ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013"

Transkript

1 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

2 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter , ,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER , ,3 DRIFTSKOSTNADER Premieandeler , ,6 Spillprovisjoner 876,9 863,9 Lønns- og personalkostnader 3 318,2 314,6 Avskrivninger og nedskrivninger 6 232,0 205,4 Andre driftskostnader , ,9 SUM DRIFTSKOSTNADER , ,3 DRIFTSRESULTAT 3 862, ,0 Finansinntekter 5 92,2 113,1 Finanskostnader 5 8,2 12,2 ÅRSRESULTAT 3 946, ,9 DISPONERING AV ÅRSRESULTATET: Overskudd til fordeling over tippenøkkelen 3 320, ,0 Grasrotandelen 339,1 339,7 Resultat Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering 226,9 220,1 Bingoentreprenørenes overskuddsformål 47,2 22,4 Tiltak mot spillavhengighet 12,0 12,0

3 KUDs gave til Idrettsforbundets jubileum 0,0 11,0 Overført til/fra investeringsfond 0,0 8,8 Sum disponert 3 946, ,9

4 Balanse Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER IMMATERIELLE EIENDELER Immaterielle eiendeler 6 271,9 279,7 Sum immaterielle eiendeler 271,9 279,7 VARIGE DRIFTSMIDLER Tomter, bygninger og annen fast eiendom 6 269,1 279,9 Kjøretøyer, maskiner, inventar og utstyr 6 204,5 288,3 Sum varige driftsmidler 473,5 568,2 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Investering i datterselskaper 7 1,4 1,4 Investering i tilknyttede selskaper 7 32,4 32,4 Andre langsiktige fordringer 9 42,4 33,8 Sum finansielle anleggsmidler 76,1 67,5 Sum anleggsmidler 821,6 915,5 OMLØPSMIDLER Varer 10 0,5 13,0 FORDRINGER Kommisjonærfordringer 11 3,2 118,4 Andre fordringer ,5 89,0

5 Sum fordringer 111,7 207,4 Bankinnskudd, kontanter og lignende , ,9 Sum omløpsmidler 4 073, ,3 SUM EIENDELER 4 894, ,8 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL Aksjekapital 13 0,2 0,2 Sum innskutt egenkapital 0,2 0,2 OPPTJENT EGENKAPITAL Bundet egenkapitalfond ,0 150,0 Investeringsfond 14 8,8 8,8 Sum opptjent egenkapital 158,8 158,8 Sum egenkapital 159,0 159,0 GJELD AVSETNING FOR FORPLIKTELSER Pensjonsforpliktelser ,8 125,5 Sum avsetning for forpliktelser 138,8 125,5 Sum langsiktig gjeld 138,8 125,5 KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 8 123,2 100,0 Premieforpliktelser 54,5 55,5 Forskuddsbetalt innsatsbeløp 208,9 202,3 Skyldige offentlige avgifter 26,1 25,0

6 Annen kortsiktig gjeld ,6 678,8 Restoverskudd til utbetaling , ,8 Sum kortsiktig gjeld 4 597, ,4 Sum gjeld 4 735, ,8 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 4 894, ,8

7 Kontantstrømoppstilling Alle tall er i mill. kr. Noter KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Resultat 3 946, ,9 Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler 1,0-0,6 Ordinære avskrivninger 6 217,0 205,4 Nedskrivning anleggsmidler 6 15,0 0,0 Endring i kommisjonærfordringer ,2 61,4 Endring i andre kortsiktige fordringer,omløpsmidler og varelager -7,0-37,0 Endring i leverandørgjeld 23,2-41,9 Endring i pensjonsforpliktelser 13,3 13,7 Endring i andre langsiktige fordringer -8,6-0,4 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 4 315, ,5 KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0,2 1,3 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 6-130,6-204,9 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -130,5-203,6 KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Nettoendring i kortsiktig gjeld 164,5 215,3 Nettoendring i investeringsfond/bundet egenkapitalfond 0,0 8,8 Utbetalinger og avsetninger , ,6 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter , ,5 Netto endring i kontanter 286,1 306,4 Beholdning av kontanter ved periodens begynnelse 3 674, ,6 Beholdning av kontanter ved periodens slutt 3 961, ,9

8 Norsk Tipping AS bruker den indirekte modellen ved utarbeidelse av kontantstrømoppstillingen.

9 Note 0 Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk med de tilpasninger som er en følge av Norsk Tippings særskilte karakter i henhold til lov om pengespill m.v. av 28. august 1992 nr. 103 (pengespilloven). Norsk Tipping AS er underlagt pengespilloven. Loven bestemmer at et statlig aksjeselskap, hvor staten eier alle aksjene, skal være spilleselskap. Det er Kulturdepartementet som fastsetter vedtektene, oppnevner styret og gir instruks til styret. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål og retningslinjer. Styret har ansvaret for en tilfredsstillende organisering og forvaltning av selskapet, og skal bl.a. påse at registrering og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Vedtektene fastsetter Kulturdepartementets særskilte instruksjonsrett til selskapet utover ordinær styring gjennom generalforsamling. Konsolidering Norsk Tippings datterselskaper har ikke betydning for å bedømme konsernets stilling og resultat. I tråd med regnskapsloven 3-8 er det derfor ikke utarbeidet konsernregnskap. Bruk av estimater Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld. Det er først og fremst verdsettelse av fysiske og immaterielle eiendeler og tilhørende avskrivninger som påvirkes av anvendte forutsetninger om økonomisk levetid. I tillegg er det foretatt vurderinger av eventuelle usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen i forbindelse med under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk. Ledelsen er ikke kjent med vesentlig usikkerhet knyttet til regnskapet og balanseførte verdier. Valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på

10 transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden under andre finansposter. Driftsinntekter, premier og provisjoner Som spillinntekter regnes spillernes brutto innsatsbeløp. For spill på spillterminaler (Belago og Multix) vil spillerne normalt gjennomføre flere spill i samme spillsesjon med gjenspill av eventuelle premier. Hvert enkelt spill (innsats med påfølgende trekning og eventuelt utbetaling av premie) anses regnskapsmessig som egne transaksjoner uavhengig av spillsesjoner. Bokføringen av spillinntekter (herunder salg av spillerkort) og tilhørende premier og spillprovisjoner korresponderer ikke fullt ut med kalenderåret men følger kalenderens ukesinndeling. I 2013 omfatter spillrelaterte inntekter og kostnader 52 spilleomganger/ uker. Spillinnsatsene med tilhørende forventet premieandel for flerukesspill er periodisert på hver av de gjeldende omgangene/ukene. Provisjonen er tilsvarende avgrenset. Inntekter fra øvrig salg resultatføres når levering har funnet sted og det vesentligste av risiko og avkastning er overført. Skatt Selskapet er unntatt fra beskatning. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, fratrukket av- og nedskrivninger. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

11 Forskning og utvikling Selskapet følger unntaksregelen i regnskapsloven 5-6 for kostnadsføring av utgifter knyttet til grunnleggende forskning og utvikling. Selskapet har i liten grad denne type aktiviteter. Egen tilvirkning av immaterielle eiendeler behandles som varige driftsmidler. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom virkelig verdi av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til virkelig verdi. Virkelig verdi er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere. Utgifter til egenutvikling av programvare, merkenavn, distribusjonskanaler og systemer underlegges en vurdering av hvorvidt selskapet som følge av disse utgiftene opparbeider seg immaterielle eiendeler som ihht NRS (F) immaterielle eiendeler skal balanseføres og avskrives over forventet økonomisk levetid i tråd med sammenstillingsprinsippet. Datterselskap/tilknyttede selskap Datterselskap og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringene er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap og tilknyttede selskap er inntektsført samme år som det er vedtatt i datterselskapenes generalforsamling.

12 Varebeholdninger Varelager regnskapsføres til det laveste av anskaffelseskost og netto salgspris. Netto salgspris er estimert salgspris ved ordinær drift etter fradrag for beregnede nødvendige utgifter for gjennomføring av salget. Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av FIFO metoden og inkluderer utgifter påløpt ved anskaffelse av varene og kostnader for å bringe varene til nåværende tilstand og plassering. Fordringer Kommisjonærfordringer, kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap på krav. Pensjoner Ytelsesbaserte pensjonsordninger, vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi. Endring i ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som skyldes endringer i pensjonsplaner, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Akkumulert virkning av estimatendringer og endringer i finansielle og aktuarielle forutsetninger (aktuarielle gevinster og tap) under 10 % av det som er størst av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene ved begynnelsen av året innregnes ikke. Når den akkumulerte virkningen er over 10 %-grensen ved årets begynnelse, resultatføres det overskytende over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Periodens netto pensjonskostnad klassifiseres som lønns- og personalkostnader. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

13 Merverdiavgift Norsk Tipping AS sin ordinære virksomhet er unntatt fra merverdiavgift ihht merverdiavgiftsloven 5b første ledd nr.6. Kostnader og investeringer er inkludert mva.

14 Note 1 Spillinntekter De enkelte spill har hatt følgende brutto omsetning: Spill Lotto Viking Lotto Joker Eurojackpot Tipping Oddsen Flax Keno Extra Multix Belago Totale spillinntekter De enkelte spillene har hatt følgende netto omsetning (spillinnsatser fratrukkket premieandeler): Spill Lotto Viking Lotto Joker Eurojackpot Tipping Oddsen Flax

15 Keno Extra Multix Belago Totale spillinntekter Spillinntektene omfatter kalenderukene 1-52 i Selskapets virksomhet er rettet mot det norske markedet. Det er ingen naturlige geografiske markedsinndelinger.

16 Note 2 Andre driftsinntekter Salg av spillerkort Diverse inntekter Totalt

17 Note 3 Lønns- og personalkostnader Lønn og honorarer Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre sosiale tiltak Totalt Naturalytelser Adm. dir. Styret Lønn og honorarer Andre godtgjørelser 29 Pensjonskostnader Styret fastsetter administrerende direktørs lønn og øvrige betingelser, mens Kulturdepartementet fastsetter honorarene til styret. Administrerende direktør har inngått avtale om pensjon av sluttlønn for inntil 20G fra fylte 60 år. Ytelsen varierer fra 56-70% avhengig av alder ved uttak av pensjonen. Administrerende direktør har en avtale om 3 måneders sluttvederlag ved ordinær oppsigelse før fylte 65 år eller inntil 12 måneders etterlønn ved ufrivillig oppsigelse, hvis ikke annet avtales særskilt i forbindelse med fratreden. Ved ansettelse i ny stilling eller ved inntekt fra næringsvirksomhet, skal sluttvederlaget utover de tre første måneder reduseres forholdsmessig. Forøvrig foreligger ingen avtaler om særskilt godtgjørelse ved fratredelse eller lignende for øvrige ansatte i Norsk Tipping AS. Totalt 10 ansatte og tidligere ansatte i ledende stillinger med lønn over 12G er

18 har inngått avtaler om alderspensjon som sikrer 66 prosent av lønn fra 67 år og andre tilleggsytelser. Se for øvrig ufonderte pensjonsordninger i note 18. Selskapets fonderte pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Styreleder kr Nestleder kr Styremedlem kr Fast møtende 1. varamedlem kr Leder revisjonsutvalg kr Medlem revisjonsutvalg kr Vararepresentanter godtgjøres med kr pr. fremmøte. Det er ingen bonusordninger i selskapet, verken for ledere eller øvrige ansatte. Antall årsverk i 2013 var 382, mens det i 2012 var 376. Selskapet yter boliglån til ansatte med samme betingelser som Statens Pensjonskasse. I tillegg kan ansatte søke om kortsiktige lån på inntil 4 månedslønner. Se note 9 og12. Det er ikke ytet lån eller stilt garantier til adm. dir, styreleder eller andre nærstående. Revisor Ordinær revisjon Andre attestasjonstjenester - - Skatterådgivning - - Andre tjenester Totalt

19 Note 4 Andre driftskostnader Drift av anlegg og maskiner Telekommunikasjon Reklame Samarbeidsavtaler, profilering og informasjon Kostnader til Lotteri- og stiftelsestilsynet Kostnader vedrørende spillerkort Konsulentbistand og honorarer Eksterne tjenester knyttet til utvikling og vedlikehold av programvare Distribusjon og fraktkostnader Trykksaker og rekvisita Tjenester tilknyttet spillerkortet TV- produksjon Øvrige kostnader Totalt

20 Note 5 Finansinntekter og -kostnader Renteinntekter Andre finansinntekter Finansinntekter datterselskaper og tilknyttede selskaper Kursgevinst Totale finansinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader Kurstap Totale finanskostnader Selskapet har konti i NOK, EUR,SEK og USD. Innestående på valutakonti er normalt begrenset i forhold til behov knyttet til løpende drift. I 2013 har eksponeringen mot EUR vært større enn normalt som følge av innbetalinger i EUR fra samarbeidende spillselskaper til dekning av felles premieforpliktelser til norske spillere. Deler av selskapets likviditet plasseres som kontolån til statskassen i Norges Bank. Rentebetingelsene for innskuddet følger statens foliorente for innskudd. Selskapet har ingen valutaterminkontrakter.

21 Note 6 Driftsmidler og immaterielle eiendeler Mask., utstyr og Tomter, Driftsmidler Kunst Kjøretøy inventar bygg Totalt Anskaffelseskost pr Avgang i året Tilgang i året Anskaffelseskost pr Akk. av- og nedskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivning Avskrivningsplan (lineær) Ingen avskr. 5 år 3-6 år år Leasingkostnader for 2013: Kjøretøyer (leasingperiode 3-5 år) I tillegg har selskapet enkelte uvesentlige kostnadsførte leieavtaler vedrørende kontormaskiner og utstyr. Immaterielle eiendeler ITinfrastruktur Varemerker/spill Distribusjonskanaler Avtaler Totalt Anskaffelseskost pr Avgang i året - Tilgang i året Anskaffelseskost

22 pr Akk. av- og nedskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivning Årets nedskrivning Sum av- og nedskrivninger Avskrivningsplan (lineær) 5 år 3-7 år 5-7 år 3 år De største utviklingsprosjektene i 2013 var utvikling knyttet til det nye spillet Nabolaget og løsning for nettbaserte spill. Årets nedskrivning på 15 millioner kroner knytter seg til det nye spillet Nabolaget, hvor lanseringen ble utsatt i påvente av avklaringer rundt rettigheter til spillkonseptet. Alle immaterielle eiendeler vedrører utviklingsprosjekter som er gjennomført av Norsk Tipping. Prosjektene vedrører utvikling av nye løsninger eller tilpasninger av innkjøpte løsninger fra eksterne leverandører. Kostnadene som knytter seg til lønn og andre personalkostnader til ansatte direkte engasjert i utviklingsarbeidet er ikke balanseført siden selskapet ikke har pålitelig måling av dette. Alle balanseførte eiendeler forventes å gi positive kontantstrømmer over levetiden i forhold til dersom prosjektene ikke hadde vært gjennomført. Det er således ikke foretatt nedskrivning av verdien på noen av eiendelene utover Nabolaget. Av- og nedskrivninger Immaterielle eiendeler Driftsmidler Totale av- og nedskrivninger

23 Note 7 Investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper Forretn. Eier- Stemme- Kostpris på Bokført Firma Anskaffet i år kontor andel andel aksjeposten verdi Datterselskaper Norsk Tipping Nettnavn AS 2004 Hamar 100 % 100 % Norsk Tipping Domene AS 2008 Hamar 100 % 100 % NT DS AS 2009 Hamar 100 % 100 % Sum datterselskaper Tilknyttede selskaper Buypass AS 2006/2009/2011 Oslo 50 % 50 % Sum tilknyttede selskaper Totalt Norsk Tipping Nettnavn AS, Norsk Tipping Domene AS og NT DS AS er i henhold til regnskapslovens 3-8 andre ledd ikke konsolidert inn i Norsk Tipping AS sitt regnskap. Begrunnelsen for å utelate selskapene fra konsolidering er at de ikke har betydning for å bedømme konsernets stilling og resultat. Årsregnskapet for Norsk Tipping Nettnavn AS viser et underskudd på 11 tusen kr og en egenkapital på 109 tusen kr. Årsregnskapet for Norsk Tipping Domene AS viser et underskudd på 14 tusen kr og en egenkapital på 73 tusen kr. Årsregnskapet for NT DS AS viser et overskudd på 486 kr og en egenkapital på kr 1,16 mill. kr. Verdien av aksjene er nedskrevet til verdien av bokført

24 egenkapital. Selskapene Norsk Tipping Nettnavn AS, Norsk Tipping Domene AS og NT DS AS vil bli fusjonert til ett selskap i Årsregnskapet for Buypass er ikke avlagt. Det foreløpige regnskapet for Buypass Konsern viser et overskudd på 25,5 mill.kr og en egenkapital på 98,9 mill. kr. Utbytte for 2012 på 13,65 mill. kr er inntektsført i Norsk Tippings regnskap for 2013.

25 Note 8 Mellomværende med datterselskaper og tilknyttede selskaper Kortsiktig gjeld til selskaper i samme konsern Kortsiktig gjeld til tilknyttet selskap Kortsiktige fordringer på selskaper i samme konsern Kortsiktige fordringer på tilknyttet selskap Kjøp av varer og tjenester fra Buypass AS knytter seg til betalingstransaksjoner og identifisering knyttet til spillerkortet. Prisingen av kjøp fra Buypass AS er basert på forhandlinger mellom selskapene etter armlengdes avstands prinsipp. I 2013 er det inngått en ny avtale knyttet til dette tjenesteområdet basert på konkurranse etter lov om offentlige anskaffelser. Buypass AS ble valgt som leverandør. Kjøp av varer og tjenester Buypass AS (tilknyttet selskap) Totalt *) Selskapet tilbyr boliglån til ansatte med tilsvarende betingelser som i Statens Pensjonskasse.

26 Note 9 Andre langsiktige fordringer Langsiktige lån til ansatte*) Øvrige fordringer Totalt *) Selskapet tilbyr boliglån til ansatte med tilsvarende betingelser som i Statens Pensjonskasse.

27 Note 10 Varelager Varelager består av spillerkort og innkjøpte varer til butikk og kantine. Posten er vurdert til laveste verdi av kostpris og antatt salgspris. Det er besluttet at selskapet ikke lenger skal ta betalt for spillerkort. Beholdningen av spillerkort er derfor verdsatt til kr Spillerkort Butikk/ kantinelager Totalt

28 Note 11 Kommisjonærfordringer Norsk Tipping AS foretar ukentlige etterskuddsvise oppgjør med sine kommisjonærer, og utestående fordringer er løpende mellomværende. Selskapet hadde ved utgangen av året 4016 kommisjonærer.

29 Note 12 Andre fordringer Andre fordringer består av forskuddsbetalte/periodiserte kostnader og øvrige kundefordringer med forfall kortere enn ett år etter regnskapsårets slutt Kundefordringer Forskuddsbetalte kostnader Personallån/ lønnsforskudd *) Øvrige kortsiktige fordringer Totalt *) Personallån/ lønnsforskudd til ansatte har løpetid inntil 4 år. Rentefordel blir fordelsbeskattet.

30 Note 13 Aksjekapital Norsk Tippings aksjekapital består av 3 aksjer, hver av dem pålydende kr Staten v/kulturdepartementet eier 100 prosent av aksjene.

31 Note 14 Egenkapital I henhold til pengespilloven og retningslinjer fra Kulturdepartementet har selskapet et investeringsfond som tilsvarer "annen egenkapital" i øvrige aksjeselskaper. Egenkapital: Aksjekapital Bundet egenkapitalfond Investeringsfond Sum Egenkapital pr Årets endring i egenkapital: Tilført fra årets overskudd Årets overskuddsdisponering Egenkapital per

32 Note 15 Annen kortsiktig gjeld Depositum kommisjonærer Bonuspotter knyttet til spillene Skyldig feriepenger Gjeld spillerkonti Grasrotandelen til utbetaling Utestående oppgjør til kommisjonærer for spillterminaler Periodiseringer Totalt

33 Note 16 Restoverskudd til utbetaling Restoverskudd til utbetaling tilsvarer årets overskuddsdisponering fratrukket forskuddsutbetalinger/disponeringer til overskuddsmottakerne basert på opptjent overskudd gjennom året. Forskuddsutbetalinger og disponeringer til overskuddsmottakerne Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Bingoentreprenørenes overskuddsformål Grasrotmottakere Norges Idrettsforbund Totalt Restoverskudd til utbetaling Årets overskuddsdisponering Forskuddsutbetalinger Totalt

34 Note 17 Pensjonsforpliktelser Norsk Tipping AS har både fonderte (finansiert via fiktive fond i Statens Pensjonskasse SPK) og ufonderte pensjonsordninger. De fonderte pensjonsordningene administreres av SPK, se nærmere beskrivelse av ordningen nedenfor. De ufonderte ordningene gjelder alderspensjonsavtaler for ansatte og tidligere ansatte i ledende stillinger med lønn over 12G, samt to pensjonsavtaler for tidligere ledende ansatte. I tillegg har selskapet ved enkelte anledninger inngått avtaler om driftspensjon med enkeltansatte ved fratreden som følge av organisasjonsmessige endringer. Statens Pensjonskasse Beskrivelse av ordningen: Norsk Tipping AS har kollektiv pensjonsordning for sine ansatte i Statens Pensjonskasse. Pensjonsordningen omfatter ytelser etter lov om Statens Pensjonskasse (pensjonsloven). Ytelsene er alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjon. I tillegg gjelder beregningen for ytelser fra 62 år etter AFPordning for statlig sektor. Pensjonsytelsene samordnes med folketrygdens ytelser. Selskapets andel av premien kostnadsføres løpende under lønns- og personalkostnader. Premiefastsettelse og beregning av pensjonsforpliktelser for SPKs pensjonsordning skjer etter aktuarmessige prinsipper. Ordningen er ikke fondsbasert, men basert på en simulert forvaltning av pensjonsmidler («fiktive fond») som om midlene var plassert i langsiktige statsobligasjoner. Utbetalingen av pensjoner er garantert av staten (pensjonsloven 1). Pensjonsordningen kan ikke flyttes på samme måte som en privat pensjonsordning, og denne beregningen forutsetter at ordningen videreføres i SPK. I simuleringen legges det til grunn at obligasjonene holdes til utløpstidspunkt. Pensjonsmidlene verdsettes derfor til bokført verdi.

35 Fonderte pensjonsordninger Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Ansattes egenandel til pensjonsordningen Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad før amortisering Resultatført virkning av estimatavvik Periodisert arbeidsgiveravgift1) Netto pensjonskostnad fonderte pensjonsordninger Antall yrkesaktive med i beregningen ) Arbeidsgiveravgift er netto ytelsesbasert pensjonsforpliktelse multiplisert med gjeldende prosent for arbeidsgiveravgift. Netto aktuarmessige gevinster og tap som ikke er innregnet i balansen inkluderer arbeidsgiveravgift. Pensjonsforpliktelse Beregnede pensjonsforpliktelser Arbeidsgiveravgift Pensjonsmidler (til markedsverdi) Netto påløpt pensjonsforpliktelse Ikke resultatført virkning av estimatavvik Netto pensjonsforpliktelser Økonomiske forutsetninger:

36 Diskonteringsrente 4,10 % 4,20 % Forventet avkastning på fondsmidler 4,40 % 3,60 % Forventet lønnsregulering 3,75 % 3,25 % Forventet G-regulering 3,50 % 3,00 % Som økonomiske forutsetninger er NRS(V) Pensjonsforutsetninger (august 2013) lagt til grunn. Endringene i forutsetningene fra beregningstidspunktet til balansedagen vurderes ikke å ha vesentlig effekt på regnskapet. Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Beregningene er basert på dødelighetforutsetninger etter K2013. Ufonderte pensjonsavtaler og driftspensjon Selskapet har ufonderte pensjonsavtaler som nevnt i note 3, samt avtaler med ansatte om driftspensjon i forbindelse med fratreden i selskapet. Avtalen om driftspensjon omfatter 14 ansatte og gir rett til 66% av lønn inntil fylte 67 år. Ufonderte avtaler Driftspensjon Avsetning per Ny avsetning/kostnad i perioden Utbetalt i Forpliktelse per Avsetning/kostnad i perioden er i sin helhet belastet regnskapet for Samlede pensjonsforpliktelser Ufonderte pensjonsordninger Fonderte pensjonsordninger Driftspensjon Totale pensjonsforpliktelser

37 Note 18 Bankinnskudd, kontanter og lignende I posten bankinnskudd, kontanter og lignende inngår skattetrekksmidler med 11,9 mill. kr. Tilstrekkelig beløp er avsatt på egen skattetrekkonto.

38

39

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER RESULTATREGNSKAP Note Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 14 749,8 12 574,7 10 578,7 Andre driftsinntekter 2 47,8 100,2 49,0 SUM DRIFTSINNTEKTER 14 797,6 12 674,9 10 627,6 DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Bankinnskudd 7 851.470 818.639 Sum utlån til og fordringer

Detaljer

jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011

jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011 jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011 NRK AS Årsberetning 2011 NRKs virksomhet NRK styrket sin posisjon som allmennkringkaster i 2011. Som produsent og formidler av innhold i radio, fjernsyn og på Internett leverte

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap

Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap Beløp i mill. kroner Note 2013 2012 LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN Resultat før skatt -2 363 5 811 Avskrivninger 10

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Odal Sparebank. Årsrapport 2013

Odal Sparebank. Årsrapport 2013 Resultat RESULTATREGNSKAP (i tusen kroner) Noter 2013 2012 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.121 1.534 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Noter til selskapsregnskapet

Noter til selskapsregnskapet Noter til selskapsregnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2014 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 27 662 25 733 Vekst i omsetning 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder 1 871 2 074 Antall medarbeidere

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper. 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet

Note 1 Regnskapsprinsipper. 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet NOTER TIL SELSKAPSREGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2013 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Årsregnskap Steen & Strøm AS

Årsregnskap Steen & Strøm AS Årsregnskap Steen & Strøm AS for perioden 1. januar til 31. desember Tall i NOK 1000 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2010 2009 Leieinntekter 6 34 144 34 519 Andre driftsinntekter 6 72 636 55 362

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

NetCom Konsern Balanse

NetCom Konsern Balanse NetCom Konsern Resultatregnskap (MNOK) NOTE Telefoni inntekt 3 752 2 914 2 494 Driftsinntekter 1 3 752 2 914 2 494 Nettverks- og produktkostnader 2 1 11 848 658 Lønn og sosiale kostnader 3 387 296 269

Detaljer