Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 30.09.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:"

Transkript

1 TYDAL KOMMUNE Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører. Vararepresentanter møter kun etter nærmere innkalling. John Paulsby ordfører

2 Saksliste PS 69/13 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkiv- Saksnr RS 95/13 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAP /36 RS 96/13 EIENDOMMEN GULLBREKKEN ***** ***** ***** ***** FORHOLDET TIL KONSESJONSLOVENS REGLER OM BOPLIKT RS 97/13 RS 98/13 RS 99/13 RS 100/13 RS 101/13 TV-AKSJONEN NRK NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN OPPFORDRING TIL BIDRAG ETABLERING AV DAGTILBUD INNEN HELSETJENESTEN. RAPPORTERING FRA DE KOMMUNALE BARNEVERNTJENESTENE I SØR-TRØNDELAG FOR 1. HALVÅR 2013 MELDING OM HOGST I VERNSKOG GNR 177 BNR 13 TILSKUDD TIL MILJØTILTAK I JORDBRUKET - HYDROTEKNISK TILTAK - MOEN FELLESBEITE X 2008/ / / /465 X 2013/ /647 SAKER TIL BEHANDLING: PS 70/13 PS 71/13 BUDSJETTJUSTERING ANSVAR TKE (AVVIKLING) ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I / /661 PS 72/13 TILSETTING RÅDMANN 2013/830

3

4 PS69/13Referater

5 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP Berit Øian Kåsen Varaordfører V/SP Lars Græsli Medlem A/SV Mona Moan Lien Medlem A/SV John Inge Sørensen Medlem TL Fra administrasjonen møtte: Navn Gunnbjørn Berggård Marthe R. Græsli Stilling Rådmann Økonomisjef Marthe R. Græsli Økonomisjef

6 Saksliste PS 66/13 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr RS 92/13 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAP /36 RS 93/13 TILSKUDD EL-ANLEGG STUGUDAL KAPELL 2013/523 RS 94/13 PS 67/13 PS 68/13 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - AVSLAG PÅ SØKNAD OM STØTTE - SAMARBEID MED BONDESOLIDARITET REGULERINGSPLAN STUGGUVOLLMOEN HYTTEFELT 188/3-2. GANGS BEHANDLING BUDSJETTJUSTERING ANSVARSOMRÅDE 3, HELSE, SOSIAL OG OMSORG. 2013/ / /575

7 PS 66/13 Referater Merknader i Formannskapet Ingen merknader. RS 92/13 Møteprotokoll formannskap RS 93/13 TILSKUDD EL-ANLEGG STUGUDAL KAPELL RS 94/13 Melding om delegert vedtak - Avslag på søknad om støtte - samarbeid med Bondesolidaritet PS 67/13 Reguleringsplan Stugguvollmoen hyttefelt 188/3-2. gangs behandling Behandling i Formannskapet Innstilling i utvalg for areal, miljø og teknikk enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet I medhold av plan- og bygningslovens godkjenner Tydal kommunestyre den fremlagte reguleringsplanen for Stugguvollmoen hytteområde datert og med revidert plankart datert på følgende vilkår. 1. Utnyttelsesgraden på hver tomt settes til 30 % BYA. Det vises for øvrig til kommuneplanens arealdel og bestemmelser hva angår utnyttelse av tomtearealene. 2. Hver tomt avgrenses til maks 2 da. Det øvrige arealet innenfor planområdet rundt tomten gis formål LNF- område. 3. Aktsomhetsplikten i henhold til kulturminnelovens 8 må overholdes og fylkeskommunen må varsles og arbeidet må opphøre om det under utbygging av området oppdages forhold som kan tyde på at det finnes kulturminner i utbyggingsområdet. 4. Det forutsettes at de nye tomtene tilknyttes allerede opparbeidet infrastruktur i området. PS 68/13 Budsjettjustering Ansvarsområde 3, helse, sosial og omsorg. Behandling i Formannskapet Innstilling i utvalg for helse, oppvekst og kultur enstemmig vedtatt.

8 Innstilling i Formannskapet Budsjettet for ansvar 3101 justeres med kr. Beløpet bevilges fra disposisjonsfondet.

9 lei. - Ordfører John Paulsby Tydal Kommune 7590 Tydal Trondheim TV-AKSJONEN NRK NASJONALFORENINGENFOR FOLKEHELSEN OPPFORDRING TIL BIDRAG Først og fremst ønsker jeg å takke Tydal kommune for støtte til TV-aksjonen NRK i fjor. Samarbeidet med kommunen har lange tradisjoner og er avgjørende i mobiliseringen av innbyggerne til bøssebæring på aksjonsdagen 20. oktober. Jeg håper også at Tydal kommune vil gi et pengebidrag til TV-aksjonen NRK Nasjonalforeningen for folkehelsen TV-aksjonen NRK 2013 går til Nasjonalforeningens arbeid med demens. Over mennesker har i dag en demenssykdom, og det er ventet en fordobling de neste tiårene. Rundt mennesker er nærmeste pårørende, og hele Norges befolkning er mer eller mindre berørt. Pengene fra aksjonen skal gå til forskning for å løse demensgåten, og dermed gi grunnlag for utvikling av medisiner og vaksiner. Tilbudet til demenssyke og deres pårørende skal styrkes, så de kan få flere gode dager. TVaksjonen og pengene fra bøsseinnsamlingen skal også være med på å gi informasjon om sykdommen, slik at mytene knuses, kunnskapen økes og dermed gi et mer demensvennlig samfunn. Slik bidrar dere Pengene som bevilges kan settes inn på kontonummeret nedenfor. Beløpet vil synliggjøres på TVsendingen 20. oktober. Dersom kommunen allerede har bevilget penger ber vi dere se bort fra denne henvendelsen. For midler som bevilges kan følgende konto benyttes: Merk innbetalingen med kommunenavn og postnummer. Informasjon om bevilget beløp sendes til fylkesaksjonsleder så tidlig som mulig før aksjonsdagen 20.oktober, og helst innen 4.oktober. Dermed sikrer vi at beløpet blir med på oversikten for deres kommune på TV-aksjonssendingen. Vi håper dere også i år ønsker å støtte årets TV-aksjon. Med vennlig hilsen Wenche Slemmelid-Olsen Fylkesaksjonsleder Nord og Sør-Trøndelag Bispegata 9 C, 7012 Trondheim Mob: Mail:

10 TYDAL KOMMUNE Helse, sosial og omsorg Notat Til: Rådet for eldre og funksjonshemmede, Utvalg for helse, oppvekst og kultur, Formannskapet. Fra: Ragnhild Wesche Kvål Sak nr: Dato: 2013/ Etablering av dagtilbud innen helsetjenesten. Fra mai er det etablert et dagtilbud innen helsetjenesten i Tydal kommune. Tilbudet markedsføres under navnet I sammens og er for tiden hver andre tirsdag fra kl Bakgrunnen for etableringen er begrunnet i behovet for et målrettet aktivitetstilbud for flere brukergrupper. Dagtilbudet skal være et tilbud for ulike aldersgrupper og ulike brukergrupper. Det er ikke spesielt knyttet opp mot brukere med psykisk sykdom eller plager, men skal være et tilbud også for denne gruppen. Helsetjenesten i kommunen har sett behovet for et tilbud, som for enkelte brukere, kan bidra til å bryte sosial isolasjon og være ledd i pågående behandling. En har også tenkt at aktivisering, og det å spille på den enkeltes ressurser, kan gi mestring og være begynnelsen på en vei til arbeidsrettet trening for noen. For andre er det kun tenkt å bidra til en bedre hverdag. Brukerne av tilbudet skal i stor grad være med å forme tilbudet gjennom å velge innhold og aktiviteter og selv bidra til disse. Folkehelserapporten for Tydal kommune peker på ensomhet som en av to hovedutfordringer i forhold til folkehelse i kommunen. Tilbudet er også et tiltak som er iverksatt på bakgrunn av dette. Tilbudet er ment å skulle være et tillegg til øvrig kommunalt tilbud og de tilbud som i dag drives av frivilligsentralen og ulike frivillige organisasjoner. Deltakerne på dette kommunale tilbudet vil få informasjon om og oppfordres til å benytte seg av de ulike andre tilbud som finnes i bygda. Det er å håpe at deltakelse på I sammens for noen kan være en døråpner til et mer aktivt liv der en etter hvert deltar på en rekke tilbud. For noen kan tryggheten i at det her er helsepersonell, som en fra før kjenner og har relasjon til, være det som gjør at en ser mulighet til å delta. Tilbudet vil også være et supplement til øvrig kommunalt tilbud som for eksempel bruk av Inn på tunet-tjenester. Mål for tilbudet: - Bidra til å bryte sosial isolasjon og passivitet. - Gjennom aktivitet utløse ressurser hos den enkelte bruker og gi mestring. - Bidra til at sykmeldte raskere kommer tilbake i jobb - Gjennom aktivitet og oppgaver gi noe arbeidsrelatert trening for enkelte.

11 , saksnr. 2013/ Bidra til nettverk og gjensidig støtte brukerne i mellom. - Gi en mer meningsfull hverdag. Organisering: Aktiviteten drives av helsetjenesten i Tydal kommune, og er en del av det kommunale tilbudet. Ansvar og ledelse blir følgelig som ved andre tjenester på dette området. Det kan være aktuelt å forespørre frivilligsentral og frivillige organisasjoner om samarbeid knyttet til tilbudet, f.eks. i forbindelse med spesielle arrangement. Økonomi: Tilbudet belastes ansvarsområde 3123 psykisk helsearbeid. Det vil ikke kreve ekstra lønnsmidler, men det vil bli noen utgifter til aktiviteter og transport. Den enkelte deltaker betaler selv for mat ved lengre turer / utflukter. Slike arrangeres normalt 1-2 ganger pr. halvår. For inneværende år dekkes utgift innenfor ordinært budsjett. Det vil bli foreslått en sum til dekning i budsjett for 2014, anslagsvis kr. Innhold: Det lages en aktivitetsplan for hvert halvår. Denne utformes i samarbeid med brukerne. Aktiviteter som utløser egenbetaling skal varsles i god tid, og skal ikke være mer enn 1-2 ganger pr. halvår. Det legges vekt på å engasjere den enkelte bruker selv for oppgaver og ansvar knyttet til tilbudet. Tilbudet skal i størst mulig grad utformes slik at det kan passe for forskjellige brukere, og slik at det kan være mulighet til forskjellige aktiviteter. Ved behov for prioritering skal brukere som i liten grad har mulighet til å benytte seg av annet tilbud prioriteres. Det samme gjelder brukere der tilbudet vil være ledd i behandling. Side 2 av 2

12

13

14

15

16

17 file:///c:/ephorte/pdfconvprodir/ephortetyd/64172_fix.html Side 1 av Fra: Rønne, Dato: :47:16 Til: *FMST Kommuner i ST; Adresseavisen; Fosna Folket; Sør-Trøndelag; Trønderbladet; MalvikBladet; Opdalingen; OPP; Arbeidets rett AS; Fjell-Ljom; Hitra-Frøya; Selbyggen; Byavisa; Gaula Avis; Norsk Rikskringkasting Tyholt; Radio Adressa Kopi: Hågensen, Berit Tittel: Rapportering fra de kommunale barneverntjenestene i Sør-Trøndelag for 1. halvår 2013 Vedlagt følger brev, Saksnr. 2013/ Rapportering fra de kommunale barneverntjenestene i Sør- Trøndelag for 1. halvår Mvh for Berit Hågensen Torunn Sofie Fladby Rønne Kontorsjef Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Telefon: Mobil: Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten

18

19

20

21 TYDAL KOMMUNE Næring og kultur Moen Fellesbeite v/ Gjermund B. Rolseth Delegert vedtak 7590 TYDAL Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2013/ /2013 Hege Hopen Amundal Tilskudd til miljøtiltak i jordbruket - hydroteknisk tiltak - Moen Fellesbeite Saken er behandlet med vedtaksnr. 41/13 etter myndighet delegert fra formannskapet Bakgrunn: Vi viser til deres søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) datert Søknaden gjelder utbedring av vannløp til jordbruksarealene på Moen Fellesbeite slik at man får vekk overflatevannet. Tiltaket er gjennomgått og planlagt av Norsk Landbruksrådgivning og er kalkulert til en kostnad på kr ,-. Tiltaket er planlagt gjennomført i løpet av Formålet med SMIL-ordningen er å fremme ivaretakelsen av natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Det kan gis tilskudd til tiltak for å redusere risikoen for erosjon på jordbruksarealer og i vannløp, som reduserer avrenning av næringsstoffer fra jordbruksarealer eller som reduserer forurensende utslipp fra jordbruket til jord, luft og vann. Forskriften omfatter bl.a. følgende tiltak: - Særskilte bygningsmessige miljøtiltak i eller i tilknytning til eksisterende driftsbygning eller driftsopplegg, - Utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg, herunder graving av åpne kanaler til erstatning for eksisterende lukka avløp, - Miljøplantinger og økologiske rensetiltak, - Omlegging fra drift med åpen åker til mer miljøvennlig og ekstensiv planteproduksjon på spesielt erosjonsutsatte arealer. Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

22 Saksnr. 2013/647-2 Tydal kommune har ansvar for å utarbeide overordnede retningslinjer til SMIL-forskriften lokalt. Disse er utarbeidet i dialog med de lokale næringsorganisasjonene i landbruket. Tydal kommune har for 2013 blitt tildelt tilskuddsramme for SMIL-tiltak kr ,-. I sak 34/13 har Tydal formannskap vedtatt å fordele SMIL slik: Prioritering av SMIL-tiltak: - Prosjektet: Aktivt Fjellandbruk i Sør-Trøndelag kr ,- - Forurensningstiltak, hydrotekniske tiltak kr ,- SMIL-tiltak totalt 2013 kr ,- Vurdering: Søknaden behandles i henhold til Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, og etter 5 tilskudd til kulturlandskapstiltak og forurensningstiltak. Søknaden omfatter utbedring av vannløp til jordbruksarealene på Moen Fellesbeite. Dette er en utbedring av det hydrotekniske anlegget i området. Hovedmålet er å hindre næringsstoffavrenning fra jordbruksarealene. Ved å transportere overflatevannet bort vil det også gi et tørrere beite. Det er 5 brukere som i 2013 hadde kyr på Moen Fellesbeite, og kostnadene fordeles mellom alle disse. Vurdering etter Naturmangfoldloven: Kunnskapsgrunnlaget naturmangfoldloven 8 Utløpet av grøften ender i elva Grøna, som er forholdsvis stor, slik at oppsamling av næringsstoffer fra landbruksarealet blir fortynnet. I konsesjonen som er gitt til et småkraftverk i Grøna er det krav om at minste vannføringen skal være 500 liter per sekund om sommeren (1/6-30/9). Det er innenfor denne perioden det produseres melk på fellessetra. Ved utløpet fra Grøna til Mosjøen er det registrert naturtypen stor elveør som er lokalt viktig. Da fortynningen av næringsstoffer som blir med fra jordbruksarealet er så stor, vurderes det til ikke å gi negative konsekvenser for naturtypen. Før-var-prinsippet naturmangfoldloven 9 Kommunen har etter vår vurdering tilstrekkelig kunnskap om konsekvensene for naturmangfoldet for å kunne ta en beslutning i saken. Økosystemtilnærming og samlet belastning naturmangfoldloven 10 Plassering, innhold og omfang av tiltaket vurderes ikke å påvirke økosystemet og gi en negativ total belastning på dette. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver naturmangfoldloven 11 Dersom tiltaket gjennomføres i samsvar med planen, vil tiltaket normalt ikke føre til forurensning og miljøforringelse av området. Miljøforsvarlig teknikker og driftsmetode naturmangfoldloven 12 Ved bruk av teknikk og lokalisering i henhold til plan vil mangfoldet og økonomiske forhold gi de beste samlede samfunnsmessige resultater. Vedtak: Med hjemmel i Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 5 Tilskudd til kulturlandskapstiltak og forurensningstiltak, innvilges søknaden. Fra SMIL-ramme 2013 innvilges et engangstilskudd på inntil 70 % av kostnadsoverslaget, kr ,-, til å hindre avrenning av næringsstoffer fra jordbruksarealene på Moen fellesbeite. Side 2 av 2

23 Saksnr. 2013/647-2 Vilkår: - Det forutsettes at tiltaket gjennomføres i samsvar med beskrivelsen i plan/søknad. - Det skal føres prosjektregnskap over alle faktiske utgifter, timelister for egeninnsats. Dugnad, administrering m.m. - Tilskuddsmottaker er ansvarlig for å innhente samtykke etter de lover og regler som tiltaket faller innunder. - Utbetaling: Innvilget tilskudd utbetales etter skriftlig anmodning fra tilskuddsmottaker og når prosjektet har godkjent sluttregnskap. Det kan foretas utbetalinger på bakgrunn av godkjent dokumentasjon etter hvert som deler av prosjektet utføres. Minst 25 % av tilskuddet skal holdes tilbake inntil arbeidet er fullført og sluttregnskapet er ferdig. Arbeidsfrist: Tiltaket skal være gjennomført innen Arbeidsfristen skal overholdes, men dersom noe uforutsett skulle oppstå, kan det søkes om forlenget arbeidsfrist. Kontroll: Fylkesmannen, Statens landbruksforvaltning eller Riksrevisjonen kan kreve nødvendig opplysninger og at bruken av tilskuddsmidlene er i tråd med forutsetningene. Vedtak om innvilget tilskudd kan omgjøres og utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt dersom det avdekkes forhold som er i strid med det som forutsatt ved innvilget tilskudd. Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Eirik Einum nærings- og kultursjef Hege Hopen Amundal landbrukskonsulent Vedlegg: Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Skjema med kommunal påtegning Kostnadsoverslag FOR nr 448: Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Rundskriv 7/2005 Forvaltning av forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket Kopi til: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 TRONDHEIM Tydal formannskap 7590 TYDAL Berit Bugten Østbyhaug landbrukssjef Side 3 av 3

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Rundskriv 7/2005 Kontaktpersoner: Kommunene Fylkesmennene Fylkesdirektøreni Møreog Romsdal CecilieAskhaven,JohanKollerud,NannaBergan og ØysteinJorde Vår dato: Vår referanse: /046.1 Rundskriv3/2004og rundskriv33/2004 Rundskrivet Vedlegg: Kopi til: Landbruks-ogmatdepartementet Riksantikvaren Direktoratetfor naturforvaltning Postadresse:Postboks8140 Dep. NO-0033Oslo, Norway Besøksadresse:Stortingsgt. 28 Telefon: Telefaks: E-post: Web: Foretaksregisteret:NO MVA Bankkonto: Forvaltning av forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket Innledning Med virkning fra ble flere oppgaverinnenlandbruksforvaltningenoverførttil kommunene.overføringengjeldersakersomkreverlokalpolitisk skjønn,bl.a.vedtaksmyndighet for despesiellemiljøvirkemidleneunderlandbruketsutviklingsfond(luf). Hensiktener å styrkedet lokaleselvstyret,vitaliserelokaldemokratiet, gi kommunenebedreanledningtil å se landbrukspolitikkeni sammenhengmedandresamfunnsoppgaverog samtidigbidratil bedre målrettingog effektiviseringavstatligvirkemiddelbruk. Somleddi oppgaveoverføringenfastsattelandbruksdepartementet ny forskrift om tilskuddtil spesiellemiljøtiltak i jordbruket SMIL-forskriften. En viktig intensjoni utformingenav dennyeforskriftenharværtå gi økt lokalt handlingsromslik at tiltak kansettesinn dermiljøeffekten er størst. Med virkning fra er investeringstilskuddtil organisertbeitebrukinnlemmeti SMILforskriften,jf St.prp.nr 66 ( )Om jordbruksoppgjøret2004 endringeri statsbudsjettet for 2004mm.,derdetheter: Formåletmedinvesteringsstøttetil organisertbeitebrukvil ogsåfalle inn underformåletmedsmil-forskriften. Detterundskriveter enrevidertversjonav rundskriv33/2004,og tiltak somgjelderinvesteringeri organisertbeitebruker innarbeidet.med bakgrunni erfaringer,er detogsågjort enkeltepresiseringer og utdypingerav andreforhold. Fylkesmannenfordelermidlenesomreguleresav SMIL-forskriftensammenmedLUF-midlenetil nærings-og miljøtiltak i skogbruketi énfellesdisposisjonsrammetil kommunene.kommunenestår fritt i sin organiseringav arbeidetmedforvaltningenavdennedisposisjonsrammen. Midler til skogbruksplanleggingtildeleskommunenei ensærskiltramme.midlenetil skogbruksformål reguleresav egneforskrifter - forskrift om tilskuddtil nærings-og miljøtiltak i skogbruketog forskrift om tilskuddtil skogbruksplanleggingmed miljøregistreringer- somogsåble fastsatt

33 Statens landbruksforvaltning Side: 2 av 12 Kommunensprioriteringav midlertil ulike formål innenforjordbrukog skogbrukskalframgåav en flerårig tiltaksstrategisomkommunenutarbeider.kommunenestiltaksstrategierskaligjen væreet grunnlagfor fylkesmannensfordelingav midler mellomkommunene.tiltaksstrategienmå gjenspeilesi kommunensoverordnederetningslinjerfor prioritering av SMIL-søknadene, jf. kommentarertil 8 i forskriften.tiltaksstrategienevil ogsåværeet viktig grunnlagfor de prioriteringenesomgjøresi arbeidetmedregionalemiljøprogrami regi av fylkesmannen.et annet koplingspunkttil forvaltningenav midler ettersmil-forskriftener arbeidetmedmiljøplanpådet enkeltegårdsbruk. Hensiktenmeddetterundskriveter,innenforovenståenderammer,å utdypedetfagligeog administrativehandlingsrommet for brukenav midlenesomreguleresav SMIL-forskriften. Hensiktener ogsåå angieksemplerpåtiltak somfaller innenforforskriften. Investeringstiltaksom gjelderorganisertbeitebruk,er innarbeideti rundskrivet. Statenslandbruksforvaltningvil understreke at rundskriveter mentsomveiledendekommentarer,og at deter opptil kommunenå finne de tiltakenesomer bestegneti sin kommuneinnenforderammenesomfremgåravforskriften. Nedenforfølgerkommentarertil deenkeltebestemmelsene i forskriften. Til 1 Formål Ordningenskalfremmeivaretakelsenav natur-og kulturminneverdienei jordbruketskulturlandskap og redusereforurensningenfra jordbruket.tilskuddetter denneforskriftenskalgis til tiltak somgår ut overdetsomkanforventessomendel av denvanligejordbruksdriften. Jordbruketskulturlandskaper arealer,enkeltelementerog bygninger,driftsformerog sammenhenger i jordbrukslandskapog utmarksområder,somharfått sin form og sitt uttrykk gjennommenneskelig aktivitet i samspillmednaturgrunnlagetoverlangtid. Tiltak i jordbruketskulturlandskapskal fremmekunnskapsverdier, opplevelsesverdierog bruksverdiergjennomvedlikehold,skjøtselog istandsetting.natur-og kulturminneverdieromfatter biologiskmangfoldog økosystemerknyttettil eller formetav jordbruketsarealbruk,somgammelkulturmark,kulturminnerog kulturmiljøer, videreføringav kulturarv(kunnskaper, tradisjonerog teknikker),mulighetfor opplevelser,friluftsliv og et variertlandskapsbilde. Tiltak for å redusereforurensningskalreduseretapeller risiko for tapav næringsstoffer,partiklerog andreforurensendeutslipptil jord, vanneller luft fra jordbruksarealer, fôr eller gjødsel. Ordningenskalbidratil gjennomføringav miljøtiltak utoverdetsomkanforventesgjennomvanlig jordbruksdrift.det er viktig at kommunenvurdererhvilke miljøverdierdeter naturligat blir ivaretatt gjennomvanlig drift, og hvilke miljøverdiersomomfattesav denneordningen.stell og drift av arealersomfølgerav normalutnyttelseav arealenetil avling,og alminneligjordarbeidingknyttettil eksisterendedrift, vil i hovedsakikke væreberettiget tilskuddetterdenneforskriften. Det vil førstog fremstværetaleom tiltak sominnebærerenekstra innsatsutoverdetteog somdeter forbundet særligekostnadermed.dettekangjeldeomleggingtil eller videreføringavendriftsform somer egnettil åivaretaspesiellemiljøhensyn.investeringstiltakfor å fremmegodutnyttingav beiteområderi utmark,faller innenforformåletmedordningen. Å følgelovpålagtekrav somgjelderkulturlandskap eller forurensning,regnessomendel av den ordinærejordbruksvirksomheten.det leggestil grunnat slike tiltak ikke prioriteresfor tilskudd.

34 Statens landbruksforvaltning Side: 3 av 12 Et formål medforskriftener å få enbestmulig målrettingav innsatsenog tiltakenepåbakgrunnav lokalemiljømessigebehovog utfordringer.det er derforviktig at brukenav tilskuddsmidlene prioriterespågrunnlagav lokalt tilpassedemålsettinger og prioriteringer,slik dekommertil utrykk gjennomkommunalestrategierog retningslinjerfor prioriteringav søknader. Til 2 Virkeområde Landbrukseiendom er eiendomsomkannyttestil jord- eller skogbruksformål.det er ikke noe minstekravi forskriftennårdetgjelderhvor myejordbruksarealeneiendommåhafor at detskal kunneinnvilgestilskudd.søkeremedsmålandbrukseiendommersomikke vil væreberettiget produksjonstilskudd,omfattesogsåav forskriften.her måkommunenbrukeskjønn.villaområder eller områdersomer avsatttil utbygging, omfattesikke av forskriften. Forskriftengjeldertiltak pålandbrukseiendommer. Effektiv utnyttelseav beiteområderi utmarkkan kreveat detgjennomføresinvesteringerog tilr etteleggingstiltaki utmarksomikke tilhører landbrukseiendommer (allmenninger,sameier).husdyrhold medorganisertbeitebrukvil imidlertid væreknyttettil landbrukseiendommer, direkteog indirekte,og investeringstiltaksomskalfremme organisertbeitebrukfaller derforinnenfor forskriftensvirkeområde. Tilskuddkanogsågis til tiltak i områdersomer vernetetterlov om naturverneller objekter/arealer somer vernetetterlov om kulturminner.eksempelvisvil detkunnedreiesegom tiltak på eiendommerderdetikke drivesordinærjordbruksproduksjoni dag,mensomharspesiellekvaliteter knyttettil kulturminner,kulturmiljøer,gammelkulturmark,biologiskmangfold,mv., og somdeter ønskeligå bevare. Til 3 Vilkår Førsteleddregulererhvemsomkan søkeom tilskudd etterforskriften. Aktuelle søkergrupperer: foretakeller eieresomdriver og/ellereierenlandbrukseiendom, enhversomer registrerti Enhetsre gisteretog somharfått tillatelseav landbrukseiendommens eiertil gjennomføring av aktuelleprosjekt/tiltak. Denførstesøkergruppengjelderdesomer berettiget produksjonstilskudd(jordbruksforetak)og de someiereller driver enlandbrukseiendom og som ikke er berettigetproduksjonstilskudd.dersom søkerenikke eiereiendommentiltaket skalgjennomførespå,måhanhatillatelsefra eierentil å gjennomføretiltaket. Denandregruppensøkeregjelder lag/foreningersomgjennomførerprosjekt/tiltaki fellesskap, eksempelvisbeitelag,grunneierlag,grendelag,bekkelag,historielag,velforeninger,mv. Det kan eksempelvisværeaktueltat ideelleorganisasjone r søkerom tilskuddtil frilufts- og ferdselstiltak, eller til prosjekter/tiltaksomgjelderskjøtselog bevaringav biologiskmangfoldeller kulturminner. Alle somsøkerom tilskuddskalværeregistrerti Enhetsregisteret. Unntattfra detteer eiereav landbrukseiendom somikke haret registrertjordbruksforetak.dissekanbenyttefødselsnummer. I Enhetsregisteret skaldetværeregistrerthvemav deltakernesomkanhandlepåvegneav laget/foreningen.for merinformasjonom Enhetsregisteret visestil Det vil væreopp til deltakerne/partene i et registrertforetak/foreninghvordandeløserdeinnbyrdesforpliktelsene.

35 Statens landbruksforvaltning Side: 4 av 12 Andreleddgir regleri forhold til offentlig eiendom.for landbrukseiendommer derdetoffentligeeier og driver eiendommen,kandetikke gis tilskuddetterdenneforskriften.detteinnebærerat eiendommersomeiesog drivesav stat,kommunereller fylkeskommuner,ikke kanmottatilskudd.i særskiltetilfeller, for eksempelderdenoffentlig eidelandbrukseiendommener interessenti et større prosjekt/tiltak,kanlikevel denoffentligeeiendommenværedeltaker.dersomtiltaketgjelder offentlig eiendom,eller del avoffentlig eiendomsom blir leid eller forpaktetbort,kanleier eller forpaktermottatilskuddetterdenneforskriften.i slike tilfeller børkommunenvurderehvorvidt habilitetshensyntilsier at søknadenbørbehandlesav fylkesmannen. For foretaksommottarproduksjonstilskuddi jordbruket,og somsøkeromsmil-midler, skal miljøplantrinn 2 foreligge,jf. tredjeledd.for søkeresomikke er berettigetproduksjonstilskuddi jordbruket,er detikke noeslikt formelt krav.kommunenmåselvvurderehvilken typeinformasjon detrengerfor å kunneinnvilgeensøknad,jf. kommentarertil 6. Kommunenkani henholdtil fjerdeleddsettevilkår i innvilgingsvedtaket.vilkårenesomsettes,må fremgåav vedtaket.vilkårenesomsettesmåværerelevantei forhold til tiltaketog formuleresslik at deter mulig i ettertidå vurdereom deer oppfylt. I vedtaketmådetsettesfrist for gjennomføringav prosjektet/tiltaket.deter ellersaktuelt å settekrav til arbeidsutførelse,vedlikeholdog rapportering. Godkjentsluttregnskapskalforeligge,jf. forskriftens 7. Frist for gjennomføringav prosjekt/tiltaker ifølge fjerdeledd3 år fra tilskuddetble innvilget,med mindrekommunenharsattenkorterefrist. For mindreog enklereprosjekt/tiltakkandetvære hensiktsmessigat kommunenfastsetterkorterefrist. Fristenkanettersøknadforlengesmedinntil 2 år,slik at maksimalarbeidsfristblir 5 år fra innvilgingstidspunktet. I Regelverkfor økonomistyringi statener detgitt bestemmelseromforvaltningav tilskuddsordninger.tilsagnom tilskuddsbeløppågrunnlagavinnvilget søknadskalbekreftesmedet tilskuddsbrev.dettetilskuddsbrevetil søkerenmedeventuellevedlegg,skalbeskrive: formål og hvaslagstiltak tilskuddetforutsettesbenyttettil, tilskuddsbeløp, utbetalingsordning, frist for gjennomføringav tiltaket og eventuelle andrevilkår somsettesfor brukenav midlene, krav til rapportering, kontrolltiltak somkanbli iverksatt,med henvisningtil 9 i forskriften, muligereaksjonsformerdersommottakerikke opptreri samsvarmedforutsetningenefor tilskuddet, opplysningom klageadgang. Av hensyntil planleggingog prioriteringavbruk av midlene,børdetnormaltikke gis tilskuddtil prosjekt/tiltaksomalleredeer påbegynteller utført. Søknadenbørførstværegodkjentog avgjortav kommunenfør tiltaket påbegynnes. I tilskuddsbrevetbørdetgjøresoppmerksompåat innvilging av tilskuddikke innebærerat tiltaket er godkjenti forhold til annetregelverk og at detderforer viktig at søkerfør gjennomføringav tiltaket,gjør segkjent med aktuellebestemmelser i lover og forskrifter. Dettekanfor eksempelværei tilknytning til plan-og bygningsloven,kulturminnelovenog naturvernloven.

36 Statens landbruksforvaltning Side: 5 av 12 Til 4 Tilskudd til planleggings-og tilretteleggingsprosjekter Planleggings-og tilretteleggingsprosjekter For å få til enmerhelhetligog samordnetinnsatsog for å bidratil prosessersomsikrerbredestmulig involveringog forankringi miljøarbeidet, kandetgis tilskuddtil planleggings-og tilretteleggingsprosjekter. Formåletmedslike prosjekter å leggeforholdenetil rettefor størrehelhetligeprosjekteroverstørre områder,for eksempelknyttettil et vassdrageller ei grend. Formåleter å få i gangprosessersomleder framtil godeog konkretekulturlandskaps-og forurensningstiltaksomer nevnti 5. Det kanværeadministrativtkrevendeåfå i gangprosjektermedflere aktører.likevel vil detofte væremerhensiktsmessigat tiltak gjennomføresomstørreprosjekterfor åivaretaog utvikle ønskeligemiljøverdier.det kanderforværebehovfor å gi starthjelptil slike prosjekter. Grunneiere,lag og foreninger,kommunerog eventuelt andreberørteparterkandeltai nevnte prosjekter.lag eller organisasjonersomikke innbefatterallegrunneierneet prosjekt/tiltakberører, måsørgefor skriftlig godkjenningfra deaktuellegrunneiernefør søknaden godkjennes.detteer viktig for å sikreat detiltakenesomkommer fram i planleggingsprosjektet, faktisk kan gjennomføres. Tilskudd Det kaninnvilgesengangstilskuddmedinntil 100% av godkjentkostnadsoverslag. Normaltbørdet imidlertid ogsåi slike prosjekterforutsettesmedvirkningfra andrekilder, for eksempeli form av egeninnsatseller delfinansieringfra andreinteressentereller samarbeidsparter. Kostnadermedplanlegging,organiseringog prosjektgjennomføringkaninngåi tilskuddsgrunnlaget. Prosjektetskalresulterei enplanfor gjennomføring av konkretetiltak i detaktuelleområdet. Prosjektetkangåparalleltmedsøknadog gjennomføringav tiltak etter 5. Da vil planleggingsprosjektet kunneværemedå finansiere denadministrativedelen vedgjennomføringen av tiltakeneetter 5. Til 5 Tilskudd til kulturlandskapstiltak og forurensningstiltak Det kangis tilskuddtil gjennomføringav tiltak som ivaretarnatur-og kulturminneverdieri kulturlandskapet(kulturlandskapstiltak) og tiltak sombidrartil å redusereforurensningeller risiko for forurensningfra jordbruket(forurensningstiltak). Det er viktig at tiltakeneikke kommeri konflikt medeksisterendeverdifulle biotopereller kulturminner. Kulturlandskapstiltak Det kangis tilskuddtil kulturlandskapstiltaksomgjennomskjøtsel,vedlikeholdog istandsetting ivaretarnatur-og kulturminneverdieri jordbruketskulturlandskap.

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 11.11.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 11.11.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: TYDAL KOMMUNE Dato: 11.11.2013 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 18.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Tydalshallen- treningssal/møterom Eventuelt forfall

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL OG KRAGERØ Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning

TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL OG KRAGERØ Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL OG KRAGERØ 2015-2018 Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Planleggings og tilretteleggingsprosjekter

Detaljer

SMIL 2015: endringer i forskriften nytt rundskriv fra Landbruksdirektoratet

SMIL 2015: endringer i forskriften nytt rundskriv fra Landbruksdirektoratet SMIL 2015: endringer i forskriften nytt rundskriv fra Landbruksdirektoratet Presentasjon på fagsamlinger for kommunene, Mosjøen 17. juni og Bodø 18. juni Forskrift om endring av forskrift 4. februar 2004

Detaljer

Kristoffers Arkiv 29/ NYBERGSUND Saksbehandler Monica Kilde Direkte telefon Telefaks Dato

Kristoffers Arkiv 29/ NYBERGSUND Saksbehandler Monica Kilde Direkte telefon Telefaks Dato Trysil kommune Landbruksavdelingen Halvor Kristoffer Sætre Vår ref. 2012/1481-12538/2012 Deres ref. Kristoffers Arkiv 29/2 2422 NYBERGSUND Saksbehandler Monica Kilde Direkte telefon 47 47 29 74 Telefaks

Detaljer

Møteprotokoll TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-13:00

Møteprotokoll TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-13:00 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 09:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 12.10.15. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 12.10.15. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 12.10.15 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2012-2015.

Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2012-2015. Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2012-2015. Dette er tiltaksstrategiplan for spesielle miljøtiltak i jordbruket i Balsfjord kommune. Planen er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket -SMIL. Alminnelige bestemmelser Utfordringer. Stortingsmeldingen om Landbruks- og matpolitikken Velkommen

Detaljer

Tiltaksstrategier for bruk av SMILmidler i Sørreisa 2011-2013

Tiltaksstrategier for bruk av SMILmidler i Sørreisa 2011-2013 Tiltaksstrategier for bruk av SMILmidler i Sørreisa 2011-2013 Tiltaksstrategier for bruk av SMILmidler i Sørreisa 2011-2013 1 Bakgrunn Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Side1. Møtedato: Tidspunkt: 12:00

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Side1. Møtedato: Tidspunkt: 12:00 MØTEINNKALLING Formannskapet Møtedato: 04.10.2012 Møtested: Steinkjer samfunnshus Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169027 eller e-post: astrid.helene.sjoli@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Hydrotekniske tiltak i SMIL-ordningen. Praktisering i Alvdal og Tynset 2013 Fagsamling på Hamar 3. september 2013

Hydrotekniske tiltak i SMIL-ordningen. Praktisering i Alvdal og Tynset 2013 Fagsamling på Hamar 3. september 2013 Hydrotekniske tiltak i SMIL-ordningen Praktisering i Alvdal og Tynset 2013 Fagsamling på Hamar 3. september 2013 Situasjonen våren 2013 Stort behov for drenering Dreneringstilskudd uavklart Trolig større

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Kari B. Aune Lars Græsli (sak 96/12) A/SV

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Kari B. Aune Lars Græsli (sak 96/12) A/SV TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 09:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Sverre Horven MEDL TL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Sverre Horven MEDL TL TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 20.06.2013 Tidspunkt: 19:00-20:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP

Detaljer

Gbnr. 125/12 - Marit og Jarle Bogen - svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Gbnr. 125/12 - Marit og Jarle Bogen - svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Indre Fosen Utvikling KF Marit og Jarle Bogen Deres ref: Dørndalsveien 160 Vår ref: 4213/2017 7100 RISSA Saksnr: 2016/2950 Dato: 06.04.2017 Side 1 Gbnr. 125/12 - Marit og Jarle Bogen - svar på søknad om

Detaljer

Forskrift om tilskuddtil investeringstiltaki beiteområder

Forskrift om tilskuddtil investeringstiltaki beiteområder Forskrift om tilskuddtil investeringstiltaki beiteområder Kommentarertil tittel: Begrepet organisert beitebruk er tatt ut av tittelen.dette gjenspeilerat detforeslåså åpnefor tilskuddogsåtil enkeltbruk,jfr.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. John Inge Sørensen MEDL TL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. John Inge Sørensen MEDL TL TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 09:00-12.40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Formannskap - Næringssaker Møtested: Rådhuset Dato: 06.12.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-15:00

Møteprotokoll TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-15:00 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 24.08.2015 Tidspunkt: 09:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP

Detaljer

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014 Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014 Formål Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets

Detaljer

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i Side 1 av 5 FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. DATO: FOR-2004-02-04-447 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Avd. for skog- og

Detaljer

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. http://www.lovdata.no/for/sf/ld/td-20040204-0447-0.html#3 Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet 4. februar 2004 med hjemmel i lov 27.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Berit Øian Kåsen Lars Græsli Mona Moan Lien John Inge Sørensen

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Berit Øian Kåsen Lars Græsli Mona Moan Lien John Inge Sørensen TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møtested Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 31.10.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Berit

Detaljer

Retningslinjer tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune

Retningslinjer tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune 1 Innholdsfortegnelse RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I... 3 JORDBRUKET I AURE KOMMUNE... 3 1. Formål....

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ingrid Haarstad MEDL SP Anne-Lise Galtung Risan MEDL SP Henning Braaten MEDL AP/SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ingrid Haarstad MEDL SP Anne-Lise Galtung Risan MEDL SP Henning Braaten MEDL AP/SV TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 07.12.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ingrid Haarstad MEDL SP Anne-Lise

Detaljer

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - endringer i 2015, forvaltning og prioritering Kommunesamling i Telemark, 12. mai 2015 Cecilie Askhaven HVA SKAL VI INNOM? SMIL en del av nasjonalt miljøprogram

Detaljer

Kommunal tiltaksstrategi for SMIL - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket for 2014-2016

Kommunal tiltaksstrategi for SMIL - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket for 2014-2016 Kommunal tiltaksstrategi for SMIL - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket for 2014-2016 Kommunal tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2014-2016 ble vedtatt

Detaljer

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Tiltaksstrategi for Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Lyngdalsku på beite Innledning: Fra 01.01.2004 er ansvaret for flere oppgaver innen landbruksforvaltningen

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.10.2013 MØTEINNKALLING Offentlig versjon Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.10.2013 Møtested:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune Møtested: Yrjar, Rådhuset Møtedato: Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune Møtested: Yrjar, Rådhuset Møtedato: Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune Møtested: Yrjar, Rådhuset Møtedato: 27.09.2012 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Toril Reitan som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2010-2012. BARDU KOMMUNE Dette er tiltaksstrategiplan for spesielle miljøtiltak i jordbruket i Bardu kommune. Planen er utarbeidet

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 04.07.2013 Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 04.07.2013 Tidspunkt: 19:00 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 04.07.2013 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 23.05.2017 Tid 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/17 17/737 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE

Detaljer

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Søknaden sendes kommunen der prosjektet/tiltaket skal utføres. Kommunen kan fastsette søknadsfrist. 1. Grunnopplysninger Organisasjonsnr. (9 siffer)

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Berit Øian Kåsen Inge Svelmo. Varaordfører Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Berit Øian Kåsen Inge Svelmo. Varaordfører Medlem TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 16.04.2015 Tidspunkt: 19:00-20:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører

Detaljer

Kommentarer til forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket

Kommentarer til forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket Rundskriv 2015-17 Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/seksjon skog og kulturlandskap Vår dato: 07.04.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv erstatter: 7/2005

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

TILTAKSSTRATEGIER OG FELLES RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE RINGEBU OG SØR-FRON 2014-2017

TILTAKSSTRATEGIER OG FELLES RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE RINGEBU OG SØR-FRON 2014-2017 TILTAKSSTRATEGIER OG FELLES RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE RINGEBU OG SØR-FRON 2014-2017 PRIORITERING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) Retningslinjene er forankret i:

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. august 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 6. september 2017 28.08.2017 nr. 1297 Forskrift

Detaljer

Ny forskrift fra Erfaringer med regelverket så langt Spørsmål og diskusjon

Ny forskrift fra Erfaringer med regelverket så langt Spørsmål og diskusjon Ny forskrift fra 1.1.2017 Erfaringer med regelverket så langt Spørsmål og diskusjon Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 08.07.2015 Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side1 Saksliste

Detaljer

1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 23/

1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 23/ Fosnes kommune Fosnes teknisk avdeling Saksmappe: 2015/9151-9 Saksbehandler: Knut Skreddernes Saksframlegg 1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.07.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SMIL-MIDLER I FOLLO 2017

RETNINGSLINJER FOR SMIL-MIDLER I FOLLO 2017 RETNINGSLINJER FOR SMIL-MIDLER I FOLLO 2017 SMIL-midler (Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap) i Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård for 2017 Innhold SMIL spesielle miljøtiltak i

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail og ipad.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail og ipad. MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona, Rådhuset Møtedato: 18.12.2013 Tid: 09.00 NB! MERK TIDSPUNKT!!! Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018

Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018 Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018 Planen er utarbeidet i samarbeid mellom Halsa kommune og faglaga i Halsa kommune. 2 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Nasjonale

Detaljer

Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder

Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder Rundskriv 13/1-9 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Vår dato: 27.11.2013 Vår referanse: 13/1 Rundskriv erstatter: Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Midtre Namdal

Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Midtre Namdal Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Midtre Namdal 1. Innledning... 2 2. Tilskuddsregler... 2 2.1 Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter...

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kommunehuset Kya Møtedato: Tid: 10:30

Møteinnkalling. Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kommunehuset Kya Møtedato: Tid: 10:30 Møteinnkalling Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kommunehuset Kya Møtedato: 05.10.2016 Tid: 10:30 Forfall meldes via Osen kommunes hjemmeside, www.osen.kommune.no eller til postmottak@osen.kommune.no.

Detaljer

Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2014-2016 BARDU KOMMUNE Dette er en tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket i Bardu kommune vedtatt i Bardu kommunestyre

Detaljer

1748 gnr 43 bnr 4 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - naust - Disp pbl 1-8 og LNF. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

1748 gnr 43 bnr 4 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - naust - Disp pbl 1-8 og LNF. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2013/4090-7 Saksbehandler: Jan Arne Løvås Saksframlegg 1748 gnr 43 bnr 4 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - naust - Disp pbl 1-8 og LNF Utvalg Utvalgssak

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Rigmor Jacobsen Ada Arnfinnsens vei 6 E 7036 TRONDHEIM MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/1853-10 Kirsti Jakobsen, 14.07.2015 1633/34/18

Detaljer

STRATEGI FOR SØR- VARANGER KOMMUNE ANGÅENDE MILJØVIRKEMIDLER INNEN JORDBRUKET

STRATEGI FOR SØR- VARANGER KOMMUNE ANGÅENDE MILJØVIRKEMIDLER INNEN JORDBRUKET STRATEGI FOR SØR- VARANGER KOMMUNE ANGÅENDE MILJØVIRKEMIDLER INNEN JORDBRUKET 2005-2008 Utarbeidet i henhold til Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, 8: Kommunen skal fastsette

Detaljer

Utvalg for areal, miljø og teknikk

Utvalg for areal, miljø og teknikk TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 19:00-20:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ketil Nilsen

Detaljer

Rundskriv 7/2005. Forvaltning av forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket. Kommunene Fylkesmennene Fylkesdirektøren i Møre og Romsdal

Rundskriv 7/2005. Forvaltning av forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket. Kommunene Fylkesmennene Fylkesdirektøren i Møre og Romsdal Rundskriv 7/2005 Kontaktpersoner: Kommunene Fylkesmennene Fylkesdirektøren i Møre og Romsdal Cecilie Askhaven, Johan Kollerud, Nanna Bergan og Øystein Jorde Vår dato: 18.02.2005 Vår referanse: 200500001-/046.1

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Valgstyret. Dato: Valgstyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Valgstyret. Dato: Valgstyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 23.05.2013 Valgstyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 28.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: e-post, Dato: 18.08.2016 Tidspunkt: 12:00 Lyngen formannskap Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Arvid Brose Medlem SP Line van

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SMIL OG SKOGMIDLER I FOLLO 2009

RETNINGSLINJER FOR SMIL OG SKOGMIDLER I FOLLO 2009 Retningslinjer for SMIL midler (Spesielle miljøtiltak i jordbr ukets kulturlandskap) og NMSK midler (Nærings og miljøtiltak i skogbr uket) i Follo (Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård) 2009 SMIL...

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/34-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 30/1 27.04.2016

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/34-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 30/1 27.04.2016 VIKNA KOMMUNE Rådmannen Øystein Stangring Vangsfjordveien 6 7900 RØRVIK MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/34-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 30/1 27.04.2016 Vikna kommune

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL 2014-2018. Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning

TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL 2014-2018. Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL 2014-2018 Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Planleggings og tilretteleggingsprosjekter

Detaljer

MØTEINNKALLING 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.01.2017 Tid: 09:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/17 GODKJENNING

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke MØTEPROTOKOLL Teknisk, Landbruk, Miljø Møtested: Møterom 2.etg. Lidalsbygget Møtedato: 03.05.2006 Fra kl.: kl. 09.00 Til kl.: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Erik Barhals, Jorid Ormseth, Ole

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Sverre Horven Asbjørn Rotvold. Medlem Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Sverre Horven Asbjørn Rotvold. Medlem Medlem TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 14.02.2013 Tidspunkt: 19:00-20:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP

Detaljer

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare dyrket mark/kulturlandskap fra gjengroing - gbnr 12/1 - søker Kari Mette Busklein

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare dyrket mark/kulturlandskap fra gjengroing - gbnr 12/1 - søker Kari Mette Busklein Saksframlegg Arkivnr. 12/1 Saksnr. 2013/2354-10 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.02.2010 NB!Tid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Midtre Namdal samkommune. Administrativt vedtak Midtre Namdal samkommune - Delegert administrasjonssjefen - nr. 79/14

Midtre Namdal samkommune. Administrativt vedtak Midtre Namdal samkommune - Delegert administrasjonssjefen - nr. 79/14 Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Administrativt vedtak Midtre Namdal samkommune - Delegert administrasjonssjefen - nr. 79/14 Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato /8726-8 Aksel Håkonsen952 78

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: 192/001 Arkivsaksnr: 2012/381-36 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 21/13 24.04.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikk

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1 Møteinnkalling Lyngsalpan verneområdestyre Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1 Side2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 2/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

KÅRE TÅRNES - RIVING AV 2 GAMLE NAUST SAMT OPPFØRING AV 2 NYE NAUST - 81/008

KÅRE TÅRNES - RIVING AV 2 GAMLE NAUST SAMT OPPFØRING AV 2 NYE NAUST - 81/008 Arealbruk Kåre Tårnes Øseveien 66 7167 VALLERSUND Deres ref. Vår ref. Dato 1466/2016/81/008/1627GUEN 29.01.2016 KÅRE TÅRNES - RIVING AV 2 GAMLE NAUST SAMT OPPFØRING AV 2 NYE NAUST - 81/008 Bjugn kommune

Detaljer

Flatanger Formannskap

Flatanger Formannskap Møteinnkalling Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Møterommet, Flatanger pleie- og omsorgstun. Dato: 08.05.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SMIL- OG SKOGMIDLER I FOLLO 2015

RETNINGSLINJER FOR SMIL- OG SKOGMIDLER I FOLLO 2015 Retningslinjer for SMIL-midler (Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap) og NMSK-midler (Nærings- og miljøtiltak i skogbruket) i Follo (Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård) 2015 Innhold

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: Tidspunkt :

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: Tidspunkt : Møteinnkalling Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: 07.07.2016 Tidspunkt : Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 40617001. Vararepresentanter møter

Detaljer

PARTSBREV: FRANK ROSØ - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBLS 1-8 FOR OPPFØRING AV BOD 01/029

PARTSBREV: FRANK ROSØ - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBLS 1-8 FOR OPPFØRING AV BOD 01/029 Arealbruk Frank Rosø Deres ref. Vår ref. Dato 2976/2016/01/029/1627GUEN 29.02.2016 PARTSBREV: FRANK ROSØ - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBLS 1-8 FOR OPPFØRING AV BOD 01/029 Bjugn kommune ved Planutvalget

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-77 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 14:00 17:40 Utvalget var på befaring

Detaljer

1748 gnr 59 bnr 6 - søknad om klubbhus / redskapshus Lennavika hyttefelt. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

1748 gnr 59 bnr 6 - søknad om klubbhus / redskapshus Lennavika hyttefelt. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2012/3249-6 Saksbehandler: Jan Arne Løvås Saksframlegg 1748 gnr 59 bnr 6 - søknad om klubbhus / redskapshus Lennavika hyttefelt Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Rundskriv Kommentarer til forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket

Rundskriv Kommentarer til forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket Rundskriv 2017-13 Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/seksjon skog og kulturlandskap Vår dato: 10.03.2017 Vår referanse: 17/1 Rundskriv erstatter: 2015-17

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Klæbu rådhus, Treffstedet Møtedato: 07.05.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon

Detaljer

UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL. Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug

UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL. Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug TILSKUDD I JORDBRUKET PRODUKSJONSTILSKUDD AVLØSERTILSKUDD ferie og fritid,

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 10.03.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 10.03.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 10.03.2015 Tidspunkt: 08:30 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Epost: randi.fosmo@malvik.kommune.no

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/17 17/603 SØKNAD OM HELIKOPTERLANDINGSPLASS OG MULIG DRONEFLYGNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/17 17/603 SØKNAD OM HELIKOPTERLANDINGSPLASS OG MULIG DRONEFLYGNING Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 14.06.2017 Tid: 09:00-16:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746004 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 28.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor

Detaljer

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. TILLEGGSSAK TIL BEHANDLING: 87/13: INFRASTRUKTURFOND Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Forfall meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 6/10 10/156 REFERATER 1

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 6/10 10/156 REFERATER 1 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 17.03.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET. PRIORITERING AV TILSKUDDSMIDLER FOR 2010

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET. PRIORITERING AV TILSKUDDSMIDLER FOR 2010 VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET. PRIORITERING AV TILSKUDDSMIDLER FOR 2010 Foto: Verran kommune/per

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristin Floa Nestleder SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristin Floa Nestleder SP Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 16.08.2016 Tidspunkt: 10:30 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Ole Kristian

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 15:00 18:30

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 15:00 18:30 Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 14.09.2015 Tid: 15:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen Leder

Detaljer

N-L-7,N-L-10,N-R-4,N-R-9 og N-R-29 - Marine Harvest Norway AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret

N-L-7,N-L-10,N-R-4,N-R-9 og N-R-29 - Marine Harvest Norway AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret Vår dato: 20.08.2014 Vår referanse: 14/37076 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND N-L-7,N-L-10,N-R-4,N-R-9 og N-R-29 - Marine Harvest

Detaljer

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2017 Terje Axelsen 18/

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2017 Terje Axelsen 18/ SØGNE KOMMUNE Arealenheten PER GUDBRAND NOME TRY Stauslandstunet 34 4640 SØGNE Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/3250-2443/2017 Terje Axelsen 18/439 16.01.2017 Dispensasjon for deling av grunneiendom

Detaljer

SMIL Spesielle miljøtiltak i landbruket

SMIL Spesielle miljøtiltak i landbruket SMIL Spesielle miljøtiltak i landbruket Økonomiske verkemiddel overført til kommunane i 2004: - STILK - Spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap - IMT - Investeringar i miljøtiltak - MOMLE - Miljøretta

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 16.09.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 12.09.14. Varamedlemmer

Detaljer