkanrettefeil i utbetalttilskudd,entenved etterbetalingeller krav om tilbakebetalingav tilskuddfra mottaker. 10 Omgjøringog tilbakebetaling Vedtakom innvilget tilskuddkanomgjøresog utbetalttilskuddkankrevestilbakebetalt dersomdetavdekkesforhold somer i strid meddetsomer forutsattvedtildeling av tilskuddet.dersomtilbakebetalingikke skjerinnendenfrist somblir gitt, kandetkreves forsinkelsesrent er i tillegg, jf. lov 17. desember1976nr. 100om renterved forsinketbetaling m.v. Kommentarertil 10: Denneparagrafener hentetfra SMIL-forskriften.I endel andre tilskuddsforskrifterer detgitt merutførligebestemmelseromavkorting,tilbakebetaling og

8 innkreving.ut fra karakterenav detteinvesteringstilskuddet og detforhold at deti hovedsak er lag og foreningersomer tilskuddsmottakereså vurderesbestemmelseneovenforå være tilstrekkeligefor denneforskriften. I endel andretilskuddsforskrifter, bl.a. SMIL-forskriften,er følgendebestemmelseinkludert: Kravet (omtilbakebetaling)kanmotregnesi tilskuddsomspringerut av mottakerens landbruksvirksomhet).slfmenerdennebestemmelsener unødvendigi denneforskriften. Tilskuddsmottakerskali hovedsakværelag og foreningersomer registrerti enhetsregisteret og motregningi lagsmedlemmenes tilskudder da uaktuelt.eventuellekrav omtilbakebetaling fra enkeltforetaksommåtteoppståkanbehandlessomordinærtkrav omtilbakebetaling. 11. Klageog dispensasjon Fylkesmannensvedtakkanpåklagestil Statenslandbruksforvaltningetterlov 10. februar 1967om behandlingsmåteni forvaltningssakerkapittelvi. Klagenskalsendesfylkesmannen. Fylkesmannenkani særligetilfeller dispenserefra 2 og 5 12 Ikrafttredelse Denneforskriftentrer i kraft straks

Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder

Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder Rundskriv 13/1-9 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Vår dato: 27.11.2013 Vår referanse: 13/1 Rundskriv erstatter: Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Høring av forslag til forskrift om tilskudd til investeringstiltak i beiteområder

Høring av forslag til forskrift om tilskudd til investeringstiltak i beiteområder Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep 0033 Oslo Saksbehandler: Kari Anne K. Wilberg Telefon: 990 14 262 E-post: kaw@nsg.no Vår referanse: 12/0507/06_KAKW Deres referanse: 201004648-7/316 Ås, 7.

Detaljer

Retningslinjer tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune

Retningslinjer tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune 1 Innholdsfortegnelse RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I... 3 JORDBRUKET I AURE KOMMUNE... 3 1. Formål....

Detaljer

Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2012-2015.

Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2012-2015. Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2012-2015. Dette er tiltaksstrategiplan for spesielle miljøtiltak i jordbruket i Balsfjord kommune. Planen er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i Side 1 av 5 FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. DATO: FOR-2004-02-04-447 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Avd. for skog- og

Detaljer

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket -SMIL. Alminnelige bestemmelser Utfordringer. Stortingsmeldingen om Landbruks- og matpolitikken Velkommen

Detaljer

Kommunal tiltaksstrategi for SMIL - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket for 2014-2016

Kommunal tiltaksstrategi for SMIL - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket for 2014-2016 Kommunal tiltaksstrategi for SMIL - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket for 2014-2016 Kommunal tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2014-2016 ble vedtatt

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18.

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Dato FOR-2014-12-19-1817 Departement Landbruks- og matdepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.01.2015 Sist endret Endrer

Detaljer

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. 1. Formål

Detaljer

Utmarksbeite. Brit Eldrid Barstad. Fylkesmannen i Sør- Trøndelag. Avdeling for landbruk og bygdeutvikling

Utmarksbeite. Brit Eldrid Barstad. Fylkesmannen i Sør- Trøndelag. Avdeling for landbruk og bygdeutvikling Utmarksbeite Brit Eldrid Barstad Fylkesmannen i Sør- Trøndelag Avdeling for landbruk og bygdeutvikling Husdyr på utmarksbeite Sør-Trøndelag Dyreslag Sør-Trøndelag Ant. brukere Dyretall Mjølkekyr/ ammekyr

