Forskrift om tilskuddtil investeringstiltaki beiteområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskrift om tilskuddtil investeringstiltaki beiteområder"

Transkript

1 Forskrift om tilskuddtil investeringstiltaki beiteområder Kommentarertil tittel: Begrepet organisert beitebruk er tatt ut av tittelen.dette gjenspeilerat detforeslåså åpnefor tilskuddogsåtil enkeltbruk,jfr. kommentarertil 2. Fastsattav Landbruksdepartementet medhjemmeli lov 12. mai 1995nr 23 om jord (jordlova) 3 og 18 (og delegeringsvedtak12. mai 1995nr Formål Formåletmedtilskuddeter å leggetil rettefor bestmulig utnyttelseav beitei utmark, reduseretapav dyr påutmarksbeiteog fremmefellestiltaki beiteområdene. Kommentarertil 1: Denneformuleringenav forskriftensformål tar utgangspunkti formålsparagrafeni forskrift omtilskott til organisertbeitebrukav og er i stor grad identiskmeddenne.det er likevelgjort enprinsipiell endringi forhold til tidligere ved at fellestiltaki beiteområdener sidestiltmedøvrigeformål. I tidligere forskrift var fellestiltak/organiseringenbetingelsefor tilskuddet,jfr. forskrift omtilskott til organisert beitebrukav , 1 og 5. Bakgrunnenfor detteendringsforslageter at detleggesopptil at ogsåenkeltforetak,dvs. foretaksomikkeer medlemav lag eller foreninger(jfr. 2), skalkunnesøketilskudd. Dermedbør detikkevære enbetingelsefor tilskuddat detskalgå gjennomlag eller foreninger.i og medat fellestiltaker endel av formåleter detlikevelenføring for at dette bør væredenprimæremåtenå tildele tilskuddetpå. Det er storestrukturendringeri husdyrholdet, og spesielti sauenæringen. I rapportenbedre saueholdog redusertetap av dyr på beite, somer utarbeideti regi av Nasjonaltbeiteprosjekt, er detpektpå at antall beitebrukereer redusertfra rundt til i perioden1979til 2009.Tall fra budsjettnemndasgrunnlagmaterialetil jordbruksforhandlingeneviserat i sammeperiodehar gjennomsnittligstørrelsepåsauebesetningene øktfra omlag 19 vinterfora saui 1979til 61 i 2009.Pr. i dager det18 søkeretil produksjonstilskuddmedmerenn 500 sauog lam overett år. I 2009fikk 855beitelagdriftstilskuddgjennomRMP.Gjennomsnittpr beitelagvar 1764sauog lam og 662sau. Somfølgeav denneutviklingenvil deti enkeltetilfelle væremindrenaturlig, av og til også uaktuelt,medfellestiltak i utmarksområdene. I slikesituasjonerkandetfremdelesvære ønskeligmedinvesteringsstøttefor å oppfylleforskriftensøvrigeformål og enkeltforetakbør derfor ha anledningtil å søke. Retningslinjerfor praktiseringav någjeldendetilskuddsordning undersmil-forskriftener gitt i SLFsrundskriv7/2005,der detheter: For å oppnåeneffektivog målrettetbruk av midler til detteformålet,bçr tiltak i regi av beitelagprioriteres. Det ligger i denneformuleringenat detalleredeer åpnetfor at enkeltforetakkansøketilskudd.de somforvalter ordningenhos fylkesmannenbekrefterat detav og til er gitt tilskuddtil enkeltforetak.samtidiger detstort fokusblant desomforvalter tilskuddetpå at samarbeidstiltaker enfordel og oftenødvendig når detgjelderbeitei utmark.

2 Statenslandbruksforvaltningmenerat denforeslåtteformuleringenav formåletdekkeropp ovennevntehensyn.innenforformåletbør detværeopptil fylkesmannenå prioritere mellom ulike tiltak ut fra regionaleog lokaleforhold. 2 Vilkår Tilskuddetterdenneforskriftenkangis til lag og foreninger(beitelag,grunneierlag, radiobjellelag)somskal bidratil å oppfylle forskriftensformål og somer registrerti Enhetsregisteret. Tilskuddkanvideregis til foretaksom er registrerti Enhetsregisteret og somharsomformål å drifte utmarksområder for beiteformåletteravtalemedgrunneiere. Tilskuddkanogsågis til foretaksomharrett til produksjonstilskuddetter 3 og 4 i forskrift 22. mars2002nr. 283om produksjonstilskuddi jordbruket. Landbrukseiendommer someiesog drivesav stat,fylke eller kommunekanikke gis tilskudd medmindredetsøkesgjennomlag og foreningderogsåeneller flere tilskuddsberettigede eiendommerer med. Tilskuddtil innkjøpav elektroniskovervåkingsutstyrkangis i områdermedstorerovvilttap Tilskuddetgjelderderdyr beiteri utmarki minst8 uker. Med unntakfor elektroniskovervåkingsutstyrkannytt tilskuddtil sammetiltak ikke gis før etterminst15 år,for hytter20 år. Ved leie av beiterettmåavtaleneværeav tilstrekkeliglangsiktighetfor at tilskuddkan tildeles. Søknadenmåværeinnvilget av fylkesmannenfør tiltaket påbegynnes. Kommentarertil 2: 1-4. ledd: Dissebestemmelsene regulererhvemsomkansøke og mottatilskudd. Bestemmelsen i førsteleddivaretar hovedmålgruppenfor ordningen,mensandreog tredje leddåpnerfor at ogsåenkeltforetakkansøke. Bestemmelsen i andreledder tatt inn somfølgeav enkonkretog nylig oppståttsaki Buskerud der et nyetablertenkeltmannsforetakhar leid et størreutmarksbeite,basertpå avtalermed flere grunneiere.dettebeiteområdetskalblant annetbrukestil beitefor saufra andredeler av fylket.av flere grunnerer detnødvendigå gjøre investeringeri dette områdetfor at det skalfungereetterhensikten.dennesakenkanrepresenter enframtidsrettetdriftsformpå utmarksbeitesomkanskjekanbidra til å opprettholdeog bedreutnyttelsenav utmarksbeiteområderog deter derfor interessantå få denbelysti dennehøringsrunden.

3 Slik bestemmelsen i andreledder utformeter detenforutsetningat foretaketsvirksomhet beståri å drifte utmarksbeiteområder. Detteer dermedikkeengenerelladgangfor alle typer foretak,til å søketilskudd. I tredjeledder viderepositivtåpnetadgangfor at enkeltforetaksomogsåmottar produksjonstilskuddkansøkeinvesteringstilskudd.dennebestemmelsendekkerdenprimære målgruppendeter tenktpå når detforeslåså utvideadgangentil å søkeogsåtil enkeltforetak. I hvilkengrad detskalgis tilskuddtil henholdsvisbeitelagog enkeltforetakavgjøresav fylkesmannen.det viktigstekriteriet for tilskuddmåværedentotaleeffektenav tiltaket ut fra formålet. Tiltaketseffekti forhold til tilretteleggingfor bruk av utmarksbeiteog redusertetap er detprimære,herunderhvor mangebeitedyrdetaktuelletiltaket berørerog hvilke utfordringertiltaket vil bidra til å løsei detaktuelleområdet. SLFantar at fellestiltaki regi av beitelagi mangetilfelle fremdelesvil væredenmest konkurransedyktige måtenå oppnå forskriftensformål på. I andretilfelle, der detpå grunn av topografiog utvikling i bruksstrukturer uaktueltå samarbeidomtiltak, kantilskuddtil enkeltforetakvære hensiktsmessig. Bestemmelsen i 5. leddfølgerav forutsetningerlagt i jordbruksforhandlingene, jfr. St.prp. 126S( ). Øvrigebestemmelser i 6-9. ledder vilkår somer videreførtdelsfra tidligere forskrift om tilskuddtil organisertbeitebrukog delsfra SMIL-forskriften. Bestemmelsen i 6. leddkanbetraktessomenform for definisjonav hvautmarksbeite innebæreri forskriftensforstand.det er gjort enmindrekorreksjoni formuleringeni forhold til tidligere bestemmelse, ettersomtilskuddetikkegis pr. dyr. Bestemmelse n i 7. leddombegrensningav adgangtil å søkenytt tilskudder videreførtfra tidligere forskrift, mendetforeslåså unntaelektroniskovervåkingsutstyrfra slik tidsbegrensning.det er vanskeligå fastsetteentidshorisontfor varighetav elektronisk overvåkingsutstyrfør erfaringsgrunnlageter bedre.fylkesmannenmåderfor inntil videre vurderedettei hvertenkelttilfelle. Bestemmelsen i 8. ledder enerstatningfor følgendebestemmelsei SMIL-forskriften:Tiltaket og gjennomføringenmåikkeværei strid medgjeldenderegelverkog søkermåinnhente nçdvendigetillatelser. Det er selvsagtat alle tiltak skalværei overensstemmelsemed gjeldenderegelverkog vi har derfor kommetil at dennedelenav nåværendebestemmelse kanutelates.bestemmelsenom nødvendigetillatelser burdeevt.værtkonkretisertfor å ha en berettigelse. Denformuleringensomer foreslåttkanevt.konkretiseresmedet minstekravfor varighetav avtaler,for eksempel10 år fra tilskuddblir tildelt. 3 Tilskuddtil planleggings- og tilretteleggingsprosjekter Det kangis tilskuddtil prosjektersom - lederfram til planerfor konkretetiltak somnevnti 4 eller - sompåandremåterbidrartil å bedreutnyttelseav beiteområdeneller redusertetap

4 Kommentarertil 3: Bestemmelseni førstestrekpunkter hentetfra SMIL-forskriften. Bestemmelsen i andrestrekpunkter rettetmottilretteleggingsprosjekter, for eksempel beitebruksplanerog avklaringerombeiterettsforhold.det er gjennomførtflere slike tilretteleggingsprosjek ter innenfordetnasjonalebeiteprosjektet.erfaringeneherfra er positiveog tilsier at dettekanværeet bidrag til å oppfylledenneforskriftensformål. 4 Tilskuddtil anlegg,fasteinstallasjonerog utstyr Tilskuddkangis til - Sperregjerder - Ferister - Bruer,dimensjonertfor føring avbeitedyr - Gjeterhytter - Sanke- og skilleanlegg - Anlegg/rydding/utbedringav drifteveier - Saltsteinsautomater - Transportprammer - Sankefeller - Elektroniskovervåkingsutstyr - Andretiltak somfaller inn underformåletmedtilskuddet Kommentarertil 4: Dennelistenoveraktuelletiltak er hentetfra SLFsrundskriv3/2004og 7/2005omforvaltningav henholdsvistidligere forskrift omtilskott til organisertbeitebrukog SMIL-forskriften.I tillegg er dettilf øydet punktomelektroniskovervåkningsutstyrog et siste strekpunktsomåpnerandretiltak enndesomer nevnt.det pågårarbeidi regi av det nasjonalebeiteprosjektetfor å få erfaringermedbruk av elektroniskovervåking.etter hvert somenfår mererfaringer medbruk av elektroniskovervåkningsutstyr,vil detkunnebli behov for å byggeinn presiseringeri forskrift eller rundskriv. Medelektroniskovervåkningsutstyrmenesutstyrder detforeliggerenferdig utviklet teknologiog somenhar erfaringer for at vil fungeresomet hensiktsmessighjelpemiddeli tilsynet.pr i daggjelderdetteradiobjeller basertpå bruk av mobilnettog såkalte saltsteinsavlesere(rfid-avlesere).det foregårimidlertid arbeidmedutvikling av en GPSbasertløsningog detbør ogsåkunnegis tilskuddtil denneeller andreløsningerdersom disseer hensiktsmessigeog fungerertilfredsstillende. 5 Beregningav tilskudd Tilskuddsgrunnlaget tilsvarergodkjentkostnadsoverslag. Det kangis tilskuddmedinntil 70%av tilskuddsgrunnlagetfor innkjøpav elektronisk overvåkingsutstyr.dettegjelderfor inntil 50 % dekningsgradi besetningen. For øvrigetiltak somgårinn under 4 kandetgis tilskuddmedinntil 50 % av tilskuddsgrunnlaget. For planleggings- og tilretteleggingsprosjektersomgårinn under 3 kandetgis tilskuddmed

5 inntil 70%av tilskuddsgrunnlaget. Kommentarertil 5: Det vil ligge et vesentligelementav skjønni vurderingav søknaderog tildeling av tilskudd.det vil værefylkesmannensoppgaveå foretadissevurderingeneog prioritere søknadeneut fra søknadmasseog disponibelramme.hensiktenmedbestemmelsene i denneparagrafener å gi øvrerammerfor tildeling av tilskudd. 2. leddfastsettermaksimaltilskuddsatsfor elektroniskovervåkingsutstyr. Vedutprøvingav elektroniskovervåkingsutstyrinnenfornasjonaltbeiteprosjekthar kostnadenetil innkjøpværtdekketoverbeiteprosjektet.driftskostnaderfor radiobjeller har i hovedsakværtdekketoppvedat bjelleneer leid ut til brukernefor ensumpå kr pr. år. Vedevalueringav brukenav elektroniskovervåkingsutstyrfor sesongen2010er detpåpektat utstyreter for kostbarti innkjøpog drift til at detvil værelønnsomtfor brukerneå bære kostnadeneselv.kostnadeneblir for høyei forhold til verdienav dyret.landbruksavdelingenehosfylkesmannenhar antydetat årlige kostnaderfor radiobjeller i størrelsesordenkr er akseptabelt.dettetilsvarer i hovedsakårlige driftskostnader for bjellene.ut fra dennevurderingener detaltsålite rom for å belastebrukernemed investeringskostnader. Innkjøpsprisfor radiobjeller til saukosteti 2011kr 1 690,eks.mvaog mobilabonnement. Lammenoderkostetkr 687,50. Innenforrammenav tilskuddsordningensomdenneforskriftenregulererer detslfs oppfatningat detikkebør leggesopptil en100% dekningav investeringskostnadene til elektroniskovervåkingsutstyr.dersomelektroniskovervåkingsutstyrskaltas i bruk i større utstrekningmådetværeut fra at brukernevurdererat dethar driftsøkonomiskefordelerog dermedsersegtjent ogsåmedå bæreogsånoeav investeringskostnadene. En egenandelpå investeringskostnaden vil ogsåværeet insitamenttil enkritisk vurderingav dekningsgraden (senedenfor)ogtil enbestmulig utnyttelseav teknologien.slfantar at dekningsgradeni mangetilfeller kanreduseresnår kunnskapsnivået ombruk av utstyretetterhvertblir bedre. Evalueringene av elektroniskovervåkingsutstyri 2010og 2011tilsier at detkanoppnås direkteog indirektekostnadsbesparelsernår kunnskapog erfaring medbruk av utstyretøker. Det foreslåsut fra detteat maksimaltilskuddssat settestil 70 % av tilskuddsgrunnlagetved innkjøpav elektroniskovervåkingsutstyr. Totalekostnadervedinnkjøpav elektroniskovervåkingsutstyravhenger,i tillegg til prisenpå utstyret,av dekningsgraden.meddekningsgradenmeneshvor mangeav dyrenei et avgrenset beiteområdesomfår påmontertutstyr.i utprøvingenundernasjonaltbeiteprosjekthar dekningsgradenvariert fra femtil hundre prosent.evalueringenfor 2010tilsier at en dekningsgradi området30-50 % vil væretilstrekkeligdeflestesteder.slfforeslårpå denne bakgrunnenat maksimalttilskuddpå 70 % koplestil endekningsgradpå inntil 50 %. De to maksimalsatsenevil dermedsammengi rammenfor maksimalttilskuddi hvertenkelttilfelle. Forslagetvil gi noehøyeresamledekostnaderfor investeringog drift for brukerneenndet somhar værttilfellet underutprøvingsperiodenundernasjonaltbeiteprosjekt,vedat minimum30 % av investeringskostnaden leggespå beitelag/beitebruker.optimaliseringav dekningsgradenog utnyttelsenav teknologienvil bidra til å reduseresamlede

6 investeringskostnader for beitelagog beitebruker. Når detgjelderspesieltrovdyrutsatteområdervil detogsåværemulig å søketilskuddfra miljøvernmyndigheteneunderordningenmedtilskuddtil forebyggendeog konfliktdempende tiltak (FKT-midler). For øvrige,tradisjonelleinvesteringstiltakforeslåsat maksimaltilskuddssat settestil 50 % av tilskuddsgrunnlaget, jfr. paragrafenstredjeledd. I gjeldendesmil-forskrift er tilskuddssatsenpå inntil 70 % av tilskuddsgrunnlaget,mensi tidligere forskrift omtilskuddtil organisertbeitebrukvar tilskuddssatseninntil 50 %. Ettersombeitebruki større grad er endel av ordinærdrift på et gårdsbrukenndefleste øvrigeaktuelletiltak undersmil-forskriftener detslfsoppfatningat maksimalsatsenbør setteslaverefor tilskuddtil beitebrukennfor detiltakenesomhørerinn undersmil. Forslagettar ogsåutgangspunkti at kostnadenetil dissetiltakenegrovt settvil fordeleseg likt på materialkostnaderog arbeidskostnader.arbeidetvil oftebli utført vedegeninnsatsfra brukereller lagetsmedlemmer.ut fra dennebetraktningenvil detværerimelig at tilskuddet rettesførstog fremstmotmaterialkostnadene. På grunnav begrensetøkonomiskrammetil ordningenog ønskeomå få gjennomførtflest mulig tiltak blir tilskuddssatseni praksisoftelavereenn50 %. Fjerdeleddfastsettertilskuddssats for planleggings- og tilretteleggingsprosjekter. I SMILforskriftener tilskudssatsenfor planleggings- og tilretteleggingsprosjekter inntil 100%. Forslagetomtilskuddssatspå inntil 70 % i er basertpå at beitebruki størregrad er endel av ordinærdrift enndetsmil-tiltak er. 6 Søknadog utbetaling Fylkesmannenfastsettersøknadsfristog kunngjørdennehvertår. Søknadsendeskommunen.Kommunengir uttalelseog sendersøknadentil Fylkesmannen somavgjørsøknaden. Det skalbenyttessøknadssk jemautarbeidetav Statenslandbruksforvaltning. Innvilget tilskuddutbetalesetterskriftlig anmodningfra tilskuddsmottakernårprosjekteteller tiltaket er godkjentav kommunenog harfått godkjentsluttregnskapet. Det kanlikevel foretasutbetalingerpåbakgrunnav godkjentdokumentasjonetterhvertsom delerav prosjekteteller tiltaket utføres.minst 25%av tilskuddetholdestilbakeinntil arbeidet er fullført og sluttregnskapeter godkjent. Krav påtilskuddkanikke overdraseller pantsettes. Dersomkostnadenetil gjennomføringav tiltaket blir lavereenngodkjenttilskuddsgrunnlag, reduserestilskuddettilsvarende.

7 Kommentarertil 6: I samsvarmedvedtaki jordbruksoppgjøretleggesvedtaksmyndigheten til Fylkesmannen,medStatenslandbruksforvaltning somklageinstans( 11). Det er likevel naturlig at kommunen,medstørstkjennskaptil lokaleforhold og nærhettil tiltakene,vurderer søknadene.videreer dethensiktsmessigat kommunenogsågodkjennerfullførte tiltak. For øvrig er bestemmelsene i denneparagrafeni samsvarmedtilsvarendebestemmelser i andreforskrifter 7 Gjennomføringav tiltak Frist for gjennomføringav prosjekterog tiltak er 3 år fra tilskuddblir innvilget,medmindre fylkesmannenharsattenkorterefrist vedinnvilgelsenav søknaden.fylkesmannenkanetter søknadforlengegjennomføringsfristen,menikke ut over5 år fra tilskuddetble innvilget. Kommentarertil 7: Dennebestemmelsener identiskmedtilsvarendebestemmelsei SMILforskriften.I tidligere forskrift ominvesteringstilskuddtil OBBvar dennefrist for gjennomføring2 år. En del tiltak er imidlertid omfattendeå gjennomføreog SLFforeslår derfor at normalfrist for gjennomføringer 3 år og at bestemmelsenbeholdesidentiskmed SMIL. 8 Opplysningsplikt og kontroll De somsøkertilskuddplikter å gi alle opplysningersomfylkesmannenog Statens landbruksforvaltningfinner nødvendigfor å kunneforvalteordningen. Fylkesmannenog Statenslandbruksforvaltningførertilsyn medat utbetalingerav tilskudd er riktig og haradgangtil all bokføring,korrespondanseog opptegnelsersomvedkommer tilskuddet.det kankrevesat opplysningenebekreftesav revisor. Fylkesmannenog Statenslandbruksforvaltningkanforetastedligkontroll hos tilskuddsmottaker. 9 Rettingav feilutbetalinger Fylkesmannenog Statenslandbruksforvaltningkanrettefeil i utbetalttilskudd,entenved etterbetalingeller krav om tilbakebetalingav tilskuddfra mottaker. 10 Omgjøringog tilbakebetaling Vedtakom innvilget tilskuddkanomgjøresog utbetalttilskuddkankrevestilbakebetalt dersomdetavdekkesforhold somer i strid meddetsomer forutsattvedtildeling av tilskuddet.dersomtilbakebetalingikke skjerinnendenfrist somblir gitt, kandetkreves forsinkelsesrent er i tillegg, jf. lov 17. desember1976nr. 100om renterved forsinketbetaling m.v. Kommentarertil 10: Denneparagrafener hentetfra SMIL-forskriften.I endel andre tilskuddsforskrifterer detgitt merutførligebestemmelseromavkorting,tilbakebetaling og

8 innkreving.ut fra karakterenav detteinvesteringstilskuddet og detforhold at deti hovedsak er lag og foreningersomer tilskuddsmottakereså vurderesbestemmelseneovenforå være tilstrekkeligefor denneforskriften. I endel andretilskuddsforskrifter, bl.a. SMIL-forskriften,er følgendebestemmelseinkludert: Kravet (omtilbakebetaling)kanmotregnesi tilskuddsomspringerut av mottakerens landbruksvirksomhet).slfmenerdennebestemmelsener unødvendigi denneforskriften. Tilskuddsmottakerskali hovedsakværelag og foreningersomer registrerti enhetsregisteret og motregningi lagsmedlemmenes tilskudder da uaktuelt.eventuellekrav omtilbakebetaling fra enkeltforetaksommåtteoppståkanbehandlessomordinærtkrav omtilbakebetaling. 11. Klageog dispensasjon Fylkesmannensvedtakkanpåklagestil Statenslandbruksforvaltningetterlov 10. februar 1967om behandlingsmåteni forvaltningssakerkapittelvi. Klagenskalsendesfylkesmannen. Fylkesmannenkani særligetilfeller dispenserefra 2 og 5 12 Ikrafttredelse Denneforskriftentrer i kraft straks

Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder

Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder Rundskriv 13/1-9 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Vår dato: 27.11.2013 Vår referanse: 13/1 Rundskriv erstatter: Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Høring av forslag til forskrift om tilskudd til investeringstiltak i beiteområder

Høring av forslag til forskrift om tilskudd til investeringstiltak i beiteområder Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep 0033 Oslo Saksbehandler: Kari Anne K. Wilberg Telefon: 990 14 262 E-post: kaw@nsg.no Vår referanse: 12/0507/06_KAKW Deres referanse: 201004648-7/316 Ås, 7.

Detaljer

Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2012-2015.

Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2012-2015. Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2012-2015. Dette er tiltaksstrategiplan for spesielle miljøtiltak i jordbruket i Balsfjord kommune. Planen er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Retningslinjer tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune

Retningslinjer tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune 1 Innholdsfortegnelse RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I... 3 JORDBRUKET I AURE KOMMUNE... 3 1. Formål....

Detaljer

Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2010-2012. BARDU KOMMUNE Dette er tiltaksstrategiplan for spesielle miljøtiltak i jordbruket i Bardu kommune. Planen er utarbeidet

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. august 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 6. september 2017 28.08.2017 nr. 1297 Forskrift

Detaljer

Hvordan gjøre reindriftas medvirkning enklere? med eksempel fra en tilskuddsordning i landbruket

Hvordan gjøre reindriftas medvirkning enklere? med eksempel fra en tilskuddsordning i landbruket Hvordan gjøre reindriftas medvirkning enklere? med eksempel fra en tilskuddsordning i landbruket Magne Haukås og Grete Nytrøen Kvavik - Reindriftsloven regulerer reindriftas rettigheter og plikter. - Reindriftslovens

Detaljer

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. http://www.lovdata.no/for/sf/ld/td-20040204-0447-0.html#3 Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet 4. februar 2004 med hjemmel i lov 27.

Detaljer

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i Side 1 av 5 FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. DATO: FOR-2004-02-04-447 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Avd. for skog- og

Detaljer

Kommunal tiltaksstrategi for SMIL - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket for 2014-2016

Kommunal tiltaksstrategi for SMIL - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket for 2014-2016 Kommunal tiltaksstrategi for SMIL - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket for 2014-2016 Kommunal tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2014-2016 ble vedtatt

Detaljer

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - endringer i 2015, forvaltning og prioritering Kommunesamling i Telemark, 12. mai 2015 Cecilie Askhaven HVA SKAL VI INNOM? SMIL en del av nasjonalt miljøprogram

Detaljer

Utvikling av OBB i Regionalt miljøprogram

Utvikling av OBB i Regionalt miljøprogram Utvikling av OBB i Regionalt miljøprogram 2005: Tilskudd til lønnet tilsyn: 60 %, opptil maks. 40 000 2009: Tilskudd til vedlikehold av sperregjerder: kr 1/meter Siden 2004: Dyretilskuddet økt fra 5 kr/småfe

Detaljer

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket -SMIL. Alminnelige bestemmelser Utfordringer. Stortingsmeldingen om Landbruks- og matpolitikken Velkommen

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18.

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Dato FOR-2014-12-19-1817 Departement Landbruks- og matdepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.01.2015 Sist endret Endrer

Detaljer

Greibrokk og Mostøl er oppnevnt av Aust-Agder sau og geit. Foss og Kismul er oppnevnt av Fylkesmannens landbruksavdeling.

Greibrokk og Mostøl er oppnevnt av Aust-Agder sau og geit. Foss og Kismul er oppnevnt av Fylkesmannens landbruksavdeling. Organisert beitebruk Utvalget for organisert beitebruk har i 2014 bestått av: Leder: Gunnar Eivind Greibrokk, Evje og Hornnes Tor H.Mosøl Morten Foss, Arendal Sekretær: Lisbeth S. Kismul, FMLA Greibrokk

Detaljer

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. 1. Formål

Detaljer

Årsrapport 2010 og aktivitetsbudsjett 2011

Årsrapport 2010 og aktivitetsbudsjett 2011 Årsrapport 2010 og aktivitetsbudsjett 2011 Kommune Kontaktperson Dato Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) Skogkultur Miljøtiltak i skog Andre tiltak i skogbruket Tilskudd til utdrift av skogsvirke

Detaljer

Utmarksbeite. Brit Eldrid Barstad. Fylkesmannen i Sør- Trøndelag. Avdeling for landbruk og bygdeutvikling

Utmarksbeite. Brit Eldrid Barstad. Fylkesmannen i Sør- Trøndelag. Avdeling for landbruk og bygdeutvikling Utmarksbeite Brit Eldrid Barstad Fylkesmannen i Sør- Trøndelag Avdeling for landbruk og bygdeutvikling Husdyr på utmarksbeite Sør-Trøndelag Dyreslag Sør-Trøndelag Ant. brukere Dyretall Mjølkekyr/ ammekyr

Detaljer

Forskrift om erstatning ved katastrofetap i husdyrhold

Forskrift om erstatning ved katastrofetap i husdyrhold Forskrift om erstatning ved katastrofetap i husdyrhold Innledning De viktigste endringene i forskrift om erstatning ved katastrofetap i husdyrhold er omlegging av forskriftsstrukturen, slik at bestemmelsene

Detaljer

Styringsgruppa per 31.12.12:

Styringsgruppa per 31.12.12: Styringsgruppa per 31.12.12: Leder: Gudbrand Johannessen, landbrukssjef Hadeland Ola Råbøl, organisasjonssjef Oppland Bondelag Terje Holen, leder Oppland Bonde- og Småbrukarlag Stig Horsberg, FM Landbruk

Detaljer

Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret

Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret BØ KOMMUNE Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret 28.09.16 1. FORMÅL Formålet med Kommunalt Næringsfond er å kunne gi støtte til prosjekt/tiltak som enten a) Bidrar til å styrke og

Detaljer

Tana, Nesseby og Berlevåg kommuner

Tana, Nesseby og Berlevåg kommuner Tana, Nesseby og Berlevåg kommuner Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) 2008 til 2012 TANA KOMMUNE UTVIKLINGSAVDELINGEN Smil tiltaksplan 2008-2012 1. Innledning

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 11.11.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 11.11.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: TYDAL KOMMUNE Dato: 11.11.2013 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 18.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Tydalshallen- treningssal/møterom Eventuelt forfall

Detaljer

Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nordland

Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nordland Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nordland Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Nordland den 25.06 2013 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegeringsvedtak 14. desember

Detaljer

Tiltaksstrategier for bruk av SMILmidler i Sørreisa 2011-2013

Tiltaksstrategier for bruk av SMILmidler i Sørreisa 2011-2013 Tiltaksstrategier for bruk av SMILmidler i Sørreisa 2011-2013 Tiltaksstrategier for bruk av SMILmidler i Sørreisa 2011-2013 1 Bakgrunn Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å

Detaljer

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare dyrket mark/kulturlandskap fra gjengroing - gbnr 12/1 - søker Kari Mette Busklein

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare dyrket mark/kulturlandskap fra gjengroing - gbnr 12/1 - søker Kari Mette Busklein Saksframlegg Arkivnr. 12/1 Saksnr. 2013/2354-10 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare

Detaljer

Langs åpne grøfter og kanaler: Tilskudd kan gis for årlig skjøtsel av kantarealer langs åpne grøfter og kanaler knyttet til innmark.

Langs åpne grøfter og kanaler: Tilskudd kan gis for årlig skjøtsel av kantarealer langs åpne grøfter og kanaler knyttet til innmark. Forskrift om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Troms Fastsatt av Fylkesmannen i Troms 06. juni 2013 med hjemmel i lov av 12. mai nr 23 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak i brev av 14. desember

Detaljer

Ny forskrift fra Erfaringer med regelverket så langt Spørsmål og diskusjon

Ny forskrift fra Erfaringer med regelverket så langt Spørsmål og diskusjon Ny forskrift fra 1.1.2017 Erfaringer med regelverket så langt Spørsmål og diskusjon Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap

Detaljer

FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling

FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling Side 1 av 5 FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling DATO: FOR-2009-01-28-75 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk avd. PUBLISERT: I 2009 hefte

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Oslo, 1. desember /KOR UTKAST FORSKRIFT OM MIDLAR TIL BYGDEUTVIKLING - HØYRINGSFRÅSEGN FRÅ INNOVASJON NORGE

Dykkar ref.: Vår ref.: Oslo, 1. desember /KOR UTKAST FORSKRIFT OM MIDLAR TIL BYGDEUTVIKLING - HØYRINGSFRÅSEGN FRÅ INNOVASJON NORGE Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 Oslo Dykkar ref.: Vår ref.: Oslo, 1. desember 2004 200400406-/KOR UTKAST FORSKRIFT OM MIDLAR TIL BYGDEUTVIKLING - HØYRINGSFRÅSEGN FRÅ INNOVASJON NORGE

Detaljer

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSORDNINGEN I SMØLA KOMMUNE 2009-2012 - 1 - RETNINGSLINJER Ugiver: SMØLA KOMMUNE RÅDHUSET 6570 SMØLA Telefon 71 54 46 00 Telefax 71 54 46 01

Detaljer

Beitebruksplan Leksvik kommune

Beitebruksplan Leksvik kommune Beitebruksplan Leksvik kommune 1 1 HISTORIKK OG FAKTA 1.1 Bakgrunn Med bakgrunn i Landbruksplan for Leksvik kommune, perioden 2012-2016 «Robust og framtidsretta» skal det som et tiltak utarbeides en beitebruksplan

Detaljer

Konflikt pga. mangelfull planlegging.

Konflikt pga. mangelfull planlegging. Konflikt pga. mangelfull planlegging. Mål for alt planarbeid Overordna mål: - legge til rette for samla sett best mulig utnytting av ressursene over tid - unngå konflikter Beitebruksplan Vise hva beitebruken

Detaljer

VEDLEGG TIL BEITEBRUKSPLAN FOR HOL

VEDLEGG TIL BEITEBRUKSPLAN FOR HOL VEDLEGG TIL BEITEBRUKSPLAN FOR HOL INNHALDSOVERSYN 1. NEDDEMT AREAL I HOL KOMMUNE SOM FØLGJE AV VASSDRAGSREGULERINGA. 2. ROVVILTERSTATNINGAR I HOL KOMMUNE 1992-2003. 3. PROSEDYRE VED UTLEIGE AV OMRÅDE

Detaljer

Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2014-2016 BARDU KOMMUNE Dette er en tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket i Bardu kommune vedtatt i Bardu kommunestyre

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 30.09.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 30.09.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 30.09.2013 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 07.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Årsrapport 2010 og aktivitetsbudsjett 2011

Årsrapport 2010 og aktivitetsbudsjett 2011 Årsrapport 2010 og aktivitetsbudsjett 2011 Kommune Kontaktperson Dato Per Rudi 09.11.2010 Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) Skogkultur Miljøtiltak i skog Andre tiltak i skogbruket Tilskudd til

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV NES KOMMUNES NÆRINGSFOND

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV NES KOMMUNES NÆRINGSFOND Ytre rammer for næringsfondet er standardvedtektene fra Det Kongelige Kommunal og regionaldepartement (KRD), mens de lokale retningslinjene sier hvordan sakene prioriteres av Nes kommune. Næringsfondet

Detaljer

Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket

Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket Dato 22.03.2002 nr. 283 Departement Avd/dir Gjelder fra: 01.01.2012 - HISTORISK VERSJON Landbruks- og matdepartementet Landbrukspolitisk avd. Publisert I 2002 hefte 3 Ikrafttredelse 01.07.2002 Sist endret

Detaljer

Storfeinngjerding - Åsan

Storfeinngjerding - Åsan Storfeinngjerding - Åsan Planlegging av storfeinngjerding i Østgårds-Åsan og Os-Åsan Rune Granås Bakgrunn Beiterettigheter Beiteressursene har alltid vært fundamentet for det grovfôrbaserte husdyrholdet

Detaljer

Kap. I Innledende bestemmelser. Kap. II Ordninger for tiltak innen kulturlandskap

Kap. I Innledende bestemmelser. Kap. II Ordninger for tiltak innen kulturlandskap Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark dd.mm.2015 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak

Detaljer

Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring

Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring Mål og kriterier for måloppnåelse Mål Barnehager gir tilbud om samisk språkopplæring.) Kriterier for måloppnåelse Antall barnehager

Detaljer

Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i landbruket. (SMIL-midler) Båtsfjord kommune

Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i landbruket. (SMIL-midler) Båtsfjord kommune Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler) 2009 til 2011 Båtsfjord kommune Båtsfjord, desember 2008 Behandles Båtsfjord formannskap 01.12.2008, sak /08 1. Bakgrunn Fra

Detaljer

Strategier for SMIL- og NMSK midler for Nord-Troms regionen 2010-2013

Strategier for SMIL- og NMSK midler for Nord-Troms regionen 2010-2013 Strategier for SMIL- og NMSK midler for Nord-Troms regionen 2010-2013 Kvænangen, Storfjord, Nordreisa, Skjervøy, Lyngen og Kåfjord/Gáivuona kommune Dette er strategiplanen for landbrukets nærings- og miljøarbeid

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL OG KRAGERØ Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning

TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL OG KRAGERØ Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL OG KRAGERØ 2015-2018 Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Planleggings og tilretteleggingsprosjekter

Detaljer

Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket

Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket LANDBRUKSAVDELINGEN Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket Trond Løfsgaard fmoatrl@fylkesmannen.no Høring Høringsfrist 20. oktober Fylkesmannen og kommunene er

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

RUNDSKRIV OG REGELVERK

RUNDSKRIV OG REGELVERK RUNDSKRIV OG REGELVERK 22.9.2017 TEMA Nytt i regelverket Endringer/presiseringer som følge av ny forvaltningsmodell Behandling av klage- og omgjøringssaker Avkorting ved brudd på annet regelverk for jordbruksvirksomhet

Detaljer

Kap. 225 post 68 Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen

Kap. 225 post 68 Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen Kap. 225 post 68 Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen under statsbudsjettets kap. 225 post 68. Fastsatt av Utdannings- og

Detaljer

Hydrotekniske tiltak i SMIL-ordningen. Praktisering i Alvdal og Tynset 2013 Fagsamling på Hamar 3. september 2013

Hydrotekniske tiltak i SMIL-ordningen. Praktisering i Alvdal og Tynset 2013 Fagsamling på Hamar 3. september 2013 Hydrotekniske tiltak i SMIL-ordningen Praktisering i Alvdal og Tynset 2013 Fagsamling på Hamar 3. september 2013 Situasjonen våren 2013 Stort behov for drenering Dreneringstilskudd uavklart Trolig større

Detaljer

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014 Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014 Formål Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD Innledende bestemmelse: Frifond organisasjon har søknadsfrist 15. april. Det vil være mulig å levere søknad fra 15. februar og organisasjonene vil

Detaljer

Kunngjort 28. juni 2017 kl PDF-versjon 3. juli 2017

Kunngjort 28. juni 2017 kl PDF-versjon 3. juli 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. juni 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 3. juli 2017 23.06.2017 nr. 985 Forskrift om endring

Detaljer

Tid for å plusse på kompetansen? Oppfølging og rapportering - Hva forventer Kompetanse Norge?

Tid for å plusse på kompetansen? Oppfølging og rapportering - Hva forventer Kompetanse Norge? Tid for å plusse på kompetansen? Oppfølging og rapportering - Hva forventer Kompetanse Norge? Oppfølging og rapportering - Kompetansepluss arbeid og frivillighet Oppfølging - Tilsagnsbrev m/vedlegg - Deltakerregistrering

Detaljer

Gbnr. 125/12 - Marit og Jarle Bogen - svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Gbnr. 125/12 - Marit og Jarle Bogen - svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Indre Fosen Utvikling KF Marit og Jarle Bogen Deres ref: Dørndalsveien 160 Vår ref: 4213/2017 7100 RISSA Saksnr: 2016/2950 Dato: 06.04.2017 Side 1 Gbnr. 125/12 - Marit og Jarle Bogen - svar på søknad om

Detaljer

Tilskudd til drift av fyllestasjoner for hydrogen

Tilskudd til drift av fyllestasjoner for hydrogen RETNINGSLINJER Tilskudd til drift av fyllestasjoner for hydrogen Retningslinjer for ordning OPPDATERT 28.09.2017 Om dokumentet: Tittel: Tilskudd til drift av fyllestasjoner for hydrogen Type dokument:

Detaljer

Kristoffers Arkiv 29/ NYBERGSUND Saksbehandler Monica Kilde Direkte telefon Telefaks Dato

Kristoffers Arkiv 29/ NYBERGSUND Saksbehandler Monica Kilde Direkte telefon Telefaks Dato Trysil kommune Landbruksavdelingen Halvor Kristoffer Sætre Vår ref. 2012/1481-12538/2012 Deres ref. Kristoffers Arkiv 29/2 2422 NYBERGSUND Saksbehandler Monica Kilde Direkte telefon 47 47 29 74 Telefaks

Detaljer

Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk(e) avdeling(er)

Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk(e) avdeling(er) Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk(e) avdeling(er) FORMÅLET Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. MÅL OG KRITERIER

Detaljer

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Anne Kari Birkeland / Kjellfrid Straume Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Informasjonsmøter høst 2016 Forvaltning av jordbruksavtalemidlene Riksrevisjonen

Detaljer

Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk avdeling

Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk avdeling Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk avdeling Mål og kriterier for måloppnåelse Mål Barnehagetilbud som bygger på samisk språk og kultur Norske barnehager med avdeling

Detaljer

Kap. I Generelle bestemmelser

Kap. I Generelle bestemmelser Forskrift om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark dd.mm.2013 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak

Detaljer

Regelverk for tilskudd til Helse -og sosialprosjekter

Regelverk for tilskudd til Helse -og sosialprosjekter Regelverk for tilskudd til Helse -og sosialprosjekter Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: God helse og likeverdige helse- og sosialtjenester til det samiske folk, som tar utgangspunkt i samisk språk

Detaljer

Forskrift for SMIL- og NMSK midler for Nord-Troms regionen 2010-2013

Forskrift for SMIL- og NMSK midler for Nord-Troms regionen 2010-2013 Forskrift for SMIL- og NMSK midler for Nord-Troms regionen 2010-2013 Kvænangen, Storfjord, Nordreisa, Skjervøy, Lyngen og Kåfjord/Gáivuona kommune Dette er strategiplanen for landbrukets nærings- og miljøarbeid

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. mai 2017 kl. 12.20 PDF-versjon 7. juni 2017 16.05.2017 nr. 593 Forskrift om miljøtilskudd

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET. PRIORITERING AV TILSKUDDSMIDLER FOR 2010

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET. PRIORITERING AV TILSKUDDSMIDLER FOR 2010 VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET. PRIORITERING AV TILSKUDDSMIDLER FOR 2010 Foto: Verran kommune/per

Detaljer

NESNA KOMMUNALE NÆRINGSFOND. (Vedtatt av Nesna kommunestyre i møte , K-sak 32/07 og revidert i formannskapet )

NESNA KOMMUNALE NÆRINGSFOND. (Vedtatt av Nesna kommunestyre i møte , K-sak 32/07 og revidert i formannskapet ) VEDTEKTER NESNA KOMMUNALE NÆRINGSFOND (Vedtatt av Nesna kommunestyre i møte 16.9.07, K-sak 32/07 og revidert i formannskapet 15.05.2013) 1. Bakgrunn Nesna kommunale næringsfond er bygd opp av overføringer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.02.2005 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen Borgar Valle

Detaljer

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter Fylkesmannen i Østfold - Tilskudd til regionale miljøtiltak 2012 Regionale miljøtilskudd Regionale miljøtilskudd er årlige tilskudd og gis til gjennomføring av tiltak for å redusere forurensning og fremme

Detaljer

Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid

Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger til regionalutviklingsprosjekter. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende

Detaljer

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Tiltaksstrategi for Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Lyngdalsku på beite Innledning: Fra 01.01.2004 er ansvaret for flere oppgaver innen landbruksforvaltningen

Detaljer

Endringer som følge av jordbruksoppgjøret Sole, Ragnhild Skar

Endringer som følge av jordbruksoppgjøret Sole, Ragnhild Skar Endringer som følge av jordbruksoppgjøret 2015 Sole, 2.9.2015 Ragnhild Skar Produksjonstilskudd - regelendringer Innmarksbeite Det har vært et krav om at for innmarksbeitearealer gis det bare tilskudd

Detaljer

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Retningslinjene gjelder for forvaltning av tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, over kap.

Detaljer

Gbnr. 76/14 - Katharina Moe Dahle - svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Gbnr. 76/14 - Katharina Moe Dahle - svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Indre Fosen Utvikling KF Katharina Alice Moe Dahle Deres ref: Moflata 36 Vår ref: 5414/2017 7100 Rissa Saksnr: 2017/1122 Dato: 02.05.2017 Side 1 Gbnr. 76/14 - Katharina Moe Dahle - svar på søknad om tilskudd

Detaljer

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET. Samling for kommunene 16. mars 2016.

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET. Samling for kommunene 16. mars 2016. SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET Samling for kommunene 16. mars 2016. SMIL 2009 2015 Disponible og innvilga midler 5 000 000 4 500 000 90 % Til disposisjon Totalt innvilga 4 000 000 3 500 000 54 % 3

Detaljer

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Samiske land og ressursrettigheter ivaretas i bruken av arealer i samiske

Detaljer

Rutiner og satserfor tilskuddsordningen til pårørendeskolerog samtalegrupper

Rutiner og satserfor tilskuddsordningen til pårørendeskolerog samtalegrupper PÅRØRENDESATSING - STATUSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 TILSKUDD TIL PÅRØRENDESKOLER OG SAMTALEGRUPPER I DEMENSOMSORGEN Ref.: 11/4434 ORGANISERING Stortingetbevilgeti 2011ekstramidler til pårørendesatsing for

Detaljer

OVER SKIGARD`N. Utgiver: Landbruksforvaltningen i Folldal kommune Enhet for Teknisk, Landbruk og Utvikling Nr. 1/2015 FEBRUARl

OVER SKIGARD`N. Utgiver: Landbruksforvaltningen i Folldal kommune Enhet for Teknisk, Landbruk og Utvikling Nr. 1/2015 FEBRUARl OVER SKIGARD`N Utgiver: Landbruksforvaltningen i Folldal kommune Enhet for Teknisk, Landbruk og Utvikling Nr. 1/2015 FEBRUARl Landbruksforvaltningen i Folldal Kommune Åpningstid Mandag-Fredag kl 09.00-14.30.

Detaljer

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret xxxxxxxxxx) 1 Innholdsfortegnelse I Formål 3 II Krav til bruk, eier, m.v.

Detaljer

Høring. Forskrift om kompensasjon ved restriksjoner i bruk av utmarksbeite pga rovvilt

Høring. Forskrift om kompensasjon ved restriksjoner i bruk av utmarksbeite pga rovvilt Høringsinstansene, jf liste Vår dato: 24.03.2010 Vår referanse: 201000896-4/380 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: 3 Kopi til: Landbruks- og matdepartementet Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033

Detaljer

Høring om Forskrift om tilskudd til driftsomstilling grunnet rovvilt

Høring om Forskrift om tilskudd til driftsomstilling grunnet rovvilt Miljødirektoratet Postboks 5672 7485 Trondheim Saksbehandler: Karoline Salmila Telefon: 984 71 193 E-post: ks@nsg.no Vår referanse: 13/1014/06/KS Deres referanse: Ås, 14.10.13 Høring om Forskrift om tilskudd

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD. Innledende bestemmelse:

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD. Innledende bestemmelse: RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD Innledende bestemmelse: Frifond organisasjon har søknadsfrist 15. april. Det vil være mulig å levere søknad fra 15. februar og organisasjonene vil

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Ar beidsutvalget for Trollheimen Møtested: Telefonmøte Dato: 15.03.2013 Tidspunkt : 08:00

Møteinnkalling. Utvalg: Ar beidsutvalget for Trollheimen Møtested: Telefonmøte Dato: 15.03.2013 Tidspunkt : 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Ar beidsutvalget for Trollheimen Møtested: Telefonmøte Dato: 15.03.2013 Tidspunkt : 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91339538. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 14.11.2013) 1 Innholdsfortegnelse I Formål 3 II Krav til bruk, eier, m.v.

Detaljer

Storfeinngjerding - Åsan

Storfeinngjerding - Åsan Storfeinngjerding - Åsan Planlegging av storfeinngjerding i Østgårds-Åsan og Os-Åsan Rune Granås Bakgrunn Beiterettigheter Beiteressursene har alltid vært fundamentet for det grovfôrbaserte husdyrholdet

Detaljer

Rundskriv 7/2005. Forvaltning av forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket. Kommunene Fylkesmennene Fylkesdirektøren i Møre og Romsdal

Rundskriv 7/2005. Forvaltning av forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket. Kommunene Fylkesmennene Fylkesdirektøren i Møre og Romsdal Rundskriv 7/2005 Kontaktpersoner: Kommunene Fylkesmennene Fylkesdirektøren i Møre og Romsdal Cecilie Askhaven, Johan Kollerud, Nanna Bergan og Øystein Jorde Vår dato: 18.02.2005 Vår referanse: 200500001-/046.1

Detaljer

SMIL 2015: endringer i forskriften nytt rundskriv fra Landbruksdirektoratet

SMIL 2015: endringer i forskriften nytt rundskriv fra Landbruksdirektoratet SMIL 2015: endringer i forskriften nytt rundskriv fra Landbruksdirektoratet Presentasjon på fagsamlinger for kommunene, Mosjøen 17. juni og Bodø 18. juni Forskrift om endring av forskrift 4. februar 2004

Detaljer

Beiteorganisering i Stange/Romedal allmenninger. Orientering til styringsgruppemøte 8. mars, Blæstad v/ landbrukssjef Stein Enger

Beiteorganisering i Stange/Romedal allmenninger. Orientering til styringsgruppemøte 8. mars, Blæstad v/ landbrukssjef Stein Enger Beiteorganisering i Stange/Romedal allmenninger Orientering til styringsgruppemøte 8. mars, Blæstad v/ landbrukssjef Stein Enger Bakgrunn Tall fra 2015: Stange alm. Romedal alm. Areal: 120 000 daa 245

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK

FYLKESMANNEN I HEDMARK FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen Vår dato Vår referanse 20.02.2013 2013/1473 (bes oppgitt ved svar) Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Karoline Finstad Vold, 62551230 Kommunene

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til etablering. Vedtatt av Alta formannskap den

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til etablering. Vedtatt av Alta formannskap den Retningslinjer for tildeling av tilskudd til etablering Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16 2 Retningslinjer for tildeling av tilskudd til etablering Vedtatt av Alta formannskap den 17.0216. PS 21/16

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kulturnæringer 2016

Regelverk for tilskudd til kulturnæringer 2016 Regelverk for tilskudd til kulturnæringer 2016 Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Samisk kulturnæring med inntjening på sine produkter og tjenester. Kriterier for måloppnåelse Nyetableringer innenfor

Detaljer

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET kap. 225 post 66 Tilskudd til leirskoleopplæring Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til leirskoleopplæring under statsbudsjettets kap. 225 post 66. Fastsatt av Utdannings-

Detaljer

FOR nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket

FOR nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket FOR 2002-03-22 nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket DATO: FOR-2002-03-22-283 Gjelder fra: 2008-07 HISTORISK VERSJON DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk

Detaljer

Innspill fra Nord-Trøndelag Sau og Geit Torfinn Sivertsen og Kristine Altin

Innspill fra Nord-Trøndelag Sau og Geit Torfinn Sivertsen og Kristine Altin Innspill fra Nord-Trøndelag Sau og Geit 03.10.16 Torfinn Sivertsen og Kristine Altin «Vi ber særlig om innspill på følgende tema: Tydelig soneforvaltning. Prioriterte beiteområder og prioriterte rovviltområder

Detaljer

Svar på søknad om kommunalt kompetanse - og innovasjonstilskudd kapittel 0761 post 68

Svar på søknad om kommunalt kompetanse - og innovasjonstilskudd kapittel 0761 post 68 Svar på søknad om kommunalt kompetanse - og innovasjonstilskudd 2017 - kapittel 0761 post 68 Tilsagn om kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2017 over statsbudsjettet kap 0761 post 68 Fylkesmannen

Detaljer

Rundskriv 19/ Kommentarer og retningslinjer til forskrift om kompensasjonstilskudd til deltakere i prosjektet Friskere geiter

Rundskriv 19/ Kommentarer og retningslinjer til forskrift om kompensasjonstilskudd til deltakere i prosjektet Friskere geiter Rundskriv 2014-19 Fylkesmenn, kommuner Kontaktperson: For kommunen; fylkesmann. For fylkesmann; Landbruksdirektoratet Vår dato: 01.07.2014 Vår referanse: 14/1 Rundskriv erstatter: Rundskriv 13/1-3 Rundskriv

Detaljer

Sametingets plenum fastsetter årlig fordelingen av midler gjennom Sametingets budsjett, og kan peke ut prioriterte satsingsområder.

Sametingets plenum fastsetter årlig fordelingen av midler gjennom Sametingets budsjett, og kan peke ut prioriterte satsingsområder. Regelverk for direkte tilskudd til samisk teater 2016 Hensiktenmed regelverketer å gi utfyhendebestemmelsertil Sametingetsbudsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: De etablerte samiske teatrene

Detaljer

Kompetansesamling grøftetilskudd. Møte 22. mai 2013

Kompetansesamling grøftetilskudd. Møte 22. mai 2013 Kompetansesamling grøftetilskudd Møte 22. mai 2013 Program Kl. 9 9.15: Olav Sandlund: Presentasjon av bokprosjektet «Historien om landbrukets driftsbygninger» eksempler fra Vestfold Kl. 9.15 12: Torgeir

Detaljer