Kommunevalgprogrammet NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunevalgprogrammet 2015-2019. NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn"

Transkript

1 Kommunevalgprogrammet NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn Innhold: Hva står SV for? Forskjellssamfunnet må bekjempes Flere ressurser til kommunene Nødvendig omstilling Ikke privatisering Nittedal kommune- en attraktiv arbeidsgiver En grønn dal En bærekraftig arealpolitikk Lokale tiltak for miljø og klima Barn og unge først Barnehage for barns behov En styrket offentlig skole inkluderende tilbud til barn og ungdom Kultur for alle Kulturløft i Nittedal Kulturhus med nytt bibliotek Frivillige organisasjoner må få gode vilkår En god flyktnings- og integreringspolitikk Livskvalitet Aktive eldre Pleie- og omsorgstjenester for alle som trenger det Forebyggende helsearbeid

2 HVA STÅR SV FOR? SVs verdigrunnlag er frihet, solidaritet og rettferdighet. Dette vil Nittedal SV omsette i praktisk politikk i bygda vår. Vi arbeider for et varmere samfunn. Forskjellssamfunnet må bekjempes Forskjellene mellom fattig og rik øker i store deler av verden så vel som i vårt eget land. SV har konsekvent arbeidet for at de fattigste blant oss skal få en levestandard som er verdig en velferdsstat. Fattigdom rammer ikke minst barnefamilier. I bygda vår lever også en del barn i familier som er fattige etter norsk levestandard. Nittedal SV vil intensivere arbeidet mot dette både av humanitære grunner og fordi avskaffelse av fattigdom forebygger mange sosiale problemer. SV vil arbeide for å utvikle NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) slik at flere kommer i arbeid, og de som er avhengig av sosialhjelp får en verdig hverdag. Det er viktig at sosialhjelpen heves til et anstendig nivå, slik at den enkelte sosialhjelpsmottaker får overskudd til å arbeide med sin livssituasjon. Dette vil tjene både de aktuelle familiene og kommunen. I tillegg må familier i akutte økonomiske kriser få råd og veiledning uten å måtte selge sine eiendeler før hjelp ytes. bekjempe fattigdom heve sosialhjelpssatsene slik at sosialhjelpsmottakeres inntekt holder tritt med den alminnelige lønnsutvikling Flere ressurser til kommunene Kommunene er en av de viktigste bærebjelkene i den norske velferdsstaten. SV er opptatt av å sikre kommunene god økonomi for å gi innbyggere best mulig tjenester. God velferdspolitikk krever ressurser, riktig økonomisk styring og en god arbeidsgiverpolitikk. sikre nok sykehjemsplasser og omsorgsboliger styrke innhold i barnehager og skoler sikre gode helse- og sosialtjenester legge til rette for et mangfoldig kultur- og idrettsliv sørge for at kommunale bygg- og anlegg er attraktive og blir godt vedlikeholdt.

3 Nødvendig omstilling - Ikke privatisering Kommunesektoren må være åpen for nye vurderinger av hvordan man best og mest effektivt kan yte tjenester. SV støtter omstilling som er basert på samarbeid med de ansatte og brukerne. Omstillinger må ikke ramme menneskene med store behov for velferdstjenester. Erfaringer viser at privatisering og konkurranseutsetting ikke gir verken bedre tjenester eller like gode vilkår for de ansatte uten økte kostnader. modernisere og utvikle tjenestetilbudet i kommunen i samarbeid med de ansatte og brukerne og med frivillige organisasjoner som supplement En attraktiv arbeidsgiver Det er fullt mulig å skape kommuner der de ansatte har gode lønns- og arbeidsvilkår, og der velferden skapes uten krav om profitt. Det handler om politiske valg. gi kommunalt ansatte som ønsker det, tilbud om heltidsjobb redusere bruken av midlertidige stillinger gi kommunalt ansatte lik lønn for likt arbeid arbeide aktivt mot alle former for sosial dumping arbeide for økt åpenhet og dialog med de ansatte i kommunen styrke ansattes ytringsfrihet og styrke varslernes stilling, blant annet gjennom å vedta en varslerplakat ha et nært samarbeid med fagbevegelsen bl.a. om tiltak for å øke kompetansen og bidra til etterutdanning hos kommunalt ansatte sikre at all bruk av vikarer og midlertidige ansatte er i tråd med lovverk og tariffavtaler arbeide for forsøk med sekstimersdagen

4 EN GRØNN DAL FOR ALLE En overordnet målsetting for SV er å bevare den grønne bygda med Nitelva og kulturlandskapet som viktige elementer i dalbunnen og marka med sine rekreasjonsområder på hver side. Vi i Nittedal må også gjøre vår del for å begrense klimagassutslipp for å sikre et godt miljø for vår egen del og av hensyn til framtidige generasjoner. Dette krever for det første en bevisst holdning hos folkevalgte og hos innbyggerne. For det andre trenger vi konkrete tiltak innenfor forbruk, miljøvennlige energiløsninger, kollektiv transport og arealpolitikk. På lengre sikt vil barnehagens og skolens innsats for å gjøre ungene til miljøbevisste borgere bli et viktig bidrag. En bærekraftig arealpolitikk SV mener at en bærekraftig arealpolitikk er noe av det viktigste for å skape en god utvikling i bygda.. Utbygging må konsentreres rundt kollektivknutepunkt i tråd med rikspolitiske retningslinjer. Kommunen må planlegge bygging og/eller utvidelse av skoler og barnehager og andre kommunale tjenester i forkant av framtidig utbygging. Byggefelt må ha grønne lunger, leikeplasser og gode møtesteder for gamle og unge. Det må stilles krav om et variert boligtilbud i ulike prisklasser, og det må gjennom utbyggingsavtaler sikres leiligheter med livsløpsstandard og et rimelig antall utleieboliger for ungdom. Ny næringsvirksomhet ønskes velkommen på regulerte næringsområder bl.a. på østsiden av RV 22. Næringslivet skal utfordres gjennom en god dialog med kommunen til å drive sin virksomhet med tanke på energisparing, reduksjon av utslipp og gjenvinning av avfall. Markagrensen er en viktig føring ved all utbygging. Det skal ikke åpnes for bygging av hytter eller omgjøring av hytter til helårsboliger i marka. Det skal legges til rette for friluftsliv med utfartsparkering, opplysningsskilt og vedlikehold av stier og sykkelveger. Jord- og skogbruk er viktige næringer for kommunen, og det må legges til rette for at disse kan drives innenfor miljømessig forsvarlige rammer. Satsing på biobrensel kan gi en tilleggsnæring som bidrar til å redusere utslipp av CO2. bygge ut boliger i et moderat tempo og i nærheten av kollektivtilbud øke andel boliger for unge og eldre, bl.a. flere omsorgplussboliger utvikle midtbygda i tråd med Sentrumsplanen kreve miljøvennlige energi- og avløpsløsninger i nye felt for bolig og næringsbygg verne om dyrket mark trygge skoleveier slik at barn og unge kan gå og sykle til skolen bedre sykkelparkeringen ved trafikknutepunkter og andre sentrale steder

5 Lokale tiltak for miljø og klima Også lokalt må vi bidra til å begrense klimagassutslippene som har uforutsigbare og farlige følger for kloden. Bedre utbygget kollektivtransport og redusert fossil bilbruk er nøkkelen til å holde klimagassutslippene nede. De folkevalgte må stille krav til NSB og Ruter for å fronte lokale behov. Alt vi bruker krever en mengde energi og ressurser til framstilling, frakt, bruk og avfallshåndtering. Dette krever riktige valg av forbrukere og folkevalgte. Kommunen må gå foran med en miljøvennlig innkjøpspolitikk, og flere kommunale enheter må bli miljøsertifisert. SV er fornøyd med vår interkommunale ordning for håndtering av avfall med kildesortering, gjenvinning og energigunstig avfallshåndtering. Kommunale enheter må gå foran med å få ned mengde avfall. Gode energiløsninger innebærer vannbåren varme til oppvarming, varmepumper, bruk av fornybare ressurser og energiøkonomisering. SV støtter en rask gjennomføring av energi- og klimaplan for Nittedal som setter krav til kommunale bygg, næringsbygg og nye boligfelt. Energiråd og informasjon om støtteordninger for energitiltak skal folk kunne få gjennom kommunen. sikre midler til en rask gjennomføring av kommunens Energi- og klimaplan bidra til at det blir flere miljøfyrtårnbedrifter og kommunale miljøfyrtårn i perioden framstille et kommunalt klimabudsjett hvor klimagassutslipp blir tallfestet få flere gang- og sykkelveier, som f.eks. ved Svartkruttveien beholde vannspeilet i Waage Dam gjøre Nitelva så rent at det blir badevannskvalitet ned til Åros bru og anlegge sti langs elva i.f.m. bygging av ny kloakkledning arbeide for flere avganger for buss og tog, rimelige billetter og parkeringsplasser i nærheten av holdeplassene. trekke kommunale investeringer ut av fossil energi BARN OG UNGE FØRST Nittedal er en vekstkommune, og barn og unge utgjør en voksende andel av befolkningen. SV setter oppvekstvilkår for barn og unge aller øverst på den politiske dagsorden. Oppvekstvilkår skapes først og fremst i den enkelte familie. Familien må oppleve at velferdsgoder som barnehage, skole, skoleveier, boligtilbud, kultur, fritidstilbud, helse- og sosialtjenester møter deres behov. Barnehage for barns behov SV har kjempet fram retten til barnehage ved ettårsalder, og nå er den er blitt like selvfølgelig som rett til skole. SV har også fått gjennomslag i Stortinget for en maksimal takst på barnehageplass, og den må holdes på et rimelig nivå. Kvaliteten i barnehagetilbud må sikres med et variert innhold og kompetent personale.

6 bygge ut barnehager i takt med økende behov øke andel av personale med pedagogisk kompetanse arbeide for fortløpende opptak i barnehagene innføre et enklere regelverk for godkjenning av naturbarnehager støtte tiltak som bidrar til et bredere samarbeid mellom alle barnehager i bygda begrense rapporteringskrav til de ansatte En styrket offentlig skole For SV er en god skole avgjørende for en god oppvekst og for et solidarisk, demokratisk, produktivt og kunnskapsrikt samfunn. Det er viktig for unger å gå på skole i sitt nærmiljø sammen med andre med ulik sosial bakgrunn. Skolen bidrar til å jevne ut sosiale forskjeller. SV forlanger null-toleranse i forhold til mobbing, og støtter alt arbeid i Nittedalsskolen for å bli kvitt mobbing. Det er viktig med et variert innhold i skolen for å forebygge frafall i videregående skole. Valgfag, som SV gjeninnførte mens de satt i regjeringen, har gitt mange elever et lystbetont læringstilbud. Skolene må variere læringsaktiviteter ved hjelp av bibliotek, bruk av digitale verktøy, felles kulturopplevelser, fysisk aktivitet og friluftsliv. Nøkkelen til god læring ligger hos kompetente og engasjerte lærere og dyktig ledelse. Med gode rammevilkår, kan Nittedalsskolen forsterke dens gode resultater. Kunnskapsløftet krever et system for vurdering og kvalitetssikring. SV mener at systemet må være enkelt og at det må brukes for å forbedre praksis. øke skolekapasiteten i kommunen i tråd med utbyggingen av boligområder innføre en bemanningsnorm med maksimalt 15 elever per lærer fra trinn og maks 20 elever fra trinn gradvis utvide skoledagen i småskolen med innslag av lek, lekselesing og fritidstilbud ikke offentliggjøre resultatene på nasjonale prøver for den enkelte skole redusere omfanget av dagens rapporteringskrav i skolene sikre ressurser til ønsket etter- og videreutdanning av lærere og ledelsen Inkluderende tilbud til barn og ungdom Altfor mange barn og ungdom sliter med enten en vanskelig familiesituasjon, dårlig fungering i skolen, vansker i forhold til venner og kamerater, fattigdom eller en kombinasjon av slike problemer. For at de utsatte barna og ungdommene skal kunne føle seg motivert til å delta positivt i samfunnet, må de for det første ha voksne å snakke med om sine problemer. For det andre er det nødvendig å møte dem med respekt og forståelse, ikke fordømmelse. Det er en stor og viktig utfordring å stimulere barne- og ungdomsmiljøene slik at de blir inkluderende, og lar alle være med i fellesskapet.

7 For både barn og ungdom flest er tilhørighet til et miljø og muligheten til å være sammen med venner av avgjørende betydning. SV vil legge til rette for at deltakelse i aktiviteter ikke skal være avhengig av verken etnisk bakgrunn, funksjonshemming eller lommeboka. SV ønsker å videreutvikle tilbud til både de som er interessert i idrett, og de som søker andre fritidstilbud. Arbeidet som gjøres av idrettslagene og andre frivillige organisasjoner som driver barne- og ungdomsarbeid, er uvurderlig som forebyggende helsearbeid. redusere egenandeler for barn i alle kommunale tiltak og aktiviteter. at helsestasjonene inkl. helsesøstres arbeid i skolene, utekontaktene og barnevernet får økt kapasitet sette i gang et pilotprosjekt med et nettverk av voksne personer i lokalmiljøet som barn kan snakke med om sine problemer ha brukerstyrte ungdomsklubber i hver del av bygda - søndre, midtbygda og Hakadal øke tilskuddene til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner som driver med idrett, musikk og teater arbeide for en styrking av samarbeidet mellom kommunen og de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene bl.a. gjennom partnerskapsavtaler KULTUR FOR ALLE For SV er det viktig at alle får anledning til å delta i det kulturelle fellesskapet. Det betyr at mennesker i alle aldersgrupper, med forskjellige religioner og ulikt geografisk bakgrunn må ha lik rett til å delta både som publikum og utøvere. Funksjonshemminger må ikke være et hinder for å delta i dette fellesskapet. Kulturopplevelser gjennom kunst, musikk og idrett gir oss inntrykk, innlevelse, innsikt og muligheter for utfoldelse. Opplevelsene har egenverdi samtidig som kulturaktiviteter gir positive ringvirkninger. De gir liv og estetiske kvaliteter i bygg og anlegg og kreativitet i nærings- og arbeidsliv. Å ta vare på fortidas spor er også kultur. Kulturløft i Nittedal SV godtar ikke at Nittedal bruker mindre penger på kultur enn i sammenliknbare kommuner. Den rødgrønne regjeringen startet et omfattende kulturløft sentralt, og gjennom overføringer til kommunene er det lagt til rette for satsing på kultur også i Nittedal. I den nye kulturloven legges det vekt på kommunenes ansvar. SV vil bruke kulturloven for å sørge for at kultur ikke blir en salderingspost i kommunebudsjettet. arbeide for å øke Nittedal kommunes kulturbudsjett utvikle Kulturskolens tilbud i SFO, og arbeide for på sikt å gjøre Kulturskolen gratis gå inn for at en rimelig andel av byggekostnadene ved nye kommunale bygg skal gå til kunstnerisk utsmykning

8 Kulturhus med nytt bibliotek SV var det første partiet i bygda som programfestet bygging av kulturhus, og vi tok initiativet til opprettelse av kulturhuskomiteen. SV har i en tidlig fase ledet det politiske arbeidet med kulturhus. Den kommende kommunestyreperioden vil bli avgjørende for å få til et levende kulturhus med en realistisk økonomi til glede både for bygdas kunstnere, for kulturaktivister og for hele befolkningen. Folkebiblioteket er det kulturelle hjertet i mange kommuner. Et nytt, moderne bibliotek er en viktig del av det nye kulturhuset. Biblioteket skal drive kulturformidling og være en læringsarena og møteplass. En viktig oppgave er å gjøre digital kompetanse tilgjengelig for alle. Vi hilser velkommen selvbetjent bibliotek utenom betjent åpningstid. ha en realistisk finansiering av bygging og drift av kulturhuset - med kommunen som aktør øke bibliotekets bemanning til samme nivå som i sammenliknbare kommuner styrke digital kompetanse og arrangementskompetanse hos personalet øke antall arrangementer i regi av biblioteket i tråd med folkebibliotekenes formålsparagraf legge til rette for selvbetjent bibliotek utenom betjent åpningstid Frivillige organisasjoner må få gode vilkår Det legges ned et formidabelt arbeid i de frivillige organisasjonene som bidrar til det gode livet i bygda. Kommunen må legge forholdene best mulig til rette for denne virksomheten som ivaretar viktige samfunnsoppgaver og fremmer trivsel og helse. øke støtten til de frivillige organisasjonene ha løpende dialog med FRINI og Idrettsrådet styrke plankompetansen i kommunen for utvikling av nye idrettsanlegg og turveier ta vare på bygdas kulturminner i tråd med kulturminneplan En god flyktning- og integreringspolitikk Norge er et flerkulturelt samfunn, og også Nittedal har språklig og etnisk variasjon. Dette mangfoldet er positivt for bygda. Kommunen har vedtatt at vi skal ta imot minst 15 flyktninger pr år i tillegg til familiegjenforening. I 2016 skal kommunen ta i mot 30 flyktninger og vår andel av syriske flyktninger. Bosetting og integrering av flyktninger er et ansvar som berører alle virksomheter i kommunen. Målet er å gjøre de nyankomne flyktningene selvhjulpne raskest mulig og at

9 det ikke utvikler seg sosiale forskjeller. Integrering dreier seg om mer enn mottak av flyktninger. Det handler om å inkludere alle innvandrere og deres etterkommere, og å se på dem som en ressurs. Det betyr å samhandle og å motvirke rasisme og diskriminering. bosette minst 15 flyktninger per år pluss familiegjenforening støtte tiltak som motvirker rasisme, og som stimulerer inkludering og mangfold gi dem som ikke er fortrolige med norsk språk, et tilpasset opplæringstilbud i skole og barnehage og ved å opprette møteplasser der de kan trene sine norskkunnskaper styrke det kommunale mottaksapparatet, bl.a. med spesialutdannet helsesøster, for å kunne tilby oppfølging av dem som faller utenom eller har fullført det offentlige introduksjonsprogram støtte videreutdanning i norsk og engelsk for utlendinger som trenger dette hjelpe flyktninger med å skaffe egen bolig, bl.a. ved at kommunen støtter flytting som frigjør en kommunal bolig bidra til at kommunen kan gi bankgaranti for boliglån til flyktninger gi opplæring i bruk av bolig og norske boligregler arbeide mot å nå det nasjonale målet på 55% over i arbeid eller utdanning LIVSKVALITET SV vil at tjenestetilbudet skal utvikles for å gi innbyggerne et godt liv med meningsfullt arbeid og aktiv fritid. SV vil arbeide for at helse- og sosialtjenester utbygges i takt med behovet og i et livsløpsperspektiv og at brukermedvirkning blir en standard. Helse- og sosialtjenester skal ikke privatiseres. De skal utvikles og forbedres som en del av det kommunale offentlige tjenestetilbudet. SV mener at tjenestetilbudet skal ha fokus på fattigdomsbekjempelse, inkluderende barndom, aktive eldre, pleie- og omsorgstjenester for alle som trenger det og forebyggende helsearbeid. Aktive eldre Store deler av den eldre befolkningen har god helse, god økonomi og et godt sosialt nettverk. Disse gode livsbetingelsene må opprettholdes. De eldre representerer en ressurs for bygda. Det er de eldres behov for gode velferdsordninger og rett til å bli oppfattet som en ressurs som må være avgjørende for de tiltak og boformer som etableres. Da er det viktig for det første å sørge for tjenester som gjør det mulig for eldre å bo i sitt hjem så lenge som mulig. For det andre må vi ha flere omsorgsboliger i nærheten av pleie-

10 og omsorgssentrene. For det tredje må sykehjemskapasitet utvides i takt med behovet, slik det nå gjøres på Døli. etablere et samarbeid mellom kommunen og frivillige lag, foreninger og enkeltpersoner med sikte på at alle eldre skal kunne delta i sosiale, kulturelle og politiske aktiviteter i kommunen kjempe mot at private profitører skal få etablere seg i eldreomsorgen. støtte bygging av omsorgsboliger og sykehjemsplasser i takt med behovet etablere et eldresenter på Rotnes Pleie- og omsorgstjenester for alle som trenger det Pleie- og omsorgstjenester skal ikke bare være rettet inn mot eldre. Sykdom og livsproblemer kan ramme mennesker i alle aldre. Det er viktig at tjenestetilbudet på dette området er tilpasset den enkeltes behov. Mennesker med behov for pleie og omsorgstjenester skal få bo i sitt hjem så lenge som de selv ønsker. arbeide for en behovstilpasset utbygging av institusjonstilbud og alternative boformer for mennesker med psykiske lidelser og avhengighet, eldre og mennesker med alvorlige funksjonshemninger styrke hjemmebaserte tjenester utvikle behovstilpassede avlastnings- og støttekontaktordninger legge til rette nabohjelp, frivillighetsarbeid og nettverksbygging lage bedre og enklere kriterier for bruk av omsorgslønn Forebyggende helsearbeid Å ha en befolkning med sunne levevaner er en uvurderlig kapital for en kommune og gir livskvalitet til den enkelte. SV vil styrke folkehelsearbeidet som er igangsatt i kommunen, og følge opp regjeringens og kommunens folkehelseprogram. arbeide for å etablere konkrete tilbud av typen trimgrupper og kostholdskurs, bl.a. i samarbeid med sambygdinger med annen etnisk opprinnelse. videreutvikle forebyggende helsetjenester til barn og unge og styrke samarbeidet mellom skole, helsetjeneste og barnevern utvide tilbudet på Frisklivssentralen at alle grupper skal få lik tilgjengelighet til både kurative og forebyggende

11 helsetjenester, med fokus på familier/personer med dårlig økonomi Hvor finner du oss? Twitter : Nittedal SV Ved Milorad Dunderovic, e-post: Dag Westhrin e-post:

12 Nittedal SVs kandidater til kommunevalget 2015 Navn Født år Dag Anders Th. Westhrin 1954 Marit Røyne 1966 Hans Martin Elleflaadt 1951 Lise Dalen Mc Mahon 1966 Ali Hamza Ahmed 1994 Azra Dunderovic 1955 Milorad Dunderovic 1953 Ragnhild Nordengen 1955 Markus Scarth Tønseth 1970 Riaz Ahmed 1964 Mona Berg 1944 Egil Dahl 1966 Johan Tønnesson 1956 Geirr Are Blystad Larsen 1962 Øivind Bækkelund 1947 Grete Synnøve Solbakk 1953 Jarl Hegdal 1944 Soran Qadir Saaen 1969 Magne Berg 1942

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

Fauske SV Program 2007-2011

Fauske SV Program 2007-2011 Fauske SV Program 2007-2011 Fortsatt ansvarlighet Fauske SV er et sosialistisk parti, og derfor vil vi jobbe for et samfunn hvor samarbeid erstatter maktbruk, vi vil ha en politikk bygd på fellesskap og

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 PRINSIPP- OG HANDLINGSPROGRAM VEDTEKTER 2014 2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 omtanke solidaritet samhold Innhold Prinsipprogrammet... 3 Handlingsprogrammet... 8 Tariffpolitikk... 8 Likestilling

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 INNHOLD DEL 1: VISJON FOR SAMFUNNET... 3 DEL 2: SATSINGSOMRÅDER krav overfor myndighetene 2.1 Utviklingen av velferdsstaten... 4 2.2 Økonomisk og sosial trygghet...

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Vedtatt på årsmøtet 7. og 8. februar 2015 1 Liberal by 4 Grønn by Klima 5 Miljø. 6 Samferdsel. 8 Byutvikling.. 11 Mulighetenes by Barnehage..

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf. vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006 AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.no 1. AUFs Grunnsyn...2 1.1 En internasjonal bevegelse.....2 1.2 Et bærekraftig samfunn......2

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018)

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) FOTO: NANCY BUNDT/ INNOVASJON NORWAY KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) RINGSAKER VEKST OG UTVIKLING Ringsaker har gode forutsetninger for å være en god bokommune FORORD Dette

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene...

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ...

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 Velferd gir frihet... 3 2 Et livsløp... 4 2.1 Barndommen livets grunnmur... 5 2.2 Utdanning som døråpner... 9 2.3 Tak over hodet en rettighet...16 2.4 Arbeid til

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

AKERSHUS FYLKESPROGRAM

AKERSHUS FYLKESPROGRAM AKERSHUS FYLKESPROGRAM 2015-2019 INNHOLD Et grønt Akershus 3 Hva er grønn politikk? 3 Utviklingen av et grønt Akershus 5 Politikkområder 8 1. Etisk handel og miljøvennlig forbruk 8 2. Avfall og ressurser

Detaljer