RETNINGSLINJER FOR SAMANSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysningar som skal gjevast i søknadsskjemaet for del A- og B-tryggleikssertifikat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETNINGSLINJER FOR SAMANSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysningar som skal gjevast i søknadsskjemaet for del A- og B-tryggleikssertifikat"

Transkript

1 RETNINGSLINJER FOR SAMANSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysningar som skal gjevast i søknadsskjemaet for del A- og B-tryggleikssertifikat INNLEIING Dette søknadsskjemaet skal nyttast av jernbaneføretak (også kalla søkjarar") som søkjer om eit del A- og/eller del B-tryggleikssertifikat (artikkel 10 nr. 1 direktiv 2004/49/EF). Om ikkje noko anna er opplyst, gjeld artikkeltilvisingane i dette dokumentet direktiv 2004/49/EF. Eit jernbaneføretak som søkjer om eit av eller begge desse sertifikata, kan nytte dette søknadsskjemaet til å sende søknaden til den utferdande tryggleiksstyresmakta/-organisasjonen. Bruken av dette søknadsskjemaet gjer det mogeleg for styresmaktene å handsame søknaden utan unødvendige forseinkingar innanfor dei fristane som er fastsette i artikkel 12 nr. 1. Jernbaneføretaket skal fylle ut alle felta i skjemaet og gje relevante opplysningar. Tryggleikssertifikat del A og del B Dette dokumentet gjer det mogeleg for jernbaneføretaket å søkje om både del A- og del B-sertifikat samstundes, eller berre eitt av dei, på det same skjemaet; skjemaet kan nyttast til å søkje om eit nytt, eit fornya eller eit oppdatert/endra del A og/eller del B-sertifikat (som opplyst i artikkel 10 nr. 5). Det er mogeleg å la søknaden gjelde berre for eit nytt del A-sertifikat og sende ein ny søknad om eit førstegongs del B-sertifikat seinare. Søkjaren må ha eit gyldig del A-tryggleikssertifikat for å søke om berre eit del B-sertifikat. Type og omfang av jernbaneverksemda Etter artikkel 10 nr. 5 skal tryggleikssertifikatet oppdaterast heilt eller delvis kvar gong jernbaneverksemda endrar type eller omfang, og innehavaren skal umiddelbart varsle vedkomande tryggleiksstyresmakt om alle større endringar i vilkåra i den relevante delen av tryggleikssertifikatet. Det er derfor viktig at tryggleiksstyresmakta kjenner til og at jernbaneføretaket gjev opp type og omfang" for jernbaneverksemda. Type og omfang dannar grunnlaget for gyldigheita til del A-tryggleikssertifikatet i Fellesskapet og er eit referansepunkt for å definere likeverdige jernbanetrafikktenester (artikkel 10 nr. 3) i heile Fellesskapet. Type trafikktenester kjenneteiknast ved persontransport, medrekna og unnateke høgfartstrafikk, godstransport, medrekna og unnateke transport av farleg gods, og berre skiftetenester. Omfanget av trafikktenestene og jernbaneføretaket kjenneteiknast av godsmengd/passasjertal og av berekna storleik på jernbaneføretaket etter talet på tilsette som arbeider i jernbanesektoren (særs små, små, mellomstore og store føretak). For alle del B-sertifikat må type og omfang av tenester som blir utført av det same jernbaneføretaket i ein eller fleire statar, omfattast av type" og omfang av tenester i del A-tryggleikssertifikatet. Alle opplysningane i felt 2.6 til 2.19 og felt 3.6 til 3.16 er naudsynte for å avgjere om tryggleikssertifikatet det blir søkt om skal brukast til å utføre tenester som er likeverdige eller ikkje likeverdige med andre former for jernbanetransport som søkjaren allereie utfører i høve til eitt eller fleire tidlegare tildelte, gyldige sertifikat. UTFYLLANDE OPPLYSNINGAR Side 4 i søknadsskjemaet er meint som ei påminning om dei dokumenta som må sendast med kvar enkelt søknad. Sida er meint som ei sjekkliste både for søkjaren og for den utferdande organisasjonen/styresmakta og skal derfor nyttast som forside for vedlegga til søknadsskjemaet (kvar avkryssingsboks må kontrollerast mot den faktiske situasjonen). Alle felta i søknadsskjemaet er nummererte og forklaringar gjevne på dei etterfølgjande sidene. Ein søknad som blir oversend til tryggleiksorganisasjonen/-styresmakta på dette søknadsskjemaet, skal underteiknast på oppgjeven plass av ein person som har fullmakt til det. Namnet på underskrivaren skal også skrivast med blokkbokstavar.

2 FORKLARINGAR OG RETTLEIING FOR BRUK Namn og adresse på tryggleiksstyresmakta/-organisasjonen som søknaden blir send til. Oppdaterte opplysningar finst mellom anna på Det europeiske jernbanebyrået sin nettstad (www.era.eu.int) eller på den utferdande tryggleiksorganisasjonen/-styresmakta sin nettstad (dersom det er aktuelt) Dette feltet skal nyttast når det innsende søknadsskjemaet gjeld del A av tryggleikssertifikatet. Utfyllande opplysningar, i form av type og omfang av jernbaneføretaket sine tenester, må i så fall oppgjevast ved å setje eit kryss i avkryssingsboksane nedanfor Søkjaren skal velje denne avkryssingsboksen i følgjande tilfelle: A) ved første gongs søknad om tildeling av eit tryggleikssertifikat del A, B) dersom eit tidlegare tryggleikssertifikat, for same type og omfang av tenester, er blitt kalla attende, C) i alle andre tilfelle som ikkje kjem inn under felta 2.3 og Tryggleikssertifikatet skal fornyast med ein søknad frå jernbaneføretaket minst kvart femte år (artikkel 10 nr. 5) Ved betydelege endringar i type eller omfang av eit jernbaneføretak si verksemd, skal tryggleikssertifikatet oppdaterast heilt eller delvis, og jernbaneføretaket må derfor søkje om eit oppdatert/endra sertifikat; innehavaren av sertifikatet skal i tillegg utan unødig opphald underrette vedkomande styresmakt om alle større endringar i vilkåra i den aktuelle delen av tryggleikssertifikatet, og kvar gong det innfører nye personalkategoriar eller nye typar rullande materiell (artikkel 10 nr. 5) Oppgje eventuelt fullstendig EU-identifikasjonsnummer for det tidlegare del A-sertifikatet som søknaden send tryggleiksstyresmakta/-organisasjonen oppgjeven i felt 1.1 og 1.2 gjeld for Dersom søknaden også, eller berre, gjeld persontrafikktenester, må ein oppgje, ved å setje eit kryss i den aktuelle avkryssingsboksen, om jernbanetrafikken vil omfatte høgfartstrafikk. Berre eitt alternativ Dei tenestene som er oppgjevne med alternativ 2.6 eller 2.7, omfattar likevel alle former for persontrafikk (dvs. regionaltrafikk, kort-, mellom- og langdistansetrafikk, etc.) og alle andre tenester som er naudsynte for å gjennomføre dei persontrafikktenestene det blir søkt om (skiftetenester, etc.). Definisjonar av høgfartstrafikk finst i vedlegg I til direktiv 96/48/EF I samband med søknad om persontrafikktenester [2.6 eller 2.7] må ein oppgje det venta omfanget av noverande og planlagde tenester, i form av passasjerkilometer per år, med eit kryss i den aktuelle avkryssingsboksen. Berre eitt alternativ Dei aktuelle kategoriane er i samsvar med forordning (EF) nr. 1192/2003 om statistikk over jernbanetransport Dersom søknaden også, eller berre, gjeld godstrafikk, må ein oppgje, ved å setje et kryss i den aktuelle avkryssingsboksen, om tenestene vil omfatte eller ikkje omfatte transport av farleg gods. Berre eitt alternativ Dei tenestene som er oppgjevne med alternativ 2.10 eller 2.11, omfattar likevel alle former for godstransport, sjølv om dei ikkje er uttrykkeleg nemnde, og alle andre tenester som er naudsynte for å gjennomføre dei godstrafikktenestene det blir søkt om (skiftetenester, etc.). Definisjonar som gjeld farleg gods finst i direktiv 96/49/EF med tilhøyrande vedlegg. Føretak som utfører jernbaneinterne transporttenester (t.d. sporvedlikehaldsselskap som transporterer arbeidsmaskiner frå ein stad til ein annan, eller selskap som driv måletog), blir rekna inn under godskategorien sitt verkeområde I samband med søknad om godstrafikktenester [2.10 eller 2.11] må ein oppgje det venta omfanget av noverande og planlagde tenester, i form av tonnkilometer per år, med eit kryss i den aktuelle avkryssingsboksen. Berre eitt alternativ Dei aktuelle kategoriane er i samsvar med forordning (EF) nr. 1192/2003 om statistikk over jernbanetransport Dersom søkjaren planlegg å berre utføre skiftetenester, og ikkje person- eller godstransport, skal denne avkryssingsboksen veljast Her skal ein oppgje, med tilvising til dei tenestene det blir søkt om (persontrafikk, godstrafikk, berre skifting), planlagd startdato for tenestene, eller, for eit fornya eller oppdatert/endra sertifikat, planlagd dato for når sertifikatet vil bli teke i bruk og det tidlegare sertifikatet erstatta Dersom talet på tilsette som arbeider i jernbanesektoren eller med jernbanetransport eller tilhøyrande oppgåver, inkludert leverandørar, er mellom null (som inneber at berre bedriftseigaren har arbeid) og ni sysselsette personar, skal alternativet «særs lite føretak» veljast. Kategoriane for føretaksstorleik er

3 dei same som Generaldirektoratet for næringsverksemd og industri brukar. Berre eitt av dei mogelege alternativa (2.16, 2.17, 2.18, 2.19) Dersom talet på tilsette som arbeider i jernbanesektoren eller med jernbanetransport eller tilhøyrande oppgåver, inkludert leverandørar, er mellom 10 og 49 sysselsette personar, skal alternativet «lite føretak» veljast. Kategoriane for føretaksstorleik er dei same som Generaldirektoratet for næringsverksemd og industri brukar. Berre eitt av dei mogelege alternativa (2.16, 2.17, 2.18, 2.19) Dersom talet på tilsette som arbeider i jernbanesektoren eller med jernbanetransport eller tilhøyrande oppgåver, inkludert leverandørar, er mellom 50 og 249 sysselsette personar, skal alternativet «mellomstort føretak» veljast. Kategoriane for føretaksstorleik er dei same som generaldirektoratet for næringsverksemd og industri brukar. Berre eitt av dei mogelege alternativa (2.16, 2.17, 2.18, 2.19) Dersom talet på tilsette som arbeider i jernbanesektoren eller med jernbanetransport eller tilhøyrande oppgåver, inkludert leverandørar, er fleire enn 250 sysselsette personar, skal alternativet «stort føretak» veljast. Kategoriane for føretaksstorleik er dei same som Generaldirektoratet for næringsverksemd og industri brukar. Berre eitt av dei mogelege alternativa (2.16, 2.17, 2.18, 2.19) 3.1. I dette feltet opplyser ein om det innsende søknadsskjemaet gjeld del B av tryggleikssertifikatet. I så fall må ein oppgje utfyllande opplysningar, i form av type og omfang av jernbaneføretaket sine tenester, ved å setje eit kryss i avkryssingsboksane nedanfor Søkjaren skal velje denne boksen i dei følgjande tilfella: A) ved første gongs søknad eller ved kva som helst annan ny søknad om tildeling av eit tryggleikssertifikat del B. B) dersom eit tidlegare tryggleikssertifikat, som gjeld same type og omfang av tenester, er blitt kalla attende, C) i alle andre tilfelle som ikkje blir dekt av dei etterfølgjande felta 3.3 og Tryggleikssertifikatet skal fornyast med ein søknad frå jernbaneføretaket minst kvart femte år (artikkel 10 nr. 5) Ved betydelege endringar i typen eller omfanget av eit jernbaneføretak si verksemd, skal tryggleikssertifikatet oppdaterast heilt eller delvis, og jernbaneføretaket må derfor søkje om eit oppdatert/endra sertifikat; innehavaren av sertifikatet skal i tillegg utan unødig opphald underrette vedkomande styresmakt om alle større endringar i vilkåra i den aktuelle delen av tryggleikssertifikatet og kvar gang det innfører nye personalkategoriar eller nye typar rullande materiell (artikkel 10 nr. 5) Her skal eventuelt fullstendig EU-identifikasjonsnummer oppgjevast for det tidlegare del B- sertifikatet som søknaden send tryggleiksstyresmakta/-organisasjonen oppgjeven i felt 1.1 og 1.2 gjeld for Same som 2.6, 2.7 (sjå ovanfor) Same som 2.8, 2.9 (sjå ovanfor) Same som 2.10, 2.11 (sjå ovanfor) Same som 2.12, 2.13 (sjå ovanfor) Same som 2.14 (sjå ovanfor) Same som 2.15 (sjå ovanfor) Del B av eit tryggleikssertifikat kan omfatte heile eller berre ein nærare oppgjeven del av jernbanenettet i ein medlemsstat (artikkel 10 nr. 1), og det er derfor naudsynt å oppgje klart kva for linjer tenestene (passasjertrafikk, godstrafikk eller berre skifting) vil bli utførte på. Nemning/namn på linjene er dei same som dei som er brukt i nettrettleiinga (sjå artikkel 3 og vedlegg I til direktiv 2001/14/EF). Jernbaneføretaka må omtale linjene med desse nemningane/namna. Dersom det ikkje er nok plass i feltet, skal søkjaren sende med vedlegg til søknadsskjemaet og skildre vedlegga i dette feltet.