Detaljer

Styringsgruppa per 31.12.12:

Styringsgruppa per 31.12.12: Styringsgruppa per 31.12.12: Leder: Gudbrand Johannessen, landbrukssjef Hadeland Ola Råbøl, organisasjonssjef Oppland Bondelag Terje Holen, leder Oppland Bonde- og Småbrukarlag Stig Horsberg, FM Landbruk

Detaljer

Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nordland

Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nordland Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nordland Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Nordland den 25.06 2013 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegeringsvedtak 14. desember

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 11.11.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 11.11.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: TYDAL KOMMUNE Dato: 11.11.2013 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 18.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Tydalshallen- treningssal/møterom Eventuelt forfall

Detaljer

Tana, Nesseby og Berlevåg kommuner

Tana, Nesseby og Berlevåg kommuner Tana, Nesseby og Berlevåg kommuner Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) 2008 til 2012 TANA KOMMUNE UTVIKLINGSAVDELINGEN Smil tiltaksplan 2008-2012 1. Innledning

Detaljer

Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret

Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret BØ KOMMUNE Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret 28.09.16 1. FORMÅL Formålet med Kommunalt Næringsfond er å kunne gi støtte til prosjekt/tiltak som enten a) Bidrar til å styrke og

Detaljer

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare dyrket mark/kulturlandskap fra gjengroing - gbnr 12/1 - søker Kari Mette Busklein

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare dyrket mark/kulturlandskap fra gjengroing - gbnr 12/1 - søker Kari Mette Busklein Saksframlegg Arkivnr. 12/1 Saksnr. 2013/2354-10 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare

Detaljer

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014 Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014 Formål Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 30.09.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 30.09.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 30.09.2013 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 07.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Beitebruksplan Leksvik kommune

Beitebruksplan Leksvik kommune Beitebruksplan Leksvik kommune 1 1 HISTORIKK OG FAKTA 1.1 Bakgrunn Med bakgrunn i Landbruksplan for Leksvik kommune, perioden 2012-2016 «Robust og framtidsretta» skal det som et tiltak utarbeides en beitebruksplan

Detaljer

Strategier for SMIL- og NMSK midler for Nord-Troms regionen 2010-2013

Strategier for SMIL- og NMSK midler for Nord-Troms regionen 2010-2013 Strategier for SMIL- og NMSK midler for Nord-Troms regionen 2010-2013 Kvænangen, Storfjord, Nordreisa, Skjervøy, Lyngen og Kåfjord/Gáivuona kommune Dette er strategiplanen for landbrukets nærings- og miljøarbeid

Detaljer

Forskrift for SMIL- og NMSK midler for Nord-Troms regionen 2010-2013

Forskrift for SMIL- og NMSK midler for Nord-Troms regionen 2010-2013 Forskrift for SMIL- og NMSK midler for Nord-Troms regionen 2010-2013 Kvænangen, Storfjord, Nordreisa, Skjervøy, Lyngen og Kåfjord/Gáivuona kommune Dette er strategiplanen for landbrukets nærings- og miljøarbeid

Detaljer

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSORDNINGEN I SMØLA KOMMUNE 2009-2012 - 1 - RETNINGSLINJER Ugiver: SMØLA KOMMUNE RÅDHUSET 6570 SMØLA Telefon 71 54 46 00 Telefax 71 54 46 01

Detaljer

FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling

FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling Side 1 av 5 FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling DATO: FOR-2009-01-28-75 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk avd. PUBLISERT: I 2009 hefte

Detaljer

VEDLEGG TIL BEITEBRUKSPLAN FOR HOL

VEDLEGG TIL BEITEBRUKSPLAN FOR HOL VEDLEGG TIL BEITEBRUKSPLAN FOR HOL INNHALDSOVERSYN 1. NEDDEMT AREAL I HOL KOMMUNE SOM FØLGJE AV VASSDRAGSREGULERINGA. 2. ROVVILTERSTATNINGAR I HOL KOMMUNE 1992-2003. 3. PROSEDYRE VED UTLEIGE AV OMRÅDE

Detaljer

Tiltaksstrategier for bruk av SMILmidler i Sørreisa 2011-2013

Tiltaksstrategier for bruk av SMILmidler i Sørreisa 2011-2013 Tiltaksstrategier for bruk av SMILmidler i Sørreisa 2011-2013 Tiltaksstrategier for bruk av SMILmidler i Sørreisa 2011-2013 1 Bakgrunn Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å

Detaljer

Langs åpne grøfter og kanaler: Tilskudd kan gis for årlig skjøtsel av kantarealer langs åpne grøfter og kanaler knyttet til innmark.

Langs åpne grøfter og kanaler: Tilskudd kan gis for årlig skjøtsel av kantarealer langs åpne grøfter og kanaler knyttet til innmark. Forskrift om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Troms Fastsatt av Fylkesmannen i Troms 06. juni 2013 med hjemmel i lov av 12. mai nr 23 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak i brev av 14. desember

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV NES KOMMUNES NÆRINGSFOND

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV NES KOMMUNES NÆRINGSFOND Ytre rammer for næringsfondet er standardvedtektene fra Det Kongelige Kommunal og regionaldepartement (KRD), mens de lokale retningslinjene sier hvordan sakene prioriteres av Nes kommune. Næringsfondet

Detaljer

Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i landbruket. (SMIL-midler) Båtsfjord kommune

Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i landbruket. (SMIL-midler) Båtsfjord kommune Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler) 2009 til 2011 Båtsfjord kommune Båtsfjord, desember 2008 Behandles Båtsfjord formannskap 01.12.2008, sak /08 1. Bakgrunn Fra

Detaljer

Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring

Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring Mål og kriterier for måloppnåelse Mål Barnehager gir tilbud om samisk språkopplæring.) Kriterier for måloppnåelse Antall barnehager

Detaljer

Kap. I Innledende bestemmelser. Kap. II Ordninger for tiltak innen kulturlandskap

Kap. I Innledende bestemmelser. Kap. II Ordninger for tiltak innen kulturlandskap Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark dd.mm.2015 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak

Detaljer

Kap. I Generelle bestemmelser

Kap. I Generelle bestemmelser Forskrift om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark dd.mm.2013 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak

Detaljer

Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2014-2016 BARDU KOMMUNE Dette er en tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket i Bardu kommune vedtatt i Bardu kommunestyre

Detaljer

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket

Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket LANDBRUKSAVDELINGEN Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket Trond Løfsgaard fmoatrl@fylkesmannen.no Høring Høringsfrist 20. oktober Fylkesmannen og kommunene er

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

Hydrotekniske tiltak i SMIL-ordningen. Praktisering i Alvdal og Tynset 2013 Fagsamling på Hamar 3. september 2013

Hydrotekniske tiltak i SMIL-ordningen. Praktisering i Alvdal og Tynset 2013 Fagsamling på Hamar 3. september 2013 Hydrotekniske tiltak i SMIL-ordningen Praktisering i Alvdal og Tynset 2013 Fagsamling på Hamar 3. september 2013 Situasjonen våren 2013 Stort behov for drenering Dreneringstilskudd uavklart Trolig større

Detaljer

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret xxxxxxxxxx) 1 Innholdsfortegnelse I Formål 3 II Krav til bruk, eier, m.v.

Detaljer

Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk(e) avdeling(er)

Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk(e) avdeling(er) Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk(e) avdeling(er) FORMÅLET Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. MÅL OG KRITERIER

Detaljer

Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk avdeling

Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk avdeling Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk avdeling Mål og kriterier for måloppnåelse Mål Barnehagetilbud som bygger på samisk språk og kultur Norske barnehager med avdeling

Detaljer

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 14.11.2013) 1 Innholdsfortegnelse I Formål 3 II Krav til bruk, eier, m.v.

Detaljer

Regelverk for tilskudd til Helse -og sosialprosjekter

Regelverk for tilskudd til Helse -og sosialprosjekter Regelverk for tilskudd til Helse -og sosialprosjekter Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: God helse og likeverdige helse- og sosialtjenester til det samiske folk, som tar utgangspunkt i samisk språk

Detaljer

NESNA KOMMUNALE NÆRINGSFOND. (Vedtatt av Nesna kommunestyre i møte , K-sak 32/07 og revidert i formannskapet )

NESNA KOMMUNALE NÆRINGSFOND. (Vedtatt av Nesna kommunestyre i møte , K-sak 32/07 og revidert i formannskapet ) VEDTEKTER NESNA KOMMUNALE NÆRINGSFOND (Vedtatt av Nesna kommunestyre i møte 16.9.07, K-sak 32/07 og revidert i formannskapet 15.05.2013) 1. Bakgrunn Nesna kommunale næringsfond er bygd opp av overføringer

Detaljer

OVER SKIGARD`N. Utgiver: Landbruksforvaltningen i Folldal kommune Enhet for Teknisk, Landbruk og Utvikling Nr. 1/2015 FEBRUARl

OVER SKIGARD`N. Utgiver: Landbruksforvaltningen i Folldal kommune Enhet for Teknisk, Landbruk og Utvikling Nr. 1/2015 FEBRUARl OVER SKIGARD`N Utgiver: Landbruksforvaltningen i Folldal kommune Enhet for Teknisk, Landbruk og Utvikling Nr. 1/2015 FEBRUARl Landbruksforvaltningen i Folldal Kommune Åpningstid Mandag-Fredag kl 09.00-14.30.

Detaljer

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter Fylkesmannen i Østfold - Tilskudd til regionale miljøtiltak 2012 Regionale miljøtilskudd Regionale miljøtilskudd er årlige tilskudd og gis til gjennomføring av tiltak for å redusere forurensning og fremme

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.02.2005 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen Borgar Valle

Detaljer

Rutiner og satserfor tilskuddsordningen til pårørendeskolerog samtalegrupper

Rutiner og satserfor tilskuddsordningen til pårørendeskolerog samtalegrupper PÅRØRENDESATSING - STATUSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 TILSKUDD TIL PÅRØRENDESKOLER OG SAMTALEGRUPPER I DEMENSOMSORGEN Ref.: 11/4434 ORGANISERING Stortingetbevilgeti 2011ekstramidler til pårørendesatsing for

Detaljer

Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid

Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger til regionalutviklingsprosjekter. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende

Detaljer

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Samiske land og ressursrettigheter ivaretas i bruken av arealer i samiske

Detaljer

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Tiltaksstrategi for Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Lyngdalsku på beite Innledning: Fra 01.01.2004 er ansvaret for flere oppgaver innen landbruksforvaltningen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD Innledende bestemmelse: Frifond organisasjon har søknadsfrist 15. april. Det vil være mulig å levere søknad fra 15. februar og organisasjonene vil

Detaljer

Evaluering av elektronisk overvåkningsutstyr for dyr på utmarksbeite 2011

Evaluering av elektronisk overvåkningsutstyr for dyr på utmarksbeite 2011 Evaluering av elektronisk overvåkningsutstyr for dyr på utmarksbeite 2011 Beitekonferanse Oppdal 9. feb. 2012 Seniorrådgiver Gunnar Nossum Seniorrådgiver Anne Sigrid Haugset, Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Ar beidsutvalget for Trollheimen Møtested: Telefonmøte Dato: 15.03.2013 Tidspunkt : 08:00

Møteinnkalling. Utvalg: Ar beidsutvalget for Trollheimen Møtested: Telefonmøte Dato: 15.03.2013 Tidspunkt : 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Ar beidsutvalget for Trollheimen Møtested: Telefonmøte Dato: 15.03.2013 Tidspunkt : 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91339538. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Retningslinjene gjelder for forvaltning av tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, over kap.

Detaljer

Høring om Forskrift om tilskudd til driftsomstilling grunnet rovvilt

Høring om Forskrift om tilskudd til driftsomstilling grunnet rovvilt Miljødirektoratet Postboks 5672 7485 Trondheim Saksbehandler: Karoline Salmila Telefon: 984 71 193 E-post: ks@nsg.no Vår referanse: 13/1014/06/KS Deres referanse: Ås, 14.10.13 Høring om Forskrift om tilskudd

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kulturnæringer 2016

Regelverk for tilskudd til kulturnæringer 2016 Regelverk for tilskudd til kulturnæringer 2016 Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Samisk kulturnæring med inntjening på sine produkter og tjenester. Kriterier for måloppnåelse Nyetableringer innenfor

Detaljer

Nettverk for tilskudd

Nettverk for tilskudd Nettverk for tilskudd Økonomiregelverkets krav om fastsetting av regelverk 27.03.2012 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Dagens program 09.00 09.40 Hvorfor skal vi ha et regelverk? Økonomiregelverkets

Detaljer

Regelverk for driftstilskudd duodji

Regelverk for driftstilskudd duodji Regelverk for driftstilskudd duodji Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Søknadsfrist: 25. oktober Forvaltning Tilskuddsforvaltningen skal være i

Detaljer

FOR nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket

FOR nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket FOR 2002-03-22 nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket DATO: FOR-2002-03-22-283 Gjelder fra: 2008-07 HISTORISK VERSJON DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk

Detaljer

Regelverk for velferdsordninger

Regelverk for velferdsordninger Regelverk for velferdsordninger Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger til næringsavtale duodji. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser

Detaljer

Beitebruksplan for Os - Handlingsplan 2015

Beitebruksplan for Os - Handlingsplan 2015 Beitebruksplan for Os - Handlingsplan 2015 Ansvarlig Tiltak År Kostnad Formål Medvirkende / Medfinasiering Nørdalen Vegetasjonskartlegging 2014 327 000,- kr Kartlegging av Kommunen / i østre Nørdalen vegetasjon

Detaljer

Rundskriv 19/ Kommentarer og retningslinjer til forskrift om kompensasjonstilskudd til deltakere i prosjektet Friskere geiter

Rundskriv 19/ Kommentarer og retningslinjer til forskrift om kompensasjonstilskudd til deltakere i prosjektet Friskere geiter Rundskriv 2014-19 Fylkesmenn, kommuner Kontaktperson: For kommunen; fylkesmann. For fylkesmann; Landbruksdirektoratet Vår dato: 01.07.2014 Vår referanse: 14/1 Rundskriv erstatter: Rundskriv 13/1-3 Rundskriv

Detaljer

Regelverk for stipend for høyere utdanning

Regelverk for stipend for høyere utdanning Regelverk for stipend for høyere utdanning Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Flere fagfolk

Detaljer

Sakskart til møtei Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 29.01.2013

Sakskart til møtei Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 29.01.2013 Møteinnkalling Sakskart til møtei Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 29.01.2013 Møtested Schweigaardsgt.4, Oslo,Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 29.01.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Tilskudd til internatdriften ved Krokeide yrkesskole, kap. 227 post 71

Tilskudd til internatdriften ved Krokeide yrkesskole, kap. 227 post 71 Tilskudd til internatdriften ved Krokeide yrkesskole, kap. 227 post 71 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til internatdriften ved Krokeide yrkesskole under statsbudsjettets kap. 227 post 71. Fastsatt

Detaljer

Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring

Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse Mål:

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM OG FØDSEL MV

TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM OG FØDSEL MV TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM OG FØDSEL MV. 12.01.2016 1 Endringer som kom i forbindelse med den nye forskriften av 19.desember 2014 - Alle beregningsregler og satser er plassert til jordbruksavtalen

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner (kap. 840 post 70)

Regelverk for tilskudd til tiltak mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner (kap. 840 post 70) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 09 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner (kap. 840 post 70) Innhold

Detaljer

Tabell1. Midler somblir stilt til disposisjonfor virksomhetentil InnovasjonNorgei 2014.

Tabell1. Midler somblir stilt til disposisjonfor virksomhetentil InnovasjonNorgei 2014. InnovasjonNorgeHovedkontoret Postboks448Sentrum 0104OSLO Deresref Vår ref Dato 13/51-15 -LSA 19.12.2013 Statsbudsjettet2014- Oppdragsbrev 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjoni statsbudsjettetfor 2014

Detaljer

Fagnotat - Vågsallmenning16, Barrio Bar Tapas Søknadom ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og ved uteservering

Fagnotat - Vågsallmenning16, Barrio Bar Tapas Søknadom ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og ved uteservering BERGENKOMMUNE Byrådsledersavdeling/Kontorfor skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201201989-12 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsledersavdeling- Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM GNR 35, BNR 1,5,15 OG GNR 1, BNR 8. Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel i jordloven

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SMIL- OG SKOGMIDLER I FOLLO 2015

RETNINGSLINJER FOR SMIL- OG SKOGMIDLER I FOLLO 2015 Retningslinjer for SMIL-midler (Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap) og NMSK-midler (Nærings- og miljøtiltak i skogbruket) i Follo (Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård) 2015 Innhold

Detaljer

Regelverk for søkerbasert tilskudd til joik og samisk musikk 2016

Regelverk for søkerbasert tilskudd til joik og samisk musikk 2016 Regelverk for søkerbasert tilskudd til joik og samisk musikk 2016 Hensikten med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse: Mål: Samisk musikk

Detaljer

Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning

Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning Rundskriv «2015-31» Fylkesmennene og kommunene Kontaktperson: Vår dato: 14.07.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv erstatter: 2012/8 Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD. Innledende bestemmelse:

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD. Innledende bestemmelse: RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD Innledende bestemmelse: Frifond organisasjon har søknadsfrist 15. april. Det vil være mulig å levere søknad fra 15. februar og organisasjonene vil

Detaljer

FOR 1999-02-03 nr 190: Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere

FOR 1999-02-03 nr 190: Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere FOR 1999-02-03 nr 190: Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere DATO: FOR-1999-02-03-190 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk avd. PUBLISERT: I 1999 503 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Høringsnotat - Forslag til endring av tildelingskriterier for tilskudd til samiske barnehager

Høringsnotat - Forslag til endring av tildelingskriterier for tilskudd til samiske barnehager Høringsnotat - Forslag til endring av tildelingskriterier for tilskudd til samiske barnehager Tekst til budsjettpost: Gjeldende tekst til budsjettpost: Tilskudd til samiske barnehager. Forslag til endring

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 LANDBRUK

ÅRSMELDING 2009 LANDBRUK ÅRSMELDING 2009 LANDBRUK for Nesseby kommune TANA KOMMUNE UTVIKLINGSAVDELINGEN 1 Landbruket i Nesseby 1. Innledning Landbruksforvaltningen i Tana dekker i tillegg til egen kommune også kommunene Nesseby

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

Regelverk for salgsfremmende tiltak

Regelverk for salgsfremmende tiltak Regelverk for salgsfremmende tiltak Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Formålet med regelverket Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon 2015 Vedtatt av LNUs styre 12.11.2014, gjeldende for tilskuddsåret 2015.

Retningslinjer for Frifond organisasjon 2015 Vedtatt av LNUs styre 12.11.2014, gjeldende for tilskuddsåret 2015. Retningslinjer for Frifond organisasjon 2015 Vedtatt av LNUs styre 12.11.2014, gjeldende for tilskuddsåret 2015. Frifond organisasjon har søknadsfrist 15. april 2015. Det vil være mulig å levere søknad

Detaljer

Høring på forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak - høringsuttalelse fra Norsk Sau og Geit (NSG)

Høring på forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak - høringsuttalelse fra Norsk Sau og Geit (NSG) Direktoratet for Naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Saksbehandler: Karoline Salmila Telefon: 984 71 193 E-post: ks@nsg.no Vår referanse: 12/1130/06_høring Deres referanse: 2012/14642

Detaljer

Hva mener SLF om kontroll

Hva mener SLF om kontroll Hva mener SLF om kontroll Kommunesamling i Vestfold, 28. november 2013 Lars P. Mauseth Seksjon ekstern kontroll, SLF Kommunal landbruksforvaltning Kommunal landbruksforvaltning innebærer kommunenes arbeid

Detaljer

Sakskart til møtei Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.01.2013

Sakskart til møtei Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.01.2013 Møteinnkalling Sakskart til møtei Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.01.2013 Møtested Schweigaardsgt.4, Oslo fylkestingsalen Møtedato 30.01.2013 Tid 14:00 Saksliste Saksnr Tittel Sakertil behandling

Detaljer

SMIL tiltaksstrategi

SMIL tiltaksstrategi SMIL tiltaksstrategi For Tana, Berlevåg, Nesseby, Vadsø og Vardø Kommuner 2014 2017 TANA KOMMUNE UTVIKLINGSAVDELINGEN Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Bakgrunn:... 3 2. Forskrift om tilskudd til spesielle

Detaljer

Protokoll fra møte i rovviltnemnda i Hedmark 4. april 2016

Protokoll fra møte i rovviltnemnda i Hedmark 4. april 2016 Protokoll fra møte i rovviltnemnda i Hedmark 4. april 2016 Tid og sted: Kl. 12:00-15:00, Statens hus, Hamar Til stede: Fra nemnda: Arnfinn Nergård, Reidar Åsgård, Berit Haveråen, Eli Wathne, Jon Anders

Detaljer

Telefonmøte i Utmarksrådet - Norsk Sau og Geit 2. juli 2013

Telefonmøte i Utmarksrådet - Norsk Sau og Geit 2. juli 2013 1 Møtetid: Tirsdag 2. juli 2013 kl. 13:00 14:40 Møtested: Telefonmøte Følgende deltok: Ove Holmås, Terje Benjaminsen, Laila Hoff Krutådal. Therese J. Mosti deltok som referent og saksbehandler. Sakliste:

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til etablering. Vedtatt av Alta formannskap den

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til etablering. Vedtatt av Alta formannskap den Retningslinjer for tildeling av tilskudd til etablering Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16 2 Retningslinjer for tildeling av tilskudd til etablering Vedtatt av Alta formannskap den 17.0216. PS 21/16

Detaljer

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett.

Detaljer

Overvåkningsmålinger 2016

Overvåkningsmålinger 2016 Overvåkningsmålinger 2016 Oppdateringer per 29.7.2016 Runhild Gjelsvik Statens strålevern Norwegian Radiation Protection Authority Østerås, 2016 Innhold/Contents 1 Innledning 6 2 Levende-dyr målinger

Detaljer

Telespor as. «Radiobjella» m.m.

Telespor as. «Radiobjella» m.m. Telespor as «Radiobjella» m.m. Disposisjon - Telespor - ansatte og eiere - Radiobjella - varsling, gjeting og sanking POI - Radiobjella virkemåte / funksjonsskisse - Radiobjella kartlegging/sporing av

Detaljer

Retningslinjer for utbetaling av bruksrettsytelser i Nannestad Almenning

Retningslinjer for utbetaling av bruksrettsytelser i Nannestad Almenning Retningslinjer for utbetaling av bruksrettsytelser i Nannestad Almenning Alle ytelser gis på bakgrunn i det enkelte bruks jordbruksmessige behov jmf. Lov om bygdeallmenninger 2-2. Ved forvaltning av bruksretten

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PRIORITERING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK I JORDBRUKETS KULTURLANDSKAP

RETNINGSLINJER FOR PRIORITERING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK I JORDBRUKETS KULTURLANDSKAP Innherred samkommune Landbruk/naturforvaltning RETNINGSLINJER FOR PRIORITERING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK I JORDBRUKETS KULTURLANDSKAP I henhold til Forskrift om tilskudd til spesielle

Detaljer

Regelverk for tilskudd til trygge lokalsamfunn og gode oppvekstmiljø (kap. 857 post 71)

Regelverk for tilskudd til trygge lokalsamfunn og gode oppvekstmiljø (kap. 857 post 71) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 05/ 2015 Regelverk for tilskudd til trygge lokalsamfunn og gode oppvekstmiljø (kap. 857 post 71) Innhold Innledning...

Detaljer

Gjerde- og beitelov, konfliktområder og løsningsmuligheter

Gjerde- og beitelov, konfliktområder og løsningsmuligheter Gjerde- og beitelov, konfliktområder og løsningsmuligheter Knut Klev Jordskifterettsleder Nedre Buskerud jordskifterett Drammen, 15.10.2013 Jordskifteretten 1 Håvamål: Gard set fred mellom grannar Jordskifteretten

Detaljer

Tilskudd til avløsning ved sykdom mv

Tilskudd til avløsning ved sykdom mv Tilskudd til avløsning ved sykdom mv Gjennomgang av regelverk og saksbehandlingsrutiner v. seniorrådgiver Line Silberg van der Velde Seksjon forskning, velferds- og pristilskudd, Landbruksdirektoratet

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Revidert i formannskapsmøte 05.12.2012 PS 172/2012 Revidert i formannskapsmøte 27.10.2011 PS 150/2011 Revidert i formannskapsmøte 14.09.2011 PS 126/2011

Detaljer

Tilskudd til organisert beitebruk. Elektronisk søknad i Altinn

Tilskudd til organisert beitebruk. Elektronisk søknad i Altinn Tilskudd til organisert beitebruk Elektronisk søknad i Altinn Før du begynner: Husk at alle beitelagsmedlemmene må være registrert i Enhetsregisteret slik at de har et organisasjonsnummer. Ha listen over

Detaljer

TILTAKSSTRATEGIER OG FELLES RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE RINGEBU OG SØR-FRON 2014-2017

TILTAKSSTRATEGIER OG FELLES RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE RINGEBU OG SØR-FRON 2014-2017 TILTAKSSTRATEGIER OG FELLES RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE RINGEBU OG SØR-FRON 2014-2017 PRIORITERING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) Retningslinjene er forankret i:

Detaljer

Regelverk for utvikling av pedagogisk materiell og leker

Regelverk for utvikling av pedagogisk materiell og leker Regelverk for utvikling av pedagogisk materiell og leker Mål og kriterier for måloppnåelse Mål Det utvikles pedagogisk materiell og leker til bruk i barnehager med samisk barnehagetilbud.) Kriterier for

Detaljer