Nyheter. nytt. Nr årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008"

Transkript

1 Rehab Nr årgang nytt Nyheter nytt Ettertraktet rørfornying 1

2 Leder Nyheter Øystein Olimb Anleggsleder Hvis ikke mannen passer tiden så passer ikke tiden mannen. Denne setningen har jeg hørt av min far, som på sin side fikk høre den samme setningen i en samtale mellom sin far og en venn. Grunnen til at jeg trekker fram akkurat dette utsagnet er at vi hele tiden føler på ansvaret om å bruke tiden rett. Tiden går og om vi ikke får gjort det vi skal til bestemt tid og til de satte frister, så går mange muligheten bort. En del valg er selvsagte og en del er vanskeligere å ta. Som dere sikkert kjenner til har jeg nå blitt en 46 %. Som vi fortalte i forrige nummer av Rehab Nytt ble det i 2007 gjort endringer i eier konsultasjonen. Jeg er svært fornøyd med at vi fikk en god løsning, og det ga meg et ekstra gir. På mange måter fikk vi i andre genera sjon i firmaet en positiv innsprøytning. Nå er vår tid kommet til å føre familie bedriften videre etter vår far. Noen ville opplevd det som negativt når man får ansvar for en daglig drift med mange medarbeidere. Eier-ansvaret betyr at også jeg må ta en del valg som er vanskelig å reversere. Vi ønsker å være offensive. Det betyr å våge å satse inn i en utfordrene og spennende framtid i vår bransje,- sammen med våre mange dyktige med arbeidere. Vi ønsker å skape et godt indre liv i firmaet vårt. Da kommer også de mange positive opplevelsene i en hektisk hver dag, både i forhold til ansatte og for retnings forbindelser. Jeg steller i hovedsak med styrt boring og vi har nå passert over løpemeter med denne metoden. Skulle du ha behov for å vite litt mer om denne metoden så ikke vent med å ta kontakt. La meg til slutt få si: Pass tiden og bruk den rett, enten det er hjemme eller på jobb. Rehab nytt Utgis av Kristian Olimb AS i samarbeid med Rørfornying Norge. Ansv. redaktør: Tor-Erik Olimb Redaktør: Odd Borgestrand, Borg Medier AS, Gullfunnet 13, 1570 Dilling, Tlf e-post: Opplag Tre utgaver pr år. Grafisk produksjon: RM grafika, Trykk: Stens trykkeri Nyheter Minimal fornyelse av avløpsnettet Det kommunale avløpsnettet fortsetter å forfalle. Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå. Basert på kommunenes egenrapportering er gjennomsnittlig fornyelsestakt for kommunalt avløpsledningsnett i Norge beregnet til 175 kilometer i året, tilsvarende 0,51 prosent av det totalt ledningsnett. Regionalt ligger fornyelsen av ledningsnettet på 0,49 prosent for Nordsjøfylkene (Østfold til og med Vest-Agder) og 0,54 prosent for øvrige deler av landet. Avløpsledningsnettet har imidlertid større utstrekning i de sørøstlige deler av lander, slik at det derfor totalt sett likevel fornyes flere kilometer i Nordsjøfylkene (om lag 96 kilometer) enn øvrige deler av landet (om lag 79 kilometer). Statistisk Sentralbyrå mener fornyelses takten er faretruende lav. Fornyelse av avløpsnettet er avgjørende for å forhindre skader på bygningsmasser og utilsiktet forurensning av miljøet som følge av utette rør eller lekkasjer. Utette rør kan også bidra til økte rensekostnader på grunn av tilsig av overflatevann og grunnvann inn på ledningsnettet. For 2007 er det beregnet at det ble avsluttet rundt 420 saker på kjellerover svøm melser der kommunene har erkjent erstatningsansvar, og at det oppsto om lag kloakkstopper i avløps lednin ger, overløp og kummer kilometer med kommunale avløpsledninger Beregninger viser at det totalt finnes kilometer med kommunale avløpsledninger her til lands. Gjennomsnittlig alder på ledningsnettet er ca 32 år Rapporteringen viser at omkring 8,4 prosent av nettet ble lagt før 1940, mens 48,3 prosent ble lagt etter Dersom man ser separat på fornyelsen av ledningsnettet, fordeler de tidligere nevnte 0,51 prosent seg i et forventet mønster, med sterkere grad av fornyelse av det eldre ledningsnettet: 1,15 prosent fornyelse blant ledningsnett lagt før 1940 og 0,30 prosent fornyelse fra 1980 eller senere, heter det i en rapport fra SSB. Økning på 2 % i årsgebyret I 2007 er gjennomsnittlig årsgebyr for avløpsvann på kroner. Dette er en økning på 1,6 prosent sammenlignet med Tallet er et gjennomsnitt for alle fylkene, og gjelder for gebyr etter stipulert vannforbruk. I regionalt perspektiv har kommunene i Østfold det høyeste gebyret med et gjennomsnitt på kroner per år, mens Oslo kommune har det laveste gebyret på kroner. Storaksjon fra SFT Statens forurensingstilsyn (SFT) planlegger en storaksjon mot avløpsanlegg i Norge. Målet er å finne ut om bransjen etterlever og er forberedt på nye rensekrav Kommunale vann- og avløpsanlegg på større tettsteder skal under lupen i løpet av sommeren. Statens forurensingstilsyn (SFT) forbereder en landsdekkende kontroll av avløpsanlegg for å sjekke at aktørene drifter anlegget etter nye utslippskrav i Forurensingsloven som trådte i kraft i I tillegg er målet å finne ut om anleggene er forberedt på nye regler som trer i kraft mot slutten av året. Gamle avløpsrør blir skiftet ut i svært lav takt. Dette bildet er fra Frogn kommune. 2

3 Avløpsrør slites uavhengig av svingninger i økonomien Avløpsrør forstår ikke effekten av svingninger i økonomien. De fortsetter å forringes om rentenivået går opp og prisene i boligmarkedet kan svinge dramatisk. Nødvendig rehabilitering må utføres uavhengig av dette, og dette setter byggherrer i en vanskelig situasjon. Det mener daglig leder i Oliner Rørfornying AS i Rygge, Carl Christian Sibbern. Byggherrer, borettslag og eiendoms besittere kan velge strutsemetoden og håpe at det går over, eller de kan se etter metoder for å rehabilitere der fokus skal være en rimeligere løsning uten at det går ut over kvalitet, fortsetter Sibbern. Han mener usikkerheten i markedet lett kan føre til at mange venter med påkrevet rehabilitering fordi det kan bli dyrere å oppnå gode lånebetingelser for denne typen arbeider. Så langt er imidler tid endringene i markedet helt marginale med tanke på lån som kan gå over år for større prosjekter. Som nye rør Sibbern mener at når en rørfornying først skal gjennomføres må slutt resultatet bli like godt som om de gamle rørene ble erstattet av nye som holder i mange år. Beboere må kunne forutsette at rørene som befinner seg i veggen ikke skal være tilgjengelige for håndverkere i lang tid etter et rørbytte eller rør-rehabilitering. Sibbern er fornøyd med at stadig flere borettslag og sameier finner det svært interessant å gå for gode metoder for rehabilitering av rør. Rørfornying Norge kan tilby markedet tidsriktige løsninger som i tillegg til å være langt rimeligere, også utføres med langt mindre ulempe for beboere. Rørfornyingen foregår uten kjerne boring, pigging, riving, som igjen medfører at beboere må finne et alterna tivt bosted over flere uker. Mange har benyttet de gode økonomiske tidene til å renovere sine bad, og de ønsker selvsagt ikke å ta opp gulv og vegger i disse våtrommene fordi bygningen for øvrig trenger nye avløps rør, sier Sibbern. Ulike utfordringer krever ulike løsninger. I norsk bygningsmasse finnes det et antall ulike løsninger for sluk og avløpsrør. Noen av dem kan rehabiliteres svært enkelt, andre krever mer kompliserte løsninger. Gjennom samarbeid med dyktige rørleggermestere og øvrige fagfolk er Rørfonying Norge opptatt av å finne den løsningen som er best for den enkelte kunde, understreker Sibbern, som samarbeider tett med selskapene i Rørfornying Norge. Han mener derfor første steg i en beslutningsprosess bør være å komme i kontakt med medlemmer i Rør forny ing Norge for å oppnå en befaring eller et Godt mottatt av NBBL Representanter fra Rørfornying Norge, med Flagstad AS som den lokale representant i spissen, ble godt mottatt under en samling for teknisk fagpersonell i regi av Norske Boligbyggelag, NBBL, på Hamar i april. NBBL forvalter nå 87 prosent av alle boretts lagsboligene her i landet. Det opplyser Dag Rune Arntsen som er ansvarlig for NBBLs årsstatistikk. Norske Boligbyggelag var ved siste årsskifte forretningsførere for borettslag med i alt boliger. For Rørfornying Norge var det derfor en unik Nyheter Daglig leder i Oliner Rørfornying AS, Carl Christian Sibbern. møte. Dersom det er tvil om tilstanden i rørene vil en rørinspeksjon gi forutsigbarhet for den videre beslutnings prosess og kostnader. Et eksempel på praktisk bruk er ved omsetning av leiligheter. Det som finnes inne i vegger og gulv er det som regel alt for liten kjennskap til, spesielt i gamle bygninger. Dette gjelder spesielt det elektriske anlegget og vann- og avløpsrør. Ingen ønsker dårlige rør. Dersom lekkasje oppstår innen kort tid betyr dette i mange tilfeller en tvist mellom selger og kjøper. En rørinspeksjon i forkant er et godt eksempel på hvordan kunnskap om tilstand kan komme fram i dagen til en lav kostnad, avslutter Sibbern. mulighet til å informere om sine metoder. NBBL ønsket en omfattende demonstrasjon og tekniske forklaringer på velkjente og nyere metoder for rehabilitering, forteller daglig leder i Flagstad AS, Jan Flagstad, til Rehab Nytt. - Interessen og pågangen fra borettslagene er stigende. Dette skyldes nok en økt kjennskap til Rørfornying Norge sine metoder og et økt behov for rehabilitering, mener Flagstad. Under den to timer lange seansen ble det poengtert at metoden til Rørfornying Norge ikke kan benyttes i alle tilfeller hvor rehabili tering innvendig er påkrevd, men for dem som kan benytte metoden er det svært store penger å spare. Tilbakemeldingene fra deltagerne på sam lingen var svært positiv. - I Rørfornying Norge påpeker vi viktigheten av at borettslagene bruker sentraladministra sjonen (boligbyggelagene) i de enkelte byene til å bistå i faglig og kontrakts messige forhold. Dette er med på å trygge hele prosjektet og til beste for det enkelte borettslag og oss som leveran dør, sier daglig leder i Oliner Rørfornying AS, Carl Christian Sibbern. Han leder operatørselskapet for Rørfornying Norge, og arbeider dermed for medlemmene i denne sammenslutningen. 3

4 Nyheter Tar opp kampen mot korrosjon på oljeplattformer Kristian Olimb AS har innledet en ny epoke i firmaets drøyt 50-årige historie. Oppdraget med rehabilitering av et vanninjeksjonsrør fra Heidrun-plattformen og 250 meter ned mot sjøbunnen med den nye Mandalslineren ble utført helt etter planen. Trolig var dette første oppdrag av en rekke påkrevde rehabiliteringsoppdrag på eldre norske boreplattformer. Avdelingsingeniør og produktutvikler hos Kristian Olimb AS, Rolf Dalby, innrømmer at han er både stolt og lettet på firmaets vegne etter den vellykkede operasjonen på Heidrun-platformen på Haltenbanken utenfor Trøndelagskysten. Den nye Mandals-lineren, som er utviklet i samarbeid mellom StatoilHydro, Kristian Olimb AS, Aker Reinertsen AS og Mandals AS tåler meget høyt trykk, over 300 bar montert i rør, som er en forutsetning for denne typen reha biliterings oppdrag. Produsertvann Produsertvann er vann som kommer med oljestrømmen og blir separert fra olje og gassfraksjonene på plattformene. Dette vannet er det et ønske om å re injisere inn i oljebrønnene av miljøhensyn. Denne trykksettingen gjør det mulig å få ut betydelig mer olje av oljereservoaret enn det som har vært mulig tidligere. Som en følge av injisering har produksjonen på de gamle plattformene gått utover det som i utgangspunktet var estimert levetid på plattform og feltene. Tidligere har det vært benyttet sjøvann for trykksetting. I framtiden vil det bli benyttet både produsertvann som er sterkt korrosivt og sjøvann. Carbonstålrør kan benyttes til sjøvann, men ikke til injesering av produsertvann. Produsertvann vil kreve rør av duplex eller rør foret med Mandals liner. Korroderte rør Røret som ble rehabilitert har vært benyttet for injisering av sjøvann i 13 år. Skulle samme røret vært benyttet til injisering av produsertvann ville dette røret vært sterkt korridert etter kort tids drift. Derfor ble Mandals-lineren ført inn i det 14 store røret i en lengde på 250 meter Erfarne Olimb-medarbeidere på Heidrun: Fra venstre Rolf Dalby, Stig Nygaard. Terje Wold, Bjørn Mathisen. ned mot sjøbunnen, et såkalt blindshot. - Røret er et vanninjeksjonsrør som presser vann ned i brønnen for å øke trykket, og dermed få opp mest mulig av oljen ut av brønnen Det aktuelle trykket er på ca 200 bar, forteller Rolf Dalby. Lineren ble ført inn i for å hindre korrosjon i det eksisterende stålrøret. Prosjektering Aker Reinertsen AS har stått for prosjektering av oppdraget. Selskapet er den ledende leverandøren av vedlikeholds- og modifikasjonstjenester til oljeog gassvirksomheten i Midt-Norge. Med sine 1400 ansatte (i Aker Kværner og Reinertsen) og sine over 170 lokale underleverandører, har selskapet det største nettverket av teknisk kompetanse, kapasitet og ressurser i landsdelen. Aker Reinertsen betjener i dag Statoil- Hydros installasjoner i Norskehavet med vedlikehold- og modifikasjonstjenester innenfor alle fag og har omlag 500 årsverk knyttet til dette arbeidet. Dette dekker plattformene Heidrun, Åsgard A og B, Norne og Kristin. Ingeniørene Linda Karlsen (material), Hanne Andersen (rør), Pål Torvbråten 4

5 Nyheter (prosess) og Bjørn Olav Johnsen (mekanisk) har vært hovedteamet for oppfølging av dette prosjektet innen de berørte fagene. Prosjektering av rørledninger og undervannsrør har vært og er ett av Reinertsens viktigste markedsområder. Firmaet har etter hvert bygd opp en betydelig kompetanse innen dette området. Erfaringen omfatter en rekke prosjekter hovedsakelig på norsk sokkel, men også internasjonalt. Et relativt nytt, men antatt økende marked, er analyser og vurderinger relatert til drift av rørledninger, og det var her sam arbeidet med Mandals AS og Kristian Olimb AS oppsto, forteller en meget fornøyd Johnsen til Rehab Nytt. 10 dagers jobb Etter forberedende arbeider ble hele jobben gjennomført på 10 dager. Dagen etter installasjon ble slangen satt i drift, og fungerer hundre prosent etter intensjonen. - Vi vil foreta en etterkontroll om et års tid, sier Rolf Dalby, som er en av fire ansatte i Kristian Olimb AS som er sertifiserte medarbeidere innen offshore. - Det er alltid spennende med nye metoder og nye produkter, og vi er veldig fornøyd med at oppdraget ble utført helt etter planen. Vi møtte ingen overraskelser takket være et godt produkt fra Mandals AS, profesjonell tilrettelegging av Aker Reinertsen AS, og det samme kan vi si om ledere og ansatte på platt - f ormen, sier Dalby. - Dette er enkelt, og foringen og koblingen er vi trygge på, sier han til Rehab-Nytt. Tester nye lengder Kristian Olimb AS vil i løpet av sommeren gå i gang med testing av en liner på 2000 meter, med et snitt på 200 bar. Hensikten er at slangen skal tåle de medier som oppdragsgiver ønsker å føre gjennom slangen. - Vi hindrer videre korrosjon og slitasje på opprinnelige stålrør ved at mediet går i slangen uten kontakt med stålrøret, og vannsjiktet som blir liggende mellom slange og stålrøret blir oksygenfritt og slutter dermed å tære på stålrøret, forklarer Rolf Dalby. Ansatte fra Kristian Olimb AS i arbeid på Heidrun. Her kjøres vann inn i lineren, samtidig som lengde på innkjørt liner og forbruk av vann blir overvåket. Fra venstre Bjørn Mathisen, Stig Nygaard og Rolf Dalby Enkelt, rimelig og godt - StatoilHydro er stadig på jakt etter nye teknologier for å bedre konstruksjonene, samtidig som konsernet er åpen for å delta i utvikling og uttesting av nyvinninger. Korrosjon på trykksatte rør er et betydelig problem, og her har vi funnet fram til en enkel, rimelig og god metode, sier ingeniør Bjørn Olav Johnsen i Aker Reinertsen AS. - Denne lineren er meget interessant, og den nye teknologien som her er tatt i bruk er i en prosess for å bli godkjent av StatoilHydro. Hvis lineren holder hva vi tror, vil den bli kvalifisert som en ny teknologi, og kan da benyttes på flere StatoilHydro installasjoner. Kostnadsmessig er den nye lineren nærmest et funn for plattformene. Alternativet med full utskifting av rør i duplex ville havnet i en helt annen prisklasse, antyder Johnsen, som legger til at det enkle ofte også er det beste. Innkjøringen i gang på Heidrun plattformen (Fotos: StatoilHydro) Fakta Heidrunfeltet er et olje- og gassfelt på Halten banken i den norske sektoren av Norskehavet, 175 km vest for Kristiansund. Det er blitt utbygd av oljeselskapene Conoco og StatoilHydro. StatoilHydro er operatør for feltet. Feltet ble funnet i 1985 og ble åpnet i oktober Oljen på Heidrun blir overført til tankskip på feltet og skipet til Mongstad og Tetney i Storbritannia. Naturgassen går i rørledninger til Tjeldbergodden og Kårstø. Feltet er bygd ut med ei flytende strekkstagsplattform i betong, Heidrun TLP. Det er den storproduserende geita Heidrun i norrøn gudetro som har gitt navn til feltet. 5

6 Aktuelt Driftssjef Svein Rune Myhre i munter dialog med fagdirektør Magnar Sekse (i midten) og senioringeniør Trym Torvik. Rammeavtaler for akutt og langsiktig arbeid Bergen kommune er godt fornøyd med de rammeavtalene som er inngått med NCC og Fyllingen Maskin AS, med sine samarbeidspartnere Vitek AS og Kristian Olimb AS. Kommunen er inne i sin fjerde periode med rammeavtaler, og vil også i årene som kommer trolig satse på denne anbudsmodellen. - Med rammeavtaler kan man blant annet gjennomføre oppdragene hurtig når det oppstår kritiske situasjoner, som det gjerne gjør når vi har et gammelt ledningsnett, sier fagdirektør i Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune, Magnar Sekse. - Vi har dessverre ingen lang planleggings horisont, og rammeavtalene gjør at vi kan ta enkeltoppdrag på lik linje med noe mer planlagte oppdrag. Det betyr totalt sett en større forutsigbarhet både for kommunen og for entre prenørene når det gjelder disponering av utstyr og mannskap. I tillegg får vi nok mer igjen for pengene, sier Magnar Sekse. Fordel for kommunen - Prismessig er det også fordelaktig for oss som oppdragsgiver. Vi opplever også en positiv vilje til å løse uforutsette problemer, fordi vi er inne i et langsiktig forhold. Vi knytter positive relasjoner, og det har også en verdi. -Hvorfor ikke økning i rammen for avtalene? -Som følge av ordningen med rammeavtalene har vi klart en kraftig økning i fornyelse av nettet, og NoDig andelen er 60 prosent. Totalt har vi satt av 30 millioner kroner på rammeavtaler av totalbudsjettet på 100 millioner, men dette er ikke statiske beløp. Det er rom for endringer etter behov. Vi har også sikret oss et mangfold av metoder gjennom rammeavtalene. Rammeavtalene er generelle, det vil si at vi kan legge inn prosjektpakker og vi kan gjennomføre arbeider som krever umiddelbar handling på grunn av blant annet lekkasjer. Blålys-jobbene - Det mest utfordrende for oss er de såkalte blålys-jobbene som det dessverre er alt for mange av, men vi har store oppdrag som nå er i planfasen. Vi har overføringsledninger som er mer enn 100 år gamle, og vi arbeider mer systematisk med å heve vår egen kunnskap om nettet. Vi har for dårlig 6

7 Flyspesialistene Takket være den nye direkteruta mellom Rygge og Flesland kan Kristian Olimb AS betjene Bergen kommune med dyktige medarbeidere på rørfornying. Det er ikke mye plass igjen i gata når Kristian Olimbs utstyr rigges til for rehabilitering. oversikt i dag, og vi har for få på planarbeidet. Dette er virkelig en utfordring. Vi mangler dyktige VA-ingeniører, som kan utvikle en plan beredskap og gjøre de rette tingene til rett tid, sier Sekse. Han er bekymret over rekrutteringen også i VA-etaten i Bergen kommune. Flere stillinger står ubesatt. Det er svært vanskelig å få tak i sivilingeniører, og derfor har kommunen sammen med Norsk Vann startet en offensiv rekrutterings kampanje. Det har nok flere studenter ved blant annet NTNU allerede merket. Avlønningen er hovedproblemet, og vi må kunne tilby en totalpakke med utford ringer og bedre lønn, mener Sekse. Ragnar Hissingby og Bjørn Aage Ørmen er to av medarbeiderne som pendler til Bergen. Begge er godt fornøyd med å jobbe i byen, og denne våren har vært flott også værmessig. Så lenge vi kommer tidlig hjem på fredagen og reiser tilbake igjen neste mandag morgen, er dette absolutt noe vi kan leve med, sier de to til Rehab Nytt. Uka i byen går fort. Her er det arbeid og søvn, og arbeidslagene er meget effektive. Utvætede foringer går med lastebiler fra Haukedal transport AS fra Råde til Flesland Utstyret er plassert rett ved Flesland, der mannskapene også overnatter på et av flyplasshotellene. Da Rehab Nytt var på besøk var gutta i full gang med rehabilitering av en 300 millimeters avløpsledning på 90 meter. I pausene kan gutta nyte den flotte utsikten over innseilinga til byen, der cruiseskipene glir sakte ut og inn av Vågen. - Det er en utfordring med byens mange trange gater og smug. Det er ikke alltid like lett å manøvrere lastebiler inn i boligområdene, og noen bergensere syns også at rehabiliteringen støyer. Når de får beskjed om at alternativet er full oppgraving og verken inn- eller utkjøring fra området, blir de blide med en gang, sier Ragnar Hissingby. Må øke utbedringstakten Senioringeniør i VA-etaten i Bergen kommune, Trym Torvik, er kommunens kontaktperson mot entreprenørene som er inne i rammeavtalene for vann- og avløp. Han konstaterer at kommunen har mye dårlig ledningsnett, og at utbedringstakten må økes. I fjor klarte ikke kommunen å bruke de pengene som var satt av fordi man kom for sent i gang etter lange forhandlinger om nettopp rammeavtalene. Nå må det tapte tas igjen, og det står egentlig ikke på pengene, mener han. Arbeidene med avløp føler han kommunen har god kontroll med. Nå er det vann- og stikkledningsproblematikken som er den store utfordringen. Det viktigste er at vi får fram de viktige prosjektene til rett tid, sier han. Mannskaper i Bergen Driftssjef Svein Rune Myhre i Kristian Olimb AS er fornøyd med det gode Fra venstre: Ragnar Hissingby, Audun Nicolaysen, Erik Tukkensæter og Bjørn Aage Ørmen er godt fornøyd med ukependling til Bergen, - en by som har vist seg fra sin beste side denne våren. samarbeidet firmaet har med Bergen kommune. Etter at Norwegian åpnet direkterute mellom Rygge og Flesland er logistikken og kostnadene med mannskaper redusert. Nå kan arbeidslagene arbeide i Bergen gjennom en hel arbeidsuke og likevel komme seg raskt hjem i helgene. De økonomiske rammene er imidlertid svært stramme, innrømmer Myhre. Myhre tror kommunen er så godt fornøyd med de oppdragene som blir utført, at årsavtalene trolig vil fortsette også de neste par årene. Samarbeidet mellom Fyllingen Maskin AS, Vitek AS og Kristian Olimb AS er en sterk allianse som konkurrentene har respekt for, mener Myhre. Trym Torvik bekrefter da også overfor Rehab Nytt at han er meget godt fornøyd med at Fyllingen Maskin AS har engasjert Kristian Olimb AS og Vitek AS i NoDig-oppdragene. - Dette er krevende oppgaver som mannskapene i de to NoDig-selskapene utfører på en utmerket måte, sier han. En rekke krevende oppdrag, blant annet i Laksevåg, står på programmet denne måneden. 7

8 Reportasje Nytt liv til Klevfos Industrimuseum Rehabilitering av den store inntaksledningen til tidligere Klevfos Cellulose -& Papirfabrikk kan bli starten på en ny epoke for Klevfos industrimuseum på Løten. Det er i hvert fall drømmen til Norsk Skog museum og entusiastene bak Klevfos Industri museum, med oppsynsmann og altmuligmann Even Østlund i spissen. En pust i bakken mens herdeprosessen pågikk for de ansatte hos Kristian Olimb AS. - Vi kan jo rett og slett ikke se at røret er rehabilitert, og det må være noe av hensikten for et museum, mener han. Riktignok måtte taket på vasshuset fjernes, men dette måtte vi ha restaurert uansett, legger han til. Taket på det gamle vasshuset måtte fjernes før innføringen av den 50 meter lange Insituformforingen. Rolf Hermansen ledet arbeidet, med en fornøyd tilsynsmann Even Østlund og Kai Rønningen fra Flagstad AS som observatører. I løpet av tre hektiske dager ble den gamle inntaksledningen til fabrikkens gamle turbiner rehabilitert med en 1200 millimeter Insituform-foring. Arbeidene ble utført av Kristian Olimb AS, med praktisk tilrettelegging av samarbeidspartner Flagstad AS på Løten. -Det viktigste for oss er at vi nå har reddet det gamle turbinrøret fra 1911, og sørget for at vannkraften til de to turbinene igjen er på plass, sier Østlund til Rehab Nytt. De to turbinene ga hver ca 80 hestekrefter til driften av fabrikken. Hovedvassdraget Svartelva var drivkraften i de drøyt 100 årene fabrikken eksisterte, en fabrikk som på det meste hadde 100 mann i arbeid. Stor lettelse Østlund fulgte ivrig med på rehabiliteringen i vinter, og så at det var profesjonelle arbeidsfolk som sto for den helt nødvendige fornyelsen. - Det var en lettelse for oss å få dette på plass, sier Østlund, som legger til at det var stor risiko for at det gamle stålrøret inn til turbinene skulle knekke helt sammen. Derfor fant da også Riksantikvaren fram de midlene som var nødvendig for å sikre vanntilførselen for framtida. Både Skogmuseet, som ansvarlig drifter av Klevfos, og Riksantikvaren mente at rehabilitering med Insituform var den beste metoden for dette prosjektet. - Metoden valgte vi fordi vi kunne beholde det originale stålrøret og også unngå oppgraving. Det ble minimale inngrep sammenlignet med å legge et nytt rør, sier Østlund. 50 meter nytt rør Avdelingsleder Rolf Hermansen hos Kristian Olimb AS betegner oppdraget som spennende fordi en vellykket rehabilitering ville bety mye for oppdragsgiveren. Arbeidene ble innledet med å gjøre den gamle og delvis rustne inntaksledningen ren. Deretter ble en 1200 millimeter Insituformforing i 50 meters lengde kjørt inn i det eksisterende røret, som hadde en høydeforskjell på totalt 5 meter. Foringen kom ferdig utvætet i en container fra Danmark og ble på grunn av sin store vekt kjørt med kranbil fra Råde til Løten. - Selve arbeidene gikk helt smertefritt, konkluderer Hermansen, som hadde god assistanse av arbeidsleder Per Borge og sine øvrige medarbeidere både i Kristian Olimb AS og Flagstad AS. Selve herdingen av det store røret tok 2 døgn, og dermed er et nytt rør etablert i det gamle klinkede stålrøret. Industrihistorie Klevfos Cellulose & Papirfabrik ( ) er et stykke industrihistorie fra den tida da treforedling var vår største eksportnæring. Fabrikken ble grunnlagt så tidlig som i 1888, og ligger 8

9 på Ådalsbruk i Løten kommune, ca. 15 km øst for Hamar. Etter nedleggelsen i 1976 ble det satt i gang arbeid med å opprette et industrimuseum. Fabrikken ligger slik den lå ved nedleggelsen, med intakte maskiner, dam- og kanalanlegg og bomiljø med istandsatte arbeiderboliger. Klevfos Cellulose & Papirfabrik var landets minste i sitt slag, og den gir en enestående mulighet for å oppleve hvordan det artet seg å være industriarbeider i en tid som allerede er historie. Selv om det er stillheten som rår, kan vi fortsatt fornemme et ekko av det livet og den virksomheten som var her. Museet forteller også historien om papiret, og om hvor viktig produksjonen av det har vært for vårt samfunn. Klevfos fikk i motsetning til mange fabrikker et liv etter nedleggelsen. Etter stor innsats av en aktiv venneforening kunne museet offisielt åpnes i juni Museet er i dag en del av Norsk Skogmuseum. Riksantikvaren Riksantikvaren mener kulturminner og kulturmiljøer av denne typen må sees i en helhetlig, fysisk sammenheng som inkluderer bygninger og produksjonsutstyr, arbeids- og boligforhold, ressurstilgang, tekniske innretninger og anlegg. Allerede i 1994 la Riksantikvaren fram Verneplan for tekniske og industrielle kulturminner. Her konkluderes det med at bevaring av større tekniske og industrielle kulturminner og kulturmiljøer krever så mye ressurser at bare et begrenset antall anlegg kan prioriteres i nasjonal sammenheng, og at det må være en politisk beslutning å sette av nok ressurser til å føre arbeidet videre. Etter et godt arbeid av museumsentusiastene ble Klevfos Industrimuseum et av de 10 spesielt utvalgte prosjektene som til sammen fikk om lag 150 millioner kroner for bevaring. Museet får nå støtte til driften. Arbesdaer på Klevfos Ved Svartelvas bredder i Løtens distrikt, det ligger en gammel fabrikk. Og Klevfos er navnet på denne bedrift Her arbeides dagtid og skift Slik heter det i sangen Ved Svartelvas bredder, en av sangene i forestillingen Arbesdaer av Tor Karseth. Selv om den illeluktende røyken som var dens varemerke er borte, og stillheten rår der det tidligere var et øredøvende lydnivå, er maskinene og sporene etter alle de som har hatt sitt arbeid her tilbake. I 1988 var det 100 år siden Klevfos ble startet opp, og til jubileet ble Arbesdaer satt opp for første gang. I ord og toner levendegjør forestillingen hverdagslivet på fabrikken og i lokalmiljøet. Det er som om fabrikken våkner til liv igjen når skuespillerne inntar hollenderiet, den delen av fabrikken som blir brukt som scene. Her møter vi de gamle Klevfosarbeiderne og familiene deres, i arbeid og fritid, i skjemt og i alvor. Arbesdaer inneholder ikke den store dramatikken, men viser oss heller noe om hverdagen de tusenvis av arbeidsdagene på Klevfos. Bakgrunnen er nok grå, men det er også plass til farger, liv og drømmer. Mange har sett Arbesdaer opp gjennom årene, og noen har sett forestillingen mange ganger. Men stadig kommer nytt publikum. Når forestillingen blir satt opp, består arbeidslaget av rundt 25 aktører. Mange har nær familie som sto hele livet i produksjonen her. Slik representerer de en spesiell tilknytning til historien, skriver museet på sine egne hjemmesider er ny sesong på Klevfos med Arbesdaer i Hollenderiet, og om noen år blir det kanskje et levende museum der tubinene igjen startes opp. Mulighetene er nå tilstede etter den vellykkede rehabiliteringen i vinter. Jan Flagstad (til venstre) og Kai Rønningen konstaterer at foringen er på plass inne i det gamle turbinrommet. Den drøyt 50 meter lange foringen kom ferdig utvætet til Klevfos, og veide over 30 tonn. 9

10 Rørpodusent i verdensklasse: 8 millioner pr. ansatt Hallingplast i Ål i Hallingdal omsatte i fjor for 8 millioner kroner pr. ansatt. Ingen annen rørprodusent i Europa kan vise til lignende omsetningstall pr. ansatt. Derfor utvider nå Hallingplast med ny pro duk sjonslinje i nye lokaler på Kleivi Industriområde i Ål. De siste månedene er det foretatt investeringer på 26 millioner i et nytt produksjonsbygg, 2,5 millioner i råvareanlegg og 15 millioner i nytt teknisk utstyr. - Jeg våger vel dette fordi jeg ikke har gangsyn, sier daglig leder Steinar Trageton med et smil. Faktum er at fabrikken har økt sitt volum kraftig de siste årene, og omsatte i fjor for 225 millioner kroner. Et imponerende resultat med tanke på at bedriften bare har 28 ansatte. Vokst ut av lokalene - Vi har vokst ut av de lokalene for lenge siden, men vi bestemte oss for å tjene penger før vi tok dette løftet. Nå er vi i den situasjonen at vi må satse videre. Det er mye som skjer framover, og det er viktig at vi er forberedt på dette. Mulighetene for Hallingplast anser jeg som meget gode, sier Steinar Trageton til Rehab Nytt. Han mener hemmeligheten bak industrieventyret i Hallingdal er flat struktur og moderne utstyr. Mange stiller spørsmål ved beliggenheten, men transportkostnadene er ikke urovekkende høye, mener Trageton. Om lag 5% av omsetningen går med til transport. Hallingplast leverer 65 prosent av sine varer til det norske markedet, og karakteriserer beliggenheten som sentral i det hjemlige markedet. Dersom det skal leveres rør til eksempelvis Stockholm er avstanden like stor for tyske konkurrenter, forklarer Trageton, som sammen med Pipelife Norge har en dominerende rolle i det norske markedet. Imponert råvareleverandør Markedssjef Tony Lindstrøm i Borealis er råvareleverandør til de fleste norske rørfabrikkantene. -Å drive en rørfabrikk i Hallingdal er en utfordring som jeg ikke hadde våget meg på. Jeg er imponert over innsatsen og at Hallingplast også tar stadig nye markedsandeler. - Første gang jeg kom til Kleivi industriområde forsto jeg ikke at det var mulig å drive en fabrikk her. Men etter hvert som jeg er blitt kjent med Steinar Trageton vet jeg at han er meget målbevisst på den kvaliteten han leverer, sier Lindstrøm. Markedet stoler på Hallingplast, og det viser seg at logistikken fungerer. Det er nesten ikke snakk om reklamasjoner på grunn av levering og kvalitet. Når Hallingplast nå har fått Europas flotteste råvarelager innendørs betyr det at kvaliteten vil bli meget god også i årene som kommer, mener Lindstrøm. Med det nye lageret beholder råvarene en gunstig temperatur og konsistens fra de kommer inn til fabrikken og til rørene er produsert. Meget fornøyd Tony Lindstrøm er meget godt fornøyd med samarbeidet mellom Hallingplast og Borealis. Sammen utvikler vi gode produkter fordi Steinar Trageton har det beste utstyret for nye prøvekjøringer. - Dette er meget verdifullt for oss, sier han. Hallingplast har stor tillit fordi Steinar Trageton har en enorm kompetanse innen rørproduksjon, og han er viktig også i vårt utviklingsprogram, sier Lindstrøm. - Vi må arbeide sammen mot sluttbruker og levere produkter som skal fungere i mange år framover. Derfor er vi 10

11 Reportasje Spenstige oppdrag med styrt boring Europas flotteste råvarelager blir nå etablert innendørs i de nye lokalene til Hallingplast. Dermed beholder råvarene en gunstig temperatur og konsistens fra de kommer inn til fabrikken og rørene er produsert. avhengig av et godt partnerskap, understreker en imponert markedssjef for Norden, Tony Lindstrøm. Hallingtreff-partner Det må også legges til at Hallingplast har vært en solid pådriver for de vellykkede Hallingtreffene som arrangeres siste uka i januar. Også i år var det ventelister for å bli med på det populære treffet der samarbeidspartnere og konkurrenter, entreprenører og ledningseiere har friske meningsutvekslinger og gir hverandre faglige innspill. Steinar Trageton gleder seg til hvert Hallingtreff fordi han her kommer i nærkontakt med gode samarbeidspartnere. Neste år feirer Hallingplast 40 år, og Steinar Tragetons eneste ønske er at fabrikken skal utvikle seg videre, slik at det blir en trygg, lokal arbeidsplass i mange år framover. Nok en gang har utstyr for styrt boring vært på plass i Drammen. Denne gang var det Drammen Drift som engasjerte Kristian Olimb AS til et større oppdrag med styrt boring under Dram menselva i forbindelse med saneringsarbeider i sentrum av byen. Det ble utført styrt boring i en lengde på 185 meter, og med en dimensjon på 400 millimeters PE-rør, opplyser anleggsleder Øystein Olimb. Kristian Olimb AS engasjerte sin samarbeids partner Østlandets Plast og Dykk Service AS, som stilte med eget dykkerlag og flåte for arbeider på 2-4 meters dyp i Drammens elva. Det kritiske punktet i oppdraget var passeringen av en 900 mm sp-ledning i glassfiber. Den ble passert med en klaring på 10 cm, nøyaktig etter forhåndsberegningene, sier en meget fornøyd anleggsleder Øystein Olimb. Mesta Øst-oppdrag Mannskapene fra Kristian Olimb AS er også i gang med en rekke boringer for Mesta Øst AS i forbindelse med E-6 utbyggingen Dal-Hovinmoen, nord for Gardermoen. Totalt skal det bores 15 forskjellige strekk i dimensjoner fra 225 til 900 millimeter. Strekkene utgjør en total lengde på 350 meter. I dette området består grunnforholdene av mektige moreneansamlinger og fin sand. Derfor skal Kristian Olimb AS benytte både styrt boring og hammerboring i forbindelse med disse oppdragene, som så langt stort sett har gått etter planen. Utbyggingen av E6 nord for Gardermoen blir et av de viktigste prosjektene for Mesta i årene framover. Den 10 kilometer lange veistrekningen er definert som en framtids arena. - Dette prosjektet skal sette standarden for hvordan vi løser framtidige prosjekter i Mesta, sier Kyrre Olaf Johansen, adm. direktør i Mesta til konsernets intern-avis Refleks. Klart for kobling av ledning ut i Drammenselva Mesta sin representant v/clas Svarød i Mesta Øst AS og anleggsleder Øystein Olimb har funnet en god samarbeidstone under anleggsarbeidene for ny E-6 nord for Gardermoen. Mesta vant oppdraget med en anbudssum på 521 millioner kroner. Prosjektet startet opp i desember 2007 og skal ferdigstilles i En framtidsarena I tillegg til at det er lønnsomhet i prosjektet, skal framtidsarenaen være et prosjekt som andre skal lære av og høste erfaring fra. Mesta-direktør Kyrre Olaf Johansen understreker fem viktige kriterier for å lykkes med prosjektet. - Det er planlegging, kvalitet, lønnsomhet, HMS og ikke minst at kunden er fornøyd med samarbeidet og det vi leverer. Vi for utset ter at planleggingen er god, og da er det avgjørende at vi gjennomfører slik vi har planlagt. Da får vi resultater, vi unngår skader, leverer kvalitet og får en fornøyd kunde, sier Johansen Hammerboring på Tjøme På oppdrag fra Vestfold Anlegg AS gjennom fører Kristian Olimb AS i disse dager hammer boring gjennom fjell i en lengde på 87 meter, 609 millimeter med stålrør på Tjøme i Vest fold. Her er det fjell på begge sider av veien, og på grunn av fremkommelighet ble det valgt å bore gjennom fjellet for å føre fram vann og avløp til Havna hotell og beboere i området, forteller avdelingsleder Arne Valle. Anleggsperioden er vurdert til å bli 4-5 uker. Dette er den lengste boringen Kristian Olimb AS har gjennomført, og for oppdraget er det kjøpt inn navere med den størst tilgjengelige dimensjon. Rent og til dels hardt fjell betyr at det tar noe tid, og oppdraget er derfor krevende med tanke på utstyret med disse lengdene og dimensjonene, sier Valle til Rehab-Nytt. Bjørn Erik Karlsen og Vegard Fensbekk Jensen i arbeid på Tjøme. 11

12 Aktuelt Skal styrke salget Markedssjef Peer Chr. Nordby i Kristian Olimb AS og daglig leder i Vitek AS, Ole Kårtveit, er enig om sterkere profilering av Rørfornying Norge. Vitek AS skal bli mer synlig Etter et solid år med drøye 35 millioner i omsetning i 2007 er strategien videre for Vitek AS at selskapet skal spisse seg ytterligere inn mot rehabilitering og rør fornying som en del av Tertnes-konsernet. Dette konsernet sitter nå på aksjemajoriteten i Vitek AS. Ole Kårtveit, daglig leder i Vitek AS, opplyser til Rehab-Nytt at Vitek AS nå vil intensivere sin satsing mot industri og offentlige virksomheter. - For Vitek AS er det viktig at vi blir enda mer synlig i markedet. Det er viktig at kunnskapen om våre produkter og tjenester øker i markedet som et supplement til og erstatning av tradisjonell rørfornying. Dette kan også skje gjennom Rørfornying Norge, sier Ole Kårtveit, mannen som også er den valgte lederen for de 14 bedriftene som utgjør Rørfornying Norge. Sterkere nasjonal profilering Kårtveit mener at Rørfornying Norge må satse betydelig mer på profilering og kunnskapsspredning. Utvikling og bruk av alternative rørfornyingsløsninger har på kontinentet foregått i mange tiår. I Norge har det vært de store bykommunene som har vært drivkraften i kunnskapsutvikling og anvendelse av alternative løsninger som følge av sitt store rørfornyingsbehov kombinert med stramme budsjetter. Sammen med aktørene i Rørfornying Norge har de dermed bidratt til at anvendelsen har økt og Kårtveit roser bykommunenes holdning til å anvende ny teknologi og vilje til samarbeid. Men, det er fortsatt stor mangel på kunnskap om både produktene og økonomien i anvendelsen av disse produktene og tjenestene både i kommuner og hos private aktører, sier Ole Kårtveit. Det er her Rør fornying Norge kan spille en større og mye mer aktiv rolle. I Rørfornying Norge er fire store entreprenørselskaper representert, nemlig Grunnarbeid AS, Kristian Olimb AS, Risa AS, som eier SJT Tankrenovasjon, og Tertnes-konsernet. - Disse selskapene forvalter store ressurser, og kan sammen med de noe mindre bedriftene bidra til at Rørfornying Norge virkelig blir den kunnskaps og produktutvikler som markedet vil ha behov for fremover, mener den valgte lederen. Samtidig er han opptatt av at samarbeidsbedriftenes lokale identitet ikke må bli svekket. - Det er nettopp den lokale styrken som skaper arbeid rundt om i regionene, mener Kårtveit. Styrket salgsapparat Det er først og fremst et styrket salgs-og markedsapparat som nå må bygges opp, mener Kårtveit, og markedsapparatet må besitte og kunne spre kunnskap om både teknologien og økonomien i anvendelsen av teknologien. Han vet at det er vanskelig å markedsføre rehabilitering. - De fleste, spesielt de private aktørene, tar ikke stilling til behovet eller foretar nødvendige investeringer før skaden har oppstått. Dette har også en sammenheng med at de potensielle problemene ikke er synlig i dagen. Men, de samlede økonomiske konsekvensene som følge av følgeskader blir da ofte store, sier han. For å følge opp ord i praksis har Vitek AS ansatt Jonny Vindenes (bildet) for å styrke salg og markedsføring innen rehabilitering og rørfornying. 48-åringen, som er ingeniør av utdanning, har lang fartstid innen salg og markedsføring fra selskapet Icopal, samt storkonsernet Wavin som i 2001 kjøpte opp rørdivisjonen i Icopal. - Vindenes har gjennom 20 år i VAbransjen opparbeidet seg både stor kun nskap og et stort kontaktnett, og blir nå faglig VA-ansvarlig, opplyser daglig leder Ole Kårtveit. -Hele bransjen må bli mer synlig dersom vi skal øke salget av våre produkter og tjenester, sier Jonny Vindenes til Rehab Nytt. Folk flest vet lite om oss, og det finnes fortsatt kommuner og næringslivsbedrifter som vet svært lite om våre rehabiliterings metoder, mener Vindenes, som primært skal markedsføre Vitek AS som en del av Tertnes-konsernet på Vestlandet. Videre har Vitek AS, for å bli en ennå større aktør på Vestlandet, nettopp kjøpt inn den mest avanserte TV-bilen som er til gjengelig på markedet, og selskapet har også overtatt rehabutstyret fra Tertnes Entrepre nør. Dermed har Vitek AS 3 TV-inspeksjons biler og en bil for utfresing av grenrør, og vil også styrke antall ansatte i takt med økt salgs- og markedsføringsaktivitet. Vitek kan tilby alle løsninger. Sammen med de øvrige entreprenørbedriftene i Tertnes Holding AS og gjennom Rør fornying Norge, med Kristian Olimb AS sine metoder, vil vi kunne tilby de tjenester og løsninger som dekker kundenes behov innen rehabilitering og rørfornying, avslutter Ole Kårtveit. 12

13 Aktuelt Den nye kontorsjefen Line Minge Vestby (bildet) har nå til trådt som kontor sjef i hovedadministrasjonen hos Kristian Olimb AS. Line har allerede 8 års fartstid som kontor med arbeider i firmaet, og det ble tidlig klart at hun var en selvfølgelig etterfølger etter Kay Peder stad, som nå har trappet ned i en alder av 65 år. - Det som kjennetegner Line er hennes punkt lighet og myndighet. I en manns dominert bedrift er det viktig med slike egenskaper, sier daglig leder Tor-Erik Olimb. Jubilanten hedret 80-åringen Kristian Olimb ble behørig hedret av venner, tidligere medarbeidere og familie på selve åremålsdagen 25.mars og lørdag 29.mars. Mannen som grunnla Kristian Olimb AS i 1957 satte stor pris på den store skaren av venner som dukket opp da han og kona Eva inviterte til åpent hus, og da hele familien med barn, svigerbarn, barnebarn og den øvrige familie og nærmeste venner stilte opp i privat selskap hjemme på Texnes i Våler. 80-åringen er en sprek jubilant som mener han har fått et - Selv om hun kan virke meget stillferdig og beskjeden er dette ei dame som har satt seg i respekt hos gutta i firmaet, sier han. Line er en dyktig økonom etter studier på BI, og har spesialkompetanse innen IT med utdannelse ved linje for informatikk ved Høyskolen i Østfold. Line er gift og har 2 barn og bor i Sarpsborg. Kristian Olimb sammen med kona Eva, og omringet av sine barn, svigerbarn og barnebarn på 80-årsdagen. meget inspirerende og menings fylt liv så langt. Han har ingen planer om å slå seg til ro i go`stolen, men vil fortsatt være aktiv i foreningsliv og friluftsliv. Fortsatt er han også en viktig og god råd giver for sønnene som nå har overtatt firmaet. Kristian Olimb ble i 2001 hedret med Kongens Fortjenstmedalje i gull. Ekstra hyggelig var det også at Kristian Olimb AS fikk besøk av kronprins paret da de høsten 2001 var på rundreise i Østfold. Nå er det familie, venner, organisasjonsliv og friluftsliv som betyr mest for Kristian Olimb. Ventilasjon i ny statsministerbolig Rehabilitering av ventilasjons anlegg hører med til sjeldenhetene for Kristian Olimb AS, men da behovet meldte seg i den nye statsministerboligen i Parkveien i Oslo sto firmaet klar til å gjøre de nødvendige arbeidene. 2 ventilasjonskanaler, hver på 500 millimeter under kjellergulvet begynte å lekke i forbindelse med installasjonsarbeidene. Ved å føre inn foringer i de to kanalstrekkene slapp entreprenøren å pigge opp gulvet, opplyser markedssjef Peer Chr.Nordby. Nye avløpsrør på rekordtid -Beboere i denne 10 etasjes blokka med 40 leiligheter har fått nye avløpsrør på rekordtid, og det uten at noen av beboerne måtte flytte ut. Styreleder i Soltoppen Borettslag på Slettheia i Kristiansand står fram med et stort smil i siste utgave av bladet Bo & miljø, medlemsbladet for Kristiansand og omegn bolig byggelag. -Vi er også svært fornøyd, sier leder for rørfornying i Septikservice AS i Kristan sand, Øyvind Holskog. Sammen med Oliner Rørfornying AS utførte hans firma en meget rask og vellykket rehabilitering av boligblokka på Slettheia. Her la vi foring i 6 stammer, bunnledning og uttrekks ledninger. Oliner Rørfornying AS tok seg av alle sluk og stikk. Rørfornyingen foregikk på dagtid, og dermed kunne beboerne i de 40 leilighetene benytte badene sine samme ettermiddag. - Det er klart vi er fornøyd med dette, men det viktigste er at beboerne er meget for nøyd, sier Holskog til Rehab Nytt. Kristiansandsfirmaet har vært med i Rørfornying Norge i 4 år, og er også stolt over å ligge på tredje plass i sammenslutningen med 1700 meter rørfornying i fjor. På grunn av stor etterspørsel i markedet har Holskog nå ansatt ytterligere én medarbeider på rørfornying, og ny bil er satt i bestilling. Holskog registrerer stor vekst i begge Agderfylkene, og planen er å stasjonere en komblett rehab-bil hos datterselskapet Tankrenovasjon AS i Grimstad. -Hos oss er det fullt fokus på rørfornying, sier Holskog. - Vi har nå avsluttet en rørfornying på en avløpsstamme der det var lekkasje i en 10 etasjes blokk i Kristiansand. Her la vi foring i en 30 meter 5 plast stamme og åpnet 30 grenrør. Kristian Olimb AS assisterte med grenrørforsterkning med den nyutviklede hatten, som ga et meget godt resultat. Det ble satt opp en midlertidig våt romsbrakke på utsiden, og etter 2 uker var samtlige avløp tettet. Beboere kunne igjen benytte bad og toalett uten at det dryppet på naboen, sier Holskog med et smil. 13

14 Aktuelt Fredrikstad ble spart for graving Fredrikstad sentrum har vært sterkt preget av gravearbeider de siste par årene. En av hovedgrunnene til dette er framføring av ny fjernvarmeledning i byen. Når gamle vann- og avløpsrør i tillegg springer lekk kan belastningen på byens infrastruktur bli i meste laget. Fredrikstad kommune vurderte aldri å grave opp Storgata, som nylig er gjort om til miljøgate, da det nok en gang ble oppdaget brudd på den gamle trykkledningen av stål i en dimensjon på 355 millimeter. Hele Storgata fikk dermed en ny ledning i elastisk polyester, forteller driftssjef Svein Rune Myhre i Kristian Olimb AS. Trykkledningen ble forseglet i start- og endepunkt, og flenser ble støpt før ettermontering. Kun èn oppgraving var nødvendig fordi kommunen ønsket å kvitte seg med et 90 graders bend i starten av gata. Kristian Olimb AS` NoDig-metode reddet Fredrikstad sentrum fra nok en oppgraving i den brosteinsbelaste senrumsgata. Det har tidligere vært en rekke brudd på den aktuelle ledningen, og nå var det nødvendig med en permanent løsning, sier Svein Rune Myhre. Også Fredrikstad kommune var meget godt fornøyd med måten arbeidene ble utført på, uten sjenanse for næringsliv og beboere i området. IFAT-messa trakk Verdens største messe innen kommunalteknikk, den såkalte IFATmessa i München, ble i år besøkt av en rekke norske delegasjoner. En av disse var 30 representanter fra Kristian Olimb AS, Rørfornying Norge og kunder og leverandører. Kjetil Storli i firmaet AquaTools AS hadde lagt opp en tur med både faglige og kulturelle innslag i Bayern. Årets messe trakk besøkende fra 163 land, og det ble registrert utstillere. - Vi reiste først og fremst for å se på rehabmetoder og utstyr, og fant en rekke interessante produkter, spesielt innen rørinspeksjon. I tillegg fikk vi også et innblikk i lokalisering av grenrør, som vi vil ha nytte av, sier Tor-Erik Olimb til Rehab-Nytt. Den norske gruppa registrerte stor konkurranse blant leverandørene, som gjenspeilet seg store utstillingsarealer og lokkende tilbud. Kristian Olimb AS og Rørfornying Norge forbereder seg nå til årets VVS-dager i Norge. Firmaene vil være tilstede med en spennende stand på Lillestrøm 29. til 31.oktober. Dette kameraet vakte stor interesse i den norske delegasjonen fra Rørfornying Norge. Trykkledningen under Storgata i Fredrikstad ble rehabilitert med en foring av elastisk polyester. Den norske delegasjonen samlet til en kort pause på IFAT-messa. Foto: Hans Jørgen Haugen Kristian Olimb AS, Sarpsborgveien 115, 1640 Råde Tlf , Fax e-post: Septikservice AS Tankrenovasjon AS Holskogen 80/81, Boks 5503 Voiebyen, 4677 Kristiansand Tlf , Fax e-post: SIM Tankrenovasjon AS Frakkagjerdveien 206, 5563 Førresfjorden Tlf , Vakttelefon Fax e-post: S.J.T Renovasjon AS Boks 43, 4367 Nærbø Tlf , Fax e-post: Rørfornying AS, Vikelvfaret 4, 7054 Ranheim Tlf Fax e-post: Vitek AS, Bergen Leirvikflaten 15, 5179 Godvik, Bergen Tlf Fax e-post: 14

15 Aktuelt S.J.T Renovasjon viste seg fram i Rogaland Med de solide selskapene SAR og RISA i ryggen profilerer S.J.T Renovasjon AS på Nærbø seg som en totalleverandør innen renovasjon og rehabilitering. S.J.T Renovasjon har i dag 80 prosent markedsandel på rørinspeksjon i Rogaland, og ønsker også å utvide aktiviteten innen rehabilitering. Det sier den nyansatte daglige lederen i selskapet, Børge Vatnemo. Etter kort tid i jobben ser han at selskapet har et enormt potensial i sitt distrikt, men utfordringen er å skaffe dyktig personell til å gå inn i alle arbeidsoppgavene. Selv kommer Vatnemo fra oljeselskapet Baker Hughes Drilling Fluids i Tananger. Etter 24 år i oljebransjen ville han gjerne gjøre noe helt annet, og ble hentet inn til å lede S.J.T Renovasjon, som i dag har 33 ansatte. Stor oppdragsmengde -Vi har opplevd dager med hele 70 oppdrag, men likevel er vi fortsatt sultne på oppdrag innen rørfornying og rehabilitering, sier Nils Eide, med lang fartstid i selskapet. S.J.T Reno vasjon har nettopp kjøpt inn en komplett rørinspeksjonsbil, som dekker både hovedledninger og stikkledninger. - Nå er det viktig at vi tar et skritt videre til mer aktivt å selge inn rehabilitering der vi oppdager at dette er nødvendig for kunden, sier han. Slamsuging, spyling og lekkasjelytting har Arbeidsformann Bernt Austerheim er godt fornøyd med inspeksjonsutstyret. Daglig leder i S.J.T Renovasjon, Børge Vatnemo sammen med styreleder Bjarne Risa ( i midten) og adm.dir i SAR AS, Jan Arild Wathne. vært S.J.Ts varemerke i Rogaland. Faktisk er det mange kunder som ikke er klar over at selskapet også er en del av Rørfornying Norge og dermed en viktig aktør innen rehabilitering. Dette tar Eide selvkritikk på, og det var en av grunnene til S.J.Ts store rehabiliterings- og renovasjonsdag på Nærbø i slutten av mai. Da ble alt utstyr stilt ut og kunder fra hele fylket tok i mot invitasjonen der de ble kjent med både utstyr og med arbeidere. Allerede til høsten kommer to nye kombi spylerbiler til Nærbø, og våren 2009 kommer ytterligere to slike biler til henholdsvis Egersund og Vennesla. Selskapets eiere er meget investeringslystne og dermed er utstyrsparken på topp nivå. - For oss er det viktigere å ha det beste utstyret enn å ta ut utbytte av et selskap som går godt, sier daglig leder Børge Vatnemo på vegne av eierselskapene Risa og SAR. Etter den gode oppslutningen om arrangementet på Nærbø er det lite som tyder på at arbeidsstokken i S.J.T Renovasjon skal bli arbeidsledige med det første. Østlandets Plast og Dykk Service AS Rafnesveien 14, 3965 Herre Tlf Fax: E-post: Flagstad AS, 2340 Løten Tlf , Fax e-post: Roger Rørinspeksjon AS Åsmyrveien 14, 9409 Harstad Tlf , Fax e-post: Rørinspeksjon Nord-Norge Alkeveien 14, 9015 Tromsø Tlf , Fax e-post: Mortens Rørinspeksjon AS Trevland, 3243 Kodal Telefon: , mobil: Telefaks: E-post: Ringerike Septikservice AS Nedre Kihlemoen, 3516 Hønefoss Tlf , Fax e-post: Høytrykksteknikk AS Notveien 9, Boks 4267 Jensvoll, 8089 Bodø. Tlf Fax e-post: Hreinsibilar ehf v/einar Kristján Jónss0n, Hesthálsi 6-8, 110 Reykjavik, Island Tlf , Fax e-post: 15

16 Nytt rør uten å pigge -innvendig rehabilitering av rør og sluk uten pigging i etasjeskiller Årvollskogen 46, 1529 MOSS Telefon: , Telefaks: Kontakt oss ved adresseendring om du kjenner noen andre som bør få bladet om du ønsker å få tilsendt flere blader for utdeling på din arbeidsplass om du ønsker samleperm til Rehab-nytt På våre internettsider finner du elektroniske utgaver av siste årets blader. Kontakt oss! Navn Adresse Kristian Olimb AS Svarsending Oslo Postnummer Antall ringpermer med innhold: Sted uten innhold: Ønsket antall Rehab-Nytt: Tlf , Fax , e-post: Postadresse: Kristian Olimb AS, 1640 Råde

Hva skjer? Det har skjedd mye innen rørfornying de siste årene. Norges første - - godkjente rørfornyingsbedrift.

Hva skjer? Det har skjedd mye innen rørfornying de siste årene. Norges første - - godkjente rørfornyingsbedrift. Hva skjer? TRYKKE TRYKKE Det har skjedd mye innen rørfornying de siste årene. Norges første - - godkjente rørfornyingsbedrift. Våre produkter og metoder for rørfornying i bygninger er først med Teknisk

Detaljer

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes!

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! GJØR DEG KLAR TIL EN FANTASTISK FORNYING AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! I løpet av de nærmeste årene skal Mortensnes få nye vannrør, kloakk rør, dreneringsrør,

Detaljer

Rørfornyings prosjekt Furua borettslag

Rørfornyings prosjekt Furua borettslag Rørfornyings prosjekt Furua borettslag Dette vedlegget vil gi noen svar på de forberedelser og planlegginger som må til i et rørfornyingsprosjekt. Det er viktig at alle parter har en forståelse av prosessen

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

(13) Grøftefrie løsninger. NoDig.

(13) Grøftefrie løsninger. NoDig. (13) Grøftefrie løsninger. NoDig. Bruk av NoDig-metoder for å redusere graveomfang og anleggsvarighet Magnar Sekse, VA-etaten - Bergen kommune Infrastrukturdagene 2010, 11.febr.ms 1 Hva kjennetegner NoDig-løsninger.

Detaljer

Guri (95) er medlem nummer 1

Guri (95) er medlem nummer 1 adressa.no 19.11.2006 12.56 Guri (95) er medlem nummer 1 Publisert 21.12.2005-10:18 Endret: 21.12.2005-10:45 Hun er Tobbs første medlem, og bor i Trondheims første borettslag. Ikke rart Guri Synnøve Sand

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

ÅRSMØTE I RØRINSPEKSJON - NORGE, 25. AUGUST 2010 SAK 2/2010

ÅRSMØTE I RØRINSPEKSJON - NORGE, 25. AUGUST 2010 SAK 2/2010 Side 1/6 ÅRSMØTE I RØRINSPEKSJON - NORGE, 25. AUGUST 2010 ÅRSBERETNING 2009 SAK 2/2010 Styret Styret har hatt følgende sammensetning i 2009: Leder Finn Jenssen, Skien kommune Medlem Arnt Olav Holm, Vestfold

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 3 2008. 21 årgang. for offshore

Nyheter. nytt. Nr. 3 2008. 21 årgang. for offshore Nyheter nytt Merkedag 21 årgang Nr. 3 2008 for offshore nytt rehabnytt 3-2008 1 Leder Nyheter Nyheter Ole Kårtveit, Styreleder Rørfornying Norge og daglig leder Vitek AS Mer kunnskap til folket De som

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Anlegg. Drift. Kontroll

Anlegg. Drift. Kontroll Anlegg Drift Kontroll BEDRIFTEN Etablert: 1973 Lokalisering: Ansatte: Lokaler: Eikelandsosen i Fusa Kommune 8 personer Egne lokaler på 3.400 m2 tomt 234 m2 kontor 886 m2 verksted/lager 360 m2 lagerhall

Detaljer

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier.

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier. APS Norway Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri Selskapspresentasjon APS Norway AS Amiantit trading Flowtite GRP-rør GRP-rør til kraftverk GRP-rør til vann og avløp (VA)

Detaljer

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet.

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. SKAL DU SELGE BOLIG? En lekker møblert bolig gir flotte bilder til annonse. Dette resulterer i bedre besøk under visning, flere potensielle

Detaljer

I 1887 ble Vanberg etablert på Kongsberg. I september, 129 år senere, ble kongsbergfirmaet flyttet til Drammen. Satte punktum på Kongsberg

I 1887 ble Vanberg etablert på Kongsberg. I september, 129 år senere, ble kongsbergfirmaet flyttet til Drammen. Satte punktum på Kongsberg I 1887 ble Vanberg etablert på Kongsberg. I september, 129 år senere, ble kongsbergfirmaet flyttet til Drammen. Satte punktum på Kongsberg D et er en smilende salgs- og markedssjef som tar oss i mot i

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

RØRFORNYING uten graving, riving, støy og støv

RØRFORNYING uten graving, riving, støy og støv RØRFORNYING uten graving, riving, støy og støv Hvorfor rørfornying? Vann- og avløpssystemer i norsk bygningsmasse har gjennom snart hundre år vært innom diverse teknikker, metoder og materialer. Noen har

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Verditransport for fremtiden.

Verditransport for fremtiden. Verditransport for fremtiden. Vi produserer trygge og varige rørløsninger, gjennom innovasjon på et stødig grunnlag. Vi vet at vi har et stort ansvar, og at den jobben vi gjør er uhyre viktig. Hver dag.

Detaljer

UTBLOKKING RØRPRESSING BORING VA-renovering uten graving. SANDUM AS. www.sandum.no

UTBLOKKING RØRPRESSING BORING VA-renovering uten graving. SANDUM AS. www.sandum.no UTBLOKKING RØRPRESSING BORING VA-renovering uten graving. SANDUM AS Sandum AS Haakon Magnussen Ingeniør 32 77 85 53 haakon@sandum.no Sandum AS Dagens ordtak Man lærer aldri noe av sine feil. Det er først

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Dato: 11. juni 2014 KFVANN 23/14. Styret for Bergen Vann KF. Anskaffelse av TV-bil BV-5404-200414651-101. Hva saken gjelder:

Dato: 11. juni 2014 KFVANN 23/14. Styret for Bergen Vann KF. Anskaffelse av TV-bil BV-5404-200414651-101. Hva saken gjelder: Dato: 11. juni 2014 KFVANN 23/14 Styret for Bergen Vann KF Anskaffelse av TV-bil JOTA BV-5404-200414651-101 Hva saken gjelder: Bergen Vann KF (BV) disponerer i dag to biler med TV-utstyr for rørinspeksjon

Detaljer

Kampen om grøftene - VA Entreprenørene setter dagsorden

Kampen om grøftene - VA Entreprenørene setter dagsorden Per Kr. Alstad Okt. 2008 Seminar 7 Er prefab løsningen? Kummer og rør. Overlever betongkummen, eller kommer plast for fullt? Tilgjengelighet, priser og teknologi Krav og standarder Noen betraktninger fra

Detaljer

JATAK KONSTRUKSJONSPAKKER FRA KJELLER TIL LOFT

JATAK KONSTRUKSJONSPAKKER FRA KJELLER TIL LOFT NORGES STØRSTE LEVERANDØR AV KVALITETSKONSTRUKSJONER I TRE Konstruksjonspakker for tak, vegger og gulv Én kontaktperson på prosjektering og produksjon Rådgiver på konstruksjonsløsninger Høy kvalitetssikring

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING

PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING MÅLGRUPPE En målgruppe er en bestemt gruppe mennesker man prøver å formdile et skreddersydd budskap til. En målgruppe defineres av ulike faktorer som kjønn, alder, inntekt,

Detaljer

DRIFTSOPERATØRSAMLING NOVEMBER I KRISTIANSUND

DRIFTSOPERATØRSAMLING NOVEMBER I KRISTIANSUND notat 10.11.2015 / ERA DRIFTSOPERATØRSAMLING 11. 12. NOVEMBER I KRISTIANSUND Kommunalteknikk har ansvar og arbeidsoppgaver på drift, vedlikehold og utbygging av veier/trafikk, anlegg for vannforsyning

Detaljer

Ingen jobb er for stor

Ingen jobb er for stor Ingen jobb er for liten Ingen jobb er for stor Industritomt Tomasjordnes GraveTjenesten AS solid håndverk GraveTjenesten AS har økt i størrelse jevnt og trutt siden oppstart i 1991. I dag omsetter vi for

Detaljer

Møte 1. Sted: Statens Vegvesen Fredrikstad v/tor Graven, prosjektkontor. Tid: oktober

Møte 1. Sted: Statens Vegvesen Fredrikstad v/tor Graven, prosjektkontor. Tid: oktober Møte 1 Sted: Statens Vegvesen Fredrikstad v/tor Graven, prosjektkontor Tid: oktober - Da var det på tide å tenke på hovedprosjektet vårt for alvor. Vi fikk kontakt med Tor Graven via Tor Jørgensen, som

Detaljer

Evaluering OTC 2014. Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen

Evaluering OTC 2014. Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen Evaluering OTC 2014 Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen 2. Hva var din målsetting med å delta på OTC? Svar 1. Bli kjent med og møte andre deltakarar frå GreaterStavanger 2.

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Aamodt Kompetanse. www.uvaner.no. Motstand del 2. Hvordan forholde seg til motstand.

Aamodt Kompetanse. www.uvaner.no. Motstand del 2. Hvordan forholde seg til motstand. Aamodt Kompetanse www.uvaner.no Motstand del 2. Hvordan forholde seg til motstand. Forebygge motstand Håndtere motstand. Forebygge motstand. Styre korreksjons refleksen (tåle å høre ting du ikke liker).

Detaljer

Fokus på private vassleidningar: Held dei mål? Tirsdag 15. oktober 2013 arve@va-teknikk.no

Fokus på private vassleidningar: Held dei mål? Tirsdag 15. oktober 2013 arve@va-teknikk.no Fokus på private vassleidningar: Held dei mål? Tirsdag 15. oktober 2013 arve@va-teknikk.no Nei!!! «Fokus på anboringer» Før 1900 Terje Mellingen Bergen Vann KF Etter 2010 Hvorfor har utviklingen stått

Detaljer

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte Gunn Helen Wågsholm Hurtigvaskeriet ETABERLING Etablert September 1955 Kirkegt, Ålesund sentrum 70m2 Mons Vågsholm En sjømann går i land 1,5 årsverk

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Nett-Nytt. nr. 1 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution

Nett-Nytt. nr. 1 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Nett-Nytt nr. 1 2009 O Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Nesset trafostasjon i Moss bygges om I forrige nummer av Nett-Nytt fortalte vi om nettleien hva den er, hva den brukes til, hva den består av,

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Se meg i øynene og si at jeg ikke må bruke halve dagen på å fikse gravemaskinskuffen.

Se meg i øynene og si at jeg ikke må bruke halve dagen på å fikse gravemaskinskuffen. Se meg i øynene og si at jeg ikke må bruke halve dagen på å fikse gravemaskinskuffen. 1 Norske hardhauser siden 1970 Året er 1970, stedet er Klepp og tanken er krystallklar: Vi skal lage produkter som

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Nytt fra Utgave 18, desember 2012 Stiftelsen Anker Studentboliger og hotel www.anker.oslo.no

Nytt fra Utgave 18, desember 2012 Stiftelsen Anker Studentboliger og hotel www.anker.oslo.no Nytt fra Utgave 18, desember 2012 Stiftelsen Anker Studentboliger og hotel www.anker.oslo.no + = Stordriftsfordeler Ansvarlig redaktør: Ronny F. Sandvik, Markedsdirektør Anker STI. ronny@anker.oslo.no

Detaljer

Rehabilitering/ fornying av ledninger ved NoDig metoder

Rehabilitering/ fornying av ledninger ved NoDig metoder VA-dagene på Vestlandet 2015 10. september 2015 Rehabilitering/ fornying av ledninger ved NoDig metoder Trym Trovik siv.ing Prosjekt/ byggeleder Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune Fornying av ledninger

Detaljer

Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter

Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter Magasinet for Suldal og Røldal Nr. 4 vinter 2010/11 GRATIS magasin for hyttefolk og folk i Suldal og Røldal! Matkultur Kortreist mat hos familien Landsnes

Detaljer

velkommen til en trådløs hverdag!

velkommen til en trådløs hverdag! velkommen til en trådløs hverdag! bredbånd i østfold gode priser og produkter Hafslund Telekom har inngått avtale med Østfold Fylkeskommune om å tilby bredbånd til alle innbyggere i 14 av Østfolds kommuner.

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Fra drikkevann til avløpsvann

Fra drikkevann til avløpsvann Vannpris-foredraget: Helsa er skjør Historiske NoDig-øyeblikk Personlige relasjoner Fra drikkevann til avløpsvann «Du er legen Ledningene er dine pasienter». Diagnose + Behandling Avløpet blokkert «Kloakkstopp»

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte Gunn Helen Wågsholm Hurtigvaskeriet ETABERLING Etablert September 1955 Kirkegt, Ålesund sentrum 70m2 Mons Vågsholm En stuert går i land 1,5 årsverk

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

DAGBOK BACHELOROPPGAVE

DAGBOK BACHELOROPPGAVE DAGBOK BACHELOROPPGAVE 1. Uke 3 - Mandag. H5, møte med Lars ang. oppg. Fikk et kontor jeg kunne bruke når jeg ønsker. Bestilte kopi av de aktuelle prosjektene av Ester. Startet med å skrive prosjektplan

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han.

For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han. For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han. service 1Sklik skal Volvo være best på service Opplæring, kommunikasjon

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

Først med SINTEFgodkjenning

Først med SINTEFgodkjenning Nr. 1 2010 23 årgang nytt nytt Først med SINTEFgodkjenning Leder Av Carl Christian Sibbern Daglig leder Oliner System AS og Rørfornying Norge Endring i organisasjonen De fleste av våre forbindelser er

Detaljer

Bølerskogen Borettslag II

Bølerskogen Borettslag II Bølerskogen Borettslag II Velkommen til informasjonsmøte om Rør og bad Tema for i dag: Informasjonsmøte 18.00-20.00 Styret presenterer Arbeidet siden sist To alternative løsninger, med anbefaling Spørsmål

Detaljer

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 15 nummer 4 August 2014 Overnattingsstatistikk Side 2 Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 Status Fiskelykkeprosjektet Side 6 Turoperatør besøk fra Sverige og Tyskland Vi

Detaljer

VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA. Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010

VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA. Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010 VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010 1 Deltagerliste hotell skyss m.v.. Sjekk om alt stemmer på lista i forhold til det dere har bestilt Sjekk hvilket

Detaljer

Vi vil skape begeistring!

Vi vil skape begeistring! #skaperbegeistring Vi vil skape begeistring! Vi vil bygge boliger du føler deg hjemme i straks du trer over dørterskelen. Et hjem hvor du ser muligheter og løsninger, rom du blir glad i, steder der minner

Detaljer

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet BYGG OG ANLEGG kunnskap gir kvalitet og trygghet BEMANNING TIL RETT STED OG TID Rett Bemanning er en foretrukken leverandør innen bygg og anlegg, og vi har god erfaring og referanselister fra både små

Detaljer

Tauno har bygget 370 tømmerhus

Tauno har bygget 370 tømmerhus Her er noen av hyttene Tauno står bak. Den neste kan bli din. Foto: Finnhaus. Tauno har bygget 370 tømmerhus Det har han klart fordi finsk kvalitet og personlig oppfølging gir fornøyde kunder. - Det er

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

fra kjeller til loft Konstruksjonspakker tak, vegger og gulv Én kontaktperson på prosjektering og produksjon Rådgiver på konstruksjonsløsninger

fra kjeller til loft Konstruksjonspakker tak, vegger og gulv Én kontaktperson på prosjektering og produksjon Rådgiver på konstruksjonsløsninger Norges største leverandør av kvalitetskonstruksjoner i tre Konstruksjonspakker for tak, vegger og gulv Én kontaktperson på prosjektering og produksjon Rådgiver på konstruksjonsløsninger Høy kvalitetssikring

Detaljer

Å si at alle er velkomne er lettere sagt enn gjort.

Å si at alle er velkomne er lettere sagt enn gjort. Å si at alle er velkomne er lettere sagt enn gjort. 1 2 Funksjonshemninger opptrer i mange forskjellige former. Når vi begynte å arbeide med tilgjengelighetsspørsmål, hadde vi ingen anelse om hvordan hotellene

Detaljer

Havnevert Roger Finstad og Son helt til topps i kåring

Havnevert Roger Finstad og Son helt til topps i kåring https://www.moss-avis.no/nyheter/vestby/son-gjestehavn/havnevert-roger-finstad-og-son-helt-tiltopps-i-karing/s/5-67-382480 Av KJERSTI HALVORSEN Publisert: 14. februar 2017, kl. 21:05 Havnevert Roger Finstad

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

BO MED BARN. Møbler, farger og oppbevaring i leken stil Mitt rom: Hva liker barna best? Byliv: Dette savner barna i byen!

BO MED BARN. Møbler, farger og oppbevaring i leken stil Mitt rom: Hva liker barna best? Byliv: Dette savner barna i byen! NR 8 NOVEMBER 2014 NY BOLIG Full oversikt her bygger OBOS! SIDE 75 BORETTSLAG Høyt under taket SIDE 56 TEMA: BARN BO MED BARN Møbler, farger og oppbevaring i leken stil Mitt rom: Hva liker barna best?

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Emerio Norge AS «Vi i Emerio mener at bemanning og rekruttering er mye mer enn å gjennomgå søknader og lese CV er.» En imponerende CV er ikke alt Svært

Detaljer

Leder. Fra skrivegruppen

Leder. Fra skrivegruppen Leder Etter 7,5 år som direktør ved Fundacion Betanien er det mange bånd som er blitt knyttet. Det er derfor med mange ulike følelser jeg nå slutter. TAKK: Beboere, ansatte, pårørende, samarbeidspartnere

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Ny Norsk Vann rapport. Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet. Ulf Røysted COWI

Ny Norsk Vann rapport. Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet. Ulf Røysted COWI Ny Norsk Vann rapport Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet Ulf Røysted COWI 25.10.2016 Hva med overvann? Hva med masseberegninger/stofftransport? Avløpsanlegg består av ledningsanlegg, pumpestasjoner

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 1 2008 21 årgang. nytt. Vi går offshore. rehabnytt 1-2008

Nyheter. nytt. Nr. 1 2008 21 årgang. nytt. Vi går offshore. rehabnytt 1-2008 Rehab Nr. 1 2008 21 årgang nytt Nyheter nytt Vi går offshore 1 Leder Nyheter Nyheter Tor-Erik Olimb Daglig leder, Kristian Olimb AS Høy aktivitet fortsetter Året 2007 vil vi sent glemme. Vi fikk feire

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

SMART LEDNINGSFORNYELSE

SMART LEDNINGSFORNYELSE SMART LEDNINGSFORNYELSE PRESENTASJON AV NY NORSK VANN RAPPORT VA-KONFERANSE 2017 DRIFTSASSISTANSEN MØRE OG ROMSDAL 10. MAI 2017 KL 15:30 HILDE NYSTOG AAS 2017-05-20 1 Formålet med rapporten Vekke interesse

Detaljer

ørsenteret rødberg a.s

ørsenteret rødberg a.s www.bn-bygg.no BN Bygg AS Totalentreprenør BN Bygg AS er en lokal bedrift som leverer snekkerog tømmerarbeid i kommunene Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Bedriften ble etablert i 1992, og er en totalentreprenør

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

14.11.2014. Jeg har jobbet i bransjen siden 1994. Prøver å gjøre så godt jeg kan, men. Jeg lykkes ikke alltid! Rapportering - Avløpsledninger

14.11.2014. Jeg har jobbet i bransjen siden 1994. Prøver å gjøre så godt jeg kan, men. Jeg lykkes ikke alltid! Rapportering - Avløpsledninger Kurs i kvalitetskontroll Vann / Avløp: Stikkledninger, bunnledninger og innvendig røropplegg Garder kurs- og konferansesenter, 5. 7. november 2014 Forundersøkelser og tilstandskontroll: Rapportering -

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek)

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Innlegg på OTC-konferanse februar 2013 «DEN OPPLYSTE OG KUNNSKAPSRIKE FORBRUKER» (Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Jeg har lyst til å åpne med et spørsmål, nemlig

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon.

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon. NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2007 TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden Av Line Grønhaug TOTAL E&P NORGE AS er det eneste selskapet på norsk sokkel som har gått gjennom hele livssyklusen til et stort felt.

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer