Kommunevalgprogrammet NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunevalgprogrammet 2015-2019. NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn"

Transkript

1 Kommunevalgprogrammet NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn Innhold: Hva står SV for? Forskjellssamfunnet må bekjempes Flere ressurser til kommunene Nødvendig omstilling Ikke privatisering Nittedal kommune- en attraktiv arbeidsgiver En grønn dal En bærekraftig arealpolitikk Lokale tiltak for miljø og klima Barn og unge først Barnehage for barns behov En styrket offentlig skole inkluderende tilbud til barn og ungdom Kultur for alle Kulturløft i Nittedal Kulturhus med nytt bibliotek Frivillige organisasjoner må få gode vilkår En god flyktnings- og integreringspolitikk Livskvalitet Aktive eldre Pleie- og omsorgstjenester for alle som trenger det Forebyggende helsearbeid

2 HVA STÅR SV FOR? SVs verdigrunnlag er frihet, solidaritet og rettferdighet. Dette vil Nittedal SV omsette i praktisk politikk i bygda vår. Vi arbeider for et varmere samfunn. Forskjellssamfunnet må bekjempes Forskjellene mellom fattig og rik øker i store deler av verden så vel som i vårt eget land. SV har konsekvent arbeidet for at de fattigste blant oss skal få en levestandard som er verdig en velferdsstat. Fattigdom rammer ikke minst barnefamilier. I bygda vår lever også en del barn i familier som er fattige etter norsk levestandard. Nittedal SV vil intensivere arbeidet mot dette både av humanitære grunner og fordi avskaffelse av fattigdom forebygger mange sosiale problemer. SV vil arbeide for å utvikle NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) slik at flere kommer i arbeid, og de som er avhengig av sosialhjelp får en verdig hverdag. Det er viktig at sosialhjelpen heves til et anstendig nivå, slik at den enkelte sosialhjelpsmottaker får overskudd til å arbeide med sin livssituasjon. Dette vil tjene både de aktuelle familiene og kommunen. I tillegg må familier i akutte økonomiske kriser få råd og veiledning uten å måtte selge sine eiendeler før hjelp ytes. bekjempe fattigdom heve sosialhjelpssatsene slik at sosialhjelpsmottakeres inntekt holder tritt med den alminnelige lønnsutvikling Flere ressurser til kommunene Kommunene er en av de viktigste bærebjelkene i den norske velferdsstaten. SV er opptatt av å sikre kommunene god økonomi for å gi innbyggere best mulig tjenester. God velferdspolitikk krever ressurser, riktig økonomisk styring og en god arbeidsgiverpolitikk. sikre nok sykehjemsplasser og omsorgsboliger styrke innhold i barnehager og skoler sikre gode helse- og sosialtjenester legge til rette for et mangfoldig kultur- og idrettsliv sørge for at kommunale bygg- og anlegg er attraktive og blir godt vedlikeholdt.

3 Nødvendig omstilling - Ikke privatisering Kommunesektoren må være åpen for nye vurderinger av hvordan man best og mest effektivt kan yte tjenester. SV støtter omstilling som er basert på samarbeid med de ansatte og brukerne. Omstillinger må ikke ramme menneskene med store behov for velferdstjenester. Erfaringer viser at privatisering og konkurranseutsetting ikke gir verken bedre tjenester eller like gode vilkår for de ansatte uten økte kostnader. modernisere og utvikle tjenestetilbudet i kommunen i samarbeid med de ansatte og brukerne og med frivillige organisasjoner som supplement En attraktiv arbeidsgiver Det er fullt mulig å skape kommuner der de ansatte har gode lønns- og arbeidsvilkår, og der velferden skapes uten krav om profitt. Det handler om politiske valg. gi kommunalt ansatte som ønsker det, tilbud om heltidsjobb redusere bruken av midlertidige stillinger gi kommunalt ansatte lik lønn for likt arbeid arbeide aktivt mot alle former for sosial dumping arbeide for økt åpenhet og dialog med de ansatte i kommunen styrke ansattes ytringsfrihet og styrke varslernes stilling, blant annet gjennom å vedta en varslerplakat ha et nært samarbeid med fagbevegelsen bl.a. om tiltak for å øke kompetansen og bidra til etterutdanning hos kommunalt ansatte sikre at all bruk av vikarer og midlertidige ansatte er i tråd med lovverk og tariffavtaler arbeide for forsøk med sekstimersdagen

4 EN GRØNN DAL FOR ALLE En overordnet målsetting for SV er å bevare den grønne bygda med Nitelva og kulturlandskapet som viktige elementer i dalbunnen og marka med sine rekreasjonsområder på hver side. Vi i Nittedal må også gjøre vår del for å begrense klimagassutslipp for å sikre et godt miljø for vår egen del og av hensyn til framtidige generasjoner. Dette krever for det første en bevisst holdning hos folkevalgte og hos innbyggerne. For det andre trenger vi konkrete tiltak innenfor forbruk, miljøvennlige energiløsninger, kollektiv transport og arealpolitikk. På lengre sikt vil barnehagens og skolens innsats for å gjøre ungene til miljøbevisste borgere bli et viktig bidrag. En bærekraftig arealpolitikk SV mener at en bærekraftig arealpolitikk er noe av det viktigste for å skape en god utvikling i bygda.. Utbygging må konsentreres rundt kollektivknutepunkt i tråd med rikspolitiske retningslinjer. Kommunen må planlegge bygging og/eller utvidelse av skoler og barnehager og andre kommunale tjenester i forkant av framtidig utbygging. Byggefelt må ha grønne lunger, leikeplasser og gode møtesteder for gamle og unge. Det må stilles krav om et variert boligtilbud i ulike prisklasser, og det må gjennom utbyggingsavtaler sikres leiligheter med livsløpsstandard og et rimelig antall utleieboliger for ungdom. Ny næringsvirksomhet ønskes velkommen på regulerte næringsområder bl.a. på østsiden av RV 22. Næringslivet skal utfordres gjennom en god dialog med kommunen til å drive sin virksomhet med tanke på energisparing, reduksjon av utslipp og gjenvinning av avfall. Markagrensen er en viktig føring ved all utbygging. Det skal ikke åpnes for bygging av hytter eller omgjøring av hytter til helårsboliger i marka. Det skal legges til rette for friluftsliv med utfartsparkering, opplysningsskilt og vedlikehold av stier og sykkelveger. Jord- og skogbruk er viktige næringer for kommunen, og det må legges til rette for at disse kan drives innenfor miljømessig forsvarlige rammer. Satsing på biobrensel kan gi en tilleggsnæring som bidrar til å redusere utslipp av CO2. bygge ut boliger i et moderat tempo og i nærheten av kollektivtilbud øke andel boliger for unge og eldre, bl.a. flere omsorgplussboliger utvikle midtbygda i tråd med Sentrumsplanen kreve miljøvennlige energi- og avløpsløsninger i nye felt for bolig og næringsbygg verne om dyrket mark trygge skoleveier slik at barn og unge kan gå og sykle til skolen bedre sykkelparkeringen ved trafikknutepunkter og andre sentrale steder

5 Lokale tiltak for miljø og klima Også lokalt må vi bidra til å begrense klimagassutslippene som har uforutsigbare og farlige følger for kloden. Bedre utbygget kollektivtransport og redusert fossil bilbruk er nøkkelen til å holde klimagassutslippene nede. De folkevalgte må stille krav til NSB og Ruter for å fronte lokale behov. Alt vi bruker krever en mengde energi og ressurser til framstilling, frakt, bruk og avfallshåndtering. Dette krever riktige valg av forbrukere og folkevalgte. Kommunen må gå foran med en miljøvennlig innkjøpspolitikk, og flere kommunale enheter må bli miljøsertifisert. SV er fornøyd med vår interkommunale ordning for håndtering av avfall med kildesortering, gjenvinning og energigunstig avfallshåndtering. Kommunale enheter må gå foran med å få ned mengde avfall. Gode energiløsninger innebærer vannbåren varme til oppvarming, varmepumper, bruk av fornybare ressurser og energiøkonomisering. SV støtter en rask gjennomføring av energi- og klimaplan for Nittedal som setter krav til kommunale bygg, næringsbygg og nye boligfelt. Energiråd og informasjon om støtteordninger for energitiltak skal folk kunne få gjennom kommunen. sikre midler til en rask gjennomføring av kommunens Energi- og klimaplan bidra til at det blir flere miljøfyrtårnbedrifter og kommunale miljøfyrtårn i perioden framstille et kommunalt klimabudsjett hvor klimagassutslipp blir tallfestet få flere gang- og sykkelveier, som f.eks. ved Svartkruttveien beholde vannspeilet i Waage Dam gjøre Nitelva så rent at det blir badevannskvalitet ned til Åros bru og anlegge sti langs elva i.f.m. bygging av ny kloakkledning arbeide for flere avganger for buss og tog, rimelige billetter og parkeringsplasser i nærheten av holdeplassene. trekke kommunale investeringer ut av fossil energi BARN OG UNGE FØRST Nittedal er en vekstkommune, og barn og unge utgjør en voksende andel av befolkningen. SV setter oppvekstvilkår for barn og unge aller øverst på den politiske dagsorden. Oppvekstvilkår skapes først og fremst i den enkelte familie. Familien må oppleve at velferdsgoder som barnehage, skole, skoleveier, boligtilbud, kultur, fritidstilbud, helse- og sosialtjenester møter deres behov. Barnehage for barns behov SV har kjempet fram retten til barnehage ved ettårsalder, og nå er den er blitt like selvfølgelig som rett til skole. SV har også fått gjennomslag i Stortinget for en maksimal takst på barnehageplass, og den må holdes på et rimelig nivå. Kvaliteten i barnehagetilbud må sikres med et variert innhold og kompetent personale.

6 bygge ut barnehager i takt med økende behov øke andel av personale med pedagogisk kompetanse arbeide for fortløpende opptak i barnehagene innføre et enklere regelverk for godkjenning av naturbarnehager støtte tiltak som bidrar til et bredere samarbeid mellom alle barnehager i bygda begrense rapporteringskrav til de ansatte En styrket offentlig skole For SV er en god skole avgjørende for en god oppvekst og for et solidarisk, demokratisk, produktivt og kunnskapsrikt samfunn. Det er viktig for unger å gå på skole i sitt nærmiljø sammen med andre med ulik sosial bakgrunn. Skolen bidrar til å jevne ut sosiale forskjeller. SV forlanger null-toleranse i forhold til mobbing, og støtter alt arbeid i Nittedalsskolen for å bli kvitt mobbing. Det er viktig med et variert innhold i skolen for å forebygge frafall i videregående skole. Valgfag, som SV gjeninnførte mens de satt i regjeringen, har gitt mange elever et lystbetont læringstilbud. Skolene må variere læringsaktiviteter ved hjelp av bibliotek, bruk av digitale verktøy, felles kulturopplevelser, fysisk aktivitet og friluftsliv. Nøkkelen til god læring ligger hos kompetente og engasjerte lærere og dyktig ledelse. Med gode rammevilkår, kan Nittedalsskolen forsterke dens gode resultater. Kunnskapsløftet krever et system for vurdering og kvalitetssikring. SV mener at systemet må være enkelt og at det må brukes for å forbedre praksis. øke skolekapasiteten i kommunen i tråd med utbyggingen av boligområder innføre en bemanningsnorm med maksimalt 15 elever per lærer fra trinn og maks 20 elever fra trinn gradvis utvide skoledagen i småskolen med innslag av lek, lekselesing og fritidstilbud ikke offentliggjøre resultatene på nasjonale prøver for den enkelte skole redusere omfanget av dagens rapporteringskrav i skolene sikre ressurser til ønsket etter- og videreutdanning av lærere og ledelsen Inkluderende tilbud til barn og ungdom Altfor mange barn og ungdom sliter med enten en vanskelig familiesituasjon, dårlig fungering i skolen, vansker i forhold til venner og kamerater, fattigdom eller en kombinasjon av slike problemer. For at de utsatte barna og ungdommene skal kunne føle seg motivert til å delta positivt i samfunnet, må de for det første ha voksne å snakke med om sine problemer. For det andre er det nødvendig å møte dem med respekt og forståelse, ikke fordømmelse. Det er en stor og viktig utfordring å stimulere barne- og ungdomsmiljøene slik at de blir inkluderende, og lar alle være med i fellesskapet.

7 For både barn og ungdom flest er tilhørighet til et miljø og muligheten til å være sammen med venner av avgjørende betydning. SV vil legge til rette for at deltakelse i aktiviteter ikke skal være avhengig av verken etnisk bakgrunn, funksjonshemming eller lommeboka. SV ønsker å videreutvikle tilbud til både de som er interessert i idrett, og de som søker andre fritidstilbud. Arbeidet som gjøres av idrettslagene og andre frivillige organisasjoner som driver barne- og ungdomsarbeid, er uvurderlig som forebyggende helsearbeid. redusere egenandeler for barn i alle kommunale tiltak og aktiviteter. at helsestasjonene inkl. helsesøstres arbeid i skolene, utekontaktene og barnevernet får økt kapasitet sette i gang et pilotprosjekt med et nettverk av voksne personer i lokalmiljøet som barn kan snakke med om sine problemer ha brukerstyrte ungdomsklubber i hver del av bygda - søndre, midtbygda og Hakadal øke tilskuddene til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner som driver med idrett, musikk og teater arbeide for en styrking av samarbeidet mellom kommunen og de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene bl.a. gjennom partnerskapsavtaler KULTUR FOR ALLE For SV er det viktig at alle får anledning til å delta i det kulturelle fellesskapet. Det betyr at mennesker i alle aldersgrupper, med forskjellige religioner og ulikt geografisk bakgrunn må ha lik rett til å delta både som publikum og utøvere. Funksjonshemminger må ikke være et hinder for å delta i dette fellesskapet. Kulturopplevelser gjennom kunst, musikk og idrett gir oss inntrykk, innlevelse, innsikt og muligheter for utfoldelse. Opplevelsene har egenverdi samtidig som kulturaktiviteter gir positive ringvirkninger. De gir liv og estetiske kvaliteter i bygg og anlegg og kreativitet i nærings- og arbeidsliv. Å ta vare på fortidas spor er også kultur. Kulturløft i Nittedal SV godtar ikke at Nittedal bruker mindre penger på kultur enn i sammenliknbare kommuner. Den rødgrønne regjeringen startet et omfattende kulturløft sentralt, og gjennom overføringer til kommunene er det lagt til rette for satsing på kultur også i Nittedal. I den nye kulturloven legges det vekt på kommunenes ansvar. SV vil bruke kulturloven for å sørge for at kultur ikke blir en salderingspost i kommunebudsjettet. arbeide for å øke Nittedal kommunes kulturbudsjett utvikle Kulturskolens tilbud i SFO, og arbeide for på sikt å gjøre Kulturskolen gratis gå inn for at en rimelig andel av byggekostnadene ved nye kommunale bygg skal gå til kunstnerisk utsmykning

8 Kulturhus med nytt bibliotek SV var det første partiet i bygda som programfestet bygging av kulturhus, og vi tok initiativet til opprettelse av kulturhuskomiteen. SV har i en tidlig fase ledet det politiske arbeidet med kulturhus. Den kommende kommunestyreperioden vil bli avgjørende for å få til et levende kulturhus med en realistisk økonomi til glede både for bygdas kunstnere, for kulturaktivister og for hele befolkningen. Folkebiblioteket er det kulturelle hjertet i mange kommuner. Et nytt, moderne bibliotek er en viktig del av det nye kulturhuset. Biblioteket skal drive kulturformidling og være en læringsarena og møteplass. En viktig oppgave er å gjøre digital kompetanse tilgjengelig for alle. Vi hilser velkommen selvbetjent bibliotek utenom betjent åpningstid. ha en realistisk finansiering av bygging og drift av kulturhuset - med kommunen som aktør øke bibliotekets bemanning til samme nivå som i sammenliknbare kommuner styrke digital kompetanse og arrangementskompetanse hos personalet øke antall arrangementer i regi av biblioteket i tråd med folkebibliotekenes formålsparagraf legge til rette for selvbetjent bibliotek utenom betjent åpningstid Frivillige organisasjoner må få gode vilkår Det legges ned et formidabelt arbeid i de frivillige organisasjonene som bidrar til det gode livet i bygda. Kommunen må legge forholdene best mulig til rette for denne virksomheten som ivaretar viktige samfunnsoppgaver og fremmer trivsel og helse. øke støtten til de frivillige organisasjonene ha løpende dialog med FRINI og Idrettsrådet styrke plankompetansen i kommunen for utvikling av nye idrettsanlegg og turveier ta vare på bygdas kulturminner i tråd med kulturminneplan En god flyktning- og integreringspolitikk Norge er et flerkulturelt samfunn, og også Nittedal har språklig og etnisk variasjon. Dette mangfoldet er positivt for bygda. Kommunen har vedtatt at vi skal ta imot minst 15 flyktninger pr år i tillegg til familiegjenforening. I 2016 skal kommunen ta i mot 30 flyktninger og vår andel av syriske flyktninger. Bosetting og integrering av flyktninger er et ansvar som berører alle virksomheter i kommunen. Målet er å gjøre de nyankomne flyktningene selvhjulpne raskest mulig og at

9 det ikke utvikler seg sosiale forskjeller. Integrering dreier seg om mer enn mottak av flyktninger. Det handler om å inkludere alle innvandrere og deres etterkommere, og å se på dem som en ressurs. Det betyr å samhandle og å motvirke rasisme og diskriminering. bosette minst 15 flyktninger per år pluss familiegjenforening støtte tiltak som motvirker rasisme, og som stimulerer inkludering og mangfold gi dem som ikke er fortrolige med norsk språk, et tilpasset opplæringstilbud i skole og barnehage og ved å opprette møteplasser der de kan trene sine norskkunnskaper styrke det kommunale mottaksapparatet, bl.a. med spesialutdannet helsesøster, for å kunne tilby oppfølging av dem som faller utenom eller har fullført det offentlige introduksjonsprogram støtte videreutdanning i norsk og engelsk for utlendinger som trenger dette hjelpe flyktninger med å skaffe egen bolig, bl.a. ved at kommunen støtter flytting som frigjør en kommunal bolig bidra til at kommunen kan gi bankgaranti for boliglån til flyktninger gi opplæring i bruk av bolig og norske boligregler arbeide mot å nå det nasjonale målet på 55% over i arbeid eller utdanning LIVSKVALITET SV vil at tjenestetilbudet skal utvikles for å gi innbyggerne et godt liv med meningsfullt arbeid og aktiv fritid. SV vil arbeide for at helse- og sosialtjenester utbygges i takt med behovet og i et livsløpsperspektiv og at brukermedvirkning blir en standard. Helse- og sosialtjenester skal ikke privatiseres. De skal utvikles og forbedres som en del av det kommunale offentlige tjenestetilbudet. SV mener at tjenestetilbudet skal ha fokus på fattigdomsbekjempelse, inkluderende barndom, aktive eldre, pleie- og omsorgstjenester for alle som trenger det og forebyggende helsearbeid. Aktive eldre Store deler av den eldre befolkningen har god helse, god økonomi og et godt sosialt nettverk. Disse gode livsbetingelsene må opprettholdes. De eldre representerer en ressurs for bygda. Det er de eldres behov for gode velferdsordninger og rett til å bli oppfattet som en ressurs som må være avgjørende for de tiltak og boformer som etableres. Da er det viktig for det første å sørge for tjenester som gjør det mulig for eldre å bo i sitt hjem så lenge som mulig. For det andre må vi ha flere omsorgsboliger i nærheten av pleie-

10 og omsorgssentrene. For det tredje må sykehjemskapasitet utvides i takt med behovet, slik det nå gjøres på Døli. etablere et samarbeid mellom kommunen og frivillige lag, foreninger og enkeltpersoner med sikte på at alle eldre skal kunne delta i sosiale, kulturelle og politiske aktiviteter i kommunen kjempe mot at private profitører skal få etablere seg i eldreomsorgen. støtte bygging av omsorgsboliger og sykehjemsplasser i takt med behovet etablere et eldresenter på Rotnes Pleie- og omsorgstjenester for alle som trenger det Pleie- og omsorgstjenester skal ikke bare være rettet inn mot eldre. Sykdom og livsproblemer kan ramme mennesker i alle aldre. Det er viktig at tjenestetilbudet på dette området er tilpasset den enkeltes behov. Mennesker med behov for pleie og omsorgstjenester skal få bo i sitt hjem så lenge som de selv ønsker. arbeide for en behovstilpasset utbygging av institusjonstilbud og alternative boformer for mennesker med psykiske lidelser og avhengighet, eldre og mennesker med alvorlige funksjonshemninger styrke hjemmebaserte tjenester utvikle behovstilpassede avlastnings- og støttekontaktordninger legge til rette nabohjelp, frivillighetsarbeid og nettverksbygging lage bedre og enklere kriterier for bruk av omsorgslønn Forebyggende helsearbeid Å ha en befolkning med sunne levevaner er en uvurderlig kapital for en kommune og gir livskvalitet til den enkelte. SV vil styrke folkehelsearbeidet som er igangsatt i kommunen, og følge opp regjeringens og kommunens folkehelseprogram. arbeide for å etablere konkrete tilbud av typen trimgrupper og kostholdskurs, bl.a. i samarbeid med sambygdinger med annen etnisk opprinnelse. videreutvikle forebyggende helsetjenester til barn og unge og styrke samarbeidet mellom skole, helsetjeneste og barnevern utvide tilbudet på Frisklivssentralen at alle grupper skal få lik tilgjengelighet til både kurative og forebyggende

11 helsetjenester, med fokus på familier/personer med dårlig økonomi Hvor finner du oss? Twitter : Nittedal SV Ved Milorad Dunderovic, e-post: Dag Westhrin e-post:

12 Nittedal SVs kandidater til kommunevalget 2015 Navn Født år Dag Anders Th. Westhrin 1954 Marit Røyne 1966 Hans Martin Elleflaadt 1951 Lise Dalen Mc Mahon 1966 Ali Hamza Ahmed 1994 Azra Dunderovic 1955 Milorad Dunderovic 1953 Ragnhild Nordengen 1955 Markus Scarth Tønseth 1970 Riaz Ahmed 1964 Mona Berg 1944 Egil Dahl 1966 Johan Tønnesson 1956 Geirr Are Blystad Larsen 1962 Øivind Bækkelund 1947 Grete Synnøve Solbakk 1953 Jarl Hegdal 1944 Soran Qadir Saaen 1969 Magne Berg 1942

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat SV er et parti for sosialisme, feminisme og miljø. Vi er opptatt av rettferdig fordeling og at alle skal få dekket sine behov på en god og verdig måte gjennom gode velferdstjenester og et sterkt fellesskap.

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TATAKAMPEN KAMPENFOR FORETETVARMT VARMTSTAVANGER SAMFUNN Valgprogram 2015-2019 Stavanger Ski SV Sosialistisk Venstreparti er et parti for sosialisme, feminisme og miljø.

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Program 2011-2015 Rødt Moss

Program 2011-2015 Rødt Moss Moss som en solidarisk og inkluderende kommune eller drevet som en butikk? Legg stemmen på vekta - Tenk Rødt! Stem Rødt! Program 2011-2015 Rødt Moss Et annet samfunn er mulig og nødvendig Rødt er et sosialistisk

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Nesna Arbeiderparti Program

Nesna Arbeiderparti Program Nesna Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Nesna Arbeiderparti Kommunevalget 2011 INNLEDNING Nesna AP ønsker at Nesna skal være en god og trygg kommune å bo i, og vil legge til rette for at alle skal få et

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015. Ringsaker KrF

Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015. Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015 Oluf Maurud Fortsatt styrking av barnevernet. Avvikle dobbeltrommene innen pleie og omsorg raskere enn det som er bestemt. (1.7.2016). Ringsaker er en "versting-kommune"

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 UTKAST Innhold 1. Innledning 2. Status ungdomssatsing 3. Visjon og mål 3.1. Visjon 3.2. Formålet med ungdomsstrategien 3.3. Hovedmål 4.

Detaljer

Daniella van Dijk-Wennberg 1. kandidat Daniella er spesielt opptatt av å legge til rette for et varmt samfunn og et inkluderende kulturliv.

Daniella van Dijk-Wennberg 1. kandidat Daniella er spesielt opptatt av å legge til rette for et varmt samfunn og et inkluderende kulturliv. SV satser på fortsatt rødgrønt flertall i Fet de neste fire årene. I samarbeid med andre partier vil vi sikre bevaring av Fet som grønn kommune, vern av dyrka jord og kulturlandskapet og reduksjon i utslipp

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft.

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft. Visjon for Gran gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft. Kommunen skal ta vare på de som trenger det og sikre et verdig og godt tilbud til hele befolkningen. føre

Detaljer

SVs mål er at Nord-Odal skal være en trivelig, god og trygg kommune for alle aldersgrupper

SVs mål er at Nord-Odal skal være en trivelig, god og trygg kommune for alle aldersgrupper Nord-Odal SVs program for perioden 2011-2015 SVs mål er at Nord-Odal skal være en trivelig, god og trygg kommune for alle aldersgrupper Ulike mennesker. Like muligheter. 1 Ærlighet Vi må være ærlige og

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode

Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode OPPVEKSTPARTIET SV Bodø kommune hadde en målsetting om å være Norges beste oppvekstkommune. Høyre, FrP, V, KrF og Sp forlot målsettingen. Vi i Bodø SV

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Ulike mennesker like muligheter Kommunevalgprogram 2011-2015 Ulike mennesker, like muligheter Vestby er et sted i verden Hva vi gjør i vår kommune er ikke likegyldig

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 VEDLEGG Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 2 Vedlegg: Prosessinnspill til satsningsområder, strategi og mulige tiltak. Satsningsområde : LIKE MULIGHETER STRATEGI

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Spydeberg Arbeiderparti. Program Arbeiderpartiet.no

Spydeberg Arbeiderparti. Program Arbeiderpartiet.no Spydeberg Arbeiderparti Program 2015 2019 Arbeiderpartiet.no Spydeberg Arbeiderparti Program 2015 2019 Arbeiderpartiets verdigrunnlag handler om sterk tro på fellesskapet og rettferdig fordeling. Det handler

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver Du bestemmer! Nord-Odal Arbeiderparti mener det er viktig å ha nærhet mellom befolkning og beslutninger. Alle skal ha mulighet til å delta, og det skal være rom for meningsbrytninger. Vi ønsker et sterkt

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Program for Løten Venstre[.]

Program for Løten Venstre[.] Program for Løten Venstre[.] for perioden 2015-2019 Best for barna[.] En stor del av barns hverdag består av barnehage, skole og SFO. Venstre tror på løsninger som gir den enkelte familie mer fleksibilitet

Detaljer

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Sterke fellesskap og solidaritet med hverandre skaper et godt lokalsamfunn. Det omfatter både rettigheter og plikter. Grunnleggende verdier like muligheter Arbeiderpartiet

Detaljer

Bærum KrF. Program. Bærum KrF s visjon er: Bærum KrF program for perioden 2015 2019. for. KrF grunnverdier

Bærum KrF. Program. Bærum KrF s visjon er: Bærum KrF program for perioden 2015 2019. for. KrF grunnverdier Program for Bærum KrF 2015 2019 KrF grunnverdier For øvrig vises til Krf s hovedprogram, www.krf.no Bærum KrF har i kommunestyreperioden 2011 2014 bl.a. bidratt til : skolen har et høyt faglig nivå og

Detaljer

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden 2015-2019 Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti, og vi bygger vår politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiet

Detaljer

Manifest for et godt arbeidsliv

Manifest for et godt arbeidsliv Manifest for et godt arbeidsliv Trondheim SV Trondheim SVs arbeidsgivergaranti Trondheim kommune er og skal være en god arbeidsplass. Kompetente ansatte med skikkelige lønns- og arbeidsbetingelser er

Detaljer

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn HJERTESAKER Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn At viktige samfunnsoppgaver som utdanning, helse og omsorg skal løses i fellesskap.

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Frihet uten egoisme Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Til velgerne! Venstres program vil vise Venstres grunntenkning om å sette Mennesket i sentrum Vi vil i denne folderen få presentere hva vi står

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer

Kommuneplan for Nittedal

Kommuneplan for Nittedal Kommuneplan for Nittedal 2009 2020 Samfunnsdelen mål og hvordan målene skal oppnås Kommuneplanen hva er det? Kommuneplanen er kommunens viktigste dokument. Det er i denne planen den langsiktige utviklingen

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

«Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen. Rune Gjelberg og Sahra Jaber

«Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen. Rune Gjelberg og Sahra Jaber «Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen Rune Gjelberg og Sahra Jaber 02.03.17 2300 medlemmer Furuset IF / Alnaskolen 02.03.17 Groruddalen har en befolkningsmasse på 139 733 Alna

Detaljer

Gjerdrum Senterparti

Gjerdrum Senterparti Gjerdrum Senterparti Trygt framover Kommunevalget 2015 I Gjerdrum senterparti mener vi at et demokratisk lokalsamfunn sikres på en god måte med dagens kommunestruktur. en sammenslått kommune vil gi større

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR MOSS KOMMUNE

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR MOSS KOMMUNE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR MOSS KOMMUNE 2012-2015 ----------------------- ----------------------- Kjellaug Nakkim Moss Høyre Erlend Wiborg Moss FrP ----------------------- ----------------------- Sindre

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Valgprogram. Lier Arbeiderparti

Valgprogram. Lier Arbeiderparti Valgprogram 2015 2019 Lier Arbeiderparti Ny giv! Lier en flott bygd med alle muligheter, og har viktige landlige og grønne verdier som vi vil ta vare på for kommende generasjoner. I Lier kan vi like det

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Det politiske samarbeidet i perioden skal bygge på visjonen om at Askøy skal bli den grønne, aktive og inkluderende øyen.

Det politiske samarbeidet i perioden skal bygge på visjonen om at Askøy skal bli den grønne, aktive og inkluderende øyen. Møtebehandling i Kommunestyret - 22.10.2015 Innkalling: Godkjent Saksliste: Godkjent Før møtet ble hevet refererte Ordfører Terje Mathiassen (AP) kort fra den felles Politiskplattform for 2015-2019. Dokumentet

Detaljer

Med tanke på fremtiden

Med tanke på fremtiden Med tanke på fremtiden Lyngdal Arbeiderparti Kommunevalget 2015 Skoler og barnehager. Barnehager og skoler er svært viktige plattformer for barns utvikling og trivsel. Vi må ha moderne og hensiktsmessige

Detaljer

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.»

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran Kjære velgere! Gran Venstre er et sosialliberalt parti. Sosialt er partiet fordi det bygger på solidaritet og ansvar for fellesskapet. Liberalt er

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

Kommunevalget 2015. Samhold - Solidaritet - felles ansvar. Tysvær Arbeiderparti

Kommunevalget 2015. Samhold - Solidaritet - felles ansvar. Tysvær Arbeiderparti Kommunevalget 2015 Samhold - Solidaritet - felles ansvar Tysvær Arbeiderparti I de neste 4 årene vil vi blant annet jobbe for: Det skal være attraktivt og trivelig å bo i kulturkommunen Tysvær! Ryddigere

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

PROGRAM GJERDRUM ARBEIDERPARTI

PROGRAM GJERDRUM ARBEIDERPARTI PROGRAM GJERDRUM ARBEIDERPARTI 2007 2011 Vısjon Å skape gode lokalsamfunn med rom for livsutfoldelse og meningsfulle liv, er noe av det viktigste for lokalpolitikken og dens virke! Gjerdrum Arbeiderparti

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Konfidensielt AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles

Detaljer