4 3.17. Desse opplysningane må berre gjevast dersom søkjaren søkjer om eit nytt, fornya eller oppdatert/endra del B-tryggleikssertifikat og allereie har eit gyldig del A-sertifikat. EUidentifikasjonsnummeret, som blir tildelt av den enkelte utferdande styresmakt/organisasjon på grunnlag av faste reglar, er basert på eit kodeskjema som vil bli gjort tilgjengeleg gjennom Det europeiske jernbanebyrået. Opplysningane som blir oppgjevne her, fritek ikkje søkjaren frå å sende inn ein kopi av del A-tryggleikssertifikatet saman med søknaden (8.1). Dersom EUidentifikasjonsnummeret enno ikkje er motteke, skal GJELD IKKJE skrivast i avkryssingsboksen Her skal det oppgjevast kva for ein stat som har utferda del A-tryggleikssertifikatet (dvs. den staten som den utferdande styresmakta/organisasjonen høyrer til). Opplysningane som blir gjevne her, fritek ikkje søkjaren frå å sende inn ein kopi av del A-tryggleikssertifikatet saman med søknaden (8.1) Desse opplysningane skal berre oppgjevast dersom søkjaren har eitt eller fleire gyldige del B- tryggleikssertifikat. EU-identifikasjonsnummer på tidlegare utferda del B-sertifikat må oppgjevast, eventuelt skilde med /. Søkjaren er ikkje nøydd til å sende inn ein kopi av del B- tryggleikssertifikatet/-sertifikata saman med søknaden Desse opplysningane skal berre oppgjevast dersom søknaden gjeld anten del A og/eller del B, når jernbaneføretaket allereie har ein gyldig lisens (rådsdirektiv 95/18/EF, endra ved direktiv 2001/13/EF). Dei oppgjevne opplysningane fritek ikkje søkjaren frå å sende inn ein kopi av lisensen saman med søknaden (7.2 og 8.2). Merk: Eit føretak som i direktiv 2001/14/EF er definert som et jernbaneføretak, må i samsvar med gjeldande fellesskapsregelverk ha ein lisens, til tross for at et jernbaneføretak i følgje definisjonen i direktiv 2004/49/EF ikkje alltid må ha ein lisens Her oppgjev ein kva for ein stat som har utferda lisensen (dvs. den staten som den utferdande styresmakta/organisasjonen høyrer til). Dei oppgjevne opplysningane fritek ikkje søkjaren frå å sende inn ein kopi av lisensen saman med søknaden (7.2 og 8.2) Dersom rettsleg namn er forskjellig frå jernbaneføretaket sitt namn, skal begge namna oppgjevast Kvar søkjar skal gje det utferdande organet dei opplysningane som er naudsynte for å kontakte jernbaneføretaket (telefonopplysningar bør eventuelt oppgje nummeret til sentralbordet, og ikkje til den personen som er ansvarleg for sertifiseringsprosessen; telefon- og faksnummer bør innehalde landskoden; e-postadressa bør vere jernbaneføretaket si generelle e-postadresse). Kontaktopplysningane til jernbaneføretaket bør innehalde hovudadresse til føretaket, ikkje adressa til ein bestemt person, då slike opplysningar kan gjevast i punkt 6.1 til 6.5. Det er ikkje obligatorisk å oppgje ein nettstad (5.8) Dersom jernbaneføretaket etter nasjonal lovgiving har fleire registreringsnummer, er det mogeleg å registrere både MVA-nummeret (5.10) og eit ekstra registreringsnummer (5.9) (t.d. handelsregisternummeret) Opplysningar som ikkje klart kjem inn under andre felt, kan leggjast til om nødvendig Kontaktpersonen er bindeleddet mellom jernbaneføretaket som sender inn søknaden og den utferdande organisasjonen/styresmakta under hele sertifiseringsprosessen. Han/ho skal yte støtte og bistand, gje opplysningar og svare på spørsmål når det er naudsynt, og vere et referansepunkt for det utferdande organet som handsamar søknaden. Telefon- og faksnummer bør innehalde landskodar; det er ikkje obligatorisk å oppgje ei e-postadresse Dette dokumentet skal sendast inn når det blir søkt om eit del A-tryggleikssertifikat (nytt, fornya eller oppdatert/endra sertifikat); samandrag av handbok for tryggleiksstyringssystemet" er eit dokument som inneheld ei skildring og vurdering av hovuddelane av jernbaneføretaket sitt tryggleiksstyringssystem. Dokumentet skal innehalde detaljerte og omfattande opplysningar om dei ulike prosessane eller selskapsstandardane/-reglane som er gjennomførde (eller i ferd med å bli gjennomførde), samt dokumentasjon av desse, og krysstilvisingar eller lenkjer til dei punkta som er nemnde i artikkel 9 og vedlegg III Eit føretak som i direktiv 2001/14/EF er definert som eit jernbaneføretak, må i samsvar med gjeldande fellesskapsregelverk ha ein lisens; i følgje direktiv 2004/49/EF må eit jernbaneføretak likevel ikkje nødvendigvis ha ein lisens, og det må derfor sende inn kopi av ein gyldig lisens berre når det er relevant. Dersom det ikkje er relevant, vel ein alternativet gjeld ikke (7.3 og/eller 8.3) Sjå 7.2.

5 8.1. Dersom dette søknadsskjemaet berre inneheld søknad om del B-tryggleikssertifikat (nytt, fornya eller oppdatert/endra sertifikat), og ikkje også søknad om del A-tryggleikssertifikat, skal kopi av eit gyldig del A-tryggleikssertifikat sendast inn Same som 7.2 (sjå ovanfor) Same som 7.3 (sjå ovanfor) Etter artikkel 9 i direktiv 95/18/EF skal eit jernbaneføretak vere tilstrekkeleg forsikra eller ha teke tilsvarande forholdsreglar (t.d. i form av økonomiske garantiar) i høve til nasjonal eller internasjonal rett for dekning av erstatningsansvaret i tilfelle ulykker. Prov på at eit jernbaneføretak som har ein lisens oppfyller nasjonale krav når det gjeld forsikring, eller har teke tilsvarande forholdsreglar for dekning av erstatningsansvaret, skal leggjast ved lisensen (kommisjonsanbefaling 2004/358/EF). Ein kopi av forsikringa eller den økonomiske garantien for dekning av erstatningsansvaret skal sendast inn saman med søknadsskjemaet som eit vedlegg til lisensen Søkjaren skal leggje fram dokumentasjon på dei tekniske spesifikasjonane for samtrafikkevne eller delar av desse og eventuelt på dei nasjonale tryggleiksreglane og andre reglar som gjeld for personalet, det rullande materiellet og, generelt, dei tenestene søkjaren planlegg å utføre med sertifikatet som det blir søkt om, eller lage ei liste over dei nemnde spesifikasjonane og reglane. Det skal tydeleg visast til dei prosessane og dokumenta som TSI-ane blir brukte på og gjennomførte for. For å unngå dobbeltarbeid og redusere mengda av opplysningar skal berre eit samandrag av dokumentasjonen oversendast for dei delane som samsvarer med TSI-ane og andre krav i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF Søkjaren skal oversende ei fullstendig liste over dei ulike PERSONALKATEGORIANE av tilsette eller innleigde personar som føretaket planlegg å nytte for å gjennomføre dei tenestene som sertifikatet gjeld for. Lista over PERSONALKATEGORIAR skal samsvare med nasjonale og nettspesifikke reglar for kategoriseringa av dei Søkjaren skal oversende ei skildring av eller dokumentasjon på dei prosessane i tryggleiksstyringssystemet som gjeld for PERSONALET, inkludert dokumentasjon på at prosessane er i samsvar med krava i dei nasjonale reglane og/eller dei relevante TSI-ane og at personalet er tilfredsstillande sertifisert Søkjaren skal oversende fullstendig dokumentasjon for dei ulike TYPANE RULLANDE MATERIELL som føretaket planlegg å nytte i samband med det sertifikatet det blir søkt om. Lista over TYPAR RULLANDE MATERIELL skal samsvare med nasjonale og nettspesifikke reglar for kategoriseringa av dei Søkjaren skal oversende ei skildring av eller dokumentasjon på dei prosessane i tryggleiksstyringssystemet som gjeld for RULLANDE MATERIELL, inkludert dokumentasjon på at prosessane er i samsvar med krava i dei nasjonale reglane og/eller dei relevante TSI-ane og at det rullande materiellet er tilfredsstillande sertifisert Her skal det spesifiserast kva for andre dokument som blir sende saman med søknaden. Oppgje nummer og type og ei kort skildring av innhaldet i dokumentet.

RETNINGSLINJER FOR SAMMENSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysninger som skal oppgis i søknadsskjemaet for del A- og B-sikkerhetssertifikater

RETNINGSLINJER FOR SAMMENSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysninger som skal oppgis i søknadsskjemaet for del A- og B-sikkerhetssertifikater RETNINGSLINJER FOR SAMMENSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysninger som skal oppgis i søknadsskjemaet for del A- og B-sikkerhetssertifikater INNLEDNING Dette søknadsskjemaet skal benyttes av jernbaneforetak

Detaljer

26.1.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 653/2007. av 13. juni 2007

26.1.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 653/2007. av 13. juni 2007 26.1.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 5/299 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 653/2007 2012/EØS/5/48 av 13. juni 2007 om bruk av et felles europeisk format for sikkerhetssertifikater

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 95/17/EF. av 19. juni 1995

KOMMISJONSDIREKTIV 95/17/EF. av 19. juni 1995 Nr. 48/224 KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR - med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet, med tilvising til rådsdirektiv 76/768/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming

Detaljer

Søknad om Anbodsgaranti

Søknad om Anbodsgaranti Søknad om Anbodsgaranti (For GIEK) Aktørnr. (Garantimottakar) Garantinummer I samsvar med EØS-avtala artikkel 61 (1) er den som mottek middel under anbodsgarantiordninga pålagd å gi opplysningar om all

Detaljer

Nr. 57/182 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mars 2000

Nr. 57/182 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mars 2000 Nr. 57/182 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet, med tilvising til rådsdirektiv

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 24. oktober 1995. om gjennomføring av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF om byggjevarer(*) (95/467/EF)

KOMMISJONSVEDTAK. av 24. oktober 1995. om gjennomføring av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF om byggjevarer(*) (95/467/EF) Nr.6/233 KOMMISJONSVEDTAK av 24. oktober 1995 om gjennomføring av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF om byggjevarer(*) (Tekst som er relevant for EØS) (95/467/EF) KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE

Detaljer

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF 1 INNHOLD OM RETTLEIAREN... 3 FUNKSJONANE PÅ «MIN SIDE»... 3 MINE SAKER...

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 17. februar 1997

KOMMISJONSVEDTAK. av 17. februar 1997 Nr.6/245 KOMMISJONSVEDTAK av 17. februar 1997 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til konstruksjonstrevarer og tilhøyrande

Detaljer

Søknad om Byggjelångaranti

Søknad om Byggjelångaranti Søknad om Byggjelångaranti (For GIEK) Aktørnr. seljar Gar.nr. 1. Garantisøkjar: Etableringsår: 2. Byggjeverft: Same som garantisøkjar: Telefon: Telefaks: Føretaksnr. (MÅ fyllast ut): Kopi av verftet sin

Detaljer

22.12.2000 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 25. januar 1999

22.12.2000 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 25. januar 1999 22.12.2000 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/306 KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR - med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet, med tilvising

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/94/EF. av 12. desember 2006

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/94/EF. av 12. desember 2006 Nr. 67/525 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/94/EF 2010/EØS/67/51 av 12. desember 2006 om fastsetjing av felles reglar for visse former for godstransport på veg(*) (konsolidert utgåve) EUROPAPARLAMENTET

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Føretak: (heretter kalla mottakaren) Telefonnummer: Postnummer: Poststad: Organisasjonsnummer: E-postadresse:

Føretak: (heretter kalla mottakaren) Telefonnummer: Postnummer: Poststad: Organisasjonsnummer: E-postadresse: Avtale om tilgang til opplysningar frå Reservasjonsregisteret Avtale om FTP-overføring av opplysningar for oppdatering av: (Kryss av for ynskt avtaletype) eige register, pris per år kr 24 600,- eigne og/eller

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 RETTLEIAR BYGGSØK Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 Kvinnherad kommune Juni 2014 Utfylling av søknad Nettadresse: http://ebs-2010.dibk.no/ Eventuelt via www.dibk.no HUGS: Les hjelpeteksten til

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 9. mars 1998

KOMMISJONSVEDTAK. av 9. mars 1998 Nr.7/26 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 10.2.20 KOMMISJONSVEDTAK av 9. mars 1998 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 3. februar 1997

KOMMISJONSVEDTAK. av 3. februar 1997 Nr. 27/66 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR - med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet, med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få tak i

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Lov om endringer i barnelova (farskap og morskap)

Lov om endringer i barnelova (farskap og morskap) Lov om endringer i barnelova (farskap og morskap) I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T Dato LOV 2013 06 21 64 Departement Barne, likestillings

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 -------------------------------------------------------------------------------- DATO: LOV-1950-12-08-3 OPPHEVET DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

Tryggleiksstyringsforskrifta gjeld for jernbaneverksemder på det nasjonale jernbanenettet, jf. tryggleiksstyringsforskrifta 1-1.

Tryggleiksstyringsforskrifta gjeld for jernbaneverksemder på det nasjonale jernbanenettet, jf. tryggleiksstyringsforskrifta 1-1. Rettleiing og skjema for årleg rapportering av tryggleiksindikatorar etter tryggleiksstyringsforskrifta 8-1 første ledd (rettleiing om årleg rapportering av tryggleiksindikatorar) Utgjevingsdato: 08.01.15

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil Om kontrakten Kontrakten kan fyllast ut elektronisk eller skrivast ut og fyllast ut på papir. Forbrukarrådet tilrår at kontrakten blir fylt ut elektronisk av partane i fellesskap. Forbrukarrådet oppmodar

Detaljer

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009 Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1. mars 2009 2 Innhald: 1. Formål... 4 2. Kven kan nytte ordninga?... 4 3. Godkjenningsperiode... 4 4. Brukartak... 4 5.

Detaljer

Nr. 20/152 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. juli 1999

Nr. 20/152 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. juli 1999 Nr. 20/152 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet, med tilvising til rådsforordning

Detaljer

Nr. 14/326 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 7. april 2004

Nr. 14/326 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 7. april 2004 Nr. 14/326 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.3.2008 KOMMISJONSREKOMMANDASJON 2008/EØS/14/41 av 7. april 2004 om bruk av et felles europeisk format for lisensdokumenter som utstedes i henhold

Detaljer

Oppretting av kapitalkonto for person med verje

Oppretting av kapitalkonto for person med verje Oppretting av kapitalkonto for person med verje Det går fram av verjemålslova 48, jf. 49, at finansielle eigedelar som er eigde av personar med verje, skal forvaltast av fylkesmannen med mindre anna følgjer

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22)

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22) Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22) Dersom samlivet har vore brote i minst to år, kan kvar av dykk krevje skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet. Fylkesmannen har kun

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

Melding om behov for representant

Melding om behov for representant Send til fylkesmannen i det fylket der personen med behov for representant, oppheld seg fast. Melding om behov for representant Når skal det sendast inn melding om behov for å oppnemne representant? Kven

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Gnr: Bnr: Fnr: Snr:

Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Meland kommune NNT Postboks 79 5906 Frekhaug Tlf. 56 17 10 00 Fax. 56 17 11 61 www.meland.kommune.no www.nordhordlandskart.no 1 Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining (deling). Pbl

Detaljer

Søking til skuleåret 2013-2014

Søking til skuleåret 2013-2014 Søking til skuleåret 2013-2014 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2012 Helse og sosialfag er endra til helse og oppvekstfag Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no,

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter separasjon ved løyve (etter ekteskapslova 21)

Søknad om skilsmisse etter separasjon ved løyve (etter ekteskapslova 21) Søknad om skilsmisse etter separasjon ved løyve (etter ekteskapslova 21) Ektefellar som har vore separert ved bevilling i eitt år, kan søkje Fylkesmannen om løyve til skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet.

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011 HORNINDAL KOMMUNE Tilsynsplan Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova Hornindal kommune 2011 Vedteken av Utviklingsutvalet den 16. mars 2011 Sak: 020/11 Arkivsak: 11/207-1 01.03.2011 Innhald:

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVAR OG SØKJAR 30. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVAR OG SØKJAR 30. juni 2015 Søknaden vert sendt til: Kva er ein dispensasjon? Ein dispensasjon er eit vedtak som inneber at det vert gjeve eit unntak frå reglar gjeve i eller i medhald av plan- og bygningslova (pbl). Dispensasjon

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil 1. Partane i avtalen Forbrukar Namn: Adresse: Postnr/stad: E-post: Telefonnr.: Tenesteytar Namn: Adresse: Postnr/stad: E-post: Telefonnr.: Org.nr: 2. Bilen det skal gjerast arbeid på Merke årsmodell Reg.nr.

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-7-2009 (J-214-2008 UTGÅR) Bergen, 15.1.2009 JL/EW Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Reglane gjeld òg for personlege skattytarar som overfører aksjane o.a. til ein ektefelle busett i utlandet.

Reglane gjeld òg for personlege skattytarar som overfører aksjane o.a. til ein ektefelle busett i utlandet. Skatteetaten Rettleiing til RF-1141 Gevinst og tap på aksjar og partar ved utflytting og til RF-1314 Realisasjon av aksjar og partar etter opphøyr av skattemessig bustad i Noreg INNLEIING Etter skattelova

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET Vedteke i K-sak12/39 datert 19.09.2012 Søknad om tilskot skal sendast til: SANDØY KOMMUNE Tiltaksnemnda 6487 HARØY Desse vedtektene er utarbeidde på grunnlag

Detaljer

Rettleiar for utfylling av søknad om opptak i fiskarmanntal - Altinn

Rettleiar for utfylling av søknad om opptak i fiskarmanntal - Altinn Rettleiar for utfylling av søknad om opptak i fiskarmanntal - Altinn Korleis finne skjema Gå inn på Altinn si startside (http://www.altinn.no) og vel fana Skjema og tenester. Du kan finne skjemaet ved

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai om gjennomføring av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF om byggjevarer(*) (95/204/EF)

KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai om gjennomføring av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF om byggjevarer(*) (95/204/EF) Nr. 4/2 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 23.1.1997 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR - med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet,

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma.

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma. Fylkesmannen i Oppland Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma i Skjåk kommune Samandrag Denne rapporten gjer greie for dei avvika og merknadene

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Melding om behov for verjemål (eller endring i eksisterande verjemål)

Melding om behov for verjemål (eller endring i eksisterande verjemål) GA 8029 N Send skjemaet til fylkesmannen i det fylket der personen som treng verje, er folkeregistrert. Melding om behov for verjemål (eller endring i eksisterande verjemål) Dette skjemaet skal brukast

Detaljer

Postens generelle leveringsvilkår Standardvilkår for dei leveringspliktige tenestene

Postens generelle leveringsvilkår Standardvilkår for dei leveringspliktige tenestene Postens generelle leveringsvilkår Standardvilkår for dei leveringspliktige tenestene 1 Definisjonar 1.1 Posten: Posten Norge AS. 1.2 Postsending: 1.2.1 Registrert postsending: postsending som det blir

Detaljer

VEDERLAG 2014. Gjeldande frå 01.01.14 til 31.12.14. Vederlaga skal godkjennast av styret i Flora hamn KF kvart år.

VEDERLAG 2014. Gjeldande frå 01.01.14 til 31.12.14. Vederlaga skal godkjennast av styret i Flora hamn KF kvart år. FLORA HAMN KF VEDERLAG 2014 Gjeldande frå 01.01.14 til 31.12.14 Vederlaget blir kravde ved alle Flora hamn KF sine kaier. Vederlaga er like for alle Flora hamn sine kaier Vederlaga skal godkjennast av

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Kva er vilbli.no? vilbli.no er søkjaranes hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal søkjarane til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra

Detaljer

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune I. INNLEIING Formål I Hordaland fylkeskommune er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige forhold i fylkeskommunen.

Detaljer

Nr. 8/180 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 384/2010. av 5. mai 2010

Nr. 8/180 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 384/2010. av 5. mai 2010 Nr. 8/180 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 384/2010 2016/EØS/8/18 av 5. mai 2010 om godkjenning og avslag på godkjenning av visse helsepåstandar om næringsmiddel

Detaljer

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER Revidert av kommunestyret 22.06.09 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 08/1437 9554/09 000 FSK/PER/STDA 1 OM RETNINGSLINENE...3 1.0 KVA ER ETIKK 3 1.1

Detaljer

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune.

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift er gjeve i medhald av 12-6 i forureiningsforskrifta, fastsett av Miljøverndepartementet 15.12.05. 1 Verkeområde og føremål.

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

LOV 1992-12-04 nr 126: Lov om arkiv.

LOV 1992-12-04 nr 126: Lov om arkiv. Side 1 av 5 LOV 1992-12-04 nr 126: Lov om arkiv. Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-1992-12-04-126 DEPARTEMENT: KKD (Kultur- og kirkedepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygda, har rett på foreldrepengar eller eingongsstønad. Du finn meir informasjon

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Om kontrakten Dette er Forbrukarrådet sin standardkontrakt for leige av bustad. På Forbrukerrådets hjemmeside finn de informasjon om reglar i husleigeforhold, skjema ved overtaking av bustad, og inventarliste

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

NOR/310R0384.00T OJ L 113/10, p. 6-10

NOR/310R0384.00T OJ L 113/10, p. 6-10 NOR/310R0384.00T OJ L 113/10, p. 6-10 COMMISSION REGULATION (EU) No 384/2010 of 5 May 2010 on the authorisation and refusal of authorisation of certain health claims made on foods and referring to the

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET Retningslinjer og informasjon Retningslinjer og informasjon om barnehagetilbodet TILBODET I BARNEHAGANE Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta

Detaljer

(UOFFISIELL OMSETJING)

(UOFFISIELL OMSETJING) NOR/312R0870.GGR OJ L 257/12, p. 10-11 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 870/2012 of 24 September 2012 concerning the authorisation of naringin as a feed additive for all animal species (UOFFISIELL

Detaljer

Farleg avfall i Nordhordland

Farleg avfall i Nordhordland Farleg avfall i Nordhordland Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder i Nordhordland. April, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking om korleis 15 ulike

Detaljer

Rapportering i samband med årsoppgjeret 2011

Rapportering i samband med årsoppgjeret 2011 Rundskriv Rapportering i samband med årsoppgjeret 2011 RUNDSKRIV: 2/2012 DATO: 10.01.2012 RUNDSKRIVET GJELD FOR: Forretningsbankar Sparebankar Finansieringsføretak Filialar av utanlandske kredittinstitusjonar

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 16/2011 of 10 January 2011 laying down implementing measures for the Rapid alert system for food and feed

COMMISSION REGULATION (EU) No 16/2011 of 10 January 2011 laying down implementing measures for the Rapid alert system for food and feed COMMISSION REGULATION (EU) No 16/2011 of 10 January 2011 laying down implementing measures for the Rapid alert system for food and feed NOR/311R0016.sd OJ L 6/11, p. 7-10 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr.

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER

REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER Alle eksaminander skal ha gjort seg kjent med Reglement og rettleiing for eksaminander i god tid før de møter til prøvene. 1. GJENNOMFØRING AV EKSAMEN Fremmøte

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

Reglar for kommunale tilskot til. næringslivet. i Åseral.

Reglar for kommunale tilskot til. næringslivet. i Åseral. Reglar for kommunale tilskot til næringslivet i Åseral. Reglane utfyller vedtektene for bruk av kraftfondet gjevne av kommunal- og regionaldepartementet Vedtatt i kommunestyret 27.08.2009 2 UTFYLLANDE

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Søknad om løyve til sal av alkohol gruppe 1 (Alkoholhaldig drikk 2.5% < 4,5% alk) jf. Alkoholloven av 2.juni 1989 nr.27

Søknad om løyve til sal av alkohol gruppe 1 (Alkoholhaldig drikk 2.5% < 4,5% alk) jf. Alkoholloven av 2.juni 1989 nr.27 Søknad om løyve til sal av alkohol gruppe 1 (Alkoholhaldig drikk 2.5% < 4,5% alk) jf. Alkoholloven av 2.juni 1989 nr.27 1. Det vert søkt om slikt løyve Nytt løyve Endring Verksemda er overdregen Dato Informasjon

Detaljer

Søknad om rettferdsvederlag frå staten for romanifolk/taterar.

Søknad om rettferdsvederlag frå staten for romanifolk/taterar. Søknad om rettferdsvederlag frå staten for romanifolk/taterar. St.prp. nr. 72 (1998 1999) og Innst. S. nr. 4 (1999 2000) St.prp. nr. 65 (2006 2007) og Innst. S. nr. 262 (2006 2007) St.meld. nr. 44 (2003

Detaljer

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning St.prp. nr. 72 (1998 1999), Innst. S. nr. 4 (1999 2000), St.prp. nr. 65 (2006 2007) Send søknaden til: Statens sivilrettsforvaltning

Detaljer

Vedtak i sak som gjeld klage på manglande innsyn etter offentleglova

Vedtak i sak som gjeld klage på manglande innsyn etter offentleglova Sakshandsamar: Ove Midtbø Vår dato Vår referanse Telefon: 57643176 03.07.2012 2012/1917-326.1 E-post: fmsfomi@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Foreldrearbeidsutvalet Lærdalsøyri skule v/hadle

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer