RETNINGSLINJER FOR SAMANSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysningar som skal gjevast i søknadsskjemaet for del A- og B-tryggleikssertifikat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETNINGSLINJER FOR SAMANSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysningar som skal gjevast i søknadsskjemaet for del A- og B-tryggleikssertifikat"

Transkript

1 RETNINGSLINJER FOR SAMANSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysningar som skal gjevast i søknadsskjemaet for del A- og B-tryggleikssertifikat INNLEIING Dette søknadsskjemaet skal nyttast av jernbaneføretak (også kalla søkjarar") som søkjer om eit del A- og/eller del B-tryggleikssertifikat (artikkel 10 nr. 1 direktiv 2004/49/EF). Om ikkje noko anna er opplyst, gjeld artikkeltilvisingane i dette dokumentet direktiv 2004/49/EF. Eit jernbaneføretak som søkjer om eit av eller begge desse sertifikata, kan nytte dette søknadsskjemaet til å sende søknaden til den utferdande tryggleiksstyresmakta/-organisasjonen. Bruken av dette søknadsskjemaet gjer det mogeleg for styresmaktene å handsame søknaden utan unødvendige forseinkingar innanfor dei fristane som er fastsette i artikkel 12 nr. 1. Jernbaneføretaket skal fylle ut alle felta i skjemaet og gje relevante opplysningar. Tryggleikssertifikat del A og del B Dette dokumentet gjer det mogeleg for jernbaneføretaket å søkje om både del A- og del B-sertifikat samstundes, eller berre eitt av dei, på det same skjemaet; skjemaet kan nyttast til å søkje om eit nytt, eit fornya eller eit oppdatert/endra del A og/eller del B-sertifikat (som opplyst i artikkel 10 nr. 5). Det er mogeleg å la søknaden gjelde berre for eit nytt del A-sertifikat og sende ein ny søknad om eit førstegongs del B-sertifikat seinare. Søkjaren må ha eit gyldig del A-tryggleikssertifikat for å søke om berre eit del B-sertifikat. Type og omfang av jernbaneverksemda Etter artikkel 10 nr. 5 skal tryggleikssertifikatet oppdaterast heilt eller delvis kvar gong jernbaneverksemda endrar type eller omfang, og innehavaren skal umiddelbart varsle vedkomande tryggleiksstyresmakt om alle større endringar i vilkåra i den relevante delen av tryggleikssertifikatet. Det er derfor viktig at tryggleiksstyresmakta kjenner til og at jernbaneføretaket gjev opp type og omfang" for jernbaneverksemda. Type og omfang dannar grunnlaget for gyldigheita til del A-tryggleikssertifikatet i Fellesskapet og er eit referansepunkt for å definere likeverdige jernbanetrafikktenester (artikkel 10 nr. 3) i heile Fellesskapet. Type trafikktenester kjenneteiknast ved persontransport, medrekna og unnateke høgfartstrafikk, godstransport, medrekna og unnateke transport av farleg gods, og berre skiftetenester. Omfanget av trafikktenestene og jernbaneføretaket kjenneteiknast av godsmengd/passasjertal og av berekna storleik på jernbaneføretaket etter talet på tilsette som arbeider i jernbanesektoren (særs små, små, mellomstore og store føretak). For alle del B-sertifikat må type og omfang av tenester som blir utført av det same jernbaneføretaket i ein eller fleire statar, omfattast av type" og omfang av tenester i del A-tryggleikssertifikatet. Alle opplysningane i felt 2.6 til 2.19 og felt 3.6 til 3.16 er naudsynte for å avgjere om tryggleikssertifikatet det blir søkt om skal brukast til å utføre tenester som er likeverdige eller ikkje likeverdige med andre former for jernbanetransport som søkjaren allereie utfører i høve til eitt eller fleire tidlegare tildelte, gyldige sertifikat. UTFYLLANDE OPPLYSNINGAR Side 4 i søknadsskjemaet er meint som ei påminning om dei dokumenta som må sendast med kvar enkelt søknad. Sida er meint som ei sjekkliste både for søkjaren og for den utferdande organisasjonen/styresmakta og skal derfor nyttast som forside for vedlegga til søknadsskjemaet (kvar avkryssingsboks må kontrollerast mot den faktiske situasjonen). Alle felta i søknadsskjemaet er nummererte og forklaringar gjevne på dei etterfølgjande sidene. Ein søknad som blir oversend til tryggleiksorganisasjonen/-styresmakta på dette søknadsskjemaet, skal underteiknast på oppgjeven plass av ein person som har fullmakt til det. Namnet på underskrivaren skal også skrivast med blokkbokstavar.

2 FORKLARINGAR OG RETTLEIING FOR BRUK Namn og adresse på tryggleiksstyresmakta/-organisasjonen som søknaden blir send til. Oppdaterte opplysningar finst mellom anna på Det europeiske jernbanebyrået sin nettstad (www.era.eu.int) eller på den utferdande tryggleiksorganisasjonen/-styresmakta sin nettstad (dersom det er aktuelt) Dette feltet skal nyttast når det innsende søknadsskjemaet gjeld del A av tryggleikssertifikatet. Utfyllande opplysningar, i form av type og omfang av jernbaneføretaket sine tenester, må i så fall oppgjevast ved å setje eit kryss i avkryssingsboksane nedanfor Søkjaren skal velje denne avkryssingsboksen i følgjande tilfelle: A) ved første gongs søknad om tildeling av eit tryggleikssertifikat del A, B) dersom eit tidlegare tryggleikssertifikat, for same type og omfang av tenester, er blitt kalla attende, C) i alle andre tilfelle som ikkje kjem inn under felta 2.3 og Tryggleikssertifikatet skal fornyast med ein søknad frå jernbaneføretaket minst kvart femte år (artikkel 10 nr. 5) Ved betydelege endringar i type eller omfang av eit jernbaneføretak si verksemd, skal tryggleikssertifikatet oppdaterast heilt eller delvis, og jernbaneføretaket må derfor søkje om eit oppdatert/endra sertifikat; innehavaren av sertifikatet skal i tillegg utan unødig opphald underrette vedkomande styresmakt om alle større endringar i vilkåra i den aktuelle delen av tryggleikssertifikatet, og kvar gong det innfører nye personalkategoriar eller nye typar rullande materiell (artikkel 10 nr. 5) Oppgje eventuelt fullstendig EU-identifikasjonsnummer for det tidlegare del A-sertifikatet som søknaden send tryggleiksstyresmakta/-organisasjonen oppgjeven i felt 1.1 og 1.2 gjeld for Dersom søknaden også, eller berre, gjeld persontrafikktenester, må ein oppgje, ved å setje eit kryss i den aktuelle avkryssingsboksen, om jernbanetrafikken vil omfatte høgfartstrafikk. Berre eitt alternativ Dei tenestene som er oppgjevne med alternativ 2.6 eller 2.7, omfattar likevel alle former for persontrafikk (dvs. regionaltrafikk, kort-, mellom- og langdistansetrafikk, etc.) og alle andre tenester som er naudsynte for å gjennomføre dei persontrafikktenestene det blir søkt om (skiftetenester, etc.). Definisjonar av høgfartstrafikk finst i vedlegg I til direktiv 96/48/EF I samband med søknad om persontrafikktenester [2.6 eller 2.7] må ein oppgje det venta omfanget av noverande og planlagde tenester, i form av passasjerkilometer per år, med eit kryss i den aktuelle avkryssingsboksen. Berre eitt alternativ Dei aktuelle kategoriane er i samsvar med forordning (EF) nr. 1192/2003 om statistikk over jernbanetransport Dersom søknaden også, eller berre, gjeld godstrafikk, må ein oppgje, ved å setje et kryss i den aktuelle avkryssingsboksen, om tenestene vil omfatte eller ikkje omfatte transport av farleg gods. Berre eitt alternativ Dei tenestene som er oppgjevne med alternativ 2.10 eller 2.11, omfattar likevel alle former for godstransport, sjølv om dei ikkje er uttrykkeleg nemnde, og alle andre tenester som er naudsynte for å gjennomføre dei godstrafikktenestene det blir søkt om (skiftetenester, etc.). Definisjonar som gjeld farleg gods finst i direktiv 96/49/EF med tilhøyrande vedlegg. Føretak som utfører jernbaneinterne transporttenester (t.d. sporvedlikehaldsselskap som transporterer arbeidsmaskiner frå ein stad til ein annan, eller selskap som driv måletog), blir rekna inn under godskategorien sitt verkeområde I samband med søknad om godstrafikktenester [2.10 eller 2.11] må ein oppgje det venta omfanget av noverande og planlagde tenester, i form av tonnkilometer per år, med eit kryss i den aktuelle avkryssingsboksen. Berre eitt alternativ Dei aktuelle kategoriane er i samsvar med forordning (EF) nr. 1192/2003 om statistikk over jernbanetransport Dersom søkjaren planlegg å berre utføre skiftetenester, og ikkje person- eller godstransport, skal denne avkryssingsboksen veljast Her skal ein oppgje, med tilvising til dei tenestene det blir søkt om (persontrafikk, godstrafikk, berre skifting), planlagd startdato for tenestene, eller, for eit fornya eller oppdatert/endra sertifikat, planlagd dato for når sertifikatet vil bli teke i bruk og det tidlegare sertifikatet erstatta Dersom talet på tilsette som arbeider i jernbanesektoren eller med jernbanetransport eller tilhøyrande oppgåver, inkludert leverandørar, er mellom null (som inneber at berre bedriftseigaren har arbeid) og ni sysselsette personar, skal alternativet «særs lite føretak» veljast. Kategoriane for føretaksstorleik er

3 dei same som Generaldirektoratet for næringsverksemd og industri brukar. Berre eitt av dei mogelege alternativa (2.16, 2.17, 2.18, 2.19) Dersom talet på tilsette som arbeider i jernbanesektoren eller med jernbanetransport eller tilhøyrande oppgåver, inkludert leverandørar, er mellom 10 og 49 sysselsette personar, skal alternativet «lite føretak» veljast. Kategoriane for føretaksstorleik er dei same som Generaldirektoratet for næringsverksemd og industri brukar. Berre eitt av dei mogelege alternativa (2.16, 2.17, 2.18, 2.19) Dersom talet på tilsette som arbeider i jernbanesektoren eller med jernbanetransport eller tilhøyrande oppgåver, inkludert leverandørar, er mellom 50 og 249 sysselsette personar, skal alternativet «mellomstort føretak» veljast. Kategoriane for føretaksstorleik er dei same som generaldirektoratet for næringsverksemd og industri brukar. Berre eitt av dei mogelege alternativa (2.16, 2.17, 2.18, 2.19) Dersom talet på tilsette som arbeider i jernbanesektoren eller med jernbanetransport eller tilhøyrande oppgåver, inkludert leverandørar, er fleire enn 250 sysselsette personar, skal alternativet «stort føretak» veljast. Kategoriane for føretaksstorleik er dei same som Generaldirektoratet for næringsverksemd og industri brukar. Berre eitt av dei mogelege alternativa (2.16, 2.17, 2.18, 2.19) 3.1. I dette feltet opplyser ein om det innsende søknadsskjemaet gjeld del B av tryggleikssertifikatet. I så fall må ein oppgje utfyllande opplysningar, i form av type og omfang av jernbaneføretaket sine tenester, ved å setje eit kryss i avkryssingsboksane nedanfor Søkjaren skal velje denne boksen i dei følgjande tilfella: A) ved første gongs søknad eller ved kva som helst annan ny søknad om tildeling av eit tryggleikssertifikat del B. B) dersom eit tidlegare tryggleikssertifikat, som gjeld same type og omfang av tenester, er blitt kalla attende, C) i alle andre tilfelle som ikkje blir dekt av dei etterfølgjande felta 3.3 og Tryggleikssertifikatet skal fornyast med ein søknad frå jernbaneføretaket minst kvart femte år (artikkel 10 nr. 5) Ved betydelege endringar i typen eller omfanget av eit jernbaneføretak si verksemd, skal tryggleikssertifikatet oppdaterast heilt eller delvis, og jernbaneføretaket må derfor søkje om eit oppdatert/endra sertifikat; innehavaren av sertifikatet skal i tillegg utan unødig opphald underrette vedkomande styresmakt om alle større endringar i vilkåra i den aktuelle delen av tryggleikssertifikatet og kvar gang det innfører nye personalkategoriar eller nye typar rullande materiell (artikkel 10 nr. 5) Her skal eventuelt fullstendig EU-identifikasjonsnummer oppgjevast for det tidlegare del B- sertifikatet som søknaden send tryggleiksstyresmakta/-organisasjonen oppgjeven i felt 1.1 og 1.2 gjeld for Same som 2.6, 2.7 (sjå ovanfor) Same som 2.8, 2.9 (sjå ovanfor) Same som 2.10, 2.11 (sjå ovanfor) Same som 2.12, 2.13 (sjå ovanfor) Same som 2.14 (sjå ovanfor) Same som 2.15 (sjå ovanfor) Del B av eit tryggleikssertifikat kan omfatte heile eller berre ein nærare oppgjeven del av jernbanenettet i ein medlemsstat (artikkel 10 nr. 1), og det er derfor naudsynt å oppgje klart kva for linjer tenestene (passasjertrafikk, godstrafikk eller berre skifting) vil bli utførte på. Nemning/namn på linjene er dei same som dei som er brukt i nettrettleiinga (sjå artikkel 3 og vedlegg I til direktiv 2001/14/EF). Jernbaneføretaka må omtale linjene med desse nemningane/namna. Dersom det ikkje er nok plass i feltet, skal søkjaren sende med vedlegg til søknadsskjemaet og skildre vedlegga i dette feltet.

4 3.17. Desse opplysningane må berre gjevast dersom søkjaren søkjer om eit nytt, fornya eller oppdatert/endra del B-tryggleikssertifikat og allereie har eit gyldig del A-sertifikat. EUidentifikasjonsnummeret, som blir tildelt av den enkelte utferdande styresmakt/organisasjon på grunnlag av faste reglar, er basert på eit kodeskjema som vil bli gjort tilgjengeleg gjennom Det europeiske jernbanebyrået. Opplysningane som blir oppgjevne her, fritek ikkje søkjaren frå å sende inn ein kopi av del A-tryggleikssertifikatet saman med søknaden (8.1). Dersom EUidentifikasjonsnummeret enno ikkje er motteke, skal GJELD IKKJE skrivast i avkryssingsboksen Her skal det oppgjevast kva for ein stat som har utferda del A-tryggleikssertifikatet (dvs. den staten som den utferdande styresmakta/organisasjonen høyrer til). Opplysningane som blir gjevne her, fritek ikkje søkjaren frå å sende inn ein kopi av del A-tryggleikssertifikatet saman med søknaden (8.1) Desse opplysningane skal berre oppgjevast dersom søkjaren har eitt eller fleire gyldige del B- tryggleikssertifikat. EU-identifikasjonsnummer på tidlegare utferda del B-sertifikat må oppgjevast, eventuelt skilde med /. Søkjaren er ikkje nøydd til å sende inn ein kopi av del B- tryggleikssertifikatet/-sertifikata saman med søknaden Desse opplysningane skal berre oppgjevast dersom søknaden gjeld anten del A og/eller del B, når jernbaneføretaket allereie har ein gyldig lisens (rådsdirektiv 95/18/EF, endra ved direktiv 2001/13/EF). Dei oppgjevne opplysningane fritek ikkje søkjaren frå å sende inn ein kopi av lisensen saman med søknaden (7.2 og 8.2). Merk: Eit føretak som i direktiv 2001/14/EF er definert som et jernbaneføretak, må i samsvar med gjeldande fellesskapsregelverk ha ein lisens, til tross for at et jernbaneføretak i følgje definisjonen i direktiv 2004/49/EF ikkje alltid må ha ein lisens Her oppgjev ein kva for ein stat som har utferda lisensen (dvs. den staten som den utferdande styresmakta/organisasjonen høyrer til). Dei oppgjevne opplysningane fritek ikkje søkjaren frå å sende inn ein kopi av lisensen saman med søknaden (7.2 og 8.2) Dersom rettsleg namn er forskjellig frå jernbaneføretaket sitt namn, skal begge namna oppgjevast Kvar søkjar skal gje det utferdande organet dei opplysningane som er naudsynte for å kontakte jernbaneføretaket (telefonopplysningar bør eventuelt oppgje nummeret til sentralbordet, og ikkje til den personen som er ansvarleg for sertifiseringsprosessen; telefon- og faksnummer bør innehalde landskoden; e-postadressa bør vere jernbaneføretaket si generelle e-postadresse). Kontaktopplysningane til jernbaneføretaket bør innehalde hovudadresse til føretaket, ikkje adressa til ein bestemt person, då slike opplysningar kan gjevast i punkt 6.1 til 6.5. Det er ikkje obligatorisk å oppgje ein nettstad (5.8) Dersom jernbaneføretaket etter nasjonal lovgiving har fleire registreringsnummer, er det mogeleg å registrere både MVA-nummeret (5.10) og eit ekstra registreringsnummer (5.9) (t.d. handelsregisternummeret) Opplysningar som ikkje klart kjem inn under andre felt, kan leggjast til om nødvendig Kontaktpersonen er bindeleddet mellom jernbaneføretaket som sender inn søknaden og den utferdande organisasjonen/styresmakta under hele sertifiseringsprosessen. Han/ho skal yte støtte og bistand, gje opplysningar og svare på spørsmål når det er naudsynt, og vere et referansepunkt for det utferdande organet som handsamar søknaden. Telefon- og faksnummer bør innehalde landskodar; det er ikkje obligatorisk å oppgje ei e-postadresse Dette dokumentet skal sendast inn når det blir søkt om eit del A-tryggleikssertifikat (nytt, fornya eller oppdatert/endra sertifikat); samandrag av handbok for tryggleiksstyringssystemet" er eit dokument som inneheld ei skildring og vurdering av hovuddelane av jernbaneføretaket sitt tryggleiksstyringssystem. Dokumentet skal innehalde detaljerte og omfattande opplysningar om dei ulike prosessane eller selskapsstandardane/-reglane som er gjennomførde (eller i ferd med å bli gjennomførde), samt dokumentasjon av desse, og krysstilvisingar eller lenkjer til dei punkta som er nemnde i artikkel 9 og vedlegg III Eit føretak som i direktiv 2001/14/EF er definert som eit jernbaneføretak, må i samsvar med gjeldande fellesskapsregelverk ha ein lisens; i følgje direktiv 2004/49/EF må eit jernbaneføretak likevel ikkje nødvendigvis ha ein lisens, og det må derfor sende inn kopi av ein gyldig lisens berre når det er relevant. Dersom det ikkje er relevant, vel ein alternativet gjeld ikke (7.3 og/eller 8.3) Sjå 7.2.

5 8.1. Dersom dette søknadsskjemaet berre inneheld søknad om del B-tryggleikssertifikat (nytt, fornya eller oppdatert/endra sertifikat), og ikkje også søknad om del A-tryggleikssertifikat, skal kopi av eit gyldig del A-tryggleikssertifikat sendast inn Same som 7.2 (sjå ovanfor) Same som 7.3 (sjå ovanfor) Etter artikkel 9 i direktiv 95/18/EF skal eit jernbaneføretak vere tilstrekkeleg forsikra eller ha teke tilsvarande forholdsreglar (t.d. i form av økonomiske garantiar) i høve til nasjonal eller internasjonal rett for dekning av erstatningsansvaret i tilfelle ulykker. Prov på at eit jernbaneføretak som har ein lisens oppfyller nasjonale krav når det gjeld forsikring, eller har teke tilsvarande forholdsreglar for dekning av erstatningsansvaret, skal leggjast ved lisensen (kommisjonsanbefaling 2004/358/EF). Ein kopi av forsikringa eller den økonomiske garantien for dekning av erstatningsansvaret skal sendast inn saman med søknadsskjemaet som eit vedlegg til lisensen Søkjaren skal leggje fram dokumentasjon på dei tekniske spesifikasjonane for samtrafikkevne eller delar av desse og eventuelt på dei nasjonale tryggleiksreglane og andre reglar som gjeld for personalet, det rullande materiellet og, generelt, dei tenestene søkjaren planlegg å utføre med sertifikatet som det blir søkt om, eller lage ei liste over dei nemnde spesifikasjonane og reglane. Det skal tydeleg visast til dei prosessane og dokumenta som TSI-ane blir brukte på og gjennomførte for. For å unngå dobbeltarbeid og redusere mengda av opplysningar skal berre eit samandrag av dokumentasjonen oversendast for dei delane som samsvarer med TSI-ane og andre krav i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF Søkjaren skal oversende ei fullstendig liste over dei ulike PERSONALKATEGORIANE av tilsette eller innleigde personar som føretaket planlegg å nytte for å gjennomføre dei tenestene som sertifikatet gjeld for. Lista over PERSONALKATEGORIAR skal samsvare med nasjonale og nettspesifikke reglar for kategoriseringa av dei Søkjaren skal oversende ei skildring av eller dokumentasjon på dei prosessane i tryggleiksstyringssystemet som gjeld for PERSONALET, inkludert dokumentasjon på at prosessane er i samsvar med krava i dei nasjonale reglane og/eller dei relevante TSI-ane og at personalet er tilfredsstillande sertifisert Søkjaren skal oversende fullstendig dokumentasjon for dei ulike TYPANE RULLANDE MATERIELL som føretaket planlegg å nytte i samband med det sertifikatet det blir søkt om. Lista over TYPAR RULLANDE MATERIELL skal samsvare med nasjonale og nettspesifikke reglar for kategoriseringa av dei Søkjaren skal oversende ei skildring av eller dokumentasjon på dei prosessane i tryggleiksstyringssystemet som gjeld for RULLANDE MATERIELL, inkludert dokumentasjon på at prosessane er i samsvar med krava i dei nasjonale reglane og/eller dei relevante TSI-ane og at det rullande materiellet er tilfredsstillande sertifisert Her skal det spesifiserast kva for andre dokument som blir sende saman med søknaden. Oppgje nummer og type og ei kort skildring av innhaldet i dokumentet.

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd Eksempelsamling med kommentarar Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd SSØ 01/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord God statleg styring føreset

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Lov for SA Naustdal Båtlag

Lov for SA Naustdal Båtlag Lov for SA Naustdal Båtlag Vedteke på årsmøte 26. mars 2015 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er SA Naustdal Båtlag, forkorta SA N.B.L 2 Forretningskontor SA Naustdal Båtlag skal ha forretningskontor i

Detaljer

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. del 2 av 2. Siste hovedoppdatering: 18.01.2008. Økonomiseksjonen

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. del 2 av 2. Siste hovedoppdatering: 18.01.2008. Økonomiseksjonen Økonomihåndboka del 2 av 2 Siste hovedoppdatering: 18.01.2008 Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomiseksjonen Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomihandboka del 2 FORORD Økonomihandboka er eit hjelpemiddel

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Liv Jorunn Stokke UFØREPENSJONIST AR. FAFO-rapport 153 -- -- - -

Liv Jorunn Stokke UFØREPENSJONIST AR. FAFO-rapport 153 -- -- - - Liv Jorunn Stokke UFØREPENSJONIST AR loffentleg SEKTOR FAFO-rapport 153 -- -- - - FAFO 1993 ISBN 82-7422-107-9 Omslagsfoto: Lars Bahl 2. maj - Samfoto Trykk: C Falch Hurtigtrykk. Oslo Innhald 1 Innleiing............................

Detaljer

Du finn fleire nyhende på

Du finn fleire nyhende på Nyhetsbrev nr. 1.2015 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Hei alle saman! Då er det nye året godt i gong, og vi har allereie avgjort 57 saker i år. Det første målet no er å ferdighandsame alle resterande

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi Vedtatt av: Styret ved Universitetet i Tromsø 15. desember

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

Føretak: (heretter kalla mottakaren) Telefonnummer: Postnummer: Poststad: Organisasjonsnummer: E-postadresse:

Føretak: (heretter kalla mottakaren) Telefonnummer: Postnummer: Poststad: Organisasjonsnummer: E-postadresse: Avtale om tilgang til opplysningar frå Reservasjonsregisteret Avtale om FTP-overføring av opplysningar for oppdatering av: (Kryss av for ynskt avtaletype) eige register, pris per år kr 24 600,- eigne og/eller

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland 2014 Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2014 2 Revisjon av retningslinjer for lokalt gitt eksamen Retningslinjene for lokalt

Detaljer

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 PHV/HSrev020215 Vedlagt følgjer styret si innstilling til årsmøtet 2015 basert på vedtektskomiteen sitt

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Melding om behov for representant

Melding om behov for representant Send til fylkesmannen i det fylket der personen med behov for representant, oppheld seg fast. Melding om behov for representant Når skal det sendast inn melding om behov for å oppnemne representant? Kven

Detaljer

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon Rettleiar Veileder Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon DFØ 12/2011, 1. opplag Forord Å ta stilling til om verksemda skal etablere ein internrevisjonsfunksjon, er ei

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer

Tryggleiksstyringsforskrifta gjeld for jernbaneverksemder på det nasjonale jernbanenettet, jf. tryggleiksstyringsforskrifta 1-1.

Tryggleiksstyringsforskrifta gjeld for jernbaneverksemder på det nasjonale jernbanenettet, jf. tryggleiksstyringsforskrifta 1-1. Rettleiing og skjema for årleg rapportering av tryggleiksindikatorar etter tryggleiksstyringsforskrifta 8-1 første ledd (rettleiing om årleg rapportering av tryggleiksindikatorar) Utgjevingsdato: 08.01.15

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 ARTIKKEL 2 Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 Tilsyn er risikoinformerte. Tilsynsorganet leitar der det er mest sannsynleg at det finst svikt som får alvorlege

Detaljer

Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Sognekraft AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m.

Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Sognekraft AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m. Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Sognekraft AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m. 1 Desse Allmenne Vilkår gjeld mellom Sognekraft AS og små og mellomstore bedriftskundar, offentlege

Detaljer

Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Leverandørnamn AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m.

Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Leverandørnamn AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m. 1 Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Leverandørnamn AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m. Desse Allmenne Vilkår gjeld mellom Leverandørnamn AS og små og mellomstore bedriftskundar,

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer